2133 HSB brf Idrottstränaren 1 org.nr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2133 HSB brf Idrottstränaren 1 org.nr 716425-9322"

Transkript

1 2133 HSB brf Idrottstränaren 1 Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Idrottstränaren i Linköping,, får härmed avge redovisning för , föreningens 21:e verksamhetsår. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Bostadsrättsföreningen Bostadsrättsföreningen bildades 1989 och föreningens hus stod inflyttningsklara Föreningen äger fastigheten Idrottstränaren 1 med adress Drabantgatan 14-2 samt Furirgatan 1-13 och Föreningens hus omfattar 92 bostäder med en sammanlagd yta av kvm, 2 bostadsrättslokaler med en sammanlagd yta av 646 kvm och 57 bilplatser i garage. Medelyta för bostäder är cirka 85 kvm. Bostädernas fördelning på lägenhetsstorlekar är: 1 rok 12 st 2 rok 17 st 3 rok 26 st 4 rok 36 st 5 rok 1 st Styrelsen under verksamhetsåret Styrelsen har sedan föregående ordinarie föreningsstämma haft följande sammansättning: Anna Filipsdotter Söderström ordförande Michael Ragnar vice ordförande Bo Wigilius sekreterare Bengt Harald Jonsson ledamot Mikael Allinggård ledamot Håkan Gillberg HSB-ledamot Mikael Asplund suppleant Leif Hansson suppleant I sin tur att avgå vid kommande årsstämma är ledamöterna Anna Filipsdotter Söderström och Bengt Harald Jonsson samt suppleanterna Mikael Asplund och Leif Hansson. Medlemsantal och lägenhetsöverlåtelser Vid verksamhetsårets slut var medlemsantalet 142 st. HSB Östergötland innehar även ett medlemskap i föreningen. Antalet överlåtelser har under verksamhetsåret varit 14 st. Föreningsstämma Ordinarie föreningsstämma hölls den 18 april 21. Sammanträden under verksamhetsåret Styrelsen har hållit 11 protokollförda styrelsemöten under verksamhetsåret. Revisorer Revisorer har varit Matz Lenner med Birgitta Sandstedt som ersättare samt av HSB Riksförbund utsedd revisor inom BoRevision AB.

2 HSB brf Idrottstränaren Representanter i HSB Östergötlands fullmäktige Bostadsrättsföreningens representant i HSB Östergötlands fullmäktige har varit Anna Filipsdotter Söderström med Michael Ragnar som ersättare. Valberedning Valberedning under året har varit Tomas Johansson, Per Thorén och Joakim Sölvberg. Styrelsens informationskanaler Under året upprättades en ny hemsida på den har under hösten kompletterats med lappar i trapphusen. Den huvudsakliga kanalen för aktuell information kommer framöver vara hemsidan. Hemsidan har uppdaterats med en nyhetsfunktion och nya foton från föreningens fastigheter. Anordnade aktiviteter Styrelsen i samarbete med vicevärd arrangerade en utefixardag på våren och en på hösten. Styrelsen ordnade även ett informationsmöte kring frågan om kapitaltillskott då HSB bjöds in. Teknikgruppen har anordnat städning av stora garaget och har skött om kompostkvarnen i Slängan under året samt arbetat med löpande teknikunderhåll. Styrelsen sammanställde även en checklista för det som behöver göras under året vad gäller vår utemiljö. Det som inte görs av boende under året, läggs ut på entreprenad. En lista på de arbetsuppgifter som behöver göras vid vårstädning och höststädning kommer sättas upp i Lilla garaget. Vicevärd och anställda Vicevärd i föreningen har varit Joakim Sölvberg. Bostadsrättsföreningen har ingen egen anställd personal men har haft personal anställd på timmar för städning under sommaren. Under verksamhetsåret har föreningens administrativa förvaltning skötts av MyPal HB, org nr För fastighetsskötseln anlitas Werners trädgård och för lokalvården anlitas HSB Boservice AB. Bredbandsbolaget AB är leverantör av bredband och Bixia AB vad gäller el och fjärrvärme. Service och kontroll av hissar sköts av Kone AB samt Nordisk Hiss AB. Fastighetsunderhåll Under verksamhetsåret har följande underhållsarbeten utförts: - Spolning av stammar genomfört i huskroppen mot Drabantgatan juni gick styrelsen runt i föreningens fastigheter och områden och uppdaterade underhållsplanen utifrån denna rundtur. - Det sista arbetet med bytet till Bredbandsbolaget slutfört. - En bättre gräsklippare köptes in. - Elektriker har varit på plats och åtgärdat trasiga armaturer och annat som rört belysningen i fastigheterna. - Alla hissar renoverades och det installerades ny larmutrustning - Läckande tak vid elevhemmet byttes ut. - Cykelrensning genomfördes i samband med höststädningen. Cyklarna förvaras i Stora garaget tills nästa städdag under våren Trädbeskärning påbörjades, fortsätter Dörrarna på Slängan har bytts ut

