Ärende. Ärende. Dokument. Remiss. 2009:2649 Riktlinjer för Katrineholms kommuns externa webbplats. Av: Asa Tolbäcken Eliasson. Ärendestatus: Pågående

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ärende. Ärende. Dokument. Remiss. 2009:2649 Riktlinjer för Katrineholms kommuns externa webbplats. Av: Asa Tolbäcken Eliasson. Ärendestatus: Pågående"

Transkript

1 Ärende Utskrivet: :43:34 Av: Asa Tolbäcken Eliasson Ärende Beteckning: KS/2009:433 Ärendestatus: Pågående Anhängigtyp/lnitiativsätt: Skapat: /klaste Avslutat: Ärendetyp: Hemsida, webb Beskrivning: Remiss av Riktlinjer för Katrineholms kommuns externa webbplats Dokument Dokumenttp: Remiss Registrerad: Typ: Uppr Handlingsnr: Dokument: 2009:2649 Riktlinjer för Katrineholms kommuns externa webbplats.

2 IZatrineholms kommun" KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Staben Vår handlä~~are Utredningssekr Marie Sandström Koski ~ 1 (1) Datum Vår beteckning, Ert datum Kf ir;; rj - O ~I r2õ6c) ; lz6lf Samtliga nämnder (valnämnden undantagen) Remiss av Riktlinjer för Katrineholms kommuns externa webbplatser Översänder ovan rubricerat dokument för ytrande. Riktlinjerna för Katrineholms kommuns externa webbplatser kommer att behandlas vid kommunstyrelsens sammanträde den 28 oktober 2009 varför vi behöver ert ytrande senast den 6 oktober 2009 för vidare beredning av ärendet. Med vänlig hälsning /V L Marie Sandström Koski Riktlinjer för Katrineholms kommuns externa webbplatser bifogas ""-'\' ",/("'lir' i1't'n'p'uu\-" Riktlinjer webb.doc KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Postadress: KATRINEHOLM ww.katrineholm.se Besöksadress: Djulögatan 41 Telefon: vx Telefax: kommun~katrineholm.se Org.nummer

3 11 IZatrineholms kommun" 1 (2) KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Informationskontoret Datum Vår beteckning Maria Maqnusson Ert datum Er betecknin~ Förslag til riktlinjer tör Katrineholms kommuns webbplatser Bakgrund Katrineholms kommuns externa webbplatser ska vara tilgängliga 24 timmar om dygnet med information om den kommunala servicen. Besökarna ska även kunna uträtta vissa ärenden via våra e-tjänster. Ijuli 1997 lanserade Katrineholms kommun den första versionen av ww.katrinêholm.se. År 2001 byggdes en webbplats i publiceringsverktyget Episerver. För att anpassa Katrineholms kommuns webbplats til nya krav och utvecklingsmöjligheter lanseras under 2009 en ny webbplats i Episerver CMS 5. I samband med detta uppdateras riktlinjer för webbpublicering. Syfte Riktlinjer för webbpublicering är ett styrdokument som gäller för alla Katrineholms kommuns externa webbplatser. De ska säkerställa god informationskvalitet och service gentemot kommuninvånare och externa besökare. De ska också vara ett stöd för dem som skapar nya webbplatser, publicerar information och skapar e-tjänster. Mål Katrineholms kommuns webbplatser ska underlätta kommunikationen mellan kommunen och omvärlden, samt informera om kommunens olika verksamheter. Informationen på webbplatserna ska. vara aktuell, tilgänglig och utgå från besökarnas behov. vara lätt att förstå och ta del av. vara saklig och ge en allsidig bild. öka tilgängligheten av kommunal service. marknadsföra kommunen sombesöksmål öch êtablèritigsort... ge förutsättningar för kommunikation och dialog. följa Katrineholms kommuns grafiska profi och kommunikationspolicy. följa personuppgiftslagen Ärende till KS Förslag til riktlinjer för Katnoeholms kommuns webbplatser2.doc Katrineholms kommun lnformalionskontoret KATRINEHOLM ww.katrineholm.se l'; "i~!'qitrl! l,l\.i...".-til!!" \,-,. Besöksadress: Djulögatan 41 Telefon: vx Telefax: Kommunled ningsförvaltningen~katrineholm.se Org.nummer

