Föreningen Luckan r.f. VERKSAMHETSPLAN 2006

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Föreningen Luckan r.f. VERKSAMHETSPLAN 2006"

Transkript

1 Föreningen Luckan r.f. VERKSAMHETSPLAN 2006

2 1. ALLMÄNNA RIKTLINJER FÖR VERKSAMHETEN 1.1 Föreningens syfte och Luckans verksamhetsidé Föreningen Luckan r.f. är grundad i december De grundande föreningarna och samfunden utgörs av fem medlemsorganisationer: Föreningen Konstsamfundet, Samfundet Folkhälsan, Svenska Studieförbundet, Sydkustens landskapsförbund och Understödsföreningen för Svenska Kulturfonden. Föreningen Luckan och Luckan, som verksamhetsform har fastställt sin uppgift enligt följande: Föreningens syfte är att främja svenskspråkig kulturell och samhällelig verksamhet i huvudstadsregionen samt främja liknande verksamhet på andra orter i Svenskfinland. Luckan är en svensk allmännyttig, ideell institution som upprätthåller ett allfinlandssvenskt informations- och kulturcentrum i huvudstadsregionen. Luckan vill på olika sätt stärka den finlandssvenska identiteten och kulturen. Luckan fungerar som ambassadör för Svenskfinland, genom att synliggöra den rika finlandssvenska kulturfloran och i form av mångsidig informationstjänst även över språkgränserna, med fokus på huvudstadsregionen. Verksamheten inbegriper även försäljningsverksamhet. 2. VÄRDERINGAR, VISION OCH TYNGDPUNKTSOMRÅDEN FÖR Värderingar Luckans verksamhet baserar sig på följande värderingar: Svensk service Främja och stärka den svenska servicen inom området information och kultur i hela huvudstadsregionen. Servicevilja och tolerans Servicevilja innebär aktivt hänsynstagande till kundernas och Luckans olika målgruppers önskemål och behov. Vi värdesätter alla kunder likvärdigt och ser olikheter som en styrka. Öppenhet Öppenhet innebär växelverkan och koordinering, aktivt deltagande och samarbete samt nätverksbildning. Med öppenhet avses transparens vad gäller insyn i Luckans mångsidiga verksamhet och i syfte att stärka förtroendet speciellt med tanke på Luckans många finansiärer och understödare. Luckan är en svensk träffpunkt och ett forum för många olika aktörer. Öppenheten är viktig och målet är att både kunder/publik och aktörer ska känna att Luckan är deras eget kontaktforum. Ekonomisk stabilitet och hållbarhet Luckans verksamhet står på en stadig ekonomisk grund och resurserna används på ett effektivt och genomtänkt sätt med hänsyn till målgruppernas behov samt Luckans olika verksamhetsområden. Utvecklingsanda Utvecklingsanda innebär en förmåga att ständigt förbättra och utveckla Luckans verksamhet, ha beredskap att reagera på förändringar i samhället, ha förmåga att finna nya lösningar och att ta till sig nya avgörande kunskaper och verksamhetsformer

3 2.2 Vision Luckan är en etablerad svensk institution i stadskärnan med en tillräcklig, fast bemanning som står på en stadig ekonomisk grund, och som klarar av att betjäna invånarna i hela huvudstadsregionen. Luckan har de förutsättningar som behövs för att svara på de många behov och utmaningar, som förväntas av ett modernt, vitalt informations- och kulturcentrum. Luckan fungerar som en viktig aktör vad gäller att koordinera olika former av utvecklings- och samarbetsprojekt i regionen samt i förlängningen kunna fungera som en adekvat plattform för olika former av nordiska aktiviteter och samarbetsprojekt. 2.3 Strategiska tyngdpunktsområden för år 2006 Luckans övergripande tyngdpunktsområden kommer att vara följande: Skapande av en stadig ekonomisk grund och en förutsägbar ekonomisk balans: - att få till stånd en stabil finansieringsbas för Luckan inledningsvis för perioden att utvidga den offentliga finansieringen för Luckan i form av understöd och projektbidrag från statliga myndigheter samt utökad finansiering från Helsingfors stad samt i förlängningen från de övriga kommunerna inom huvudstadsområdet I bruktagande av Luckans nya instruktion samt skapande av en komplett personalmanual för att effektivera den interna operativa verksamheten. Fastställande av en övergripande kommunikations-, informations- och marknadsföringsstrategi för Luckan samt för denna utforma en konkret handlingsplan Att få till stånd en klarare och mera systematisk kvalitetsuppföljning av verksamheten och de olika programmen och aktiviteterna vid Luckan. Uppföljningen av de olika verksamhetsområden blir mera målinriktat och schabloner/arbetsverktyg för ändamålet utvecklas. Utvidga kontorsutrymmena för Luckans personal samt kunna erbjuda arbetsutrymmen för huslösa kulturproducenter och frilansare i regionen (bl.a. projektet ProducentRum) Förlänga öppethållningen successivt Utvecklande av en gemensamt svenskt Ungdomsinfotek som betjänar hela huvudstadsregionen Utveckla Luckans Informationstjänst till att också omfatta handledning och rådgivning i frågor som är viktiga för den svensktalande befolkningen i huvudstadsregionen: sociala, juridiska och hälsofrågor. 3. PERSONAL Luckan har en fast bemanning som består av följande personer; en verksamhetsledare, en kulturproducent, en informatör samt en försäljningsplanerare. Ungdomsinformatören finns på Luckan timmar i veckan. Avsikten är from nästa år även kunna anställa en teknisk allround person på deltid, som skulle hjälpa till med diverse praktiska göromål under eftermiddagar och kvällar då Luckan arrangerar program och evenemang av olika slag (installering av ljus- och ljud, sälja biljetter, enklare IT-uppdateringar etc.). Detta för att ha bemanning för att kunna förlänga öppethållningen. Luckans kundservice är öppen sex dagar i veckan. Utöver detta arrangeras program under såväl morgnar, kvällstider som veckoslut. Timhjälp anlitas vid behov och i den mån budgeten tillåter i form av grafisk och webbassistans samt för biljettförsäljning under helger.

4 Luckan kommer fortsättningsvis att utveckla samarbetet med högskolorna/yrkesläroanstalterna och arbetskraftsbyråerna (samt ungdomsverkstaden SVEPS) i regionen för att kunna erhålla goda praktikanter som extra personalresurs. För att kunna klara av att förverkliga alla de många kvällsevenemang och aktiviteter under helger och veckoslut, som Luckan koordinerar och disponerar sina lokaliteter för, bör extra timhjälp kunna anlitas. För detta bör en modest tilläggsavgift debitteras producenterna/beställarna som täcker de utomstående personalkostnaderna. Detta arrangemang gagnar också våra studerande vid våra svenska högskolor, som på så sätt förtjänar en extra slant samt får arbetslivsträning. De veckovisa personalmötena fortsätter och kompletteras av längre planeringsdagar. För att Luckans lilla personalstyrka skall kunna utvecklas i sitt värv utformas sk. kompetensportföljer för alla. Arbetsbeskrivningarna för personalen uppdateras årligen och bifogas som en separat bilaga i Luckans instruktion. Ett backup-system utvecklas under året för att klara av de dagliga arbetsrutinerna då oförutsedda händelse sker (sjukdomsfall etc.). En gemensam fortbildningsresa till Sverige planeras med hela personalen. Syftet med resan är nätverksbildning och benchmarking av motsvarande koncept i Sverige (anhållet bidrag från Kulturfonden Sverige-Finland). Personalhälsovården sköts av Diacor. Luckan i Helsingfors strävar att göra en mera övergripande helhetsutvärdering av sin verksamhet och detta material bidrar till vägkost för hur utveckla och förbättra arbetsrutinerna i Luckan. 4. EKONOMI OCH FINANSIERING Luckans ekonomi får ett klarare uppföljningssystem under året. Syftet är att synliggöra de olika verksamheternas verkliga kostnader bättre och göra den ekonomiska administrationen smidigare samt bokföringen mera kostnadseffektiv Under verksamhetsåret utvecklas en sas trestegsmodell för att bredda Luckans finansieringsbas: den privata, offentliga samt kommersiella. Idag finansieras Luckan främst med hjälp av privata medel. På sikt bör medel även kunna erhållas från kommun och stat i större utsträckning. Luckan strävar att förbinda sina privata och kommunala bidragsgivare för perioden i form att de stöder verksamheten med ett fast årligt belopp. Detta för att trygga LUCKANS basverksamhet, ge utrymme för utveckling och innovativitet genom att frigöra personalen ifrån uppgiften att skriva självklara ansökningar. Detta ger mera möjligheter för bl.a. verksamhetsledaren att ägna sin arbetskapacitet till substans och nya utvecklingsprojekt. En stabilare ekonomisk grund ger också Luckan bättre möjligheter att kunna erhålla medel från nya finansieringskällor (bl.a. EU-medel och dylikt). Bidragsgivarna erhåller regelbunden rapportering om Luckans verksamhet och planer samt har tillgång till alla adekvata dokument via en intern dokumentportal för Luckans finansiärer och styrelsemedlemmar. En arbetsgrupp, som styrelsen har utsett hösten 2005, bereder ett förslag för hur Luckans verksamhet kan tryggas och hur skapa en stabilare ekonomisk grund för Luckan på sikt. Nya inkomster planeras erhållas genom att ingå köpavtal med organisationer och olika sektorer i staden för Luckans tjänster. Även sponsorer sökes i egenskap av sk. fadderföretag. Sk. årliga avtal görs med fadderföretagen, som erhåller vissa fördelar och erbjuds synlighet i en viss utsträckning (ss. banners på webben, företagens logo på biljetterna, tillträde gratis till Luckans program etc.).

