Förslag till Kommunikationspolicy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förslag till Kommunikationspolicy"

Transkript

1 Förslag till Kommunikationspolicy för bildningsförvaltningen i Katrineholms kommun. Kommunikationspolicyn är reviderad den 25 mars 2010.

2

3 Innehållsförteckning Inledning 4 Bildningsförvaltningens kommunikationsarbete 5 Kommunikation - en del av verksamheten 5 Medborgarnas krav på service 5 Förvaltningskontorets roll 7 Målgrupper 7 Informationskanaler 7 Interna kanaler 7 Externa kanaler 7 Massmedia 8 Pressmeddelanden 8 Utformning av informationsmaterial 9 Språk och innehåll 9 Annonsering 9 Kriskommunikation 10 Riktlinjer för Katrineholms kommuns externa webbplatser i korthet 11 Tillgänglighetskrav 11 Sidansvarig 11 Redaktörer 11 Dokument 12 Relaterade länkar 12 Sociala medier 12 Kommunens webbplatser med särprofilering 12 Elevarbeten 12 Koppling till externa verksamhetssystem 13 Bilder och film 13 Litteraturförteckning 14 Lagstiftning inom området information/kommunikation 15 Offentlighetsprincipen 15 Serviceskyldigheten inom förvaltningslagen 15 Meddelarskyddet 15 Personuppgiftslagen, PuL 15

4 4 (16) Inledning Kommunikationspolicyn anger riktlinjer för hur bildningsnämndens informationsarbete ska bedrivas samt hur ansvaret för information fördelas internt. Informations- och kommunikationsarbetet följer kommunens strategi- och policydokument för informations- och kommunikationsarbetet. Ledningsstrategin slår fast att - varje nämnd ska ha klarlagt hur erforderlig information till medarbetarna ska säkerställas (grundsats 1). Nämnder och förvaltningar är därmed ansvariga för information och kommunikation inom sina respektive områden. Kommunens kommunikationspolicy slår fast att - syftet med kommunens kommunikationsinsatser är att sprida kunskap om kommunens service och verksamhet för att därmed öka motivationen och delaktigheten samt skapa en öppen attityd mellan kommunen och kommuninvånarna. Välinformerade medarbetare är liksom välinformerade kommuninvånare goda vidareinformatörer och våra bästa ambassadörer. Det personalpolitiska programmet slår fast att - medarbetarskap innebär att ta ansvar för att skaffa den information och kunskap som behövs för att utföra arbetet på ett bra sätt - ledarskap innebär att tydliggöra verksamhetens mål och värdering samt kontinuerligt arbeta med målstyrningsprocesser genom att konkretisera mål, skapa förutsättningar för att uppnå dessa och följa upp resultat. att kommunicera och utveckla kommunikationen på arbetsplatsen att vara uppmärksam på medarbetarnas behov av information, kunskap och stöd. Övriga dokument som policyn baseras på är kommunens kommunikationspolicy, den grafiska profilen samt riktlinjerna för Katrineholms kommuns externa webbplatser.

5 5 (16) Bildningsförvaltningens kommunikationsarbete Kommunikation - en del av verksamheten Kommunikationsarbetet är en del av bildningsförvaltningens verksamhet. Det innebär också att informations- och kommunikationsinsatserna bör diskuteras, planeras och budgeteras i samband med annan verksamhetsplanering. Kommunikationsarbetet är också ett strategiskt verktyg för förvaltningsledningen och en del av kvalitetsarbetet. Kommunikationsarbetet syftar till att utveckla, förmedla och förankra idéer och information, både internt och externt så att bildningsnämndens övergripande mål uppfylls och kommuniceras. DEN INTERNA KOMMUNIKATIONEN ska verka för en dialog så att kunskapen om nämndens och kommunens verksamhet ökar internt. Den är också ett medel för att nå fastställda mål, skapa en gemensam självbild och en vi-känsla hos alla medarbetare samt skapa en öppen och serviceinriktad attityd för att medarbetare ska känna delaktighet och ansvar. Informationen till de anställda är ett led i informationen till kommunens invånare och andra externa målgrupper. Därför bör ambitionen vara att förvaltningens personal nås av information i sin egenskap av anställda innan de nås av den i sin egenskap av kommuninvånare. I enlighet med ovanstående bör också viktiga händelser från enheterna kommuniceras till förvaltningschef/verksamhetschefer och informatör/informationssamordnare för bästa kommunikationsinsats. På motsvarande sätt bör förvaltningschef/verksamhetschefer informera verksamheterna och informatör/informationssamordnare om viktiga händelser och beslut innan de kommuniceras externt. Går inte detta bör informationen ges så snart det är möjligt. Huvudprincipen för den interna kommunikationen är att ansvaret för att information kommuniceras, ligger så nära den som producerar informationen som möjligt: Alla är kommunikatörer Medborgarnas krav på service DEN EXTERNA KOMMUNIKATIONEN syftar till att sprida kunskap om vår verksamhet och underlätta dialogen med medborgarna. Genom att informera om hur medborgarnas skattepengar används och öka kunskapen om vår verksamhet, kan vi skapa större förståelse för vårt agerande i olika situationer. Målgrupperna ska lätt hitta information om vår verksamhet.

6 6 (16) Den som kontaktar någon av verksamheterna ska få snabbt svar och känna sig väl bemött. Är vi inte anträffbara ska besked ges när vi väntas tillbaka. Det är också bra om det finns möjlighet att lämna ett meddelande. När någon sökt oss, ska vi så snart som möjligt kontakta den personen. Vid telefonkontakt med förvaltningens expeditioner är det viktigt att allmänheten får svar under kontorstid. Vid frånvaro under kontorstid måste det finnas en hänvisning via röstbrevlåda eller telefonsvarare. Kommunikationen inom bildningsförvaltningen ska VARA ÖPPEN, ÄRLIG OCH SAKLIG Är vi ärliga och inte döljer negativa fakta skapar vi förtroende för vår verksamhet. Allt är offentligt som inte är sekretessbelagt. VARA TILLGÄNGLIG OCH BEGRIPLIG Informationen ska vara lätt att nå och lätt att förstå. Ett enkelt och tydligt språk ökar målgruppens möjlighet att ta till sig informationen. Skriv begripligt! VARA SNABB OCH KORREKT Information är en färskvara som snabbt ska spridas till alla berörda, även vid negativa nyheter. Informationsaspekten bör beaktas vid alla beslut. Vi kontrollerar alltid fakta så att informationen blir korrekt. KOMMUNICERAS INÅT INNAN DEN KOMMUNICERAS UTÅT De anställda ska så långt det är möjligt informeras före massmedia och allmänhet. Detta gör medarbetarna delaktiga, skapar vi-känsla och hindrar ryktesspridning. Underhandsinformation är bättre än ingen information alls. VARA PROFESSIONELLT UTFORMAD OCH HA EN TYDLIG AVSÄNDARE All information ska följa kommunens grafiska profil, vilket bland annat innebär att kommunens mallar ska användas med kommunens logotyp och en tydlig avsändare. En tydlig identitet utåt och inåt skapar samhörighet och helhet.

