Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004"

Transkript

1 Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004 Moderbolaget Sign On i Stockholm AB Moderbolaget består av den verksamhet som kvarstår i koncernen efter FormPipes avskiljning, dvs det tidigare affärsområdet Solutions Nettoomsättningen ökade med 68 procent till 8,5 Mkr (5,1). Första kvartalets resultat uppgick till 0,2 Mkr (-0,5). Resultat per aktie uppgick till 0 kr (-0,02). I resultatet ingick jämförelsestörande poster avseende goodwill vid inkråmsförsäljning till FormPipe AB om 1,3 Mkr (1,1 Mkr). I februari genomfördes en genombrottsaffär med Vasakronan innebärande att Sign On skapar en ledarguide för Vasakronans ca 70 chefer. Koncernen (Sign On i Stockholm AB och FormPipe AB) Nettoomsättningen för Sign On koncernen steg med 62 procent till 12,5 Mkr (7,7). Första kvartalets resultat uppgick till -3,8 Mkr (-5,2). Resultatet per aktie uppgick till -0,07 kr (-0,46). Vid periodens slut uppgick koncernens likvida medel till -0,5 Mkr (7,4). Den 1 januari såldes affärsområdena Blanketthotell & Konstruktion, FormPipe samt NetMaker av Sign On i Stockholm AB till det helägda dotterbolaget FormPipe AB. I början av februari utsågs Marika Philipson till VD för Sign On i Stockholm AB efter Jan Werne. Vid bolagsstämman i mars ändrades bolagets säte från Danderyd till Stockholm. Om Sign On Sign On är ett tjänsteföretag som erbjuder kostnadseffektiva, standardiserade processverktyg och dokument i abonnemangsform via Internet. Verksamheten inriktar sig främst på att erbjuda chefsstöd och hjälpmedel inom det personaladministrativa området. Sign On är noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista och har idag 34 anställda, med kontor i Stockholm och Helsingborg. Kontaktperson: Marika Philipson, Verkställande Direktör Sign On i Stockholm AB (publ) S:t Eriksgatan 117, Box 23141, Stockholm, orgnr Tel: , , e-post: 1

2 Sammanfattning av viktiga händelser under första kvartalet Den 1 januari genomfördes den aviserade renodlingen av verksamheten vilken innebar att affärsområdena Blanketthotell & Konstruktion, FormPipe samt NetMaker såldes till det nybildade dotterbolaget FormPipe AB. Aktieägarna i Sign On erbjöds därefter att genom nyemission i FormPipe AB förvärva aktier i det nybildade bolaget. I och med att emissionen i FormPipe AB slutförts har koncernförhållandet mellan bolagen upphört.moderbolaget består därefter av det tidigare affärsområdet Solutions, som kommer att utgöra den framtida verksamheten. I februari tecknades en genombrottsaffär med Vasakronan. Affären innebär att Sign On tar ytterligare ett steg framåt i värdekedjan och skapar en ledarguide med sina befintliga tjänster inom human resource som bas. Ledarguiden skräddarsys till en praktisk handledning åt Vasakronans cirka 70 chefer. I slutet av kvartalet lanserade Sign On sin fjärde produktmodul Arbetsrätt plus som bedöms ha god potential på marknaden. Andra produktmoduler som Sign On utvecklat och lanserat under det senaste året är e-tjänstgöringsbetyget, Löner och villkor plus samt Arbetsmiljö plus. Omsättning och resultat För koncernen uppgick omsättningen till 12,5 Mkr (7,7), vilket är en ökning med 62 procent jämfört med samma period föregående år. Tillväxten i Sign Ons affärsområde Solutions var fortsatt god och omsättningen ökade jämfört med samma period föregående år med 68 procent till 8,5 Mkr (5,1). Ökningen var dels hänförlig till marknadens positiva mottagande av produktmodulerna Arbetsmiljö plus och Löner och villkor plus vilka lanserades under fjärde kvartalet 2003, dels till den marknadsanpassning av priserna som nu har fått fullt genomslag. Till följd av de nya produktmodulerna har det genomsnittliga ordervärdet ökat från kronor första kvartalet 2003 till kronor, en ökning med 63 procent. FormPipe AB svarade för 4,1 Mkr av koncernens omsättning. Resultatet för koncernen i första kvartalet uppgick till -3,8 Mkr (-5,2), en förbättring med 27 procent. Koncernens kostnader ökade under första kvartalet med 3,4 Mkr jämfört med föregående år. Ökningen är främst hänförlig till Solutions och är direkt kopplat till uppbyggnaden av försäljningsavdelningen, både vad gäller en faktisk ökning av den egna personalstyrkan samt ökat engagemang i partnersamarbetet med externa säljbolag. I moderbolagets resultat för första kvartalet ingick en jämförelsestörande intäktspost om 1,3 Mkr. Denna utgörs av goodwill som uppstod vid försäljningen av tre affärsområden till FormPipe AB. Renodlat från jämförelsestörande poster uppgick resultatet för moderbolaget med affärsområdet Solutions till -1,1 Mkr (-1,5), en förbättring med 27 procent. 2

