Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson. Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson. Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson"

Transkript

1 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Plats och tid Rådhuset i Säter, kl Blad Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Jan-Erik Steen (s) Iris Carlsson-Rustas (s) Göran Johansson (v) Sixten Carlsson (s) ersättare för Tommy Andersson (mp) Elsa Efraimsson-Vestman (c) Marit Ragnarsson (c) Tommy Andersson (m) Marie Richaud (m) Margareta Arthursson (kd) ersättare för Lars-Evert Dahlberg (kd) Övriga deltagare Margareta Jakobsson, nämndsekr Lena Gustafsson, städchef Stina Stenberg, administrativ chef Anna Nygren VA/Renhållningschef Christer Malmstedt, kommunchef Bert Stabforsmo, ekonomichef Helena Reidenblad, Marsh AB Bengt Östblom, gatuchef Brittmarie Niglis, inköpschef Utses att justera Justeringens plats och tid Sixten Carlsson Underskrifter Sekreterare Paragrafer Margareta Jakobsson Ordförande Justerande Abbe Ronsten Sixten Carlsson Organ Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Datum för anslags nedtagande Kommunkansliet Margareta Jakobsson Utdragsbestyrkande

2 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Blad Ks 140 Dnr KA09/349 Kommunal skattesats Ärendebeskrivning: Kommunallagen kap 8 anger att kommunfullmäktige skall fastställa den kommunala skattesatsen. Den kommunala skattesatsen för 2009 är 22:56 kronor. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen - föreslå kommunfullmäktige fastställa den kommunala skattesatsen 2010 till 22:56 kronor Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: - fastställa den kommunala skattesatsen 2010 till 22:56 kronor. Justerande sign Utdragsbestyrkande

3 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Blad Ks 141 Dnr KA09/329 Förslag till budget 2010 och plan för Ärendebeskrivning: Genomgång och presentation av respektive nämnds/förvaltnings budgetförslag samt förslag till budget 2010 och plan för Sammanfattning av budgetdirektiv. Genomgång av intäktsläget, de samlades äskanden i drift och investeringsbudgetar samt övriga ärenden som skall behandlas i samband med budget. Beredning: Ekonomichefen redovisar förutsättningar för 2010 års budget. Därefter företas genomgång av följande driftsbudgetförslag; Socialnämnden Kulturnämnden Miljö- och byggnämnden Borlänge/Säter gymnasienämnd Barn- och utbildningsnämnden Kommunstyrelsen - Gatukontor - Fastighetskontor - Kommunkansliet - IT-enhet - Ekonomikontor Under dag 2 av budgetberedningen genomgås särskilt investeringsbudgeten där företrädare för gatukontor, fastighetskontor, IT-enhet och VA/Renhållningsenhet deltar. Förslag till investeringsbudget redovisas. Därefter sammanfattar ordföranden de föredragna budgetförslaget omfattande drift- och investeringsbudgetramar. Sammanträdet ajourneras för enskilda överläggningar i majoritets- respektive oppositionspartierna. Efter ajourneringen företas genomgång av driftbudgetramar för nämnder och förvaltningar. Yrkanden: Majoritetspartiernas driftsbudgetförslag innebär en utökad ram med tkr samt en totalram för 2010 om tkr. Resultatet i resultaträkningen uppgår därmed till 5,0 Mkr för Oppositionspartiernas budgetförslag innebär en utökad ram med tkr och en totalram för 2010 om tkr samt ett resultat för 2010 om 6,5 tkr, bilaga 5 Au 252/09. forts Justerande sign Utdragsbestyrkande

4 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Blad Ks 141 forts Proposition: Sedan överläggningarna förklarats avslutade ställer ordföranden proposition på förslag till driftbudgetramar och resultat för 2010 varvid han finner att arbetsutskottet beslutat i enlighet med majoritetspartiernas yrkande. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 1. Fastställa driftbudgetramar för 2010, kronor enligt bilaga 1 Au 252/ Fastställa investeringsbudgetramar för 2010, kronor enligt bilaga 2 Au 252/ För 2011 och 2012 fastställa totalramar för kommunen enligt följande: Driftbudgetram 2011: kronor. Driftbudgetram 2012: kronor. Investeringsram 2011: kronor Investeringsram 2011: kronor 4. Fastställa finansiella mål, bilaga 3 Au 252/ Fastställa verksamhetsmål bilaga 4 Au 252/ Budget- och planarbetet sker processinriktat med kontinuerlig omvärldsanalys och med upptaktsmöte i mars och ett uppföljande möte i maj inför framtagande av budgetdirektiv som slutligen fastställs av kommunfullmäktige i juni, 7. Anslag över kr i investeringsbudgeten får inte ianspråktagas innan tillstånd lämnats av kommunstyrelsens arbetsutskott, 8. Bemyndiga kommunstyrelsen ianspråktaga upp till kr per ärende av medel som innebär förändring av det egna rörelsekapitalet, 9. Bemyndiga kommunstyrelsen att för kommunens räkning förvärva eller överlåta fastigheter eller fastighetsdel till ett belopp om högst kr per ärende, 10. Bemyndiga kommunstyrelsen upptaga och amortera lån till högst kr långfristiga lån per samt att utnyttja tillgängligt kreditutrymme på kommunens koncernkonto, forts Justerande sign Utdragsbestyrkande

