Mönsterås kommun Utredning av bensinmacks riskpåverkan mot Kv. Musseronen 1 m.fl. Mönsterås kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mönsterås kommun Utredning av bensinmacks riskpåverkan mot Kv. Musseronen 1 m.fl. Mönsterås kommun"

Transkript

1 Riskbedömning Mönsterås kommun Utredning av bensinmacks riskpåverkan mot Kv. Musseronen 1 m.fl. Mönsterås kommun Uppdragsgivare: Mönsterås kommun Kontaktperson: Henrik Eriksson Uppdragsnummer: Datum: Handläggare: Lars Magnusson Kvalitetsgranskare: Jan Nählinder Process Safety Group Box 835 Tfn Staffanstorp

2 Dokumentinformation Uppdragsansvarig: Namn Handläggare: Lars Magnusson Kvalitetsgranskare: Jan Nählinder Revidering Rev Rev avser Sign Kontr Datum 01 Process Safety Group Sweden AB Box Staffanstorp Tel: Org.Nr: Riskanalys Kv. Musseronen 1 m.fl. Sidan 2(14)

3 Innehållsförteckning 1 Inledning Uppdragsbeskrivning Syfte och mål Omfattning och avgränsningar Metod Tillgängligt underlag Allmänt om riskhantering 5 2 Förutsättningar Riskobjekt Skyddsobjekt 6 3 Inledande riskbedömning Skyddsavstånd 8 4 Detaljerad riskanalys Risker med hantering av brandfarlig vara Värmestrålning Dimensionerande brand Strålningsberäkningar Utredning av åtgärdsbehov 12 5 Åtgärdsförslag Kontor, skola eller bostad Vårdlokaler 13 6 Slutsats 14 7 Referenser 14 Riskanalys Kv. Musseronen 1 m.fl. Sidan 3(14)

4 1 Inledning 1.1 Uppdragsbeskrivning PS Group har på uppdrag av Mönsterås kommun upprättat en riskbedömning avseende närhet mellan bensinstation och vård, kontor, bostäder samt skola på Kv. Musseronen 1 m.fl. bedömningen är upprättat av brandingenjör/civilingenjör riskhantering Lars Magnusson och kvalitetsgranskad av brandingenjör Jan Nählinder. 1.2 Syfte och mål Denna riskbedömning är framtagen i samband med ny detaljplan för Kv. Musseronen 1 m.fl. i Mönsterås. Syftet med uppdraget är att redovisa risken för brand på bensinstation och hur detta påverkar detaljplaneområdet i närheten. Målet med utredningen är att uppfylla de krav på riskanalys som anges i Plan- och bygglagen (2010:900). Riskanalysen utgör beslutsunderlag för kommun/länsstyrelse i samband med beslut angående aktuell detaljplan. 1.3 Omfattning och avgränsningar Utredningen berör endast olyckshändelser som leder till brand eller explosion. Ingen hänsyn tas till störningar i form av buller, lukt eller långvariga hälsoeffekter, etc. Transporter av farligt gods beaktas ej. Endast försäljning av befintliga drivmedel beaktas. Framtida försäljning av fordonsgas kan ge ökade risker vilket inte beaktas i denna riskanalys. 1.4 Metod Första steget i riskanalysen är att undersöka om de krav på säkerhet och skyddsavstånd som finns enligt föreskriften SÄIFS 2000:2 (Hantering av brandfarliga vätskor) samt MSB:s handbok Hantering av brandfarliga gaser och vätskor på bensinstationer uppfylls. Om alla skyddskrav uppfylls krävs normalt ingen mer detaljerad analys utifrån de krav som ställs i Lag om brandfarliga och explosiva varor. Detta bedöms var giltigt även utifrån krav i PBL. Om det visar sig att det finns avvikelser gentemot allmänna riktlinjer och råd, måste dessa avvikelser verifieras. Sådan verifiering utförs för att visa att en acceptabel säkerhetsnivå uppfylls trots vissa avvikelser från de allmänna råden. Behov av riskreducerande åtgärder ska då redovisas. 1.5 Tillgängligt underlag Ritningar Dokument Platsbesök Riskanalys Kv. Musseronen 1 m.fl. Sidan 4(14)

5 1.6 Allmänt om riskhantering Risk definieras av Kaplan och Garrick (1981) som en triplett vilken besvarar frågorna: Vad kan hända? Hur sannolikt är det? Om det inträffar, vad blir konsekvenserna? Riskbedömning innebär att exempelvis en anläggning, process eller transportled granskas för att identifiera de risker som finns i hanteringen och att en värdering av dessa görs. Med ledning av resultatet föreslås vid behov riskreducerande åtgärder. 2 Förutsättningar I detta kapitel anges de förutsättningar som ligger till grund för utredningen. 2.1 Riskobjekt Bensinstation med försäljning av bensin, E85 och diesel. Stationen är bemannad och det finns även en butik i stationsbyggnaden. Totalt finns fem cisterner under mark. Cistern nr Volym Innehåll Cistern Liter Bensin 98 Cistern liter E85 Cistern liter Bensin 95 Cistern liter Diesel Cistern liter Bensin 95 Leverans av drivmedel sker cirka 10 gånger per vecka under högsäsong. Gasol förvaras i ventilerat plåtskåp intill fasad. Maximal mängd som förvaras är 400 liter. Spolarvätska förekommer dels i 200-litersfat (maximalt 5 st.) i skåp intill fasad. Denna späds och påfyllning till bilar sker vid drivmedelspumparna. I butik finns spolarvätska i dunkar i brandsäkert skåp. Dunkar finns även intill fasad. Bensinstationen är utförd med bland annat följande skyddssystem: - Spillskydd vid mätarskåp - Spillbrunn vid tankfordon - Överfyllnadsskydd - Gasåterföring - Spilltråg vid påfyllningsanslutning Spillbrunnar leder utsläppt vätska till oljeavskiljare. Denna kommer att bytas ut. Volym på ny oljeavskiljare blir 5 m 3. Riskanalys Kv. Musseronen 1 m.fl. Sidan 5(14)

6 Bild 2.1 Anslutningar för påfyllning av drivmedelscisterner. Bild 2.2 Pumpö med spilluppsamling. Bild 2.3 Lossningsplats och pumpar sett från gatan. 2.2 Skyddsobjekt På fastigheten Kv. Musseronen 1 m.fl. ska möjliggöras för om- till- och nybyggnation av vårdlokaler, kontor, bostäder och skola. Byggnationerna ska kunna uppföras i maximalt fyra våningsplan. Riskanalys Kv. Musseronen 1 m.fl. Sidan 6(14)

7 Bild 2.4 Placering av bensinstation i förhållande till befintlig bebyggelse och planområde. Planområdet är rödmarkerat. Bild 2.5 Befintlig närliggande bebyggelse. Riskanalys Kv. Musseronen 1 m.fl. Sidan 7(14)

8 3 Inledande riskbedömning Den övergripande riskbedömningen omfattar en jämförelse mellan befintligt/planerat utförande och rekommendationer i allmänna råd till föreskrifter, eventuella branschstandarder etc. 3.1 Skyddsavstånd I tabell nedan redovisas krav på skyddsavstånd mellan olika delar av bensinstation och skyddsobjekt. Objekt Lossningsplats för tankfordon Mätarskåp Pejlförskruvn ing till bensincistern Avluftningsrörs mynning till bensincistern Krav på skyddsavstånd till A- byggnad, t.ex. bostad, kontor, skola etc Befintliga förhållanden 35 >18 >6 35 Om byggnation utförs intill fastighetsgräns (trottoarkant mot gräsyta) 22 >18 >6 >12 Tabell 3.1 Jämförelse mellan rekommenderade skyddsavstånd, verkliga skyddsavstånd och skyddsavstånd om byggnation sker precis mot trottoaren på Kv. Musseronen 1 m.fl. Tabellen visar att avstånd till byggnad underskrids om denna uppförs precis intill trottoaren på aktuellt detaljplaneområde (rödmarkerat i Tabell 3.1). Tabellen anger generellt riskavstånd till byggnader avsedda för personer som inte har någon koppling till bensinstationen (kontor, skola, bostad etc.). I detta fall planeras för att möjliggöra byggnation av vård, kontor, bostäder och skola inom hela området. Tabellen beaktar inte vårdlokaler. För denna, mer känsliga verksamhet, är särskild riskhänsyn nödvändig i samband med detaljplanering. Med hänsyn till att rekommenderade skyddsavstånd enligt ovan inte uppfylls krävs en mer detaljerad riskanalys för att klargöra erforderliga åtgärder. Riskanalys Kv. Musseronen 1 m.fl. Sidan 8(14)