3 2133 HSB brf Idrottstränaren 3 Förestående arbeten och årlig besiktning Styrelsen bedömer att nedanstående underhållsarbeten behöver utföras under de närmaste åren. Till grund för styrelsens bedömning ligger den årliga stadgeenliga besiktningen. - Orienteringsskyltarna i föreningen kommer bytas ut - Måleriarbete av träytor och plåtytor kommer utföras våren Byte av ventilation styr och regleraggregat, enligt underhållsplan - Översyn av brandutrustning - Vinds- och förrådsrensning - Arbetet med att beskära träd fortgår Årsavgifter och hyror Årsavgifterna har varit oförändrade under verksamhetsåret. En revidering av kostnadsfördelningen utifrån andelstalen gjordes inför 21 vilket renderade i att avgiften ändrades med några få kronor. Årsavgifterna höjs inte under 211. Årsavgifterna uppgår till i genomsnitt 86 kr/m2. Extra amorteringar Extra amorteringar som gjorts under året uppgår till 1 4 kronor och har gjorts på det borgenslån föreningen har.

4 HSB brf Idrottstränaren Resultat och ställning Nettoomsättning, tkr Rörelseresultat, tkr Resultat efter finansiella poster, tkr Balansomslutning, tkr Fond för yttre underhåll, tkr Förslag till behandling av årets resultat Stämman har att ta ställning till: Balanserat resultat Årets resultat Styrelsen föreslår följande disposition: Uttag ur fond för yttre underhåll motsvarande årets underhållskostnad Överför till fond för yttre underhåll Balanseras i ny räkning Budgeterad summa för avsättning till yttre underhållsfond är 58 kronor. Ytterligare upplysningar vad beträffar föreningens resultat och ställning finns i efterföljande resultat- och balansräkning med tillhörande tilläggsupplysningar.

5 2133 HSB brf Idrottstränaren 5 RESULTATRÄKNING Not Nettoomsättning Fastighetskostnader Underhållskostnader Driftkostnader Fastighetsskatt/Kommunal avgift Avskrivningar Rörelseresultat Finansiella poster Ränteintäkter och likn resultatposter Räntekostnader och likn resultatposter Resultat efter finansiella poster ÅRETS RESULTAT

6 HSB brf Idrottstränaren BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR Not Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader Mark Finansiella anläggningstillgångar Andelar i ekonomiska föreningar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Fordringar Hyres- och avgiftsfordringar Övriga fordringar Förutbet kostnader/upplupna intäkter Kassa & Bank Kassakonto Sparkonto Danske Bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

7 2133 HSB brf Idrottstränaren 7 EGET KAPITAL OCH SKULDER Not Eget kapital 11 Bundet eget kapital Insatser Fond för yttre underhåll Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Skulder Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Fond för inre underhåll Skatteskulder Övriga skulder Uppl kostnader o förutbetalda intäkter Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Poster inom linjen Ställd säkerh för skuld till kreditinst Pantbrev Kommunal borgen Ansvarsförbindelser Föreningsavgäld

8 HSB brf Idrottstränaren TILLÄGGSUPPLYSNINGAR Redovisnings- och värderingsprinciper samt övriga bokslutskommentarer Årsredovisningen är upprättad enligt årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd. Belopp redovisas i kronor om inget annat anges. Föreningens tillgångar och skulder tas upp till anskaffningsvärde respektive nominellt värde om ej annat anges. Fordringar har tagits upp till de belopp varmed de beräknas inflyta. Byggnader Avskrivningar sker enligt en progressiv plan som sträcker sig till 261och som grundar sig på anläggningarnas anskaffningsvärde och förväntad nyttjandeperiod. Årets avskrivning uppgår till,6 procent av anskaffningsvärdet enligt plan. Utöver planenliga avskrivningar tillämpar föreningen överavskrivningar som resultatutjämnande åtgärd främst i samband med extra amorteringar på föreningens lån. Övrigt Övriga tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärde om ej annat anges i not nedan. Inkomstskatt och underskottsavdrag Högsta Förvaltningsdomstolen beslutade i december 21 att bostadsrättsföreningar ej skall beskattas för ränteintäkter som har ett samband med fastighetsförvaltningen. Verksamheter som inte avser fastighetsförvaltning beskattas. Efter avräkning av eventuellt befintligt skattemässigt underskottsavdrag sker beskattning med 26,3 procent. Föreningens beräknade skattemässiga underskott uppgick vid ingången av räkenskapsåret till kronor.

