Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn"

Transkript

1 Ales Kommun Diarienr: 2009/ Kungälvs Kommun Stenungsunds Kommun Tjörns Kommun Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Ansvarig tjänsteman Per Liljebäck HAR GODKÄNTS AV SAMORDNINGSFÖRBUNDET ALE, KUNGÄLV, STENUNGSUND OCH TJÖRN

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sidan Förvaltningsberättelse Bakgrund 3 2. Organisation Samarbetspartners 3 3. Sammanfattning av året Insatser Resultat Utgångspunkten Resultat Avstampet Resultat Språngbrädan Resultat Orvar Konferenser 6 4. Året som gick ekonomisk berättelse Sammanfattning ekonomi Bidrag Uppföljning av verksamhet eller projekt Finansieringsanalys 8 5. Uppföljning av mål 9 Bilaga A Styrelse t o m och fr. o m Bilaga B Resultat Projekt Utgångspunkten 12 Bilaga C Sammanfattning utvärdering av PayOff projekt Utgångspunkten 14 Bilaga D Resultat projekt Språngbrädan och Avstampet 15 Bilaga E Resultat projekt Orvar I 18 2

3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2008 FÖR SAMORDNINGSFÖRBUNDET ALE, KUNGÄLV, STENUNGSUND OCH TJÖRN 1. Bakgrund Den 1 oktober 2005 bildades ett Samordningsförbund mellan Arbetsförmedling, Försäkringskassa, Kungälvs Kommun och Västra Götalandsregionen i enlighet med lagen 2003:1 210 om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet. Från och med den 1 april 2008 har Samordningsförbundet utvidgats till att geografiskt omfatta fyra kommuner, Ales Kommun, Kungälvs Kommun, Stenungsunds Kommun och Tjörns Kommun. Samordningsförbundets namn är - Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn (org.nr ). Samordningsförbundet är en myndighetsgemensam satsning för samordning av rehabilitering och återgång till egen försörjning mellan Arbetsförmedling, Försäkringskassa, Hälso- och sjukvård och Kommun/er. Samverkan är inte ett tillstånd som går att uppnå vid ett givet tillfälle utan en ständigt levande process som varje dag måste erövras, etableras och ständigt underhållas. (Samverkansutredningens betänkande SOU 2000: Organisation Förbundet leds av en styrelse med fyra ledamöter och sex ersättare (Bil. A). Ledamöterna kommer från de fyra huvudmännen (sju medlemmar) Arbetsförmedling, Försäkringskassa och Västra Götalandsregionen har var sin ersättare. Kommunerna har tre ersättare, en från varje kommun utom från den kommun som har en ordinarie ledamot. Försäkringskassan har haft ordförandeskapet och Västra Götalandsregionen har innehaft vice ordförandeskapet fram t o m Därefter skedde byte av ordförande och vice ordförande. Från och med innehar Västra Götalandsregionen ordförandeskapet och Försäkringskassan vice ordförandeskapet. Ansvarig tjänsteman leder och driver arbetet utifrån de mål, riktlinjer och den organisation som Samordningsförbundet har fastställt. Ansvarig tjänsteman tar fram underlag till styrelsen inför beslut och är länken mellan samordningsförbundet och dess samarbetspartners, beredningsgrupp och handläggargrupper. 2.1 Samarbetspartners Beredningsgruppen består av chefspersoner utsedda av förbundsmedlemmarna. Beredningsgruppen träffas fyra - fem gånger per år för att hålla varandra informerade om vilka insatser och projekt som pågår i de olika kommunerna. De har medverkat till att ta fram underlag som sedan ligger till grund för eventuella beslut av Samordningsförbundets styrelse. Denna roll har successivt flyttats över till de Lokala Ledningsgrupperna (se nedan). 3

4 I varje kommun finns någon form av lokal ledningsgrupp (LLG) som tidigare oftast träffats för att informera varandra om vad som händer inom respektive myndighet. Ledningsgruppen består av chefspersoner från kommun, arbetsförmedling, försäkringskassa och vården. En del av dessa chefer ingår i den tidigare nämnda beredningsgruppen. Ledningsgrupperna kommer att få en utökad roll i Samordningsförbundets arbete exempelvis med att ta fram underlag på förslag för kommande insatser och projekt i kommunerna. Handläggargrupp/er arbetar med det praktiska utförandet. Handläggargrupp/erna består av professioner från förbundsmedlemmarna. Samordningsförbundet kan även ha andra samarbetspartners exempelvis externa aktörer som på uppdrag av någon av huvudmännen genomför insatser. 3. Sammanfattning av året Samordningsförbundet har under 2008 hållit åtta sammanträden, varav fem i den nya styrelsen. Jan-Åke Simonsson, Västra Götalandsregionen och Agneta Malmsten, Försäkringskassan har utgjort Samordningsförbundets presidium. Presidiet har under året hållit sex protokollförda sammanträden, varav fyra i det nya presidiet. Per Liljebäck arbetar som ansvarig tjänsteman för Samordningsförbundet. Samordningsförbundets ekonomiadministration har under 2008 köpts av Västra Götalandsregionens administrativa centrum för ekonomifrågor. Verksamhetens kostnader uppgick enligt resultaträkningen till tkr. Samordningsförbundets ingående egna kapital 2008 var tkr. Årets verksamhet lämnade ett resultat på tkr. Det utgående egna kapitalet per årsskiftet 2008/2009 är tkr. Se vidare under rubriken 5 Året som gick ekonomisk berättelse. Ett förberedelsearbete inför utvidgningen pågick under hösten 2007 och våren Bland annat genomfördes en konferens den 21 februari där förtroendevalda, chefer och medarbetare deltog för att förbereda olika frågor inför utvidgningen. 3.1 Insatser 2008 Innan Samordningsförbundet utvidgades till att omfatta fyra kommuner pågick följande projekt: Projekt Utgångspunkten som syftar till att tidigt och snabbt kunna sätta in relevanta åtgärder för ungdomar i ålder år, så att ungdomarna får förutsättningar att kunna arbeta, utbilda sig, delta i annan aktivitet eller uppnå en bättre livskvalité Projekt Avstampet som syftar till att kunna sätta in relevanta åtgärder, så att invandrare i ålder år får arbete på den öppna arbetsmarknaden. När det utvidgade Samordningsförbundet startade den 1 april har styrelsen tagit inriktningsbeslut att följande insatser/projekt ska starta: 4

5 Projekt Språngbrädan riktar sig till personer som står utanför arbetsmarknaden Att kunna sätta in relevanta åtgärder, så att personer som stått utanför arbetsmarknaden en längre tid får arbete på den öppna arbetsmarknaden Projekt Jobbcoacher syftar till ge personer som stått utanför arbetsmarknaden en längre tid en personlig coachning för att få arbete/praktik på den öppna arbetsmarknaden Projekt Orvar arbetar för att motverka och förebygga stressrelaterad ohälsa, att förebygga uppkomst av utmattningssyndrom, att förebygga sjukskrivning och förkorta sjukskrivningsperioder och att förhöja livskvaliteten för deltagare i projektet. Projekt Framtida samverkansstruktur syftar till att i varje kommun bygga starka fundament, en tydlig organisation och ett förankrat arbetssätt, kring rehabiliteringen och dess rehabiliteringsprocesser. Ansvarig tjänsteman har lagt ned mycket tid under våren och hösten för att tillsammans med lokala chefer och dess medarbetare få till stånd önskad samverkansstruktur. Arbetet fortsätter under Projekt Träningsaktiviteter eller OASEN riktar sig till personer som kan ha behov av att utföra viss fysisk aktivitet i sin rehabilitering. Man behöver inte vara sjukskriven för delta i sådan aktivitet utan även i det förebyggande perspektivet kan det vara en insats som gör god verkan för många inom de målgrupper som Samordningsförbundet arbetar med. Neuropsykiatriska utredningar. Projektet ska skapa lokala förutsättningar för att göra neuropsykiatriska utredningar för grupp av personer i åldern år. Diskussioner med Kungälvs sjukhus psykiatriska klinik påbörjades under senhösten. Förhoppningen är att detta går igång under våren Tidig samordnad rehabilitering på vårdcentral. Projektet inriktar sig på att snabbt och effektivt och utan onödiga liggtider rehabilitera individer till ett aktivt liv. Målgruppen är personer i åldern år som söker vård på vårdcentral och som behöver samordnad rehabilitering. Försäkringskassan kommer att ha personal på vårdcentraler för att tillsammans med läkare och annan vårdpersonal hjälpa individer till snabbare rehabiliteringsinsatser. Kartläggning av sjuk- och aktivtetsersättning. Insatsen görs för att få en bild av hur många personer som eventuellt kommer att avsluta sin sjuk- och aktivitetsersättning under 2009 och Målgruppen är personer i åldern år som kommer att avsluta sin sjuk- och aktivitetsersättning. För målgruppen är det viktigt att en väl genomtänkt överlämningsfas utarbetas så att personerna får en tidig samordnad rehabilitering. När personerna är identifierade ska ett rehabiliteringsarbete påbörjas i våra handläggarteam. En del projekt/insatser påbörjades under senare delen av hösten och några resultat finns inte att redovisa för år De projekt/insatser där det finns resultat redovisas under Resultat Utgångspunkten Från starten den 10 september 2007 har 152 personer varit aktuella hos Utgångspunkten varav 118 personer under Av dessa var 65 kvinnor och 53 män. Med tanke på att vi räknade med ett inflöde på ca 70 personer per år så har inströmningen av ärenden varit över förväntan. 5

