NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX"

Transkript

1 NEXTLINK AB (publ) Bokslutskommuniké 2004 Omsättningen uppgick till 19,1 (23,7) MSEK Resultatet efter skatt blev 5,3 (-4,9) MSEK Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX Ett positivt mottagande av de nya Invisioprodukterna Erhålligt Europapatent för Voice over IP (VoIP) Efter rapportperiodens utgång Kraftigt ökad orderingång och försäljning av Bluespoon AX I januari 2005 såldes fler Bluespoon än under hela 2004 Observera att jämförelsetalen avser Nextlink.to A/S dvs endast det danska dotterbolaget. Om Nextlink Nextlink är ett teknikföretag med inriktning mot headsets och relaterade produkter för professionella användare och konsumenter. Bolaget har utvecklat produktkonceptet Invisio för professionella användare och konceptet Bluespoon för konsumentmarknaden. Dessutom utför Nextlink royaltybaserade utvecklingsuppdrag för aktörer med ledande positioner inom professionella segment. Nextlinks ställning stärks av att bolaget har patent på sin teknologi inom respektive område. Kommentarer till perioden januari till december Försäljning Bluespoon Den nya generationen av Bluespoon lanserades på marknaden i december. Försäljningen under slutet av året och fram till dagens dato har varit mycket framgångsrik. Orderingången är betydande och stora ansträngningar görs för att snabbt öka produktionskapaciteten. Den nya generationen Bluespoon AX har genomgående fått mycket goda recensioner i fackpressen. Den äldre generationen har sålts ut till låga marginaler under året. Ett samarbete har inletts med Dangaard Telecom, en av Europas största distributörer av mobiltelefoner. Samarbetet som gäller de flesta marknaderna i Europa möjliggör en betydande volymökning under innevarande år. Antalet sålda enheter under perioden uppgick till (3 353). Under hela året såldes totalt (10 090) enheter. Invisio De professionella produkterna som marknadsförs under namnet Invisio uppvisar en fortsatt stabil utveckling med god orderingång från främst USA, där ytterligare distributionskanaler är under uppbyggnad.

2 En ny generation Invisioprodukter lanserades under tredje kvartalet. Mottagandet hos kunder och distributörer har varit positivt med en ökad orderingång. Beroende på inkörningsproblem hos underleverantörer kom leveranserna igång först under november månad. Antalet sålda enheter under perioden uppgick till (953) Under hela 2004 såldes totalt (3 234) enheter. Utveckling Under året har en ny generation Bluespoon produkter utvecklats. Produktionskostnaden per enhet har halverats genom dels en ny produktionsdesign och dels flytt av produktionen till en större kontraktstillverkare i Kina. Den nya produktgenerationen innehåller idagsläget följande produkter: Bluespoon AX, med pris för volymmarknaden har lanserats under 4 kvartalet 2004 Bluespoon 5G, avancerad produkt för krävande användare lanseras i mars 2005 Ett antal nya utvecklingsprojekt för externa aktörer är under uppstart. Under 2005 förväntas de första royaltyintäkterna erhållas från tidigare genomförda utvecklingsprojekt. Ett nytt Europapatent (EP) har tilldelats Nextlink ansökning om registrering har inlämnats på samtliga större marknader i Europa. Detta patent omfattar trådlösa bärbara terminaler för bredbandstelefoni över internet (VoIP). Motsvarande patentansökning är under fortsatt behandling för marknaderna i Nordamerika, Kina, Japan, och Taiwan. Sedan tidigare har Nextlink patent på den käkbensmikrofon som finns integrerad i Invisioprodukterna. Patenten stärker Nextlinks ställning och förbättrar bolagets möjligheter att genomföra utvecklingsuppdrag med globala aktörer såsom Siemens. Resultat Nextlink koncernen resultat efter skatt uppgick till 5,3 (-4,9) MSEK vilket motsvarar -0,76 (-11,38) kr/aktie. Resultatet har påverkats främst av pågående satsningar på att bygga upp nya distributionskanaler och utvecklingen av nya produktgenerationer. Investeringar Koncernens investeringar i inventarier netto har under perioden gjorts med 0,1 (-0,1) MSEK. För helåret uppgår investeringarna till 0,3 (0,3) MSEK. Juridisk struktur För att underlätta finansiering och framtida notering bildades hösten 2003 ett svenskt moderbolag Nextlink AB som våren 2004 förvärvade Nextlink.to A/S genom en apportemission. Moderbolaget Nextlink AB är ett rent holdingbolag utan övrig verksamhet och all rörelse bedrivs i dotterbolaget Nextlink.to A/S. Jämförelsetalen avser således endast Nextlink.to A/S. Moderbolaget Moderbolagets resultat uppgår till 0,7 MSEK. Soliditeten uppgår till 99 %. Likvida medel uppgår till 0,5 MSEK. Notering Aktien handlas sedan juni månad på Nordic OTC (www.ngmnordicotc.com). Styrelsen har påbörjat arbetet med att flytta handeln med bolagets aktier till en mer officiell lista. Beslut om flytt kommer att tas under andra kvartalet Likviditet och kassaflöde Koncernens likvida medel uppgick per den 31 december till 8,2 (0,6) MSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under året till 2,4 (-3,3) MSEK. Utdelning Styrelsen föreslår att ingen utdelning kommer att lämnas för räkenskapsåret 2004.

