Föreningen Luckan r.f. VERKSAMHETSPLAN 2006

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Föreningen Luckan r.f. VERKSAMHETSPLAN 2006"

Transkript

1 Föreningen Luckan r.f. VERKSAMHETSPLAN 2006

2 1. ALLMÄNNA RIKTLINJER FÖR VERKSAMHETEN 1.1 Föreningens syfte och Luckans verksamhetsidé Föreningen Luckan r.f. är grundad i december De grundande föreningarna och samfunden utgörs av fem medlemsorganisationer: Föreningen Konstsamfundet, Samfundet Folkhälsan, Svenska Studieförbundet, Sydkustens landskapsförbund och Understödsföreningen för Svenska Kulturfonden. Föreningen Luckan och Luckan, som verksamhetsform har fastställt sin uppgift enligt följande: Föreningens syfte är att främja svenskspråkig kulturell och samhällelig verksamhet i huvudstadsregionen samt främja liknande verksamhet på andra orter i Svenskfinland. Luckan är en svensk allmännyttig, ideell institution som upprätthåller ett allfinlandssvenskt informations- och kulturcentrum i huvudstadsregionen. Luckan vill på olika sätt stärka den finlandssvenska identiteten och kulturen. Luckan fungerar som ambassadör för Svenskfinland, genom att synliggöra den rika finlandssvenska kulturfloran och i form av mångsidig informationstjänst även över språkgränserna, med fokus på huvudstadsregionen. Verksamheten inbegriper även försäljningsverksamhet. 2. VÄRDERINGAR, VISION OCH TYNGDPUNKTSOMRÅDEN FÖR Värderingar Luckans verksamhet baserar sig på följande värderingar: Svensk service Främja och stärka den svenska servicen inom området information och kultur i hela huvudstadsregionen. Servicevilja och tolerans Servicevilja innebär aktivt hänsynstagande till kundernas och Luckans olika målgruppers önskemål och behov. Vi värdesätter alla kunder likvärdigt och ser olikheter som en styrka. Öppenhet Öppenhet innebär växelverkan och koordinering, aktivt deltagande och samarbete samt nätverksbildning. Med öppenhet avses transparens vad gäller insyn i Luckans mångsidiga verksamhet och i syfte att stärka förtroendet speciellt med tanke på Luckans många finansiärer och understödare. Luckan är en svensk träffpunkt och ett forum för många olika aktörer. Öppenheten är viktig och målet är att både kunder/publik och aktörer ska känna att Luckan är deras eget kontaktforum. Ekonomisk stabilitet och hållbarhet Luckans verksamhet står på en stadig ekonomisk grund och resurserna används på ett effektivt och genomtänkt sätt med hänsyn till målgruppernas behov samt Luckans olika verksamhetsområden. Utvecklingsanda Utvecklingsanda innebär en förmåga att ständigt förbättra och utveckla Luckans verksamhet, ha beredskap att reagera på förändringar i samhället, ha förmåga att finna nya lösningar och att ta till sig nya avgörande kunskaper och verksamhetsformer

3 2.2 Vision Luckan är en etablerad svensk institution i stadskärnan med en tillräcklig, fast bemanning som står på en stadig ekonomisk grund, och som klarar av att betjäna invånarna i hela huvudstadsregionen. Luckan har de förutsättningar som behövs för att svara på de många behov och utmaningar, som förväntas av ett modernt, vitalt informations- och kulturcentrum. Luckan fungerar som en viktig aktör vad gäller att koordinera olika former av utvecklings- och samarbetsprojekt i regionen samt i förlängningen kunna fungera som en adekvat plattform för olika former av nordiska aktiviteter och samarbetsprojekt. 2.3 Strategiska tyngdpunktsområden för år 2006 Luckans övergripande tyngdpunktsområden kommer att vara följande: Skapande av en stadig ekonomisk grund och en förutsägbar ekonomisk balans: - att få till stånd en stabil finansieringsbas för Luckan inledningsvis för perioden att utvidga den offentliga finansieringen för Luckan i form av understöd och projektbidrag från statliga myndigheter samt utökad finansiering från Helsingfors stad samt i förlängningen från de övriga kommunerna inom huvudstadsområdet I bruktagande av Luckans nya instruktion samt skapande av en komplett personalmanual för att effektivera den interna operativa verksamheten. Fastställande av en övergripande kommunikations-, informations- och marknadsföringsstrategi för Luckan samt för denna utforma en konkret handlingsplan Att få till stånd en klarare och mera systematisk kvalitetsuppföljning av verksamheten och de olika programmen och aktiviteterna vid Luckan. Uppföljningen av de olika verksamhetsområden blir mera målinriktat och schabloner/arbetsverktyg för ändamålet utvecklas. Utvidga kontorsutrymmena för Luckans personal samt kunna erbjuda arbetsutrymmen för huslösa kulturproducenter och frilansare i regionen (bl.a. projektet ProducentRum) Förlänga öppethållningen successivt Utvecklande av en gemensamt svenskt Ungdomsinfotek som betjänar hela huvudstadsregionen Utveckla Luckans Informationstjänst till att också omfatta handledning och rådgivning i frågor som är viktiga för den svensktalande befolkningen i huvudstadsregionen: sociala, juridiska och hälsofrågor. 3. PERSONAL Luckan har en fast bemanning som består av följande personer; en verksamhetsledare, en kulturproducent, en informatör samt en försäljningsplanerare. Ungdomsinformatören finns på Luckan timmar i veckan. Avsikten är from nästa år även kunna anställa en teknisk allround person på deltid, som skulle hjälpa till med diverse praktiska göromål under eftermiddagar och kvällar då Luckan arrangerar program och evenemang av olika slag (installering av ljus- och ljud, sälja biljetter, enklare IT-uppdateringar etc.). Detta för att ha bemanning för att kunna förlänga öppethållningen. Luckans kundservice är öppen sex dagar i veckan. Utöver detta arrangeras program under såväl morgnar, kvällstider som veckoslut. Timhjälp anlitas vid behov och i den mån budgeten tillåter i form av grafisk och webbassistans samt för biljettförsäljning under helger.

