Samordningsförbundet Kungälv

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samordningsförbundet Kungälv"

Transkript

1 Försäkringskassan Västra Götaland Diarienr: 2008:013.2 Kungälvs kommun Länsarbetsnämnden i Västra Götalands län Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Kungälv Ansvarig tjänsteman Per Liljebäck HAR GODKÄNTS AV SAMORDNINGSFÖRBUNDET KUNGÄLV

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sidan Förvaltningsberättelse Bakgrund 3 2. Organisation Samarbetspartners 3 3. Sammanfattning av året Insatser Projekt Unga vuxna Projekt Avstampet Konferenser 6 4. Året som gick ekonomisk berättelse Sammanfattning ekonomi Bidrag Uppföljning av verksamhet eller projekt Finansieringsanalys 7 5. Uppföljning av mål 7 6. Utvidgning av Samordningsförbund 8 Bilaga A Styrelse t o m och fr. o m Bilaga B Årsredovisning projekt Utgångspunkten 11 Bilaga C Specificerad ekonomisk rapport projekt Utgångspunkten 15 2

3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2007 FÖR SAMORDNINGSFÖRBUNDET KUNGÄLV 1. Bakgrund Samordningsförbundet Kungälv (org.nr ) bildades den 1 oktober 2005 i enlighet med lagen 2003:1 210 om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet. Samordningsförbundet Kungälv är en myndighetsgemensam satsning för samordning av rehabilitering och återgång till egen försörjning mellan Försäkringskassa, Hälso- och sjukvård, Kommun och Länsarbetsnämnd. Ledamöterna och ersättarna i Samordningsförbundet har utsetts av kommun- och regionfullmäktige, av försäkringskassans och länsarbetsnämndens direktörer. Samordningsförbundet arbetar för att underlätta och uppnå en effektiv resursanvändning för personer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och att den enskilda personen ska förbättra sin funktions- och arbetsförmåga. De samordnade resurserna används till insatser i syfte att den enskilde ska uppnå eller förbättra sin förmåga att komma in på arbetsmarknaden. Samverkan är inte ett tillstånd som går att uppnå vid ett givet tillfälle utan en ständigt levande process som varje dag måste erövras, etableras och ständigt underhållas. (Samverkansutredningens betänkande SOU 2000:114) 2. Organisation Förbundet leds av en styrelse med fyra ledamöter och fyra ersättare (bil A). Ledamöterna kommer från de fyra parterna och de har var sin ersättare. Kungälvs kommun har haft ordförandeskapet och Försäkringskassan har innehaft vice ordförandeskapet fram t o m Därefter skedde byte av ordförande och vice ordförande. Från och med har Försäkringskassan haft ordförandeskapet och Västra Götalandsregionen vice ordförandeskapet. Ansvarig tjänsteman leder och driver arbetet utifrån de mål, riktlinjer och den organisation som Samordningsförbundet har fastställt. Ansvarig tjänsteman tar fram underlag till styrelsen inför beslut och är länken mellan samordningsförbundet och dess samarbetspartners beredningsgrupp och handläggargrupper. 2.1 Samarbetspartners Beredningsgruppen arbetar tillsammans med ansvarig tjänsteman fram förslag till verksamheter, som styrelsen sedan beslutar om. Handläggargrupp/er arbetar med det praktiska utförandet. Beredningsgruppen består av lokala chefstjänstemän och handläggargrupp/erna av professioner från medlemmarna av samordningsförbundet. 3