5 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Blad Ks 141 forts 11. Kommunstyrelsen har för 2010 rätt att för kommunen ingå borgen såsom för egen skuld för Säterbostäder AB:s låneförpliktelser om totalt kr och Säters kommuns Fastighets AB om totalt kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 12. Föreslagna ramar för gymnasinämndens Säterdel 2010 lämnas oförändrade i avvaktan på Borlänges ställningstagande. När Borlängeskommunfullmäktige fattat beslut om ram för gymnasienämnden sker en reglering av Säterramen och förändringen justerar den centrala reserven respektive år. Information: Ekonomichef Bert Stabforsmo deltar vid sammanträdet och redovisar förutsättningar för budget 2010; Finanskrisen, skatteunderlagets utveckling och prognoser, skatteintäkter, ökning av arbetslösheten, befolkningsutveckling, statsbidrag, finansiella mål, resultaträkning, förändrade sociala avgifter och vad som har hänt med intäkterna för 2010 i Säters kommun m m. Indikationen på förändringen av sociala avgifter innebär lägre kostnader med ca 2.4 Mkr för år Majoritetens förslag innebär att nämnder och kommunstyrelsens förvaltningar får tillgodoräkna sig 60% i sänkta kostnader och resterande 40% överförs till den centrala reserven. Sammanträdet ajourneras för överläggningar. Yrkande 1: Ordförande yrkar bifall till majoritetens förslag till fördelning av driftsbudgetramar. Marit Ragnarsson yrkar bifall till oppositionens förslag till fördelning av driftsbudgetramar. Bilaga 5 Ks 141/09. Proposition: Sedan överläggningarna förklarats avslutade ställer ordföranden proposition på förslag till driftbudgetramar för 2010 varvid han finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med majoritetens yrkande Yrkande 2: Ordförande yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till investeringsbudget. Marit Ragnarsson yrkar att en omfördelning görs i investeringsbudgeten på så sätt att ramen för gatukontoret utökas med 1.0 Mkr och Fastighetskontorets ram minskas med 1.0 Mkr. forts Justerande sign Utdragsbestyrkande

6 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Blad Ks 141 forts Proposition: Sedan överläggningarna förklarats avslutade ställer ordföranden proposition på förslag till investeringsbudget för 2010 varvid han finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med arbetsutskottets förslag. Yrkande 3: Marit Ragnarsson yrkar som tillägg till verksamhetsmål (punkt nr 5) att kommunstyrelsen egna förvaltningar inför beslut om budget kompletterar med tydliga och mätbara mål så att det finns för varje verksamhet. Ordföranden yrkar avslag på Marit Ragnarssons tilläggsyrkande. Proposition: Sedan överläggningarna förklarats avslutade ställer ordföranden proposition på tilläggsyrkandet varvid han finner att kommunstyrelsen beslutat avslå detta. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 1. Fastställa driftbudgetramar för 2010, kronor enligt bilaga 1 Ks 141/ Fastställa investeringsbudgetramar för 2010, kronor enligt bilaga 2 Ks 141/ För 2011 och 2012 fastställa totalramar för kommunen enligt följande: Driftbudgetram 2011: kronor. Driftbudgetram 2012: kronor. Investeringsram 2011: kronor Investeringsram 2011: kronor 4. Fastställa finansiella mål, bilaga 3 Ks 141/ Fastställa verksamhetsmål bilaga 4 Ks 141/ Budget- och planarbetet sker processinriktat med kontinuerlig omvärldsanalys och med upptaktsmöte i mars och ett uppföljande möte i maj inför framtagande av budgetdirektiv som slutligen fastställs av kommunfullmäktige i juni, 7. Anslag över kr i investeringsbudgeten får inte ianspråktagas innan tillstånd lämnats av kommunstyrelsens arbetsutskott, 8. Bemyndiga kommunstyrelsen ianspråktaga upp till kr per ärende av medel som innebär förändring av det egna rörelsekapitalet, forts Justerande sign Utdragsbestyrkande

7 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Blad Ks 141 forts 9. Bemyndiga kommunstyrelsen att för kommunens räkning förvärva eller överlåta fastigheter eller fastighetsdel till ett belopp om högst kr per ärende, 10. Bemyndiga kommunstyrelsen upptaga och amortera lån till högst kr långfristiga lån per samt att utnyttja tillgängligt kreditutrymme på kommunens koncernkonto, 11. Kommunstyrelsen har för 2010 rätt att för kommunen ingå borgen såsom för egen skuld för Säterbostäder AB:s låneförpliktelser om totalt kr och Säters kommuns Fastighets AB om totalt kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 12. Föreslagna ramar för gymnasinämndens Säterdel 2010 lämnas oförändrade i avvaktan på Borlänges ställningstagande. När Borlängeskommunfullmäktige fattat beslut om ram för gymnasienämnden sker en reglering av Säterramen och förändringen justerar den centrala reserven respektive år. Marit Ragnarsson (c ), Elsa Efraimsson-Vestman (c ), Margareta Arthursson (kd), Marie Richaud (m) och Tommy Andersson (m) reserverar sig mot beslutet om driftsbudget och investeringsbudget till förmån för eget förslag. Justerande sign Utdragsbestyrkande

8 DRIFTBUDGET SÄTERS KOMMUN 1000-tal kr Förslag ramar majoritet Bilaga 1 Ks , 141 Prel KF Reviderad Prognos Preliminär Effekt Budget Effekt Fördelning Ram Förslag Förslag Förslag Bokslut Beslut ram sep ram Sänkta propp Sänkta 60/40 förändring ram ram ram Nämnd/förvaltning avgifter nytt avgifter II * Miljö- och Byggnadsnämnd Kulturnämnd Revision Barn- och utbildningsnämnd Fritidsgårdar/ungdomens hus Socialnämnd IFO Socialnämnd ÄHO Överförmyndare Borlänge-Säter Gymnasienämnd Kommunstyrelsen summa Ekonomikontor Fastighetskontoret Skönvikshallen Gatukontor Kommunkansli Näringslivsenheten & turism Räddningstjänst Dalamitt 1) Personalkontor Pensioner Kostenheten Städenheten IT-enheten VA/Renhållningsenhet Central reserv SUMMA Kontroll Procentuell ökning 2,87% 2,88% -2,33% -0,81% 0,26% Differens 0 Sektor VOU 81,99% 81,28% 81,48% 81,64% 81,32% 81,32% Sektor övriga 18,70% 18,72% 18,52% 18,36% 18,28% 18,28% Central reserv -0,69% 0,00% 0,00% 0,00% 0,39% 0,39% /14:04 H:\Kansli\PROTOKOL\KS\KS09\Handlingar091110\Bilagor\KS Driftbudgetram

9 Förslag Inv. ramar majoritet Bilaga 2 Ks , 141 Investeringsbudget tal kr Nämnd Utfall 2008 Budget 2009 Inkl till. anslag Budget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Totala äskanden Investeringstak Differens Miljö- och byggnadsnämnd Kulturnämnd Barn- och utbildningsnämnd Socialnämnden Borlänge-Säter Gymnasienämnd KS Fastighetskontor KS Gatukontor KS Kommunkansli KS Personalkontor KS Städenhet KS IT/Inköpsenhet VA/Renhållningsenhet Säters Kommun /13:15 C:\Documents and Settings\marga\Skrivbord\KS investeringsbudget

