VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS TAL VID BOLAGSSTÄMMAN 2005

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS TAL VID BOLAGSSTÄMMAN 2005"

Transkript

1 VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS TAL VID BOLAGSSTÄMMAN 2005 Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar. Ärade aktieägare. Denna bolagsstämma är unik. För det första visade Fortum i fjol det bästa resultatet i sin historia och för det andra lägger vi fram ett förslag för godkännande: att avskilja oljeverksamheten från Fortum. Tack vare just det utmärkta resultatet kan vi genomföra avskiljningen på ett för aktieägarna förmånligt sätt, vilket ger dem möjligheten att delta i uppbyggandet av det nya oljebolagets framtid i egenskap av dess ägare. Jag återkommer snart till detta. Låt oss dock först betrakta vad som skedde på marknaden år Utvecklingen med sammanslagningar fortsatte på elmarknaden i Europa. Detta betyder att de marknadsekonomiska begränsningarna på denna marknad gäller på samma sätt som inom andra branscher och att alla företag måste följa marknadens villkor. Det är viktigt att observera att elbranschen på detta sätt behandlas som vilken bransch som helst. Målsättningen med utvecklingen, som beslutats av EU, är att förbättra branschens effektivitet till både konsumenternas och hela samhällets nytta. Den strategi Fortum valt baseras också på en sådan utveckling. Den nordiska marknaden visar fortfarande vägen för det övriga Europa. Den gemensamma elbörsen Nord Pool behöll sin position som den bäst fungerande elbörsen i världen. Här sätts varje dag ett referenspris på el för hela Norden. Under året fattades konkreta och viktiga beslut för att ytterligare förbättra marknaden. Samarbetet mellan de nationella stamnätsbolagen fördjupades och bilden visar det viktiga resultatet: fem projekt specificerades för att avlägsna överföringskapacitetens flaskhalsar. Detta är viktigt av två orsaker: då elen flödar helt fritt mellan länderna utnyttjas hela områdets produktionsmaskineri i effektivaste möjliga grad. Detta har även en begränsande effekt på priserna, vilket också förbättrar marknadens funktionsduglighet. Beslut har redan fattats om det första flaskhalsprojektet. Fenno-Scan mellan Finland och Sverige färdigställs år 2010 och garanterar en tillräcklig kraftöverföring mellan våra länder. Som bekant är den nordiska elmarknaden kraftigt beroende av vattenkraftens situation. Under ett år med lite regn stiger börspriset på el och tvärtom. Bilden visar hur de kraftiga regnen under slutet av fjolåret sänkte börspriset på el. En fungerande, konkurrensutsatt marknad har lett till det önskade målet: konsumentpriserna har sjunkit. Priserna steg för två år sedan som en följd av den långa torra perioden och den hårda vinterkylan, men situationen normaliserades mycket snabbt. För tillfället är realpriserna på el i Finland ungefär på samma nivå som för åtta år sedan och de är fortfarande bland de förmånligaste i Europa. Under fjolåret meddelade Fortum två gånger att vi sänker våra priser. Orkanen Gudrun i Sverige och julstormen Rafael här i Finland påminde oss om hur beroende vårt samhälle är av el. Fortum kom lindrigt undan, och majoriteten av våra kunder fick tillbaka sin ström inom en eller några dagar. Men även vi fick en anledning att utvärdera våra möjligheter att skynda

