Bokslutskommuniké. för verksamhetsåret 2005 Kopparbergs Bryggeri AB (publ)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bokslutskommuniké. för verksamhetsåret 2005 Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493"

Transkript

1 Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2005 Kopparbergs Bryggeri AB (publ)

2 Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2005 Sofiero, Sveriges mest sålda starköl på Systembolaget för tredje året i rad. Resultatet före skatt ökade med 25 %. Exportförsäljningen ökade starkt. Styrelsen föreslår en utdelning på 0,20 kr (0,15 kr) per aktie. Verksamhet Kopparbergs Bryggeri AB producerar, säljer och distribuerar öl, cider, spritdrycker och läskedrycker. Fakturering och resultat Fakturering Koncernens nettofakturering för året 2005 uppgick till 754,5 Mkr (674,6 Mkr). Resultatet Resultatet före skatt för koncernen uppgick för året 2005 till 13,5 Mkr (10,8 Mkr). Export Koncernens totala exportomsättning ökade med 43,8 % och uppgick till 215,0 Mkr (149,6 Mkr). Koncernförhållande Kopparbergs har följande helägda dotterbolag: Zeunerts i Norrland AB, Sollefteå Banco Bryggeri AB, Skruv Kopparbergs España SL Kopparbergs Stockholmsdepå AB (vilande från och med ) I Oy Kopparbergs Finland uppgår ägarandelen till 51 %. Investeringar Koncernens investeringar för perioden uppgick till 34,3 Mkr (22,4 Mkr) och fördelas enligt följande: Materiella anläggningstillgångar 32,1 Mkr (20,3 Mkr) Immateriella anläggningstillgångar 2,2 Mkr (2,1 Mkr) Marknad Kostnadsförda reklam- och marknadssatsningar har gjorts med: 20,3 Mkr (17,2 Mkr) Redovisningsprinciper Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR 20. Tillämpade redovisningsprinciper är desamma som i senaste årsredovisningen. Miljöpåverkan Koncernen bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken, verksamheten påverkar den yttre miljön huvudsakligen genom utsläpp av biokemisk syreförbrukning, kemisk syreförbrukning och kväveoxider. Ställda panter och ansvarsförbindelser Ställda panter har minskat med 2,8 Mkr avseende tillgångar belastade med ägarrättsförbehåll jämfört med Belånade kundfordringar uppgår per till 110,7 Mkr. Ansvarsförbindelser avseende ej avskrivna erhållna statliga bidrag är från och med hösten 2004 slutligt reglerat. Emissioner och beslut på bolagsstämman Styrelsen erhöll ett bemyndigande från årets bolagsstämma att genomföra en eller flera riktade nyemissioner utan företrädesrätt för aktieägare motsvarande tillsammans maximalt aktier med en maximal utspädning på 20 %. Detta bemyndigande har ej nyttjats under räkenskapsåret.

3 Bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma kommer att avhållas den 30/ kl i Kopparberg. Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig från den 9/ på hemsidan Styrelsen föreslår en utdelning till aktieägarna med 0,20 kr per aktie. Nästa rapporttillfälle Nästa rapporttillfälle är den 30/ då delårsrapport för kvartal kommer att lämnas. Delårsrapporten kommer att finnas tillgänglig på hemsidan VD:s kommentar 2005 var ur den samlade svenska bryggerinäringens perspektiv inget tillväxtår. Tvärtom. Den totala svenska dryckesmarknaden minskade under året med ca 3 % i volym räknat 1). Kopparbergskoncernens totala försäljning, exkl. dryckesskatter ökade under året med 11,5 % till 754,4 Mkr (f.å. 674,6 Mkr). Det innebär att vi fortsatt att ta marknadsandelar inom de flesta segment av den svenska marknaden där vi är verksamma. Inom Kopparbergskoncernen har vi fortsatt att satsa på våra volymprodukter inom cidersortimentet och våra starkölsprodukter under varunamnen Zeunerts och Sofiero. Med stolthet konstaterar vi att Sofiero även under 2005 var det mest sålda starkölet på Systembolaget. Och det för tredje året i rad! Det var heller inte fråga om att vara etta med darr på ribban - av Sofiero Original såldes mer än två och en halv gånger så stor volym som av tvåan, Mariestads Export från Spendrups! Under varumärket Sofiero har vi också lanserat Sofiero Guld 7,5 %, som liksom nylanserade Zeunerts Werde fått ett gott mottagande på marknaden. Sofiero Guld blev under 2005 det tionde mest sålda starkölet och Kopparbergs var under 2005 Systembolagets näst största ölleverantör efter Carlsberg. Marknadsandelen ökade under året till 20,2 % (18,7 %)! Under 2005 fortsatte vi vårt arbete med att bibehålla våra sedan fjolåret förbättrade marginaler. Det innebär att vi på den svenska marknaden fortsatt att fokusera på högmarginalprodukter och att vi under senhösten 2005 inledde en ökad satsning på restaurangsektorn. Samtidigt har vi fortsatt gjort stora ansträngningar på våra exportmarknader. Den totala exportvolymen från Sverige ökade med 37,5 %, från 11,2 miljoner liter till 15,4 miljoner liter. Bl.a. i Finland har vi under året nått mycket goda resultat. Totalt sett innebar det att vi under året kunde öka vårt resultat före minoritetsandelar, bokslutsdispositioner och skatt med drygt 25 % till 13,5 Mkr (10,8 Mkr). Kopparberg den 28 februari 2006 Peter Bronsman Verkställande direktör 1) Enligt Delfi MarknadsPartner AB

