Studiehandledning. Professionell utveckling T2

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Studiehandledning. Professionell utveckling T2"

Transkript

1 Studiehandledning Professionell utveckling T2 HT 2015

2 ALLMÄN INFO Utförlig målbeskrivning för kursen finns i Kursplanen i Studentportalen. Gruppindelning kommer att ligga i vänsterspalten i Studentportalen under rubrik Gruppindelningar. All undervisning är obligatorisk då vi inte har någon tentamen. Frånvaro: Planerad ska alltid meddelas innan och motiveras samt godkännas. Vid sjukdom ska du maila någon i kursledningen snarast. Vid praktiska övningar tränar ni på varandra, dvs tröjan tas av vid hjärt- lungstatus. Uppgift till VC: Intervju med en vårdgivare att bemöta anhöriga Din uppgift är att intervjua en vårdgivare på vårdcentralen om hur de bemöter anhöriga till patienterna som söker vård. Fråga tex en läkare, sjuksköterska, distriktssköterska, fysioterapeut, barnmorska, dietist, psykolog, kurator, eller annan vårdgivare som finns på den vårdcentral du är schemalagd på, om du får intervjua honom/henne. Du får själv formulera dina intervjufrågor, men nedan finns förslag på tre frågor som ändå bör vara med: Hur förhåller du dig till patientens anhöriga vid besöket? Finns det tillfällen när du vill respektive inte vill ha anhöriga med vi besöket? Vad kan vara anledningen till det? Ge exempel på ett speciellt vårdmöte med anhöriga en bra och/eller mindre bra erfarenhet Behåll dina anteckningar för dig själv. Diskutera med minst en annan student redan på VC vad du fått höra. Vad ska man tänka på som läkare vid möte med anhöriga? Inom sjukvården är patienten i fokus och sekretess råder runt varje patient. Fundera en stund över om det är möjligt att stödja anhöriga utan att bryta sekretessen och hur man i så fall kan gå tillväga. Du kanske har egna erfarenheter av att vara anhörig i sjukvården eller känner någon som är eller har varit det. Vilka erfarenheter kan du dela med dig av? Hur var det för dig eller den du känner? Vilka funderingar väcks hos dig i din blivande yrkesroll när det gäller anhöriga i sjukvården? Ta även med dig dina reflektioner till gruppövningen i momentet Patient- och anhörigbemötande.

3 Tema: Patient- och anhörigbemötande IPL IPL = interprofessionellt lärande Målsättningen med detta moment är att du ska känna dig bättre förberedd ute i den kliniska verksamheten inför mötet med både patienter och anhöriga. För att öka patientsäkerheten och öka kvaliteten på patientens omvårdnad är det viktigt att vi inom sjukvården lär oss av, med och om varandras kunskap och kompetens. Denna uppgift ger möjlighet att träna på att planera och samarbeta med andra professioner inom vård och omsorg samtidigt som det gör dig mer rustad att möta bl.a. anhöriga. Undervisningsformer Uppgiften består av tre delar: egen förberedelse, grupparbete i grupper med studenter från andra vårdutbildningar och ett avslutande seminarium. Under grupparbete och seminarium arbetar ni tillsammans i små grupper tillsammans med andra yrkesprofessioner. Observera att ni själva som studenter har stort ansvar att både planera och genomföra detta undervisningsmoment. Tidplan för arbetet ligger i Studentportalen i mappen Patient- och anhörigbemötande under Dokument, Kursmaterial. Förberedelse innan grupparbetet 1) Bo rja med att la sa igenom materialet, fall inklusive fra gor, som ligger pa Studentportalen i mappen Patient- och anho rigbemo tande under Dokument, Kursmaterial. 2) Du ska a ven titta pa det inspelade materialet, se la nkar enligt punkt 1. Det a r fyra filmer. Grupparbete Varje grupp har representanter från de olika professionsutbildningarna för att ni ska kunna få syn de olika professionernas infallsvinklar. Titta på gruppindelningen som kommer att finnas på Studentportalen i mappen Patient- och anhörigbemötande under Dokument, Kursmaterial och ta kontakt med övriga gruppdeltagare som du ska samarbeta med. De som inte har synlig e-postadress måste kontakta övriga i gruppen. 1) Ni kommer i gruppen att bearbeta 4 fall med tillho rande fra gor. Diskutera dessa fra gor och skriv ner era svar och funderingar. 2) Ni ska a ven tillsammans formulera en fra ga eller ett problem som ni mo tt under diskussionen eller under er verksamhetsfo rlagda utbildning. Har ni olika a sikter inom gruppen beroende pa yrkeskategori belys ga rna detta. 3) Fo rutom att lo sa uppgiften tillsammans ska ni a ven utva rdera hur arbetet i gruppen har fungerat. Bifoga en kort sammanfattning av hur samarbetet ga tt. Gruppens svar skickas in till lärare (se Tidplan): Svaren och de problem ni formulerar kommer att ligga till grund för det avslutande seminariet- se nedan. Observera att endast de som bidragit i gruppdiskussionen ska rapporteras på det inskickade dokumentet genom att deltagarnas initialer och gruppens nummer skrivs i dokumentet och i ämnesraden.

4 Seminarium Interprofessionellt med Läkarprogrammet, Sjuksköterskeprogrammet, Fysioterapeutprogrammet samt Biomedicinska analytikerprogrammet Målsättning med detta seminarium är att du ska tillsammans med studenter i de andra professionsprogrammen förbereda dig på möten med både patienter och anhöriga. För att öka säkerheten och kvalitén på vården är det viktigt att vi inom alla professioner som har kontakt med patienter och anhöriga lär oss av med och om varandras kunskap och kompetens. Detta seminarium syftar till att rusta dig inför möten med patienter och anhöriga som kan innehålla både underlättande och försvårande faktorer som du behöver kunna ta hänsyn till för att hålla god säkerhet och kvalitet i ditt professionella yrkesutövande. Seminariet bygger på grupparbetet enligt tidigare instruktioner. 1) Kort introduktion 2) Vi lyssnar till en bera ttelse om erfarenheter vid en anho rigs sjukdom och do d. 3) Genomga ng av de fra gor/problem som bifogats inla mningsuppgifterna. Studenter och la rare diskuterar tillsammans svar pa fra gor och fo rha llningssa tt. 4) OÖ ppet fo r fra gor och kommentarer under hela seminariet. Avslutning: summering av lärarna från de olika programmen. Ansvariga för momentet Karin Björkegren, Mona Pettersson, Ann Sundbom och Eva Hagforsen Examination Genomförande av specificerade moment Litteraturtips Benzein, E., Hagberg, M. & Saveman, B-I. (Red.). (2012). Att möta familjer inom vård och omsorg. Lund: Studentlitteratur. Tidplan Patient-och anhörigbemötande Börja med att läsa igenom materialet, fall inklusive frågor, som ligger på Studentportalen i mappen Patient- och anhörigbemötande under Filareor, Kursmaterial. Du ska även titta på det inspelade materialet. Det är fyra filmer: Film 1: Film 2: Film 3: Film 4:

5 Vecka 38 läggs grupplistorna ut på Studentportalen in i mappen Patient- och anhörigbemötande under Dokument, Kursmaterial. Ta kontakt med övriga gruppdeltagare som du ska samarbeta med. De som inte har synlig e-postadress måste kontakta övriga i gruppen. Ni ska gemensamt i gruppen hitta en tid att träffas på för att genomföra grupparbetet under vecka Frågorna från grupperna ska vara inlämnade senast 21/10 till Observera att endast de som bidragit i gruppdiskussionen ska rapporteras på det inskickade dokumentet genom att deltagarnas initialer och gruppens nummer skrivs i dokumentet och i ämnesraden. Seminarium: 5/11 och 10/ eller Gruppindelning för seminariet kommer att finnas under Gruppindelningar på Studentportalen. Tema: Status lungor: Genomgång och träning på varandra Föreläsare: Fredrik Sundbom, läkare lungkliniken, AS Mål, studenterna ska kunna utföra lungstatus med inspektion, palpation, perkussion och auskultation få överblick över de vanligaste auskultationsljuden och hur man skiljer mellan dessa kunna utföra PEF Föreläsning om lungstatus och auskultationsljud Praktisk övning i att lyssna på auskultationsljud Praktisk övning med handledare i att göra en lungstatus Tidsplanering 13:15-14:00 Lunganamnes och status 14:15-15:00 Praktiska auskultationsövningar 15:15-16:30 Lungstatusövningar med handledare i metodrummen