4 Luckan kommer fortsättningsvis att utveckla samarbetet med högskolorna/yrkesläroanstalterna och arbetskraftsbyråerna (samt ungdomsverkstaden SVEPS) i regionen för att kunna erhålla goda praktikanter som extra personalresurs. För att kunna klara av att förverkliga alla de många kvällsevenemang och aktiviteter under helger och veckoslut, som Luckan koordinerar och disponerar sina lokaliteter för, bör extra timhjälp kunna anlitas. För detta bör en modest tilläggsavgift debitteras producenterna/beställarna som täcker de utomstående personalkostnaderna. Detta arrangemang gagnar också våra studerande vid våra svenska högskolor, som på så sätt förtjänar en extra slant samt får arbetslivsträning. De veckovisa personalmötena fortsätter och kompletteras av längre planeringsdagar. För att Luckans lilla personalstyrka skall kunna utvecklas i sitt värv utformas sk. kompetensportföljer för alla. Arbetsbeskrivningarna för personalen uppdateras årligen och bifogas som en separat bilaga i Luckans instruktion. Ett backup-system utvecklas under året för att klara av de dagliga arbetsrutinerna då oförutsedda händelse sker (sjukdomsfall etc.). En gemensam fortbildningsresa till Sverige planeras med hela personalen. Syftet med resan är nätverksbildning och benchmarking av motsvarande koncept i Sverige (anhållet bidrag från Kulturfonden Sverige-Finland). Personalhälsovården sköts av Diacor. Luckan i Helsingfors strävar att göra en mera övergripande helhetsutvärdering av sin verksamhet och detta material bidrar till vägkost för hur utveckla och förbättra arbetsrutinerna i Luckan. 4. EKONOMI OCH FINANSIERING Luckans ekonomi får ett klarare uppföljningssystem under året. Syftet är att synliggöra de olika verksamheternas verkliga kostnader bättre och göra den ekonomiska administrationen smidigare samt bokföringen mera kostnadseffektiv Under verksamhetsåret utvecklas en sas trestegsmodell för att bredda Luckans finansieringsbas: den privata, offentliga samt kommersiella. Idag finansieras Luckan främst med hjälp av privata medel. På sikt bör medel även kunna erhållas från kommun och stat i större utsträckning. Luckan strävar att förbinda sina privata och kommunala bidragsgivare för perioden i form att de stöder verksamheten med ett fast årligt belopp. Detta för att trygga LUCKANS basverksamhet, ge utrymme för utveckling och innovativitet genom att frigöra personalen ifrån uppgiften att skriva självklara ansökningar. Detta ger mera möjligheter för bl.a. verksamhetsledaren att ägna sin arbetskapacitet till substans och nya utvecklingsprojekt. En stabilare ekonomisk grund ger också Luckan bättre möjligheter att kunna erhålla medel från nya finansieringskällor (bl.a. EU-medel och dylikt). Bidragsgivarna erhåller regelbunden rapportering om Luckans verksamhet och planer samt har tillgång till alla adekvata dokument via en intern dokumentportal för Luckans finansiärer och styrelsemedlemmar. En arbetsgrupp, som styrelsen har utsett hösten 2005, bereder ett förslag för hur Luckans verksamhet kan tryggas och hur skapa en stabilare ekonomisk grund för Luckan på sikt. Nya inkomster planeras erhållas genom att ingå köpavtal med organisationer och olika sektorer i staden för Luckans tjänster. Även sponsorer sökes i egenskap av sk. fadderföretag. Sk. årliga avtal görs med fadderföretagen, som erhåller vissa fördelar och erbjuds synlighet i en viss utsträckning (ss. banners på webben, företagens logo på biljetterna, tillträde gratis till Luckans program etc.).

