KARLSTADS KOMMUN. Ärende 8

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KARLSTADS KOMMUN. Ärende 8"

Transkript

1 KARLSTADS KOMMUN Ärende 8

2 Dnr KS Dpl10 sid 1 (1) KARLSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ekonomi- & verksamhetsstyrning Tjänsteskrivelse Ingemar Granath, Pris och kvalitet i VA-verksamheten jämfört med jämförelsekommuner i tillväxtstrategin Dnr KS Dpl 10 Kommunledningskontorets förslag 1 Teknik- och fastighetsnämndens redovisning av pris och kvalitet i VAverksamheten godkänns. 2 Teknik- och fastighetsnämnden får i uppdrag att under hösten 2013 redovisa en utförligare kvalitetsredovisning grundad på Svenskt Vattens "hållbarhetsindex". Sammanfattning av ärendet I samband med ärendet om brukningsavgifter för 2011 fick teknik- och fastighetsnämnden i uppdrag att redovisa effektiviteten i VA-verksamheten i förhållande till andra kommuner vad avser vilken kvalitet som produceras i förhållande till kostnaden. Uppdraget redovisas nu av nämnden som gör en sammanfattande bedömning att Karlstad ligger runt genomsnittet i fråga om kostnader, avgifter, förnyelsetakt och vattenkvalitet. En mer omfattande kvalitetsredovisning kommer att vara möjlig under senare delen av 2013 när branschorganisationen Svenskt Vatten har tagit fram en ny form av "hållbarhetsindex" och samlat in uppgifter för Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 12 juli Teknik- och fastighetsnämndens protokoll den 25 april Teknik- och fastighetsförvaltningens tjänsteskrivelse den 20 mars Lars Sätterberg ekonomidirektör Beslutet skickas till Teknik- och fastighetsnämnden Postadress: Kommunledningskontoret, Karlstad Besöksadress: Tage Erlandergatan 8 A Webb: karlstad.se Tel: E-post: Org.nr: PIusGiro: Bankgiro:

3 sid 19 (24) KARLSTADS KOMMUN 2m 'J fl TEKNIK. OCH FASTIGHETSNÄMNDEN Protokoll :::.:KS=7KQli :-:=- I tandlag.::.:...rn( et 12 Pris och kvalitet i VA-verksamheten jämfört med Jämförelsekommuner i tillväxtstrategin Dnr TFN Dpl 72 Teknik- och fastighetsnämndens beslut Godkänna redovisningen och översända den till kommunstyrelsen som svar på uppdraget nämnden fått av kommunfullmäktige. Sammanfattning av ärendet I samband med ärendet om brukningsavgifter för 2011 fick nämnden i uppdrag att redovisa effektiviteten i VA-verksamheten i förhållande till andra kommuner vad avser vilken kvalitet som produceras i förhållande till kostnaden. Beslutsunderlag Teknik- och fastighetsförvaltningens tjänsteskrivelse den 20 mars Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 9 december 20 10, Il. Driftstatistik. Beslutet skickas till Kommunstyrelsen Emma Warolin, teknik- och fastighetsförvaltningen Eva-Lena Beiron, teknik- och fastighetsförvaltningen Torbjörn Frykstedt, teknik- och fastighetsförvaltningen dii Postadress: Teknik- och fastighetsförvaltningen, Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 32, Stadshuset. Webbadress: karlstad.se Tel: Fax: E-post: Org,nr: PlusGiro: Bankglro:

4 KARLSTADS KOMMUN TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN Tjänsteskrivelse Eva-Lena Beiron, O Teknik och fastighetsnämnden Arende Pris och kvalitet i VA.. verksamheten jämfört med jämförelsekommuner i tillväxtstrategin Dnr TFN Dpl 72 Teknik- och fastighetsförvaltningens förslag Godkätma redovisningen och översända den till kommunstyrelsen som svar på uppdraget nätnnden fått av kommunfullmäktige. Sammanfattning av ärendet I samband med ärendet om brukningsavgifter för 2011 fick nämnden i uppdrag att redovisa effektiviteten i VA-verksamheten i förhållande till andra kommuner vad avser vilken kvalitet som produceras i forhållande till kostnaden. Beslutsunderlag Teknik- och fastighetsforvaltningens tjänsteskrivelse den 20 mars 2012 Protokollsutdrag från kommuufullmäktige 9 december 20 l O, I 1 Driftstatistik Ärende I samband med ärendet om brukningsavgifter för 2011 fick nämnden i uppdrag att redovisa effektiviteten i VA-verksamheten i förhållande till andra kommuner vad avser vilken kvalitet som produceras i forhållande till kostnaden. Nyckeltal Nyckeltal är ett mått eller värde for att underlätta jämforande analyser. För att kontrollera och kvalitets säkra VA-verksamheten är användningen av nyckeltal ett bra verktyg. Nyckeltalen baseras på de parametrar som man anser har stor betydelse for utvecklingen och kvaliteten. För att få ut mesta möjliga av arbetet med nyckeltalen är det viktigt att de beräknas varje år och att tidsperspektivet är långt då långa mätserier visar tendenser. Nyckeltal blir då ett hjälpmedel för att se åt vilket håll verksamheten är på väg, d.v.s. ett verktyg for att se hur verksamheten förändrar sig över tid. Postadress: Teknik- och fastighetsförvaltningen Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 32 karlstad.se Tel: E-post Org.nr: PIusGiro: Bankgiro:

