Sundsta bad- och idrottshus Renovering och eventuell nybyggnad av badhus

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sundsta bad- och idrottshus Renovering och eventuell nybyggnad av badhus"

Transkript

1 sid 1 (9) KULTUR OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Tjänsteskrivelse Thomas Holmberg, Kultur och fritidsnämnden Sundsta bad- och idrottshus Renovering och eventuell nybyggnad av badhus Dnr KFN Dpl 292 Sammanfattning Sundsta badhus är byggt och har varit i drift i snart 30 år. Det flitiga nyttjandet har slitit hårt på anläggningen. Underhållsinsatserna har samtidigt varit otillräckliga vilket ytterligare minskat byggnadens livslängd. Parallellt har antalet badgäster stigit (bara befolkningsökningen är inv) och kundernas önskemål om utbud och service ökar kontinuerligt. Badhuset är i grunden dimensionerat för ett mindre antal badande än vad som man har idag och detta innebär att vattenreningsanläggningen måste bytas för att klara dagens krav och nyttjande. Det akuta behovet av en ny reningsanläggning, och den förhållandevis stora investering denna innebär, uppmärksammar samtidigt behovet av att lägga fast en långsiktig strategi i badhusfrågan. Beslutsunderlag Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 20 mars Protokollsutdrag från kommunfullmäktige den 13 mars Ärende Svar på uppdrag från kommunfullmäktiges uppdrag att genomföra en snabbanalys av de viktigaste för- och nackdelar med en långsiktig lokalisering i nuvarande läge kontra ett nybygge på annan plats, innehållande en rehabliteringsbassäng, möjlighet till äventyrsdel samt verksamhets- och kostnadsjämförelse mellan 25 m respektive 50 m bassäng. Bakgrund Antalet besökande har ökat mot ursprungligt dimensionerat och uppgår idag till besök/år. Utöver allmänhetens dagliga nyttjande har även föreningslivet (simföreningen, dykarna, korpen, reumatikerföreningen, somaliska föreningen m.fl.) stora behov av bassängtid som idag inte kan tillgodoses i alla delar. Simundervisning bedrivs av både simföreningen och kommunen. Simföreningen har 500 barn på simlinjen varje söndag. Kommunen som koncern bedriver simverksamhet som ett samarbete mellan KFF och BUF där BUF står för schemaläggning, transporter etc. och KFF står för simlärare, bassäng etc. Postadress: Kultur- och fritidsförvaltningen, Karlstad Besöksadress: V. Torggatan 26 Tel: Fax: Epost: Org.nr: PlusGiro: Bankgiro:

2 sid 2 (9) Gymnasieskolor, högstadieskolor och friskolor har behov av bassängtid för sin idrottsundervisning, livräddning, klädsim, m.m. Det är idag brist på plats och brist på bassängtid. Badhuset är byggt och har varit i kontinuerlig drift sedan dess. Snart 30 års nyttjande har slitit hårt på anläggningen: samtliga tätskikt i bjälklag måste ersättas, pool-delens tätskikt är bristfälliga, skador på betong och bjälklag har konstateras. Därutöver är överbyggnaden (huset) 30 år och i stort behov av en större renovering. d v s fasader, takavvattning och glaspartier. Under senare år har ett minimum av åtgärder utförts för att möjliggöra ett nyttjande från år till år i avvaktan på en mer långsiktig strategi för verksamheten. Normallivslängden på ett badhus är år. Eftersom många kommunala badhus byggdes under 1970-talet finns diskussioner motsvarande den i Karlstad runt om i Sverige. I de flesta fall verkar kommunerna välja byggnation av nya badhus. Under 2007 har tillsynsmyndighetens krav på vattenkvalitet (renhet, temperatur) tydliggjorts så att nuvarande reningsanläggning måste bytas snarast för att klara dagens nyttjandegrad. En ny reningsanläggning måste stå klar senast till säsongen Dessutom skall provtagningarna på badvattenkvalitén intensifieras och verksamheten bör vara beredd på att minska antalet badande under tiden fram till dess den nya reningsanläggningen tas i bruk, beroende på vad provtagningen visar. Strategi Som första steg i en analys måste man se om det finns något värde i befintligt badhus. Renoveringar av badhus är mycket svåra att kostnadsbedöma och har i många fall slutat långt över budgeterat. Inledande frågeställningar är då: 1. Anser verksamheten att nuvarande bassängstruktur är bra? 2. Tillbyggd badyta kompletteras med 6 st - 8 st 25 m längder? 3. Tillbyggd badyta kompletteras med 8 st 10 st 50 m längder? 4. Befintlig bassängyta förlängs med 25 m, för att få en 50 m bassäng? 5. Tillbygg rehabbassäng 6. Tillbyggd äventyrsdel 7. Renovering av övriga delar 8. Nybyggnad på annan plats a. med 25 m 6-10 banor? b. med 50 m 8-10 banor? c. Läktare?

3 sid 3 (9) Analys av utformningen och innehållet i Karlstads framtida badanläggning. När en analys av utformning och innehåll skall göras måste frågeställningen om vem eller vilka anläggningen byggs för ställas. I den debatt som har pågått under den senaste tiden har simföreningens utveckling stått i fokus då samtalet har förts om 50 meter eller 25 meters bassäng. För att få en balanserad bild av den frågan måste man komma ihåg att det rör sig om en handfull personer som skulle få nytta av en sådan satsning och detta måste balanseras mot alla andra behov som finns bland alla innevånare. När Karlstad senast byggde ett badhus var det precis i brytningstiden mellan att bygga traditionella bad med simidrotten i fokus och den då framväxande familjebadsinriktningen med vågmaskiner, vattenrutschkanor, bubbelpooler och relaxavdelningar. Dessa anläggningar byggdes ofta tillsammans med en avdelning bestående av 25 meters simbassäng och en undervisningsbassäng. De mindre kommunerna som inte hade möjlighet att bygga så stora anläggningar byggde mindre äventyrsbad typ Torsby. Under de senaste 25 åren är det nästan uteslutande sådana anläggningar som har byggts i Sverige. Detta bör man beakta då det förmodligen är så att en bred allmänhet tror och förväntar sig att den nya generationens bad kommer att byggs i Karlstad. När en verksamhetsjämförelse skall göras mellan 50 och 25 m bassäng så konstateras först att enbart en 50 m bassäng inte är något bra alternativ ur flera synpunkter. De alternativ som är möjliga för Karlstads del är eller varav alternativet är det mest realistiska. En 50 meters bassäng En 50 m bassäng byggs nästan enbart för simidrotten och bör därför hålla de mått och funktioner som simidrotten kräver för sin träning och tävlingsverksamhet. Vattenpoloverksamheten kräver en plan på 30 meter som har ett minsta djup på 1,80 m. En sådan plan brukar man förlägga i mitten på en 50 m bassäng och avgränsa den med linor. Bassängen måste också ha ett djup på 1,80 m vid startsidan för simtävlingar. Detta betyder att större delen av denna stora bassäng som har måtten 50 gånger 20 meter kommer att vara mycket svår att använda för andra grupper än elitsimmare/duktiga motionärer samt vattenpolospelare. Om det bara byggs en 50 m bassäng blir hela anläggningen stängd vid simtävlingar och vattenpolomatcher. Ytterligare saker att beakta angående 50 m bassäng är att den har mindre attraktionskraft för betalande gäster vilket leder till dyrare driftskostnader. För att få en bild av nuvarande lokalsubventioner till Karlstads simsällskap kan nämnas att den är 1,7 miljoner per år beräknade efter de kostnader som finns i den 30 år gammal anläggningen och de banor och tider som föreningen använder där. Tävlingar i 50 metersbassäng arrangeras oftast i mästerskapsform och då i samarrangemang med Svenska Simförbundet. Förbundet har särskilda kriterier och parametrar för tilldelning av tävlingar. Det är mycket sällan, för att inte säga aldrig, att mästerskapstävlingar arrangeras utanför Stockholms, Göteborgs, och Malmöregionerna. Sannolikheten att Karlstad skulle tilldelas simtävlingar med