5 5. LUCKANS OLIKA VERKSAMHETSOMRÅDEN 5.1 KULTUR OCH EVENEMANG Luckans kulturengagemang sträcker sig över ett brett spektra av aktiviteter och involverar en stor mängd samarbetsparter på kulturfältet. Luckan fungerar som en seriös producent/ samproducent och marknadsförare / informatör när det gäller koordinering av evenemang och aktiviteter i Svenskfinland. Luckan ställer sig även positiv vad gäller att samarbeta med kulturaktörer från den finskspråkiga och engelskspråkiga befolkningen. Luckan kommer även att arrangera kulturprogram och aktiviteter utanför Luckans väggar och utveckla sk. uppsökande verksamhetsformer (arrangera aktiviteter t.ex. vid YH Arcada, yrkesinstitutet Prakticum etc.). Verksamhet och produktioner Då Luckan / Verandan blivit en etablerad kulturscen i huvudstadsregionen, kan vi efter ett år fyllt av evenemang och händelser starta det nya året 2006 med värdefulla erfarenheter och kunskaper i baggaget. Luckans kulturengagemang 2006 kommer i högre grad att målmedvetet inriktas på specifika målgrupper; för invånarna i alla åldrar inom huvudstadsregionen, ss. klubbkvällar för ungdomar, musikkvällar för medelålders, filmveckor, temadagar för seniorer, saftsalonger för barnen m.m. Utbudet av olika produktioner skall fortsättningsvis vara stort, men evenemangen skall riktas in mera målmedvetet i form av block för olika målgrupper (serier). Detta för att underlätta planeringen för Luckans personal, producenter och inte minst besökare och kunder. Luckans teater- och filmverksamhet kommer att rikta sig både till barn och vuxna. De uppskattade Saftsalongerna kommer att innehålla både inhemska och nordiska pjäser och teatergrupper. Luckan vill även fortsättningsvis värna om att betjäna småskalig kulturservice och kunna erbjuda mindre etablerade producenter synlighet och utvecklingsmöjligheter. Förnyelse och bättre teknik Luckans Veranda (Verandan) kommer att växa under 2006 tack vare att Helsingfors stad hjälper till med nyinköp av ljud- och ljusteknik. En del resurser kommer även att läggas på scenmoduler för golv och vägg. Verandan ska kunna utvecklas till en bättre studiomiljö, som passar mindre teatrar, experimentella klubbkvällar för musik och digitala filmvisningar på stor duk. I nedre våningen kommer utrymmena att nyttjas i samarbete med informationstjänsten i fråga om arrangerande av paneldiskussioner och mottagande (foajé).

6 Ledning och synlighet För att ha de bästa möjliga förutsättningarna att kunna skapa en mångsidig kulturmiljö med hög kvalitet, utses en referensgrupp under ledning av Luckans producent. Sammansättningen kommer att bestå av representanter från olika kompetensområden inom kultursektorn (musik, teater, film och media). För att förbättra informationsgången vad gäller planering av evenemang för Luckan/Verandan kommer all adekvat information att finnas tillgänglig på webben, ss. underlag och kontrakt, uthyrningsprinciper, samarbetsavtal och prispolicy samt info om teknik. Detta för att förbättra den operativa planeringen och administrationen samt göra arbetet mera kostnadseffektivt och smidigt. Mera systematisk kvalitetsuppföljning av kulturevenemangen kommer även att införas. Operativ ansvarsperson för koordineringen av kultur och evenemang är kulturproducent Karl Norrbom. 5.2 INFORMATIONSTJÄNSTEN Luckans Informationstjänst betjänar kunderna med information på bred bas från olika samhällsområden, om allt från kommunal och statlig service till tredje sektorns aktiviteter och tjänster. Information till allmänheten sker genom kundservice i centret, per telefon och e-post samt genom att systematisera och uppdatera information i databaser för presentation på webben. Luckans nuvarande webbtjänster är evenemangskalendern, Fyrk om stipendier och understöd, Tidningar och tidskrifter samt Svenska servicekatalogen med information från huvudstadsregionen om kommunal, statlig och tredje sektorns utbud och service. Uppdatering och uppföljning av webbtjänsterna ingår i Informationstjänstens uppgifter. Evenemangskalendern uppdateras i samarbete med Luckans Shop. Kalendern erbjuder en teknisk infrastruktur för alla Luckorna. Luckan i Helsingfors ansvarar för informationen från huvudstadsregionen. I centret systematiseras och presenteras tryckt information på broschyrhyllor och anslagstavlor. Utöver kundservicen arrangerar Informationstjänsten också evenemang med uppgiften att fördjupa informationen om aktuella frågor och för att synliggöra svensk service och olika yrkesgrupper som erbjuder service på svenska. Informationstjänsten sammanställer och sänder veckovis ut pressmeddelanden till media och informationsbrev till enskilda personer om Luckans samlade kulturutbud. Substansen utarbetas i samarbete med Verandans kulturproducent och Luckans Shop. Likaså ansvarar informationstjänsten för utskick av månadsprogram och utställningsvitrinerna i Kampen passagen. Luckan erbjuder och ansvarar för en tidningshörna med alla svenska dagstidningar och ett stort antal svenska tidskrifter som utkommer i Svenskfinland. Bokbytarhyllan, som introducerades under senaste verksamhetsår, fortsätter som serviceform också under inkommande verksamhetsår. Informationstjänsten sköter om bokningarna av de fem datorer som finns i centret och som under öppettiderna fritt kan användas av kunderna (45 min/person/dag). Utvecklingsarbete och behov Med utgångspunkt i behov av mer djupgående information, rådgivning och handledning som framkommit i kundbetjäningen, startas under verksamhetsåret regelbunden rådgivnings- och handledningsverksamhet i samarbete med sakkunniga i sociala, juridiska, sysselsättnings- och hälsofrågor. 6

