Protokoll till ordinarie styrelsemöte #184 för Svenska Klätterförbundet (Idrottens Hus, Stockholm, 2 februari 2013)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll till ordinarie styrelsemöte #184 för Svenska Klätterförbundet (Idrottens Hus, Stockholm, 2 februari 2013)"

Transkript

1 Närvarande Pontus Axelsson (PA), ordförande Peter Hermanson (PH) Johan Ringstedt (JR) Mikaela Rydberg (MR) Eleonor Säfsten (ES) Johan Wahlberg, (JW) Jonas Paulsson, adjungerad (JP) Ej närvarande Madelene Lidmalm (ML) Karin Persson (KP), generalsekreterare, adjungerad Protokoll till ordinarie styrelsemöte #184 för Svenska Klätterförbundet (Idrottens Hus, Stockholm, 2 februari 2013) 1 Mötet öppnas Pontus Axelsson öppnande mötet och hälsade välkommen. 2 Val av mötesordförande Beslutades att välja Pontus Axelsson till mötesordförande. 3 Val av mötessekreterare Beslutades att välja Johan Wahlberg till mötessekreterare. 4 Val av justerare Beslutades att välja Peter Hermansson till justerare. 5 Godkännande av dagordning Beslutades att godkänna föreslagen dagordning. 6 Genomgång av föregående protokoll Beslutades att godkänna och lägga protokoll #183 till handlingarna. 7 Uppföljning av verksamheten 7.1 Genomgång av verksamhetsrapport och ekonomisk rapport (PA/JP) Generalsekreteraren var ej närvarande varför ingen redogörelse gjordes Landslag skidalpinism (PA) Förbundskaptenen har inkommit med ett tilläggsäskande om :- för att kunna skicka fyra aktiva och en ledare till årets VM. Se bilaga. Beslutades att bifalla äskandet med 3 000:-, samt att tillåta återstående 7 000:- från landslagets internationellt stimulansbidrag (se punkt 7.1.2) att användas till detta ändamål. 1(5)

2 7.1.2 Internationellt stimulansbidrag (PA) Förbundet har tilldelats kronor för att stärka den internationella representationen genom kandidatnominering till ISMF efter projektansökan från landslaget i skidalpinism. Se bilaga. Landslaget har genomfört stora delar aktiviteterna i projektansökan redan under Beslutades att skidalpinisternas kostnader på ca :- från 2012 tas från ovanstående bidrag och att det som återstår av projektmedlen tillfaller tilläggsäskandet angående representation på VM (se punkt 7.1.1) Landslag sport senior (PH) Ett tilläggsäskande om :- har inkommit från förbundskaptenen. Se bilaga. Beslutades att avvakta budgetutfall för 2013 innan beslut fattas. PH ansvarar för att frågan förs upp på kommande dagordning UIAA accessmöte (PA) Förbundet har tackat ja till att anordna UIAA accessmöte i Sverige. Vi har sökt internationellt stimulansbidrag för detta men fått avslag. Styrelsen föreslås därför tillskjuta :- för anordnande av mötet. Se bilaga. Beslutades att bordlägga frågan till nästa möte, samt att JP diskuterar med accesskommittén huruvida träffen kan medfinansieras av kommittén Obetald faktura (PA) Förbundet har en fordran från en person som trots upprepade påminnelser ej blivit betald. Diskussioner har förts huruvida vi ska lämna över fordran till kronofogden eller ej. Efter samtal med RF:s jurister föreslås att fordran avskrivs. Se bilaga. Beslutades att låta kostnaden ligga kvar som en fordran under resten av Nordiskt möte (JP) Den 8 februari inleds det nordiska mötet. Bifogat finns dagordning. Styrelsen ombads att inkomma med eventuella tillägg till dagordningen. Beslutades att kansliet koordinerar det svenska medverkandet. 7.2 Rapport från verkställande utskott (JR) Inga möten har genomförts sedan föregående styrelsemöte varför punkten bordlades till nästa styrelsemöte. 8 Stärka svensk tävlingsklättring (JR) Baserat på underlag diskuterade styrelsen alternativ för hur förbundet bäst skapar långsiktiga förutsättningar för svensk tävlingsklättring, tar fram nästa version av elitplanen och säkerställer att dagens framstående juniorer fortsätter tävla och blir lika framstående som seniorer. Styrelsen gör bedömningen att den kompetens som krävs är svår att finna nationellt varför styrelsen ser positivt på möjligheten att söka internationell hjälp. Styrelsen konstaterade att samarbetsformer och finansiering behöver beredas. Beslutades att JR bereder frågan till nästa möte. 9 Redaktör Bergssport (MR/PA) Enligt beslut från föregående möte ska en översyn göras av Bergsport som helhet inklusive avtalet med Zetterqvist förlag. Förslag har inkommit från MR. Se bilaga. Frågan diskuterades utifrån ett flertal perspektiv. 2(5)