7 7 (16) Förvaltningskontorets roll Förvaltningskontorets roll är att vara ett stöd för utvecklingen av kommunikationen inom förvaltningen. Här finns funktioner som informatör, förvaltningsredaktörer, medie- och ikt-pedagoger och systemadministratörer. Förvaltningschefen utser en informationssamordnare som deltar i kommunens kommunikationsråd, svarar för samordningen inom förvaltningen och kontakterna med förvaltningarna i kommunen. Målgrupper Föräldrar/vårdnadshavare, barn och ungdomar Anställda inom bildningsförvaltningen Förtroendevalda Övrig kommunal verksamhet Massmedia Presumtiva katrineholmsbor Lokala organisationer och företag Kommuner och landsting, statliga myndigheter Omvärlden nationellt och internationellt Informationskanaler Målgruppen styr val av informationskanal. En kombination av kanaler kan ofta höja effekten av ett budskap. Interna kanaler Personliga möten, interna nyhetsbrev, kommungemensamma och förvaltningsgemensamma intranät och e-post. Chefer har ansvaret att vidarebefordra information från intranäten till den personal som inte når den. Externa kanaler Personliga kontakter, bland annat via expeditionstelefoner, e-post, massmedia (presskonferens, pressmeddelanden), trycksaker, kommunens webbplats, skolornas webbplatser och annonser är exempel på externa kanaler.

8 8 (16) Massmedia När det gäller offentliga myndigheter är medias uppgift att granska verksamheten. Den bild som tidningar, radio och tv förmedlar har stor betydelse för hur vi som kommun uppfattas. Det är därför mycket viktigt att vi arbetar för goda relationer med massmedia, med målet att ge en så korrekt bild av vår verksamhet som möjligt. Via massmedia är det också möjligt att få ut snabb och viktig information till medborgarna. Nämnden och ytterst dess ordförande är talesmän när det gäller att informera om och förklara politiska ställningstaganden medan förvaltningschefen har huvudansvaret för informationen om själva verksamheten. Generellt gäller att förtroendevalda ansvarar för att kommentera ärenden före beslut och tjänstemän ansvarar för informationen kring innehållet i besluten om inget annat sägs. På varje verksamhetsansvarig vilar dessutom ett informationsansvar när det gäller den enskilda verksamheten. Vid en krissituation aktiveras respektive krisledningsgrupp och informationsansvaret åligger då informationsansvarig i gruppen. Den som kontaktas av journalister ska snabbt förmedla kontakt med den person som är bäst lämpad att svara. I kommunens kommunikationspolicy slås fast att alla anställda har rätt, men inte skyldighet, att uttala sig för massmedierna. Vid bildningsförvaltningen är det endast förvaltningschefen och verksamhetscheferna som kan uttala sig som representanter för förvaltningen. Förvaltningschefen och verksamhetscheferna kan delegera denna uppgift till en annan person vid enstaka tillfällen. Inom bildningsförvaltningens verksamheter är det endast rektor som får uttala sig som representant för den den egna enheten. Rektor kan delegera denna uppgift till en annan person vid enstaka tillfällen. Rektor och verksamhetschefer (eller de av dessa delegerade talesmän) ska rapportera till sin förvaltningschef om de blivit kontaktade av massmedier i tjänsten och uttalat sig i förvaltningens namn. En kopia på informationen ska skickas till informationschefen för att informationen ska kunna gå vidare till kommunchefen ifall denne får följdfrågor. Informationschefen svarar för att säkerställa att relationer och aktiviteter stödjer kommunens mediestrategi. Pressmeddelanden Utformas enligt kommunens grafiska profil, skickas till media och publiceras på kommunens webbplats. Du kan läsa mer om kontakt med massmedier, pressmeddelanden och grafisk profil under ingången Kommunikation på Forum.

9 9 (16) Utformning av informationsmaterial All information från kommunen ska ha en tydlig avsändare och vara lätt att känna igen. På så sätt hjälps vi åt att skapa en tydlig identitet, visar vem som är avsändare av informationen samt bygger upp en vikänsla inom kommunen Skrivelser, brev, annonser och broschyrer ska ha ett enhetligt utseende och vara försedda med kommunens logotyp enligt de riktlinjer som finns i den grafiska profilen. Kommunens brevmallar används alltid för brev och skrivelser. Gymnasieskolor och kulturskola, Kulturhuset Ängeln och Sportcentrum har rätt att använda egna märken för särprofilering, enligt den grafiska profilen. Ytterst är det kommunledningen som beslutar vilka verksamheter som får ha egna logotyper. Om du vill veta mer om grafisk profil, kontakta förvaltningens informatör eller kommunens informationskontor. Den grafiska profilen finns även på intranätet Forum under rubriken Kommunikation. Språk och innehåll Anpassa språk och innehåll utifrån mottagarens behov, förkunskaper, värderingar och andra förutsättningar. Använd ett klart och tydligt språk - skriv begripligt! Undvik fackspråk och förkortningar. Du kan läsa mer i Riktlinjer för Katrineholms kommuns externa webbplatser och i Skrivhjälpen på Forum. Annonsering Annonser ska följa det grafiska profilprogrammet i Katrineholms kommun och samordnas av informationskontoret. Skicka in din annons i god tid före önskat publiceringsdatum till e-postadressen: Skicka alltid kopia på din annons till bildningsförvaltningens informatör för publicering på webbplatsen. (Detta ombesörjer inte informationskontoret). Du kan läsa mer om annonsering på Forum under rubriken Kommunikation. Arkivering av informationsmaterial Enligt reglerna för arkivering i Katrineholms kommun ska informationsmaterial som exempelvis broschyrer, tidningar och affischer arkiveras. Det gör du enklast genom att skicka tre exemplar av varje trycksak till bildningsförvaltningen.

10 10 (16) Kriskommunikation Vid en extraordinär händelse är det viktigt att snabbt och korrekt informera internt om läget och vilka beslut som fattats, från ledningen och ut till verksamheterna och tvärtom, enligt handlingsplanen vid kris. Den person som tar emot informationen på förvaltningskontoret informerar vidare enligt handlingsplanen för kris. Bildningsnämndens presidium informeras så snart det är möjligt via telefon eller sms. Det är också viktigt att regelbundet informera ut mot externa målgrupper via de kanaler som finns tillgängliga. Rutiner bör finnas upprättade för att frontpersonal (t.ex. expeditionspersonal) ska veta hur de ska agera vid signaler om extraordinära händelser. Du kan läsa mer om kriskommunikation på Forum under rubriken Kommunikation.