4 3. Sammanfattning av året Samordningsförbundet har under 2007 hållit åtta sammanträden, varav fem i den nya styrelsen. Agneta Malmsten och Jan-Åke Simonsson har utgjort Samordningsförbundets presidium fr. om Presidiet har under året hållit sex protokollförda sammanträden, varav fyra i det nya presidiet. Per Liljebäck arbetade som ansvarig tjänsteman för Samordningsförbundet på 75 % av en heltid från och med den 1 januari 2007 till och med 31 juni Från och med 1 juli 2007 har Liljebäck en heltidsanställning. Samordningsförbundets ekonomiadministration har under 2007 köpts av Västra Götalandsregionens administrativa centrum för ekonomifrågor. Verksamhetens kostnader uppgick enligt resultaträkningen till tkr. Samordningsförbundets ingående egna kapital 2007 var tkr. Årets verksamhet lämnade ett resultat på tkr. Det utgående egna kapitalet per årsskiftet 2007/2008 är tkr. Se vidare under rubriken 4 Året som gick ekonomisk berättelse. 3.1 Insatser 2007 Av Verksamhetsplan för 2007 kan man utläsa att den tidigare styrelsen framledes ville satsa på följande aktiviteter: unga vuxna med sammansatt problematik personer med utmattningssyndrom invandrare som inte är etablerade på arbetsmarknaden förebyggande sjukskrivningsåtgärder träningsaktiviteter för sjukskrivna Sedan tidigare hade det gjorts en kartläggning kring målgruppen Unga vuxna. Insatser/aktiviteter borde därför prioriteras för denna grupp under De övriga målgrupperna/aktiviteterna behövde kartläggas först innan insatser kan påbörjas. 3.2 Projekt Unga vuxna Under våren 2006 gjorde den tidigare ansvarige tjänstemannen, Anna Andersson, en omfattande kartläggning kring gruppen unga vuxna i åldrarna år. Under hösten 2006 fördes diskussioner utifrån kartläggningen hur man skulle kunna starta upp en verksamhet som bedriver samordnad rehabilitering för att stötta den enskilde individen till återgång i arbete, utbildning eller annan aktivitet. I diskussionerna deltog styrelse, beredningsgrupp, handläggare/motsvarande. Den 12 januari 2007 tog styrelsen beslut om att projektet Unga vuxna (senare kallad Utgångspunkten ) skulle sättas igång. Under våren anställdes Agneta Svensson som samordnare för projektet. Svensson arbetade tidigare som socialsekreterare hos Kungälvs Kommun. 4

5 Nästa steg var att bemanna Utgångspunkten med ett arbetsteam med professioner som behövs för att kunna arbeta med den aktuella gruppen. Ett förberedelsearbete påbörjades innan sommaren (teambildning, metoddiskussioner, roller i teamet m.m.) när dessa personer var utsedda. Den 10 september 2007 öppnades portarna i Utgångspunktens lokaler på Västra Gatan i Kungälv. Från starten den 10 september 2007 och till årets slut har 34 personer varit aktuella hos Utgångspunkten. Insatserna har varit av varierande art och längd, allt från ett besök till kontakt/samtal den tid som insatsen pågår. När projektet skissades upp, bedömdes behovet ligga på kontakt med ca 70 unga vuxna/år och att av dessa beräknades hälften behöva stöd av Utgångspunkten medan övriga skulle hänvisas vidare till annan instans som bättre kunde tillgodose den enskildes behov. Behovet tycks mycket större än så, då man efter ca 4 månader redan träffat 34 unga personer. Detta trots att det tar tid att marknadsföra ny verksamheten och göra den känd. Könsfördelningen har varit 15 unga män och 19 unga kvinnor. Sexton av ungdomarna har varit mellan år och två har varit 16 år. Personerna har fått kontakt med Utgångspunkten via rekommendation 18 stycken. Sju har kommit själva då man har öppet för drop-in måndag och onsdag eftermiddag. Nio har tagit kontakt via telefon. Man har avslutat 14 ärenden t o m 31 december Av dessa har fyra stycken fått arbete. Två har återgått till att läsa på gymnasiet. En person har man hjälpt med att påskynda insats från annan myndighet. En person har man ordnat praktikplats åt. Fem personer har tackat nej till fortsatt kontakt oftast på grund av orealistiska förväntningar eller att de inte varit motiverade just vid den tidpunkten. En har flyttat från kommunen. Samordnare Agneta Svensson har under hösten 2007 gått en projektledarutbildning som bekostats av Samordningsförbundet. Hela arbetsteamet har varit på flera studiebesök i Göteborg där det finns liknande verksamhet som exempelvis projektet Columbus som drivs av Samordningsförbundet Göteborg Centrum Man har deltagit på konferenserna Ungdomskraft och Kloka möten som arrangerats av Göteborgsregionens Kommunalförbund. Mer om Utgångspunkten finns att läsa i bilaga B och C. 3.3 Projekt Avstampet Under senvåren och sommaren gjorde ansvarig tjänsteman en kartläggning av målgruppen invandrare som inte är etablerade på arbetsmarknaden. Av statistik från främst socialtjänsten och arbetsförmedlingen kunde man utläsa att den aktuella målgruppen kunde handla om ca 60 personer. Eftersom insatsen i första hand ska rikta sig till individer som står arbetsmarknaden nära så föll ett antal personer bort med automatik. Vi maximerade antalet till 30 personer som kunde bli aktuella. I början av hösten tog styrelsen ett inriktningsbeslut om att påbörja förberedelsearbetet för att få igång insatser. Arbetsförmedlingen är projektägare. Vi kunde därmed använda oss av Arbetsförmedlingens sedan tidigare upphandlade avtal till insatser för målgruppen. 5

