Protokoll från ordinarie styrelsemöte #176 för Svenska Klätterförbundet (Idrottens Hus, Stockholm, 11 februari 2012)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll från ordinarie styrelsemöte #176 för Svenska Klätterförbundet (Idrottens Hus, Stockholm, 11 februari 2012)"

Transkript

1 Närvarande Pontus Axelsson (PA), ordförande Peter Hermanson (PH) Punkt 1-8.1, Madelene Lidmalm (ML) Erik Massih (EM) Mikaela Rydberg (MR) Moa Wall, (MW) Karin Persson (KP), generalsekreterare, adjungerad Ej närvarande Arne Kanth (AK) Protokoll från ordinarie styrelsemöte #176 för Svenska Klätterförbundet (Idrottens Hus, Stockholm, 11 februari 2012) 1 Mötet öppnas Pontus Axelsson öppnande mötet och hälsade välkommen. 2 Val av mötesordförande Beslutades att välja Pontus Axelsson till mötesordförande. 3 Val av mötessekreterare Beslutades att välja Karin Persson till mötessekreterare. 4 Val av justerare Beslutades att välja Mikaela Rydberg till justerare. 5 Godkännande av dagordning Beslutades att godkänna föreslagen dagordning efter omkastning av några punkter, då ML är sjuk och måste lämna mötet tidigare. 6 Genomgång av föregående protokoll Beslutades att lägga protokoll # 175 till handlingarna. 7 Pågående projekt att redovisa 7.1 Utvecklingsplanen ML hade i uppdrag till den 31/1 att ta fram en skriftlig rapport angående en utvecklingsplan för förbundet. Utvecklingsplanen ska lämnas in till RF senast 30 april. Utvecklingsplanen är ett levande dokument och kommer att omarbetas och kompletteras med tiden. Beslutades att anta version1.0 efter vissa redaktionella förändringar gjorts samt eventuella förändringar som kan komma i och med att två experter kommer gå igenom avsnitten med nutrition och mental träning.därefter lämnas dokumentet in till RF. 1(6)

2 Beslutades att arrangera en workshop för utvecklingsplanen i maj. Beslutades att trycka upp en uppdaterad version av utvecklingsplanen efter workshopen i maj. 8 Inför förbundsmötet 8.1 Motioner Motioner har inkommit från Stockholms Klätterklubb och Västerviks Klätterklubb. Delar av motionerna är frågor till styrelsen snarare än förslag till förbundsmötet och kanske kan besvaras redan innan förbundsmötet. Beslutades att motionerna och styrelsen svar på motionerna behandlas på nästa styrelsemöte. Beslutades att PA träffar Stockholms Klätterklubb för att förbereda förslag på svar till nästa möte. Beslutades att motionen från Västerviks Klätterklubb överlämnas till UK sport för att förbereda förslag på svar till nästa möte. I samband med inlämnande av motioner från Stockholms Klätterklubb inkom önskemål om tydlighet kring ansökningsprocessen för förbundets tävlingar och uttagningsprocessen till förbundets landslag. Detts överensstämmer väl med den feedback som inkom under förbundets utvärdering av juniorlandslagsverksamheten i vintras. Beslutades att uppdra åt tävlingskommittén att uppdatera och sprida information om ansökningsprocessen för förbundets tävlingar och att denna blir skriftlig med tidig utlysning av kommande tävlingar (större tävlingar upp till 2 år i förväg), första ansökningsdatum, sista ansökningsdatum, mall för skriftlig ansökan och kort motivering till varför ett arrangemang går till en viss klubb i den händelse där fler har ansökt om samma arrangemang (så att den eller de klubbar som ej får arrangemanget har möjlighet att förbättra sin ansökan till nästa gång). Beslutades att uppdra till landslagsledningen att dokumentera i detalj hur uttagningsprocessen ser ut, vilka uttagningskriterier som gäller och hur de tillämpas så att styrelsen kan ta beslut om behov av eventuella uppdateringar i processen. 8.2 Förslag från styrelsen Det finns brister och otydligheter i befintliga stadgar, istället för att till detta förbundsmöte inkomma med förslag på ändringar i flera föreslås en större genomgång av stadgarna som läggs fram till nästa förbundsmöte. Accesskommittén har tidigare inkommit med förslag på text till stadgarna för införande i stadgarna och beslut har tidigare tagits att det ska läggas fram som förslag från styrelsen. Beslutades att styrelsen lämnar in två förslag till förbundsmötet, översyn av SKF s stadgar samt att en accessfond bildas. (Sedan tidigare finns också förslag på namngivningspolicy, vilket ej påverkar stadgarna.) Översyn av Svenska Klätterförbundets stadgar Sedan senaste stadgeöversynen har SKF anslutit sig till Svenskt Friluftsliv och andra internationella organ. Likaså har vi utvecklat ett nytt idéprogram och ett nytt arbetssätt. Detta föranleder att SKF gör en översyn av stadgarna så att de både är relevanta idag och den överblickbara framtiden. Syftet med stadgeöversynen är att skapa ett ramverk som gör att SKF kan bli en mer kommunikativ, effektiv och transparent organisation. SKFs stadgar och organisation ska vara anpassad utifrån de behov som finns för att skapa mervärde för klättrarna. 2(6)