11 11 (16) Riktlinjer för Katrineholms kommuns externa webbplatser i korthet Kommunens riktlinjer är ett styrdokument som gäller för alla Katrineholms kommuns externa webbplatser. Här följer ett utdrag ur reglerna. Du hittar riktlinjerna i fulltext på Forum. Tillgänglighetskrav Katrineholms kommuns webbplatser ska ha fokus på tillgänglighet och användarvänlighet. Tillgänglighet innebär bland annat att sidornas kod, struktur och språk anpassas så att så många som möjligt kan ta del av informationen. Att skriva för webben Det finns många människor som har svårt att läsa och skriva. Skriver vi för dem skriver vi för alla! Besökare med ett särskilt behov av ett tillgängligt språk är framför allt: Personer med funktionshinder Läsovana Personer med svenska som andraspråk Personer med koncentrationssvårigheter Äldre Barn Sidansvarig Varje webbsida som publiceras på kommunens webbplats ska ha en namngiven person som svarar för sidans innehåll, en sidansvarig. En sidansvarig behöver inte vara webbredaktör, utan är den som ansvarar för innehållet och ser till att webbredaktören får aktuella uppdateringar. Redaktörer Förvaltningsredaktörer Förvaltningskontorets förvaltningsredaktörer samordnar verksamhetens information och ger stöd till webbredaktörerna. Webbredaktörer Webbredaktörer ska genomgå utbildning för att få publicera på Internet. Utbildningen ska omfatta policy och riktlinjer, skriva begripligt samt användning av publiceringsverktyget. Förvaltningsredaktörerna är stöd i detta. Webbredaktörerna svarar för publicering och att sidornas information är korrekt och fortlöpande uppdateras.

12 12 (16) De som publicerar information på någon av webbplatserna inom bildningsförvaltningen svarar för att kommunens riktlinjer för webb och grafisk profil samt lagstiftningen inom området efterlevs. Dokument Alla dokument som publiceras på webbplatsen ska vara i pdf-format och läggas som relaterad information. Gör alltid en sammanfattning av dokumentet på en egen webbsida. Pdf-filen ska fungera som fördjupad information, inte som huvudinformation. Relaterade länkar Alla länkar till andra webbplatser och dokument ska öppnas i nytt fönster och ha en alternativ text. Det är önskvärt att en symbol för öppnas i nytt fönster används, liksom en symbol för pdf-filen. Sociala medier Katrineholms kommun är öppen för att prova olika sociala media som ett nytt sätt att kommunicera. Alla sociala medier ska dock höra samman med den kommunala verksamheten och för att få upprätta till exempel en blogg som anställd, måste du ha tillstånd från din chef. Gällande lagstiftning som exempelvis personuppgiftslagen och upphovsrättslagen måste följas. De sociala medierna som upprättas inom bildningsnämndens verksamhetsområde följer kommunens riktlinjer. Kommunens webbplatser med särprofilering Gymnasieskolorna och Kulturskolan inom bildningsförvaltningens verksamhet får ha särprofilering. För övrig information om bildningsförvaltningens verksamheter används Kulturskolans och gymnasieskolornas ska visa en tydlig kommunal tillhörighet. Kopplingen till kommunens ska visas genom Katrineholms kommuns logotyp i webbplatsens sidfot. Logotypen ska vara länkad till Katrineholm.se. Webbplatserna inom grundskolans och förskolans rektorsområden ska utformas utifrån kommunens grafiska profil samt visa tillhörighet genom Katrineholms kommuns logotyp. Elevarbeten Webbsidor som utgörs av elevarbeten ska tydligt särskiljas från Katrineholm.se. Vid länkning av sådana sidor från kommunens webbplatser ska det tydligt framgå att de inte förmedlar kommunal information utan utgörs av elevarbeten.

13 13 (16) Koppling till externa verksamhetssystem Externa verksamhetssystem som exempelvis inloggningsportaler till skolan, ska om möjligt integreras på kommunens webbplats genom exempelvis Iframes. I annat fall ska de finnas länkade till sidan via mer information i högerspalten. Verksamhetssystem som är kopplade till ska så långt det är möjligt utformas i enlighet med kommunens grafiska profil och enligt de tillgänglighetskrav som tagits fram för IT-baserade funktioner. Vid införandet av externa verksamhetssystem med inloggningsfunktion, bör man tänka på att besökaren ska få övergripande information om kommunens verksamhet på det vill säga, på webbsidan i EPI-server, för tillgänglighetens skull. Det hindrar inte att samma information kan ligga i verksamhetssystemet för dem som är inloggade. Bilder och film Fotografier och film Kommunens bildspråk ska vara aktivt, det ska hända saker och bilderna fokuserar med fördel på detaljer och aktiviteter/händelser, inte nödvändigtvis på identifierbara personer. När personer är identifierbara, måste du alltid inhämta samtycke enligt personuppgiftslagen (PuL) för att publicera/lägga ut fotografier/filmer på externa och interna webbplatser, samt på kommunens nätverk. Tänk efter innan bilder publiceras, framför allt bilder på barn och ungdomar. En bild som lagts ut på webben kommer alla åt och kan spridas och användas i andra sammanhang. Tillgänglighet Lägg alltid in en beskrivning av bilden i alt-texten för att underlätta för synskadade som får texten uppläst via talsyntes. Clipart Clipart samt rörliga bilder, objekt eller andra animationer får inte förekomma. Upphovsrätt Publicera inga bilder eller texter utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Ange alltid fotografens namn.

14 14 (16) Litteraturförteckning Planerad kommunikation Peter Eriksson, Liber förlag. Tillämpad kommunikationsvetenskap Lars Åke Larsson, Studentlitteratur. Informatörens roll idag och i framtiden Föreläsning av Sven Windahl, Nordisk kommunikation. Stockholm Kommunikationspolicy Katrineholms kommun. Grafisk profil Katrineholms kommun. Riktlinjer för Katrineholms kommuns externa webbplatser Skrivhjälpen - en skrivstandard för Katrineholms kommun Katrineholms kommun. Katrineholms kommun.

15 15 (16) Lagstiftning inom området information/kommunikation Offentlighetsprincipen - innebär att alla handlingar som kommit in till eller upprättats av myndigheten, är allmänna och offentliga - med undantag av sekretesskyddade handlingar. Serviceskyldigheten inom förvaltningslagen - innebär att kommunen är skyldig att ge allmänheten god kunskap om hur kommunen styrs och vilka möjligheter som finns att påverka före beslut. Meddelarskyddet - innebär att en myndighet inte får undersöka vem som har lämnat ut information till pressen eller undersöka vem som frågar efter offentliga uppgifter. Tryckfrihetsförordningen - innebär att alla texter och bilder har upphovsrättsligt skydd, både ideellt och ekonomiskt. Personuppgiftslagen, PuL - skyddar människors personliga integritet och reglerar hur personuppgifter, som till exempel bilder, ska behandlas på exempelvis våra webbplatser.

