Kvalitetsuppföljning läsår Trollsländans förskoleenhet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsuppföljning läsår 2014-2015. Trollsländans förskoleenhet"

Transkript

1 + Kvalitetsuppföljning läsår Trollsländans förskoleenhet

2 Köpings kommun Rapporten skriven av: Marita Rosendahl, Rapporten finns även att läsa och ladda ner på

3 Förskolechefen har ordet Innehåll Förskolechefen har ordet 4 Normer och värden 5 Förskoleenhetens prioriterade kvalitetsmål 5 Förskoleenhetens slutsats för målområde Normer och värden 8 Förskoleenhetens förbättringsområden till läsår 2015/ Utveckling och lärande 9 Förskoleenhetens prioriterade kvalitetsmål 9 Förskoleenhetens slutsats för målområde Utveckling och lärande Förskoleenhetens förbättringsområden till läsår 2015/ Förskoleenhetens arbete med hållbar utveckling 13 Barns inflytande 14 Förskoleenhetens prioriterade kvalitetsmål 14 Förskoleenhetens slutsats för målområde Barns inflytande 16 Förskoleenhetens förbättringsområden till läsår 2015/ Förskola och hem 17 Förskoleenhetens slutsats för målområde Förskola och hem 19 Förskoleenhetens förbättringsområden till läsår 2015/ Trollsländan - 3

4 Förskolechefen har ordet Förskolechefen har ordet I min nya roll som förskolechef på Trollsländans förskoleenhet fick jag hösten 2014 ta över en enhet med 12 avdelningar och 40 anställda. Under våren fick jag även förskolan Blåmesen till min enhet så antalet medarbetare ökade till 46. Man kan uppleva enheten stor idag men det är en tillfällig lösning under 2015 då förskolan i Köping genomgår en större omorganisation. Från årsskiftet 2015/2016 kommer enheten att bestå av Trollsländan och Blåmesen. Att ta över en enhet efter annan förskolechef och börja utveckla verksamheten utifrån sina egna tankar och idéer inser man ganska snart måste få ta tid. Höstterminen började med att planera och skriva arbetsplaner ute på avdelningarna. Jag hade arbetslagsträffar med alla arbetslagen som fick prata om nuläge, samarbete och förbättringsområden i verksamheten. Då läsförståelsen enligt PISA-undersökningen sjunkit i skolorna satsade förskolan i Köping på en kompetensutveckling, läs- och skrivstimulans i förskolan under hösten. Målet var att inspirera all personal samt kompetensutveckla arbetslagsledare och förskolechef i miljön och materialets betydelse för läs- och skrivutvecklingen. Resultatet blev att personalen på enheten började titta på vilken läsmiljö de hade på sina avdelningar. Två avdelningar på Svalan fick under hösten en ordentlig upprustning av gamla och slitna lokaler vilket uppskattades mycket. Det gav personalen tillfälle att tänka nytt kring lärmiljön. Enligt skolinspektionens granskning ska kvalitetsarbetet genomsyra arbetet i verksamheten så det blir en naturlig del i verksamheten. Det arbetet behöver utvecklas på enheten och blir ett prioriterat utvecklingsområde i höst. För att få bättre struktur på när och vad som ska göras under året kommer enheten att jobba mer med årsplaner. Både under höst och under vår har behovet av att rekrytera funnits på enheten. Det har visat sig vara svårt att rekrytera så personal på några avdelningar har fått lösa det med externa vikarier, där utbildning inte alltid har funnits och kvaliteten har varierat. Satsning på I-pads skulle ha tagit fart under hösten men stannade av då det blev problem i upphandlingen. Syftet är att verktyget ska användas som ett komplement i verksamheten tillsammans med barnen. Delar av personalen har fått en fortbildningsdag i Fler språk i förskolan. En mycket matnyttig och inspirerande föreläsning som enheten ska jobba vidare med i höst. Ser fram emot när verksamheten tar ny fart i höst och jag inte kan kalla mig ny på jobbet längre. Marita Rosendahl Förskolechef, Trollsländans förskoleenhet Trollsländan - 4

5 Normer och värden Normer och värden Mål i skolplan Alla barn på förskolan ska känna sig trygga i en säker och stimulerande miljö Förskolan ska förebygga och förhindra att barn utsätts för kränkande behandling under sin tid på förskolan Förskoleenhetens prioriterade kvalitetsmål Personalen ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och omfattas av dem. Lpfö 98/10. Genomförande. Arbetslagen ska arbeta mycket med att reflektera över sitt förhållningssätt mot barn och vuxna med stöd vägledande samspel-icdp. Det ska ske både i den dagliga verksamheten och på gemensamma arbetsplatsträffar. Barnen ska vägledas i att ta ansvar för sina handlingar och utveckla sin empatiska förmåga. Pedagogerna ska vara närvarande och lyhörda så man kan stötta barnen i konflikthantering och på så sätt göra barnen delaktiga och medvetna. Flera avdelningar har valt att jobba med materialet Tio kompisböcker. Böckerna är kopplade till Barnkonventionen som på så vis blir belyst ur barnperspektiv. Sagorna kan läsas och leda till diskussioner och anpassas efter gruppen. Förtydligande pedagogik genom att använda bilder, tecken, känslokort och ritprata ska vara ett naturligt arbetssätt i verksamheten. I verksamheterna strävar man efter att skapa mindre grupper för att ge barnen mer utrymme till att komma till tals och uttrycka sina åsikter. Resultat Genom att pedagogerna arbetar utifrån vägledande samspel har man jobbat på ett mer medvetet sätt för att skapa ett mer tillåtande klimat där barnen har mer inflytande över sin dag. Genom att använda materialet Tio kompisböcker har flera avdelningar kommit fram till att det är ett bra och tydligt material som barnen förstår och tar till sig. En del pedagoger har använt det vid behov och andra har haft det mer kontinuerligt i den dagliga verksamheten. Förtydligande pedagogik används mer eller mindre på alla avdelningar och personalen tycker att det är ett bra arbetssätt som fungerar i mötet med alla barn. Arbetslagen arbetar ofta fram nytt material för att förtydliga och anpassa det utifrån det enskilda barnets behov. Tydligheten skapar bättre förståelse och trygghet för barnet. Här kan man se skillnader på hur långt man har kommit i det arbetet. Arbetslagen har jobbat mycket med att skapa mindre grupper i verksamheten. På några avdelningar har man fått in det som en del i arbetssättet medan det på flera avdelningar har varit svårare att hitta former för det. Där arbetslagen arbetar mycket med gruppindelningar Trollsländan - 5

6 Normer och värden kontinuerligt ser man att det ger bättre arbetsro och skapar trygghet för barnen. Personalen tycker även att man har bättre fokus på det enskilda barnet och barnets behov. Analys Att alla pedagoger får ta del av utbildningen Vägledande samspel-icdp skapar goda förutsättningar för arbetslagen att reflektera och arbeta utifrån ett gemensamt förhållningssätt. Där man inte har jobbat så mycket med gruppindelningar beror det till stor del på att arbetslagen inte hittat bra arbetsformer för det. Här tycker arbetslagen att många och täta inskolningar och överinskolningar bidrar till att grupperna hela tiden förändras. Tydligare rutiner kring inskolningar och hur de ska utformas behöver utvecklas under hösten för att bättre kunna möta upp behoven som uppstår utan att det påverkar verksamheten i så stor utsträckning. Genom att använda förtydligande pedagogik har arbetslagen sett goda resultat hos de barn där språkförståelsen inte är utvecklad. Barnets förutsättningar att få eget inflytande över sin dag blir bättre genom att barnen kan förmedla vad de vill oavsett språk. Här har det stor betydelse hur närvarande personalen är. Vikten av att vara närvarande och lyhörd är något som alla är överens om men att se det i praktiken är inte alltid lika självklart. När är vi närvarande och vad menar vi med det? Trollsländan - 6