5 Dor TFN-2012 Dpl sid 2 (8) VASS-statistik V år branschorganisation Svenskt vatten samlar årligen in en stor mängd data från landets olika kommunala VA-verksamheter i en databas (VASS dvs "VA Statistik Sverige"). Dessa redovisas dels som driftstatistik och dels som taxestatistik. Egna rapporter har kunnat plockats ur systemet, dels för landet som helhet och dels för den egna verksamheten. Mängden nyckeltal som kan plockas fram är stor. Under 2011 och 2012 håller Svenskt vatten på att arbeta om i statistikdatabasen. Detta har gjort att det inte finns några rappolter fi-amme för 2010 och insamling av 2011 års uppgifter påbörjas först i april-maj efter att miljörapporter lämnats in till tillsynsmyndighet. De senaste rapporterna som i nuläget finns att tillgå är de rapp0l1er som redovisades för nämnden hösten och då gällde redovisningen Dessa rappoiter biläggs for kännedom. Nils Holgersson-undersökningen HSB, Hyresgästf6reningen, Riksbyggen, SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsforetag) och Fastighetsägarna undersöker årligen avgifterna for fjärrvärme, el, vatten och avlopp samt avfall for flerbostadshus i Sveriges samtliga kommuner. Resultaten presenteras i en årlig rapport, den så kallade Nils Holgersson-rapporten. Denna undersökning får alltid stor uppmärksamhet i dagspressen. Syftet är att visa prisema i landet för att ge underlag för ett lokalt ifrågasättande av hur det ligger till och jämföra med grannkommuner eller andrajämfdrbara kommuner. Dock säger inte taxenivån något om hur kvaliteten på V A verksamheten är eller hur förutsättningarna skiljer sig åt mellan kommuner. De som står bakom Nils Holgerssonundersökningen är kritiska till hur VA-taxorna stigit sedan 1996 jämfdrt med KPI (konsumentprisindex). Om det är relevant att jämföra med KPI är inte så säkert. Sedan 1996 har avsevärda skärpningar skett inom allt som rör vattenmiljö och dricksvatten. Till exempel har nivåerna sänkts for hur mycket kväve och fosfor som får släppas ut från reningsverken. Lagstiftningen runt dricksvattenproduktion har skärpts, liksom regler för hur rent slammet från reningsverken ska vara. Hållbarhetsindex Svenskt vatten har uppmärksammat behovet av andra mått än just taxejämfdrelser. Därför har de startat upp ett arbete med att arbeta fram en ny form av "hållbarhets index". De kommer att välja ut ett antal övergripande och kritiska nyckeltal rörande kommunemas kontroll på läget i form av planering och genomfdrda riskanalyser. Allt för att på ett enkelt, överskådligt sätt, få en bild av hur våra olika VA-verksamheter ligger till gällande robusthet och långsiktig möjlighet att leverera hållbara vattentjänster i samklang med samhällets behov. En låg taxa behöver ju inte innebära att en kommun är effektiv och faktiskt lever upp till alla de krav som ställs på verksamheten. Arbetet med framtagandet av "hållbarhetsindex" berä101as vara klart i slutet av 2012 och kan troligen tas fram efter insamlandet av uppgifter till statistiken för 2012 som samlas in våren 2013.

6 Dor TFN 2012 Dpl sid 3 (8) Försök till alternativ jämförelse i avvaktan på ett hållbarhetsindex Under hösten 20 I l gjorde V Atidskriften Cirkulation (nr8/20 11) ett reportage om jämförelser. De valde att titta på vilka faktorer som kan ligga bakom en hög respektive låg vataxa. Det de kunde utläsa av jämförelsen är att befolkningstäthet och kapitalkostnader är mycket viktiga parametrar. Vissa kvalitetsparametrar gav utslag i form av fornyelsetakt på ledningsnätet och antal vattenprover med betyget 1jänligt med anmärkning. I studien visade sig också att kommuner med låg taxa hade fler mikrobiologiska vattenprover med betyget 1jänligt med anmärkning än de med högre taxa. Underlaget som studerades var visserligen litet, men det tycks ändå finnas en tendens som visar att de dyrare kommunerna hade färre kvalitetsproblem med dricksvattnet. Andelen kapitalkostnad skiljer sig åt mellan kommuner och det kan ge en fingervisning om hur man ligger till vad gäller investeringar och reinvesteringar på sina V A-anläggningar. Karlstad jämfört med kommunerna i tillväxtstrategin I avvaktan på att Svenskt vattens hållbarhetsindex tagits fram har vi valt att titta på de nyckeltal som användes ijämforelsen i VA-tidskriften Cirkulation. Jämförelsen gärs med de kommuner som valts ut som jämförelsekommuner i tillväxtstrategin nämligen Örebro, Linköping, Jönköping, Gävle, Karlstad, Luleå, Kalmar, Sundsvall och Växjö. Här har inte tittats på hur tendensen ser ut över tid utan studien nedan omfattar endast utfall Nedan har vmje resultat illustrerats i diagramform och koli kommenterats.

7 Dnr TFN-2012 Dpl sid 4 (8) Personer per km _ Jämförefsekommuner enligt Ullväxtprogrammet -+-Medet o I det här diagrammet kan man se att Linköping är den befolkningstätaste och Sundsvall den glesaste. Karlstad ligger strax över genomsnittet i den jämförda gruppen. När det gäller infrastruktur är det förstås billigare per person att dela en liten yta med många invånare jämfott med det omvända. Att vara fler personer per kvadratkilometer kan därfclr tyda på lite gynnsammare förutsättningar. Vattenledningsnät (meter per ansluten) 14,0 12,0 c 10,0 8,0 6,0 i :!! 4,0 2,0 0,0 Det här diagrammet ger en bild av hur fclrutsättningarna varierar. Sundsvall har ett betydligt längre ledningsnät att ta hand om per ansluten invånare och Linköping är tillsammans med Örebro de kommuner som har de mest gynnsamma forhållandena med ett kolial'e ledningsnät per ansluten invånare. Karlstad ligger strax under genomsnittet eller mitt i spektrat i den här jämförelsen.

8 Onr TFN 2012 Opl sid 5 (8) Kapitalkostnad (kronor per ansluten) r:: o c o När det gäller kapitalkostnader är det Gävle som har lägst andel och Växjö den kommun som har högst andel kapitalkostnad pet' ansluten invånare. Karlstad ligger ungefär på genomsnittet i den jämf6rda gruppen. *' 3i! 1,2 1,0 0,8 i 0,6 1li» E :o IL 0.4 Förnyelsetakt VA-ledningar Nyckeltal för förnyelsetakt innebär att man vet vilken takt man har i förnyandet av sitt ledningsnät. Det finns inget som säger att ju högre takt desto bättre, utan förnyelsetakten bör spegla de långsiktiga förutsättningarna för varje kommun. Åldern på ledningsnätet liksom material eller förutsättningar j mark har betydelse för hur lång livslängd en ledning kan ha. I genomsnitt kan en ledning nog klara en livslängd på ca 80 år vilket motsvaras aven förnyelsetakt på 1,2 %. I Karlstad har förnyejsetakten varit betydligt lägre tidigare då mycket utbyggnad av nya ledningar skett på bekostnad av reinvestering i befintligt ledningsnät. Att höja

9 DnrTFN-2012 Dpl sid 6 (8) fornyelsetakten på ledningsnätet är något som satsats mycket på att förbättra framåt. I diagrammet ovan kan ses att Jönköping är den kommun som har lägst förnyelsetakt medan Kalmar har högst takt. Karlstad ligger något över genomsnitt i jämforelsegruppen och kommer att f6rbättra sitt resultat yttetligare kommande år då ytterligare investeringsmedel anslagits for ändamålet. Antal vattenverk per anslutna 0,200 0,180 (Il 0,160 'iii 0,140 c (Il 0,120 g l 0,080 E , Förutsättningarna för dricksvattenproduktion kan skilja sig åt mycket. Generellt kan sägas att kommuner som använder ytvatten i dricksvattenberedningen är dyrare och har en mer komplex process. Den problematiken har inte tittats på här utan ovan belyses bara att antal anläggningar som behövs för att klara av dricksvattenförsörjningen också varierar. Här har Karlstad det ganska förspänt med SörmOllS vattenverk som är ett verk med ganska enkel process som kan forsörja många. I jämförelsediagrammet är det Sundsvall som har flest vattenverk per anslutna invånare medan Linköping har minst antal vattenverk per anslutna invånare.