4 sid 4 (9) internationell status är inte stor. TV, radio och övriga media ställer stora krav på att anläggningarna är anpassade för produktion av bild och ljud. Två stycken 25 metersbassänger Anläggningen skall kunna användas av olika grupper samtidigt utan att konflikt uppstår i användningen av lokalerna eller verksamheten. Om man bygger två stycken 25 meters bassänger bör de därför vara åtskilda i två olika lokaler med en vägg i mellan vilket möjliggör att olika verksamheter kan pågå samtidigt utan att störa varandra. Ett exempel på detta är att det samtidigt kan vara simträning i den ena bassäng medan det är motionssimning med klassisk musik och levande ljus för allmänheten i den andra. Andra exempel kan vara att det på dagtid kan vara skolor som har undervisning i den ena bassängen medan det kan vara simning för pensionärer i den andra osv. Den ena bassängen bör ha en djupdel för att möjliggöra simhoppning medan den andra med fördel kan vara grundare över hela bassängen, 1,10-1,60 kan vara lämpligt, då detta möjliggör vattengymnastik över så gott som hela bassängen och att den lättare kan användas för simundervisningen. Den grundare bassängen bör utformas så att den väl kan fungera som tävlingsbassäng och kan därför förses med teleskopsläktare efter ena långsidan. Om man använder sig av teleskopsläktare i stället för fast läktare så kan ytan användas till andra saker då det inte är tävling. Med två separata 25 m bassänger skulle simklubben kunna utvecklas oerhört mycket och en satsning på att få fram simmare av världsklass helt möjlig. Merparten av de simtävlingar som genomförs för ungdomar (8-18 år) genomförs i 25 metersbassäng. Med tanke på att simföreningarna i kommunen huvudsakligen bedriver verksamhet i de åldrarna är bedömningen att en 25 metersbassäng uppfyller behoven för tävlingsverksamheten i kommunen. Med två separata bassänger kan också tävlingar pågå samtidigt som allmänheten har tillgång till en simanläggning. För att kunna utnyttja bassängerna på ett effektiv sätt är det en fördel med en liknade konstruktion som finns idag på Sundsta med en L-formad bassäng med en separat hoppdel. En 25 meter och en 50 meter Verksamhetsmässiga likheter med men några viktiga saker skiljer. En 50 m fungerar bättre för vattenpolo och skulle vara en fördel för den eller de simmare som når den absoluta elittoppen och vill göra en internationell satsning inom sin idrott. Om man tar bort elitsimmare av världsklass och vattenpolospelare blir en 50 m bassäng, med de mått som den skall ha, mycket svår att använda utöver motionssimning för duktiga simmare. Mindre duktiga simmare däremot skulle uppleva bassängen som ett hot mot deras säkerhet. Bassängen blir nästan omöjlig att använda till simundervisning, vattengymnastik, lek eller rekreation. Produktionskostanden är väsentligt dyrare för en 50 m och användningsområdet mindre vilket gör att driftskostnaden blir betydligt större då intäkterna blir mindre och kostnaderna högre.

5 sid 5 (9) Mindre äventyrsdel inklusive barnlagun. Denna del är mycket viktig för att upplevelse av ett nytt badhus skall bli positivt. För att inte göra den så kostnadskrävande bör den inte innehålla några egentliga bassänger utan bestå av vattenrutschkanor och lekutrymme för de allra minsta barnen i form av barnlagun som är en grund plastbassäng med lite sprutande djur och leksaker. Om kostnaderna skall hållas nere ytterligare för denna del kan man med fördel lägga delar av rutschkanorna utvändigt med start och landning inomhus. En bubbelpool måste ingå i en modärn badanläggning och den bör placeras på ett lugnt ställe gärna med fin utsikt. Rehabilitering/undervisningsbassänger I Karlstadsregionen saknas möjlighet att träna i varm och tillräckligt djup bassäng. Denna form av träning är skonsam för leder och muskler och samtidigt effektiv samt lämplig för personer som har svårt att utföra annan träning exempelvis överviktiga och reumatiker. Nuvarande undervisningsbassäng är inte tillräcklig för att klara dagens behov varför nästa anläggning bör innehålla två separata undervisningsbassänger varav den ena kan anpassas för rehabilitering. En undervisningsbassäng byggs med ljuddämpande väggar och insynsskyddad. Bassängen skall speciellt anpassas för rörelsehindrade och förses med lyftanordningar och hörselslingor. Rum för simlärare och vårdare i anslutning till denna bassäng. Bassängen bör vara 10 gånger 12,5 meter. Denna bassäng kan med fördel vara höj och sänkbar för att kunna nyttjas av såväl vuxna rörelsehindrade som småbarn. Denna bassäng skall också användas för simundervisning och babysim. Slutsats Vidareutveckla nuvarande anläggning Att lokalisera framtidens bad till nuvarande läge vid Sundstatjärn har flera fördelar. I de centrala delarna av Karlstad bor många människor och det finns väldigt få alternativ till motion och friskvård där varför bad och idrottshuset utgör ett bra alternativ i dag vilket skulle stärkas ytterligare. Det är ett bra läge för att ta sig dit då flera busslinjer går förbi på båda sidorna om tjärnen och man kan med lätthet ta sig dit från de flesta bostadsområdena. En mycket stor grusplan finns norr om anläggningen idag som kan göras om till buss och bilparkering. Säker gångväg kan skapas därifrån till entrén. Ett flertal skolor ligger inom gångavstånd till området och gymnasieskolan använder till största delen idrottshuset för sina idrottslektioner vilka då får behålla närheten till badhuset som dagligen används i undervisningen. Samordningsvinster kan göras på personalsidan med övriga idrottshuset, framförallt på vaktmästeriet men också i reception och i viss mån inom lokalvården. Sammantaget beräknas samordningsvinsterna för personalen uppgå till 1 mnkr per år. Då arbetet med att förbättra vattenkvalitén i Sundstatjärn redan har påbörjats så finns förutsättningarna för att i framtiden få en åretruntverksamhet inom badverksamheten som innefattar både ute- och inomhusbad i en mycket central och

6 sid 6 (9) vacker miljö. Detta utgör en unik möjlighet för Karlstad då ett sort antal av de kommuner som har större badanläggningar har dem förlagda till ytterområdena. Redan beslutade investeringar som skall görs i nuvarande anläggning kan tas tillvara till 100 %. Svar på de inledande frågeställningarna blir då följande. 1. Anser verksamheten att nuvarande bassängstruktur är bra? Svar i enlighet med ovan: Ja 2. Tillbyggd badyta kompletteras med 6 st - 8 st 25 m längder? Svar i enlighet med ovan: Då befintlig bassäng innehåller 8 banor som i dag används för tävlingsverksamhet bör tillbyggd bassäng innehålla 6 banor. 3. Tillbyggd badyta kompletteras med 8 st 10 st 50 m längder? Svar i enlighet med ovan: Enligt nuvarande gällande detaljplan inryms inte detta. Verksamheten anser inte att det föreligger ett motiverat behov. 4. Befintlig bassängyta förlängs med 25 m, för att få en 50 m bassäng? Svar i enlighet med ovan: Ombyggnadskostnaderna kommer då att motsvara nyproduktion på annan plats. Verksamheten anser inte att utöka 25 m bassäng till 50 m motsvarar dagens behov. 5. Tillbygg rehabbassäng Svar i enlighet med ovan: Behov finns för både för Rehabbassäng och ytterligare en undervisningsbassäng vilket resulterar i ett samnyttjande av en ny bassäng. 6. Tillbyggd äventyrsdel Svar i enlighet med ovan: Mycket viktigt för upplevelsen att om- och tillbyggnad skapar något mervärde för badgästerna. 7. Renovering av övriga delar Svar i enlighet med ovan: Stor behov föreligger enligt tidigare skrivelse. Nybyggnad på annan plats De olika lägen för nyetablering som har nämnts är: 1. Södra Råtorp 2. Vid tingvallais-området 3. Vid Löfbergslila arena 4. På gamla flygplatsen Södra råtorp På området finns en gällande detaljplan för idrottsverksamhet. Detaljplanen gäller som Y-område (för idrottsverksamhet) med en högsta byggnadshöjd på 15 meter. Infrastruktur med anslutningsvägar och parkering måste delvis nyskapas, dock är området mycket tillgängligt med en direkt närhet till E18. Mediaförsörjning finns i området, VA-nätets dimensionering bör dock vidare utredas. Området har kända grundläggningsförhållanden. Tingvallais-området Ingen gällande byggbar detaljplan