7 Normer och värden Föräldraenkät Årets föräldraenkät genomfördes i februari. Alla vårdnadhavare hade möjlighet att besvara enkäten antingen på koping.se eller på en pappersenkät. Svarsfrekvensen för Trollsländan hamnade på 52% (56%) Normer och värden Jag upplever att mitt barn känner sig tryggt på förskolan 0% 0% 2% 7% 33% 58% 0% 0% 4% 5% 23% 67% 2. Jag upplever att mitt barn tycker det är roligt att gå till förskolan 1% 0% 3% 6% 31% 60% 0% 0% 6% 7% 20% 67% 3. Jag upplever att personalen har ett bra bemötande mot mitt barn 0% 0% 1% 2% 27% 70% 0% 0% 1% 3% 21% 75% 4. Jag upplever att personalen arbetar aktivt med att någon inte behandlas i 0% 0% 3% 7% 25% 65% 1% 1% 2% 6% 21% 68% 5. Jag upplever att mitt barn vistas i en säker miljö inomhus 1% 0% 4% 7% 25% 63% 2% 1% 4% 9% 27% 58% 6. Jag upplever att mitt barn vistas i en säker miljö utomhus 1% 3% 6% 16% 28% 47% 4% 4% 10% 19% 19% 44% 1= stämmer inte alls 6=stämmer helt och hållet Resultaten i enkäten har ändrats till det bättre på vissa frågor och till det lite sämre på vissa när man jämför från förra året. Fler har svarat stämmer bra i år mot förra året medan det är färre som svarat stämmer mycket bra. Siffrorna om inomhusmiljön har ökat och det kan bero på att personalen jobbar mer medvetet med att skapa bättre lärmiljöer på. Avdelningarna behöver bli tydligare med hur man arbetar med normer och värden i förskolan. Vårt mål måste vara att alla barn och föräldrar ska känna sig trygga och välkomna till förskolan, så där får vi jobba vidare tills vi når dit. Trollsländan - 7

8 Normer och värden För att enkäten ska bli så tydlig och rättvis som möjligt behöver den kunna presenteras på fler språk än vi kan erbjuda idag, med tanke på våra vårdnadshavare med annat språk som vi har i förskolan idag. Till vissa språkgrupper har förskolan tagit hjälp av vikarier som kan översätta och förklara frågorna. Här behöver vi utveckla former för hur vi på bästa sett kan förmedla enkäten så vi når ut till så många föräldrar som möjligt. BRUK 2.3 Främja lika rättigheter och möjligheter samt förebygga trakasserier och kränkande behandling BRUK är ett verktyg för självskattning av kvaliteten i samtliga skolformer och är ett stöd i det systematiska kvalitetsarbetet. Självskattningen görs med hjälp av indikatorer och kriterier som är framtagna med utgångspunkt i de nationella styrdokumenten. Avdelningarna behöver utveckla arbetet med att dokumentera målen och insatserna i förskolans Likabehandlingsplan/Plan för kränkande behandling. Pedagogerna har återkommande samtal om de egna normer, attityder och föreställningar och om bemötandet av varandra och barnen. Det som skattas lägre är att avdelningarna tycker att man saknar rutiner för att göra regelbundna kartläggningar kring barns trygghet, trivsel, relationer och samspel. Förskoleenhetens slutsats för målområde Normer och värden Inom området normer och värden saknas tydlighet i hur personalen dokumenterar hur barnet utvecklas i den verksamhet som erbjuds. Vi har vårdnadshavare som inte är säkra på hur vi jobbar med att deras barn inte behandlas illa i förskolan. Likabehandlingsplanen/Plan för kränkande behandling måste förankras bättre i det dagliga arbetet. Förutom att arbeta med material som verktyg i verksamheten behöver personalen vara mer närvarande och lyhörda så man kan stötta och vägleda barnen i olika situationer som uppstår. Förskoleenhetens förbättringsområden till läsår 2015/2016 Avdelningarna ska utveckla former för gruppindelningar och grupptillhörighet för att skapa trygghet och inflytande för barnet. Likabehanlingsplanen/Plan för kränkande behandling behöver kontinuerligt finnas med på i de mötesforum som avdelningarna har, där arbetslagen ska diskutera och reflektera över sitt förhållningssätt. Mötesforum och kvalitetsarbete ska vara tydligt förankrat i en årsplan. Avdelningarnas arbete med normer och värden behöver bli tydligare för vårdnadshavarna genom att pedagogerna presenterar och synliggör verksamhetens mål och involverar vårdnadshavarna i det arbetet. Normer och värden ska finnas med som ett naturligt inslag i verksamheten. Inne- och utemiljön ska hela tiden ses över för att skapa en god och trygg lärmiljö för att kunna möta barnens behov. Trollsländan - 8

9 Utveckling och lärande Utveckling och lärande Mål i skolplan Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse, förmåga och förståelse för språk, matematik, naturvetenskap och teknik Förskoleenhetens prioriterade kvalitetsmål Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra. Lpfö 98/10 Genomförande Arbetslagen behöver se över och arbeta fram en lärandemiljö som inspirerar till språk- och skrivutveckling. All personal får kompetensutveckling i läs- och skrivstimulans i förskolan. Arbetslagen ska arbeta med kvalitetsaspekter: Fysisk miljö, Material, Samspel och kommunikation, Organisation och tid och Läroplanens integration i verksamheten. I verksamheten ska arbetslagen skapa förutsättningar för att barn med annat modersmål får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål. Som stöd i arbetet har pedagogerna boken Flerspråkighet i förskolan. Resultat Fortbildningen Läs- och skrivstimulans inspirerade personalen att påbörja arbetet med lärmiljön på avdelningarna. Personalen beskriver att man har tittat mer på vilken miljö som erbjuds utifrån barngrupp och behov. Där man skapat goda lärmiljöer ser man ett ökat intresse för bl.a. böcker, bokstäver, skrivande och konstruktion. Avdelningarna har kommit olika långt och det finns många utvecklingsområden i arbetet med att skapa en god och trygg lärmiljö där materialet är mer tillgängligt. För att få en bättre struktur på när, var och hur verksamheten ska planeras och följas upp behöver personalen skapa rutiner och årsplaner för att kunna organisera arbetet. Det saknas på många avdelningar. I arbetet med att erbjuda barn med annat modersmål möjlighet att utveckla sitt hemspråk har arbetslagen haft svårt med att hitta verktyg som stimulerar det. En del avdelningar har läst boken Flerspråkighet i förskolan men långt ifrån alla har läst och diskuterat den. På förskolan Trollsländan, som är den mest mångkulturella förskolan på enheten, har man under höst/vår haft en somalisk- och en kurdisktalande vikarie. Det har varit ett stort stöd i verksamheten. Trollsländan - 9