7 Evenemangskalenderns struktur och tekniska lösning (från år 2000) bör omarbetas och utvecklas så, att evenemangsarrangörer själva kan mata in sin information. Detta i sin tur minskar på arbetsinsatser av Luckans personal, som dock fortfarande har en koordinerande och uppföljande funktion, för att evenemangskalendern skall vara ett fungerande arbetsverktyg för vår kundservice. Operativ ansvarsperson för informationstjänsten är informatör Greta Storlund. 5.3 FÖRSÄLJNINGSVERKSAMHET Luckans Shop Försäljningsverksamheten är en del av det servicepaket Luckan erbjuder såväl sina kunder som arrangörerna av svenska evenemang. Verksamheten kan indelas i biljett- och produktförsäljning. Målsättningen är att under verksamhetsåret 2006 fortsätta att växa både i omsättning och i sortiment. De definierade målgruppernas önskemål kommer att prioriteras och sortimentet ökas enligt dessas förväntningar. Marknadsföringen kommer att intensifieras och direkt-marknadsföringen kommer in som ett nytt arbetsredskap. Den påbörjade rationaliseringen kommer att fortsätta; icke-lönsam verksamhet kommer småningom att slopas. Detta kommer att ske genom att gradvis höja provisionerna och att köpa in mera egna varor i större parti. Införandet av avtal med Kreditlaget (Visa, Electron, Mastercard) är ett led i att förankra verksamheten i tiden och minimera användningen av cash. Arbetet med att modernisera verksamheten kommer att fortsätta under För att kunna konkurrera och utåt, bör möjligheterna för att ta i bruk modernare kassa- och produktförsäljningssystem granskas. En målsättning är att kunna införskaffa ytterligare en försäljningsdator för att göra verksamheten mindre sårbar, mera effektiv och att kundtjänsten både över disk och per telefon blir smidigare. Under verksamhetsåret kommer även möjligheter med att inleda samarbete med andra biljettförsäljningssystem (Lippupalvelu) att inledas. Under verksamhetsåret skall även Shopens bild utåt lyftas fram. Med hjälp av nya inventarier (ss. cdhyllor, försäljningshyllor, bord) kommer Shopen att få en attraktivare look. Så även de nya www- sidorna. Dessutom kommer regelbunden utbildning i Lippupistes försäljningssystem för personalen att arrangeras. Möjligheterna för att förnya produkt-databasen kommer att undersökas. I dagens läge är Luckans produkt-databas ett hjälpmedel för kunderna och personalen att hitta en produkt. Biljettförsäljningen Målsättningen med biljettförsäljningen är att kunna erbjuda ett möjligast heltäckande utbud av biljetter till svenskspråkiga teatrar samt större evenemang och konserter i huvudstadsregionen. Under verksamhetsåret kommer samarbetet med Lippupiste att växa och ändra form. Målsättningen är ett heltäckande Lippupiste system inom 1-2 år. Samarbetet med Svenska teatern kommer ytterligare att förstärkas bland annat genom en aktivare biljettförsäljning, gemensamma marknadsföringsåtgärder, synlighet på mässor mm. Planer på ett ambullerande biljettförsäljningssystem har nämnts. Också samarbetet med de små teatrarna koncentreras och görs smidigare. Förhandlingarna om biljettförsäljningssystem i realtid och att teatrarna ingår avtal med Lippupiste fortsätter.

8 Avskaffandet av de manuella biljetterna har varit ett rätt val. Målsättningen kommer även i fortsättningen att vara att nå skalfördelar genom att satsa på stora evenemang som drar publik. Målsättningen är dessutom att Luckans Shop fungerar som enda försäljningspunkt av ett specifikt evenemang. Målsättningen för biljettförsäljningen är att växa med 10%, vilket betyder över sålda biljetter. Produktförsäljningen Målsättningen med produktförsäljningen är att kunna erbjuda den definierade målgruppen ett brett utbud av produkter med en finlandssvensk eller svensk anknytning. Satsningen på CD-skivor har visat sig vara rätt och samarbetet med Oy Fg-Naxos Ab koncentreras ytterligare. Naxos kommer from 2006 att ha ett lager i realtid i Luckans Shop. I CD-utbudet kommer att finnas både nya finlandssvenska, svenska och rariteter. Barnskivorna och hörböckerna är en växande kategori. Bokförsäljningen kommer fortfarande att ha en central roll. En större koncentration på målgruppen kommer att ske. Som nya element kommer sällskapsspelen in samt lärorika, utvecklande spel för barn. Skärgårdssmak-konceptets roll kommer att minska och utbudet kommer mest att bestå av böcker och små enkla prisvärda produkter. Produktförsäljningens omsättning beräknas överstiga Detta skulle innebära en tillväxt på c. 20%. Operativ ansvarsperson för försäljningsverksamheten är Sonja Kvikant. 6. UTVECKLINGS- OCH SAMARBETSPROJEKT Luckan planerar att inleda eller fortsätta redan startade utvecklings- och samarbetsprojekt. De nya utvecklings- och samarbetsprojekten finns inte med i budgetramen i detta skede eftersom inga löften om finansiering har kunnat erhållas. Utvecklingsprojektet Ung Info Utvecklingsprojektet UNG INFO, som inleddes hösten 2005 och vars avsikt är att utveckla den svenska ungdomsservicen och informationen i huvudstadsregionen, fortskrider. Projektet har erhållit finansiering tom september 2006, men ämnar anhålla om förlängning och mera resurser för samma ändamål. Projektet är synnerligen aktuellt och har fått ett positivt mottagande från såväl privata ungdomsorganisationer som från kommunalt håll, och behöver tilläggstid för att kunna förankras. Medel för att skapa ett sas sommarpass för de svenska ungdomarna i regionen förverkligas i samarbete med de kommunala ungdomsaktörerna i regionen. Externa projektmedel har sökts från Undervisningsministeriet för ändamålet. Reserverat anslag för Ung Info (se budget 2006): (se närmare bilaga1)

9 Gemensam, svensk servicekatalog för Svenskfinland på webben Webbtjänsten Svensk Servicekatalog för huvudstadsregionen erbjuder en teknisk infrastruktur för att utöka informationsinnehållet både i fråga om geografisk omfattning och substans. Viktiga nya informationshelheter är svenskspråkiga yrkesgrupper såsom hantverkare, grafiker, översättare, frisörer m.fl, och på lång sikt kunde servicekatalogen omfatta hela Svenskfinland. Att förverkliga informationsinnehåll av den här omfattningen är möjligt endast med extern projektfinansiering. Det kräver ett intensifierat samarbete med kommunerna, förbund inom tredje sektorn, genom kontakt till yrkesgrupper genom intresseorganisationer och regionala och statliga institutioner samt genom systematiskt samarbete med medierna, både på nationell och lokal nivå. Att utarbeta en landsomfattande servicekatalog kräver en startperiod med centraliserad insamling och koordinering, för att sedan med tiden förflytta uppföljningsansvaret till en lokal nivå. De uppskattade kostnaderna är ännu öppet och medel bör sökas externt för ändamålet Samarbetsprojektet ProducentRUM Luckan, Nylands konstkommission (länskonstnär Matilda Sundström), Helsingfors stads kulturcentral/ Sandels (kulturplanerare Nina Gran) samt YH Sydväst/G18 (Lena Björkqvist och Miki Pöysti) har påbörjat en visionärt samarbete för att kunna skapa ett finlandssvenskt kulturresurscentrum/producentcentrum gärna i stadskärnan. En resurs- och behovsinventering har påbörjats och man har kunnat konstatera att bl.a. följande element borde kunna flätas ihop till ett gemensamt paket/projektplan anpassat för målgruppen, ss. behovet av handledning och assistans vad gäller visuell marknadsföring (ss. bildbehandlings- eller webbdesign för hemsidor, affischer, flyers, annonser m.m.) samt informationssökningshjälp, behovet av ett fysiskt arbetsutrymme för olika ändamål (arkivutrymme, arbetsbord, möteslokal/träffpunkt samt projektlokal för olika aktuella/säsongartade aktiviteter, ss. Hangö teaterträff m.m. ), för utveckling av kompetensutbyte i svenskfinland (arbetsrotation) samt främjande av företagssamhet och entrepenörskap för unga potentiella kulturföretagare/producenter. Detta projekt är även ett led i utvecklingen av utformandet ett gemensamt paraply/målinriktat brobryggand e samarbete mellan inledningsvis Luckan, Sandels och G18. Projektplanen har lämnats in till Svenska kulturfonden och kommer även att lämnas in till andra potentiella bidragsgivare (ss. TE-centralen, SFV m.m). Helhetsbudget: XXX Luckans andel i projektet skulle gälla: Utveckling av serviceverksamhet och erbjudande av grafisk och teknisk Internetassistans för kulturproducenter och frilansarbetare i Mellannyland Luckan har för avsikt att inom Producentrum bedriva ett pilotprojekt (med arbetsnamnet GRATIS) i Mellannyland, där man kartlägger frilansarnas och kulturproducenternas behov av olika serviceformer. Dessutom erbjuds konkret hjälp och assistans i utarbetandet och formgivningen av affischer, broschyrer, webbsidor (IT-stöd) samt handledning i användandet av olika grafikprogram. Denna service skulle underlätta kulturproducenternas och övriga frilansares möjligheter att nå ut med sin kompetens och ge dem en större synlighet, och på så sätt märkbart förbättra denna målgrupps arbetssituation. Anhållit om medel från Svenska Kulturfonden, Nylands konstkommission samt vad gäller IT-handledning från Länsstyrelsen i Södra Finlands län. Uppskattade kostnader: 9000e (icke med i budget)