6 Tema: Kunskap och känsla: effektiv presentationsteknik Föreläsare: Gunilla Burell, psykolog Mål, studenterna ska Ha kunskaper om hur effektiva presentationer skapas, med fokus både på presentationens innehåll och utseende i en powerpoint-presentation, och på det egna verbala och icke-verbala framförandet. Kunna tillämpa dessa kunskaper i en egen presentation. Föreläsning om presentationsteknik Praktisk övning på efterföljande seminarier Tema: Konsultation och psykosociala faktorer professionellt förhållningssätt och empati i klinisk vardag Föreläsare: Anders Carlberg, psykolog, psykoterapeut, psykoanalytiker Mål, studenterna ska kunna förstå och kunna skilja professionellt förhållningssätt från icke-professionellt förstå betydelsen av psykosociala faktorers inverkan på konsultationen förstå empatibegreppet : Föreläsning med diskussion Smågruppsarbete runt givna uppgifter FÖRBEREDELSE: Läs kap 4 och 9 i boken "Professionell utveckling inom läkaryrket" (sid och ). Dessutom ska artikeln Sociala medier förändrar relationen mellan patient och vårdgivare i Läkartidningen, 2011 nr 13 sid läsas. Artikeln finns under Dokument, Kursmaterial i Studentportalen.

7 Tema: Status hjärta, blodtryck Föreläsare: Elisabeth Marklund, sjuksköterska AS, Ziad Hujazi, kardiolog AS, Karin Björkegren, distriktsläkare Mål, studenterna ska kunna genomföra en korrekt blodtrycksmätning i en överarm redogöra för och förstå vilka faktorer som kan påverka blodtrycket vid mättillfället studenterna ska lära sig hjärtstatus genom att kunna inspektera bröstkorgen palpera bröstkorgen auskultera för att lära sig att -identifiera 1:a och 2:a hjärttonen -skilja mellan systoliskt och diastoliskt blåsljud Teorigenomgång för hela gruppen (halvklass) Klassen delas i 5 grupper. Studenterna tränar på varandra under handledning av gruppledaren. Blodtryckslaboration. Tidplan Teorigenomgång Hjärtstatus och blodtryckslaboration med handledare i metodrummen. Du som har: Tag med ditt stetoskop Lärare: Elisabeth Marklund, Ziadh Hijazi, Karin Björkegren FÖRBEREDELSE: Du ska till undervisningsmomentet ha läst i Vårdhandboken på Titta gärna på filmen också. Fyll i frågeformuläret Kunskapsfrågor gällande blodtrycksmätning. Alla svar finns i blodtryckskapitlet

8 Kunskapsfrågor gällande blodtrycksmätning Hur vet du att du har rätt bredd på manschetten när du mäter blodtrycket?. Hur mäter du ett systoliskt blodtryck med en manuell blodtrycksmanschett om du inte har stetoskop? Förklara vad silent gap är. Om patienten ligger på sida hur blir blodtrycket i den övre armen i förhållande till den undre armen? Högre Lägre Lika Om blodtrycket är olika i armarna, i vilken arm ska man fortsättningsvis mäta blodtrycket i? Den med högst BT Den med lägst BT Spelar ingen roll Hur påverkas blodtrycket när patienten precis druckit kaffe, te, rökt eller snusat? Det blir högre och därför ska man vänta i 30 minuter Det blir lägre och därför ska man vänta en kvart Det påverkar inte blodtrycket Vilket påstående stämmer? När blodtrycket sjunker försvinner pulsen först i a. femoralis, sen i a. radialis och sist i a. carotis När blodtrycket sjunker försvinner pulsen först i a. radialis, sen a. femoralis och sist i a.carotis. När blodtrycket sjunker försvinner pulsen först i a. carotis, sen i a. femoralis och sist i a.radialis Hur påverkas blodtrycksvärdet om du har en för smal manschett?? Blodtrycksvärdet blir högre Blodtrycksvärdet blir lägre Det påverkar ej värdet

9 Var i armvecket finns vanligtvis artären som du lägger stetoskopet över när du mäter blodtryck? Mitt i På lillfingersidan På tumsidan Hur många mmhg över det systoliska värdet ska du pumpa upp manschetten? 80 mmhg 50mmHg 30mmHg Varför ska du inte pumpa upp manschetten igen innan den blivit nollställd ( t ex om du är osäker på blodtrycksvärdet)? Venstasen som blir i armen kan förvanska blodtrycket Det har ingen betydelse Artärstasen i armen kan förvanska blodtrycket Hur länge ska patienten vila innan man mäter ett blodtryck? 5 minuter 15 minuter 20 min Hur ska man mäta blodtrycket när patienten har en oregelbunden hjärtrytm? Mäta blodtrycket två gånger och ta medelvärdet av dessa Blodtrycket mäts en gång och man gör det sakta Blodtrycket tas på samma sätt som man gör med de patienter som har regelbunden rytm Hur ska armen ligga i förhållande till hjärtat i samband med blodtrycksmätning? I hjärthöjd 5 cm ovanför hjärtat 5 cm under hjärtnivån Hur definieras det diastoliska trycket när du mäter ett auskultatoriskt blodtryck? Ljudet försvinner Ljudet minskar Ljudet ändrar karaktär Vad är pulsdeficit? Skillnaden mellan hjärtats verkliga pulsfrekvens och den du känner i handleden Pulsskillnader vid olika mättillfällen Vilket påstående är fel när det gäller automatisk blodtrycksmätning? Den automatiska blodtrycksmätaren är ej tillförlitlig vid mycket högt eller lågt blodtryck eller vid oregelbunden hjärtrytm Den automatiska blodtrycksmätaren känner av det systoliska och diastoliska trycket Den automatiska blodtrycksmätaren beräknar det systoliska och diastoliska trycket utifrån medelblodtrycket Det systoliska blodtrycket går att avläsa på manometerns nål. Den börjar pendla vid det systoliska blodtrycket. Stämmer Stämmer inte

10 Checklista vid BT-mätning Vila 5 minuter (ej druckit kaffe, te, rökt eller använt snus på 30 min). Inga kläder som stasar armen, inga kläder under manschetten. Armen i hjärthöjd. Kontrollera att benen ej är korslagda och armarna ligger utefter sidorna. Kontrollerat att det är rätt bredd på manschetten. Manschetten ca 2 cm ovanför armvecket. Be patienten slappna av i armen. Handflatan uppåt så att armvecket blottas. Känna ut a.radialis (första gången) a. brachialis (andra gången) och mäta palpatoriskt BT (släppa ut luften med 2-3 mmhg/sek). Vänta en minut mellan mätningarna (för att tömma venstasen). Vid auskultatorisk mätning; känn åter ut a.brachialis, lägg stetoskopet över artären, pumpa upp 30 mmhg över det palpatoriska BT. Släpp stasen. Gör 2 mätningar. Stående person får ej stödja sig vid BT-mätning. Mät BT omedelbart och efter 1, 2 och 5 minuter.

