Protokoll från ordinarie styrelsemöte #179 för Svenska Klätterförbundet (Idrottens Hus, Stockholm, 5 maj 2012)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll från ordinarie styrelsemöte #179 för Svenska Klätterförbundet (Idrottens Hus, Stockholm, 5 maj 2012)"

Transkript

1 Närvarande Pontus Axelsson (PA), ordförande Helena Brogren (HB) Peter Hermanson (PH) Madelene Lidmalm (ML) Johan Ringstedt (JR) Eleonor Säfsten (ES) Johan Wahlberg, (JW) Karin Persson (KP), generalsekreterare, adjungerad Protokoll från ordinarie styrelsemöte #179 för Svenska Klätterförbundet (Idrottens Hus, Stockholm, 5 maj 2012) 1 Mötet öppnas Pontus Axelsson öppnande mötet och hälsade välkommen. 2 Val av mötesordförande Beslutades att välja Pontus Axelsson till mötesordförande. 3 Val av mötessekreterare Beslutades att välja Johan Wahlberg till mötessekreterare. 4 Val av justerare Beslutades att välja Helena Brogren till justerare. 5 Godkännande av dagordning Beslutades att lägga till följande övriga frågor: Förbundskaptensrekrytering. Ung08. Krisgrupp. Beslutades att godkänna föreslagen dagordning med tillägg till övriga frågor enligt ovan. 6 Genomgång av föregående protokoll Beslutades att godkänna och lägga protokoll # 177 och 178 till handlingarna. 7 Uppföljning av verksamheten 7.1 Genomgång av förbundsmötesprotokoll. Se bilaga (PA) Beslutades att bordlägga protokollet till nästa styrelsemöte då det ej är justerat. 7.2 Genomgång av verksamhetsrapport och ekonomisk rapport (KP) Generalsekreterare redogjorde för utfallet t.o.m. 30 april i förhållande till verksamhetsplan och budget. Inget betydande fanns att rapportera. 1(6)

2 7.3 Rapport från verkställande utskott (PA) Bidrag för omkostnader i samband med IFSC domarträff I slutet av mars anordnades i München det första (och i år enda) domarseminariet. Här deltar alla domare som har tävlingsuppdrag under Åke Nilsson (ÅN) är medlem i IFSCs Officials Commission. Han är ansvarig för utbildningen av internationella domare. ÅN inkom med en budget på 6 000:- för sina rese- och hotellkostnader och önskade få omkostnaderna täckta. VU har föreslagit att styrelsen godkänner ett bidrag på 5 000:-. Beslutades att KP kontaktar ÅN och ber honom redogöra för sina faktiska kostnader i samband med detta uppdrag och inkomma med budget för Om mellanskillnaden är liten kan full kostnadstäckning komma att bli aktuell och tas i sådant fall upp för beslut på nästa styrelse möte. Beslutades att kansliet tydliggör för ÅN hur processen ser ut angående äskande av pengar till olika uppdrag och behovet av att budgetera i förväg. Beslutades att godkänna ett bidrag på 5 000: Genomgång av åtgärdsliggare (PA/KP) Nuvarande system för åtgärdsliggaren har medfört en del problem angående bl.a. uppdatering och uppföljning. Åtgärdsliggaren togs upp till diskussion. PA har uppdaterat åtgärdsliggaren och denna presenterades på mötet. Beslutades att återgå från nuvarande, webbaserade åtgärdsliggare till tidigare modell. Beslutades att uppdatera åtgärdsliggaren, se bilaga. 8 Verksamhetsperiod Genomgång och fastställande av mötesschema (KP) Beslutades att godkänna mötesschemat enligt nedan: 9-10/ Fysiskt 8/ Fysiskt 3/ Telefon 17/ Fysiskt 2/ Fysiskt 21/ Telefon 8.2 Genomgång av verksamhetsplan och ekonomisk plan för (PA) PA gick igenom det ramverk (målstegen) som SKF använder för strategisk utveckling. Vidare redogjorde PA för SKFs uppdrag utifrån vår verksamhetsidé, värdegrund och vision, och medlemskapen i den svenska idrotts- och friluftsrörelsen samt internationella förbund. PA redogjorde för de mål förbundsmötet beslutade om för perioden Målen kommer att diskuteras vidare under kommande styrelsemöten. Beslutades att VU ger förslag på hur styrelsen kan arbeta vidare med målen. 8.3 Genomgång av uppdrag från förbundsmötet (PA) Stadgerevision Förbundsmötet beslutade att uppdra åt förbundsstyrelsen att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att återkomma till förbundsmötet 2014 med ett förslag på stadgerevision. I processen ska arbetsgruppen involvera förbundsstyrelsen, kansliet, klubbar, kommittéer och medlemmar. 2(6)