3 Ansökningar har inkommit för tjänsten som redaktör för Bergsport. Ansökningshandlingarna gicks igenom och de olika kandidaterna diskuterades. Beslutades att de kommentarer som har inkommit från MR ska kommuniceras till de tilltänkta kandidaterna. Beslutades att kansliet kontaktar de sökande som ej längre är aktuella för tjänsten, samt att MR kontaktar de kandidater som är kvar i processen, och att VU därefter beslutar om att kalla lämpliga kandidater till intervju. 10 Barn- och ungdomskommittén (PA) Ett flertal personer har anmält sitt intresse av att deltaga i barn- och ungdomskommittén. Kansliet har varit i kontakt med kandidaterna. Beslutades att styrelsen träffar kandidaterna och utser ordförande för kommittén på nästa styrelsemöte. Kansliet koordinerar träffen. 11 Utvärdering av organisationen (PA) Sedan tidigare har styrelsen beslutat att utvärdera organisationen efter kommittékonferensen. Den 21 januari genomfördes ett arbetsmöte där förbundets framtida organisation diskuterades. PA redogjorde för diskussionerna. 12 Verksamhetsmål (JR) JR redogjorde för arbetet med verksamhetsmålen. Beslutades att kansliet till nästa styrelsemöte inkommer med statusrapport avseende kommittéernas arbete med verksamhetsmålen. 13 Elittränarutbildning (PH) Ett förslag har inkommit att Reino Horak erbjuds gå RF:s elittränarutbildning. Se bilaga. Beslutades att kansliet inhämtar underlag och att frågan bordläggs till nästa styrelsemöte. 14 Projektbidrag Svenskt Friluftsliv (PA) Svenskt Friluftsliv har från Postkodlotteriet fått 3 miljoner till en påverkanskampanj med mål att höja anslagen till svenskt friluftsliv. Medlemsorganisationerna kan ansöka om projektbidrag med hel finansiering för dessa påverkanskampanjer. Se bilaga. Beslutades att kansliet söker efter projektledare. Projektledaren söker projektbidrag samt ansvarar för projektet om det beviljas. 15 Stimulansbidrag för ökad kvinnlig närvaro i förbundet (KP) Förbundet har blivit tilldelat :- i stimulansbidrag för att öka kvinnors närvaro i ledande positioner och kommittéer. Bidraget ska premiera en kvalitativ utveckling av klätterförbundets verksamheter vid sidan av fördelningsmodellen. Dessa verksamheter ska ha en tydlig koppling till idrottsrörelsens idéprogram Idrotten vill. Se bilaga. Beslutades att kansliet till nästa styrelsemöte tillfrågar GirlsGetHigher om de vill driva projektet. 16 Medlemskap Sport Campus Sweden (KP) Mathilda Söderlund ska påbörja eftergymnasiala studier och har önskat att förbundet blir medlem i Sport Campus Sweden. Via SCS ökar möjligheterna att förena studier med elitträning och tävling. SCS har ett stort personstödsteam med 23 medarbetare som 3(5)