3 Finansiell ställning Uppdelningen av verksamheten har, i avvaktan på genomförandet av nyemissionen i FormPipe AB och på grund av kostnader i samband med densamma, ansträngt koncernens likviditet. Vid kvartalets slut uppgick de likvida medlen till -0,5 Mkr (7,4). Återstående outnyttjat kreditutrymme uppgick till 2,1 Mkr. Soliditeten uppgick till 11,7 procent (39,9) och det egna kapitalet till 1,7 Mkr (8,6), vilket motsvarade ett eget kapital på 0,03 kronor (0,50) per aktie. Antalet aktier uppgick per 31 mars till Investeringar och förvärv Investeringarna i koncernen uppgick under kvartalet till 0,3 Mkr (0). Avskrivningarna på immateriella anläggningstillgångar uppgick till -0,1 (-0,6) och avskrivningarna på materiella anläggningstillgångar uppgick till -0,2 (-0,3). Utvecklingskostnader Bolaget har under första kvartalet 2004 inte aktiverat några utvecklingskostnader. Bolagsstämman 2004 På ordinarie bolagsstämma den 30 mars 2004 omvaldes Franco Fedeli och Jan Werne som styrelseledamöter. Som ny ledamot valdes Erik Mitteregger. Till följd av bolagets flytt till nya lokaler på S:t Eriksgatan 117 i Stockholm beslutades att ändra bolagets säte till Stockholm. Medarbetare Medelantalet anställda för koncernen uppgick till 63 (52) varav 34 (23) är anställda i Sign On i Stockholm AB. Framtidsutsikter Sign On i Stockholm AB kommer att fortsätta sin verksamhet genom affärsområdet Solutions med 34 anställda. Under andra kvartalet kommer produktmodulen Chefsstöd Online att lanseras. Justerade provisionsavtal och flytt till nya lokaler med lägre hyresnivå kommer att medföra en marginalförbättring. Sammantaget innebär detta att Sign On i Stockholm AB, exklusive FormPipe AB, förväntas uppvisa ett positivt rörelseresultat för helåret Händelser efter rapportperioden Nyemissionen i FormPipe AB övertecknades. Emissionslikviden inbetalades till FormPipe AB den 4 maj, varefter bolagen separerades och koncernförhållandet upphörde. Sign On i Stockholm AB:s ägarandel i FormPipe AB uppgår efter nyemission samt aktieförsäljning i april till aktier samt konvertibla skuldebrev om nominellt 7,3 Mkr, vilket representerar 22,6 procent av röster och kapital efter full utspädning. 3

4 Redovisningsprinciper Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR 20 för delårsrapporter. Med verkan från och med 2004 gäller Redovisningsrådets rekommendation RR29, Ersättningar till anställda. Tillämpningen av denna rekommendation har inte haft någon inverkan på bolagets resultat och ställning. Ekonomisk information Delårsrapport januari - juni (26 augusti 2004) Delårsrapport januari - september (21 oktober 2004) Bokslutskommuniké januari-december (februari 2005) Stockholm 12 maj 2004 Marika Philipson Verkställande direktör 4

5 Koncernen Koncernens resultaträkningar i sammandrag (Tkr) Jan - Mar Jan - Mar Nettoomsättning Summa nettoomsättning Rörelsens kostnader Försäljningskostnader Övriga kostnader Personalkostnader Avskrivningar Jämförelsestörande poster Summa kostnader Rörelseresultat Finansnetto Resultat efter finansiella poster Skatt på periodens resultat Periodens resultat Resultat per aktie, kr -0,07-0,46 Resultat per aktie vid full utspädning, kr -0,07-0,46 Nettoomsättning per affärsområde (Tkr) Jan - Mar Jan - Mar Sign On FormPipe Eliminering av interna mellanhavanden -94 Summa Resultat efter finansnetto per affärsområde (Tkr) Jan - Mar Jan - Mar efter fördelning av gemensamma kostnader Sign On FormPipe Eliminering av interna mellanhavanden Summa

6 Koncernens balansräkningar i sammandrag (Tkr) Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Kortfristiga fordringar Kassa och bank SUMMA TILLGÅNGAR Bundet eget kapital Ansamlad förlust Summa eget kapital Avsättningar Långfristiga skulder Kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Inga Inga Koncernens kassaflödesanalyser i sammandrag (Tkr) Jan - Mar Jan - Mar Helår Den löpande verksamheten Rörelseresultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut Antal aktier Före utspädning Ingående antal aktier Ökning av antal aktier gm nyemission Utgående antal aktier