3 Beslutades att styrelsen startar en arbetsgrupp enligt ovan med Arne Kanth som projektledare. PA skriver ett förslag på projektbeskrivning till nästa styrelsemöte. Beslutades att Helena Brogren blir styrelsens representant i projektet Arrangera nationell träff det år det inte hålls förbundsmöte Förbundsmötet beslutade att uppdra till förbundsstyrelsen att arrangera en nationell träff det år förbundsmöte inte hålls. Syftet är att klubbarna kan mötas och diskutera förbundets verksamhet. Beslutades att arbetsgruppen som handlägger 40 års jubileet även ansvarar för att arrangera en nationell träff. Se punkt Kommunala klätteranläggningar och klätterväggar Förbundsmötet beslutade att uppdra till förbundsstyrelsen att tillsätta en grupp som i kontakt med kommuner, stat, RF och andra idrottsförbund kartlägger hur förbundet kan få fler kommunala klätteranläggningar och tävlingsväggar där vi kan arrangera tävlingar och andra arrangemang. Beslutades att kansliet kontaktar anläggningskommittén för diskussion om hur uppdraget ska hanteras. Kansliet bereder frågan till nästa styrelsemöte. 9 Organisation och arbetsordning 9.1 Fastställande av kommittéer, ordförande och ledare (PA) PA redogjorde för nuvarande organisationsstruktur och diskussioner fördes kring denna. Beslutades att VU ser över hur organisationen kan utvärderas. Beslutades att styrelsen till kommittéordföranden väljer: Accesskommittén o Christoffer Urby Alpinkommittén o Rafael Jensen Anläggningskommittén o Per Forsberg Barn och ungdomskommittén o Vakant Medicinska kommittén o Johan Holmgren Säkerhetskommittén o Ingemar Gråsjö Tävlingskommittén o Björn Höft Utbildningskommittén o Ordförande i UKsport och UKtrad har inkommit med skrivelse angående återskapandet av UK. Beslutades att återskapa utbildningskommittén och till ordförande välja Martin Urby Beslutades att styrelsen utser följande förbundskaptener: Sportklättring (IFSC): o tf Peter Hermansson (senior), Reino Horak (junior) Skidalpinism (ISMF): o Martin Persson Isklättring (UIAA): o Vakant Beslutades att styrelsen utser följande förbundsläkare: 3(6)