7 sid 7 (9) Infrastrukturen med planfri järnvägskorsning samt lösning för akutfordon måste till, nyskapande av p-platser. Mediaförsörjning finns på området Kända grundläggningsförutsättningar Vid Löfbergslila arena På området finns en gällande detaljplan för idrottsverksamhet. Infrastruktur med anslutningsvägar och parkering finns Mediaförsörjning finns i området Kända grundläggningsförutsättningar På gamla flygplatsen Ingen gällande byggbar detaljplan Infrastrukturen troligen beroende av södra-leden, nyskapande av p-platser Mediaförsörjning finns ej på området Okända grundläggningsförutsättningar I enlighet med ovanstående resonemang kvarstår endast Södra Råtorp som ett möjligt alternativ. Nybyggnad på Södra Råtorp a. med 25 m 6-8 banor? Svar i enlighet med ovan: Uppfyller inte verksamhetens behov. b. med 50 m 8-10 banor? Svar i enlighet med ovan: Uppfyller inte verksamhetens behov. c. med 2 st 25 m bassänger med 6-8 banor/st Svar i enlighet med ovan: Uppfyller verksamhetens behov. d. med 1st 25 m bassäng samt 1 st 50 m bassäng med 6-10 banor/st Svar i enlighet med ovan: Uppfyller verksamhetens behov. Dock begränsningar i användandet av 50 m bassängen. e. Läktare? Svar: Att bygga ny yta för fasta läktare som nyttjas mycket sparsamt, är inte god ekonomisk hushållning. Däremot är nyttjande av temporära läktare eller teleskopläktare kostnadseffektivt om bedömningen är att behov föreligger. Ekonomi Värdet på Karlstads badhus är värdet av ett omfattande markarbete med en avancerad grundläggning, en grundmur och en bassängstomme av rimligt god kvalité. Det finns även ett värde i byggnadsstommen som har klarat sig väl under driftperioden. Bjälklagen över källardelen samt ytorna i källaren har ett värde. Om man antar att det övriga kostar lika mycket att bygga nytt som att renovera kan man bedöma ett värde på ca milj om man antar att vid flytt måste lokalerna i källardelen ersättas med nya. Ett helt nybyggt badhus kan förväntas kosta ca 250 miljoner och kan ett om- och tillbyggt badhus på Sundsta kosta ca miljoner mindre.

8 sid 8 (9) Badhus är komplexa byggnader och snabbt kan man få en oönskad kostnadsökning som tillslut ändå motsvarar nybyggnation. Alltså kan man i mångt och mycket inte jämföra en nybyggnad med en om- och tillbyggnad, detta är ett vägval som måste göras på verksamhets- och medborgarperspektiv då verksamhet skall bedrivas i år i investeringen. Vid kostnadsjämförelsen mellan 50 m bassäng och 25 m bassäng har vi rådfrågat en konsultfirma i Stockholm, WSPgroup som för närvarande bygger badhus åt Upplands-Väsbys kommun. De siffror som redovisas här skall tas för att belysa relationen och inte som fakta för Karlstads del då det alltid till sist beror på grundförhållande, marknadsläge osv. vad en byggnad kommer att kosta. Kostnaden för en 50 meters bassäng ligger på nästan tre gånger mer än en 25 meters bassäng. Detta beror bland annat på att en 50 meters måste ha fler banor och banorna skall vara bredare för att bassängen skall vara godkänd som tävlingsbssäng och att kringytorna runt en 50 meters bassäng såsom läktarplats mm blir större. Om man utgår från att bara redovisa simhallsdelen (bassäng med kringytor) ligger kostnaden exklusive moms på ca 25 miljoner för en 25 meters och ca 70 miljoner för en 50 meters. Drift, energi och miljö Ett badhus förbrukar mycket energi och kräver en mycket noga balans i klimatet, för att byggnaden skall bestå. Vid istillverkning producerar man mycket värme som bieffekt, många tycker att det är förenligt att lägga ett badhus i direkt närhet av en sådan anläggning för att nytta denna spillvärme. Då tingvallais (utomhusbana) har diskuterats är inte dessa två direkt förenliga då ismaskinerna producerar som mest värme då det är som varmast ute och ingen värme alls då det är som kallast, precis tvärt om vad som ett badhus har behov av. Dimensionerande energiförbrukning måste på ett badhus göras för kallaste perioden i alla fall. Överskottsvärmen borde helt miljömässigt i stället anslutas till fjärrvärmenätet och avlasta produktionen där i stället. Således är inte det avgörande att placera ett badhus i direkt närhet av istillverkning för att ta hand om överskottsvärmen. Däremot kan man med mycket små investeringar ta över områdets fjärrvärmenät och göra detta till ett internt fjärrvärmenät, där överskottsvärme och tillverkad värme från solfångare tas hand om och styras internt efter behov på de olika anläggningarna. Spetsvärme köps in på nätet från fjärrvärmenätet. Ett nytt badhus kan förbruka mindre energi men är helt beroende på vad som inryms och hur bra balans i klimatet man uppnår, befintligt badhus har mycket bra balans i klimatet. Vid en samlokalisering som nuvarande placering vid Sundstatjärn kan samordningsvinster göras på personalsidan med övriga idrottshuset. Sammantaget beräknas samordningsvinsterna för personalen uppgå till 1 miljon per år.

9 sid 9 (9) Driftkostnader är den stora kostnaden, idag kostar badverksamheten ca 11 miljoner med en intäkt på ca 5 miljoner, detta ger en nettokostnad på 6 miljoner, en utbyggnad ger ökade driftkostnader på ca 4 miljoner i form av media (el+va+fjärrvärme) samt personalkostnader då antalet besökare förväntas öka med ca personer. Vid en investering på 175 miljoner blir kapitalkostnaden ca 13 miljoner samt en ökning av driftkostnaderna med ca 4 miljoner totalt 17 miljoner i ökning. Om man antar en ökning till besökare med en förhöjd avgift till 30 kr/snittbesökare blir intäkterna 9 miljoner. Kostnad Idag 11 miljoner + 17 miljoner intäkter 9 miljoner = 19 miljoner netto/år Vid en nyproduktion kan en investeringskostnad antas till ca 250 miljoner med en kapitalkostnad på ca 19 miljoner/år med en driftkostnad på 16 miljoner totalt 35 miljoner/år. Kostnad 35 miljoner intäkter 9 miljoner = 26 miljoner netto/år. Detta ger en årlig kostnadsskillnad på ca 7 miljoner mellan om och tillbyggnad eller nybyggnad på annan plats. Kultur- och fritidsförvaltningens förslag 1. Kultur och fritidsnämnden förordar en långsiktig lokalisering till befintlig plats vid Sundstatjärn. 2. Kultur och fritidsnämnden förordar en renovering av nuvarande bassänger samt en tillbyggnad av en 25 meters bassäng med 6 banor, rehabiliteringsbassäng samt en äventyrsdel. Mats Ahrén Kultur- och fritidsdirektör Thomas Holmberg bitr. förvaltningschef Beslutet expedieras till Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Thomas Holmberg kultur- och fritidsförvaltningen Kjell Sahlén, teknik- och fastighetsförvaltningen