5 5. LUCKANS OLIKA VERKSAMHETSOMRÅDEN 5.1 KULTUR OCH EVENEMANG Luckans kulturengagemang sträcker sig över ett brett spektra av aktiviteter och involverar en stor mängd samarbetsparter på kulturfältet. Luckan fungerar som en seriös producent/ samproducent och marknadsförare / informatör när det gäller koordinering av evenemang och aktiviteter i Svenskfinland. Luckan ställer sig även positiv vad gäller att samarbeta med kulturaktörer från den finskspråkiga och engelskspråkiga befolkningen. Luckan kommer även att arrangera kulturprogram och aktiviteter utanför Luckans väggar och utveckla sk. uppsökande verksamhetsformer (arrangera aktiviteter t.ex. vid YH Arcada, yrkesinstitutet Prakticum etc.). Verksamhet och produktioner Då Luckan / Verandan blivit en etablerad kulturscen i huvudstadsregionen, kan vi efter ett år fyllt av evenemang och händelser starta det nya året 2006 med värdefulla erfarenheter och kunskaper i baggaget. Luckans kulturengagemang 2006 kommer i högre grad att målmedvetet inriktas på specifika målgrupper; för invånarna i alla åldrar inom huvudstadsregionen, ss. klubbkvällar för ungdomar, musikkvällar för medelålders, filmveckor, temadagar för seniorer, saftsalonger för barnen m.m. Utbudet av olika produktioner skall fortsättningsvis vara stort, men evenemangen skall riktas in mera målmedvetet i form av block för olika målgrupper (serier). Detta för att underlätta planeringen för Luckans personal, producenter och inte minst besökare och kunder. Luckans teater- och filmverksamhet kommer att rikta sig både till barn och vuxna. De uppskattade Saftsalongerna kommer att innehålla både inhemska och nordiska pjäser och teatergrupper. Luckan vill även fortsättningsvis värna om att betjäna småskalig kulturservice och kunna erbjuda mindre etablerade producenter synlighet och utvecklingsmöjligheter. Förnyelse och bättre teknik Luckans Veranda (Verandan) kommer att växa under 2006 tack vare att Helsingfors stad hjälper till med nyinköp av ljud- och ljusteknik. En del resurser kommer även att läggas på scenmoduler för golv och vägg. Verandan ska kunna utvecklas till en bättre studiomiljö, som passar mindre teatrar, experimentella klubbkvällar för musik och digitala filmvisningar på stor duk. I nedre våningen kommer utrymmena att nyttjas i samarbete med informationstjänsten i fråga om arrangerande av paneldiskussioner och mottagande (foajé).

6 Ledning och synlighet För att ha de bästa möjliga förutsättningarna att kunna skapa en mångsidig kulturmiljö med hög kvalitet, utses en referensgrupp under ledning av Luckans producent. Sammansättningen kommer att bestå av representanter från olika kompetensområden inom kultursektorn (musik, teater, film och media). För att förbättra informationsgången vad gäller planering av evenemang för Luckan/Verandan kommer all adekvat information att finnas tillgänglig på webben, ss. underlag och kontrakt, uthyrningsprinciper, samarbetsavtal och prispolicy samt info om teknik. Detta för att förbättra den operativa planeringen och administrationen samt göra arbetet mera kostnadseffektivt och smidigt. Mera systematisk kvalitetsuppföljning av kulturevenemangen kommer även att införas. Operativ ansvarsperson för koordineringen av kultur och evenemang är kulturproducent Karl Norrbom. 5.2 INFORMATIONSTJÄNSTEN Luckans Informationstjänst betjänar kunderna med information på bred bas från olika samhällsområden, om allt från kommunal och statlig service till tredje sektorns aktiviteter och tjänster. Information till allmänheten sker genom kundservice i centret, per telefon och e-post samt genom att systematisera och uppdatera information i databaser för presentation på webben. Luckans nuvarande webbtjänster är evenemangskalendern, Fyrk om stipendier och understöd, Tidningar och tidskrifter samt Svenska servicekatalogen med information från huvudstadsregionen om kommunal, statlig och tredje sektorns utbud och service. Uppdatering och uppföljning av webbtjänsterna ingår i Informationstjänstens uppgifter. Evenemangskalendern uppdateras i samarbete med Luckans Shop. Kalendern erbjuder en teknisk infrastruktur för alla Luckorna. Luckan i Helsingfors ansvarar för informationen från huvudstadsregionen. I centret systematiseras och presenteras tryckt information på broschyrhyllor och anslagstavlor. Utöver kundservicen arrangerar Informationstjänsten också evenemang med uppgiften att fördjupa informationen om aktuella frågor och för att synliggöra svensk service och olika yrkesgrupper som erbjuder service på svenska. Informationstjänsten sammanställer och sänder veckovis ut pressmeddelanden till media och informationsbrev till enskilda personer om Luckans samlade kulturutbud. Substansen utarbetas i samarbete med Verandans kulturproducent och Luckans Shop. Likaså ansvarar informationstjänsten för utskick av månadsprogram och utställningsvitrinerna i Kampen passagen. Luckan erbjuder och ansvarar för en tidningshörna med alla svenska dagstidningar och ett stort antal svenska tidskrifter som utkommer i Svenskfinland. Bokbytarhyllan, som introducerades under senaste verksamhetsår, fortsätter som serviceform också under inkommande verksamhetsår. Informationstjänsten sköter om bokningarna av de fem datorer som finns i centret och som under öppettiderna fritt kan användas av kunderna (45 min/person/dag). Utvecklingsarbete och behov Med utgångspunkt i behov av mer djupgående information, rådgivning och handledning som framkommit i kundbetjäningen, startas under verksamhetsåret regelbunden rådgivnings- och handledningsverksamhet i samarbete med sakkunniga i sociala, juridiska, sysselsättnings- och hälsofrågor. 6

