Föreningen Luckan r.f. VERKSAMHETSPLAN 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Föreningen Luckan r.f. VERKSAMHETSPLAN 2006"

Transkript

1 Föreningen Luckan r.f. VERKSAMHETSPLAN 2006

2 1. ALLMÄNNA RIKTLINJER FÖR VERKSAMHETEN 1.1 Föreningens syfte och Luckans verksamhetsidé Föreningen Luckan r.f. är grundad i december De grundande föreningarna och samfunden utgörs av fem medlemsorganisationer: Föreningen Konstsamfundet, Samfundet Folkhälsan, Svenska Studieförbundet, Sydkustens landskapsförbund och Understödsföreningen för Svenska Kulturfonden. Föreningen Luckan och Luckan, som verksamhetsform har fastställt sin uppgift enligt följande: Föreningens syfte är att främja svenskspråkig kulturell och samhällelig verksamhet i huvudstadsregionen samt främja liknande verksamhet på andra orter i Svenskfinland. Luckan är en svensk allmännyttig, ideell institution som upprätthåller ett allfinlandssvenskt informations- och kulturcentrum i huvudstadsregionen. Luckan vill på olika sätt stärka den finlandssvenska identiteten och kulturen. Luckan fungerar som ambassadör för Svenskfinland, genom att synliggöra den rika finlandssvenska kulturfloran och i form av mångsidig informationstjänst även över språkgränserna, med fokus på huvudstadsregionen. Verksamheten inbegriper även försäljningsverksamhet. 2. VÄRDERINGAR, VISION OCH TYNGDPUNKTSOMRÅDEN FÖR Värderingar Luckans verksamhet baserar sig på följande värderingar: Svensk service Främja och stärka den svenska servicen inom området information och kultur i hela huvudstadsregionen. Servicevilja och tolerans Servicevilja innebär aktivt hänsynstagande till kundernas och Luckans olika målgruppers önskemål och behov. Vi värdesätter alla kunder likvärdigt och ser olikheter som en styrka. Öppenhet Öppenhet innebär växelverkan och koordinering, aktivt deltagande och samarbete samt nätverksbildning. Med öppenhet avses transparens vad gäller insyn i Luckans mångsidiga verksamhet och i syfte att stärka förtroendet speciellt med tanke på Luckans många finansiärer och understödare. Luckan är en svensk träffpunkt och ett forum för många olika aktörer. Öppenheten är viktig och målet är att både kunder/publik och aktörer ska känna att Luckan är deras eget kontaktforum. Ekonomisk stabilitet och hållbarhet Luckans verksamhet står på en stadig ekonomisk grund och resurserna används på ett effektivt och genomtänkt sätt med hänsyn till målgruppernas behov samt Luckans olika verksamhetsområden. Utvecklingsanda Utvecklingsanda innebär en förmåga att ständigt förbättra och utveckla Luckans verksamhet, ha beredskap att reagera på förändringar i samhället, ha förmåga att finna nya lösningar och att ta till sig nya avgörande kunskaper och verksamhetsformer

3 2.2 Vision Luckan är en etablerad svensk institution i stadskärnan med en tillräcklig, fast bemanning som står på en stadig ekonomisk grund, och som klarar av att betjäna invånarna i hela huvudstadsregionen. Luckan har de förutsättningar som behövs för att svara på de många behov och utmaningar, som förväntas av ett modernt, vitalt informations- och kulturcentrum. Luckan fungerar som en viktig aktör vad gäller att koordinera olika former av utvecklings- och samarbetsprojekt i regionen samt i förlängningen kunna fungera som en adekvat plattform för olika former av nordiska aktiviteter och samarbetsprojekt. 2.3 Strategiska tyngdpunktsområden för år 2006 Luckans övergripande tyngdpunktsområden kommer att vara följande: Skapande av en stadig ekonomisk grund och en förutsägbar ekonomisk balans: - att få till stånd en stabil finansieringsbas för Luckan inledningsvis för perioden att utvidga den offentliga finansieringen för Luckan i form av understöd och projektbidrag från statliga myndigheter samt utökad finansiering från Helsingfors stad samt i förlängningen från de övriga kommunerna inom huvudstadsområdet I bruktagande av Luckans nya instruktion samt skapande av en komplett personalmanual för att effektivera den interna operativa verksamheten. Fastställande av en övergripande kommunikations-, informations- och marknadsföringsstrategi för Luckan samt för denna utforma en konkret handlingsplan Att få till stånd en klarare och mera systematisk kvalitetsuppföljning av verksamheten och de olika programmen och aktiviteterna vid Luckan. Uppföljningen av de olika verksamhetsområden blir mera målinriktat och schabloner/arbetsverktyg för ändamålet utvecklas. Utvidga kontorsutrymmena för Luckans personal samt kunna erbjuda arbetsutrymmen för huslösa kulturproducenter och frilansare i regionen (bl.a. projektet ProducentRum) Förlänga öppethållningen successivt Utvecklande av en gemensamt svenskt Ungdomsinfotek som betjänar hela huvudstadsregionen Utveckla Luckans Informationstjänst till att också omfatta handledning och rådgivning i frågor som är viktiga för den svensktalande befolkningen i huvudstadsregionen: sociala, juridiska och hälsofrågor. 3. PERSONAL Luckan har en fast bemanning som består av följande personer; en verksamhetsledare, en kulturproducent, en informatör samt en försäljningsplanerare. Ungdomsinformatören finns på Luckan timmar i veckan. Avsikten är from nästa år även kunna anställa en teknisk allround person på deltid, som skulle hjälpa till med diverse praktiska göromål under eftermiddagar och kvällar då Luckan arrangerar program och evenemang av olika slag (installering av ljus- och ljud, sälja biljetter, enklare IT-uppdateringar etc.). Detta för att ha bemanning för att kunna förlänga öppethållningen. Luckans kundservice är öppen sex dagar i veckan. Utöver detta arrangeras program under såväl morgnar, kvällstider som veckoslut. Timhjälp anlitas vid behov och i den mån budgeten tillåter i form av grafisk och webbassistans samt för biljettförsäljning under helger.

4 Luckan kommer fortsättningsvis att utveckla samarbetet med högskolorna/yrkesläroanstalterna och arbetskraftsbyråerna (samt ungdomsverkstaden SVEPS) i regionen för att kunna erhålla goda praktikanter som extra personalresurs. För att kunna klara av att förverkliga alla de många kvällsevenemang och aktiviteter under helger och veckoslut, som Luckan koordinerar och disponerar sina lokaliteter för, bör extra timhjälp kunna anlitas. För detta bör en modest tilläggsavgift debitteras producenterna/beställarna som täcker de utomstående personalkostnaderna. Detta arrangemang gagnar också våra studerande vid våra svenska högskolor, som på så sätt förtjänar en extra slant samt får arbetslivsträning. De veckovisa personalmötena fortsätter och kompletteras av längre planeringsdagar. För att Luckans lilla personalstyrka skall kunna utvecklas i sitt värv utformas sk. kompetensportföljer för alla. Arbetsbeskrivningarna för personalen uppdateras årligen och bifogas som en separat bilaga i Luckans instruktion. Ett backup-system utvecklas under året för att klara av de dagliga arbetsrutinerna då oförutsedda händelse sker (sjukdomsfall etc.). En gemensam fortbildningsresa till Sverige planeras med hela personalen. Syftet med resan är nätverksbildning och benchmarking av motsvarande koncept i Sverige (anhållet bidrag från Kulturfonden Sverige-Finland). Personalhälsovården sköts av Diacor. Luckan i Helsingfors strävar att göra en mera övergripande helhetsutvärdering av sin verksamhet och detta material bidrar till vägkost för hur utveckla och förbättra arbetsrutinerna i Luckan. 4. EKONOMI OCH FINANSIERING Luckans ekonomi får ett klarare uppföljningssystem under året. Syftet är att synliggöra de olika verksamheternas verkliga kostnader bättre och göra den ekonomiska administrationen smidigare samt bokföringen mera kostnadseffektiv Under verksamhetsåret utvecklas en sas trestegsmodell för att bredda Luckans finansieringsbas: den privata, offentliga samt kommersiella. Idag finansieras Luckan främst med hjälp av privata medel. På sikt bör medel även kunna erhållas från kommun och stat i större utsträckning. Luckan strävar att förbinda sina privata och kommunala bidragsgivare för perioden i form att de stöder verksamheten med ett fast årligt belopp. Detta för att trygga LUCKANS basverksamhet, ge utrymme för utveckling och innovativitet genom att frigöra personalen ifrån uppgiften att skriva självklara ansökningar. Detta ger mera möjligheter för bl.a. verksamhetsledaren att ägna sin arbetskapacitet till substans och nya utvecklingsprojekt. En stabilare ekonomisk grund ger också Luckan bättre möjligheter att kunna erhålla medel från nya finansieringskällor (bl.a. EU-medel och dylikt). Bidragsgivarna erhåller regelbunden rapportering om Luckans verksamhet och planer samt har tillgång till alla adekvata dokument via en intern dokumentportal för Luckans finansiärer och styrelsemedlemmar. En arbetsgrupp, som styrelsen har utsett hösten 2005, bereder ett förslag för hur Luckans verksamhet kan tryggas och hur skapa en stabilare ekonomisk grund för Luckan på sikt. Nya inkomster planeras erhållas genom att ingå köpavtal med organisationer och olika sektorer i staden för Luckans tjänster. Även sponsorer sökes i egenskap av sk. fadderföretag. Sk. årliga avtal görs med fadderföretagen, som erhåller vissa fördelar och erbjuds synlighet i en viss utsträckning (ss. banners på webben, företagens logo på biljetterna, tillträde gratis till Luckans program etc.).