3 Utsikter för 2005 Bolaget står med en stark produktportfölj och har genom de nya distributionsavtalen en god möjlighet att nå en betydande försäljningsökning under Bolagets bedömning är att ett positivt resultat och kassaflöde kommer att uppnås under första halvåret Nästa rapporttillfälle Rapport avseende första kvartalet 2005 kommer att lämnas den 28 april. Bolagsstämma Bolagsstämma kommer att hållas den 28 april kl på Saltmätargatan 7. Redovisningsprinciper Delårsrapporten har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR 20. I dotterbolaget Nextlink A/S har samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder använts i delårsrapporten som i den senaste rapporten. IFRS Nextlink kommer att redovisa enligt IFRS från första kvartalet 2005, trots att Nextlink idag ej är börsnoterat. Övergång till IFRS behandlas enligt IFRS 1. Vid den genomförda inventeringen av skillnaden mellan Nextlinks nuvarande redovisningsprinciper och IFRS framkom inga materiella avvikelser. Denna rapport har ej varit föremål för särskild granskning av bolagets revisor. Stockholm den 25 februari 2005 Styrelsen Frågor besvaras av: Lars Stenfeldt Hansen, VD Tel: Mobil: För ytterligare information läs mer på

4 Nextlink koncernen MSEK * * Resultaträkning i sammandrag okt-dec okt-dec Helår Helår Nettoomsättning 4,6 5,9 19,1 23,7 Rörelsens kostnader -5,7-6,1-22,4-26,6 Avskrivningar -0,3-1,1-1,1-1,6 Rörelseresultat -1,5-1,3-4,5-4,5 Finansnetto -0,7-0,1-0,9-0,4 Resultat före skatt -2,2-1,3-5,4-4,9 Skatt 0,0 0,0 0,0 0,0 Minoritetsandel 0,0 0,0 0,1 0,0 Periodens resultat -2,1-1,3-5,3-4,9 * avser endast Nextlink.to AS * * AKTIEDATA okt-dec okt-dec Helår Helår Resultat per aktie, SEK -0,20-3,11-0,76-11,38 Resultat per aktie efter full utspädning, SEK -0,19-3,11-0,72-11,38 Eget kapital per aktie,sek 1,41 10,37 1,41 10,37 Eget kapital per aktie efter full utspädning, SEK 1,59 10,37 1,59 10,37 Soliditet, % 72% 43% 72% 43% Antalet aktier vid periodens utgång, st Medeltalet aktier under perioden, st Antal aktier efter full utspädning, st Medeltalet aktier, efter full utspädning, st Noterad kurs SEK 8,5 n.a 8,5 n.a * avser endast Nextlink.to AS

5 Nextlink koncernen Balansräkning i sammandrag KSEK TILLGÅNGAR * Immateriella anläggningstillgångar 2,9 2,6 Materiella anläggningstillgångar 0,5 0,6 Finansiella anläggningstillgångar 0,1 0,1 Summa anläggningstillgångar 3,5 3,3 Varulager 4,4 8,0 Kundfordringar 3,6 4,4 Övriga omsättningstillgångar 1,1 0,0 Likvida medel 8,2 0,6 Summa omsättningstillgångar 17,3 13,0 SUMMA TILLGÅNGAR 20,8 16,3 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 15,0 7,0 Minoritetsandel 0,0 - Kortfristiga räntebärande skulder 2,4 2,5 Leverantörsskulder 1,7 4,4 Övriga korta icke räntebärande skulder 1,7 2,4 Summa kortfristiga skulder 5,8 9,3 SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 20,8 16,3 FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL * Belopp vid årets ingång 7,0 5,2 Omräkningsdifferens 0,3-0,1 Nyemission 13,0 6,8 Periodens resultat -5,3-4,9 Belopp vid periodens utgång 15,0 7,0 * avser endast Nextlink.to AS