9 4 Detaljerad riskanalys I detta kapitel utförs en detaljerad riskanalys för att klargöra möjlighet till genomförande av planförslaget och utreda erforderliga åtgärder. 4.1 Risker med hantering av brandfarlig vara Vid hantering av brandfarlig vätska finns säkerhetssystem och skyddsåtgärder som vidtas för att vätskan inte ska spillas ut i omgivningen. Ett utspill av vätska i omgivningen kan orsaka miljöskador om vätskan inte antänds. I det fallet är det viktigt att det finns möjlighet att samla upp vätskan på ett säkert sätt. De vätskor som hanteras på en bensinstation är dock mycket lättantändliga, vilket innebär att om ett utsläpp sker kan vätskan antändas och orsaka en brand (pölbrand). Branden kommer att påverka närområdet med värmestrålning. För att säkerställa att denna påverkan inte blir oacceptabel för personer inom planområdet utförs beräkningar av vilka konsekvenser som kan förväntas vid en brand. Hantering av gasol skulle kunna orsaka olycka. Gasolen förvaras dock i avskilt skåp intill fasad. Därmed utgör inte denna hantering dimensionerande skadehändelse. Ett annat möjligt scenario som skulle kunna inträffa är en olycka med ett fordon som drivs av både gas och bensin. En olycka med gasen i ett sådant fordon bedöms dock inte innebära större risk än bensinhanteringen. Därmed utgör inte detta dimensionerande skadehändelse. 4.2 Värmestrålning Värmestrålning kan ge brännskador. Omfattande brännskador kan vara livshotande. Personer som utsätts för kraftig strålning känner detta tydligt och kan sätta sig i säkerhet genom att förflytta sig bort från strålningen. Vid utrymning finns kriterier enligt BBR för vilka strålningsnivåer som personer får utsättas för. Vid långvarig exponering accepteras maximal strålningsnivå 2,5 kw/m 2. För kortare exponering (under några sekunder) tillåts högre strålningsnivåer. Strålningen kan även medföra risk för brandspridning till byggnad. Enligt BBR används kriteriet att strålningnivån ska understiga 15 kw/m 2 i 30 minuter. Sammanställning av använda kriterier redovisas nedan Vårdlokaler I verksamhet med vårdlokaler där personer inte kan förutsättas sätta sig i säkerhet på egen hand väljs kriteriet 2,5 kw/m 2 som dimensionerande för åtgärdsbehovet Skola, kontor eller bostad För dessa verksamheter används kriteriet för risk för brandspridning (15 kw/m 2 ). Sker inte brandspridning till byggnaden bedöms även personer i den vara säkra. 4.3 Dimensionerande brand Avgörande för brandens omgivningspåverkan är mängden vätska (pölens volym) och vätskans utbredning (pölens area). Riskanalys Kv. Musseronen 1 m.fl. Sidan 9(14)

10 Dimensionerande utsläpp för bensintsationen bedöms vara ett större utläckage av bensin som sker vid lossningsplatsen för tankbilen. Det kan exempelvis bero på ett slangbrott eller annat fel. Vätskan antas spridas ut över en area på 50 m 2. Väderförhållanden kan påverka strålningsnivåer mot omgivningen. Vid kraftig vind kommer flamman att vinklas i vindriktningen. Detta innebär att flammorna kommer närmare byggnad placerad i vindriktningen. För att beakta denna påverkan utförs beräkningar dels för vindstilla, dels för kraftig vind (5 m/s) i riktning mot aktuellt planområde Känslighetsanalys Om vätskan sprids ut på en större yta kommer det ge en större omgivningspåverkan. För att även undersöka effekten av en brandarea på 100 m 2 utförs en känslighetsanalys. 4.4 Strålningsberäkningar Strålningsberäkningar för bensinbrand utförs med USNRC:s beräkningsmall för olika vindhastigheter och avstånd. Denna beräkningsmall bygger på beräkningsmetodik i handboken SFPE 1. Enligt kriterierna i MSB:s handbok Hantering av brandfarliga gaser och vätskor på bensinstationer är minsta rekommenderade avstånd mellan A-byggnad och lossningsplats 25 meter. Verkligt avstånd är 22 meter om byggnation utförs mot trottoarkant på området (se avsnitt 3.1). I Tabell 4.1 nedan redovisas värmestrålningsnivåer på dessa avstånd för de olika scenarierna. 1 SFPE Handbook of Fire Protection Engineering, 3 rd Edition, Riskanalys Kv. Musseronen 1 m.fl. Sidan 10(14)

11 Brandscenario Vind Avstånd Strålning (kw/m 2 ) Dimensionerande scenario Pölbrand 50 m 2 Vindstilla 22 3 Pölbrand 50 m 2 Vindstilla 25 2 Pölbrand 50 m 2 5 m/s Pölbrand 50 m 2 5 m/s 25 8 Känslighetsanalys Pölbrand 100 m 2 Vindstilla 22 4 Pölbrand 100 m 2 Vindstilla 25 4 Pölbrand 100 m 2 5 m/s Pölbrand 100 m 2 5 m/s Tabell 4.1 Strålningsnivåer på avstånd 22 meter och 25 meter från brand. Resultatet i Tabell 4.1 visar att det är möjligt att utföra byggnationer intill trottoarkant, d.v.s. 22 meter från lossningsplatsen. Strålningsnivåerna understiger 15 kw/m 2. För känsligare verksamhet, i form av exempelvis vårdlokaler, krävs dock åtgärder eller utökat skyddsavstånd. I Tabell 4.2 nedan redovisas avstånd till strålningsnivåerna 2,5 kw/m 2 och 15 kw/m 2. Brandscenario Vind Avstånd till strålningsnivå Dimensionerande brand 15 kw/m 2 Avstånd till strålningsnivå 2,5 kw/m 2 Pölbrand 50 m 2 Vindstilla 4 24 Pölbrand 50 m 2 5 m/s Känslighetsanalys Pölbrand 100 m 2 Vindstilla 5 31 Pölbrand 100 m 2 5 m/s Tabell 4.2 Avstånd till strålningsnivå 15 kw/m 2 respektive 2,5 kw/m 2. Riskanalys Kv. Musseronen 1 m.fl. Sidan 11(14)

12 Resultatet i tabell 4.2 visar att skyddsavstånd till strålningsnivå 2,5 kw/m 2 är så långt som upp till 57 meter i värsta fall. Detta gäller en stor brand (100 m 2 yta) och vind i riktning mot planområdet. Detta mer osannolika scenario bedöms dock lämpligt att dimensionera efter med hänsyn till vårdverksamhet. För att möjliggöra byggnation av vårdlokaler närmare än 57 meter från bensinstation krävs därmed åtgärder. Åtgärdsbehovet utreds vidare nedan. 4.5 Utredning av åtgärdsbehov Personer i byggnaden ska kunna befinna sig där samtidigt som de inte ska skadas av en brand på intilliggande fastighet. För att särskilt beakta detta används en större brand som dimensionerande (100 m 2 ) samt kraftig vind (5 m/s) i riktning mot byggnaden. Detta innebär att kriteriet för strålning kan uppnås upp till 57 meter från branden Åtgärdsnivå 1: Brandklassad fasad EI 30 med fönster i klass E30 En brandklassad fasad som är tät m.m. kan möjliggöra närmare byggnation. Nedan redovisas resultat från beräkningar för brandklassad fasad i klass EI 30 (mot brand utifrån) samt med fönster i klass E 30 vilket ger en strålningsreduktion på 50 % 2. Resultat: Beräkningar resulterar i att 2,5 kw/m 2 kan uppstå på 43 meters avstånd vid användning av glas i klass E30. Om aktuell verksamhet ska kunna uppföras närmare bensinstation krävs därmed ett brandskyddsglas av högre klass Åtgärdsnivå 2: Brandklassad fasad EI 30 med fönster i klass EW30 Med brandklassning i klass EW30 kan en 90 % reduktion i strålningsnivå erhållas. Resultat: Beräkningar resulterar i att 2,5 kw/m 2 kan uppstå på 14 meters avstånd vid användning av glas i klass EW30. Byggnad kan därmed uppföras även i planområdets del närmast bensinstationen Slutsats Med brandklassad fasad i lägst klass EI 30 (mot brand utifrån) i kombination med fönster/glaspartier i brandteknisk klass minst EW 30 är personer i byggnad säkra i händelse av brand på bensinstationen. 2 Brandskydd i Boverkets Byggregler, BBR 19, Brandskyddsföreningen, 2012, Fallqvist m.fl. Riskanalys Kv. Musseronen 1 m.fl. Sidan 12(14)