4 ,~ Datum Vår beteckning 2 (2) Riktlinjerna för kommunens webbplatser ska gälla för samtliga verksamheter inom Katrineholms kommun. Särprofilering Det finns vissa verksamheter inom kommunen som av olika skäl behöver profiera sig lite extra och därför får använda sig av egna märken i kombination med kommunens logotyp. Det är alltså ett undantag från de regler som beslutas av kommunstyrelsen för Katrineholms logotyp. Dett innebär att de ska ha både kommunens logotyp och deras eget märke på deras webbplats och på informationsmaterial. Den grafiska profien för kommunen reglerar särprofiering. Viadidakt Viadidakt får anses utgöra ett specialfall då det är en gemensam förvaltning för de båda kommunerna Katrineholm och Vingåker och därmed har speciella behov av profiering. I samband med att Katrineholms kommuns grafiska profi antas så fatts även beslut om revidering av Viadidakts grafiska profil. De båda kommunernas logotyper ska finnas med i sidfoten på Viadidakts webbplats Process - intern förankring Det färdiga förslaget har varit på remiss hos kommunikationsrådet, kommunens förvaltningsredaktörer samt projektgruppen och styrgruppen för webbprojektet. Det framtagna förslaget til riktlinjer för kommunens webbplatser och den grafiska profien för Katrineholms kommun kompletterar varandra. Genomförande och förankring Genomförandet syftr til att dels informera om att riktlnjer för webbplatserna finns och dels säkerställa att riktlinjerna följs. Information ska ges genom kommunens ordinarie kanaler samt när utbildning i Episerver genomförs. Riktlinjerna ska finnas i digital form på Forum och på katrineholm.se. Förslag til beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att. Anta nya riktlinjer för Katrineholms kommuns webbplatser. Uppdra åt informationschefen att löpande bevaka och säkerställa att riktlinjerna efterlevs.. Kommunstyrelsen delegerar til informationschefen att besluta om kompletteringar och ändringar i riktlinjerna för Katrineholms kommuns webbplatser. DennadelegatiQn.avi ~r.be.slut.sqm inte är av större principiell betydelse. Maria Magnusson Informationschef Ärende til KS Försla2 til,.,. r ','! :: t i! \ l t_ j t! I; r!' _ ;, j! - t 1! t,. ~.,...,

5 ,. IZatrineholms kommun '\ Förslag till Riktlinjer för Katrineholms kommuns externa webbplatser - - ~- -.,~..,,~- ;... -~.. '.-' ~ - ~ Riktlinjer för webbpublicering är reviderad Ansvarig för riktlinjerna är informationschefe.n

6 Innehållsförteckning Katrineholms kommuns externa webbplatser Bakgrund Syfte... 4 Mål... 4 Målgrupper Avgränsning Tillgänglighetskrav... 5 Kommunens webbplatser med specialprofiering Halvexterna webbplatser... 5 Kampanjwebbplatser och övriga webbplatser Organisation och ansvarsfördelning ;... 5 Så här använder vi Katrineholm.se Startsidan Avdelningssida Vanlig webbsida...~ Relaterade länkar under "Mer information"... 8 Rubriker Innehållsförteckning A-Ö... 8 Webbkarta... 9 Sökfålt Direktadresser eller kortadresser Lättläst Engelska Kontakta oss... 9 Kontaktruta med automatisk kontaktinformation Ikoner Blanketter och e-t j änster Genvägar Länkar til webbplatser med kommunrelaterad verksamhet Iframes Press l Nyhetslista RS S Evenemangssida F ormulär för anmälning av evenemang Tipsa en vän Arkivering Statistik Krisruta Designkoncept Bilder Filarkiv Format på bilder Rörliga bilder Ljud och film Typografi Att skriva för webben Vem skriver jag för?

7 Textens utformning i 5 Språket på webben i 6 Följ skrivreglerna i 6 Kvalitetssäkra texterna... i 8 Framtida utveckling i 8 Kompletterande information i 9 3

8 Katrineholms kommuns externa webbplatser Katrineholms kommuns externa webbplatser ska vara tilgängliga 24 timmar om dygnet med information om den kommunala servicen. Besökarna ska även kunna uträtta vissa ärenden via våra e-tjänster. Bakgrund I juli 1997 lanserade Katrineholms kommun den första versionen av ww.katrineholm.se. År 2001 byggdes en webbplats i publiceringsverktyget Episerver. För att anpassa Katrineholms kommuns webbplats til nya krav och utvecklingsmöjligheter lanseras under 2009 en ny webbplats i Episerver CMS 5. I samband med detta uppdateras riktlinjer för webbpublicering. Syfte Riktlinjer för webbpublicering är ett styrdokument som gäller för alla Katrineholms kommuns externa webbplatser. De ska säkerställa god informationskvalitet och service gentemot kommuninvånare och externa besökare. De ska också vara ett stöd för dem som skapar nya webbplatser, publicerar information och skapar e-tjänster. Mål Katrineholms kommuns webbplatser ska underlätta kommunikationen mellan kommunen och omvärlden, samt informera om kommunens olika verksameter. Informationen på webbplatserna ska:. vara aktuell, tilgänglig och utgå från besökarnas behov. vara lätt att förstå och ta del av. vara saklig och ge en allsidig bild. öka tilgängligheten av kommunal service. marknadsföra kommunen som besöksmål och etableringsort. ge förutsättningar för kommunikation och dialog, c. följa Katrineholms kommuns grafiska profi och kommunikationspolicy. följa personuppgiftslagen Målgrupper. Kommunens invånare. Brukare av kommunens tjänster. Näringslivet och tänkbara företagare. Turister och besökare. Nyinflytade och tänkbara kommuninvånare. Kommunens anställda och tänkbara anställda. Studerande. Föreningsliv och organisationer. Beslutsfattare. Massmedier och opinionsbildare Avgränsning Riktlinjerna är inte en lathund för hur du ska arbeta i publiceringsverktyget EpiServer. De ger heller inte en komplett beskrivning av kommunens skrivregler, kommunikationspolicy och grafiska profil. Kompletterande information finns listat längst bak i detta dokument. 4