10 Utveckling och lärande Analys Ökad medvetenhet på hur vår lärmiljö påverkar lärandet har gjort att flera avdelningar jobbar mer med lärmiljön. Fokus har legat på hur man skapar en tillgänglig och inspirerande för läsning och för skrivandet. Genom att erbjuda en tydlig och tillåtande miljö så upplever man att barnen har blivit mer självständiga. Det här behöver utvecklas hela tiden och hur långt man har kommit i tänk och praktisk handling är väldigt varierande. Där måste vi få en bättre likvärdighet. Att arbeta med fler språk i förskolan har inte utvecklats som det borde. Medvetenheten om att det ska finns men inte hur. Vi behöver arbeta för att få personal med annat modersmål till förskolan och ha ett större samarbete med vårdnadshavare när det gäller det egna språket. Trollsländan - 10

11 Utveckling och lärande Föräldraenkät Årets föräldraenkät genomfördes i februari. Alla vårdnadhavare hade möjlighet att besvara på enkäten antingen på koping.se eller på en pappersenkät. Svarsfrekvensen för Trollsländan hamnade på 52% (56%) Utveckling och lärande Jag upplever att mitt barn utvecklas positivt genom den verksamhet som bedrivs på förskolan 0% 0% 1% 6% 33% 60% 0% 0% 1% 8% 23% 68% 8. Jag upplever att mitt barn får det stöd och den hjälp som behövs 0% 1% 1% 4% 30% 63% 0% 0% 1% 11% 25% 63% 9. Jag upplever att verksamheten stimulerar mitt barn både till lek och lustfyllt lärande 1% 0% 1% 7% 27% 64% 0% 0% 2% 8% 19% 70% 1= stämmer inte alls 6=stämmer helt och hållet Vi har vårdnadshavare som är övervägande nöjda med vår lärmiljö och hur deras barn utvecklas i den verksamhet som vi erbjuder, men vi har även vårdnadshavare som inte är det. Hur vi presenterar vår verksamhet är avgörande för vilka svar vi får. Här behöver vi fortsätta med att hitta former för hur vi presenterar vår verksamhet och vilka mål vi har med den. Även här är det svårt att tolka om våra vårdnadshavare med annat språk har förstått frågorna. På förskolan Trollsländan har man kunnat erbjuda ett par språkgrupper hjälp med att fylla i frågorna. Trollsländan - 11

12 Utveckling och lärande BRUK 3.6 Förskolan stimulerar och utmanar barns utveckling och lärande BRUK är ett verktyg för självskattning av kvaliteten i samtliga skolformer och är ett stöd i det systematiska kvalitetsarbetet. Självskattningen görs med hjälp av indikatorer och kriterier som är framtagna med utgångspunkt i de nationella styrdokumenten. Det går inte att göra någon jämförelse från förra året eftersom det är andra kriterier som har skattats av personalen i år. Det som sticker ut som avdelningarna tycker man gör är att man tar tillvara barnens tankar och idéer för att skapa mångfald i lärandet. Det handlar om att ge barnen inflytande över sitt lärande. Det som personalen behöver utveckla är att införa material på olika språk och en miljö som synliggör och uppmuntrar barns alla språk. Det stämmer med vad analysen säger och det är ett utvecklingsområde som sticker ut. Förskoleenhetens slutsats för målområde Utveckling och lärande Hur barnen stimuleras och utvecklas beror på vilken verksamhet vi erbjuder dem. Därför är det viktigt att personalen kontinuerligt jobbar med lärmiljön så att den blir rolig, lustfylld, utmanande och anpassad utifrån det enskilda barnets behov. Det finns mycket att göra när det gäller inne- och utemiljön. Mycket fokus ligger på innemiljön men utemiljön måste också ses som en pedagogisk miljö där det ska ske ett lärande. Trollsländans förskoleenhet är en av de enheter som har störst kulturell mångfald. Att nå ut till alla vårdnadshavare med vad förskolan har för uppdrag är en utmaning och påverkar säkert resultat i föräldraenkäten. Det är viktigt att vi ständigt jobbar för att hitta former för hur förskolans verksamhet kan presenteras så vi når ut till alla föräldrar. Förskoleenhetens förbättringsområden till läsår 2015/2016 Lärmiljön inne- och ute ska utvecklas och bli mer stimulerande och utmanande. Struktur på när, var och hur personalen ska genomföra planering, uppföljning och analys av verksamheten behöver utvecklas. Avdelningarna behöver bli tydligare med vad man vill uppnå med den verksamhet man erbjuder. Hitta verktyg för att erbjuda fler språk i förskolan och få in det som en naturlig del i verksamheten. Trollsländan - 12

13 Utveckling och lärande Mål i skolplan Alla barn ska få kunskap om förutsättningar för en god miljö och en hållbar utveckling. Förskoleenhetens arbete med hållbar utveckling Under året har enheten jobbat med återanvändning och skapat med naturmaterial. Förskolorna har deltagit i kommunens städdag. Kompostering och sopsortering görs på de flesta avdelningarna tillsammans med barnen. En förskola har haft samarbete med vård och omsorg där barnen har hälsat på de äldre och sjungit för dem. Mycket uppskattat av de äldre men även för barnen. Några avdelningar deltog i Earth Hour där en avdelning på Trollsländan fick pris för sin klimatsmarta bil. Kulturella upplevelser som biblioteketbesök och drama för 5-åringarna med dramapedagog har erbjudits under hela året. Enheten har påbörjat arbetet med att giftbanta förskolan. Inköpsansvariga och miljöombud ansvarar för vilka inköp som ska göras för att undvika att köpa in material med kemikalier och gifter till förskolan. Enheten har rutinen att inköpsansvariga och miljöansvariga går igenom inköp tillsammans. Fokus ligger på syftet och miljöaspekter vid inköp. Trollsländan - 13

14 Barns inflytande Barns inflytande Mål i skolplan Förskolan ska stärka och stimulera barn till att ta eget ansvar för sina handlingar och sin miljö Förskoleenhetens prioriterade kvalitetsmål Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighete att påverka sin situation. Lpfö 98/10 Genomförande Arbetslagen ska se barngruppen som en tillgång där barnen lär av varandra. Barnens behov och intressen ska tas tillvara i utformningen av lärmiljön och vid planering av verksamheten. Resultat Personalen ser goda resultat när man delar in barnen i grupper. Där arbetslagen har hittat rutiner på att dela in barnen i grupper skapar man bättre förutsättningar för att ta vara på barnens behov, intressen och tankar. Att uppmuntra barnen i att hjälpa och lära av varandra har skapat ett klimat där barnen visar mer intresse av varandras lekar och där barnen samtalar mer med varandra. I de arbetslag har man arbetat mer medvetet med att se barnen som en tillgång i gruppen. Flertalet avdelningar behöver utveckla och hitta former för att ge barnen förutsättningar att lära av varandra. Barnens inflytande i hur man ska utforma lärmiljön utifrån behov och intresse har inte tagits tillvara i så stor utsträckning. Analys Där man jobbar med gruppindelningar ger man barnen större utrymme att göra sin röst hörd och ger dem mer möjligheter till att vara med och påverka sin dag. Olika former av observationer för att göra kartläggningar av barnets behov och barnintervjuer som ger barnet goda möjligheter att framföra sina åsikter och intressen saknas på många avdelningar. Personalen behöver kontinuerligt diskutera och reflektera över vilket reellt inflytandet barnen erbjuds i verksamheten idag. Trollsländan - 14

