Bär och Bärplockning en möjlighet och ett problem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bär och Bärplockning en möjlighet och ett problem"

Transkript

1 Centerpartiets partistämma 2011 i Åre 125 Nr: :1 Bär och Bärplockning en möjlighet och ett problem Bären som finns i de svenska skogarna är i mycket en outnyttjad resurs. Det cirkulerar lite olika siffror på hur mycket bär som tas reda på men någonstans mellan 5-8% av bären anses bli kvar ute i skogen så det är en liten del som tas tillvara. Bärbranschen är en komplex värld med allt från seriösa och ansvarstagande företag till andra som inte alltid beter sig på det sätt man skulle vilja önska. Vi har väl alla kunna läsa om de problem som på olika ställen förekommit rörande bärplockare som på mer eller mindre oseriösa sätt lurats till Sverige och i många fall skuldsatt sig för att kunna komma hit till Sverige för att plocka bär. Väl här så visar det sig att inkomsterna blivit betydligt lägre och i vissa fall uteblivit helt. Dessutom är det så att den rätt vi använder när vi plockar bär Allemansrätten inte riktigt är anpassad för organiserat nyttjande av annans mark. Att du eller jag får gå ut och plocka bär överallt i skog och mark, är inte riktigt samma sak som att ett hundratal plockare besöker samma ställe för att ta rätt på bären. Det är rimligt anser jag att markägarens rättigheter regleras när det handlar om skörd av bär som växer på dennes mark, när det handlar om industrialiserad och professionell verksamhet. Regelverket som rör bärplockares rättigheter har nyligen förstärkts men jag anser inte det är tillräckligt, vi måste garantera att de som kommer hit och plockar inte luras eller skuldsätts. Ett sätt att göra detta är att kräva att alla plockare skall vara anställda av svenska företag, det är ingen garanti för att de behandlas bättre men det blir i alla fall enklare att övervaka än om de är anställa av ett företag i Asien. Dessutom tror jag det vore idé att titta på lösningen man har i Finland, där är bärplockning skattebefriat vilket gör att det blir mer intressant för alla som vill tjäna sig en extra slant. Och för de som kommer hit från Thailand eller Vietnam för att plocka bär vore det betydligt bättre om de fick lite mer betalt för bären än att betala svensk skatt för något de inte kan utnyttja. Den stora vinsten för Sverige ligger i att få mer bär plockade ur de svenska skogarna så vi kan få bättre utveckling inom bärindustrin i stort. Det finns en stor potential för allehanda produkter som kommer från de svenska bären, förutom sylt och saft så finns det många olika applikationer inom hälsokostindustrin. Men detta förutsätter att vi skördar mer av skogarnas blåa, och röda samt myrarnas gyllene guld! Att: Centerpartiet verkar för att bärplockare som kommer till Sverige är anställda i svenska företag. Att: Centerpartiet verkar för att bärplockning skattebefrias. Att: Centerpartiet verkar för att markägarens rätt till ersättning regleras när det kommer till kommersiell bärplockning i organiserad form. Att: Centerpartiet verkar för att undersöka vad mer man kan göra för att utländska bärplockare som kommer till Sverige inte luras av oseriösa bäruppköpare. Motionär: Mattias Larsson Krets: Umeå Distrikt: Västerbotten Kommitté - Företagande och arbetsmarknad

2 126 Centerpartiets partistämma 2011 i Åre Nr: :2 TSS-metoden - Tillväxtfrämjande Skattelagstiftning för Småföretagare - ett nytt, starkt utvecklingspolitiskt instrument för ökad tillväxt i Sverige med fokus på småföretagare. TSS-metoden bygger på den befintliga skattelagstiftningen och syftar till att snabba upp kapitaltillväxten för småföretag och förväntas ge en ökad tillväxt och handlingskraft. TSS- metoden kostar inte staten några pengar eftersom delar av det befintliga företagsstödet kan räknas bort, motsvarande det skattebortfall som initialt uppstår. Något nollsummespel är det ändå inte frågan om eftersom de synergieffekter som på sikt uppstår kommer att generera ökade skatteintäkter för både stat, landsting och kommun, liknande effekten av ROT- och RUT-avdraget som är en ren vinst för samhället. TSSmetoden riktar sig till vinstgivande, sunda, starka småföretag med en potentiell tillväxtkurva endast företag med en dokumenterad vinst av signifikant storlek kommer att ha nytta av detta förslag. Metoden blir m a o inte någon räddningsplanka för nolldeklaranter, förlustbolag eller andra tvivelaktiga företag. Metoden stimulerar till nyföretagande och är direkt lämpad för unga, nystartade företagare, för kvinnor, för invandrare, dvs personer som saknar etablerade relationer till traditionella låneinstitut. Eftersom den ger småföretagaren en ekonomisk buffert kommer ungdoms- arbetslösheten att minska. Syftet är att få fler starka småföretag i Sverige och att skapa flera arbetstillfällen. Fler arbetstillfällen ger en ökad tillväxt och en bättre välfärd. TSS-metoden stärker vårt näringsliv utifrån dess egen förmåga och minskar beroendet av bidrag och extern finansiering. TSS-metoden består av följande enkla beståndsdelar: 1. Företaget får dra av 6 basbelopp samt ytterligare 20 % från årets vinst. Endast 10 miljoner av årets vinst får bli föremål för denna typ av skattereduktion. Den övre gränsen är högt satt för att företaget inte ska slå i taket då mycket få småföretag kommer upp i denna vinst- marginal. 2. Företagaren måste ta ut lägst 6 basbelopp som reguljär lön innan årets vinst räknas fram, detta för att säkerställa att inbetalningar för sjukkassa och pension etc. sker i vanlig ordning. 3. Inga regler för fonderingar, inga särskilda anvisningar, företaget förfogar fritt över de medel som genereras inom dess verksamhet, dock sätts en övre gräns för avsättning till kapital till 50 basbelopp. 4. Kapital som löpande inte använts inom tio år återförs till beskattning. 5. TSS-metoden är applicerbar på alla företag med verksamhet och säte i Sverige och är avsedd att gynna företagets kapitalbildning, ej dess ägare. 6. En generalklausul för TSS-metodens andemening styr och lag för personer som åsidosätter denna. Att Centerpartiet i riksdag och regering arbetar för att reformera skattelagstiftningen för småföretagare enligt TSS-metoden. Motionär: Peter Hjortberger Krets: Boden Distrikt: Norrbotten

3 Centerpartiets partistämma 2011 i Åre 127 Nr: :3 Tillväxt, företagande och jämställdhet Motion för att ytterligare förbättra företagsklimatet och i förlängningen åstadkomma ett starkare och mer jämställt Sverige Utgångspunkter Fler företag innebär ökad sysselsättning och ekonomisk tillväxt. Detta är i sig grunden för ett välmående samhälle och en förutsättning för att vi ska kunna skapa bra förutsättningar och trygghet. Utan tillväxt klarar vi inte att förbättra eller bibehålla nuvarande rättsamhälle, infrastruktur, utbildningsväsende, vård och omsorg osv. Att driva företag innebär för individen att själv äga och ha kontroll över sin inkomst och sina arbetsvillkor. Kvinnor utgör halva befolkningen, men ändå drivs endast omkring procent av Sveriges företag av kvinnor. Det innebär att det finns en outnyttjad potential i samhället. Klöverdam vill att kvinnor i lika hög grad som män, ska göra karriär, tjäna mycket pengar och satsa på sina idéer när det är verklighet, har vi ett jämställt samhälle. Trenden är positiv allt fler kvinnor startar och driver företag. Om kvinnors nyföretagande fortsätter att öka till det blir lika vanligt som bland män innebär detta nya företag och nya arbetstillfällen. Sverige är ett småföretagarland. Omkring 6 procent av Sveriges företag har mellan 0- anställda. De flesta företag som nybildas i Sverige är tjänsteföretag det gäller både företag som startas av män och av kvinnor. Den lagstiftning som vi har är däremot till stor del anpassad efter stora företag och branscher där män traditionellt verkar, exempelvis tillverkningsföretag inom industrin. Reglerna och strukturerna i företagarvärlden är därför inte ändamålsenliga för majoriteten av företagen. Klöverdam anser att det behövs ett skifte av fokus så att de mindre företagen ska vara normgivande för lagstiftning och att utrymme skapas för företag att växa och anställa personal. att regeringens nuvarande satsningar för att stimulera kvinnors företagande ska fortsätta och intensifieras. att minska regelkrånglet Att Aktiebolagslagen i högre grad anpassas till olika företagsstorlekar Att arbetet med att minska företagens administrativa börda på grund av regler fortsätter och skärps bl.a. genom, att påtryckningar på kommunerna införs för att kommunerna ska öka tjänstemäns och politikers kunskaper om företagandets villkor om hur upphandlingsförfaranden och tillståndsprocesser kan förenklas och förbättra information och kommunikation till företag att regeln One In-One Out införs dvs. om nya regler föreslås som ökar företagens administration så ska en minskning i motsvarande mån samtidigt föreslås för att underlätta nyanställningar Att införa därför undantag från turordningsregler i Lagen om anställningsskydd (LAS) för företag med upp till 50 anställda är många gånger ett hinder för företag som vill expandera. Att befria arbetsgivare med färre än 10 anställda från sjuklöneansvar Att införa nivåer i arbetsgivaravgiften så att kostnaden blir lägre för företag med färre anställda. Inför nivåerna kan 1-50 anställda, anställda och fler än 100 anställda Att öka antalet lärlingsutbildningar och skapa fler kontaktpunkter mellan företag och studenter för att förbättra tryggheten Regeringen har infört förbättringar i trygghetssystem för de som startar nya företag i form av enskild firma, handelsbolag och kommanditbolag under de två första verksamhetsåren. Klöverdam anser att det är nyförtagandet och inte företagsformen som ska vara avgörande. Gör därför trygghetssystemen oberoende av företagsform. Att trygghetssystemen ska gälla även för ägarledda aktiebolag under de två första verksamhetsåren och under förutsättning att det nystartade aktiebolaget ägs till 100 procent av styrelsen och VD. Motionär: Klöverdam gm Mia Wallgren Krets: Klöverdam gm Mia Wallgren Distrikt: Stockholm län

4 128 Centerpartiets partistämma 2011 i Åre Nr: :4 Ang Svensk basindustri, en resurs som måste vårdas Efter den senaste finansiella krisen så gjorde Danske Bank en analys över varför Sverige klarade sig så bra från sviterna av den. De visar att till stora delar så, bildligt talat, bars Sverige ur krisen av den svenska skogsindustrin. Normalt står svensk skogsindustri för % av den svenska nettoexportintäkten. Förhållandevis så har Sverige som nation en hög andel råvarubaserad basindustri. Jag reste en del i USA:s nordstater under förra året och kunde konstatera att en stor del av deras basindustri knäcktes av den ekonomiska krisen. De har inte samma skyddsnät som vi är vana varför resultatet är väldigt självmarkerande. Huvuddelen av den produktion som flyttats ut under längre tid har flyttat t.ex. till Kina. Samhällets infrastruktur och byggnader bryts mycket snabbt ner efter utflyttningen med alla problem som också uppstår socialt. Amerikanska symptom och händelser brukar normalt komma till vårt land, dock med viss förskjutning och kanske i mindre omfattning. Ofta hör vi också i den svenska debatten att vi lever i ett tjänstesamhälle och naturligtvis är detta också viktigt för många anställningar skapas inom tjänstesektorn. Det vi däremot inte skall glömma är att något måste också betala för detta och det är i stor utsträckning basindustrin som är samhällets ekonomiska motor. Basindustrin skapar ett mervärde från naturresurser som kan kapitaliseras och exporteras. Vår basindustri är i grunden skapad från de naturliga förutsättningar som vårt land har, exempelvis låg kostnad för vattenkraft etc. Mitt förslag är att regeringen tillsätter en utredning för att undersöka vilka regelverk, avgifter etc. som går att förändra för att stärka konkurrenskraften för vår basindustri. Dessa förändringar skall sedan införas för att minska den kostnadsmassa som idag tynger vår industri. Distrikt: Norrbotten Distriktsyttrande: Basindustrin har lång tradition som ryggrad i den svenska ekonomin. Trots att produktionen ökar, skapas dock inte fler arbetstillfällen inom industrin. Ökningen av jobb förväntas däremot ske inom tjänstesektorn som också kan sägas syssla med förädling men av den mänskliga naturresursen. Många insatser har gjorts för att stärka konkurrenskraften för dessa tjänsteföretag men mycket skulle säkert också kunna göras för att stärka konkurrenskraften för att säkra den svenska basindustrin. Stämman beslutar att motionen med tillstyrkan skickas vidare till partistämman i Åre att distriktsstämman beslutar att skicka motionen vidare till Partistämman med syfte att uppdra till partistyrelsen att få regeringen att tillsätta en utredning för att ta fram förslag till åtgärder för att stärka konkurrenskraften för svensk basindustri. Motionär: Nils-Olov Lindfors Krets: Luleå