16 Katrineholms kommun Telefon: Bildningsförvaltningen E-post: Katrineholm Besöksadress. Drottninggatan 19

Haninge kommuns kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11

Haninge kommuns kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11 9 april 2007 Haninge kommuns kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11 Övergripande mål och inriktning All information och kommunikation i Haninge kommun ska medverka till kunskap om

Läs mer

Kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy Tyresö kommun / 2011-12-15 2 (9) Innehållsförteckning Kommunikationspolicy för Tyresö kommun... 3 1 Krav på kommunikationsarbetet... 4 1.1 Tyresö kommuns kommunikation... 4 2 Grafisk

Läs mer

Beslutat av kommunfullmäktige 2013-09-19

Beslutat av kommunfullmäktige 2013-09-19 Beslutat av kommunfullmäktige 2013-09-19 Kommunikationsprogram för Karlskrona kommuns samlade verksamhet... 1 Relaterade dokument Grafisk profil KS2011.204.103... 3 Kriskommunikationsplan Riktlinjer för

Läs mer

Kommunikationspolicy för Gnosjö kommun. Antagen av kommunfullmäktige, 2015-10-29, 171

Kommunikationspolicy för Gnosjö kommun. Antagen av kommunfullmäktige, 2015-10-29, 171 Kommunikationspolicy för Gnosjö kommun Antagen av kommunfullmäktige, 2015-10-29, 171 Inledning... 3 Övergripande mål... 4 Förhållningssätt... 5 Ansvarsfördelning... 6 Intern kommunikation... 7 Extern kommunikation...

Läs mer

Policyn är antagen av KF 38/12 VÅREN 2012 VÅREN 2012

Policyn är antagen av KF 38/12 VÅREN 2012 VÅREN 2012 KOMMUNIKATIONSPOLICY Policyn är antagen av KF 38/12 VÅREN 2012 VÅREN 2012 KOMMUNENS MÅL, AKTIVITETER OCH BESLUT STRÄVAR MOT ATT NÅ DEN GEMENSAMMA ÖVERGRIPANDE VISIONEN FÖR ÅR 2020 DET GRÖNA OCKELBO VI

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy. Antagen av kommunstyrelsen den 29 augusti 2006

Informations- och kommunikationspolicy. Antagen av kommunstyrelsen den 29 augusti 2006 Informations- och kommunikationspolicy Antagen av kommunstyrelsen den 29 augusti 2006 INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY Bakgrund Det behöver tydliggöras att kommunens verksamhet bedrivs på uppdrag

Läs mer

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Kommunikationspolicy för Nykvarns kommun

Kommunikationspolicy för Nykvarns kommun Kommunikationspolicy för Nykvarns kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-19 Innehållsförteckning Inledning... 2 Definition... 2 Mål... 2 Intern kommunikation... 3 Extern kommunikation... 3 Förhållningssätt...

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy för Ånge kommun med Riktlinjer för information och kommunikation

Informations- och kommunikationspolicy för Ånge kommun med Riktlinjer för information och kommunikation Informations- och kommunikationspolicy för Ånge kommun med Riktlinjer för information och kommunikation All information och kommunikation ska vara: korrekt tydlig och begriplig trovärdig lättillgänglig

Läs mer

Kommunens författningssamling

Kommunens författningssamling 2009-10-14 Rev 2009-11-24 Rev 2010-05-20 Rev 2010-06-02 Kommunens författningssamling Kommunikationspolicy för Österåkers kommun Fastställd av Kommunfullmäktige den 14 juni 2010, 12. (dnr KS 2009:109 105)

Läs mer

Målgrupper Kommunens kommunikation och information berör många målgrupper.

Målgrupper Kommunens kommunikation och information berör många målgrupper. Sida 1/5 Policy för kommunikation Med kommunikation skapar vi kännedom om vilka vi är, vad vi kan och vad vi gör. Kommunikationen speglar de värden som kommunen står för och bidrar till att utveckla goda

Läs mer

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 ÖVERGRIPANDE RIKTLINJER Gislaveds kommuns kommunikation ska bidra till att nå och förverkliga våra mål och kommunens vision. I syfte att

Läs mer

Älmhults kommuns kommunikationspolicy

Älmhults kommuns kommunikationspolicy Älmhults kommuns kommunikationspolicy Beslutad av Kommunfullmäktige 2014-12-15 Diarienummer: Dnr 2014/170-534 Gäller från 2014-12-15 Innehållsförteckning Inledning... 3 Koppling till andra interna styrdokument

Läs mer

Katrineholms kommuns kommunikationspolicy

Katrineholms kommuns kommunikationspolicy Styrdokument Katrineholms kommuns kommunikationspolicy Senast reviderad av kommunfullmäktige, 9 Giltighetstid 2013-12-16--2017-12-31 2 (9) Beslutshistorik Giltighetstid 2013-12-16 2017-12-31 Antagen av

Läs mer

Kommunikationspolicy Polismyndigheten i Södermanlands län Reviderad 2008-02-15

Kommunikationspolicy Polismyndigheten i Södermanlands län Reviderad 2008-02-15 Kommunikationspolicy Polismyndigheten i Södermanlands län Reviderad 2008-02-15 INLEDNING...3 KOMMUNIKATION...3 INFORMATIONSANSVAR...3 INTERN KOMMUNIKATION...4 INTERNA KANALER...4 GroupWise och Intrapolis...4

Läs mer

Kommunikationspolicy. Syfte. Vi är proaktiva och planerade. Vi är tillgängliga och välvilliga. Vi är tydliga och relevanta 1(6)

Kommunikationspolicy. Syfte. Vi är proaktiva och planerade. Vi är tillgängliga och välvilliga. Vi är tydliga och relevanta 1(6) 1(6) Kommunikationspolicy Syfte Vårt kommunikationsarbete ska genomsyra all verksamhet och bidra till förverkligandet av Kumlas vision, övergripande mål, verksamhetsmål och beslut. Kommunikationspolicyn

Läs mer

Kommunikationspolicy för Knivsta kommun KS-2012/679

Kommunikationspolicy för Knivsta kommun KS-2012/679 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2012/679 2012-08-20 Kommunstyrelsen Kommunikationspolicy för Knivsta kommun KS-2012/679 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Dokumentnamn: DokumentID Version:

Dokumentnamn: DokumentID Version: TJÄNSTESKRIVELSE Datum: Sida: 2012-09-21 1 (5) Dokumentnamn: DokumentID Version: Kommunikationspolicy Diarienr 1 Kommunikationspolicy Kommunikationspolicyn är ett gemensamt förhållningssätt i informations-

Läs mer

Uppdaterad Riktlinjer för intern och extern kommunikation

Uppdaterad Riktlinjer för intern och extern kommunikation Uppdaterad 2017-10-03 Riktlinjer för intern och extern kommunikation Innehåll Syfte... 3 Vad är kommunikation?... 3 Ansvar för kommunikation... 3 Grafisk profil... 3 Att skriva texter i jobbet... 3 Jämställdhet

Läs mer

Kommunikationspolicy. Antagen av Kf 56/2015

Kommunikationspolicy. Antagen av Kf 56/2015 Kommunikationspolicy Antagen av Kf 56/2015 Innehåll Innehåll... 1 1. Kommunikation hjälper oss att utföra våra uppdrag... 2 2. Kommunikationsansvar... 2 3. Planerad kommunikation... 2 Checklista för att