11 Tema: Frimodigt framträdande Från tidigare studenter har det framkommit önskemål om att få träna på att presentera inför en grupp. Därför ska du under terminen hitta något som väckt ditt intresse extra mycket (som du sett, hört eller upplevt på VC eller i PU), som berört medicinsk psykologi, etik, juridik, genusvetenskap eller psykosociala faktorer och som du vill fördjupa dig i och som du ska redogöra för muntligt inför ca 7 studenter och en gruppledare. Du har 10 minuter till ditt förfogande och sen finns det lite tid över om någon vill ställa frågor. Du ska ha förberett dig ordentligt. Visa gärna bilder via dataprojektor, OH eller rita på tavlan. Målet med momentet är att du ska bli trygg i att tala och redovisa inför en grupp. Du ska redovisa patienter och leda ronder och undervisa andra i ditt kommande arbete. I din framtida professionella roll som läkare förväntas du också ofta kunna presentera ett ämne för en publik varför detta moment finns med tidigt på utbildningen. Vi har ju dessutom ett lagstadgat lärandemål som lyder: - visa fördjupad förmåga att informera och undervisa olika grupper samt att genomföra handledande uppgifter. Förbered dig och öva! 1. Bestäm ditt huvudbudskap 2. Samla (och sålla) fakta 3. Disponera för mottagaren (Vad vill jag att de ska veta, kunna, tycka efteråt?) 4. Disponera tiden (2 minuters tal är ungefär 220 ord, dvs en halv A4-sida) 5. Formulera skriv manus 6. Bearbeta och öva! (Läs högt för dig själv, sen gärna högt för någon. Lyssna på kritik, ändra igen. Öva med bilder om du har sådana och ta tid.) Försök att lära dig så mycket som möjligt utantill, så att du kan prata så fritt och naturligt som möjligt. Det kanske räcker med några handskrivna stödord eller föreläsningskort. Börja gärna med en kort presentation av vad du ska tala om och avsluta med en kort sammanfattning. Goda förberedelser och repetitioner minskar din nervositet med 75 % - och ökar sannolikheten för en bra presentation med 95 %. Fred Pryor Maila mig om du känner dig orolig eller obekväm med uppgiften, så placerar jag dig i en mindre grupp med extra stöd. 15/10 grupp 1 (exakt tid och gruppindelning meddelas senare på Studentportalen) 17/12 grupp 2 (exakt tid och gruppindelning meddelas senare på Studentportalen) Lycka till! Karin Björkegren, kursansvarig, Synonymer till frimodig: orädd, öppen, frank, rättfram, ärlig, frispråkig, uppriktig, oförskräckt, frejdig, obesvärad, käck, hurtig

12 Några tidigare ämnen i Frimodigt framträdande Adverse childhood experience Antroposofiska läkemedel Autism bemötande av patient Demensvård Djur i vården Dödshjälp Endometrios FaR Homeopati IVO & HSAN Kulturkrockar Fosterdiagnostik Genusperspektiv: Medicinförskrivning Griniga läkare, snåla landsting HBTQ bemötande i vården Hälsomaximering och solidaritetsprincipen Hälsorobotar Härskarteknik Kinesisk medicin Kloning Kommunikation och kontakt i vården Kosta vad det kosta vill hur dyra kan mediciner få vara? Kostnad för läkemedel Kulturkrockar Långtidssjuka barn Läkarrocken Läkarrollen och etnicitet Läkarstudentens roll i vården Medicinsk etik Miljöns betydelse för tillfrisknande Modern medicin idag Njurtransplantation Patientbemötande Patientföljsamhet Patient- och anhörigbemötande vid svåra besked Patientsäkerhet Papperslösa i vården PBL Personnummer hur kom de till? Placeboeffekter Plåster - utveckling Psykos PTS-syndrom Sekretess Sjuksköterskebemanningsföretag och teamarbete Sjukvård för papperslösa Surrogatmödraskap Tolkningsföreträde

13 Tolksamtal Transsexualism Ojämlik väntan på organdonation i Sverige Om döden alltid dålig? Vem bestämmer att man är sjuk? Vikten av preaanalys för blodprovstagning Resandemedicin ingripande av läkare på resa Uppdaterat och öppet sinnne Utbildad utomlands Övervikt och psykosociala faktorer Vaccinationsmotstånd Vad gör en läkare? Vårdhundar Tema: Barn som anhöriga Föreläsare: Monika Nyström som delger oss sin livsberättelse om att vara anhörig då maken och barnens pappa blir svårt sjuk och avlider. (Tag med näsduk enligt tidigare studenters rekommendation.) Mål, studenterna ska kunna gå in i känslan att stå bredvid våga prata om svåra saker Föreläsning Gruppdiskussion Tidsplanering Grupp 1A och 2A Grupp 1B och 2B Gruppindelning kommer att finnas på Studentportalen

14 Tema: Introduktion till genusmedicin: ett verktyg för att bli en bättre läkare Mål: Ska ge studenterna en första introduktion till ämnet genusmedicin Föreläsning Gruppdiskussioner med gruppledare Tidsplanering Föreläsning Rast och läsning av utdelad artikel Gruppdiskussion Kort återsamling Lärare: Agnes Friberg m flera studenter Ansvarig: Karin Björkegren Tema: Åter till livet Mål, ska ge studenterna en djupare förståelse för vad det innebär att drabbas av en olyckshändelse som förändrar livet Föreläsning Efterföljande diskussion Föreläsare: Claes Hultling Ansvarig: Karin Björkegren Tema: Journalens sökord Mål, studenterna ska få en repetition av läkarsamtalets uppbyggnad känna till vilka sökord som finns med under anamnesen veta vad som bör vara med under sökorden Föreläsning Tidplan Teorigenomgång anamnes Lärare: Jarl Hellman

15 Tema: Cirkulation: perifera pulsar, ankeltryck Mål: studenterna ska kunna palpera pulsar i fötterna mäta arteriellt fottryck med doppler känna igen tecken på ischemi i foten känna igen symtom på Claudicatio Intermittens Föreläsning Gruppövningar Tidplan Teorigenomgång perifer cirkulation Gruppövningar OBS! Du som har: Tag med ditt stetoskop. Lärare: Karin Björkegren samt gruppledare Kom ihåg KTC är öppet på tisdagskvällar kl för praktisk träning Kom ihåg att få Närvarorapporten ifylld Varje student ska ha ett kort, enskilt utvecklingssamtal efter terminens placering. Du ska tillsammans med handledaren identifiera dina styrkor och svagheter och finna utvecklingsområden inför nästa termin. Ni ska fylla i Individuell utvecklingsplan tillsammans Glöm inte att fylla i kursvärderingen! Det är vårt redskap för att kunna förändra och förbättra kursinnehållet Hälsningar från Karin Björkegren

Interprofessionellt lärande med syfte att förbättra anhörighetsbemötande

Interprofessionellt lärande med syfte att förbättra anhörighetsbemötande Interprofessionellt lärande med syfte att förbättra anhörighetsbemötande Pedagogiskt projekt av Eva Hagforsen 1 Innehållsförteckning Sidan Sammanfattning 3 Projektbeskrivning 3 Genomförande och metod 4

Läs mer

DELEGERING PROVTAGNING BLODTRYCK OCH PULS

DELEGERING PROVTAGNING BLODTRYCK OCH PULS DELEGERING PROVTAGNING BLODTRYCK OCH PULS Rutinen gäller inom Äldreomsorgen, Individ-och familjeomsorgen, Socialpsykiatrin och Funktionshinderverksamheten i Borås Stad. 1 Fastställt av: 2015-05-28 MAS-enheten

Läs mer

DELEGERING PROVTAGNING BLODTRYCK OCH PULS

DELEGERING PROVTAGNING BLODTRYCK OCH PULS DELEGERING PROVTAGNING BLODTRYCK OCH PULS Fastställt av: 2015-11-01, Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska Dokumentet framtaget av: MAS För revidering ansvarar: MAS Dokumentet gäller till och med: Tillsvidare

Läs mer

Portfölj (portfolio), T1, Stadium I, Läkarprogrammet, Örebro Universitet. Portfölj. Termin 1, Stadium I

Portfölj (portfolio), T1, Stadium I, Läkarprogrammet, Örebro Universitet. Portfölj. Termin 1, Stadium I Portfölj Termin 1, Stadium I Portföljen i korthet (gäller samtliga terminer) Vad är en portfölj? Portfölj (portfolio) är ett redskap som du som student använder för att synliggöra din lärandeprocess och

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning VFU Kommunikation i omvårdnad OM124G Mikrobiologi och hygien BM191G

Verksamhetsförlagd utbildning VFU Kommunikation i omvårdnad OM124G Mikrobiologi och hygien BM191G Institutionen för hälsa och lärande Sjuksköterskeprogrammet Verksamhetsförlagd utbildning VFU Kommunikation i omvårdnad OM124G Mikrobiologi och hygien BM191G Kursansvariga OM124G Stina Thorstensson, stina.thorstensson@his.se

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap.