15 Barns inflytande Föräldraenkät Årets föräldraenkät genomfördes i februari. Alla vårdnadhavare hade möjlighet att besvara på enkäten antingen på koping.se eller på en pappersenkät Svarsfrekvensen för Trollsländan hamnade på 52% (56%) Barns inflytande Jag upplever att mitt barn uppmuntras att ta ansvar för sina egna handlingar och sin miljö 0% 0% 5% 12% 33% 50% 0% 1% 4% 10% 29% 56% 11. Jag upplever att mitt barns tankar och idéer tas till vara 0% 0% 6% 14% 30% 50% 0% 1% 5% 8% 31% 54% 1= stämmer inte alls 6=stämmer helt och hållet Resultatet har blivit sämre och en trolig orsak är att vi inte har varit tydliga med att presentera vad och hur vi gör i verksamheten för att uppmuntra barnen att ta ansvar och hur vi jobbar med inflytande. Vi behöver bli bättre på att samtala med vårdnadshavarna om hur vi ser att barnet utvecklas i den verksamhet vi erbjuder. Trollsländan - 15

16 Barns inflytande Förskoleenhetens slutsats för målområde Barns inflytande Personalen behöver jobba för att få en samsyn kring målområdet. Inflytande ska vara en självklarhet i utformandet av verksamheten. Avdelningarna behöver reflektera mera över vilket inflytande barnen har i verksamheten idag. Många beskriver att barnen har möjlighet att påverka vad de vill göra och att man tänker på att ge utrymme för det. Det som saknas är hur och vad barnen kan vara med och påverka i utformandet av den fysiska lärmiljön. Hur personalen presenterar målområdet Barns inflytande för vårdnadshavarna behöver avdelningarna jobba vidare med. När ser vi att barnet har utvecklat sin sociala förmåga? Hur dokumenterar och följer vi upp det? Förskoleenhetens förbättringsområden till läsår 2015/2016 Införa mer observationer och intervjuer för att göra bättre kartläggningar av behov och intressen hos barnen. På ett tydligare sätt presentera för vårdnadshavarna hur avdelningarna jobbar med målet. Fortsätta utveckla lärmiljön så att barnen får ett reellt inflytande i verksamheten. Trollsländan - 16

17 Förskola och hem Förskola och hem Mål i skolplan Alla vårdnadshavare ska vara nöjda med utvecklingssamtal och informationen från förskolan Förskolan ska samarbeta med barnens vårdnadshavare. Genomförande Arbetslaget ska tillsammans med förskolechef upprätta en gemensam plan för utvecklingssamtal. Vårdnadshavarna ska ges möjlighet att delta och påverka verksamheten genom olika former för information och inflytande. Tolk ska användas vid behov. Resultat Planen för utvecklingssamtal är upprättad och används idag i samtal med vårdnadshavarna. Då enheten är mångkulturell så upplevs det svårt att nå ut till alla vårdnadshavare med information. Vid utvecklingssamtal har personalen ofta använt tolk men det kan vara svårt att förmedla förskolans uppdrag då begrepp som förskola, läroplan och inflytande inte alltid finns på andra språk. Föräldraråd har inte prioriterats under höst och vår. Analys Planen för utvecklingssamtal upplevs som tydlig hos personalen och tar upp hur barnet utvecklas i den verksamhet som avdelningen erbjuder utifrån prioriterade mål. Flera avdelningar saknar tydliga rutiner på när samtalen ska ske vilket har skapat dålig framförhållning för förberedelse och genomförande. Målsättningen har varit att ha en bra daglig dialog med alla vårdnadshavarna men där har förutsättningarna sett olika ut då språket har försvårat det. Trollsländan - 17

18 Förskola och hem Föräldraenkät Årets föräldraenkät genomfördes i februari. Alla vårdnadhavare hade möjlighet att besvara på enkäten antingen på koping.se eller på en pappersenkät. Svarsfrekvensen för Trollsländan hamnade på 52% (56%) Förskola och hem Jag har fått information om målen som styr verksamheten 0% 1% 6% 14% 25% 54% 1% 2% 9% 9% 18% 61% 13. Vid utvecklingssamtalet får jag tydlig information om hur mitt barn utvecklas och lär 4% 1% 1% 3% 25% 67% 5% 1% 2% 8% 14% 70% 14. Vid den dagliga kontakten får jag tydlig information om hur mitt barn utvecklas och lär 2% 2% 4% 13% 26% 53% 4% 1% 4% 18% 18% 54% 15. Jag upplever att personalen har ett bra bemötande och samarbete med mig som vårdnadshava 0% 0% 2% 8% 20% 71% 2% 0% 1% 7% 23% 67% 16. Jag som förälder/vårdnadshavare är nöjd med det inflytande jag har i förskolans verksamhet 1% 1% 1% 9% 24% 64% 0% 4% 4% 12% 24% 55% 1= stämmer inte alls 6=stämmer helt och hållet Resultaten är i det stora hela bra men att vårdnadshavare inte är nöjda med utvecklingssamtalen och att vårdnadshavare inte tycker att de i den dagliga kontakten får information om barnets utveckling behöver ses över och förbättras. Positivt är att vårdnadshavare upplever att personalen har ett bra bemötande och samarbete och att man som vårdnadshavare är nöjd med sitt inflytande i verksamheten. Det är svårt att veta om vårdnadshavarna har förstått frågorna med tanke på språkförståelsen. Det utesluter inte att det finns områden att jobba vidare med. Trollsländan - 18

19 Förskola och hem Förskoleenhetens slutsats för målområde Förskola och hem För att kunna ge alla vårdnadshavare oavsett kulturell bakgrund, samma förutsättningar i den dagliga kontakten behöver förskolan hitta nya former för hur det ska gå till. Förskolan behöver jobba för att få in personal med annat språk i förskolan. Förskoleenhetens förbättringsområden till läsår 2015/2016 Höja kvaliteten på utvecklingssamtalen där fokus ligger på hur barnet utvecklas i den verksamet vi erbjuder. Skapa en struktur runt utvecklingssamtalen så samtalen kan förberedas och genomföras noga. Trollsländan - 19

Benjamins förskoleenhet

Benjamins förskoleenhet Kvalitetsuppföljning läsår 2014-2015 Benjamins förskoleenhet Köpings kommun Leila Tahvanainen 2015-06-29 Rapporten finns även att läsa och ladda ner på www.koping.se. Förskolechefen har ordet Innehåll

Läs mer

Senast ändrat

Senast ändrat Köpings kommun Arbetsplan för Hattstugan Läsår 2015 2016 Lena Westling, Malin Arvidson, Monica Viborg, Ramona Vikman 2015 09 18 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets

Läs mer

Arbetsplan för Violen

Arbetsplan för Violen Köpings kommun Arbetsplan för Violen Läsår 2015 2016 Administratör 2015 09 18 Lena Berglind, Ann Christine Larsson, Kristin Aderlind Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets

Läs mer

Arbetsplan för lilla avdelningen, Förskolan Benjamin

Arbetsplan för lilla avdelningen, Förskolan Benjamin Köpings kommun Arbetsplan för lilla avdelningen, Förskolan Benjamin Läsår 2014 2015 Caroline, Ingrid, Anki Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets samlade utbildningssystem.