9 Tilgänglighetskrav Katrineholms kommuns webbplatser ska ha fokus på tilgänglighet och användarvänlighet. Detta uppdrag ligger i linje med förordningen (2001 :526) om de statliga myndigheternas ansvar för genomförandet av handikappolitiken, som träder i kraft i Sverige Kommunens webbplatser med särprofilering Kulturskolan och gymnasieskolornas webbplatser får ha en särprofiering men ska visa en tydlig kommunal tilhörighet. Kopplingen til kommunen ska visas genom Katrineholms kommuns logotyp i webbplatsens sidfot. Logotypen ska vara länkad til Katrineholm.se. Barn- och ungdomsområdenas webbplatser ska utformas utifrån kommunens grafiska profil samt visa tilhörighet genom Katrineholms kommuns logotyp på respektive webbplats. Webbsidor som utgörs av elevarbeten ska tydligt särskiljas från Katrineholm.se. Vid länking av sådana sidor från kommunens webbplatser ska det tydligt framgå att de inte förmedlar kommunal information utan utgörs av elevarbeten. Halvexterna webbplatser De webbplatser som ägs gemensamt med annan aktör har egna grafiska profiler men måste tydligt ange sin koppling til Katrineholms kommun. Det ska visas genom en länk via Katrineholms kommuns logga i webbplatsens sidfot. Exempel på en halvextern webbplats är Viadidakt som ägs gemensamt av Katrineholms kommun och Vingåkers kommun. Kampanjwebbplatser och övriga webbplatser Det kan finnas behov för Katrineholms kommun att upprätta andra webbplatser för exempelvis kommunala bolag eller kampanjer (tilfällga webbplatser). En sådan webbplats ska alltid ha en särskild redaktion med systemägare, systemansvarig, informationsägare och driftansvarig. Kampanjwebbar bör sträva efter att ha en liknande struktur som de övriga webbplatserna. En sådan webb kan frångå kommunens grafiska profi, men det ska klart framgå att det är Katrineholms kommun som är avsändare. Nya och tilfällga webbplatser upprättas efter samråd med informationschefen på kommunledningsförvaltningen. Organisation och ansvarsfördelning Systemågare Systemägaren har det övergripande ansvaret för webbsystemen. Systemägare för Katrineholms kommuns webbplatser är kommunchefen. System- och informationsansvarig Systemansvarig- och informationsansvarig samordnar och utvecklar webbplatsen på systemägarens uppdrag. Ansvarar för anskaffning, förvaltning, ekonomiska ramar, utvecklingsinsatser, säkerhet och drift, samt för innehåll och helhet, styrdokument, utveckling och nya funktioner. Beslutar om vilket budskap och vilken profil som gäller. Ser til att riktlinjer och styrdokument efterföljs. System- och informationsansvarig för Katrineholms kommuns webbplatser är informationschefen på kommunledningsförvaltningen. 5

10 Systemförvaltare Systemförvaltare har det övergripande tekniska ansvaret för webbplatserna. Svarar också för säkerhet, drift och underhåll, samt ger råd och stöd i tekniska frågor som rör webbsystemen. Systemförvaltare för Katrineholms kommuns webbplatser är IT-kontoret på kommunledningsförvaltningen. Webbansvarig Webbansvarig ansvarar för publiceringsverktyget och därmed webbplatsen. Det är webbansvarig som fördelar roller, ger behörighet, lägger til och tar bort användare samt bygger upp strukturen på webbplatsen. För halvexterna webbplatser och webbplatser med särprofilering inom Katrineholms kommun svarar webbansvarig tilsamans med särskilt utsedda administratörer. Webbansvarig svarar i samråd med system- och informationsansvarig för att riktlinjer och styrdokument efterföljs. Ger stöd, råd, utbildning och behörighet til webbredaktörer, samt och funktionalitet på webbplatsen. svarar för uppdatering och utveckling av innehåll En av informatörerna på informationskontoret är webbansvarig för Katrineholms kommuns webbplatser. Samråd Webbansvarig, system- och informations ansvarig ochsystemförvaltare samråder vid utveckling av tekniska lösningar och behörighetsnivåer. Rådgivande resurser är kommunikationsrådet och IT -rådet. System- och informationsansvarig har tilsammans med informationskontoret ett samordnande ansvar gentemot alla förvaltningar. Informationsansvarig på respektive förvaltning Respektive förvaltnings-/verksamhetschef, eller av denne delegerad person, har det övergripande ansvaret för information om förvaltningens verksamhet. Informationsansvarig ska utse en förvaltningsredaktör, samt en eller flera webbredaktörer inom förvaltningen. Förvaltningsredaktör på respektive förvaltning F örvaltningsredaktören samordnar verksameteris iriforiàtion och ger stöd til förvaltningens webbredaktörer. Webbredaktör Webbredaktören svarar för publicering och att sidornas information är korrekt och fortlöpande uppdateras. Alla redaktörer svarar för att riktlinjer och styrdokument för Katrineholms kommuns webbplatser efterlevs. Webbredaktörerna är tilsammans med förvaltningsredaktören sidansvariga för sina webbsidors informationsinnehåll.,. _., ';".,.,... \,.. I... ; ~..... '_ "_ "t!:..,_'-i, -,\ \"! ~',-i ( \ L L i!!' 6