4 hjälper de aktiva med tester, träning och annat stöd, bl.a. livsstilscoacher, idrottspsykologer, nutritionister, kiropraktorer, idrottsmedicinare, naprapater och kinesiologer. Medlemskap i SCS kostar :- per år samt 5 000:- per deltagare. Se bilaga. Beslutades att förbundet ansöker om medlemskap i Sport Campus Sweden. Beslutades att kansliet inkommer med ett förslag på avtal till nästa styrelsemöte som reglerar de aktivas åtagande i samband med stöd från SCS. I utkastet till avtal ser styrelsen att det ska ingå förslag på eventuell del- eller hel finansiering av medlemskapet. Beslutades att medlemskapet utvärderas inför nästa år. 17 Krisplan och krisgrupp (JP) Frågan bordlades till nästa styrelsemöte. 18 Projekt 18.1 Medlemsrekrytering (JR) På föregående styrelsemöte fastslogs projektplanen och JR utsågs till projektledare. JR redogjorde för arbetet Strategisk utvecklingsplan (PA) Enligt beslut från föregående styrelsemöte ska kansliet kalla till ett separat arbetsmöte där enbart denna fråga diskuteras. Arbetsmötet har ej genomförts ännu varför frågan bordlades till nästa möte Kommunala klätteranläggningar och tävlingsväggar (PA) Frågan bordlades till nästa möte års jubileum 2013 (JP) Kansliet redogjorde för projektets fortskridande. Göteborg KK har dragit sig ur som arrangör. Bohus KK har tagit över. Projektet leds för närvarande av kansliet och PH. Beslutades att kansliet skickar en beskrivning per mejl till styrelsen över arbetets fortskridande Klättermärken (JP) Förbundsmötet 2012 antog mål 38 under barn och ungdomsverksamhet Att införa prestationsmärken för barns klätterutveckling i stil med Svenska Simförbundets Baddaren. Projektledare är Rebecca Nilsson. JP redogjorde för arbetets fortskridande Stadgerevision (PA/MR) PA och MR redogjorde för arbetet med stadgerevisionen. Inget nytt fanns att rapportera. Beslutades att PA övertar rollen som styrelsens representant i projektet Ny teknisk plattform för hemsidan (PA) PA redogjorde för projektet. Den nya plattformen är nu klar och överflytten kommer att påbörjas inom kort Utvecklingsplan (elitplan) (ES) ES har träffat Liselotte Ohlsson från RF samt Emma Hawk från Dala Sports Academy. ES redogjorde för arbetet. 4(5)

5 Nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) (JW) Ansökningstiden har gått ut och ett flertal ansökningar har inkommit till förbundet. Uttagningsarbetet pågår och besked kommer att lämnas snarast vilka ungdomar som har antagits. Senast den 15 februari ska antagna ungdomar ha sökt till respektive program på skolan. RF har kallat Klätterförbundet till SF-hearing angående NIU. Mötet kommer att äga rum den 19 februari. Förbundet representeras av projektledare Johan Wahlberg och KP. 19 Åtgärdsliggare (JW) Åtgärdsliggaren följdes upp, se bilaga. 20 Övrigt Inga övriga ärenden. 21 Ärenden som förs vidare till nästa möte UIAA accessmöte Barn- och ungdomskommittén Elittränarutbildning Krisplan och krisgrupp Stärka svensk tävlingsklättring 22 Ärenden som förs vidare till verkställande utskott Bergssport 23 Ärenden av allmänt intresse, nyhetsflöde Enligt förslag från kommittékonferensen ska ärenden av allmänt intresse läggas ut som nyheter på hemsidan. Stimulansbidrag för ökad kvinnlig närvaro i förbundet. 24 Mötet avslutas Ordförande avslutade mötet och tackade för visat intresse. För protokollet, Johan Wahlberg Sekreterare Pontus Axelsson Ordförande Peter Hermansson Justerare 5(5)

Styrelsemöte nr. 3 12-13 söndag 21 oktober Idrottens Hus Stockholm

Styrelsemöte nr. 3 12-13 söndag 21 oktober Idrottens Hus Stockholm Närvarande: Ninnie Broberg Tommy Hedlund Stefan Sjöö Joachim Vieglins Christine Gandrup Gustav Lindström Anders Mårtensson Jeanette Kuhl Simon Ottosson, personalens representant Adjungerad: Thomas Angarth,

Läs mer

Styrelsens arbetsordning

Styrelsens arbetsordning Styrelsens arbetsordning Innehåll sida Ur FRIIs Kvalitetskod för svensk insamling 2 Styrelsens grundläggande ansvar 4 Introduktionsmaterial 4 Styrelsens arbete 5 Styrelsens beslutsmässighet 5 Styrelsens