Läs mer

Policy för information och kommunikation

Policy för information och kommunikation Antagen av fullmäktige 081022 Policy för information och kommunikation Torsås kommun är en politiskt styrd organisation som finns till för medborgarna. Det är deras behov och förutsättningar vi ska se

Läs mer

Kommunikations. policy. Antagen av kommunfullmäktige 2015 12 14 123

Kommunikations. policy. Antagen av kommunfullmäktige 2015 12 14 123 Kommunikations policy Antagen av kommunfullmäktige 2015 12 14 123 Kommunikationspolicy 1 Kommunikationspolicy Innehåll Inledning... 4 1. Kommunikationspolicy... 5 1.2 Definition 5 1.3 Lagar 5 1.4 Kommunikationsmål

Läs mer

INFORMATIONS- POLICY

INFORMATIONS- POLICY INFORMATIONS- POLICY 2011-07-21 Inledning Utgångspunkten för vårt informationsarbete är att vi alla vill, kan och förväntas utbyta relevant information med varandra inom kommunorganisationen, med kommuninvånare

Läs mer

Riktlinjer för kommunikation i Nynäshamns kommun Inledning

Riktlinjer för kommunikation i Nynäshamns kommun Inledning Riktlinjer för kommunikation i Nynäshamns kommun Inledning Nynäshamns kommun är en offentlig och demokratiskt styrd organisation som ska ge service till kommuninvånarna och skapa förutsättningar för en

Läs mer

Kommunikationspolicy. för Finspångs kommun

Kommunikationspolicy. för Finspångs kommun Kommunikationspolicy för Finspångs kommun Antagen av kommunfullmäktige den 27 april 2011 U N D E R R U B R I K Kommunikationspolicy Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr F 06:1

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr F 06:1 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr F 06:1 Ks 82/2006 Dnr Ks 2013/68 Dnr Ks/K 2006.10109 Riktlinjer för information och kommunikation i Tomelilla kommun Detta dokument gäller all muntlig,

Läs mer

Kommunikationspolicy för Hörby kommun

Kommunikationspolicy för Hörby kommun Kommunledningsförvaltningen Kommunikationspolicy för Hörby kommun Kommunen har en bred verksamhet med många uppdrag och med flera olika roller. Vi som arbetar på kommunen gör det på uppdrag av medborgarna.

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy för Hällefors kommun

Informations- och kommunikationspolicy för Hällefors kommun Informations- och kommunikationspolicy för Hällefors kommun 2(8) Innehåll 1 Syfte... 3 2 Målsättning... 3 3 Informations- och kommunikationsansvar... 4 3.1 Ledningsansvar... 4 3.2 Individens ansvar...

Läs mer

Tjörn möjligheternas ö. Möjligheternas ö. Kommunikation Riktlinjer

Tjörn möjligheternas ö. Möjligheternas ö. Kommunikation Riktlinjer Tjörn möjligheternas ö Möjligheternas ö Kommunikation Riktlinjer 1 Kommunikation hjälper oss att utföra våra uppdrag Dessa riktlinjer för kommunikation uttrycker det som Tjörns kommuns verksamheters högsta

Läs mer

Informations- och kommunikationsstrategi

Informations- och kommunikationsstrategi Kommunledningskontoret Sofia Magnusson, 0531-526003 sofia.magnusson@bengtsfors.se POLICY Antagen av Kommunfullmäktige 2011-05-18 1(7) Informations- och v:\klk\stab\anna_sofia\policydokument\informations-

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

Kommunikationsstrategi för teknikförvaltningen 2011 2013

Kommunikationsstrategi för teknikförvaltningen 2011 2013 Kommunikationsstrategi för teknikförvaltningen 2011 2013 Inledning Med kommunikation kan vi styra verksamheten mot de mål som Tekniska nämnden anger och kommunikationsaspekten ska finnas med i alla beslut

Läs mer

Riktlinjer. Information och kommunikation. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2005-04-25

Riktlinjer. Information och kommunikation. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2005-04-25 Riktlinjer Information och kommunikation Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2005-04-25 Datum: 2012-02-02 Dnr: Sida: 2 (8) Riktlinjer för information och kommunikation Kommunfullmäktiges beslut

Läs mer

Informations- policy. Falköpings kommun

Informations- policy. Falköpings kommun Informations- policy Falköpings kommun 1 Informationspolicyn består av två delar. En del som allmänt beskriver informationsarbetet och informationsenhetens roll samt ett styrdokument med övergripande mål,

Läs mer

Informationspolicy för Salems kommun Antagen av kommunfullmäktige 2000-10-26

Informationspolicy för Salems kommun Antagen av kommunfullmäktige 2000-10-26 Informationspolicy för Salems kommun Antagen av kommunfullmäktige 2000-10-26 Förvaltningarnas arbete skall utvecklas och ge resultat i en högre effektivitet och bättre kommunikation med Salemsborna. Den

Läs mer

Informationspolicy. Allmänt

Informationspolicy. Allmänt Informationspolicy Allmänt Det är självklart och nödvändigt för Rättviks kommun att kunskap och spridning av information sker både inåt och utåt i den kommunala koncernen. Kommunen ska vara en föregångare

Läs mer

Kommunikationsstrategi år 2014 2016. Samhällsbyggnadsförvaltningen

Kommunikationsstrategi år 2014 2016. Samhällsbyggnadsförvaltningen Kommunikationsstrategi år 2014 2016 Samhällsbyggnadsförvaltningen 1 juli 2014 Kommunikationsstrategi för samhällsbyggnadsförvaltningen Gäller till 31 december 2016 Inledning Med kommunikation kan vi styra

Läs mer

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun sid 1 (7) Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun Postadress: Kommunledningskontoret, informationsenheten, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 32 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post:

Läs mer

Kommunikationspolicy. Dokumentets syfte Syftet är att beskriva vårt förhållningssätt vad gäller kommunikation. 1 Syftet med policyn...

Kommunikationspolicy. Dokumentets syfte Syftet är att beskriva vårt förhållningssätt vad gäller kommunikation. 1 Syftet med policyn... POLICY Dokumentets syfte Syftet är att beskriva vårt förhållningssätt vad gäller kommunikation. Dokumentet gäller för Samtliga medarbetare i Nacka kommun. Innehållsförteckning 1 Syftet med policyn... 2

Läs mer

Riktlinjer för information i Götene kommun

Riktlinjer för information i Götene kommun Riktlinjer för information i Götene kommun Handläggare: Rogher Selmosson Antagen av: Kommunstyrelsen 2009-09-23 Ks 223 09/KS311 Innehåll 1. Bakgrund sid. 3 2. Mål sid. 3 3. Information och kommunikation

Läs mer

Riktlinjer för information och kommunikation i Simrishamns kommun. Antagna av kommunstyrelsen den 17 juni 2015.