11 Så här använder vi Katrineholm.se På Katrineholm.se ska samtliga kommunala förvaltningar och enheter ingå i en gemensam struktur. struktur och layout. Strukturen utgår från ämnesområden och en tydlig navigerings Webbplatsen är uppbyggd med besökarens perspektiv och inte utifrån förvaltningarnas organisation. Teknisk specifikation Katrineholm.se är byggd i publiceringsverktyget Episerver CMS 5. Startsidan Katrineholm.se har sju olika huvudområden som nås via förstasidan.. Arbete och näringsliv. Barnomsorg och utbildning. Boende och miljö. Hälsa, stöd och omsorg. Kultur och fritid. Om kommunen. Politik När du publicerar på webben ska du lägga informationen där den bör ligga i struturen. Fundera på hur en besökare skulle navigera för att hitta rätt information. En förvaltning eller enhet kan ha information under flera olika ämesområden. På första sidan finns också den mest efterfrågade informationen eller tjänsterna. De nås via rullgardinsmenyerna "Genvägar" och "Blanketter och e-tjänster". Det finns också tre snabbgenvägar til bibliotek, turistbyrå och press. Målet är att besökaren lätt ska navigera rätt via struktur, genvägar och sökfålt Sökfåltet är en väl använd funkion. Här använder vi SiteSeeker för att ge besökaren snabb service och korrekta träffar. Nyhetspalten visar automatiskt nyheter från de olika understarsidorna. Varje redaktör kan i redigerarläget välja att krssa i en ruta för nyheter som ska synas på första sidan. Evenemangslistan visar de närmast kommande evenemangen eller evenemang utvalda av ansvarig redaktör. Den stora ytan visar en eller fler bilder från Katrineholm. Det kan vara en fast bild, eller två som slumpas fram. Til höger om bilden finns kort information om Katrineholm. Denna yta kan även användas i ett krisläge och får då en röd ram runt omkring för att dra til sig uppmärksamhet. Puffara används för att lyfta fram en nyhet eller ett evenemang. Puffarna kan vara två små eller en stor. Puffarna administreras av informationskontoret som gärna tar emot tips från övriga redaktörer. Startsidan hanteras av webbansvarig på informationskontoret. 7

12 Avdelningssida Avdelningssidor som ligger på första nivån under topmenyn hanteras av respektive förvaltningsredaktör. Mitt på sidan visas två eller fler bilder som slumpas fram. Förvaltningsredaktören ska tilsammans med webbansvarig välja vilka bilder som ska visas på denna sida. I de fall där det är två huvudaktörer på sidan, til exempel för kultur och fritid, så får man samarbeta över förvaltningsgränserna. Under bilderna på avdelningssidan finns utrymme för puffar med nyheter eller evenemang som berör ämnesområden på understartsidorna. Puffarna hanteras av webbredaktörerna. En avdelnings sida används i första hand som understartsida. Den kan även användas på andra nivåer, som exempelvis för en verksamhet som Sportcentrum, Folkhälsan eller Elevhälsan. I högerspalten finns nyheter och evenemang. De kan även döljas. Om de ska döljas kontakta webbansvarig som ändrar det i dynamiska egenskaper. Här finns också rullgardinsmenyer för "Blanetter och e-tjänster" och "Genvägar". De är kopplade til respektive ämnesområde. Vanlig webbsida En vanlig webbsida används för de flesta sidorna på webbplatsen. Redaktören kan välja att göra en sidlistning eller skriva vanligt textinnehåll. I högerspalten finns en kontaktruta samt utrymme för länkar i högerspalten. Vanlig webbsida är uppbyggd med plats för rubrik, ingress, brödtext och eventuella bilder. Texterna på informations sidorna ska vara korta. Den som vil ha mer information ska hänvisas til dokument som nås via länkar. I högerspalten på vanlig webbsida finns utrymme för relaterade länar under "Mer information". Länkarna ska ha ankytning til informationstexten. Texten på informationssidan ska aldrig bryas med länar til andra sidor/webbplatser. I vissa fall kan det dock vara i sin ordning att ha en länk längst ner efter texten til exempel för information om turistbyrån som länkar til turistwebben. För övriga länar används högerspaltens rubrik "Mer information". Relaterade länkar under "Mer information" När vi hänvisar til en extern webbplats ska hela namnet på den som står bakom webbplatsen skrivas ut. Skriv exempelvis Livsmedelsverket och inte ww.slv.se. Externa länkar ska alltid öppnas i nyt fönster. Rubriker Rubrikerna är viktiga. De ska ge besökaren en enkel och självklar bild för att gå vidare i strukturen. Tänk därför på hur du skriver rubriker. En rubrik ska vara tydlig, vägledande och inte för lång. En rubrik är också kopplad til innehållsförteckningen A-Ö. Innehållsförteckning A-Ö Innehållsförteckningen listar webbplatsens sidor sorterade efter sidornas namn i bokstavsordning med län til respektive sida. Redaktören kan välja om bara sidor markerade att synas i meny ska visas eller om samtliga sidor ska synas i innehållsförteckningen. Besökaren kan navigera mellan olika bokstäver i listan genom interna ankarlänar på sidan. Redaktören anger en rotsida, alla sidor under denna rot kan visas i innehållsförteckningen. Tänk på hur du skriver rubriknam..., '~_;! ~! : 1 l. i t i, ~ \;)'!! '" ( l: :. 8