10 Bilaga 3 Ks , 141 Finansiella mål Inledning Säters kommun skall ha en över tid stabil ekonomi. En stabil ekonomi är en grundläggande förutsättning för att kommunen skall klara de ålägganden som riksdagen har beslutat om, och de satsningar som kommunen själv vill göra. Kommunen kan endast med en stabil ekonomisk grund fullfölja sina åtaganden gentemot kommunens invånare. Kommunen har sedan 2002 budgeterat för att intäkterna skall vara högre än kostnaderna. Detta är ett grundläggande krav i kommunallagen som kommunen är skyldig att efterleva. Denna nivå är dock inte tillräcklig för att ge marginaler för oförutsedda händelser under året, och det ger inte heller kommunen möjlighet att under året vidta åtgärder som på sikt kan främja kommunens utveckling. Kommunen skall klara sina investeringar med egna medel, och inte behöva ta upp nya lån för detta ändamål. De lån som kommunen tidigare tagit skall successivt amorteras ner. Kommunen får genom amorteringarna lägre räntekostnader, och mer av kommunens tillgängliga resurser kan användas till den kommunala verksamheten. För att inte äventyra kommunens likviditet måste investeringar och amorteringar anpassas i storlek och tid. Kommunens bostadsbolag, Säterbostäder AB, skall uppvisa positiva resultat under planperioden. Bolaget bedöms inte behöva ytterligare finansiellt stöd från kommunen, och de borgensåtaganden kommunen har för bolagets lån bedöms inte behöva infrias. Bolaget bedöms under planperioden uppnå en sådan soliditet att en återbetalning av tidigare givna koncernbidrag kan påbörjas. Bolagets styrelse och kommunstyrelsen har tagit ett likalydande beslut med innebörden att det villkorade aktieägartillskottet om 9 mkr skall återbetalas under perioden Kommunen har ett åtagande för pensioner intjänade före 1998 som ej redovisas som skuld i kommunens balansräkning. Åtagandet kommer att infrias successivt i takt med att kommunalt anställd personal går i pension, och kommunens kostnader för pensioner kommer att öka markant när de stora åldersgrupperna födda på 40-talet går i pension. En större del av denna kostnadsökning kan finansieras via de medel som avsatts i kapitalförvaltning, i samband med försäljningen av Säters Energiverk. Resterande kostnadsökning måste hanteras inom ordinarie ekonomiska ramar, och för detta måste kommunen ha en finansiell beredskap. Intäktsutvecklingen Tre saker är av avgörande betydelse för intäktsutvecklingen; befolkningsutvecklingen, skatteunderlagets utveckling, det kommunala utjämningssystemets utformning, samt statens anslag till detta. Under perioden minskade Säters befolkning med i snitt 100 personer/år har varit mycket positiva år befolkningsmässigt för Säters kommun. Kommunen har under dessa år haft en liten befolkningsökning och nådde åter invånare. Den positiva förändringen har inte fortsatt under För åren beräknas intäkterna av försiktighetsskäl utifrån en fortsatt minskning med 50 personer/år.

11 De egna skatteintäkterna och bidraget från inkomstutjämningen är beroende av hur skatteunderlaget, de totala taxerade inkomsterna, utvecklas. Det exakta utfallet är inte tillgängligt förrän vid definitiv taxering i december året efter inkomståret. Vid budgeteringstillfället bygger intäktsberäkningen på prognoser för det framtida utfallet. Kommunen använder sig av de prognoser som görs av Sveriges kommuner och landsting, 4 5 gånger per år. För de egna skatteintäkterna görs en justering utifrån historiska utfall. I fem prognoser sedan sommaren 2008 har prognoserna successivt skrivits ner med upp till 4 procentenheter/år. I den senaste prognosen som ligger till grund för beslutet om budgeten har nedskrivningen planat ut och ökningstakten är på samma nivå som i aprilprognosen. Den globala finansiella kris som utlöstes under sensommaren 2008 har lett till kraftiga fall i världsekonomin. Sverige har en ekonomi som är mycket exportberoende och drabbas därför hårt när världsekonomin stagnerar. Arbetslösheten förväntas stiga under 2009 för att nå kulmen Först 2011 förväntas nästa konjunkturuppgång, med stigande sysselsättning under Minskad efterfrågan på arbetskraft leder även till en långsammare löneutveckling. Den broms som finns inbyggd i pensionssystemet kommer troligtvis att utlösas och ytterligare bidra till en lägre ökningstakt av skatteunderlaget. Det system som finns för att utjämna skillnader i kostnadsnivå mellan kommunerna vilar till stor del på demografiska skillnader, kommunens åldersstruktur jämfört med rikets åldersstruktur. Säters kommun är nu inne i en period då vi relativt sett, tappar i demografiskt tryck på grundskolan, och från 2009 även på gymnasieskolan. Den ökning som sker inom äldreomsorgen väger inte helt upp denna minskning, vilket för med sig att den totala avgift som kommunen skall betala till systemet ökar successivt. För att öka precisionen i bedömningen av storleken på den avgift kommunen skall betala i kostnadsutjämning, har en befolkningsprognos för aktuella åldersgrupper använts. Systemet för kostnadsutjämning har setts över. En ny delmodell har tillförts, lönekostnader och en delmodell, byggkostnader har gjorts om inför De utredningsförslag som redovisades hösten 2007 kommer att vara arbetsmaterial för en ny parlamentarisk utredning av systemet. Det finns inga förslag till förändringar inför Det särskilda system för utjämning av LSS-kostnader (Lag om särskilt stöd till vissa handikappade) som infördes 2004 har visat sig vara väldigt instabilt, och svårt att bedöma. Riksdagen har beslutat om förändringar av systemet utifrån de utredningsförslag som redovisades hösten Förändringarna kommer att träda i kraft från 2009, och innebär enl. de beräkningar som utredningen redovisat ett lägre bidrag för Säters kommun får Säters kommun ett bidrag på 2,8 mkr från systemet. Den preliminära beräkningen för 2010 utvisar att Säter får ett bidrag på 3,3 mkr. Säters kommun har oförändrat antal insatser, men då Säter har en stor andel personalintensiva insatser för vilka kostnaderna ökar mer än andra insatser för detta med sig ett ökat bidrag. Den kommunala fastighetsavgiften som infördes 2008 beräknas genom höjda taxeringsvärden tillföra ytterligare 3,2 mkr i intäkter För 2010 och framåt räknas med oförändrad nivå jämfört med Regeringen har i såväl vårpropositionen som i budgetpropositionen beslutat höja det generella anslaget till kommuner och landsting. Större delen av höjningen är ett tillfälligt konjunkturstöd som utbetalas i december 2009, men som skall redovisas som intäkt för Konjunkturstödet för Säters kommun utgör 10,6 mkr. Då denna höjning endast är ett engångsbidrag minskar