Stockholms Kappsimningsklubb. Bromma Simsällskap. Spårvägen Simförening. Kanaans Simsällskap

Stockholms Kappsimningsklubb. Bromma Simsällskap. Spårvägen Simförening. Kanaans Simsällskap Denna presentation är sammanställd av 4 simklubbar i Västerort. Stockholms Kappsimningsklubb Bromma Simsällskap Spårvägen Simförening Kanaans Simsällskap Stockholm 2012-11-01 1 (11) Sammanfattning. Under

Läs mer

sid 1 (2) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2013-02-19 Dnr KS-2011-573 Dpl 46 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Sammanfattning av ärendet

sid 1 (2) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2013-02-19 Dnr KS-2011-573 Dpl 46 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Sammanfattning av ärendet sid 1 (2) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2013-02-19 7 Återredovisning av möjligheterna för Karlstad att bli en fristad för författare, dramatiker, journalister och andra professionella skribenter som lever

Läs mer

Investeringsbeslut och sammanställning tertial 2 år 2014 fritidsnämnden

Investeringsbeslut och sammanställning tertial 2 år 2014 fritidsnämnden 2014-09-25 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE 2014/140-041 KFKS 2014/240-041 Fritidsnämnden Investeringsbeslut och sammanställning tertial 2 år 2014 fritidsnämnden Förslag till beslut Fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. SS04 vision, mål, strategier och organisation. 2015-03-30 Jonas Hägerhäll

Verksamhetsplan 2015. SS04 vision, mål, strategier och organisation. 2015-03-30 Jonas Hägerhäll Verksamhetsplan 2015 SS04 vision, mål, strategier och organisation 2015-03-30 Jonas Hägerhäll Sammanfattning I detta dokument presenteras SS04 organisation, vision, mål och strategier för att uppnå målen.

Läs mer

IFK LIDINGÖ SIMKLUBB Överblick & arbete för en ny simhall på Lidingö

IFK LIDINGÖ SIMKLUBB Överblick & arbete för en ny simhall på Lidingö Foto: Nina Thomson IFK LIDINGÖ SIMKLUBB Överblick & arbete för en ny simhall på Lidingö 13 MARS 2013, BOSÖN PRESENTATION TILL LIDINGÖ KOMMUN, KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN MARK H. SHAY, STYRELSEORDFÖRANDE,

Läs mer

Enklare idrottshallar

Enklare idrottshallar FASTIGHETSKONTORET IDROTTSFÖRVALTNINGEN 2013-01-29 Kontaktperson fastighetskontoret Jenny Rydåker Projektavdelningen Telefon: 08-508 270 16 jenny.rydaker@stockholm.se Till Fastighetsnämnden 2013-03-05

Läs mer

Sammanställning av enkäten. Låt oss veta vad Du tycker om Badhuset

Sammanställning av enkäten. Låt oss veta vad Du tycker om Badhuset Sammanställning av enkäten Låt oss veta vad Du tycker om Badhuset Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Inledning, syfte, mål 3 Sammanställningsmetod 4 Enkätfrågor med ev. slutsatser och kommentarer

Läs mer

Förslag till ändrade avgifter i simhallar från 2014

Förslag till ändrade avgifter i simhallar från 2014 2013-07-31 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE FRN 2013/106 Fritidsnämnden Förslag till ändrade avgifter i simhallar från 2014 Förslag till beslut 1. Fritidsnämnden fastställer avgifter för besök i simhallar från och

Läs mer

Kultur- och fritidskontorets, utbildningskontorets och kommundelarnas kontors gemensamma tjänsteskrivelse daterad 2009-05-12, med Bilaga.

Kultur- och fritidskontorets, utbildningskontorets och kommundelarnas kontors gemensamma tjänsteskrivelse daterad 2009-05-12, med Bilaga. 1 (6) 2009-05-12 Tjänsteskrivelse Dnr KFN Dnr 09/38 UN Dnr 09/48 Jä Dnr 09/55 Kontor Kultur- och fritidskontoret Handläggare Heinz Stucki Gabriel Bozyel Björn Ohlsson Utbildningskontoret 08-550 222 41

Läs mer

NCC:s badhuskoncept Badhusprojekt där du kan simma lugnt

NCC:s badhuskoncept Badhusprojekt där du kan simma lugnt NCC:s badhuskoncept Badhusprojekt där du kan simma lugnt 2 Badglädje, träning och lek för alla Vi vill göra det möjligt att förverkliga drömmen om ett nytt badhus. På ett tryggt och enkelt sätt. NCC kombinerar

Läs mer

2011-05-26. Kultur- och fritidsnämndens kansli. Dnr Kun 2011/85. Program - simhallen

2011-05-26. Kultur- och fritidsnämndens kansli. Dnr Kun 2011/85. Program - simhallen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) 2011-05-26 Kultur- och fritidsnämnden Program - simhallen Dnr Kun 2011/85 Förslag till beslut 1 Kultur- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens program till ny simhall. 2 Kultur-

Läs mer

Framtidens US etapp 3, psykiatrisk vårdbyggnad utökad investeringsvolym

Framtidens US etapp 3, psykiatrisk vårdbyggnad utökad investeringsvolym BESLUTSUNDERLAG 1(3) Ledningsstaben Josefin Bjäresten 2014-09-26 LiÖ 2014-1058 Landstingsstyrelsen Framtidens US etapp 3, psykiatrisk vårdbyggnad utökad investeringsvolym Bakgrund Landstingsstyrelsen beslutade

Läs mer

Ny modell för matchavgifter och planhyror

Ny modell för matchavgifter och planhyror Dnr KFN-2013-429 Dpl 01 sid 1 (5) KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Ekonomistab Tjänsteyttrande 2013-09-30 Pär Nyberg, 054-5402356 par.nyberg@karlstad.se Ny modell för matchavgifter och planhyror Dnr KFN-2013-429

Läs mer

Strandbadets olika verksamheter

Strandbadets olika verksamheter Tjänsteskrivelse 2012-10-30 KFN 2012.0092 Handläggare: Maria Motin Strandbadets olika verksamheter Sammanfattning På strukturgruppen i september 2012 diskuterades Strandbadets olika verksamheter - målgrupper,

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1 Ärende 1 Dnr KS-2012-372 Dpl62 sid 1 (2) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ekonomi- & verksamhetsstyrning Tjänsteskrivelse 2012-07-12 Ingemar Granath, 054-5401047 ingemar.granath@karlstad.se Ersättningslokaler vid

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Simarena på Stadionområdet

Tjänsteskrivelse. Simarena på Stadionområdet Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (2) Datum 2014-09-12 Handläggare Per Evenäs Avdelningschef per.evenas@malmo.se Tjänsteskrivelse Simarena på Stadionområdet FRI-2014-1506 Sammanfattning I samband med att

Läs mer

Information Ombyggnation av Tillbergaskolan

Information Ombyggnation av Tillbergaskolan Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) 2013-09-17 Dnr: 2013/2540-BaUN- 285 Barn- och ungdomsnämnden Information Ombyggnation av Tillbergaskolan Förslag

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-05-30 KOMMUNSTYRELSENS SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-05-30 KOMMUNSTYRELSENS SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid: 09:00 09:20 KOMMUNSTYRELSENS SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTT Plats: Rodret Ledamöter: Arne Olsson (c) ordförande Olof Lundberg (s) vice ordförande Christina Engström (m) Roger Andersson

Läs mer

Simning och livräddning

Simning och livräddning Simning och livräddning Simkunnig är den som faller i vattnet, får huvudet under ytan och efter att ha tagit sig upp till ytan, på djupt vatten simmar 200 m i en följd, varav 50m ryggsim." Bakgrunden till