13 Webbkarta Det finns en karta över webbplatsen med länkar til respektive sida som återspeglar webbplatsens struktur. Sidor som är markerade att inte synas i menyer kommer inte heller att synas i webbkartan. Sökfält Det är viktigt med en bra sökfunktion, men det är också viktigt hur vi hanterar information som ska användas för sökning. Sökmotorn SiteSeeker söker på hela Katrineholm.se och även de webbsidor som ligger i samma trädstruktur, t.ex. Viadidak och gymnasierna. Fördelen med denna sökfunktion är att den söker av ord i löpande text från både fier och vanliga webbsidor. Det vi behöver tänka på är att komplettera sökord med synonymer. Exempelvis kan det i en informationstext berättas om förskolan. Men av erfarenhet vet vi att många söker på ord som dagis och daghem. Då är de bra som synonymer til sökordet förskola. Direktadresser eller kortadresser För att besökarna lättare ska hitta vad de söker kan man använda en direktadress. Exempel på en direktadress är ww.katrineholm.se/naringsliv.principen är att all verksamhet som tilhör Katrineholms kommun ska marknadsföras i kommunens namn. För att använda en direktadress ska något av följande kriterier vara uppfyllda: - Välkänd verksamhet för allmänheten - Projekt - Skola - Egen anläggning Lättläst Lättläst är ett textfålt som ersätter sidans ordinarie textinnehåll med en text skriven på ett mer lättförståeligt vis. Genom att redaktören lägger til informationen i det lättlästa formatet kan besökaren växla sidan mellan de format som finns. Vilka sidor som skrivs om til lättläst bestäms gemensamt av förvaltningsredaktörer och informationskontoret. Informationskontoret kommer så småningom att kunna hjälpa til med att skriva lättläst. Engelska På Katrineholm.se har vi valt att använda engelska som alternativt språk. Tanken är att engelska är ett stort språk som många behärskar. Genom att endast använda engelska kan vi översätta ett större antal sidor. Det gör det också lättare att hålla språksidorna uppdaterade. Webbsidor på engelska representerar ett urval av nytig samällsinformation med särskild tane på nyinflytade och besökare. Informationskontoret kan hjälpa dig ta kontakt med en översättningsbyrå. Kontakta oss Under "Kontakta oss" i sidhuvudet finns övergripande information om kommunen och kontaktuppgifter med kommunens telefon, fax, e-post, besöksadress och öppettider. Län til synpunktshantering och felanmälan finns också. Kontaktinformation til förvaltningar, nämnder och vissa enheter finns ikontaktrutorna påvanigawebbsidor. 9

14 Kontaktruta med automatisk kontaktinformation På vanliga webbsidor har vi en kontaktruta med automatisk kontaktinformation. Kontaktrutan består av två delar. Den översta delen visar förvaltnings- eller enhetsinformation och den nedre delen visar kontaktperson. Webbredaktören väljer om en kontaktperson ska synas i kontaktrutan eller inte. Kontaktrutan ska ha följande information:. Avdelning och/eller myndighetsnamn. Telefon. E-postadress. Besöksadress Kontaktinformation fylls i på en särskild sida för kontaktuppgifter i redigerarläget. Den informationen hämtas sedan til kontaktrutan på vanlig webbsida. Fördelen är att vi bara behöver fylla i kontaktinformation på ett ställe. När vi sedan behöver uppdatera kontaktinformationen visas ändringen på alla sidorna som är utpekade för de kontaktuppgifterna. När besökaren klickar på det lila kuvertet i kontaktrutan fålls den ut och skjuter därmed ned övrig information. I den utfållda delen kan besökaren fylla i och skicka e-post direkt til myndighetsbrevlådan. All e-post ska enligt kommunallagen läsas varje dag och diarieföras på sama vis som vanlig post. Samma sak gäller för kontaktpersoner. Informationen fylls i på särskild sida i redigerarläget och hämtas sedan in til kontaktrutan. Information för kontaktpersoner består av namn, e-post och telefonnummer. E-postadresser ska skrivas ut i sin helhet, til exempel svea.svenssonêkatrineholm.se. Det är beslutat ur ett tilgänglighetsperspektiv. Ikoner När vi länar til en fi på Katrineholms kommuns webbplats ska vi använda de ikoner som Funka Nu tagit fram. I alt-texten för varje ikon ska det finnas en förklaring av ikonen, til exempel: Ikon Pdf-fl. Ikonerna finns förinlagda i EpiServer. Kontakta webbansvarig om du saknar ikoner för något samanhang. Ikoners styrka är att de är lätta att känna igen. Här följer ett par exempel på vanliga ikoner..,. '_'.. _ ~. "_' \. L',-,. _.', 1- _ \, l. _ ~ Word-fil Pdf-fi Blanketter och e-tjänster Blanketter och e-tjänster finns samlade på en gemensam sida. Besökaren kan dock komma åt dem från respektive understarsida. Under exempelvis Boende och miljö kommer besökaren direkt til blanketter och e-tjänster för Boende, och, miljö...., ".l.;....'... Blanetter ska ha ett enhetligt utseende med kommunens logotyp. Länar til blanetter ska skrivas på följande sätt och kommer automatiskt få ikonen för pdf. Se följande länktext ~bservera att länktext inte är det sama som filnamnet): dl Bvgganälan Obs! Glöm inte alternativ-texten. Det.är där vi skriver hur tung sidan är, ex Bygganmälan, pdf 43 kb.... "., I" i: ì J " - ',_ - I. t' t" ~ t ~