5 5. LUCKANS OLIKA VERKSAMHETSOMRÅDEN 5.1 KULTUR OCH EVENEMANG Luckans kulturengagemang sträcker sig över ett brett spektra av aktiviteter och involverar en stor mängd samarbetsparter på kulturfältet. Luckan fungerar som en seriös producent/ samproducent och marknadsförare / informatör när det gäller koordinering av evenemang och aktiviteter i Svenskfinland. Luckan ställer sig även positiv vad gäller att samarbeta med kulturaktörer från den finskspråkiga och engelskspråkiga befolkningen. Luckan kommer även att arrangera kulturprogram och aktiviteter utanför Luckans väggar och utveckla sk. uppsökande verksamhetsformer (arrangera aktiviteter t.ex. vid YH Arcada, yrkesinstitutet Prakticum etc.). Verksamhet och produktioner Då Luckan / Verandan blivit en etablerad kulturscen i huvudstadsregionen, kan vi efter ett år fyllt av evenemang och händelser starta det nya året 2006 med värdefulla erfarenheter och kunskaper i baggaget. Luckans kulturengagemang 2006 kommer i högre grad att målmedvetet inriktas på specifika målgrupper; för invånarna i alla åldrar inom huvudstadsregionen, ss. klubbkvällar för ungdomar, musikkvällar för medelålders, filmveckor, temadagar för seniorer, saftsalonger för barnen m.m. Utbudet av olika produktioner skall fortsättningsvis vara stort, men evenemangen skall riktas in mera målmedvetet i form av block för olika målgrupper (serier). Detta för att underlätta planeringen för Luckans personal, producenter och inte minst besökare och kunder. Luckans teater- och filmverksamhet kommer att rikta sig både till barn och vuxna. De uppskattade Saftsalongerna kommer att innehålla både inhemska och nordiska pjäser och teatergrupper. Luckan vill även fortsättningsvis värna om att betjäna småskalig kulturservice och kunna erbjuda mindre etablerade producenter synlighet och utvecklingsmöjligheter. Förnyelse och bättre teknik Luckans Veranda (Verandan) kommer att växa under 2006 tack vare att Helsingfors stad hjälper till med nyinköp av ljud- och ljusteknik. En del resurser kommer även att läggas på scenmoduler för golv och vägg. Verandan ska kunna utvecklas till en bättre studiomiljö, som passar mindre teatrar, experimentella klubbkvällar för musik och digitala filmvisningar på stor duk. I nedre våningen kommer utrymmena att nyttjas i samarbete med informationstjänsten i fråga om arrangerande av paneldiskussioner och mottagande (foajé).

6 Ledning och synlighet För att ha de bästa möjliga förutsättningarna att kunna skapa en mångsidig kulturmiljö med hög kvalitet, utses en referensgrupp under ledning av Luckans producent. Sammansättningen kommer att bestå av representanter från olika kompetensområden inom kultursektorn (musik, teater, film och media). För att förbättra informationsgången vad gäller planering av evenemang för Luckan/Verandan kommer all adekvat information att finnas tillgänglig på webben, ss. underlag och kontrakt, uthyrningsprinciper, samarbetsavtal och prispolicy samt info om teknik. Detta för att förbättra den operativa planeringen och administrationen samt göra arbetet mera kostnadseffektivt och smidigt. Mera systematisk kvalitetsuppföljning av kulturevenemangen kommer även att införas. Operativ ansvarsperson för koordineringen av kultur och evenemang är kulturproducent Karl Norrbom. 5.2 INFORMATIONSTJÄNSTEN Luckans Informationstjänst betjänar kunderna med information på bred bas från olika samhällsområden, om allt från kommunal och statlig service till tredje sektorns aktiviteter och tjänster. Information till allmänheten sker genom kundservice i centret, per telefon och e-post samt genom att systematisera och uppdatera information i databaser för presentation på webben. Luckans nuvarande webbtjänster är evenemangskalendern, Fyrk om stipendier och understöd, Tidningar och tidskrifter samt Svenska servicekatalogen med information från huvudstadsregionen om kommunal, statlig och tredje sektorns utbud och service. Uppdatering och uppföljning av webbtjänsterna ingår i Informationstjänstens uppgifter. Evenemangskalendern uppdateras i samarbete med Luckans Shop. Kalendern erbjuder en teknisk infrastruktur för alla Luckorna. Luckan i Helsingfors ansvarar för informationen från huvudstadsregionen. I centret systematiseras och presenteras tryckt information på broschyrhyllor och anslagstavlor. Utöver kundservicen arrangerar Informationstjänsten också evenemang med uppgiften att fördjupa informationen om aktuella frågor och för att synliggöra svensk service och olika yrkesgrupper som erbjuder service på svenska. Informationstjänsten sammanställer och sänder veckovis ut pressmeddelanden till media och informationsbrev till enskilda personer om Luckans samlade kulturutbud. Substansen utarbetas i samarbete med Verandans kulturproducent och Luckans Shop. Likaså ansvarar informationstjänsten för utskick av månadsprogram och utställningsvitrinerna i Kampen passagen. Luckan erbjuder och ansvarar för en tidningshörna med alla svenska dagstidningar och ett stort antal svenska tidskrifter som utkommer i Svenskfinland. Bokbytarhyllan, som introducerades under senaste verksamhetsår, fortsätter som serviceform också under inkommande verksamhetsår. Informationstjänsten sköter om bokningarna av de fem datorer som finns i centret och som under öppettiderna fritt kan användas av kunderna (45 min/person/dag). Utvecklingsarbete och behov Med utgångspunkt i behov av mer djupgående information, rådgivning och handledning som framkommit i kundbetjäningen, startas under verksamhetsåret regelbunden rådgivnings- och handledningsverksamhet i samarbete med sakkunniga i sociala, juridiska, sysselsättnings- och hälsofrågor. 6