9 2133 HSB brf Idrottstränaren 9 NOTER TILL RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING Not 1 Nettoomsättning Årsavgifter bostäder Årsavgifter lokaler Hyresintäkter lokaler 6 Hyresintäkter garage Hyresintäkter p-platser Hyresintäkter övriga objekt Bonus från HSB Östergötland Övriga intäkter Not 2 Underhållskostnader Periodiskt underhåll Not 3 Driftkostnader Reparationer och löpande underhåll Rep lägenhet Rep tvättstuga Hisservice Rep VA/sanitet Rep ventilation Rep hissar Rep huskropp utvändigt Växter jord m m Rep garage/p-platser Underhåll ventilation Fastighetsskötsel inre & yttre Snöröjning Övriga kostnader fastighetsskötsel Fjärrvärme Vatten Sophämtning Fastighetsel Driftavtal LKF Fastighetsförsäkring Självrisk och försäkringsskador Ersättning försäkringsskador Telekommunikation och porto Datakommunikation Kabel-TV Revisionsarvode Administrativt förvaltningsarvode Övriga förvaltningskostnader Bankkostnader Medlems- och föreningsavgifter

10 HSB brf Idrottstränaren Forts not 3 Övriga rörelsekostnader Förtroendevalda och personalkostnader Löner till anställda Arvode vicevärd Lagstadgade arbetsgivaravgifter Summa driftkostnader Not 4 Avskrivningar Byggnader Avskrivningar utöver plan Not 5 Ränteintäkter och liknande resultatposter Ränta kassakonto Ränta sparkonto Övriga finansiella intäkter Not 6 Räntekostnader och liknande resultatposter Räntor fastighetslån Föreningsavgäld Not 7 Byggnader Ingående/utgående anskaffningsvärde Ingående avskrivningar Årets avskrivning Utgående restvärde byggnader Ombyggnader/Tillbyggnad Ingående/utgående anskaffningsvärde ombyggnader Ingående/utgående avskrivningar Utgående planenligt restvärde ombyggnader Hustyp Byggnader Mark Totalt Bostäder/småhus Bostäder/hyreshus Lokaler

11 2133 HSB brf Idrottstränaren 11 Not 8 Andelar i ekonomiska föreningar HSB Östergötland 5 5 LinVind Kooperativ Ekonomisk förening Not 9 Övriga fordringar Skattekonto Momsfordringar Not 1 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Upplupna ränteintäkter Övriga förutbetalda kostnader Not 11 Eget kapital Inbetalda insatser Fond yttre underhåll Balanserat resultat Årets resultat Belopp vid årets början Disp enl stämmobeslut Årets resultat Belopp vid årets slut Not 12 Skulder till kreditinstitut Långivare Räntesats Ränteändring SBAB 3, SBAB 2, SBAB 2, SBAB 3, Nästa års planenliga amortering uppgår till 65

12 HSB brf Idrottstränaren Not 13 Fond för inre underhåll Ingående behållning Uttag under året Utgående behållning Not 14 Övriga skulder Moms Arbetsgivaravgift Källskatt Felaktig skatteåterbäring Not 15 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Förutbetalda hyror och avgifter Upplupna räntor Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Linköping den / 211 Anna Söderström Filipdotter Michael Ragnar Bo Wigilius Bengt Harald Jonsson Mikael Alinggård Håkan Gillberg Vår revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har lämnats den / 211. Matz Lenner Av föreningen vald revisor BoRevision AB