10 Språkutvecklingsprojekt för att främja språkkunskaperna i svenska bland företagarna i Forumkvarteret - inbegriper inledningsvis alla företag som underlyder Forums företagarförening Syftet är att förbättra det svenska språkets ställning genom skapande av ett aktivt fortbildningsnätverk inom vilket språkgränsöverskridande inlärning äger rum. samt framförallt att stimulera svenskas användning inom serviceyrken. Avsikten är att bjuda företagarna i kvarteret på språkkurser inriktade på kundbetjäning med beaktande av denna målgrupps specifika behov och önskemål. Vi planerar inledningsvis att starta två grupper, 1) en baskurs för nybörjare och 2) en avancerad kurs för de företagare som önskar förkovra sig muntligt och skriftligt i det svenska språket. Den övergripande målsättningen för projektet är att under en definierad tidsperiod skapa ett lättsamt och intressant fortbildningskoncept, där personer kan lära sig hantera svenska språket i serviceyrken överlag. Luckans hemtrevliga låg-tröskel atmosfär ser vi som ett mervärde i sammanhanget. Projektet planeras i samarbete med de svenska högskolorna i staden. Projektet finansieras med hjälp av externa medel (TE-centralen eller motsvarande). Uppskattade kostnader: e (icke med i budget) Övriga småskaliga projekt: För att dra sitt strå till stacken med anledning av att förkovra språkkunskaperna i svenska i regionen, så planerar Luckan att i högre utsträckning kunna ta emot högskolepraktikanter från våra finska högskolor och kunna erbjuda dem en svensk arbetsplatsmiljö. Därför planeras en resa till Sverige för att utreda en modell (best practice) för sk språkduschpedagogik för vuxenstuderande. Anhållit medel från Kulturfonden Sverige-Finland. 7. SAMARBETE MED DE ÖVRIGA LUCKORNA För att stärka sammanhållningen och effektivera samarbetet med de övriga Luckorna samt för att förbättra marknadsföringen och främja informationen om Luckorna och deras mångsidiga verksamhet i hela landet, görs följande satsningar under året: - Ett gemensamt strategiseminarium arrangeras under våren, som Luckan i Helsingfors koordinerar - En allmän Luckan informationsflyer produceras, som inledningsvis skulle distribueras från alla Luckorna i Svenskfinland - En gemensam Luckan kundpryl (reklamgåva) skapas, som en gemensam hälsning från alla Luckorna i Finland. Prototypen planeras i form av en designtävlig (ett upprop om tävlingen sänds till de svenska yrkesläroanstalterna i Svenskfinland som har konst- och hantverkslinjer) - Ett allmänt Luckan infobrev sammanställs per termin och distibueras lokalt via Luckornas interna distributionslistor till lokala medier och samarbetsparter (koordineras av Åbo Luckan inledningsvis) - Gemensamma sas Luckan kulturprogram koordineras och arrangeras ute i bygderna. I marknadsföringen profileras att evenemangen är ett samprojekt. Externa fristående medel anhålles för ändamålet. Inledningsvis arrangeras 2-3 gemensamma program med fokus på Nordiska produktioner. En gemensam koordineringsgrupp utses. 10

11 Uppskattade kostnader: Strategiseminarium: ca 3000 e anhålles externa medel för detta) Produktion av en gemensam Luckan flyer: 2000e (anhållit medel från Vanda Sps och Löfgrens stiftelse) Produktion av en Luckan kundgåva: 4000e (anhållit medel från Löfgrens stiftelse) För arrangerande av gemensamma kulturprogram: 3000e (anhålles separata medel i samråd med de övriga Luckorna) 8. UTVÄRDERING AV LUCKANS VERKSAMHET Luckan i Helsingfors har för avsikt att beställa en helhetsutvärdering från någon svensk högskola i regionen. Avsikten med utvärderingen är att få ett underlag som stöder Luckan i dess arbete vad gäller att förbättra kvaliteten med anledning av Luckans mångsidiga verksamhet. Uppskattat kostnad inledningsvis: 1500e 9. BUDGET Se bilaga 1 11

12 BILAGA 2 Utvecklingsprojektet Ung Info Ungdomsrådgivning, mötesplats MÅLGRUPP: ÅRIGA UNGA Utvecklingsprojektet UNG INFO, som inleddes hösten 2005 och vars avsikt är att utveckla den svenska ungdomsservicen och informationen i huvudstadsregionen, fortskrider. Projektet har erhållit finansiering tom september 2006, men ämnar anhålla om förlängning och mera resurser för samma ändamål. Projektet är synnerligen aktuellt och har fått ett positivt mottagande från såväl privata ungdomsorganisationer som från kommunalt håll, och behöver tilläggstid för att kunna förankras. VERKSAMHET (INDELAD I TRE CENTRALA OMRÅDEN 1-3): VERKSAMHET HUR? MÅLSÄTTNING 1) Aktuell information vad händer just nu? - i form av nyhetsbrev / e-post lista 1 gång / mån. - synliggöra utbudet av svenskspråkig verksamhet - medvetandegöra de unga om vad som erbjuds 2) Personlig handledning (2ggr / pers.) 3) Evenemang/temadagar/ happenings - enligt konstruktivistisk modell - direktmarknadsföring till ungdomar, skolor, lärare (elevhandledare) - realistisk framtidsplanering med den ungas intressen i fokus - lågtröskelverksamhet - stöda den ungas identitesbyggande - konsultativ sluss vidare - i samarbete med andra instanser - aktuella teman lyfts fram - unga tar del av planeringsarbetet BEHOVSKARTLÄGGNING VERKSAMHET HUR? MÅLSÄTTNING - utredning av de ungas syn på ungdomsverksamhet i huvudstadsregionen - i form av en elektronisk ungdomsenkät - uppdrag för praktikant? - konkret information om vilken typ av verksamhet / service som bör utvecklas för att förbättra de ungas livssituation och påverkningsmöjligheter i vårt samhälle Våren 2006: Ung Info fortsätter sin verksamhet enligt verksamhetsplanen ovan Behovskartläggningen framskrider Sammanfattning (samt analys) av kartläggning -> rapport Förnyad handlingsplan (baserad på resultaten av kartläggningen) SommarKompassen sommarverksamhet för de svenska ungdomarna i regionen förverkligas i samarbete med de kommunala ungdomsaktörerna i regionen. Externa projektmedel söks för ändamålet. 12

13 Hösten 2006: Ung Info inleder sin verksamhet enligt den nya handlingsplanen. Reserverat anslag (se budget 2006) 13

LUCKAN grundades 1992 på initiativ av Nylands svenska landskapsförbund och Mellannylandprojektet.

