Språkstörning -Vad är det?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Språkstörning -Vad är det?"

Transkript

1 Språkstörning -Vad är det? För att kunna förstå vad en språkstörning är behöver man först vara på det klara med vad som menas med språk. Många gånger blandas tal, språk och kommunikation ihop. Språket består av olika delar (se nedan), där talet (formen) utgör en av delarna. Talet är det som kommer ur munnen, det vi uttalar. Kommunikationen kan vara ett språk utan ett tal som t ex tecken, kroppsspråk, gester. Språket består av olika delar: Form - Formen är det som syns och hörs mest eftersom det har med uttal och grammatik att göra. Det handlar om att kunna böja orden rätt, att sätta dem i rätt ordning, att bygga meningar. Det innebär också att kunna höra skillnad på ord för att kunna göra skillnad mellan olika uttal. Det handlar också om att munmotoriken är utvecklad så att alla ljuden i orden går att uttala rätt. Innehåll - Språkligt innehåll (semantik) är begrepp och ordförråd. Att dela in begreppen i färg, form och antal och kunna göra kategoriseringar som t ex fordon, kläder osv. Ett ordförråd behövs för att kunna uttrycka sig och förstå budskap, vad andra säger. Användning - Hur användningen (pragmatiken) av språket går till är själva grunden för språket. Det innebär att det finns en mängd regler för hur vi kommunicerar och som gör att kommunikationen eller samspelet med andra underlättas. Det handlar om turtagning, att hålla en röd tråd i samtalet, att kunna ta den andres perspektiv, att ha en vilja att kommunicera, att ställa frågor, att förstå hur mycket motparten behöver veta för att kunna förstå budskapet. Studier visar att ca 6-8 av alla barn i förskoleåldern har en störd språkutveckling av varierande grad. Det man kallar för grav språkstörning eller generell språkstörning drabbar ca 1 %. En grav/generell språkstörning innebär att man har svårigheter både med språkförståelsen och att själv uttrycka sig. Detta kan få så stora konsekvenser att det blir svårt att klara av en vanlig skolform. Språkstörning finns i högre utsträckning hos pojkar än hos flickor.

2 Språkstörning varierar mellan olika individer och även inom samma individ från situation till situation. Språkstörningen ändrar karaktär under barnets utveckling och barnet kan uppvisa andra slag av problem när det har blivit äldre även om den underliggande språkstörningen är densamma. Ofta får barn med grav språkstörning bekymmer med läsning och skrivning. För barn med språkstörning som växer upp med flera språk märks språkstörningen på samtliga språk. Man kan aldrig skynda på en språkutveckling genom att ta bort ett språk. Det är språkstörningen som är bekymret, inte flerspråkigheten. En del av barnen här på Språksam har, förutom sin språkstörning, också parallella svårigheter som rör koncentration, uppmärksamhet, uthållighet. Även motoriska svårigheter kan förekomma t ex vad gäller att samordna, koordinera rörelser. En del barn har en tilläggsdiagnos, t ex ADHD. Autistiska drag kan också förekomma. Att bemöta barn med språkstörning: Är det något särskilt som är bra att tänka på när man bemöter barn med språkstörning? Ja, eftersom barn med språkstörning har svårt att ta in auditiv information, dvs information som tas in via öronen så behöver man tänka lite extra på vissa saker. Här är några punkter med sådant som kan underlätta i kontakten: Använd korta meningar med en enkel meningsbyggnad. Uttryck dig i kronologisk ordning när du pratar: Först ska vi äta mellanmål och sedan ska vi gå ut, är mycket enklare att förstå än: Vi går ut efter mellanmålet. Sök ögonkontakt med barnet när du pratar med det, se till att du har barnets uppmärksamhet. Barnet tar hjälp av dina läpprörelser, dina gester, ansiktsuttryck och ditt tonfall för att tolka det du säger. Känslor, kroppsspråk och ord ska överensstämma.