7 Evenemangskalenderns struktur och tekniska lösning (från år 2000) bör omarbetas och utvecklas så, att evenemangsarrangörer själva kan mata in sin information. Detta i sin tur minskar på arbetsinsatser av Luckans personal, som dock fortfarande har en koordinerande och uppföljande funktion, för att evenemangskalendern skall vara ett fungerande arbetsverktyg för vår kundservice. Operativ ansvarsperson för informationstjänsten är informatör Greta Storlund. 5.3 FÖRSÄLJNINGSVERKSAMHET Luckans Shop Försäljningsverksamheten är en del av det servicepaket Luckan erbjuder såväl sina kunder som arrangörerna av svenska evenemang. Verksamheten kan indelas i biljett- och produktförsäljning. Målsättningen är att under verksamhetsåret 2006 fortsätta att växa både i omsättning och i sortiment. De definierade målgruppernas önskemål kommer att prioriteras och sortimentet ökas enligt dessas förväntningar. Marknadsföringen kommer att intensifieras och direkt-marknadsföringen kommer in som ett nytt arbetsredskap. Den påbörjade rationaliseringen kommer att fortsätta; icke-lönsam verksamhet kommer småningom att slopas. Detta kommer att ske genom att gradvis höja provisionerna och att köpa in mera egna varor i större parti. Införandet av avtal med Kreditlaget (Visa, Electron, Mastercard) är ett led i att förankra verksamheten i tiden och minimera användningen av cash. Arbetet med att modernisera verksamheten kommer att fortsätta under För att kunna konkurrera och utåt, bör möjligheterna för att ta i bruk modernare kassa- och produktförsäljningssystem granskas. En målsättning är att kunna införskaffa ytterligare en försäljningsdator för att göra verksamheten mindre sårbar, mera effektiv och att kundtjänsten både över disk och per telefon blir smidigare. Under verksamhetsåret kommer även möjligheter med att inleda samarbete med andra biljettförsäljningssystem (Lippupalvelu) att inledas. Under verksamhetsåret skall även Shopens bild utåt lyftas fram. Med hjälp av nya inventarier (ss. cdhyllor, försäljningshyllor, bord) kommer Shopen att få en attraktivare look. Så även de nya www- sidorna. Dessutom kommer regelbunden utbildning i Lippupistes försäljningssystem för personalen att arrangeras. Möjligheterna för att förnya produkt-databasen kommer att undersökas. I dagens läge är Luckans produkt-databas ett hjälpmedel för kunderna och personalen att hitta en produkt. Biljettförsäljningen Målsättningen med biljettförsäljningen är att kunna erbjuda ett möjligast heltäckande utbud av biljetter till svenskspråkiga teatrar samt större evenemang och konserter i huvudstadsregionen. Under verksamhetsåret kommer samarbetet med Lippupiste att växa och ändra form. Målsättningen är ett heltäckande Lippupiste system inom 1-2 år. Samarbetet med Svenska teatern kommer ytterligare att förstärkas bland annat genom en aktivare biljettförsäljning, gemensamma marknadsföringsåtgärder, synlighet på mässor mm. Planer på ett ambullerande biljettförsäljningssystem har nämnts. Också samarbetet med de små teatrarna koncentreras och görs smidigare. Förhandlingarna om biljettförsäljningssystem i realtid och att teatrarna ingår avtal med Lippupiste fortsätter.

