Student- och handledarinformation. Primärvård Termin 3 HT15. Läkarprogrammet Karolinska Institutet

Save this PDF as:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Student- och handledarinformation. Primärvård Termin 3 HT15. Läkarprogrammet Karolinska Institutet"

Transkript

1 Student- och handledarinformation Primärvård Termin 3 HT15 Läkarprogrammet Karolinska Institutet

2 Innehållsförteckning sid 3 Introduktion sid 4-5 Målsättning för undervisning inom primärvården för termin 3 sid 5 Dag 1 sid 6 Läkarens guide till patienten sid 7 Dag 2 sid 8 Dag 3 sid 9 Dag 4 sid 10 Tidig patientkontakt på läkarutbildningen sid 11 Checklista sid 12 Mall för återföring (videoinspelning) sid 13 Närvarorapport Primärvård 2

3 Välkomna till Läkarprogrammets Termin 3 Primärvårdsdelen! Här finner ni lite kort information rörande placeringsdagarna på vårdcentral. Terminens dagar höstterminen 2015 är: Dag 1: 6 oktober och 7 oktober Dag 2: 28 oktober och 29 oktober Dag 3: 3 december och 4 december Dag 4: 7 januari och 8 januari Närvaro Studenterna börjar klockan 9.00 eller enligt överenskommelse med handledaren. Studenterna har själva ansvaret för att rapportera närvaro till kursledningen på kursgivande institution. Studenten tar med sig en närvaroblankett som studentansvarig på vårdcentralen ska skriva på. För godkännande krävs närvaro på vårdcentralen vid angivna tillfällen samt godkända uppgifter (se checklista). Studentansvarig på vårdcentralen för loggbok över vilka studenter som varit på vårdcentralen vilka datum. Detta för att studentansvarige, vid behov, skall kunna verifiera studentens närvaro. Ansvarig adjunkt för termin 3: Kristin Hjörleifsdottir Steiner Primärvårdsadministratör: Daria Zheltukhina Ersättningsdagar vid giltigt förfall erbjuds av vårdcentralen. Under den sista praktikdagen ska handledande läkare och student ha ett gemensamt utvärderingssamtal. I händelse av handledares sjukdom eller annan frånvaro ska vårdcentralen ombesörja med ersättare för denna/denne. Lycka till! Kristin Hjörleifsdottir Steiner Klinisk adjunkt Kursövergripande mål för Primärvården termin 1-4 3

4 är att ge studenten tidig yrkeskontakt, träning i patientcentrerad samtalsmetodik och kliniska färdigheter samt att integrera teoretiska kunskaper i ett kliniskt sammanhang. Målbeskrivning PV termin 3 Kunskap och förståelse: Att kunna redogöra för den anatomiska bakgrunden för samt metodik för översiktligt buk- och nervstatus (S2). Att namnge de vanligaste inflammatoriska sjukdomarna hos patienter i primärvården (S1-2). Att identifiera rutiner vid konstaterande av dödsfall utanför sjukhus (S1). Färdigheter: Att kunna utföra ett översiktligt buk- och nervstatus (M3). Att kunna inleda samtalets första minutrar med patienten med hjälp av patientcentrerad samtalsmetodik för att klarlägga patientens besöksorsak i form av problem och symptom inkluderande Tanke, Oro och Önskan (Patientens del) samt kunna föreslå riktade frågor (Läkarens del) Förhållningssätt: Att kunna bemöta patienter respektfullt såväl i samtal som i undersökningssituation (M3). Att kunna inhämta informerat samtycke och förhålla sig till ett avslag. Arbetsformer: Undervisning i Primärvård sker under fyra dagar vilka är förlagda till vårdcentral. Studenten får träffa patienter genom att följa mottagningsarbetet hos läkare, träna och vidareutveckla status samt träna på ett patientcentrerat arbetssätt med återkoppling på detta i grupp av handledaren samt får träna att ge återkoppling till gruppkamrater. Progression: Studenten bygger termin 3 på, och fördjupar sina färdigheter i att utföra status enligt mall samt fördjupar sina färdigheter avseende patientens del och läkarens del i konsultationen se Läkarens Guide till Patienten sid 6). Bedömning: Studenten ska ha genomfört de obligatoriska moment som finns beskrivna i en särskild checklista (sidan 12) avseende kunskaper och färdigheter ovan. Primärvård ingår i de underliggande termins-kursernas examinationer och i IDT (integrerad deltentamen). Utvärdering:Studentens utvärdering av primärvård sker med hjälp av egen Websurvey för PV. 4

5 Dag 1 Studenterna studerar kroppen som enhet ytanatomi och topografi. De har haft föreläsningar och laborationer där de dissekerat huvud-hals och thorax. Målsättning för dagen: Studenten ska självständigt utföra Patientens del samt komplettera med förslag till Läkarens del av konsultationen. Studenten tränas i att ge och ta återkoppling. Under dagen ska studenten följa mottagningsarbetet hos läkare och träna status. Förberedelse: Läs igenom "Läkarens Guide till Patienten", (se nästa sida). Se filmen om introduktion och återföring av Videoinspelning på samtalet första 3 minuter länken skickas separat via mail. Aktivitet: Studenten gör ett videoinspelat patientsamtal, med återföring i grupp, enligt samma modell som termin 2. Vid auskultation studera anatomin i huvud, hals samt thorax hos patienten. 5

6 Läkarens Guide till Patienten Starta i Patientens del besöksorsaken Välkomna och invitera öppet och lyssna lugnt till patientens berättelse (ca 3 min) och du får värdefull information om symptom, problem och patientens känslor och tankar Ge kvitto/bekräfta! det låter besvärligt Sammanfatta kortare/längre så kan patienten lägga till och korrigera, du minns bättre och patienten vet att du lyssnat och förstått Klargör patientens tankar/föreställningar Vad har du själv tänkt? oro/farhågor Har du oroat dig för något speciellt? önskan/förväntan Har du tänkt är det är något särskilt som skulle göras? Sist kan du sammanfatta och få ett ok att du fått med hela patientens besöksorsak Fortsätt med Läkarens del Differentialdiagnostiskt arbete med fokuserad anamnes; Hur länge? När? Var? Påverkan funktion/vardag? Tidigare besvär/sjukdom? Status, Lab, Rtg, osv till preliminär bedömning Sluta i Gemensam del - patienten görs delaktig och vidare planer i samråd Du besvarar patientens frågor (oftast patientens tankar, oro och önskan före besöket) och förklarar underlaget för din bedömning Ni samråder om planering och uppföljning Och avslutar med Något mer? Några frågor? Vad tar du med dig? Patientens del Läkarens del Gemensam del Introduktion till Patient/personcentrering reviderad version ref 7,43 6