12 kommunens intäkter ökar intäkterna av skatteunderlaget, medan det statliga anslaget ligger kvar på oförändrad nivå. För att delvis kompensera fluktuationen i intäkternas utveckling kommer kommunen att använda sig av de medel som avsatts för pensionkostnader. Intäktsökning genom ytterligare höjning av kommunens utdebitering bedöms inte som möjlig under planperioden. Genom de höjningar som skett 2002 och 2003 på sammanlagt 1 kr befinner sig Säters kommun i topp bland såväl länets som landets kommuner avseende kommunal skatt. Resultatmål Ett vanligt förekommande mål för resultat är att det skall överstiga 2 % av skatteintäkter generella statsbidrag och utjämning. Detta innebär för Säters kommun ett plusresultat på c:a 10 mkr. Plusresultatet är inte en vinst utan ett överskottsmål, som bl a skall täcka: - Inflationssäkring av eget kapital. Vid ett nollresultat minskar det egna kapitalet i reala värden med kostnaden för inflationen - Finansiellt sparande för framtida behov som investeringar, och pensionsåtaganden - Marginaler för osäkerheter i intäkter och kostnader 2 % - målet är en schablon som gäller för hela kommunsektorn. Vid en anpassning och nyansering till Säters kommuns förhållanden skulle målsättningen kunna dras ner något. För inflationssäkring av det egna kapitalet krävs ett resultat på + 6 mkr. (Vid en inflation enl. Riksbankens inflationsmål om 2 %/år). Vårt behov av sparande är sannolikt något mindre än för genomsnittskommunen. Vi har satt av ett sparande för framtida pensionskostnader, och klarar under de närmsta åren av våra investeringar utan att behöva låna pengar. Ev. toppar vissa år kan pareras med lägre amorteringstakt på kommunens lån. Vilka marginaler vi behöver ha i resultatet beror på vilka reserver och marginaler vi har satt av centralt eller ute i verksamheterna. Långsiktigt resultatmål: Resultatet skall för att värdesäkra kommunens egna kapital överstiga 6 mkr. Resultatmål för planperioden: De ekonomiska förändringar som är en följd av den finansiella krisen påverkar kommunens ekonomi på flera sätt. Behovet av att värdesäkra kommunens egna kapital är inte lika aktuellt när inflationen ersatts av deflation. Att sätta resultatmål för perioden handlar mer om att skapa tillräckliga marginaler för okända kostnadsökningar. En sådan osäker faktor är de centrala löneavtal som träder i kraft 1 april Målet sätts på ett resultat på 6,5 mkr/år, med en reducering på ett kvartals effekt Resultatet reduceras med de medel som skjuts till från kommunens pensionsförvaltning. Under 2010 och 2011 görs extra uttag från pensionsförvaltningen. Vid avstämning mot balanskravet läggs tillskottet till uppnått resultat och balanskravet uppfylls. 2010: + 5,0 mkr 2,6 mkr från pensionsförvaltning = + 2,4 mkr 2011: + 6,5 mkr - 8,4 mkr från pensionsförvaltning = - 1,9 mkr 2012: + 6,5 mkr - 2,2 mkr från pensionsförvaltning= + 4,3 mkr

13 Investeringstak Säters kommuns investeringar bör för att undvika ökande avskrivningskostnader, inte vara högre än beräknade avskrivningar för resp. år. Detta innebär en högsta nivå på mkr/år. Kommunens goda resultat under de senaste åren har dels inneburit möjligheter till förtida avskrivning, dels gett kommunen ett finansiellt sparande. Detta innebär att kommunen klarade den höga investeringsvolym på 33 mkr som kommunen hade 2008, utan att ny upplåning. Avskrivningskostnaderna ökar men kan genom gjorda nedskrivningar av bokförda värden hållas under 17 mkr/år. För 2010 medges ett något högre tak då vissa investeringar som planerats för 2009 har blivit förskjutna i tid. Kommunen fastställer följande tak för investeringar under planperioden 2010: kkr 2011: kkr 2012: kkr Skuldsättning Säters kommun har en låneskuld på 50 mkr. Under mandatperioden har en amortering skett med 45,3 mkr. Under den kommande planeringsperioden bedöms kommunens likviditet inte medge några större amorteringar. Kommunen prioriterar att använda det likvida utrymmet som finns till investeringar, som likvid reserv för förändringar i intäkter och kostnader. Pensionsförvaltning Vid försäljningen av Säters energiverk avsattes 70 mkr till kapitalförvaltning för framtida pensionskostnader placerades dessa medel i aktiv kapitalförvaltning hos två förvaltare. I det reglemente som reglerar hur förvaltarna får placera kapitalet har angetts att huvuddelen skall vara placerat i räntebärande värdepapper. Aktiemarknadens svängningar har påverkat kapitalets utveckling. När kursutvecklingen har varit god har avkastningen bidragit till att förbättra kommunens kapital. Vid nedgången i börsen sjunker värdet. För att motverka svängningar i kapitalets värde, har kapitalet placerats om under våren Kapitalet är nu placerat i Statliga realränteobligationer, samt i bostadsobligationer utgivna av svenska bostadsfinansieringsinstitut. Pensionsfonden skall tas i anspråk när pensionskostnaderna överstiger 7,1 mkr, vilket beräknas inträffa Fram till 2027 kommer kostnaderna att öka till c:a 17 mkr/år, för att sedan åter minska. Först 2046 är pensionskostnaderna åter nere i en nivå under 7,1 mkr/år. Kommunen skall för varje år ta ett beslut om hur mycket av pensionsfonden som skall utnyttjas för pensionsutbetalningar. Fonderingen av pensionsmedel, och utnyttjandet av de fonderade medlen kan utgöra grund för att frångå kravet på balans i budget och bokslut. Budgeten kan underbalanseras med det belopp som används ur fonden. Kommunen fastställer följande mål för pensionsförvaltningen för planperioden Avkastningen på pensionsförvaltningen beräknas under planperioden uppgå till 3,8 %/år 2010 görs ett uttag på 2,6 mkr från pensionsförvaltningen, medan 4,9 mkr finasnieras av skattemedel