7 Evenemangskalenderns struktur och tekniska lösning (från år 2000) bör omarbetas och utvecklas så, att evenemangsarrangörer själva kan mata in sin information. Detta i sin tur minskar på arbetsinsatser av Luckans personal, som dock fortfarande har en koordinerande och uppföljande funktion, för att evenemangskalendern skall vara ett fungerande arbetsverktyg för vår kundservice. Operativ ansvarsperson för informationstjänsten är informatör Greta Storlund. 5.3 FÖRSÄLJNINGSVERKSAMHET Luckans Shop Försäljningsverksamheten är en del av det servicepaket Luckan erbjuder såväl sina kunder som arrangörerna av svenska evenemang. Verksamheten kan indelas i biljett- och produktförsäljning. Målsättningen är att under verksamhetsåret 2006 fortsätta att växa både i omsättning och i sortiment. De definierade målgruppernas önskemål kommer att prioriteras och sortimentet ökas enligt dessas förväntningar. Marknadsföringen kommer att intensifieras och direkt-marknadsföringen kommer in som ett nytt arbetsredskap. Den påbörjade rationaliseringen kommer att fortsätta; icke-lönsam verksamhet kommer småningom att slopas. Detta kommer att ske genom att gradvis höja provisionerna och att köpa in mera egna varor i större parti. Införandet av avtal med Kreditlaget (Visa, Electron, Mastercard) är ett led i att förankra verksamheten i tiden och minimera användningen av cash. Arbetet med att modernisera verksamheten kommer att fortsätta under För att kunna konkurrera och utåt, bör möjligheterna för att ta i bruk modernare kassa- och produktförsäljningssystem granskas. En målsättning är att kunna införskaffa ytterligare en försäljningsdator för att göra verksamheten mindre sårbar, mera effektiv och att kundtjänsten både över disk och per telefon blir smidigare. Under verksamhetsåret kommer även möjligheter med att inleda samarbete med andra biljettförsäljningssystem (Lippupalvelu) att inledas. Under verksamhetsåret skall även Shopens bild utåt lyftas fram. Med hjälp av nya inventarier (ss. cdhyllor, försäljningshyllor, bord) kommer Shopen att få en attraktivare look. Så även de nya www- sidorna. Dessutom kommer regelbunden utbildning i Lippupistes försäljningssystem för personalen att arrangeras. Möjligheterna för att förnya produkt-databasen kommer att undersökas. I dagens läge är Luckans produkt-databas ett hjälpmedel för kunderna och personalen att hitta en produkt. Biljettförsäljningen Målsättningen med biljettförsäljningen är att kunna erbjuda ett möjligast heltäckande utbud av biljetter till svenskspråkiga teatrar samt större evenemang och konserter i huvudstadsregionen. Under verksamhetsåret kommer samarbetet med Lippupiste att växa och ändra form. Målsättningen är ett heltäckande Lippupiste system inom 1-2 år. Samarbetet med Svenska teatern kommer ytterligare att förstärkas bland annat genom en aktivare biljettförsäljning, gemensamma marknadsföringsåtgärder, synlighet på mässor mm. Planer på ett ambullerande biljettförsäljningssystem har nämnts. Också samarbetet med de små teatrarna koncentreras och görs smidigare. Förhandlingarna om biljettförsäljningssystem i realtid och att teatrarna ingår avtal med Lippupiste fortsätter.

8 Avskaffandet av de manuella biljetterna har varit ett rätt val. Målsättningen kommer även i fortsättningen att vara att nå skalfördelar genom att satsa på stora evenemang som drar publik. Målsättningen är dessutom att Luckans Shop fungerar som enda försäljningspunkt av ett specifikt evenemang. Målsättningen för biljettförsäljningen är att växa med 10%, vilket betyder över sålda biljetter. Produktförsäljningen Målsättningen med produktförsäljningen är att kunna erbjuda den definierade målgruppen ett brett utbud av produkter med en finlandssvensk eller svensk anknytning. Satsningen på CD-skivor har visat sig vara rätt och samarbetet med Oy Fg-Naxos Ab koncentreras ytterligare. Naxos kommer from 2006 att ha ett lager i realtid i Luckans Shop. I CD-utbudet kommer att finnas både nya finlandssvenska, svenska och rariteter. Barnskivorna och hörböckerna är en växande kategori. Bokförsäljningen kommer fortfarande att ha en central roll. En större koncentration på målgruppen kommer att ske. Som nya element kommer sällskapsspelen in samt lärorika, utvecklande spel för barn. Skärgårdssmak-konceptets roll kommer att minska och utbudet kommer mest att bestå av böcker och små enkla prisvärda produkter. Produktförsäljningens omsättning beräknas överstiga Detta skulle innebära en tillväxt på c. 20%. Operativ ansvarsperson för försäljningsverksamheten är Sonja Kvikant. 6. UTVECKLINGS- OCH SAMARBETSPROJEKT Luckan planerar att inleda eller fortsätta redan startade utvecklings- och samarbetsprojekt. De nya utvecklings- och samarbetsprojekten finns inte med i budgetramen i detta skede eftersom inga löften om finansiering har kunnat erhållas. Utvecklingsprojektet Ung Info Utvecklingsprojektet UNG INFO, som inleddes hösten 2005 och vars avsikt är att utveckla den svenska ungdomsservicen och informationen i huvudstadsregionen, fortskrider. Projektet har erhållit finansiering tom september 2006, men ämnar anhålla om förlängning och mera resurser för samma ändamål. Projektet är synnerligen aktuellt och har fått ett positivt mottagande från såväl privata ungdomsorganisationer som från kommunalt håll, och behöver tilläggstid för att kunna förankras. Medel för att skapa ett sas sommarpass för de svenska ungdomarna i regionen förverkligas i samarbete med de kommunala ungdomsaktörerna i regionen. Externa projektmedel har sökts från Undervisningsministeriet för ändamålet. Reserverat anslag för Ung Info (se budget 2006): (se närmare bilaga1)

9 Gemensam, svensk servicekatalog för Svenskfinland på webben Webbtjänsten Svensk Servicekatalog för huvudstadsregionen erbjuder en teknisk infrastruktur för att utöka informationsinnehållet både i fråga om geografisk omfattning och substans. Viktiga nya informationshelheter är svenskspråkiga yrkesgrupper såsom hantverkare, grafiker, översättare, frisörer m.fl, och på lång sikt kunde servicekatalogen omfatta hela Svenskfinland. Att förverkliga informationsinnehåll av den här omfattningen är möjligt endast med extern projektfinansiering. Det kräver ett intensifierat samarbete med kommunerna, förbund inom tredje sektorn, genom kontakt till yrkesgrupper genom intresseorganisationer och regionala och statliga institutioner samt genom systematiskt samarbete med medierna, både på nationell och lokal nivå. Att utarbeta en landsomfattande servicekatalog kräver en startperiod med centraliserad insamling och koordinering, för att sedan med tiden förflytta uppföljningsansvaret till en lokal nivå. De uppskattade kostnaderna är ännu öppet och medel bör sökas externt för ändamålet Samarbetsprojektet ProducentRUM Luckan, Nylands konstkommission (länskonstnär Matilda Sundström), Helsingfors stads kulturcentral/ Sandels (kulturplanerare Nina Gran) samt YH Sydväst/G18 (Lena Björkqvist och Miki Pöysti) har påbörjat en visionärt samarbete för att kunna skapa ett finlandssvenskt kulturresurscentrum/producentcentrum gärna i stadskärnan. En resurs- och behovsinventering har påbörjats och man har kunnat konstatera att bl.a. följande element borde kunna flätas ihop till ett gemensamt paket/projektplan anpassat för målgruppen, ss. behovet av handledning och assistans vad gäller visuell marknadsföring (ss. bildbehandlings- eller webbdesign för hemsidor, affischer, flyers, annonser m.m.) samt informationssökningshjälp, behovet av ett fysiskt arbetsutrymme för olika ändamål (arkivutrymme, arbetsbord, möteslokal/träffpunkt samt projektlokal för olika aktuella/säsongartade aktiviteter, ss. Hangö teaterträff m.m. ), för utveckling av kompetensutbyte i svenskfinland (arbetsrotation) samt främjande av företagssamhet och entrepenörskap för unga potentiella kulturföretagare/producenter. Detta projekt är även ett led i utvecklingen av utformandet ett gemensamt paraply/målinriktat brobryggand e samarbete mellan inledningsvis Luckan, Sandels och G18. Projektplanen har lämnats in till Svenska kulturfonden och kommer även att lämnas in till andra potentiella bidragsgivare (ss. TE-centralen, SFV m.m). Helhetsbudget: XXX Luckans andel i projektet skulle gälla: Utveckling av serviceverksamhet och erbjudande av grafisk och teknisk Internetassistans för kulturproducenter och frilansarbetare i Mellannyland Luckan har för avsikt att inom Producentrum bedriva ett pilotprojekt (med arbetsnamnet GRATIS) i Mellannyland, där man kartlägger frilansarnas och kulturproducenternas behov av olika serviceformer. Dessutom erbjuds konkret hjälp och assistans i utarbetandet och formgivningen av affischer, broschyrer, webbsidor (IT-stöd) samt handledning i användandet av olika grafikprogram. Denna service skulle underlätta kulturproducenternas och övriga frilansares möjligheter att nå ut med sin kompetens och ge dem en större synlighet, och på så sätt märkbart förbättra denna målgrupps arbetssituation. Anhållit om medel från Svenska Kulturfonden, Nylands konstkommission samt vad gäller IT-handledning från Länsstyrelsen i Södra Finlands län. Uppskattade kostnader: 9000e (icke med i budget)