7 Dag 2 Studenterna har haft föreläsningar och laborationer på temat "Nervsystemet - från jonkanal till beteende". De har även haft föreläsningar om transmittorer, synapser, hypothalamus, limbiska systemet, sömn, vakenhet, stress, inlärning och minne. Studenterna har också haft laborationer gällande synfunktioner hörsel/vestibularis, neuroanatomi. Målsättning för dagen: Att praktiskt kunna utföra ett översiktligt nervstatus. Aktivitet: Studenten ska ha en introduktion med handledaren som inkluderar en kort filmvisning om Rutin-nervstatus (film kan beställas från primärvårdsadministratör se sid 3). Under dagen ska studenten följa mottagningsarbetet hos läkare och främst träna på nervstatus. Först tränar studenterna på varandra för att sedan öva på lämpliga patienter Litteratur: Bra länk för fördjupning Summering av dagen: Tankar och reflektioner gås igenom tillsammans med handledaren. Förberedelse inför kommande vc-dag som handlar om inflammation. Ev dela ut material om astma/kol eller andra inflammatoriska sjukdomar som är vanliga på vårdcentralen. 7

8 Dag 3 Studenterna har inlett studierna av kursen Den sjuka människan 1 med föreläsningar om inflammation Målsättning med dagen: Studenterna ska få en orientering om de vanligaste inflammatoriska sjukdomarna med klinisk tillämpning. Studenterna träffar patienter med astma, KOL, RA, inflammatorisk tarmsjukdom etc. Känna till bakgrunden till de vanligaste inflammatoriska sjukdomarna (allergier, autoimmunitet etc) Känna till de vanligaste inflammatoriska sjukdomarna i primärvård. Aktivitet: Under dagen ska studenten följa mottagningsarbetet hos läkare.. Uppgift för studenten under medsittning (studenten sitter med behandlande läkare): studenten kan här självständigt inleda med patientens del samt gå in i läkarens del med specifika frågor, eventuellt föreslå differentialdiagnoser samt förslag på utredning. 8

9 Dag 4 Studenterna studerar sjukdomsmekanismer och läser allmän patologi. Målsättning: Introduktion av rutiner vid konstaterade av dödsfall utanför sjukhus. Studenten ska ha kännedom om hur man hanterar vävnadsmaterial (t ex bort opererade hudförändringar) för patologisk diagnos. Studenten ska utföra status på minst 2 patienter. Träningen är en förberedelse inför bedömningen i slutet av termin 4. Utföra översiktligt bukstatus. Individuellt utvärderingssamtal med handledare Förberedelse: Studenten läser igenom SOSF om åtgärder inom hälso- och sjukvården vid dödsfall. Aktivitet: Genomgång av bukstatus. Studenten går igenom det material man på mottagningen använder vid dödsfall. Under dagen ska studenten följa mottagningsarbetet hos läkare, praktisera bukstatus samt tillämpliga delar av övrigt status. Bra länk för fördjupning Utvärderingssamtal Studenten har tillsammans med handledaren ett enskilt utvärderingssamtal där terminens placering gås igenom. Använd gärna checklistan som ett underlag för samtalet. 9

10 Tidig patientkontakt på läkarutbildningen Du har viktiga erfarenheter att förmedla och kan därför lära studenten hur man skall tala med patienter för att bli en god läkare. Vi ber dig därför att studenten får träffa dig under ca 30 minuter. För att studenterna skall lära sig så mycket som möjligt filmas samtalet. Sedan tittar studenten tillsammans med 3 andra studenter och läkaren på filmen och därefter suddas filmen ut. Filmen är anonym. Studenten har tystnadsplikt. Om du senare kommer på att du inte vill medverka eller om du vill avsluta samtalet tidigare är du naturligtvis fri att göra det. Din insats är mycket värdefull - stort tack för din medverkan Om du har några frågor kontakta din läkare på mottagningen.. Namn Tel Ansvariga för studentundervisningen är Helena Salminen, specialist i allmänmedicin, studierektor Kristin Hjörleifsdottir Steiner, pedagogisk adjunkt 10

11 Checklista: Termin 3 Läkarprogrammet Studentens namn:. Studentens personnummer:. Studenten har gjort ett videoinspelat patientsamtal på "patientens del", enligt Läkarens guide till Patienten sid 6, och fått återföring enligt Mall för återföring sid 12. Studenten har sett filmen om Rutin-nervstatus samt har vid minst ett tillfälle utfört ett helt nervstatus med återföring. Studenten har träffat minst två patienter med inflammatorisk sjukdom. Studenten känner till rutiner vid dödsfall i hemmet. Studenten har tränat att inleda samtal Patientens del minst en egen patient per dag med efterföljande genomgång och diskussion med handledare. Studenten har haft möjlighet att utföra bukstatus samt tillämpliga delar av status vid alla patientmöten. Datum Underskrift handledare: 11

12 Mall för återföring 1. Studenten vad jag tyckte fungerade bra för att klargöra patientens besöksorsak i form av symptom och problem och de Tankar, Oro och Önskan som hänger ihop med dessa. Vad jag tyckte fungerade bra med de fokuserade frågor jag ställde i läkarens del. 2. Kamraterna och Handledaren vad som fungerade bra 3. Studenten vad jag kanske skulle ha velat göra annorlunda 4. Handledaren vad jag skulle ha gjort annorlunda. (1-2 saker högst) 12

13 Närvarorapport Primärvård Vårdcentral: Handledarens namn: Adress: Tel nr: Tel nr: Termin: Kurs: Grupp: Studentens namn: Personnummer: Datum: Handledarens underskrift: Kommentar: Underskrift student: Datum: Studenten ska lämna påskrivet närvarointyg till den kurssekreterare till vilken kursen ingår. Spara alltid en egen kopia. 13

Student- och handledarinformation Primärvård Termin 3 VT19. Läkarprogrammet Karolinska Institutet

Student- och handledarinformation Primärvård Termin 3 VT19. Läkarprogrammet Karolinska Institutet Student- och handledarinformation Primärvård Termin 3 VT19 Läkarprogrammet Karolinska Institutet Innehållsförteckning Välkomna till Läkarprogrammets Termin 3... 3 Kursövergripande mål för Primärvården

Läs mer

Student- och handledarinformation. Primärvård Termin 3 VT -14. Läkarprogrammet Karolinska Institutet

Student- och handledarinformation. Primärvård Termin 3 VT -14. Läkarprogrammet Karolinska Institutet Student- och handledarinformation Primärvård Termin 3 VT -14 Läkarprogrammet Karolinska Institutet Innehållsförteckning sid 3 Introduktion sid 4-5 Målsättning för undervisning inom primärvården för termin

Läs mer

Student- och handledarinformation. Primärvård Termin 3 HT -13. Läkarprogrammet Karolinska Institutet

Student- och handledarinformation. Primärvård Termin 3 HT -13. Läkarprogrammet Karolinska Institutet Student- och handledarinformation Primärvård Termin 3 HT -13 Läkarprogrammet Karolinska Institutet Innehållsförteckning sid 3 Introduktion sid 4-5 Målsättning för undervisning inom primärvården för termin