7 Nyckeltal Jan - Mar Jan - Mar Helår Nettoomsättning, Tkr Resultat efter finansiella poster Tkr Eget kapital per aktie 0,03 0,50 0,11 Avkastning på eget kapital, % 1) neg. neg. neg. Avkastning på totalt kapital, % 1) neg. neg. neg. Rörelsemarginal, % -30,0-67,0-72,6 Soliditet, % 11,3 39,9 28,0 Antal anställda, årsmedeltal ) Vid beräkning av avkastningsmått omfattar resultatet rullande 12-månader Definitioner, se årsredovisning 2003 Kvartalsresultat (Tkr) Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv Nettoomsättning Summa nettoomsättning Rörelsens kostnader Försäljningskostnader Övriga kostnader Personalkostnader Avskrivningar Jämförelsestörande poster Summa kostnader Rörelseresultat Nedskrivn. av kapitalandel i intresseföretag -200 Finansnetto Resultat efter finansiella poster Skatt på periodens resultat Periodens resultat Resultat per aktie, kr -0,07-0,18-0,17-0,26-0,46 Resultat per aktie vid full utspädning, kr -0,07-0,18-0,17-0,26-0,46 7

8 Moderbolaget Sign On i Stockholm AB Moderbolagets resultaträkning i sammandrag Sign On i Stockholm AB (Tkr) Jan - Mar Jan Mar * Nettoomsättning Summa nettoomsättning Rörelsens kostnader Försäljningskostnader Övriga kostnader Personalkostnader Avskrivningar Jämförelsestörande poster Summa kostnader Rörelseresultat Finansnetto Resultat efter finansiella poster Skatt på periodens resultat 0 Periodens resultat Resultat per aktie, kr 0-0,04 Resultat per aktie vid full utspädning, kr 0-0,04 *Proformaberäkning för perioden januari-mars för Sign On i Stockholm AB Moderbolagets balansräkningar i sammandrag (Tkr) Immateriella anläggningstillgångar 13 Materiella anläggningstillgångar 983 Finansiella anläggningstillgångar Kortfristiga fordringar Kassa och bank 0 SUMMA TILLGÅNGAR Bundet eget kapital Ansamlad förlust Summa eget kapital Avsättningar Långfristiga skulder Kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Inga 8

9 Nyckeltal Jan - Mar 2004 Nettoomsättning, Tkr Resultat efter finansiella poster Tkr 164 Eget kapital per aktie 0,12 Avkastning på eget kapital, % 1) neg. Avkastning på totalt kapital, % 1) neg. Rörelsemarginal, % 2,6 Soliditet, % 33,0 Antal anställda, årsmedeltal 34 1) Vid beräkning av avkastningsmått omfattar resultatet rullande 12-månader Definitioner, se årsredovisning 2003 Denna bokslutskommuniké har inte varit föremål för särskild granskning av företagets revisorer. 9

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni Finansiell information januari-juni Nettoomsättningen uppgick till 30,6 Mkr (22,6), en ökning med 35 procent. Resultat före skatt uppgick till -2,2

Läs mer

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Wise Group AB är en koncern med fyra dotterbolag, alla med tjänster inom personalområdet/hr. Vi erbjuder en heltäckande portfölj av tjänster för

Läs mer

ÖKAD OMSÄTTNING OCH GODA MARGINALER

ÖKAD OMSÄTTNING OCH GODA MARGINALER Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2011 ÖKAD OMSÄTTNING OCH GODA MARGINALER Wise Group AB är moderbolag i en koncern som äger, startar och utvecklar specialistbolag inom rekrytering,

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2010

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2010 Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september Wise Group AB är en koncern med fyra dotterbolag, alla med tjänster inom personalområdet/hr. Vi erbjuder en heltäckande portfölj av tjänster för

Läs mer

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 FORTSATT TILLVÄXT OCH ÖKAD LÖNSAMHET

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 FORTSATT TILLVÄXT OCH ÖKAD LÖNSAMHET Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 FORTSATT TILLVÄXT OCH ÖKAD LÖNSAMHET Wise Group AB (publ) är moderbolag i en koncern som äger, startar och utvecklar specialistbolag inom rekrytering,

Läs mer

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 1 mars 2013 FORTSATTA INEVSTERINGAR I TILLVÄXT

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 1 mars 2013 FORTSATTA INEVSTERINGAR I TILLVÄXT Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 1 mars 2013 FORTSATTA INEVSTERINGAR I TILLVÄXT Wise Group AB (publ) är moderbolag i en koncern som äger, startar och utvecklar specialistbolag inom rekrytering,

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001 Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001 Finansiell information januari september Nettoomsättningen ökade med 46% och uppgick till 14,0 Mkr (9,6). Resultat efter finansnetto

Läs mer

NetOnNet AB (publ) Org.nr 556520-4137. Delårsrapport för andra kvartalet 2007/2008 1 maj 2007 31 oktober 2007. NetOnNet förbättrar resultatet.