3 Var konkret och tydlig. Barn med språkstörning har svårt att förstå ironi och tvetydigheter! Försök att ta reda på om barnet har förstått det du säger. Ta aldrig detta för givet. Klä vardagen i ord. Prata om det ni gör, det som händer, det ni ser och hör. Viktigt att du alltid svarar barnet och visar att du har förstått eller att du inte har förstått. Om barnet använder ett felaktigt uttal eller en felaktig grammatik är det viktigt att du som vuxen upprepar ordet eller meningen på rätt sätt. BILDSTÖD Att använda bildstöd underlättar förståelsen. På Språksam har vi olika bildprogram som vi använder, In Print och Boardmaker. Man kan förstås även hitta en hel del bilder på datorn, ta kort med digitalkamera eller rita själv. Bilderna kan användas på olika sätt t ex som ett bildschema över dagen, ett schema över i vilken ordning man ska klä på sig sina kläder eller för att visa hur länge man ska vara kvar på fritids. En bild kan också användas att berätta till. TAKK (Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation) När man använder TAKK så talar man samtidigt som man tecknar. Tecken underlättar för barnen att förstå det de hör och att själva göra sig förstådda. KONTAKTBOK På Språksam finns en kontaktbok mellan hem och skola. Det som står i boken kan fungera som stöd när barnet vill berätta. Det är viktigt att barnet vet vad som står i boken så att det inte blir en hemlig bok. I boken kan man också skriva ner om man märker att barnet vill berätta något som man inte förstår. vi kan skriva hem till pappa/mamma och fråga så kan kanske han/hon kan hjälpa oss

4 Vad gör logopeden? Vi är två logopeder här på Kvarnbacken/Språksam och fyra logopeder på hela Språksam. Det här är våra arbetsuppgifter i stort: Kontinuerlig språklig behandling, individuellt eller i grupp. Kontinuerlig testning. Dokumentation: journalföring, utlåtanden (tex vid vårdbidrag, överlämningar), sammanställningar till föräldrasamtal. Delta i föräldrasamtal. Skriva remisser: öronmott, oralmotoriska teamet osv Överlämningar inom Språksam eller till annan skola. Besöka barn som har sökt till Språksam. Delta vid arbetslagsträffar, personalmöten. Delta i logopedträffar. Leva med språkstörning Av Inger Blom och Malena Sjöberg, Ibland låtsas jag att jag förstår - en bok om elever med språkstörning Av Malena Sjöberg, 2007

5 Språkstörning hos Förskolebarn-informationsskrift Av Åsa Johansson och Iris Samuelsson, 1999 Språkstörning hos barn och unga i skolåldern-informationsskrift Av Anna-Karin Arnald, 2007 Språkstörning i kombination med flerspråkighet-informationsskrift Av Eva-Kristina Salameh LITTERATUR Om du vill läsa mer om tal och språk så finns det en hel del litteratur. Den här listan är hämtad från Talknutens hemsida och innehåller även förslag på böcker som handlar om motorik, perception och psykologi. En del av böckerna finns på Språksam. Tal- och språkutveckling Alin-Åkerman, B. De första sju åren. En helhetssyn på barns utveckling, NOK 1982 Arnqvist, A. Barns språkutvecklking. Studentlitteratur Bjar, L - Liberg, C Barn utvecklar sitt språk. Studentlitteratur Centerheim-Jogeroth, M. Vägen till språket. Liber 1988 Jennische, M - Westerlund, M Skrika, jollra, tala. Barnets språk- och talutveckling upp till fyra års ålder. Esselte Studium Johansson, I Språkutveckling hos handikappade barn 1. Tidig språkstimulering av barn med Down syndrom (tillämpbart även för barn med språkstörning). Studentlitteratur 1988.