LUCKAN grundades 1992 på initiativ av Nylands svenska landskapsförbund och Mellannylandprojektet. Finansiering & FYRK.FI Karl Norrbom, Föreningen Luckan, 2015 LUCKAN grundades 1992 på initiativ av Nylands svenska landskapsförbund och Mellannylandprojektet. I december 2000 blev LUCKAN en självständig

Läs mer

1. Allmänna riktlinjer för verksamheten 3. 1.1 Föreningens syfte och Luckans verksamhetsidé 3. 2. Värderingar, vision och tyngdpunktsområden 3

1. Allmänna riktlinjer för verksamheten 3. 1.1 Föreningens syfte och Luckans verksamhetsidé 3. 2. Värderingar, vision och tyngdpunktsområden 3 INNEHÅLL 1. Allmänna riktlinjer för verksamheten 3 1.1 Föreningens syfte och Luckans verksamhetsidé 3 2. Värderingar, vision och tyngdpunktsområden 3 2.1 Värderingar 3 2.2 Vision 4 2.3 Strategiska tyngdpunktsområden

Läs mer

Projektplan för projektet Samarbete mellan minoriteter inom minoriteten (MiM)

Projektplan för projektet Samarbete mellan minoriteter inom minoriteten (MiM) Projektplan för projektet Samarbete mellan minoriteter inom minoriteten (MiM) Innehåll 1. Bakgrund och behov 2. Målsättningar och målgrupp 3. Samarbetsorganisationer och samarbetsparter 4. Projektets resultat

Läs mer

INNEHÅLL. 1. Allmänna riktlinjer för verksamheten sid 3 1.1 Föreningens syfte och Luckans verksamhetsidé sid 3

INNEHÅLL. 1. Allmänna riktlinjer för verksamheten sid 3 1.1 Föreningens syfte och Luckans verksamhetsidé sid 3 INNEHÅLL 1. Allmänna riktlinjer för verksamheten sid 3 1.1 Föreningens syfte och Luckans verksamhetsidé sid 3 2. Värderingar, vision och tyngdpunktsområden sid 3 2.1 Värderingar sid 3 2.2 Vision sid 4

Läs mer

INNEHÅLL. 2. Värderingar, vision och tyngdpunktsområden sid 3 2.1 Värderingar 2.2 Vision sid 4 2.3 Strategiska tyngdpunktsområden sid 4

INNEHÅLL. 2. Värderingar, vision och tyngdpunktsområden sid 3 2.1 Värderingar 2.2 Vision sid 4 2.3 Strategiska tyngdpunktsområden sid 4 INNEHÅLL 1. Allmänna riktlinjer sid 3 2. Värderingar, vision och tyngdpunktsområden sid 3 2.1 Värderingar 2.2 Vision sid 4 2.3 Strategiska tyngdpunktsområden sid 4 3. Personal sid 7 4. Ekonomi och projektfinansiering

Läs mer

VERKSAMHETSINRIKTNING 2013

VERKSAMHETSINRIKTNING 2013 VERKSAMHETSINRIKTNING 2013 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna är idrottens studie, bildnings- och utbildningsorganisation. SISU Idrottsutbildarna består av specialidrottsförbund (SF) samt övriga medlemsorganisationer

Läs mer

Verksamhetsplan 12/13

Verksamhetsplan 12/13 Verksamhetsplan 12/13 Styrelsen Styrelsen bör sträva efter att göra hemsidan mer användarvänlig för engelsktalande personer. Motivering: UF Linköping ska vara en tvåspråkig förening och öppen för personer

Läs mer

Utvärdering av projektet Produforum Åboland Maj 2014

Utvärdering av projektet Produforum Åboland Maj 2014 Utvärdering av projektet Produforum Åboland Maj 2014 Som bas för utvärderingen är enkäter och intervjuer som har gjorts med deltagare i projektet: -Hösten 2011 en enkät om behov, 23 respondenter -Vintern

Läs mer

Hur får vi en levande professionell teater, i ordets rätta bemärkelse, utanför storstäderna? (16)

Hur får vi en levande professionell teater, i ordets rätta bemärkelse, utanför storstäderna? (16) Sammanfattning från Framtidsforum Riksteatern och framtiden-vad är viktigt? Arboga 12 sep Följande ämnen kom upp på schemaväggen och blev prioriterade (antalet pluppar inom parentes) Hur kan vi väcka intresse

Läs mer

Konstnärsnämnden 2013

Konstnärsnämnden 2013 Konstnärsnämnden 2013 Konstnärsnämndens uppdrag Främja konstnärers möjlighet att ägna sig åt sitt konstnärliga arbete och vidareutveckla sitt konstnärskap : Stöd till enskilda konstnärer genom stipendier

Läs mer

En vanlig vecka i MalMö

En vanlig vecka i MalMö En vanlig vecka i Malmö Foto: Eva Klamméus I början av april 2006 sändes brev och enkät till ideella och kommersiella arrangörer inom kultur- nöjes- och idrottslivet i Malmö. Syftet med undersökningen

Läs mer

fyrk.luckan.fi - sökmotor speciellt för fonder med finlandssvensk inriktning saatiopalvelu.fi - sökmotor speciellt för fonder med finsk inriktning

fyrk.luckan.fi - sökmotor speciellt för fonder med finlandssvensk inriktning saatiopalvelu.fi - sökmotor speciellt för fonder med finsk inriktning 1 ANSÖKNINGS och IDÈKLINIK - FOND INFO Beroende på din idé, ditt projekt och dess inriktning finns det många fonder att ansöka om bidrag från. Följande aspekter avgör långt om din ansökan passar in i fondens

Läs mer

Ung Kultur Dalarna. Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning

Ung Kultur Dalarna. Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning Ung Kultur Dalarna Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning Bakgrund barn och unga i Dalarna Ungas egna synpunkter Utvecklingsprojekt t ex.kultur hjärta skola Region

Läs mer

VERKSAMHETSMÅL FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLAS 2014-2015

VERKSAMHETSMÅL FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLAS 2014-2015 VERKSAMHETSMÅL FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLAS 2014-2015 Ledningens mål Lägga upp en strategi för Fridhems pedagogiska utveckling för de närmaste fem åren. Göra en omvärldsanalys över presumtiva kursdeltagares

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionens övergripande ansvar Sid 4 Varumärkesutveckling och marknadsföring

Läs mer

Katja Kamila 2012-03-30

Katja Kamila 2012-03-30 VÄSTMANLANDS KOMMUNER OCH LANDSTING Barn och unga i fokus Katja Kamila 2012-03-30 Checklista kommunikation Har du kontaktat informatörerna för att diskutera informationsbehoven? Finns det personalresurser

Läs mer

Stöd till interkulturella projekt

Stöd till interkulturella projekt Handbok för Stöd till interkulturella projekt En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har fått stödet Innehållsförteckning sida Vad är stödet till interkulturella projekt? 3 Vem kan söka stödet

Läs mer

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie 2013-01-29 Karlshamns Kommun Marianne Westerberg och Maria Hjelm Nilsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund... 2 3. Projektets syfte... 2

Läs mer

DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR ÅTERVÄNDANDEFONDEN 2008

DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR ÅTERVÄNDANDEFONDEN 2008 DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR ÅTERVÄNDANDEFONDEN 2008 MEDLESSTAT: Finland FOND: Återvändandefonden ANSVARIG MYNDIGHET: Inrikesministeriet, enheten för internationella frågor ÅR SOM AVSES: 2008 ÅTGÄRDER FÖR

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Stjärnjourens VERKSAMHETSPLAN 2007

Stjärnjourens VERKSAMHETSPLAN 2007 Stjärnjourens VERKSAMHETSPLAN 2007 Inledning Stjärnjouren står nu inför ett nytt inspirerande verksamhetsår. Under föregående år har vi börjat se förfrågningar från Sundbybergs skolor och fritidsgårdar

Läs mer

Vision 2018 Att bredda och stärka föreningen

Vision 2018 Att bredda och stärka föreningen Vision 2018 Att bredda och stärka föreningen Om visionsdokumentet Syftet med visionsdokumentet är att vara en långsiktig verksamhetsplan som täcker föreningens viktigaste verksamhetsområden men samtidigt

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

5. Val av protokolljusterare Beslut: Mötet valde Samuel Reuter och Maria Björnberg-Enckell till protokolljusterare

5. Val av protokolljusterare Beslut: Mötet valde Samuel Reuter och Maria Björnberg-Enckell till protokolljusterare Luckans styrelsemöte Plats: Luckan, Simonsgatan 8, Helsingfors Tid: 18.10 kl 9.30-11.00 Närvarande: Styrelse Monica Martens-Seppelin (vice ordf.) Maria Björnberg-Enckell Samuel Reuter Anställda KarNorrbom