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap. Riktlinjer för VFU5 141014 Sektionen för lärarutbildning Camilla Kristén Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap

Läs mer

Välkommen till Blodtrycksutbildningen. Inger Norvinsdotter Borg

Välkommen till Blodtrycksutbildningen. Inger Norvinsdotter Borg Välkommen till Blodtrycksutbildningen Inger Norvinsdotter Borg Tänkvärt Blodtrycksmätning är den enda undersökningen för att ställa diagnosen högt blodtryck. Mätning av blodtryck är en av de vanligaste

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK5: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap VT 2015

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK5: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap VT 2015 Riktlinjer för VFU5 15 03 26 Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen UVK5: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap VT 2015 Camilla Kristén Camilla.Kristen@hh.se

Läs mer

Kapitel 4 Blodtryck Sida 1 av 7. Kapitel 4. Blodtryck. Copyright 2016: HPI Health Profile Institute AB

Kapitel 4 Blodtryck Sida 1 av 7. Kapitel 4. Blodtryck. Copyright 2016: HPI Health Profile Institute AB Kapitel 4 Blodtryck Sida 1 av 7 Kapitel 4 Blodtryck Kapitel 4 Blodtryck Sida 2 av 7 Blodtryck Högt okontrollerat blodtryck ökar risken för diabetes, åderförfettning, stroke, hjärtinfarkt, hjärtförstoring,

Läs mer

Själavårdsutbildningen Kyrka Öppenvård Kursplan

Själavårdsutbildningen Kyrka Öppenvård Kursplan Själavårdsutbildningen Kyrka Öppenvård Kursplan Utbildningen är öppen för i församling anställda pastorer, präster och diakoner samt personer med annan lämplig bakgrund som på volontärbasis arbetar i församling

Läs mer

Kursutvärdering / Kursrapport

Kursutvärdering / Kursrapport Högskolan i Borås Institutionen för vårdvetenskap Kursutvärdering / Kursrapport Kursrapporten ska genomföras senast tre veckor efter kursens sista tentamens första tentamenstillfälle. Datum: 201511232

Läs mer

Samlad bedömning för: Kurs: Dietetik B Kurskod: 2KN026 Start och slutdatum:

Samlad bedömning för: Kurs: Dietetik B Kurskod: 2KN026 Start och slutdatum: Umeå universitet Institutionen för kostvetenskap Samlad bedömning för: Kurs: Dietetik B Kurskod: 2KN02 Start och slutdatum: 020 00 Antal registrerade på kursen: 23 Datum för möte (programsamordnare, lärarrepresentanter

Läs mer

Kurs för personliga assistenter Studiehandledning. Kursansvarig: Maria Klamas

Kurs för personliga assistenter Studiehandledning. Kursansvarig: Maria Klamas Kurs för personliga assistenter Studiehandledning 2015 Kursansvarig: Maria Klamas 1 Välkommen Du är varmt välkommen till kursen för personliga assistenter vid Högskolan Väst. Kursen är utformad i samarbete

Läs mer

Portfölj (portfolio): ett redskap för lärande och utveckling. PELU, Helen Setterud HT-12

Portfölj (portfolio): ett redskap för lärande och utveckling. PELU, Helen Setterud HT-12 Portfölj (portfolio): ett redskap för lärande och utveckling Utveckling Lärande Bedömning Resa mot en professionell identitet Kort bakgrund Ursprung inom konstnärliga professioner, (visa upp sina alster).

Läs mer

Studiehandledning för kursen UC419F. Handledarutbildning för studie- och yrkesvägledare. 7,5 hp distans. Våren 2011

Studiehandledning för kursen UC419F. Handledarutbildning för studie- och yrkesvägledare. 7,5 hp distans. Våren 2011 STOCKHOLMS UNIVERSITET Institutionen för pedagogik och didaktik Studie- och yrkesvägledarprogrammet Marie Andersson Studiehandledning för kursen UC419F Handledarutbildning för studie- och yrkesvägledare

Läs mer

Samhälls och beteendevetenskap 1

Samhälls och beteendevetenskap 1 Tandhygienistprogrammet Studiehandledning Samhälls och beteendevetenskap 1 Kurskod 1TH005 5,5 högskolepoäng 2015 ht Kursansvarig och examinator Anette Norman Föreläsare Anders Krüger Bengt Franzon Erik

Läs mer

STUDIEHANDLEDNING KLINISK OMVÅRDNAD INOM SOMATISK VÅRD 7,5 HÖGSKOLEPOÄNG OM6560. RÖS5 Vårterminen 2013

STUDIEHANDLEDNING KLINISK OMVÅRDNAD INOM SOMATISK VÅRD 7,5 HÖGSKOLEPOÄNG OM6560. RÖS5 Vårterminen 2013 130416 Institutionen för vårdvetenskap och hälsa STUDIEHANDLEDNING KLINISK OMVÅRDNAD INOM SOMATISK VÅRD 7,5 HÖGSKOLEPOÄNG OM6560 RÖS5 Vårterminen 2013 Kursansvariga lärare: Eva Bergelin Tel: 031-786 6127

Läs mer

HAND- BOK. Studenter på läkarprogrammet. Studenter på läkarprogrammet. Studenter på läkarprogrammet TIMEEDIT 3 LUNDS UNIVERSITET LÄKARPROGRAMMET

HAND- BOK. Studenter på läkarprogrammet. Studenter på läkarprogrammet. Studenter på läkarprogrammet TIMEEDIT 3 LUNDS UNIVERSITET LÄKARPROGRAMMET Studenter på läkarprogrammet HAND- Studenter på läkarprogrammet BOK TIMEEDIT 3 LUNDS UNIVERSITET LÄKARPROGRAMMET Studenter på läkarprogrammet TimeEdit 3 på läkarprogrammet Detta är läkarprogrammets första

Läs mer

Välkommen till KUA Klinisk utbildningsavdelning Skånes Universitetssjukvård Lund, Malmö och Helsingborgs sjukhus

Välkommen till KUA Klinisk utbildningsavdelning Skånes Universitetssjukvård Lund, Malmö och Helsingborgs sjukhus Välkommen till KUA Klinisk utbildningsavdelning Skånes Universitetssjukvård Lund, Malmö och Helsingborgs sjukhus Läsåret 2015-2016 Välkommen till Klinisk Utbildnings Avdelning (KUA) i Malmö! KUA är en

Läs mer

HAND- BOK. Studenter på läkarprogrammet. Studenter på läkarprogrammet. Studenter på läkarprogrammet TIMEEDIT 3 LUNDS UNIVERSITET LÄKARPROGRAMMET

HAND- BOK. Studenter på läkarprogrammet. Studenter på läkarprogrammet. Studenter på läkarprogrammet TIMEEDIT 3 LUNDS UNIVERSITET LÄKARPROGRAMMET Studenter på läkarprogrammet HAND- Studenter på läkarprogrammet BOK TIMEEDIT 3 LUNDS UNIVERSITET LÄKARPROGRAMMET Studenter på läkarprogrammet TimeEdit 3 på läkarprogrammet Detta är läkarprogrammets första

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. Kurs: Barndomens villkor. vt 15

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. Kurs: Barndomens villkor. vt 15 Riktlinjer för VFU 141212 Yvonne P Hildingsson Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen Kurs: Barndomens villkor vt 15 Yvonne P Hildingsson yvhi@hh.se 035 167522, 0735

Läs mer

Studiehandledning FYSIOTERAPI. Grundnivå. FYS 018 Barn, ungdom, äldre/teamarbete 4,5 högskolepoäng

Studiehandledning FYSIOTERAPI. Grundnivå. FYS 018 Barn, ungdom, äldre/teamarbete 4,5 högskolepoäng Institutionen för neurovetenskap och fysiologi Sjukgymnastprogrammet Studiehandledning FYSIOTERAPI Grundnivå FYS 018 Barn, ungdom, äldre/teamarbete 4,5 högskolepoäng HT 11 A-LL, CSO Kursen är en grundkurs

Läs mer

Checklista utbildningar och andra möten. Best practice 2013, Mongara AB

Checklista utbildningar och andra möten. Best practice 2013, Mongara AB Checklista utbildningar och andra möten Best practice 2013, Mongara AB Vi vill med detta dokument ge dig som håller föreläsningar, informationsmöten och utbildningar några tips som ger dig möjlighet att

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. Kurs: Barndomens villkor. ht-15

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. Kurs: Barndomens villkor. ht-15 Riktlinjer för VFU 150921 Yvonne P-Hildingsson Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen Kurs: Barndomens villkor ht-15 Yvonne P-Hildingsson yvhi@hh.se 035-167522, 0735-251836