3 Förslag 1. Att tillsätta en stadgekommitté med uppdrag att återkomma till Förbundsmötet 2014 med ett förslag. 2. Att stadgekommittén involverar styrelsen, kansliet, klubbar, kommittéer och medlemmar i processen. Beslutades att om möjligt ta fram förslag på personer som ska ingå stadgekommittén till förbundsmötet. AK är ansvarig för att ta fram personer med hjälp från kansliet. 8.3 Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelsen är ännu inte färdig och underlag saknas fortfarande från flera kommittéer. 8.4 Årsredovisning Bokslutet för 2012 gås igenom. Vi gör en vinst på :-. Beslutades att godkänna årsredovisningen. 8.5 Verksamhetsplaner och budget AK har haft i uppdrag att ta fram ett underlag till verksamhetsplaner som kan presenteras på förbundsmötet. Ett ej komplett förslag presenterades på mötet. Beslutades att delge och förankra föreslaget hos kommittéerna innan slutlig verksamhetsplan tas. Beslutades att ändra i den tidigare beslutade budgeten för Det har sedan beslutet skett en mindre förändring i UK sports budget vilket kommer ge dem ett överskott på jämfört med ett tidigare budgeterat resultat på +-0. Resultatet för hela förbundet för 2012 blir : Medlemsavgift Förslag finns att ändra medlemsavgiften för att erbjuda ett attraktivt medlemskap för organisationer/klubbar med annan huvudorganisation så att organisationer med klättring på programmet vill/kan vara medlemmar hos oss. Får vi in dem i Svenska Klätterförbundet så genererar det bland annat ett högre SF-stöd. Ett ytterligare syfte är att förenkla hanteringen av medlemsavgiften både för befintliga klubbar och kansliet. Beslutades att kansliet gör några kompletterande uträkningar på föreslagen ny medlemsavgift inför nästa styrelsemöte. 8.7 Hedersmedlem Beslutades att välja någon ny hedersmedlem på förbundsmötet. 9 Pågående projekt att redovisa 9.1 Utmärkelser Vid förra förbundsmötet 2010 uppdrogs styrelsen att ta fram utmärkelser. Förslag på utmärkelser har tagits fram och Svenska Klätterförbundet vill med dessa uppmärksamma och premiera de medlemmar och arrangemang som på något sätt bidragit till en positiv utveckling av svensk klättring och ge inspiration till större och bredare utveckling. Beslutades att anta de föreslagna riktlinjer och utmärkelser som föreslagits enligt nedan. 3(6)