5 Nr: :5 Almi och innovationer Bakgrund I samhället önskar vi flera innovationen. Man tycks bara tänka på inom de centrala organisationer sådana innovationer som kommer fram inom industrin. Ett mera riktat stöd för privata innovationer borde utvecklas. Almi borde omorganiseras och centraliseras mera en decentraliseras. De anställda på Almi borde kunna vid behov inköpa experthjälp men ha det övergripande ansvar. Kommer man med en idé om en innovation skall man genast få hjälp att utveckla densamma (om den anses vara värd att utvecklas), nyhetsgranskning och hjäp att söka patent. Detta är inte fallet idag. att man snarast ändrar organisation inom Almi varje tjänsteman tar sitt ansvar och organisationen centraliseras istället för decentraliseras. Varje tjänsteman skall ta fulla ansvaret för innovationen. Privata innovatörer skall ha lika stöd som företagsinnovationer. Motionär: Nils Lewinsky Krets: Göteborg Distrikt: Göteborg Nr: :6 Småföretagarnas villkor Centerpartiet har under de senare åren starkt markerat vikten av att villkoren för småföretagarna förbättras. Detta är ett naturligt ställningstagande eftersom vårt parti betonar vikten av entreprenörsanda, småskalighet och varje människas möjlighet till självförverkligande. Lika viktigt är även att bra villkor för småföretagandet är den bästa garantin för den svenska landsbygdens möjligheter till utveckling. Bättre villkor för små företag skulle nämligen ge möjligheter för bl.a. svensk livsmedelsproduktion att utvecklas och hitta nya former med lokal tillverkning m.m. På en näringsinkomst (efter utgifter och omkostnader) går ca 65 % bort i skatt och egenavgifter. När vi borde ha satsat våra resurser på att minska arbetsgivaravgifter och andra skatter kopplade till företagandet har istället pengarna gått till flera skattesänkningar (jobbskatteavdrag) även till dem som minst behöver dem, nämligen medel- och höginkomsttagare. De reformer som gjorts vad gäller minskning av arbetsgivaravgifter m.m. har vidare främst syftat till att småföretagarna ska ge sysselsättning till flera. Detta har väl i och för sig varit välment men genom att sjuklöneansvaret finns kvar för anställda de första 14 dagarna av sjukskrivningen, inte gett den effekt som behövs. Centerpartiet bör nu gå före och visa vägen för ett regelverk som leder till att småföretagarna ges betydligt bättre möjligheter att leva på sin näring och som stimulerar nyanställning. Det kan t.ex. i ett första steg innebära att såväl skattedelen i arbetsgivaravgifterna (.23 %) som sjuklöneansvaret för anställda de första 14 dagarna tas bort. Centerpartiets partistämma 2011 i Åre 12 Centerpartiet tar upp småföretagarnas villkor som den viktigaste frågan de kommande åren och verkar för att villkoren för företagandet, särskilt med avseende på skatter, avgifter och sjuklöneansvar, radikalt förbättras. Motionär: Dan Westerberg Krets: Falun Distrikt: Dalarna

6 130 Centerpartiets partistämma 2011 i Åre Nr: :7 LOFTA Många av medborgare har varit någon gång, och är kanske fortfarande arbetslösa. Vissa avdessa personer har säkerligen någon gång fått en bra affärside men inte vågar eller kan starta företag pga. av hela ersättningen från A-kassan (stämpelpengen) blir indragen då man har registrerat sig som ett företag. Lagen säger som sådant att om man innehar en F-skattsedel eller en F/A-skattsedel har man ingen rätt till en ersättning från A-kassan. Detta medför att man inte får något eget kapital alls till det vardagliga behovet som mat och hyra m.m. Flertalet nystartande företagare har då inte registrerat sig som företag i början utan arbeta sk svart innan de får upp en kundkrets, tillräckligt mycket ordrar eller försäljning tills de vet att de kan klara sig på den inkomst som de svarta företaget ger. Vidare så kan man inte alls våga ta klivet ut som företagare pga. att man inte får någon som helst trygghet i och med den dagen som man tecknar en annan skattesedel. Det finns bidrag att få som starta eget bidrag och lån från Almi etc. Men jag ser brister där, då det är ofta bidrag till inventarier och maskiner, men inte bidrag till en lön. - mindre svart arbete innan man tar steget ut som företagare, - skapa en trygghet att man vet att man kan få mat på bordet till sig själv och sin familj och ev betala hyran etc trots att man är i början av sin karriär som företagare, - slippa ta privata lån av sin familj/släkt och vänner och ev. lån av bank till en lön. (För de som inte har en familj eller möjlighet att ta lån så kan detta vara en lösning på att även denne person har möjlighet att starta företag vitt i början.) - skapa fler småföretag - mindre arbetslöshet - skapa fler företag som väljer att börja skatta direkt från första dagen de börjar som företagare. bidraget om denne person inte anser sig behöva detta stöd. Kontrollen av detta ska då ligga på skatteverket och försäkringskassan som då får utforma ett system till denna kontroll tillsammans. Motionär: Anna Gunstad Krets: Hallstahammar Distrikt: Västmanland Kretsyttrande: - Distriktsyttrande: Distriktstyrelsen delar motionärens uppfattning om de ekonomiska svårigheter som kan uppstå vid start av nytt företag. Helt klart behöver ny företagare ekonomisk hjälp, vi som parti säger att företagare är viktigt för Sverige. Precis som motionären skriver så finns det idag medel att söka både från Almi och genom Arbetsförmedlingen. Distriktstyrelsen anser att lån från Almi skall till största del nyttjas till inventarier medan starta eget bidrag kan nyttjas som lön då detta är en aktivitetsersättning från Arbetsförmedlingen. Distriktstyrelsen vi påminna om att det finns idag andra alternativa lösningar, där Almi samarbetar med banker för att under lätta både för företagaren och sig själva. Ett av grundkraven för att erhålla A- kassa är att den arbetssökande aktivt söker arbete. Distriktstyrelsen anser inte att förslaget med bibehållen eller del av A- kassa är bästa möjliga lösningen vid ny start av företag utan att alternativa lösningar bör ses över. A-kassa skall erhållas vid arbetslöshet inget annat! Beslutades anse motionen besvarad - att man inför en lag som säger att om den nystartade företagare vill få ca 50 % av ersättningen från a-kassan skall denna få det i en tidsbegränsad period, förslagsvis max ett år, medan man på 50 % av den tiden får möjlighet att starta upp ett företag. (Dvs. starta företag på 50 % och vara arbetssökande på 50 %.) Denna 1-års period ska symbolisera den tid det tar att arbeta upp en kundkrets, få en bra försäljning och ingång på ordrar. Självfallet kan den perioden vara längre och kortare om det anses som för lång eller för kort tid för detta ändamål. Under denna period får företagaren självfallet själv avbryta

7 Nr: :8 Sänkt skatt på småföretagen Motionär: Ingemar Einarsson Krets: Kalmar Distrikt: Kalmar Centerpartiets partistämma 2011 i Åre 131 Valet 2010 blev inte den framgång bland småföretagare och lantbrukare som vi hade förhoppningar om. Jag är övertygad om att den höjning av arbetsgivaravgiften som gjordes i början av mandatperioden bidrog till detta. Det skadade vår trovärdighet att i denna fråga hamna på kollisionskurs gentemot LRF, Företagarna och en rad andra småföretagarorganisationer. En viss återställare gjordes genom sänkningen av egenavgifterna men det var inte tillräckligt. Jag har skrivit medlemsinitiativ i denna fråga och fått jaså-svar, med diffusa hänvisningar till jobbpolitiken. Denna fråga handlar inte om jobbpolitik, det handlar om småföretagarpolitik. Tror vi att jobbskatteavdraget skall leda till fler jobb, så bör väl i rimlighetens namn en sänkt skatt för småföretagen leda till ett ökat företagande tals företag i Sverige håller just nu och under de närmsta åren på att läggas ner därför att företagaren pensionerar sig och ingen vill ta över. Det finns ingen enkel lösning på detta problem, men att göra det lite lönsammare att vara företagare är ett bidrag. Det tidigare systemet med fem procents rabatt på egenavgift och arbetsgivaravgift för ett par anställda var pedagogiskt lyckosamt. Företagaren kunde den 12:e varje månad se hur stor rabatt hon/han fick. Det var administrativt enkelt och pengarna hamnade i småföretagen. De pengar som gick till större företag och offentlig sektor var kaffepengar, som inte kostade staten särskilt mycket. Vissa inom partiet har talat för generella sänkningar av arbetsgivaravgiften. En sådan gjordes ju också med en procent. Jag vill på det bestämdaste avråda från att driva denna linje. Det ger för lite till de småföretag som vi förväntas- och skall värna och det kostar stora pengar för statskassan, pengar som skulle göra större nytta genom att exempelvis bekämpa barnfattigdomen eller till att förbättra infrastrukturen. Framför allt skulle det i nästa avtalsrörelse vara ett tillgängligt löneutrymme och så var de pengarna borta för småföretagen. Att Centerpartiet verkar för ett återinförande av systemet med rabatt på arbetsgivaravgiften, att målet är; att denna rabatt skall ge samma arbetsgivaravgift som för anställande av ungdomar (15,4 procent) och omfatta företagaren och 2-3 anställda, samt att Centerpartiet avstår från att driva krav om generella sänkningar av arbetsgivaravgiften.