14 2011 finansieras hela pensionskostnaden 8,4 mkr via pensionsförvaltningen Från 2012 återgår kommunen till den ursprungliga planen och finansierar den del av pensionskostnaden som överstiger 7,1 mkr med medel från pensionsförvaltningen, 2,2 mkr.

15 Resultaträkning Utfall Budget Prognos Budget Plan Plan Prognos Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar V ERKSAMHETENS NETTOKOSTN Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Finansiella intäkter Finansiella kostnader RESULTAT FÖRE EXTRAORD. POSTER Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader RESULTAT FÖRE PENS.FÖRV Pensionsförvaltning ÅRETS RESULTAT N Y C K E L T A L Utfall Budget Prognos Budget Plan Plan Prognos Utfall Budget ognos udget Plan Plan gnos Ne ttokostnadernas (exkl avskr.) andel av skatteintäkter o generella statsbidrag 96,1% 95,4% 96,0% 96,1% 97,0% 95,8% 95,4% D:o med avskrivning men exkl jämförelsestörande poster 99,4% 98,8% 99,4% 99,5% 100,4% 99,1% 98,7% Finansnettots andel av skatteint. 0,0% 0,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Andel av skatteint. disp. för investeringar 3,9% 4,3% 4,0% 3,9% 3,1% 4,2% 4,6% Årets resultat Kassaflöde (förändring räntebärande tillgångar och skulder) Soliditet 69% 70% 70% 70% 70% 71% 71%

16 Kassaflödesanalys Utfall Budget Prognos Budget Plan Plan Prognos DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat Justering för avskrivningar Just. för ökning pensionsavsättning Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster som ingår i Årets resultat Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital /- Minskn/ökn övr. långfristiga fordr /- Försäljn/inköp exploateringsmark /- Minskn/ökn övriga kortfrist. fordr /- Ökn/minskn övriga långfrist. skulder /- Ökn/minskn övriga kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investering i fastigheter o inventarier Invest.bidrag fastigheter o inventarier Försäljning av fastigheter o inventarier Investering i aktier o andelar Försäljning av aktier o andelar Kassaflöde från investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Utlåning Ökning Pensionsmedel, omsättn.tillg Minskning Pensionsmedel, omsättn.tillg Upplåning Minskn pga utbet pensionsavsättning Nyupptagna långfristiga lån Amortering långfristiga lån Ökning kortfristiga lån Minskning kortfristiga lån Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Spec. till Årets kassaflöde +/- Ökn/minskn kassa och bank Årets kassaflöde

17 Balansräkning Utfall Budget Prognos Budget Plan Plan Prognos Fastigheter o inventarier Materiella anläggningstillgångar Aktier o andelar Övr. långfristiga fordr Finansiella anläggningstillgångar ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Exploateringsmark Övriga kortfrist. fordr Pensionsmedel, omsättn.tillg Kassa och bank OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR SUMMA TILLGÅNGAR Eget kapital vid årets början Årets förändring av eget kapital EGET KAPITAL Pensionsavsättning AVSÄTTNINGAR Långfristiga lån Övriga långfrist. skulder Långfristiga skulder Kortfristiga lån Övriga kortfristiga skulder Kortfristiga skulder SKULDER SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTT- NINGAR OCH SKULDER Soliditet 69% 70% 70% 70% 70% 71% 71%

18 Bilaga 4 Ks Mål för verksamheten Inför budget 2008 har kommunens politiska företrädare diskuterat vision och mål för Säters kommun. Ett beslut om vision och fyra målområden har tagits fram. Vision Bilden av Säter Säters kommun präglas av framtidstro. I Säter känner medborgarna trygghet och livskvalitet Målområden Målområden som kommunen under den närmaste mandatperioden skall verka inom för att förverkliga visionen: o Goda möjligheter till försörjning och bra kommunikationer o Bra boendemiljöer och goda uppväxtvillkor o Förstärka den positiva bilden av Säter o Ekologisk hållbar utveckling Mål och uppföljning Följande förslag finns från Nämnder och KS förvaltningar om mål för verksamheten Miljö- och byggnadsnämnden Goda möjligheter till försörjning och bra kommunikationer Mål Genom bland annat en bra uppföljning på hemsidan skall vi kunna rekommendera bra tomter för industri och boende. Uppföljning Räkna bygglov Bra boendemiljöer och goda uppväxt villkor Mål Sänkta radonhalter i bostäder och offentliga lokaler. Uppföljning Uppföljning sker genom att se hur många objekt som åtgärdats. Mål Att där tillräcklig efterfrågan finns och ekonomiska/tekniska möjligheter finns skall Säters kommun kunna tillhandahålla byggklara tomter inom ett år Uppföljning Räkna antalet tomter inom nya planområden.