Läs mer

Kvalitetsuppföljning läsår Trollsländans förskoleenhet

Kvalitetsuppföljning läsår Trollsländans förskoleenhet Kvalitetsuppföljning läsår 2015-2016 Trollsländans förskoleenhet Köpings kommun Rapporten skriven av: Marita Rosendahl, 2016-06-18 Rapporten finns även att läsa och ladda ner på www.koping.se. Förskolechefen

Läs mer

Arbetsplan för förskolan Lingonet

Arbetsplan för förskolan Lingonet Köpings kommun Arbetsplan för förskolan Lingonet Läsår 2015 2016 Arbetslaget förskolan Lingonet 2015 09 25 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets samlade utbildningssystem.

Läs mer

Arbetsplan för Lövsångarens förskola Avdelningen Holken

Arbetsplan för Lövsångarens förskola Avdelningen Holken Köpings kommun Arbetsplan för Lövsångarens förskola Avdelningen Holken Läsår 2015 2016 Josefin Gardh, Therese Jakobsson, Sukanya Vikman, Frida Uppsäll 2015 09 18 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen

Läs mer

Tyck till om förskolans kvalitet!

Tyck till om förskolans kvalitet! (6) Logga per kommun Tyck till om förskolans kvalitet! Självskattning ett verktyg i det systematiska kvalitetsarbetet Dokumentet har sin utgångspunkt i Lpfö 98/0 och har till viss del en koppling till

Läs mer

Arbetsplan för Lärkans förskola Avdelning Tvåan

Arbetsplan för Lärkans förskola Avdelning Tvåan Köpings kommun Arbetsplan för Lärkans förskola Avdelning Tvåan Läsår 2015 2016 Administratör: Anita Öhlén, Karin Osbäck, Madeleine Nord, Sara Tilly 2015 09 18 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen

Läs mer

för Rens förskolor Bollnäs kommun

för Rens förskolor Bollnäs kommun för Bollnäs kommun 2015-08-01 1 Helhetssyn synen på barns utveckling och lärande Återkommande diskuterar och reflekterar kring vad en helhetssyn på barns utveckling och lärande, utifrån läroplanen, innebär

Läs mer

Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering

Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering 2017-2018 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering Bullerbyns vision: Vår förskola ska vara utvecklande, utmanande och lärorik för alla! INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4.

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4. Trollbäcken Innehållsförteckning 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil 2. Övergripande målsättning 3. Inledning 4. Normer och värden 4.1 Läroplanen 4.2 Förskolans mål 4.2.1Vi vill nå

Läs mer

Kvalitetsuppföljning läsår 2014-2015. Ullvigårdens förskoleenhet

Kvalitetsuppföljning läsår 2014-2015. Ullvigårdens förskoleenhet Kvalitetsuppföljning läsår 2014-2015 Ullvigårdens förskoleenhet Köpings kommun Rapporten skriven av: Annica Norén, 150528 Rapporten finns även att läsa och ladda ner på www.koping.se. Förskolechefen har

Läs mer

Verksamhetsplan Förskolan 2017

Verksamhetsplan Förskolan 2017 Datum Beteckning Sida Kultur- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan Förskolan 2017 Innehåll Verksamhetsplan... 1 Vision... 3 Inledning... 3 Förutsättningar... 3 Förskolans uppdrag... 5 Prioriterade

Läs mer

Arbetsplan för Skogens förskola Avdelning Blåsippan

Arbetsplan för Skogens förskola Avdelning Blåsippan Arbetsplan för Skogens förskola Avdelning Blåsippan Hösten 2016 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man arbetar

Läs mer

Arbetsplan för förskolan Lärkan Avdelning Musik

Arbetsplan för förskolan Lärkan Avdelning Musik Köpings kommun Arbetsplan för förskolan Lärkan Avdelning Musik Läsår 2015 2016 Administratör Tina Rörick, Gun Marie Holmqvist Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Berguven

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Berguven Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Berguven 1 2 Innehållsförteckning Förskoleverksamhetens vision sidan 3 Inledning sidan 4 Förutsättningar sidan 4 Normer och värden

Läs mer

Arbetsplan för Vargen

Arbetsplan för Vargen Köpings kommun Arbetsplan för Vargen Läsår 2015 2016 Else Marie LoordEriksson Agneta Karlsson Linnea Trybom 20150918 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets samlade utbildningssystem.

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården 2016 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården Norrgårdens vision: Trygghet, glädje, utveckling! INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering

Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering 2016 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering Lejonkulans vision: Trygghet, glädje, utveckling! INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning sid. 2 2. Normer

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016

Arbetsplan 2015/2016 Arbetsplan 2015/2016 Reviderad nov 2015 Varje dag är en dag fylld av glädje, trygghet lek och lärande Förskolor öster område 2; Kameleonten, Måsen och Snöstjärnan. Förskolenämnd VÅR VERKSAMHET Från och

Läs mer

Brukets förskolas arbetsplan 2013-2014

Brukets förskolas arbetsplan 2013-2014 Förskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Nyberg Anki 2013-08-30 Brukets förskolas arbetsplan 2013-2014 Kunskapsnämndens mål 2013 under MEDBORGAR Resultaten för lärande och kunskap förbättras

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Förskolan Vibytorp och Förskolan Kompassen

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Förskolan Vibytorp och Förskolan Kompassen Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Förskolan Vibytorp och Förskolan Kompassen 2016-2017 Vision ALLA på vår förskola ska känna sig trygga, sedda, bekräftade, respekterade, bemötas och

Läs mer

Spekeröds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Spekeröds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Spekeröds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 2017/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

Kvalitetsuppföljning läsår Benjamins förskoleenhet

Kvalitetsuppföljning läsår Benjamins förskoleenhet Kvalitetsuppföljning läsår 2015-2016 Benjamins förskoleenhet Köpings kommun Rapporten skriven av: Leila Tahvanainen Rapporten finns även att läsa och ladda ner på www.koping.se. Förskolechefen har ordet

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4.

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4. Förskolan i Östra Innehållsförteckning 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil 2. Övergripande målsättning 3. Inledning 4. Normer och värden 4.1 Läroplanen 4.2 Förskolans mål 4.2.1Vi

Läs mer

Kommentarer till kvalitetshjulet 130815

Kommentarer till kvalitetshjulet 130815 Kommentarer till kvalitetshjulet 130815 Augusti juni Kartläggning av barngruppen Under året skolas nya barn in och vi får en ny barn- och föräldragrupp. Kartläggningen sker genom inskolningssamtal, föräldrasamtal,

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 FÖRSKOLA: Västertorps förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger - TRAS och MIO - Handlingsplanen - Utvecklingssamtalshäftet

Läs mer

Kvalitetsanalys för Boo Gårds förskola läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Boo Gårds förskola läsåret 2013/14 Datum 140909 1 (5) Kvalitetsanalys för Boo Gårds förskola läsåret 2013/14 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Förskoleavdelningen Kvalitetsredovisning 2015-2016 Organisation Avdelning: Planeten Åldersindelning (antal per födelseår): 2011-2 st 2012-7 st 2013-4 st 2014-5 st 2015-1 st Antal barn: 19 Antal pojkar:

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Förskolan Vibytorp och Förskolan Kompassen

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Förskolan Vibytorp och Förskolan Kompassen Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Förskolan Vibytorp och Förskolan Kompassen 2015-2016 Vision ALLA på vår förskola ska känna sig trygga, sedda, bekräftade, respekterade, bemötas och

Läs mer

Utvecklingsområde för Björkets Förskola 2013/2014

Utvecklingsområde för Björkets Förskola 2013/2014 Utvecklingsområde för Björkets Förskola 2013/2014 (reviderad 140126) Utveckling och lärande Nulägesanalys Vi väljer att arbeta med barnens språkutveckling just nu eftersom både läroplanen, skolplanen och

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Smedjans förskola Upprättad 2015-01-01 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och

Läs mer

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Förskolan Åmberg Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

Lokal arbetsplan för Eneryda förskola

Lokal arbetsplan för Eneryda förskola Utbildningsförvaltningen Lokal arbetsplan för Eneryda förskola 2013-2014 Innehållsförteckning 1 Presentation av förskolan. 3 2 Årets utvecklingsområden. 4 3 Normer och värden 5 4 Utveckling och lärande.