2 på investeringsprogrammen för näten. Samhället kräver med all rätt allt bättre säkerhet för leverans av el. Säkerheten kommer inte av sig själv, utan kräver kostsamma investeringar. Därför behövs reglering som ger företagen en lönsamhetsnivå som möjliggör investeringar. Elöverföringsbolagen har kritiserats för sina prissättningsprinciper. Här är det viktigt att komma ihåg att ur ett europeiskt perspektiv är distributionspriserna i Norden tämligen rimliga trots klimatet och de omfattande glesbygderna. Detta indikerar att branschen har utvecklats och blivit klart effektivare än i övriga Europa. Också i Finland kan detta tydligt påvisas, för hos oss har distributionspriserna sjunkit i förhållande till den allmänna prisutvecklingen. Att konkurrensen fungerar gav särskilt synbara resultat på konsumentmarknaden. Kundernas rörlighet växer tydligt. I fjol hade i genomsnitt över 20 % av de nordiska elkunderna bytt elleverantör och ännu fler hade omförhandladt sina avtal. Konkurrensen om marknadsandelarna blev betydligt hårdare också här i Finland även om man ännu inte byter energileverantör lika ofta som i Sverige och Norge. Öppnandet av den nordiska elmarknaden har lyckats i mycket stor utsträckning och utvecklingen av en gemensam marknad fortsätter. Fortum stöder kraftigt en utveckling i denna riktning. Naturligtvis är vi mycket nöjda med utvecklingen så här långt. Den nordiska elmarknaden visar vägen för övriga Europa och detta sker till nytta för konsumenterna. Samtidigt ger utvecklingen ytterligare kraft åt vår egen strategi och stöder den samnordiska affärsmodell vi valt. Vår strategi har tre centrala målsättningar och redan i fjol arbetade vi målmedvetet för att nå dessa mål. Vi fortsatte att verkställa vår strategi för Norden och Östersjöområdet. Vi stärkte vår position i nordvästra Ryssland genom att öka vårt ägande i Lenenergo, det ledande elbolaget i S:t Petersburgområdet. Vi har nu investerat totalt cirka 150 miljoner euro i elverksamheten i Ryssland. Med en knapp tredjedels andel har vi ett stadigt fäste på den ryska elmarknaden, som håller på att öppnas upp, och där elreformen sker enligt den nordiska modellen. Avsikten är att under detta decennium indela den omfattande ryska produktionsverksamheten i tio nationella och cirka 15 regionala produktionsbolag, varav ett verkar i S:t Petersburgområdet. I början av detta år slöts ett avtal om att grunda ett regionalt produktionsbolag för nordvästra Ryssland genom att slå samman tre energibolag i nordvästra Ryssland. Detta är ett betydande steg mot en fri marknadssituation. Fortums andel i detta nya bolag kommer att utgöra cirka en femtedel. Vi är mycket nöjda med utvecklingen och vår ställning som enda utländska aktör i Ryssland. Vi lämnade också ett anbud på det norska energibolaget Hafslund, av vilket vi äger cirka en tredjedel. Affären var redan överenskommen med stadsstyrelsen i Oslo, men föll slutligen på politiskt motstånd. Detta har dock inte minskat Fortums intresse för den norska elsektorn, utan vi följer aktivt vad som händer på den norska marknaden.