15 E-tjänster inom Katrineholms kommun kommer att utvecklas löpande. Exempel på e-tjänster som finns är lokalbokning och bibliotekskatalogen. Men även synpunkter och felanmälan ska läggas in som e-tjänster. Genvägar Sidor som ska bli genvägar från starsidan bestäms av webbansvarig utifrån mest besökta sidor och sidor som vi vil lyfta fram. På varje understarsida finns dock möjligheter för redaktörerna att skapa egna genvägar. Länkar til webbplatser med kommunrelaterad verksamhet Det finns information som tilhört den kommunala verksamheten men som nu kommunala bolag ansvarar för, til exempel KFV Marknadsföring AB och Sörmland Vatten AB. Det finns också kommunal information som ligger på externa webbplatser, til exempel bibliotekskatalogen och lokalbokningen. Utifrån tilgänglighet och ur ett användarperspektiv bör kommunens webbplats informera om sådan information. Det gör vi genom att ge en kort information om verksamheten och sedan en länk til webbplatsen. Länken ska öppnas i nytt fönster. Iframes,,,.", iit \.., i'-.i,i.' ;\;ji,i'" En Iframe är en ram som kan användas på den vanliga webbsidan. Med en iframe kan en annan webbplats visas inuti den vanliga webbsidan. Exempd på sådana kopplingar är kommunens förtroendemannaregister Troint och Offentliga jobb. Redaktören anger adressen til den webbplats som skall visas i iframen, kontakta webbansvarig för hjälp med denna funktion. Presentationen av andra system och webbplatser ska i möjligaste mån utformas i enlighet med kommunens grafiska profi samt de tilgänglighetskrav som tagits fram för IT -baserade funktioner. Press Här finns all pressinformation samlad. Förutom pressmeddelanden finns en bildsida och kommunens logotyp för nedladdning både til tryck och til webb. Bildsida En bildsida visar bilder som vi vil sprida til bland anat, pressen. På sidan finns bilder i olika ida ser en visningsbild format samt information om bilderna. Besökaren som tittar på en bilds som är anpassad i storlek för att visas på webbplatsen samt information om bilden. Bildinformation som hör til bilden och visas på bildsidan ska vara bildens namn, bildtext, fotograf. Bildsidan kan länka til en nedladdningsbar version av bilden som inte är anpassad att visas på webbplatsen. Då visas en länk där besökare kan ladda ner den. Information om bildens storlek utläses automatiskt från den angivna bildfilen. Det kan vara en stor bild avsedd för tryck eller ett alternativt format. Bildstorleken är begränsad för webbredaktörer. Behöver du publicera högupplösta bilder kan du kontakta webbansvarig som har behörighet för detta. 11

16 Nyhetslista Nyhetslistan listar nyheter i tidsordning med den senaste först. Listan kan visa nyheter från flera olika webbsidor samtidigt. Det finns en nyhets lista inom varje huvudområde från topmenyn. Webbredaktören kan i redigerarläget välja om en nyhet även ska synas på startsidan. RSS Via RSS kan besökare prenumerera på nyheter från Katrineholm.se. RSS (Rich document format Site Summary)är ett standardformat för att leverera Iiyhetsrubriker och samanfattningar. Besökaren kan bevaka en eller flera RSS-kanaler och på ett enkelt sätt få information om uppdateringar utan att behöva besöka webbplatsen.. RSS-källa listar sidor i form av xml som kan läsas av RSS-läsare. Listan fugerar på samma sätt som vanlig webbsida.. RSS-lista läser information från en RSS-källa och presenterar informationen i en lista. Evenemangssida En evenemangssida kan visas både som en egen sida och i en gemensam evenemangslista. Exempelvis har Kultur och fritid en egen evenemangslista som visar de egna evenemangen. Ett evenemang kan även markeras att det får synas på starsidan och i andra kalendarier. Kulturskolan som har en egen webbplats kan välja att låta sina evenemang synas på både den egna webbplatsen och på Katrineholm.se. Baromsorg och utbildning kan också välja att på den egna understartsidan visa evenemang från kulturskolans evenemangslista. Formulär för anmälning av evenemang Besökarna kan anmäla ett evenemang genom att fylla i ett formulär. Det som är speciellt med formuläret för evenemang är att det skapas en opublicerad evenemangssida med färdiga uppgifter direkt i EPiServer. I redigerarläget kan ansvarig redaktör för evenemang godkäna, publicera och eventuellt flytta sidorna för att göra dem synliga för besökarna. Det är evenemangsansvarig som kategoriserar och anger om evenemanget ska kunna visas på starsidan. Tipsa en vän Tipsa en vän är en funktion där besökaren kan tipsa om en intressant sida på Katrineholm.se. Den här funktionen är bra att använda på de flesta sidorna. Arkivering Varje redakör kan manuellt arkivera sidor. Informationom,att sidan ligger i arkivet visas för besökaren på sidan. Sidor som läggs i arkivet ska vara av relevant information. Sidor som informerar om öppettider och liknande behöver inte sparas. Arkiverade nyheter sparas i två år. Därefter får varje redaktör rensa bland sina sidor. Om det finns sidor som kan vara relevanta för en läsare även efter denna tid bör sidan flytas til en permanent plats. Exempelvis kan vi ha en nyhet om en föreläsning. Om den informationen fortfarande är intressant efter ett par år bör sidan flyttas från arkiverade nyheter til exempelvis en sidlistning som består av intressanta föreläsningar. 12