10 Språkutvecklingsprojekt för att främja språkkunskaperna i svenska bland företagarna i Forumkvarteret - inbegriper inledningsvis alla företag som underlyder Forums företagarförening Syftet är att förbättra det svenska språkets ställning genom skapande av ett aktivt fortbildningsnätverk inom vilket språkgränsöverskridande inlärning äger rum. samt framförallt att stimulera svenskas användning inom serviceyrken. Avsikten är att bjuda företagarna i kvarteret på språkkurser inriktade på kundbetjäning med beaktande av denna målgrupps specifika behov och önskemål. Vi planerar inledningsvis att starta två grupper, 1) en baskurs för nybörjare och 2) en avancerad kurs för de företagare som önskar förkovra sig muntligt och skriftligt i det svenska språket. Den övergripande målsättningen för projektet är att under en definierad tidsperiod skapa ett lättsamt och intressant fortbildningskoncept, där personer kan lära sig hantera svenska språket i serviceyrken överlag. Luckans hemtrevliga låg-tröskel atmosfär ser vi som ett mervärde i sammanhanget. Projektet planeras i samarbete med de svenska högskolorna i staden. Projektet finansieras med hjälp av externa medel (TE-centralen eller motsvarande). Uppskattade kostnader: e (icke med i budget) Övriga småskaliga projekt: För att dra sitt strå till stacken med anledning av att förkovra språkkunskaperna i svenska i regionen, så planerar Luckan att i högre utsträckning kunna ta emot högskolepraktikanter från våra finska högskolor och kunna erbjuda dem en svensk arbetsplatsmiljö. Därför planeras en resa till Sverige för att utreda en modell (best practice) för sk språkduschpedagogik för vuxenstuderande. Anhållit medel från Kulturfonden Sverige-Finland. 7. SAMARBETE MED DE ÖVRIGA LUCKORNA För att stärka sammanhållningen och effektivera samarbetet med de övriga Luckorna samt för att förbättra marknadsföringen och främja informationen om Luckorna och deras mångsidiga verksamhet i hela landet, görs följande satsningar under året: - Ett gemensamt strategiseminarium arrangeras under våren, som Luckan i Helsingfors koordinerar - En allmän Luckan informationsflyer produceras, som inledningsvis skulle distribueras från alla Luckorna i Svenskfinland - En gemensam Luckan kundpryl (reklamgåva) skapas, som en gemensam hälsning från alla Luckorna i Finland. Prototypen planeras i form av en designtävlig (ett upprop om tävlingen sänds till de svenska yrkesläroanstalterna i Svenskfinland som har konst- och hantverkslinjer) - Ett allmänt Luckan infobrev sammanställs per termin och distibueras lokalt via Luckornas interna distributionslistor till lokala medier och samarbetsparter (koordineras av Åbo Luckan inledningsvis) - Gemensamma sas Luckan kulturprogram koordineras och arrangeras ute i bygderna. I marknadsföringen profileras att evenemangen är ett samprojekt. Externa fristående medel anhålles för ändamålet. Inledningsvis arrangeras 2-3 gemensamma program med fokus på Nordiska produktioner. En gemensam koordineringsgrupp utses. 10

11 Uppskattade kostnader: Strategiseminarium: ca 3000 e anhålles externa medel för detta) Produktion av en gemensam Luckan flyer: 2000e (anhållit medel från Vanda Sps och Löfgrens stiftelse) Produktion av en Luckan kundgåva: 4000e (anhållit medel från Löfgrens stiftelse) För arrangerande av gemensamma kulturprogram: 3000e (anhålles separata medel i samråd med de övriga Luckorna) 8. UTVÄRDERING AV LUCKANS VERKSAMHET Luckan i Helsingfors har för avsikt att beställa en helhetsutvärdering från någon svensk högskola i regionen. Avsikten med utvärderingen är att få ett underlag som stöder Luckan i dess arbete vad gäller att förbättra kvaliteten med anledning av Luckans mångsidiga verksamhet. Uppskattat kostnad inledningsvis: 1500e 9. BUDGET Se bilaga 1 11

12 BILAGA 2 Utvecklingsprojektet Ung Info Ungdomsrådgivning, mötesplats MÅLGRUPP: ÅRIGA UNGA Utvecklingsprojektet UNG INFO, som inleddes hösten 2005 och vars avsikt är att utveckla den svenska ungdomsservicen och informationen i huvudstadsregionen, fortskrider. Projektet har erhållit finansiering tom september 2006, men ämnar anhålla om förlängning och mera resurser för samma ändamål. Projektet är synnerligen aktuellt och har fått ett positivt mottagande från såväl privata ungdomsorganisationer som från kommunalt håll, och behöver tilläggstid för att kunna förankras. VERKSAMHET (INDELAD I TRE CENTRALA OMRÅDEN 1-3): VERKSAMHET HUR? MÅLSÄTTNING 1) Aktuell information vad händer just nu? - i form av nyhetsbrev / e-post lista 1 gång / mån. - synliggöra utbudet av svenskspråkig verksamhet - medvetandegöra de unga om vad som erbjuds 2) Personlig handledning (2ggr / pers.) 3) Evenemang/temadagar/ happenings - enligt konstruktivistisk modell - direktmarknadsföring till ungdomar, skolor, lärare (elevhandledare) - realistisk framtidsplanering med den ungas intressen i fokus - lågtröskelverksamhet - stöda den ungas identitesbyggande - konsultativ sluss vidare - i samarbete med andra instanser - aktuella teman lyfts fram - unga tar del av planeringsarbetet BEHOVSKARTLÄGGNING VERKSAMHET HUR? MÅLSÄTTNING - utredning av de ungas syn på ungdomsverksamhet i huvudstadsregionen - i form av en elektronisk ungdomsenkät - uppdrag för praktikant? - konkret information om vilken typ av verksamhet / service som bör utvecklas för att förbättra de ungas livssituation och påverkningsmöjligheter i vårt samhälle Våren 2006: Ung Info fortsätter sin verksamhet enligt verksamhetsplanen ovan Behovskartläggningen framskrider Sammanfattning (samt analys) av kartläggning -> rapport Förnyad handlingsplan (baserad på resultaten av kartläggningen) SommarKompassen sommarverksamhet för de svenska ungdomarna i regionen förverkligas i samarbete med de kommunala ungdomsaktörerna i regionen. Externa projektmedel söks för ändamålet. 12

13 Hösten 2006: Ung Info inleder sin verksamhet enligt den nya handlingsplanen. Reserverat anslag (se budget 2006) 13

LUCKAN grundades 1992 på initiativ av Nylands svenska landskapsförbund och Mellannylandprojektet.

LUCKAN grundades 1992 på initiativ av Nylands svenska landskapsförbund och Mellannylandprojektet. Finansiering & FYRK.FI Karl Norrbom, Föreningen Luckan, 2015 LUCKAN grundades 1992 på initiativ av Nylands svenska landskapsförbund och Mellannylandprojektet. I december 2000 blev LUCKAN en självständig

Läs mer

1. Allmänna riktlinjer för verksamheten 3. 1.1 Föreningens syfte och Luckans verksamhetsidé 3. 2. Värderingar, vision och tyngdpunktsområden 3

1. Allmänna riktlinjer för verksamheten 3. 1.1 Föreningens syfte och Luckans verksamhetsidé 3. 2. Värderingar, vision och tyngdpunktsområden 3 INNEHÅLL 1. Allmänna riktlinjer för verksamheten 3 1.1 Föreningens syfte och Luckans verksamhetsidé 3 2. Värderingar, vision och tyngdpunktsområden 3 2.1 Värderingar 3 2.2 Vision 4 2.3 Strategiska tyngdpunktsområden

Läs mer

I N S T R U K T I O N

I N S T R U K T I O N L u c k a n i H e l s i n g f o r s Simonsgatan 8 00100 H ELSINGFORS w w w.l u c k a n. f i/ h e l s i n g f o r s I N S T R U K T I O N FÖR FÖRENINGEN LUCKAN I HELSINGFORS r.f. s. 2 2 4 5 7 7 8 8 9 10