8 132 Centerpartiets partistämma 2011 i Åre Nr: : Dubbelt grundavdrag för företagare Att starta och driva ett företag är ofta förknippat med hårt arbete. Under uppstartsfasen lever många företagare med knappa resurser och det tar ofta flera år innan intäkterna motsvarar en anställd inom samma bransch. Den enskilt största utgiften för de allra flesta företagare är skatten. Att inte betala sin skatt i tid kan ge betalningsanmärkning som kan göra det svårt att fortsätta som företagare. De som trots dessa förutsättningar väljer att starta företag är starkt bidragande till Sveriges välstånd. Det är viktigt för Sverige att fler företag startas och att fler företagare anställer. Det är också viktigt att tröskeln mellan arbetslöshet till egenföretagande är låg. Därför måste vi från politiskt håll tydligare visa att företagande och initiativkraft ska löna sig. Centerpartiet är alliansens gröna och företagsamma röst. Mycket av vår politik går ut på att främja företagandet och göra det enklare, roligare och lönsammare att driva företag. Skatterna är stora utgiftsposter och nya företag har ofta en mycket känslig likviditetssituation. Att dubblera grundavdraget är ett sätt att möjliggöra tillkomsten av fler framgångsrika företag. Mot förslaget står en önskan om konkurrensneutralitet. Ett enmansföretag kan med motionens andemening implementerad få en konkurrensfördel mot ett större företag. Det är dock distriktsstyrelsens mening att denna effekt är begränsad och att de positiva aspekterna väger över. Beslut: Stämman beslutade i enlighet med distriktsstyrelsens förslag Att bifalla motionen Att Centerpartiet verkar för att dubblera grundavdraget för företagare. Att Motionen skickas vidare till Centerpartiets riksstämma. Motionär: Avdelningsmotion Stureplanscentern Krets: Stockholm Distrikt: Stockhom Stad Kretsyttrande: Centerpartiet är alliansens gröna och företagsamma röst. Mycket av vår politik går ut på att främja företagandet och göra det enklare, roligare och lönsammare att driva företag. Skatterna är stora utgiftsposter och nya företag har ofta en mycket känslig likviditetssituation. Att dubblera grundavdraget är ett sätt att möjliggöra tillkomsten av fler framgångsrika företag. Mot förslaget står en önskan om konkurrensneutralitet. Ett enmansföretag kan med motionens andemening implementerad få en konkurrensfördel mot ett större företag. Det är dock distriktsstyrelsens mening att denna effekt är begränsad och att de positiva aspekterna väger över. Beslut: Stämman beslutade i enlighet med distriktsstyrelsens förslag Att bifalla motionen Distriktsyttrande:

9 Centerpartiets partistämma 2011 i Åre 133 Nr: :10 Ang. att inskränka fackets roll för att värna näringsfriheten för fler företag. Centerpartiet vill se ett Sverige där vi har en god välfärd. Denna välfärd byggs upp med hjälp av pengar som samlas in till vår gemensamma skattekista. Skatter i form av inkomstskatt, mervärdesskatt, arbetsgivaravgifter mm tas ut på arbete. Dessa skatter tas till stor del ut av företagare som anställer personer eller säljer varor. Sverige behöver ha fler som blir företagare. En företagare är en person som med egen tid, kapital, engagemang och kompetens förverkligar en affärsidé. När individers drivkrafter är så pass starka att man väljer att ge så mycket av sig själv att man vill kämpa för att bidra till vår gemensamma välfärd ska detta värde värnas. Då krävs det att samhället står upp för näringsfriheten. Näringsfrihetens störste fiende är arbetsrättslagstiftningen som ger fackförbunden en orimligt stor roll. Fackens makt måste minskas, om fler ska vilja bli företagare. Fackens roll skrämmer företagen att anställa och hindrar dem att växa. Fackförbunden är alltså ett hot mot tillväxten som kan rädda välfärden för en åldrande befolkning, men också mot individens frihet då de arbetar kollektivistiskt. Inom offentlig sektor arbetar fackförbunden givetvis med störst fokus på sina medlemmar, de anställda, som dock är ett medel för att nå målet, nämligen nöjda brukare. På en modern och trygg arbetsmarknad måste företagare få bestämma vilken kompetens som krävs för att bli konkurrenskraftig, men facken motsätter sig en reformering av arbetsrätten och slopande av turordningsreglerna, vilket gör att företagaren inte får bestämma över sina egna resurser. Detta är ett hot mot näringsfriheten. Fackförbunden spelade en stor och viktig roll i förra seklets början. Facken var med och stiftade rådande arbetsrättsliga lagar under 170-talet för en annan arbetsmarknad. Industrisektorn har minskat, medan tjänsteföretagen ökar hela tiden. Allt färre väljer att gå med i ett fackförbund. Signalen är tydlig om att vi måste tona ned fackens roll. Den arbetsrättsliga lagstiftningen innehåller ett antal stridsåtgärder som bygger på konflikt, snarare än konsensus och samarbete. Sympatistrejk härleds till att arbetare ska visa solidaritet med arbetare i en helt annan bransch, vilket är osolidariskt med den svenska välfärden. Vid strejk blir arbetsgivaren, som ofta är en företagare, drabbad. Lägre intäkter kommer in till välfärden. Människor avskräcks från att vilja driva företag. Blockad är en grundlagsstadgad rättighet för fackförbund att övervaka en arbetsplats som ska förhindras till ekonomiska förbindelser. Jag menar att det ska stå en arbetsgivare fritt att teckna vilket avtal som helst med en arbetstagare. Människor måste ses som starka, kompetenta, fria individer. Men det som står i avtalet ska givetvis följas av företagaren. Annars ska han/hon under en tid få näringsförbud, samt listas på Internet, så att uppgifterna lätt kan hittas av arbetstagare. Efter avtjänat straff måste personen ifråga återigen betraktas som oskyldig. Att minska fackets roll är viktigt för att få fler företag där de nya jobben växer fram. Jobb som kan ge oss skatteintäkter till en framtida förnyad välfärd som behövs för våra barn och äldre. Att arbetsrättslagstiftningen skrivs om så att arbetsgivaren har möjlighet att skriva de avtal han/hon vill med arbetstagaren Att på Internet lista företagare som har näringsförbud Motionär: Helen Törnqvist Krets: Stockholm Distrikt: Stockhom Stad Kretsyttrande: - Distriktsyttrande: I flera uppmärksammade fall har små företag utsatts för starka konfliktåtgärder av olika fackförbund, för att tvingas skriva på avtal som ingen anställd vid företaget önskat. I några fall har det gått så långt att företag har tvingats i konkurs. Centerpartiet har i olika omgångar adresserat problemet att den svenska arbetsmarknaden, med fackförbundens starka makt, inte riktigt är framtidssäkrad. Den lagstiftning som fackförbunden stöder sig på, när försöker framtvinga kollektivavtal, är tillkommen och konstruerad för en tid då det svenska näringslivet såg annorlunda ut. På väg in ett samhälle där tjänstesektorn blir större och industriarbetena färre, måste samhällets institutioner hänga med. De nya företagen är mindre och ägare och anställda arbetar ofta sida vid sida. Både anställda och ägare är individer med individuella förmågor. För vissa passar kollektivavtal bra och för andra gör det inte det. En lagstiftning som då tillåter en extern part att påtvinga alla företag kollektivavtal är orimlig. Av såväl rent principiella skäl, som samhällsekonomiska eftersom den nödvändiga strukturomvandlingen och framväxten av nya jobb hindras. Motionären föreslår också upprättandet av en svart lista över företagare som är belagda med näringsförbud. Tjänster för kreditupplysning erbjuds på den privata marknaden och frågan om näringsförbud kan besvaras genom dessa tjänster. Beslut: Stämman

10 134 Centerpartiets partistämma 2011 i Åre beslutade i enlighet distriktsstyrelsens förslag Att bifalla motionens första att-sats Att anse motionens andra att-sats besvarad Nr: :11 Motion ang. föräldrarpenning Det av bl.a. TCO redovisade pappaindex visar på antalet uttagna dagar av föräldrapenning som fäderna gjort, deras ansvarstagande för sina barn. I Kalmar län tog papporna ut 20, procent av föräldradagarna 200. Pappaindex ökar betydligt långsammare nu än i början av 2000-talet. Det kommer att ta lång tid innan vi har uppnått målet om ett jämställt uttag, i Kalmar län nästan 30 år enligt TCO. En grupp på arbetsmarknaden som många gånger har svårt att samordna föräldraledighet och arbetsliv är små- och ensamföretagare. Denna så viktiga grupp för vårt samhälle ska inte behöva avstå från tiden med sina små barn, och deras barn borde ha samma rätt som andra att få vara tillsammans med sina föräldrar. Att småföretagares villkor vid uttag av föräldrapenning skyndsamt utreds och därefter anpassas efter även deras verklighet Motionär: Centerpartiet i Kalmar län Krets: Centerpartiet i Kalmar län Distrikt: Centerpartiet i Kalmar län

11 Nr: :12 Motion angående oberoende revisorer Nr: :13 Jobbskatteavdrag till egenföretagare Centerpartiets partistämma 2011 i Åre 135 Under 2010 uppmärksammades revisionsbranschen i artiklar i SvD. Förtroendet för branschen hade sänkts efter avslöjanden om bristande eller felaktigt utförd revision av företag. Detta orsakade störningar på finansmarknaden och drabbade enskilda. Finansinspektionen konstaterade att branschen brustit i många avseenden. Till detta skall läggas att topprevisorerna gynnas genom unika skattelättnader. Genom att tillämpa regler för fåmansföretag betalar de bara 20 % i skatt på stora delar av sin årliga inkomst. Det måste göras något konkret för att förbättra revisionsbranschens funktion. En väl fungerande revison är viktig för en väl fungerande marknadsekonomi. Samma gäller också för förtroendet för offentliga aktörer, kommuner och landsting. Det grundläggande problemet är att revisorer anlitas av dem som skall granskas. Revisorerna skall granska den hand som föder dem. Det säger sig självt att detta inte är en optimal situation. Centerpartiet bör därför arbeta för att bryta detta beroende. Revisorer bör således utses av oberoende organ. En översyn bör också ske av skattereglerna för fåmansföretag så att en tillämpning av reglerna inte leder till de i förhållande till gemene man stötande resultat, som kommit fram i granskningen av revisionsbranschen. att partistämman beslutar att Centerpartiet skall arbeta för att revisorer utses av oberoende organ. att skattereglerna för fåmansföretag ses över i enlighet med vad som anges i motionen. Motionär: Torsten Sandberg Krets: Kalix Distrikt: Norrbotten Regeringen bör utöka rätten till jobbskatteavdrag för egenföretagare, exempelvis jordbrukare, bilreparatörer, frisörer och lastbilsåkare. Deras nettoinkomst består till största delen som resultat av eget arbete. Om det framkommer svårigheter att fördela inkomsterna bör en schablonsumma eller procentuell andel kunna användas. Motionär: Tage Jonsson Krets: Västervik Distrikt: Kalmar län Kretsyttrande: - Distriktsyttrande: Jobbskatteavdraget är en skattereduktion för skattepliktiga inkomster av anställning och av aktiv näringsverksamhet. Jobbskatteavdragets första steg infördes den 1 januari 2007 och har därefter förstärkts i tre steg under efterföljande år. För de som har inkomster från anställning eller näringsverksamhet har skatten sänkts med upp till cirka 1800 kronor i månaden genom införandet av jobbskatteavdraget. För fysiska personer som är enskilda näringsidkare eller delägare i handelsbolag har fr o m 2010 återinförts en nedsättning av egenavgiften med 5%, dock högst kr per år. Distriktsstyrelsen föreslår att motionen därmed anses besvarad.