19 Förstärka den positiva bilden av Säter Mål Förbättra servicen till allmänheten genom att bygga en gemensam expedition Uppföljning Se om det skett Ekologiskt hållbar utveckling Mål Minskad påverkan på sjöar och vattendrag från enskilda avlopp Uppföljning Genom räkna hur många otidsenliga avloppsanläggningar som åtgärdats. Kulturnämnden Bra boendemiljöer och goda uppväxtvillkor Ett starkt kulturliv bidrar till upplevelsen av bra boendemiljö och goda uppväxtvillkor. Varsam och uppmärksam hantering samt synliggörande av kulturmiljö och kulturarv Integrerade skolbibliotek i Gustafs och Stora Skedvi ger elever tillgång till en kvalificerad biblioteksverksamhet, utbildad personal och välutrustade bibliotek. Alla kommunens elever får tillgång till professionell kultur genom skolkulturen. Biblioteken stödjer studerande på alla nivåer med litteratur och informationssökning och ger förutsättningar för distansstudier genom att förmedla kurslitteratur, tillhandahålla bra lärandemiljöer med datorer, läsplatser och utbildad personal. Stödet till studieförbunden ger kommuninvånarna möjlighet till fria och frivilliga studier. Mål Totalutlåningen per invånare i Säter ska ligga över genomsnittet i riket, som var 7,6 år 2008 Bibliotek Lån/invånare 9,0 9,0 Uppföljning Statistik tas ut ur biblioteksdatasystemet BOOK IT och jämförs med SCB-statistiken Mål Ökad tillgänglighet på biblioteket i form av ökat öppethållande mm Uppföljning Statistik förs över antal besök och antal öppettimmar. Jämförs med föregående år.

20 Förstärka den positiva bilden av Säter Kulturnämndens hela verksamhet är av största betydelse för att förstärka den positiva bilden av Säter. Skapa kulturella mötesplatser som stärker gemenskap och lokal förankring - på biblioteken och vid anordnande av större arrangemang och mindre kulturprogram. Mål Erbjuda alla kommuninvånare oavsett ålder ett brett kulturutbud i form av konserter, teater, historiska program, utställningar, föredrag mm. Kultur Antal arrangemang (egen regi + stöd till annan programverksamhet) Uppföljning Räkna antalet arrangemang som ordnats, dels i egen regi, dels i samarbete med andra Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden har genom sitt kvalitetsarbete identifierat ett antal utvecklingsområden för år Utifrån dessa områden har sedan ett antal mål för verksamheten satts upp. Bra boendemiljöer och goda uppväxtvillkor Barn och elever känner sig trygga och trivs i förskolan och skolan Barn och elever känner sig delaktiga och har inflytande i det egna lärandet Uppföljning sker via enkäter och intervjuer. Förstärka den positiva bilden av Säter Meritvärdet ökar jämfört med 2009 Skillnaden i meritvärde mellan pojkar och flickor minskar Uppföljning sker via nationell statistik. Ekologisk hållbar utveckling All verksamhet genomsyras av ett arbete för en hållbar utveckling Uppföljning sker i enheternas kvalitetsredovisningar. Socialnämnden Individ- och familjeomsorg: Goda möjligheter till försörjning Personer i behov av försörjningsstöd skall inom 6 månader ha en egen försörjning. Uppföljning var 6:e månad genom aktgranskning.

Kommunstyrelsen 2007-11-13 1

Kommunstyrelsen 2007-11-13 1 Kommunstyrelsen 2007-11-13 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.45 12.00 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Jan-Erik Steen (s)

Läs mer

Lars-Evert Dahlberg, (kd) 08.30-13.45. Margareta Jakobsson

Lars-Evert Dahlberg, (kd) 08.30-13.45. Margareta Jakobsson SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 15.10 Blad Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Sixten Carlsson (s), ordf Eva Kungsmark (s), vice ordf Lars-Evert Dahlberg (kd) 2:e vice ordf Abbe Ronsten (s) Marit Ragnarsson ( c)

Sixten Carlsson (s), ordf Eva Kungsmark (s), vice ordf Lars-Evert Dahlberg (kd) 2:e vice ordf Abbe Ronsten (s) Marit Ragnarsson ( c) Kommunfullmäktige 2012-02-23 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 19.00 19.50 Beslutande Sixten Carlsson (s), ordf Eva Kungsmark (s), vice ordf Lars-Evert Dahlberg (kd) 2:e vice ordf Abbe Ronsten (s) Marit

Läs mer

Margareta Jakobsson, nämndsekr Stina Stenberg, adm. chef Christer Malmstedt, kommunchef Bert Stabforsmo, ekonomichef.

Margareta Jakobsson, nämndsekr Stina Stenberg, adm. chef Christer Malmstedt, kommunchef Bert Stabforsmo, ekonomichef. Kommunstyrelsen 2011-06-16 1 Plats och tid Folkets Hus i Säter, kl 15.00 16.10. Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Mats Nilsson (s) Maud Jones Jans (s) Sixten

Läs mer

Resultatbudget 2016, opposition

Resultatbudget 2016, opposition Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46

Läs mer

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 förutsättningar för åren 2016 2019 Ekonomin i kommuner och landsting har under ett antal år hållits uppe av engångsintäkter. År 2015 är sista

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-05-26

Kommunstyrelsen 2015-05-26 Kommunstyrelsen 2015-05-26 Ks 138 Kommunal borgen för konstgräsplan vid Säters IP... 2 Ks 139 Antagande av detaljplan för Stora Skedvi skola m m... 5 Ks 140 Förslag till samarbetsavtal avseende särskild

Läs mer

Kommunstyrelsen 2003-06-18 2

Kommunstyrelsen 2003-06-18 2 Kommunstyrelsen 2003-06-18 2 Plats och tid Folkets Hus i Säter, kl 18.00 19.10 Beslutande Sven-Gunnar Håkansson, ordförande (c) Abbe Ronsten, vice ordförande (s) Ulla Högberg (s) Sixten Carlsson (s) Jan-Erik

Läs mer

Kommunfullmäktige 2013-03-21

Kommunfullmäktige 2013-03-21 Kommunfullmäktige 2013-03-21 Kf 22 Månadens blombukett... 2 Kf 23 Verksamhetsinformation från Näringslivs- och arbetsmarknadsenheten... 3 Kf 24 Ny motion om informationspolicy... 4 Kf 25 Ansökan om kommunal

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-11-27

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-11-27 Kf 144 Ks 208 Dnr 2007-269 269 Medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening Ärendebeskrivning Åtvidabergs kommuns intresseanmälan om medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening har behandlats av föreningens

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun KS.2013.0361 2013-08-16 Tomas Nilsson Kommunfullmäktige Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun Ärendebeskrivning Riksdagen har beslutat, prop.2011/12:172, att ge möjlighet för kommuner och