8 Avskaffandet av de manuella biljetterna har varit ett rätt val. Målsättningen kommer även i fortsättningen att vara att nå skalfördelar genom att satsa på stora evenemang som drar publik. Målsättningen är dessutom att Luckans Shop fungerar som enda försäljningspunkt av ett specifikt evenemang. Målsättningen för biljettförsäljningen är att växa med 10%, vilket betyder över sålda biljetter. Produktförsäljningen Målsättningen med produktförsäljningen är att kunna erbjuda den definierade målgruppen ett brett utbud av produkter med en finlandssvensk eller svensk anknytning. Satsningen på CD-skivor har visat sig vara rätt och samarbetet med Oy Fg-Naxos Ab koncentreras ytterligare. Naxos kommer from 2006 att ha ett lager i realtid i Luckans Shop. I CD-utbudet kommer att finnas både nya finlandssvenska, svenska och rariteter. Barnskivorna och hörböckerna är en växande kategori. Bokförsäljningen kommer fortfarande att ha en central roll. En större koncentration på målgruppen kommer att ske. Som nya element kommer sällskapsspelen in samt lärorika, utvecklande spel för barn. Skärgårdssmak-konceptets roll kommer att minska och utbudet kommer mest att bestå av böcker och små enkla prisvärda produkter. Produktförsäljningens omsättning beräknas överstiga Detta skulle innebära en tillväxt på c. 20%. Operativ ansvarsperson för försäljningsverksamheten är Sonja Kvikant. 6. UTVECKLINGS- OCH SAMARBETSPROJEKT Luckan planerar att inleda eller fortsätta redan startade utvecklings- och samarbetsprojekt. De nya utvecklings- och samarbetsprojekten finns inte med i budgetramen i detta skede eftersom inga löften om finansiering har kunnat erhållas. Utvecklingsprojektet Ung Info Utvecklingsprojektet UNG INFO, som inleddes hösten 2005 och vars avsikt är att utveckla den svenska ungdomsservicen och informationen i huvudstadsregionen, fortskrider. Projektet har erhållit finansiering tom september 2006, men ämnar anhålla om förlängning och mera resurser för samma ändamål. Projektet är synnerligen aktuellt och har fått ett positivt mottagande från såväl privata ungdomsorganisationer som från kommunalt håll, och behöver tilläggstid för att kunna förankras. Medel för att skapa ett sas sommarpass för de svenska ungdomarna i regionen förverkligas i samarbete med de kommunala ungdomsaktörerna i regionen. Externa projektmedel har sökts från Undervisningsministeriet för ändamålet. Reserverat anslag för Ung Info (se budget 2006): (se närmare bilaga1)

9 Gemensam, svensk servicekatalog för Svenskfinland på webben Webbtjänsten Svensk Servicekatalog för huvudstadsregionen erbjuder en teknisk infrastruktur för att utöka informationsinnehållet både i fråga om geografisk omfattning och substans. Viktiga nya informationshelheter är svenskspråkiga yrkesgrupper såsom hantverkare, grafiker, översättare, frisörer m.fl, och på lång sikt kunde servicekatalogen omfatta hela Svenskfinland. Att förverkliga informationsinnehåll av den här omfattningen är möjligt endast med extern projektfinansiering. Det kräver ett intensifierat samarbete med kommunerna, förbund inom tredje sektorn, genom kontakt till yrkesgrupper genom intresseorganisationer och regionala och statliga institutioner samt genom systematiskt samarbete med medierna, både på nationell och lokal nivå. Att utarbeta en landsomfattande servicekatalog kräver en startperiod med centraliserad insamling och koordinering, för att sedan med tiden förflytta uppföljningsansvaret till en lokal nivå. De uppskattade kostnaderna är ännu öppet och medel bör sökas externt för ändamålet Samarbetsprojektet ProducentRUM Luckan, Nylands konstkommission (länskonstnär Matilda Sundström), Helsingfors stads kulturcentral/ Sandels (kulturplanerare Nina Gran) samt YH Sydväst/G18 (Lena Björkqvist och Miki Pöysti) har påbörjat en visionärt samarbete för att kunna skapa ett finlandssvenskt kulturresurscentrum/producentcentrum gärna i stadskärnan. En resurs- och behovsinventering har påbörjats och man har kunnat konstatera att bl.a. följande element borde kunna flätas ihop till ett gemensamt paket/projektplan anpassat för målgruppen, ss. behovet av handledning och assistans vad gäller visuell marknadsföring (ss. bildbehandlings- eller webbdesign för hemsidor, affischer, flyers, annonser m.m.) samt informationssökningshjälp, behovet av ett fysiskt arbetsutrymme för olika ändamål (arkivutrymme, arbetsbord, möteslokal/träffpunkt samt projektlokal för olika aktuella/säsongartade aktiviteter, ss. Hangö teaterträff m.m. ), för utveckling av kompetensutbyte i svenskfinland (arbetsrotation) samt främjande av företagssamhet och entrepenörskap för unga potentiella kulturföretagare/producenter. Detta projekt är även ett led i utvecklingen av utformandet ett gemensamt paraply/målinriktat brobryggand e samarbete mellan inledningsvis Luckan, Sandels och G18. Projektplanen har lämnats in till Svenska kulturfonden och kommer även att lämnas in till andra potentiella bidragsgivare (ss. TE-centralen, SFV m.m). Helhetsbudget: XXX Luckans andel i projektet skulle gälla: Utveckling av serviceverksamhet och erbjudande av grafisk och teknisk Internetassistans för kulturproducenter och frilansarbetare i Mellannyland Luckan har för avsikt att inom Producentrum bedriva ett pilotprojekt (med arbetsnamnet GRATIS) i Mellannyland, där man kartlägger frilansarnas och kulturproducenternas behov av olika serviceformer. Dessutom erbjuds konkret hjälp och assistans i utarbetandet och formgivningen av affischer, broschyrer, webbsidor (IT-stöd) samt handledning i användandet av olika grafikprogram. Denna service skulle underlätta kulturproducenternas och övriga frilansares möjligheter att nå ut med sin kompetens och ge dem en större synlighet, och på så sätt märkbart förbättra denna målgrupps arbetssituation. Anhållit om medel från Svenska Kulturfonden, Nylands konstkommission samt vad gäller IT-handledning från Länsstyrelsen i Södra Finlands län. Uppskattade kostnader: 9000e (icke med i budget)