6 I första hand ska Avstampet tillhandahålla arbetslivsinriktade insatser. Insatserna för målgruppen ska påbörjas i januari Styrelsen har beviljat tkr för insatserna. 3.4 Konferenser Under året har delar av styrelsen samt ansvarig tjänsteman deltagit i ett antal konferenser såsom Samordningsförbundens dag den 23 maj och två konferenser med våra revisorer som gick av stapeln den 24 maj och 29 november. För att kunna utföra ett bra arbete tillsammans så måste man mötas på olika sätt för att diskutera och reda ut begrepp, prata framtidsfrågor, förhållningssätt m.m., så därför träffades styrelsen, beredningsgruppen samt ansvarig tjänsteman den 5 september för att diskutera Samordningsförbundets framtida arbete. Det som kom fram under konferensen låg sedan till grund för en preliminär verksamhetsplan med tillhörande budget för Samordningsförbundet har varit medarrangör till en konferens kring sekretessfrågor som genomfördes den 5 december. 4 Året som gick ekonomisk berättelse Förvaltningsberättelsen för Samordningsförbundet Kungälv syftar till att beskriva förbundets verksamhet och ekonomiska ställning avseende år Samordningsförbundet upprättar förutom, ett årsbokslut, två delårsbokslut Samordningsförbundet Kungälv tilldelades tkr i samverkansmedel för Budgeten fastställdes i Verksamhetsplan för 2007 till tkr. Samordningsförbundets resultat 2006 är positivt, tkr (2 145 tkr 2006). Det egna kapitalet uppgår till tkr. Det är ett överskott som inte är önskvärt. Nu när det med största sannolikhet blir ett utvidgat Samordningsförbund fr.o.m. 1 april 2008 (se vidare under rubrik 6) så torde möjligheten finnas till att göra bra gemensamma insatser över flera kommuner som kommer våra medborgare till gagn. 4.1 Sammanfattning ekonomi Belopp i tkr Utfall jan dec 2007 Aktuell budgetram jan dec 2007 Avvikelse jan dec 2007 Aktuell budget helår Bokslut föreg. år Nettokostnad och finansnetto Bidrag Resultat Utgående ek Bidrag Huvudmännen bidrar ekonomiskt till Samordningsförbundets verksamhet enligt följande: Bidrag i tkr Försäkringskassa/Länsarbetsnämnd Kommun 700 Hälso- och sjukvårdsnämnd 700 Totalt

7 4.3 Uppföljning av verksamhet eller projekt Nettokostnad och finansnetto Utfall Aktuell Avvikelse Aktuell i tkr per område jan-december budget jan-dec budget jan-dec helår Politisk organisation Information/Utveckling Övriga verksamhetsanknutna projekt Gemensamt Totalt Finansieringsanalys Samordningsförbundet Kungälv Löpande verksamhet Årets resultat ,20 Kassaflöde från löpande verksamhet ,20 Förändring av rörelsekapital Kortfristiga fordringar ,61 Kortfristiga skulder ,20 Förändring av rörelsekapital ,59 Investeringar Investeringar ,00 Investeringsnetto ,00 Finansieringar Långfristiga fordringar 0,00 Långfristiga skulder 0,00 Finansieringsnetto 0,00 FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL ,79 5. Uppföljning av mål Den huvudsakliga verksamhetsuppföljningen kommer att ske i SUS (Sektorsövergripande system för uppföljning av resultaten av samverkan inom rehabiliteringsområdet). Styrelsen har beslutat om att tillsammans med övriga förbund i Västra Götaland, att medfinansiera en gemensam resursperson för uppföljningssystemet SUS. 7

8 6. Utvidgning av Samordningsförbund Under våren och hösten 2007 har diskussioner förts att utvidga Samordningsförbundet Kungälv till att omfatta ytterligare tre kommuner - Ale, Stenungsund och Tjörn. Planerad start är satt till 1 april Ett argument att utvidga Samordningsförbundet har varit att i många andra samordningsförbund ingår vanligtvis flera kommuner och det har inneburit att man fått ett bättre ekonomiskt underlag för att bära de gemensamma kostnaderna. Ofta är också de olika målgrupperna som Samordningsförbundet ska rikta sina insatser till likartade i kommunerna och genom bättre ekonomiska förutsättningar så kan man effektivisera insatserna för dessa målgrupper. Ett utvidgat samordningsförbund stämmer också bra med Arbetsförmedlingens, Försäkringskassans och Hälso och sjukvårdsnämnd 4:s geografiska upptagningsområde. Per Liljebäck Ansvarig tjänsteman 8