Läs mer

Projektplan för projektet Samarbete mellan minoriteter inom minoriteten (MiM)

Projektplan för projektet Samarbete mellan minoriteter inom minoriteten (MiM) Projektplan för projektet Samarbete mellan minoriteter inom minoriteten (MiM) Innehåll 1. Bakgrund och behov 2. Målsättningar och målgrupp 3. Samarbetsorganisationer och samarbetsparter 4. Projektets resultat

Läs mer

INNEHÅLL. 1. Allmänna riktlinjer för verksamheten sid 3 1.1 Föreningens syfte och Luckans verksamhetsidé sid 3

INNEHÅLL. 1. Allmänna riktlinjer för verksamheten sid 3 1.1 Föreningens syfte och Luckans verksamhetsidé sid 3 INNEHÅLL 1. Allmänna riktlinjer för verksamheten sid 3 1.1 Föreningens syfte och Luckans verksamhetsidé sid 3 2. Värderingar, vision och tyngdpunktsområden sid 3 2.1 Värderingar sid 3 2.2 Vision sid 4

Läs mer

INNEHÅLL. 2. Värderingar, vision och tyngdpunktsområden sid 3 2.1 Värderingar 2.2 Vision sid 4 2.3 Strategiska tyngdpunktsområden sid 4

INNEHÅLL. 2. Värderingar, vision och tyngdpunktsområden sid 3 2.1 Värderingar 2.2 Vision sid 4 2.3 Strategiska tyngdpunktsområden sid 4 INNEHÅLL 1. Allmänna riktlinjer sid 3 2. Värderingar, vision och tyngdpunktsområden sid 3 2.1 Värderingar 2.2 Vision sid 4 2.3 Strategiska tyngdpunktsområden sid 4 3. Personal sid 7 4. Ekonomi och projektfinansiering

Läs mer

STRATEGI För hållbara och livskraftiga lösningar inom det sociala området i Svenskfinland

STRATEGI För hållbara och livskraftiga lösningar inom det sociala området i Svenskfinland STRATEGI 2007 2017 För hållbara och livskraftiga lösningar inom det sociala området i Svenskfinland Innehåll 1 Mission...2 2 Vision...2 3 Strategiska verksamhetslinjer 2007-2017...3 3.1 Delta i utvecklandet

Läs mer

Kulturskolans roll i samhället Ditte Winqvist Finlands Kommunförbund Sakkunnig i kulturfrågor

Kulturskolans roll i samhället Ditte Winqvist Finlands Kommunförbund Sakkunnig i kulturfrågor Kulturskolans roll i samhället 02.02.2016 Ditte Winqvist Finlands Kommunförbund Sakkunnig i kulturfrågor Grundtanken Kulturen är en del av alla människors vardag och alla har rätt till kulturservice oberoende

Läs mer

Motionär: Förbundsstyrelsen

Motionär: Förbundsstyrelsen Motionär: Förbundsstyrelsen Verksamhetsplanens syfte är att formulera vad Ung Media ska göra under kommande verksamhetsår och på så sätt definiera förbundsstyrelsens uppdrag så att de jobbar mot mål som

Läs mer

Vad, hur. varför. Svenska litteratursällskapet i Finland. och

Vad, hur. varför. Svenska litteratursällskapet i Finland. och Vad, hur och varför Svenska litteratursällskapet i Finland Vi är på väg I din hand ligger den vägkarta eller strategi som ska hjälpa Svenska litteratursällskapet att förverkliga föreningens syfte. Syftet,

Läs mer

Bilder: Tuula Palaste-Eerola

Bilder: Tuula Palaste-Eerola Bilder: Tuula Palaste-Eerola Synlighet åt regionala aktörer! Nylandsveckan är en evenemangsvecka som Nylands förbund koordinerar och där syftet är att ge synlighet åt nyländska aktörer och arbete som gjorts

Läs mer

Katja Kamila 2012-03-30

Katja Kamila 2012-03-30 VÄSTMANLANDS KOMMUNER OCH LANDSTING Barn och unga i fokus Katja Kamila 2012-03-30 Checklista kommunikation Har du kontaktat informatörerna för att diskutera informationsbehoven? Finns det personalresurser

Läs mer

Hur får vi en levande professionell teater, i ordets rätta bemärkelse, utanför storstäderna? (16)

Hur får vi en levande professionell teater, i ordets rätta bemärkelse, utanför storstäderna? (16) Sammanfattning från Framtidsforum Riksteatern och framtiden-vad är viktigt? Arboga 12 sep Följande ämnen kom upp på schemaväggen och blev prioriterade (antalet pluppar inom parentes) Hur kan vi väcka intresse

Läs mer

VERKSAMHETSINRIKTNING 2013

VERKSAMHETSINRIKTNING 2013 VERKSAMHETSINRIKTNING 2013 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna är idrottens studie, bildnings- och utbildningsorganisation. SISU Idrottsutbildarna består av specialidrottsförbund (SF) samt övriga medlemsorganisationer

Läs mer

Lovisa 2010 kommunikationsplan för kommunfusionsprocessen

Lovisa 2010 kommunikationsplan för kommunfusionsprocessen Lovisa 2010 kommunikationsplan för kommunfusionsprocessen Behandlad: i infogruppen 3.9.2008 och 22.9.2008 i beredningsgruppen 23.9.2008 i den interimistiska organisationskommissionen 30.9.2008 Allmän vision

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE

Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE 2016 2019 Detta är ett utdrag ur Regional kulturplan för Skåne 2016-2019, som är formad i samtal med Skånes kommuner, dess kulturliv och den

Läs mer

Att öka förtroende. Verksamhetsplan

Att öka förtroende. Verksamhetsplan Att öka förtroende Verksamhetsplan 2014 2016 Verksamhetsplan Visionen för Kommunikationsverkets Cybersäkerhetscenter är att centret ska utvecklas till en nationellt och internationellt uppskattad cybersäkerhetsmyndighet

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Strategisk plan 1 (6) Datum 20141125 Diarienr 2012-1845 version 1.1 Projekt Ledning och samverkan Enheten för samverkan och ledning Bengt Källberg Patrik Hjulström

Läs mer

LAPE-programmet ur ett språkserviceperspektiv - en kartläggning och konsekvensbedömning av service på svenska för barn och familjer

LAPE-programmet ur ett språkserviceperspektiv - en kartläggning och konsekvensbedömning av service på svenska för barn och familjer LAPE-programmet ur ett språkserviceperspektiv - en kartläggning och konsekvensbedömning av service på svenska för barn och familjer Författare, utredare och arbetsgrupp: Torbjörn Stoor, Ann Backman och

Läs mer

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013 Monica Rönnlund 1. Inledning Bakgrunden till projektet är att gränserna mellan den kommunala ideella och privata sektorn luckras upp, vilket ställer krav på

Läs mer

RESULTAT BEHOVSKARTLÄGGNING. Hallstahammars kommun

RESULTAT BEHOVSKARTLÄGGNING. Hallstahammars kommun RESULTAT BEHOVSKARTLÄGGNING Hallstahammars kommun hör sedan 1 januari 2010 till förvaltningsområdet för finska. Kommunen har gjort en kartläggning av de behov och önskemål som den sverigefinska minoriteten

Läs mer

E-kampanj 2009. Ett diskussionsunderlag

E-kampanj 2009. Ett diskussionsunderlag E-kampanj 2009 Ett diskussionsunderlag Bakgrund! Syfte med e-kampanjen 2008 Öka användningen av bibliotekens e-tjänster Marknadsföra östgötabibliotekens e- tjänster under gemensamt begrepp Biblioteket

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Bidragsregler för kultur i Gagnefs kommun

Bidragsregler för kultur i Gagnefs kommun Bidragsregler för kultur i Gagnefs kommun Antaget av kommunfullmäktige 2013-11-04 159, dnr 2013:417/80. Gäller from 2014-01-01 tills vidare. Målsättning med kommunens bidragsgivning inom kulturområdet

Läs mer

Longitudinell forskning

Longitudinell forskning Longitudinell forskning 2014-2017 UPPFÖLJNING AV AKTIVERINGSÅTGÄRDER VID UNGDOMSVERKSTADEN SVEPS - OCH KANSKE AV FLER VERKSTÄDER 1 UPPFÖLJANDE STUDIE: (åtminstone) SVEPS åren 2014-2017 STUDIENS SYFTE -

Läs mer

- En lokal utvecklingsorganisation till ert förfogande!