Läs mer

Protokoll. Styrgrupp för projektmodell Nolhaga 2009-03-12

Protokoll. Styrgrupp för projektmodell Nolhaga 2009-03-12 Styrgrupp för projektmodell Nolhaga Styrgrupp för projektmodell Nolhaga Sida 1 Plats och tid Sammanträdesrummet, Nolhagahallen, Alingsås kl 10.00-11.30 Beslutande Stefan Svensson(kd), ordf Thorsten Larsson(m)

Läs mer

Medborgardialog ang. placering av Marnässkolan

Medborgardialog ang. placering av Marnässkolan 2015-04-30 MEDBORGARDIALOG - SAMRÅDSHANDLING Medborgardialog ang. placering av Marnässkolan Samrådshandlingen upprättad i april 2015 Postadress Besöksadress Telefon Telefax Bankgiro Postgiro 771 82 LUDVIKA

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1 Ärende 1 sid 23 (26) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2012-08-28 16 Aterbetalning av sjukförsäkringspremier (AFA). tilläggsanslag för ökade underhållsinsatser Dnr KS-2012-504 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

Tid och plats Onsdag den 20 juni 2012 kl. 08.30-11.40 Alsters herrgård Sammanträdet ajourneras för gruppmöten kl. 11.15-11.30

Tid och plats Onsdag den 20 juni 2012 kl. 08.30-11.40 Alsters herrgård Sammanträdet ajourneras för gruppmöten kl. 11.15-11.30 sid 1 (14) Tid och plats Onsdag den 20 juni 2012 kl. 08.30-11.40 Alsters herrgård Sammanträdet ajourneras för gruppmöten kl. 11.15-11.30 Ledamöter Ersättare Per-Inge Lidén (MP) ordförande Linda Larsson

Läs mer

PROJEKT KLUBBHUS ATT RENOVERA ELLER BYGGA NYTT DET ÄR DU SOM MEDLEM SOM BESTÄMMER

PROJEKT KLUBBHUS ATT RENOVERA ELLER BYGGA NYTT DET ÄR DU SOM MEDLEM SOM BESTÄMMER PROJEKT KLUBBHUS ATT RENOVERA ELLER BYGGA NYTT DET ÄR DU SOM MEDLEM SOM BESTÄMMER Projektgruppen som under året träffats vid ett flertal tillfällen har konstaterat att befintligt klubbhus har en rad fel

Läs mer

Undervattensbelysning behövs det?

Undervattensbelysning behövs det? 12 Undervattensbelysning behövs det? 13 Ja! Av flera olika anledningar så är det mer viktigt än någonsin med en väl fungerande och anpassad undervattensbelysning. Säkerhet och funktionalitet är såklart

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN. Ärende nr 10

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN. Ärende nr 10 BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Ärende nr 10 Postadress: Barn och ungdomsförvaltningen, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 47 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post: barnochungdomsforvaltningen@karlstad.se

Läs mer

Fotboll - den största ungdomsidrotten - plan för framtidens planer Delrapport vinterfotboll Förslag till utveckling

Fotboll - den största ungdomsidrotten - plan för framtidens planer Delrapport vinterfotboll Förslag till utveckling 2010-09-13 Ft 223/2009 Jan Alinski Fotboll - den största ungdomsidrotten - plan för framtidens planer Delrapport vinterfotboll Förslag till utveckling Till berörda remissinstanser 1. Inledning Fotbollen

Läs mer

Redovisning av utredning kring framtida badoch friskvårdsanläggning

Redovisning av utredning kring framtida badoch friskvårdsanläggning TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning 2015-01-28 KS 2015/0044 Kommunstyrelsen Redovisning av utredning kring framtida badoch friskvårdsanläggning Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare 1 Plats och tid: Stadsbiblioteket, 2011-10-24 kl 17:30-18:15 Beslutande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Jasna L Martinsson (M) tjg ersättare för Göran Larsson Liss Böcker (C) Eva Kullenberg

Läs mer

Yttrande över strategisk plan och budget 2014-2016

Yttrande över strategisk plan och budget 2014-2016 sid 24 (31) STADSBYGGNADSNÄMNDEN Protokoll 2013-04-17 12 Yttrande över strategisk plan och budget 2014-2016 Dnr SBN-2013-46 Dpl 10 Stadsbyggnadsnämndens beslut 1. Strategisk plan och budget 2014-2016 för

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

1. Att ställa sig bakom Miljö- och byggnadsnämndens samt Tekniska nämndens beslut

1. Att ställa sig bakom Miljö- och byggnadsnämndens samt Tekniska nämndens beslut STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 12 (28) Kommunfullmäktige 2013-02-14 Au 3 KS/2011-0089, TN/2011-0013, MBN/2011-1564 KS 8 KF Svar på motion från Margareta Fredriksson, Bertil Olin, Håkan Eriksson

Läs mer

Ärende 5. Motion om att skapa en idrotts- och föreningsdag i Karlskoga

Ärende 5. Motion om att skapa en idrotts- och föreningsdag i Karlskoga Ärende 5 Motion om att skapa en idrotts- och föreningsdag i Karlskoga Protokollsutdrag Kultur- och föreningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-24 KFN 51 KFN 2012.0054 Motion om att skapa en Idrotts- och

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2008-12-15

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2008-12-15 Södertälje kommun Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2008-12-15 254 Aktieägartillskott till Söderenergi AB Dm KS08/425 Sammanfattning av ärendet Styrelsen i Telge AB kommer att behandla frågan om att

Läs mer

Badutredning 2013 2013-11-12

Badutredning 2013 2013-11-12 2013-11-12 Badutredning 2013 POSTADRESS Gavlefastigheter Gävle kommun AB, Box 975, 801 33 Gävle BESÖKSADRESS Kungsbäcksvägen 54 TEL 026-17 82 60 ORG.NR 556009-9581 info@gavlefastigheter.se www.gavlefastigheter.se

Läs mer

för en bredare verksamhet

för en bredare verksamhet för en bredare verksamhet Poolkampen vad är det? Varför vattenpolo i föreningen? Att ha vattenpolo i verksamheten medför många positiva saker för föreningen: Vattenpolo, simidrottens lagbollsport, är kul!

Läs mer

Utredning om ett Bad- och upplevelsecenter i Linköping

Utredning om ett Bad- och upplevelsecenter i Linköping Utredning om ett Bad- och upplevelsecenter i Linköping DIALOGHANDLING Kultur- och fritidsförvaltningen Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen 2011-05-12 1 2 Utredning om ett Bad- och upplevelsecenter

Läs mer

Angående mötesplatser för ungdomar mellan 19 och 24 år i Visättra svar på motion väckt av Nujin Alacabek Darwich (V)

Angående mötesplatser för ungdomar mellan 19 och 24 år i Visättra svar på motion väckt av Nujin Alacabek Darwich (V) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-04-02 KS-2012/694.170 1 (3) HANDLÄGGARE Moritz, Marcel marcel.moritz@huddinge.se Kommunstyrelsen Angående mötesplatser för ungdomar mellan 19 och 24 år i Visättra svar

Läs mer

Mandatperioden 2011-03-23 till 2012-03-06

Mandatperioden 2011-03-23 till 2012-03-06 Sida 1 av 8 Mandatperioden 2011-03-23 till Sida 2 av 8 1. Inledning och bakgrund... 3 2. LASS tävlingsverksamhet Simning och Hopp... 3 3. Tränarskifte i LASS... 3 4. LASS barn och ungdomsverksamhet...