12 136 Centerpartiets partistämma 2011 i Åre Nr: :14 Om sänkta skatter för fler företag och jobb Alliansen har under mandatperioden drivit jobblinjen (dvs. en ökning av arbetskraftsutbud), som har fungerat tämligen väl, trots finanskrisen. Vad som varit otillräckligt är dock företagens efterfrågan på arbeten. Nu behövs ytterligare fokus på att skapa arbetstillfällen. Vi behöver en politik som mycket starkare uppmuntrar till ny- och tillväxtföretagande. Vi ser ett stort behov av förändringar i skattereglerna, vilka skulle möjliggöra arbetsskapande genom att minska riskerna för företag att anställa och expandera. Sverige måste bli ett land där det blir mer lönsamt att starta, driva och avyttra företag. Därför måste vi sänka risken att driva företag. Snarast behöver även den svenska skattebelastningen sänkas till den europeiska nivån för att vi ska kunna konkurrera på den internationella marknaden. Centerpartiets ambition att göra Sverige till ett av världens mest företagsvänliga länder måste styrkas ytterligare. Vi ser tre områden där det finns ett reformbehov för fler företag och jobb: Uppmuntra sparande. För att öka möjligheten och uppmuntra uppbyggandet av ett sparkapital som kan användas till nyföretagande (både i egna och i andras företag) ser vi att den statliga inkomstskatten bör slopas helt. En rättvis skatt med samma skattesats rätt över skulle underlätta sparandet till en startplåt. Underlätta för människor att tjäna pengar på att driva företag. Det måste bli mer lönsamt att driva företag och att anställa. Jobbskatteavdraget har varit ett steg i rätt riktning även för företagare. Skattesänkningen för fåmansbolag med stora lönekostnader är ett annat. Men det behöver göras mer. Arbetsgivaravgifterna måste sänkas. Detta är den enskilt viktigaste åtgärden för såväl befintliga företag som för nya, vittnar företagens organisationer om. När det gäller enskilda firmor betalar dessa preliminära skatter i förskott. Staten tvingar alltså företagarna att betala skatt i förskott (alltså låna ut pengar till staten!), innan det blivit någon vinst, eller man ens börjat tjäna pengar. Detta system behöver förändras så att företagaren istället betalar en faktisk skatt i efterskott, som sker med moms. Företagaren vill givetvis snabbt kunna leva på sitt företagande. Stoppa straffbeskattningen av s.k. fåmansbolagsägare. När en fåmansföretagare, dvs. företagare med ett aktiebolag som ägs av ett fåtal personer, säljer sitt företag blir reavinsten 58 % upp till en viss nivå (beskattning sker som om det varit lön) istället för 30 % som det är i alla andra fall. Detta är djupt orättvist och kontraproduktivt. Reavinstskatt för fåmansbolagsägare måste sänkas till 30 % snarast Avskaffa systemet med preliminära skatteinbetalningar till förmån för betalning av faktisk skatt i efterskott. Införa en enhetlig procentuell skattenivå för samtliga inkomstslag Sänka arbetsgivaravgifterna Att sänka reavinstskatten till 30 % för fåmansbolag Motionär: Helen Törnqvist Fredrik Posse Krets: Stockholm Distrikt: Stockhom Stad Kretsyttrande: Den befintliga skattepolitiken utgår från ett synsätt där staten är norm och att statens intressen ska sättas i första rummet. Folk och företag har fått anpassa sig och acceptera för dem opraktiska och ofördelaktiga dispositioner för att göra det lättare för staten och skatteverket. Centerpartiets politik utgår från motsatt håll. Staten är till för medborgarna, inte tvärtom. De institutionella systemen ska anpassas efter människan. Att staten överhuvud taget ska ha några medel att ta in, måste näringslivet erbjudas goda villkor att utvecklas. Smidiga system för skatteuppbörd och skatteinbetalningar som baseras på vad företagaren faktiskt fått in, istället för vad man antas få in, borde vara en självklarhet. Källskattesystemet tjänstgör som ett politiskt instrument som till viss del döljer skatterna. Det är antagligen en av anledningarna till att det svenska folket under många år trots allt haft en acceptans för världens högsta skatter. Det är ett rimligare system med ett skattekontosystem som alla egenföretagare använder. I ett sådant tydliggörs hur mycket skatt var och en betalar och det finns också en integritetsaspekt i att frikoppla den enskilde individens skatteskyldighet från arbetsgivaren. Eventuella extrainkomster har den senare faktiskt inte nödvändigtvis någonting med att göra. na är exempel på den typ av perspektivskifte som Centerpolitiken bygger på och som sätter individen före systemen. Beslut: Stämman beslutade i enlighet med distriktsstyrelsens förslag Att bifalla motionen Att sända motionen vidare till partistämman i Åre Reservation: Fredrik Bojerud reserverade sig till förmån för avslag på den andra att-satsen i motion 4. Distriktsyttrande: Den befintliga skattepolitiken utgår från ett synsätt där staten är norm och att

13 statens intressen ska sättas i första rummet. Folk och företag har fått anpassa sig och acceptera för dem opraktiska och ofördelaktiga dispositioner för att göra det lättare för staten och skatteverket. Centerpartiets politik utgår från motsatt håll. Staten är till för medborgarna, inte tvärtom. De institutionella systemen ska anpassas efter människan. Att staten överhuvud taget ska ha några medel att ta in, måste näringslivet erbjudas goda villkor att utvecklas. Smidiga system för skatteuppbörd och skatteinbetalningar som baseras på vad företagaren faktiskt fått in, istället för vad man antas få in, borde vara en självklarhet. Källskattesystemet tjänstgör som ett politiskt instrument som till viss del döljer skatterna. Det är antagligen en av anledningarna till att det svenska folket under många år trots allt haft en acceptans för världens högsta skatter. Det är ett rimligare system med ett skattekontosystem som alla egenföretagare använder. I ett sådant tydliggörs hur mycket skatt var och en betalar och det finns också en integritetsaspekt i att frikoppla den enskilde individens skatteskyldighet från arbetsgivaren. Eventuella extrainkomster har den senare faktiskt inte nödvändigtvis någonting med att göra. na är exempel på den typ av perspektivskifte som Centerpolitiken bygger på och som sätter individen före systemen. Beslut: Stämman beslutade i enlighet med distriktsstyrelsens förslag Att bifalla motionen Att sända motionen vidare till partistämman i Åre Reservation: Fredrik Bojerud reserverade sig till förmån för avslag på den andra att-satsen i motion 4. Nr: :15 Företagarnas skyldighet att betala sjuklön i 14 dagar Centerpartiet pratar ofta om att bedriva en politik till förmån för de små företagarna. Som systemet fungerar idag så betalar arbetsgivaren in arbetsgivaravgifter som går till Socialförsäkringen, till förmån för företagets anställda. dessutom skall arbetsgivaren betala sjuklön de första 14 dagarna. Ett litet företag t ex med tre anställda är väldigt sårbart om någon av de anställda skulle göra illa sig på fritiden. Det blir kostsamt för företagaren att betala 14 dagars sjuklön. Man har förändrat sjukförsäkringen med argumentet att minska kostnaderna för staten. Men är det inte en sanning med modifikation, då man gör ett kraftigt överskott i sjukförsäkringen, som går in i statskassan för att användas till andra saker. Jag kan i detta avseende inte se att politiken är bra för småföretagarna. Centerpartiets politik är att få fler människor i jobb, minska utanförskapet och att stimulera entreprenörskap och nyföretagande. Man framhåller att morgondagens jobb finns i de många små företagen. Med anledning av att det görs ett överskott i sjukförsäkringssystemet, är det då rimligt att småföretagen betalar dubbelt. Egentligen skulle man kunna summera det hela, som att det är företagen som betalar skattesänkningarna. Att obligatoriet för företagarna att betala sjuklön de första 14 dagarna tas bort. Centerpartiets partistämma 2011 i Åre 137 Motionär: Stefan Sivertsson Krets: Hedemora Distrikt: Dalarna

14 138 Centerpartiets partistämma 2011 i Åre Nr: :16 Förändring av arbetsrätten kräver konkreta förslag Att den svenska arbetsrätten i vissa delar är synnerligen dåligt anpassad till småföretags och småföretagares verksamhet, och även innehåller bestämmelser vilka kan vara väldigt överraskande även för den seriöse näringsidkaren, är ganska uppenbart. Arbetsrättens innehåll torde exempelvis vara en bidragande orsak till hög ungdomsarbetslöshet. Centerpartiet har under ett antal år påtalat detta förhållande, dock utan att ha lyckats åstadkomma ens den minsta förändring. En orsak till detta är förmodligen att kritiken har varit väldigt svepande och brustit i konkretion. Det har ibland låtit som att partiets målsättning är att helt avskaffa lagen om anställningsskydd. Av taktiska skäl har då moderaterna stängt dörren till förändring med en stor, ljudlig smäll. Vi borde dock kunna enas om att varken LAS eller MBL är lagar vilka borde avskaffas i sin helhet. Däremot finns det vissa enskilda bestämmelser i dessa lagverk som uppställer hinder för nyanställning, alternativt skapar obalans mellan parterna när en tvist är under uppsegling eller redan har uppstått. Anställningsformer LAS medger inte idag att arbetstagare blir kallade efter behov d v s behovseller timanställning, utan garanterad arbetstid. Detta besked kommer ofta som en överraskning för såväl arbetsgivare som arbetstagare i mindre företag. Sådana anställningsformer kräver medgivande i kollektivavtal, och följaktligen också anslutning till ett sådant från arbetsgivarens sida. Det vore rimligt att i LAS införa behovsanställning som anställningsform, inom vissa begränsningar. Det kan handla om begränsning för viss tid eller med viss garanterad arbetstid i botten. Tvist om uppsägnings giltighet Om en anställd har för avsikt att yrka ogiltigförklaring av en uppsägning i domstol, och meddelar arbetsgivaren det inom två veckor, inträder en viktig rättsföljd: anställningen fortgår då i regel till dess att saken är avgjord eller parterna har nått en förlikning. Även om det visar sig att arbetstagaren hade helt fel i sin bedömning, kan anställningen på så sätt fortsätta under lång tid, utan att arbetstagaren riskerar att återbetala någon lön eller liknande. Regeln kan vid första påseende te sig som rimlig, men i mindre företag kan det uppstå situationer av ren utpressningskaraktär. Om inte arbetsgivaren går med på att lösa ut den anställde med åtskilliga månadslöner, kan den anställde yrka ogiltigförklaring i domstol av uppsägning som är helt sakligt grundad, och anställningen måste då fortgå. Parter som egentligen hade mått bäst av att gå skilda vägar blir på så sätt fjättrande vid varandra. Bestämmelsen om att anställningen fortsätter under pågående ogiltighetstvist borde helt enkelt slopas, och man borde därmed även se över hela regelverket om ogiltig uppsägning i LAS. Höga skadestånd vid uppsägning eller avskedande utan saklig grund borde räcka som sanktion. Särskild rättsverkan i MBL I MBL återfinns en mycket märklig bestämmelse om så kallad särskild rättsverkan när facklig organisation framställer lönekrav för medlems räkning hos kollektivavtalsbunden arbetsgivare. Vad som då inträffar är att arbetsgivaren omedelbart måste påkalla förhandling i ärendet. Om arbetsgivaren skulle missa det, anses den fackliga organisationens krav vara riktigt, och ingen ytterligare prövning i sak av kravets riktighet kommer att göras av den domstol som skall döma i frågan, såvida inte kravet framstår som oskäligt. Bestämmelsen uttrycker en obalans som kan uppstå mellan fackförbund och ett mindre företag i tvister av dessa slag. Arbetsgivaren kan drabbas av att tvingas betala ut belopp vilka helt saknar grund, bara för att han eller hon inte reagerade omedelbart när kravet framställdes. Bestämmelsen bör helt enkelt avskaffas. att behovsanställning inom vissa ramar bör införas som anställningsform i LAS; att bestämmelsen i LAS om anställningens fortsättning under pågående ogiltighetstvist skall avskaffas; samt att bestämmelsen i MBL om särskild rättsverkan vid lönekrav framställt av facklig organisation skall avskaffas. Motionär: Ilan Sadé Krets: Malmö Distrikt: Skåne