6 Under året har man avslutat 101 ärenden. Av dessa har 33 personer fått någon form av arbete. Utförligare resultatredovisning finns i bilaga B. Under hösten har företaget PayOff gjort en utvärdering av Utgångspunkten. En kortare sammanfattning av deras resultat finns i bilaga C. Hela utvärderingen finns att läsa på Styrelsen har avsatt en årsbudget på kr för att driva Utgångspunkten 3.3 Resultat Avstampet Tanken var att vi skulle starta två Avstampetprojekt. Cirka femton personer per projekt skulle delta. Ett startade under våren och ett skulle starta efter sommaren men då Kungälvs Kommun och Arbetsförmedlingen hade svårigheter att få fram personer som kunde delta i projektet så valde vi att göra ett projekt tillsammans med Ale. Eftersom övervägande delen av dem som deltog kom från Ale så ingår resultatredovisningen i projekt Språngbrädan. Se text nedan. Resultat Avstampet se bilaga D. Styrelsen beviljade tkr för insatserna. 3.4 Resultat Språngbrädan När det utvidgade Samordningsförbundet startade sin verksamhet den 1 april 2008 så var önskan att starta upp insatser i kommunerna så fort man kunde. Projektet Avstampet hade startat i Kungälv innan utvidgningen och styrelsen samt beredningsgruppen tyckte att det kunde vara lämpligt att starta liknande insatser i varje kommun. När insatserna sedan skulle starta så kunde inte Stenungsund och Tjörn få fram personer som kunde delta i projektet. Liknande problem hade Kungälv som tidigare beskrivits. Vi valde därför att Ale skulle få ytterligare tillgång till en riktad insats. Från att ha avsatt pengar till fyra olika projekt så har två fullföljts. Resultat Språngbrädan se bilaga D. Styrelsen beviljade tkr för insatserna. 3.5 Resultat Orvar I Sedan Samordningsförbundet medverkar som delfinansiär i projektet Orvar så har man fått åtta patienter från Kungälv. Sju av dessa via Försäkringskassan och en från en läkare som remitterat. Två patienter har remitterats in från Tjörn. Eftersom projektet nyss startade upp så finns inga mer specifika resultat. Det som kan redovisas är resultat för hela 2008 se bilaga E. Orvar I kommer framledes att rikta sig till medborgare i arbetsför ålder i kommunerna Stenungsund och Tjörn. Under 2009 kommer Orvar II att starta upp i Ale som då riktar sig till medborgarna i arbetsför ålder i kommunerna Ale och Kungälv. Styrelsen har avsatt 730 tkr på årsbasis per projekt. 3.6 Konferenser m.m Under hösten 2008 var Samordningsförbundet medarrangör till en konferens med temat Aspergers syndrom. Samordningsförbundet har även varit medarrangör till en konferens kring sekretessfrågor. Delar av styrelsen samt ansvarig tjänsteman har deltagit på konferensen Samordningsförbundens dag som gick av stapeln den 22 september. 6

7 Den 4 september träffades styrelsen, beredningsgruppen samt ansvarig tjänsteman för att diskutera Samordningsförbundets framtida arbete. Det som kom fram under konferensen låg sedan till grund för en preliminär verksamhetsplan med tillhörande budget för Under hösten 2008 har en utvärdering av projektet Utgångspunkten gjorts av företaget PayOff. En kortare sammanfattning finns i bilaga C. Ansvarig tjänsteman har träffat beredningsgruppen vid fem tillfällen under året. Ansvarig tjänsteman har varit med i de Lokala Ledningsgrupperna (LLG) vid nio tillfällen. Ansvarig tjänsteman har åtagit sig uppgiften att vara sekreterare i LLG så att det finns dokumentation från mötena. 4 Året som gick ekonomisk berättelse Förvaltningsberättelsen för Samordningsförbundet syftar till att beskriva förbundets verksamhet och ekonomiska ställning avseende år Samordningsförbundet upprättar förutom ett årsbokslut, två delårsbokslut. Samordningsförbundet tilldelades 5 251tkr i samverkansmedel för Budgeten fastställdes i Verksamhetsplan för 2008 till tkr. Samordningsförbundets resultat för 2008 är positivt, tkr (1 699 tkr 2007). Det egna kapitalet uppgår till tkr. Det är ett överskott som inte är önskvärt. En Verksamhetsplan för 2009 antogs den 21 november 2008 och i Verksamhetsplanen finns en genomtänkt plan för insatser och projekt under 2009 och 2010 vilket ska medföra att inför verksamhetsåret 2011 ska det vara bättre balans mellan intäkter och kostnader. 4.1 Sammanfattning ekonomi Belopp i tkr Utfall jan dec 2008 Aktuell budgetram jan dec 2008 Avvikelse jan dec 2008 Aktuell budget helår Bokslut föreg. år Nettokostnad Bidrag och finansiella intäkter Resultat Utgående ek Bidrag Huvudmännen bidrog ekonomiskt till Samordningsförbundets verksamhet under 2008 enligt följande: Bidrag i tkr Försäkringskassa/Arbetsförmedlingen Kommuner Hälso- och sjukvårdsnämnd Totalt

8 4.3 Uppföljning av verksamhet och projekt 2008 Nettokostnad och finansnetto Utfall Aktuell Avvikelse Prognos Aktuell i tkr per område jan-december budget jan-dec helår budget jandec (aktuell) helår Politisk organisation Information/Utveckling Utgångspunkten Avstampet -771, , Förebyggande sjukskrivningsåtg Riktade engångsinsatser Språngbrädan Jobbcoacher Orvar Gemensamt Totalt Det som avviker ut från beräknad budget är Riktade engångsinsatser, Språngbrädan, Jobbcoacher och Gemensamt. Det var tänkt att köpa neuropsykiatriska utredningar som riktade engångsinsatser. Det har varit många diskussioner i beredningsgruppen om hur dessa neuropsykiatriska utredningar ska utföras. Kungälvs sjukhus psykiatriska klinik håller nu på att ta fram ett förslag hur de skulle kunna tillhandahålla dessa utredningar. Språngbrädan, som nämnts tidigare, fick inte igång alla de projekt i kommunerna som var tänkt. Rekryteringen av Jobbcoacher drog ut på tiden av olika anledningar. Endast en person kom igång under 2008 med att arbeta som jobbcoach. Vad gäller Gemensamt så beror det på att en faktura från Försäkringskassan kom in sent gällande lön för ansvarig tjänsteman Uppbokning för lönen finns så kostnaden kommer att föras på Finansieringsanalys Löpande verksamhet Årets resultat ,49 Kassaflöde från löpande verksamhet ,49 Förändring av rörelsekapital Kortfristiga fordringar ,21 Kortfristiga skulder ,75 Förändring av rörelsekapital ,54 Investeringar Avskrivningar 4 115,00 Investeringsnetto 4 115,00 8