13 5 Åtgärdsförslag Med hänsyn till att de olika verksamheterna innefattar personer med varierande vakenhet och rörelseförmåga är det lämpligt att anpassa skyddsåtgärder och riskavstånd i förhållande till vilken verksamhet som förekommer. 5.1 Kontor, skola eller bostad Riskanalys har resulterat i att kontor, skola och bostad kan uppföras i planorådets del närmast bensinstation. Skyddsavstånd till strålningsnivå som ger risk för brandspridning enligt Boverkets byggregler uppfylls. Särskilda brandskyddsåtgärder, med avseende till närhet till bensinstation, krävs ej. 5.2 Vårdlokaler Om inga brandskyddsåtgärder, med avseende på skydd mot brand vid bensinstation, vidtas i byggnad bör inte vårdlokaler uppföras inom 57 meter från bensinstation. Detta för att säkerställa att personer som inte kan sätta sig i säkerhet själva inte ska utsättas för oacceptabla strålningsnivåer vid brand på bensinstationen. Nedan sammanställs åtgärder för bebyggelse av vårdlokaler i del av planområdet närmast bensinstation Brandklassad fasad Om brandskyddsåtgärder i form av brandklassad fasad i lägst brandteknisk klass EI 30 (mot brand utifrån) uppförs i kombination med fönster/glaspartier i lägst brandteknisk klass EW30 kan byggnation av vårdlokaler utföras i planområdets del närmast bensinstationen. Fönster och glaspartier ska utföras fasta eller endast öppningsbara med nyckel eller verktyg Utrymningsvägar Utrymningsvägar från vårdlokaler ska utföras i sådan omfattning och med sådan placering att det är möjligt att utrymma byggnaden via utrymningsvägar som mynnar i annan riktning än mot bensinstation eller minst 57 meter från bensinstation. Utrymningsvägar får dock förekomma även inom nämnt område, så länge ett alternativ som uppfyller nämnda krav finns Ytor utomhus Ytor för utomhusvistelse avsedda för personer inom vårdlokalerna bör placeras minst 57 meter från bensinstation. I annat fall bör en avskärmande vägg uppföras mellan uteplats och bensinstation. Riskanalys Kv. Musseronen 1 m.fl. Sidan 13(14)

14 6 Slutsats Riskanalysen har resulterat i att åtgärder krävs beroende på hur verksamheter förläggs inom planområdet. Vid förläggning av vårdlokaler i del av planområde närmast bensinstation ställs krav på åtgärder. Under förutsättning av åtgärder enligt kapitel 5 vidtas uppfyller planförslaget gällande krav på skydd till följd av hantering av brandfarlig vara på bensinstationen. 7 Referenser Kaplan, S. & Garrick, J. (1981), On the Quantitative Definition of Risk, Risk Analysis, Vol. 1, Nr. 1, ss Riskhantering 3 Tekniska riskanalysmetoder, Kemikontoret, Riskanalys Kv. Musseronen 1 m.fl. Sidan 14(14)

Kvalitativ riskbedömning: bostäder intill bensinstation i Grebbestad

Kvalitativ riskbedömning: bostäder intill bensinstation i Grebbestad Kvalitativ riskbedömning: bostäder intill bensinstation i Grebbestad ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg Sverige TEL 010 850 10 00 FAX 010 850 10 10 WWW cowi.se Kvalitativ riskbedömning:

Läs mer

Riskanalys i samband med ny detaljplan för Kv. Elefanten 1 m.fl., Kalmar

Riskanalys i samband med ny detaljplan för Kv. Elefanten 1 m.fl., Kalmar Preliminär handling Riskanalys i samband med ny detaljplan för Kv. Elefanten 1 m.fl., Kalmar Kalmar kommun Uppdragsgivare: Kalmar kommun Kontaktperson: Birgit Endom Uppdragsnummer: 13-072 Datum: 2014-04-15

Läs mer

Beräkning av skydd mot brandspridning mellan byggnader

Beräkning av skydd mot brandspridning mellan byggnader Beräkning av skydd mot brandspridning mellan byggnader Beräkning av infallande strålning Förstudie Kalmar Norra Långgatan 1 Tel: 0480-100 92 Karlskrona Drottninggatan 54 Tel: 0455-107 92 Växjö Kronobergsgatan

Läs mer

Riskutredning för detaljplan för del av Hamnen 2:2 mfl i Ystad, Ystads kommun

Riskutredning för detaljplan för del av Hamnen 2:2 mfl i Ystad, Ystads kommun Riskutredning för detaljplan för del av Hamnen 2:2 mfl i Ystad, Ystads kommun Uppdragsnummer: 226394 Markerat planområde i Ystad hamn 16 maj 2011 Beställare: Ystads kommun Dick Bengtsson Konsult: Tyréns

Läs mer

Nybyggnation av flerbostadshus

Nybyggnation av flerbostadshus www.sakerhetspartner.se Nybyggnation av flerbostadshus Gamlestan 22:4 Skeppshandel AB Riskutredning -Förstudie detaljplansändring Dokumentstatus: Underlag till bygglov Version nummer: Datum aktuell version:

Läs mer

Svar på Länsstyrelsens samrådsyttrande avseende risker förknippade med bensinstation och transporter av farligt gods

Svar på Länsstyrelsens samrådsyttrande avseende risker förknippade med bensinstation och transporter av farligt gods Projekt Projektnr Freden Större 11, Sundbyberg 105521 Handläggare Datum Lisa Åkesson 2014-06-04 Internkontroll Datum Rosie Kvål 2014-06-04 Svar på Länsstyrelsens samrådsyttrande avseende risker förknippade

Läs mer

PM Farligt gods. Skövde Slakteri. Tillbyggnad vid farligt godsled. Aspelundsvägen Skövde kommun 2015-01-21

PM Farligt gods. Skövde Slakteri. Tillbyggnad vid farligt godsled. Aspelundsvägen Skövde kommun 2015-01-21 Skövde Slakteri Tillbyggnad vid farligt godsled Aspelundsvägen Skövde kommun PM Farligt gods 2015-01-21 FAST Engineering AB Civilingenjör 2 Dokumentinformation Uppdragsnummer (internt): 2015-044 Dokumenttitel:

Läs mer

RISKUTREDNING VERKSAMHETER INOM KV. GARVAREN, SIMRISHAMN

RISKUTREDNING VERKSAMHETER INOM KV. GARVAREN, SIMRISHAMN RAPPORT RISKUTREDNING VERKSAMHETER INOM KV. GARVAREN, SIMRISHAMN 2015-11-19 Uppdrag 259586, Riskbedömning olycksrisk, kv Garvaren, Simrishamn Titel på rapport: Riskutredning verksamheter inom kv. Garvaren,

Läs mer

Riskutlåtande angående planering av äldreboende i detaljplan för Viksjö centrum, fastigheten Viksjö 3:402, del av

Riskutlåtande angående planering av äldreboende i detaljplan för Viksjö centrum, fastigheten Viksjö 3:402, del av UTLÅTANDE 2012-11-21 barbro.malmlof@jarfalla.se Riskutlåtande angående planering av äldreboende i detaljplan för Viksjö centrum, fastigheten Viksjö 3:402, del av Viksjö 3:11 m fl, Järfälla kommun Bakgrund

Läs mer

Kompletterande PM till riskutredning Bensinstationslägen

Kompletterande PM till riskutredning Bensinstationslägen Normal z:\uppdrag\1132 greby 14 mfl\-1\11321 pm 1183.docx Kompletterande till riskutredning Bensinstationslägen : Reviderad: - Uppdragsansvarig: - Brandingenjör Kungsgatan 48 B 411 15 Göteborg Telefon

Läs mer

Riskanalys för ny bebyggelse av bostadshus intill bensinstation och farligt gods-led.

Riskanalys för ny bebyggelse av bostadshus intill bensinstation och farligt gods-led. www.sakerhetspartner.se Riskanalys Riskanalys för ny bebyggelse av bostadshus intill bensinstation och farligt gods-led. Norra och södra låset. Huddinge kommun Dokument: Riskanalys Version nummer: Datum

Läs mer

VFA 7.1: Byte av EI-glas mot E-glas

VFA 7.1: Byte av EI-glas mot E-glas VFA 7.1: Byte av EI-glas mot E-glas VFA 7.1: BYTE AV EI-GLAS MOT E-GLAS Syfte: Indata: Resultat: Att möjliggöra byte av EI-klassat glas mot E-glas i brandcellsgräns mot utrymningsväg. Presentera beräkningsmetodik

Läs mer

PM RISKINVENTERING. Daftö Feriecenter. Strömstad kommun. Uppdragsnummer: Uppdragsnr: 1006 9530. Datum: 2006-09-01. Antal sidor: 8.

PM RISKINVENTERING. Daftö Feriecenter. Strömstad kommun. Uppdragsnummer: Uppdragsnr: 1006 9530. Datum: 2006-09-01. Antal sidor: 8. PM RISKINVENTERING Daftö Feriecenter Strömstad kommun Uppdragsnummer: Uppdragsnr: 1006 9530 Datum: 2006-09-01 Antal sidor: 8 Upprättad av: Kontrollerad av: Erik Midholm Hanna Langéen Innehållsförteckning

Läs mer

Kv Viksjö 3:577, Banangränd, Risk-PM angående detaljplan

Kv Viksjö 3:577, Banangränd, Risk-PM angående detaljplan RISK-PM 2016-01-14 Jonny Youssef S och J Tomt AB Axvägen 41, lgh nr 1202 175 51 Järfälla Kv Viksjö 3:577, Banangränd, Risk-PM angående detaljplan 1 Inledning Detta PM är upprättat av civilingenjör i riskhantering/brandingenjörer

Läs mer

Riskutredning. Kv. Kungsängen & Sågklingan, Västerås. Undersökning av risker kring fastigheterna Kungsängen och Sågklingan.