4 Jury En ny jury utses varje år av förbundsstyrelsen senast 1/12 för kommande årets prestationer. Utmärkelseutdelning sker året därpå. Juryn har en arbetsperiod från den 1/12 och ca månader framöver till dess utdelningen av utmärkelserna skett. Juryn ska bestå av 4-6 personer som täcker in så stora delar som möjligt av klättringens discipliner och variationsrikedom. De förklaringar som står under respektive utmärkelse är bara riktlinjer. Juryn måste vara mycket vidsynt och inhämta information från all verksamhet in Svenska Klätterförbundet. Nomineringar Juryn ska själv ta fram kandidater för varje utmärkelse. Nomineringar kan ske av anslutna klubbar eller enskilda klubbmedlemmar. Nomineringar ska inkommit till juryn senast 31/12 för utmärkelseåret. Nomineringen ska innehålla vilken utmärkelse det gäller och namn på föreslagen utmärkelsemottagare, samt motivering till nomineringen. Juryn tar ställning och beslut utifrån egna förslag och de nomineringar som inkommit. Juryn ska presentera sitt beslut för styrelsen senast 15/2 utdelningsåret. Kungörelse av utmärkelsemottagare Kungörelse av årets utmärkelser ska ske genom förbundets kommunikationskanaler som tidningen Bergsport, hemsida, nyhetsbrev och pressutskick. Förbundsmötesår även i förbundsmöteshandlingarna, se nedan. Kungörelsetid Förbundsmötesår Beslutet med motivering på de som utsetts till årets utmärkelser kungörs i och med att förbundsmöteshandlingarna skickas ut till klubbarna. År utan förbundsmöte De år det inte arrangeras förbundsmöte kungörs årets utmärkelser senast 28/2. Utdelning Förbundsmötesår Utdelningen sker i samband med förbundsmötet. Utmärkelsemottagaren inbjuds till förbundsmötet samt till förbundsmöteslunchen. Förbundet står för resekostnad och lunch. År utan förbundsmöte Utmärkelsen skickas till utmärkelsemottagaren. Utmärkelsen Utmärkelsen består av hedersomnämnandet samt ett inramat intyg på utmärkelsen. Årets klubb För att kunna bli utnämnd till årets klubb ska klubben bedrivit sådan verksamhet som gett ett avtryck, någonting som märks, bidragit till stor utveckling inom klubben och kan vara ett föredöme och inspiration för andra klubbar. Årets arrangör Till årets arrangör kan utnämnas klubb, kommitté eller nätverk av medlemmar. Utmärkelsen kan tilldelas för ett arrangemang som t ex träff, läger, utbildning, seminarier eller tävling som haft en regional eller nationell bredd och därmed nått en vidare krets av medlemmar. Arrangemanget ska genomförts med ett särskilt lyckat och uppskattat ideellt engagemang som bidragit till att utveckla svensk klättring. 4(6)

5 Årets inspiratör Till årets inspiratör kan utnämnas t ex tränare, ledare, funktionär, instruktör, nytursmakare eller klättrare. Utmärkelsen kan tilldelas den som på ett exceptionellt sätt, med fokus på andra, bidragit till utvecklingen av svensk klättring och är ett föredöme och inspiration för andra verksamma inom svensk klättring. Årets klättrare Till årets klättrare kan utnämnas den medlem som under året utmärkt sig genom en eller flera exceptionella prestationer eller bragder inom en eller flera discipliner t ex tävling, alpinism eller klippklättring. Årets lyft Årets lyft kan tilldelas den som under prestationskalenderåret högst fyller 19 år och som utvecklats mycket och har framtida potential utifrån den aktives egna förutsättningar. Stipendiet består av 5 000:- och ska användas till något som förstärker utvecklingen av stipendiaten. Redovisning av stipendiet ska ske senast 31/12 utdelningsåret. Beslutades att till årets förbundsmöte tilldela några priser för att skapa positiv atmosfär i förbundet och sprida kunskap om och intresse kring utmärkelserna. Beslutades att på grund av att det inte finns någon jury än, att endast två utmärkelser utdelas, Årets klubb och Årets arrangör. Beslutades att efter presentation av tre nominerade förslag från kansliet tilldela Enköpings KK utmärkelsen årets klubb 2011 för utveckling inom klubben och av två nominerade förslag från kansliet tilldela årets arrangör 2011 till tre personer som arbetat med och utvecklat barn och ungdomsledarutbildningen, ett uppskattat ideellt engagemang. Beslutades att kansliet till förbundsmötet skriver motivering till utmärkelserna som presenteras på förbundsmötet i samband med utdelningen av utmärkelserna. 10 Övriga frågor års jubileum 2013 I budgeten finns medel avsatt för en arbetsgrupp för att jobba med någon jubileumsskrift/arrangemang. Beslutades att kansliet tar fram förslag på personer som tidigare varit med i jubileumssammanhang. Ett förslag/rekommendation på aktivitet önskas till första styrelsemötet för nästa styrelse SKF s medverkan i böcker och filmer Emellanåt inkommer frågor om förbundet vill vara med och synas i olika sammanhang vid framtagning av tex böcker och filmer. I första hand ställs frågan om vi vill vara sponsor. Beslutas att kansliet framöver hanterar dessa förfrågningar. Förfrågningar ska inkomma i ett tidigt stadium av produktioner för att de ska hanteras. Beslutades att om förbundet ska vara med och synas, rekommenderar, har granskat eller liknande så ska det kosta, det höjer statusen på produkten att vi finns med och gett vårt godkännande. 5(6)