9 Förslag till beslut Samordningsförbundet Kungälv föreslås besluta att: godkänna för Samordningsförbundet Kungälv upprättad förvaltningsberättelse avseende 2007 i enlighet med föreliggande tjänsteutlåtande med bilagor. överlämna föreliggande tjänsteutlåtande med bilagor till kommunstyrelsen i Kungälv. överlämna föreliggande tjänsteutlåtande med bilagor till Försäkringskassan överlämna föreliggande tjänsteutlåtande med bilagor till styrelsen för Västra Götalandsregionen. överlämna föreliggande tjänsteutlåtande med bilagor till Arbetsförmedlingen överlämna föreliggande tjänsteutlåtande med bilagor till revisionen för Västra Götalandsregionen, till Riksrevisionen samt till revisor utsedd av Kungälvs Kommun. Per Liljebäck Ansvarig tjänsteman Samordningsförbundets Kungälvs styrelse har idag beslutat om att godkänna ovanstående förslag till beslut Kungälv Agneta Malmsten, ordförande Försäkringskassan Jan-Åke Simonsson, vice ordförande Västra Götalandsregionen Thomas Gustafsson, ledamot Arbetsförmedlingen Gun-Marie Daun, ledamot Kungälvs Kommun 9

10 Bil A STYRELSE SAMORDNINGSFÖRBUNDET KUNGÄLV T O M Kungälvs kommun Mona-Britt Gillerstedt (s), ordförande Bengt Gustafsson (m), ersättare Försäkringskassan Ulla Y Gustafsson (s), vice ordförande Ann-Marie Zachrisson (m), ersättare Västra Götalandsregionen John Gunnar Ericsson (s), ledamot Marianne Nilsson (kd), ersättare Länsarbetsnämnden Thomas Gustafsson (tjänsteman), ledamot Johan Bräutigam (tjänsteman), ersättare STYRELSE SAMORDNINGSFÖRBUNDET KUNGÄLV FR. O M Försäkringskassan Agneta Malmsten (tjänsteman), ordförande Eva Svensson (tjänsteman), ersättare Västra Götalandsregionen Jan-Åke Simonsson (s), vice ordförande Marianne Nilsson (kd), ersättare Kungälvs kommun Gun-Marie Daun (kd), ledamot Mona-Britt Gillerstedt (s), ersättare Länsarbetsnämnden Thomas Gustafsson (tjänsteman), ledamot Johan Bräutigam (tjänsteman), ersättare (Agneta Kinnander fr. o m ) 10

11 Årsredovisning över projektet Utgångspunkten Bil B Syfte: Att tidigt och snabbt kunna sätta in relevanta åtgärder, så att unga vuxna får förutsättningar att kunna arbeta, utbilda sig, delta i annan aktivitet, uppnå en bättre livskvalitet eller kanske bara väcka hopp om förändring. Verksamheten bygger på individens vilja och kraft och är frivillig och kan inte villkoras från annan myndighet. Att genom samverkan få en breddad kompetens, vilken ökar effektiviteten mellan myndigheterna och på så sätt bättre hjälpa de unga vuxna. Mål och målgrupp: Projektet vänder sig till unga vuxna mellan år, vilka av olika anledningar inte är nöjda med sin livssituation. Personerna kan ha både fysiska, psykiska, sociala och arbetsmässiga behov. Åldersspannet är stort och sträcker sig från det att ungdomarna slutat i grundskolan t o m övre gränsen för aktivitetsersättning för ungdomar från Försäkringskassan. Utförande: Projektet startades med att en samordnare anställdes från och första uppgiften var att fräscha upp och möblera lägenheten, vilket tog sommarmånaderna (förutom 5 veckors semester). Teamet tjuvstartade lite i slutet av augusti för att lära känna varandra och den officiella invigningen var Vi arbetar genom samverkan mellan myndigheterna: Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen och Kungälvs kommun. Handläggare från de olika myndigheterna arbetar olika antal timmar per person/vecka i projektets lokal (hemtrevlig lägenhet) på Västra Gatan 64, centralt på ströget i Kungälv. Samordnare: Agneta Svensson, heltid Jobbcoach: Kent Edwall, 24 tim/vecka Handläggare från Af: Brittinger Gråberg, 5 tim/vecka Fk: Birgitta Persson, 5 tim/vecka Socialtjänsten: Monika Lammer, 4 tim/vecka Öppen psyk.: Maria Heidenfors, 4 tim/vecka BuP: Maj-Lis Gustafsson, 4 tim/varannan vecka Vuxenutbildningen: Syv Ann-Sofie Lennartsson, 4 tim/månad. Läkare: Bo Andersson, kommer att arbeta 2 tim/varannan vecka fr.o.m