Riktlinjer för information och kommunikation i Simrishamns kommun. Antagna av kommunstyrelsen den 17 juni 2015. Riktlinjer för information och kommunikation i Simrishamns kommun. Antagna av kommunstyrelsen den 17 juni 2015. kontrasterna i en levande kommun gör alla dagar bättre ALLA ÄR KOMMUNIKATÖRER Information

Läs mer

Kommunikationspolicy för Sundbybergs stad 1

Kommunikationspolicy för Sundbybergs stad 1 Kommunikationspolicy för Sundbybergs stad 1 Övergripande inriktningar Information och kommunikation är strategiska styrmedel. Stadens kommunikationsarbete ska bidra till att utveckla, förmedla och förankra

Läs mer

Informationspolicy. Antagen av Kommunfullmäktige 2007-12-20, 179

Informationspolicy. Antagen av Kommunfullmäktige 2007-12-20, 179 Antagen av Kommunfullmäktige 2007-12-20, 179 1 Inledning Det ska vara självklart för medborgare att få svar på frågor, information om hur kommunen arbetar, vilka tjänster som finns, vilka beslut som tas

Läs mer

Kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy Enligt beslut av kommunstyrelsen 2012-01-09 Innehållsförteckning 1 Syftet med policyn... 3 2 Krav på kommunikationsarbetet... 4 2.1 Grafisk profil... 4 3 Ansvar och organisation... 5 4 Våra gemensamma

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy

Informations- och kommunikationspolicy Informations- och kommunikationspolicy Beslutad i kommunstyrelsen i Örebro kommun 2003-09-15 Diarienummer: 691-02-004 2 Innehållsförteckning Örebro kommuns informationsinsatser präglas av 4 Saklighet 4

Läs mer

Kommunikationspolicy. dialog skapar kraft och perspektiv

Kommunikationspolicy. dialog skapar kraft och perspektiv Kommunikationspolicy dialog skapar kraft och perspektiv Innehåll Varför en kommunikationspolicy? 2 Ansvar och organisation 3 Kommunikationens grunder 4 Profilering - vår identitet 6 Grafisk profil 9 Intern

Läs mer

Solna stad kommunicerar Kommunikationspolicy för Solna stad

Solna stad kommunicerar Kommunikationspolicy för Solna stad 1(8) 2009-06-16 Solna stad kommunicerar Kommunikationspolicy för Solna stad 2 (7) 1. Bakgrund Solna stad är en av Sveriges främsta tillväxtkommuner med ett starkt näringsliv, rikt kultur- och idrottsutbud,

Läs mer

Kommunikationspolicy för Göteborgs stift

Kommunikationspolicy för Göteborgs stift Kommunikationspolicy för Göteborgs stift Göteborgs stifts syn på kommunikation kommunikationspolicyn är våra samlade riktlinjer för hur arbetet med kommunikation ska bedrivas i organisationen samt principer

Läs mer

Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1)

Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1) Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1) Kommunikationspolicy antagen av kommunfullmäktige 2016-06-08, 84 En kommunikationspolicy har framtagits eftersom det i samhället skett en betydande utveckling

Läs mer

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi Kommunikationsstrategi 2011-2014 för Upplands-Bro kommun Sidan 1 av 9 1. INLEDNING... 3 2. BAKGRUND... 3 3. VÄRDEGRUND FÖR KOMMUNIKATION... 3 4. ÖVERGRIPANDE SYFTE MED KOMMUNIKATIONEN... 3 5. KANALSTRATEGI...

Läs mer

Kommunikationsprogram för Stenungsunds kommun

Kommunikationsprogram för Stenungsunds kommun Kommunikationsprogram för Stenungsunds kommun 1 Innehåll Kommunikationsstrategi för Stenungsunds kommun... 1 Inledning... 3 Syfte och mål... 3 Intressenter/målgrupper... 4 Kanaler... 5 Stenungsunds kommuns

Läs mer

Malung-Sälens kommun

Malung-Sälens kommun KOMMUNIKATIONSPOLICY och INFORMATIONSPOLICY med MARKNADSFÖRINGSPOLICY för Malung-Sälens kommun Bilden av Malung-Sälens kommun formas i mötet med människor som tar del av kommunens service och tjänster.

Läs mer

Kommunikationspolicy för Regionförbundet Sörmland

Kommunikationspolicy för Regionförbundet Sörmland Kommunikationspolicy för Regionförbundet Sörmland Antagen av regionstyrelsen den 28 januari 2016 Box 325, 611 27 Nyköping Besöksadress: Storhusqvarn, Västra Kvarngatan 64 Telefon: 0155-778 90 E-post: info@region.sormland.se

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text

Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text 1 (5) Vår handläggare Geza Simon Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text Katrineholm kommuns kommunikationspolicy Policy ett

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPOLICY

KOMMUNIKATIONSPOLICY KOMMUNIKATIONSPOLICY 2 Förtroende och respekt för människors kunskap och egen förmåga samt för deras vilja att ta ansvar. Nacka kommuns grundläggande värdering KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR NACKA KOMMUN Kommunikationspolicyn

Läs mer

Kommunikationsstrategi Söderköpings kommun

Kommunikationsstrategi Söderköpings kommun Tjänsteskrivelse Sida 1 av 10 Information och kultur Christina Nilsson Kommunikationsstrategi Söderköpings kommun 2014-2016 antagen av kommunfullmäktige 2014-06-18 Tjänsteskrivelse Sida 2 av 10 Inledning

Läs mer

Riktlinjer sociala medier. Antagen i kommunstyrelsen den

Riktlinjer sociala medier. Antagen i kommunstyrelsen den Riktlinjer sociala medier Riktlinjer - Användning av sociala medier Syftet med att använda sociala medier i Smedjebackens kommun är i första hand för att ha en plats för dialog, nå nya och redan etablerade

Läs mer

Kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy SID 1(6) Kommunikationspolicy PROGRAM PLAN RIKTLINJER Kontaktcenter Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.se helsingborg.se SID 2(6) Helsingborgs stads styrdokument

Läs mer

1(11) Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens stab Pia Jexell, Kommunikationsstrateg

1(11) Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens stab Pia Jexell, Kommunikationsstrateg 1(11) Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens stab Pia Jexell, Kommunikationsstrateg 070-250 66 85 pia.jexell@habo.se Kommunikationspolicyn i praktiken Detta dokument är en bilaga till Håbo kommuns

Läs mer

Kommunikationsplattform

Kommunikationsplattform 1(11) Kommunledningskontoret Kommunikation & tillväxt Malin Bergkvist Kommunikationsplattform för Kristianstads kommun, KS 2011/1002 2013-02-11 044-13 21 00 malin.bergkvist@kristianstad.se Kommunikationsplattform

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPOLICY UPPSALA KOMMUN

KOMMUNIKATIONSPOLICY UPPSALA KOMMUN KOMMUNIKATIONSPOLICY UPPSALA KOMMUN KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR UPPSALA KOMMUN Detta dokument anger principer och förhållningssätt, ansvar, målgrupper, kanaler, formspråk och planeringsförutsättningar för

Läs mer

Riktlinjer för Överförmyndarnämndens Eskilstuna Strängnäs information och kommunikation