6 Beslutades att det ska ta fram en prislista på olika nivåer av vårt godkännande/rekommendation av produkten. Beslutades att SKFs rekommendation i en bok är :- per upplaga Förfrågan om finansiell stöttning av bok Nils Bobo Gustavsson har tagit fram en klippklätterbok som troligtvis kommer användas som kurslitteratur inom våra kurser. Han har frågat om förbundet vill stötta boken finansiellt. Beslutades att inte stötta boken finansiellt och att vi ger OK på att förbundets logga finns med på baksidan med texten "Boken uppfyller Svenska Klätterförbundets normer för grundkurs i klippklättring och sportklättring" utan kostnad Inköp av profilkläder och märken I samband med att vi lanserar den nya loggan tas nya profilkläder och visst profilmaterial fram. Beslutades att köpa in tröjor till NM, JNM i boulder i Danmark dels som tävlingslinnen som sedan kan användas som vanliga. Beslutades att för att finansiera profilkläder och märken göra en omfördelning av medel i budgeten samt att ta de :- som ligger i balansräkningen som ändamålsbestämda medel och inte har något ändamål bestämt. 11 Information 11.1 Skidalpint tävlingsreglemente Anders Burman från Skidalpinisterna fick i uppdrag att till den 31/ ta fram ett tävlingsreglemente för skidalpina tävlingar för en ersättning av 5000:-. I uppdraget ingår även att uppdateringar skall göras inför starten i höst då de provar reglementet under denna säsong. Föreslås att godkänna det skidalpina tävlingsreglementet samt att det läggs ut på hemsidan. 12 Mötet avslutas Ordförande avslutar mötet och tackar för visat intresse. För protokollet, Karin Persson Sekreterare Pontus Axelsson Ordförande Mikaela Rydberg Justerare 6(6)

Protokoll från ordinarie styrelsemöte #179 för Svenska Klätterförbundet (Idrottens Hus, Stockholm, 5 maj 2012)

Protokoll från ordinarie styrelsemöte #179 för Svenska Klätterförbundet (Idrottens Hus, Stockholm, 5 maj 2012) Närvarande Pontus Axelsson (PA), ordförande Helena Brogren (HB) Peter Hermanson (PH) Madelene Lidmalm (ML) Johan Ringstedt (JR) Eleonor Säfsten (ES) Johan Wahlberg, (JW) Karin Persson (KP), generalsekreterare,

Läs mer

Protokoll ordinarie styrelsemöte #183 för Svenska Klätterförbundet (Idrottens Hus, Stockholm, 17 november 2012)

Protokoll ordinarie styrelsemöte #183 för Svenska Klätterförbundet (Idrottens Hus, Stockholm, 17 november 2012) Närvarande Pontus Axelsson (PA), ordförande Peter Hermanson (PH) Johan Ringstedt (JR) 14 och 18.3, Mikaela Rydberg (MR) Eleonor Säfsten (ES) Karin Persson (KP), generalsekreterare, adjungerad Jonas Paulsson,

Läs mer

Protokoll till ordinarie styrelsemöte #180 för Svenska Klätterförbundet (Idrottens Hus, Stockholm, 9 juni 2012)

Protokoll till ordinarie styrelsemöte #180 för Svenska Klätterförbundet (Idrottens Hus, Stockholm, 9 juni 2012) Närvarande Pontus Axelsson (PA), ordförande Helena Brogren (HB) Peter Hermanson (PH) Madelene Lidmalm (ML) Johan Ringstedt (JR) Eleonor Säfsten (ES) Johan Wahlberg, (JW) Karin Persson (KP), generalsekreterare,

Läs mer

Protokoll till ordinarie styrelsemöte #184 för Svenska Klätterförbundet (Idrottens Hus, Stockholm, 2 februari 2013)

Protokoll till ordinarie styrelsemöte #184 för Svenska Klätterförbundet (Idrottens Hus, Stockholm, 2 februari 2013) Närvarande Pontus Axelsson (PA), ordförande Peter Hermanson (PH) Johan Ringstedt (JR) Mikaela Rydberg (MR) Eleonor Säfsten (ES) Johan Wahlberg, (JW) Jonas Paulsson, adjungerad (JP) Ej närvarande Madelene

Läs mer

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 14 mars i Knivsta kommunhus 1 Förslag på dagordning 2-3 Förklaring av dagordning 4-6 Ordlista 7-8 Bilaga 1: Årsbokslut 2014 9-15 Bilaga 2: Verksamhetsberättelse 2014

Läs mer

FÖRBUNDSSTYRELSEMÖTE 11-1

FÖRBUNDSSTYRELSEMÖTE 11-1 1 (12) FÖRBUNDSSTYRELSEMÖTE 11-1 Tid 2011-02-13 09.00-16.00 Plats Förbundet Unga Forskares kansli, Stockholm Kallade Rikard Ahrgren David Ebbevi Sara Magnusson Robert Piehl-Fridqvist Andreas Svensson Guncha

Läs mer

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening!