Läs mer

Kursutvärdering / Kursrapport

Kursutvärdering / Kursrapport Högskolan i Borås Akademin för vård, arbetsliv och välfärd Kursutvärdering / Kursrapport Kursrapporten ska genomföras senast tre veckor efter kursens sista tentamens första tentamenstillfälle. Datum: Kursfakta

Läs mer

HAND- BOK. Studenter på läkarprogrammet. Studenter på läkarprogrammet. Studenter på läkarprogrammet TIMEEDIT 3 LUNDS UNIVERSITET LÄKARPROGRAMMET

HAND- BOK. Studenter på läkarprogrammet. Studenter på läkarprogrammet. Studenter på läkarprogrammet TIMEEDIT 3 LUNDS UNIVERSITET LÄKARPROGRAMMET Studenter på läkarprogrammet HAND- Studenter på läkarprogrammet BOK TIMEEDIT 3 LUNDS UNIVERSITET LÄKARPROGRAMMET Studenter på läkarprogrammet TimeEdit 3 på läkarprogrammet Detta är läkarprogrammets första

Läs mer

Läkarstudent i vårdverksamhet

Läkarstudent i vårdverksamhet Läkarstudent i vårdverksamhet Den här broschyren innehåller praktiska råd och tips riktade till dig som är läkarstudent och är på väg, eller nyligen har börjat, att ha kliniska placeringar i olika vårdverksamheter.

Läs mer

Övning: 4- Hörn Tidsåtgång: ca 10-45 min. www.ens2000.se

Övning: 4- Hörn Tidsåtgång: ca 10-45 min. www.ens2000.se VÄRDERINGSÖVNINGAR Värderingsövningar är ett pedagogiskt sätt att träna sig i att stå för en åsikt och ett bra sätt att inleda samtal i frågor som saknar givna svar. Deltagarna ges tillfälle att tänka

Läs mer

Välkommen till KUA Klinisk utbildningsavdelning Skånes Universitetssjukvård Lund, Malmö och Helsingborgs sjukhus

Välkommen till KUA Klinisk utbildningsavdelning Skånes Universitetssjukvård Lund, Malmö och Helsingborgs sjukhus Välkommen till KUA Klinisk utbildningsavdelning Skånes Universitetssjukvård Lund, Malmö och Helsingborgs sjukhus Läsåret 2015-2016 Välkommen till Klinisk Utbildnings Avdelning(KUA)i Lund! KUA är en del

Läs mer

Student Portfolio. 1. observations-/ deltagarperspektiv i omvårdnadssituationer (professionsblock 1)

Student Portfolio. 1. observations-/ deltagarperspektiv i omvårdnadssituationer (professionsblock 1) Student Portfolio Vad är en Student Portfolio? Student Portfolio är studentens dokument och är ett medel för måluppfyllelse. Den ska fungera som ett stöd samt ge en tydlig struktur i studentens lärandeprocess

Läs mer

Kurs: Handledning 100p. Handledarkurs. Studiehandledning. Namn:

Kurs: Handledning 100p. Handledarkurs. Studiehandledning. Namn: Kurs: Handledning 100p Handledarkurs Studiehandledning Namn: Uppläggning av studierna i samband med distans och flex. Träff 1. Presentation av kursen och uppläggning Träff 2. Introduktion av studieområdet

Läs mer

Välkommen till KUM på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna

Välkommen till KUM på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna Välkommen till KUM på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna Allmänt Karolinska Universitetssjukhuset i Solna har en klinisk undervisningsmottagning KUM som ligger i anslutning till akutmottagningen.

Läs mer

Resultat på OSCE Termin 6,

Resultat på OSCE Termin 6, Resultat på Termin 6, Examinator: Student: Bo Carlberg CAS-ID xxxxxxx xxxxxxx@student.umu.se Totalpoäng på 96 poäng av maximala 120 p (80,0 %) Det krävs 70 % totalt för godkänt på Du är Godkänd på denna

Läs mer

Introduktion till apoteksfarmaci platsbesök på öppenvårdsapotek

Introduktion till apoteksfarmaci platsbesök på öppenvårdsapotek Sid 1 (9) Innehåll Introduktion till apoteksfarmaci platsbesök på öppenvårdsapotek... 1 Inför ditt platsbesök på öppenvårdsapotek... 2 När ska jag göra platsbesök?... 2 Hur hittar jag ett apotek som kan

Läs mer

Utvecklings- och bedömningsinstrument för sjukgymnaststuderande i klinisk utbildning

Utvecklings- och bedömningsinstrument för sjukgymnaststuderande i klinisk utbildning Akademin för hälsa, vård och välfärd Sjukgymnastprogrammet Utvecklings- och bedömningsinstrument för sjukgymnaststuderande i klinisk utbildning Studentens namn Personnummer Termin Praktikperiod nummer

Läs mer

LATHUND VID LÄKARBESÖK för personer med utvecklingsstörning (och i vissa fall autism) och samtidig beteendeproblematik

LATHUND VID LÄKARBESÖK för personer med utvecklingsstörning (och i vissa fall autism) och samtidig beteendeproblematik LATHUND VID LÄKARBESÖK för personer med utvecklingsstörning (och i vissa fall autism) och samtidig beteendeproblematik Lathunden är tänkt att vara ett stöd till professionella och underlätta samverkan

Läs mer

Samlad bedömning för: Kurs: Dietetik A Antal registrerade på kursen: 18 studenter

Samlad bedömning för: Kurs: Dietetik A Antal registrerade på kursen: 18 studenter Umeå universitet Institutionen för kostvetenskap Samlad bedömning för: Kurs: Dietetik A Antal registrerade på kursen: 18 studenter Kurskod: 2KN003 Datum för möte (programsamordnare, lärarrepresentanter

Läs mer

En hjärtesak För dig som undrar över högt blodtryck

En hjärtesak För dig som undrar över högt blodtryck En hjärtesak För dig som undrar över högt blodtryck Den dolda folksjukdomen Har du högt blodtryck? Den frågan kan långt ifrån alla besvara. Högt blodtryck, hypertoni, är något av en dold folksjukdom trots

Läs mer

Instruktörskurs med fokus på kunskap och lärande. Användarmanual

Instruktörskurs med fokus på kunskap och lärande. Användarmanual Instruktörskurs med fokus på kunskap och lärande Användarmanual 1 Inledning Klinisk träning av grundläggande färdigheter och övningar för hela team leds av instruktörer som kan jämföras med lärare. En

Läs mer

Riktlinjer för studenthandledning i verksamhetsförlagd utbildning (VFU) under termin 5

Riktlinjer för studenthandledning i verksamhetsförlagd utbildning (VFU) under termin 5 Riktlinjer för studenthandledning i verksamhetsförlagd utbildning (VFU) under termin 5 I samarbete mellan Institutionen för Neurovetenskap och Fysiologi/ Rehabilitering/ Fysioterapi och sjukgymnaster inom

Läs mer

Start- och slutdatum:2014 12 01 2015 01 16 Antal studenter: 74

Start- och slutdatum:2014 12 01 2015 01 16 Antal studenter: 74 Umeå universitet Juridiskt forum Samlad bedömning av genomförd kurs Page (2) Kursens namn: Rätten i socialt arbete, HT 204, Campus Start- och slutdatum:204 2 0 205 0 6 Antal studenter: 74 Former för utvärdering:

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR NEUROVETENSKAP OCH FYSIOLOGI

INSTITUTIONEN FÖR NEUROVETENSKAP OCH FYSIOLOGI INSTITUTIONEN FÖR NEUROVETENSKAP OCH FYSIOLOGI LP3030 Praktisk logopedi 3, 13 högskolepoäng Speech-Language Pathology: Clinical Practicum 3, 13 Fastställande Kursplanen är fastställd av Programkommittén

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Säkrare blodtrycksmätning. Rekommendation för metoder & utrustningsval inom ÖLL

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Säkrare blodtrycksmätning. Rekommendation för metoder & utrustningsval inom ÖLL ÖREBRO LÄNS LANDSTING Säkrare blodtrycksmätning Rekommendation för metoder & utrustningsval inom ÖLL Syfte Inom sjukvården mäter vi blodtrycket ofta och det är viktigt att man gör detta på ett standardiserat

Läs mer

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Akademin för hälsa, vård och välfärd Distansstudier öppnar nya möjligheter för dig som inte har möjlighet att

Läs mer

Lärar/vägledarinformation

Lärar/vägledarinformation Lärar/vägledarinformation Portfolio - Personlig utvecklingsplan Syfte att utveckla och stödja självstyrt lärande genom att fokusera på det egna ansvaret för kunskapsinhämtning och personlig utveckling.