Läs mer

Organisationsstruktur, arbetsordning samt arbetssätt för Upplands Ridsportförbund

Organisationsstruktur, arbetsordning samt arbetssätt för Upplands Ridsportförbund Organisationsstruktur, arbetsordning samt arbetssätt för Upplands Ridsportförbund Framlagd till beslut på årsmöte 2015 Dagordningen punkt 16 Styrelsens förslag Bakgrund Under 2008 och 2009 genomförde den

Läs mer

Gunnar Ekman, Medicinska Kommittén (under Medicinska Kommitténs rapport) Klas Sandberg, ansvarig samarbete skola ( 38)

Gunnar Ekman, Medicinska Kommittén (under Medicinska Kommitténs rapport) Klas Sandberg, ansvarig samarbete skola ( 38) Stockholm 2012-02-07 Protokoll 4 Protokoll fört vid SBF:s ordinarie styrelsemöte tisdagen den 7 februari 2012. Närvarande: Patrick Wheeler, ordförande Åke Johansson, vice ordförande Kermith Fredriksson,

Läs mer

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Sid 1(7)

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Sid 1(7) Sid 1(7) Protokoll från styrelsemöte 2011-05-18 Plats: Göteborg, Novotel Föregående protokoll Föregående protokoll från styrelsemötet 20-21 jan 2011 godkändes och läggs till handlingarna. Barbara 1 Nya

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 1. Mötets öppnande Förbundets ordförande Karl Nissfeldt förklarade 2000 års ordinarie Riksmöte

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Styrelsemöte 2010-11-11.docx

Styrelsemötesprotokoll Styrelsemöte 2010-11-11.docx 1. Mötet öppnas 2. Mötet kontrolleras vara beslutmässigt Ja. Närvarande är; Birger Hanning, Rasmus Palm, Mikael Ölmestig, Robert Tiinus, Tommy Nilsson och Magnus Haglund. 3. Val av mötesordförande Robert

Läs mer

Styrelsemöte 5 - Sverok Stockholm

Styrelsemöte 5 - Sverok Stockholm Protokoll från styrelsemöte 5 2007-05-15 1( 15) Styrelsemöte 5 - Närvarande: Nina Högberg, Petter Blomberg, Tobias Landén, John Lundhgren, Frida Åhlvik, Kristoffer Lindh, Olivia Totemark-Lindström, Anneli

Läs mer

Arbetsordning för LAG Lundaland

Arbetsordning för LAG Lundaland Arbetsordning för LAG Lundaland LAG betyder Local Action Group och ett Leaderområde får bara ha en sådan grupp. LAG:s viktigaste uppgift är att fatta beslut om Leaderprojekt. Kring LAG finns ett regelverk

Läs mer

KFUK-KFUMs scoutförbund

KFUK-KFUMs scoutförbund Protokoll Sammanträde Antal sidor Scoutstyrelsen, 26-27 oktober 2013 9 Sammanträdesplats Antal bilagor Veberöd 11 Närvarande med rösträtt Hanna Nilsson Henric Axeheim Carin Stegen Sandra Dauksz Ulf Klingnäs

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

Handlingar till Förbundsmötet Linköping 20 22 april 2012

Handlingar till Förbundsmötet Linköping 20 22 april 2012 Handlingar till Förbundsmötet Linköping 20 22 april 2012 Foto: Erik G Svensson Svenska Skolidrottsförbundet 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Välkommen till förbundsmötet 2012 i Linköping!...

Läs mer

Riktlinjer för Rekrytering i Orsa kommun - rätt person på rätt plats

Riktlinjer för Rekrytering i Orsa kommun - rätt person på rätt plats Riktlinjer för Rekrytering i Orsa kommun - rätt person på rätt plats Inledning Ett framgångsrikt rekryteringsarbete bidrar till att få de mest kompetenta och motiverade medarbetarna. Riktlinjerna ska vara

Läs mer

Datum: Plats: Löpnummer: 8 12-13 april 2014 Rikskansliet/Örnsberg, Stockholm Dnr O51-15-2014. Generalsekreterare. Scouternas valberedning