Läs mer

Överföring av centrala budgetmedel. KS 2015-120

Överföring av centrala budgetmedel. KS 2015-120 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-09-22 253 Överföring av centrala budgetmedel. KS 2015-120 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Utredning om förutsättningarna att införa valfrihet enligt LOV inom daglig verksamhet

Utredning om förutsättningarna att införa valfrihet enligt LOV inom daglig verksamhet Dnr VON-2012-324 Dpl 31 sid 1 (5) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Biståndskontoret Tjänsteyttrande 2013-09-23 Susanne Göransson, 054-540 55 13 Susanne.goransson@karlstad.se Utredning om förutsättningarna

Läs mer

Valbara pass lördag och söndag per målgrupp

Valbara pass lördag och söndag per målgrupp Valbara pass lördag och söndag per målgrupp Pass 1 lördag kl. 11.00 12.30 Pass 2 lördag kl. 14.00 15.30 Pass 3 söndag kl. 09.00 10.30 Huvudsaklig målgrupp Pass Rubrik/föreläsare Innehåll 1 Idrott, hälsa

Läs mer

Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160

Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-05-05 137 Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

Uppdraget från planavdelningen var utföra en byggteknisk bedömning och konstatera:

Uppdraget från planavdelningen var utföra en byggteknisk bedömning och konstatera: Strömstads Kommun 2014-10-03 Planavdelningen 452 80 Strömstad Utlåtande över Rosa huset På uppdrag av Planavdelningen genom AB Strömstadbyggen har 2014-10-02 en byggteknisk utredning utförts, deltagande

Läs mer

Svar på motion från Metin Hawsho (fp) med rubriken"anlägg en konstgräsplan i Hovsjö" Dm KS07/378-826

Svar på motion från Metin Hawsho (fp) med rubrikenanlägg en konstgräsplan i Hovsjö Dm KS07/378-826 Södertälje kommun Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2008-10-24 194 Svar på motion från Metin Hawsho (fp) med rubriken"anlägg en konstgräsplan i Hovsjö" Dm KS07/378-826 Sammanfattning av ärendet Metin

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-09-07. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-09-19 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2011-09-07. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-09-19 kl. 18:00 Kungörelse Kommunfullmäktige 2011-09-07 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2011-09-19 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

Medgivande att öppna personadresserad post

Medgivande att öppna personadresserad post Bilaga 1 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Medgivande att öppna personadresserad post Hos alla svenska myndigheter gäller principen om allmänna handlingars offentlighet, vilket innebär att allmänheten har

Läs mer

Kvarteret Vatthagen Trafik-PM

Kvarteret Vatthagen Trafik-PM Kvarteret Vatthagen Trafik-PM Bildkälla: Kontur Arkitekter Utredare Therese Nyman Pär Båge STOCKHOLM 2014-11-14 Förutsättningar Vatthagen 1:103 ligger cirka 150 meter öster om Glädjens trafikplats vid

Läs mer

Föreningslån till Vinbergs IF. KS 2015-160

Föreningslån till Vinbergs IF. KS 2015-160 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-04-28 129 Föreningslån till Vinbergs IF. KS 2015-160 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Fokus Simhallar: Riva - renovera - bygga nytt. Konferensrapport från 7 juni 2010, Stockholm

Fokus Simhallar: Riva - renovera - bygga nytt. Konferensrapport från 7 juni 2010, Stockholm Fokus Simhallar: Riva - renovera - bygga nytt Konferensrapport från 7 juni 2010, Stockholm Konferensrapport: Riva renovera bygga nytt Rapportör: Agneta Dahlén Ansvarig utgivare: Roger Johansson, Kompetenscentrum

Läs mer

Ärende 26. Motion om konferenshotell med restaurang på Näset

Ärende 26. Motion om konferenshotell med restaurang på Näset Ärende 26 Motion om konferenshotell med restaurang på Näset Tjänsteskrivelse 2015-03-26 KS 2014.0233 Handläggare: Bosse Björk Kommunfullmäktige Svar på motion om att utreda möjligheterna att bygga konferenshotell

Läs mer

Detaljplan för Kv. Kanoten m.fl. inom Viken

Detaljplan för Kv. Kanoten m.fl. inom Viken Dnr SBN-2007-0070 sidan 1 (5) STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Brev 2013-04-02 Ossman Sharif, 054 540 45 48 ossman.sharif@karlstad.se Länsstyrelsen i Värmland Detaljplan för Kv. Kanoten m.fl. inom Viken ansökan

Läs mer

Statusrapport. Fastighetsunderhåll i kommunens verksamhetslokaler 2014-05-14

Statusrapport. Fastighetsunderhåll i kommunens verksamhetslokaler 2014-05-14 Statusrapport Fastighetsunderhåll i kommunens verksamhetslokaler 2014-05-14 R Wallin Telefon 011-23 05 34 roger.wallin@se.ey.com Innehåll 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning... 2 2.1 Syfte... 2 2.2 Revisionsfrågor...

Läs mer

Åsa Borén 08-550 222 03 asa.boren@sodertalje.se Christina Hallström 08-550 263 79 christina.hallstrom@sodertalje.se

Åsa Borén 08-550 222 03 asa.boren@sodertalje.se Christina Hallström 08-550 263 79 christina.hallstrom@sodertalje.se 1 (3) 2009-07-13 Tjänsteskrivelse Dnr 09/93 Kontor Äldreomsorgskontoret Handläggare Åsa Borén 08-550 222 03 asa.boren@sodertalje.se Christina Hallström 08-550 263 79 christina.hallstrom@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden

Läs mer

Parkeringsnorm för Örebro kommun Antagen av Programnämnd samhällsbyggnad 2010-12-01

Parkeringsnorm för Örebro kommun Antagen av Programnämnd samhällsbyggnad 2010-12-01 Parkeringsnorm för Örebro kommun Antagen av Programnämnd samhällsbyggnad 2010-12-01 Bilparkering Parkering vid bostad Vid beräkning av parkering vid bostäder finns två alternativ. Är antal och typ av lägenheter

Läs mer

Motion om energieffektivisering - Watt-Buster till Luleå

Motion om energieffektivisering - Watt-Buster till Luleå 2008-04-28 98 227 Kommunstyrelsen 2009-02-09 33 69 Arbets- och personalutskottet 2009-01-12 5 10 Dnr 08.322-008 aprilkf24 Motion om energieffektivisering - Watt-Buster till Luleå Ärendebeskrivning Erika

Läs mer

Politiskt initiativ från majoriteten - Förslag om öppethållande av bibliotek utan bemanning - återrapportering

Politiskt initiativ från majoriteten - Förslag om öppethållande av bibliotek utan bemanning - återrapportering Dnr KFN-2013-133 Dpl 40 sid 1 (5) KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Bibliotek och arkiv Tjänsteyttrande 2013-09-04 Åsa Hansen, asa.hansen@karlstad.se Politiskt initiativ från majoriteten - Förslag om öppethållande

Läs mer

Ann-Katrin Gyllsten (FP) Andreas Pettersson (C) Amanda Green (S) Tid och plats för justering Kultur- och fritidsförvaltningen den 2 september 2013

Ann-Katrin Gyllsten (FP) Andreas Pettersson (C) Amanda Green (S) Tid och plats för justering Kultur- och fritidsförvaltningen den 2 september 2013 sid 1 (14) Tid och plats Onsdag den 28 augusti 2013, kl. 08.30-10.55 Kronoparkssalen, Bibliotekshuset Sammanträdet ajourneras för gruppmöten kl 10.25-10.45 Tjänstgörande Ersättare Justerare Per-Inge Lidén

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 2

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 2 KARLSTADS KOMMUN Ärende 2 sid 8 (34) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2012-03-20 3 Gemensam förtroendevald revisor för Landstinget och kommunerna i Dnr KS-2012-130 Dpl 00 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

Simidrottsanläggningar

Simidrottsanläggningar Simidrottsanläggningar - tillgång och bristvara Rapport från SSFs anläggningsgrupp 1. Inledning och bakgrund I Svenska Simförbundets flerårsplan, 2005-2008, anges anläggningsfrågor som ett av förbundets