Läs mer

Kursutvärdering / Kursrapport

Kursutvärdering / Kursrapport Högskolan i Borås Institutionen för vårdvetenskap Kursutvärdering / Kursrapport Kursrapporten ska genomföras senast tre veckor efter kursens sista tentamens första tentamenstillfälle. Datum: Kursfakta

Läs mer

Global Rating Scale Pass Borderline Fail Utgående från din magkänsla, snarare än från poängsättningen, hur presterade studenten på stationen?

Global Rating Scale Pass Borderline Fail Utgående från din magkänsla, snarare än från poängsättningen, hur presterade studenten på stationen? Station 1 HLR Skills Tillfredsställande Ej tillfredsställande Kontroll av medvetande (ruska om, ropa) 1 0 Kontroll av andning. Öppnar luftvägen 0.5 0 Kontroll av andning: Titta, lyssna, känn (ca 10 sek)

Läs mer

Kurs: Omgivningens betydelse vid hälsa och ohälsa, 22,5 hp. Kurs kod: OM4360

Kurs: Omgivningens betydelse vid hälsa och ohälsa, 22,5 hp. Kurs kod: OM4360 Institutionen för vårdvetenskap och hälsa KOMMUNAL HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Termin 4 BeVut, Bedömningsformulär för Verksamhetsförlagd utbildning Kurs: Omgivningens betydelse vid hälsa och ohälsa, 22,5 hp. Kurs

Läs mer

Förberedelsematerial för utvecklingssamtalet / M1. 1. Dåtid återblickar på året som gått.

Förberedelsematerial för utvecklingssamtalet / M1. 1. Dåtid återblickar på året som gått. Förberedelsematerial för utvecklingssamtalet / M1 Som en förberedelse inför vårt utvecklingssamtal ber jag dig reflektera över frågorna. Du är inte begränsad till dessa frågor. Frågeformuläret ska inte

Läs mer

Kurs: Omgivningens betydelse vid hälsa och ohälsa, 22,5 hp. Kurs kod: OM4360

Kurs: Omgivningens betydelse vid hälsa och ohälsa, 22,5 hp. Kurs kod: OM4360 Institutionen för vårdvetenskap och hälsa KOMMUNAL HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Termin 4 BeVut, Bedömningsformulär för Verksamhetsförlagd utbildning Kurs: Omgivningens betydelse vid hälsa och ohälsa, 22,5 hp. Kurs

Läs mer

Studiehandledning Det professionella samtalet I (7,5 hp) The professional Conversation (ECTS credits 7,5) Ht 2012

Studiehandledning Det professionella samtalet I (7,5 hp) The professional Conversation (ECTS credits 7,5) Ht 2012 Stockholms Universitet Institutionen för pedagogik och didaktik Kursansvariga: Christer Langström Ingrid Hultén Tfn. 08 1207 63 79 christer.langstrom@edu.su.se 08-1207 63 66 ingrid.hulten@edu.su.se Studiehandledning

Läs mer

Portfölj (portfolio), T4-T5, Stadium II, Läkarprogrammet, Örebro Universitet VT 2014. Portfölj. Termin 3-5, Stadium II

Portfölj (portfolio), T4-T5, Stadium II, Läkarprogrammet, Örebro Universitet VT 2014. Portfölj. Termin 3-5, Stadium II Portfölj Termin 3-5, Stadium II Portföljen i korthet (gäller samtliga terminer) Vad är en portfölj? Portfölj (portfolio) är ett redskap som du som student använder för att synliggöra din lärandeprocess

Läs mer

Kursutvärdering / Kursrapport

Kursutvärdering / Kursrapport Kursutvärdering / Kursrapport Kursrapporten ska genomföras senast tre veckor efter kursens sista tentamens första tentamenstillfälle. Datum: 2014-02-11 Kursfakta Kursens namn Inom program Kursansvarig

Läs mer

1.1 Hur definieras kritisk ischemi? (3p) Sida 1 av 6

1.1 Hur definieras kritisk ischemi? (3p) Sida 1 av 6 Du arbetar som distriktsläkare i Karesuando, i norra Tornedalen. Patienten som har fått en akuttid heter Per Blind, är 64 år gammal och berättar att han sedan tre veckor tillbaka får ont i höger vad när

Läs mer

Välkommen till Klinisk utbildningsavdelning. KUA Helsingborg

Välkommen till Klinisk utbildningsavdelning. KUA Helsingborg Välkommen till Klinisk utbildningsavdelning KUA Helsingborg Läsåret 2014/2015 Klinisk utbildningsavdelning (KUA) Välkommen till KUA i Helsingborg, som är en del av Verksamhetsområde Specialiserad medicin,

Läs mer

Religionskunskap 1 15 hp, delkurs 2 Etik (7,5 hp)

Religionskunskap 1 15 hp, delkurs 2 Etik (7,5 hp) Linköpings Universitet Institutionen för kultur och kommunikation IKK Religionsvetenskaplig grundkurs 790G01 Religionskunskap 1 15 hp, delkurs 2 Etik (7,5 hp) Studiehandledning HT 2013 790G01 Förord Studiehandledningens

Läs mer

Interprofessionellt lärande för Biomedicinska analytikerstudenter

Interprofessionellt lärande för Biomedicinska analytikerstudenter Interprofessionellt lärande för Biomedicinska analytikerstudenter på Klinisk undervisningsavdelning (KUA) 2014-10-16 Miriam Söderström Varför interprofessionell praktik (IPP)? Flera professioner samarbetar

Läs mer

Samhälls och beteendevetenskap 2

Samhälls och beteendevetenskap 2 Tandhygienistprogrammet Studiehandledning Samhälls och beteendevetenskap 2 Kurskod 1TH010 5 högskolepoäng Tandhygienistutbildningen Termin 4 Samhälls-och beteendevetenskap 2 5 högskolepoäng 1 TH010 Kursansvarig

Läs mer

SIPU-styrgruppen för interprofessionella utbildnings aktiviteter

SIPU-styrgruppen för interprofessionella utbildnings aktiviteter SIPU-styrgruppen för interprofessionella utbildnings aktiviteter Uppdrag Förvalta och utveckla KUA Utveckla och etablera nya interprofessionella aktiviteter inom ramen för VFU,KUV, KUM Följa utvecklingen

Läs mer

Användarmanual Blodtrycksmätare

Användarmanual Blodtrycksmätare Användarmanual Blodtrycksmätare Tack för att du köpt din blodtrycksmätare hos oss Kära kund Ca. 1 miljon har för högt blodtryck har det någon betydelse? Ca. 50% av befolkningen känner inte till sin blodtrycksnivå

Läs mer

Beteendevetenskap, 15 hp

Beteendevetenskap, 15 hp Sociologiska institutionen Beteendevetenskap, moment 1, 7,5 hp Ht 2013 Josefin Eman Sofia Norlund 2013-10-15 Studiehandbok för kursen: Beteendevetenskap, 15 hp Moment 1: Psykosocial arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete,

Läs mer

Deltagare (Akutsjukvård. Från nödnumret till akutmottagningen. (3hp)) Besvarad av: 11(16) (68%)

Deltagare (Akutsjukvård. Från nödnumret till akutmottagningen. (3hp)) Besvarad av: 11(16) (68%) Enkätresultat Enkät: SVK-specifika frågor Status: öppen Datum: 2015-07-01 13:49:42 Grupp: Deltagare (Akutsjukvård. Från nödnumret till akutmottagningen. (3hp)) Besvarad av: 11(16) (68%) 1) SVK: Tema-nära

Läs mer

Demolektion moraliskt resonerande Lukas problemsituation

Demolektion moraliskt resonerande Lukas problemsituation Demolektion moraliskt resonerande Lukas problemsituation Huvudtränare: David: huvudtränare Medtränare: Emese Deltagare: David, Nathanael, Robert, Julia, Mujje, Hassan 1 Planering innan lektionen: David