10 Dnr TFN 2012 Dpl sid 7 (8) Andel mikrobiologiska vattenprover tjänligt med anmärkning 10,0... e 8,0 c. c t 6,0 4,0 När det gäller kvaliteten på dricksvattnet så har hela 6 kommuner bättre resultat än Karlstad, men vi ligger strax under genomsnittet i jämförelsegruppen. Bäst resultat har Jönköping och sämst resultat Luleå. (Nämnas i sammanhanget kan att för Karlstads del rör sig hälften av provsvaren med betyget tjänligt med anmärkning vatten från Sandtorps vattenverk. Där har vi haft problem under en längre tid och har i budgetäl'ende inför S begärt särskilda medel för att kunna komplettera vattenverkets process.) Kostnad för VA i kr per kvm för en villa 50,00 45,00 40,00 35,00 30,00 i 25,00 c..le 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 I kostnadsjämförelsen för boende i villa ligger Karlstad strax över genomsnittet vad gäller VA-avgift. Lägst VA-kostnad har en villaägare i Örebro, medan villaägare j Växjö har högst V A-kostnad.

11 DnrTFN-2012 Dpl sid 8 (8) Kostnad för VA i kr per kvm för en lägenhet ,00 60,00 50,00 Iii 40,00 el- 30,00 _ Jämförelsekommuner enligt till\tclxtprogrammet -+-Medel 20, I kostnadsjämforelsen for boende i lägenhet ligger Karlstad under genomsnittet vad gäller V A-avgift, Lägst V A-kostnad har en lägenhetsinnehavare i Örebro, medan lägenhetsinnehavaren i Växjö har högst VA-kostnad. Slutsats Sammantaget kan man säga att Karlstad varken är bäst eller sämst i de olika jämforelserna ovan utan ligger runt genomsnitt. V A-verksamheten ber att fä återkomma med en mer stalldardiseradjämförelse när Svenskt vatten arbetat fram forutsättningar for jämförelse i form av ett "hållbarhetsindex" for VAverksamheter. Hans Wennerhohn Teknik- och fastighetsdirektör Eva-Lena Beiron Enhetschef Beslutet skickas till Kommunstyrelsen Eva-Lena Beiron, teknik och fastighetsforvaltningen Emma Warolin, teknik- och fastighetsforvaltningen Torbjörn Frykstedt, teknik och fastighetsförvaltningen

VA-taxa för anläggningsavgifter inför 2014

VA-taxa för anläggningsavgifter inför 2014 Dnr TFN-213-169 Dpl 72 sid 1 (7) TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN Tjänsteskrivelse 213-1-1 Emma Warolin, 54-54 68 14 Eva-Lena Beiron, 54-54 68 1 Teknik- och fastighetsnämnden 213-11-2 Ärende 11 VA-taxa

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 5

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 5 KARLSTADS KOMMUN Ärende 5 Dnr KS-2011-712 Dpl72 sid 1 (2) KARLSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Tillväxtcentrum, Tillväxt & planfrågor Tjänsteskrivelse 2012-05-23 Olle Wikberg, 054-540 10 32 olle. wikberg@karlstad.se

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN. Ärende nr 4

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN. Ärende nr 4 BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Ärende nr 4 Postadress: Barn och ungdomsförvaltningen, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 47 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post: barnochungdomsforvaltningen@karlstad.se

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 14

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 14 Ärende 14 Dnr KS-2011-696 sid 1 (1) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Tillväxtcentrum, Näringslivsutv. & universitet Tjänsteskrivelse 2012-04-04 Sara Nilsson, 054540 1295 sara.nilsson@karlstad.se Motion - Slutför

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN. Ärende nr 8

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN. Ärende nr 8 BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Ärende nr 8 Postadress: Barn och ungdomsförvaltningen, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 47 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post: barnochungdomsforvaltningen@karlstad.se

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 8

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 8 Ärende 8 sid 16 (34) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2012-03-20 7 Motion - Utred förutsättningarna för att erbjuda en yrkeshögskoleutbildning inom hydrauliska styrsystem Dnr KS-2011-643 DplOO s förslag till

Läs mer

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. Ärende 7

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. Ärende 7 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Ärende 7 Postadress: Kultur- och fritidsnämnden, 651 84 Karlstad Besöksadress: Västra torggatan 26 www.karlstad.se Tel: 054-540 00 00 Fax: 054-18 67 84 E-post: kulturochfritidsforvaltningen@karlstad.se

Läs mer

Översyn av arbetsformer och reglemente för pensionärsrådet

Översyn av arbetsformer och reglemente för pensionärsrådet Dnr KS-2012-671 Dpl 00 sid 1 (7) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Verksamhetsstyrning Tjänsteyttrande 2013-03-26 Jenny Mentzer, 054-540 -10 40 jenny.mentzer@karlstad.se Översyn av arbetsformer och reglemente för

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 10

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 10 Ärende 10 'l>..a,a. tl . 1*'4 sid 10 (46) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2012-04-24 6 Dnr KS-2012-229 01 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige l. Samtliga bolagsstämmor

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 8

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 8 KARLSTADS KOMMUN Ärende 8 ~ "" ~."7 ~"'! ~~,. " KARLSTADS KOMMUN sid 7 (46) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2012-04-24 4 Komplettering samt justering av taxa för markupplåtelser i Karlstads kommun från och med

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 20

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 20 Ärende 20 ~AA -..,-.~., Q "'~;I '.'? sid 25 (46) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2012-04-24 16 Motion - Utred möjligheterna för en säkrare trafikmiljö för gång- och cykeltrafikanterna mellan Henstad och Sörmons

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 6

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 6 Ärende 6 Dnr KS-2011-672 sid 1 (1) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ekonomi- & verksamhetsstyrning Tjänsteskrivelse 2012-07-17 Lars Sätterberg, lars.satterberg@karlstad.se Motion - Inrätta en social investeringsfond

Läs mer

Införande av digital distribution av möteshandlingar till vård- och omsorgsnämnden via läsplatta

Införande av digital distribution av möteshandlingar till vård- och omsorgsnämnden via läsplatta Ärende 8 Dnr VON-2012-249 Dpl 09 sid 1 (4) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Administrativa staben Tjänsteskrivelse 2012-07-31 Rakel Salomonsson, 054-540 55 51 rakel.salomonsson@karlstad.se Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 2

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 2 Ärende 2 sid 4 (26) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2012-08-28 2 Ersättningslokaler vid renovering av skolor, inhyrning av Skepparen 15 Dnr KS-2012-372 Dpl 62 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1 Ärende 1 Dnr KS-2012-372 Dpl62 sid 1 (2) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ekonomi- & verksamhetsstyrning Tjänsteskrivelse 2012-07-12 Ingemar Granath, 054-5401047 ingemar.granath@karlstad.se Ersättningslokaler vid