Riktlinjer för Överförmyndarnämndens Eskilstuna Strängnäs information och kommunikation Överförmyndarnämnden 2016-04-08 Socialförvaltningen ÖFNES/2016:38 Carl-Fredrik Movitz, 016-710 54 25 Riktlinjer för Överförmyndarnämndens Eskilstuna Strängnäs information och kommunikation God kommunikation

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR HANINGE KOMMUN. Antagen av kommunstyrelsen ( 255) POLICY

KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR HANINGE KOMMUN. Antagen av kommunstyrelsen ( 255) POLICY KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR HANINGE KOMMUN Antagen av kommunstyrelsen 2012-11-26 ( 255) POLICY Kommunikationspolicy för Haninge kommun Syftet med en kommunikationspolicy för kommunen är att skapa effektivitet

Läs mer

Kommunikationspolicy Beslut av rektor 2008-03-10, dnr 10-2008-458

Kommunikationspolicy Beslut av rektor 2008-03-10, dnr 10-2008-458 Kommunikationspolicy Beslut av rektor 2008-03-10, dnr 10-2008-458 Kommunikationspolicyn anger Högskolan i Halmstads förhållningssätt till intern och extern kommunikation. Policyn tydliggör dessutom ansvarsfördelning

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun

Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy 2009-09-14, 120 Kommunfullmäktige

Läs mer

Informationspolicy för Övertorneå kommun

Informationspolicy för Övertorneå kommun Informationspolicy för Övertorneå kommun Fastställd av Kommunfullmäktige 2008-11-03 Innehållsförteckning 1. Inledning...1 2. Syfte...2 3. Övergripande målsättning...3 4. Riktlinjer för kommunens övergripande

Läs mer

kommunikation Riktlinjer Extern

kommunikation Riktlinjer Extern Riktlinjer Extern kommunikation Detta är en sammanfattning av Karlshamns kommuns riktlinjer gällande de externa kommunikationskanalerna. Hela dokumentet hittar du i First Class under Kommunikation. Som

Läs mer

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun Kommunikationspolicy för Linköpings kommun Fastställd av kommunfullmäktige i december 2012 Våra kärnvärden Modiga Att ligga i framkant innebär att vi vågar gå vår egen väg. Att våga välja otrampade stigar,

Läs mer

Kommunikationspolicy för Ljusdals kommun

Kommunikationspolicy för Ljusdals kommun Kommunikationspolicy för Ljusdals kommun Antagen av kommunfullmäktige 2016-01-25 9. Ersätter KS 14/01 Informationsstrategi. Ansvarig: Informationsenheten. Postadress Telefon 0651-180 00 Bankgiro Plusgiro

Läs mer

Riktlinjer för kommunikation

Riktlinjer för kommunikation 1 (6) Riktlinjer för kommunikation Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Kommunstyrelsen (2014-12-03 201) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2014-12-03 Dokumentansvarig: Kommunikatör,

Läs mer

Kommunikationspolicy för Ålands gymnasium

Kommunikationspolicy för Ålands gymnasium POLICYDOKUMENT 2011-10-31 Publicerad Kommunikationspolicy för Ålands gymnasium Titel Kommunikationspolicy för Ålands gymnasium Underrubrik Författare Centraladministrationen Typ av handling Policydokument

Läs mer

1(6) Riktlinjer för kontakter med massmedia. Styrdokument

1(6) Riktlinjer för kontakter med massmedia. Styrdokument 1(6) Styrdokument 2(6) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunfullmäktige 2016-11-30 133 Dokumentansvarig Kommunchefen Reviderad av 3(6) Innehållsförteckning Inledning...4 Mål...4 Syfte...4

Läs mer

INFORMATIONS- & MARKNADSFÖRINGSPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUN

INFORMATIONS- & MARKNADSFÖRINGSPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUN INFORMATIONS- & MARKNADSFÖRINGSPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2006-12-19, 86 Informations- och marknadsföringspolicy för Eksjö kommun Syfte och mål Policyn anger mål och riktlinjer

Läs mer

Kriskommunikationsplan Båstads kommun

Kriskommunikationsplan Båstads kommun Kriskommunikationsplan Båstads kommun Januari 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Mål... 3 1.3 Syfte... 3 1.4 Målgrupper... 3 2. Uppdraget... 5 2.1 Krisinformationsorganisationen...

Läs mer

Kommunikationspolicy 2015

Kommunikationspolicy 2015 Kommunikationspolicy 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Syfte 3. Kännetecken 4. Kommunikation som verktyg 5. Målgrupper 6. Riktlinjer och förhållningssätt 7. Ansvar Värmdö kommuns kommunikationspolicy

Läs mer

INFORMATIONSPOLICY. Kinda Kommun. antagen av Kommunfullmäktige 20000925, 95

INFORMATIONSPOLICY. Kinda Kommun. antagen av Kommunfullmäktige 20000925, 95 INFORMATIONSPOLICY Kinda Kommun antagen av Kommunfullmäktige 20000925, 95 Kommunfullmäktige har den 29 juni 1998 antagit övergripande mål för Kinda kommun, bland annat att - all kommunal verksamhet syftar

Läs mer

Kommunikationspolicy. Fastställd av landstingsfullmäktige 2005-09-26. Kommunikationspolicy 1(12)

Kommunikationspolicy. Fastställd av landstingsfullmäktige 2005-09-26. Kommunikationspolicy 1(12) Kommunikationspolicy Fastställd av landstingsfullmäktige 2005-09-26 Kommunikationspolicy 1(12) Innehållsförteckning Landstinget Blekinge en kommunikativ organisation... 3 Policyns syfte... 3 Landstinget

Läs mer

POLICY. Solna stad kommunicerar Kommunikationspolicy för Solna stad

POLICY. Solna stad kommunicerar Kommunikationspolicy för Solna stad POLICY Solna stad kommunicerar Kommunikationspolicy för Solna stad POLICY - antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy för Tranemo kommun

Informations- och kommunikationspolicy för Tranemo kommun TRA2000, v 2.0, 2011-06-08 Vår ref: Anette Nordberg Informationssamordnare Datum: 2012-06-11 Informations- och kommunikationspolicy för Tranemo kommun 1. Inledning All kommunal verksamhet i Tranemo kommun

Läs mer

Webbpolicy för Internet och intranät. Allmänt

Webbpolicy för Internet och intranät. Allmänt Webbpolicy för Internet och intranät Allmänt Det är självklart och nödvändigt för Rättviks kommun att kunskap och spridning av information sker både inåt och utåt i den kommunala koncernen via Internet

Läs mer

Svenska Cykelförbundets kommunikationspolicy

Svenska Cykelförbundets kommunikationspolicy s kommunikationspolicy 1. Bakgrund s kommunikationspolicy utgör grunden för en gemensam syn på intern och extern kommunikation och anger ramarna för vårt arbete med kommunikation. Policyn fastställer Svenska

Läs mer

Riktlinjer för kommunikation

Riktlinjer för kommunikation Riktlinjer för kommunikation Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2012-05-22 70 För revidering ansvarar: Kommunfullmäktige För eventuell uppföljning

Läs mer

Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Riktlinjer Charlotte Johansson Dokumentansvarig Förvaring Dnr Ylva Sanfridsson Dokumentinformation

Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Riktlinjer Charlotte Johansson Dokumentansvarig Förvaring Dnr Ylva Sanfridsson Dokumentinformation Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Riktlinjer Charlotte Johansson Dokumentansvarig Förvaring Dnr Ylva Sanfridsson Dokumentinformation Riktlinjer för kommunikation 2 (6) Riktlinjer för information

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Policy för extern kommunikation, tillgänglighet och service för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2012-05-09, 39, Dnr KS 2010/477 KS 015 Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Syfte... 2 3 Strategi...