Läs mer

Välkommen till Kurs 1, Läkarprogrammet

Välkommen till Kurs 1, Läkarprogrammet Välkommen till Kurs 1, Läkarprogrammet Kursansvarig och examinator Johanna Dahlberg Kursadministratör Alexandra Morén Studievägledare Gunilla Hultman Översikt K1 Professionell utveckling Generalist Gastro

Läs mer

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PM1612 Kurs 12: Utredning och åtgärder avseende individen, 15 högskolepoäng Investigative Methods and Remedial Measures Concerning Individuals, 15 higher education credits Fastställande

Läs mer

Om psykiatrikursen i Lund under läkarutbildningen, termin 9 - undervisningens omfattning och organisation

Om psykiatrikursen i Lund under läkarutbildningen, termin 9 - undervisningens omfattning och organisation Om psykiatrikursen i Lund under läkarutbildningen, termin 9 - undervisningens omfattning och organisation Undervisningens utformning Kursen pågår i 5 veckor och omfattar klinisk tjänstgöring på slutenvårdsavdelning,

Läs mer

Student- och handledarinformation. Primärvård Termin 3 HT15. Läkarprogrammet Karolinska Institutet

Student- och handledarinformation. Primärvård Termin 3 HT15. Läkarprogrammet Karolinska Institutet Student- och handledarinformation Primärvård Termin 3 HT15 Läkarprogrammet Karolinska Institutet Innehållsförteckning sid 3 Introduktion sid 4-5 Målsättning för undervisning inom primärvården för termin

Läs mer

Att ta avsked - handledning

Att ta avsked - handledning Att ta avsked - handledning Videofilmen "Att ta avsked" innehåller olika scener från äldreomsorg som berör frågor om livets slut och om att ta avsked när en boende dör. Fallbeskrivningarna bygger på berättelser

Läs mer

SJSD13, VI Profession, etik och handledning 10 hp Kursbok fo r termin 6 (5 hp), vt 2016

SJSD13, VI Profession, etik och handledning 10 hp Kursbok fo r termin 6 (5 hp), vt 2016 SJSD13, VI Profession, etik och handledning 10 hp Kursbok fo r termin 6 (5 hp), vt 2016 Ansvariga för kursen: Kajsa Landgren och Angelika Fex Introduktion Välkommen till PEH-kursens sjätte och sista termin.

Läs mer

Studentens namn. Studentens personnummer. Handledare/ansvarig. Vårdavdelning/enhet

Studentens namn. Studentens personnummer. Handledare/ansvarig. Vårdavdelning/enhet Institutionen för vårdvetenskap och hälsa KOMMUNAL HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Termin 4 BeVut, Bedömningsformulär för Verksamhetsförlagd utbildning Kurs: Omgivning, hälsa och ohälsa, 30 hp. Kurs kod: OM3260 Studentens

Läs mer

RIKS-STROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING

RIKS-STROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING Version 12.0 Används vid registrering av alla som insjuknar i akut stroke 2012-01-01 och därefter. RIKS-STROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING Dessa uppgifter fylls i av vårdpersonalen på strokeenheten Personnummer

Läs mer

Jag har ju sagt hur det ska vara

Jag har ju sagt hur det ska vara Jag har ju sagt hur det ska vara - men kommunikation är så mycket mer än att ge information. Säkra information genom kommunikation 40 80 % av all medicinsk information glöms direkt (Kessels, 2003) Nästan

Läs mer

Svåra eller nödvändiga samtal Olle Persson, Psykologiska inst., 2014-11-06

Svåra eller nödvändiga samtal Olle Persson, Psykologiska inst., 2014-11-06 Svåra eller nödvändiga samtal Olle Persson, Psykologiska inst., 2014-11-06 Typexempel: oönskade beteenden; ge besked Om handledning Självinsikt Kontinuerlig återkoppling och självobservation Att tänka

Läs mer

Gemensamma riktlinjer fo r genomfo rande av Examensarbete Hing Elkraftteknik

Gemensamma riktlinjer fo r genomfo rande av Examensarbete Hing Elkraftteknik Uppdatering: Datum för anmälan för boende samt datum för middag. Gemensamma riktlinjer fo r genomfo rande av Examensarbete Hing Elkraftteknik Examensarbetet ska ni genomföra på det universitet som ni är

Läs mer

Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version SU/med RUTIN Arteriella sår

Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version SU/med RUTIN Arteriella sår Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version 20191 SU/med 2017-02-06 2 Innehållsansvarig: Adil Samad, Överläkare, Läkare hud- och könssjukvård (adisa) Godkänd av: Helena Gustafsson, Verksamhetschef,

Läs mer

Mät ditt blodtryck enkelt hos oss. En tjänst för dig som är mån om din hälsa.

Mät ditt blodtryck enkelt hos oss. En tjänst för dig som är mån om din hälsa. Mät ditt blodtryck enkelt hos oss. En tjänst för dig som är mån om din hälsa. Många som har högt blodtryck märker ingenting. Just därför är det så viktigt att mäta det. Här på Apotek Hjärtat kan vi hjälpa

Läs mer

Jag uppfattar att det fanns en röd tråd genom kursen från lärandemål till examination.

Jag uppfattar att det fanns en röd tråd genom kursen från lärandemål till examination. Vård vid akuta sjukdomstillstånd (1SJ008 T5) VT 15 Campus, besvarad av 43 % (43 av 100) Jag bedömer att jag har uppnått kursens lärandemål. Jag uppfattar att det fanns en röd tråd genom kursen från lärandemål

Läs mer

8LAG31. Hälsa och sjukdom 1, 30.0 hp. Health and Disease 1. Programkurs. Medicinska fakulteten. Gäller från: 2018 VT PRELIMINÄR.

8LAG31. Hälsa och sjukdom 1, 30.0 hp. Health and Disease 1. Programkurs. Medicinska fakulteten. Gäller från: 2018 VT PRELIMINÄR. 8LAG31 Hälsa och sjukdom 1, 30.0 hp Health and Disease 1 Programkurs Medicinska fakulteten Gäller från: 2018 VT PRELIMINÄR Kursplan Fastställd av Utbildningsnämnden för grund- och avancerad nivå Fastställandedatum

Läs mer

Jag drar ner till stan för det är så j-la dåligt

Jag drar ner till stan för det är så j-la dåligt Miniprojekt, pedagogisk kurs för universitetslärare III, vt 2002. Matts Olovsson, Marie Johannesson. Institutionen för kvinnors och Barns Hälsa Jag drar ner till stan för det är så j-la dåligt Förslag

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK3: Specialpedagogik VT 15

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK3: Specialpedagogik VT 15 Riktlinjer för VFU3 150113 Yvonne P Hildingsson, VFU ledare Förskola Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen UVK3: Specialpedagogik VT 15 Yvonne P Hildingsson yvhi@hh.se

Läs mer

RIKS-STROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING

RIKS-STROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING Version 13.0 Används vid registrering av alla som insjuknar i akut stroke 2013-01-01 och därefter. RIKS-STROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING Dessa uppgifter fylls i av vårdpersonalen på strokeenheten Personnummer

Läs mer

HANDLEDARGUIDE HANDLEDD VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING (H-VFU) 28 HP, KURSKOD: 2SC117

HANDLEDARGUIDE HANDLEDD VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING (H-VFU) 28 HP, KURSKOD: 2SC117 CENTRUM FÖR SOCIALT ARBETE SOCIOLOGISKA INSTITUTIONEN HANDLEDARGUIDE HANDLEDD VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING (H-VFU) 28 HP, KURSKOD: 2SC117 HT 2019 Kursansvarig: Clara Iversen, clara.iversen@soc.uu.se,

Läs mer

Kursbeskrivning HT14

Kursbeskrivning HT14 Version 2014-08-12 Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik Kursbeskrivning HT14 Verksamhetsförlagd utbildning I Grundlärarprogrammet med inriktning mot årskurs4-6 kurskod:

Läs mer

Sammanställning av studentutvärderingen för kursen Estetiska lärprocesser 15 hp, ht 2007