Läs mer

Student- och handledarinformation. Primärvård Termin 4 HT -12. Läkarprogrammet Karolinska Institutet

Student- och handledarinformation. Primärvård Termin 4 HT -12. Läkarprogrammet Karolinska Institutet Student- och handledarinformation Primärvård Termin 4 HT -12 Läkarprogrammet Karolinska Institutet Innehållsförteckning Sid 3 Sid 4-5 Introduktion Målsättning samt målbeskrivning Sid 6 Aktiviteter dag

Läs mer

Student- och handledarinformation. Primärvård Termin 4 HT16. Läkarprogrammet Karolinska Institutet

Student- och handledarinformation. Primärvård Termin 4 HT16. Läkarprogrammet Karolinska Institutet Student- och handledarinformation Primärvård Termin 4 HT16 Läkarprogrammet Karolinska Institutet 1 Innehållsförteckning Sida 3 Introduktion Sida 4-5 Målsättning samt målbeskrivning Sida 6 Aktiviteter dag

Läs mer

Student- och handledarinformation. Primärvård Termin 4 VT17. Läkarprogrammet Karolinska Institutet

Student- och handledarinformation. Primärvård Termin 4 VT17. Läkarprogrammet Karolinska Institutet Student- och handledarinformation Primärvård Termin 4 VT17 Läkarprogrammet Karolinska Institutet 1 Innehållsförteckning Sida 3 Introduktion Sida 4-5 Målsättning samt målbeskrivning Sida 6 Aktiviteter dag

Läs mer

Student- och handledarinformation. Primärvård Termin 1 VT-14. Läkarprogrammet Karolinska Institutet

Student- och handledarinformation. Primärvård Termin 1 VT-14. Läkarprogrammet Karolinska Institutet Student- och handledarinformation Primärvård Termin 1 VT-14 Läkarprogrammet Karolinska Institutet 1 Innehållsförteckning Sid 3 Sid 4 Sid 6 Sid 8 Sid 9 Sid 12 Sid 14 Sid 15 Sid 16 Sid 17 Närvaro, obligatoriska

Läs mer

Student- och handledarinformation Primärvård Termin 1 HT-11. Läkarprogrammet Karolinska Institutet

Student- och handledarinformation Primärvård Termin 1 HT-11. Läkarprogrammet Karolinska Institutet Student- och handledarinformation Primärvård Termin 1 HT-11 Läkarprogrammet Karolinska Institutet 1 Innehållsförteckning Sid 3 Närvaro obligatoriska moment Sid 4 Målsättning Sid 6 Dag 1 Vårdcentral Sid

Läs mer

Student- och handledarinformation. Primärvård Termin 2 HT-16. Läkarprogrammet Karolinska Institutet

Student- och handledarinformation. Primärvård Termin 2 HT-16. Läkarprogrammet Karolinska Institutet Student- och handledarinformation Primärvård Termin 2 HT-16 Läkarprogrammet Karolinska Institutet 1 Innehållförteckning Innehåll Student- och handledar- information... 1 Praktisk information... 3 Målsättning

Läs mer

Student- och handledarinformation. Primärvård Termin 2 VT-14. Läkarprogrammet Karolinska Institutet

Student- och handledarinformation. Primärvård Termin 2 VT-14. Läkarprogrammet Karolinska Institutet Student- och handledarinformation Primärvård Termin 2 VT-14 Läkarprogrammet Karolinska Institutet 2012-12-20 2 Innehållsförteckning Sid 3 Praktisk information Sid 4 Målsättning för undervisning inom primärvården

Läs mer

Student- och handledarinformation. Primärvård Termin 1 VT-12. Läkarprogrammet Karolinska Institutet

Student- och handledarinformation. Primärvård Termin 1 VT-12. Läkarprogrammet Karolinska Institutet Student- och handledarinformation Primärvård Termin 1 VT-12 Läkarprogrammet Karolinska Institutet 1 Innehållsförteckning Sid 3 Sid 4 Sid 6 Sid 8 Sid 9 Närvaro, obligatoriska moment Målsättning PV-dag 1

Läs mer

Student- och handledarinformation. Primärvård Termin 2 VT-16. Läkarprogrammet Karolinska Institutet

Student- och handledarinformation. Primärvård Termin 2 VT-16. Läkarprogrammet Karolinska Institutet Student- och handledarinformation Primärvård Termin 2 VT-16 Läkarprogrammet Karolinska Institutet Innehållförteckning Praktisk information... 1 Målsättning för undervisning inom primärvården för termin

Läs mer

En introduktion till patientcentrerat arbetssätt

En introduktion till patientcentrerat arbetssätt 1 En introduktion till patientcentrerat arbetssätt Karolinska Institutet har patientcentrerat arbetssätt som lärandemål och Nya Patientlagen 2015 betonar patientens delaktighet: Hälso-och sjukvården ska

Läs mer

Student- och handledarinformation. Primärvård Termin 2 VT-17. Läkarprogrammet Karolinska Institutet

Student- och handledarinformation. Primärvård Termin 2 VT-17. Läkarprogrammet Karolinska Institutet Student- och handledarinformation Primärvård Termin 2 VT-17 Läkarprogrammet Karolinska Institutet 1 Innehållförteckning Innehåll Student- och handledar- information... 1 Praktisk information... 3 Målsättning

Läs mer

Student- och handledarinformation. Primärvård Termin 1 VT-15. Läkarprogrammet Karolinska Institutet

Student- och handledarinformation. Primärvård Termin 1 VT-15. Läkarprogrammet Karolinska Institutet Student- och handledarinformation Primärvård Termin 1 VT-15 Läkarprogrammet Karolinska Institutet 1 Innehållsförteckning Sid 3 Introduktion, Närvaro, obligatoriska moment Sid 4 Sid 5 Sid 6 Kontaktuppgifter

Läs mer

Patientcentrerad konsultation

Patientcentrerad konsultation 1 Patientcentrerad konsultation BAKGRUND En patientcentrerad konsultation syftar till att effektivisera samtalet mellan läkare och patient, stärka patient-läkarrelationen, samt beakta både patientens och

Läs mer

Läkarstudent i vårdverksamhet

Läkarstudent i vårdverksamhet Läkarstudent i vårdverksamhet Den här broschyren innehåller praktiska råd och tips riktade till dig som är läkarstudent och är på väg, eller nyligen har börjat, att ha kliniska placeringar i olika vårdverksamheter.

Läs mer

Handledning för kliniska handledare

Handledning för kliniska handledare Handledning för kliniska handledare Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål, måste jag först finna henne där hon är och börja just där. Den som inte kan det lurar sig själv när

Läs mer

Student- och handledarinformation. Primärvård Termin 2 VT-14. Läkarprogrammet Karolinska Institutet

Student- och handledarinformation. Primärvård Termin 2 VT-14. Läkarprogrammet Karolinska Institutet Student- och handledarinformation Primärvård Termin 2 VT-14 Läkarprogrammet Karolinska Institutet 2012-12-20 2 Innehållsförteckning Sid 3 Praktisk information Sid 4 Målsättning för undervisning inom primärvården

Läs mer

Information inför den verksamhetsförlagda utbildningen (vfu) i termin 5 på fysioterapeutprogrammet, vårterminen 2019.