- En lokal utvecklingsorganisation till ert förfogande! - En lokal utvecklingsorganisation till ert förfogande! Pomoväst rf En stark del av det Västnyländska utvecklingsarbetet redan från år 1997! Verksamhetsområde Hangö, Raseborg, Ingå, Sjundeå och Kyrkslätt

Läs mer

Handbok för arrangörer

Handbok för arrangörer Handbok för arrangörer Arrangörshandbok - omslag.indd 1 2014-09-17 15:56:31 Handbok för arrangörer hur gör man om man vill arrangera en föreställning eller konsert? Vare sig du är en erfaren arrangör eller

Läs mer

Verksamhetsplan 12/13

Verksamhetsplan 12/13 Verksamhetsplan 12/13 Styrelsen Styrelsen bör sträva efter att göra hemsidan mer användarvänlig för engelsktalande personer. Motivering: UF Linköping ska vara en tvåspråkig förening och öppen för personer

Läs mer

En vanlig vecka i MalMö

En vanlig vecka i MalMö En vanlig vecka i Malmö Foto: Eva Klamméus I början av april 2006 sändes brev och enkät till ideella och kommersiella arrangörer inom kultur- nöjes- och idrottslivet i Malmö. Syftet med undersökningen

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

version Vision 2030 och strategi

version Vision 2030 och strategi version 2012-01-25 Vision 2030 och strategi Två städer - en vision För att stärka utvecklingen i MalmöLund som gemensam storstadsregion fördjupas samarbetet mellan Malmö stad och Lunds kommun. Under år

Läs mer

Detta innehåller strategin. Det här ska strategin användas till. Så här är strategin uppbyggd

Detta innehåller strategin. Det här ska strategin användas till. Så här är strategin uppbyggd Detta innehåller strategin I din hand håller du Vi Ungas strategi. Vår strategi utgår ifrån våra grundidéer som vi tillsammans tagit fram och som beskriver vad Vi Unga är och gör. I det här dokumentet

Läs mer

Då vården sker på det egna modersmålet är det lättare för patienten att vara delaktig och och förstå syftet med vården.

Då vården sker på det egna modersmålet är det lättare för patienten att vara delaktig och och förstå syftet med vården. Språkprogram Då vården sker på det egna modersmålet är det lättare för patienten att vara delaktig och och förstå syftet med vården. Arbetsgruppen för språkprogrammet Vasa centralsjukhus, Vasa 6.6.2011

Läs mer

Strategi för Kristianstads kommuns internationella

Strategi för Kristianstads kommuns internationella STRA- TEGI 1(5) Kommunledningskontoret Kommunikation & tillväxt Kristina Prahl 2011-10-04 Strategi för Kristianstads kommuns internationella arbete Bakgrund Dagens globaliserade värld utgör många viktiga

Läs mer

Verksamhetsplan Finskt förvaltningsområde. Antaget av kommunstyrelsen. Mariestad

Verksamhetsplan Finskt förvaltningsområde. Antaget av kommunstyrelsen. Mariestad Verksamhetsplan 2017 Finskt förvaltningsområde Antaget av kommunstyrelsen Mariestad 2016-11-28 Datum: Dnr: Sida: 2 (7) Verksamhetsplan och budget 2017 Bakgrund Mariestads kommun ingår i förvaltningsområdet

Läs mer

Konstnärsnämnden 2013

Konstnärsnämnden 2013 Konstnärsnämnden 2013 Konstnärsnämndens uppdrag Främja konstnärers möjlighet att ägna sig åt sitt konstnärliga arbete och vidareutveckla sitt konstnärskap : Stöd till enskilda konstnärer genom stipendier

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionens övergripande ansvar Sid 4 Varumärkesutveckling och marknadsföring

Läs mer

Projektnamn. Kontonr. / Bankgiro

Projektnamn. Kontonr. / Bankgiro _xtwxü _ ÇÇ Projektplan Det är obligatoriskt att ta fram en projektplan för projektet. Projektplanen utgör underlag för prioritering mellan ansökningar och för beslut om stöd. Projektplanen ska ha följande

Läs mer

Årsmöte Stadgeenligt årsmöte Årsmöte genomförs 800 SAMS 800. Producera handledning - stöd personal + styrelse fördela arb information

Årsmöte Stadgeenligt årsmöte Årsmöte genomförs 800 SAMS 800. Producera handledning - stöd personal + styrelse fördela arb information Finlandssvenska teckenspråkiga r.f. ÅR 2018 VERKSAMHETSPLAN BUDGET MÅL DELMÅL Aktivitet = Vad görs Uppföljning = Mäta resultat Utveckla förening Styrelsearbete Styrelsemöten, styrelseutbildning 2x styrelseutbildning

Läs mer

Kommunikation & påverkansarbete i OAJ

Kommunikation & påverkansarbete i OAJ Kunskap får alltid rum Kommunikation & påverkansarbete i OAJ NLS Helsingfors 3 4.12. 2014 1 Sommaren 2013 var tidningen och informationen åtskilda Ordförande Informationschef Styrelse Arbetsgrupp för kommunikationen

Läs mer

Protokoll från föreningens höstmöte

Protokoll från föreningens höstmöte Finlandssvenskt samarbetsforum r.f. Protokoll från föreningens höstmöte Tidpunkt: 11.11.2013 kl. 17.05-18.35 Plats: Svenska Klubben, Mauritzgatan 6, 00170 Helsingfors Närvarande: Ann Sandelin, Olav Melin,

Läs mer

VERKSAMHETSMÅL FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLAS 2014-2015

VERKSAMHETSMÅL FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLAS 2014-2015 VERKSAMHETSMÅL FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLAS 2014-2015 Ledningens mål Lägga upp en strategi för Fridhems pedagogiska utveckling för de närmaste fem åren. Göra en omvärldsanalys över presumtiva kursdeltagares

Läs mer

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen Ett aktivt liv, där både kropp och själ får sitt, är bra för hälsan och välbefinnandet. Vi inom kultur och fritid arbetar för att skapa förutsättningarna. Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som

Läs mer

Utvärdering av projektet Produforum Åboland Maj 2014

Utvärdering av projektet Produforum Åboland Maj 2014 Utvärdering av projektet Produforum Åboland Maj 2014 Som bas för utvärderingen är enkäter och intervjuer som har gjorts med deltagare i projektet: -Hösten 2011 en enkät om behov, 23 respondenter -Vintern

Läs mer

Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018. Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01

Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018. Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01 Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018 Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01 Biblioteksplan 2015-2017 1 Inledning... 2 1.1 Styrdokument... 2 1.2 Bibliotekets

Läs mer

ANVISNING OM UNGDOMSNÄMNDENS BIDRAG

ANVISNING OM UNGDOMSNÄMNDENS BIDRAG ANVISNING OM UNGDOMSNÄMNDENS BIDRAG Ungdomstjänster Trädgårdsgatan 14 A, PB 126 Tfn (02) 262 3129 20100 Åbo, 20101 Åbo Fax (02) 262 3128 www.turku.fi/ungdomar 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Allmänt om bidragen

Läs mer

Program för den nationella minoriteten Sverigefinnar Malmö stad

Program för den nationella minoriteten Sverigefinnar Malmö stad Program för den nationella minoriteten Sverigefinnar Malmö stad Datum 2016-05-23 Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund... 3 Utgångspunkter... 4 Arbetsformer... 4 Samråd... 4 Information... 5 Övergripande

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

Seminarium om minoritetsfrågor Tallinn Stefan Svenfors

Seminarium om minoritetsfrågor Tallinn Stefan Svenfors Seminarium om minoritetsfrågor Tallinn 16.11.2007 Stefan Svenfors Ca 289 000 = 5,5% av befolkningen (2005) Svenskfinland de områden där majoriteten av finlandssvenskarna lever och verkar Svenskfinland