Läs mer

Remissvar - motion om att skapa ett ungdomens hus

Remissvar - motion om att skapa ett ungdomens hus Tjänsteskrivelse 2013-04-22 KFN 2013.0035 Handläggare: Maria Motin Kultur- och föreningsnämnden Remissvar - motion om att skapa ett ungdomens hus Sammanfattning Kultur- och föreningsnämnden har beretts

Läs mer

Produktionsstart av tillbyggnad av Wijbackens vård- och omsorgsboende

Produktionsstart av tillbyggnad av Wijbackens vård- och omsorgsboende 1 (4) TJÄNSTESKRIVELSE 2015-05-18 Social- och omsorgskontoret Kommunstyrelsen Äldreomsorgsnämnden Hölö-Mörkö kommundelsnämnd Produktionsstart av tillbyggnad av Wijbackens vård- och omsorgsboende Dnr: ÄON

Läs mer

FOU-FONDEN FÖR FASTIGHETSFRÅGOR Badhus STRATEGISKA FRÅGOR OCH STÄLLNINGSTAGANDEN

FOU-FONDEN FÖR FASTIGHETSFRÅGOR Badhus STRATEGISKA FRÅGOR OCH STÄLLNINGSTAGANDEN FOU-FONDEN FÖR FASTIGHETSFRÅGOR Badhus STRATEGISKA FRÅGOR OCH STÄLLNINGSTAGANDEN Badhus STRATEGISKA FRÅGOR OCH STÄLLNINGSTAGANDEN Upplysningar om innehållet: Felix Krause, felix.krause@skl.se Sveriges

Läs mer

Jönköpings Simsällskap. Simutbildning och tävlingsidrott sedan 1829

Jönköpings Simsällskap. Simutbildning och tävlingsidrott sedan 1829 Jönköpings Simsällskap Simutbildning och tävlingsidrott sedan 1829 - simmare -simlärare - barntränare -idrottslärare -skolledare -facklig ombudsman -ungdomstränare -ekonomi - elittränare - VSS -klubbchef

Läs mer

Jämförelse lokal- och entré kostnader för ungdomsverksamhet i Kungälv.

Jämförelse lokal- och entré kostnader för ungdomsverksamhet i Kungälv. Jämförelse lokal- och entré kostnader för ungdomsverksamhet i Kungälv. Frågeställning Kungälvs simmsällskap vill ha svar på följande tre frågor: 1.Varför betalar vi det vi gör? Vi vill se en uträkning

Läs mer

Svar på motion - Samla Tekniska förvaltningen

Svar på motion - Samla Tekniska förvaltningen STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/ärendelista Sida 12 (16) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-03-26 Kf Ks 43 Au 42 Ks/2014-0345 Svar på motion - Samla Tekniska förvaltningen Kommunstyrelsens förslag till

Läs mer

känsla Värme, ljus & en mjuk

känsla Värme, ljus & en mjuk Värme, ljus & en mjuk känsla Det förenar två småländska byggprojekt som trots att de är mycket vitt skilda som objekt har flera gemensamma nämnare. En sådan nämnare är ljusgrå Borghamnskalksten, en annan

Läs mer

Innehåll. Dagordning årsmöte 2015-03-22

Innehåll. Dagordning årsmöte 2015-03-22 Verksamhetsberättelse 2014 1 Innehåll o Dagordning o Inledning och kort bakgrund om föreningen o Styrelseberättelse o Årsberättelse 2014 o Resultaträkning o Balansräkning o Revisionsberättelse Dagordning

Läs mer

31Medborgarförslag angående Folkets Park

31Medborgarförslag angående Folkets Park 157 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-01-09 31Medborgarförslag angående Folkets Park Dnr KF 2012/0102 Sammanfattning Ulf Berggren har föreslagit att Folkparksbyggnaden

Läs mer

Hortlaxskolan åk 7-9 Version rev 10 dat 2012-11-05

Hortlaxskolan åk 7-9 Version rev 10 dat 2012-11-05 Hortlaxskolan åk 7-9 Version rev 10 dat 2012-11-05 Kortfakta Verksamhetsyta per elev Totalkostnad per elev 16,4 m²/elev 74 184 kr/elev Beskrivning nuvarande verksamhet I huvudbyggnaden finns verksamhet

Läs mer

Beslutsprocessen - Kommunfullmäktiges investeringsbeslut Fastighetsägare - Konstnärlig utsmyckning

Beslutsprocessen - Kommunfullmäktiges investeringsbeslut Fastighetsägare - Konstnärlig utsmyckning Tjänsteskrivelse 2015-02-18 KFN 2015.0033 Handläggare: Hans Lundell Kultur- och föreningsnämnden Remissyttrande - Investeringspolicy Sammanfattning Kultur- och föreningenämnden har beretts tillfälle att

Läs mer

Föravtal gällande hotell på del av fastigheten Kvarnholmen 2:1, Ölandskajen

Föravtal gällande hotell på del av fastigheten Kvarnholmen 2:1, Ölandskajen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Johanna Kindqvist 2014-08-19 KS 2012/0379 50126 Kommunstyrelsen Föravtal gällande hotell på del av fastigheten Kvarnholmen 2:1, Ölandskajen Förslag till

Läs mer

Lärgruppsplan. Simlinjen. svensk simnings utvecklingstrappa SISU IDROTTSBÖCKER

Lärgruppsplan. Simlinjen. svensk simnings utvecklingstrappa SISU IDROTTSBÖCKER Lärgruppsplan Simlinjen svensk simnings utvecklingstrappa SISU IDROTTSBÖCKER SIMLINJEN är simningens utvecklingstrappa och utgör grunden för svensk simning. Boken belyser vilka färdigheter individen bör

Läs mer

Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438

Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-01-14 17 Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438 KF Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Certifieringsunderlag för Kalmar Simsällskap. Säker och Trygg förening

Certifieringsunderlag för Kalmar Simsällskap. Säker och Trygg förening Certifieringsunderlag för Kalmar Simsällskap Säker och Trygg förening 2011 Innehåll: Bakgrund sid: 3 Organisation - Målsättning sid: 4 Besiktning av anläggning/lokaler sid: 5 Utemiljö i vår närhet sid:

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2015-10-12 Dnr: 2015/160-ÄN-753 Helena Duske - bo183 E-post: helena.duske@vasteras.se. Äldrenämnden

Sociala nämndernas förvaltning 2015-10-12 Dnr: 2015/160-ÄN-753 Helena Duske - bo183 E-post: helena.duske@vasteras.se. Äldrenämnden TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-10-12 Dnr: 2015/160-ÄN-753 Helena Duske - bo183 E-post: helena.duske@vasteras.se Kopia till Fastighetskontoret Äldrenämnden Förstudie till ombyggnad/tillbyggnad

Läs mer

Förslag till lokalprogram

Förslag till lokalprogram Förslag till lokalprogram Framtidens bad Lokalprogramgruppen, kultur och fritidsförvaltningen SLUTRAPPORT PROJEKT FRAMTIDENS BAD, LOKALPROGRAM BAKGRUND, SYFTE OCH MÅL... 1 PROJEKTBESKRIVNING; LOKALPROGRAMGRUPPENS

Läs mer

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar.