15 Nr: :17 Obligatorisk A-kassa Sverige är i många fall ett föregångsland för en bra socialpolitik. Vi har byggt upp en grundtrygghet för alla människor där vi bl a garanteras sjukvård, barnomsorg och skola. Vi har också en i stort sett fungerande arbetsmarknad även om vi har en relativt stor arbetslöshet, framförallt bland våra ungdomar. Ett område där denna grundtrygghet saknas är i samband med arbetslöshet. Avgiften till A-kassan är idag i praktiken högst för dem som har lägst inkomst och sämst ställning på arbetsmarknaden. Detta är logiskt ur ett försäkringsperspektiv. Ur samhällets och den enskildes perspektiv får detta dock oacceptabla konsekvenser när lågavlönade av kortsiktiga ekonomiska skäl väljer att avstå A-kassa. A-kassans koppling till fackförbund leder ofta till att man även väljer att ställa sig utanför facket när man lämnar A-kassan. Ungdomar som trevar sig in i arbetsmarknaden via jobb som inte motsvarar genomgången utbildning medför ofta att man inte känner någon naturlig facklig tillhörighet. Utan facklig tillhörighet upplever många sig vid sidan av dagens A-kasselösning även om det inte utgör formellt hinder att ansluta sig till A-kassa. Dagen system leder inte till att samhället får lägre kostnader vid en eventuell arbetslöshet. De hamnar istället oftast hos socialtjänsten efter en tid om de inte lyckas få ett nytt arbete. Man kan tycka att vi skall ha valfrihet att välja om man vill vara med i en A-kassa, men vi har också en skyldighet att tillsammans ta ansvar för att våra skyddsnät fungerar. I detta ingår att ha en möjlighet att kunna försörja sig och att kunna erhålla en rimlig ersättning vid arbetslöshet eller sjukdom. Vi anser därför att en obligatorisk oberoende a-kassa skall införas i Sverige. Den skall inte vara knuten till ett fackförbund. Fackförbunden skall fortfarande vara ett stöd för den enskilda arbetstagaren i diskussioner och förhandlingar med arbetsgivaren. Kretsyttrande: - Distriktsyttrande: Bifall. Reservationer till förmån för avslag till motionen: Berit Jansson m fl. Centerpartiets partistämma 2011 i Åre 13 Att Centerpartiet i regering och riksdag kraftfullt ska agera för att införa en obligatorisk A-kassa för alla och Att avgiften till denna ska vara lika för alla oavsett yrkesområde. Motionär: Annica Nordgren, KG Eriksson Krets: Täby Distrikt: Stockholms län

16 140 Centerpartiets partistämma 2011 i Åre Nr: :18 Allmän A-kassa och basersättning en frihets- och rättvisereform! Allmän A-kassa och basersättning en frihets- och rättvisereform! De rödgröna diskuterar endast ev. orättvisor i sjukförsäkringen när människor inne i systemet omprövas. Några är nollklassade utan tidigare inkomst, och nu diskuteras att de ska erhålla en basersättning för att ej ramla ur trygghetsssystemen. Det räcker med endast ett halvt års arbete för att kunna kvala in i trygghetssystemen. Tio gånger fler människor - flera hundra tusen, många yngre - söker arbete men har inte lyckats att kvalificera sig till A-kassa eller sjukförsäkring. Dessa de verkligt svaga hänvisas i sista hand idag endast till behovsprövat socialbidrag, sedan alla tillgångar av någon storlek har försvunnit. Socialdemokraterna och facken är i denna fråga ultraliberala och slåss desperat för att endast de som gått med i facket (eller Alfakassan) ska erhålla A-kassa, trots att denna till huvuddelen finansieras av skattebetalarna. S sviker därmed totalt de allra svagaste, som vill men inte lyckats få något jobb, de ska hållas utanför tryggheten i socialförsäkringssystemet och istället hänvisas till socialen. Centerpartiet och alliansen (med lite varierande entusiasm) arbetar för att alla som söker arbete ska omfattas av en allmän solidarisk arbetslöshetsförsäkring, med samma argumentation som för att sjukförsäkringen och pensionen är allmän och obligatorisk. Innan man har fått sitt första arbete bör man ändå erhålla en basersättning över socialbidragsnivån, förutsatt att man aktivt söker arbete och betalar den obligatoriska a-kasseavgiften. För den enskilde innebär denna reform avgörande framsteg för frihet och integritet, genom att man erhåller socialbidragets nivå utan att behöva sälja alla sina tillgångar eller få sin totala ekonomi detaljgranskad av myndigheterna som beviljar socialbidrag. Socialförsäkringsutredningen arbetar nu med att reformera försäkringarna, och Centerpartiet driver både en allmän A-kassa samt att arbetslöshets- och sjukförsäkringen bör slås samman. Bra! Men Centerpartiet bör också driva på för att basersättningen i den allmänna A-kassan bör ligga över socialbidragsnivån för alla som omfattas av den allmänna a-kassan och som aktivt söker arbete. Detta innebär endast begränsade merkostnader relativt att de allra flesta av dessa istället hänvisas till socialbidrag och en ingående granskning av de social myndigheterna. Jag yrkar att Centerpartiets riksstämma ställer sig bakom den frihets-, - integritets och rättvisereform som en allmän A-kassa med en grundläggande basersättning skulle innebära! Staffan Danielsson Linköping att Centerpartiets riksstämma ställer sig bakom den frihets-, - integritets och rättvisereform som en allmän A-kassa med en grundläggande basersättning skulle innebära! Motionär: Staffan Danielsson Krets: Linköping Distrikt: Östergötland

17 Nr: :1 Arbetsförmedlingen Nr: :20 Arbetslöshetskassornas avgifter Centerpartiets partistämma 2011 i Åre 141 Bakgrund Då man går till arbetsförmedlingen får man kontakta respektive ansvarsområdeshandläggare för varje område såsom söka arbete, kurser, studier och träning av att söka jobb och skriva CV. Det borde finnas en person som har övergripande ansvar för varje arbetssökande och kan se vad som behöver för vederbörande och kan beställa behövliga tjänster. Det behövs således inga coacher. Varje handläggare har alldeles för många klienter, så möjlighet att träffa en handläggare inom 2 år är mycket små. att man snarast ändrar organisationen inom arbetsförmedlingen och ger varje handläggare på Arbetsförmedlingen ett övergripande ansvar. Flera handläggare skall anställas och all upphandling av coacher skall avslutas och avtal skall avbrytas. Motionär: Nils Lewinsky Krets: Göteborg Distrikt: Göteborg En av Centerpartiets hörnpelare är vikten av grundtrygghet. Den manifesteras t ex i vår kamp för de sämst ställda pensionärerna, för att jobbskatteavdragen ska riktas till de med låga eller medelinkomster och för att de som faller mellan ramarna i sjuk- och arbetslöshetsförsäkring ska lyftas upp igen. Socialbidraget fungerar ju faktiskt som en grundtrygghet, en rättighet när man är illa ute. Den förutsätter dock en ingående prövning av individens ekonomiska resurser, som måste vara på upphällningen, och innebär därmed ett djupt intrång i den enskildes integritet. Kopplat till detta finns också frågan om allmän a-kassa eller ej. Centerpartiet och alliansen förespråkar ju detta, medan de rödgröna - som annars gärna talar vitt och brett om solidaritet och att alla ska med - här gör allt för att förhindra det och behålla en frivillighet, vilket gör att den som drabbas av arbetslöshet och inte omfattas av försäkringen i sista hand hänvisas till socialbidrag. Införandet av en allmän a-kassa är ett steg i riktning mot ett grundskydd som en svensk medborgare äger rätt till utan det integritetsintrång som socialbidragsprövningen innebär. Det är bra att Centerpartiet i den pågående socialförsäkringsutredningen driver frågan om en arbetslivsförsäkring (sjukförsäkring och arbetslöshetsförsäkring slås ihop). Man bör man även utreda om garantiersättningen i denna kan vara en väg för att införa en grundtrygghet för alla innan man uttömt alla sina ekonomiska resurser och socialbidraget tar vid. En annan konkret fråga är om dagens medlemsavgifter till de olika A-kassorna ska vara i samma härad eller starkt differentierade beroende på den faktiska arbetslösheten hos olika yrkeskategorier. Idag kan en akademiker betala 0 kr per månad och en lågavlönad ca 450 kr per månad. Detta är inte rimligt. Eftersom det är ovisst när den allmänna a-kassan kan träda i kraft bör Centerpartiet arbeta för regelförändringar så att avgifterna till dagens olika a-kassor kommer att ligga i samma härad. Att Centerpartiet arbetar för regelförändringar så att avgifterna till dagens olika a-kassor kommer att ligga i samma härad. Motionär: Staffan Danielsson Krets: Linköping Distrikt: Östergötland

18 142 Centerpartiets partistämma 2011 i Åre Distriktsyttrande: Att ersätta dagens system med en obligatorisk sjukförsäkring och en frivillig arbetslöshetsförsäkring som ibland ersätts av eller kompletteras med socialbidrag är nödvändigt för att få ett heltäckande system där folk inte ramlar mellan stolarna. Här är en komplett och obligatorisk arbetslivsförsäkring en självklar lösning för ett parti som står för grundtrygghet för alla. Exakt hur avgiftssystemet ska se ut bör nog studeras vidare, och då bör motionärens idéer kunna var ett bra inspel i detta. Att tillstyrka motionen och sända den vidare till riksstämman Nr: :21 Arbetslösa ungdomar I Norrbottens inland har vi högre arbetslöshet bland ungdomar än i övriga Sverige. Problemet är att den företagsform som vi oftast har är enmansföretag eller med några få anställda. Detta gör att företagen blir mer sårbara och kostnaden för en nyanställning blir mycket hög. Därför vågar inte företagen satsa på en nyanställd även om behovet finns. Vårt förslag är att företagen skulle få möjlighet att ta in en ungdom under en betydligt längre period. Gör en Pajalamodell och prova den uppe hos oss i Pajala. Låt ungdomarna arbeta i samma företag i kanske tre år, så att de har arbetat upp sina kunskaper men även fått möjlighet att visa vad kan och att arbeta in sig i företaget och börjat ge vinst. Arbetsgivarna skriver på ett avtal där de binder sig under en viss tid att behålla ungdomen i företaget. Finansieringen skulle vara att under år 1 så går de på praktiklön från arbetsförmedlingen. År 2 betalar företaget själva 30 % och år 3 så betalar företaget 60%. Resultatet blir att ungdomarna blir mer kreativa och får känsla för företaget samt att företagen kan expandera i hela kommunen. Ungdomarna kan dessutom bo kvar i sin kommun så att inte inlandet utarmas. att Centerpartiet på riksnivå föreslår regeringen att arbeta fram en Pajalamodell och gör ett försök under 3 år. Motionär: Mikael Mäki Krets: Pajala Distrikt: Norrbotten

19 Nr: :22 Att värna om jobb i ett mångreligöst samhäll eller ledighet. Fördelen för arbetsgivaren skulle vara lägre lönekostnader. Centerpartiet Ale ser stora praktiska svårigheter att genomföra en sådan förändring. Centerpartiets partistämma 2011 i Åre 143 Många i Sverige idag tillhör andra religioner än de kristendomen. De har andra högtider och helgdagar. P.g.a. detta måste många ta semester för att fira sina högtidsdagar och är lediga utan skäl när vi firar våra. De får också jobba för vanlig ersättning under sina stora helger medan de får ob-tillägg på för dem helt vanliga dagar när vi har Jul och Påsk etc. följande: Låt var och en ha möjlighet att bestämma vilka högtidsdagar man vill ha. Om vi säger att det finns 10 dagar enligt den kristna traditionen så får man 10 dagar som man kan välja under året. Detta leder inledningsvis till ett merjobb för arbetsgivaren. Fördelen är att man då även kan få en stor grupp människor som inte behöver betalas dubbla ob-tillägg på t.ex julafton och då får en mer flexibel möjlighet att använda sin personal utan stora kostnader och utan att det drabbar den enskilde, snarare tvärtom. Vi som tillhör den kristna traditionen i Sverige har lördag och söndag som helgdagar under veckan. De som tillhör judisk och muslimsk tradition har fredag och lördag. Då skulle helt plötsligt söndagspersonal som väljer att tillhöra den judisk/ muslimska traditionen arbeta under vanlig lön på söndagen. Ob-tillägg kanske för många är det som gör att de vill jobba lite extra det förstår jag. Men skulle det inte kunna vara så att många skulle tycka det vore skönt att kunna fira sina helger och högtider utan att behöva ta av sin semester? Motionär: Pierre Torwald Krets: Ale Distrikt: Norra Älvsborg Kretsyttrande: Styrelsens förslag till yttrande från Centerpartiet Ale Centerpartiet Ale uppfattar motionens syfte som att helgdagar skulle göras religionsneutrala och att detta skulle medföra större flexibilitet i arbetslivet. Det skulle medföra att den enskilde kunde vara ledig på sina högtidsdagar oavsett religion utan att ta ut semesterdagar Distriktsyttrande: Motionären föreslår i sin motion att var och en skall ha möjlighet att själva välja vilka högtidsdagar man vill ha. Centerpartiet i Ale har i sitt yttrande pekat på stora praktiska svårigheter att genomföra en sådan förändring. Distriktsstyrelsen instämmer i detta yttrande och vill också peka på de traditioner som finns i Sverige och som bygger på den kristna grund som Sverige står på. I Sverige idag finns människor med många olika trosinriktningar som alla har sin rätt att följa sina traditioner och en förändring som motionären avser skulle inte vara gynnsam för någon,. Distriktsstyrelsen föreslår distriktsstämman: Att avslå motionen Att skicka motionen vidare till Centerpartiets partistämma i Åre