Läs mer

ÅBOLANDS. BRANDKÅRSFÖRBUND r.f. Verksamhetsplan

ÅBOLANDS. BRANDKÅRSFÖRBUND r.f. Verksamhetsplan ÅBOLANDS BRANDKÅRSFÖRBUND r.f. Verksamhetsplan 2014 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: Innehåll Allmänt Målsättning för år 2014 Vision 2020 Sid 3 Sid 4-8 Sid 9 Bilaga 5 3 Allmänt: Åbolands Brandkårsförbund r.f. (ÅbBF)

Läs mer

SPRÅKSTRATEGI. 1. Inledning

SPRÅKSTRATEGI. 1. Inledning sida 1 (6) SPRÅKSTRATEGI 1. Inledning representerar nästan 140 000 yrkeshögskolestuderande. År 2013 har SAMOK 26 medlemsföreningar varav tre är svenskspråkiga. Studerandekårernas officiella språk bestäms

Läs mer

Innehåll. 1. Förbundets ändamål och uppgifter Verksamhetsidé & Mål Organisation Verksamhetsplan Budget

Innehåll. 1. Förbundets ändamål och uppgifter Verksamhetsidé & Mål Organisation Verksamhetsplan Budget Verksamhetsplan & budget 2016 Innehåll 1. Förbundets ändamål och uppgifter... 2 2. Verksamhetsidé & Mål... 3 3. Organisation... 5 4. Verksamhetsplan 2016... 6 5. Budget 2016... 8 www.samordningtrelleborg.se

Läs mer

VårKultur 2011 - Rapport

VårKultur 2011 - Rapport VårKultur 2011 - Rapport Kultur för och med seniorer Kultursamarbetet VårKultur ordnades våren 2011 för femte gången av Sydkustens landskapsförbund i samarbete med kultursektorerna i Åbo, Kimitoön och

Läs mer

Vägledarna på Luckan Anna Litonius och Muluken Cederborg

Vägledarna på Luckan Anna Litonius och Muluken Cederborg INTERVJUFRÅGOR till EDU-vuxens slututvärdering Informant Vägledarna på Luckan Anna Litonius och Muluken Cederborg Datum 7.8.2012, kl. 8.30 10.00 Dokumentation Skriftlig rapport skriven av Lena Johansson

Läs mer

Riktlinjer för nämndens för hälsa och omsorg bidrag till föreningar (reviderade )

Riktlinjer för nämndens för hälsa och omsorg bidrag till föreningar (reviderade ) NÄMNDEN FÖR HÄLSA OCH OMSORG Riktlinjer för nämndens för hälsa och omsorg bidrag till föreningar (reviderade 2013-10-03) Generella förutsättningar Relationen mellan nämnden för hälsa och omsorg (NHO),

Läs mer

Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015

Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015 Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015 - projektmedel för utvecklingsinsatser inom social ekonomi Utlysning av projektmedel 2015 Dnr RUN 614-0186-13 1. Inbjudan socialt entreprenörskap i Västra Götaland

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

Vägledning till ansökningsblankett för Nordiska Ministerrådets Demografiprogram 2014-2015

Vägledning till ansökningsblankett för Nordiska Ministerrådets Demografiprogram 2014-2015 Vägledning till ansökningsblankett för Nordiska Ministerrådets Demografiprogram 2014-2015 Förutsättningar En förutsättning för att beviljas medel ur programmet är att projektet bidrar till Nordisk nytta,

Läs mer

Förbundet Vi Unga, Box 30083, Stockholm Besök: Franzéngatan 6

Förbundet Vi Unga, Box 30083, Stockholm Besök: Franzéngatan 6 Detta innehåller strategin I din hand håller du Vi Ungas strategi. Vår strategi utgår ifrån de hjärtefrågor vi tillsammans tagit fram och som beskriver vad Vi Unga är och gör. I det här dokumentet kan

Läs mer

Verksamhetsplan. Fastställd på höstmötet

Verksamhetsplan. Fastställd på höstmötet Verksamhetsplan 2016 Fastställd på höstmötet 25.11.2015 Fastställd på höstmötet 25.11.2015 Innehåll Introduktion... 3 Medlemmar... 3 Kontoret... 4 Strategin... 4 Engagera Åland... 5 Samarbete med landskapsregeringen...

Läs mer

Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn

Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn 2 Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn Bakgrund På hösten 2007 beslutade regeringen att föra en dialog om relationen

Läs mer

MÅLPROGRAM Förslag. Steg för Steg rf

MÅLPROGRAM Förslag. Steg för Steg rf MÅLPROGRAM 2018 2020 Förslag Steg för Steg rf Vad är Steg för Steg? Steg för Steg är en förening för och med personer med utvecklingsstörning. Vi arbetar för att personer med utvecklingsstörning ska höras

Läs mer

Lokal överenskommelse i Helsingborg

Lokal överenskommelse i Helsingborg Stadsledningsförvaltningen Serviceavdelningen 2017-03-15 Lokal överenskommelse i Helsingborg En överenskommelse om förstärkt samverkan mellan föreningslivet och Helsingborgs stad Kontaktcenter Postadress

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119. Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018

Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119. Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119 Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018 Kultur- och fritidsförvaltningen Djurgårdsgatan 1 576 80 Sävsjö telefon: 0382-152 00 mejl: biblioteket@savsjo.se

Läs mer

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning 2017

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning 2017 Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning 2017 2 (11) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Verksamhet... 3 2.1 Uppdrag... 3 3. Organisation... 4 3.1 Styrelsen... 4 3.2 Verkställande direktör... 4 3.3 Föreningens

Läs mer

UPPROP FÖR DEN FRIA SCENKONSTEN

UPPROP FÖR DEN FRIA SCENKONSTEN UPPROP FÖR DEN FRIA SCENKONSTEN DEN FRIA SCENKONSTEN ÄR HOTAD Det svenska samhället står idag inför stora utmaningar. Konsten och kulturen erbjuder en arena för dialog och fördjupade samtal som kan bidra

Läs mer

Energieffektiva byggnader i sydost. - en satsning på teknik och FoU

Energieffektiva byggnader i sydost. - en satsning på teknik och FoU Energieffektiva byggnader i sydost - en satsning på teknik och FoU VERKSAMHETSIDÉ Energieffektiva byggnader en mötesplats på Växjö Universitet mellan forskningens och marknadens aktörer såsom Fastighetsägare

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2013

VERKSAMHETSPLAN 2013 VERKSAMHETSPLAN 2013 STUNS Verksamhetsplan 2013 1(6) VERKSAMHETSPLAN FÖR STUNS 2013 1. STUNS roll i Uppsalaregionen Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle STUNS

Läs mer

fyrk.luckan.fi - sökmotor speciellt för fonder med finlandssvensk inriktning saatiopalvelu.fi - sökmotor speciellt för fonder med finsk inriktning

fyrk.luckan.fi - sökmotor speciellt för fonder med finlandssvensk inriktning saatiopalvelu.fi - sökmotor speciellt för fonder med finsk inriktning 1 ANSÖKNINGS och IDÈKLINIK - FOND INFO Beroende på din idé, ditt projekt och dess inriktning finns det många fonder att ansöka om bidrag från. Följande aspekter avgör långt om din ansökan passar in i fondens

Läs mer

Förebyggande av våld. i närrelationer och inom familjen 2004 2007. Broschyrer 2004:9

Förebyggande av våld. i närrelationer och inom familjen 2004 2007. Broschyrer 2004:9 Förebyggande av våld i närrelationer och inom familjen 2004 2007 Broschyrer 2004:9 Trygghet är en grundläggande rättighet Trygghet är en grundläggande rättighet för envar och en förutsättning för välbefinnande.