3 Vi meddelade att vi använder vår avtalsenliga köprätt till aktierna i E.ON Finland. Köprätten är en del av den ersättning Fortum får från Wesertalaffären som gjordes med E.ON år Då E.ON tillsvidare har vägrat sälja sina aktier, har Fortum vidtagit tillbörliga rättsåtgärder för att trygga sina rättigheter. Vi tror att saken slutförs under detta år. Vi har också lämnat ett anbud till Esbo stad på dess minoritetsandel i E.ON Finland. Vi tror att försäljningen av andelen är en bra lösning för Esbo, och vi hoppas att beslutsfattarna i Esbo kommer till samma slutsats. Vi stärkte också vår ställning i Polen genom att öka våra fjärrvärmeandelar. För tillfället levererar vi fjärrvärme till 28 polska städer. Vi fortsatte arbetet med att ta vårt miljöansvar. Våra koldioxidutsläpp är relativt små i förhållande till många andra elbolag. I början av detta år trädde lagen om utsläppshandel i kraft, som syftar till att sänka koldioxidutsläppen från industrin. Vi har målmedvetet förberett oss för utsläppshandeln genom att under de senaste åren investera 7 miljarder euro i produktion som orsakar mindre utsläpp. Dessutom deltar vi i Finlands femte kärnkraftverk, en totalinvestering på över tre miljarder euro. Projektet säkrar för sin del tillgången till el också i framtiden. Av Fortums produktion i fjol var redan 83 % koldioxidfri och vi var den största försäljaren av miljömärkt el i Norden. Vår produktionsstruktur stärker vår konkurrenskraft på såväl kort som lång sikt om energipolitiken hålls konsekvent. I EU har förberedelserna för tiden efter år 2012 redan inletts. Vi tycker det är viktigt att kommande beslut inte riskerar europeiska företags konkurrenskraft. EU bör framskrida i samma takt som övriga länder, och det är viktigt att få med betydande länder, där industrialiseringen sker snabbt. De branscher som orsakar utsläpp av växthusgaser bör dela bördan jämnt, så att påfrestningen inte drabbar krafttillverkningen eller annan industri orimligt. Det är dyrt att bygga eller skaffa energiproduktion som är fri från koldioxidutsläpp. Därför är det fullständigt ofattbart att man spekulerar i oförtjänt värdeökning och beskattning av denna. Sådana spekulationer orsakar i sig avsevärd osäkerhet att påbörja nya investeringar. Energiinvesteringar är långsiktiga produktionsanläggningarna ska fungera i tiotals år. Därför måste också energi- och klimatpolitiken vara konsekvent och långsiktig. Vi har antagit en stor utmaning att i den ytterst konkurrensutsatta elförsäljningen nå en bättre position bland kunderna än våra konkurrenter. Elbranschen har fått mycket kritik, då priserna varit instabila, stormarna har orsakat elavbrott eller en otillfredsställande kundservice har påfrestat kunderna. Vår målsättning är ambitiös: vi vill bli kundernas naturliga val av energileverantör. I början av året grundade vi en ny kundtjänstenhet, som tar hand om både el- och distributionskunder. Kvaliteten av servicen som eldistributionskunderna får uppmärksammades mer än tidigare bl.a. genom att ge montörerna utbildning i kundservice.

4 Vi introducerade också många nya produkter och tjänster på marknaden för de olika kundernas behov. I fjol började vi som första nordiska energibolag använda oss av en rad kundgarantier. Vi lovar kunderna en viss kvalitet på tjänsten. Om vi inte kan leverera enligt avtalet, betalar vi en ekonomisk ersättning till kunden. Så vitt vi vet är en sådan servicegaranti unik på energimarknaden. Vi utvecklade också som första energibolag en tjänst för en samnordisk kundombudsmannafunktion. Kundombudsmännen bevakar kundens intressen och verkar självständigt samt rapporterar direkt till företagsledningen. Gustaf Sandström är troligen fortfarande den enda kundombudsmannen inom elbranschen i Finland. För kundbetjäningens del innebar fjolåret allt som allt början på en ny tidsålder. Vi gjorde en mängd kundorienterade förbättringar, som klart stärker vår konkurrensförmåga i den ständigt hårdare marknadssituationen. Förfrågan på rena drivmedel ökade ytterligare. Bensin av toppkvalitet exporterades till USA och svavelfri dieselolja till Europa. I fjol ökade vi användningen av den billigare ryska råoljan på raffinaderiet i Borgå. Dessa faktorer samt den effektiva användningen av raffinaderierna höjde tilläggsmarginalen för vår egen oljeraffinering till en rekordnivå. I nästa år, då storinvesteringen i Borgå för ökning av svavelfri dieselproduktion färdigställs, ökar tilläggsmarginalen ytterligare. Också de andra segmenten inom oljesektorn klarade sig fint var ett år då nästan allting lyckades inom oljesektorn och alla tiders rekordresultat sattes. Koncernens rörelseresultat ökade med 35 % från föregående år. Då man jämför resultatet och bortser från poster av engångskaraktär, förbättrades också det operativa resultatet med över 30 %, cirka 430 miljoner euro bättre än år Viktiga faktorer är de lyckade prissäkringar för elen, den goda tillgängligheten av produktionsanläggningarna och de gynnsamma marknadsförhållandena framför allt inom oljeraffineringen. Det aktiespecifika resultatet ökade markant och var 44 % bättre än året innan. Ett starkt kassaflöde är viktigt för ett kapitalintensivt företag som Fortum. Därför har vi uppmärksammat detta speciellt, vilket också reflekteras i resultaten. Affärsverksamhetens kassaflöde fortsatte att växa och var i fjol 1,7 miljarder euro.

