Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn"

Transkript

1 Ale Kommun Diarienr: 2011/ Kungälvs Kommun Stenungsunds Kommun Tjörns Kommun Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Förbundschef Per Liljebäck HAR GODKÄNTS AV SAMORDNINGSFÖRBUNDET ALE, KUNGÄLV, STENUNGSUND OCH TJÖRN

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sidan Delårsrapport för perioden Bakgrund 3 2. Organisation Samarbetspartners 3 3. Sammanfattning av delåret Insatser Resultat Utgångspunkten Resultat Ale Teamet Resultat Stenungsunds Teamet Resultat Tjörns Teamet Resultat Arbetsvägledare sjuk- och aktivitetsersättning Resultat Tidig samordnad rehabilitering på VåC Resultat Träningsaktiviteter Resultat Neuropsykiatriska utredningar Resultat Projekten Jordhammars Växtkraft Stenungsund Resultat Grön habilitering och levande trädgård på Tjörn Resultat Föreningspool Tjörn Konferenser Samverkansorganisation m.m Ekonomisk berättelse för perioden Sammanfattning ekonomi Bidrag Uppföljning av verksamhet och projekt Finansieringsanalys Uppföljning av mål 11 Bilaga A Styrelse fr. o m och t. o. m Bilaga A Styrelse fr. o m och t. o. m Bilaga B Resultat Tidig och samordnad rehabilitering på Vårdcentral 14 2

3 DELÅRSRAPPORT FÖR SAMORDNINGSFÖRBUNDET ALE, KUNGÄLV, STENUNGSUND OCH TJÖRN 1. Bakgrund Den 1 oktober 2005 bildades ett Samordningsförbund (SOF) mellan Arbetsförmedling, Försäkringskassa, Kungälvs Kommun och Västra Götalandsregionen i enlighet med lagen 2003:1 210 om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet. Från och med den 1 april 2008 har Samordningsförbundet utvidgats till att geografiskt omfatta fyra kommuner, Ale Kommun, Kungälvs Kommun, Stenungsunds Kommun och Tjörns Kommun. Samordningsförbundets namn är - Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn (org.nr ). Samordningsförbundet är en myndighetsgemensam satsning för samordning av rehabilitering och återgång till egen försörjning mellan Arbetsförmedling, Försäkringskassa, Hälso- och sjukvård och Kommuner. Samverkan är inte ett tillstånd som går att uppnå vid ett givet tillfälle utan en ständigt levande process som varje dag måste erövras, etableras och ständigt underhållas. (Samverkansutredningens betänkande SOU 2000:114) 2. Organisation Förbundet leds av en styrelse med fyra ledamöter och sex ersättare (Bil. A). Ledamöterna kommer från de fyra huvudmännen (sju medlemmar) Arbetsförmedling, Försäkringskassa och Västra Götalandsregionen har var sin ersättare. Kommunerna har tre ersättare, en från varje kommun utom från den kommun som har en ordinarie ledamot. Kungälvs Kommun har innehaft ordförandeskapet fram t o m och Arbetsförmedlingen har innehaft vice ordförandeskapet. Därefter skedde byte av ordförande och vice ordförande. Från och med innehar Arbetsförmedlingen ordförandeskapet och Västra Götalandsregionen vice ordförandeskapet. Förbundschefen leder och driver arbetet utifrån de mål, riktlinjer och den organisation som Samordningsförbundet har fastställt. Förbundschefen tar fram underlag till styrelsen inför beslut och är länken mellan Samordningsförbundet och dess samarbetspartners, lokala ledningsgrupper, handläggarteam och övriga aktörer. 2.1 Samarbetspartners I varje kommun finns en lokal ledningsgrupp (LLG). Ledningsgruppen består av chefspersoner från kommun, arbetsförmedling, försäkringskassa och vården. Ledningsgrupperna har sedan något år sedan fått en utökad roll i Samordningsförbundets arbete, exempelvis med att ta fram underlag på förslag för kommande insatser och projekt i kommunerna. Handläggarteamen arbetar med det praktiska utförandet. Handläggarteamen består av professioner från förbundsmedlemmarna. Det finns ett handläggarteam i varje kommun. 3

4 Samordningsförbundet kan även ha andra samarbetspartners exempelvis externa aktörer som på uppdrag av någon av huvudmännen genomför insatser. 3. Sammanfattning av delåret Samordningsförbundets styrelse har under delåret hållit fyra sammanträden. Gun-Marie Daun, ordf. (KD), Kungälvs Kommun och Georg Hohner, vice ordf., tjänsteman Arbetsförmedlingen, har utgjort Samordningsförbundets presidium t o m 31 mars Från 1 april 2011 utgörs presidiet av Georg Hohner, ordf., tjänsteman, Arbetsförmedlingen och Jan-Åke Simonsson, vice ordf., (S), Västra Götalandsregionen Presidiet har under delåret 2010 hållit tre protokollförda sammanträden varav ett varit ett telefonmöte. Per Liljebäck arbetar som förbundschef för Samordningsförbundet. Samordningsförbundets ekonomiadministration har under perioden köpts av Västra Götalandsregionens administrativa centrum för ekonomifrågor. Verksamhetens kostnader uppgick enligt resultaträkningen till tkr. Samordningsförbundets ingående egna kapital årsskiftet 2010/2011 var tkr. Periodens verksamhet lämnade ett resultat på 199 tkr. Det utgående egna kapitalet per den 31 augusti 2011 är tkr. Se vidare under rubriken 4. Ekonomisk berättelse för delåret Insatser Arbetslivsinriktade Projekt Utgångspunkten som syftar till att tidigt och snabbt kunna sätta in relevanta åtgärder för ungdomar i ålder år, så att ungdomarna får förutsättningar att kunna arbeta, utbilda sig, delta i annan aktivitet eller uppnå en bättre livskvalité. Projektägare: Kungälvs Kommun. Projekt Ale Teamet riktar sig till personer i åldern år som bedöms ha arbetsförmåga men är i behov av samordnat stöd/insatser för att bli klara sin egen försörjning. Projektägare: Arbetsförmedlingen Ale. Projekt Stenungsund Teamet riktar sig till personer i åldern år som bedöms ha arbetsförmåga men är i behov av samordnat stöd/insatser för att bli klara sin egen försörjning. Projektägare: Stenungsunds Kommun. Projekt Tjörn Teamet riktar sig till personer i åldern år som bedöms ha arbetsförmåga men är i behov av samordnat stöd/insatser för att bli klara sin egen försörjning. Projektägare: Tjörns Kommun. Arbetsvägledare sjuk- och aktivitetsersättning Ingår numera som resurs i Utgångspunkten respektive Ale Teamet Projekt Tidig samordnad rehabilitering på vårdcentral Projektet inriktar sig på att snabbt och effektivt och utan onödiga liggtider rehabilitera individer till ett aktivt 4