9 Finansieringar Långfristiga fordringar 0,00 Långfristiga skulder 0,00 Finansieringsnetto 0,00 FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL ,03 Kontroll (Se Balansrapporten) UB Likvida medel ,89 IB Likvida medel ,86 Summa: ,03 5. Uppföljning av mål Den huvudsakliga verksamhetsuppföljningen kommer att ske i SUS (Sektorsövergripande system för uppföljning av resultaten av samverkan inom rehabiliteringsområdet). Styrelsen har beslutat om att tillsammans med övriga förbund i Västra Götaland, att medfinansiera en gemensam resursperson för uppföljningssystemet SUS. Därtill har, som tidigare nämnts, företaget PayOff gjort en utvärdering under hösten av projekt Utgångspunkten. En kortare sammanfattning av deras resultat finns i bilaga C. Per Liljebäck Ansvarig tjänsteman 9

10 Förslag till beslut Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn föreslås besluta att: godkänna för Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörns upprättade förvaltningsberättelse avseende 2008 i enlighet med föreliggande tjänsteutlåtande med bilagor. överlämna föreliggande tjänsteutlåtande med bilagor till kommunstyrelsen i Ale. överlämna föreliggande tjänsteutlåtande med bilagor till kommunstyrelsen i Kungälv. överlämna föreliggande tjänsteutlåtande med bilagor till kommunstyrelsen i Stenungsund. överlämna föreliggande tjänsteutlåtande med bilagor till kommunstyrelsen i Tjörn. överlämna föreliggande tjänsteutlåtande med bilagor till Försäkringskassan överlämna föreliggande tjänsteutlåtande med bilagor till styrelsen för Västra Götalandsregionen. överlämna föreliggande tjänsteutlåtande med bilagor till Arbetsförmedlingen överlämna föreliggande tjänsteutlåtande med bilagor till revisionen för Västra Götalandsregionen, till Riksrevisionen samt till revisor utsedd av Ales Kommun, Kungälvs Kommun, Stenungsunds Kommun och Tjörns Kommun. Per Liljebäck Ansvarig tjänsteman Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörns styrelse har idag beslutat om att godkänna ovanstående förslag till beslut Kungälv Jan-Åke Simonsson, ordförande Västra Götalandsregionen Agneta Malmsten, vice ordförande Försäkringskassan Thomas Gustafsson, ledamot Arbetsförmedlingen Inga Olsson, ledamot Tjörns Kommun 10

11 Bil A STYRELSE SAMORDNINGSFÖRBUNDET T O M Försäkringskassan Agneta Malmsten (tjänsteman), ordförande Eva Svensson (tjänsteman), ersättare Västra Götalandsregionen Jan-Åke Simonsson (s), vice ordförande Marianne Nilsson (kd), ersättare Kungälvs kommun Gun-Marie Daun (kd), ledamot Mona-Britt Gillerstedt (s), ersättare Arbetsförmedlingen Thomas Gustafsson (tjänsteman), ledamot Agneta Kinnander (tjänsteman), ersättare STYRELSE SAMORDNINGSFÖRBUNDET FR. O M Västra Götalandsregionen Jan-Åke Simonsson (s), ordförande Marianne Nilsson (kd), ersättare Kungälvs kommun Gun-Marie Daun (kd), ledamot Stenungsunds kommun Lena Hedlund (kd), ersättare Försäkringskassan Agneta Malmsten (tjänsteman), vice ordförande Eva Svensson (tjänsteman), ersättare Ales kommun Eva Eriksson (s), ersättare Tjörns kommun Inga Olsson (c), ersättare Arbetsförmedlingen Thomas Gustafsson (tjänsteman), ledamot Agneta Kinnander (tjänsteman), ersättare 11

12 Resultat Projektet Utgångspunkten Bil B Antal män och kvinnor inskrivna Totalt 118 st, varav 65 kvinnor och 53 män år år år 29 - äldre 0 Män Kvinnor Merparten av de inskrivna var i åldern år. Könsfördelningen är relativt jämn. Avslutade aktiviteter år Totalt 101 personer, varav 45 män och 56 kvinnor. 100% 80% 60% 40% 20% Tackat nej Krissamtal Vägledning/studier Annan myndighet Praktik Arbete 0% Män Kvinnor Flertalet av personer där man avslutat aktiviteter under 2008 har fått mer än en insats. Till exempel krissamtal men även praktik. 12

13 Försörjning innan åtgärd och efter åtgärd. Avslutade år Totalt 101 personer Försörjning in Försörjning ut A-kassa FK Kommun Lön, CSN Saknas uppg. Försörjd av annan Försörjd av annan kan till exempel vara föräldrar eller pojkvän/flickvän. Övervägande delen av de som fått arbete har fått heltidsanställningar. Avslutade och pågående ärenden Vid årets slut hade 101 ärenden avslutats, 56 kvinnor och 45 män. Pågående ärenden per den 31 december 2008 är 36 stycken. Av de 118 personer som kommit till Utgångspunkten under 2008 har 110 stycken kommit spontant och 8 personer på rekommendation. 13

14 BIL C Sammanfattning utvärdering projekt Utgångspunkten Samordningsförbundet i Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn har gett payoff.nu i uppdrag att utvärdera de samhällsekonomiska effekterna för 61 individer som deltagit i projektet Utgångspunkten. En av de övergripande målsättningarna med Utgångspunkten har varit att tidigt och snabbt kunna sätta in relevanta åtgärder, så att ungdomar får förutsättningar att kunna arbeta, utbilda sig, delta i annan aktivitet eller uppnå en bättre livskvalité. För att genomföra utvärderingen har payoff. nu s modell NyttoSam använts. De viktigaste resultaten av utvärderingen är följande: 1. Samhället som helhet (kort sikt; faktiskt utfall 12 månader, lång sikt; prognos halva tiden fram till förväntad genomsnittlig pensionsålder) a. Payoff-tiden är två månader b. Lönsamheten på kort respektive lång sikt är 5,5 milj. kr respektive 132 milj. kr c. Lönsamheten per deltagare är kr på kort sikt och 2,2 milj. kr på lång sikt d. Verkningsgraden, uttryckt som utnyttjad potential i relation till tillgänglig potential är 26 procent. Verkningsgraden är en kombination av ökad produktion (29 procent) och ökat behov av vård, omsorg och handläggning (13 procent) 2. Aktörerna a. Payoff-tiden för kommunen är tre månader b. Payoff-tiden för regionen är åtta månader c. Payoff-tiden för staten totalt är fem månader d. Såväl kommunen som regionen och staten totalt har positiv lönsamhet på lång sikt e. Kommunens lönsamhet på lång sikt är 17,8 milj. kr, motsvarande kr per deltagare f. Deltagarna har i genomsnitt förbättrat sin disponibla inkomst på kort sikt med cirka kr. Det som utmärker detta projekt relativt övriga genomförda utvärderingar är att: Återbetalningstiden för samhället är synnerligen kort, bara två månader Verkningsgraden på 26 procent ligger i ett övre intervall, spännvidden på övriga projekt är fyra 36 procent o Produktionen har ökat med 29 procent medan behovet av vård, omsorg och handläggning ökat med 13 procent Den samhällsekonomiska kostnaden per deltagare är relativt låg, kr. Detta ger ett utfall på 667 kr i kostnad per verkningsgrad i procent per deltagare I de flesta fall har inga lönesubventioner använts för att underlätta anställningarna Samtliga finansiärer, d v s Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, regionen och kommunen har deltagit mycket aktivt i genomförandet av projektet. Hela utvärderingen finns att läsa på Gå in under Finansiell Samordning och gå in under Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn. 14

