FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE"

Transkript

1 2064 HSB brf Fölet 1 Styrelsen för HSB:s bostadsrättsförening Fölet i Motala,, får härmed avge redovisning för , föreningens 36:e verksamhetsår. Bostadsrättsföreningen FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Bostadsrättsföreningen bildades 1965 och föreningens hus stod inflyttningsklara Föreningen äger fastigheten Hingsten 8 med adress Strandvägen 34 A-E. Föreningens hus omfattar 40 bostäder med en sammanlagd yta av m², 2 hyreslokaler med en sammanlagde yta av 186 m² samt 16 garage och 21 bilplatser. Medelyta för bostäder är ca 69 m². Styrelsen under verksamhetsåret Styrelsen har sedan föregående ordinarie föreningsstämma haft följande sammansättning: Ulf Birgerson Karl-Gösta Rubertson Tommy Holmberg Britt-Inger Karlsson Jacob Murén Mikael Andersson Käthe Fischer Ann-Marie Nilsson ordförande vice ordförande sekreterare vice sekreterare ledamot HSB-ledamot suppleant suppleant I tur att avgå vid kommande årsstämma är ledamöterna Ulv Birgersson, Karl-Gösta Rubertson och Britt-Inger Karlsson samt suppleanterna Käthe Fischer och Ann-Marie Nilsson. Medlemsantal och lägenhetsöverlåtelser Vid verksamhetsårets slut var medlemsantalet 40 st. HSB Östergötland innehar även ett medlemskap i föreningen. Vid stämman har en bostadsrätt en röst oavsett antalet innehavare. Antalet överlåtelser har under verksamhetsåret varit 7 st. Föreningsstämma Ordinarie föreningsstämma hölls den 23 november Sammanträden under verksamhetsåret Styrelsen har hållit 7 protokollförda styrelsemöten under verksamhetsåret. Revisorer Revisorer har varit Anette Lamander med Solveig Sjöhagra som ersättare samt BoRevision AB.

2 HSB brf Fölet Representanter i HSB Östergötlands fullmäktige Bostadsrättsföreningens representant i HSB Östergötlands fullmäktige har varit Ulf Birgerson med Karl-Gösta Rubertson som ersättare. Valberedning Valberedning under året har varit Gudrun Hellman, sammankallande, och Bo Hellman. KUL-kommitté Karl-Gösta Rubertson, sammankallande, Britt-Inger Karlsson och Laila Wrisman har ingått i KUL-kommittén. Vicevärd och anställda Vicevärd i föreningen har varit Lasse Eriksson. Vicevärdstjänsten köps av HSB Boservice AB. Bostadsrättsföreningen har ingen egen anställd personal. Avtal har tecknats med HSB Östergötland avseende den administrativa förvaltningen och med HSB Boservice AB vad gäller den tekniska skötseln. Fastighetsunderhåll Under verksamhetsåret har följande underhållsarbeten utförts: - Nya hyresgästregister och dörrskyltar har monterats. - Ett mindre staket har satts upp på innergården. - Nya avbärare m m har monterats på parkeringsplatsen. - Nya belysningsarmaturer har monterats över entrédörrarna. Förestående arbeten och årlig besiktning Styrelsen bedömer att nedanstående underhållsarbeten behöver utföras under de närmaste åren. Till grund för styrelsens bedömning ligger upprättad underhållsplan och den årliga stadgeenliga besiktningen. - Dräneringsarbete av husgrunden utmed Strandvägen. - Målning av garageportar. Övrigt Föreningen har tecknat bostadsrättstilläggsförsäkring för samtliga lägenheter. Föreningen har lagt ut en egen hemsida på nätet med adress Årsavgifter och hyror Årsavgifterna höjdes med 3 procent den 1 juli Den 1 juli 2007 höjdes avgifterna med 3 procent. Årsavgifterna uppgår till i genomsnitt 481 kr/m² efter den senaste höjningen.

3 2064 HSB brf Fölet 3 Resultat och ställning Nettoomsättning, tkr Rörelseresultat, tkr Resultat efter finansiella poster, tkr Balansomslutning, tkr Fond för yttre underhåll, tkr Förslag till behandling av årets resultat Stämman har att ta ställning till: Balanserat resultat Årets resultat Styrelsen föreslår följande disposition: Uttag ur fond för yttre underhåll motsvarande årets kostnad Överför till fond för yttre underhåll enligt underhållsplan Balanserat resultat Ytterligare upplysningar vad beträffar föreningens resultat och ställning finns i efterföljande resultat- och balansräkning med tillhörande tilläggsupplysningar.