Riskutredning. Kv. Kungsängen & Sågklingan, Västerås. Undersökning av risker kring fastigheterna Kungsängen och Sågklingan. Kv. Kungsängen & Sågklingan, Västerås Undersökning av risker kring fastigheterna Kungsängen och Sågklingan. Version nr: Ver-4 Datum: 110421 Ändring: - Uppdragsnummer: 11-155 Handläggare: Robin Palmgren,

Läs mer

PM Risker med transport av farligt gods Kongahälla Östra, Kungälvs kommun

PM Risker med transport av farligt gods Kongahälla Östra, Kungälvs kommun PM Risker med transport av farligt gods Beställare: Kungälvs kommun 442 81 Kungälv Beställarens representant: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Gunnar Håkansson

Läs mer

PM, Nettovägen 2-4, Veddesta 2:18 och 2:83 RISKUTREDNING HANTERING BRANDFARLIG GAS PÅ INTILLIGGANDE FASTIGHET

PM, Nettovägen 2-4, Veddesta 2:18 och 2:83 RISKUTREDNING HANTERING BRANDFARLIG GAS PÅ INTILLIGGANDE FASTIGHET PM, Nettovägen 2-4, Veddesta 2:18 och 2:83 RISKUTREDNING HANTERING BRANDFARLIG GAS PÅ INTILLIGGANDE FASTIGHET PM 2013-05-17 Uppdrag: 249078, Riskbedömning hantering brandfarlig gas på intilliggande fastighet

Läs mer

ÖVERSIKTLIG BESKRIVNING AV RISK- OCH BULLERFRÅGOR FÖR NÄSBY 4:1472

ÖVERSIKTLIG BESKRIVNING AV RISK- OCH BULLERFRÅGOR FÖR NÄSBY 4:1472 Projekt Projektnummer Näsby 4:1472 104862 Handläggare Datum Rosie Kvål 2011-09-01 rev 2011-11-23 Internkontroll Datum Erik Midholm 2011-08-30 ÖVERSIKTLIG BESKRIVNING AV RISK- OCH BULLERFRÅGOR FÖR NÄSBY

Läs mer

Tabell 1. Frekvens för dimensionerande läckage. Läckage leder till antändning i 3,3 % av fallen [2].

Tabell 1. Frekvens för dimensionerande läckage. Läckage leder till antändning i 3,3 % av fallen [2]. Uppdragsnr: 10194801 1 (5) STRÅLNINGSBERÄKNING Riskreducering med skyddsmur, Kungsängen 35:4 Denna PM är upprättad på uppdrag av SH bygg, sten och anläggning AB och ämnar utreda möjligheten att reducera

Läs mer

MAJ Kvalitativ riskbedömning med avseende på närhet till bensinstation

MAJ Kvalitativ riskbedömning med avseende på närhet till bensinstation MAJ 2016 Kvalitativ riskbedömning med avseende på närhet till bensinstation ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg Sverige TEL 010 850 10 00 FAX 010 850 10 10 WWW cowi.se MAJ 2016 Kvalitativ

Läs mer

Brandtekniska projekteringsanvisningar. Galären i Luleå AB Tillbyggnad galären kontor Kv Vargen 2 Luleå. Preliminärt beslutsunderlag

Brandtekniska projekteringsanvisningar. Galären i Luleå AB Tillbyggnad galären kontor Kv Vargen 2 Luleå. Preliminärt beslutsunderlag Brandtekniska projekteringsanvisningar Galären i Luleå AB Tillbyggnad galären kontor Kv Vargen 2 Luleå Preliminärt beslutsunderlag Datum 2012-04-10 Rev. datum Upprättad av Granskad av Godkänd av Niclas

Läs mer

Nybyggnad. Bygglovshandling 2014-08-22. Brandkonsulten Kjell Fallqvist AB Gävlegatan 12 B 113 30 Stockholm

Nybyggnad. Bygglovshandling 2014-08-22. Brandkonsulten Kjell Fallqvist AB Gävlegatan 12 B 113 30 Stockholm Barents Center Nybyggnad Övergripande brandskyddsbeskrivning Bygglovshandling Magnus Lindström Brandingenjör Handläggare Kjell Fallqvist Brandingenjör Internkontrollerande Brandkonsulten Kjell Fallqvist

Läs mer

Uppdragsgivare Uppdragsnummer Datum. AB Familjebostäder Handläggare Egenkontroll Internkontroll. Rosie Kvål RKL LSS

Uppdragsgivare Uppdragsnummer Datum. AB Familjebostäder Handläggare Egenkontroll Internkontroll. Rosie Kvål RKL LSS Uppdragsnamn Lådkameran Uppdragsgivare Uppdragsnummer Datum AB Familjebostäder 109589 2016-10-13 Handläggare Egenkontroll Internkontroll Rosie Kvål RKL 161013 LSS 161013 PM Risk - Lådkameran Bakgrund och

Läs mer

KV LINNEDUKEN 1 STOCKHOLM BRANDSKYDDSTEKNISK UTREDNING. Strålningsberäkning

KV LINNEDUKEN 1 STOCKHOLM BRANDSKYDDSTEKNISK UTREDNING. Strålningsberäkning KV LINNEDUKEN 1 STOCKHOLM Nybyggnad av bostäder BRANDSKYDDSTEKNISK UTREDNING Strålningsberäkning 2009-07-15 Johan Norén johan.noren@briab.se 08-410 102 57 Briab- Brand& Riskingenjörerna AB Rosenlundsgatan

Läs mer

Kvalitativ riskbedömning för bostäder vid Odenvallen med avseende på närhet till bensinstation

Kvalitativ riskbedömning för bostäder vid Odenvallen med avseende på närhet till bensinstation Kvalitativ riskbedömning för bostäder vid Odenvallen med avseende på närhet till bensinstation ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg Sverige TEL 010 850 10 00 FAX 010 850 10 10 WWW

Läs mer

Norra Tyresö Centrum, Risk-PM angående nybebyggelse av bostadshus, rev A 1 Inledning

Norra Tyresö Centrum, Risk-PM angående nybebyggelse av bostadshus, rev A 1 Inledning RISK-PM 2016-03-14 Riksbyggen Norra Tyresö Centrum, Risk-PM angående nybebyggelse av bostadshus, rev A 1 Inledning Detta PM är upprättat av civilingenjör i riskhantering/brandingenjör Anna Mårtensson,

Läs mer

Bensinstationshandboken i praktiken. 2009-04-23 BJÖRN HERLIN Enheten för brandskydd och brandfarliga vara

Bensinstationshandboken i praktiken. 2009-04-23 BJÖRN HERLIN Enheten för brandskydd och brandfarliga vara Bensinstationshandboken i praktiken 2009-04-23 BJÖRN HERLIN Enheten för brandskydd och brandfarliga vara Till vem riktar sig handboken Ackrediterade kontrollorgan Verksamhetsutövaren Föreståndaren Byggnadsnämnden

Läs mer

Riskanalys Barkabystaden 2 steg 2

Riskanalys Barkabystaden 2 steg 2 Datum 2014-03-25 Internt granskad av: Stefan Nilsson David Winberg Riskanalys Barkabystaden 2 steg 2 1. Bakgrund En ny detaljplan håller på att arbetas fram för området Barkabystaden 2 i Järfälla kommun.