NetOnNet AB (publ) Org.nr 556520-4137. Delårsrapport för andra kvartalet 2007/2008 1 maj 2007 31 oktober 2007. NetOnNet förbättrar resultatet. NetOnNet AB (publ) Org.nr 556520-4137 Delårsrapport för andra kvartalet 2007/2008 1 maj 2007 31 oktober 2007 NetOnNet förbättrar resultatet. Kvarvarande verksamhet; Andra kvartalet Försäljningen uppgick

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

RNB delårsrapport för tredje kvartalet 2006/2007 1 september 2006 31 maj 2007

RNB delårsrapport för tredje kvartalet 2006/2007 1 september 2006 31 maj 2007 RNB delårsrapport för tredje kvartalet 2006/2007 1 september 2006 31 maj 2007 Fyrdubblat resultat och stärkt finansiell ställning Perioden 1 september 2006 31 maj 2007 Nettoomsättningen uppgick till 2.529,3

Läs mer

Wise Group AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2010

Wise Group AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2010 Wise Group AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december Wise Group AB är moderbolag i en koncern som äger, startar och utvecklar specialistbolag inom rekrytering, bemanning och HR/Personalområdet.

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

AddNode AB Delårsrapport 1 januari 31 mars 2005

AddNode AB Delårsrapport 1 januari 31 mars 2005 AddNode AB Delårsrapport 1 januari 31 mars 2005 Starkt första kvartal 2005 Q1 2005 Nettoomsättningen uppgick till 148,3 (68,3) MSEK Resultatet före avskrivningar av immateriella tillgångar uppgick till

Läs mer

Bokslutskommuniké januari-december 2007 FormPipe Software AB (publ)

Bokslutskommuniké januari-december 2007 FormPipe Software AB (publ) FormPipe Software AB (publ), S:t Eriksgatan 117, Box 231 31, 104 35 Stockholm T: 08-555 290 60 F: 08-555 290 99 E: info@formpipe.se, www.formpipe.se Orgnr: 556668-6605 VAT: SE556668660501 PG: 629 36 14-1

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik Göteborg 2007-05-21 Delårsrapport perioden januari mars 2007 Första kvartalet 2007 Omsättningen under de första tre månaderna 2007 ökade med 61 procent till 7,4 (4,6) Mkr, en ökning med 2,8 Mkr. Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2007 FormPipe Software AB (publ)

Delårsrapport januari-juni 2007 FormPipe Software AB (publ) FormPipe Software AB (publ), S:t Eriksgatan 117, Box 231 31, 104 35 Stockholm T: 08-555 290 60 F: 08-555 290 99 E: info@formpipe.se, www.formpipe.se Orgnr: 556668-6605 VAT: SE556668660501 PG: 629 36 14-1

Läs mer

Uniflex fortsätter att öka marknadsandelen och redovisar rekordresultat för första halvåret 2008

Uniflex fortsätter att öka marknadsandelen och redovisar rekordresultat för första halvåret 2008 1 av 7 VD Jan Bengtsson kommenterar Uniflex delårsrapport 1 januari 30 juni 2008: Uniflex fortsätter att öka marknadsandelen och redovisar rekordresultat för första halvåret 2008 Uniflex redovisar ett

Läs mer

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 117 % tillväxt i e-handel Sammanfattning första kvartalet 2012 Tillväxt på 117 % i e-handeln i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. Total tillväxt i Hedbergs

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS Done Management and Systems AB (publ) Omsättningen för perioden uppgick till 21,4 MSEK (21,3 för motsvarande period föregående år). Resultatet (EBITA) för perioden

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2001

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2001 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2001 Den 31 mars 2001 var Havsfruns substansvärde 226 kr per aktie Koncernens resultat för årets första tre månader uppgick till 4 MSEK Utdelning för 2000 lämnas med 10,00 kr

Läs mer

Lernia Delårsrapport 1 januari 31 mars 2011

Lernia Delårsrapport 1 januari 31 mars 2011 Intäkterna ökade med 38 procent till 648 mkr för första kvartalet jämfört med samma period föregående år Rörelseresultatet för första kvartalet uppgick till 14 (42) mkr Rörelsemarginal för perioden var

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 Omsättningstillväxt och stärkt varumärke Omsättningen uppgick till 341,2 MSEK (219,5), en ökning med 55%. Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (11,7), motsvarande

Läs mer