Läs mer

Arbetsplan för avdelning Fjärilen Fågelvägens förskola

Arbetsplan för avdelning Fjärilen Fågelvägens förskola Köpings kommun Arbetsplan för avdelning Fjärilen Fågelvägens förskola Läsår 2014 2015 Heléna Henkel Inga Lill Alfredsson Anette Ericsson Elisabeth Larsson 2014 09 19 Vad är en arbetsplan? Förskolan är

Läs mer

Kvalitetsarbete på Solveigs förskolor

Kvalitetsarbete på Solveigs förskolor Kvalitetsarbete på Solveigs förskolor Verksamhetsberättelsen i vårt kvalitetsarbete på Solveigs förskolor är ett verktyg och en del i det systematiska kvalitetsarbetet. Vi reviderar den för att stämma

Läs mer

Lokal arbetsplan 14/15

Lokal arbetsplan 14/15 Lokal arbetsplan 14/15 En beskrivning av vår verksamhet. Regnbågens förskola Avdelning:...Blå Presentation av Blå Regnbågen Regnbågens förskola bedrivs i fräscha öppna lokaler som ligger i anslutning till

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret Förskolan Bergabacken

Pedagogisk planering Verksamhetsåret Förskolan Bergabacken Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016-2017 Förskolan Bergabacken 1 Innehållsförteckning Förskoleverksamhetens vision sidan 3 Inledning och Förutsättningar sidan 4 Normer och värden

Läs mer

Kvalitetsuppföljning läsår 2014-2015. Lärkans förskoleenhet

Kvalitetsuppföljning läsår 2014-2015. Lärkans förskoleenhet Kvalitetsuppföljning läsår 2014-2015 Lärkans förskoleenhet Köpings kommun Rapporten skriven av: Marika Söderqvist, 2015-05-29 Rapporten finns även att läsa och ladda ner på www.koping.se. Innehåll Innehåll

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Villekulla

Systematiskt kvalitetsarbete Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Villekulla Förskoleverksamheten Systematiskt kvalitetsarbete Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Villekulla 1 Innehållsförteckning: Normer och värden sidan 3 Utveckling och lärande sidan 4 Barns inflytande sidan 5

Läs mer

Utvecklingsområde för Björkets Förskola 2014/2015

Utvecklingsområde för Björkets Förskola 2014/2015 Utvecklingsområde för Björkets Förskola 2014/2015 Utveckling och lärande Nulägesanalys Måluppfyllelsen har enligt resultat från helhetsanalysen varit god. Dock har vi valt att behålla samma mål från Lpfö

Läs mer

Likabehandlingsplan Bergsgårdens Förskola

Likabehandlingsplan Bergsgårdens Förskola Likabehandlingsplan Bergsgårdens Förskola Ledningsdeklaration På Bergsgårdens Förskola ska ingen kränkande behandling förekomma vara sig i barn eller personalgrupp. Alla ska känna sig trygga, glada och

Läs mer

2.1 Normer och värden

2.1 Normer och värden 2.1 Normer och värden Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta dem. (Lpfö98 rev.2010,

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN TILS FÖRSKOLOR 2014/15

LOKAL ARBETSPLAN TILS FÖRSKOLOR 2014/15 LOKAL ARBETSPLAN TILS FÖRSKOLOR 2014/15 Vår vision Verksamheten i vårt område utgår från en gemensam grundsyn kring det kompetenta barnet, kunskap och lärande Verksamheten skall präglas av glädje, lust

Läs mer

Kullsta förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kullsta förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Kullsta förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola a

Läs mer

Arbetsplan för Ullvigårdens förskola Avdelning Skräddaren

Arbetsplan för Ullvigårdens förskola Avdelning Skräddaren Köpings kommun Arbetsplan för Ullvigårdens förskola Avdelning Skräddaren Läsår 2015 2016 Annica Norén 2015 09 25 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets samlade utbildningssystem.

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15. Förskolan Björnen. Avdelning Stora Björn

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15. Förskolan Björnen. Avdelning Stora Björn Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Björnen Avdelning Stora Björn 1 Innehållsförteckning Förskoleverksamhetens vision sidan 3 Inledning sidan 4 Förutsättningar sidan

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 FÖRSKOLA: Edsbro förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till vårdnadshavare - Självvärdering, riktad till pedagoger Fyll i diagrammet Övergripande Stimulerande lärande 100

Läs mer

Kvalitetsrapport Läsåret 2016/2017 Lilla Grönhög, Grönhögsvägen 58-60

Kvalitetsrapport Läsåret 2016/2017 Lilla Grönhög, Grönhögsvägen 58-60 1(17) Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan Kvalitetsrapport Läsåret 2016/2017 Lilla Grönhög, Grönhögsvägen 58-60 Linköpings kommun linkoping.se 2 Innehåll SAMMANFATTNING... 3 NORMER OCH VÄRDEN (2.1

Läs mer

Köpings kommun. för Regnbågen. Läsår 2014 2015. Regnbågen 2014 09 19

Köpings kommun. för Regnbågen. Läsår 2014 2015. Regnbågen 2014 09 19 Köpings kommun Arbetsplan för Regnbågen Läsår 2014 2015 Regnbågen 2014 09 19 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets samlade utbildningssystem. Verksamheten styrs av

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Rapport Läsår: 2016/2017 Organisationsenhet: Förskola Fokusområde: Demokrati och värdegrund Övergripande mål: Barns inflytande Ingela Nyberg, Barn och Utbildning, BU Chef/Adm

Läs mer

TEGELS FÖRSKOLA. Lokal utvecklingsplan för 2013-2017. Reviderad 150130

TEGELS FÖRSKOLA. Lokal utvecklingsplan för 2013-2017. Reviderad 150130 TEGELS FÖRSKOLA Lokal utvecklingsplan för 2013-2017 Reviderad 150130 Planen ska revideras årligen i samband med att nya utvecklingsområden framkommer i det systematiska kvalitetsarbetet. Nedanstående är

Läs mer

Årsplan Förskolan Kastanjen 2015/16

Årsplan Förskolan Kastanjen 2015/16 Reviderad 150824 Årsplan Förskolan Kastanjen 2015/16 Förskolan har 5 avdelningar med stegrande åldersgrupper och roterande personal. Åldersindelningen på avdelningarna är 1 åringar, 1-2 åringar 2-3 åringar,

Läs mer

Lokal arbetsplan 2013/2014. Rensbackens förskola

Lokal arbetsplan 2013/2014. Rensbackens förskola Lokal arbetsplan 2013/2014 Rensbackens förskola Rensbackens förskola arbetar för att erbjuda en god omsorg och trygghet. Vi tar tillvara både inne- och utemiljön på ett medvetet sätt. Miljön är formad