4 Anders Söderlund Beslutades att styrelsen till chefredaktör till tidningen Bergsport utser: John Liungman (ansvarig utgivare är förbundsordförande) 9.2 Tillsätta jury för utmärkelser (PA) I bilaga finns normerna för Svenska klätterförbundets utmärkelser, enligt dokumentet ska styrelsen utse jury. Styrelsen fick vid förra förbundsmötet i uppdrag att ta fram utmärkelser. Till årets förbundsmöte utdelades två utmärkelser. I år beslutade styrelsen om vilka som skulle få utmärkelserna på grund av att det inte tillsattes någon jury. Beslutades att HB och ES till nästa styrelsemöte kommer med förslag på personer som ska ingå i juryn. 9.3 Genomgång och fastställande av arbetsordning (PA) Se bilaga. Verksamhetsrevisor Hans Hellström har lämnat in synpunkter på arbetsordningen (version 1.0) sid 5. Målsättningar Styrelsen ska fastställa målsättningar för förbundet samt fortlöpande övervaka såväl efterlevnaden av dessa som att de blir föremål för uppdatering och översyn Han föreslår att det ändras till Styrelsen har enligt stadgarna i uppdrag att framlägga ett förslag till verksamhetsplan till förbundsmötet. Styrelsen kan förslå förbundsmötet att anta målsättningar för förbundet, men det är förbundsmötet det högsta beslutande organet- som ska fast ställa målsättningarna. Beslutades att styrelsen fastställer arbetsordningen då ovanstående stycke redan är borttaget i senast fastställda version (1.2). Beslutades att kansliet skickar över version 1.2 av arbetsordningen till verksamhetsrevisor. 9.4 Genomgång och fastställande av delegationsordning (PA) Se bilaga. Beslutades att styrelsen fastställer delegationsordningen. 10 Projekt 10.1 Utvecklingsplan(elitplan) (ML) ML redogjorde för utvecklingsplanen som är inskickad och redovisad till RF. Visst arbete kvarstår, bl.a. korrektur. En workshop kommer eventuellt att hållas i maj. Efter workshopen kommer utvecklingsplanen revideras och därefter tryckas upp och distribueras ut. Beslutades att ML skickar ut utvecklingsplanen till styrelsen och att VU diskuterar utvecklingsplanen på nästa VU-möte Nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU) (JW) JW redogjorde för projektets fortskridande. Farsta gymnasium är inbjuden till SKF för vidare diskussion om hur arbetet ska fortskrida. Rekryteringsarbetet kommer att påbörjas under hösten Viktiga frågor för projektet är bl.a. marknadsföring, samverkan, tränare och antagning. 4(6)

5 10.3 Avslutade projekt Beslutades att avsluta följande projekt: Grafisk profil. Förbundsmöte Namngivningspolicy. Utmärkelser. Rundringning till klubbar. 11 Övrigt 11.1 Rutiner för skriftlig kommunikation (KP) Kansliet har efter beslut från föregående möte ( ) tagit fram en rutin och mall för hur frågor till styrelsen ska framföras. Förslaget är publicerat och finns tillgängligt på hemsidan. Beslutades att kansliet lägger till en ruta för datum i mallen Avtal Telefonplan K2 (PA) Förbundet har ett samarbetavtal med Klättercentret på Telefonplan. PA har träffat dem och andra kommersiella gym vid några tillfällen med avsikt att stärka samarbetet. Styrelsen informerades om vad som diskuterats Girls Get Higher Moa Wall har fått i uppgift att bjuda in nätverket Girls Get Higher angående eventuellt framtida samarbete. Av olika anledningar har inget datum för möte bestämts. Beslutades att HB kallar till ett diskussionsmöte mellan förbundet och GGH års-jubileum 2013 (KP) Kansliet har fått i uppdrag att till detta möte att ta fram förslag på personer som tidigare varit med i jubileumssammanhang. Förslaget och jubileumsupplägg diskuterades på styrelsemötet. Beslutades att starta en arbetsgrupp för SKF:s 40 års-jubileum. PH och KP återkommer med förslag på projektplan till styrelsemötet den 8/9 2012, inklusive förslag på budget och projektdeltagare 11.5 Kick-off (KP) En kick-off för styrelsen är planerad i samband med styrelsemötet den 9 juni. Styrelsen informerades om vad som bestämts. Mer information kommer per mail Kommittékonferens (KP) Enligt liggande planering ska vi arrangera en kommittékonferens under hösten. Konferensen krockar med andra åtaganden. Beslutades att VU ändrar datum för kommittékonferensen. Beslutades att VU tillsätter en arbetsgrupp med uppgift att förbereda konferensen. HB anmälde sitt intresse att ingå i gruppen Ung08 (HB) Förbundet har fått frågan från Jessica Leander, som jobbar med ungdomar i Stockholms stad, om samarbete för att bygga bouldervägg i samband med Ung08 i Kungsträdgården, Stockholm, augusti. Förbundet får liknande frågor ett flertal gånger per år och styrelsen diskuterade frågan ur olika perspektiv. 5(6)