15 Resultat projekt Språngbrädan och Avstampet Bil D Avstampet. Resultat män och kvinnor efter åtgärd. Totalt 17 personer Arbete Utb. Arbete med stöd Avskrivna Sjuk 0 Män Kvinnor Fyra personer har fått arbete. Några har fått arbete med ekonomiskt stöd från Arbetsförmedlingen, exempelvis lönebidrag. De som blivit avskrivna har själva ansett sig stå till arbetsmarknadens förfogande men när praktik eller arbete har erbjudits så har man tackat nej eller inte infunnit sig mer. Försörjning innan åtgärd och efter åtgärd Före åtgärd Efter åtgärd Egen lön Arbete med stöd A-kassa A-kassa + kommun FK Annat Stapeln Annat är de personer som blivit avskrivna och där vet man inte hur man försörjer sig. 15

16 Språngbrädan. Resultat män och kvinnor efter åtgärd. Totalt 36 personer Arbete Insatser AF Avskrivna 2 0 Män Kvinnor Fjorton personer har efter åtgärd fått arbete. Av dessa arbetar nio personer halvtid eller deltid. Sjutton personer är föremål för ytterligare insatser via Arbetsförmedlingen. Försörjning innan åtgärd och efter åtgärd Före åtgärd Efter åtgärd Egen lön A-kassa/försörjning från AF Annat Samtliga hade före åtgärd sin försörjning via A-kassa/försörjning från AF. Efter åtgärd hade fjorton personer delvis egen försörjning. Erfarenheter angående projekten Avstampet och Språngbrädan Nedan följer några rader om erfarenheterna från samarbetet i projekt Avstampet och projekt Språngbrädan mellan Kommun, arbetsförmedling, samordningsförbundet och Lernia. Som extern partner i denna samverkan så finner jag att det har varit en god kommunikation mellan samordningsförbundets representant och Lernia Utbildning AB. Som de parter som har arbetat och förhandlat fram avtalet, så har det också varit enkelt att arbeta ihop kännedom om avtalet och samsyn på måluppfyllelse har underlättat arbetet. Vi som arbetat med samverkansprojektet från Lernia upplever även Arbetsförmedlingarna i Ale och Kungälv som mycket lätta att samarbeta med. En tydlig rollfördelning och en vana att arbeta med externa partners kan vara bidragande. Täta kontakter där diskussioner runt deltagarnas 16

17 möjligheter har varit öppna, men med full hänsyn till deltagarnas integritet, har gjort att det har varit lätt att ta över och lämna tillbaka deltagare till arbetsförmedlingen. Ett vi måste göra snarare än vad skall du och vad skall jag göra har genomsyrat arbetet. Olyckliga omständigheter som personalomsättning och semestrar på Kungälvs kommun har gjort att samarbetet kunde ha kommit igång något snabbare. Annat som spelade in är troligen att Lernias representant inte hade full insikt i Kungälvs kommuns rutiner och gjorde även en bedömning att kommunens medarbetare inte var vana att samarbeta med en extern aktör på detta sätt. Arbetet kan till en annan gång säkerligen förbättras avsevärt genom att de samverkande parterna sitter ner och bättre lär känna varandras möjligheter och begränsningar sådant som alla organisationer dras med. I Kungälv skulle Kommunen och Arbetsförmedlingen tillsammans fylla en grupp med deltagare. Det hela resulterade i att istället för en gruppstart där utbildningskonsulten kunde arbeta med alla deltagare och ta tillvara deltagarnas egna erfarenheter och kunskaper för att gå vidare mot praktikplats och arbete, så blev det ungefär tre starter efter varandra. De gruppdynamiska effekter som rätt enkelt kan nyttjas i en gemensam start med entusiasm och fart framåt som effekt gick helt förlorad. Det är min bedömning att de erfarenheter som samverkansprojektets parter förvärvat under arbetets gång lätt kan tas tillvara för att förbättra resultaten till en annan gång. På slutraden är det inte organisationer som vinner eller förlorar på samarbeten av detta slaget, utan enskilda individer som kan gå vidare mot egen försörjning och ett självständigt liv. Resultaten på individnivå, som utvärderingen ger för handen, är ändock goda, med en tredjedel av deltagarna i försörjning/lön. Martin Sandström, Lernia 17

18 Bil E RESULTAT PROJEKT ORVAR I Antal deltagare i samverkan Aktuellt år --> 2008 Aktuella vid årets start 29 Nya under året 77 Avslutade under året 52 Aktuella vid årets slut 54 Totalt aktuella under året 106 Variabler för personer avslutade under perioden Kön kvinnor 82 män 28 Summa 110 Ålder < 25 år år 64 > 46 år 41 Summa 105 Försörjning IN Egen (lön, CSN) 47 Försörjning via Af 0 " Fk 63 " Kommun 0 Summa 110 Försörjning UT Egen (lön, CSN) 51 Försörjning via Af 1 " Fk 0 " Kommun 0 Summa 52 18

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Ale Kommun Diarienr: 2009/013-005 Kungälvs Kommun Stenungsunds Kommun Tjörns Kommun Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Läs mer

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Ale Kommun Diarienr: 2011/013-003 Kungälvs Kommun Stenungsunds Kommun Tjörns Kommun Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Läs mer

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Ale Kommun Diarienr: 2013/013-002 Kungälvs Kommun Stenungsunds Kommun Tjörns Kommun Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Läs mer

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn Ales Kommun Diarienr: 28/8-2 Kungälvs kommun Stenungsunds Kommun Tjörns Kommun Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn Ansvarig

Läs mer

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Ale Kommun Diarienr: 2011/013-004 Kungälvs Kommun Stenungsunds Kommun Tjörns Kommun Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Läs mer

Samordningsförbundet Kungälv

Samordningsförbundet Kungälv Försäkringskassan Västra Götaland Diarienr: 2008:013.2 Kungälvs kommun Länsarbetsnämnden i Västra Götalands län Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Kungälv Ansvarig tjänsteman Per Liljebäck HAR

Läs mer

Datum: 3 april 2008 Tid: Kl Plats: Samordningsförbundets konferenslokal Västra Gatan 64, Kungälv

Datum: 3 april 2008 Tid: Kl Plats: Samordningsförbundets konferenslokal Västra Gatan 64, Kungälv Datum: 3 april 2008 Tid: Kl. 09.00 12.00 Plats: Samordningsförbundets konferenslokal Västra Gatan 64, Kungälv Närvarande: Ledamöter: Thomas Gustafsson, tjänsteman, Agneta Malmsten, tjänsteman, Gun-Marie

Läs mer

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Ale Kommun Diarienr: 2011/013-002 Kungälvs Kommun Stenungsunds Kommun Tjörns Kommun Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Läs mer

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud. Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud. Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006 Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006 Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006 1 Förvaltningsberättelse 1.1 Uppstart och bildande

Läs mer

Samordningsförbundet Kungälv

Samordningsförbundet Kungälv Försäkringskassan Västra Götaland Diarienr: 2007:013.3 Kungälvs kommun Länsarbetsnämnden i Västra Götalands län Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Kungälv Ansvarig tjänsteman Per Liljebäck HAR

Läs mer

Närvarande Agneta Malmsten, tjänsteman, ordföranden Försäkringskassan Gun-Marie Daun, (kd), vice ordförande, Kungälvs Kommun

Närvarande Agneta Malmsten, tjänsteman, ordföranden Försäkringskassan Gun-Marie Daun, (kd), vice ordförande, Kungälvs Kommun Datum: Fredagen den 12 juni 2009 Tid: Kl. 12.00 16.00 Plats: Alerummet, Kommunhuset i Alafors Närvarande Ledamöter Agneta Malmsten, tjänsteman, ordföranden Gun-Marie Daun, (kd), vice ordförande, Ersättare:

Läs mer

Förvaltningsberättelse avseende 2008 års verksamhet

Förvaltningsberättelse avseende 2008 års verksamhet 1(11) Förvaltningsberättelse avseende 2008 års verksamhet Styrelsen för Samordningsförbundet i Skövde, 222 000 2253, avger härmed årsredovisning för verksamhetsåret 2008. Verksamhetens kostnader uppgick

Läs mer

Verksamhetsplan med budget för 2008 Samordningsförbundet Norra Bohuslän

Verksamhetsplan med budget för 2008 Samordningsförbundet Norra Bohuslän Samordningsförbundet Norra Bohuslän Ansvarig tjänsteman Gudrun Emilsdottir Verksamhetsplan med budget för 2008 Samordningsförbundet Norra Bohuslän Samverkan är ett arbetssätt, men också ett synsätt, med