13 2133 HSB brf Idrottstränaren 13 REVISIONSBERÄTTELSE till föreningsstämman i HSB bostadsrättsförening Idrottstränaren i Linköping Organisationsnummer Vi har granskat årsredovisningen, bokföringen samt styrelsens förvaltning i HSB bostadsrättsförening Idrottstränaren för räkenskapsåret Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi har planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen gjort när de upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot föreningen. Vi har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt handlat i strid med bostadsrättslagen, årsredovisningslagen eller föreningens stadgar. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Vi tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen, behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Linköping den / 211 Matz Lenner Av föreningen vald revisor Av BoRevision AB förordnad revisor

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE rg.nr: 716401-2317 Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening 61 Annerstedt i Uppsala får hänned avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2008-01-01 till och med 2008-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

För HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Organisationsnummer: 70 20 00-3161

För HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Organisationsnummer: 70 20 00-3161 ÅRSREDOVISNING För HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Organisationsnummer: 70 20 00-3161 Styrelsen för HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm far härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Brf Stenslottet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. HSB:s Bostadsrättsförening Schultz i Ystad Organisationsnummer: 748000-0756

ÅRSREDOVISNING. för. HSB:s Bostadsrättsförening Schultz i Ystad Organisationsnummer: 748000-0756 o Arsredovisning2003 Il) HSB:S BRF SCHULTZ I YSTAD. ÅRSREDVISNING för HSB:s Bostadsrättsförening Schultz i Ystad rganisationsnummer: Styrelsen för HSB:s BRF SCHULTZ I YSTAD får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Grusgropen

Årsredovisning. Brf Grusgropen ---- Årsredovisning rör Brf Grusgropen 769613-4001 Räkenskapsåret 2012 1(13) Styrelsen för Brf Grusgropen rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

Brf Tranan Årsredovisning 2013

Brf Tranan Årsredovisning 2013 Brf Tranan Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780

ÅRSREDOVISNING 2012. HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780 ÅRSREDOVISNING 2012 HSB Brf Päronet i Lund ÅRSREDOVISNING HSB Brf Päronet i Lund Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 föreningens

Läs mer

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31 Årsredovsn ng Styrelsen för Brf Sätra Ang Org.nr: 716418-6442 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Brf Sätra Äng Org.nr 716418-6442 Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012

ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012 ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012 HSB BRF ALMHÖG I MALMÖ Org Nr: 746000-5437 8HSB Brf Almhög i Malmö KALLELSE Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Alrnhög kallas härmed till ordinarie fdreningsstämma

Läs mer

Årsredovisning BRF RESOLUTIONEN

Årsredovisning BRF RESOLUTIONEN Årsredovisning for BRF RESOLUTIONEN 716416-3284 Räkenskapsåret 2012 BRF RESOLUTIONEN 716416-3284 Styrelsen för BRF RESOLUTIONEN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

RÖBÄCKSHUS R 1 Org. nr 716415-2238. Årsredovisning

RÖBÄCKSHUS R 1 Org. nr 716415-2238. Årsredovisning RÖBÄCKSHUS R 1 Org. nr 716415-2238 Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari till 31 december 2007 DAGORD I G VID ORDI ARIE FÖRE I GSSTÄMMA Måndag 14 april 2007, kl. 19.00 Linnéaskolans matsal, Sönkmyrvägen,

Läs mer

rsr Brf Trädgårdsgatan 12

rsr Brf Trädgårdsgatan 12 rsr Brf Trädgårdsgatan 12 o Arsredovisning 1(9) Brf Trädgårdsgatan 12 Org.nr 769606-0461 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

Arsredovisning 201 O. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\

Arsredovisning 201 O. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Arsredovisning 201 O för Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Ordlista Anläggningstillgångar Avskrivningar Balansräkning Förvaltningsberättelse Inre reparationsfond Inre underhåll Insats Insatshöj ning Kapitaltillskott

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Fria Bad i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING

Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2014 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften

Läs mer

Årsredovisning för 2009

Årsredovisning för 2009 Årsredovisning för 2009 HSB Bostadsrättsförening Taffelberget Stockholm Organisationsnummer 716418-6921 ÅR-Brf_Taffelberget2009 Sidan 1 av 16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE för 2009 Styrelsen lämnar härmed redovisning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank.