5 Tack vare det goda resultatet och det starka kassaflödet föreslår styrelsen en penningutdelning på 58 eurocent. Det är en ökning på 38 % jämfört med året innan. Dessutom föreslås för aktieägarna en aktieutdelning som vi återkommer till då vi behandlar avskiljningen av oljeverksamheten. Under de senaste åren har vi arbetat målmedvetet för att nå uppställda ekonomiska mål. Jag är ytterst glad och stolt för hela personalens del eftersom vi år 2004 överträffade dem alla. En annan orsak till glädje och stolthet är våra prestationer med avseende på arbetssäkerheten. I fjol hade vi satt upp ett mål för arbetsolyckor, som vi nådde med god marginal. Arbetet med säkerhet och miljöskydd fortsätter mot ännu tuffare mål. Aktiemarknaden belönade storartat vårt arbete i fjol. Aktiens kurs fortsatte att stiga och var vid årsskiftet till och med 67 % högre än året innan. Under de senaste dagarna har kursen oftast legat kring 15,50 euro. Det gångna året var mycket framgångsrikt för Fortum och dess ägare. Många marknadsfaktorer var på vår sida, men de fina prestationerna är också en följd av ett hårt och målmedvetet arbete. Jag vill också i detta samband tacka hela Fortums personal för ett fantastiskt år. I dag föreslår vi att oljeverksamheten ska avskiljas från Fortum. Därför finns det skäl att minnas varför Fortum grundades för sju år sedan. Motivet var ju att skapa ett tillräckligt starkt bolag, som skulle ha tillräckligt mycket kraft för att kunna delta i båda branschernas omorganiseringar och expansionen i Norden. Under de gångna åren har vi kraftfullt verkställt vår valda strategi. Vi har fokuserat på vår kärnverksamhet i Norden och sålt bort delar utanför denna. Arbetet har framskridit bra. Såväl kraftoch värmeverksamheten som oljeverksamheten är i dag i en helt annan situation än för sju år sedan. I dag är såväl olje- som kraftsidan tillräckligt konkurrenskraftiga och starka för att klara sig själva. Utan ett gemensamt Fortumskede skulle detta knappast ha varit möjligt. Bilden visar att bägge bolagen har goda förutsättningar för att verka som självständiga börsbolag. Jag tror att också Fortums aktieägare kan vara nöjda med det gångna året. Vi fortsätter också framöver vårt arbete för att förtjäna ert förtroende. Bolagets styrelse har stakat ut en ny utdelningspolitik för Fortum, vilken förutsätter en drygare dividendbetalning än hittills. Vår avsikt är att % av nettoresultatet ska gå till utdelning. Då vi blickar framåt finns det anledning att beskriva situationen för det Fortum som är kvar efter att oljeverksamheten avspjälkts. Tack vare denna lösning kan Fortum koncentrera sig på sin elstrategi och oljesidan kan bättre verkställa sin egen självständiga strategi och utnyttja marknadens utveckling.