Läs mer

Alla webbplatser och sociala mediekanaler där LTH står som avsändare räknas som en webbplats vid LTH och omfattas av dessa regler.

Alla webbplatser och sociala mediekanaler där LTH står som avsändare räknas som en webbplats vid LTH och omfattas av dessa regler. Riktlinjer för kommunikation och innehåll på LTH:s domän lth.se och i sociala medier syftar till att säkra en tydlig och enhetlig avsändare, att gällande lagstiftning följs samt att universitetets och

Läs mer

Riktlinjer Sociala medier

Riktlinjer Sociala medier FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.2) Riktlinjer Sociala medier Tillägg till Riktlinjer för kommunikation Dokumenttyp Styrdokument, Tillägg till Riktlinjer för kommunikation Ämnesområde Information Ägare/ansvarig

Läs mer

Dnr: KRISKOMMUNIKATIONSPLAN

Dnr: KRISKOMMUNIKATIONSPLAN 2015 03 26 Dnr: 2014 000094 KRISKOMMUNIKATIONSPLAN Innehåll Inledning... 2 Syfte... 2 Ansvarsprincipen... 2 Bemanning och inkallning av informationsorganisationen... 2 Lokaler... 3 Kommunikationsarbete

Läs mer

Informationspolicy för Svensk Elitfotboll samt anvisningar för informationsarbete

Informationspolicy för Svensk Elitfotboll samt anvisningar för informationsarbete Informationspolicy för Svensk Elitfotboll samt anvisningar för informationsarbete Innehållsförteckning Inledning... 3 Grundläggande principer... 3 Målgruppsanpassning... 3 Grafisk profil... 3 Planering

Läs mer

Rutin för användning av sociala medier

Rutin för användning av sociala medier Diarienummer: Rutin för användning av sociala medier Gäller från: 2013-09-24 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Informationschefen Utarbetad av: Informationschefen och informatörsgruppen Revideras

Läs mer

INFORMATIONPOLICY FÖR POLITIKER OCH TJÄNSTEMÄN I DALS-EDS KOMMUN

INFORMATIONPOLICY FÖR POLITIKER OCH TJÄNSTEMÄN I DALS-EDS KOMMUN DALS-EDS KOMMUN INFORMATIONPOLICY FÖR POLITIKER OCH TJÄNSTEMÄN I DALS-EDS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 2005-03-23, 12 Godkänd av kommunfullmäktige efter översyn 2008-11-26 114 Innehållsförteckning

Läs mer

Beslut angående riktlinjer för användning av digitala medier vid extern information och kommunikation KS-2012/837

Beslut angående riktlinjer för användning av digitala medier vid extern information och kommunikation KS-2012/837 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2012/837 2012-10-29 Kommunstyrelsen Beslut angående riktlinjer för användning av digitala medier vid extern information

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikation är en av ledningsprocesserna i landstinget. Landstinget ska vara en organisation med ett aktivt kommunikationsarbete och en

Läs mer

Förvaltningen föreslår att Vård- och omsorgsnämnden beslutar

Förvaltningen föreslår att Vård- och omsorgsnämnden beslutar Vig23119439-1 ESLÖVS KOMMUN Carin Svensson 0413-621 71 Utlåtande 2011-12-01 Vård- och omsorgsnämnden,t. INVESTOR IN PEOPLE Informationsstrategi Vård och Omsorg Förslag till beslut Förvaltningen föreslår

Läs mer

Informationsstrategi för Vänersborgs kommun

Informationsstrategi för Vänersborgs kommun Informationsstrategi för Vänersborgs kommun Antagen av Kommunfullmäktige 1999-11-02, kf 156. Mål All information om kommunens verksamhet skall medverka till kommuninvånarnas, förtroendevaldas och anställdas

Läs mer

Riktlinjer för användandet av sociala medier i tjänsteutövningen

Riktlinjer för användandet av sociala medier i tjänsteutövningen Riktlinjer för användandet av sociala medier i tjänsteutövningen Bakgrund Nordmalings kommun använder idag sociala medier för att kommunicera med allmänheten. Syftet med särskilda riktlinjer är att säkerställa

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 26 oktober 2015, 119 KS

Antagen av kommunfullmäktige 26 oktober 2015, 119 KS Antagen av kommunfullmäktige 26 oktober 2015, 119 KS2015.0130 Innehållsförteckning 1. INLEDNING 3 2. GRUNDPRINCIPER FÖR VÅR KOMMUNIKATION 4 3. HUVUDFUNKTIONER FÖR VÅR KOMMUNIKATION 5 4. ÖVERGRIPANDE MÅL

Läs mer

Regler för publicering på www.vimmerby.se

Regler för publicering på www.vimmerby.se Regler för publicering på www.vimmerby.se Antagen av kommunstyrelsen 2006-04-04 100 VIMMERBY KOMMUN 1. Kommunledningskontoret Kanslienheten LHR Regler för publicering på www.vimmerby.se 1. Inledning Internet

Läs mer

Riktlinjer för Webbplatser inom Stockholms läns landsting 2004. Kompletterande dokument till Kommunikationspolicy för Stockholms läns landsting 2004

Riktlinjer för Webbplatser inom Stockholms läns landsting 2004. Kompletterande dokument till Kommunikationspolicy för Stockholms läns landsting 2004 Riktlinjer för Webbplatser inom Stockholms läns landsting 2004 Kompletterande dokument till Kommunikationspolicy för Stockholms läns landsting 2004 Antagen av Landstingsfullmäktige 8 juni 2004 KOMMUNIKATIONSPOLICY

Läs mer

Webbpolicy Övertorneå kommun

Webbpolicy Övertorneå kommun 1 Webbpolicy Kanslienheten september 2006 2 Inledning Den officiella kommunala hemsidan är en viktig informationskälla och informations- och marknadsföringskanal som ökar i betydelse. En hemsida är under

Läs mer

1(8) Riktlinjer för webb och sociala medier. Styrdokument

1(8) Riktlinjer för webb och sociala medier. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinjer Beslutad av Kommunfullmäktige 2017-02-22, 11 Dokumentansvarig Kommunchefen Reviderad av 3(8) Innehållsförteckning Inledning...4 Mål...4 Syfte...4

Läs mer