12 Samordnaren deltar aktivt i klientarbetet utöver arbetsutgifterna som rör samordningen. De unga vuxna kan söka oss själva eller genom handläggare hos någon av berörda myndigheter. Vi har stor tillgänglighet i form av telefontid två tim/dag, drop-in mottagning varje mån- och onsdag eftermiddag mellan kl samt möjlighet att boka tider för samtal på övrig tid då handläggarna är mycket flexibla. Varje tisdag eftermiddag träffas hela teamet och arbetar med ärendena och då kan handläggarna även har med sig nya ärenden på rekommendation, givetvis med personens samtycke, där vi diskuterar hur vi bäst kan hjälpa. Oftast blir det att vi bokar in ett första mötet med de handläggare som passar bäst med bekymret. Vi är alltid två när vi träffar de unga vuxna för att utnyttja våra olika kompetenser och för att kunna tänka större och gör först en kartläggning för att få klarhet i vad bekymret består av. Det kan vara allt ifrån att vilja ha ett arbete till att få struktur på sin tillvaro. Att marknadsföra Utgångspunkten har varit viktigt och vi har bjudit in och fått god hjälp av både GP/Bohuslän och Kungälvs-Posten, vilka båda skrev fina reportage från invigning plus att GP gjorde ett bra uppföljande reportage i december. Vi har också bjudit in viktiga samarbetspartners såsom Ungdomsmottagningen, socialtjänsten, IV-programmet m fl. för att informera om vårt projekt och skapa dialog. Vår broschyr har fått uppskattning. Teamet har gjort två studiebesök av liknande verksamheter under hösten; dels Columbus i Majorna och Ayande i Västra Frölunda, för att lära och få idéer av dem som redan varit igång en tid och dessa besök var mycket givande. Teamet har också varit på två utbildningsdagar dels lyssnat på Ungdomskraft-Arbetskraft i Ale och dels på ungdomsforskare Mats Trondman som föreläste i Göteborg. Samordnaren har gått en 5-dagars kurs i Projektledning hos GR, Göteborg. Resultat: Från starten och till årets slut har vi träffat 34 personer. Insatserna har varit av varierande längd, allt från ett besök till kontakt som pågått hela tiden och ännu inte är avslutad. När projektet skissades upp, bedömdes behovet ligga på kontakt med ca 70 unga vuxna/år och att av dessa beräknades hälften behöva stöd av Utgångspunkten medan övriga skulle hänvisas vidare till annan instans som bättre kunde tillgodose den enskildes behov. Resultatet visar att behovet är mycket större än så, då vi efter ca 4 månader redan träffat 34 unga personer och detta också med tanke på att det tar tid att marknadsföra verksamheten och göra den känd och att vår broschyr var färdig först efter några veckor. De unga vuxna är fördelade på 15 unga män och 19 unga kvinnor och i åldrarna år. Huvuddelen har varit mellan år (16 stycken) och två har bara varit 16 år. 12

13 Personerna har fått kontakt med Utgångspunkten via: Rekommendation: 18 stycken. Har kommit själva på drop-in (7 stycken) eller ringt (9 stycken) och då tipsad av mor, kompis, myndighet, läst i tidningen om oss o s v. Vi har ordnat arbeten (4 stycken), praktikplatser (10 stycken), arbetsträning (2 stycken), hjälpt några tillbaka till gymnasieskolan (2 stycken), hjälpt vidare till annan myndighet, ordnat vägledningssamtal/studier, haft krissamtal, förmedlat/påskyndat kontakt/väntetid hos annan myndighet m.m. och vissa har fått del av flera insatser. Några (5 stycken) har tackat nej till fortsatt kontakt, på grund av orealistiska förväntningar eller att de inte var motiverade just nu. Motivation är trots allt färskvara. Vi har avslutat 14 stycken t o m Det vanligaste bekymret som de unga vuxna har är att de vill ha ett arbete, men oftast finns det en anledning till att de inte klarat av att skaffa detta själva. Många mår mycket dåligt; deprimerade, tappat självförtroendet och flera har gått sysslolösa hemma under en längre tid. En ung kvinna på 20 år hade inte gjort något på fyra år, dvs. efter grundskolan. Genomgående är att de hoppat av gymnasiet. Tyngdpunkten har hittills legat på att skaffa praktikplats/arbete, vilket har gjort att jobbcoachen fått så mycket att göra att hans timmar inte räcket till och samtal förs nu om han kan arbeta heltid i projektet. Utifrån projektets syfte har vi tidigt och snabbt kunnat möta de unga vuxna då vi inte haft några väntetider. Kontakterna mellan handläggarna har varit mycket informella och flexibla, vilket ungdomarna har upplevt som mycket positivt. Teamets medlemmar har alla själva valt att delta då de tycker samverkan är både viktigt och roligt och denna positiva inställning genomsyrar projektet. Förbättringsområden: Teamet har flera idéer hur vi skall utveckla arbetet t ex ha grupper på onsdagar em. istället för drop-in- då det endast kommit ett fåtal. Grupper om 3-6 personer, vilka vi främst håller i själva men även kan anlita andra föreläsare. Teman kan vara: skriva CV och var finns jobben vägledning; vem är jag, vad vill jag, vad kan jag = paket 5 ggr studieinformation hälsa-livsstil-sömn och deltagande ger simkort om 10 ggr studiebesök på företag 13