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening! IM som MEDLEMSORGANISATION Inspiration för att bilda lokalförening! Introduktion Den här lathundens syfte är att ge vägledning och inspiration till hur och varför en IM-grupp kan bilda lokalförening. Tillsammans

Läs mer

Stockholm 3 mars-2010

Stockholm 3 mars-2010 Stockholm 3 mars-2010 GS-rapport Rapporten avser tiden från 23 november 2009-3 mars 2010 Kansli och personal Under denna period har vi anställt Thomas efterträdare, Karin Sundström. Hon tillträdde den

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17 ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17 Sammanträde Avdelningsstyrelsen Tid 2010-04-27-28 Plats Fackförbundet ST, Stockholm Närvarande Lars-Erik Backström, Mats Hildingsson,

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-02-18--19 Föregående möte: 2006-01-28--29 vid protokollet vid ordförandeklubban justeras Christer Pettersson

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning Växa i tro och ansvar Styrelsearbete i lokalavdelning Förord Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska Kyrkan Så börjar Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf. Demokrati

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(57) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

Motioner om ändringar för att anpassa stadgarna för föreningens ändamål

Motioner om ändringar för att anpassa stadgarna för föreningens ändamål Motioner om ändringar för att anpassa stadgarna för föreningens ändamål 1. Angående läsbarhet En stadga ska vara lättläst och inte något man ska behöva kämpa sig igenom för att förstå. Därför föreslår

Läs mer

Konstituerande möte. Ordförande

Konstituerande möte. Ordförande Styrelsen En ideell förening måste ha en styrelse. Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt att representera föreningen i olika

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-09-02--03 Föregående möte: 2006-07-08 vid protokollet, justeras, mötessekreterare justerare Protokoll

Läs mer

KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013

KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013 KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013 KONGRESSHANDLINGAR Distriktskongress Stockholm 2013 Lördagen den 25:e Maj 2013 kl 15:00 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Formalia 2.1. Fastställande

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

1. POLICYNS GILTIGHET... 4 2. PULS... 4 3. GENERELLT... 6 4. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUMENT UNDER ÅRET... 9 5. EKONOMI... 14

1. POLICYNS GILTIGHET... 4 2. PULS... 4 3. GENERELLT... 6 4. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUMENT UNDER ÅRET... 9 5. EKONOMI... 14 POLICY Senast reviderad: 2013-12-16 1. POLICYNS GILTIGHET... 4 2. PULS... 4 2.1 OM SEKTIONSFÖRENINGEN... 4 2.2 STYRELSE OCH FÖRTROENDEVALDA... 4 2.3 ARBETSMILJÖ... 5 2.4 DIPLOMERAD GRÖN SEKTION... 5 3.

Läs mer

Datum: Plats: Löpnummer: 8 12-13 april 2014 Rikskansliet/Örnsberg, Stockholm Dnr O51-15-2014. Generalsekreterare. Scouternas valberedning

Datum: Plats: Löpnummer: 8 12-13 april 2014 Rikskansliet/Örnsberg, Stockholm Dnr O51-15-2014. Generalsekreterare. Scouternas valberedning Styrelseprotokoll Datum: Plats: Löpnummer: 8 12-13 april 2014 Rikskansliet/Örnsberg, Stockholm Dnr O51-15-2014 Närvarande Ordförande Josefine Larsson Martin Björgell Ledamöter Daniel Kåreda (Punkt 1-19)

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 12 2014

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 12 2014 1 (13) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 12 2014 2014-12-13 (09.30-16.00) Stockholm Deltagare SVEMO Håkan Leeman Åke Knutsson Agneta Andersson Thomas Avelin Olle Bergman Tony Jacobsson Peter Svensson Per Westling

Läs mer

Handlingar FÖRBUNDSSTÄMMA

Handlingar FÖRBUNDSSTÄMMA 2013 Handlingar FÖRBUNDSSTÄMMA Innehållsförteckning Hälsning från förbundsordförande 3 1. Kapitel 1 - Förbundsstämman 2013 4 Övergripande schema 5 Förslag på föredragningslista 6 Förslag på arbetsordning

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok 2007-11-09--11 1(123) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: 2007-11-09--11 Föregående möte: 2007-10-05--07

Läs mer

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm Stadgar för Unga Rörelsehindrade Stockholm Fastställd på årsmöte 12 april 2014 1 Uppstart av region mom 1: Förbundsstyrelsen (FS) godkänner bildandet av en ny region. En ansökan skicks till FS. Den ska

Läs mer