Läs mer

Bilaga 3. Exempel på utvärderingsmaterial i Virvatuli-modellen

Bilaga 3. Exempel på utvärderingsmaterial i Virvatuli-modellen Bilaga 3. Exempel på utvärderingsmaterial i Virvatuli-modellen Nedan följer en sammanställning av möjligt material till stöd för utvärdering enligt Virvatuli-modellen. I tabellerna ges också exempel på

Läs mer

Projektnamn. Kontonr. / Bankgiro

Projektnamn. Kontonr. / Bankgiro _xtwxü _ ÇÇ Projektplan Det är obligatoriskt att ta fram en projektplan för projektet. Projektplanen utgör underlag för prioritering mellan ansökningar och för beslut om stöd. Projektplanen ska ha följande

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Öppna universitetens nationella seminarium, 4-5.10.2007

Öppna universitetens nationella seminarium, 4-5.10.2007 Öppna universitetens nationella seminarium, 4-5.10.2007 Välkomna till Åbo för att möta kolleger från andra universitet och fundera på det öppna universitetets framtid! Tina Engblom Fortbildningscentralens

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionstyrelsens ansvar Sid 4 Administrativt centrum Region Öst och Mitt

Läs mer

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Strategisk plan 1 (6) Datum 20141125 Diarienr 2012-1845 version 1.1 Projekt Ledning och samverkan Enheten för samverkan och ledning Bengt Källberg Patrik Hjulström

Läs mer

ORGANISATIONS- OCH VERKSAMHETSKARTLÄGGNING LUCKAN. Interpersona 17.5 2010 Mats Kockberg och Nina Henricson

ORGANISATIONS- OCH VERKSAMHETSKARTLÄGGNING LUCKAN. Interpersona 17.5 2010 Mats Kockberg och Nina Henricson ORGANISATIONS- OCH VERKSAMHETSKARTLÄGGNING LUCKAN Interpersona 17.5 2010 Mats Kockberg och Nina Henricson 1 Bakgrund Luckans verksamhet har under de senaste åren expanderat betydligt. Detta gäller såväl

Läs mer

UTVÄRDERINGSRAPPORT/FÖR/KONSTRUNDAN/2013//

UTVÄRDERINGSRAPPORT/FÖR/KONSTRUNDAN/2013// UTVÄRDERINGSRAPPORT/FÖR/KONSTRUNDAN/2013// Sammanställdav: Konstrundansarrangör ProjektkoordinatorAnnaNöjd/Åbolandshantverkrf 0405042188 konstrundan.aboland@gmail.com Konstrundan/2013/ Konstrundan arrangerades

Läs mer

Verksamhetsinriktning. SISU Idrottsutbildarna 2012 2013

Verksamhetsinriktning. SISU Idrottsutbildarna 2012 2013 Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna 2012 2013 Vi är där när idrotten lär! Det här är SISU Idrottsutbildarna Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna är idrottens studie- och utbildningsorganisation.

Läs mer

Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE

Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Föreningens namn är Pohjola Norden r.f. Föreningens hemort är Helsingfors stad och dess verksamhet omspänner hela landet. Föreningen benämns

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Amanda: Jaha? Kan man ha svenska som modersmål i Finland? Det visste jag inte!

Amanda: Jaha? Kan man ha svenska som modersmål i Finland? Det visste jag inte! Kapitel 21 Språkförhållanden Aktivering 21.1. Vi förstår varandra! Vi lär oss om likheter och olikheter mellan svenska språket i Sverige och Finland. Gruppen läser texten till övning 21.1. och lyssnar

Läs mer

Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet

<Innan_punkt> Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet DIGITAL 2015-16 Förstudieansökan Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet 1. Bakgrund Den här ansökan har sin bakgrund i Länsbiblioteket i Västerbottens ständiga strävan att

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2015 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2015 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionstyrelsens ansvar Sid 4 Administrativt centrum Region Öst och Mitt

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

Sibbo kommuns personalstrategi 2025

Sibbo kommuns personalstrategi 2025 Sibbo kommuns personalstrategi 2025 Innehåll: 1. Syftet med personalstrategin 2025 2. Omvärldsförändringar och tillväxtrelaterade förändringar Resurs- och kompetensbehov 3. Strategin Sibbo 2025 gemensamt

Läs mer

Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning

Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning 1. Arbetsgruppens namn och dess medlemmar STYRGRUPPEN Gro Sommerfelt-Karlsen, Administrationschef, Utbildningsetaten, Oslo kommun Marianne Grødum, Fagkonsulent,

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (7)

Tjänsteskrivelse 1 (7) Tjänsteskrivelse 1 (7) 2010-08-10 FRN 2009/82 Fritidsnämnden Redovisning av fritidsvanor bland personer med viss funktionsnedsättning, genomförd i samarbete med FUB, föreningen för utvecklingsstörda barn

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014. Utrikespolitiska Föreningen Göteborg

VERKSAMHETSPLAN 2014. Utrikespolitiska Föreningen Göteborg VERKSAMHETSPLAN 2014 Göteborg INNEHÅLL Ett av Göteborgs främsta forum för utrikespolitiska frågor Utblick Medlemmar Externa relationer Ekonomi Kommunikation Utrikespolitiska Förbundet Sverige ETT AV GÖTEBORGS

Läs mer

MARKNADSFÖRINGSPLAN 2011

MARKNADSFÖRINGSPLAN 2011 MARKNADSFÖRINGSPLAN 2011 Utarbetad av: PR-gruppen Förankrad i: Godkänd i: Innehåll Övergripande mål Konkreta åtgärder Speciella marknadsföringsåtgärder under året Tidsmässig planering Kostnadsberäkning

Läs mer

MARTHAFÖRBUNDETS VISION är ett samhälle som genomsyras av en hållbar livsstil genom medvetna val i vardagen

MARTHAFÖRBUNDETS VISION är ett samhälle som genomsyras av en hållbar livsstil genom medvetna val i vardagen MARTHAFÖRBUNDETS VERKSAMHETSPLAN 2015 MARTHAFÖRBUNDETS VISION är ett samhälle som genomsyras av en hållbar livsstil genom medvetna val i vardagen Finlands svenska Marthaförbund rf har en aktiv och mångsidig

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen Ett aktivt liv, där både kropp och själ får sitt, är bra för hälsan och välbefinnandet. Vi inom kultur och fritid arbetar för att skapa förutsättningarna. Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET FÖR 2015

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET FÖR 2015 VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET FÖR 2015 KREATIVITET KUNNANDE FÖRETAGANDE - KULTUR INNEHÅLL: 1. Inledning 2. Åtgärder 3. Övrigt 4. Budget 1. INLEDNING Ålands Slöjd och Konsthantverk r.f. grundades 1928. Föreningen

Läs mer

Kommunikationsplan med aktivitetsplanering för Fakultetsnämnden ekonomi och design, FED

Kommunikationsplan med aktivitetsplanering för Fakultetsnämnden ekonomi och design, FED 1(5) ( Växjö och Kalmar 2012-08-23 Kommunikationsplan med aktivitetsplanering för Fakultetsnämnden ekonomi och design, FED Inledning Målet med upprättandet av kommunikationsplanen är att synliggöra kommunikationen

Läs mer

Kina-programmet, utlysning 2014

Kina-programmet, utlysning 2014 Asien-programhelhet utbildningssamarbete Kina-programmet, utlysning 2014 1. Allmänt CIMOs Asien-program finansierar projekt inom högskolornas utbildningssamarbete med målområden i Asien som anses speciellt

Läs mer

Norrbottens läns landsting Division Kultur och Utbildning 971 89 Luleå

Norrbottens läns landsting Division Kultur och Utbildning 971 89 Luleå 1 Norrbottens läns landsting Division Kultur och Utbildning 971 89 Luleå Ansökan om bidrag till projektet Möte med Norrbottensförfattare ett projekt för ökade kontakter mellan hörselskadade i Norrbotten