6 Johansson, Å - Samuelsson, I Språkstörning hos förskolebarn. Informationsbroschyr Afasiförbundet/Talknuten Tel Sandqvist, C -Teleman, U(red) Språkutveckling under skoltiden. Studentlitteratur Stendahl, M Språkstimulans för förskolebarn. Liber Läromedel Svensson, A-K Språkglädje. Studentlitteratur Svensson, A-K Barnet, språket och miljön. Studentlitteratur Söderbergh, R (red) Från joller till läsning och skrivning. Gleerups Westerlund, M - Segnestam, Y Ett rikt språk. Almqvist & Wiksell Språklig medvetenhet Englund, G Lek med ljud och ord. Almqvist & Wiksell Lundberg, I Språk och läsning. Liber Rosvall, C Språklek och ordglädje. Warne förlag Svensson, A-K Språklekar. Studentlitteratur Tornéus, M På tal om språk. Språklig medvetenhet hos barn. Almqvist & Wiksell Läromedel Tornéus, M- Hedström, G-B - Lundberg, I På tal om språk. Lekar och övningar. Almqvist & Wiksell Tecken Som Stöd för talutvecklingen (TSS) Edenås, H Visuell kommunikation. Bok 1; Prata med mig. Bok 2; Tala,Teckna, Peka. ILKA Förlagsprodukter AB, Box 4059, Malmö. Rydeman, B Tala med tecken. Kursbok i teckenkommunikation. Heimlers Sätteri, Fototryck AB Rydeman, B Videoband; Sagor med tecken, Sånger med tecken. Kan beställas från Aktivitetscenter i Halmstad, tel:

7 Teckenhatten Ett dataprogram som innehåller ord. Alla ord är indelade i olika ordkategorier som gör det lätt att hitta och lära. Orden visas i bilder och tecknen i videosekvenser. Programmet går att beställa på Teckenvideo - Tecken som stöd till talet (grundkurs) Logopeder verksamma inom förskolan på Tal och språkcentrum i Sollentuna har tagit fram en film om Tecken Som Stöd till talet (TSS). Det är en grundkurs och filmen innehåller 400 tecken samt övningar. Filmen går att köpa genom Logopedföreningen Talkliniken, Danderyds sjukhus AB tfn: eller e- post: [

8 Läsinlärning Dominkovic, K Läsutveckling. Socialstyrelsen. Liber Taube, K Läsinlärning och självförtroende. Raben & Sjögren Wallenkrans, P. Lär in - inspirationsbok för lärare och föräldrar. Warne förlag. Wik-Thorsell, A L Berätta för barn. Raben & Sjögren Läsning och skrivning Bodin Bratlie, T Språket finns i allt vi gör. Att förebygga läs- och skrivsvårigheter de första skolåren. Ekelunds förlag Eriksen Hagtvet, B - Pálsdóttir, H Lek med språket. NoK Lazear, D Sju sätt att lära. En bok om de sju intelligenserna för elever och föräldraar. Brain Books Liberg, C Hur barn lär sig läsa och skriva. Studentlitteratur Seth, I - Heimdal, S - Jansson, E Dyslexi för föräldrar. En handbok från Informationsförlaget Motorik-perception Duvner, T Barnneuropsykiatri. Liber Utbildning Holle, B Barns motoriska utveckling. NoK Kadesjö, B Barn med koncentrationssvårigheter. Liber Utbildning Nielsen, H C Öva-Leka-Lära. Motorisk träning för alla. Motorika Trillingsgaard, A m fl Barn som är annorlunda - Hjärnans betydelse för barns utveckling. Studentlitteratur 1999.