6 Nextlink koncernen Kassaflödesanalys i sammandrag * * KSEK okt-dec okt-dec Helår Helår Resultat före skatt -2,2-1,3-5,4-4,9 Ej kassapåverkande poster 0,7 1,1 1,1 1,6 Skatter 0,0 0,0 0,0 0,0 Kassaflöde före förändring i rörelsekapital -1,5-0,2-4,3-3,3 Förändring i rörelsekapital 0,2-2,8 1,9-0,2 Kassaflöde från löpande verksamhet -1,3-3,0-2,4-3,5 Investeringar i immateriella anläggningstillgångar 0,0-0,8-1,1-0,8 Investeringar i anläggningstillgångar -0,1 0,1-0,3-0,3 Kassaflöde från investeringsverksamhet -0,1-0,7-1,4-1,1 Nyemissioner/(utdelningar) 0,0 4,8 11,5 6,8 Upptagna lån/(amorterade lån) 1,2-1,0-0,1-2,7 Kassaflöde från finansieringsverksamhet 1,2 3,8 11,4 4,1 Totalt kassaflöde -0,2 0,1 7,6-0,5

Delårsrapport januari till juni 2005 JLT Mobile Computers AB (publ)

Delårsrapport januari till juni 2005 JLT Mobile Computers AB (publ) Delårsrapport januari till juni JLT Mobile Computers AB (publ) 1 Stärkt position på USA marknaden JLT har under första halvåret ytterligare stärkt sin position på USA marknaden genom en affär med FedEx

Läs mer

Bokslutskommuniké (1/1-31/12 2000)

Bokslutskommuniké (1/1-31/12 2000) DORO 1/6 Bokslutskommuniké (1/1-31/12 2000) Nettoomsättningen uppgick till 1454 MKr (1183 MKr) Tvist med leverantör belastar årsresultatet med 21 MKr (10 MKr) Resultatet före skatt uppgick till -44 MKr

Läs mer

Flera stora order och nya partners ger fortsatt stigande omsättning för Precise Biometrics

Flera stora order och nya partners ger fortsatt stigande omsättning för Precise Biometrics Precise Biometrics AB (publ), org nr 556545-6596 Bokslutskommuniké 2001 Flera stora order och nya partners ger fortsatt stigande omsättning för Precise Biometrics Omsättning år 2001 uppgick till MSEK 14,1

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2011 Positiv trend i kundflöde och ett fortsatt förbättrat kunderbjudande Första kvartalet Intäkterna ökade med 4 procent till 20,9 (20,2) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

Bokslutskommuniké. för verksamhetsåret 2005 Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Bokslutskommuniké. för verksamhetsåret 2005 Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2005 Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2005 Sofiero, Sveriges mest sålda starköl på Systembolaget för tredje året i

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2001 för Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) org.nr 556544-6522

Delårsrapport januari-september 2001 för Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) org.nr 556544-6522 Delårsrapport januariseptember för Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) org.nr 5565446522 Omsättning och rörelseresultat före goodwill uppgick för tredje kvartalet till 85,8 MSEK respektive

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 27 % tillväxt inom guld & silver Sammanfattning andra kvartalet 2011 Bolaget fokuserar på försäljning av smycken i Hedbergs Guld och Silver AB efter avyttringen av fotoverksamheten

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 Insplanet skördar fortsatta framgångar > Nettoomsättningen ökade med 153 procent till 36 832 (14 540) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades kraftigt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 Omsättningstillväxt och stärkt varumärke Omsättningen uppgick till 341,2 MSEK (219,5), en ökning med 55%. Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (11,7), motsvarande

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003

Bokslutskommuniké 2003 Pressmeddelande från Expanda AB (publ), 556541-2094 Bokslutskommuniké 2003 Omsättning Koncernomsättningen för 2003 uppgick till 626.4 mkr ( 697.8 ). Resultat Rörelseresultatet uppgick till 1.1 mkr och

Läs mer

Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning

Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning 1 av 7 Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning Omsättningen för det andra kvartalet uppgick till 163 miljoner kronor, en minskning med 35 procent jämfört med samma period föregående

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Avvaktande konjunktur. Börsnotering genomförd. HANZA inleder en ny fas ANDRA KVARTALET (1 april 30 juni 2014) Nettoomsättningen uppgick till 257,0 MSEK, en ökning mot

Läs mer

Wonderful Times Group AB (publ) 556684-2695. Wonderful Times Group AB (publ) Bokslutskommuniké. Januari - December 2013

Wonderful Times Group AB (publ) 556684-2695. Wonderful Times Group AB (publ) Bokslutskommuniké. Januari - December 2013 Bokslutskommuniké Januari - December 213 Wonderful Times Group AB (publ) 1 Oktober - december 213 Omsättningen uppgick till 31,3 MSEK (34,5). EBITDA uppgick till -2,1 MSEK (-,3). Kassaflöde efter rörelsekapitalförändringar