4 Kopparbergs Bryggeri AB (publ), Org.nr Resultaträkningar (Mkr) Koncernen 4:e kvartalet, okt-dec Helår Nettoomsättning inkl. dryckesskatt 279,8 248,1 1100,2 983,3 Dryckesskatt -84,3-69,9-345,7-308,7 Nettoomsättning 195,5 178,2 754,5 674,6 Rörelsens kostnader Råvaror och handelsvaror -109,6-102,8-440,8-394,6 Övriga externa kostnader -48,9-37,2-159,8-135,1 Personalkostnader -23,6-20,8-94,9-88,4 Resultat före avskrivningar 13,4 17,4 59,0 56,5 Avskrivningar -8,1-7,8-31,4-31,4 Rörelseresultat 5,3 9,6 27,6 25,1 Finansiella intäkter och kostnader -2,0-3,8-10,3-13,3 Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 3,3 5,8 17,3 11,8 Skatt på periodens resultat -1,1-0,8-5,9-5,2 Minoritetsandelar -0,6-0,6-3,8-1,0 Periodens resultat 1,6 4,4 7,6 5,6 Resultat per aktie (Kr) 0,11 0,22 0,37 0,27 Balansräkningar (Mkr) TILLGÅNGAR Koncernen Immateriella anläggningstillgångar 20,5 23,7 Materiella anläggningstillgångar 255,3 249,4 Finansiella anläggningstillgångar 0,2 0,1 Summa anläggningstillgångar 276,0 273,2 Varulager 118,0 109,8 Kortfristiga fordringar 155,9 118,9 Kassa och bank 27,9 10,8 Summa omsättningstillgångar 301,8 239,5 SUMMA TILLGÅNGAR 577,8 512,7 EGET KAPITAL OCH SKULDER Bundet eget kapital 100,6 100,6 Fritt eget kapital 7,8 3,3 Summa eget kapital 108,4 103,9 Minoritetsintressen 5,4 2,4 Avsättningar 23,5 19,3 Långfristiga skulder 62,7 34,9 Kortfristiga skulder 377,8 352,2 Summa skulder 464,0 406,4 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 577,8 512,7

5 Kopparbergs Bryggeri AB (publ), Org.nr Koncernen jan-dec Kassaflödesanalys i sammandrag (Mkr) Kassaflöde från den löpande verksamheten 26,6 40,6 Kassaflöde från investeringsverksamheten -34,2-22,7 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 24,7-12,5 Förändring av likvida medel 17,1 5,4 Likvida medel vid periodens början 10,8 5,3 Likvida medel vid periodens slut 27,9 10,7 Koncernens nyckeltal och aktiedata Nyckeltal Avkastning på eget kapital 7% 6% Rörelsemarginal 4% 4% Soliditet 19% 20% Aktiedata Eget kapital per aktie 5,44 5,04 Antal aktier (Antal miljoner) 20,609 20,609 Förändring i koncernens eget kapital (Mkr) Ingående eget kapital 1 januari 103,9 98,2 Förändring eget kapital Nyemission 0,0 0,0 Utdelning -3,1 0,1 Periodens resultat 7,6 5,6 Belopp vid årets utgång 108,4 103,9 Denna delårsrapport har granskats av bolagets revisorer.

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2010 WWW.KOPPARBERGS.SE 1 2 KOPPARBERGS ÅRSREDOVISNING 2010 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2007 www.kopparbergs.se 2 Kopparbergs Årsredovisning 2007 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2013 WWW.KOPPARBERGS.SE 1 2 KOPPARBERGS ÅRSREDOVISNING 2013 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 27 % tillväxt inom guld & silver Sammanfattning andra kvartalet 2011 Bolaget fokuserar på försäljning av smycken i Hedbergs Guld och Silver AB efter avyttringen av fotoverksamheten

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003

Bokslutskommuniké 2003 Pressmeddelande från Expanda AB (publ), 556541-2094 Bokslutskommuniké 2003 Omsättning Koncernomsättningen för 2003 uppgick till 626.4 mkr ( 697.8 ). Resultat Rörelseresultatet uppgick till 1.1 mkr och

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2007

delårsrapport januari - mars 2007 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 610 (542) Mkr Resultat efter finansnetto 38,3 (23,4) Mkr Resultat efter skatt 27,0 (16,4) Mkr Resultat per aktie 2,13 (1,30) kronor Orderingång