Läs mer

2006-11-16. Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009

2006-11-16. Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009 1 Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009 1 2 Verksamhetsplan - budget Samordningsförbundet Göteborg Centrum 2007 2009 Övergripande mål Förbundets ändamål är att inom

Läs mer

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn Ales Kommun Diarienr: 2008/009-01 Kungälvs kommun Stenungsunds Kommun Tjörns Kommun Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn

Läs mer

Delårsrapport Samordningsförbundet Skövde

Delårsrapport Samordningsförbundet Skövde 1(12) 2007-04-22 Dnr 2008-00007 Delårsrapport 2008-01-01 2008-03-31 Samordningsförbundet Skövde C:\Users\\Documents\v-ar 2008\Samordningsförbundet Skövde\Delårsrapport januari - mars 2008.doc 2 (12) Innehållsförteckning

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014 med budget 2014-2015

VERKSAMHETSPLAN 2014 med budget 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014 med budget 2014-2015 för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden (dnr 2013:12 / 1) Vår gemensamma vision: LIVSKVALITET OCH EGENFÖRSÖRJNING FÖR ALLA! 1 1. Inledning Samordningsförbund

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015 med budget 2015-2017

VERKSAMHETSPLAN 2015 med budget 2015-2017 VERKSAMHETSPLAN 2015 med budget 2015-2017 för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden (dnr 2014:11 / 1) Vår gemensamma vision: LIVSKVALITET OCH EGENFÖRSÖRJNING FÖR ALLA! 1 1. Inledning Samordningsförbund

Läs mer

Samordningsförbundet Norra Dalsland. Årsredovisning 2008 2008-01-01 2008-12-31

Samordningsförbundet Norra Dalsland. Årsredovisning 2008 2008-01-01 2008-12-31 Samordningsförbundet Norra Dalsland org nr 222 000-1800 1 (10) Samordningsförbundet Norra Dalsland Finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser mellan Västra Götalands Regionen, Försäkringskassan,

Läs mer

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Ale Kommun Diarienr: 2015/013-003 Kungälvs Kommun Stenungsunds Kommun Tjörns Kommun Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Läs mer

Presentation av. Vårt uppdrag. Sammanfattning Varför utvärdering

Presentation av. Vårt uppdrag. Sammanfattning Varför utvärdering Projekt Orvar Presentation av samhällsekonomiska utvärderingar Projekt Orvar Vårt uppdrag Resultat t av två olika perspektiv Sammanfattning Varför utvärdering Slutsatser och diskussion payoff Claes Malmquist

Läs mer

AVTAL/UPPDRAGSBESKRIVNING Uppdragsgivare Datum Diarienr Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

AVTAL/UPPDRAGSBESKRIVNING Uppdragsgivare Datum Diarienr Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn 1 AVTAL/UPPDRAGSBESKRIVNING Uppdragsgivare Datum Diarienr Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Mottagare Lokala Ledningsgruppen i Stenungsund PROJEKTETS NAMN: Stenungsunds Teamet Insatser

Läs mer

Förslag till årsredovisning för verksamhetsåret 2008 Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Förslag till årsredovisning för verksamhetsåret 2008 Samordningsförbundet Göteborg Nordost Sidan 1 av 10 Dnr 2009/03 Förslag till årsredovisning för verksamhetsåret 2008 Samordningsförbundet Göteborg Nordost Styrelsen 2008 Ordinarie ledamöter: Försäkringskassan: Peter Engwall, ordförande Göteborgs

Läs mer

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn Ale Kommun Diarienr: 2014/008-01 Kungälvs kommun Stenungsunds Kommun Tjörns Kommun Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn

Läs mer

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Datum: Måndagen den 12 maj Tid: Kl. 14.30 16.00. Plats: Marstrands Havshotell. Närv. ledamöter: Gun-Marie Daun (KD), ordförande, Jan Sammels, tjänsteman, vice ordförande, Agneta Malmsten, tjänsteman, Jan-Åke

Läs mer

Delårsrapport per den 31 augusti 2013

Delårsrapport per den 31 augusti 2013 Samordningsförbundet Östra Östergötland Delårsrapport per den 31 augusti 2013 2013-10-01 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Verksamheter... 3 2.1 Kansli... 4 2.2 Kartläggning och analys av behov

Läs mer

PROTOKOLL Nr 7/2007 1 (5) Samordningsförbundet Skövde 2007-10-26. Tid 2007-10-26. Plats Badhusgatan 29

PROTOKOLL Nr 7/2007 1 (5) Samordningsförbundet Skövde 2007-10-26. Tid 2007-10-26. Plats Badhusgatan 29 PROTOKOLL Nr 7/2007 1 (5) Sammanträde Samordningsförbundet Skövde Tid Plats Badhusgatan 29 Närvarande Anna-Britta Andersson Skövde kommun ordförande Sewon Ekberg Västra Götalandsregionen Claes-Göran Borg

Läs mer

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Datum: Fredagen den 21 mars Tid: Kl. 14.00 16.00. Plats: Samordningsförbundets konferenslokal i Nol. Kallade ledamöter: Agneta Malmsten, tjänsteman, ordförande, Boel Holgersson (C), vice ordförande, Ale

Läs mer

Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN LÄNSARBETSNÄMNDEN REGIONEN. Protokoll. Sammanträde med Samordningsförbundet Göteborg Hisingen

Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN LÄNSARBETSNÄMNDEN REGIONEN. Protokoll. Sammanträde med Samordningsförbundet Göteborg Hisingen 1 Samordningsförbundet Göteborg Hisingen (DELTA) Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN LÄNSARBETSNÄMNDEN REGIONEN Protokoll Dnr 0003/06 SAMMANTRÄDETS ART Sammanträde med Samordningsförbundet

Läs mer

Samordningsförbundet Norra Skaraborg

Samordningsförbundet Norra Skaraborg 2014 Samordningsförbundet Verksamhetsplan Finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet 2 Mål- och ramdokument Mål, syfte, principer och centrala begrepp för samordningsförbundet Övergripande mål Det

Läs mer

Verksamhetsplan 2017 Samordningsförbund Gävleborg

Verksamhetsplan 2017 Samordningsförbund Gävleborg Verksamhetsplan 2017 Samordningsförbund Gävleborg Bollnäs kommun Gävle kommun Hofors kommun Hudiksvalls kommun Ljusdals kommun Nordanstigs kommun Ockelbo kommun Ovanåkers kommun Sandvikens kommun Söderhamns

Läs mer

Finsam Karlskoga/Degerfors Verksamhetsplan & budget 2007-2009

Finsam Karlskoga/Degerfors Verksamhetsplan & budget 2007-2009 Finsam Karlskoga/Degerfors Verksamhetsplan & budget 2007-2009 1 Verksamhetsplan & budget Finsam Karlskoga/ Degerfors för Perioden 2007 2009 Övergripande mål Förbundets ändamål är att inom Degerfors och

Läs mer

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta Enligt arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta Enligt arbetsutskottets förslag STRÖMSTADS KOMMUN Ärenden Sida 24 (38) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-10-24 KS/2013 0159 KS 116 Årsredovisning med verksamhetsberättelse för Samordningsförbundet Norra Bohuslän Kommunstyrelsen

Läs mer

Samordningsförbundet

Samordningsförbundet Årsredovisning 2014 Falköping/Tidaholm Ordförande: Hasse Andersson Förbunds chef: Margaretha Eriksson SAMMANFATTNING Finansiella samordningsförbund har sin grund i de strukturella faktorer som gör det

Läs mer

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn Ale Kommun Diarienr: 2009/008-01 Kungälvs kommun Stenungsunds Kommun Tjörns Kommun Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn

Läs mer

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn Ale Kommun Diarienr: 2011/008-01 Kungälvs kommun Stenungsunds Kommun Tjörns Kommun Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn

Läs mer

Innan styrelsemötet diskuterade styrelsen om hur man ska se på jävssituationer. Samordningsförbundets revisorer redde ut begreppen.