Information inför den verksamhetsförlagda utbildningen (vfu) i termin 5 på fysioterapeutprogrammet, vårterminen 2019. Besöksadress/Visiting adress: Institutionen för hälsovetenskap, Luleå tekniska universitet Postadress/Postal adress: SE-971 87 Luleå, Sweden Telefon/Telephone: +46 920 49 10 00. Telefax/Fax: +46 920 49

Läs mer

Patientcentrering och Motiverande samtal

Patientcentrering och Motiverande samtal Patientcentrering och Motiverande samtal 2017-11-29 Maria Wolf, Specialist i allmänmedicin Vårdutvecklare APC Klinisk adjunkt KI Konsultationen 1) Patientens del 2) Behandlarens del 3) Gemensam del Personcentrering/Patientcentrering

Läs mer

Student- och handledarinformation. Primärvård Termin 2 HT-14. Läkarprogrammet Karolinska Institutet

Student- och handledarinformation. Primärvård Termin 2 HT-14. Läkarprogrammet Karolinska Institutet Student- och handledarinformation Primärvård Termin 2 HT-14 Läkarprogrammet Karolinska Institutet 2 Innehållsförteckning Sid 3 Praktisk information Sid 4 Målsättning för undervisning inom primärvården

Läs mer

Student- och handledarinformation Primärvård Termin 1 VT17. Läkarprogrammet Karolinska Institutet

Student- och handledarinformation Primärvård Termin 1 VT17. Läkarprogrammet Karolinska Institutet Student- och handledarinformation Primärvård Termin 1 VT17 Läkarprogrammet Karolinska Institutet 1 Innehåll Välkomna till primärvården!... 1 PV-dagarna är obligatoriska moment... 2 Närvaro... 3 Godkänd

Läs mer

Målbeskrivning för Primärvårdsplacering T5 och T6

Målbeskrivning för Primärvårdsplacering T5 och T6 Målbeskrivning för Primärvårdsplacering T5 och T6 Att självständigt få öva handläggning i primärvård av patienter inom områdena internmedicin, geriatrik, infektion, hud och klinisk farmakologi samt att

Läs mer

Portfölj (portfolio), T1, Stadium I, Läkarprogrammet, Örebro Universitet. Portfölj. Termin 1, Stadium I

Portfölj (portfolio), T1, Stadium I, Läkarprogrammet, Örebro Universitet. Portfölj. Termin 1, Stadium I Portfölj Termin 1, Stadium I Portföljen i korthet (gäller samtliga terminer) Vad är en portfölj? Portfölj (portfolio) är ett redskap som du som student använder för att synliggöra din lärandeprocess och

Läs mer

Student- och handledarinformation Primärvård Termin 1 VT19. Läkarprogrammet Karolinska Institutet

Student- och handledarinformation Primärvård Termin 1 VT19. Läkarprogrammet Karolinska Institutet 1 Student- och handledarinformation Primärvård Termin 1 VT19 Läkarprogrammet Karolinska Institutet 2 Innehåll Välkomna till primärvården!... 3 Närvaro... 3 Godkänd placering... 4 Kontaktuppgifter... 4

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap.

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap. Riktlinjer för VFU5 141014 Sektionen för lärarutbildning Camilla Kristén Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap

Läs mer

Målformulering för primärvårdsplaceringarna under kursen klinisk medicin, termin 5 och 6 på läkarprogrammet.

Målformulering för primärvårdsplaceringarna under kursen klinisk medicin, termin 5 och 6 på läkarprogrammet. Målformulering för primärvårdsplaceringarna under kursen klinisk medicin, termin 5 och 6 på läkarprogrammet. Under terminerna 5 och 6 har läkarstudenterna totalt två veckors praktiktjänstgöring på vårdcentral.

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning VFU Kommunikation i omvårdnad OM124G Mikrobiologi och hygien BM191G

Verksamhetsförlagd utbildning VFU Kommunikation i omvårdnad OM124G Mikrobiologi och hygien BM191G Institutionen för hälsa och lärande Sjuksköterskeprogrammet Verksamhetsförlagd utbildning VFU Kommunikation i omvårdnad OM124G Mikrobiologi och hygien BM191G Kursansvariga OM124G Stina Thorstensson, stina.thorstensson@his.se

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. För AT-handledare. Checklista med bakgrund och centrala begrepp

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. För AT-handledare. Checklista med bakgrund och centrala begrepp ÖREBRO LÄNS LANDSTING För AT-handledare Checklista med bakgrund och centrala begrepp Checklista Förberedelse Acceptera åtagandet som handledare. Se handledarens ansvar. Kontakta aktuell AT-läkare innan

Läs mer

Återkoppling från ST-läkare till handledare och aktuell sektion/klinik efter tjänstgöring under ST

Återkoppling från ST-läkare till handledare och aktuell sektion/klinik efter tjänstgöring under ST Återkoppling från ST-läkare till handledare och aktuell sektion/klinik efter tjänstgöring under ST...... ST-läkare Aktuell sektion/klinik Handledare 1. Allmänna omdömen Hur var introduktionen på sektionen/kliniken?

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION AVSEENDE SPECIALIST- TJÄNSTGÖRING (ST) I ALLMÄNMEDICIN INOM HÄLSOVAL BLEKINGE

KRAVSPECIFIKATION AVSEENDE SPECIALIST- TJÄNSTGÖRING (ST) I ALLMÄNMEDICIN INOM HÄLSOVAL BLEKINGE KRAVSPECIFIKATION AVSEENDE SPECIALIST- TJÄNSTGÖRING (ST) I ALLMÄNMEDICIN INOM HÄLSOVAL BLEKINGE Bilaga till kontrakt mellan vårdgivare i och Landstinget Blekinge gällande anställning av ST-läkare i allmänmedicin:....