Läs mer

PM - Skyddsåtgärder Arninge Resecentrum. Avseende transport av farligt gods på E18

PM - Skyddsåtgärder Arninge Resecentrum. Avseende transport av farligt gods på E18 Uppdragsnr: 10146483 1 (5) PM - Skyddsåtgärder Arninge Resecentrum Avseende transport av farligt gods på E18 Inledning Denna PM utgör en beskrivning av vilka effekter de riskreducerande åtgärderna skyddsavstånd,

Läs mer

Riskbedömning Fröfjärden och Fredspipan, Sundbypark

Riskbedömning Fröfjärden och Fredspipan, Sundbypark Uppdragsnamn Fröfjärden och Fredspipan, Sundbybark Uppdragsnummer 108743 Handläggare Lisa Smas Internkontroll Rosie Kvål Uppdragsgivare Skanska Sverige AB, Nya Hem Stockholm Datum 2015-12-15 Riskbedömning

Läs mer

Riktlinjer för planläggning intill vägar och järnvägar där det transporteras farligt gods. Fakta 2016:4

Riktlinjer för planläggning intill vägar och järnvägar där det transporteras farligt gods. Fakta 2016:4 Fakta 2016:4 Riktlinjer för planläggning intill vägar och järnvägar där det transporteras farligt gods Publiceringsdatum 2016-04-11 Kontakt Enheten för samhällsskydd och beredskap Telefon: 010-223 10 00

Läs mer

JULI Kvalitativ riskbedömning avseende bensinstation i samband med ny detaljplan för Särö centrum Kungsbacka kommun

JULI Kvalitativ riskbedömning avseende bensinstation i samband med ny detaljplan för Särö centrum Kungsbacka kommun JULI 2015 Kvalitativ riskbedömning avseende bensinstation i samband med ny detaljplan för Särö centrum Kungsbacka kommun ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg Sverige TEL 010 850 10

Läs mer

Structor Miljöbyrån Stockholm AB, Industrigatan 2A, 112 46 STHLM, Org.nr. 556655-7137 Tel: 08-54555630, Fax:08-54555750

Structor Miljöbyrån Stockholm AB, Industrigatan 2A, 112 46 STHLM, Org.nr. 556655-7137 Tel: 08-54555630, Fax:08-54555750 , Södertälje kommun Övergripande Riskanalys Slutversion Stockholm 2006-05-08 Petra Adrup Elisabeth Mörner Structor Miljöbyrån Stockholm AB, Industrigatan 2A, 112 46 STHLM, Org.nr. 556655-7137 Tel: 08-54555630,

Läs mer

PM Riskanalys för kv Åran och Nätet

PM Riskanalys för kv Åran och Nätet PM Riskanalys för kv Åran och Nätet Haparanda kommun 2007-03-12 WSP Brand- och Riskteknik PM KOMPLETTERING AV RISKANALYS KV PATAN MED AVSEENDE PÅ BEBYGGELSE I KV ÅRAN OCH NÄTET Bakgrund Haparanda kommun

Läs mer

Bilaga B7.1 PM - RISK- OCH SLÄCKVATTENUTREDNING PROJEKT FORS UPPDRAGSNUMMER: MALMÖ

Bilaga B7.1 PM - RISK- OCH SLÄCKVATTENUTREDNING PROJEKT FORS UPPDRAGSNUMMER: MALMÖ Bilaga B7.1 PM - RISK- OCH SLÄCKVATTENUTREDNING UPPDRAGSNUMMER: 5630245410 PROJEKT FORS MALMÖ 2017-04-10 SWECO SYSTEMS, BRAND- OCH RISKTEKNIK SWECO ENVIRONMENT, FÖRORENADE OMRÅDEN OCH KEMIKALIER AV: DAVID

Läs mer

Lantmannen 7, Falköpings kommun. PM - Olycksrisker. Structor Riskbyrån AB, Solnavägen 4, 113 65 Stockholm, Org.nr. 556872-1251

Lantmannen 7, Falköpings kommun. PM - Olycksrisker. Structor Riskbyrån AB, Solnavägen 4, 113 65 Stockholm, Org.nr. 556872-1251 Lantmannen 7, Falköpings kommun PM - Olycksrisker Structor Riskbyrån AB, Solnavägen 4, 113 65 Stockholm, Org.nr. 556872-1251 Projektledning och administration Beställare Falköpings kommun Datum 2014-12-19

Läs mer

Riskanalys avseende detaljplan för Mörrum 73:4, Karlshamns kommun

Riskanalys avseende detaljplan för Mörrum 73:4, Karlshamns kommun FSD projekt nr 2414-010 Riskanalys avseende detaljplan för Mörrum 73:4, Karlshamns kommun Upprättad: 2014-03-19 Reviderad: FSD Malmö AB Brandingenjör Tomas Rantatalo Dokumentinformation FSD Projekt nr:

Läs mer

Detaljplan för Nol 3:72 i Ale kommun Risker i samband med närhet till Perstorp Oxo:s anläggning

Detaljplan för Nol 3:72 i Ale kommun Risker i samband med närhet till Perstorp Oxo:s anläggning Beställare: Ale kommun Beställarens representant: Emelie Johansson Konsult: Uppdragsledare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Herman Heijmans Uppdragsnr: 102 1243 Filnamn och sökväg: Kvalitetsgranskad

Läs mer

Storumans kommun. Riskbedömning för detaljplan kv Rönnen med avseende på farligt godstransporter på E12/E45, Storuman

Storumans kommun. Riskbedömning för detaljplan kv Rönnen med avseende på farligt godstransporter på E12/E45, Storuman Storumans kommun Riskbedömning för detaljplan kv Rönnen med avseende på farligt godstransporter på E12/E45, Storuman 2016-10-24 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Omfattning och avgränsning...

Läs mer

RISKANALYS AVSEENDE TRANSPORT AV FARLIGT GODS

RISKANALYS AVSEENDE TRANSPORT AV FARLIGT GODS VÄSTERRÅDA HANDELSOMRÅDE OCH KV. SVARVEN MM MELLERUDS KOMMUN RISKANALYS AVSEENDE TRANSPORT AV FARLIGT GODS : 211-7-7 Reviderad: --- Uppdragsansvarig: Civilingenjör/Brandingenjör Kungsgatan 48 B 411 15

Läs mer

Bilaga 5 till Teknisk anvisning BRAND

Bilaga 5 till Teknisk anvisning BRAND Sidantal 5 Bilaga 5 till Teknisk anvisning BRAND Version 2 iderat datum 2013-01-25 Landstingsservice i Uppsala Län 751 35 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 2(5).dat er Enligt BBR (Boverkets byggregler)

Läs mer

PM RISKBEDÖMNING TANKSTATION

PM RISKBEDÖMNING TANKSTATION PM RISKBEDÖMNING TANKSTATION 2014-04-10 Uppdragsgivare: Innerstadsfjärden AB Uppragsnr.: 10188066 Handläggare: Granskare: Godkänd av: Niclas Nordström/Lars Antonsson Fredrik Larsson Lars Antonsson WSP

Läs mer

BILAGA B1 -SANNOLIKHETSBERÄKNINGAR

BILAGA B1 -SANNOLIKHETSBERÄKNINGAR UPPDRAGSNUMMER 1321526000 RISKBEDÖMNING FÖR DETALJPLANER FÖR INDUSTRI I HOVA, GULLSPÅNGS KOMMUN Sweco Environment AB Mikaela Ljungqvist Martin Bjarke Granskad av Johan Nimmermark Sweco Innehållsförteckning

Läs mer

PM-Riskanalys VÄSTRA SVARTE, YSTAD 2012-09-18

PM-Riskanalys VÄSTRA SVARTE, YSTAD 2012-09-18 PM-Riskanalys VÄSTRA SVARTE, YSTAD 2012-09-18 Uppdrag: 230078, Västra Svarte, Ystad Titel på rapport: PM Riskanalys - Västra Svarte, Ystad Status: PM Datum: 2012-09-18 Medverkande Beställare: Kontaktperson:

Läs mer

PM - UTREDNING AVSEENDE SKYDDSÅTGÄRDER, LANDVETTERS-BACKA

PM - UTREDNING AVSEENDE SKYDDSÅTGÄRDER, LANDVETTERS-BACKA PM - UTREDNING AVSEENDE SKYDDSÅTGÄRDER, LANDVETTERS-BACKA ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg Sverige TEL 010 850 10 00 FAX 010 850 10 10 WWW cowi.se PM- UTREDNING AVSEENDE SKYDDSÅTGÄRDER,

Läs mer

Sammanfattning. PM Riskbedömning tankstation Södra hamnplan, Luleå. Uppdragsnummer: 1018 8066 Datum: 2014-04-10 2 29 Reviderad: 2014-12-05

Sammanfattning. PM Riskbedömning tankstation Södra hamnplan, Luleå. Uppdragsnummer: 1018 8066 Datum: 2014-04-10 2 29 Reviderad: 2014-12-05 PM RISKBEDÖMNING TANKSTATION 2014-12-05 Uppdragsgivare: Innerstadsfjärden AB Uppragsnr.: 10188066 Handläggare: Granskare: Godkänd av: Niclas Nordström/Lars Antonsson Fredrik Larsson Lars Antonsson WSP

Läs mer

Regelsamling för Boverkets byggregler, BBR. 5 Brandskydd Allmänna förutsättningar. Betydelse av räddningstjänstens insats

Regelsamling för Boverkets byggregler, BBR. 5 Brandskydd Allmänna förutsättningar. Betydelse av räddningstjänstens insats Regelsamling för Boverkets byggregler, BBR 5 Brandskydd Allmänna förutsättningar Byggnader ska utformas med sådant brandskydd att brandsäkerheten blir tillfredsställande. Utformningen av brandskyddet ska