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/17. Förskolan Björnen

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/17. Förskolan Björnen Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/17 Förskolan Björnen FÖRSKOLAN BJÖRNENS VISION Vi vill varje dag ta till vara och uppmuntra allas förmågor 1 Innehållsförteckning Förskoleverksamhetens

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Kotten

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Kotten Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Kotten 2016-2017 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund 3 2. Mål och riktlinjer 4 2.1 Normer och värden 4 2.2 Utveckling och lärande 5-6 2.3 Barns inflytande

Läs mer

Västhorja förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Västhorja förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Västhorja förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Årsplan Förskolan Kastanjen 2014/15

Årsplan Förskolan Kastanjen 2014/15 Reviderad 140820 Årsplan Förskolan Kastanjen 2014/15 Förskolan har 5 avdelningar med stegrande åldersgrupper och roterande personal. Åldersindelningen på avdelningarna är 1-2 åringar, 2-3 åringar 3-4 åringar,

Läs mer

Arbetsplan för förskolorna Adolfsbergs Intraprenad

Arbetsplan för förskolorna Adolfsbergs Intraprenad Arbetsplan för förskolorna Adolfsbergs Intraprenad 2016-2017 Skutan Skeppet Glommagården Adolfsbergsskolans förskola 1 Vår verksamhetsidé Alla barn och vuxna ska känna sig välkomna i vår verksamhet. Det

Läs mer

Marieberg förskola. Andel med pedagogisk högskoleutbildning

Marieberg förskola. Andel med pedagogisk högskoleutbildning Kvalitetsredovisningens syfte är att vara ett led i den kontinuerliga uppföljningen och utvärderingen på varje förskola. Den skall ge information om verksamheten och dess måluppfyllelse samt vilka åtgärder

Läs mer

Handlingsplan för. Nya Lurbergsgården

Handlingsplan för. Nya Lurbergsgården Sid 1 (13) Handlingsplan för Nya Lurbergsgården X X X F Ö R S K O L E E N H E T Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (13) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet Mål Förskolan

Läs mer

Kvalitetsarbete på Solveigs förskolor

Kvalitetsarbete på Solveigs förskolor Kvalitetsarbete på Solveigs förskolor Verksamhetsberättelsen i vårt kvalitetsarbete på Solveigs förskolor är ett verktyg och en del i det systematiska kvalitetsarbetet för att en gång per år stämma av

Läs mer

Arbetsplan 2013 Lillbergets/Kilsmyrans förskolor Sydöstra området

Arbetsplan 2013 Lillbergets/Kilsmyrans förskolor Sydöstra området Arbetsplan 2013 Lillbergets/Kilsmyrans förskolor Sydöstra området NORMER OCH VÄRDEN Varje enhet har ett väl fungerande och förebyggande likabehandlingsarbete och en väl dokumenterad likabehandlingsplan

Läs mer

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola Lokal arbetsplan 2013/2014 Kilbergets förskola Vår förskola består av fyra avdelningar, två avdelningar för barn mellan 1-3 år och två avdelningar för barn mellan 3-5 år. På Kilbergets förskola arbetar

Läs mer

Avdelning Blå. Handlingsplan för Markhedens Förskola 2015/ Sid 1 (17) V A L B O F Ö R S K O L E E N H E T. Tfn (vx),

Avdelning Blå. Handlingsplan för Markhedens Förskola 2015/ Sid 1 (17) V A L B O F Ö R S K O L E E N H E T. Tfn (vx), 2011-10-17 Sid 1 (17) Handlingsplan för Markhedens Förskola Avdelning Blå 2015/2016 V A L B O F Ö R S K O L E E N H E T Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (17) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Rapport Läsår: 2015/2016 Organisationsenhet: Förskola Fokusområde: Demokrati och värdegrund Övergripande mål: Barns inflytande Ingela Nyberg, Barn och Utbildning, BU Chef/Adm

Läs mer

Arbetsplan för Norrby förskolor 2017/2018

Arbetsplan för Norrby förskolor 2017/2018 Arbetsplan för Norrby förskolor 2017/2018 Presentation av Norrby Förskolor Norrby förskolor består av Hästskon och Pettersberg. Hästskon har 11 avdelningar fördelade i två hus. Pettersberg är en storavdelning

Läs mer

Verksamhetsplan för Malmens förskolor

Verksamhetsplan för Malmens förskolor Verksamhetsplan för Malmens förskolor 2015-2016 Enheter Smultron 1-3 år Hallon 1-3 år Jordgubben 3-5 år Lingon 3-5 år Nyponrosen 1-5 år Kullerbyttan 1-5 år Verksamheter Förskola för barn 1-5 år Förutsättningar

Läs mer

Årsplan Förskolan Bergmansgården 2014/15

Årsplan Förskolan Bergmansgården 2014/15 Reviderad 140818 Årsplan Förskolan Bergmansgården 2014/15 Förskolan har 3 avdelningar med stegrande åldersgrupper och roterande personal. Åldersindelningen på avdelningarna är 1-2 åringar, 3-4 åringar

Läs mer

Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering

Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering 2016 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering Bullerbyns vision: Förskolan ska vara trygg, utvecklande och lärorik för alla! Förskoleverksamhetens

Läs mer

Arbetsplan för Blåklockans förskola.

Arbetsplan för Blåklockans förskola. Arbetsplan för Blåklockans förskola. Vision för förskolor och skolor i Oxelösunds kommun. Oxelösund ska bli känd som en av Sveriges bästa förskole-och skolkommuner. Blåklockans förskola ligger i ett villa

Läs mer

KVALITETSINDIKATOR FÖR FÖRSKOLANS VERKSAMHET 2013

KVALITETSINDIKATOR FÖR FÖRSKOLANS VERKSAMHET 2013 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TILLHANDAHÅLLARAVDEL NINGEN SID 1 (8) 2012-10-12 KVALITETSINDIKATOR FÖR FÖRSKOLANS VERKSAMHET 2013 Självvärdering av hur förskolan utifrån läroplanen skapar förutsättningar för

Läs mer

Verksamhetsidé för Solkattens förskola

Verksamhetsidé för Solkattens förskola Verksamhetsidé för Solkattens förskola VERKSAMHETSIDÉ Solkattens förskola är en demokratisk mötesplats för barns lek, lärande och utveckling, inflytande och delaktighet. En välkomnande förskola som genomsyras

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning. Väsby förskola. hösten våren 2017

Verksamhetsbeskrivning. Väsby förskola. hösten våren 2017 Verksamhetsbeskrivning Väsby förskola hösten 2016- våren 2017 På Väsby förskola arbetar vi inspirerade av Reggio Emilias pedagogiska filosofi. Vår verksamhet bedrivs i demokratiska former som lägger grunden

Läs mer

Årsplan Förskolan Kastanjen 2013/14

Årsplan Förskolan Kastanjen 2013/14 Årsplan Förskolan Kastanjen 2013/14 Förskolan har 5 avdelningar med stegrande åldersgrupper och roterande personal. Åldersindelningen på avdelningarna är 1-2 åringar, 2-3 åringar 3-4 åringar, 4 åringar

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan: Birger Jarlsgatan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-2016 Planen gäller från november 2015-oktober 2016 Ansvariga för planen är avdelningens förskollärare. Hela arbetslaget