Läs mer

Digital agenda för Åland

Digital agenda för Åland Innehåll 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning... 1 2.1 Varför digital agenda?... 1 2.2 En vision för det åländska e-samhället... 2 2.3 Omvärlden... 3 2.3.1 Finlands digitala agenda... 3 2.3.2 Sveriges digitala

Läs mer

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Annette Andersson 2014-03-19 KS 2014/0177 Kommunstyrelsen Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk PROJEKTBESKRIVNING DcV kommer i denna ansökan för projektutveckling från Västra Götalandsregionen (VGR),, att fokusera på marknaden för dansutövarna, nämligen

Läs mer

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2010-09-27 Giltighetstid: 2010-09-27 t o m 2014-12-31 Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS 2010/0095 IT-strategi

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 och prel. 2016 Föreningen för folkbildningsforskning

Verksamhetsplan 2015 och prel. 2016 Föreningen för folkbildningsforskning Förslag till stämman 2015 Verksamhetsplan 2015 och prel. 2016 Föreningen för folkbildningsforskning org.-nr 802016-5315 www.folkbildningsforskning.se Fastställd av styrelsen 2015-03-23 Föreningens uppgift

Läs mer

Föreningsmedlemmarna i centrum

Föreningsmedlemmarna i centrum Föreningsmedlemmarna i centrum Verksamhetsplan 2014 Godkänd av höstmötet 13.11.2013 2 Innehållsförteckning: sidan Allmänt 3 Medlemsverksamhet och medlemsvärvning 3 Resor 4 Utbildning och seminarier 5 Projekt

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014 Godkänd av Ungmarthas styrelse 22.11.2013

VERKSAMHETSPLAN 2014 Godkänd av Ungmarthas styrelse 22.11.2013 VERKSAMHETSPLAN 2014 Godkänd av Ungmarthas styrelse 22.11.2013 UNGMARTHA 2014 Ungmartha rf är Finlands svenska Marthaförbunds barn- och ungdomsorganisation. Vi riktar oss till barn och unga i hela Svenskfinland

Läs mer

Slutrapport. Marknadsföring av rese- och turistarrangemang i samband med. Hallsta Sprint-SM i Triathlon 2009

Slutrapport. Marknadsföring av rese- och turistarrangemang i samband med. Hallsta Sprint-SM i Triathlon 2009 Slutrapport LNM 2008-10 Marknadsföring av rese- och turistarrangemang i samband med Hallsta Sprint-SM i Triathlon 2009 Författare Sida 1(8) 2009-10-21 Bilder från Hallsta Triathlon 2008 Författare Sida

Läs mer

Verksamhetsplan Verksamhetsåret 2014/2015

Verksamhetsplan Verksamhetsåret 2014/2015 Sida 1 av 5 Verksamhetsplan Verksamhetsåret 2014/2015 1. Organisation UPS viktigaste mål under det kommande verksamhetsåret är att öka sammanhållningen i föreningen. Det kommer ske genom att arbeta aktivt

Läs mer

Artlance Internetplattform för initiering, kontakt, och hantering av kulturprojekt

Artlance Internetplattform för initiering, kontakt, och hantering av kulturprojekt Artlance Internetplattform för initiering, kontakt, och hantering av kulturprojekt Vision Bygga upp en infrastruktur på Internet så att företag, kommuner, privatpersoner enkelt skall kunna initiera och

Läs mer

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 IAKCO Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 1. Bakgrund Den ideella föreningen Internationella Afghanska Kvinnocenter Organisation, nedan kallat IAKCO, har varit verksam sedan 2005.

Läs mer

Verksamhetsplan 2013

Verksamhetsplan 2013 Verksamhetsplan 2013 Föreningens ändamål Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering har som mål att verka för de mänskliga rättigheterna samt ett samhälle präglat av mångfald och respekt för människors

Läs mer

kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung

kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung Vi vill verka för att bra kommunikation, med ett omvärldsperspektiv, samordnas och integreras i organisationen för Trosa kommun. Genom

Läs mer

Affärsplan Järnvägsklustret i Västerås (Järnvägsklustrets verksamhetsplan)

Affärsplan Järnvägsklustret i Västerås (Järnvägsklustrets verksamhetsplan) Affärsplan Järnvägsklustret i Västerås (Järnvägsklustrets verksamhetsplan) Bakgrund Järnvägskluster i Västerås ekonomisk förening bildades 2013 för att samla företag med erfarenheter inom tåg och järnvägsindustrin.

Läs mer

1(8) Verksamhetsplan 2015. Antagen vid årsmöte 1 april 2015

1(8) Verksamhetsplan 2015. Antagen vid årsmöte 1 april 2015 1(8) Verksamhetsplan 2015 Antagen vid årsmöte 1 april 2015 2(8) Föreningens ändamål Företag i Samverkan i Östhammars kommun har enligt stadgarna som ändamål att främja en god samverkan mellan de ideella

Läs mer

Utredningsrapport. - Att systematiskt och fortlöpande utveckla samt säkra kvaliteten i svenska Taekwondoförbundet. Fastställd av styrelsen 2015-01-14

Utredningsrapport. - Att systematiskt och fortlöpande utveckla samt säkra kvaliteten i svenska Taekwondoförbundet. Fastställd av styrelsen 2015-01-14 Utredningsrapport - Att systematiskt och fortlöpande utveckla samt säkra kvaliteten i svenska Taekwondoförbundet. Fastställd av styrelsen 2015-01-14 Utredningsrapport Den 8 oktober beslutade styrelsen

Läs mer

Startpaket Mångkulturell frivilligverksamhet

Startpaket Mångkulturell frivilligverksamhet Startpaket Mångkulturell frivilligverksamhet Verksamhetsformer Vänverksamhet Finska och svenska språkklubbar Läxhjälpen Internationella klubben Lägerverksamhet Boendehjälp Verksamhet i flyktingförläggningar

Läs mer

Toppkompetens genom professionellt samarbete

Toppkompetens genom professionellt samarbete PROJEKTPLAN 16.11.2012 Toppkompetens genom professionellt samarbete Utbildningsstyrelsens verksamhetsenhet för svenskspråkig utbildning Utbildningsstyrelsens projekt Toppkompetens är ett samordningsprojekt

Läs mer

Stensund S-619 91 Trosa Telefon 0156-532 02 Webb: www.frisksport.se E-post: kansli@frisksport.se

Stensund S-619 91 Trosa Telefon 0156-532 02 Webb: www.frisksport.se E-post: kansli@frisksport.se Stensund S-619 91 Trosa Telefon 0156-532 02 Webb: www.frisksport.se E-post: kansli@frisksport.se Verksamhetsplanen presenterar riktlinjer för arbetet på förbundsnivån i Frisksportens Ungdomsförbund. Svenska

Läs mer

Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2

Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2 Köpenhamn 20120209 Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2 Ingår som en del i NNM II s arbete med KreaNord INNEHÅLL Bakgrund Uppdrag och mål Aktiviteter och tidsplan Förankring och nätverk Konceptutveckling

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

Kulturbidrag. Bestämmelser för bidrag till kulturverksamhet. Antagna av kultur- och fritidsnämnden 2015-10-12 57

Kulturbidrag. Bestämmelser för bidrag till kulturverksamhet. Antagna av kultur- och fritidsnämnden 2015-10-12 57 Kulturbidrag Bestämmelser för bidrag till kulturverksamhet Antagna av kultur- och fritidsnämnden 2015-10-12 57 1. SYFTE OCH MÅL Utifrån kultur- och fritidsnämndens (KFN) ansvarsområden och kommunens övergripande

Läs mer

FORTBILDNING HÖSTEN 2015. Svenska skolan för synskadade. www.speres.fi www.blindskolan.fi

FORTBILDNING HÖSTEN 2015. Svenska skolan för synskadade. www.speres.fi www.blindskolan.fi www.speres.fi www.blindskolan.fi FORTBILDNING HÖSTEN 2015 SPERES I 040 809 17 53 Svenska skolan för synskadade I 040 809 17 54 Parisgränden 2 A 2, 00560 Helsingfors Svenska skolan för synskadade PRAKTISK

Läs mer

- Ca 70 000 svenskspråkiga personer som direkt berör av en funktionsnedsättning, inberäknat närstående.