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 14.00-16.00 Beslutande Bo Bergman Annelie Milton-Björk Lars Hagberg Jonny Bengtsson Jan Kennmark Göran Berglund Laila

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Öckerö kommun. Granskning av bokslut 2014-12-31

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Öckerö kommun. Granskning av bokslut 2014-12-31 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Öckerö kommun Granskning av bokslut 2014-12-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING... 2 2. BALANSKRAVET... 2 3. GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING VERKSAMHETSMÄSSIGA-

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-04 1

Kommunstyrelsen 2007-12-04 1 Kommunstyrelsen 2007-12-04 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.45 12:10. Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Jan-Erik Steen (s) Sixten Carlsson (s) Göran

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-08-31 1 Organ Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 17.45-18.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera (kd) Lars-Åke Magnusson (kd) Dorota Westlund (kd) (m) Anna Heijel (m)

Läs mer

Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00

Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00 2013-04-08 1(10) Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00 Ewa-May karlsson, (c), ordförande Tomas Nilssson, (m) Mathias Haglund,

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 1(1) Gäller från Diarienummer 2013-01-01 2013/586 040 Antagen: kommunstyrelsen 2013-11-18 139. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Se bilaga 1(5) Datum 2013-05-29 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Läs mer

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund - EXTRA PROTOKOLL 1(5) Tid: kl 08:30 8:45 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Stefan Hortlund, s Jenny Dahlberg, s Inger Grankvist, s Tomas Egmark, s Harry Nyström, v Matilda Wiklund,

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-10-21 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-10-21 1 Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-10-21 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

DISKUSSIONS- och INFORMATIONSPUNKT BUDGET- FÖRUTSÄTTNINGAR 2016-2018

DISKUSSIONS- och INFORMATIONSPUNKT BUDGET- FÖRUTSÄTTNINGAR 2016-2018 Ärende 18 DISKUSSIONS- och INFORMATIONSPUNKT BUDGET- FÖRUTSÄTTNINGAR 2016-2018 Budgetsamordnare Monica Karlsson Biträdande kommunchef Kjell Fransson Läget i världen Återhämning men ingen högkonjunktur

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-05-12 1

Kommunstyrelsen 2009-05-12 1 Kommunstyrelsen 2009-05-12 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 11.00. Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Jan-Erik Steen (s) Iris Carlsson-Rustas (s) Göran

Läs mer

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum Barn- o utbildningsnämndens au 2015-02-18 Plats och tid Beslutande ledamöter Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 Lena Gerby (M), ordförande Göran Hellmalm (FP), vice ordförande Hanna

Läs mer

Sammanträdesdatum 2010-11-01. Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet.

Sammanträdesdatum 2010-11-01. Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet. m '""-"< z - -..., KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-11-01.,~ TRANAs KOMMUN 200 Dnr 418/10 Budget 2012, ksau 173, ks 158 Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet. För finansiering av

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2013-03-26 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Martina

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Tisdag den 30 mars 2004 kl 17.00-17.35

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Tisdag den 30 mars 2004 kl 17.00-17.35 Kommunstyrelsen 30 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Tisdag den 30 mars 2004 kl 17.00-17.35 Beslutande Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Marie-Louise Löwenbeck

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande 1(7) Plats och tid KS-salen 08:00-16:00 Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande Hans Nilsson (HEL) Björn Källman (HEL) 26 Johanna Söderberg (C) Hans-Peter Jessen (S) 26 Dan Säterman (S), tjänstgörande

Läs mer

2011-08-24. Orestensrummet, kommunhuset, Kinna klockan 09.00-12.00 Strömmarummet, klockan 13.00-15.30

2011-08-24. Orestensrummet, kommunhuset, Kinna klockan 09.00-12.00 Strömmarummet, klockan 13.00-15.30 Plats och tid Beslutande Mark SAMMANTRADESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida Orestensrummet, kommunhuset, Kinna klockan 09.00-12.00 Strömmarummet, klockan 13.00-15.30 M C FP S Ann Iberius-Orrvik

Läs mer

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Förslag 2015-02-25 Inledning Dokumentet innehåller dels en beskrivning av kommunens reviderade styrmodell och dels förslag till

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012 4 november 2013 KS-2013/1409.189 1 (9) HANDLÄGGARE Ralph Strandqvist 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-04-28 1(9) Charles MacWange (KD) Håkan Sandberg (FP) 96-del av 98

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-04-28 1(9) Charles MacWange (KD) Håkan Sandberg (FP) 96-del av 98 2015-04-28 1(9) Plats och tid Päronsalen kl. 14:00-15:50 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Fredrik Bengtsson (S) Christoffer Karlsson (MP) ersätter Per-Arne Andersson (V) Linda Strand (S) Lisa Malm

Läs mer

FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012

FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 EKONOMISK SAMMANFATTNING 2009-2012 Sammandrag driftbudget 2009-2012 Belopp netto tkr Bokslut Budget Budget Budget Plan Plan 2007 2008 2009 2010

Läs mer

2004-08-23. 5.5. Avsättning av pensionsbehållningen. Ärendebeskrivning: 1998--1999 (RF) RS/030358

2004-08-23. 5.5. Avsättning av pensionsbehållningen. Ärendebeskrivning: 1998--1999 (RF) RS/030358 2004-08-31 5.5 Ärendebeskrivning: I samband med behandlingen av budget för 2005 samt plan för åren 2006 2007 beslöt regionfullmäktige 2004-06-28 29, 39, bland annat att uppdra åt regionstyrelsen att göra

Läs mer

Arboga Energi AB:s VD redovisar 2013 års budget och hur den förhåller sig till prognosen.