4 HSB brf Fölet RESULTATRÄKNING Not Nettoomsättning Fastighetskostnader Underhållskostnader Driftkostnader Fastighetsskatt Avskrivningar Rörelseresultat Finansiella poster Ränteintäkter och likn resultatposter Räntekostnader och likn resultatposter Resultat efter finansiella poster ÅRETS RESULTAT

5 2064 HSB brf Fölet 5 BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR Not Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader Mark Finansiella anläggningstillgångar Andel HSB Östergötland Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Fordringar Övriga fordringar Förutbet kostnader/upplupna intäkter Avräkning HSB Östergötland Kortfristiga placeringar Placeringskonto HSB Östergötland Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

6 HSB brf Fölet EGET KAPITAL OCH SKULDER Not Eget kapital 11 Bundet eget kapital Insatser Fond för yttre underhåll Fritt eget kapital Balanserat resultat Dispositionsfond Årets resultat Summa eget kapital Skulder Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Fond för inre underhåll Skatteskulder Uppl kostnader o förutbetalda intäkter Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Poster inom linjen Ställd säkerh för skuld till kreditinst Varav i eget förvar Ansvarsförbindelser Inga Inga

7 2064 HSB brf Fölet 7 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR Redovisnings- och värderingsprinciper samt övriga bokslutskommentarer Årsredovisningen är upprättad enligt årsredovisningslagen och god redovisningssed. Belopp redovisas i kronor om inget annat anges. Föreningens tillgångar och skulder tas upp till anskaffningsvärde respektive nominellt värde om ej annat anges. Fordringar har tagits upp till de belopp varmed de beräknas inflyta. Byggnader Avskrivningar sker enligt en rak avskrivningsplan som sträcker sig till 2037 och som grundar sig på anläggningarnas anskaffningsvärde och förväntad nyttjandeperiod. Årets avskrivning uppgår till 2,40 procent av anskaffningsvärdet. Övrigt Övriga tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärde om ej annat anges i not nedan. Inkomstskatt Föreningen beskattas med utgångspunkt från en schablonintäkt om 3 procent av taxeringsvärdet, med tillägg och avdrag för finansiella poster. Eventuellt överskott beskattas med 28 procent. Föreningen betalar ännu ingen skatt, då balanserat underskott uppgår till kronor. Undantag görs från BFNAR 2001:1 Redovisning av inkomstskatter. Föreningen anser att en mer rättvisande bild av föreningens resultat och ställning uppnås genom detta undantag.

8 HSB brf Fölet NOTER TILL RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING Not 1 Nettoomsättning Årsavgifter bostäder Avsättning inre reparationsfond Hyresintäkter lokaler Hyresintäkter garage Hyresintäkter p-platser Hyresbortfall p-platser Bonus från HSB Östergötland Not 2 Underhållskostnader Periodiskt underhåll Skattereduktion Not 3 Driftkostnader Reparationer och löpande underhåll Entreprenadkostnad fastighetsskötsel Snöröjning Fjärrvärme Vatten Sophämtning Fastighetsel Fastighetsförsäkring Telekommunikation och porto Datakommunikation Kabel-TV Revisionsarvode Administrativt förvaltningsarvode Vicevärdsuppdrag enl avtal Medlems- och föreningsavgifter Premier för arbetsmarknadsförsäkringar KUL-verksamhet Övriga rörelsekostnader Förtroendevalda och personalkostnader Arvoden till styrelse Arvode revisor Lagstadgade arbetsgivaravgifter Summa driftkostnader

9 2064 HSB brf Fölet 9 Not 4 Avskrivningar Byggnader Not 5 Ränteintäkter och liknande resultatposter Ränta avräkning HSB Ränta placeringskonto HSB Räntebonus Övriga ränteintäkter Not 6 Räntekostnader och liknande resultatposter Räntor fastighetslån Not 7 Byggnader Ingående anskaffningsvärde Ingående avskrivningar Årets avskrivning Utgående planenligt restvärde byggnader Ombyggnader/Tillbyggnad Ingående anskaffningsvärde ombyggnader Ingående avskrivningar Utgående planenligt restvärde ombyggnader 0 0 Taxeringsvärde Byggnader Mark Not 8 Övriga fordringar Skattekonto Handkassa Not 9 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Upplupna ränteintäkter Försäkringspremie

10 HSB brf Fölet Not 10 Placeringskonto HSB Östergötland Slutdatum Räntesats Placeringskonto ,45 % Not 11 Eget kapital Inbetalda insatser Fond yttre underhåll Balanserat resultat Årets resultat Belopp vid årets början Disp enl stämmobeslut Årets resultat Belopp vid årets slut Not 12 Skulder till kreditinstitut Långivare Räntesats Ränteändring Stadshypotek 4, Stadshypotek 5, SBAB 6, Nästa års amortering uppgår till Beräknad amortering inom 2-5 år uppgår till Därefter uppgår skulden till Not 13 Fond för inre underhåll Ingående behållning Årets avsättning Uttag under året Utgående behållning Not 14 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Förutbetalda hyror och avgifter Upplupna räntor Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