6 Beslutades att förbundet inte kan stå för kostnader i samband med arrangemanget, men kan bidra på andra sätt om så önskas. HB meddelar ansvarig på Ung Förbundskaptensrekrytering (JR) JR redogjorde för de diskussioner som förts med personer som varit aktuella som förbundskapten (senior). Ingen överenskommelse är gjord och platsen är fortfarande tillsatt med tf Peter Hermansson Krisplan och krisgrupp Beslutades att ML går igenom krisplanen och ger förslag på uppdateringar till styrelsemötet den 8/ Ärenden som förs vidare till nästa möte Beslutades att följande ärenden förs vidare till nästa möte: Förbundsmötesprotokoll (KP). Projektbeskrivning stadgerevision (PA). Uppdrag från förbundsmötet, kommunala klätteranläggningar (KP). Utmärkelser, förslag på jurymedlemmar (HB, EM). 13 Ärenden som förs vidare till verkställande utskott Beslutades att följande ärenden förs vidare till VU: Utvärdering av organisationen. Nedbrytning av målen i verksamhetsplanen. Elitplan. Datum för kommittékonferens och tillsättande av arbetsgrupp. Prestationsmärken. 14 Mötet avslutas Ordförande avslutar mötet och tackar för visat intresse. För protokollet, Johan Wahlberg Sekreterare Pontus Axelsson Ordförande Helena Brogren Justerare 6(6)

Protokoll till ordinarie styrelsemöte #184 för Svenska Klätterförbundet (Idrottens Hus, Stockholm, 2 februari 2013)

Protokoll till ordinarie styrelsemöte #184 för Svenska Klätterförbundet (Idrottens Hus, Stockholm, 2 februari 2013) Närvarande Pontus Axelsson (PA), ordförande Peter Hermanson (PH) Johan Ringstedt (JR) Mikaela Rydberg (MR) Eleonor Säfsten (ES) Johan Wahlberg, (JW) Jonas Paulsson, adjungerad (JP) Ej närvarande Madelene

Läs mer

17.30 Presentation av styrelsekandidater Valberedningen 18.00 Middag 19.30 Bildvisning m.m. Petter Restorp

17.30 Presentation av styrelsekandidater Valberedningen 18.00 Middag 19.30 Bildvisning m.m. Petter Restorp Lördag 24/3 Tid Aktivitet Ansvarig 11.30 Lunch, för föranmälda 13.00 Välkommen Pontus Axelsson 13.15 Frågor som klubbar vill väcka och få svar på under helgen Pontus Axelsson 13.30 Hur jämställda är vi?

Läs mer

Styrelsemöte nr. 3 12-13 söndag 21 oktober Idrottens Hus Stockholm

Styrelsemöte nr. 3 12-13 söndag 21 oktober Idrottens Hus Stockholm Närvarande: Ninnie Broberg Tommy Hedlund Stefan Sjöö Joachim Vieglins Christine Gandrup Gustav Lindström Anders Mårtensson Jeanette Kuhl Simon Ottosson, personalens representant Adjungerad: Thomas Angarth,

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Protokoll 1/2014 Datum: 2014-01-13 Tid: 20:00-23:40 Plats: Telefonmöte Närvarande: Ange ev. nedan Ordförande Barbro Olsson Lennart Larsson (UG Bruks)

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 1. Mötets öppnande Förbundets ordförande Karl Nissfeldt förklarade 2000 års ordinarie Riksmöte