20 144 Centerpartiets partistämma 2011 i Åre Nr: :23 Arbetstid På 40 år har veckoarbetstiden i Sverige inte ändrats utan är 40 timmar. Om man ser till hur andra länder i EU har det så kan man konstatera att de flesta inte har så hög veckoarbetstid Att veckoarbetstiden sänks till 38 timmar per vecka för heltid dagtid Motionär: Yvonne Andrén Krets: Bollebygd Distrikt: Sjuhärad Nr: :24 Jobblinjen Jobblinjen är ett begrepp som används i politiken. Alla ska ha rätten att komma tillbaka till jobb, att få en andra chans och kunna försörja sig själv står att läsa i Alliansens grön röst. Många har inte ens fått en första chans. Många med handikapp känner av detta. De vill också kunna göra en insats i samhället och få uppleva meningsfullhet och självkänsla. Nu har istället många fått leva i ovisshet om sin försörjning när försäkringskassan dragit in bidrag och hänvisat till socialbidrag. Detta är inte värdigt! Följ Jobblinjen fullt ut! Se till att det finns variation på skyddade arbeten och lönebidragsmöjligheter. För att seriöst diskutera jobblinjen måste man se till alla grupper. Att man ser till att det finns realistiska arbetsuppgifter även för personer med funktionshinder såväl fysiskt som psykiskt i form av lönebidrag alternativt skyddade arbeten Motionär: Anna-Karin Kindgren Ordf. Krets: Centerkvinnorna Boxholm Distrikt: Östergötland

Fler jobb till kvinnor

Fler jobb till kvinnor Fler jobb till kvinnor - Inte färre. Socialdemokraternas politik, ett hårt slag mot kvinnor. juli 2012 Elisabeth Svantesson (M) ETT HÅRT SLAG MOT KVINNOR Socialdemokraterna föreslår en rad förslag som

Läs mer

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb augusti 2010 Den viktigaste uppgiften för Centerpartiet och Alliansregeringen är att minska utanförskapet och

Läs mer

Alla regler i LAS krockar med vår verklighet!

Alla regler i LAS krockar med vår verklighet! Alla regler i LAS krockar med vår verklighet! Trä- och Möbelindustriförbundet och Skogsindustrierna Visby den 5 juli 2010 1 Vi representerar företag med 40 000 anställda Trä- och Möbelindustriförbundet

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:2564 av Annie Lööf m.fl. (C) Underlätta för jobbskaparna

Motion till riksdagen: 2014/15:2564 av Annie Lööf m.fl. (C) Underlätta för jobbskaparna Partimotion Motion till riksdagen: 2014/15:2564 av Annie Lööf m.fl. (C) Underlätta för jobbskaparna Sammanfattning Små och medelstora företag är motorn för hållbar tillväxt runt om i hela Sverige. Fyra

Läs mer

Trygghetssystem för företagare. - FöretagarFörbundet analyserar och kommenterar Regeringens beslut

Trygghetssystem för företagare. - FöretagarFörbundet analyserar och kommenterar Regeringens beslut - FöretagarFörbundet analyserar och kommenterar Regeringens beslut Företagares sociala trygghet Regeringen presenterade den 18 september 2009 tio reformer för hur företagares sociala trygghet kan stärkas.

Läs mer

Först några inledande frågor

Först några inledande frågor ISSP 2006 Siffrorna anger svarsfördelning i %. Först några inledande frågor Fråga 1 Anser Du att människor bör följa lagen utan undantag, eller finns det vissa tillfällen då människor bör följa sitt samvete

Läs mer

Ska världens högsta marginalskatter bli ännu högre? - en granskning av S, V och MP:s förslag till avtrappning av jobbskatteavdraget

Ska världens högsta marginalskatter bli ännu högre? - en granskning av S, V och MP:s förslag till avtrappning av jobbskatteavdraget Ska världens högsta marginalskatter bli ännu högre? - en granskning av S, V och MP:s förslag till avtrappning av jobbskatteavdraget 2013-10-15 Moderaterna i riksdagens skatteutskott Inledning... 3 1. Marginalskatterna

Läs mer

FöreningsSparbanken Analys Nr 6 8 mars 2006

FöreningsSparbanken Analys Nr 6 8 mars 2006 FöreningsSparbanken Analys Nr 6 8 mars 2006 FöreningsSparbankens Företagarpris 2006 Finalisterna ser ganska goda utsikter för Sveriges konkurrenskraft men det blir allt tuffare Idag den 8 mars kl 16.15

Läs mer

Slutbetänkande av parlamentariska socialförsäkringsutredningen (SOU 2015:21) Mer trygghet och bättre försäkring

Slutbetänkande av parlamentariska socialförsäkringsutredningen (SOU 2015:21) Mer trygghet och bättre försäkring Datum Referens 2015-08-11 SOU 2015:21 Dnr 56 2010-2015 Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Slutbetänkande av parlamentariska socialförsäkringsutredningen (SOU 2015:21) Mer trygghet och bättre försäkring

Läs mer

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 Sverige byggs starkt genom fler i arbete. När fler arbetar kan vi fortsätta lägga grund för och värna allt det

Läs mer

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

Frågor & svar om a-kassan. inför 7 september

Frågor & svar om a-kassan. inför 7 september Frågor & svar om a-kassan inför 7 september Frågor och svar om a-kassan Fråga: Varför bör den som blir arbetslös ha sin inkomst tryggad? Svar: Alla människor behöver kunna planera sin ekonomi. Det faktum

Läs mer

A-kassan är till för dig som har arbete

A-kassan är till för dig som har arbete A-kassan är till för dig som har arbete Illustration: Robert Nyberg. Trygga vågar Trygga människor vågar. Vågar ställa om och pröva nya banor. Samhällets sätt att tillverka varor och erbjuda tjänster förändras

Läs mer

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan'

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' 1 'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' På ett möte i Västervik den 19 juni 2001 bestämde vi i centerpartiet

Läs mer

Så vill vi utveckla landsbygdsföretagandet! Rebecca Källström, vice chefekonom Företagarna

Så vill vi utveckla landsbygdsföretagandet! Rebecca Källström, vice chefekonom Företagarna Så vill vi utveckla landsbygdsföretagandet! Rebecca Källström, vice chefekonom Företagarna Sveriges största företagarorganisation och företräder omkring 75 000 företagare Medlemsägd, medlemsstyrd och partipolitiskt

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av regelverket kring tvister i samband med uppsägning. Dir. 2011:76. Beslut vid regeringssammanträde den 15 september 2011

Kommittédirektiv. Översyn av regelverket kring tvister i samband med uppsägning. Dir. 2011:76. Beslut vid regeringssammanträde den 15 september 2011 Kommittédirektiv Översyn av regelverket kring tvister i samband med uppsägning Dir. 2011:76 Beslut vid regeringssammanträde den 15 september 2011 Sammanfattning En särskild utredare ska se över reglerna

Läs mer

Klart att det spelar roll!

Klart att det spelar roll! roll! Klart att det spelar Vi kräver en politik för fler jobb I ett litet land som Sverige är den ekonomiska och sociala utvecklingen beroende av en framgångsrik exportindustri. I den globala konkurrensen

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:2275 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) Bättre omställning och ett längre arbetsliv

Motion till riksdagen 2015/16:2275 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) Bättre omställning och ett längre arbetsliv Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:2275 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) Bättre omställning och ett längre arbetsliv Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs

Läs mer

RUT GER KLÖVER! De nya RUT-jobben en vinst för både individ, samhälle och fler företag

RUT GER KLÖVER! De nya RUT-jobben en vinst för både individ, samhälle och fler företag RUT GER KLÖVER! De nya RUT-jobben en vinst för både individ, samhälle och fler företag 1 Tusentals jobb hotas om RUT avskaffas RUT-avdraget, det vill säga rätten att dra av halva kostnaden för hushållsnära

Läs mer

Almegas proposition 2012/ Del 2. Förslag för ett längre och mer dynamiskt arbetliv ALMEGA- Prop. 2012/2

Almegas proposition 2012/ Del 2. Förslag för ett längre och mer dynamiskt arbetliv ALMEGA- Prop. 2012/2 ALMEGA- Biblioteket Almegas proposition 2012/ Del 2 Förslag för ett längre och mer dynamiskt arbetliv Prop. 2012/2 I framtiden kommer de flesta av oss att behöva arbeta längre och byta karriär oftare.

Läs mer

Sänkt arbetsgivaravgift. nya jobb

Sänkt arbetsgivaravgift. nya jobb Sänkt arbetsgivaravgift ger nya jobb Rapport från Företagarna oktober 2010 Innehåll Bakgrund... 3 Arbetsgivaravgiften den viktigaste skatten att sänka... 4 Sänkt arbetsgivaravgift = fler jobb?... 6 Policyslutsatser

Läs mer

Rapport Medlemspanelen augusti 2010 FöretagarFörbundet

Rapport Medlemspanelen augusti 2010 FöretagarFörbundet Rapport Medlemspanelen augusti 2010 FöretagarFörbundet Fakta om undersökningen Undersökningen genomfördes med webbenkäter mellan den 12-17 augusti 2010 av Hero Kommunikation AB. Undersökningen gjordes

Läs mer

Det måste alltså bli frivilligt att teckna kollektivavtal. Det finns flera vägar för att nå dit.

Det måste alltså bli frivilligt att teckna kollektivavtal. Det finns flera vägar för att nå dit. Rapport från Företagarna mars 2011 Sammanfattning och synpunkter... 2 Så gjordes undersökningen... 3 Sextio procent av företagen har inte kollektivavtal... 4 Större småföretag har oftare kollektivavtal/hängavtal...

Läs mer

Ansvar för jobb och tillväxt Mer kvar av lönen för dem som jobbar

Ansvar för jobb och tillväxt Mer kvar av lönen för dem som jobbar 2013-09-16 Ansvar för jobb och tillväxt Mer kvar av lönen för dem som jobbar Ansvar för jobb och tillväxt Mer kvar av lönen för dem som jobbar Alliansregeringenvillstärkadrivkrafternaförjobbgenomattgelågoch

Läs mer

Männens jobb sätts före kvinnornas

Männens jobb sätts före kvinnornas Männens jobb sätts före kvinnornas - En granskning av Socialdemokraternas förslag om försämrat RUT-avdrag Mars 2014 Moderaterna i riksdagens skatteutskott Innehåll 1. Inledning... 3 2. HUS-avdragen...

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Socialdemokraternas. skattechock. mot ungas jobb. Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter

Socialdemokraternas. skattechock. mot ungas jobb. Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter Socialdemokraternas skattechock mot ungas jobb Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter Inledning Den rödgröna oppositionens förslag om höjda arbetsgivaravgifter för unga

Läs mer

Hur klarar företagen generationsväxlingen?