11 2064 HSB brf Fölet 11 Motala den / 2007 Ulf Birgerson Karl-Gösta Rubertson Tommy Holmberg Britt-Inger Karlsson Jacob Murén Mikael Andersson Vår revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har avgivits den / Anette Lamander Av föreningen vald revisor BoRevision AB

12 HSB brf Fölet REVISIONSBERÄTTELSE till föreningsstämman i HSB:s bostadsrättsförening Fölet i Motala Organisationsnummer Vi har granskat årsredovisningen, bokföringen samt styrelsens förvaltning i HSB:s bostadsrättsförening Fölet i Motala för räkenskapsåret Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi har planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen gjort när de upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot föreningen. Vi har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt handlat i strid med bostadsrättslagen, årsredovisningslagen eller föreningens stadgar. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger därmed en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Vi tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen, behandlar årets resultat enligt förslaget i förvaltningsberättelsen samt beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Motala den / 2007 Anette Lamander Av föreningen vald revisor BoRevision AB

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE rg.nr: 716401-2317 Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening 61 Annerstedt i Uppsala får hänned avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2008-01-01 till och med 2008-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

För HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Organisationsnummer: 70 20 00-3161

För HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Organisationsnummer: 70 20 00-3161 ÅRSREDOVISNING För HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Organisationsnummer: 70 20 00-3161 Styrelsen för HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm far härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. HSB:s Bostadsrättsförening Schultz i Ystad Organisationsnummer: 748000-0756

ÅRSREDOVISNING. för. HSB:s Bostadsrättsförening Schultz i Ystad Organisationsnummer: 748000-0756 o Arsredovisning2003 Il) HSB:S BRF SCHULTZ I YSTAD. ÅRSREDVISNING för HSB:s Bostadsrättsförening Schultz i Ystad rganisationsnummer: Styrelsen för HSB:s BRF SCHULTZ I YSTAD får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Brf Stenslottet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780

ÅRSREDOVISNING 2012. HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780 ÅRSREDOVISNING 2012 HSB Brf Päronet i Lund ÅRSREDOVISNING HSB Brf Päronet i Lund Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 föreningens

Läs mer

rsr Brf Trädgårdsgatan 12

rsr Brf Trädgårdsgatan 12 rsr Brf Trädgårdsgatan 12 o Arsredovisning 1(9) Brf Trädgårdsgatan 12 Org.nr 769606-0461 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012

ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012 ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012 HSB BRF ALMHÖG I MALMÖ Org Nr: 746000-5437 8HSB Brf Almhög i Malmö KALLELSE Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Alrnhög kallas härmed till ordinarie fdreningsstämma

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Fria Bad i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31 Årsredovsn ng Styrelsen för Brf Sätra Ang Org.nr: 716418-6442 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Brf Sätra Äng Org.nr 716418-6442 Förvaltningsberättelse

Läs mer

FÖR FÖRENINGENS VERKSAMHET UNDER RÄKENSKAPSÅRET ÅRSREDOVISNING 2008-07-01-2009-06-30. Förvaltningsberättelse Resultaträkning. Tilläggsupplysningar

FÖR FÖRENINGENS VERKSAMHET UNDER RÄKENSKAPSÅRET ÅRSREDOVISNING 2008-07-01-2009-06-30. Förvaltningsberättelse Resultaträkning. Tilläggsupplysningar BRF ALFHEMSGATAN 5 I GÖTEBORG Org.nr. 757200-0243 ÅRSREDOVISNING FÖR FÖRENINGENS VERKSAMHET UNDER RÄKENSKAPSÅRET 2008-07-01-2009-06-30 sid 1-3 sid 4 sid 5-6 sid 7-10 sid 10 Förvaltningsberättelse Resultaträkning

Läs mer

RÖBÄCKSHUS R 1 Org. nr 716415-2238. Årsredovisning

RÖBÄCKSHUS R 1 Org. nr 716415-2238. Årsredovisning RÖBÄCKSHUS R 1 Org. nr 716415-2238 Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari till 31 december 2007 DAGORD I G VID ORDI ARIE FÖRE I GSSTÄMMA Måndag 14 april 2007, kl. 19.00 Linnéaskolans matsal, Sönkmyrvägen,

Läs mer

Årsredovisning. Brf Grusgropen

Årsredovisning. Brf Grusgropen ---- Årsredovisning rör Brf Grusgropen 769613-4001 Räkenskapsåret 2012 1(13) Styrelsen för Brf Grusgropen rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