14 Vi kommer att revidera broschyren och ta bort telefontiden och är därmed tillgängliga på telefon hela dagen, utökar med mailadress och mobiltelefonnummer så att de unga vuxna kan skicka sms. vilket är populärt. Vi behöver en medaktör som snabbt kan erbjuda arbetsträning, lättare praktik, helpraktik och ev. arbete. Vi hade förhoppningen om att kunna tillhandahålla det från Arbetslivscentrum (ALC), men de kan tyvärr inte matcha den snabba insats som behövs för denna målgrupp. Som tidigare nämnts så är motivationen en färskvara och då kan vi inte vänta flera veckor innan ungdomen eventuellt kan få komma till ALC. Vi måste försöka att lösa detta på annat sätt. Kanske kan vi få tillgång till utredningsresursen i Stenungsund, när det gäller arbetsförmågebedömning, i samband med utvidgningen av Samordningsförbundet ? Vi tror att det är viktigt att maximera tiden i projektet för att bli tydligare mot de unga Vuxna och vi har talat om 6 mån ev. 1 år. Vi skall införa praktikintyg vilket beskriver arbetsuppgifter, arbetstid och praktikens längd. Vi saknar kompetens (kurator eller yrkesvägledare) från gymnasieskolan, främst IV-programmet, men hoppas att detta kommer att lösa sig på sikt. Det har varit mycket arbete med att dra igång Utgångspunkten och vi tror att det kommer att vara en ständigt pågående process att förändra och förbättra projektet. Vi har fått god respons från flera unga vuxna och det bästa beviset vi kan få är när de har rekommenderat sina kompisar att gå hit. Det har varit mycket roligt och stimulerande att få realisera samverkanstanken och kan man idag arbeta på något annat sätt? Agneta Svensson Samordnare Specificerad ekonomisk rapport för Utgångspunkten se bilaga C. 14

15 BIL C EKONOMISK RAPPORT PROJEKT UTGÅNGSPUNKTEN 15

1(26) ÅRSREDOVISNING

1(26) ÅRSREDOVISNING 1(26) ÅRSREDOVISNING 2012 Samverkan är inte ett tillstånd som går att uppnå vid ett givet tillfälle utan en ständigt levande process som varje dag måste erövras, etableras och ständigt underhållas (Samverkansutredningens

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING. Organisationsnr 222000-1859

1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING. Organisationsnr 222000-1859 1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING 2009 Organisationsnr 222000-1859 2(39) Innehållsförteckning sid 1. Inledning 3 2. Organisation och administration 3 3. Verksamhetsberättelse 4 3.1 Måluppfyllelse

Läs mer

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2011 Sida: 2 av 30 Sida: 3

Läs mer

1. Bakgrund och viktiga händelser under 2013 5. 2. Organisation 7. 3. Syfte och mål 8. 4. Verksamhet under 2013 9

1. Bakgrund och viktiga händelser under 2013 5. 2. Organisation 7. 3. Syfte och mål 8. 4. Verksamhet under 2013 9 Årsredovisning 2013 Grafisk produktion: Mediahavet AB www.mediahavet.se Tryck: DanagårdsLitho, 2014 Årsredovisning 2013 Innehåll 1. Bakgrund och viktiga händelser under 2013 5 2. Organisation 7 3. Syfte