5 liv. Målgruppen är personer i åldern år som söker vård på vårdcentral och som behöver samordnad rehabilitering. Försäkringskassan har personal på vårdcentraler för att tillsammans med läkare och annan vårdpersonal hjälpa individer till snabbare rehabiliteringsinsatser. Projektägare: Försäkringskassan. Stöd och bedömningsinsatser Projekt Träningsaktiviteter riktar sig till personer som kan ha behov av att utföra viss fysisk aktivitet i sin rehabilitering. Man behöver inte vara sjukskriven för delta i sådan aktivitet utan även i det förebyggande perspektivet kan det vara en insats som gör god verkan för många inom de målgrupper som Samordningsförbundet arbetar med. Gemensamt verktyg för samtliga team. Neuropsykiatriska utredningar. Projektet ska skapa lokala förutsättningar för att göra neuropsykiatriska utredningar för grupp av personer i åldern år. Projektet upphörde 31 maj Projektägare: Kungälvs sjukhus. Projektet Jordhammars Växtkraft Stenungsund Jordhammars Växtkraft arbetar med grön rehabilitering inom odling. Projektet förfogar över en av kommunen inköpt handelsträdgård med ett flertal växthus. Inom verksamheten skall odling och försäljning av ekologiskt odlade grönsaker äga rum. En del av projektet bygger på skapande av s.k. sociala företag drivna av deltagare i projektet. Är ett ESF-projekt. Projektägare: Stenungsunds Kommun. Grön habilitering och levande trädgård på Tjörn Grön habilitering och levande trädgård arbetar med grön rehabilitering inom odling men ska också kunna erbjuda deltagarna studier genom den nära samverkan som finns mellan Billströmska folkhögskolan och Tjörns kommun. Är ett ESF-projekt. Projektägare: Tjörns Kommun. Projekt föreningspool Målgruppen består av personer i arbetsför ålder med olika former av arbetshinder vilket innebär att de kan ha varit borta från arbetsmarknaden under lång tid Personerna ska i föreningspoolen kunna utföra både praktiska och administrativa göromål för föreningar i Tjörns Kommun. Genom att kunna vara med i föreningspoolen och där träna upp sin arbetsförmåga så är förhoppningen att dessa personer på sikt skall inträda på den öppna arbetsmarknaden. Projektägare: Tjörns Kommun. 3.2 Resultat Utgångspunkten Under perioden har 136 personer varit aktuella hos Utgångspunkten. Under perioden har man avslutat 96 ärenden, 48 kvinnor och 48 män. Av dessa har 65 personer efter avslutad insats egen försörjning (ca 68 %). %). Målet är satt till att 35 % av personerna ska efter avslutad insats ha egen försörjning. Målet nåddes under perioden. 86 personer var under 25 år och mer än hälften av ärendena, 54 stycken, avslutades inom tre månader och 89 ärenden inom nio månader. 5

6 Teamet har haft ett antal konsultationer under perioden men kan inte uppge exakt siffra. Projektägare: Kungälvs Kommun. Styrelsen har avsatt en årsbudget på tkr för att driva Utgångspunkten. 3.3 Resultat Ale Teamet Under perioden har man arbetat med 50 ärenden. Av dessa har 30 avslutats, 19 kvinnor och 11 män. Sex personer har efter avslutad insats egen försörjning (20 %). Målet är satt till att 20 % av personerna ska efter avslutad insats ha egen försörjning. Målet nåddes under perioden. 16 personer var mellan år och endast två under 26 år. 13 ärenden avslutades inom tre månader och 24 ärenden inom nio månader. De flesta av ärendena har blivit föremål för ytterligare rehabiliteringsinsatser innan det blir aktuellt med insatser mot arbete. De ärenden som lyfts till teamet har ofta en komplex problematik. Teamet har haft ett antal konsultationer under perioden men kan inte uppge exakt siffra. Projektägare: Arbetsförmedlingen Ale. Styrelsen har avsatt tkr på årsbasis för projektet. 3.4 Resultat Stenungsunds Teamet Under perioden har man arbetat med 27 personer. Av dessa är 18 avslutade, 11 kvinnor och 7 män. Sju personer har efter avslutad insats egen försörjning (26 %). Målet är satt till att 20 % av personerna ska efter avslutad insats ha egen försörjning. Målet nåddes under perioden. De ärenden som lyfts till teamet har ofta en komplex problematik. Teamet har haft 13 stycken konsultationer under perioden. Projektägare: Stenungsunds Kommun. Styrelsen har avsatt 940 tkr på årsbasis för projektet. 3.5 Resultat Tjörns Teamet Under perioden har man arbetat med 35 personer. Av dessa är 21 avslutade, 14 kvinnor och 7 män. Åtta personer har efter avslutad insats egen försörjning (23 %). Målet är satt till att 20 % av personerna ska efter avslutad insats ha egen försörjning. Målet nåddes under perioden. De ärenden som lyfts till teamet har ofta en komplex problematik. Teamet har haft 13 stycken konsultationer under perioden. Projektägare: Tjörns Kommun. Styrelsen har avsatt 800 tkr på årsbasis för projektet. 3.6 Resultat Arbetsvägledare sjuk- och aktivitetsersättning Ska främst arbeta med de personer där sjuk- och aktivitetsersättning kommer att/har upphöra/upphört. Insatser har under 2010 pågått i kommunerna Ale och Kungälv. 6

7 Arbetsvägledaren arbetar halvtid i Ale Teamet och halvtid i Utgångspunkten. Resultaten medräknas i dessa projekt. Projektägare: Arbetsförmedlingen Kungälv. Styrelsen har avsatt 500 tkr på årsbasis för insatsen. 3.7 Resultat Projekt Tidig samordnad rehabilitering på vårdcentral Försäkringskassan har personal på vårdcentraler för att tillsammans med vårdpersonal snabbt komma i gång med rehabiliteringsinsatser för patienter om behov finns samt informera och diskutera sjukförsäkringsfrågor, 194 ärenden har varit aktuella under perioden. En del av dessa ärenden kan remitteras vidare till våra team för ytterligare insatser. På alla vårdcentraler utom Allemanshälsan, Nödinge, Stenungstorg och Stora Höga kan Försäkringskassan koppla upp sig och arbeta på plats. På alla vårdcentraler genomförs Dialoginsatser 1-2 gånger under året där rutiner och läkarunderlag diskuteras. Utförligare resultatredovisning finns i bilaga B. Projektägare: Försäkringskassan. Styrelsen har avsatt 450 tkr på årsbasis för projektet. 3.8 Resultat Träningsaktiviteter Det har varit synnerligen svårt att få igång personer som behöver fysisk aktivitet. I Kungälv och Ale har 30 personer medverkat i träningsaktiviteter. I Stenungsund och Tjörn har 17 personer medverkat i träningsaktiviteter. Ägare av aktiviteterna: Samtliga LLG. Styrelsen har avsatt 225 tkr på årsbasis för projektet. 3.9 Resultat Neuropsykiatriska utredningar Projektet ska skapa lokala förutsättningar för att göra neuropsykiatriska utredningar för grupp av personer i åldern år. Utredningarna ska vara en hjälp för våra team att kunna sätta in rätt åtgärder. Utredningarna genomförs inom psykiatriska kliniken på Kungälvs sjukhus. Under perioden har två personer varit aktuella för neuropsykiatriska utredningar. Kan tyckas lite men man får också komma ihåg att mottagandet och organisationen kring denna målgrupp har blivit mycket bättre vilket har medfört att många ärenden som tidigare gick till Kungälvs sjukhus psykiatriavdelning tidigare tas hand om på ett bättre sätt lokalt på de öppenpsykiatriska mottagningarna. Projektägare: Kungälvs Sjukhus Styrelsen har avsatt 700 tkr på årsbasis för projektet. Projektet avslutades Resultat Jordhammars Växtkraft Stenungsund Sju personer har varit aktuella för insatser under perioden. 7

8 Projektägare: Stenungsunds Kommun Styrelsen har avsatt 327 tkr på årsbasis för projektet Resultat Grön habilitering och levande trädgård på Tjörn Fyra personer har varit aktuella för insatser under perioden. Projektägare: Tjörns Kommun Styrelsen har avsatt 200 tkr på årsbasis för projektet Resultat Föreningspool Tjörn Tre personer har varit aktuella för insatser. Projektet startade 1 januari Projektägare: Tjörns Kommun Styrelsen har avsatt 105 tkr på årsbasis för projektet Konferenser m.m. Förbundschefen har under perioden varit med i de olika LLG vid 10 tillfällen. Förbundschefen har åtagit sig uppgiften att vara sekreterare i samtliga LLG så att dokumentation finns från dessa möten. Förbundschefen har kontinuerligt träffat samordnare och arbetsvägledare, både i grupp och enskilt, för att diskutera problem och arbetsmetod m.m. för att arbetet ska fungera tillfredsställande i de olika teamen. Förbundschefen har informerat verksamhetschefer Tjörns kommun samt Ale Kommuns KSAU om Samordningsförbundets verksamhet. Våra medarbetare har varit på olika konferenser såsom Samordningsförbundets Utbildningsdag, Göteborg, Ämne - Psyk diagnoser, Göteborgs Universitet, Ungas syn på arbete och Mindfulnesskurs i Stenungsund. Samordningsförbundet har under perioden utvärderat projektet Jobcoach Ale Kommun. Utvärderingen redovisades den 17 juni för förtroendevalda, chefer och andra berörda Samverkansorganisation m.m. Förbundschefen fick vid utvidgningen av Samordningsförbundet 1 april 2008 i uppdrag att arbeta fram en samverkansorganisation i varje kommun. Arbetet har pågått kontinuerligt sedan dess. Det finns idag en väl fungerande organisation i varje kommun men det har varit en krokig väg att komma dit vi är idag. De Lokala ledningsgrupperna har i varje kommun nu en självklar roll som navet för samverkan i kommunen. Till de Lokala ledningsgrupperna adjungeras personer från verksamheter som på något sätt kan medverka till att vår samverkan blir ännu bättre. Nämnas kan utvecklingsledare för folkhälsa, personliga ombud, hjälpmedelsinstitutet (pågår ett projekt i Kungälv), FaR-samordnare m.m. Arbetet för att de Lokala ledningsgrupperna fortsätter att vara det självklara navet för samverkan bör utvecklas ytterligare. 8

9 Samordningsförbundet har en egen hemsida 4. Ekonomisk berättelse för perioden Förvaltningsberättelsen för Samordningsförbundet syftar till att beskriva förbundets verksamhet och ekonomiska ställning avseende perioden Samordningsförbundet upprättar förutom ett delårsbokslut även ett årsbokslut. Samordningsförbundet tilldelades tkr i samverkansmedel från huvudmännen för perioden. Budgeten fastställdes i Verksamhetsplan för 2011 till tkr. Samordningsförbundets resultat för perioden är positivt tkr. Det egna kapitalet uppgår till tkr per den 31 augusti En Verksamhetsplan för 2011 antogs den 26 november I Verksamhetsplanen finns en genomtänkt plan för insatser och projekt under 2011 vilket ska medföra att inför verksamhetsåret 2012 ska det vara bättre balans mellan intäkter och kostnader. Kungälvs Kommun beslöt under 2010 att tillföra projektet Utgångspunkten ytterligare en arbetsvägledare under 2010 och 2011, vilket beräknas kosta ca 670 tkr. Dessa ekonomiska medel hanteras utanför Samordningsförbundets befintlig budget. 4.1 Sammanfattning ekonomi Belopp i tkr Utfall jan - maj Aktuell budget jan maj Avvikelse jan - maj Prognos helår (aktuell) Aktuell budget helår Bokslut föreg år Nettokostnad och finansnetto Bidrag Resultat Utgående EK Vi prognostiserar med ett underskott för Vi täcker underskottet med tidigare års överskott. 4.2 Bidrag Huvudmännen bidrar ekonomiskt till Samordningsförbundets verksamhet under delåret enligt följande: Bidrag i tkr Delår Helår Försäkringskassa/Arbetsförmedlingen Kommuner Hälso- och sjukvårdsnämnd Totalt

10 4.3 Uppföljning av verksamhet och projekt Jan-Aug 2011 Nettokostnad och finansnetto Utfall Budget Avvikelse Prognos Budget i tkr per område janaug jan-aug jan-aug helår 2011 helår Politisk organisation Gemensamt Revisorer Insatser mot Våc Genomgång Sjuk- och Aktivitetsers Information/Utveckling Utgångspunkten Förebyggande Sjukskrivn åtg Förebyggande Sjukskrivn åtg Stenungsund och 5001 Tjörn Neuropsyk. Utredningar Projekt Ale Teamet, inkl jobb/sam Projekt Stenungsund Teamet, inkl jobbcoach Projekt Tjörn Teamet, inkl jobbcoach Projekt Jobbcoach Kungälvs kommun Projekt Jobbcoach Ale kommun Utvärdering Projekt Jobbcoach sjukersättning Motiverande insatser Grön Rehabilitering: Tjörn Grön Rehabilitering: Stenungsund Samordnare FYSS/FAR Projekt föreningspool Tjörn Utrymme för nya insatser Totalt Det är en eftersläpning på fakturor för bl. a personalkostnader vilket kan se ut som om vi får stora överskott för Detta stämmer inte då vi enligt prognos kommer att få ett mindre överskott för

11 4.4 Finansieringsanalys Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Löpande verksamhet Periodens resultat ,63 Kassaflöde från löpande verksamhet ,63 Förändring av rörelsekapital Kortfristiga fordringar ,98 Kortfristiga skulder ,15 Förändring av rörelsekapital ,13 Investeringar Investeringar 0,00 Investeringsnetto 0,00 Finansieringar Långfristiga fordringar 0,00 Långfristiga skulder 0,00 Finansieringsnetto 0,00 FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL ,50 Summa: ,50 5. Uppföljning av mål Den huvudsakliga verksamhetsuppföljningen sker i SUS (Sektorsövergripande system för uppföljning av resultaten av samverkan inom rehabiliteringsområdet). Nytt SUS-system har införts under hösten Styrelsen har beslutat om att tillsammans med övriga förbund i Västra Götaland, att medfinansiera en gemensam resursperson för uppföljningssystemet SUS. Samordningsförbundet använder även parallellt med SUS en uppföljningsvariant som kallas DIS. Det är ett enklare uppföljningsverktyg som kommer att användas tills det nya SUS fungerar fullt ut. 11

12 Förslag till beslut Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn föreslås besluta att: godkänna för Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörns upprättade delårsrapport förvaltningsberättelse för perioden i enlighet med föreliggande tjänsteutlåtande med bilagor. överlämna föreliggande tjänsteutlåtande med bilagor till Ale Kommun. överlämna föreliggande tjänsteutlåtande med bilagor till Kungälvs Kommun. överlämna föreliggande tjänsteutlåtande med bilagor till Stenungsunds Kommun. överlämna föreliggande tjänsteutlåtande med bilagor till Tjörns Kommun. överlämna föreliggande tjänsteutlåtande med bilagor till Försäkringskassan överlämna föreliggande tjänsteutlåtande med bilagor till styrelsen för Västra Götalandsregionen. överlämna föreliggande tjänsteutlåtande med bilagor till Arbetsförmedlingen överlämna föreliggande tjänsteutlåtande med bilagor till revisionen för Västra Götalandsregionen, till Riksrevisionen samt till revisor utsedd av Ale Kommun, Kungälvs Kommun, Stenungsunds Kommun och Tjörns Kommun. Kungälv Per Liljebäck Förbundschef Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörns styrelse har idag beslutat om att godkänna ovanstående förslag till beslut Kungälv Georg Hohner, ordförande Arbetsförmedlingen Jan-Åke Simonsson (S), vice ordförande Västra Götalandsregionen Agneta Malmsten, ledamot Försäkringskassan Gun-Marie Daun (KD) ledamot Kungälvs Kommun 12

13 BIL. A STYRELSE SAMORDNINGSFÖRBUNDET T O M Kungälvs kommun Gun-Marie Daun (KD), ordförande Ale kommun Eva Eriksson (S), ersättare Arbetsförmedlingen Georg Hohner (tjänsteman), vice ordförande Thomas Gustafsson (tjänsteman), ersättare Stenungsunds kommun Lena Hedlund (KD), ersättare Tjörns kommun Inga Olsson (C), ersättare Försäkringskassan Agneta Malmsten (tjänsteman), ledamot Lena Erlandsson (tjänsteman), ersättare Västra Götalandsregionen Jan-Åke Simonsson (S), ledamot Marianne Nilsson (KD), ersättare STYRELSE SAMORDNINGSFÖRBUNDET FR O M Arbetsförmedlingen Georg Hohner (tjänsteman), ordf. Jan Sammels, (tjänsteman), ersättare Västra Götalandsregionen Jan-Åke Simonsson (S), vice ordf. Benny Strandberg, KD, ersättare Försäkringskassan Agneta Malmsten (tjänsteman), ledamot Lena Erlandsson (tjänsteman), ersättare Kungälvs kommun Gun-Marie Daun (KD),ledamot/ersättare Stenungsunds kommun Lena Hedlund (KD), ersättare Ale kommun Boel Holgersson (C), ledamot/ersättare Tjörns kommun Inga Olsson (C), ersättare 13

14 BIL. B FK handläggare på Vårdcentral Tidig och Samordnad Rehabilitering 2011 Samordningsförbundet Älv och Kust Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Projektägare: Samverkanspartners: Budget: Försäkringskassan Försäkringskassan och VG regionen 450 tkr per år Antal personer i samverkan Januari Juni 2011 Vårdenhet Män Kvinnor Totalt Allemans Nol/P Bohus/O Upphört Bohuspraktiken/O Centrumprakt/O Kusten/Ytterby/P Nödinge/P Solgärde/O inkl Nordmanna Stenungstorgslh/P Stenungsund/O Stora Höga/O Tjörn/O Älvängen/O inkl Skepplanda Summa 194 Syfte: Tidig och samordnad rehabilitering.utveckla och bredda samarbetet mellan Primärvård och Försäkringskassa. Förbättra rutiner och förebygga. I ett tidigt skede snabbt och effektivt rehabilitera personer till ett aktivt liv. Målgrupp: personer år som söker vård på vårdcentral och som behöver samordnad rehabilitering. Personerna kan ha både fysiska, psykiska, sociala och arbetsmässiga behov. Aktivitet: Kompetens från Försäkringskassan tillförs vårdcentralerna i Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn för att snabbt fånga upp ärenden där samordnad rehabilitering behövs. Ärenden hanteras i första hand mellan Försäkringskassa och vård. Kan även remitteras till de handläggarteam som finns i varje kommun. 14

15 Januari-juni 2011 har 194 ärenden aktualiserats i tidig och samordnad rehabilitering. Under hela 2010 aktualiserades 201 ärenden. Försäkringskassan har utsedda kontakpersoner till varje vårdcentral som kan informera och diskutera sjukförsäkringsfrågor. På alla vårdcentraler utom Allemanshälsan, Nödinge, Stenungstorg och Stora Höga kan Försäkringskassan koppla upp sig och arbeta på plats. På alla vårdcentraler genomförs Dialoginsatser 1-2 gånger under året där rutiner och läkarunderlag diskuteras. 15

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Ale Kommun Diarienr: 2013/013-002 Kungälvs Kommun Stenungsunds Kommun Tjörns Kommun Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Läs mer

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Ale Kommun Diarienr: 2011/013-003 Kungälvs Kommun Stenungsunds Kommun Tjörns Kommun Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Läs mer

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Ales Kommun Diarienr: 2009/013-002 Kungälvs Kommun Stenungsunds Kommun Tjörns Kommun Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Läs mer

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Ale Kommun Diarienr: 2009/013-005 Kungälvs Kommun Stenungsunds Kommun Tjörns Kommun Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Läs mer

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Ale Kommun Diarienr: 2011/013-002 Kungälvs Kommun Stenungsunds Kommun Tjörns Kommun Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Läs mer

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Datum: Fredagen den 15 april 2011 Tid: Kl. 14.00 16.30 Plats: s konferenslokal på Hisingen i Göteborg Närv. Georg Hohner, tjänsteman, ledamöter: Agneta Malmsten, tjänsteman, Gun-Marie Daun (KD), Ersättare:

Läs mer

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn Ales Kommun Diarienr: 28/8-2 Kungälvs kommun Stenungsunds Kommun Tjörns Kommun Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn Ansvarig

Läs mer

Samordningsförbundet Kungälv

Samordningsförbundet Kungälv Försäkringskassan Västra Götaland Diarienr: 2008:013.2 Kungälvs kommun Länsarbetsnämnden i Västra Götalands län Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Kungälv Ansvarig tjänsteman Per Liljebäck HAR

Läs mer

Datum: 3 april 2008 Tid: Kl Plats: Samordningsförbundets konferenslokal Västra Gatan 64, Kungälv

Datum: 3 april 2008 Tid: Kl Plats: Samordningsförbundets konferenslokal Västra Gatan 64, Kungälv Datum: 3 april 2008 Tid: Kl. 09.00 12.00 Plats: Samordningsförbundets konferenslokal Västra Gatan 64, Kungälv Närvarande: Ledamöter: Thomas Gustafsson, tjänsteman, Agneta Malmsten, tjänsteman, Gun-Marie

Läs mer

Verksamhetsplan med budget för 2008 Samordningsförbundet Norra Bohuslän

Verksamhetsplan med budget för 2008 Samordningsförbundet Norra Bohuslän Samordningsförbundet Norra Bohuslän Ansvarig tjänsteman Gudrun Emilsdottir Verksamhetsplan med budget för 2008 Samordningsförbundet Norra Bohuslän Samverkan är ett arbetssätt, men också ett synsätt, med

Läs mer

Innan styrelsemötet diskuterade styrelsen om hur man ska se på jävssituationer. Samordningsförbundets revisorer redde ut begreppen.

Innan styrelsemötet diskuterade styrelsen om hur man ska se på jävssituationer. Samordningsförbundets revisorer redde ut begreppen. Datum: Tisdagen den 25 november Tid: Kl. 13.00 15.30 Plats: Hotell Fars Hatt i Kungälv Närv. ledamöter: Gun-Marie Daun (KD), ordförande, Jan Sammels, tjänsteman, vice ordförande, Lena Erlandsson, tjänsteman,.

Läs mer

Samordningsförbundet Kungälv

Samordningsförbundet Kungälv Försäkringskassan Västra Götaland Diarienr: 2007:013.3 Kungälvs kommun Länsarbetsnämnden i Västra Götalands län Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Kungälv Ansvarig tjänsteman Per Liljebäck HAR

Läs mer

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Datum: Måndagen den 12 maj Tid: Kl. 14.30 16.00. Plats: Marstrands Havshotell. Närv. ledamöter: Gun-Marie Daun (KD), ordförande, Jan Sammels, tjänsteman, vice ordförande, Agneta Malmsten, tjänsteman, Jan-Åke

Läs mer

AVTAL/UPPDRAGSBESKRIVNING Uppdragsgivare Datum Diarienr Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

AVTAL/UPPDRAGSBESKRIVNING Uppdragsgivare Datum Diarienr Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn 1 AVTAL/UPPDRAGSBESKRIVNING Uppdragsgivare Datum Diarienr Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Mottagare Lokala Ledningsgruppen i Stenungsund PROJEKTETS NAMN: Stenungsunds Teamet Insatser

Läs mer

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn Ale Kommun Diarienr: 2014/008-01 Kungälvs kommun Stenungsunds Kommun Tjörns Kommun Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn

Läs mer

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Datum: Fredagen den 21 mars Tid: Kl. 14.00 16.00. Plats: Samordningsförbundets konferenslokal i Nol. Kallade ledamöter: Agneta Malmsten, tjänsteman, ordförande, Boel Holgersson (C), vice ordförande, Ale

Läs mer

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Ale Kommun Diarienr: 2015/013-003 Kungälvs Kommun Stenungsunds Kommun Tjörns Kommun Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Läs mer

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud. Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud. Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006 Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006 Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006 1 Förvaltningsberättelse 1.1 Uppstart och bildande

Läs mer

Delårsrapport Samordningsförbundet Skövde

Delårsrapport Samordningsförbundet Skövde 1(12) 2007-04-22 Dnr 2008-00007 Delårsrapport 2008-01-01 2008-03-31 Samordningsförbundet Skövde C:\Users\\Documents\v-ar 2008\Samordningsförbundet Skövde\Delårsrapport januari - mars 2008.doc 2 (12) Innehållsförteckning

Läs mer

Närvarande Agneta Malmsten, tjänsteman, ordföranden Försäkringskassan Gun-Marie Daun, (kd), vice ordförande, Kungälvs Kommun

Närvarande Agneta Malmsten, tjänsteman, ordföranden Försäkringskassan Gun-Marie Daun, (kd), vice ordförande, Kungälvs Kommun Datum: Fredagen den 12 juni 2009 Tid: Kl. 12.00 16.00 Plats: Alerummet, Kommunhuset i Alafors Närvarande Ledamöter Agneta Malmsten, tjänsteman, ordföranden Gun-Marie Daun, (kd), vice ordförande, Ersättare:

Läs mer

358 Sammanträdet öppnas Ordförande Gun-Marie Daun (KD), Kungälvs Kommun, öppnar mötet.

358 Sammanträdet öppnas Ordförande Gun-Marie Daun (KD), Kungälvs Kommun, öppnar mötet. Datum: Fredagen den 20 februari 2015 Tid: Kl. 09.00 10.30 Plats: Stora konferenslokalen Kållekärr Vårdcentral på Tjörn. Närv. ledamöter: Gun-Marie Daun (KD), ordförande, Jan Sammels, vice ordförande, tjänsteman,

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014 med budget 2014-2015

VERKSAMHETSPLAN 2014 med budget 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014 med budget 2014-2015 för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden (dnr 2013:12 / 1) Vår gemensamma vision: LIVSKVALITET OCH EGENFÖRSÖRJNING FÖR ALLA! 1 1. Inledning Samordningsförbund

Läs mer

PROJEKTETS NAMN: Samordnare FaR

PROJEKTETS NAMN: Samordnare FaR 1 AVTAL/UPPDRAGSBESKRIVNING Uppdragsgivare Datum Diarienr Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn (Org.nr 222000-1941) Mottagare Praktikertjänst AB Vårdcentralen Kusten, Ytterby (Org.

Läs mer

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Datum: Fredagen den 10 juni 2011 Tid: Kl. 12.00 16.00 Plats: Jordhammars Växtkraft, Ödsmål, Stenungsund Närv. ledamöter: Georg Hohner, ordförande, Jan-Åke Simonsson (S), vice ordförande, Agneta Malmsten,

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015 med budget 2015-2017

VERKSAMHETSPLAN 2015 med budget 2015-2017 VERKSAMHETSPLAN 2015 med budget 2015-2017 för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden (dnr 2014:11 / 1) Vår gemensamma vision: LIVSKVALITET OCH EGENFÖRSÖRJNING FÖR ALLA! 1 1. Inledning Samordningsförbund

Läs mer

Förvaltningsberättelse avseende 2008 års verksamhet

Förvaltningsberättelse avseende 2008 års verksamhet 1(11) Förvaltningsberättelse avseende 2008 års verksamhet Styrelsen för Samordningsförbundet i Skövde, 222 000 2253, avger härmed årsredovisning för verksamhetsåret 2008. Verksamhetens kostnader uppgick

Läs mer

2006-11-16. Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009

2006-11-16. Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009 1 Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009 1 2 Verksamhetsplan - budget Samordningsförbundet Göteborg Centrum 2007 2009 Övergripande mål Förbundets ändamål är att inom

Läs mer

Samordningsförbundet Norra Dalsland. Årsredovisning 2008 2008-01-01 2008-12-31

Samordningsförbundet Norra Dalsland. Årsredovisning 2008 2008-01-01 2008-12-31 Samordningsförbundet Norra Dalsland org nr 222 000-1800 1 (10) Samordningsförbundet Norra Dalsland Finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser mellan Västra Götalands Regionen, Försäkringskassan,

Läs mer

Samordningsförbundet Uddevalla, Orust och Färgelanda Org.nr 222000 2592 Finansiell samordning av rehabilitering mellan Försäkringskassan,

Samordningsförbundet Uddevalla, Orust och Färgelanda Org.nr 222000 2592 Finansiell samordning av rehabilitering mellan Försäkringskassan, Samordningsförbundet Uddevalla, Orust och Färgelanda Org.nr 222000 2592 Finansiell samordning av rehabilitering mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Västra Götalandsregionen och kommunerna Uddevalla,

Läs mer

SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST. Detaljbudget 2013. Samordningsförbundet Göteborg Nordost

SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST. Detaljbudget 2013. Samordningsförbundet Göteborg Nordost Samordningsförbundet Göteborg Nordost Detaljbudget SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST Följande dokument beskriver det stöd till samordnade aktiviteter som förbundet budgeterar under. Dokumentet utgör

Läs mer

Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN LÄNSARBETSNÄMNDEN REGIONEN. Protokoll. Sammanträde med Samordningsförbundet Göteborg Hisingen

Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN LÄNSARBETSNÄMNDEN REGIONEN. Protokoll. Sammanträde med Samordningsförbundet Göteborg Hisingen 1 Samordningsförbundet Göteborg Hisingen (DELTA) Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN LÄNSARBETSNÄMNDEN REGIONEN Protokoll Dnr 0003/06 SAMMANTRÄDETS ART Sammanträde med Samordningsförbundet

Läs mer

Finsam Karlskoga/Degerfors Verksamhetsplan & budget 2007-2009

Finsam Karlskoga/Degerfors Verksamhetsplan & budget 2007-2009 Finsam Karlskoga/Degerfors Verksamhetsplan & budget 2007-2009 1 Verksamhetsplan & budget Finsam Karlskoga/ Degerfors för Perioden 2007 2009 Övergripande mål Förbundets ändamål är att inom Degerfors och

Läs mer

Budget 2011. Karin Martinsson Styrelsemöte 2010 11 24

Budget 2011. Karin Martinsson Styrelsemöte 2010 11 24 Samordningsförbundet Göteborg Väster Karin Martinsson Styrelsemöte 2010 11 24 Tjänsteutlåtande Dnr 2010/23 Pkt 3 Budget 2011 I detta tjänsteutlåtande lämnas förslag till budget för Samordningsförbundet

Läs mer

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta Enligt arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta Enligt arbetsutskottets förslag STRÖMSTADS KOMMUN Ärenden Sida 24 (38) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-10-24 KS/2013 0159 KS 116 Årsredovisning med verksamhetsberättelse för Samordningsförbundet Norra Bohuslän Kommunstyrelsen

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Förbundsordning för Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Förbundsordning för Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Samordningsförbundet har inrättats med stöd av lagen (2003:1 210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1 Förbundets

Läs mer

Delårsrapport. för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden första halvåret (Dnr 2016:03 / 6) Vår gemensamma vision:

Delårsrapport. för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden första halvåret (Dnr 2016:03 / 6) Vår gemensamma vision: Delårsrapport för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden första halvåret 2016 (Dnr 2016:03 / 6) Vår gemensamma vision: LIVSKVALITET OCH EGENFÖRSÖRJNING FÖR ALLA! 1 (7) Delårsrapport 2016 1. Sammanfattning

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2011

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2011 VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2011 Beslutad vid styrelsemöte den 24 november 2010 Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp 461 83 Trollhättan Organisationsnummer: 222 000-1719 Verksamhetsplan

Läs mer

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn Ale Kommun Diarienr: 2010/008-01 Kungälvs kommun Stenungsunds Kommun Tjörns Kommun BIL 2 Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och

Läs mer

Våga se framåt, där har du framtiden!

Våga se framåt, där har du framtiden! Våga se framåt, där har du framtiden! Det finansiella Samordningsförbundet Västerås Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget Västmanland samt Västerås stad har den 1 maj 2010 gemensamt bildat

Läs mer

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn Ale Kommun Diarienr: 2011/008-01 Kungälvs kommun Stenungsunds Kommun Tjörns Kommun Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn

Läs mer

Revisionsrapport Samordningsförbundet Consensus Älvsbyn

Revisionsrapport Samordningsförbundet Consensus Älvsbyn Revisionsrapport Revision 2010 Per Ståhlberg, certifierad kommunal revisor Samordningsförbundet Consensus Älvsbyn Bo Rehnberg, certifierad kommunal revisor 2011-05-03 Per Ståhlberg, projektledare Samordningsförbundet

Läs mer

Verksamhetsplan 2017 Samordningsförbund Gävleborg

Verksamhetsplan 2017 Samordningsförbund Gävleborg Verksamhetsplan 2017 Samordningsförbund Gävleborg Bollnäs kommun Gävle kommun Hofors kommun Hudiksvalls kommun Ljusdals kommun Nordanstigs kommun Ockelbo kommun Ovanåkers kommun Sandvikens kommun Söderhamns

Läs mer

ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2009 SAMORDNINGSFÖRBUNDET MÖLNDAL PARTILLE HÄRRYDA LERUM

ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2009 SAMORDNINGSFÖRBUNDET MÖLNDAL PARTILLE HÄRRYDA LERUM ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2009 SAMORDNINGSFÖRBUNDET MÖLNDAL PARTILLE HÄRRYDA LERUM Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN ARBETSFÖRMEDLINGEN REGIONEN 1(14) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Resultat från uppföljning i Västra Götaland 2010

Resultat från uppföljning i Västra Götaland 2010 Berit Björnered Resursperson för uppföljning Västra Götaland 2011-01-17 1 (7) Resultat från uppföljning i Västra Götaland 2010 Uppföljningssystemet DIS Deltagare i samverkan. DIS är ett uppföljningssystem

Läs mer

Förslag till årsredovisning för verksamhetsåret 2008 Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Förslag till årsredovisning för verksamhetsåret 2008 Samordningsförbundet Göteborg Nordost Sidan 1 av 10 Dnr 2009/03 Förslag till årsredovisning för verksamhetsåret 2008 Samordningsförbundet Göteborg Nordost Styrelsen 2008 Ordinarie ledamöter: Försäkringskassan: Peter Engwall, ordförande Göteborgs

Läs mer

Samordningsförbundet Göteborg Nordost Delårsredovisning

Samordningsförbundet Göteborg Nordost Delårsredovisning Samordningsförbundet Göteborg Nordost Delårsredovisning 2014-03-31 Sida 1 av 15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST... 2 UPPFÖLJNING AV VERKSAMHET... 5 Tabell: Antal deltagare...

Läs mer

Innehåll. 1. Förbundets ändamål och uppgifter Verksamhetsidé & Mål Organisation Verksamhetsplan Budget

Innehåll. 1. Förbundets ändamål och uppgifter Verksamhetsidé & Mål Organisation Verksamhetsplan Budget Verksamhetsplan & budget 2016 Innehåll 1. Förbundets ändamål och uppgifter... 2 2. Verksamhetsidé & Mål... 3 3. Organisation... 5 4. Verksamhetsplan 2016... 6 5. Budget 2016... 8 www.samordningtrelleborg.se

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf VERKSAMHETSPLAN och BUDGET ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk 2011-2013

Läs mer

Innehållsförteckning. Inledning 1. Övergripande mål och syfte 1. Verksamhetens inriktning 3. Uppföljning och utvärdering 7. Finansiering 7.

Innehållsförteckning. Inledning 1. Övergripande mål och syfte 1. Verksamhetens inriktning 3. Uppföljning och utvärdering 7. Finansiering 7. VERKSAMHETSPLAN 2013 Innehållsförteckning Inledning 1 Övergripande mål och syfte 1 Organisation Styrelsens uppgifter Beredningsgruppens uppgifter Tjänstemannens uppgifter Revisorer 2 Verksamhetens inriktning

Läs mer

Delårsrapport per den 31 augusti 2013

Delårsrapport per den 31 augusti 2013 Samordningsförbundet Östra Östergötland Delårsrapport per den 31 augusti 2013 2013-10-01 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Verksamheter... 3 2.1 Kansli... 4 2.2 Kartläggning och analys av behov

Läs mer

SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST. Detaljbudget 2015. Samordningsförbundet Göteborg Nordost

SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST. Detaljbudget 2015. Samordningsförbundet Göteborg Nordost Samordningsförbundet Göteborg Nordost Detaljbudget 2015 SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST Följande dokument beskriver det stöd till samordnade insatser som förbundet budgeterar under 2015. Dokumentet

Läs mer

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn Ale Kommun Diarienr: 2009/008-01 Kungälvs kommun Stenungsunds Kommun Tjörns Kommun Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling 5.10

Laholms kommuns författningssamling 5.10 Laholms kommuns författningssamling 5.10 Förbundsordning för Samordningsförbundet i Halland antaget av kommunfullmäktige den 24 april 2012, 65 Samordningsförbundet har inrättats med stöd av lagen (2003:1210)

Läs mer

Avsiktsförklaring för finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet för Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud

Avsiktsförklaring för finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet för Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud 1 BIL 2 Avsiktsförklaring för finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet för Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud Förslag till beslut Beredningsgruppen beslutar ställa sig bakom denna promemoria

Läs mer

Samordningsförbundet Norra Skaraborg

Samordningsförbundet Norra Skaraborg 2014 Samordningsförbundet Verksamhetsplan Finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet 2 Mål- och ramdokument Mål, syfte, principer och centrala begrepp för samordningsförbundet Övergripande mål Det

Läs mer

Innehållsförteckning. Inledning 1. Övergripande mål och syfte 1. Målgrupper 1. Verksamheter under Uppföljning och utvärdering 6

Innehållsförteckning. Inledning 1. Övergripande mål och syfte 1. Målgrupper 1. Verksamheter under Uppföljning och utvärdering 6 VERKSAMHETSPLAN 2012 Innehållsförteckning Inledning 1 Övergripande mål och syfte 1 Målgrupper 1 Organisation Styrelsens uppgifter Beredningsgruppens uppgifter Tjänstemannens uppgifter Revisorer 2 Verksamheter

Läs mer

Sammanträdesdatum. Bengtsfors 09:00-12:00. Ulrica Sandzén ansvarig tjänsteman Gunilla Nyrén Blom adm ass. Ulrica Sandzén. Ewa Arvidsson.

Sammanträdesdatum. Bengtsfors 09:00-12:00. Ulrica Sandzén ansvarig tjänsteman Gunilla Nyrén Blom adm ass. Ulrica Sandzén. Ewa Arvidsson. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Bengtsfors 09:00-12:00 Beslutade Ordf. Ewa Arvidsson Västra Götalandsregionen Vice ordf Björn Smith Försäkringskassan Ulrika Jörkander Arbetsförmedlingen Anne Sörqvist

Läs mer

Samordningsförbundet

Samordningsförbundet Årsredovisning 2014 Falköping/Tidaholm Ordförande: Hasse Andersson Förbunds chef: Margaretha Eriksson SAMMANFATTNING Finansiella samordningsförbund har sin grund i de strukturella faktorer som gör det

Läs mer

Protokoll Dnr: 0005/09

Protokoll Dnr: 0005/09 1 Samordningsförbundet Göteborg Hisingen (DELTA) Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN ARBETSFÖRMEDLINGEN REGIONEN Protokoll Dnr: 0005/09 SAMMANTRÄDES ART Sammanträde med Samordningsförbundet

Läs mer

FÖRSLAG TILL DELÅRSBOKSLUT JANUARI AUGUSTI 2010 FÖR SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST

FÖRSLAG TILL DELÅRSBOKSLUT JANUARI AUGUSTI 2010 FÖR SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST Sidan 1 av 17 FÖRSLAG TILL DELÅRSBOKSLUT JANUARI AUGUSTI 2010 FÖR SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST FÖRSLAG TILL DELÅRSBOKSLUT JANUARI AUGUSTI 2010 FÖR SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST... 1 Styrelsen

Läs mer

PROTOKOLL Styrelsen Dnr 2013/01 ( 48 t.o.m. 57) 1(8) Sammanträde 2013-11-29

PROTOKOLL Styrelsen Dnr 2013/01 ( 48 t.o.m. 57) 1(8) Sammanträde 2013-11-29 Dnr 2013/01 ( 48 t.o.m. 57) 1(8) Tid: 2013-11-29 kl 13:00 15:00 Plats: Samordningsförbundet Ledamöter Närvarande: Frånvarande: Beatrice Berglund Arbetsförmedlingen, ordförande Malin Welin, Försäkringskassan

Läs mer

Samordningsförbundet Norra Dalsland. Revisionsrapport Styrelsens ansvar KPMG AB. Antal sidor: 6. FörvrevRapport08.doc

Samordningsförbundet Norra Dalsland. Revisionsrapport Styrelsens ansvar KPMG AB. Antal sidor: 6. FörvrevRapport08.doc ABCD Samordningsförbundet Norra Dalsland Styrelsens ansvar KPMG AB Antal sidor: 6 FörvrevRapport08.doc 2009 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent

Läs mer

Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN LÄNSARBETSNÄMNDEN REGIONEN

Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN LÄNSARBETSNÄMNDEN REGIONEN 1 Samordningsförbundet Göteborg Hisingen (DELTA) Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN LÄNSARBETSNÄMNDEN REGIONEN Protokoll Dnr 0005/07 SAMMANTRÄDETS Sammanträde med Samordningsförbundet

Läs mer

Samordningsförbundet Göteborg Nordost Delårsredovisning

Samordningsförbundet Göteborg Nordost Delårsredovisning Samordningsförbundet Göteborg Nordost Delårsredovisning 2016-03-31 Sida 2 av 8 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST... 4 UPPFÖLJNING AV VERKSAMHET... 4 Diagram: Utskrivningsanledningar...

Läs mer

AVTAL/UPPDRAGSBESKRIVNING

AVTAL/UPPDRAGSBESKRIVNING 1 AVTAL/UPPDRAGSBESKRIVNING Uppdragsgivare Datum Diarienr Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Mottagare Tjörns kommun PROJEKTETS NAMN: Avd. Funktionshinder Grön habilitering och levande

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Samordningsförbund Gävleborg

Verksamhetsplan 2015 Samordningsförbund Gävleborg Verksamhetsplan 2015 Samordningsförbund Gävleborg Bollnäs kommun Gävle kommun Hofors kommun Hudiksvalls kommun Ljusdals kommun Nordanstigs kommun Ockelbo kommun Ovanåkers kommun Sandvikens kommun Söderhamns

Läs mer

Förbundsordning för Växjö samordningsförbund (FINSAM)

Förbundsordning för Växjö samordningsförbund (FINSAM) Styrande dokument Senast ändrad 2013-03-19 Förbundsordning för Växjö samordningsförbund (FINSAM) Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Växjö samordningsförbund (FINSAM) Dokumentnamn Förbundsordning

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Burlöv- Staffanstorp

Förbundsordning för Samordningsförbundet Burlöv- Staffanstorp FÖRFATTNING 1.7 1(5) Antagen av kommunstyrelsen 11/12 Reviderad av kommunfullmäktige 183/14 2014-KS-486 Förbundsordning för Samordningsförbundet Burlöv- Staffanstorp Samordningsförbundet Burlöv-Staffanstorp

Läs mer

SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST. Detaljbudget 2014. Samordningsförbundet Göteborg Nordost

SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST. Detaljbudget 2014. Samordningsförbundet Göteborg Nordost Samordningsförbundet Göteborg Nordost Detaljbudget SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST Följande dokument beskriver det stöd till samordnade aktiviteter som förbundet budgeterar under. Dokumentet utgör

Läs mer

Verksamhetsplan RAR 2012 Dnr RAR12-04

Verksamhetsplan RAR 2012 Dnr RAR12-04 Samordningsförbundet RAR i Sörmland 1. Inledning RAR:s verksamhetsidé är att löpande erbjuda samverkansaktiviteter, processtöd samt utvärderingar som utarbetas gemensamt med medlemmarna. Omfattningen styrs

Läs mer

PROTOKOLL Styrelsen Dnr 2012/01 ( 18-35) 1(9) Sammanträde 2012-04-23

PROTOKOLL Styrelsen Dnr 2012/01 ( 18-35) 1(9) Sammanträde 2012-04-23 Dnr 2012/01 ( 18-35) 1(9) Tid: 2012-04-23 kl. 09.00 11.00 Plats: Gamlestadsvägen 4 B15 Ledamöter Närvarande: Håkan Linnarsson, (S) Västra Götalandsregionen (tjänstgör 21-35) Beatrice Berglund, Arbetsförmedlingen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2011 januari-juni

DELÅRSRAPPORT 2011 januari-juni DELÅRSRAPPORT 2011 januari-juni Innehållsförteckning Uppdrag 2 Organisation 3 Styrelsen 3 Styrelsens uppgifter 3 Beredningsgruppens uppgifter 3 Tjänstemannens uppgifter 3 Revisorer 3 Under verksamhetsåret

Läs mer

Samordningsförbundet Degerfors/Karlskoga

Samordningsförbundet Degerfors/Karlskoga Förbundsordning för Samordningsförbundet i Degerfors/Karlskoga i Örebro län Samordningsförbundet i Degerfors/Karlskoga i Örebro län (nedan kallat Förbundet) har inrättats med stöd av Lag om finansiell

Läs mer

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Skåne Nordost

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Skåne Nordost Ansökan om medel från Samordningsförbundet Skåne Nordost Bakgrund Ovanstående Samordningsförbund bildades den 1 januari 2011, bildandet gjordes genom en ombildning av Samordningsförbundet i Kristianstads

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Revisionsrapport Bert Hedberg Cert. kommunal revisor Granskning av årsredovisning 2012 Västra Mälardalens Samordningsförbund Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1. Inledning...2 1.1. Bakgrund...2

Läs mer

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Förbundschef Per Liljebäck

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Förbundschef Per Liljebäck Ale Kommun Diarienr: 2014/013-003 Kungälvs Kommun Stenungsunds Kommun Tjörns Kommun Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Läs mer

Kvartalsrapport Januari-Mars 2015 Samordningsförbundet Göteborg Centrum

Kvartalsrapport Januari-Mars 2015 Samordningsförbundet Göteborg Centrum Tjänsteutlåtande 2015-04-23 Diarienummer:0008/15 Förbundschef: Veronica Strömsten tel:031 366 46 57 Postadress: Kvartalsrapport Januari-Mars 2015 Samordningsförbundet Göteborg Centrum 1. Inledning Samordningsförbundet

Läs mer

Revisionsrapport Samordningsförbundet Activus Piteå

Revisionsrapport Samordningsförbundet Activus Piteå Revisionsrapport Revision 2010 Per Ståhlberg, certifierad kommunal revisor Samordningsförbundet Activus Piteå Bo Rehnberg, certifierad kommunal revisor 2011-05-03 Per Ståhlberg, projektledare Samordningsförbundet

Läs mer

PROJEKTPLAN/PROJEKTANSÖKAN. Projektägare: Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Landstinget och Linköpings kommun.