Läs mer

Tele5 Voice Services AB (publ) Delårsrapport januari juni 2005. Omsättningen för perioden uppgår till 771,9 KSEK. Rörelseresultat +24,2 KSEK

Tele5 Voice Services AB (publ) Delårsrapport januari juni 2005. Omsättningen för perioden uppgår till 771,9 KSEK. Rörelseresultat +24,2 KSEK Tele5 Voice Services AB (publ) Delårsrapport januari juni 2005 Omsättningen för perioden uppgår till 771,9 KSEK Rörelseresultat +24,2 KSEK Resultat efter skatt uppgår till +14,6 KSEK Resultat per aktie

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2009

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2009 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2009 Stark försäljningstillväxt och rekordresultat Fjärde kvartalet Intäkterna ökade med 14 procent till 21,0 (18,4) MSEK. Rörelseresultatet minskade med 19 procent

Läs mer

CoolGuard AB (publ) Bokslutskommuniké för 2004

CoolGuard AB (publ) Bokslutskommuniké för 2004 Bokslutskommuniké för 2004 Omsättningen för helåret uppgick till 3.731 (385) ksek Rörelseresultat för helåret var -4.790 (-2.636) ksek Försäljning på 1.528 ksek kommer att intäktsföras först under tertial

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2010 Nytecknad premievolym fortsätter att öka Andra kvartalet Intäkterna ökade med 14 procent till 21,8 (19,1) MSEK. Rörelseresultatet minskade med 17 procent

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2004

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2004 Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2004 Nettoomsättningen ökade med 16 % till 312 (268) mkr, jämfört med samma period i fjol. Resultat efter skatt uppgick till -24 (-33) mkr, vilket motsvarar

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

JLT Delårsrapport januari - juni 2014

JLT Delårsrapport januari - juni 2014 JLT Delårsrapport januari - juni Omsättning 34,6 MSEK (26,6) Bruttomarginal 34,9 procent (31,1) Rörelseresultat 2,7 MSEK (-1,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (-1,4) Orderingång 38,9 MSEK (30,4) Kommentarer

Läs mer

Nexam Chemical Holding AB (publ)

Nexam Chemical Holding AB (publ) Delårsrapport för kvartal 1 januari-mars 2013 Delårsrapport för kvartal 1 januari-mars 2013 2 Bakgrund och inledande kommentarer Nexam Chemical Nexam utvecklar teknologi och produkter som gör det möjligt

Läs mer

Halvårsrapport. Januari t.o.m. Juni 2015 PlayHippo AB (publ.)

Halvårsrapport. Januari t.o.m. Juni 2015 PlayHippo AB (publ.) Halvårsrapport Januari t.o.m. Juni 2015 PlayHippo AB (publ.) Halvårsrapport, januari till och med juni 2015 Periodens nettoomsättning uppgick till KSEK 5611 (f å KSEK 1525) Periodens rörelseresultat uppgick

Läs mer

ZINZINO AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2012. Organisationsnr. 556733-1045. Information om företaget. Fjärde kvartalet 2012 FINLAND 18%362% NORGE 35%59%

ZINZINO AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2012. Organisationsnr. 556733-1045. Information om företaget. Fjärde kvartalet 2012 FINLAND 18%362% NORGE 35%59% ZINZINO AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2012 Organisationsnr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island, Litauen, Lettland,

Läs mer

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Styrelsen för TrustBuddy International AB, noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande bokslutskommunike januari - december 2011 Inledande

Läs mer

Bokslutskommuniké. Fortnox AB (publ), org nr 556469-6291

Bokslutskommuniké. Fortnox AB (publ), org nr 556469-6291 Bokslutskommuniké Fortnox AB (publ), org nr 556469-6291 Helåret 2007 >> Fortsatt stark tillströmning av kunder >> Omsättningen uppgick till 3 666 (2 049) kkr >> Rörelseresultatet uppgick till -9 540 (-4

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2004

Delårsrapport januari - september 2004 Q 3Nocom AB (publ) Delårsrapport januari - september Stark försäljning gav lönsamt tredje kvartal För första gången i Nocoms historia är företaget lönsamt i det traditionellt svaga tredje kvartalet. En

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015)

DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015) DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015) KENTIMA HOLDING AB (publ) Org.nr 556590-2151 Under Q3 (jan-mars) ökade koncernomsättningen med 40 procent, jämfört med Q2. Dotterbolaget Kentima AB har under

Läs mer

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT FÖR FÖRSTA HALVÅRET JANUARI JUNI 2008 Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter 1 april 30 juni 2008 Varumärkesförsäljningen* ökade med 15 procent till 477 MSEK (414).

Läs mer