Läs mer

1(29) Diarienr 023-2011 ÅRSREDOVISNING. Organisationsnr 222000-1859

1(29) Diarienr 023-2011 ÅRSREDOVISNING. Organisationsnr 222000-1859 1(29) Diarienr 023-2011 ÅRSREDOVISNING 2010 Organisationsnr 222000-1859 2(29) Innehållsförteckning sid 1. Inledning 3 2. Organisation och administration 3 3. Verksamhetsberättelse 4 3.1 Måluppfyllelse

Läs mer

Mellan fastställda principer och individuella behov

Mellan fastställda principer och individuella behov FoU-Södertörns skriftserie nr 67/08 Mellan fastställda principer och individuella behov Erfarenheter av samverkan kring arbetslivsinriktad rehabilitering Författare: Åsa Bringlöv Mellan fastställda principer

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(22) Samordningsförbundet i Blekinge län Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen för Samordningsförbundet i Blekinge avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Uppföljning av finansiell samordning

Uppföljning av finansiell samordning 1 (31) Till Socialdepartementet 103 33 Stockholm Uppföljning av finansiell samordning Redovisning enligt Försäkringskassans regleringsbrev 2012 1 2 (31) Sammanfattning Som en del av arbetet med att öka

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2011:28 Landstingsstyrelsens förslag till beslut LS 1010-0846 1 (1) Årsredovisningar och revisionsberättelser 2009 för Samordningsförbunden i Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, Södertälje och

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Samordningsförbundet Göteborg Nordost Projekt Exsistre Årsredovisning 2012 Dnr 2013/01 Sida 1 av 12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 ORGANISATION... 3 Projektägare...3 Styrgrupp för Exsistre...3 Projektledning...4

Läs mer

Årsredovisning 2014 Grafisk produktion: Mediahavet AB www.mediahavet.se Årsredovisning 2014 Innehåll 1. Bakgrund och viktiga händelser under 2014 5 2. Organisation 7 3. Syfte och mål 8 4. Verksamhet under

Läs mer

På grund av jäv deltar inte Agneta Bode, S, i handläggningen av ärendet.

På grund av jäv deltar inte Agneta Bode, S, i handläggningen av ärendet. ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13- Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2012-09-11 Blad 41 Ks 138 Au 134 Dnr 137/2012-007 Årsredovisning 2011, Västra Mälardalens Samordningsförbund Från Samordningsförbundet

Läs mer

Insa VASTERDALARNA ARSREDOVISNING 2010. -. Samordningsförbundet. LANDSTINGET DAlARNA. Organisationsnummer: 222000 2568

Insa VASTERDALARNA ARSREDOVISNING 2010. -. Samordningsförbundet. LANDSTINGET DAlARNA. Organisationsnummer: 222000 2568 00 599 - Organisationsnummer: 222000 2568 LANDSTINGET DAlARNA INK. 2011-04- 29. D N R.. l;,; P. //!.!.!..y..~.f...... SKR...!....... KOD.':1.!.!!... ~.9..l... -. Samordningsförbundet.. Insa VASTERDALARNA

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 27 (29) 2015-04-13 Ks 23. Årsredovisning, revisionsberättelse och ansvarsfrihet för Samordningsförbundet i Kalmar län 2014 samt val av kommunal revisor för mandatperioden

Läs mer

Inledning 3. Övergripande mål och syfte 3. Organisation 4 Styrelsens uppgifter Beredningsgruppens uppgifter Tjänstemannens uppgifter Revisorer

Inledning 3. Övergripande mål och syfte 3. Organisation 4 Styrelsens uppgifter Beredningsgruppens uppgifter Tjänstemannens uppgifter Revisorer VERKSAMHETSPLAN 2014 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Övergripande mål och syfte 3 Organisation 4 Styrelsens uppgifter Beredningsgruppens uppgifter Tjänstemannens uppgifter Revisorer Verksamhetens inriktning

Läs mer

Vi vill vara med! Samordningsförbunden Östra Skaraborg. Slutrapport, ESF-förstudie. Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie

Vi vill vara med! Samordningsförbunden Östra Skaraborg. Slutrapport, ESF-förstudie. Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie Samordningsförbunden Östra Skaraborg 2014 Vi vill vara med! Slutrapport, ESF-förstudie Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie Samordningsförbunden Östra Skaraborg Telefon: 010-487

Läs mer

PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN. Josefin Näs, bitr. projektledare samt Ann-Sophie Hansson, projektägare

PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN. Josefin Näs, bitr. projektledare samt Ann-Sophie Hansson, projektägare PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN Datum: 2013-08-18 Projektbenämning: Utveckling av Hälsocenter Västerås Rapport författare: Elisabeth Eriksson-Tillaeus, projektledare Josefin