6 På Fortum är vi redo att inleda nästa steg i bolagets utveckling. Vår syn på utvecklingen av elmarknaden har inte ändrats. Således ändras inte heller Fortums nordiska strategi. Den nordiska elmarknaden är fortfarande mycket differentierad, och det finns hundratals aktörer inom såväl elproduktions-, distributions- som försäljningsverksamheten. Denna situation kommer att förändras. Liksom inom andra kapitalintensiva branscher är storleken avgörande för ekonomi och kostnadsbesparingar kan endast nås genom att företagens storlek ökar. Vi tror att centraliseringen fortsätter och vi tänker vara en aktiv del i detta. En sådan utveckling gagnar dessutom konsumenterna. Vi fortsätter också vårt arbete med att utveckla och förbättra vår kundservice, och vi satsar med all kraft på att vara kundernas naturliga val av energileverantör i Norden. Dessutom fortsätter vi vårt arbete för att effektivera verksamheten det är en kontinuerlig del i Fortums sätt att verka. Det återstående Fortum är ett starkt bolag, som har trimmats in att greppa möjligheterna på en marknaden stadd i utveckling: - Vår organisation har strömlinjeformats för behoven i ett renodlat kraft- och värmebolag. - Vår ekonomi står på en stadig grund. - Fortum blir alltmer nordiskt. I fortsättningen finns över hälften av våra kunder och cirka hälften av vår personal utanför Finlands gränser. Vi fortsätter att utveckla bolaget i stadig takt. Till min hjälp i detta arbete har jag en väl fungerande ledningsgrupp som förutom mig själv omfattar följande medlemmar: Tapio Kuula Christian Lundberg Juha Laaksonen Timo Karttinen Mikael Frisk Carola Teir-Lehtinen direktör, kraft- och värmeproduktion samt tillhörande tjänster direktör, distribution och detaljhandel av el ekonomidirektör utvecklingsdirektör personaldirektör kommunikationsdirektör Bästa aktieägare, Fortum har utmärkta förutsättningar att vara framgångsrikt också i fortsättningen. Bolaget är i gott skick och vi har en kunnig och motiverad personal. Vårt mål är klart: att bli det ledande energibolaget i Norden.

Nya tag i vår sponsring. Lignin. ska ersätta kol. Fortum 4 2008. ryska. energimarknaden

Nya tag i vår sponsring. Lignin. ska ersätta kol. Fortum 4 2008. ryska. energimarknaden Nya tag i vår sponsring Lignin ska ersätta kol Fortum 4 2008 EN FÖRÄNDRINGSRESA PÅ DEN ryska energimarknaden Framgångssteg i Ryssland Elmarknaden i Ryssland befinner sig i ett skede av omvälvande förändringar.

Läs mer

Den nordiska elmarknaden i dag och i framtiden

Den nordiska elmarknaden i dag och i framtiden Den nordiska elmarknaden i dag och i framtiden Elmarknad_broschyr_070924_JEA.in1 1 24/9/07 14:33:22 Elmarknad_broschyr_070924_JEA.in2 2 24/9/07 14:33:23 Konkurrenskraft Kilpailukyky Kestävä Hållbar kehitys

Läs mer

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen Elmarknaden i Norden 2011 Vattenfalls syn på utvecklingen Introduktion Vattenfall fick under 2010 ett nytt uppdrag. Vi ska generera en marknadsmässig avkastning och vara ett av de bolag som leder utvecklingen

Läs mer

Innehåll. VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9

Innehåll. VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9 Innehåll VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9 Elkraft... 10-11 Elnät... 12-13 Fjärrvärme... 14-15 Telecom... 16-17 Elcertifikat... 18-19 Våra kunder... 20-21 Personal...

Läs mer

Energiguide ger enkla tips

Energiguide ger enkla tips Elpriset stiger varför? Fortum 3 2008 Den laddbara hybridbilen kan tankas från ett vanligt eluttag Energiguide ger enkla tips Energipartner för sina kunder Fortum vill vara den mest efterfrågade energileverantören

Läs mer

INTRUM JUSTITIA ÅRSREDOVISNING Katalysator för en sund ekonomi sedan 1923

INTRUM JUSTITIA ÅRSREDOVISNING Katalysator för en sund ekonomi sedan 1923 20 13 INTRUM JUSTITIA ÅRSREDOVISNING Katalysator för en sund ekonomi sedan 1923 2 XXXXXXXXXXX 1923 2013 INTRUM JUSTITIA Intrum Justitia hjälper sedan 90 år kunder inom många branscher med kredithantering.

Läs mer

Årsredovisning 2014 GodEl

Årsredovisning 2014 GodEl Årsredovisning 2014 GodEl Innehållsförteckning GodEl 2014 i korthet 2 Viktiga händelser 2014 3 Vårt syfte 4 Vår vision 4 Så här fungerar det 5 VD-ord 6 Elprisutveckling under 2014 7 Bra för våra kunder

Läs mer

Besök vår årsredovisning för 2011 på www.tele2.com!