10 Språkutvecklingsprojekt för att främja språkkunskaperna i svenska bland företagarna i Forumkvarteret - inbegriper inledningsvis alla företag som underlyder Forums företagarförening Syftet är att förbättra det svenska språkets ställning genom skapande av ett aktivt fortbildningsnätverk inom vilket språkgränsöverskridande inlärning äger rum. samt framförallt att stimulera svenskas användning inom serviceyrken. Avsikten är att bjuda företagarna i kvarteret på språkkurser inriktade på kundbetjäning med beaktande av denna målgrupps specifika behov och önskemål. Vi planerar inledningsvis att starta två grupper, 1) en baskurs för nybörjare och 2) en avancerad kurs för de företagare som önskar förkovra sig muntligt och skriftligt i det svenska språket. Den övergripande målsättningen för projektet är att under en definierad tidsperiod skapa ett lättsamt och intressant fortbildningskoncept, där personer kan lära sig hantera svenska språket i serviceyrken överlag. Luckans hemtrevliga låg-tröskel atmosfär ser vi som ett mervärde i sammanhanget. Projektet planeras i samarbete med de svenska högskolorna i staden. Projektet finansieras med hjälp av externa medel (TE-centralen eller motsvarande). Uppskattade kostnader: e (icke med i budget) Övriga småskaliga projekt: För att dra sitt strå till stacken med anledning av att förkovra språkkunskaperna i svenska i regionen, så planerar Luckan att i högre utsträckning kunna ta emot högskolepraktikanter från våra finska högskolor och kunna erbjuda dem en svensk arbetsplatsmiljö. Därför planeras en resa till Sverige för att utreda en modell (best practice) för sk språkduschpedagogik för vuxenstuderande. Anhållit medel från Kulturfonden Sverige-Finland. 7. SAMARBETE MED DE ÖVRIGA LUCKORNA För att stärka sammanhållningen och effektivera samarbetet med de övriga Luckorna samt för att förbättra marknadsföringen och främja informationen om Luckorna och deras mångsidiga verksamhet i hela landet, görs följande satsningar under året: - Ett gemensamt strategiseminarium arrangeras under våren, som Luckan i Helsingfors koordinerar - En allmän Luckan informationsflyer produceras, som inledningsvis skulle distribueras från alla Luckorna i Svenskfinland - En gemensam Luckan kundpryl (reklamgåva) skapas, som en gemensam hälsning från alla Luckorna i Finland. Prototypen planeras i form av en designtävlig (ett upprop om tävlingen sänds till de svenska yrkesläroanstalterna i Svenskfinland som har konst- och hantverkslinjer) - Ett allmänt Luckan infobrev sammanställs per termin och distibueras lokalt via Luckornas interna distributionslistor till lokala medier och samarbetsparter (koordineras av Åbo Luckan inledningsvis) - Gemensamma sas Luckan kulturprogram koordineras och arrangeras ute i bygderna. I marknadsföringen profileras att evenemangen är ett samprojekt. Externa fristående medel anhålles för ändamålet. Inledningsvis arrangeras 2-3 gemensamma program med fokus på Nordiska produktioner. En gemensam koordineringsgrupp utses. 10