Hur klarar företagen generationsväxlingen? Hur klarar företagen generationsväxlingen? Rapport från Företagarna mars 211 Innehållsförteckning Inledning... 3 Var fjärde företagare vill trappa ned på fem års sikt... 4 Hur ser planerna för generationsväxlingen

Läs mer

Vart femte företag minskar antalet seniorer Vid återinförd särskild löneskatt (SKOP)

Vart femte företag minskar antalet seniorer Vid återinförd särskild löneskatt (SKOP) Vart femte företag minskar antalet seniorer Vid återinförd särskild löneskatt (SKOP) Särskild löneskatt slår hårt mot seniorer Vart femte företag i Sverige skulle minska antalet anställda över 65 år om

Läs mer

Tillväxt genom entreprenörskap och företagande

Tillväxt genom entreprenörskap och företagande Tillväxt genom entreprenörskap och företagande Orups gränd 3 Den svenska politiken har under många år präglats av en misstänksamhet mot företag och då framförallt små företag. I sann saltsjöbadsanda har

Läs mer

En stark a-kassa för trygghet i förändringen

En stark a-kassa för trygghet i förändringen En stark a-kassa för trygghet i förändringen En stark a-kassa för trygghet i förändringen När den moderatledda regeringen tillträde hösten 2006 inledde man med att snabbt försvaga arbetslöshetsförsäkringen.

Läs mer

DAGS FÖR ETT FEMINISTISKT SYSTEMSKIFTE I VÄLFÄRDEN

DAGS FÖR ETT FEMINISTISKT SYSTEMSKIFTE I VÄLFÄRDEN DAGS FÖR ETT FEMINISTISKT SYSTEMSKIFTE I VÄLFÄRDEN Dags för ett feministiskt systemskifte i välfärden Det drar en feministisk våg över Sverige. Den feministiska rörelsen är starkare än på mycket länge

Läs mer

P R E S S M E D D E L A N D E

P R E S S M E D D E L A N D E P R E S S M E D D E L A N D E Stockholm 1998-09-17 sidan 1(1) Rapport om partiernas syn på arbetsrätten Det har blivit modernt att försämra Efter en genomgång av partiernas valmanifest kan man konstatera,

Läs mer

Uppdraget - att värna det fackliga löftet. (kopieupplaga)

Uppdraget - att värna det fackliga löftet. (kopieupplaga) Uppdraget - att värna det fackliga löftet (kopieupplaga) LO För mer läsning beställ boken: Löftet löntagarna och makten på arbetets marknad från Bilda Distribution i Stockholm, telefon 08-709 05 00, e-post

Läs mer

Att försörja sig och utvecklas

Att försörja sig och utvecklas Att försörja sig och utvecklas i Sverige Utbildningsmöjligheter en utbildning obligatorisk gratis en grundskola en gymnasieskola frivillig komvux en vuxen en folkhögskola att studera en yrkeshögskola en

Läs mer

Lönesänkarpartiet moderaterna

Lönesänkarpartiet moderaterna Lönesänkarpartiet moderaterna En granskning av moderaternas politik för otrygga jobb -Byggnads agerande är en skamfläck för hela LO. Här har ett skolbygge upphandlats enligt alla konstens regler. Fredrik

Läs mer

Från noll till hundra - barometern för ungt företagande

Från noll till hundra - barometern för ungt företagande Från noll till hundra - barometern för ungt företagande Uppsalas företagsklimat sett med unga ögon Sveriges unga vill starta och driva företag. Siffror från Tillväxtverket visar att fyra av tio ungdomar

Läs mer

Inkomstpolitiskt program

Inkomstpolitiskt program Inkomstpolitiskt program Inkomstpolitiska programmet / 2008-11-23/25 1 Inledning Löneskillnader påverkar inkomstfördelningen och därmed också fördelning av möjligheter till konsumtion. Till detta kommer

Läs mer

2010-08-30. Södertälje behöver fler företag

2010-08-30. Södertälje behöver fler företag Södertälje behöver fler företag Sex lokala och sex nationella förslag för entreprenörskap och ökat företagande Södertälje har ett starkt näringsliv. Södertälje motsvarar till antalet invånare knappt 1

Läs mer

Finansiering av förslagen sker i huvudsak genom att flera typer av skatteplanering stoppas.

Finansiering av förslagen sker i huvudsak genom att flera typer av skatteplanering stoppas. Promemoria 2008-09-08 Bättre villkor för företagande och konkurrens För att möta Sveriges utmaningar kommer Alliansregeringen i samband med höstens budgetproposition att lägga fram nya förslag för att

Läs mer

Inkomstpolitiskt program

Inkomstpolitiskt program Inkomstpolitiskt program Innehållsförteckning Inledning 3 Lön och lönevillkor 4 Kollektivavtal och arbetsrätt 5 Skatter 6 Socialförsäkringar 7 Inkomstpolitiska programmet / 2012-11-18/20 Inledning Sverige

Läs mer

Korttidsarbete. Ett partsgemensamt förslag för Sverige

Korttidsarbete. Ett partsgemensamt förslag för Sverige Korttidsarbete Ett partsgemensamt förslag för Sverige En partsgemensam rapport från Gruvornas Arbetsgivareförbund, GS, IF Metall, Industri- och KemiGruppen, Skogsindustrierna, Stål och Metall Arbetsgivareförbundet,

Läs mer

SLOPA DIFFERENTIERAD A-KASSEAVGIFT! Differentierade a-kasseavgifter fungerar inte

SLOPA DIFFERENTIERAD A-KASSEAVGIFT! Differentierade a-kasseavgifter fungerar inte SLOPA DIFFERENTIERAD A-KASSEAVGIFT! Differentierade a-kasseavgifter fungerar inte 2 Sammanfattning Den här rapporten presenterar den första undersökning som på ett systematiskt sätt besvarar frågan hur

Läs mer

GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010

GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010 GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010 Samordnade förbundsförhandlingar LOs stadgar innehåller sedan kongressen 2008 tre former för samverkan mellan medlemsförbunden i en avtalsrörelse gemensamma förhandlingar,

Läs mer

ORDNING OCH REDA MED LAGAR OCH KOLLEKTIVAVTAL

ORDNING OCH REDA MED LAGAR OCH KOLLEKTIVAVTAL ORDNING OCH REDA MED LAGAR OCH KOLLEKTIVAVTAL LO-TCO Rättsskydd AB MINDRE KAOS MED KOLLEKTIVAVTAL Kollektivavtalen ger ordning och reda på arbetsplatserna. Med dem i handen står vi starkare mot arbetsgivarna.

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal

Du tjänar på kollektivavtal Du tjänar på kollektivavtal Föräldralön. Mer pengar att röra dig med när du är föräldraledig tack vare kollektivavtalet. ITP. Marknadens bästa pensionsförsäkring ger dig mer pengar när du slutar jobba

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:1457 av Erik Bengtzboe (M) Politik för fler jobb och bättre integration

Motion till riksdagen 2015/16:1457 av Erik Bengtzboe (M) Politik för fler jobb och bättre integration Enskild motion Motion till riksdagen 2015/16:1457 av Erik Bengtzboe (M) Politik för fler jobb och bättre integration Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen

Läs mer

Partigranskning mars 2006

Partigranskning mars 2006 Företagarna granskar del 2 Partigranskning mars 2006 Hur stämmer partiernas karta med företagens verklighet? mars 2006 Kopplingen mellan jobb, välfärd och företagande har spelat en viktig roll i årets

Läs mer

fler Jobb åt gör sverige unga grönare utveckla småföretagen möjligheter hela landet Budgetpropositionen 2014 centerframgångar

fler Jobb åt gör sverige unga grönare utveckla småföretagen möjligheter hela landet Budgetpropositionen 2014 centerframgångar fler gör sverige grönare Jobb åt unga ge småföretagen möjligheter utveckla hela landet Budgetpropositionen 2014 centerframgångar BP14 en framgång för Centerpartiet Budgeten för 2014 är en arbetsseger för

Läs mer

36 beslut som har gjort Sverige kallare

36 beslut som har gjort Sverige kallare 36 beslut som har gjort Sverige kallare Källa: LO-TCO Rättsskydd Årsredovisning 2009 19 förändringar i sjukförsäkringen Mindre pengar och tuffare bedömningar Januari 2007 Sänkt tak i sjukförsäkringen Var

Läs mer

10 löften och ett handslag! - En ny Socialdemokratisk arbetsgivarepolitik i Östergötland!

10 löften och ett handslag! - En ny Socialdemokratisk arbetsgivarepolitik i Östergötland! Östergötland 2009-11-16 10 löften och ett handslag! - En ny Socialdemokratisk arbetsgivarepolitik i Östergötland! Socialdemokraterna i Östergötland har presenterat ett program som ska genomföras efter

Läs mer

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter JOBBA! En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter 23 sidor som ger dig bättre koll på ditt jobb och på oss 05 välkommen till ditt arbetsliv! Om att jobba och varför vi ger dig den här broschyren.

Läs mer

Kapitalförsörjning och riskkapital

Kapitalförsörjning och riskkapital Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:119 av Josef Fransson m.fl. (SD) Kapitalförsörjning och riskkapital Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om

Läs mer

Kommitté 9 Företagande och arbetsmarknad

Kommitté 9 Företagande och arbetsmarknad Centerpartiets partistämma 2011 i Åre 87 Kommitté - Företagande och arbetsmarknad Kommitté Företagande och arbetsmarknad Bär och Bärplockning, motion :1 1. Att Centerpartiet verkar för att bärplockare

Läs mer

Lagen om anställningsskydd

Lagen om anställningsskydd Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:447 av Isabella Hökmark (M) Lagen om anställningsskydd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om lagen om anställningsskydd

Läs mer

MOTIONER OCH UTLÅTANDEN. Medlemsavgift DAGORDNINGSPUNKT. nr 25

MOTIONER OCH UTLÅTANDEN. Medlemsavgift DAGORDNINGSPUNKT. nr 25 MOTIONER OCH UTLÅTANDEN Medlemsavgift DAGORDNINGSPUNKT nr 25 Sid 2 Medlemsavgifter HEM Innehåll Dagordningspunkt 25... 3 Motion nr 16 Angående avgiftsklasser för medlemsavgifter... 3 Motion nr 17 Angående

Läs mer

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland På rätt väg - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland 19 steg mot ett bättre Gotland Dessa 19 steg är socialdemokratiska tankar och idéer om hur vi tillsammans här på Gotland kan skapa

Läs mer

En tredje skattesänkning för Sveriges pensionärer

En tredje skattesänkning för Sveriges pensionärer 2010-03-27 En tredje skattesänkning för Sveriges pensionärer Sverige ser ut att ha klarat sig igenom finanskrisen bättre än många andra länder. Aktiva insatser för jobben och välfärden, tillsammans med

Läs mer

Riktiga jobb åt alla. Strategi för full sysselsättning för funktionshindrade september 2006. www.centerpartiet.se

Riktiga jobb åt alla. Strategi för full sysselsättning för funktionshindrade september 2006. www.centerpartiet.se Riktiga jobb åt alla Strategi för full sysselsättning för funktionshindrade september 2006 www.centerpartiet.se Arbetslösheten bland funktionshindrade har ökat Ingen grupp i samhället har drabbats så hårt

Läs mer

Almegas proposition 2012/ Del 1. Förslag för lägre ungdomsarbetslöshet ALMEGA- Prop. 2012/1

Almegas proposition 2012/ Del 1. Förslag för lägre ungdomsarbetslöshet ALMEGA- Prop. 2012/1 ALMEGA- Biblioteket Almegas proposition 2012/ Del 1 Förslag för lägre ungdomsarbetslöshet Prop. 2012/1 Ungdomsarbetslösheten fortsätter, trots en rad åtgärder de senaste åren, att vara ett av våra största

Läs mer

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 Telefontider: måndag, onsdag, fredag 8.30 12.00 och tisdag, torsdag kl. 13.00 16.00 Vad jobbar vi med just nu: Mycket händer i TioHundra ab. Hela bolagsstyrelsen

Läs mer

#4av5jobb. #4av5jobb. Du som företagare skapar jobben. Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna

#4av5jobb. #4av5jobb. Du som företagare skapar jobben. Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna Du som företagare skapar jobben SMÅFÖRETAGEN Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna SMÅFÖRETAG SKAPAR STOR TILLVÄXT Det är lätt att tro att alla jobb skapas av de stora och multinationella företagen.