Läs mer

AXX, Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

AXX, Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras Medicinska fakulteten LÄKO11, Introduktion till Kompletterande utbildning läkare och grundläggande kompletterande kurs (KUL1), 7,5 högskolepoäng Introduction to Complementary Education Doctor of Medicine

Läs mer

Den Prismatiska modellen

Den Prismatiska modellen 1 Den Prismatiska modellen Nio Patientcentrerade perspektiv på en videoinspelad konsultation genus tabu Jag läkaren Involvera Förklara samverka Tabu genus form agenda etik känsla saluto genes Jag patient

Läs mer

Institutionen för kvinnors och barns hälsa Enheten för reproduktiv hälsa Barnmorskeprogrammet STUDIEHANDLEDNING

Institutionen för kvinnors och barns hälsa Enheten för reproduktiv hälsa Barnmorskeprogrammet STUDIEHANDLEDNING Institutionen för kvinnors och barns hälsa Enheten för reproduktiv hälsa Barnmorskeprogrammet STUDIEHANDLEDNING Kurs: Barnmorskeledd graviditets-, förlossnings- och eftervård 7,5 hp 1 Mål Se kursplan Innehåll

Läs mer

Den Prismatiska modellen

Den Prismatiska modellen 1 Den Prismatiska modellen Nio Patientcentrerade perspektiv på en videoinspelad konsultation genus tabu Jag läkaren Involvera Förklara samverka Tabu genus form agenda etik känsla saluto genes Jag patient

Läs mer

Tandhygienistprogrammet

Tandhygienistprogrammet Tandhygienistprogrammet Studiehandledning Odontologisk profylaktik 1 Teoretisk kurs, 7,5 högskolepoäng 1TH002 Termin 1 Höstterminen 2010 Kursansvarig och examinator Universitetsadjunkt, Med.dr., Lena Karlsson

Läs mer

Lärande i arbete LIA. Mål. LIA 1, 20p termin 1. UTBILDNING INOM YRKESHÖGSKOLA Vårdadministratör medicinsk sekreterare Kristinehamn

Lärande i arbete LIA. Mål. LIA 1, 20p termin 1. UTBILDNING INOM YRKESHÖGSKOLA Vårdadministratör medicinsk sekreterare Kristinehamn Lärande i arbete LIA Poäng: 100p Kursen LIA ska ge praktiska erfarenheter inom patientrelaterad dokumentation, vårdadministrativa datorsystem och datasäkerhet. Kursen ska också ge förståelse för och kunskap

Läs mer

Kort Introduktion till patientcentrering

Kort Introduktion till patientcentrering 1 Kort Introduktion till patientcentrering Analysverktyget Prisma i 10 perspektiv med referenser Samt Lathund för Den patientcentrerade konsultationen läkare tabu agenda gemensam öppet lyssna salus helhet

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR MEDICIN

INSTITUTIONEN FÖR MEDICIN INSTITUTIONEN FÖR MEDICIN DIP220 Klinisk nutrition 1, 15 högskolepoäng Clinical Nutrition 1, 15 higher education credits Fastställande Kursplanen är fastställd av Institutionen för medicin 2012-11-27 och

Läs mer

STUDIEANVISNINGAR för Tillämpad biomedicinsk laboratorievetenskap Klinisk mikrobiologi BML 2 7,5hp

STUDIEANVISNINGAR för Tillämpad biomedicinsk laboratorievetenskap Klinisk mikrobiologi BML 2 7,5hp 2014-09-12 STUDIEANVISNINGAR för Tillämpad biomedicinsk laboratorievetenskap Klinisk mikrobiologi BML 2 7,5hp Kurskod: 1BA111 Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-Mail Karolinska Institutet Alfred

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK5: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap VT 2015

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK5: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap VT 2015 Riktlinjer för VFU5 15 03 26 Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen UVK5: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap VT 2015 Camilla Kristén Camilla.Kristen@hh.se

Läs mer

Välkommen till KUM på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna

Välkommen till KUM på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna Välkommen till KUM på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna Allmänt Karolinska Universitetssjukhuset i Solna har en klinisk undervisningsmottagning KUM som ligger i anslutning till akutmottagningen.

Läs mer

Riktlinjer för studenthandledning i verksamhetsförlagd utbildning (VFU) under termin 5

Riktlinjer för studenthandledning i verksamhetsförlagd utbildning (VFU) under termin 5 Riktlinjer för studenthandledning i verksamhetsförlagd utbildning (VFU) under termin 5 I samarbete mellan Institutionen för Neurovetenskap och Fysiologi/ Rehabilitering/ Fysioterapi och sjukgymnaster inom

Läs mer

Underlag för bedömning av verksamhetsförlagd utbildning III (VFU III)

Underlag för bedömning av verksamhetsförlagd utbildning III (VFU III) av verksamhetsförlagd utbildning III (VFU III) gäller för: Kursnamn: Kurskod: Program och termin: VFU-period ht 2016: Läraryrkets dimensioner i förskolan I 6PE102 Termin 5 i Förskollärarprogrammet Lärarstudent

Läs mer

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PX1100 Psykologi: Grundkurs, 30 högskolepoäng Psychology: Basic Course, 30 higher education credits Fastställande Kursplanen är fastställd av Psykologiska institutionen 2014-09-25

Läs mer

Utbildningsplan för kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz

Utbildningsplan för kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz Utbildningsplan för kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz 7KS15 Inrättad av Rektor 2014-12-09 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2014-12-18

Läs mer

Bakgrund Utgångspunkten för uppdragsbeskrivningen är de för Region Östergötland och Hälsouniversitetet gemensamma dokumenten:

Bakgrund Utgångspunkten för uppdragsbeskrivningen är de för Region Östergötland och Hälsouniversitetet gemensamma dokumenten: Uppdragsbeskrivning för verksamhetsförlagd utbildningsansvarig läkare (VFU-ansvarig läkare)/primärvård, Region Östergötland, avseende läkarutbildningen vid Hälsouniversitetet Uppdragsbeskrivningen för

Läs mer

Underlag för bedömning av verksamhetsförlagd utbildning III: II (VFU III)

Underlag för bedömning av verksamhetsförlagd utbildning III: II (VFU III) av verksamhetsförlagd utbildning III: II (VFU III) gäller för: Kursnamn: Läraryrkets dimensioner i förskolan II 7,5hp (VFU III:II) Kurskod: 6PE105 Program och termin: Termin 7 i Förskollärarprogrammet

Läs mer

Tack för att du handleder våra studenter i deras professionsutveckling!

Tack för att du handleder våra studenter i deras professionsutveckling! Tack för att du handleder våra studenter i deras professionsutveckling! Utöver dig själv som handledare är en ytterligare person involverad i VFU-kursen: VFU-lärare är lärare vid och utformar kursen utifrån

Läs mer

ATPB35, Arbetsterapi: Bedömning och intervention, 9 högskolepoäng Occupational Therapy: Assessment and Intervention, 9 credits Grundnivå / First Cycle

ATPB35, Arbetsterapi: Bedömning och intervention, 9 högskolepoäng Occupational Therapy: Assessment and Intervention, 9 credits Grundnivå / First Cycle Medicinska fakulteten ATPB35, Arbetsterapi: Bedömning och intervention, 9 högskolepoäng Occupational Therapy: Assessment and Intervention, 9 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är

Läs mer

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Akademin för hälsa, vård och välfärd Distansstudier öppnar nya möjligheter för dig som inte har möjlighet att

Läs mer

STUDIEANVISNINGAR för KLINISK KURS 2 7,5 hp Klinisk virologi

STUDIEANVISNINGAR för KLINISK KURS 2 7,5 hp Klinisk virologi 2013-01-28 STUDIEANVISNINGAR för KLINISK KURS 2 7,5 hp Klinisk virologi Kurskod: 1BA039 Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-Mail Karolinska Institutet Alfred Nobels Allé 8 Ins. f. Labmedicin plan