- Ca 70 000 svenskspråkiga personer som direkt berör av en funktionsnedsättning, inberäknat närstående. Utlåtande, STM 022:00/2013 Social- och hälsovårdsministeriet PB 33 00023 Statsrådet SAMS - Samarbetsförbundet kring funktionshinder (SAMS) och Finlands Svenska Handikappförbund (FSH) tackar för möjligheten

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2015

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 bilaga nr 1 VERKSAMHETSPLAN ÅR 2015 omsorg Miljöhänsyn hållbar livsstil kvinnokraft inspiration Hushåll vardag ekonomi handling värderingar nätverk Historia gemenskap 1 Helsingfors

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

MARKNADSFÖRINGSPLAN FÖR VÄRLDSNATURARVET KVARKENS SKÄRGÅRD 2008-2020. Planen utarbetad av marknadsföringsgruppen för Kvarkens världsarv

MARKNADSFÖRINGSPLAN FÖR VÄRLDSNATURARVET KVARKENS SKÄRGÅRD 2008-2020. Planen utarbetad av marknadsföringsgruppen för Kvarkens världsarv MARKNADSFÖRINGSPLAN FÖR VÄRLDSNATURARVET KVARKENS SKÄRGÅRD 2008-2020 Planen utarbetad av sgruppen för Kvarkens världsarv 1 INNEHÅLL 1. Bakgrund och syfte... 3 2. Övergripande mål... 3 3. Målgrupper...

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Arbetet med överenskommelsen I dialog mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi har en överenskommelse om samverkan

Läs mer

SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se a v ti k A SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 AKTIVA De aktiva är de som arrangerar aktiviteter i SSU-klubben och bär

Läs mer

Erbjuda lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet. Få så många som möjligt att Träna/motionera

Erbjuda lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet. Få så många som möjligt att Träna/motionera Erbjuda lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet Få så många som möjligt att Träna/motionera Ett friskare Haninge Vara Haninges bästa träningsanläggning Det finns i Friskis&Svettis att ständigt

Läs mer

Ungdomarnas årsmöte ordnades 3-5.10.2014. Nedan finns alla godkända initiativ, klämmar och ställningstaganden samt åtgärder.

Ungdomarnas årsmöte ordnades 3-5.10.2014. Nedan finns alla godkända initiativ, klämmar och ställningstaganden samt åtgärder. Ungdomarnas årsmöte ordnades 3-5.10.2014. Nedan finns alla godkända initiativ, klämmar och ställningstaganden samt åtgärder. Behandlats av Röda Korsets styrelse 22.5.2015 INITIATIV 1 Infopaket för nya

Läs mer

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA)

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Framtid i Access Projektplan Fastställd av styrgruppen 2006-11-28 Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Bakgrund ABM-centrum är ett samarbetsprojekt mellan Kungl. biblioteket, Statens ljud-

Läs mer

Föreningen kan också utan att sträva efter vinst bedriva biljettförmedling till evenemang som främjar föreningens syfte.

Föreningen kan också utan att sträva efter vinst bedriva biljettförmedling till evenemang som främjar föreningens syfte. Verksamhetsberättelse 2014 Föreningen Luckan r.f. Föreningsregistret: 181018 FO-nummer: 1637159-4 ALLMÄNT OM LUCKAN Föreningens syfte är att främja svenskspråkig samhällelig och kulturell verksamhet i

Läs mer

Dokumentation från Sjöbo och Ystad kommuns Arbetsmarknadsnämndens möte 20051212

Dokumentation från Sjöbo och Ystad kommuns Arbetsmarknadsnämndens möte 20051212 Dokumentation från Sjöbo och Ystad kommuns Arbetsmarknadsnämndens möte 20051212 1 Deltagarförteckning arbetsmarknadsnämnden Stefan Lundgren Ordförande Sjöbo Kommun, kommunalråd Bo Nilsson Sjöbo Kommun

Läs mer

Riktlinjer för information i Götene kommun

Riktlinjer för information i Götene kommun Riktlinjer för information i Götene kommun Handläggare: Rogher Selmosson Antagen av: Kommunstyrelsen 2009-09-23 Ks 223 09/KS311 Innehåll 1. Bakgrund sid. 3 2. Mål sid. 3 3. Information och kommunikation

Läs mer

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 norrstyrelsen rapport 2009: 32 Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda sammanslagningen av landstingen i Norrbottens, Västerbottens

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

1. Så sponsrar PiteEnergi

1. Så sponsrar PiteEnergi Sida 1 (7) 1. Så sponsrar PiteEnergi 1.1. Syfte Vi skall genom en god sponsringsverksamhet, skapa goda relationer med alla våra intressenter så att det på lång sikt stödjer vårt varumärke och våra affärer.

Läs mer

PROJEKTMALL BAKGRUNDSFAKTA

PROJEKTMALL BAKGRUNDSFAKTA PROJEKTMALL Inledning Detta är ett stöddokument för er som ska skriva en projektansökan. I en projektansökan så ska ni oftast fylla i en ansökan och därefter skicka med en projektplan detta är lite tips

Läs mer

Riktlinjer för samarbetsstöd, marknadsföring och övrig profilering

Riktlinjer för samarbetsstöd, marknadsföring och övrig profilering 1(5) Möte med människor Riktlinjer för samarbetsstöd, marknadsföring och övrig profilering KSAU den 12 december 2013, 254 Syfte och mål Allt kommunikationsarbete inom Mullsjö kommun ska präglas av eftertanke,

Läs mer

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet.

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet. Bakgrund Evenemangsstrategin är Borlänge Kommuns verktyg för att enhetligt koordinera och hantera evenemangsfrågor i syfte att tillföra kommunens invånare positiva kultur- och idrottsupplevelser samt förstärka

Läs mer

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

Pomoväst. Kontor i Ekenäs, Centro, Genvägen 4. Mottagning också i övriga kommuner. Styrelse: ordförande Lennart Biström, 10 ord.medl. + 10 suppl.

Pomoväst. Kontor i Ekenäs, Centro, Genvägen 4. Mottagning också i övriga kommuner. Styrelse: ordförande Lennart Biström, 10 ord.medl. + 10 suppl. Pomoväst Pomoväst Föreningen grundad i maj 1997 Vi har förverkligat tre program - På Spåret 1997-1999 - Vår västnyländska Saga 2000-2006 - Västnyland en bygd i samverkan 2007-2013 Sammanlagt cirka 250

Läs mer

Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten.

Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten. Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten. Bakgrund till projektet Den ekologiska krisen, klimatkrisen, energikrisen och den ekonomiska Vi ser att dessa kriser hänger ihop och att lösningarna på dem

Läs mer

Do It Yourself. Stockholm, 5-9 augusti. stockholm.viunga.se. anton.ljungh@viunga.se

Do It Yourself. Stockholm, 5-9 augusti. stockholm.viunga.se. anton.ljungh@viunga.se Do It Yourself 2013 Stockholm, 5-9 augusti stockholm.viunga.se anton.ljungh@viunga.se Vad är Do It Yourself? Projektet ägs och drivs av Vi Unga Stockholms län. Tillsammans med Leader Uross och Studieförbundet

Läs mer

Utlysning 2012-04-20. Rev. 2012-10-12. En utlysning inom programmet Öppen innovation

Utlysning 2012-04-20. Rev. 2012-10-12. En utlysning inom programmet Öppen innovation 1 Utlysning 2012-04-20 Rev. 2012-10-12 Öppna datakällor 2012 En utlysning inom programmet Öppen innovation 2 Allmänt om utlysningen VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet och utvecklar Sveriges innovationskraft

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE BRYSSEL Denna verksamhetsplan presenterar verksamhetsinriktning, arbetsmetod och prioriteringar under 2014-.2015 för Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation.

Läs mer

Sydsvensk REGION BILDNING. Kommunikationsplan

Sydsvensk REGION BILDNING. Kommunikationsplan Sydsvensk REGION BILDNING Kommunikationsplan Kommunikationsplan Sydsvensk Regionbildning 2013-09-17 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 1 Projektmål... 2 2 Kommunikationsmål... 2 3 Målgrupper...

Läs mer