Läs mer

msa VASTERDALA RNA ARSREDOVISNING 2010 1::> IlJ\GA LS 139 -. Samordningsförbundet LANDSTINGET DALARNA

msa VASTERDALA RNA ARSREDOVISNING 2010 1::> IlJ\GA LS 139 -. Samordningsförbundet LANDSTINGET DALARNA . 1::> IlJ\GA LS 139 Organisationsnummer: 222000-2568 LANDSTINGET DALARNA INK. 2011-04- 29. DNR...f:.c.P..P/P..!.Y.f?... Si

Läs mer

Årsredovisning 2013 för Sjuhärads samordningsförbund

Årsredovisning 2013 för Sjuhärads samordningsförbund E8 BESLUTSFÖRSLAG Årsredovisning 2013 för Sjuhärads samordningsförbund Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: Kommunfullmäktige beviljar för sin del styrelsen för Sjuhärads samordningsförbund

Läs mer

FINSAM en uppföljning av finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser

FINSAM en uppföljning av finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser FINSAM en uppföljning av finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser ISSN 1653-0942 ISBN 978-91-87541-21-6 Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2015 Förord Den 15 april 2014 beslutade socialförsäkringsutskottet

Läs mer

Samhällsekonomisk utvärdering. Projekt Jobbcoach Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn. Preliminär slutrapport 2011-05-31

Samhällsekonomisk utvärdering. Projekt Jobbcoach Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn. Preliminär slutrapport 2011-05-31 Samhällsekonomiska utvärderingar och analyser Samhällsekonomisk utvärdering Projekt Jobbcoach Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Preliminär slutrapport 2011-05-31 payoff kunskapens

Läs mer

Delrapport 2 för projektet Navigator i Berg

Delrapport 2 för projektet Navigator i Berg Delrapport 2 för projektet Navigator i Berg Gäller tiden 1 maj 2013 31 december 2014 Svenstavik 131220, Therese Martebo projektledare Maria Wåger socionom Sammanfattning Under rapporttiden maj-december

Läs mer

Utredningar & rapporter Västerås stad, Konsult och Service

Utredningar & rapporter Västerås stad, Konsult och Service Utredningar & rapporter Västerås stad, Konsult och Service 20 U 2012:20 Dnr 2012/539-KSS-064 Vilka grupper är i behov av arbetslivsinriktad rehabilitering? Kartläggning av behovsgrupper i Västerås som

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Slutredovisning av DIVAprojektet

Slutredovisning av DIVAprojektet Slutredovisning av DIVAprojektet 2010-12-01-2013-11-30 Ett samverkansprojekt mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget i Kalmar Län samt Nybro och Emmaboda kommun. Bakgrund Diva-projektet

Läs mer

Arbetsmarknadstorget Skellefteå

Arbetsmarknadstorget Skellefteå Samordningsförbundet Skellefteå Arbetsmarknadstorget Skellefteå Ett samverkansprojekt mellan Arbetsförmedlingen Skellefteå och Skellefteå Kommun (gm. Kommunledningskontorets arbetsmarknadsavdelning, Gymnasiekontoret,

Läs mer

Finsam, Växjö kommun. Tjejrutan. Slutrapport. Projektledare Åsa Edlund

Finsam, Växjö kommun. Tjejrutan. Slutrapport. Projektledare Åsa Edlund Finsam, Växjö kommun Tjejrutan Slutrapport ProjektledareÅsaEdlund Innehåll Finsam...3 Uppdraget...3 Målgrupp...5 Syfte...5 Mål...5 Arbetssätt...6 Förbyggandeochuppsökandeverksamhet...6 Aktiviteter...6

Läs mer

BESTÄLLARFÖRBUNDET DELTA PÅ HISINGEN VERKSAMHETSPLAN 2002

BESTÄLLARFÖRBUNDET DELTA PÅ HISINGEN VERKSAMHETSPLAN 2002 Beställarförbundet DELTA Tjänsteutlåtande Dnr 2001/25 på Hisingen 2001-09-18 Sekretariatet, JJ BESTÄLLARFÖRBUNDET DELTA PÅ HISINGEN VERKSAMHETSPLAN 2002 I detta tjänsteutlåtande föreslås Beställarförbundet

Läs mer

Förprojektering av ESF-projekt inom FINSAM

Förprojektering av ESF-projekt inom FINSAM Förprojektering av ESF-projekt inom FINSAM Rapport 2011-06-10 I samverkan med: 1 Sammanfattning Studieförbundet Sensus har på uppdrag av SKL analyserat förutsättningar och intresse från samordningsförbund

Läs mer