Läs mer

ILS 2014-03-11 SFVH UMEÅ. Tandvårdshögskolan Malmö

ILS 2014-03-11 SFVH UMEÅ. Tandvårdshögskolan Malmö ILS 2014-03-11 SFVH UMEÅ Tandvårdshögskolan Malmö Hygienansvarig/Tandsköterska Ingegärd Lundgren Svensson Malmö högskola, odontologiska fakulteten avd för oral protetik 205 06 Malmö Tel: 040 665 85 10

Läs mer

Allmän sjukdomslära, utvecklingsbiologi och bioentreprenörskap, 30 hp. General Pathology, Developmental Biology and Bioentrepreneurship

Allmän sjukdomslära, utvecklingsbiologi och bioentreprenörskap, 30 hp. General Pathology, Developmental Biology and Bioentrepreneurship 8BKG55 Allmän sjukdomslära, utvecklingsbiologi och bioentreprenörskap, 30 hp General Pathology, Developmental Biology and Bioentrepreneurship Programkurs Medicinska fakulteten Gäller från: 2018 HT PRELIMINÄR

Läs mer

Information om praktisk tjänstgöring för läkare med utbildning utanför EU och EES

Information om praktisk tjänstgöring för läkare med utbildning utanför EU och EES Information om praktisk tjänstgöring för läkare med utbildning utanför EU och EES Vägen till legitimation Praktisk tjänstgöring är en del av Socialstyrelsens väg till legitimation för läkare utbildade

Läs mer

Slutredovisning förbättringsprojekt; Handledarmanual för primärvården Frida Jarl AT-läkare 2011

Slutredovisning förbättringsprojekt; Handledarmanual för primärvården Frida Jarl AT-läkare 2011 Slutredovisning förbättringsprojekt; Handledarmanual för primärvården Frida Jarl AT-läkare 2011 Bakgrund Primärvårdsblocket kommer sist under AT-tjänstgöringen och på många sätt skiljer det sig från slutenvårdsplaceringarna.

Läs mer

Skandinaviens Akademi för Psykoterapiutveckling AB

Skandinaviens Akademi för Psykoterapiutveckling AB KURSPLAN Grundläggande (Bas) utbildningi Psykoterapi 2017-2018 Kursstart 24 augusti 2017. Motsvarande 45 hp ÖVERGRIPANDE MÅL Studenten skall efter avslutad utbildning kunna: Bedriva evidensbaserad psykoterapi

Läs mer

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PT2410 Handledarutbildning i psykoterapi med inriktning kognitiv beteendeterapi, 45 högskolepoäng Psychotherapy Supervision, focusing on cognitive behavioural therapy, 45 higher

Läs mer

8LAG31. Hälsa och sjukdom 1, 30.0 hp. Health and Disease 1. Programkurs. Medicinska fakulteten. Gäller från: 2018 VT PRELIMINÄR.

8LAG31. Hälsa och sjukdom 1, 30.0 hp. Health and Disease 1. Programkurs. Medicinska fakulteten. Gäller från: 2018 VT PRELIMINÄR. 8LAG31 Hälsa och sjukdom 1, 30.0 hp Health and Disease 1 Programkurs Medicinska fakulteten Gäller från: 2018 VT PRELIMINÄR Kursplan Fastställd av Utbildningsnämnden för grund- och avancerad nivå Fastställandedatum

Läs mer

Tack för att du handleder våra studenter i deras professionsutveckling!

Tack för att du handleder våra studenter i deras professionsutveckling! Tack för att du handleder våra studenter i deras professionsutveckling! Utöver dig själv som handledare är en ytterligare person involverad i VFU-kursen: VFU-lärare är lärare vid och utformar kursen utifrån

Läs mer

Auktorisationsgrundande utbildning till specialist i sexologisk rådgivning (NACS)

Auktorisationsgrundande utbildning till specialist i sexologisk rådgivning (NACS) Auktorisationsgrundande utbildning till specialist i sexologisk rådgivning (NACS) Vårterminen 2018 höstterminen 2019 INFORMATION I samverkan med Svensk Förening för Sexologi (SfS) inbjuder SAPU härmed

Läs mer

Förslag till beslut Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta att ställa sig bakom yttrande

Förslag till beslut Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta att ställa sig bakom yttrande Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (3) Datum 2014-03-10 Tjänsteskrivelse Vår referens Katarina Falk Katarina.falk@malmo.se Uppföljning av tillsyn av Bellevue gymnasium Ärende 6 Dnr

Läs mer

Kollegial dialog läkarprogrammet i Göteborg 2008

Kollegial dialog läkarprogrammet i Göteborg 2008 Kollegial dialog läkarprogrammet i Göteborg 2008 Kursen i Neurologi Tine Högberg, Susanne Hultkrantz, Johan Wessberg, Cecilia Björkelund 20080506/ 20080521 1. INLEDNING Gruppen Tine Högberg, Susanne Hultkrantz,

Läs mer

8LAG61. Klinisk medicin 1, 30.0 hp. Clinical Medicine 1. Programkurs. Medicinska fakulteten. Gäller från: 2019 HT PRELIMINÄR.

8LAG61. Klinisk medicin 1, 30.0 hp. Clinical Medicine 1. Programkurs. Medicinska fakulteten. Gäller från: 2019 HT PRELIMINÄR. 8LAG61 Klinisk medicin 1, 30.0 hp Clinical Medicine 1 Programkurs Medicinska fakulteten Gäller från: 2019 HT PRELIMINÄR Kursplan Fastställd av Utbildningsnämnden för grund- och avancerad nivå Fastställandedatum

Läs mer

Professionell utveckling

Professionell utveckling Medicinska fakulteten Institutionen för odontologi Umeå universitet, 901 87 Umeå Tandläkarprogrammet www.odont.umu.se Dnr 513-33-13 Datum 2013-01-07 Sid 1 (7) Professionell utveckling Development in profession

Läs mer

Anteckningar kring överenskommelser angående arbetssätt för Uppsamlingstentamen from vt 2017 vid Institutionen för psykologi

Anteckningar kring överenskommelser angående arbetssätt för Uppsamlingstentamen from vt 2017 vid Institutionen för psykologi Bilaga 1 Anteckningar kring överenskommelser angående arbetssätt för Uppsamlingstentamen from vt 2017 vid Institutionen för psykologi Efter möte 20/2 2017 Grundprinciper Studenten skall enligt Universitetets

Läs mer

LÄKO15, Avslutande kompletterande kurs (KUL5), 15 högskolepoäng Concluding Complementary Course (KUL5), 15 credits Avancerad nivå / Second Cycle

LÄKO15, Avslutande kompletterande kurs (KUL5), 15 högskolepoäng Concluding Complementary Course (KUL5), 15 credits Avancerad nivå / Second Cycle Medicinska fakulteten LÄKO15, Avslutande kompletterande kurs (KUL5), 15 högskolepoäng Concluding Complementary Course (KUL5), 15 credits Avancerad nivå / Second Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd

Läs mer

Professionellt förhållningssätt. Mia Ramklint Uppsala universitet

Professionellt förhållningssätt. Mia Ramklint Uppsala universitet Professionellt förhållningssätt Mia Ramklint Uppsala universitet Våra programmål Kunskaper Färdigheter Professionellt förhållningssätt www.lakarprogrammet.uu.se Programmets delmål professionellt förhållningssätt

Läs mer

STUDIEHANDLEDNING HT 2014

STUDIEHANDLEDNING HT 2014 STUDIEHANDLEDNING HT 2014 Anatomi och Fysiologi Grundnivå 15 högskolepoäng BMA011 Kursbeteckning: Kurskod: Poängtal: Nivå: Kursens webbplats: Anatomi och Fysiologi BMA011 15 högskolepoäng/ects Grundnivå

Läs mer

Omvårdnad GR (B), Information och undervisning i omvårdnad, 7,5 hp

Omvårdnad GR (B), Information och undervisning i omvårdnad, 7,5 hp 1 (5) Kursplan för: Omvårdnad GR (B), Information och undervisning i omvårdnad, 7,5 hp Nursing Science Ba (B), Information and Eduction in Nursing, 7,5 credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde

Läs mer

Bedömning Lärande i arbete 2. Handledarrollen

Bedömning Lärande i arbete 2. Handledarrollen Bedömning Lärande i arbete 2 Handledarrollen Du är en viktig nyckelperson för studenten, arbetsplatsen och utbildningsanordnaren som handledare för en Yh-studerande på LIA (Lärande i arbete). Du blir inte

Läs mer

Kursutvärdering / Kursrapport

Kursutvärdering / Kursrapport Högskolan i Borås Akademin för vård, arbetsliv och välfärd Kursutvärdering / Kursrapport Kursrapporten ska genomföras senast tre veckor efter kursens sista tentamens första tentamenstillfälle. Datum: Kursfakta

Läs mer

Själavårdsutbildningen Kyrka Öppenvård Kursplan

Själavårdsutbildningen Kyrka Öppenvård Kursplan Själavårdsutbildningen Kyrka Öppenvård Kursplan Utbildningen är öppen för i församling anställda pastorer, präster och diakoner samt personer med annan lämplig bakgrund som på volontärbasis arbetar i församling

Läs mer

KURS-PM för. Lärande i arbete 1 (YTLW17) 20 Yhp. Version 1.1 Uppdaterad

KURS-PM för. Lärande i arbete 1 (YTLW17) 20 Yhp. Version 1.1 Uppdaterad KURS-PM för Lärande i arbete 1 (YTLW17) 20 Yhp Version 1.1 Uppdaterad 2019-02-28 Kursens syfte: LIA-periodens syfte är att den studerande ska kunna hantera olika delar i ett projekt, samt om möjligt även

Läs mer

VFU handledning M0057H Radiografi med inriktning mot Konventionell röntgen HT 2012

VFU handledning M0057H Radiografi med inriktning mot Konventionell röntgen HT 2012 Institutionen för hälsovetenskap Avdelningen för medicinsk vetenskap VFU handledning M0057H Radiografi med inriktning mot Konventionell röntgen HT 2012 Röntgensjuksköterskeprogrammet termin 4 Kursansvarig:

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SOCIOLOGI OCH ARBETSVETENSKAP

INSTITUTIONEN FÖR SOCIOLOGI OCH ARBETSVETENSKAP INSTITUTIONEN FÖR SOCIOLOGI OCH ARBETSVETENSKAP SC1111 Sociologi: Introduktion till studier av samhället, 30 högskolepoäng Sociology: Introduction to studies Fastställande Kursplanen är fastställd av Institutionen

Läs mer

Kursutvärdering / Kursrapport

Kursutvärdering / Kursrapport Kursutvärdering / Kursrapport Kursrapporten ska genomföras senast tre veckor efter kursens sista tentamens första tentamenstillfälle. Datum: 2014-12-04 Kursfakta Kursens namn Inom program / fristående

Läs mer

Om psykiatrikursen i Lund under läkarutbildningen, termin 9 - undervisningens omfattning och organisation

Om psykiatrikursen i Lund under läkarutbildningen, termin 9 - undervisningens omfattning och organisation Om psykiatrikursen i Lund under läkarutbildningen, termin 9 - undervisningens omfattning och organisation Undervisningens utformning Kursen pågår i 5 veckor och omfattar klinisk tjänstgöring på slutenvårdsavdelning,

Läs mer

Studiehandledning Det professionella samtalet I (7,5 hp)

Studiehandledning Det professionella samtalet I (7,5 hp) Stockholms universitet Institutionen för pedagogik och didaktik Kursansvariga: Daniel Hailemariam Hanna Karlsson daniel.hailemariam@edu.su.se hanna.karlsson@edu.su.se Studiehandledning Det professionella

Läs mer

Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoinformatik 5HI17

Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoinformatik 5HI17 Sid 2 (6) Utbildningsplan för masterprogrammet i 5HI17 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2011-09-07 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2016-04-14 Sid 3 (6) 1. Basdata 1.1. Programkod 5HI17 1.2.

Läs mer

Portfölj (portfolio): ett redskap för lärande och utveckling. PELU, Helen Setterud HT-12

Portfölj (portfolio): ett redskap för lärande och utveckling. PELU, Helen Setterud HT-12 Portfölj (portfolio): ett redskap för lärande och utveckling Utveckling Lärande Bedömning Resa mot en professionell identitet Kort bakgrund Ursprung inom konstnärliga professioner, (visa upp sina alster).

Läs mer

Kursen ingår som obligatorisk kurs inom kurspaketet Kompletterande utbildning för personer med utländsk psykologexamen, 90 hp.

Kursen ingår som obligatorisk kurs inom kurspaketet Kompletterande utbildning för personer med utländsk psykologexamen, 90 hp. Samhällsvetenskapliga fakulteten PSPV04, Kompletteringskurs: Psykologisk behandling och psykoterapi, 20 högskolepoäng Supplementary Course: Psychological Treatment and Psychotherapy, 20 credits Avancerad

Läs mer

Utvecklingssamtal kravmärkt yrkesroll LSS/Psykiatrin Enköpings kommun

Utvecklingssamtal kravmärkt yrkesroll LSS/Psykiatrin Enköpings kommun Utvecklingssamtal kravmärkt yrkesroll LSS/Psykiatrin Enköpings kommun Namn Datum och tid Syftet med samtalet är att genom dialog se vilket behov av utveckling den enskilda medarbetaren har men också att

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SOCIOLOGI OCH ARBETSVETENSKAP

INSTITUTIONEN FÖR SOCIOLOGI OCH ARBETSVETENSKAP INSTITUTIONEN FÖR SOCIOLOGI OCH ARBETSVETENSKAP SC1112 Socialpsykologi: Introduktion till studier av samhället och sociala interaktioner, 30 högskolepoäng Sociology: Introduction to studies of society