Läs mer

Styrelsemöte 5 - Sverok Stockholm

Styrelsemöte 5 - Sverok Stockholm Protokoll från styrelsemöte 5 2007-05-15 1( 15) Styrelsemöte 5 - Närvarande: Nina Högberg, Petter Blomberg, Tobias Landén, John Lundhgren, Frida Åhlvik, Kristoffer Lindh, Olivia Totemark-Lindström, Anneli

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Organisationsstruktur, arbetsordning samt arbetssätt för Upplands Ridsportförbund

Organisationsstruktur, arbetsordning samt arbetssätt för Upplands Ridsportförbund Organisationsstruktur, arbetsordning samt arbetssätt för Upplands Ridsportförbund Framlagd till beslut på årsmöte 2015 Dagordningen punkt 16 Styrelsens förslag Bakgrund Under 2008 och 2009 genomförde den

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning

Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning Protokoll 3/2012 Datum: 2012 10 09-10 Tid: Tisdag 13.00 till onsdag 14.00 Plats: Åkerby herrgård, Nora Närvarande: Ordförande Nina Christoffersson

Läs mer

Arbetsordning för LAG Lundaland

Arbetsordning för LAG Lundaland Arbetsordning för LAG Lundaland LAG betyder Local Action Group och ett Leaderområde får bara ha en sådan grupp. LAG:s viktigaste uppgift är att fatta beslut om Leaderprojekt. Kring LAG finns ett regelverk

Läs mer

Handlingar till Förbundsmötet Linköping 20 22 april 2012

Handlingar till Förbundsmötet Linköping 20 22 april 2012 Handlingar till Förbundsmötet Linköping 20 22 april 2012 Foto: Erik G Svensson Svenska Skolidrottsförbundet 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Välkommen till förbundsmötet 2012 i Linköping!...

Läs mer

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10 Tid: 2015-03- 10 kl 18.45-20.15 Plats: K2R, Kungsgatan 45, Göteborg 17-27 Närvarande: Linnea Wulfsberg, ordförande Maria Henoch, vice ordförande ordinarie Andreas Lindhé, ordinarie Emma Boije, ordinarie

Läs mer

Styrelsens arbetsordning

Styrelsens arbetsordning Styrelsens arbetsordning Innehåll sida Ur FRIIs Kvalitetskod för svensk insamling 2 Styrelsens grundläggande ansvar 4 Introduktionsmaterial 4 Styrelsens arbete 5 Styrelsens beslutsmässighet 5 Styrelsens

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

Förbundsstyrelsesammanträde 2001-05-20

Förbundsstyrelsesammanträde 2001-05-20 PROTOKOLL 1 2001-05-20 Innehåll Förbundsstyrelsemöte Sverok 2001-05-20 43 Rapporter Rapport angående ekonomin Kommentarer till rapport angeående ekonomin Ordförandes arbete Distriktsrapport Om Sverox Boken

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Enköping 2008 05 24/25

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Enköping 2008 05 24/25 14.1 Mötets öppnande Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Närvaro : Tina Kauppinen, Barbro Collin, Sophia Jarl, Olle Carlson Anna-Greta Lingebrandt, Hans-Gunnar Leytman 24.5

Läs mer

KFUK-KFUMs scoutförbund

KFUK-KFUMs scoutförbund Protokoll Sammanträde Antal sidor Scoutstyrelsen, 26-27 oktober 2013 9 Sammanträdesplats Antal bilagor Veberöd 11 Närvarande med rösträtt Hanna Nilsson Henric Axeheim Carin Stegen Sandra Dauksz Ulf Klingnäs

Läs mer

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 1. Stämmans öppnande Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning

Läs mer

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Sid 1(7)

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Sid 1(7) Sid 1(7) Protokoll från styrelsemöte 2011-05-18 Plats: Göteborg, Novotel Föregående protokoll Föregående protokoll från styrelsemötet 20-21 jan 2011 godkändes och läggs till handlingarna. Barbara 1 Nya