11 Uppskattade kostnader: Strategiseminarium: ca 3000 e anhålles externa medel för detta) Produktion av en gemensam Luckan flyer: 2000e (anhållit medel från Vanda Sps och Löfgrens stiftelse) Produktion av en Luckan kundgåva: 4000e (anhållit medel från Löfgrens stiftelse) För arrangerande av gemensamma kulturprogram: 3000e (anhålles separata medel i samråd med de övriga Luckorna) 8. UTVÄRDERING AV LUCKANS VERKSAMHET Luckan i Helsingfors har för avsikt att beställa en helhetsutvärdering från någon svensk högskola i regionen. Avsikten med utvärderingen är att få ett underlag som stöder Luckan i dess arbete vad gäller att förbättra kvaliteten med anledning av Luckans mångsidiga verksamhet. Uppskattat kostnad inledningsvis: 1500e 9. BUDGET Se bilaga 1 11

12 BILAGA 2 Utvecklingsprojektet Ung Info Ungdomsrådgivning, mötesplats MÅLGRUPP: ÅRIGA UNGA Utvecklingsprojektet UNG INFO, som inleddes hösten 2005 och vars avsikt är att utveckla den svenska ungdomsservicen och informationen i huvudstadsregionen, fortskrider. Projektet har erhållit finansiering tom september 2006, men ämnar anhålla om förlängning och mera resurser för samma ändamål. Projektet är synnerligen aktuellt och har fått ett positivt mottagande från såväl privata ungdomsorganisationer som från kommunalt håll, och behöver tilläggstid för att kunna förankras. VERKSAMHET (INDELAD I TRE CENTRALA OMRÅDEN 1-3): VERKSAMHET HUR? MÅLSÄTTNING 1) Aktuell information vad händer just nu? - i form av nyhetsbrev / e-post lista 1 gång / mån. - synliggöra utbudet av svenskspråkig verksamhet - medvetandegöra de unga om vad som erbjuds 2) Personlig handledning (2ggr / pers.) 3) Evenemang/temadagar/ happenings - enligt konstruktivistisk modell - direktmarknadsföring till ungdomar, skolor, lärare (elevhandledare) - realistisk framtidsplanering med den ungas intressen i fokus - lågtröskelverksamhet - stöda den ungas identitesbyggande - konsultativ sluss vidare - i samarbete med andra instanser - aktuella teman lyfts fram - unga tar del av planeringsarbetet BEHOVSKARTLÄGGNING VERKSAMHET HUR? MÅLSÄTTNING - utredning av de ungas syn på ungdomsverksamhet i huvudstadsregionen - i form av en elektronisk ungdomsenkät - uppdrag för praktikant? - konkret information om vilken typ av verksamhet / service som bör utvecklas för att förbättra de ungas livssituation och påverkningsmöjligheter i vårt samhälle Våren 2006: Ung Info fortsätter sin verksamhet enligt verksamhetsplanen ovan Behovskartläggningen framskrider Sammanfattning (samt analys) av kartläggning -> rapport Förnyad handlingsplan (baserad på resultaten av kartläggningen) SommarKompassen sommarverksamhet för de svenska ungdomarna i regionen förverkligas i samarbete med de kommunala ungdomsaktörerna i regionen. Externa projektmedel söks för ändamålet. 12

13 Hösten 2006: Ung Info inleder sin verksamhet enligt den nya handlingsplanen. Reserverat anslag (se budget 2006) 13

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

Vägledning Comenius 2013

Vägledning Comenius 2013 Vägledning Comenius 2013 Comenius partnerskap kontaktseminarium förberedande besök Comenius partnerskap är en av flera möjligheter att samarbeta internationellt för förskolor, grundskolor och gymnasieskolor.

Läs mer

Nämnden för tillväxt, kultur och bildning BILAGA 4 Nämnden för tillväxt, kultur och bildning Delårsrapport januari-augusti 2012 12OLLxx Nämnden för tillväxt, kultur och bildning avlämnar här sin delårsrapport

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Studentkåren Malmös Verksamhetsplan 12/13

Studentkåren Malmös Verksamhetsplan 12/13 1 (20) Studentkåren Malmös 1 Nuläge och omvärld Verksamhetsåret 11/12 har inneburit kontinuitet för Studentkåren Malmös organisation. Förbättringarna som gjordes under året 10/12 för att anpassa verksamheten

Läs mer

Förslag till nya och reviderade bidragsformer till föreningar och andra aktörer

Förslag till nya och reviderade bidragsformer till föreningar och andra aktörer Kultur- och fritidsnämnden Förslag till nya och reviderade bidragsformer till föreningar och andra aktörer Remissförslag 2015-01-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING sid 3 Bakgrund sid 3 Vad innebär ett

Läs mer

Svensk äldrevård- framtidens exportvara

Svensk äldrevård- framtidens exportvara SWECARE FOUNDATION STOCKHOLM Svensk äldrevård- framtidens exportvara Identifiering av det svenska erbjudandet för framtida exportmöjligheter Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 4 2.1