Arsredovisning 201 O. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\

Arsredovisning 201 O. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Arsredovisning 201 O för Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Ordlista Anläggningstillgångar Avskrivningar Balansräkning Förvaltningsberättelse Inre reparationsfond Inre underhåll Insats Insatshöj ning Kapitaltillskott

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6

ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6 ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6 Org nr 716420-0326 för räkenskapsåret 2011 Föreningens ordinarie föreningsstämma kommer att avhållas fredagen den 29 juni 2012 kl 19. BrfFågelbro 6 Org nr 716420-0326 l Styrelsen

Läs mer

Brf Tranan Årsredovisning 2013

Brf Tranan Årsredovisning 2013 Brf Tranan Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Årsredovisning BRF RESOLUTIONEN

Årsredovisning BRF RESOLUTIONEN Årsredovisning for BRF RESOLUTIONEN 716416-3284 Räkenskapsåret 2012 BRF RESOLUTIONEN 716416-3284 Styrelsen för BRF RESOLUTIONEN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING

Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2014 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften

Läs mer

Årsredovisning. BrfViken 1. för 769601-8832. Räkenskapsåret

Årsredovisning. BrfViken 1. för 769601-8832. Räkenskapsåret Årsredovisning för BrfViken 1 Räkenskapsåret 2008 BrfViken l 1(13) Styrelsen för BrfViken I, Solna Stad, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank.

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank. Brf TELLUS 2013-01-01 Brf TELLUS 2013-12-31 2006 Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank. ÅRSREDOVISNING för Brf TELLUS Verksamhetsåret

Läs mer

Årsredovisning 2014. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\

Årsredovisning 2014. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Årsredovisning 2014 för Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Ordlista '-...-,/ '-...-,/ '-...-,/ '-...-,/ Anläggningstillgångar Avskrivningar Balansräkning F örvaltningsberättelse Inre reparationsfond Inre underhåll

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LOKET 34

ÅRSREDOVISNING. för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LOKET 34 LKET 34 ÅRSREDVISNING för BSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LKET 34 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Loket 34 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2009. STYRELSE Johan Lundgren

Läs mer

Årsredovisning. BRF LUNDEN 28 I GÖTEBORG 1/1 2013-31/12 2013 Org nr 769612-6007

Årsredovisning. BRF LUNDEN 28 I GÖTEBORG 1/1 2013-31/12 2013 Org nr 769612-6007 Årsredovisning BRF LUNDEN 28 I GÖTEBORG 1/1 2013-31/12 2013 Org nr 769612-6007 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Riksbyggens Brf Älvan Org nr Årsredovisning 1/7 2009-30/6 2010 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är en

Läs mer

Årsredovisning för 2009

Årsredovisning för 2009 Årsredovisning för 2009 HSB Bostadsrättsförening Taffelberget Stockholm Organisationsnummer 716418-6921 ÅR-Brf_Taffelberget2009 Sidan 1 av 16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE för 2009 Styrelsen lämnar härmed redovisning

Läs mer

Arsredovisning. för. BrfHugin

Arsredovisning. för. BrfHugin o Arsredovisning för BrfHugin Räkenskapsåret 2009 1(9) Styrelsen för Brf Hugin får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009, vilket är föreningens femte verksamhetsår. Årsredovisningen är upprättad

Läs mer

Årsredovisning. Brf Hamnmagasinet

Årsredovisning. Brf Hamnmagasinet Årsredovisning för Brf Hamnmagasinet 769622-6799 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1-3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5-6 Tilläggsupplysningar 7-10 Underskrifter 11 1 (11)

Läs mer

Brf Stabbygårdarna Årsredovisning 2011

Brf Stabbygårdarna Årsredovisning 2011 Brf Stabbygårdarna Årsredovisning 2011 1(10) Årsredovisning Brf Stabbygårdarna Org.nr 717600-3171 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

BRF KADETTEN 3. Org nr 716425-8126 ÅRSREDOVISNING

BRF KADETTEN 3. Org nr 716425-8126 ÅRSREDOVISNING BRF KADETTEN 3 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2004 Brf Kadetten 3 1(12) Styrelsen för Brf Kadetten 3 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE STYRELSEN Styrelsen

Läs mer

KALLELSE DAGORDNING. Lokal: Scandic Hotell, Segevång, Segesvängen

KALLELSE DAGORDNING. Lokal: Scandic Hotell, Segevång, Segesvängen HSB Brf Almedal i Malmö KALLELSE Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Brf Almedal kallas härmed till ordinarie föreningsstämma onsdagen den 26 februari 2014 kl 19.00. Lokal: Scandic Hotell, Segevång,

Läs mer