Datum: Plats: Löpnummer: 8 12-13 april 2014 Rikskansliet/Örnsberg, Stockholm Dnr O51-15-2014. Generalsekreterare. Scouternas valberedning Styrelseprotokoll Datum: Plats: Löpnummer: 8 12-13 april 2014 Rikskansliet/Örnsberg, Stockholm Dnr O51-15-2014 Närvarande Ordförande Josefine Larsson Martin Björgell Ledamöter Daniel Kåreda (Punkt 1-19)

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar. inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Reviderad juni 2014

Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar. inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Reviderad juni 2014 Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Reviderad juni 2014 Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, Frejgatan 75, 113 26 Stockholm, 08-556 068

Läs mer

KAROLINSKA INSTITUTET Programnämnden för Biomedicinprogrammet

KAROLINSKA INSTITUTET Programnämnden för Biomedicinprogrammet PROTOKOLL 2004:01 SAMMANTRÄDE 2004-01-21 NÄRVARANDE Lärarrepresentanter (med rösträtt) Tomas Cronholm, professor, ordf Ewa Ehrenborg, docent Lars-Arne Haldosén, lektor Dan Grandér, docent Studentrepresentanter

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Protokoll 1/2014 Datum: 2014-01-13 Tid: 20:00-23:40 Plats: Telefonmöte Närvarande: Ange ev. nedan Ordförande Barbro Olsson Lennart Larsson (UG Bruks)

Läs mer

Världens bästa klättrare så når vi dit

Världens bästa klättrare så når vi dit SVENSKA KLÄTTERFÖRBUNDET Världens bästa klättrare så når vi dit En guide för klättrare, tränare & klubbar Madelene Lidmalm 2012-01-05 Det här dokumentet är en central del av svensk klättrings strategiska

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

a. Rapport från kårstyrelsen b. Statusrapport verksamhetsplan c. Konsekvensutredning vid eventuellt utträde ur GFS d. Rapport om medlemsmätningen

a. Rapport från kårstyrelsen b. Statusrapport verksamhetsplan c. Konsekvensutredning vid eventuellt utträde ur GFS d. Rapport om medlemsmätningen KALLELSE FUM 5 14/15 2015-01-28 Talmannapresidiet Kallelse FuM 5 Till Chalmers Studentkårs femte fullmäktigemöte verksamhetsåret 14/15 Plats: Tid: Pascal, Lindholmen Onsdagen den 4:e februari 2015, kl:18.00

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson Kommunfullmäktige 2008-09-29 1 (71) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30 Beslutande Övriga deltagare Enligt separat närvaroförteckning Kommunsekreterare Matti Ohlsson Biträdande sekreterare

Läs mer

Föredragningslista för styrelsemöte nr 21 2012/2013 vid Stockholms universitets studentkår

Föredragningslista för styrelsemöte nr 21 2012/2013 vid Stockholms universitets studentkår Föredragningslista för styrelsemöte nr 21 2012/2013 vid Stockholms universitets studentkår 2013-05-15 klockan 18.00 i Nobelrummet, Nobelhuset. 1. Mötesformalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av sekreterare

Läs mer

Styrelsemöte Västerbottens skidförbund 2011-09-01 kl. 18.00 21.00 Lokal: Samhällsvetarhuset Petrus Laestadius väg, Gösta Skoglundsväg 2, Umeå

Styrelsemöte Västerbottens skidförbund 2011-09-01 kl. 18.00 21.00 Lokal: Samhällsvetarhuset Petrus Laestadius väg, Gösta Skoglundsväg 2, Umeå Styrelsemöte Västerbottens skidförbund 2011-09-01 kl. 18.00 21.00 Lokal: Samhällsvetarhuset Petrus Laestadius väg, Gösta Skoglundsväg 2, Umeå 1. Mötets öppnande Ordförande öppnar mötet. 2. Fastställande

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-03-02, TELEFONMÖTE

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-03-02, TELEFONMÖTE PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-03-02, TELEFONMÖTE NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, CAMILLA THÖRNER, MALIN ASK, LAILA MÄLLINEN, MALIN TOIVAINEN, NICKLAS NULAND, JENNIE HAMMARQVIST, SUZETTE ELESTEDT,

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2012-10-11, kl. 18.00 Plats: Yuquan Campus, Hangzhou, Kina Ordförande: Astrid Sjögren, TM13 Sekreterare: Elin Lindqvist,

Läs mer