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank. Brf TELLUS 2013-01-01 Brf TELLUS 2013-12-31 2006 Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank. ÅRSREDOVISNING för Brf TELLUS Verksamhetsåret

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6

ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6 ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6 Org nr 716420-0326 för räkenskapsåret 2011 Föreningens ordinarie föreningsstämma kommer att avhållas fredagen den 29 juni 2012 kl 19. BrfFågelbro 6 Org nr 716420-0326 l Styrelsen

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Utkiken 20 769604-4978

Bostadsrättsföreningen Utkiken 20 769604-4978 Arsredovisning för Bostadsrättsföreningen Utkiken 20 Räkenskapsåret 2010-01-01 - Bostadsrättsföreningen Utkiken 20 Förva ltn i n gsberätte lse Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning 2014. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\

Årsredovisning 2014. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Årsredovisning 2014 för Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Ordlista '-...-,/ '-...-,/ '-...-,/ '-...-,/ Anläggningstillgångar Avskrivningar Balansräkning F örvaltningsberättelse Inre reparationsfond Inre underhåll

Läs mer

Årsredovisning. fl~~.t. HSB:s BrfMälaren i Stockholm. Organisationsnummer: 702001-4895. 2010-09-01 till 2011-08-31 ~~ ~ ~.

Årsredovisning. fl~~.t. HSB:s BrfMälaren i Stockholm. Organisationsnummer: 702001-4895. 2010-09-01 till 2011-08-31 ~~ ~ ~. , HSB:s brfmälaren i Stockholm Arsredovisning 2010-2011 org nr: 702001-4895 www.hsb.se HSB:s BrfMälaren i Stockholm Organisationsnummer: 702001-4895 Årsredovisning 2010-09-01 till 2011-08-31 1(10) ~ fl~~.t

Läs mer

FÖR FÖRENINGENS VERKSAMHET UNDER RÄKENSKAPSÅRET ÅRSREDOVISNING 2008-07-01-2009-06-30. Förvaltningsberättelse Resultaträkning. Tilläggsupplysningar

FÖR FÖRENINGENS VERKSAMHET UNDER RÄKENSKAPSÅRET ÅRSREDOVISNING 2008-07-01-2009-06-30. Förvaltningsberättelse Resultaträkning. Tilläggsupplysningar BRF ALFHEMSGATAN 5 I GÖTEBORG Org.nr. 757200-0243 ÅRSREDOVISNING FÖR FÖRENINGENS VERKSAMHET UNDER RÄKENSKAPSÅRET 2008-07-01-2009-06-30 sid 1-3 sid 4 sid 5-6 sid 7-10 sid 10 Förvaltningsberättelse Resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LOKET 34

ÅRSREDOVISNING. för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LOKET 34 LKET 34 ÅRSREDVISNING för BSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LKET 34 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Loket 34 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2009. STYRELSE Johan Lundgren

Läs mer

Årsredovisning. BRF LUNDEN 28 I GÖTEBORG 1/1 2013-31/12 2013 Org nr 769612-6007

Årsredovisning. BRF LUNDEN 28 I GÖTEBORG 1/1 2013-31/12 2013 Org nr 769612-6007 Årsredovisning BRF LUNDEN 28 I GÖTEBORG 1/1 2013-31/12 2013 Org nr 769612-6007 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Riksbyggens Brf Älvan Org nr Årsredovisning 1/7 2009-30/6 2010 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är en

Läs mer

Brf Stabbygårdarna Årsredovisning 2011

Brf Stabbygårdarna Årsredovisning 2011 Brf Stabbygårdarna Årsredovisning 2011 1(10) Årsredovisning Brf Stabbygårdarna Org.nr 717600-3171 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. BrfViken 1. för 769601-8832. Räkenskapsåret

Årsredovisning. BrfViken 1. för 769601-8832. Räkenskapsåret Årsredovisning för BrfViken 1 Räkenskapsåret 2008 BrfViken l 1(13) Styrelsen för BrfViken I, Solna Stad, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer

BRF KADETTEN 3. Org nr 716425-8126 ÅRSREDOVISNING

BRF KADETTEN 3. Org nr 716425-8126 ÅRSREDOVISNING BRF KADETTEN 3 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2004 Brf Kadetten 3 1(12) Styrelsen för Brf Kadetten 3 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE STYRELSEN Styrelsen

Läs mer

KALLELSE DAGORDNING. Lokal: Scandic Hotell, Segevång, Segesvängen

KALLELSE DAGORDNING. Lokal: Scandic Hotell, Segevång, Segesvängen HSB Brf Almedal i Malmö KALLELSE Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Brf Almedal kallas härmed till ordinarie föreningsstämma onsdagen den 26 februari 2014 kl 19.00. Lokal: Scandic Hotell, Segevång,

Läs mer