Manual för Trafikverkets webbtjänster. Manual för Trafikverkets webbtjänster 1

Manual för Trafikverkets webbtjänster. Manual för Trafikverkets webbtjänster 1 Manual för Trafikverkets webbtjänster Manual för Trafikverkets webbtjänster 1 Titel: Manual för Trafikverkets webbtjänster Utgivningsdatum: 2013-02 Utgivare: Trafikverket Den senaste versionen av Manual

Läs mer

Vägledningen 24-timmarswebben 2.0

Vägledningen 24-timmarswebben 2.0 04:01 Vägledningen 24-timmarswebben 2.0 Denna version av Vägledningen 24-timmarswebben gavs ut av E-nämnden 2004. E-nämndens arbete har tagits över av Verva, Verket för förvaltningsutveckling. För en aktuell

Läs mer

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Handboken får spridas fritt, i

Läs mer

INTRODUKTION... 2 GRÄNSSNITTET... 2 REDIGERA INNEHÅLL... 3 SKAPA NYA SIDOR... 4 REDIGERA TEXT MED TEXTEDITORN... 5 MEDIEARKIVET...

INTRODUKTION... 2 GRÄNSSNITTET... 2 REDIGERA INNEHÅLL... 3 SKAPA NYA SIDOR... 4 REDIGERA TEXT MED TEXTEDITORN... 5 MEDIEARKIVET... Camelonta CMS Handledning för redaktörer Innehållsförteckning INTRODUKTION... 2 GRÄNSSNITTET... 2 REDIGERA INNEHÅLL... 3 SKAPA NYA SIDOR... 4 TA BORT EN SIDA... 4 REDIGERA TEXT MED TEXTEDITORN... 5 FORMATERA

Läs mer

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015 MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR Utgåva 205 Manual 20 INNEHÅLL Allmänt Logga in Nyhet: Logga in från hemsidan Glömt lösenord Lokalavdelningens sida. Ändra uppgifter på lokalavdelning och

Läs mer

Föreningens hemsida. Uppdaterad 2012-12-04

Föreningens hemsida. Uppdaterad 2012-12-04 Föreningens hemsida Uppdaterad 2012-12-04 Innehållsförteckning Klicka på sidan här i innehållsförteckningen och du länkas dit direkt. Du behöver inte skrolla i dokumentet manuellt. NYTT! Inledning...4

Läs mer

användarvänliga webbgränssnitt

användarvänliga webbgränssnitt Riktlinjer för användarvänliga webbgränssnitt Användarvänlig design skapas genom en ständig process där användarens behov och upplevelse är det centrala. Denna process skall ses ur ett helhetsperspektiv

Läs mer

Myndigheternas skrivregler

Myndigheternas skrivregler Myndigheternas skrivregler Åttonde upplagan Språkrådet Adress till förlaget: Norstedts Juridik AB/Fritzes, 106 47 Stockholm Telefon 08-598 191 00, fax 08-598 191 91 Beställningar: www.fritzes.se E-post:

Läs mer

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Detta dokument skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Dokumentet får spridas fritt i

Läs mer

Bevarande av webbsidor

Bevarande av webbsidor Bevarande av webbsidor Ett gemensamt projekt mellan LTU och LDB-centrum 2008-2009 Lena Lindbäck LDB-centrum 2009-09-04 1. INLEDNING...- 3-2. BAKGRUND...- 4-2.1 SYFTE OCH MÅL... - 4-2.2 METOD... - 5-2.3

Läs mer

KALLELSE Datum 2009-12-22. . Allmänhetens frågestund. 2. Sammanträdets laga tilkomst. 2 5. Interpellation med svar om KF AB:s insatser för klimatet

KALLELSE Datum 2009-12-22. . Allmänhetens frågestund. 2. Sammanträdets laga tilkomst. 2 5. Interpellation med svar om KF AB:s insatser för klimatet IZatrineholms kommun "- KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN KALLELSE Datum 2009-12-22 Sammanträdande organ Tid Plats Kommunfullmäktige Måndagen den 18 januari 2010 kl. 18.00 Safiren, Drottninggatan 19 i Katrineholm

Läs mer

Ds 2006:10. Klarspråk lönar sig. Klarspråksarbete i kommuner, landsting och statliga myndigheter. Justitiedepartementet

Ds 2006:10. Klarspråk lönar sig. Klarspråksarbete i kommuner, landsting och statliga myndigheter. Justitiedepartementet Ds 2006:10 Klarspråk lönar sig Klarspråksarbete i kommuner, landsting och statliga myndigheter Justitiedepartementet Ds 2006:10 Klarspråk lönar sig Klarspråksarbete i kommuner, landsting och statliga

Läs mer

Att skriva och presentera rapporter

Att skriva och presentera rapporter Att skriva och presentera rapporter Förord Skriftlig och muntlig kommunikation har blivit allt mer viktiga inslag i universitetsutbildningarna. Arbetsgivare, inom näringslivet och den akademiska världen,

Läs mer

Redesign av en hemsida Med sökmotoroptimering och användbarhet i fokus

Redesign av en hemsida Med sökmotoroptimering och användbarhet i fokus Södertörns högskola Institutionen för Naturvetenskap, miljö och teknik Praktiskt examensarbete 15 hp Medieteknik Vårterminen 2015 Programmet It, medier och design Redesign av en hemsida Med sökmotoroptimering