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-12-10 377 Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. KS 2013-422 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Tjänsteskrivelse Inriktningsbeslut avseende investeringar och planerat underhåll till kommunplan 2016

Tjänsteskrivelse Inriktningsbeslut avseende investeringar och planerat underhåll till kommunplan 2016 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FRITIDSFÖRVALTNING 2015-01-21 DNR FN 2014.095 INGELA JANSSON SID 1/ 5 ENHETSCHEF IDROTT OCH FRILUFT INGELA.JANSSON@VALLENTUNA.SE FNAU Tjänsteskrivelse Inriktningsbeslut

Läs mer

Svar på motion om bygglovsbefrielse för solceller/solfångare

Svar på motion om bygglovsbefrielse för solceller/solfångare STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/ärendelista Sida 3 (14) 2014-12-18 Kf 28 Ks 111 Au 153 Ks/2013-0470 Svar på motion om bygglovsbefrielse för solceller/solfångare Kommunstyrelsen föreslå besluta att motionen

Läs mer

Styrdokument för Effektivare dokument- och ärendehantering inom kultur- och fritidsnämnden och kultur- och fritidsförvaltningen

Styrdokument för Effektivare dokument- och ärendehantering inom kultur- och fritidsnämnden och kultur- och fritidsförvaltningen KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Karlstad 2008-05-14 Beslutat i kultur- och fritidsnämnden den 15 oktober 2008 7 Styrdokument för Effektivare dokument- och ärendehantering inom kultur- och fritidsnämnden

Läs mer

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1 Utbildningsnämnd 1 Resultatbudget Resultatbudget Utfall 2014 Budget 2015 Intäkter 89,0 68,6 Personalkostnader -224,7-216,0 Övriga

Läs mer

Årsberättelse 2013. Foto: Jacob Edholm (Göteborg Simmet) samt Jonas Kewenter

Årsberättelse 2013. Foto: Jacob Edholm (Göteborg Simmet) samt Jonas Kewenter Foto: Jacob Edholm (Göteborg Simmet) samt Jonas Kewenter Målsättning för Göteborg Sim är att klubben skall; vara en elitsatsande klubb med simning som verksamhet (med elit menas att klubben är representerad

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-09 1 (8) Plats och tid Stadshuset, Vetlanda kl. 13.15-14.45 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Henrik Tvarnö, ordf. (S),

Läs mer

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Annette Andersson 2014-03-19 KS 2014/0177 Kommunstyrelsen Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Län Stockholm Typ Villa Kommun Värmdö Storlek 60 m2 Område Torsby Tillträde tidigast Gatuadress Torsby Åkerväg 7

Län Stockholm Typ Villa Kommun Värmdö Storlek 60 m2 Område Torsby Tillträde tidigast Gatuadress Torsby Åkerväg 7 Torsby Åkerväg 7 Län Stockholm Typ Villa Kommun Värmdö Storlek 60 m2 Område Torsby Tillträde tidigast Gatuadress Torsby Åkerväg 7 Villa under ombyggnad! Möjlighet att förvärva en villa som är under omfattande

Läs mer

't( 1. Tjänsteskrivelse: Förslag som säkerställer ett positivt resultat zor3 2. Bilaga Förslag på åtgärder VALLENTUNA KOMMUN

't( 1. Tjänsteskrivelse: Förslag som säkerställer ett positivt resultat zor3 2. Bilaga Förslag på åtgärder VALLENTUNA KOMMUN VALLENTUNA KOMMUN Kom mu nstyrelsens a rbetsutskott Sa m manträdesprotokol I 20L3-O2-t4 t4 (t7) 926 Förslag som säkerställer ett positivt resultat 2013 (KS 2012.580) Beslut Arbetsutskottet ställer sig

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Ansökan om hyreskompensation Ribersborgs kallbadhus

Tjänsteskrivelse. Ansökan om hyreskompensation Ribersborgs kallbadhus Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (2) Datum 2013-10-03 Vår referens Per-Olov Bergqvist Avdelningschef Tjänsteskrivelse per-olov.bergqvist@malmo.se Ansökan om hyreskompensation Ribersborgs kallbadhus FRI-2013-2303

Läs mer

LINKÖPINGS SIMIDROTTSFÖRENING - EN FÖRENING FÖR ALLA

LINKÖPINGS SIMIDROTTSFÖRENING - EN FÖRENING FÖR ALLA LINKÖPINGS SIMIDROTTSFÖRENING - EN FÖRENING FÖR ALLA Linköpings simidrttsförening är en förening för alla sm vill hålla på med simidrtt, avsett verksamhet, ålder ch ambitinsnivå. Vi bedriver verksamhet

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN. Ärende nr 2

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN. Ärende nr 2 BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Ärende nr 2 Postadress: Barn och ungdomsförvaltningen, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 47 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post: barnochungdomsforvaltningen@karlstad.se

Läs mer

Torbjörn Stensson (S)

Torbjörn Stensson (S) Lys E K. Ls KO n N] U N SAMMANTRADESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 1 (4) Sammanträdestid: 2012-06-27 kl - 15.00 16.20 Lokal: Beslutande Ledamöter: Roland Karlsson (FP), ordf Mats Karlsson (M), 1:e vice ordf

Läs mer

Västerhaninges utvecklingsprogram rapport av pågående utvecklingsarbete

Västerhaninges utvecklingsprogram rapport av pågående utvecklingsarbete 6 november 2013 Dnr KS 190/2013 Strategisk planering Mirja Thårlin Kommunstyrelsen Västerhaninges utvecklingsprogram rapport av pågående utvecklingsarbete Det reviderade utvecklingsprogrammet för Västerhaninge

Läs mer

Sida 1 av 21. Södertörns nyckeltal

Sida 1 av 21. Södertörns nyckeltal Sida 1 av 21 Södertörns nyckeltal Verksamhetslokaler 212 Sida 2 av 21 Innehållsförteckning Sida 1 Sammanfattning 3 2 Bakgrund 4 3 Nulägesbeskrivning 4 4 Resultat 5 4.1 Fastighetsförvaltning 6 4.2 Lokalanvändning

Läs mer

Maxa. din simträning. NY BOK beställ idag

Maxa. din simträning. NY BOK beställ idag Maxa din simträning NY BOK beställ idag Älska att simma Oavsett om du simmar i motionssyfte eller har tävlingsambitioner vill du känna att du utvecklas - orka lite längre, simma lite fortare. Tanken med

Läs mer

Ny simhall i Motala. oktober 2015

Ny simhall i Motala. oktober 2015 Ny simhall i Motala oktober 2015 Bakgrund Samverkan Motala SS & Medley Initiativ till samverkan från Motala simsällskap Gemensamt mål att ge långsiktiga förutsättningar för idrott och rekreation i vatten

Läs mer

Motion om en flyttbar/tillfällig lekplats i Falkenbergs centrum. (AU 309) KS 2013-219

Motion om en flyttbar/tillfällig lekplats i Falkenbergs centrum. (AU 309) KS 2013-219 kommunstyrelsen i Falkenberg 2013-11-05 233 Motion om en flyttbar/tillfällig lekplats i Falkenbergs centrum. (AU 309) KS 2013-219 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets

Läs mer

Bad & motion för alla

Bad & motion för alla Medley är en tävlingsgren inom simningen där man simmar alla de fyra simsätten. Medleys huvudkontor Dalvägen 14, 169 56 Solna Tel 08-503 82 700, Fax 08-503 82 701 E-post: info@medley.se Samtliga anläggningar

Läs mer

Översyn av nämndens hantering av föreningsbidrag, revidering riktlinjer Bidrag till föreningar med särskild social inriktning, 18 juni 2008.

Översyn av nämndens hantering av föreningsbidrag, revidering riktlinjer Bidrag till föreningar med särskild social inriktning, 18 juni 2008. sid 1 (5) ARBETSMARKNADS- OCH SOCIALFÖRVALTNINGEN Staben Ekonomi Tjänsteyttrande 2013-09-04 Bengt Palo, 054-5405215 bengt.palo@karlstad.se Till arbetsmarknads- och socialnämnden Översyn av nämndens hantering

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Yttrande över motion Hur gör vi för att skydda de allra sköraste och mest förvirrade i äldreomsorgen med hjälp av teknik

Yttrande över motion Hur gör vi för att skydda de allra sköraste och mest förvirrade i äldreomsorgen med hjälp av teknik 1 (2) 2011-08-08 Tjänsteskrivelse Kontor Äldreomsorgskontoret Handläggare Sofie Somers 08-523 063 78 sofie.somers@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Enhörna kommundelsnämnd Hölö-Mörkö kommundelsnämnd Järna

Läs mer