9 Psykologi Cullberg, J Kris och utveckling. Natur och Kultur. Eenfeldt, M Barn och föräldrar i samspel. Utvecklingsspykologi 0-20 år. Liber. Fyhr, G Den förbjudna sorgen. Svenska föreningen för psykisk hälsovård. Tel Lagerheim, B Att utvecklas med handikapp. Almqvist & Wiksell Familj Bengtner, A - Iwarsson, B Varför vill ingen leka med Dennis? Säve förlag. Blom, I - Sjöberg, M Leva med språkstörning. Bilda Förlag Blom, I - Sjöberg, M Föräldrakraft. Föräldrar till barn med funktionshinder berättar om livet och mötet med samhället. Utbildningsförlaget Brevskolan Blom, I - Sjöberg, M Syskonliv. När något av syskonen har ett funktionshinder. Utbildningsförlaget Brevskolan Norén, K - Sommarström, I Syskonskap och handikapp. Om hur det är att ha en handikappad syster eller bror. Allmänna Barnhuset. Tel Syskon till barn med funktionshinder. Folder som tagits fram av Svenska föreningen för psykisk hälsa. Tel Förskola/Skola Ancher, B - Föhrer, U Barnen från språkförskolan - hur gick det? Stockholms resursförvaltning, tel distributionen Ancher, B - Föhrer, U Språkstörda barn i förskola och skola. Om barn med specifik språkstörning. Stockholms resursförvaltning, tel distributionen Bergqvist, S m fl Att möta barn i behov av särskilt stöd (ett kapitel behandlar särskilt barn med grav språkstörning). Liber 1998.

10 Stenhammar, A-M m fl Elevernas skola eller skolans elever. En handbok om att påverka den mål- och resultatstyrda skolan. Handikappförbundens samarbetsorgan tel Stenhammar, A-M (red) Individuell planering för förskolebarnet. SIH Läromedel Tel Stenhammar, A-M (red) Individuell planering för eleven i skolan. SIH Läromedel Tel Barn som behöver särskilt stöd i barnomsorgen. Skolverket Tel Barns rätt Hellström, A Nu är det vår tur. Samhällets stöd till barn med MBD/DAMP. Liber utbildning Barns villkor i förändringstider. Socialstyrelsens rapport 1994:4. Fritzes förlag, tel LSS (Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade). Allmänna råd från Socialstyrelsen 1994:1. Fritzes förlag. tel HEMSIDOR med information kring avvikande tal- och språkutveckling samt en del tips och råd:

11

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Kan Mohammed lära sig svenska och modersmålet med tecken som stöd till talet?

Kan Mohammed lära sig svenska och modersmålet med tecken som stöd till talet? Kan Mohammed lära sig svenska och modersmålet med tecken som stöd till talet? Utveckling av ett arbetssätt för barn med tal- och språkavvikelser Projekt inom Kompetensfonden Förskoleverksamheten Rinkeby

Läs mer

Nu för årskurs 1 6. BEDÖMNINGSSTÖD I SVENSKA OCH SVENSKA SOM ANDRASPRÅK FÖR GRUNDSKOLANS ÅRSKURS 1 6. Nya Språket lyfter!

Nu för årskurs 1 6. BEDÖMNINGSSTÖD I SVENSKA OCH SVENSKA SOM ANDRASPRÅK FÖR GRUNDSKOLANS ÅRSKURS 1 6. Nya Språket lyfter! Nu för årskurs 1 6. BEDÖMNINGSSTÖD I SVENSKA OCH SVENSKA SOM ANDRASPRÅK FÖR GRUNDSKOLANS ÅRSKURS 1 6 Nya Språket lyfter! Enligt Lgr 11 BEDÖMNINGSSTÖD I SVENSKA OCH SVENSKA SOM ANDRASPRÅK FÖR GRUNDSKOLANS

Läs mer

Råd till föräldrar. Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk

Råd till föräldrar. Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk Råd till föräldrar Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk I familjer där en förälder, syskon eller annan vuxen drabbats av svår sjukdom eller skada blir situationen för barnen extra

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Hur kan barn påverka stödet vi ger dem?