Läs mer

Förslag till arbetsplan för Bodals förskolas arbetsplan 2014-2015

Förslag till arbetsplan för Bodals förskolas arbetsplan 2014-2015 Förslag till arbetsplan för Bodals förskolas arbetsplan 2014-2015 Verksamhetsidé: Bodals förskola är en förskola för alla barn där vi tillsammans värnar om att ha en trygg, rolig och lärorik verksamhet

Läs mer

Strandsborgs plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Strandsborgs plan mot diskriminering och kränkande behandling. 2014-12-12 Strandsborgs plan mot diskriminering och kränkande behandling. för planen: Carolina Ahlin, förskolechef Planen gäller från: 2015-01-01 Planen gäller till: 2015-12-31 Vision: På vår förskola

Läs mer

RUDS SKOLOMRÅDE LOKAL UTVECKLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLAN LÄSÅRET 2012-2013

RUDS SKOLOMRÅDE LOKAL UTVECKLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLAN LÄSÅRET 2012-2013 RUDS SKOLOMRÅDE LOKAL UTVECKLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLAN LÄSÅRET 2012-2013 Långtäppans förskola Avdelning Skrållan Övergripande I arbetslaget finns det tre personal fördelat på 2,75 % tjänst. Det är två förskollärare

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 FÖRSKOLA: Skarsjö förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger Fyll i diagrammet Övergripande Stimulerande lärande 100 80

Läs mer

Arbetsplan för Östra förskolan

Arbetsplan för Östra förskolan Bildningsförvaltningen Område Öst/Tingdal HT 2015 Arbetsplan för Östra förskolan Inledning: Östra förskolans arbetsplan bygger på de olika styrdokumenten som läroplanen, bildningsnämndens mål samt vårt

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN LINDAN 1 FÖRSKOLA. ORSA Verksamhetsområde LÄRANDE. Plan mot diskriminering och kränkande behandling.

LIKABEHANDLINGSPLAN LINDAN 1 FÖRSKOLA. ORSA Verksamhetsområde LÄRANDE. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. LIKABEHANDLINGSPLAN Plan mot diskriminering och kränkande behandling LINDAN 1 FÖRSKOLA Läsåret 2016/2017 ORSA Verksamhetsområde LÄRANDE Vår vision Alla barn och vuxna i Orsas förskolor ska känna sig välkomna,

Läs mer

Innehå llsfö rteckning

Innehå llsfö rteckning 1 Innehå llsfö rteckning 1. Inledning 2. Förutsättningar 3. Läroplansmål Normer och värden 4. Läroplansmål Utveckling och lärande 5. Läroplansmål Barns inflytande 6. Läroplansmål Förskola och hem 7. Läroplansmål

Läs mer

Namn: Pedagogisk planering för enskilda barnet. I samverkan med vårdnadshavare. Höstterminen 2013

Namn: Pedagogisk planering för enskilda barnet. I samverkan med vårdnadshavare. Höstterminen 2013 Namn: Pedagogisk planering för enskilda barnet I samverkan med vårdnadshavare Höstterminen 2013 Trygghet, normer och värden: Vad kan vi pedagoger göra för att (namn) ska kunna känna sig mer trygg på Stegatorp

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/17. Nykroppa Förskola. Vår vision Alla ska ges möjlighet att vara sitt bästa jag

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/17. Nykroppa Förskola. Vår vision Alla ska ges möjlighet att vara sitt bästa jag Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/17 Nykroppa Förskola Vår vision Alla ska ges möjlighet att vara sitt bästa jag 1 Innehållsförteckning Förskoleverksamhetens vision sidan 3

Läs mer

Flerspråkighet och modersmålsstöd i förskolan

Flerspråkighet och modersmålsstöd i förskolan Flerspråkighet och modersmålsstöd i förskolan Gemensamma riktlinjer för Trelleborgs kommuns förskoleverksamhet Inledning Barn med annat modersmål som ges möjlighet att utveckla detta får bättre möjligheter

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

Förskoleavdelningen. Gemensam Arbetsplan för Förskolan i Fagersta 2015-2017

Förskoleavdelningen. Gemensam Arbetsplan för Förskolan i Fagersta 2015-2017 Förskoleavdelningen Gemensam Arbetsplan för Förskolan i Fagersta 2015-2017 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4-9 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016. Hasselbackens förskola Skolförvaltning sydväst

Arbetsplan 2015/2016. Hasselbackens förskola Skolförvaltning sydväst Arbetsplan 2015/2016 Hasselbackens förskola Skolförvaltning sydväst Innehåll Inledning... 1 Förutsättningar... 2 Läroplansmål - normer och värden... 3 Läroplansmål - utveckling och lärande... 4 Läroplansmål

Läs mer

Gemensam Arbetsplan för Förskolan Innehållsförteckning:

Gemensam Arbetsplan för Förskolan Innehållsförteckning: Förskoleavdelningen Gemensam Arbetsplan för Förskolan 2011-2013 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4-9 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Lilltorpet 2014/2015 På Lilltorpet arbetar vi aktivt med; Att varje barn ska känna trygghet och vistas i en trygg miljö Ett empatiskt

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret Förskolan Lyckan

Pedagogisk planering Verksamhetsåret Förskolan Lyckan Förskoleverksamheten Barn och utbildning Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016-2017 Förskolan Lyckan FÖRSKOLAN LYCKANS VISION Alla barn och vuxna ska få möjlighet att utveckla sina inneboende resurser.

Läs mer

Verksamhetsplan för Fjärdhundra, Lärlingens och Romberga förskolor läsåret 2013/2014

Verksamhetsplan för Fjärdhundra, Lärlingens och Romberga förskolor läsåret 2013/2014 Verksamhetsplan för Fjärdhundra, Lärlingens och Romberga förskolor läsåret 2013/2014 1. Beskrivning och presentation av enheten Presentation av enheten Fjärdhundra förskola är belägen i ett litet samhälle

Läs mer

Lokal arbetsplan för Löderups förskola. Fastställd

Lokal arbetsplan för Löderups förskola. Fastställd Lokal arbetsplan för Löderups förskola Fastställd 2015-09-11 Del 1: Vår gemensamma grund Arbetsplanens syfte Löderups förskola En lärande organisation Del 2: Vårt arbete Normer och värden Social emotionell

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

Backstugans förskola

Backstugans förskola Backstugans förskola En lokal arbetsplan beskriver vilken vision och vilka mål förskolan har inom varje målområde i läroplanen. Planen beskriver också hur förskolan tänker sig arbeta för att nå målen och

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2015-2016 Förskolan Lyckan

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2015-2016 Förskolan Lyckan Förskoleverksamheten Barn och utbildning Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2015-2016 Förskolan Lyckan FÖRSKOLAN LYCKANS VISION Alla barn och vuxna ska få möjlighet att utveckla sina inneboende resurser.

Läs mer

Förskolan Barnkullen Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2012

Förskolan Barnkullen Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2012 Förskolan Barnkullen Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2012 Den här planen har tagits fram för att stödja och synliggöra arbetet med att främja barns och elevers lika

Läs mer

Sida 1(7) Lokal arbetsplan. Lövåsens förskola

Sida 1(7) Lokal arbetsplan. Lövåsens förskola 1(7) Lokal arbetsplan Lövåsens förskola 2010/2011 2 Innehållsförteckning Inledning 3 2.1 Normer och värden 3 Mål 3 3 2.2 Utveckling och lärande 3 Mål 3 4 2.3 Barns inflytande 4 Mål 4 4 2.4 Förskola och

Läs mer