Läs mer

Riskutredning av omgivningspåverkande verksamheter från Munksjö fabriksområde

Riskutredning av omgivningspåverkande verksamheter från Munksjö fabriksområde TOLUST ETT AB av omgivningspåverkande verksamheter från Munksjö fabriksområde SLUTLIG RAPPORT 2012-10-29 Översiktlig riskutredning av omgivningspåverkande verksamheter från Munksjö fabriksområde Datum

Läs mer

RAPPORT. Bullerutredning, Krutviken SVENSK BOSTADSUTVECKLING AB UPPDRAGSNUMMER SWECO CIVIL AB ÖREBRO INFRA

RAPPORT. Bullerutredning, Krutviken SVENSK BOSTADSUTVECKLING AB UPPDRAGSNUMMER SWECO CIVIL AB ÖREBRO INFRA SVENSK BOSTADSUTVECKLING AB Bullerutredning, Krutviken UPPDRAGSNUMMER 2175423000 SWECO CIVIL AB ÖREBRO INFRA ANDREAS PERSSON NICKLAS BERGKVIST Uppdragsledare, Akustiker Granskare, Akustiker repo001.docx

Läs mer

UTREDNING GÄLLANDE UTFORMNING AV RISKREDUCERANDE ÅTGÄRD, DETALJPLAN HÖGVRETEN NIBBLE

UTREDNING GÄLLANDE UTFORMNING AV RISKREDUCERANDE ÅTGÄRD, DETALJPLAN HÖGVRETEN NIBBLE UPPLANDS VÄSBY KOMMUN UPPDRAGSNUMMER UTREDNING GÄLLANDE UTFORMNING AV RISKREDUCERANDE ÅTGÄRD, DETALJPLAN HÖGVRETEN NIBBLE VERSION 1.2 SWECO SOFIA PERSSON JOHAN NIMMERMARK 1 (8) 2013-06-14 S w e co E n

Läs mer

Arbetstillstånd. Säkerhetsregler för högriskarbeten

Arbetstillstånd. Säkerhetsregler för högriskarbeten Arbete på pumpar, rör eller cisternpåfyllningen (både gas- och vätskefas) samt hetarbeten utgör så kallade högriskarbeten. På grund av de risker som är förknippade med dessa arbeten ska du iaktta följande

Läs mer

Uppdragsgivare. WSP kontaktperson. Dokumenthistorik och kvalitetskontroll LKAB

Uppdragsgivare. WSP kontaktperson. Dokumenthistorik och kvalitetskontroll LKAB Riskbedömning för detaljplan Transport av farligt gods på väg och verksamhet vid bensinstation Kv. Hasseln 10, 11, 12 samt del av Hasseln 9, 2016-11-02 Uppdragsgivare LKAB WSP kontaktperson Marcus Sundberg

Läs mer

Coop Fastigheter AB. Grovriskanalys vid planering av detaljplan för verksamhetsområde Gruvbron 2, Falun. Grontmij AB Södra Norrland

Coop Fastigheter AB. Grovriskanalys vid planering av detaljplan för verksamhetsområde Gruvbron 2, Falun. Grontmij AB Södra Norrland Coop Fastigheter AB Grovriskanalys vid planering av detaljplan för verksamhetsområde Gruvbron 2, Falun Grontmij AB Södra Norrland Vår referens Södra Norrland, Jens Eklöf Rapport Namnteckning Granskad av

Läs mer

BRANDSKYDDSDOKUMENTATION

BRANDSKYDDSDOKUMENTATION LEXUS BRANDSKYDDSDOKUMENTATION BD 1/9 LEXUS Kv. Hjulet / Olaus Petri 3:84 BETTORP, ÖREBRO BRANDSKYDDSDOKUMENTATION 2009-08-06 Rev 2010-11-29 W2009-215 LEXUS BRANDSKYDDSDOKUMENTATION BD 2/9 Innehållsförteckning

Läs mer

Räddningstjänsten informerar 2008-02-04

Räddningstjänsten informerar 2008-02-04 Information angående regler för tillfällig övernattning Räddningstjänsten får ofta frågor om det finns möjlighet att övernatta (tillfällig förläggning) i kommunens lokaler, skolor, idrottshallar, samlingslokaler,

Läs mer

Kontrollmoment Kontrollant Kontrollmetod Kontrolleras mot Kontroll utförd Anmärkningar. Ritning med ritningsnr BBR 3:1422 BBR 3:146 BBR 3:311

Kontrollmoment Kontrollant Kontrollmetod Kontrolleras mot Kontroll utförd Anmärkningar. Ritning med ritningsnr BBR 3:1422 BBR 3:146 BBR 3:311 Beskrivning Välj de kontrollpunkter som passar i ditt projekt. Detta dokument är anpassat för att hjälpa dig som planerar att utföra en enklare åtgärd utan en kontrollansvarig. En enklare åtgärd kan vara

Läs mer

RISKANALYS KRANEN 10 MFL, HOTELL DOCKPLATSEN. Underlag till dp-ändring

RISKANALYS KRANEN 10 MFL, HOTELL DOCKPLATSEN. Underlag till dp-ändring KRANEN 10 MFL, HOTELL DOCKPLATSEN RISKANALYS Underlag till dp-ändring Uppdragsgivare: Wihlborgs Fastigheter AB, Syd Uppdragsnummer: 222955 Datum: 2011-01-14 Tyréns AB Region Syd 205 19 Malmö Isbergs gata

Läs mer

ÖVERSIKTLIG RISKBESKRIVNING

ÖVERSIKTLIG RISKBESKRIVNING Projekt Projektnummer Kv Vitsippan 104694 Handläggare Datum Rosie Kvål 2011-05-20 Internkontroll Datum Erik Midholm 2011-05-18 ÖVERSIKTLIG RISKBESKRIVNING Inledning Inom kv Vitsippan i Borås kommun planeras

Läs mer

Avstånd till transportled för farligt gods samt kraftledning

Avstånd till transportled för farligt gods samt kraftledning Uppdragsnummer: 10146896 1 (6) PM RISK Avstånd till transportled för farligt gods samt kraftledning Inledning Denna utredning gällande etableringsförutsättningar för ny handel i Sköndal genomförs på uppdrag

Läs mer

1 Förutsättningar. Bullerutredning kv Träskon 7, Tollarp PM. Vägtrafik. Övriga beräkningsförutsättningar. 2014-07-04 Revidering nr

1 Förutsättningar. Bullerutredning kv Träskon 7, Tollarp PM. Vägtrafik. Övriga beräkningsförutsättningar. 2014-07-04 Revidering nr 1(5) Bullerutredning kv Träskon 7, Tollarp PM 2014-07-04 Revidering nr 1 Förutsättningar Vägtrafik Enligt de trafikmätningar som genomförts på Särlagatan i Tollarp i höjd med den aktuella fastigheten,

Läs mer

VFA 5.3: Bakkantsutrymmning i köpcentra

VFA 5.3: Bakkantsutrymmning i köpcentra VFA 5.3: Bakkantsutrymmning i köpcentra VFA 5.3: BAKKANTSUTRYMNING I KÖPCENTRA Syfte: Indata: Resultat: Att uppfylla BBR 5:332 föreskrift trots att längre gångavstånd än de angivna i BBR tabell 5:332 i

Läs mer

Riskanalys Freden Större 11, Sundbyberg - avseende närhet till bensinstation

Riskanalys Freden Större 11, Sundbyberg - avseende närhet till bensinstation Riskanalys Freden Större 11, Sundbyberg - avseende närhet till bensinstation Plansamråd sommaren 2012 Stockholm Karlstad Falun Gävle Lidköping Örebro Brandskyddslaget AB Box 9196 Långholmsgatan 27, 10

Läs mer

Riskanalys för ny bebyggelse inom kv Middagen i Sollentuna avseende transporter med farligt gods

Riskanalys för ny bebyggelse inom kv Middagen i Sollentuna avseende transporter med farligt gods Riskanalys för ny bebyggelse inom kv Middagen i Sollentuna avseende transporter med farligt gods December 2014 Stockholm Karlstad Falun Gävle Örebro Malmö Brandskyddslaget AB Box 9196 Långholmsgatan 27,

Läs mer

Viby 19:1 m.fl., Brunna industriområde, Upplands Bro Riskanalys

Viby 19:1 m.fl., Brunna industriområde, Upplands Bro Riskanalys NCC Property Development AB Viby 19:1 m.fl., Brunna industriområde, Upplands Bro Riskanalys Stockholm 2012-04-23 Reviderad 2012-09-03 Viby 19:1 m.fl., Brunna industriområde, Upplands Bro Datum 2012-04-23

Läs mer

PM-RISKUTREDNING FÖR BOSTÄDER VID SKÅRSVÄGEN I ALINGSÅS

PM-RISKUTREDNING FÖR BOSTÄDER VID SKÅRSVÄGEN I ALINGSÅS PM-RISKUTREDNING FÖR BOSTÄDER VID SKÅRSVÄGEN I ALINGSÅS ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg Sverige TEL 010 850 10 00 FAX 010 850 10 10 WWW cowi.se PM RISKUTREDNING FÖR BOSTÄDER