Läs mer

Stockholms stads intranät Riktlinjer för att skapa bra innehåll

Stockholms stads intranät Riktlinjer för att skapa bra innehåll Guide - intranät 2013 Sida 1 (18) 2013-08-01 Stockholms stads intranät Riktlinjer för att skapa bra innehåll Vårt intranät är ett gemensamt arbetsverktyg som används av samtliga förvaltningar. Alla medarbetare

Läs mer

Manual. WebPublish Version 4.1. Artologik. Artisan Global Software

Manual. WebPublish Version 4.1. Artologik. Artisan Global Software Projekthantering Tidsredovisning Enkäthantering E-posthantering HelpDesk Publiceringsverktyg Bokningssystem Manual Artologik WebPublish Version 4.1 Artisan Global Software Manual Artologik WebPublish Med

Läs mer

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan Ta plats på arenan En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan STUDIEMATERIAL Om mänskliga rättigheter Om hur Sverige styrs Om samverkan Om påverkansarbete Om att vara

Läs mer

Regler och riktlinjer för effektiv ärendehantering och nämndadministration i Lilla Edets kommun

Regler och riktlinjer för effektiv ärendehantering och nämndadministration i Lilla Edets kommun Regler och riktlinjer för effektiv ärendehantering och nämndadministration i Lilla Edets kommun Antagen av: Kommunstyrelsen 2014-03-05, 25 sid 2/33 Innehåll Innehåll... 3 1. Varför behövs en handbok?...

Läs mer

Webbriktlinjer för Huddinge kommun 2014 remissvar

Webbriktlinjer för Huddinge kommun 2014 remissvar SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DIARIENR 2014-04-29 AN-2014/147.119 KS-2014/246.119 1 (3) HANDLÄGGARE Erika Svärdh 08-535 312 05 erika.svardh@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Webbriktlinjer

Läs mer

Kursmaterial. Innehåll: Inledning 1 Datorn från grunden 2 Att skriva på datorn 7 Vad är Internet 13 E-post 20

Kursmaterial. Innehåll: Inledning 1 Datorn från grunden 2 Att skriva på datorn 7 Vad är Internet 13 E-post 20 0 Kursmaterial Innehåll: Inledning 1 Datorn från grunden 2 Att skriva på datorn 7 Vad är Internet 13 E-post 20 Inledning Välkommen till kursen Internet för alla! Du har möjlighet att boka datortid på biblioteket

Läs mer

Gör en egen webbplats

Gör en egen webbplats I det här avsnittet får du lära dig att bygga en egen minsida lägga till text och bilder skapa en egen design lägga till en bakgrund på webbplatsen I nästa nummer får du hjälp att bygga en större webbplats

Läs mer

Användarmanual. FormPipe W3D3 2012R1 2012-04-30

Användarmanual. FormPipe W3D3 2012R1 2012-04-30 Användarmanual FormPipe W3D3 2012R1 2012-04-30 Innehållsförteckning Inledning... 1 Allmänna avsnitt... 3 Allmänna avsnitt... 3 Komma igång... 3 Komma igång... 3 Navigera i systemet... 3 Personlig startsida...

Läs mer

Barnhack! Kom igång med programmering. Anders Thoresson Kom igång med Wordpress

Barnhack! Kom igång med programmering. Anders Thoresson Kom igång med Wordpress Anders Thoresson Kom igång med Wordpress förord 2 kapitel 1 att bygga en webbplats 3 Det här är Wordpress 3 Domännamn visar vägen på internet 4 kapitel 2 kom i gång med wordpress.com 6 Registrera ett konto

Läs mer

Redaktörsmanual för korpföreningar i IdrottOnline

Redaktörsmanual för korpföreningar i IdrottOnline Redaktörsmanual för korpföreningar i IdrottOnline 1 Innehåll: Inledning s.3 Logga in s.3 Design responsive, version 2.0 s.3 Layout s.6 Grundinställningar s.9 Boxinställningar s.10 Toppflikar s.11 Information

Läs mer

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Handboken får spridas fritt, i

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM)

Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM) Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM) Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK Uppsala universitet Akademiska sjukhuset 751 85 Uppsala

Läs mer

handbok Internet som ett verktyg i det sociala arbetet

handbok Internet som ett verktyg i det sociala arbetet handbok Internet som ett verktyg i det sociala arbetet formgivning: helena storm omslagsfoto: bildarkivet.se tryck: eo grafiska (2012) Handbok internet som ett verktyg i det sociala arbetet www.stockholm.se/sof

Läs mer

Skrivregler för Örebro kommun

Skrivregler för Örebro kommun Skrivregler för Örebro kommun P R O G R A M P O L I C Y R I K T L I N J E H A N D L I N G S P L A N Skrivregler för Örebro kommun Sedan några år bedriver Örebro kommun ett klarspråksarbete, inspirerad

Läs mer

Skapa en webbplats med Joomla

Skapa en webbplats med Joomla Nils Eriksson, Jonathan Bourque Olivegren och Sven-Åke E klund Skapa en webbplats med Joomla En guide om hur du bygger en webbplats med publiceringsverktyget Joomla Skapa en webbplats med Joomla.SE:s Internetguide,

Läs mer

myweblog Användarhandbok

myweblog Användarhandbok myweblog Användarhandbok Version 2.1SE Utgiven 2010-06-30 Copyright Magnus Winsth 2006-2010 2 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Innehållsförteckning... 3 2 Förord... 5 3 Systemkrav, säkerhet och backup... 6 3.1

Läs mer