Läs mer

Rapport om servicegarantier samt godkännande av servicegarantier med taxeoch avgiftspåverkande påföljder

Rapport om servicegarantier samt godkännande av servicegarantier med taxeoch avgiftspåverkande påföljder Dnr KS-2012-328 Dpl 01 sid 1 (5) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Stadssekretariatet Tjänstemannayttrande 2012-10-02 Jessica Forssten, 054-540 10 38 jessica.forssten@karlstad.se Rapport om servicegarantier samt

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN. Ärende nr 1

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN. Ärende nr 1 BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Ärende nr 1 Postadress: Barn och ungdomsförvaltningen, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 47 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post: barnochungdomsforvaltningen@karlstad.se

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 3

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 3 Ärende 3 sid 1 (1) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Kontaktcenter Tjänsteskrivelse 2012-05-31 Ann Salomonsson, 054-540 10 62 ann.salomonsson@karlstad.se Finansieringsmodell för kontaktcenter Kommunledningskontorets

Läs mer

fjärrvärme & miljö 2015

fjärrvärme & miljö 2015 fjärrvärme & miljö 2015 Fastighetsägarna Sverige Fjärrvärmens låga klimatpåverkan lyfts ofta som en av produktens främsta styrkor. Denna rapport visar, när vi granskar 60 fjärrvärmeleverantörer runt om

Läs mer

Planläggning och VA-utredning inom fritidshusområden

Planläggning och VA-utredning inom fritidshusområden Kommunledningsförvaltningen Kalle Alexandersson,0550-88002 kalle.alexandersson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2015-10-07 Ks/2012:210 011 Planfrågor Sida 1(4) Planläggning och VA-utredning inom

Läs mer

Varmt välkomna öppet hus!

Varmt välkomna öppet hus! Varmt välkomna öppet hus! Nu är förslaget till Orsas vatten- och avloppsplan färdigt! Information Möjlighet att ställa frågor! Varför Kommunal VA plan Kommunen har ett ansvar för att planera och arbeta

Läs mer

Kranvatten samma pris som för 10 år sedan.

Kranvatten samma pris som för 10 år sedan. Kranvatten samma pris som för 10 år sedan. I genomsnitt får varje person i ett hushåll 180 liter dricksvatten av hög kvalitet hemlevererat per dygn. Efter användning renas vattnet innan det återsänds till

Läs mer

Kommentarer till 2015 års taxestatistik

Kommentarer till 2015 års taxestatistik MEDDELANDE M141 Juni 2015 Kommentarer till 2015 års taxestatistik 12000 Årskostnad typhus A, kr/år 10000 8000 6000 4000 2000 högsta lägsta median 0 < 10 000 10-20 000 20-50 000 50-100 000 > 100 000 Kommunstorlek

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 5

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 5 Ärende 5 sid 9 (21) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2012-09-25 4 Motion - Ändra riktlinjerna för försörjningsstöd för internet Dnr KS-2011-750 Dpl 35 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Motionen

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 6

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 6 KARLSTADS KOMMUN Ärende 6 sid 13 (15) KARLSTADS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2012-06-05 S Utökat verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten, därpetan Dnr KS-2011-712 Dpl72 Kommunstyrelsens

Läs mer

Därefter fick fastighetsägarna möjligt att ställa frågor, se nedan för mötesanteckningar från mötet.

Därefter fick fastighetsägarna möjligt att ställa frågor, se nedan för mötesanteckningar från mötet. Datum Ärende 2015-02-04 V -2014-509-12 Er referens Rickard Kalm Hej! Norrköping Vatten och Avfall har nu sammanställt de frågor och svar som uppkom på informationsmötet den 21 januari 2015. Frågor och

Läs mer

Motion - Ändra riktlinjerna för försörjningsstöd för internet

Motion - Ändra riktlinjerna för försörjningsstöd för internet Dnr KS-2011-750 Dpl 35 sid 1 (1) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Verksamhetsstyrning Tjänsteskrivelse 2012-08-29 Jenny Mentzer, 054-540 -10 40 jenny.mentzer@karlstad.se Motion - Ändra riktlinjerna för försörjningsstöd

Läs mer

Remiss - Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025

Remiss - Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025 Dnr KS-2013-328 Dpl 05 sid 1 (7) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Remissvar 2013-08-14 Peter Thörn, peter.thorn@karlstad.se Remiss - Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025 Dnr KS-2013-328 Dpl

Läs mer

Olägenhetsanmälan gällande vägtrafikbuller och vibrationer från Skogaholmsvägen, Älvåker

Olägenhetsanmälan gällande vägtrafikbuller och vibrationer från Skogaholmsvägen, Älvåker Dnr MN-2011-2739 Dpl 532 sid 1 (6) MILJÖFÖRVALTNINGEN Miljöförvaltningen Tjänsteskrivelse 2012-04-24 Mats Bergström, 054-540 4670 mats.bergstrom@karlstad.se Miljönämnden Olägenhetsanmälan gällande vägtrafikbuller

Läs mer

Svar på motion angående kognitiva hjälpmedel i demensvården

Svar på motion angående kognitiva hjälpmedel i demensvården Ärende 9 Dnr VON-2012-43 Dpl 32 sid 1 (3) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Utvecklingsstab Tjänsteskrivelse 2012-03-16 Pia Adenmark, 054-540 55 72 pia.adenmark@karlstad.se Vård- och omsorgsnämnden Svar på

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1 Ärende 1 sid 23 (26) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2012-08-28 16 Aterbetalning av sjukförsäkringspremier (AFA). tilläggsanslag för ökade underhållsinsatser Dnr KS-2012-504 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

Strategisk plan och budget , teknik- och fastighetsnämnden

Strategisk plan och budget , teknik- och fastighetsnämnden sid 12 (34) TEKNIK- OCH FASTIGHETSNÄMNDEN Protokoll 2013-04-17 8 Strategisk plan och budget 2014-2016, teknik- och fastighetsnämnden Dnr TFN-2013-53 Dpl 10 Teknik- och fastighetsnämndens beslut 1. Godkänna

Läs mer

Kommunstyrelsens planutskott

Kommunstyrelsens planutskott Kommunstyrelsens planutskott Tid Tisdagen den 27 januari 2015 kl. 10:00-11:50 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 1-6 ande Jonas Lövgren (M) Dzenita Abaza (S) Johan Persson (S) Anders Andersson (C) Bertil

Läs mer

WJ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (21)

WJ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (21) [919] LJUSNARSBERGS WJ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (21) Sammanträdesdatum ALLMÄNNA UTSKOTIET 2016-03-09 Au 47 Dnr KS 461/2014 Avtal med samfällighetsföreningar utanför gällande verksamhetsområden för