Sammanställning av studentutvärderingen för kursen Estetiska lärprocesser 15 hp, ht 2007 Sammanställning av studentutvärderingen för kursen Estetiska lärprocesser 15 hp, ht 2007 135 av 167 studenter (81%) har Lärare, tidigare år, förskola 39% besvarat utvärderingen Lärare, tidigare år, grundskola

Läs mer

Skills Tillfredställande Ej tillfredställande Fråga 1 2 0 Fråga 2 2 0 Fråga 3 2 0 Fråga 4 2 0 Fråga 5 2 0

Skills Tillfredställande Ej tillfredställande Fråga 1 2 0 Fråga 2 2 0 Fråga 3 2 0 Fråga 4 2 0 Fråga 5 2 0 Station 1 Vt13 BFM - flerbildstolkning Skills Tillfredställande Ej tillfredställande Fråga 1 2 0 Fråga 2 2 0 Fråga 3 2 0 Fråga 4 2 0 Fråga 5 2 0 Station 2 Anamnes Astma Hälsar på patienten 0 0 Frågar om

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. Kurs 1: Barndomens villkor. ht 14

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. Kurs 1: Barndomens villkor. ht 14 Riktlinjer för VFU 140825 Sektionen för lärarutbildning (LUT) Yvonne P Hildingsson, VFU ledare Förskola Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen Kurs 1: Barndomens villkor

Läs mer

OM 8154 Kurs 6 (Hk-10A + distans) Verksamhetsförlagda studier inom Somatisk vård 15 p

OM 8154 Kurs 6 (Hk-10A + distans) Verksamhetsförlagda studier inom Somatisk vård 15 p Sektionen för Hälsa och samhälle Sjuksköterskeprogrammet OM 8154 Kurs 6 (Hk-10A + distans) Verksamhetsförlagda studier inom Somatisk vård 15 p Vårterminen 2011 Period 1 Senast reviderad 2011-01-10 Anna

Läs mer

Mycket tillfredsställande Tillfredsställande. Ej tillfredsställande. Ej deltagit/ingen uppfattning. Tillfredsställande. Ej tillfredsställande

Mycket tillfredsställande Tillfredsställande. Ej tillfredsställande. Ej deltagit/ingen uppfattning. Tillfredsställande. Ej tillfredsställande Läs- och skrivsvårigheter, 6hp, (LO054VT14), kursutvärdering Resultatsammanställning Startade: February 14, 2014 Avslutad: February 21, 2014 Svarsfrekvens: 68% ( 19 / 28 ) 1person motsvarar ca 1. I kursplanen

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. För AT-handledare. Checklista med bakgrund och centrala begrepp

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. För AT-handledare. Checklista med bakgrund och centrala begrepp ÖREBRO LÄNS LANDSTING För AT-handledare Checklista med bakgrund och centrala begrepp Checklista Förberedelse Acceptera åtagandet som handledare. Se handledarens ansvar. Kontakta aktuell AT-läkare innan

Läs mer

Institutionen för vårdvetenskap och hälsa. Studentens namn. Studentens personnummer. Handledare/ansvarig. Vårdavdelning/enhet

Institutionen för vårdvetenskap och hälsa. Studentens namn. Studentens personnummer. Handledare/ansvarig. Vårdavdelning/enhet Institutionen för vårdvetenskap och hälsa Termin 3 BeVut, Bedömningsformulär för Verksamhetsförlagd utbildning Kurs: Omvårdnad vid hälsa och ohälsa, 30 hp. Kurskod: OM4350 Studentens namn Studentens personnummer

Läs mer

HANDLEDNING TILL WEBBUTSTÄLLNINGEN HEM, LJUVA HEM - OM BROTT I NÄRA RELATIONER

HANDLEDNING TILL WEBBUTSTÄLLNINGEN HEM, LJUVA HEM - OM BROTT I NÄRA RELATIONER HANDLEDNING TILL WEBBUTSTÄLLNINGEN HEM, LJUVA HEM - OM BROTT I NÄRA RELATIONER HANDLEDNING TILL WEBBUTSTÄLLNINGEN HEM, LJUVA HEM - OM BROTT I NÄRA RELATIONER Den här handledningen är till för dig som vill

Läs mer

Sammanställning av kursvärdering

Sammanställning av kursvärdering Sammanställning av kursvärdering Hållbar utveckling värderingar, världsbilder och visioner 15 HP, 2015 Cemus kurser har tillkommit på studentintiativ och leds av studenter. Kursutvärderingen är ett viktigt

Läs mer

Fördjupad och tillämpad klinisk Laboratoriemetodik, 4,5 hp. Advanced and Applied Clinical Laboratory Methodology, 4,5 credits

Fördjupad och tillämpad klinisk Laboratoriemetodik, 4,5 hp. Advanced and Applied Clinical Laboratory Methodology, 4,5 credits 1(5) 8BLG52 Fördjupad och tillämpad klinisk Laboratoriemetodik, 4,5 hp Advanced and Applied Clinical Laboratory Methodology, 4,5 credits Programkurs Medicinska fakulteten Gäller från: vårterminen 2019

Läs mer

Mental träning termin 2 HT-10 Sida 1 av 1

Mental träning termin 2 HT-10 Sida 1 av 1 1 av 11 2010-12-13 16:22 Mental träning termin 2 HT-10 Sida 1 av 1 Antal besvarade enkäter: 15 1 Hur tycker du att målen för momentet har uppfyllts? Vi har väl uppfyllt de delarna bra. Jag tycker det känns

Läs mer

Lärandemodell. för verksamhetsintegrerat lärande SAMVERKAN. Universitet och högskola i. med hälso- och sjukvård samt tandvård

Lärandemodell. för verksamhetsintegrerat lärande SAMVERKAN. Universitet och högskola i. med hälso- och sjukvård samt tandvård TRE PEDAGOGISKA PERSPEKTIV Lärandemodell för verksamhetsintegrerat lärande Universitet och högskola i SAMVERKAN med hälso- och sjukvård samt tandvård Starkare akademisk lärandemiljö Verksamhetsintegrerat

Läs mer

Organisation och förändring, 7,5 hp

Organisation och förändring, 7,5 hp 2013-06-10 Kursbeskrivning Organisation och förändring, 7,5 hp Organization and Change, 7,5 ECTS Höstterminen 2013. Kurskod PEG 200, PEG 210, PEA 251 VÄLKOMMEN TILL KURSEN ORGANISATION OCH FÖRÄNDRING!

Läs mer

Skrivningsnummer:.. Rest delexamination 1, VT 2011 2011-03-18. Klinisk medicin. MEQ-fråga 1. Totalt 19 poäng. Anvisning:

Skrivningsnummer:.. Rest delexamination 1, VT 2011 2011-03-18. Klinisk medicin. MEQ-fråga 1. Totalt 19 poäng. Anvisning: Rest delexamination 1, VT 2011 2011-03-18 Klinisk medicin MEQ-fråga 1 Totalt 19 poäng Anvisning: All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan

Läs mer

Vad innebär för dig att vara lycklig? Hur var det när du var lycklig, beskriv situationen? Hur kändes det när du var lycklig, sätt ord på det?

Vad innebär för dig att vara lycklig? Hur var det när du var lycklig, beskriv situationen? Hur kändes det när du var lycklig, sätt ord på det? Vad innebär för dig att vara lycklig? Hur var det när du var lycklig, beskriv situationen? Hur kändes det när du var lycklig, sätt ord på det? Finns det grader av lycka? ICF s 11 färdigheter Etik och

Läs mer

Vad är det som gör ett svårt samtal svårt?

Vad är det som gör ett svårt samtal svårt? Vad är det som gör ett svårt samtal svårt? Budskapets innehåll Var mottagaren befinner sig kunskapsmässigt, känslor, acceptans Konsekvens av det svåra samtal, vad det ger för resultat Relationen Ämnet

Läs mer

Utvecklingsplan för inriktning Grundläggande färdigheter 2011-2012

Utvecklingsplan för inriktning Grundläggande färdigheter 2011-2012 Dokument kring Utvecklingsplan för inriktning Grundläggande färdigheter 2011-2012 110831 Lärarutbildningen vid Linköpings universitet Mål med utvecklingsplanen under INR 1 och 2 Utvecklingsplanen är ett

Läs mer