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande

Läs mer

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS Done Management and Systems AB (publ) Omsättningen för perioden uppgick till 21,4 MSEK (21,3 för motsvarande period föregående år). Resultatet (EBITA) för perioden

Läs mer

CoolGuard AB (publ) Bokslutskommuniké för 2004

CoolGuard AB (publ) Bokslutskommuniké för 2004 Bokslutskommuniké för 2004 Omsättningen för helåret uppgick till 3.731 (385) ksek Rörelseresultat för helåret var -4.790 (-2.636) ksek Försäljning på 1.528 ksek kommer att intäktsföras först under tertial

Läs mer

Riggade inför 2015. Vindico Security AB (publ) Bokslutskommuniké 2014. Sida 1 av 13. Helåret 2014

Riggade inför 2015. Vindico Security AB (publ) Bokslutskommuniké 2014. Sida 1 av 13. Helåret 2014 Sida 1 av 13 Vindico Security AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 Riggade inför 2015 Helåret 2014 Koncernens nettoomsättning minskade med ca 11 % och uppgick till 8064 tkr (9043 tkr) Koncernens rörelseresultat

Läs mer

Delårsrapport januari september 2010

Delårsrapport januari september 2010 1 november 2010 Delårsrapport januari september 2010 1 juli 30 september Intäkterna ökade, justerat för valutaeffekter och räknat på jämförbart antal vardagar, med 8 procent. Innan justering ökade intäkterna

Läs mer

Styrelsen föreslår att genom fondemission 2:1 öka bolagets aktiekapital från 4.320.000 kr till 12.960.00 kr genom utgivande av 4.320.000 nya aktier.

Styrelsen föreslår att genom fondemission 2:1 öka bolagets aktiekapital från 4.320.000 kr till 12.960.00 kr genom utgivande av 4.320.000 nya aktier. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2003 (15/3 2004) (publ.) Organisationsnummer 556577-2141 Sammandrag för koncernen Omsättningen uppgår till 127 027 tkr (96 868 tkr) en ökning med 31 % jämfört med föregående år. Resultat

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Vallentuna den 13 maj 2015 Sammanfattning av första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 139 733 tkr (126 152 tkr exklusive avyttrad verksamhet) EBITDA uppgick

Läs mer

Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22

Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22 Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22 Nettoomsättningen under perioden uppgick till 1,3 Mkr Resultatet efter finansiella poster var 0,67 Mkr Bolaget har levererat SoftGSM X-Ray till England Bolaget

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

KABE AB (publ.) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2010

KABE AB (publ.) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2010 KABE AB (publ.) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2010 en ökade med 23 % till 1 407,8 Mkr (1 144,7). Resultat efter skatt ökade med 90 % till 99,5 Mkr (52,3). *För jämförbara verksamheter blev ökningen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015)

DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015) DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015) KENTIMA HOLDING AB (publ) Org.nr 556590-2151 Under Q3 (jan-mars) ökade koncernomsättningen med 40 procent, jämfört med Q2. Dotterbolaget Kentima AB har under

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Framgång med flera nya order på kortterminaler efter kommersiell lansering

Framgång med flera nya order på kortterminaler efter kommersiell lansering West International AB (publ) Delårsrapport för perioden januari-juni 2013 Framgång med flera nya order på kortterminaler efter kommersiell lansering Andra kvartalet 2013 Rörelseintäkterna uppgick till

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Bokslutskommuniké 2005 Sammandrag för koncernen Elverkets nettoomsättning ökade under räkenskapsåret 2005 med 33 % till 270 320 tkr (203 218

Läs mer

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2010 Nytecknad premievolym fortsätter att öka Andra kvartalet Intäkterna ökade med 14 procent till 21,8 (19,1) MSEK. Rörelseresultatet minskade med 17 procent

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 Omsättningstillväxt och stärkt varumärke Omsättningen uppgick till 341,2 MSEK (219,5), en ökning med 55%. Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (11,7), motsvarande

Läs mer

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT FÖR FÖRSTA HALVÅRET JANUARI JUNI 2008 Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter 1 april 30 juni 2008 Varumärkesförsäljningen* ökade med 15 procent till 477 MSEK (414).

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013 2013-10-01 2013-12-31

Bokslutskommuniké 2013 2013-10-01 2013-12-31 Bokslutskommuniké 2013 2013-10-01 2013-12-31 Sammanfattning helåret 2013 Sammanfattning helåret 2013 Försäljningen blev starkt påverkad av de stora problemen med den nya e- handelsplattformen för www.hedbergsguld.se

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141. Bokslutskommuniké januari december 2007. Starkt år för Elverket

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141. Bokslutskommuniké januari december 2007. Starkt år för Elverket Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Bokslutskommuniké januari december 2007 Starkt år för Elverket Sammandrag för koncernen Rörelseresultatet uppgår till 19 852 tkr (16 466 tkr).

Läs mer