Besök vår årsredovisning för 2011 på www.tele2.com! Årsredovisning 2011 Besök vår årsredovisning för 2011 på www.tele2.com! Läs mer om Tele2 2011 på http://reports.tele2.com/2011/ar. På vår webbplats www.tele2.com hittar du alltid den senaste informationen.

Läs mer

Energi ger växtkraft

Energi ger växtkraft ÖRESUNDSKRAFT 2005 Energi ger växtkraft Energi ger ljus, kraft och värme men även kraft att växa som människa, företag, organisation, stad och kund. Under det gångna året har vi på Öresundskraft på olika

Läs mer

Året i korthet. Nyckeltal. Året i korthet

Året i korthet. Nyckeltal. Året i korthet Årsredovisning 2005 Innehåll Året i korthet 1 Koncernchefens kommentar 2 Detta är TeliaSonera 4 Strategi för lönsam tillväxt 5 Marknaden för telekommunikationstjänster 6 Tillväxtinitiativ 7 Kostnadseffektivisering

Läs mer

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 Innehåll INTRUM JUSTITIA PÅ EN MINUT Kort om 2009 1 VD-ord 2 Affärsidé, vision och strategier 4 Tre ambitioner för 2010 5

Läs mer

UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK

UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK 1 Denna bok kan beställas från: www.fjarrvarmensaffarsmodeller.se Där finner du också information om projektet

Läs mer

Uppföljningsintervjuer Ledare i spännande bransch

Uppföljningsintervjuer Ledare i spännande bransch Uppföljningsintervjuer Ledare i spännande bransch Sensa rapport 2015:04 Ansvarig konsult: Christer Samuelsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 2. SAMMANFATTNING AV TIDIGARE INTERVJUER... 4 3. FEM

Läs mer

XXXXXXXXXXXX 1 INTRUM JUSTITIA 2012

XXXXXXXXXXXX 1 INTRUM JUSTITIA 2012 XXXXXXXXXXXX 1 INTRUM JUSTITIA 2012 2 XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX 3 Innehåll Kort om 2012 4 VD-ord 6 Intrum Justitia i korthet 10 Affärsidé, mission, vision, kundnytta, strategier och mål 12 Våra tjänster

Läs mer

Årsredovisning 2010 Stiftelsen GoodCause

Årsredovisning 2010 Stiftelsen GoodCause Årsredovisning 2010 Stiftelsen GoodCause FOTO: PERNILLA NORSTRÖM / RÄDDA BARNEN Org. nr. 802424-9966 Innehållsförteckning GoodCause i korthet 4 Finansiell sammanfattning 2010 5 Viktiga händelser 2010

Läs mer

Resultaträkning... 118 Balansräkning... 0 Eget kapital... 12 2 Kassaflödesanalys... 12 3 Noter... 12 4 Moderbolaget... 142 Revisionsberättelse...

Resultaträkning... 118 Balansräkning... 0 Eget kapital... 12 2 Kassaflödesanalys... 12 3 Noter... 12 4 Moderbolaget... 142 Revisionsberättelse... årsredovisnin 2004 Skandia är en internationell pionjär inom lång siktigt sparande och pensioner. Vi finns i 20 länder, överallt med samma idé. Vi vill ge våra kunder ekonomisk trygghet och handlingsfrihet.

Läs mer

Årsredovisning. Jämtkraft AB 2006

Årsredovisning. Jämtkraft AB 2006 Årsredovisning Jämtkraft AB 2006 Innehåll VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9 Elkraft... 10-11 Elnät... 12-13 Fjärrvärme... 14-15 Telecom... 16-17 Elcertifikat...