Läs mer

Arbetstidsförkortning - en dålig reglering

Arbetstidsförkortning - en dålig reglering Arbetstidsförkortning - en dålig reglering Sammanfattning: Många tror att arbetstidsförkortning är den rätta metoden att minska arbetslösheten. Men problemet är snarare för mycket regleringar, inte för

Läs mer

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Att bli medlem i Handels en bra affär! Medlemskap i facket är fortfarande en självklarhet samtidigt finns det undersökningar

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Utvärdering av alliansregeringens två första år

Utvärdering av alliansregeringens två första år FöretagarFörbundets medlemspanel bland småföretagare Utvärdering av alliansregeringens två första år 08-09-16 1 Fakta om FöretagarFörbundets medlemspanel bland småföretagare Hur genomfördes panelundersökningen?

Läs mer

Centerpartiet: En ny svensk modell för småföretagen? - FöretagarFörbundet granskar Centerpartiets nya förslag

Centerpartiet: En ny svensk modell för småföretagen? - FöretagarFörbundet granskar Centerpartiets nya förslag Centerpartiet: En ny svensk modell för småföretagen? - FöretagarFörbundet granskar Centerpartiets nya förslag En ny svensk modell för småföretagen? Centerpartiet har nu kommit med ett nytt stort paket

Läs mer

Bygg välfärd! dalarnas län 1

Bygg välfärd! dalarnas län 1 Bygg välfärd! dalarnas län 1 välfärd 3 Världens bästa välfärd utan privata vinster Varje dag lämnar massor av människor sina allra bästa, sina barn, till förskola, skola och barnomsorg. Många lämnar vården

Läs mer

Om enskilda överenskommelser

Om enskilda överenskommelser Fackförbundet ST Förhandlingsenheten 2012-12-14 Om enskilda överenskommelser Viktigt att tänka på om ni ska träffa lokalt kollektivavtal om enskilda överenskommelser Inledning Avsikten är att ge en översiktlig

Läs mer

med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

med att göra Sverige till världens bästa land att leva i med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land där var och en oavsett bakgrund kan växa och ta sin del

Läs mer

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun Förslag 2013-03-28 Framtid Ånge 2.0 Strategi för utveckling av Ånge kommun 2014-2020 1 Du håller framtiden i din hand Framtid Ånge 2.0 är Ånge kommuns utvecklingsstrategi för den bygd som vi lever och

Läs mer

ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista

ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning Ordlista ordförande fackförening/facket fackklubb kommunalarbetareförbundet fackförbund kommun landsting medlem löntagare socialdemokrat tjänsteman arbetare

Läs mer

Den orättvisa sjukförsäkringen

Den orättvisa sjukförsäkringen Den orättvisa sjukförsäkringen Orättvis sjukförsäkring Den borgerliga regeringens kalla politik drar oss ned mot den absoluta nollpunkten. I snabb takt har de genomfört omfattande förändringar i den allmänna

Läs mer

Trygghet i arbete sysselsättning och inkomst. Preliminära resultat från en enkätundersökning till anställda hösten 2010

Trygghet i arbete sysselsättning och inkomst. Preliminära resultat från en enkätundersökning till anställda hösten 2010 Trygghet i arbete sysselsättning och inkomst Preliminära resultat från en enkätundersökning till anställda hösten 2010 Sociologiska institutionen, Göteborgs universitet 1 Inledning Hösten 2009 fick Sociologiska

Läs mer

Skattepolitik för att det ska löna sig att arbeta

Skattepolitik för att det ska löna sig att arbeta Kommittémotion Motion till riksdagen 2017/18:3839 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) Skattepolitik för att det ska löna sig att arbeta Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som

Läs mer

DYRARE ATT BO. Så skulle vänsterpartiernas politik drabba Sveriges villa- och radhusägare

DYRARE ATT BO. Så skulle vänsterpartiernas politik drabba Sveriges villa- och radhusägare DYRARE ATT BO Så skulle vänsterpartiernas politik drabba Sveriges villa- och radhusägare Inledning Villaägarna det är vårt folk Gunnar Sträng, tidigare socialdemokratisk finansminister Inför höstens val

Läs mer

Fredagsmys. 12 sidor om fattiga barn i ett rikt land.

Fredagsmys. 12 sidor om fattiga barn i ett rikt land. Fredagsmys. 12 sidor om fattiga barn i ett rikt land. Sverige är ett rikt land Trots det lever över 220 000 barn i fattigdom. Det beror ofta på att deras föräldrar saknar jobb eller arbetar deltid mot

Läs mer

Jobben först investera i våra unga!

Jobben först investera i våra unga! Jobben först investera i våra unga! Ofta får man höra att dagens ungdom är slö, slapp och likgiltig. Det snacket har jag aldrig trott på. Jag tror på den svenska ungdomens vilja till gemenskap och personliga

Läs mer

Småföretagande i världsklass!

Småföretagande i världsklass! Småföretagande i världsklass! Vi vill att det är: lätt att starta företag kul att driva företag enkelt att driva företag tryggt att driva företag lönsamt att driva företag Vi är den växande organisationen

Läs mer

Arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning

Arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning Enskild motion Motion till riksdagen: 2014/15:1697 av Désirée Pethrus (KD) Arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som

Läs mer

Ökade klyftor och ett otryggare arbetsliv

Ökade klyftor och ett otryggare arbetsliv Ökade klyftor och ett otryggare arbetsliv Ett PM om konsekvenserna av en borgerlig regerings politik Dyrare och lägre a-kassa, fler otrygga jobb, skrotad rätt till heltid och uteblivna satsningar på arbetsmiljö

Läs mer

5 skäl för att inte införa förmögenhetsskatt på vanligt fondsparande

5 skäl för att inte införa förmögenhetsskatt på vanligt fondsparande 5 skäl för att inte införa förmögenhetsskatt på vanligt fondsparande Fondbolagens förening Oktober 2011 STUREPLAN 6, SE-114 35 STOCKHOLM, SWEDEN, TEL +46 (0)8 506 988 00, INFO@FONDBOLAGEN.SE, FONDBOLAGEN.SE

Läs mer

Diagram2: Utbetalt ekonomiskt bistånd exklusive introduktionsersättning, tkr

Diagram2: Utbetalt ekonomiskt bistånd exklusive introduktionsersättning, tkr 2 (7) 3 (7) Inför valet 2006 hade de borgerliga partierna ett högt tonläge. Socialdemokraterna hade misslyckats med jobben. Trots hög tillväxt rådde massarbetslöshet i Sverige. Ännu värre, många fler än

Läs mer

Socialdemokraterna. Stockholm 2010-09-03. Lex Jörg. Slut på slöseriet med mänskliga och ekonomiska resurser

Socialdemokraterna. Stockholm 2010-09-03. Lex Jörg. Slut på slöseriet med mänskliga och ekonomiska resurser Socialdemokraterna Stockholm 2010-09-03 Lex Jörg Slut på slöseriet med mänskliga och ekonomiska resurser 2 (6) Varje dag kommer nya exempel på personer som drabbas på ett helt orimligt sätt av det regelverk

Läs mer

Alla behövs för ett bättre Lysekil

Alla behövs för ett bättre Lysekil Alla behövs för ett bättre Lysekil Bäst i klassen i ekonomi Kommunens utgifter är alldeles för stora i förhållande till intäkterna. Moderaterna lovar att skapa en ekonomi som tar oss ut ur krisen. Med

Läs mer

Företagarens vardag 2014

Företagarens vardag 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag 2014 3 av 10 Många företagare tycker att det har blivit svårare att driva företag under de senaste fyra

Läs mer

Vi har inte råd med en borgerlig regering

Vi har inte råd med en borgerlig regering Vi har inte råd med en borgerlig regering En granskning av vad moderaternas politik kostar löntagare efter valet 2006 1 2 Vi har inte råd med en borgerlig regering! Plötsligt var allt som förändrat. Åtminstone

Läs mer

Företagare om turordningsreglerna, visstid och arbetsgivaravgiften för unga

Företagare om turordningsreglerna, visstid och arbetsgivaravgiften för unga MAJ 2014 Trösklar och trampoliner Företagare om turordningsreglerna, visstid och arbetsgivaravgiften för unga Författare: Patrik Karlsson Innehåll Bakgrund... 2 Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Företagens

Läs mer

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten!

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobbkommissionen Socialdemokraterna i Sörmland SSU i Sörmland Sverige står inför den värsta jobbkrisen på decennier. Hårdast drabbas de som redan

Läs mer

Almegas proposition 2012/ Del 3. Förslag för bättre arbetsförmedling och rehabilitering ALMEGA- Prop. 2012/3

Almegas proposition 2012/ Del 3. Förslag för bättre arbetsförmedling och rehabilitering ALMEGA- Prop. 2012/3 ALMEGA- Biblioteket Almegas proposition 2012/ Del 3 Förslag för bättre arbetsförmedling och rehabilitering Prop. 2012/3 I mars fick 143 000 personer sjukpenning, samtidigt konstaterade Arbetsförmedlingen

Läs mer

Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val.

Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val. Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val. Jag bryr mig om valet i höst! För jag tror på alla människors lika värde och rätt. Och jag vägrar ge upp.

Läs mer

Frihet viktigast för småföretagarna

Frihet viktigast för småföretagarna Frihet viktigast för småföretagarna Rapport från Företagarna december 2010 Innehåll Inledning... 3 Tre av fyra företagare skulle rekommendera en familjemedlem att bli egen företagare... 4 Friheten viktigaste

Läs mer

Så mycket mer i skatt betalar en pensionär 2016 Och de senaste tio åren

Så mycket mer i skatt betalar en pensionär 2016 Och de senaste tio åren Så mycket mer i skatt betalar en pensionär 2016 Och de senaste tio åren Innehåll ernas beskattning... 3 Skatteskillnaden mellan pension och lön.... 5 Skattebetalarna anser...13 ernas beskattning Före 2007

Läs mer

Stockholm 2010-08-19 Socialdemokraternas handlingsplan för ordning och reda på arbetsmarknaden

Stockholm 2010-08-19 Socialdemokraternas handlingsplan för ordning och reda på arbetsmarknaden Socialdemokraterna Stockholm 2010-08-19 Socialdemokraternas handlingsplan för ordning och reda på arbetsmarknaden 2 (5) Socialdemokraternas handlingsplan för ordning och reda på arbetsmarknaden Arbetsmarknaden

Läs mer

Höstbudgeten för 2007: väntade förslag med jobbavdrag och sänkt ersättning i a-kassan

Höstbudgeten för 2007: väntade förslag med jobbavdrag och sänkt ersättning i a-kassan Pressmeddelande Stockholm den 16 oktober 2006 Höstbudgeten för 2007: väntade förslag med jobbavdrag och sänkt ersättning i a-kassan Vid årsskiftet sänks skatten för löntagarna, medan familjepolitiska förslagen

Läs mer

Datum Vår referens Dokumentnr. 2009-05-07 Avtalsenheten 09.05. Gallringstid 2014-12-31

Datum Vår referens Dokumentnr. 2009-05-07 Avtalsenheten 09.05. Gallringstid 2014-12-31 CIRKULÄR Till Regionkontor, klubbar och arbetsplatsombud inom Teknikarbetsgivarnas, Industri- och Kemigruppens samt Stål och Metallarbetsgivarförbundets områden. Unionen Direkt Avtalsenheten Datum Vår

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 15.12.2016 2017/0000(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE med ett förslag till Europaparlamentets rekommendation

Läs mer

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:3265 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen anvisar anslagen för 2017 inom

Läs mer

70 procents sysselsättning år 2025

70 procents sysselsättning år 2025 PM 2015-10-01 70 procents sysselsättning år 2025 Ett nytt sysselsättningsmål för Sverige Ett sysselsättningsmål för Sverige Folkpartiet Liberalerna föreslår i vår budgetmotion ett sysselsättningsmål för

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer