Samordningsförbundet Kungälv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samordningsförbundet Kungälv"

Transkript

1 Försäkringskassan Västra Götaland Diarienr: 2008:013.2 Kungälvs kommun Länsarbetsnämnden i Västra Götalands län Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Kungälv Ansvarig tjänsteman Per Liljebäck HAR GODKÄNTS AV SAMORDNINGSFÖRBUNDET KUNGÄLV

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sidan Förvaltningsberättelse Bakgrund 3 2. Organisation Samarbetspartners 3 3. Sammanfattning av året Insatser Projekt Unga vuxna Projekt Avstampet Konferenser 6 4. Året som gick ekonomisk berättelse Sammanfattning ekonomi Bidrag Uppföljning av verksamhet eller projekt Finansieringsanalys 7 5. Uppföljning av mål 7 6. Utvidgning av Samordningsförbund 8 Bilaga A Styrelse t o m och fr. o m Bilaga B Årsredovisning projekt Utgångspunkten 11 Bilaga C Specificerad ekonomisk rapport projekt Utgångspunkten 15 2

3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2007 FÖR SAMORDNINGSFÖRBUNDET KUNGÄLV 1. Bakgrund Samordningsförbundet Kungälv (org.nr ) bildades den 1 oktober 2005 i enlighet med lagen 2003:1 210 om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet. Samordningsförbundet Kungälv är en myndighetsgemensam satsning för samordning av rehabilitering och återgång till egen försörjning mellan Försäkringskassa, Hälso- och sjukvård, Kommun och Länsarbetsnämnd. Ledamöterna och ersättarna i Samordningsförbundet har utsetts av kommun- och regionfullmäktige, av försäkringskassans och länsarbetsnämndens direktörer. Samordningsförbundet arbetar för att underlätta och uppnå en effektiv resursanvändning för personer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och att den enskilda personen ska förbättra sin funktions- och arbetsförmåga. De samordnade resurserna används till insatser i syfte att den enskilde ska uppnå eller förbättra sin förmåga att komma in på arbetsmarknaden. Samverkan är inte ett tillstånd som går att uppnå vid ett givet tillfälle utan en ständigt levande process som varje dag måste erövras, etableras och ständigt underhållas. (Samverkansutredningens betänkande SOU 2000:114) 2. Organisation Förbundet leds av en styrelse med fyra ledamöter och fyra ersättare (bil A). Ledamöterna kommer från de fyra parterna och de har var sin ersättare. Kungälvs kommun har haft ordförandeskapet och Försäkringskassan har innehaft vice ordförandeskapet fram t o m Därefter skedde byte av ordförande och vice ordförande. Från och med har Försäkringskassan haft ordförandeskapet och Västra Götalandsregionen vice ordförandeskapet. Ansvarig tjänsteman leder och driver arbetet utifrån de mål, riktlinjer och den organisation som Samordningsförbundet har fastställt. Ansvarig tjänsteman tar fram underlag till styrelsen inför beslut och är länken mellan samordningsförbundet och dess samarbetspartners beredningsgrupp och handläggargrupper. 2.1 Samarbetspartners Beredningsgruppen arbetar tillsammans med ansvarig tjänsteman fram förslag till verksamheter, som styrelsen sedan beslutar om. Handläggargrupp/er arbetar med det praktiska utförandet. Beredningsgruppen består av lokala chefstjänstemän och handläggargrupp/erna av professioner från medlemmarna av samordningsförbundet. 3

4 3. Sammanfattning av året Samordningsförbundet har under 2007 hållit åtta sammanträden, varav fem i den nya styrelsen. Agneta Malmsten och Jan-Åke Simonsson har utgjort Samordningsförbundets presidium fr. om Presidiet har under året hållit sex protokollförda sammanträden, varav fyra i det nya presidiet. Per Liljebäck arbetade som ansvarig tjänsteman för Samordningsförbundet på 75 % av en heltid från och med den 1 januari 2007 till och med 31 juni Från och med 1 juli 2007 har Liljebäck en heltidsanställning. Samordningsförbundets ekonomiadministration har under 2007 köpts av Västra Götalandsregionens administrativa centrum för ekonomifrågor. Verksamhetens kostnader uppgick enligt resultaträkningen till tkr. Samordningsförbundets ingående egna kapital 2007 var tkr. Årets verksamhet lämnade ett resultat på tkr. Det utgående egna kapitalet per årsskiftet 2007/2008 är tkr. Se vidare under rubriken 4 Året som gick ekonomisk berättelse. 3.1 Insatser 2007 Av Verksamhetsplan för 2007 kan man utläsa att den tidigare styrelsen framledes ville satsa på följande aktiviteter: unga vuxna med sammansatt problematik personer med utmattningssyndrom invandrare som inte är etablerade på arbetsmarknaden förebyggande sjukskrivningsåtgärder träningsaktiviteter för sjukskrivna Sedan tidigare hade det gjorts en kartläggning kring målgruppen Unga vuxna. Insatser/aktiviteter borde därför prioriteras för denna grupp under De övriga målgrupperna/aktiviteterna behövde kartläggas först innan insatser kan påbörjas. 3.2 Projekt Unga vuxna Under våren 2006 gjorde den tidigare ansvarige tjänstemannen, Anna Andersson, en omfattande kartläggning kring gruppen unga vuxna i åldrarna år. Under hösten 2006 fördes diskussioner utifrån kartläggningen hur man skulle kunna starta upp en verksamhet som bedriver samordnad rehabilitering för att stötta den enskilde individen till återgång i arbete, utbildning eller annan aktivitet. I diskussionerna deltog styrelse, beredningsgrupp, handläggare/motsvarande. Den 12 januari 2007 tog styrelsen beslut om att projektet Unga vuxna (senare kallad Utgångspunkten ) skulle sättas igång. Under våren anställdes Agneta Svensson som samordnare för projektet. Svensson arbetade tidigare som socialsekreterare hos Kungälvs Kommun. 4

5 Nästa steg var att bemanna Utgångspunkten med ett arbetsteam med professioner som behövs för att kunna arbeta med den aktuella gruppen. Ett förberedelsearbete påbörjades innan sommaren (teambildning, metoddiskussioner, roller i teamet m.m.) när dessa personer var utsedda. Den 10 september 2007 öppnades portarna i Utgångspunktens lokaler på Västra Gatan i Kungälv. Från starten den 10 september 2007 och till årets slut har 34 personer varit aktuella hos Utgångspunkten. Insatserna har varit av varierande art och längd, allt från ett besök till kontakt/samtal den tid som insatsen pågår. När projektet skissades upp, bedömdes behovet ligga på kontakt med ca 70 unga vuxna/år och att av dessa beräknades hälften behöva stöd av Utgångspunkten medan övriga skulle hänvisas vidare till annan instans som bättre kunde tillgodose den enskildes behov. Behovet tycks mycket större än så, då man efter ca 4 månader redan träffat 34 unga personer. Detta trots att det tar tid att marknadsföra ny verksamheten och göra den känd. Könsfördelningen har varit 15 unga män och 19 unga kvinnor. Sexton av ungdomarna har varit mellan år och två har varit 16 år. Personerna har fått kontakt med Utgångspunkten via rekommendation 18 stycken. Sju har kommit själva då man har öppet för drop-in måndag och onsdag eftermiddag. Nio har tagit kontakt via telefon. Man har avslutat 14 ärenden t o m 31 december Av dessa har fyra stycken fått arbete. Två har återgått till att läsa på gymnasiet. En person har man hjälpt med att påskynda insats från annan myndighet. En person har man ordnat praktikplats åt. Fem personer har tackat nej till fortsatt kontakt oftast på grund av orealistiska förväntningar eller att de inte varit motiverade just vid den tidpunkten. En har flyttat från kommunen. Samordnare Agneta Svensson har under hösten 2007 gått en projektledarutbildning som bekostats av Samordningsförbundet. Hela arbetsteamet har varit på flera studiebesök i Göteborg där det finns liknande verksamhet som exempelvis projektet Columbus som drivs av Samordningsförbundet Göteborg Centrum Man har deltagit på konferenserna Ungdomskraft och Kloka möten som arrangerats av Göteborgsregionens Kommunalförbund. Mer om Utgångspunkten finns att läsa i bilaga B och C. 3.3 Projekt Avstampet Under senvåren och sommaren gjorde ansvarig tjänsteman en kartläggning av målgruppen invandrare som inte är etablerade på arbetsmarknaden. Av statistik från främst socialtjänsten och arbetsförmedlingen kunde man utläsa att den aktuella målgruppen kunde handla om ca 60 personer. Eftersom insatsen i första hand ska rikta sig till individer som står arbetsmarknaden nära så föll ett antal personer bort med automatik. Vi maximerade antalet till 30 personer som kunde bli aktuella. I början av hösten tog styrelsen ett inriktningsbeslut om att påbörja förberedelsearbetet för att få igång insatser. Arbetsförmedlingen är projektägare. Vi kunde därmed använda oss av Arbetsförmedlingens sedan tidigare upphandlade avtal till insatser för målgruppen. 5

6 I första hand ska Avstampet tillhandahålla arbetslivsinriktade insatser. Insatserna för målgruppen ska påbörjas i januari Styrelsen har beviljat tkr för insatserna. 3.4 Konferenser Under året har delar av styrelsen samt ansvarig tjänsteman deltagit i ett antal konferenser såsom Samordningsförbundens dag den 23 maj och två konferenser med våra revisorer som gick av stapeln den 24 maj och 29 november. För att kunna utföra ett bra arbete tillsammans så måste man mötas på olika sätt för att diskutera och reda ut begrepp, prata framtidsfrågor, förhållningssätt m.m., så därför träffades styrelsen, beredningsgruppen samt ansvarig tjänsteman den 5 september för att diskutera Samordningsförbundets framtida arbete. Det som kom fram under konferensen låg sedan till grund för en preliminär verksamhetsplan med tillhörande budget för Samordningsförbundet har varit medarrangör till en konferens kring sekretessfrågor som genomfördes den 5 december. 4 Året som gick ekonomisk berättelse Förvaltningsberättelsen för Samordningsförbundet Kungälv syftar till att beskriva förbundets verksamhet och ekonomiska ställning avseende år Samordningsförbundet upprättar förutom, ett årsbokslut, två delårsbokslut Samordningsförbundet Kungälv tilldelades tkr i samverkansmedel för Budgeten fastställdes i Verksamhetsplan för 2007 till tkr. Samordningsförbundets resultat 2006 är positivt, tkr (2 145 tkr 2006). Det egna kapitalet uppgår till tkr. Det är ett överskott som inte är önskvärt. Nu när det med största sannolikhet blir ett utvidgat Samordningsförbund fr.o.m. 1 april 2008 (se vidare under rubrik 6) så torde möjligheten finnas till att göra bra gemensamma insatser över flera kommuner som kommer våra medborgare till gagn. 4.1 Sammanfattning ekonomi Belopp i tkr Utfall jan dec 2007 Aktuell budgetram jan dec 2007 Avvikelse jan dec 2007 Aktuell budget helår Bokslut föreg. år Nettokostnad och finansnetto Bidrag Resultat Utgående ek Bidrag Huvudmännen bidrar ekonomiskt till Samordningsförbundets verksamhet enligt följande: Bidrag i tkr Försäkringskassa/Länsarbetsnämnd Kommun 700 Hälso- och sjukvårdsnämnd 700 Totalt

7 4.3 Uppföljning av verksamhet eller projekt Nettokostnad och finansnetto Utfall Aktuell Avvikelse Aktuell i tkr per område jan-december budget jan-dec budget jan-dec helår Politisk organisation Information/Utveckling Övriga verksamhetsanknutna projekt Gemensamt Totalt Finansieringsanalys Samordningsförbundet Kungälv Löpande verksamhet Årets resultat ,20 Kassaflöde från löpande verksamhet ,20 Förändring av rörelsekapital Kortfristiga fordringar ,61 Kortfristiga skulder ,20 Förändring av rörelsekapital ,59 Investeringar Investeringar ,00 Investeringsnetto ,00 Finansieringar Långfristiga fordringar 0,00 Långfristiga skulder 0,00 Finansieringsnetto 0,00 FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL ,79 5. Uppföljning av mål Den huvudsakliga verksamhetsuppföljningen kommer att ske i SUS (Sektorsövergripande system för uppföljning av resultaten av samverkan inom rehabiliteringsområdet). Styrelsen har beslutat om att tillsammans med övriga förbund i Västra Götaland, att medfinansiera en gemensam resursperson för uppföljningssystemet SUS. 7

8 6. Utvidgning av Samordningsförbund Under våren och hösten 2007 har diskussioner förts att utvidga Samordningsförbundet Kungälv till att omfatta ytterligare tre kommuner - Ale, Stenungsund och Tjörn. Planerad start är satt till 1 april Ett argument att utvidga Samordningsförbundet har varit att i många andra samordningsförbund ingår vanligtvis flera kommuner och det har inneburit att man fått ett bättre ekonomiskt underlag för att bära de gemensamma kostnaderna. Ofta är också de olika målgrupperna som Samordningsförbundet ska rikta sina insatser till likartade i kommunerna och genom bättre ekonomiska förutsättningar så kan man effektivisera insatserna för dessa målgrupper. Ett utvidgat samordningsförbund stämmer också bra med Arbetsförmedlingens, Försäkringskassans och Hälso och sjukvårdsnämnd 4:s geografiska upptagningsområde. Per Liljebäck Ansvarig tjänsteman 8

9 Förslag till beslut Samordningsförbundet Kungälv föreslås besluta att: godkänna för Samordningsförbundet Kungälv upprättad förvaltningsberättelse avseende 2007 i enlighet med föreliggande tjänsteutlåtande med bilagor. överlämna föreliggande tjänsteutlåtande med bilagor till kommunstyrelsen i Kungälv. överlämna föreliggande tjänsteutlåtande med bilagor till Försäkringskassan överlämna föreliggande tjänsteutlåtande med bilagor till styrelsen för Västra Götalandsregionen. överlämna föreliggande tjänsteutlåtande med bilagor till Arbetsförmedlingen överlämna föreliggande tjänsteutlåtande med bilagor till revisionen för Västra Götalandsregionen, till Riksrevisionen samt till revisor utsedd av Kungälvs Kommun. Per Liljebäck Ansvarig tjänsteman Samordningsförbundets Kungälvs styrelse har idag beslutat om att godkänna ovanstående förslag till beslut Kungälv Agneta Malmsten, ordförande Försäkringskassan Jan-Åke Simonsson, vice ordförande Västra Götalandsregionen Thomas Gustafsson, ledamot Arbetsförmedlingen Gun-Marie Daun, ledamot Kungälvs Kommun 9

10 Bil A STYRELSE SAMORDNINGSFÖRBUNDET KUNGÄLV T O M Kungälvs kommun Mona-Britt Gillerstedt (s), ordförande Bengt Gustafsson (m), ersättare Försäkringskassan Ulla Y Gustafsson (s), vice ordförande Ann-Marie Zachrisson (m), ersättare Västra Götalandsregionen John Gunnar Ericsson (s), ledamot Marianne Nilsson (kd), ersättare Länsarbetsnämnden Thomas Gustafsson (tjänsteman), ledamot Johan Bräutigam (tjänsteman), ersättare STYRELSE SAMORDNINGSFÖRBUNDET KUNGÄLV FR. O M Försäkringskassan Agneta Malmsten (tjänsteman), ordförande Eva Svensson (tjänsteman), ersättare Västra Götalandsregionen Jan-Åke Simonsson (s), vice ordförande Marianne Nilsson (kd), ersättare Kungälvs kommun Gun-Marie Daun (kd), ledamot Mona-Britt Gillerstedt (s), ersättare Länsarbetsnämnden Thomas Gustafsson (tjänsteman), ledamot Johan Bräutigam (tjänsteman), ersättare (Agneta Kinnander fr. o m ) 10

11 Årsredovisning över projektet Utgångspunkten Bil B Syfte: Att tidigt och snabbt kunna sätta in relevanta åtgärder, så att unga vuxna får förutsättningar att kunna arbeta, utbilda sig, delta i annan aktivitet, uppnå en bättre livskvalitet eller kanske bara väcka hopp om förändring. Verksamheten bygger på individens vilja och kraft och är frivillig och kan inte villkoras från annan myndighet. Att genom samverkan få en breddad kompetens, vilken ökar effektiviteten mellan myndigheterna och på så sätt bättre hjälpa de unga vuxna. Mål och målgrupp: Projektet vänder sig till unga vuxna mellan år, vilka av olika anledningar inte är nöjda med sin livssituation. Personerna kan ha både fysiska, psykiska, sociala och arbetsmässiga behov. Åldersspannet är stort och sträcker sig från det att ungdomarna slutat i grundskolan t o m övre gränsen för aktivitetsersättning för ungdomar från Försäkringskassan. Utförande: Projektet startades med att en samordnare anställdes från och första uppgiften var att fräscha upp och möblera lägenheten, vilket tog sommarmånaderna (förutom 5 veckors semester). Teamet tjuvstartade lite i slutet av augusti för att lära känna varandra och den officiella invigningen var Vi arbetar genom samverkan mellan myndigheterna: Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen och Kungälvs kommun. Handläggare från de olika myndigheterna arbetar olika antal timmar per person/vecka i projektets lokal (hemtrevlig lägenhet) på Västra Gatan 64, centralt på ströget i Kungälv. Samordnare: Agneta Svensson, heltid Jobbcoach: Kent Edwall, 24 tim/vecka Handläggare från Af: Brittinger Gråberg, 5 tim/vecka Fk: Birgitta Persson, 5 tim/vecka Socialtjänsten: Monika Lammer, 4 tim/vecka Öppen psyk.: Maria Heidenfors, 4 tim/vecka BuP: Maj-Lis Gustafsson, 4 tim/varannan vecka Vuxenutbildningen: Syv Ann-Sofie Lennartsson, 4 tim/månad. Läkare: Bo Andersson, kommer att arbeta 2 tim/varannan vecka fr.o.m

12 Samordnaren deltar aktivt i klientarbetet utöver arbetsutgifterna som rör samordningen. De unga vuxna kan söka oss själva eller genom handläggare hos någon av berörda myndigheter. Vi har stor tillgänglighet i form av telefontid två tim/dag, drop-in mottagning varje mån- och onsdag eftermiddag mellan kl samt möjlighet att boka tider för samtal på övrig tid då handläggarna är mycket flexibla. Varje tisdag eftermiddag träffas hela teamet och arbetar med ärendena och då kan handläggarna även har med sig nya ärenden på rekommendation, givetvis med personens samtycke, där vi diskuterar hur vi bäst kan hjälpa. Oftast blir det att vi bokar in ett första mötet med de handläggare som passar bäst med bekymret. Vi är alltid två när vi träffar de unga vuxna för att utnyttja våra olika kompetenser och för att kunna tänka större och gör först en kartläggning för att få klarhet i vad bekymret består av. Det kan vara allt ifrån att vilja ha ett arbete till att få struktur på sin tillvaro. Att marknadsföra Utgångspunkten har varit viktigt och vi har bjudit in och fått god hjälp av både GP/Bohuslän och Kungälvs-Posten, vilka båda skrev fina reportage från invigning plus att GP gjorde ett bra uppföljande reportage i december. Vi har också bjudit in viktiga samarbetspartners såsom Ungdomsmottagningen, socialtjänsten, IV-programmet m fl. för att informera om vårt projekt och skapa dialog. Vår broschyr har fått uppskattning. Teamet har gjort två studiebesök av liknande verksamheter under hösten; dels Columbus i Majorna och Ayande i Västra Frölunda, för att lära och få idéer av dem som redan varit igång en tid och dessa besök var mycket givande. Teamet har också varit på två utbildningsdagar dels lyssnat på Ungdomskraft-Arbetskraft i Ale och dels på ungdomsforskare Mats Trondman som föreläste i Göteborg. Samordnaren har gått en 5-dagars kurs i Projektledning hos GR, Göteborg. Resultat: Från starten och till årets slut har vi träffat 34 personer. Insatserna har varit av varierande längd, allt från ett besök till kontakt som pågått hela tiden och ännu inte är avslutad. När projektet skissades upp, bedömdes behovet ligga på kontakt med ca 70 unga vuxna/år och att av dessa beräknades hälften behöva stöd av Utgångspunkten medan övriga skulle hänvisas vidare till annan instans som bättre kunde tillgodose den enskildes behov. Resultatet visar att behovet är mycket större än så, då vi efter ca 4 månader redan träffat 34 unga personer och detta också med tanke på att det tar tid att marknadsföra verksamheten och göra den känd och att vår broschyr var färdig först efter några veckor. De unga vuxna är fördelade på 15 unga män och 19 unga kvinnor och i åldrarna år. Huvuddelen har varit mellan år (16 stycken) och två har bara varit 16 år. 12

13 Personerna har fått kontakt med Utgångspunkten via: Rekommendation: 18 stycken. Har kommit själva på drop-in (7 stycken) eller ringt (9 stycken) och då tipsad av mor, kompis, myndighet, läst i tidningen om oss o s v. Vi har ordnat arbeten (4 stycken), praktikplatser (10 stycken), arbetsträning (2 stycken), hjälpt några tillbaka till gymnasieskolan (2 stycken), hjälpt vidare till annan myndighet, ordnat vägledningssamtal/studier, haft krissamtal, förmedlat/påskyndat kontakt/väntetid hos annan myndighet m.m. och vissa har fått del av flera insatser. Några (5 stycken) har tackat nej till fortsatt kontakt, på grund av orealistiska förväntningar eller att de inte var motiverade just nu. Motivation är trots allt färskvara. Vi har avslutat 14 stycken t o m Det vanligaste bekymret som de unga vuxna har är att de vill ha ett arbete, men oftast finns det en anledning till att de inte klarat av att skaffa detta själva. Många mår mycket dåligt; deprimerade, tappat självförtroendet och flera har gått sysslolösa hemma under en längre tid. En ung kvinna på 20 år hade inte gjort något på fyra år, dvs. efter grundskolan. Genomgående är att de hoppat av gymnasiet. Tyngdpunkten har hittills legat på att skaffa praktikplats/arbete, vilket har gjort att jobbcoachen fått så mycket att göra att hans timmar inte räcket till och samtal förs nu om han kan arbeta heltid i projektet. Utifrån projektets syfte har vi tidigt och snabbt kunnat möta de unga vuxna då vi inte haft några väntetider. Kontakterna mellan handläggarna har varit mycket informella och flexibla, vilket ungdomarna har upplevt som mycket positivt. Teamets medlemmar har alla själva valt att delta då de tycker samverkan är både viktigt och roligt och denna positiva inställning genomsyrar projektet. Förbättringsområden: Teamet har flera idéer hur vi skall utveckla arbetet t ex ha grupper på onsdagar em. istället för drop-in- då det endast kommit ett fåtal. Grupper om 3-6 personer, vilka vi främst håller i själva men även kan anlita andra föreläsare. Teman kan vara: skriva CV och var finns jobben vägledning; vem är jag, vad vill jag, vad kan jag = paket 5 ggr studieinformation hälsa-livsstil-sömn och deltagande ger simkort om 10 ggr studiebesök på företag 13

14 Vi kommer att revidera broschyren och ta bort telefontiden och är därmed tillgängliga på telefon hela dagen, utökar med mailadress och mobiltelefonnummer så att de unga vuxna kan skicka sms. vilket är populärt. Vi behöver en medaktör som snabbt kan erbjuda arbetsträning, lättare praktik, helpraktik och ev. arbete. Vi hade förhoppningen om att kunna tillhandahålla det från Arbetslivscentrum (ALC), men de kan tyvärr inte matcha den snabba insats som behövs för denna målgrupp. Som tidigare nämnts så är motivationen en färskvara och då kan vi inte vänta flera veckor innan ungdomen eventuellt kan få komma till ALC. Vi måste försöka att lösa detta på annat sätt. Kanske kan vi få tillgång till utredningsresursen i Stenungsund, när det gäller arbetsförmågebedömning, i samband med utvidgningen av Samordningsförbundet ? Vi tror att det är viktigt att maximera tiden i projektet för att bli tydligare mot de unga Vuxna och vi har talat om 6 mån ev. 1 år. Vi skall införa praktikintyg vilket beskriver arbetsuppgifter, arbetstid och praktikens längd. Vi saknar kompetens (kurator eller yrkesvägledare) från gymnasieskolan, främst IV-programmet, men hoppas att detta kommer att lösa sig på sikt. Det har varit mycket arbete med att dra igång Utgångspunkten och vi tror att det kommer att vara en ständigt pågående process att förändra och förbättra projektet. Vi har fått god respons från flera unga vuxna och det bästa beviset vi kan få är när de har rekommenderat sina kompisar att gå hit. Det har varit mycket roligt och stimulerande att få realisera samverkanstanken och kan man idag arbeta på något annat sätt? Agneta Svensson Samordnare Specificerad ekonomisk rapport för Utgångspunkten se bilaga C. 14

15 BIL C EKONOMISK RAPPORT PROJEKT UTGÅNGSPUNKTEN 15

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Ale Kommun Diarienr: 2011/013-003 Kungälvs Kommun Stenungsunds Kommun Tjörns Kommun Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Läs mer

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Ales Kommun Diarienr: 2009/013-002 Kungälvs Kommun Stenungsunds Kommun Tjörns Kommun Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Läs mer

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Ale Kommun Diarienr: 2013/013-002 Kungälvs Kommun Stenungsunds Kommun Tjörns Kommun Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Läs mer

Datum: 3 april 2008 Tid: Kl Plats: Samordningsförbundets konferenslokal Västra Gatan 64, Kungälv

Datum: 3 april 2008 Tid: Kl Plats: Samordningsförbundets konferenslokal Västra Gatan 64, Kungälv Datum: 3 april 2008 Tid: Kl. 09.00 12.00 Plats: Samordningsförbundets konferenslokal Västra Gatan 64, Kungälv Närvarande: Ledamöter: Thomas Gustafsson, tjänsteman, Agneta Malmsten, tjänsteman, Gun-Marie

Läs mer

Samordningsförbundet Kungälv

Samordningsförbundet Kungälv Försäkringskassan Västra Götaland Diarienr: 2007:013.3 Kungälvs kommun Länsarbetsnämnden i Västra Götalands län Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Kungälv Ansvarig tjänsteman Per Liljebäck HAR

Läs mer

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Ale Kommun Diarienr: 2011/013-004 Kungälvs Kommun Stenungsunds Kommun Tjörns Kommun Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Läs mer

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Ale Kommun Diarienr: 2009/013-005 Kungälvs Kommun Stenungsunds Kommun Tjörns Kommun Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Läs mer

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn Ales Kommun Diarienr: 28/8-2 Kungälvs kommun Stenungsunds Kommun Tjörns Kommun Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn Ansvarig

Läs mer

Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN LÄNSARBETSNÄMNDEN REGIONEN. Protokoll. Sammanträde med Samordningsförbundet Göteborg Hisingen

Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN LÄNSARBETSNÄMNDEN REGIONEN. Protokoll. Sammanträde med Samordningsförbundet Göteborg Hisingen 1 Samordningsförbundet Göteborg Hisingen (DELTA) Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN LÄNSARBETSNÄMNDEN REGIONEN Protokoll Dnr 0003/06 SAMMANTRÄDETS ART Sammanträde med Samordningsförbundet

Läs mer

Verksamhetsplan med budget för 2008 Samordningsförbundet Norra Bohuslän

Verksamhetsplan med budget för 2008 Samordningsförbundet Norra Bohuslän Samordningsförbundet Norra Bohuslän Ansvarig tjänsteman Gudrun Emilsdottir Verksamhetsplan med budget för 2008 Samordningsförbundet Norra Bohuslän Samverkan är ett arbetssätt, men också ett synsätt, med

Läs mer

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud. Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud. Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006 Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006 Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006 1 Förvaltningsberättelse 1.1 Uppstart och bildande

Läs mer

AVTAL/UPPDRAGSBESKRIVNING Uppdragsgivare Datum Diarienr Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

AVTAL/UPPDRAGSBESKRIVNING Uppdragsgivare Datum Diarienr Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn 1 AVTAL/UPPDRAGSBESKRIVNING Uppdragsgivare Datum Diarienr Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Mottagare Lokala Ledningsgruppen i Stenungsund PROJEKTETS NAMN: Stenungsunds Teamet Insatser

Läs mer

Delårsrapport Samordningsförbundet Skövde

Delårsrapport Samordningsförbundet Skövde 1(12) 2007-04-22 Dnr 2008-00007 Delårsrapport 2008-01-01 2008-03-31 Samordningsförbundet Skövde C:\Users\\Documents\v-ar 2008\Samordningsförbundet Skövde\Delårsrapport januari - mars 2008.doc 2 (12) Innehållsförteckning

Läs mer

Förvaltningsberättelse avseende 2008 års verksamhet

Förvaltningsberättelse avseende 2008 års verksamhet 1(11) Förvaltningsberättelse avseende 2008 års verksamhet Styrelsen för Samordningsförbundet i Skövde, 222 000 2253, avger härmed årsredovisning för verksamhetsåret 2008. Verksamhetens kostnader uppgick

Läs mer

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Ale Kommun Diarienr: 2011/013-002 Kungälvs Kommun Stenungsunds Kommun Tjörns Kommun Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Läs mer

Innan styrelsemötet diskuterade styrelsen om hur man ska se på jävssituationer. Samordningsförbundets revisorer redde ut begreppen.

Innan styrelsemötet diskuterade styrelsen om hur man ska se på jävssituationer. Samordningsförbundets revisorer redde ut begreppen. Datum: Tisdagen den 25 november Tid: Kl. 13.00 15.30 Plats: Hotell Fars Hatt i Kungälv Närv. ledamöter: Gun-Marie Daun (KD), ordförande, Jan Sammels, tjänsteman, vice ordförande, Lena Erlandsson, tjänsteman,.

Läs mer

Samordningsförbundet Norra Dalsland. Årsredovisning 2008 2008-01-01 2008-12-31

Samordningsförbundet Norra Dalsland. Årsredovisning 2008 2008-01-01 2008-12-31 Samordningsförbundet Norra Dalsland org nr 222 000-1800 1 (10) Samordningsförbundet Norra Dalsland Finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser mellan Västra Götalands Regionen, Försäkringskassan,

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014 med budget 2014-2015

VERKSAMHETSPLAN 2014 med budget 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014 med budget 2014-2015 för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden (dnr 2013:12 / 1) Vår gemensamma vision: LIVSKVALITET OCH EGENFÖRSÖRJNING FÖR ALLA! 1 1. Inledning Samordningsförbund

Läs mer

Närvarande Agneta Malmsten, tjänsteman, ordföranden Försäkringskassan Gun-Marie Daun, (kd), vice ordförande, Kungälvs Kommun

Närvarande Agneta Malmsten, tjänsteman, ordföranden Försäkringskassan Gun-Marie Daun, (kd), vice ordförande, Kungälvs Kommun Datum: Fredagen den 12 juni 2009 Tid: Kl. 12.00 16.00 Plats: Alerummet, Kommunhuset i Alafors Närvarande Ledamöter Agneta Malmsten, tjänsteman, ordföranden Gun-Marie Daun, (kd), vice ordförande, Ersättare:

Läs mer

2006-11-16. Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009

2006-11-16. Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009 1 Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009 1 2 Verksamhetsplan - budget Samordningsförbundet Göteborg Centrum 2007 2009 Övergripande mål Förbundets ändamål är att inom

Läs mer

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Datum: Fredagen den 21 mars Tid: Kl. 14.00 16.00. Plats: Samordningsförbundets konferenslokal i Nol. Kallade ledamöter: Agneta Malmsten, tjänsteman, ordförande, Boel Holgersson (C), vice ordförande, Ale

Läs mer

Innehållsförteckning. Inledning 1. Övergripande mål och syfte 1. Målgrupper 1. Verksamheter under Uppföljning och utvärdering 6

Innehållsförteckning. Inledning 1. Övergripande mål och syfte 1. Målgrupper 1. Verksamheter under Uppföljning och utvärdering 6 VERKSAMHETSPLAN 2012 Innehållsförteckning Inledning 1 Övergripande mål och syfte 1 Målgrupper 1 Organisation Styrelsens uppgifter Beredningsgruppens uppgifter Tjänstemannens uppgifter Revisorer 2 Verksamheter

Läs mer

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta Enligt arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta Enligt arbetsutskottets förslag STRÖMSTADS KOMMUN Ärenden Sida 24 (38) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-10-24 KS/2013 0159 KS 116 Årsredovisning med verksamhetsberättelse för Samordningsförbundet Norra Bohuslän Kommunstyrelsen

Läs mer

Verksamhetsplan 2017 Samordningsförbund Gävleborg

Verksamhetsplan 2017 Samordningsförbund Gävleborg Verksamhetsplan 2017 Samordningsförbund Gävleborg Bollnäs kommun Gävle kommun Hofors kommun Hudiksvalls kommun Ljusdals kommun Nordanstigs kommun Ockelbo kommun Ovanåkers kommun Sandvikens kommun Söderhamns

Läs mer

Samordningsförbundet

Samordningsförbundet Årsredovisning 2014 Falköping/Tidaholm Ordförande: Hasse Andersson Förbunds chef: Margaretha Eriksson SAMMANFATTNING Finansiella samordningsförbund har sin grund i de strukturella faktorer som gör det

Läs mer

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Ale Kommun Diarienr: 2015/013-003 Kungälvs Kommun Stenungsunds Kommun Tjörns Kommun Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2011

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2011 VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2011 Beslutad vid styrelsemöte den 24 november 2010 Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp 461 83 Trollhättan Organisationsnummer: 222 000-1719 Verksamhetsplan

Läs mer

Protokoll Dnr: 0005/09

Protokoll Dnr: 0005/09 1 Samordningsförbundet Göteborg Hisingen (DELTA) Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN ARBETSFÖRMEDLINGEN REGIONEN Protokoll Dnr: 0005/09 SAMMANTRÄDES ART Sammanträde med Samordningsförbundet

Läs mer

358 Sammanträdet öppnas Ordförande Gun-Marie Daun (KD), Kungälvs Kommun, öppnar mötet.

358 Sammanträdet öppnas Ordförande Gun-Marie Daun (KD), Kungälvs Kommun, öppnar mötet. Datum: Fredagen den 20 februari 2015 Tid: Kl. 09.00 10.30 Plats: Stora konferenslokalen Kållekärr Vårdcentral på Tjörn. Närv. ledamöter: Gun-Marie Daun (KD), ordförande, Jan Sammels, vice ordförande, tjänsteman,

Läs mer

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Datum: Måndagen den 12 maj Tid: Kl. 14.30 16.00. Plats: Marstrands Havshotell. Närv. ledamöter: Gun-Marie Daun (KD), ordförande, Jan Sammels, tjänsteman, vice ordförande, Agneta Malmsten, tjänsteman, Jan-Åke

Läs mer

Samordningsförbundet Uddevalla, Orust och Färgelanda Org.nr 222000 2592 Finansiell samordning av rehabilitering mellan Försäkringskassan,

Samordningsförbundet Uddevalla, Orust och Färgelanda Org.nr 222000 2592 Finansiell samordning av rehabilitering mellan Försäkringskassan, Samordningsförbundet Uddevalla, Orust och Färgelanda Org.nr 222000 2592 Finansiell samordning av rehabilitering mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Västra Götalandsregionen och kommunerna Uddevalla,

Läs mer

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn Ales Kommun Diarienr: 2008/009-01 Kungälvs kommun Stenungsunds Kommun Tjörns Kommun Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn

Läs mer

Samordningsförbundet Activus

Samordningsförbundet Activus www.pwc.se Revisionsrapport Revision 2015 Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Samordningsförbundet Activus Mars 2016 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Syfte och

Läs mer

Samordningsförbundet Göteborg Nordost PROTOKOLL Styrelsen Dnr 2006/01 1(5) Box 119 21 Sammanträde 2006-06-12 404 39 Göteborg

Samordningsförbundet Göteborg Nordost PROTOKOLL Styrelsen Dnr 2006/01 1(5) Box 119 21 Sammanträde 2006-06-12 404 39 Göteborg Samordningsförbundet Göteborg Nordost PROTOKOLL Styrelsen Dnr 2006/01 1(5) Tid: 12 juni kl 13.00-16.15 Plats: Arbetsförmedlingen Svingeln, Vestagatan 2 Närvarande: Ledamöter: Ersättare: Lennart Johansson

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015 med budget 2015-2017

VERKSAMHETSPLAN 2015 med budget 2015-2017 VERKSAMHETSPLAN 2015 med budget 2015-2017 för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden (dnr 2014:11 / 1) Vår gemensamma vision: LIVSKVALITET OCH EGENFÖRSÖRJNING FÖR ALLA! 1 1. Inledning Samordningsförbund

Läs mer

Delårsrapport. för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden första halvåret (Dnr 2016:03 / 6) Vår gemensamma vision:

Delårsrapport. för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden första halvåret (Dnr 2016:03 / 6) Vår gemensamma vision: Delårsrapport för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden första halvåret 2016 (Dnr 2016:03 / 6) Vår gemensamma vision: LIVSKVALITET OCH EGENFÖRSÖRJNING FÖR ALLA! 1 (7) Delårsrapport 2016 1. Sammanfattning

Läs mer

PROTOKOLL Nr 7/2007 1 (5) Samordningsförbundet Skövde 2007-10-26. Tid 2007-10-26. Plats Badhusgatan 29

PROTOKOLL Nr 7/2007 1 (5) Samordningsförbundet Skövde 2007-10-26. Tid 2007-10-26. Plats Badhusgatan 29 PROTOKOLL Nr 7/2007 1 (5) Sammanträde Samordningsförbundet Skövde Tid Plats Badhusgatan 29 Närvarande Anna-Britta Andersson Skövde kommun ordförande Sewon Ekberg Västra Götalandsregionen Claes-Göran Borg

Läs mer

Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN LÄNSARBETSNÄMNDEN REGIONEN

Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN LÄNSARBETSNÄMNDEN REGIONEN 1 Samordningsförbundet Göteborg Hisingen (DELTA) Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN LÄNSARBETSNÄMNDEN REGIONEN Protokoll Dnr 0005/07 SAMMANTRÄDETS Sammanträde med Samordningsförbundet

Läs mer

Syfte Fler friska unga kvinnor i åldern 18 34 år i Hjo, Tibro och Karlsborgs kommuner. Fler unga kvinnor till arbete, utbildning.

Syfte Fler friska unga kvinnor i åldern 18 34 år i Hjo, Tibro och Karlsborgs kommuner. Fler unga kvinnor till arbete, utbildning. 1 AVTAL Uppdragsgivare Datum Diarienr Samordningsförbundet 2007-0003 HjoTiBorg 2007-09-05 Mottagare Tibro kommun Arbetsmarknadsenheten Insatser av generell art Ja Nej X Insatser för grupper Ja X Nej PROJEKTETS

Läs mer

Förslag till årsredovisning för verksamhetsåret 2008 Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Förslag till årsredovisning för verksamhetsåret 2008 Samordningsförbundet Göteborg Nordost Sidan 1 av 10 Dnr 2009/03 Förslag till årsredovisning för verksamhetsåret 2008 Samordningsförbundet Göteborg Nordost Styrelsen 2008 Ordinarie ledamöter: Försäkringskassan: Peter Engwall, ordförande Göteborgs

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Burlöv- Staffanstorp

Förbundsordning för Samordningsförbundet Burlöv- Staffanstorp FÖRFATTNING 1.7 1(5) Antagen av kommunstyrelsen 11/12 Reviderad av kommunfullmäktige 183/14 2014-KS-486 Förbundsordning för Samordningsförbundet Burlöv- Staffanstorp Samordningsförbundet Burlöv-Staffanstorp

Läs mer

Avsiktsförklaring för finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet för Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud

Avsiktsförklaring för finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet för Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud 1 BIL 2 Avsiktsförklaring för finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet för Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud Förslag till beslut Beredningsgruppen beslutar ställa sig bakom denna promemoria

Läs mer

Dialogmöte inför förslag om verksamhetsinriktning 2007 2009 kl 9.00 11.30

Dialogmöte inför förslag om verksamhetsinriktning 2007 2009 kl 9.00 11.30 Samordningsförbundet Göteborg Nordost PROTOKOLL Styrelsen Dnr 2006/01 1(5) Tid: 20 september kl 9.00 14.30 Plats: Kvibergs vandrarhem och konferens, Kvibergsvägen 5 09.00 11.30 Dialogmöte inför förslag

Läs mer

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Datum: Fredagen den 15 april 2011 Tid: Kl. 14.00 16.30 Plats: s konferenslokal på Hisingen i Göteborg Närv. Georg Hohner, tjänsteman, ledamöter: Agneta Malmsten, tjänsteman, Gun-Marie Daun (KD), Ersättare:

Läs mer

ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2009 SAMORDNINGSFÖRBUNDET MÖLNDAL PARTILLE HÄRRYDA LERUM

ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2009 SAMORDNINGSFÖRBUNDET MÖLNDAL PARTILLE HÄRRYDA LERUM ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2009 SAMORDNINGSFÖRBUNDET MÖLNDAL PARTILLE HÄRRYDA LERUM Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN ARBETSFÖRMEDLINGEN REGIONEN 1(14) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Innehållsförteckning. Inledning 1. Övergripande mål och syfte 1. Verksamhetens inriktning 3. Uppföljning och utvärdering 7. Finansiering 7.

Innehållsförteckning. Inledning 1. Övergripande mål och syfte 1. Verksamhetens inriktning 3. Uppföljning och utvärdering 7. Finansiering 7. VERKSAMHETSPLAN 2013 Innehållsförteckning Inledning 1 Övergripande mål och syfte 1 Organisation Styrelsens uppgifter Beredningsgruppens uppgifter Tjänstemannens uppgifter Revisorer 2 Verksamhetens inriktning

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Förbundsordning för Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Förbundsordning för Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Samordningsförbundet har inrättats med stöd av lagen (2003:1 210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1 Förbundets

Läs mer

Samordningsförbundet Norra Dalsland SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1

Samordningsförbundet Norra Dalsland SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Samordningsförbundet Norra Dalsland SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Sammanträdesdatum 20110222 Plats och tid Bengtsfors 13.00-15.30 Beslutade Ordf. Björn Smith Försäkringskassan Vice ordf. Lennart Jonasson Christina

Läs mer

Våga se framåt, där har du framtiden!

Våga se framåt, där har du framtiden! Våga se framåt, där har du framtiden! Det finansiella Samordningsförbundet Västerås Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget Västmanland samt Västerås stad har den 1 maj 2010 gemensamt bildat

Läs mer

Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN LÄNSARBETSNÄMNDEN REGIONEN. Protokoll. Sammanträde med Samordningsförbundet Göteborg Hisingen

Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN LÄNSARBETSNÄMNDEN REGIONEN. Protokoll. Sammanträde med Samordningsförbundet Göteborg Hisingen 1 Samordningsförbundet Göteborg Hisingen (DELTA) Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN LÄNSARBETSNÄMNDEN REGIONEN Protokoll Dnr 0003/06 SAMMANTRÄDETS ART Sammanträde med Samordningsförbundet

Läs mer

Consensus i Älvsbyn Samordningsförbund ÅRSREDOVISNING 2014. 2014-01-01----2014-12-31 Samordningsförbundet Consensus Organisationsnummer: 222000-2261

Consensus i Älvsbyn Samordningsförbund ÅRSREDOVISNING 2014. 2014-01-01----2014-12-31 Samordningsförbundet Consensus Organisationsnummer: 222000-2261 Consensus i Älvsbyn Samordningsförbund ÅRSREDOVISNING 2014 2014-01-01----2014-12-31 Samordningsförbundet Consensus Organisationsnummer: 222000-2261 Styrelsen för Samordningsförbundet Consensus i Älvsbyn,

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Samordningsförbund Gävleborg

Verksamhetsplan 2015 Samordningsförbund Gävleborg Verksamhetsplan 2015 Samordningsförbund Gävleborg Bollnäs kommun Gävle kommun Hofors kommun Hudiksvalls kommun Ljusdals kommun Nordanstigs kommun Ockelbo kommun Ovanåkers kommun Sandvikens kommun Söderhamns

Läs mer

Samordningsförbundet Norra Skaraborg

Samordningsförbundet Norra Skaraborg 2014 Samordningsförbundet Verksamhetsplan Finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet 2 Mål- och ramdokument Mål, syfte, principer och centrala begrepp för samordningsförbundet Övergripande mål Det

Läs mer

Budget 2011. Karin Martinsson Styrelsemöte 2010 11 24

Budget 2011. Karin Martinsson Styrelsemöte 2010 11 24 Samordningsförbundet Göteborg Väster Karin Martinsson Styrelsemöte 2010 11 24 Tjänsteutlåtande Dnr 2010/23 Pkt 3 Budget 2011 I detta tjänsteutlåtande lämnas förslag till budget för Samordningsförbundet

Läs mer

Revisionsrapport Samordningsförbundet Consensus Älvsbyn

Revisionsrapport Samordningsförbundet Consensus Älvsbyn Revisionsrapport Revision 2010 Per Ståhlberg, certifierad kommunal revisor Samordningsförbundet Consensus Älvsbyn Bo Rehnberg, certifierad kommunal revisor 2011-05-03 Per Ståhlberg, projektledare Samordningsförbundet

Läs mer

Samordningsförbundet Activus

Samordningsförbundet Activus www.pwc.se Revisionsrapport Revision 2016 Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Samordningsförbundet Activus April 2017 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Syfte

Läs mer

PROTOKOLL Nr 8/2007 1 (7) Samordningsförbundet Skövde 2007-12-13. Tid 2007-12-13. AME, Gesällgatan

PROTOKOLL Nr 8/2007 1 (7) Samordningsförbundet Skövde 2007-12-13. Tid 2007-12-13. AME, Gesällgatan PROTOKOLL Nr 8/2007 1 (7) Sammanträde Samordningsförbundet Skövde Tid Plats Närvarande AME, Gesällgatan Anna-Britta Andersson Skövde kommun ordförande Sewon Ekberg Västra Götalandsregionen Thomas Gustafsson

Läs mer

SOFINT Mari Grönlund STYRELSEN VERKSAMHETSPLAN 2014

SOFINT Mari Grönlund STYRELSEN VERKSAMHETSPLAN 2014 SOFINT Mari Grönlund STYRELSEN VERKSAMHETSPLAN 2014 1 Verksamhet 1.1 Ändamål Samordningsförbundet SOFINT, i Norra Örebro län, bildades med syfte att främja samverkan mellan samhälleliga organisationer

Läs mer

Samordningsförbund ÅRSREDOVISNING 2010-01-01----2010-12-31. Samordningsförbundet Consensus. Organisationsnummer: 222000-2261

Samordningsförbund ÅRSREDOVISNING 2010-01-01----2010-12-31. Samordningsförbundet Consensus. Organisationsnummer: 222000-2261 ÅRSREDOVISNING 2010-01-01----2010-12-31 et Consensus Organisationsnummer: 222000-2261 1 c/o Mobiltel: 070-677 78 12 Årsredovisning för räkenskapsåret 2010.01.01-2010.12.31 Styrelsen för et, 222000-2261,

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling 5.10

Laholms kommuns författningssamling 5.10 Laholms kommuns författningssamling 5.10 Förbundsordning för Samordningsförbundet i Halland antaget av kommunfullmäktige den 24 april 2012, 65 Samordningsförbundet har inrättats med stöd av lagen (2003:1210)

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Förbundsordning för samordningsförbundet Finsam Kävlinge-Lomma Dokumenttyp Beslutande organ Förbundsordning Kommunstyrelsen Förvaltningsdel Antagen 2013-06-10, Kf 51/2013 Ansvar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING med tillhörande VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010

ÅRSREDOVISNING med tillhörande VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 Samordningsförbundet Norra Bohuslän Org. nr 222 000-2030 Finansiell samordning av rehabilitering mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Västra Götalandsregionen och kommunerna Lysekil, Munkedal,

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Revisionsrapport Bert Hedberg Cert. kommunal revisor Granskning av årsredovisning 2012 Västra Mälardalens Samordningsförbund Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1. Inledning...2 1.1. Bakgrund...2

Läs mer

Verksamhetsplan och budget för. Samordningsförbundet Härnösand/Timrå 2012-2014

Verksamhetsplan och budget för. Samordningsförbundet Härnösand/Timrå 2012-2014 Verksamhetsplan och budget för Samordningsförbundet Härnösand/Timrå 2012-2014 Detaljplan för verksamhetsåret 2012 och en översikt för perioden 2013-2014 Fastställd av Samordningsförbundets styrelse den

Läs mer

Om samordningsförbundet. Uppdraget

Om samordningsförbundet. Uppdraget Verksamhetsplan för Fryksdalens Samordningsförbund 2015 Om samordningsförbundet Uppdraget Fryksdalens Samordningsförbund är en egen juridisk enhet och startades upp i februari 2008 med Sunne kommun, Torsby

Läs mer

Förbundets namn är Samordningsförbundet Falköping/Tidaholm.

Förbundets namn är Samordningsförbundet Falköping/Tidaholm. Förbundsordning för Falköping/Tidaholm Förbundsordning för i kommunerna Falköping/Tidaholm. har inrättats med stöd av lagen (2003:1 210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1 Förbundets

Läs mer

Finnvedens Samordningsförbund Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Finnvedens Samordningsförbund Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 1 Organ Finnvedens Samordningsförbund, Styrelsen Plats och tid Vrigstad Wärdshus, Vrigstad kl 10.20 11.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Björn Jonasson, Gnosjö kommun, ordförande Britt

Läs mer

Mottganingsteamets uppdrag

Mottganingsteamets uppdrag Överenskommelse mellan kommunerna i Sydnärke, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Örebro läns landsting om inrättandet av mottagningsteam en modell för flerpartssamverkan Inledning Denna överenskommelse

Läs mer

2 Val av justerare till dagens protokoll

2 Val av justerare till dagens protokoll PROTOKOLL Nr 2/2007 1 (5) Sammanträde Samordningsförbundet Skövde Tid Plats Närvarande Skomakaren, Skövde Stadshus Anna-Britta Andersson ordförande Skövde kommun Sewon Ekberg Västra Götalandsregionen Claes

Läs mer

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn Ale Kommun Diarienr: 2009/008-01 Kungälvs kommun Stenungsunds Kommun Tjörns Kommun Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn

Läs mer

Delårsrapport per den 31 augusti 2013

Delårsrapport per den 31 augusti 2013 Samordningsförbundet Östra Östergötland Delårsrapport per den 31 augusti 2013 2013-10-01 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Verksamheter... 3 2.1 Kansli... 4 2.2 Kartläggning och analys av behov

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Örnsköldsvik 222000-2063

Förbundsordning för Samordningsförbundet Örnsköldsvik 222000-2063 1(5) Förbundsordning för Samordningsförbundet Örnsköldsvik 222000-2063 Detta Samordningsförbund har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1 Förbundets

Läs mer

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Skåne Nordost

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Skåne Nordost Ansökan om medel från Samordningsförbundet Skåne Nordost Bakgrund Ovanstående Samordningsförbund bildades den 1 januari 2011, bildandet gjordes genom en ombildning av Samordningsförbundet i Kristianstads

Läs mer

PROJEKTPLAN/PROJEKTANSÖKAN. Projektägare: Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Landstinget och Linköpings kommun.

PROJEKTPLAN/PROJEKTANSÖKAN. Projektägare: Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Landstinget och Linköpings kommun. Huvudsammanställare Ann-Sofi Ringkvist Datum:2009-02-19 PROJEKTPLAN/PROJEKTANSÖKAN Projektbenämning: STEGET till arbete Projektledare och projektägare Projektägare: Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen,

Läs mer

Statistik januari-december 2013 Samordningsförbundet Göteborg Centrum

Statistik januari-december 2013 Samordningsförbundet Göteborg Centrum Statistik januari-december 203 Samordningsförbundet Göteborg Centrum I bilagan presenteras statistik för aktiviteter finansierade av Samordningsförbundet Göteborg Centrum. Aktiviteterna som vänder sig

Läs mer

Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun

Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun 1/5 Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun Ansökta medel: 1 096 000 /år Projekttid: september 2013 augusti 2014 1. Utgångspunkter Kraft har

Läs mer

Verksamhetsplan Budget 2007

Verksamhetsplan Budget 2007 Lycksele Verksamhetsplan Budget 2007 Samordningsförbundet Lycksele Lycksele kommun, Landstinget i Västerbotten, LAN Västerbotten, Försäkringskassan Västerbotten 1 1. Samordningsförbundet...3 Inledning...3

Läs mer

Lundbybadet. Lisbeth Sundén Andersson (m) Carina Liljesand (kd) Johan Bräutigam LAN Ola Andersson. Cecilia Abrahamsson

Lundbybadet. Lisbeth Sundén Andersson (m) Carina Liljesand (kd) Johan Bräutigam LAN Ola Andersson. Cecilia Abrahamsson 1 Samordningsförbundet Göteborg Hisingen PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2005-04-20 SAMMANTRÄDETS ART Sammanträde med Samordningsförbundet Göteborg Hisingen TID 08.40 10.35 (Ajournering 09.40-09.45) PLATS

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf VERKSAMHETSPLAN och BUDGET ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk 2011-2013

Läs mer

Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN LÄNSARBETSNÄMNDEN REGIONEN

Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN LÄNSARBETSNÄMNDEN REGIONEN 1 Samordningsförbundet Göteborg Hisingen (DELTA) Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN LÄNSARBETSNÄMNDEN REGIONEN Protokoll Dnr 0005/07 SAMMANTRÄDETS Sammanträde med Samordningsförbundet

Läs mer

2014-11-20 FÖRBUNDSORDNING. Förbund för finansiell samordning (FINSAM) inom rehabiliteringsområdet. Giltig från 2015-01-01

2014-11-20 FÖRBUNDSORDNING. Förbund för finansiell samordning (FINSAM) inom rehabiliteringsområdet. Giltig från 2015-01-01 2014-11-20 FÖRBUNDSORDNING Förbund för finansiell samordning (FINSAM) inom rehabiliteringsområdet Giltig från 2015-01-01 1 Förbundsordning för Samordningsförbund Värend Samordningsförbundet Värend har

Läs mer

Kvartalsrapport Januari-Mars 2015 Samordningsförbundet Göteborg Centrum

Kvartalsrapport Januari-Mars 2015 Samordningsförbundet Göteborg Centrum Tjänsteutlåtande 2015-04-23 Diarienummer:0008/15 Förbundschef: Veronica Strömsten tel:031 366 46 57 Postadress: Kvartalsrapport Januari-Mars 2015 Samordningsförbundet Göteborg Centrum 1. Inledning Samordningsförbundet

Läs mer

~~'~, LS G133. DNR /flji.la{)'"f!.~& " ;7. Uj Försäkringskassan ---------- PROTOKOLL ~ Boslutsdatum 2010-12-30. Lokala Försäkringscentra

~~'~, LS G133. DNR /flji.la{)'f!.~&  ;7. Uj Försäkringskassan ---------- PROTOKOLL ~ Boslutsdatum 2010-12-30. Lokala Försäkringscentra Uj Försäkringskassan Lokala Försäkringscentra Besl utsfattare Svante Borg Övriga närvarande Ale Friberg, föredragande 1:>'IlAGA LS G133 PROTOKOLL ~ Boslutsdatum 2010-12-30 Dlarlenr 5001-2010 ----------

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2017 Samordningsförbund Ånge

Verksamhetsplan och budget 2017 Samordningsförbund Ånge Verksamhetsplan och budget 2017 Samordningsförbund Ånge SAMORDNINGSFÖRBUNDET ÅNGE Beslutat av förbundsstyrelsen 2016-11-25 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Uppgifter... 3 Organisation...

Läs mer

Förbundsordning för Växjö samordningsförbund (FINSAM)

Förbundsordning för Växjö samordningsförbund (FINSAM) Styrande dokument Senast ändrad 2013-03-19 Förbundsordning för Växjö samordningsförbund (FINSAM) Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Växjö samordningsförbund (FINSAM) Dokumentnamn Förbundsordning

Läs mer

Förslag till budget år 2007

Förslag till budget år 2007 Samordningsförbundet Göteborg Hisingen (DELTA) Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN LÄNSARBETSNÄMNDEN REGIONEN Ola Andersson Tjänsteutlåtande Dnr: 0005/06 2006-09-26 Ärende nr 6 Förslag

Läs mer

Årsredovisning år 2014 för Samordningsförbundet Activus i Piteå

Årsredovisning år 2014 för Samordningsförbundet Activus i Piteå Årsredovisning år 2014 för Samordningsförbundet Activus i Piteå Verksamhetens art och inriktning Samordningsförbundet Activus bedriver finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet inom Piteå kommuns

Läs mer

Implementering av verksamhet 3.4.4

Implementering av verksamhet 3.4.4 KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Egnell Eva Datum 2013-05-27 Rev 2013-06-04 Diarienummer UAN-2013-0313 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Implementering av verksamhet 3.4.4 Förslag

Läs mer

Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng

Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng Finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser mellan Landstinget i Värmland, Västra Götalands Regionen, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen,

Läs mer

SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST. Detaljbudget 2013. Samordningsförbundet Göteborg Nordost

SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST. Detaljbudget 2013. Samordningsförbundet Göteborg Nordost Samordningsförbundet Göteborg Nordost Detaljbudget SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST Följande dokument beskriver det stöd till samordnade aktiviteter som förbundet budgeterar under. Dokumentet utgör

Läs mer

Verksamhetsplan RAR 2012 Dnr RAR12-04

Verksamhetsplan RAR 2012 Dnr RAR12-04 Samordningsförbundet RAR i Sörmland 1. Inledning RAR:s verksamhetsidé är att löpande erbjuda samverkansaktiviteter, processtöd samt utvärderingar som utarbetas gemensamt med medlemmarna. Omfattningen styrs

Läs mer

Förbundsordning för Södra Dalarnas Samordningsförbund

Förbundsordning för Södra Dalarnas Samordningsförbund I ~ Landstinget - DALARNA Central förvaltning Ekonomienhet seslursun ~ilj, Lo 8 6 ff Landstingsstyrelsen Datum 2015-02-16 Sida 1 (2) Dnr LD15/00213 Uppdnr 989 2015-02-02 Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

PROTOKOLL Styrelsen Dnr 2013/01 ( 48 t.o.m. 57) 1(8) Sammanträde 2013-11-29

PROTOKOLL Styrelsen Dnr 2013/01 ( 48 t.o.m. 57) 1(8) Sammanträde 2013-11-29 Dnr 2013/01 ( 48 t.o.m. 57) 1(8) Tid: 2013-11-29 kl 13:00 15:00 Plats: Samordningsförbundet Ledamöter Närvarande: Frånvarande: Beatrice Berglund Arbetsförmedlingen, ordförande Malin Welin, Försäkringskassan

Läs mer

Förbundsordning för Fryksdalens samordningsförbund

Förbundsordning för Fryksdalens samordningsförbund Utskriftsdatum Sid(or) 2013-09-19 1(5) Förbundsordning för Fryksdalens samordningsförbund 1 Samordningsförbundets bildande Förbundet är ett samordningsförbund enligt Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser,

Läs mer

Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN LÄNSARBETSNÄMNDEN REGIONEN. Protokoll. Sammanträde med Samordningsförbundet Göteborg Hisingen

Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN LÄNSARBETSNÄMNDEN REGIONEN. Protokoll. Sammanträde med Samordningsförbundet Göteborg Hisingen 1 Samordningsförbundet Göteborg Hisingen (DELTA) Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN LÄNSARBETSNÄMNDEN REGIONEN Protokoll Dnr 0003/06 SAMMANTRÄDETS ART Sammanträde med Samordningsförbundet

Läs mer

AVTAL/UPPDRAGSBESKRIVNING Uppdragsgivare Datum Diarienr Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

AVTAL/UPPDRAGSBESKRIVNING Uppdragsgivare Datum Diarienr Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn 1 AVTAL/UPPDRAGSBESKRIVNING Uppdragsgivare Datum Diarienr Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Mottagare Tjörns Kommun Insatser av generell art Ja Nej X Insatser för grupper Ja X Nej

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2011 januari-juni

DELÅRSRAPPORT 2011 januari-juni DELÅRSRAPPORT 2011 januari-juni Innehållsförteckning Uppdrag 2 Organisation 3 Styrelsen 3 Styrelsens uppgifter 3 Beredningsgruppens uppgifter 3 Tjänstemannens uppgifter 3 Revisorer 3 Under verksamhetsåret

Läs mer

Samordningsförbundet Consensus

Samordningsförbundet Consensus www.pwc.se Revisionsrapport Revision 2015 Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Samordningsförbundet Consensus Mars 2016 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Syfte och

Läs mer

Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng Ansvarig tjänsteman Ulrica Sandzén

Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng Ansvarig tjänsteman Ulrica Sandzén Verksamhetsplan och budget för Samordningsförbund för Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng finns framtaget. Inriktningen är att under 2015 fortsätta utveckla samverkan genom finansiering av Individ

Läs mer

Arbetslivsinriktad rehabilitering i samverkan

Arbetslivsinriktad rehabilitering i samverkan Arbetslivsinriktad rehabilitering i samverkan Att plötsligt förlora jobbet, gå igenom en skilsmässa eller drabbas av någon annan kris kan få vem som helst att helt tappa fotfästet. Hamnar man utanför arbetsmarknaden

Läs mer