Hur kan barn påverka stödet vi ger dem? Hur kan barn påverka stödet vi ger dem? Idéer från ett seminarum för föräldrar till barn och unga med funktionsnedsättning och för personal inom stödverksamheter En del av projektet Egen växtkraft Barns

Läs mer

Att träna den auditiva uppmärksamheten hos barn med språkstörning

Att träna den auditiva uppmärksamheten hos barn med språkstörning Att träna den auditiva uppmärksamheten hos barn med språkstörning Ett försök med trådlös överföring av tal Ulrika Stenvall Institutionen för lingvistik Examensarbete 15 hp Talpedagogik LIS004 Specialutbildning

Läs mer

LÄTTLÄST OM LSS. Det är kommunen och landstinget som ska ge den hjälp som behövs. Här får du veta mera om vad som gäller.

LÄTTLÄST OM LSS. Det är kommunen och landstinget som ska ge den hjälp som behövs. Här får du veta mera om vad som gäller. Stöd och service till vissa funktionshindrade Den här texten är lättläst. Det betyder att det inte finns svåra ord men allt som är viktigt finns med. Texten handlar om LSS. LSS betyder lagen om stöd och

Läs mer

dylsexi lexdiys dysilex

dylsexi lexdiys dysilex dylsexi lexdiys dysilex Vad säger forskningen om dyslexi? sydlexi lexidys l y s d e x i l y s d e x i lexidys sydlexi Vad säger forskningen om dyslexi? dysilex lexdiys dylsexi Inledning Det du håller i

Läs mer

Att utveckla ett andraspråk

Att utveckla ett andraspråk Malmö Högskola Lärarutbildningen Kultur, Språk, Medier Examensarbete 10 poäng Att utveckla ett andraspråk Developing the secondary language Anna Lindgren Lärarexamen 140 poäng. Svenska i ett mångkulturellt

Läs mer

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas!

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Vad händer när föräldrarna ska skiljas? Vad kan jag som barn göra? Är det bara jag som tycker det är jobbigt? Varför lyssnar ingen på mig? Många barn och unga skriver

Läs mer

Orden får mening Boken: Hur barn lär sig

Orden får mening Boken: Hur barn lär sig Vinterspecial: Inspirerande matematik [ Sid 4] Svara senast 2 februari Bokklubben för pedagoger Medlemstidning nr 1 2006 www.lekalaraleva.nu Orden får mening Boken: Hur barn lär sig läsa och skriva Barn

Läs mer

- Erfarenheter av en särskild undervisningsgrupp

- Erfarenheter av en särskild undervisningsgrupp ATT UTVECKLA AKK OCH SJÄLVBESTÄMMANDE HOS ELEVER MED FLERFUNKTIONSHINDER - Erfarenheter av en särskild undervisningsgrupp Maja Sigund Pilesjö Gudrun Einarsdottir Liselotte Lindbladh Team Munkhättan, Malmö,

Läs mer

Jag låtsas som ingenting men egentligen känns allt för bedrövligt

Jag låtsas som ingenting men egentligen känns allt för bedrövligt Jönköping Per Brahe Gymnasiet 20/4-2012 Jag låtsas som ingenting men egentligen känns allt för bedrövligt Slutarbete om min och andras dyslexi Johanna Gustafsson SP3a Innehållsförteckning Att läsa en mening

Läs mer

Vad är Collaborative Problem Solving?

Vad är Collaborative Problem Solving? Vad är Collaborative Problem Solving? Helene Tranquist Jag föreläser om problemskapande beteenden hos personer med neuropsykiatriska funktionshinder (NPF). I mina föreläsningar reflekterar jag över tänkbara

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Lilian Rönnqvist. Att mötas i samtal. Samtalet som redskap i kommunikationen mellan hemmet och skolan

Lilian Rönnqvist. Att mötas i samtal. Samtalet som redskap i kommunikationen mellan hemmet och skolan Lilian Rönnqvist Att mötas i samtal Samtalet som redskap i kommunikationen mellan hemmet och skolan Text: FL Lilian Rönnqvist Illustrationer: Bosse Österberg Ombrytning: Komma Media Förbundet Hem och Skola

Läs mer

TILL DIG SOM AR LARARE!