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande 1 (15) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-09.40, 09.50-11.40 Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga

Läs mer

sid 1 (2) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2013-02-19 Dnr KS-2011-573 Dpl 46 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Sammanfattning av ärendet

sid 1 (2) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2013-02-19 Dnr KS-2011-573 Dpl 46 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Sammanfattning av ärendet sid 1 (2) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2013-02-19 7 Återredovisning av möjligheterna för Karlstad att bli en fristad för författare, dramatiker, journalister och andra professionella skribenter som lever

Läs mer

Intern kontroll uppföljning av år 2012 och plan för 2013

Intern kontroll uppföljning av år 2012 och plan för 2013 Dnr TFN-2013-xx Dpl xx sid 1 (5) TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN Tjänsteskrivelse 2013-02-25 Rut Vikner, 054-540 68 69 rut.vikner@karlstad.se Teknik- och fastighetsnämnden 2013-03-20 Ärende 7 Intern

Läs mer

ÄGARDIREKTIV ÅR 2015 FÖR VÄSTERVIK MILJÖ & ENERGI AB Fastställda av kommunfullmäktige 2014-12-15, 47

ÄGARDIREKTIV ÅR 2015 FÖR VÄSTERVIK MILJÖ & ENERGI AB Fastställda av kommunfullmäktige 2014-12-15, 47 VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) ÄGARDIREKTIV ÅR 2015 FÖR VÄSTERVIK MILJÖ & ENERGI AB Fastställda av kommunfullmäktige 2014-12-15, 47 1. Föremål för verksamheten Västervik Miljö & Energi AB

Läs mer

AVGÖRANDEN I VA- MÅL - DEL 4 26A:1

AVGÖRANDEN I VA- MÅL - DEL 4 26A:1 26A:1 Fastigheter, som kopplats samman med en allmän va-anläggning under 1955 års lags giltighetstid, intogs senare inte i verksamhetsområdet som fastställdes enligt 1970 års va-lag. Fråga om engångsavgift

Läs mer

Hilbert Eliasson. Lena Vilhelmsson. Roland Mattsson. Hilbert Eliasson

Hilbert Eliasson. Lena Vilhelmsson. Roland Mattsson. Hilbert Eliasson Plats och tid Kommunhuset, Tryggö, Kungshamn kl. 13.30-17.00. Beslutande Roland Mattsson (M) Stig-Arne Helmersson (C) Hilbert Eliasson (S) Övriga deltagare Annmarie Erlandsson, VA anläggningschef, 74-79

Läs mer

Varför gör inte kommunen jobbet att kontrollera våra avlopp? Om ni påstår att det är gjort, en källförteckning och när den är gjord,tack.

Varför gör inte kommunen jobbet att kontrollera våra avlopp? Om ni påstår att det är gjort, en källförteckning och när den är gjord,tack. Om avloppet/vattnet inte är en delfinansierings fråga utan en miljöfråga så hur stor är miljöpåverkan från vårt område Noor jämfört med annat område exempelvis den djurhållningen som finns runt sjön valloxen.

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 3

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 3 Ärende 3 sid 9 (24) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2012-06-19 4 Finansieringsmodell för kontaktcenter Dnr KS-2012-345 Dpl 11 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Aterrapporten av principerna kring

Läs mer

Riktlinjer för hög skyddsnivå för miljöskydd vid anläggande av enskilda avlopp

Riktlinjer för hög skyddsnivå för miljöskydd vid anläggande av enskilda avlopp Dnr MN-2012-0027 Dpl 545 sid 1 (5) MILJÖFÖRVALTNINGEN Tjänsteskrivelse 2012-01-04 Linnea Broström, 054-540 46 67 Bengt Jonsson, 054-540 46 73 Miljönämnden Riktlinjer för hög skyddsnivå för miljöskydd vid

Läs mer

Remiss - Regional biblioteksstrategi

Remiss - Regional biblioteksstrategi Dnr KS-2012-458 Dpl 40 sid 1 (1) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Stadssekretariatet Tjänsteskrivelse 2012-09-03 Per Wiker, 054-540 10 14 per.wiker@karlstad.se Remiss - Regional biblioteksstrategi 2013-2015 Dnr

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av faktureringsrutiner

Revisionsrapport: Granskning av faktureringsrutiner Revisorerna Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG granskning av faktureringsrutinerna vid tekniska avdelningen, se bifogad rapport. Vi önskar

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 4

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 4 Ärende 4 Dnr KS-2012-302 Dpl01 sid 1 (1) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ekonomi- & verksamhetsstyrning Tjänsteskrivelse 2012-05-30 Ingemar Granath, 054-5401047 ingemar.granath@karlstad.se Nya och ändrade avgifter

Läs mer

ANSLAG Avesta Vatten och Avfall AB

ANSLAG Avesta Vatten och Avfall AB Plats och tid Prästgatan 50, kl 13:15-16:00 Beslutande Patrik Sundin (S), ordförande Mia Bergkvist (S) Tord Birgersson (V) Fredrik Mattsson (M), ersättare för Johan Thomasson (M) Mikael Karlsson (KL) Övriga

Läs mer

1. VA-översikt 2. VA-policy 3. VA-plan

1. VA-översikt 2. VA-policy 3. VA-plan Samrådsversion 2015-12-18 1. VA-översikt 2. VA-policy 3. VA-plan Kommunfullmäktige 2015-xx-xx Fastställd av Kommunfullmäktige 2016-xx-xx xxx Diarienummer KS 2013/181 och 2015/475M. BAKRUND Vatten- och

Läs mer

Enkel självbetjäning på vår webbplats

Enkel självbetjäning på vår webbplats Enkel självbetjäning på vår webbplats På Stockholm Vattens webbplats, www.stockholmvatten.se, hittar du bland annat blanketter, aktuella avgift er och information om planer ade vattenavstängningar. Inloggade

Läs mer

2016-04-19. Medborgarförslag, Insamlingsställe för glödlampor och lysrör i centrala Nykvarn Dnr KS/2011:73

2016-04-19. Medborgarförslag, Insamlingsställe för glödlampor och lysrör i centrala Nykvarn Dnr KS/2011:73 TJÄNSTESKRIVELSE 2016-04-19 Hans Olof Henriksson Miljöinspektör Telefon 08-555 010 72 hans-olof.henriksson@nykvarn.se Kommunstyrelsen Medborgarförslag, Insamlingsställe för glödlampor och lysrör i centrala

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Rapport avseende ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 och 2 kap 3 socialtjänstlagen och rapportering enligt 16 kap 6 f-h samma lag

KARLSTADS KOMMUN. Rapport avseende ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 och 2 kap 3 socialtjänstlagen och rapportering enligt 16 kap 6 f-h samma lag Ärende 8 Dnr KS-2012-164 Dpl34 sid 1 (2) KARLSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Stadssekretariatet Tjänsteskrivelse 2012-04-05 Madeleine Nyvall, 054-540 12 86 madelein e. nyvall@karlstad.se Rapport avseende

Läs mer

Detaljplan för kv. ANKAN 1 och del av fastigheterna TÄLJE 3:40 och 3:1 i Norrtälje stad.