Läs mer

Staten på elmarknaden

Staten på elmarknaden riksrevisionen granskar: staten på marknaden Staten på elmarknaden insatser för en fungerande elöverföring rir 2013:3 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet

Läs mer

Energitjänster på en avreglerad marknad

Energitjänster på en avreglerad marknad Energitjänster på en avreglerad marknad För en effektivare energianvändning? Mikael Bergmasth och Mats Strid Bokförlaget BAS 1 2004 författarna och bokförlaget BAS Allt mångfaldigande utan förlagets skriftliga

Läs mer

BIET. .. och när vi sänkte förbrukningen var festen över. De kunde inte fortsätta. KONSUMENTERNA OCH ELREFORMEN: VÄLGRUNDAD BESVIKELSE

BIET. .. och när vi sänkte förbrukningen var festen över. De kunde inte fortsätta. KONSUMENTERNA OCH ELREFORMEN: VÄLGRUNDAD BESVIKELSE .. och när vi sänkte förbrukningen var festen över. De kunde inte fortsätta. S. David Freeman, chef för Energikommisionen i Kalifornien om hur de svarade på oskäligt höga priser från Enron (nu i konkurs)

Läs mer

Elpriset upp 180% på 10 år! Varför?

Elpriset upp 180% på 10 år! Varför? Elpriset upp 180% på 10 år! Varför? Vad kan göras för att effektivisera börshandeln? På uppdrag av En rapport från Maj 2006 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Bakgrund... 4 3. NordPool den

Läs mer

Nu börjar resan mot att bli bäst i Sverige

Nu börjar resan mot att bli bäst i Sverige Skellefteå Kraft Årsredovisning 2013 INNEHÅLL Hans Kreisel, vd. Nu börjar resan mot att bli bäst i Sverige Vd har ordet 2 Det här är Skellefteå Kraft 4 Korta fakta 6 Vårt 2013 i backspegeln 8 Vårt kundansvar

Läs mer

Gräsrotsfinansiering. i korta drag. En handbok för små och medelstora företag

Gräsrotsfinansiering. i korta drag. En handbok för små och medelstora företag Gräsrotsfinansiering i korta drag En handbok för små och medelstora företag Innehåll Vad är gräsrotsfinansiering? 4 - Gräsrotsfinansiering i korta drag 6 - Mer än bara pengar 9 - Vilka risker finns det?

Läs mer

Årsredovisning 2012. Rustat för tillväxt. Genom att erbjuda vad du behöver till ett lägre pris.

Årsredovisning 2012. Rustat för tillväxt. Genom att erbjuda vad du behöver till ett lägre pris. Årsredovisning 2012 Rustat för tillväxt. Genom att erbjuda vad du behöver till ett lägre pris. 2012 i korthet Med 38 miljoner kunder i 11 länder är Tele2 en av Europas ledande telekomoperatörer. Vi erbjuder

Läs mer

Näringspolitiskt program

Näringspolitiskt program Näringspolitiskt program Sekos Näringspolitiska program Förord Sverige har på många sätt hävdat sig väl i den internationella konkurrensen. Tillväxten och produktiveteten har varit god, vilket på ett övergripande

Läs mer

Flaskhalsar och undanflykter

Flaskhalsar och undanflykter Flaskhalsar och undanflykter Hur det kom sig att Sydsvenska företagare och familjer betalar bristerna i det svenska elnätet BAKGRUNDSBILD: KULLEZ / FLICKR CREATIVE COMMONS 2 Handelskammarens rapport nr

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för Tele2 AB (publ) organisationsnummer 556410-8917 för räkenskapsåret

Läs mer

Kommitté 14 Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder

Kommitté 14 Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder 128 Centerpartiets partistämma 11 i Åre Kommitté - Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder Kommitté Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder Miljövänliga bilar, motion.1, :34

Läs mer

en fördjupad rapport om fjärrvärmepriser Prisvärd fjärrvärme?

en fördjupad rapport om fjärrvärmepriser Prisvärd fjärrvärme? en fördjupad rapport om fjärrvärmepriser Prisvärd fjärrvärme? Förord Priserna på energi har ökat kraftigt i Sverige under 2000-talet. De mest dramatiska exemplen är el- och oljeprisen, som flerdubblats

Läs mer

Det är kapitalet, dumbom!

Det är kapitalet, dumbom! S Det är kapitalet, dumbom! Stefan Karlsson 2008-04-23 W NW SW NE SE EMUNKHAMMAR ADVISORY Ideas and initiatives for progress and prosperity Innehållsförteckning Förord 2 1. Vad är pengar? 4 2. Vad är investeringar?

Läs mer