Innan styrelsemötet diskuterade styrelsen om hur man ska se på jävssituationer. Samordningsförbundets revisorer redde ut begreppen. Datum: Tisdagen den 25 november Tid: Kl. 13.00 15.30 Plats: Hotell Fars Hatt i Kungälv Närv. ledamöter: Gun-Marie Daun (KD), ordförande, Jan Sammels, tjänsteman, vice ordförande, Lena Erlandsson, tjänsteman,.

Läs mer

ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2009 SAMORDNINGSFÖRBUNDET MÖLNDAL PARTILLE HÄRRYDA LERUM

ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2009 SAMORDNINGSFÖRBUNDET MÖLNDAL PARTILLE HÄRRYDA LERUM ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2009 SAMORDNINGSFÖRBUNDET MÖLNDAL PARTILLE HÄRRYDA LERUM Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN ARBETSFÖRMEDLINGEN REGIONEN 1(14) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Samordningsförbundet Uddevalla, Orust och Färgelanda Org.nr 222000 2592 Finansiell samordning av rehabilitering mellan Försäkringskassan,

Samordningsförbundet Uddevalla, Orust och Färgelanda Org.nr 222000 2592 Finansiell samordning av rehabilitering mellan Försäkringskassan, Samordningsförbundet Uddevalla, Orust och Färgelanda Org.nr 222000 2592 Finansiell samordning av rehabilitering mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Västra Götalandsregionen och kommunerna Uddevalla,

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Revisionsrapport Bert Hedberg Cert. kommunal revisor Granskning av årsredovisning 2012 Västra Mälardalens Samordningsförbund Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1. Inledning...2 1.1. Bakgrund...2

Läs mer

Revisionsrapport Samordningsförbundet Consensus Älvsbyn

Revisionsrapport Samordningsförbundet Consensus Älvsbyn Revisionsrapport Revision 2010 Per Ståhlberg, certifierad kommunal revisor Samordningsförbundet Consensus Älvsbyn Bo Rehnberg, certifierad kommunal revisor 2011-05-03 Per Ståhlberg, projektledare Samordningsförbundet

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2011

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2011 VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2011 Beslutad vid styrelsemöte den 24 november 2010 Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp 461 83 Trollhättan Organisationsnummer: 222 000-1719 Verksamhetsplan

Läs mer

Delårsrapport. för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden första halvåret (Dnr 2016:03 / 6) Vår gemensamma vision:

Delårsrapport. för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden första halvåret (Dnr 2016:03 / 6) Vår gemensamma vision: Delårsrapport för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden första halvåret 2016 (Dnr 2016:03 / 6) Vår gemensamma vision: LIVSKVALITET OCH EGENFÖRSÖRJNING FÖR ALLA! 1 (7) Delårsrapport 2016 1. Sammanfattning

Läs mer

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Skåne Nordost

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Skåne Nordost Ansökan om medel från Samordningsförbundet Skåne Nordost Bakgrund Ovanstående Samordningsförbund bildades den 1 januari 2011, bildandet gjordes genom en ombildning av Samordningsförbundet i Kristianstads

Läs mer

Deltagare i samverkan

Deltagare i samverkan SAMORDNINGSFÖRBUNDET VÄNERSBORG/MELLERUD Deltagare i samverkan uppföljning med stöd av Excel 27 Förord I detta dokument sammanställs statistik kring deltagare i samverkan. Dokumentet är en bilaga till

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Samordningsförbund Gävleborg

Verksamhetsplan 2015 Samordningsförbund Gävleborg Verksamhetsplan 2015 Samordningsförbund Gävleborg Bollnäs kommun Gävle kommun Hofors kommun Hudiksvalls kommun Ljusdals kommun Nordanstigs kommun Ockelbo kommun Ovanåkers kommun Sandvikens kommun Söderhamns

Läs mer

PROJEKTETS NAMN: Samordnare FaR

PROJEKTETS NAMN: Samordnare FaR 1 AVTAL/UPPDRAGSBESKRIVNING Uppdragsgivare Datum Diarienr Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn (Org.nr 222000-1941) Mottagare Praktikertjänst AB Vårdcentralen Kusten, Ytterby (Org.

Läs mer

Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN LÄNSARBETSNÄMNDEN REGIONEN

Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN LÄNSARBETSNÄMNDEN REGIONEN 1 Samordningsförbundet Göteborg Hisingen (DELTA) Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN LÄNSARBETSNÄMNDEN REGIONEN Protokoll Dnr 0005/07 SAMMANTRÄDETS Sammanträde med Samordningsförbundet

Läs mer

Slutrapport Rehabiliteringsekonomiska kalkyler Projekt Orvar. Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn 2009-11-12

Slutrapport Rehabiliteringsekonomiska kalkyler Projekt Orvar. Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn 2009-11-12 Slutrapport Rehabiliteringsekonomiska kalkyler Projekt Orvar Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn 2009-11-12 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Sammanfattning... 3 Vad är

Läs mer

Innehåll. 1. Förbundets ändamål och uppgifter Verksamhetsidé & Mål Organisation Verksamhetsplan Budget

Innehåll. 1. Förbundets ändamål och uppgifter Verksamhetsidé & Mål Organisation Verksamhetsplan Budget Verksamhetsplan & budget 2016 Innehåll 1. Förbundets ändamål och uppgifter... 2 2. Verksamhetsidé & Mål... 3 3. Organisation... 5 4. Verksamhetsplan 2016... 6 5. Budget 2016... 8 www.samordningtrelleborg.se

Läs mer

Consensus i Älvsbyn Samordningsförbund ÅRSREDOVISNING 2014. 2014-01-01----2014-12-31 Samordningsförbundet Consensus Organisationsnummer: 222000-2261

Consensus i Älvsbyn Samordningsförbund ÅRSREDOVISNING 2014. 2014-01-01----2014-12-31 Samordningsförbundet Consensus Organisationsnummer: 222000-2261 Consensus i Älvsbyn Samordningsförbund ÅRSREDOVISNING 2014 2014-01-01----2014-12-31 Samordningsförbundet Consensus Organisationsnummer: 222000-2261 Styrelsen för Samordningsförbundet Consensus i Älvsbyn,

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf VERKSAMHETSPLAN och BUDGET ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk 2011-2013

Läs mer

Verksamhetsplan RAR 2012 Dnr RAR12-04

Verksamhetsplan RAR 2012 Dnr RAR12-04 Samordningsförbundet RAR i Sörmland 1. Inledning RAR:s verksamhetsidé är att löpande erbjuda samverkansaktiviteter, processtöd samt utvärderingar som utarbetas gemensamt med medlemmarna. Omfattningen styrs

Läs mer

Statistik januari-december 2013 Samordningsförbundet Göteborg Centrum

Statistik januari-december 2013 Samordningsförbundet Göteborg Centrum Statistik januari-december 203 Samordningsförbundet Göteborg Centrum I bilagan presenteras statistik för aktiviteter finansierade av Samordningsförbundet Göteborg Centrum. Aktiviteterna som vänder sig

Läs mer

358 Sammanträdet öppnas Ordförande Gun-Marie Daun (KD), Kungälvs Kommun, öppnar mötet.

358 Sammanträdet öppnas Ordförande Gun-Marie Daun (KD), Kungälvs Kommun, öppnar mötet. Datum: Fredagen den 20 februari 2015 Tid: Kl. 09.00 10.30 Plats: Stora konferenslokalen Kållekärr Vårdcentral på Tjörn. Närv. ledamöter: Gun-Marie Daun (KD), ordförande, Jan Sammels, vice ordförande, tjänsteman,

Läs mer

Samordningsförbundet Activus

Samordningsförbundet Activus www.pwc.se Revisionsrapport Revision 2015 Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Samordningsförbundet Activus Mars 2016 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Syfte och

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Förbundsordning för Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Förbundsordning för Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Samordningsförbundet har inrättats med stöd av lagen (2003:1 210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1 Förbundets

Läs mer

Verksamhetsplan och budget för. Samordningsförbundet Härnösand/Timrå 2012-2014

Verksamhetsplan och budget för. Samordningsförbundet Härnösand/Timrå 2012-2014 Verksamhetsplan och budget för Samordningsförbundet Härnösand/Timrå 2012-2014 Detaljplan för verksamhetsåret 2012 och en översikt för perioden 2013-2014 Fastställd av Samordningsförbundets styrelse den