Detaljplan för kv. ANKAN 1 och del av fastigheterna TÄLJE 3:40 och 3:1 i Norrtälje stad. SAMRÅDSFÖRSLAG 2007-04-26 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2007-08-27 Detaljplan för kv. ANKAN 1 och del av fastigheterna TÄLJE 3:40 och 3:1 i Norrtälje stad. Dnr 07-10049.214 KS 07-607 PLANBESKRIVNING Handlingar Till

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 7

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 7 Ärende 7 Dnr KS-2012-370 Dpl11 sid 1 (1) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ekonomi- & verksamhetsstyrning Tjänsteskrivelse 2012-05-30 Ingemar Granath, 054-5401047 ingemar.granath@karlstad.se Tilläggsanslag till kultur-

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN. Ärende nr 2

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN. Ärende nr 2 BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Ärende nr 2 Postadress: Barn och ungdomsförvaltningen, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 47 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post: barnochungdomsforvaltningen@karlstad.se

Läs mer

Ekonomisk analys. Miljöekonomisk profil för vattendistriktet

Ekonomisk analys. Miljöekonomisk profil för vattendistriktet Detta är ett utdrag ur Förvaltningsplan 2009-2015 för Södra Östersjöns vattendistrikt. Utdraget omfattar avsnittet Ekonomisk analys motsvarande sidorna 114-119 Ekonomisk analys Ekonomisk analys inom vattenförvaltningsarbetet

Läs mer

Utbyte av belysning i elljusspår - pilotprojekt

Utbyte av belysning i elljusspår - pilotprojekt Dnr KFN-2012 Dpl sid 1 (5) KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Strategisk stab Tjänsteskrivelse 2012-03-27 Ulrika Fahlstad, 054-540 2450 ulrika.fahlstad@karlstad.se Kultur- och fritidsnämnden Utbyte av belysning

Läs mer

KS 19 6 NOVEMBER 2013

KS 19 6 NOVEMBER 2013 KS 19 6 NOVEMBER 2013 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Holmgren Ulla Juhlin Henrik Datum 2013-10-02 Diarienummer KSN-2012-0476 KSN-2013-0197 Kommunstyrelsen Motioner av Ilona Szatmari Waldau m fl (alla

Läs mer

Införande av servicegarantier

Införande av servicegarantier Dnr KS-2011-719 Dpl 01 sid 1 (1) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Stadssekretariatet Tjänsteskrivelse 2012-08-28 Jessica Forssten, 054-540 10 38 jessica.forssten@karlstad.se Införande av servicegarantier Dnr KS-2011-719

Läs mer

Västra Kommundelarna - Handlingsplan

Västra Kommundelarna - Handlingsplan BILAGA Västra Kommundelarna - Handlingsplan KOMMUNALEKONOMISK BEDÖMNING 2008-02-22 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 0 SAMMANFATTNING 1 INLEDNING 2 ANALYSMETODIK 3 FÖRUTSÄTTNINGAR BEFOLKNINGSUTVECKLING INVESTERINGAR

Läs mer

Införande av kommunstyrelsens servicegarantier

Införande av kommunstyrelsens servicegarantier sid 1 (2) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2012-09-25 8 Införande av kommunstyrelsens servicegarantier Dnr KS-2011-719 Dpl 01 Kommunstyrelsens beslut 1. Servicegarantierna godkänns enligt bilaga 1-4, med tillägg

Läs mer

26 B:7. Va-verksföreningen yrkade att Klockarebord skulle förpliktas betala 36 000 kr avseende resterande årsavgift för år 2004 jämte ränta.

26 B:7. Va-verksföreningen yrkade att Klockarebord skulle förpliktas betala 36 000 kr avseende resterande årsavgift för år 2004 jämte ränta. 26 B:7 Uttag av brukningsavgifter beräknade enbart som lägenhetsavgifter per fastighet har i visst fall inte ansetts oförenligt med va-lagens fördelningsregel. Håbo-Tibble Kyrkby Va-verk ekonomisk förening

Läs mer

Lennart Rönning, VD JanÅke Hermansson, adjungerad ledamot, ej under 147-151 Ewa Pettersson, sekreterare

Lennart Rönning, VD JanÅke Hermansson, adjungerad ledamot, ej under 147-151 Ewa Pettersson, sekreterare 2011-11-29 150 Plats och tid Stadshuset, Kongsvinger kl. 8.30-11.30 Beslutande Ledamöter Anders Söderström, ordförande Lisa Levin, vice ordförande Uno Eriksson, vice ordförande Hans Forsell, tjänstgörande

Läs mer

Projektavslut för stadsbyggnadsprojekt 9620 Stensö udde

Projektavslut för stadsbyggnadsprojekt 9620 Stensö udde BILAGA 2 SLUTRAPPORT Projektavslut för stadsbyggnadsprojekt 9620 Stensö udde 2015-10-06 Susanne Skoglund/Daniel Jakobsson KFKS 2009/657-251 Sammanfattning Projektets syfte var att omvandla Stensö udde

Läs mer

Våra tjänster. Dina nyttigheter.

Våra tjänster. Dina nyttigheter. Våra tjänster. Dina nyttigheter. FYRA ÖRE PER LITER. Mer kostar det inte att få det viktigaste livsmedel vi har levererat ända in i ditt hem. Dygnet runt. Året om. Allt vatten du behöver. Som kund till

Läs mer

Patrik Engström (S), ordförande Tord Birgersson (V) Lennart Karlsson (M) Mikael Karlsson (KL) Mia Bergkvist (S)

Patrik Engström (S), ordförande Tord Birgersson (V) Lennart Karlsson (M) Mikael Karlsson (KL) Mia Bergkvist (S) Plats och tid Prästgatan 50, kl 13:15-15:15 Beslutande Patrik Engström (S), ordförande Tord Birgersson (V) Lennart Karlsson (M) Mikael Karlsson (KL) Mia Bergkvist (S) Övriga deltagande Erik Nordén), VD

Läs mer

Dnr: 2008-311-76. Statliga pensioner trender och tendenser

Dnr: 2008-311-76. Statliga pensioner trender och tendenser Dnr: 2008-311-76 Statliga pensioner trender och tendenser Framtida pensionsavgångar 2008-2017 Innehållsförteckning Förord 2 Sammanfattning av trender & tendenser 3 1. Pensionsavgångar inom statsförvaltningen

Läs mer

Tillägg till arrendeavtal rörande Lundåkradeponin i Landskrona

Tillägg till arrendeavtal rörande Lundåkradeponin i Landskrona Teknik- och stadsbyggnadsförvaltningen 1(1) Datum 2005-12-23 Handläggare Er Referens Vår Referens Kommunstyrelsen Tillägg till arrendeavtal rörande Lundåkradeponin i Landskrona Enligt arrendeavtal från