PROJEKTPLAN/PROJEKTANSÖKAN. Projektägare: Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Landstinget och Linköpings kommun. Huvudsammanställare Ann-Sofi Ringkvist Datum:2009-02-19 PROJEKTPLAN/PROJEKTANSÖKAN Projektbenämning: STEGET till arbete Projektledare och projektägare Projektägare: Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen,

Läs mer

AVTAL/UPPDRAGSBESKRIVNING Uppdragsgivare Datum Diarienr Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

AVTAL/UPPDRAGSBESKRIVNING Uppdragsgivare Datum Diarienr Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn 1 AVTAL/UPPDRAGSBESKRIVNING Uppdragsgivare Datum Diarienr Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Mottagare Tjörns Kommun Insatser av generell art Ja Nej X Insatser för grupper Ja X Nej

Läs mer

Samordningsförbundet Activus

Samordningsförbundet Activus www.pwc.se Revisionsrapport Revision 2015 Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Samordningsförbundet Activus Mars 2016 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Syfte och

Läs mer

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Pyramis. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Pyramis. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult Revisionsrapport Revision 2011 Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Samordningsförbundet Pyramis Robert Bergman Revisionskonsult April 2012 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2

Läs mer

2014-11-20 FÖRBUNDSORDNING. Förbund för finansiell samordning (FINSAM) inom rehabiliteringsområdet. Giltig från 2015-01-01

2014-11-20 FÖRBUNDSORDNING. Förbund för finansiell samordning (FINSAM) inom rehabiliteringsområdet. Giltig från 2015-01-01 2014-11-20 FÖRBUNDSORDNING Förbund för finansiell samordning (FINSAM) inom rehabiliteringsområdet Giltig från 2015-01-01 1 Förbundsordning för Samordningsförbund Värend Samordningsförbundet Värend har

Läs mer

Samordningsförbundet Norra Dalsland SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1

Samordningsförbundet Norra Dalsland SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Samordningsförbundet Norra Dalsland SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Sammanträdesdatum 20110222 Plats och tid Bengtsfors 13.00-15.30 Beslutade Ordf. Björn Smith Försäkringskassan Vice ordf. Lennart Jonasson Christina

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Förbundsordning för samordningsförbundet Finsam Kävlinge-Lomma Dokumenttyp Beslutande organ Förbundsordning Kommunstyrelsen Förvaltningsdel Antagen 2013-06-10, Kf 51/2013 Ansvar

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2013

Granskning av årsredovisning 2013 www.pwc.se Revisionsrapport Stina Björnram Granskning av årsredovisning 2013 Norra Västmanlands Samordningsförbund Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1 Inledning... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Revisionsfråga

Läs mer

Syfte Fler friska unga kvinnor i åldern 18 34 år i Hjo, Tibro och Karlsborgs kommuner. Fler unga kvinnor till arbete, utbildning.

Syfte Fler friska unga kvinnor i åldern 18 34 år i Hjo, Tibro och Karlsborgs kommuner. Fler unga kvinnor till arbete, utbildning. 1 AVTAL Uppdragsgivare Datum Diarienr Samordningsförbundet 2007-0003 HjoTiBorg 2007-09-05 Mottagare Tibro kommun Arbetsmarknadsenheten Insatser av generell art Ja Nej X Insatser för grupper Ja X Nej PROJEKTETS

Läs mer

Verksamhetsplan Budget 2007

Verksamhetsplan Budget 2007 Lycksele Verksamhetsplan Budget 2007 Samordningsförbundet Lycksele Lycksele kommun, Landstinget i Västerbotten, LAN Västerbotten, Försäkringskassan Västerbotten 1 1. Samordningsförbundet...3 Inledning...3

Läs mer

Consensus i Älvsbyn Samordningsförbund ÅRSREDOVISNING 2014. 2014-01-01----2014-12-31 Samordningsförbundet Consensus Organisationsnummer: 222000-2261

Consensus i Älvsbyn Samordningsförbund ÅRSREDOVISNING 2014. 2014-01-01----2014-12-31 Samordningsförbundet Consensus Organisationsnummer: 222000-2261 Consensus i Älvsbyn Samordningsförbund ÅRSREDOVISNING 2014 2014-01-01----2014-12-31 Samordningsförbundet Consensus Organisationsnummer: 222000-2261 Styrelsen för Samordningsförbundet Consensus i Älvsbyn,

Läs mer

Granskning av delårsrapport per 31 aug Kommunalförbundet Västmanlandsmusiken

Granskning av delårsrapport per 31 aug Kommunalförbundet Västmanlandsmusiken Revisionsrapport 2016 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2016 Granskning av delårsrapport per 31 aug 2016 Kommunalförbundet Västmanlandsmusiken INNEHÅLLSFÖRTECKNING Granskning av delårsrapport

Läs mer

Förbundsordning för Södra Dalarnas Samordningsförbund

Förbundsordning för Södra Dalarnas Samordningsförbund I ~ Landstinget - DALARNA Central förvaltning Ekonomienhet seslursun ~ilj, Lo 8 6 ff Landstingsstyrelsen Datum 2015-02-16 Sida 1 (2) Dnr LD15/00213 Uppdnr 989 2015-02-02 Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Activus Piteå. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Activus Piteå. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult Revisionsrapport Revision 2011 Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Samordningsförbundet Activus Piteå Robert Bergman Revisionskonsult Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1.

Läs mer

Samordningsförbundet Södra Roslagen. Årlig granskning 2014

Samordningsförbundet Södra Roslagen. Årlig granskning 2014 Samordningsförbundet Södra Roslagen Årlig granskning 2014 Innehåll 1 Granskning av Samordningsförbundet Södra Roslagen... 3 1.1 Inledning... 3 1.2 Granskningen utgångspunkter... 3 2 Granskning av Årsredovisningen

Läs mer

P 4 Bilaga 4 Södra Roslagen

P 4 Bilaga 4 Södra Roslagen P 4 Bilaga 4 Södra Roslagen Samordningsförbundet Södra Roslagen Årlig granskning 2014 Innehåll 1 Granskning av Samordningsförbundet Södra Roslagen... 3 1.1 Inledning... 3 1.2 Granskningen

Läs mer

Delårsrapport 2007-04-01 2007-08-31 Samordningsförbundet Skövde

Delårsrapport 2007-04-01 2007-08-31 Samordningsförbundet Skövde Samordningsförbundet Skövde PM 1(20) Delårsrapport 2007-04-01 2007-08-31 Samordningsförbundet Skövde Samordningsförbundet Skövde PM 2 (20) Innehållsförteckning Sidan 1 Inledning 3 2 Syfte 3 3 Målgrupp

Läs mer

Delårsbokslut 30/6 2013

Delårsbokslut 30/6 2013 Sandra Lundqvist Medén Verkställande tjänsteman Delårsbokslut 30/6 2013 Kvartalsrapport 2: 2013 Inledning... 3 Insatser... 4 Medborgarcentrum... 4 Medborgarcentrum Kundvärd... 4 MC Ungdom... 4 MC Vux...

Läs mer

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling Sid 1 (6) FÖRBUNDSORDNING FÖR SAMORDNINGSFÖRBUNDET BOTKYRKA, HUDDINGE OCH SALEM Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem (nedan kallat Förbundet) i Stockholms län har inrättats med stöd av Lag

Läs mer

Informationsärende och återkoppling:

Informationsärende och återkoppling: PROTOKOLL Nr 3/2009 1 (6) Sammanträde Samordningsförbundet Skövde Tid Plats Närvarande Naturkraft Rehabilitering, AME, Skaraborgsgatan 19, Skövde Sewon Ekberg Västra Götalandsregionen ordförande Claes-Göran

Läs mer

Verksamhetsplan Budget 2011

Verksamhetsplan Budget 2011 Verksamhetsplan Budget 2011 Samordningsförbundet i Jämtlands län Arbetsförmedlingen Bergs kommun Bräcke kommun Härjedalens kommun Krokoms kommun Ragunda kommun Strömsunds kommun Åre kommun Östersunds kommun

Läs mer

Granskning av Samordningsförbundet i Kramfors Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Granskning av Samordningsförbundet i Kramfors Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Granskning av Samordningsförbundet i Kramfors 2016 Revisionsrapport LANDSTINGETS REVISORER 2017 04 28 17REV37 2(7) Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 2 Syfte och övergripande revisionsfrågor... 3 3 Revisionskriterier...

Läs mer