Arboga Energi AB:s VD redovisar 2013 års budget och hur den förhåller sig till prognosen. Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-03-05 `0 Blad 2 Ks 23 Dnr 53/2012-107 Kapitaltäckningsgaranti Arboga Energi AB Arboga Energi AB:s VD redovisar 2013 års budget och hur den förhåller

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 10.00-11.15 Beslutande Rickard Carstedt (S) Harriet Classon (S) Lennart Hägglund (KD) Rose-Marie Johansson

Läs mer

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 1 av 5 Kommunstyrelseförvaltningen Jan Lorichs Ekonomichef Kommunstyrelsen Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige fastställer

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003 Fritidsnämndens arbetsutskott 14 januari 2003 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Mörbyrummet, Fritidskontoret, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 14 januari 2003 kl 08.00-09.50 Jörgen Hellberg

Läs mer

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S)

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) 2012-03-14 1 (6) Plats och tid Marint centrum, kl. 08.00 08.20 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sida 1(15) 2011-06-22 Plats och tid kl. 09.00 10.00 på Lärcenter i Fagersta Beslutande Övriga deltagande Ulrica Persson Shiro Biranvand Helena Skagerberg Jan Johansson Gustav El Rachidi

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar mellan åren på grund av tidsförskjutning av investeringar.

Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar mellan åren på grund av tidsförskjutning av investeringar. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (D. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-04-08 Blad 5 Ks 61 Au 37 Dnr 53/2014-042 Kompletteringsbudget år 2014 Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Lars Rundgren

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00

Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00 Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00 Föredragande Ärenden Upprop och justering Stig-Åke

Läs mer

Socialnämnden 2012-09-26

Socialnämnden 2012-09-26 229 Delegationsbeslut... 2 230 Delgivningar... 4 231 Angående Kris- och våldsmottagningen för män i Falun... 5 232 Revidering/ sammanslagning av Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete... 6 233

Läs mer

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare 1 Plats och tid: Stadsbiblioteket, 2011-10-24 kl 17:30-18:15 Beslutande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Jasna L Martinsson (M) tjg ersättare för Göran Larsson Liss Böcker (C) Eva Kullenberg

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation.... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Nämndernas budgetar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar.

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-12-10 377 Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. KS 2013-422 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

Sammanträdet öppnas: Ärenden: Kungörelse/underrättelse. Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18.

Sammanträdet öppnas: Ärenden: Kungörelse/underrättelse. Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18. Kungörelse/underrättelse Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18.30, i Lindberghallen, Djurås. Sammanträdet öppnas: Upprop Val av justerare, plats och tid

Läs mer

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012 FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.23) Riktlinjer för resultatutjämningsreserv Avsättning för åren 2010-2012 Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Ekonomi - Resultatutjämningsreserv Ägare/ansvarig Elisabet Persson

Läs mer

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 RESULTATRÄKNING Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 Verksamhetens intäkter, not 1 0 117 024 105 405 11 619 Jämförelsestörande post, exploateringsintäkter i not 1 0 7 013 3 000 4 013 Verksamhetens

Läs mer

Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennart Engström (FP)

Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennart Engström (FP) 1 Plats och tid: Grön, 2013-05-29 kl 13:15-16:00 Beslutande: Övriga närvarande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennart Engström (FP) Hans-Börje Andersson,

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesdatum 2011-11-02 Sida 1 (12) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Övriga

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.40 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Göran Berglund Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Magnus

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

48 Redovisning av ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport. 52 Samverkansavtal kring nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU).

48 Redovisning av ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport. 52 Samverkansavtal kring nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU). BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2013-04-20 46 Meddelanden. 47 Anmälan om delegationsbeslut. 48 Redovisning av ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport. 49 Budget 2014. 50 Införande av nytt förändrat resursfördelningssystem.

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 "%M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 %M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna LERUMS KOMMUN Sektor hfrasupporr 2011-03-17 "%M /Vendetyp Lerums Kommun Granskning av bokslut 2010-12-31 =U ERNST ÅYOUNG Qualityln Everything We

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Förändring semesterlöneskuld -238 1 800 1 800 Avsatt till pensioner -15 639-9 469-11 344 Avsättning för särskild löneskatt

Läs mer

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 1 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 BNP* 2,9 1,3 0,9 2,7 3,6 3,8 2,9 Sysselsättning, timmar* 2,0 0,7 0,4 0,6 1,4

Läs mer

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 17.30 18.00 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf Christer Laurell (C), 2:e v ordf Leif Hägg (M), 1:e v ordf Gunnar Bengtsson (S) Agnetha Persson (C) Sven-Inge Dahlman

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 28 november 2011, klockan 08:00 09:45 Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Jan Stenberg

Läs mer

Reviderat förslag till Strategisk plan och budget 2013-2015 och komplettering med de kommunala bolagens ägardirektiv

Reviderat förslag till Strategisk plan och budget 2013-2015 och komplettering med de kommunala bolagens ägardirektiv Kommunfullmäktige 2012-11-26 236 551 Kommunstyrelsen 2012-11-12 239 571 Budgetutskottet 2012-10-23 30 4 Dnr 12.649-04 novkf21 Reviderat förslag till Strategisk plan och budget 2013-2015 och komplettering

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.00 17.30 Varav budgetberedning, klockan 13.00 16.40 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2007-07-19 1 Plats och tid torsdag 19 juli 2007 kl. 19.00-20.35 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Andreas Trygg (V) Rådhuset, Köping 2012-05-10 ... ... Elizabeth Salomonsson. ... Ola Saaw. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Andreas Trygg (V) Rådhuset, Köping 2012-05-10 ... ... Elizabeth Salomonsson. ... Ola Saaw. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 11.30 ande Elizabeth Salomonsson ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) ledamot Ola Saaw (M) ledamot Jenny Adolphson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2007-04-26 1

Kommunfullmäktige 2007-04-26 1 Kommunfullmäktige 2007-04-26 1 Plats och tid Församlingsgården i Gustafs, kl. 19.00-21.00 Beslutande Sixten Carlsson (s) Sven-Erik Emanuelsson (fp) Lars-Evert Dahlberg (kd) Abbe Ronsten (s) Lars-Erik Larsson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) Plats och tid Osby, onsdagen den 6 april 2011 kl 08.30-10.00 Kl. 10.00-12.00 deltog arbetsutskottets ledamöter i information om ekonomisk brottslighet Beslutande Anders Pettersson,

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Ekonomi & strategiberedningen

Ekonomi & strategiberedningen Ekonomi & strategiberedningen Beredningen har en uppföljande roll och arbetar med de långsiktiga ekonomiska förutsättningarna såsom utvecklingen av kommunkoncernens egna kapital och skuldsättning, investeringsnivåer

Läs mer