Läs mer

Detaljplan för Gräsvallen 5 inom Gräsvallen 5, Karlstads kommun, Värmlands län

Detaljplan för Gräsvallen 5 inom Gräsvallen 5, Karlstads kommun, Värmlands län Detaljplan för Gräsvallen 5 inom Gräsvallen 5, Karlstads kommun, Värmlands län Arkivnr. 1780K-36-P2014/20 Upprättad 2014-10-06 Antagen av SBN 2014-10-22, 12 Laga kraft 2014-11-19 Stadsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, kl. 10:00-10:15. Beslutande Anders Svensson (S) Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Katarina Honoré (S) Sven Nilsson (C) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN. Ärende nr 6

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN. Ärende nr 6 BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Ärende nr 6 Postadress: Barn och ungdomsförvaltningen, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 47 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post: barnochungdomsforvaltningen@karlstad.se

Läs mer

VA-PLAN SKURUP Förslag 2015-01-12

VA-PLAN SKURUP Förslag 2015-01-12 VA-PLAN SKURUP Förslag 2015-01-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 2. PLAN INOM NUVARANDE VERKSAMHETSOMRÅDE... 4 2.1. Återkommande mindre investeringsprojekt... 6 2.2. Vatten... 6 2.3. Spillvatten...

Läs mer

Utbyggnad av allmänt dricksvatten och spillvatten på Skarpö

Utbyggnad av allmänt dricksvatten och spillvatten på Skarpö Utbyggnad av allmänt dricksvatten och spillvatten på Skarpö Agenda Presentation av projektmedlemmar Kort om Roslagsvatten Bakgrund Vad är gjort hittills? Vad händer? Hur påverkas du? Frågestund Projekt

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 19

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 19 Ärende 19 sid 24 (46) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2012-04-24 15 Motion - Slutför plan processen för handelsområdet Eriksberg så att fler nya jobb kan skapas i Karlstad Dnr KS-2011-696 Dpl 80 Kommunstyrelsens

Läs mer

2016-03-01. Upphandling av tjänsten fastighetsnära hämtning av förpackningar och tidningar. KS/2015:97

2016-03-01. Upphandling av tjänsten fastighetsnära hämtning av förpackningar och tidningar. KS/2015:97 Ärende 16 TJÄNSTESKRIVELSE 2016-03-01 Kommunstyrelsen Johan Dahlberg Avfallsansvarig Samhällsbyggnadsavdelningen 08-555 020 95 johan.dahlberg@nykvarn.se Upphandling av tjänsten fastighetsnära hämtning

Läs mer

Tekniska nämnden Sammanträdeshandlingar

Tekniska nämnden Sammanträdeshandlingar Tekniska nämnden Sammanträdeshandlingar 2010-05-20 Tjänsteutlåtande Nämndsekreterare 2010-05-04 Jenny Wiik 08-590 972 18 Dnr: Fax 08-590 890 77 TN/2010:44 Jenny.Wiik@upplandsvasby.se Tekniska nämnden Information

Läs mer

Välkommen! Varsågod att hämta fika innan du sätter dig!

Välkommen! Varsågod att hämta fika innan du sätter dig! Välkommen! Varsågod att hämta fika innan du sätter dig! Vilka är vi? Cane Svekanski Gästrike Vatten Projektledare Varför träffas vi idag? Kommunalt vatten och avlopp kommer att byggas ut i Rörberg Informationsmöte

Läs mer

Urban Tellström och Catarina Engström Motala-Vadstena vatten- och renhållningsnämnds kansli 2007-09-25, kl 16.00 Paragrafer 87-103 ANSLAG/BEVIS

Urban Tellström och Catarina Engström Motala-Vadstena vatten- och renhållningsnämnds kansli 2007-09-25, kl 16.00 Paragrafer 87-103 ANSLAG/BEVIS Motala-Vadstena vatten- och renhållningsnämnd 2007-09-18 92 Plats och tid Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-09-18, kl 14.00-16.50 Beslutande Kenneth Simonsson (m) Ordförande,

Läs mer

Motion - Seniorboende i ytterområdena

Motion - Seniorboende i ytterområdena Dnr KS-2012-141 Dpl 30 sid 1 (2) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Tillväxtcentrum, Tillväxt & planfrågor Tjänsteskrivelse 2012-09-05 Elin Hedenkvist, elin.hedenkvist@karlstad.se Motion - Seniorboende i ytterområdena

Läs mer

Tillsynsplan vatten & avlopp 2013-2021

Tillsynsplan vatten & avlopp 2013-2021 Dnr 2012-10-15 2012-001629 Tillsynsplan vatten & avlopp 2013-2021 Tillsynsplanen avser all tillsyn som miljö- och byggnadskontoret bedriver inom vatten och avloppsområdet, såväl enskilda, gemensamma som

Läs mer

Hälsa. k plan. Sid. mig själv (ELSA) procent. i nära relation. Karlstads kommun. 651 84 Karlstad. E-post. Webbplats karlstad.se k.

Hälsa. k plan. Sid. mig själv (ELSA) procent. i nära relation. Karlstads kommun. 651 84 Karlstad. E-post. Webbplats karlstad.se k. Sid 1(7) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Verksamhetsstyrning Karlstad 2015-02-04 Lina Helgerud, 054-540 10 40 lina.helgerud@karlstad.se Hälsa Vi kan fortsatt se att en stor andel av barnen och eleverna uppgerr

Läs mer

REMISSVAR: Betänkandet Privata utförare Kontroll och insyn (SOU 2013:53)

REMISSVAR: Betänkandet Privata utförare Kontroll och insyn (SOU 2013:53) Finansdepartementet 103 33 Stockholm Dnr Fi2013/2602 Malmö den 11 oktober 2013 REMISSVAR: Betänkandet Privata utförare Kontroll och insyn (SOU 2013:53) Avfall Sverige är bransch- och intresseorganisation

Läs mer

PROTOKOLL 2015-05-20. Svar på motion 2014:05 från Germund Sjövall (MP) om Knivstas framtida hantering av spillvatten KS-2014/578

PROTOKOLL 2015-05-20. Svar på motion 2014:05 från Germund Sjövall (MP) om Knivstas framtida hantering av spillvatten KS-2014/578 Kommunstyrelsens arbetsutskott 72 Utdrag ur PROTOKOLL 2015-05-20 Svar på motion 2014:05 från Germund Sjövall (MP) om Knivstas framtida hantering av spillvatten KS-2014/578 Arbetsutskottets förslag till