Läs mer

Skyddsanalys. Södra Källtorp, Västerås. Ändring av detaljplan. Fire and Risk Engineering Nordic AB Version nr: Ver-1 Ver-2

Skyddsanalys. Södra Källtorp, Västerås. Ändring av detaljplan. Fire and Risk Engineering Nordic AB Version nr: Ver-1 Ver-2 Södra Källtorp, Västerås Ändring av detaljplan Version nr: Ver-1 Ver-2 Datum: 160722 161220 Ändring: - Förtydligande gällande utrymning 40-100 meter från E18. Uppdragsnummer: 16-387 Handläggare: Axel Engstrand,

Läs mer

Riskhantering i detaljplaneprocessen. Riskpolicy för markanvändning intill transportleder för farligt gods

Riskhantering i detaljplaneprocessen. Riskpolicy för markanvändning intill transportleder för farligt gods Riskhantering i detaljplaneprocessen Riskpolicy för markanvändning intill transportleder för farligt gods Inledning Riskhantering i samhällsplaneringen har fått en framträdande roll då behovet av att

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING TILL DETALJPLAN FÖR STÄDET 4 OCH 13 INOM STADSDELEN SÖRBÖLE SKELLEFTEÅ KOMMUN, VÄSTERBOTTENS LÄN 2016-05-02 Google Earth GRANSKNINGSHANDLING SAMMANFATTNING Detaljplanen för Städet

Läs mer

BRANDFARLIGA VAROR. En information från räddningstjänsten i Finspångs kommun, för dig som ansöker om tillstånd att hantera brandfarliga varor.

BRANDFARLIGA VAROR. En information från räddningstjänsten i Finspångs kommun, för dig som ansöker om tillstånd att hantera brandfarliga varor. BRANDFARLIGA VAROR En information från räddningstjänsten i Finspångs kommun, för dig som ansöker om tillstånd att hantera brandfarliga varor. Hantering av brandfarliga varor är som mycket annat i samhället

Läs mer

Strålning från varmfackla vid biogas förbränning

Strålning från varmfackla vid biogas förbränning Uppdragsnr: 10139842 1 (5) PM Strålning från varmfackla vid biogas förbränning Inledning WSP Brand & Risk har fått i uppdrag av Svensk Biogas i Linköping AB att utreda vilken strålningsnivå som uppstår

Läs mer

1 Tillstånd till hantering av brandfarliga varor

1 Tillstånd till hantering av brandfarliga varor 1 Tillstånd till hantering av brandfarliga varor 1.1 Allmänt Ansökan om tillstånd till hantering av brandfarliga varor ska lämnas till den kommun där hanteringen ska ske. Syftet är att kommunen skall kontrollera

Läs mer

KÖPA OCH INSTALLERA ELDSTAD

KÖPA OCH INSTALLERA ELDSTAD KÖPA OCH INSTALLERA ELDSTAD Viktig information till dig som funderar på att köpa och installera en eldstad. WWW.KIL.SE/ELDSTAD INSTALLATION AV ELDSTAD Boverkets byggregler kapitel 5 handlar om brandskydd.

Läs mer

RISKBEDÖMNING STORA BRÅTA, LERUM

RISKBEDÖMNING STORA BRÅTA, LERUM repo001.docx 2012-03-2914 UPPDRAGSNUMMER 1340010000 EN KVALITATIV RISKBEDÖMNING MED AVSEEENDE PÅ TRANSPORTER AV FARLIGT GODS INFÖR PLANERAD ETABLERING AV BOSTÄDER I STORA BRÅTA, LERUMS KOMMUN Sweco Environment

Läs mer

Uppdragsansvarig Daniel Rydholm Kontaktperson hos beställare Jenny Skagstedt

Uppdragsansvarig Daniel Rydholm Kontaktperson hos beställare Jenny Skagstedt Bilaga 1: Analytisk dimensionering av tillfredsställande brandskydd Denna bilaga redovisar den analytiska dimensioneringen som gjorts för att verifiera tillfredsställande brandskydd i Ör förskola. Verifieringen

Läs mer

RISKBESKRIVNING Stensötan 4, Nyköping Avseende närheten till Idbäcksverket Datum

RISKBESKRIVNING Stensötan 4, Nyköping Avseende närheten till Idbäcksverket Datum Dokumenttyp RISKBESKRIVNING Stensötan 4, Nyköping Avseende närheten till Idbäcksverket Datum 2015-01-20 Status Slutgiltig Handläggare Rosie Kvål Tel: 08-588 188 84 E-post: rosie.kval@brandskyddslaget.se

Läs mer

PM RISK KOMPLETTERANDE UTREDNING URSPÅRNING

PM RISK KOMPLETTERANDE UTREDNING URSPÅRNING Projekt Projektnummer Lokstallet 6, Stockholm 106015 Handläggare Datum Erik Hall Midholm 2013-07-11 Internkontroll Datum Rosie Kvål 2013-07-11 PM RISK KOMPLETTERANDE UTREDNING URSPÅRNING Bakgrund och syfte

Läs mer

BILAGA C KONSEKVENSBERÄKNINGAR

BILAGA C KONSEKVENSBERÄKNINGAR BILAGA C SIDA 1 (5) BILAGA C KONSEKVENSBERÄKNINGAR De riskmått som används i denna riskbedömning är individrisk och samhällsrisk. Indata till beräkningar är bl.a. avståndet inom vilka personer antas omkomma,

Läs mer

Förbigångsspår Stenkullen

Förbigångsspår Stenkullen JÄRNVÄGSPLAN Västra stambanan, Göteborg - Skövde Punktinsatser för effektivare tågtrafik Förbigångsspår Stenkullen Lerums kommun, Västra Götalands län Risk och säkerhet 2012-07-13 Objekt:TRV 2012/1996,

Läs mer

BILAGA 3 Underlag för beräkning av individrisk och samhällsrisk (riskberäkningar)

BILAGA 3 Underlag för beräkning av individrisk och samhällsrisk (riskberäkningar) 1 RISKANALYS INFÖR DETALJPLAN KRISTINEBERSOMRÅDET, VALLENTUNA KOMMUN RISKANALYS MED AVSEENDE PÅ HANTERING OCH TRANSPORT AV FARLIGA ÄMNEN KRING DETALJPLANEOMRÅDET BILAGA 3 Underlag för beräkning av individrisk

Läs mer

ÖVERGRIPANDE RISKBEDÖMNING FÖR DETALJPLAN

ÖVERGRIPANDE RISKBEDÖMNING FÖR DETALJPLAN ÖVERGRIPANDE RISKBEDÖMNING FÖR DETALJPLAN Dalen 16, Danderyd Slutgiltig handling 2009-01-26 Upprättad av: Joakim Almén Granskad av: Johan Lundin Godkänd av: Ulrika Lindblad ÖVERGRIPANDE RISKBEDÖMNING FÖR

Läs mer

DETALJPLAN 3 SYLTA, UPPLANDS-BRO KOMMUN

DETALJPLAN 3 SYLTA, UPPLANDS-BRO KOMMUN DETALJPLAN 3 SYLTA, UPPLANDS-BRO KOMMUN ANALYS AV RISKER FRÅN TRANSPORTER AV FARLIGT GODS FÖR DETALJPLANEÄRENDE, 2005-04-13 Karl Harrysson karl.harrysson@brandskyddslaget.se Marcus Andersson marcus.andersson@brandskyddslaget.se

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE. Yvonne Seger UPPRÄTTAD AV. Martin Bjarke

UPPDRAGSLEDARE. Yvonne Seger UPPRÄTTAD AV. Martin Bjarke UPPDRAG Riskbedömning UPPDRAGSNUMMER 3314446013 UPPDRAGSLEDARE Yvonne Seger UPPRÄTTAD AV Martin Bjarke DATUM 1 Sammanfattning 2 Bakgrund Sweco har fått i uppdrag av LKAB att ta fram en riskutredning som

Läs mer

VFA 5.2: Gångavstånd i utrymningsväg

VFA 5.2: Gångavstånd i utrymningsväg VFA 5.2: Gångavstånd i utrymningsväg VFA 5.2: GÅNGAVSTÅND I UTRYMNINGSVÄG Syfte: Att uppfylla BBR 5:332 föreskrift trots att längre gångavstånd än de angivna i BBR tabell 5.332 finns för Vk 4 (hotell).