Läs mer

Mitt-i-ST FyrBoDal. I Mitt-i-ST ingår följande moment

Mitt-i-ST FyrBoDal. I Mitt-i-ST ingår följande moment Inger Hagqvist, Anders Hansson Studierektorer i allmänmedicin FoU-enheten Regionens Hus 462 80 Vänersborg Mitt-i-ST FyrBoDal Syftet med värderingen är att utgöra stöd och hjälp för ST-läkaren i fortsatt

Läs mer

A1F, Avancerad nivå, har kurs/er på

A1F, Avancerad nivå, har kurs/er på Medicinska fakulteten OPSR14, Perioperativ omvårdnad med inriktning operationssjukvård V, 7,5 högskolepoäng Perioperative Room Nursing V, 7.5 credits Avancerad nivå / Second Cycle Fastställande Kursplanen

Läs mer

APL (ARBETSPLATSFÖRLAGT LÄRANDE)

APL (ARBETSPLATSFÖRLAGT LÄRANDE) APL (ARBETSPLATSFÖRLAGT LÄRANDE) ARBETSPLATS: ELEV: HANDLEDARE: KURS: PSYKIATRI 2 PERIOD/VECKA: Hej Tack för att ni tar emot elever från Birgittaskolan. Eleven som kommer till Er för att göra APL under

Läs mer

Tack för att du handleder våra studenter i deras professionsutveckling!

Tack för att du handleder våra studenter i deras professionsutveckling! Tack för att du handleder våra studenter i deras professionsutveckling! Utöver dig själv som handledare är en ytterligare person involverad i VFU-kursen: VFU-lärare är lärare vid Södertörns högskola och

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SOCIALT ARBETE

INSTITUTIONEN FÖR SOCIALT ARBETE INSTITUTIONEN FÖR SOCIALT ARBETE SW2267 Handledning i familjeterapi samt utbildningsterapi, 20 högskolepoäng Supervision in family therapy, Fastställande Kursplanen är fastställd, fastställd av Institutionen

Läs mer

Medicinsk bildvetenskap för det muskuloskeletala systemet

Medicinsk bildvetenskap för det muskuloskeletala systemet DNR LIU-2017-00744 1(5) Medicinsk bildvetenskap för det muskuloskeletala systemet Fristående kurs 7.5 hp Medical Imaging Science of the Musculoskeletal System 8FA247 Gäller från: 2018 HT Fastställd av

Läs mer

VFU. Välkommen till Att undervisa i åk 4-6, 6.0hp Ht 2014

VFU. Välkommen till Att undervisa i åk 4-6, 6.0hp Ht 2014 UMEÅ UNIVERSITET Lärarutbildningen Inst. för Språkstudier Kursansv: Ingalill Gustafsson 090-786 5067 ingalill.gustafsson@sprak.umu.se 2014 08 30 Studieadministratör: Johanna Palm, 090-786 6457 Kurskod:6LÄ046

Läs mer

LIML15, Didaktik och VFU, 7,5 högskolepoäng Didactics and Internship, 7.5 credits Grundnivå / First Cycle

LIML15, Didaktik och VFU, 7,5 högskolepoäng Didactics and Internship, 7.5 credits Grundnivå / First Cycle Konstnärliga fakulteten LIML15, Didaktik och VFU, 7,5 högskolepoäng Didactics and Internship, 7.5 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av Utbildningsnämnden för Musiklärarutbildningen

Läs mer

Barns och ungdomars rätt inom hälso- och sjukvården

Barns och ungdomars rätt inom hälso- och sjukvården Barns och ungdomars rätt inom hälso- och sjukvården Vilka rättigheter har barn och ungdomar i hälsooch sjukvården? FN:s barnkonvention definierar barns rättigheter. Nordiskt nätverk för barn och ungas

Läs mer

Kursen ges som obligatorisk kurs inom Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng.

Kursen ges som obligatorisk kurs inom Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng. Samhällsvetenskapliga fakulteten SOPA54, Socialt arbete: Verksamhetsförlagd utbildning, praktik och teori, 30 högskolepoäng Social Work: Internship, Practice and Theory, 30 credits Grundnivå / First Cycle

Läs mer

LOGB41, Klinisk undervisning och färdighet, 6 högskolepoäng Clinical and Generic Skills, 6 credits Grundnivå / First Cycle

LOGB41, Klinisk undervisning och färdighet, 6 högskolepoäng Clinical and Generic Skills, 6 credits Grundnivå / First Cycle Medicinska fakulteten LOGB41, Klinisk undervisning och färdighet, 6 högskolepoäng Clinical and Generic Skills, 6 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av Programnämnden

Läs mer

ríäáäçåáåöëéä~å=ñ ê== mêçöê~ããéí=ñ ê=âçãéäéííéê~åçé=ìíäáäçåáåö= Ñ ê=ä â~êé=ãéç=ìíä åçëâ=éñ~ãéå= SM=Ü ÖëâçäÉéç åö=

ríäáäçåáåöëéä~å=ñ ê== mêçöê~ããéí=ñ ê=âçãéäéííéê~åçé=ìíäáäçåáåö= Ñ ê=ä â~êé=ãéç=ìíä åçëâ=éñ~ãéå= SM=Ü ÖëâçäÉéç åö= ríäáäçåáåöëéä~åñ ê aåêdontunulnm mêçöê~ããéíñ êâçãéäéííéê~åçéìíäáäçåáåö Ñ êä â~êéãéçìíä åçëâéñ~ãéå SMÜ ÖëâçäÉéç åö `çãéäéãéåí~êómêçöê~ããéñçêmüóëáåá~åëïáíü~ jéçáå~äaéöêééñêçãçìíëáçéíüébrlbbp~åç pïáíòéêä~åç

Läs mer

STUDIEANVISNINGAR för KLINISK KURS 2 7,5 hp Klinisk genetik

STUDIEANVISNINGAR för KLINISK KURS 2 7,5 hp Klinisk genetik STUDIEANVISNINGAR för KLINISK KURS 2 7,5 hp Klinisk genetik Kurskod: 1BA033 Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-Mail Karolinska Institutet Alfred Nobels Allé 8 Ins. f. Labmedicin plan 7 070-214 33

Läs mer

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PM2635 Utredning och psykologisk behandling av individer I, 30 högskolepoäng Assessment and psychological treatment of individuals I, 30 higher education credits Fastställande

Läs mer

Student Portfolio. 2. till att planera, tillämpa och ge stöd till patient i omvårdnadssituationer (professionsblock 2)

Student Portfolio. 2. till att planera, tillämpa och ge stöd till patient i omvårdnadssituationer (professionsblock 2) Student Portfolio Vad är en Student Portfolio? Student Portfolio är studentens dokument och är ett medel för måluppfyllelse. Den ska fungera som ett stöd samt ge en tydlig struktur i studentens lärandeprocess

Läs mer