Läs mer

STATENS VA-NÄMND BESLUT BVa 77 2015-07-30 Va 288/13 Stockholm

STATENS VA-NÄMND BESLUT BVa 77 2015-07-30 Va 288/13 Stockholm Bilagor uteslutna STATENS VA-NÄMND BESLUT BVa 77 2015-07-30 Va 288/13 Stockholm KLAGANDE Ludvika kommun Ombud 1: Förvaltningschefen Li N Ombud 2: Ordföranden för samhällsbyggnadsnämnden S F Adress som

Läs mer

Förstudierapport för utökat planområde för detaljplan Skorstenen

Förstudierapport för utökat planområde för detaljplan Skorstenen Förstudierapport för utökat planområde för detaljplan Skorstenen Projektbeställare Projektledare David Lanthén Ingrid Kärrsten Datum 2015-12-29 Version 1 Projekt-, ärendenr. KS 2015/0053-214 Innehållsförteckning

Läs mer

Vår referens. Minnesanteckningar samt svar på frågor som uppkom vid informationsmöte med fastighetsägare i Länsbodarna

Vår referens. Minnesanteckningar samt svar på frågor som uppkom vid informationsmöte med fastighetsägare i Länsbodarna MINNESANTECKNINGAR Sidan 1 av 2 Falu Energi & Vatten Handläggare, besöksadress Datum Beteckning/Version 2015-05-20 FEV13/0125 Vår referens Vatten Er referens/adressat Therese Carlsson Västermalmsvägen

Läs mer

I DIN VARDAG NR. 4 - DECEMBER 2015 NYHETER OCH INFORMATION FRÅN RONNEBY MILJÖ & TEKNIK AB

I DIN VARDAG NR. 4 - DECEMBER 2015 NYHETER OCH INFORMATION FRÅN RONNEBY MILJÖ & TEKNIK AB I DIN VARDAG NR. 4 - DECEMBER 2015 NYHETER OCH INFORMATION FRÅN RONNEBY MILJÖ & TEKNIK AB 2015 närmar sig sitt slut. För oss på Miljöteknik har året varit fullt med projekt och stora utmaningar. Några

Läs mer

Svar på medborgarförslag Större och bättre matsal på Valemyrsskolan

Svar på medborgarförslag Större och bättre matsal på Valemyrsskolan KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 12 (37) Kommunfullmäktige 2015-12-17 Kf 144 Ks 178 Au 210 KS/2015-0257 Svar på medborgarförslag Större och bättre matsal på Valemyrsskolan s förslag till Kommunfullmäktiges beslut

Läs mer

Medborgarförslag om cykelväg mellan Falkenberg och Årstad. (AU 43) KS 2014-319

Medborgarförslag om cykelväg mellan Falkenberg och Årstad. (AU 43) KS 2014-319 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-03-10 71 Medborgarförslag om cykelväg mellan Falkenberg och Årstad. (AU 43) KS 2014-319 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 6

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 6 KARLSTADS KOMMUN Ärende 6 sid 11 (34) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2012-03-20 5 Motion - Höj lönen för kommunens feriearbetare Dnr KS-2011-391 Dpl 15 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Ärendet

Läs mer

Teknik- och servicenämnden

Teknik- och servicenämnden Teknik- och servicenämnden 9(14) Datum 2014-09-17 75 Dm 2014/543/010.360 Yttrande KS 2014100328 - motion, För bättre belysning i staden Ärendebeskrivning Teknik- och serviceförvaltningen har från konnnunstyrelsen

Läs mer

Bilaga 1. Åtgärdsprogram VA

Bilaga 1. Åtgärdsprogram VA Bilaga 1. Åtgärdsprogram VA VA 2050 År 2011 Verksamhetsplan VA 2050 samlar ALLA mål som gäller för VA - verksamheten inom Borlänge Energi. Planen utgår från de företagsövergripande målen. Kontaktperson:

Läs mer

Motion från Paul Brännlund (SD) om testning av mobiltäckning i Kristinehamn kommun

Motion från Paul Brännlund (SD) om testning av mobiltäckning i Kristinehamn kommun IT-avdelningen Stellan Sjögren,0550-88 020 stellan.sjogren@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Datum 2015-09-04 Ks/2015:103 008 Motioner/enkel fråga/medb.förslag Motion från Paul Brännlund (SD)

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 6

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 6 Ärende 6 Dnr KS-2011-273 sid 1 (1) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Koncernstöd, Upphandlingsenheten Tjänsteskrivelse 2012-04-11 Jerker Bäckström, 054-5401050 jerker. backstrom@karlstad.se Medborgarförslag - Köp

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 8

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 8 KARLSTADS KOMMUN Ärende 8 Dnr KS-2012-379 Dpl10 sid 1 (1) KARLSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ekonomi- & verksamhetsstyrning Tjänsteskrivelse 2012-05-30 Ingemar Granath, 054-5401047 ingemar.granath@karlstad.se

Läs mer

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag. Sammanfattning av ärendet. Beslutsunderlag

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag. Sammanfattning av ärendet. Beslutsunderlag Dnr KFN-2012-xx Dpl xx sid 1 (6) KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Kultur och Föreningsstöd Tjänsteskrivelse 2012-10-31 Anders Ek, 054-540 24 38; 0702-39 58 40 anders.ek@karlstad.se Kultur- och fritidsnämnden

Läs mer

Stora skillnader mellan kommunernas avgifter och taxor

Stora skillnader mellan kommunernas avgifter och taxor Stora skillnader mellan kommunernas avgifter och taxor Taxor och avgifter för el, värme, avfall och vatten varierar kraftigt mellan landets kommuner. För en vanlig trerumslägenhet i Munkedal motsvarar

Läs mer

2015-01-16. Dnr Kst 2015/28 Riktlinjer, tidsplan och preliminära budgetramar 2016 och 2017. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen

2015-01-16. Dnr Kst 2015/28 Riktlinjer, tidsplan och preliminära budgetramar 2016 och 2017. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (8) 2015-01-16 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/28 Riktlinjer, tidsplan och preliminära budgetramar 2016 och 2017 Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen

Läs mer

NKI-undersökningar inom vård och omsorg 2012 samt 2013 och framåt

NKI-undersökningar inom vård och omsorg 2012 samt 2013 och framåt Tjänsteskrivelse 1 (7) 2012-09-12 SN 2011.0089 Handläggare: Patrik Jonsson, 22. socialkansliet Socialnämnden NKI-undersökningar inom vård och omsorg 2012 samt 2013 och framåt Sammanfattning NKI (nöjd kund

Läs mer

Svar på Motion - om att ta fram förslag på Minnesmärkta platser med historiskt och kulturellt värde i Strömstads centralort

Svar på Motion - om att ta fram förslag på Minnesmärkta platser med historiskt och kulturellt värde i Strömstads centralort KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 14 (22) 2015-09-10 Kf 95 Ks 134 Au 149 KS/2012-0110 Svar på Motion - om att ta fram förslag på Minnesmärkta platser med historiskt och kulturellt värde i Strömstads centralort

Läs mer