TILL DIG SOM AR LARARE! .... TILL DIG SOM AR LARARE! 1 .. VALKOMMEN! Det här är en lärarhandledning till Pernilla Stalfelts bok Vem är du? En bok om tolerans. Den är tänkt att vara ett inspirerande verktyg för dig som vill arbeta

Läs mer

Pia Williams & Niklas Pramling

Pia Williams & Niklas Pramling Att bli en berättande person: Samverkan mellan bibliotek och förskola i syfte att främja barns språkutveckling Pia Williams & Niklas Pramling Innehåll Förord... 4 Inledning... 5 Rapportens disposition...

Läs mer

Till slut tar man slut

Till slut tar man slut Till slut tar man slut En undersökning om hur föräldrar till barn med Aspergers syndrom/ast* påverkas av ett extra utmanande föräldraskap. Den här rapporten är ett led i Attentions arbete för att uppmärksamma

Läs mer

Vad är afasi? Swedish

Vad är afasi? Swedish Vad är afasi? Swedish Du kom förmodligen i kontakt med afasi för första gången för en tid sedan. I början ger afasin anledning till en hel del frågor, sådana som: vad är afasi, hur utvecklas det, och vilka

Läs mer

All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem

All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem En enkätundersökning om bristande samordning av stödinsatser till föräldrar till barn med neuropsykiatriska

Läs mer

Vad innebär det att vara koncentrerad?

Vad innebär det att vara koncentrerad? Vad innebär det att vara koncentrerad? Att koncentrera sig innebär att öppna sig för och ta in omvärlden; att med sina sinnen registrera intrycken från allt som finns omkring. Men omvärlden ger så ofantligt

Läs mer

Vi är inte bra på barn som Oscar hur kan vi bli det? Lena Pettersson

Vi är inte bra på barn som Oscar hur kan vi bli det? Lena Pettersson En berättelse om en skola som stod frågande inför en enskild elev och hur de idag arbetar i skolan så att både den enskilde eleven och hans kamraters behov av en bra undervisning tillgodoses. Vi är inte

Läs mer

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till

Läs mer

Jag är mer än bara cancer.

Jag är mer än bara cancer. Jag är mer än bara cancer. Arbetsmaterial för verksamheter som vill bli bättre på att möta cancerberörda. Det här materialet riktar sig till dig som möter personer med cancer och närstående i ditt yrke.

Läs mer

Barn i behov av särskilt stöd

Barn i behov av särskilt stöd Barn i behov av särskilt stöd Pedagogers arbete med integrering av barn i en förskola för alla Malin Andersson Anna-Erika Abrahamsson Student Ht 2012 Examensarbete, 15 hp Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Läs mer

Jämlika möten i ett samhälle för alla!

Jämlika möten i ett samhälle för alla! Bemötandeguide! Jämlika möten i ett samhälle för alla! Denna folder om bemötande har tagits fram som stöd för att utveckla goda möten. I Sverige pågår arbetet med att genomföra handlingsplanen för handikappolitiken,

Läs mer

Lärande och utveckling genom leken.

Lärande och utveckling genom leken. Lärande och utveckling genom leken. En studie om pedagogers syn på lekens betydelse för förskolebarns lärande och utveckling. Ann-Charlotte Augustsson och Cecilia Jacobsson Handledare: Maj Arvidsson Examinator:

Läs mer

Bemötande del I. Sanktioner och skäll. pedagogiskt perspektiv. Helene Tranquist

Bemötande del I. Sanktioner och skäll. pedagogiskt perspektiv. Helene Tranquist Bemötande del I Sanktioner och skäll Helene Tranquist Jag går en promenad i skogen och lyssnar samtidigt på Dagens Eko i lurarna till min lilla bärbara radio. Huvudnyhet är isolering som bestraffning på

Läs mer