Läs mer

Verksamhetsplan 2017

Verksamhetsplan 2017 Förslag till Verksamhetsplan 2017 med budget 2017-2019 för Finnvedens Samordningsförbund Förbundets vision: DELAKTIGHET SOM GER BÄTTRE EGENUPPLEVD HÄLSA, ÖKAD ARBETSFÖRMÅGA OCH HÖGRE GRAD AV EGENFÖRSÖRJNING

Läs mer

Avsiktsförklaring för finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet för Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud

Avsiktsförklaring för finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet för Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud 1 BIL 2 Avsiktsförklaring för finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet för Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud Förslag till beslut Beredningsgruppen beslutar ställa sig bakom denna promemoria

Läs mer

Samordningsförbundet Norra Dalsland SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1

Samordningsförbundet Norra Dalsland SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Samordningsförbundet Norra Dalsland SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Sammanträdesdatum 20110222 Plats och tid Bengtsfors 13.00-15.30 Beslutade Ordf. Björn Smith Försäkringskassan Vice ordf. Lennart Jonasson Christina

Läs mer

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Datum: Fredagen den 15 april 2011 Tid: Kl. 14.00 16.30 Plats: s konferenslokal på Hisingen i Göteborg Närv. Georg Hohner, tjänsteman, ledamöter: Agneta Malmsten, tjänsteman, Gun-Marie Daun (KD), Ersättare:

Läs mer

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Pyramis. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Pyramis. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult Revisionsrapport Revision 2011 Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Samordningsförbundet Pyramis Robert Bergman Revisionskonsult April 2012 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2

Läs mer

Protokoll Dnr: 0005/09

Protokoll Dnr: 0005/09 1 Samordningsförbundet Göteborg Hisingen (DELTA) Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN ARBETSFÖRMEDLINGEN REGIONEN Protokoll Dnr: 0005/09 SAMMANTRÄDES ART Sammanträde med Samordningsförbundet

Läs mer

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn Ale Kommun Diarienr: 2010/008-01 Kungälvs kommun Stenungsunds Kommun Tjörns Kommun BIL 2 Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och

Läs mer

Våga se framåt, där har du framtiden!

Våga se framåt, där har du framtiden! Våga se framåt, där har du framtiden! Det finansiella Samordningsförbundet Västerås Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget Västmanland samt Västerås stad har den 1 maj 2010 gemensamt bildat

Läs mer

Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng

Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng Finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser mellan Landstinget i Värmland, Västra Götalands Regionen, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen,

Läs mer

Årsredovisning för 2014

Årsredovisning för 2014 1(17) 2015-02-23 Dnr 2015-000 02 Årsredovisning för 2014 Sammanfattning av årets verksamhet: Styrelsen för Samordningsförbundet i Östra Skaraborg, 222 000 2253, avger härmed årsredovisning för verksamhetsåret

Läs mer

SOFINT Mari Grönlund STYRELSEN VERKSAMHETSPLAN 2014

SOFINT Mari Grönlund STYRELSEN VERKSAMHETSPLAN 2014 SOFINT Mari Grönlund STYRELSEN VERKSAMHETSPLAN 2014 1 Verksamhet 1.1 Ändamål Samordningsförbundet SOFINT, i Norra Örebro län, bildades med syfte att främja samverkan mellan samhälleliga organisationer

Läs mer

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Activus Piteå. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Activus Piteå. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult Revisionsrapport Revision 2011 Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Samordningsförbundet Activus Piteå Robert Bergman Revisionskonsult Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1.

Läs mer

Verksamhetsplan Budget 2007

Verksamhetsplan Budget 2007 Lycksele Verksamhetsplan Budget 2007 Samordningsförbundet Lycksele Lycksele kommun, Landstinget i Västerbotten, LAN Västerbotten, Försäkringskassan Västerbotten 1 1. Samordningsförbundet...3 Inledning...3

Läs mer

Sammanträdesdatum. Bengtsfors 09:00-12:00. Ulrica Sandzén ansvarig tjänsteman Gunilla Nyrén Blom adm ass. Ulrica Sandzén. Ewa Arvidsson.

Sammanträdesdatum. Bengtsfors 09:00-12:00. Ulrica Sandzén ansvarig tjänsteman Gunilla Nyrén Blom adm ass. Ulrica Sandzén. Ewa Arvidsson. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Bengtsfors 09:00-12:00 Beslutade Ordf. Ewa Arvidsson Västra Götalandsregionen Vice ordf Björn Smith Försäkringskassan Ulrika Jörkander Arbetsförmedlingen Anne Sörqvist

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling 5.10

Laholms kommuns författningssamling 5.10 Laholms kommuns författningssamling 5.10 Förbundsordning för Samordningsförbundet i Halland antaget av kommunfullmäktige den 24 april 2012, 65 Samordningsförbundet har inrättats med stöd av lagen (2003:1210)

Läs mer

Innehållsförteckning. Inledning 1. Övergripande mål och syfte 1. Målgrupper 1. Verksamheter under Uppföljning och utvärdering 6

Innehållsförteckning. Inledning 1. Övergripande mål och syfte 1. Målgrupper 1. Verksamheter under Uppföljning och utvärdering 6 VERKSAMHETSPLAN 2012 Innehållsförteckning Inledning 1 Övergripande mål och syfte 1 Målgrupper 1 Organisation Styrelsens uppgifter Beredningsgruppens uppgifter Tjänstemannens uppgifter Revisorer 2 Verksamheter

Läs mer

Förbundsordning för Växjö samordningsförbund (FINSAM)

Förbundsordning för Växjö samordningsförbund (FINSAM) Styrande dokument Senast ändrad 2013-03-19 Förbundsordning för Växjö samordningsförbund (FINSAM) Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Växjö samordningsförbund (FINSAM) Dokumentnamn Förbundsordning

Läs mer

Utanförskapets kostnader

Utanförskapets kostnader Utanförskapets kostnader Försörjningsstöd, sjukpenning, sjuk- och aktivitetsersättning, a-kassa mm Långvarig ohälsa sjukvård och mediciner Missbruk behandling, kriminalitet mm Familjeproblem, skolproblem,

Läs mer

Resultat från uppföljning i Västra Götaland 2010

Resultat från uppföljning i Västra Götaland 2010 Berit Björnered Resursperson för uppföljning Västra Götaland 2011-01-17 1 (7) Resultat från uppföljning i Västra Götaland 2010 Uppföljningssystemet DIS Deltagare i samverkan. DIS är ett uppföljningssystem

Läs mer

Samordningsförbundet Norra Dalsland. Revisionsrapport Styrelsens ansvar KPMG AB. Antal sidor: 6. FörvrevRapport08.doc

Samordningsförbundet Norra Dalsland. Revisionsrapport Styrelsens ansvar KPMG AB. Antal sidor: 6. FörvrevRapport08.doc ABCD Samordningsförbundet Norra Dalsland Styrelsens ansvar KPMG AB Antal sidor: 6 FörvrevRapport08.doc 2009 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent

Läs mer

Revisionsrapport Samordningsförbundet Activus Piteå

Revisionsrapport Samordningsförbundet Activus Piteå Revisionsrapport Revision 2010 Per Ståhlberg, certifierad kommunal revisor Samordningsförbundet Activus Piteå Bo Rehnberg, certifierad kommunal revisor 2011-05-03 Per Ståhlberg, projektledare Samordningsförbundet

Läs mer

Lag 2003:1210 om finansiell samordning

Lag 2003:1210 om finansiell samordning Lag 2003:1210 om finansiell samordning 7 Ett samordningsförbund har till uppgift att: 1. besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen 2. stödja samverkan mellan samverkansparterna 3.