Läs mer

Gunnar Ekman, Medicinska Kommittén (under Medicinska Kommitténs rapport) Klas Sandberg, ansvarig samarbete skola ( 38)

Gunnar Ekman, Medicinska Kommittén (under Medicinska Kommitténs rapport) Klas Sandberg, ansvarig samarbete skola ( 38) Stockholm 2012-02-07 Protokoll 4 Protokoll fört vid SBF:s ordinarie styrelsemöte tisdagen den 7 februari 2012. Närvarande: Patrick Wheeler, ordförande Åke Johansson, vice ordförande Kermith Fredriksson,

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med förbundsstyrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund 2013-05-03 05, på Lidingö

Protokoll fört vid sammanträde med förbundsstyrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund 2013-05-03 05, på Lidingö UNF FS 2013-05-03 05 Protokoll nr 13 Protokoll fört vid sammanträde med förbundsstyrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund 2013-05-03 05, på Lidingö Närvarande ledamöter: Vidar Aronsson Linda Engström Lina

Läs mer

Protokoll vid styrelsesammanträde / konstituerande möte i Torslanda Tennisklubb

Protokoll vid styrelsesammanträde / konstituerande möte i Torslanda Tennisklubb Protokoll vid styrelsesammanträde / konstituerande möte i Torslanda Tennisklubb Klubbhuset, Torslanda IK Tisdagen den 27 mars 2012 Närvarande: Katarina Foxenius (ordf.), Nicolas Lopez, Elise Orderud, Thomas

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Sverige

Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Sverige 1 (1) Plats och tid: Skype, kl. 18.29 21.21. Närvarande: IS Ida STÅHL (ordförande) HD SF AB JW NT CA Hugo DÜRR (ordinarie ledamot; vice ordförande) Sigrun FAGERFJÄLL (ordinarie ledamot; vice ordförande)

Läs mer

MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013

MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013 MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013 Häfte 6: Ekonomi Innehåll Möteshandlingarna som berör Medicine Studerandes Förbunds (MSF:s) ekonomi består av den ekonomiska redovisningen för kalenderåret 2012 och

Läs mer

Dagordning FM2 / 2014

Dagordning FM2 / 2014 DAGORDNING FM2 / 2014 Lund, 5 mars 2014 Johan Förberg, Talman EXPEdition tel: 046 540 89 20 Fax: 046 14 03 14 Mail: expen@tlth.se Web: www.tlth.se Öppettider: Läsdagar 11.00 14.15 Besöksadress: John Ericssons

Läs mer

Styrelsemöte Västerbottens skidförbund 2011-09-01 kl. 18.00 21.00 Lokal: Samhällsvetarhuset Petrus Laestadius väg, Gösta Skoglundsväg 2, Umeå

Styrelsemöte Västerbottens skidförbund 2011-09-01 kl. 18.00 21.00 Lokal: Samhällsvetarhuset Petrus Laestadius väg, Gösta Skoglundsväg 2, Umeå Styrelsemöte Västerbottens skidförbund 2011-09-01 kl. 18.00 21.00 Lokal: Samhällsvetarhuset Petrus Laestadius väg, Gösta Skoglundsväg 2, Umeå 1. Mötets öppnande Ordförande öppnar mötet. 2. Fastställande

Läs mer

Minnesanteckningar från Kick offdag 110827 på Psykologcentrum, S Förstadsg 13, Malmö

Minnesanteckningar från Kick offdag 110827 på Psykologcentrum, S Förstadsg 13, Malmö Riksföreningen psykoterapicentrum i Skåne Minnesanteckningar från Kick offdag 110827 på Psykologcentrum, S Förstadsg 13, Malmö Närvarande:, Ernst Dahlqvist, Christina Fredlund, Eva Malmberg, Kerstin Nilsson

Läs mer