Läs mer

för skolverksamhet. Mellan Glömstavägen och planområdet finns en höjdrygg som är cirka 25 meter hög.

för skolverksamhet. Mellan Glömstavägen och planområdet finns en höjdrygg som är cirka 25 meter hög. KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING DATUM REFERENS 24 augusti 20155 SBU 2015-001492 SIDA 1 (8) HANDLÄGGARE Susanna Udd 08 535 364 28 susanna.udd@huddinge.se RISKHÄNSYN VID FYSISK PLANERING Rosenhill 1:12 m fl.,

Läs mer

AIRPORT REGULATION Göteborg City Airport

AIRPORT REGULATION Göteborg City Airport AR 3-04 Brandskyddsföreskrifter 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BRANDSKYDDSFÖRESKRIFTER... 2 Allmänt... 2 Förbud och restriktioner... 2 Heta arbeten... 2 Heta arbeten... 3 Släckutrustning... 3 Förbud och restriktioner...

Läs mer

Lilla Lidingöbron Lidingö kommun, Risk-PM angående riskhänsyn vid nybyggnation av ny bro för gång-, cykel-, mopedoch spårtrafik, rev A

Lilla Lidingöbron Lidingö kommun, Risk-PM angående riskhänsyn vid nybyggnation av ny bro för gång-, cykel-, mopedoch spårtrafik, rev A RISK-PM 2015-03-25 2015-04-07 Lidingö stad peter.bergqvist@lidingo.se Lilla Lidingöbron Lidingö kommun, Risk-PM angående riskhänsyn vid nybyggnation av ny bro för gång-, cykel-, mopedoch spårtrafik, rev

Läs mer

Österport - Riskbedömning avseende hetvattenanläggnings olycksrisker för allmänheten

Österport - Riskbedömning avseende hetvattenanläggnings olycksrisker för allmänheten 14 ÖSTERÄNGEN FASTIGHETER I ÖREBRO Österport - Riskbedömning avseende hetvattenanläggnings olycksrisker för allmänheten UPPDRAGSNUMMER 1340017000 SWECO, MILJÖTEKNIK I GÖTEBORG JOHAN NIMMERMARK GRANSKAD

Läs mer

Sökandes uppgifter Namn (för fysisk person anges fullständigt namn, tilltalsnamnet markeras)

Sökandes uppgifter Namn (för fysisk person anges fullständigt namn, tilltalsnamnet markeras) BFV. Sidan 1 av 6 Ansökan avser: Nytt tillstånd Ändring eller förlängning av tillstånd Hantering brandfarliga Förvaring av brandfarliga Annat Blanketten skickas till Högsby kommun Myndighetsnämnden 579

Läs mer

Eskilstuna kommun. Riskanalys Dp Hållsta 6:1. VAP VA-Projekt AB

Eskilstuna kommun. Riskanalys Dp Hållsta 6:1. VAP VA-Projekt AB Riskanalys Dp Hållsta 6:1 VAP VA-Projekt AB Juli 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Allmänt... 4 3. Områdesbeskrivning... 5 4. Riskinventering... 6 4.1 Nuvarande och framtida omfattning

Läs mer

Väster 7:1 och 7:9, Gävle kommun Bedömning av behov av riskanalyser vid exploatering för bostadsändamål

Väster 7:1 och 7:9, Gävle kommun Bedömning av behov av riskanalyser vid exploatering för bostadsändamål Väster 7:1 och 7:9, Gävle kommun Bedömning av behov av riskanalyser vid exploatering för bostadsändamål 2016-01-27 1 Uppdrag Tyréns AB har på uppdrag av TrondBygg Holding AB (markägaren till fastigheterna

Läs mer

Rådgivande ingenjörer inom Ljud, Buller, Vibrationer.

Rådgivande ingenjörer inom Ljud, Buller, Vibrationer. Rapport 4047-A / Revidering: 2012-06-08 (5) Rådgivande ingenjörer inom Ljud, Buller, Vibrationer., Uddevalla beräkning av buller inför nybyggnation av bostäder Till denna rapport hör bullerkartor 4047-112,

Läs mer

Stöd för bygglovhandläggare. Brand- och riskhänsyn i byggprocessen

Stöd för bygglovhandläggare. Brand- och riskhänsyn i byggprocessen Stöd för bygglovhandläggare Brand- och riskhänsyn i byggprocessen Brand och räddningstjänstfrågor i byggprocessen Brand- och utrymningssäkerhet är en viktig del av en byggnads egenskaper. För att kunna

Läs mer

Riskutredning med avseende på transporter av farligt gods, enligt RIKTSAM. (Riktlinjer för riskhänsyn i samhällsplaneringen)

Riskutredning med avseende på transporter av farligt gods, enligt RIKTSAM. (Riktlinjer för riskhänsyn i samhällsplaneringen) Riskutredning med avseende på transporter av farligt gods, enligt RIKTSAM. (Riktlinjer för riskhänsyn i samhällsplaneringen) bilaga till Detaljplan för KLIPPAN 3:8, del av INDUSTRIOMRÅDE I KLIPPAN, vid

Läs mer

Datum 2015-10-02. Genomgång, med avseende på trafikbuller för nyproduktion av ett vårdboende/boende och tre bostadshus.

Datum 2015-10-02. Genomgång, med avseende på trafikbuller för nyproduktion av ett vårdboende/boende och tre bostadshus. 709578 RAPPORT A 1 (8) Handläggare Samuel Tuvenlund Tel +46 (0) 10 505 52 13 Mobil +46 (0)70 184 74 85 Fax +46 10 505 00 10 samuel.tuvenlund@afconsult.com Datum 2015-10-02 Skanska Stefan Canderyd Vår referens

Läs mer

ROMANS PARK STOCKHOLM. Nybyggnad av flerbostadshus VERIFIERING AVSEENDE RISK FÖR BRANDSPRDNING MELLAN BYGGNADER

ROMANS PARK STOCKHOLM. Nybyggnad av flerbostadshus VERIFIERING AVSEENDE RISK FÖR BRANDSPRDNING MELLAN BYGGNADER ROMANS PARK STOCKHOLM Nybyggnad av flerbostadshus VERIFIERING AVSEENDE RISK FÖR BRANDSPRDNING MELLAN BYGGNADER 2012-05-24 Mattias Delin Auktoriserad brandskyddsprojektör BIV Brandingenjör LTH mattias.delin@debrand.se

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande detaljplan för fastigheten Tennet 8 i Tyresö kommun

SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande detaljplan för fastigheten Tennet 8 i Tyresö kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen Juli 2013 Hanna Fürstenberg Danielson, planarkitekt Dnr: 2011 KSM 0020 SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande detaljplan för fastigheten Tennet 8 i Tyresö kommun Tyresö kommuns samhällsbyggnadsförvaltning

Läs mer

Tillståndsansökan brandfarliga varor enligt (SFS 2010:1011) och förordningen (SFS 2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor.

Tillståndsansökan brandfarliga varor enligt (SFS 2010:1011) och förordningen (SFS 2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor. Blanketten skickas till: Bohus Räddningstjänstförbund Enbärsvägen 2 442 42 Kungälv Datum: Tillståndsansökan brandfarliga varor enligt (SFS 2010:1011) och förordningen (SFS 2010:1075) om brandfarliga och

Läs mer

Skyddsanalys. Kv. Orren 9, Västerås. Ändring av detaljplan för bostäder. Fire and Risk Engineering Nordic AB Version nr: Ver-1 Ver-2

Skyddsanalys. Kv. Orren 9, Västerås. Ändring av detaljplan för bostäder. Fire and Risk Engineering Nordic AB Version nr: Ver-1 Ver-2 Kv. Orren 9, Västerås Ändring av detaljplan för bostäder Version nr: Ver-1 Ver-2 Datum: 140818 140828 Ändring: - Mindre justeringar Uppdragsnummer: 14-330 Handläggare: Joachim Johansson, Västerås Fire

Läs mer

Herrhagen 1:1, Karlstad BRANDSKYDDSBESKRIVNING 2007-05-09. Nybyggnad av båtskjul. www.brandskyddslaget.se

Herrhagen 1:1, Karlstad BRANDSKYDDSBESKRIVNING 2007-05-09. Nybyggnad av båtskjul. www.brandskyddslaget.se Herrhagen 1:1, Karlstad Nybyggnad av båtskjul BRANDSKYDDSBESKRIVNING 2007-05-09 www.brandskyddslaget.se Stockholm Box 9196 102 73 Stockholm Tel: 08 588 188 00 Fax: 08 442 42 62 Karlstad Box 187 651 05

Läs mer

Detaljplan för Egelsta 2:8 Hällby inom Eskilstuna kommun. Dnr SBN/2011:226. Riskanalys. VAP VA-Projekt AB 2013-01-18

Detaljplan för Egelsta 2:8 Hällby inom Eskilstuna kommun. Dnr SBN/2011:226. Riskanalys. VAP VA-Projekt AB 2013-01-18 Detaljplan för Egelsta 2:8 Hällby inom Eskilstuna kommun Dnr SBN/2011:226 Riskanalys VAP VA-Projekt AB 2013-01-18 2(9) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Områdesbeskrivning... 3 - Detaljplan...

Läs mer