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Burlöv- Staffanstorp

Förbundsordning för Samordningsförbundet Burlöv- Staffanstorp FÖRFATTNING 1.7 1(5) Antagen av kommunstyrelsen 11/12 Reviderad av kommunfullmäktige 183/14 2014-KS-486 Förbundsordning för Samordningsförbundet Burlöv- Staffanstorp Samordningsförbundet Burlöv-Staffanstorp

Läs mer

Rapport projekt GRUS

Rapport projekt GRUS 1 Samhällsekonomiska utvärderingar och analyser Rapport projekt GRUS Karlskoga/Degerfors Samordningsförbund 2008-10-27 Projekt Grus har en payoff-tid för samhället på 27 månader. Den långsiktiga lönsamheten

Läs mer

Budget 2011. Karin Martinsson Styrelsemöte 2010 11 24

Budget 2011. Karin Martinsson Styrelsemöte 2010 11 24 Samordningsförbundet Göteborg Väster Karin Martinsson Styrelsemöte 2010 11 24 Tjänsteutlåtande Dnr 2010/23 Pkt 3 Budget 2011 I detta tjänsteutlåtande lämnas förslag till budget för Samordningsförbundet

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(5) Plats och tid: onsdagen den 27 augusti 2014, kl 13:15-15.00 Arbetsförmedlingen Örebro Beslutande: Torgny Larsson Anneli Moilanen Anders Hagström Liisa Ejdenwik Charlotta Englund Ersättare: Mats Einestam

Läs mer

Samordningsförbundet Consensus

Samordningsförbundet Consensus www.pwc.se Revisionsrapport Revision 2015 Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Samordningsförbundet Consensus Mars 2016 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Syfte och

Läs mer

Samordningsförbundet Degerfors/Karlskoga

Samordningsförbundet Degerfors/Karlskoga Förbundsordning för Samordningsförbundet i Degerfors/Karlskoga i Örebro län Samordningsförbundet i Degerfors/Karlskoga i Örebro län (nedan kallat Förbundet) har inrättats med stöd av Lag om finansiell

Läs mer

Samordningsförbundet Göteborg Nordost PROTOKOLL Styrelsen Dnr 2006/01 1(5) Box 119 21 Sammanträde 2006-06-12 404 39 Göteborg

Samordningsförbundet Göteborg Nordost PROTOKOLL Styrelsen Dnr 2006/01 1(5) Box 119 21 Sammanträde 2006-06-12 404 39 Göteborg Samordningsförbundet Göteborg Nordost PROTOKOLL Styrelsen Dnr 2006/01 1(5) Tid: 12 juni kl 13.00-16.15 Plats: Arbetsförmedlingen Svingeln, Vestagatan 2 Närvarande: Ledamöter: Ersättare: Lennart Johansson

Läs mer

Delårsredovisning 2008 med delårsbokslut

Delårsredovisning 2008 med delårsbokslut Delårsredovisning 2008 med delårsbokslut Innehållsförteckning... Sida 1. Inledning... 3 2. Organisation 2.1 Styrelse... 3 2.2 Revision... 4 2.3 Förbundskansli... 4 3. Insatser och resultat... 4 4. Styrelsens

Läs mer

Granskning av Samordningsförbundet i Kramfors Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Granskning av Samordningsförbundet i Kramfors Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Granskning av Samordningsförbundet i Kramfors 2016 Revisionsrapport LANDSTINGETS REVISORER 2017 04 28 17REV37 2(7) Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 2 Syfte och övergripande revisionsfrågor... 3 3 Revisionskriterier...

Läs mer

Innehållsförteckning. Inledning 1. Övergripande mål och syfte 1. Verksamhetens inriktning 3. Uppföljning och utvärdering 7. Finansiering 7.

Innehållsförteckning. Inledning 1. Övergripande mål och syfte 1. Verksamhetens inriktning 3. Uppföljning och utvärdering 7. Finansiering 7. VERKSAMHETSPLAN 2013 Innehållsförteckning Inledning 1 Övergripande mål och syfte 1 Organisation Styrelsens uppgifter Beredningsgruppens uppgifter Tjänstemannens uppgifter Revisorer 2 Verksamhetens inriktning

Läs mer

SAMORDNINGSFÖRBUNDET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 5 VÄNERSBORG/MELLERUD Sammanträdesdatum sida (15)

SAMORDNINGSFÖRBUNDET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 5 VÄNERSBORG/MELLERUD Sammanträdesdatum sida (15) Nr 5 2007-01-11 1(15) Plats och tid Samordningsförbundets kontor, torsdagen den 11 januari 2007, klockan 09.00 12.00 ande Lennart Niklasson (Kommunerna) Thomas Gustafsson (Länsarbetsnämnden) Els-Marie

Läs mer

Om samordningsförbundet. Uppdraget

Om samordningsförbundet. Uppdraget Verksamhetsplan för Fryksdalens Samordningsförbund 2015 Om samordningsförbundet Uppdraget Fryksdalens Samordningsförbund är en egen juridisk enhet och startades upp i februari 2008 med Sunne kommun, Torsby

Läs mer

Samordningsförbundet Göteborg Nordost Delårsredovisning

Samordningsförbundet Göteborg Nordost Delårsredovisning Samordningsförbundet Göteborg Nordost Delårsredovisning 2016-03-31 Sida 2 av 8 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST... 4 UPPFÖLJNING AV VERKSAMHET... 4 Diagram: Utskrivningsanledningar...

Läs mer

PROTOKOLL Nr 5/2009 1 (6) Samordningsförbundet Skövde 2009-09-25. Tid 2009-09-25

PROTOKOLL Nr 5/2009 1 (6) Samordningsförbundet Skövde 2009-09-25. Tid 2009-09-25 PROTOKOLL Nr 5/2009 1 (6) Sammanträde Samordningsförbundet Skövde Tid Plats Närvarande Petter Heléns gata 2, Skövde Sewon Ekberg Västra Götalandsregionen ordförande Torgny Andersson Försäkringskassan vice

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2011 januari-juni

DELÅRSRAPPORT 2011 januari-juni DELÅRSRAPPORT 2011 januari-juni Innehållsförteckning Uppdrag 2 Organisation 3 Styrelsen 3 Styrelsens uppgifter 3 Beredningsgruppens uppgifter 3 Tjänstemannens uppgifter 3 Revisorer 3 Under verksamhetsåret

Läs mer

Syfte Fler friska unga kvinnor i åldern 18 34 år i Hjo, Tibro och Karlsborgs kommuner. Fler unga kvinnor till arbete, utbildning.

Syfte Fler friska unga kvinnor i åldern 18 34 år i Hjo, Tibro och Karlsborgs kommuner. Fler unga kvinnor till arbete, utbildning. 1 AVTAL Uppdragsgivare Datum Diarienr Samordningsförbundet 2007-0003 HjoTiBorg 2007-09-05 Mottagare Tibro kommun Arbetsmarknadsenheten Insatser av generell art Ja Nej X Insatser för grupper Ja X Nej PROJEKTETS

Läs mer

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling Sid 1 (6) FÖRBUNDSORDNING FÖR SAMORDNINGSFÖRBUNDET BOTKYRKA, HUDDINGE OCH SALEM Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem (nedan kallat Förbundet) i Stockholms län har inrättats med stöd av Lag

Läs mer

Samhällsekonomiska utvärderingar och analyser. Slutrapport Samhällsekonomisk utvärdering JobbCentrum. Karlskoga - Degefors samordningsförbund

Samhällsekonomiska utvärderingar och analyser. Slutrapport Samhällsekonomisk utvärdering JobbCentrum. Karlskoga - Degefors samordningsförbund Samhällsekonomiska utvärderingar och analyser Slutrapport Samhällsekonomisk utvärdering JobbCentrum Karlskoga - Degefors samordningsförbund 25/10-2008 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Ekonomisk

Läs mer

Samordningsförbundet Activus

Samordningsförbundet Activus www.pwc.se Revisionsrapport Revision 2016 Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Samordningsförbundet Activus April 2017 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Syfte

Läs mer

Förslag till budget år 2007

Förslag till budget år 2007 Samordningsförbundet Göteborg Hisingen (DELTA) Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN LÄNSARBETSNÄMNDEN REGIONEN Ola Andersson Tjänsteutlåtande Dnr: 0005/06 2006-09-26 Ärende nr 6 Förslag

Läs mer