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet

<Innan_punkt> Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet DIGITAL 2015-16 Förstudieansökan Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet 1. Bakgrund Den här ansökan har sin bakgrund i Länsbiblioteket i Västerbottens ständiga strävan att

Läs mer

- förändrade av Delegationens nionde ordinarie session 2008. Stadgar för Sverigefinländarnas delegation, antagna av sessionen år 2005

- förändrade av Delegationens nionde ordinarie session 2008. Stadgar för Sverigefinländarnas delegation, antagna av sessionen år 2005 Stadgar - förändrade av Delegationens nionde ordinarie session 2008 Sverigefinländarnas delegation Ruotsinsuomalaisten valtuuskunta Stadgar för Sverigefinländarnas delegation, antagna av sessionen år 2005

Läs mer

Verksamhetsplan för 2015/2016

Verksamhetsplan för 2015/2016 2015-05-25 Fastställd på SSCO studentråd 2015-07-30 Reviderad enligt beslut av SSCO studentråd Verksamhetsplan för 2015/2016 SSCO:s vision Stockholm ska vara den ledande studentstaden i Sverige och en

Läs mer

DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR ÅTERVÄNDANDEFONDEN 2008

DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR ÅTERVÄNDANDEFONDEN 2008 DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR ÅTERVÄNDANDEFONDEN 2008 MEDLESSTAT: Finland FOND: Återvändandefonden ANSVARIG MYNDIGHET: Inrikesministeriet, enheten för internationella frågor ÅR SOM AVSES: 2008 ÅTGÄRDER FÖR

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

ANSÖKNINGSANVISNINGAR / CIRKOS RESIDENSANSÖKNING 2015-2016

ANSÖKNINGSANVISNINGAR / CIRKOS RESIDENSANSÖKNING 2015-2016 1(5) ANSÖKNINGSANVISNINGAR / CIRKOS RESIDENSANSÖKNING 2015-2016 Vad ansöker man om och för vilken tid? I Cirkos residensansökning kan man ansöka om en 2-4 veckors residensperiod i Cirko, i Södervik i Helsingfors.

Läs mer

Antingen finns projektets partners/deltagare i Leaderområdet eller så finns ett tydligt samarbete mellan projektet och aktörer i Leaderområdet

Antingen finns projektets partners/deltagare i Leaderområdet eller så finns ett tydligt samarbete mellan projektet och aktörer i Leaderområdet BEDÖMNINGSGRUNDER Följande dokument beskriver hur LAG bedömer era projekt utifrån urvalskriterier och poängsättning. Grundvillkor Dessa villkor bedöms lika för alla projekt och alla fonder. Villkor Projektet

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan - 2016-1 Inledning Hela Sverige ska leva Sjuhärad är kanske viktigare än någonsin. I och med en ny omvärld, nya utmaningar och nya möjligheter har vår organisation en mycket viktigt roll

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje för internationellt arbete. Diarienummer: KS 2010/232. Beslutad av kommunstyrelsen den 7 juni 2010

Riktlinje. Riktlinje för internationellt arbete. Diarienummer: KS 2010/232. Beslutad av kommunstyrelsen den 7 juni 2010 Riktlinje 2010-06-02 Riktlinje för internationellt arbete Diarienummer: KS 2010/232 Beslutad av kommunstyrelsen den 7 juni 2010 Om riktlinjen Riktlinje för internationellt arbete är en gemensam riktlinje

Läs mer

Verksamhetsplan Verksamhetsåret 2014/2015

Verksamhetsplan Verksamhetsåret 2014/2015 Sida 1 av 5 Verksamhetsplan Verksamhetsåret 2014/2015 1. Organisation UPS viktigaste mål under det kommande verksamhetsåret är att öka sammanhållningen i föreningen. Det kommer ske genom att arbeta aktivt

Läs mer

Logotyphierarki FÖR REGION JÖNKÖPINGS LÄN

Logotyphierarki FÖR REGION JÖNKÖPINGS LÄN Logotyphierarki FÖR REGION JÖNKÖPINGS LÄN INLEDNING En region, ett varumärke, många möjligheter Region Jönköpings läns logotyp är vårt varumärkes viktigaste visuella symbol. Logotypen är en kvalitetsstämpel

Läs mer

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2017

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2017 1(6) Verksamhet Konstfrämjandet Skåne är en ideell förening med en omfattande verksamhet. Vi har länge arbetat med att sätta fokus på samtidskonsten i Skåne och Malmö och att ge befolkningen tillgång till

Läs mer

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ OKM/195/523/2016 Ansökan 17178 Sida 1 Ansökan Specialunderstöd för högskolorna för utvecklingsprojekt inom högskoleutbildningen 08.09.2016-31.10.2016 16:15 Sökandens namn Yrkeshögskolan Arcada Ab Adress

Läs mer

Fördel Solna. En Biblioteksplan för

Fördel Solna. En Biblioteksplan för Fördel Solna En Biblioteksplan för 2012-2016 Inledning Solna stads biblioteksplan är ett politiskt beslutat styrdokument som anger riktningen för bibliotekens utveckling och verksamhet under perioden 2012-2016.

Läs mer

- KLYS Manifest KLYS

- KLYS Manifest KLYS KLYS Manifest KLYS Förverkliga kultursamhället! Vi vill att så många som möjligt ska ta del av så mycket kultur som möjligt. Vi vill ha ett brett, mångfacetterat, nyskapande och kvalitativt kulturutbud.

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR DESTINATION HALMSTAD AB

ÄGARDIREKTIV FÖR DESTINATION HALMSTAD AB ÄGARDIREKTIV FÖR DESTINATION HALMSTAD AB Organisationsnummer 556650-5227 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Destination Halmstad AB:s verksamhet är, enligt bolagsordningen, att arbeta för att utveckla

Läs mer

Förslag på verksamhetsplan 2015-2016

Förslag på verksamhetsplan 2015-2016 Förslag på verksamhetsplan 2015-2016 I. Fundament Verksamhetsplanen är det uppdrag som valårsstämman ger förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsens uppdrag är att, efter bästa förmåga uppfylla den inriktning

Läs mer

Fråga Biblioteket -- Handlingsplan 2009

Fråga Biblioteket -- Handlingsplan 2009 Fråga Biblioteket -- Handlingsplan 2009 Fokus för år 2009 Fråga biblioteket kommer under 2009 att fokusera på kvalitet och samverkan. Vi vill uppnå en högre kvalitet i referenstjänsten. Vi vill också utveckla

Läs mer

Öppna universitetens nationella seminarium, 4-5.10.2007

Öppna universitetens nationella seminarium, 4-5.10.2007 Öppna universitetens nationella seminarium, 4-5.10.2007 Välkomna till Åbo för att möta kolleger från andra universitet och fundera på det öppna universitetets framtid! Tina Engblom Fortbildningscentralens

Läs mer

TILLSAMMANS FÖRVERKLIGAR VI DIN DRÖMSKOG UPM SKOG

TILLSAMMANS FÖRVERKLIGAR VI DIN DRÖMSKOG UPM SKOG TILLSAMMANS FÖRVERKLIGAR VI DIN DRÖMSKOG UPM SKOG Vad behöver din skog? Vilket av exemplen påminner mest om din situation? Exemplen hjälper dig att hitta rätt servicenivå. Jag har inte gjort just några

Läs mer

EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport

EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport Länsbibliotek Östergötland Box 1791 581 17 Linköping EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport Bakgrund Biblioteken är viktiga för mångfalden i samhället. De är öppna för alla och de är en mötesplats.

Läs mer

Stensund S-619 91 Trosa Telefon 0156-532 02 Webb: www.frisksport.se E-post: kansli@frisksport.se

Stensund S-619 91 Trosa Telefon 0156-532 02 Webb: www.frisksport.se E-post: kansli@frisksport.se Stensund S-619 91 Trosa Telefon 0156-532 02 Webb: www.frisksport.se E-post: kansli@frisksport.se Verksamhetsplanen presenterar riktlinjer för arbetet på förbundsnivån i Frisksportens Ungdomsförbund. Svenska

Läs mer

Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten.

Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten. Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten. Bakgrund till projektet Den ekologiska krisen, klimatkrisen, energikrisen och den ekonomiska Vi ser att dessa kriser hänger ihop och att lösningarna på dem

Läs mer

SKOLORNAS KLUBBVERKSAMHET

SKOLORNAS KLUBBVERKSAMHET SKOLORNAS KLUBBVERKSAMHET Principer för verksamheten 2011-2015 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Klubbverksamhet... 3 Samarbete... 3 Mål... 4 Kvalitetskriterier... 4 Tidpunkt och längd... 4 Ansvar och försäkringar...

Läs mer

Verksamhetsplan för år 2013

Verksamhetsplan för år 2013 De Utvecklingsstördas Väl i Mellersta Nyland r.f. FO-nummer 0696634-0 Verksamhetsplan för år 2013 Allmänt Det här är föreningens verksamhetsplan. I den här planen hittar du allt som föreningen planerar

Läs mer