Läs mer

Handbok i i cultural planning. Att fånga platsens själ

Handbok i i cultural planning. Att fånga platsens själ Handbok i i cultural planning Att fånga platsens själ H a n d b o k i c u l t u r a l p l a n n i n g Att fånga platsens själ Sveriges Kommuner och Landsting Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm Tfn 08-452

Läs mer

karriärvägledning.se.nu

karriärvägledning.se.nu karriärvägledning.se.nu Sammanfattning & goda exempel Utbildningsdepartementet SOU 2001:46 Sammanfattning Sammanfattning av huvudbetänkandet karriärvägledning.se.nu (SOU 2001:45) Samhällets syn på kvalifikation,

Läs mer

KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVILSAMHÄLLETS PERSPEKTIV Samråd på vems villkor

KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVILSAMHÄLLETS PERSPEKTIV Samråd på vems villkor KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVILSAMHÄLLETS PERSPEKTIV Samråd på vems villkor 1 KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVIL SAMHÄLLETS PERSPEKTIV Seriösa samtal eller enbart för syns skull Foto: Folkets Hus och

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

Svenska kulturfonden och den svenska fortbildningsverksamheten vid Åbo Akademi och Helsingfors universitet. kaj malm

Svenska kulturfonden och den svenska fortbildningsverksamheten vid Åbo Akademi och Helsingfors universitet. kaj malm Svenska kulturfonden och den svenska fortbildningsverksamheten vid Åbo Akademi och Helsingfors universitet kaj malm Kaj Malm layout och pärm Lena Malm tryck Universitetstryckeriet, 2008 tryckort Helsingfors

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet April 2015 Innehåll INLEDNING... 3 Sammanfattning... 3 DELPROJEKT 1:

Läs mer

Granskning av evenemang

Granskning av evenemang Revisionsrapport Granskning av evenemang Halmstads kommun Bo Thörn Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND 2 UPPDRAG 2 GENOMFÖRANDE 2 IAKTTAGELSER 4 DESTINATION HALMSTAD AB

Läs mer

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012 SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN Juni 2012 1 Slutrapport Invånardialog i Kungsbacka kommun Innehåll Innehåll 1 1. Förord 3 2. Introduktion 4 2.1. Målbilder 5 2.2. Uppdragets olika faser 6

Läs mer

Tillsammans för en lönsam besöksnäring Turismstrategi Ockelbo kommun 2013-2020. Skriven av: Per Ekman, Tendensor AB Lars Arvidsson, Turskap AB

Tillsammans för en lönsam besöksnäring Turismstrategi Ockelbo kommun 2013-2020. Skriven av: Per Ekman, Tendensor AB Lars Arvidsson, Turskap AB Tillsammans för en lönsam besöksnäring Turismstrategi Ockelbo kommun 2013-2020 Skriven av: Per Ekman, Tendensor AB Lars Arvidsson, Turskap AB Version: 1 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Processen

Läs mer

KommunKompassen GRÄSTORPS KOMMUN 2014 ANALYS AV. Leif Eldås och Torkel Wadman SKL

KommunKompassen GRÄSTORPS KOMMUN 2014 ANALYS AV. Leif Eldås och Torkel Wadman SKL KommunKompassen ANALYS AV GRÄSTORPS KOMMUN 2014 Leif Eldås och Torkel Wadman SKL Sveriges Kommuner och Landsting 2 (34) Innehåll 1 Vad är Kommunkompassen?...3 2 Grästorps kommun - En sammanfattande genomgång...4

Läs mer

Gemensam plattform för digitala folkbibliotek

Gemensam plattform för digitala folkbibliotek Gemensam plattform för digitala folkbibliotek Utredningsrapport juni 2014 Mottagare: Svensk Biblioteksförening SAMMANFATTNING Rapporten beskriver resultatet av en utredning om förutsättningarna för att

Läs mer

Lokal kulturplan KOMMUNFULLMAÄ KTIGE

Lokal kulturplan KOMMUNFULLMAÄ KTIGE KOMMUNFULLMAÄ KTIGE KULTURPLAN FÖR SALA KOMMUN 2014 2016 KOMMUNFULLMÄKTIGE KULTURPLAN FÖR SALA KOMMUN 2014 2016 FÖRORD Bakgrund och utgångspunkter Sala kommuns kulturplan är formad i samtal med det lokala

Läs mer

GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE

GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE 10 Varför en lokal 4 eller regional överenskommelse? 26 Inledning och syfte 12 De sex I principerna 29 Det här är Överenskommelsen II Framgångsfaktorer i en 8 dialogprocess

Läs mer

Ni har ju era fonder

Ni har ju era fonder Maria Hirvi-Ijäs 3 2014 Ni har ju era fonder Vi har ju våra fonder hållbar kulturpolitik på svenska i Finland? Magma-studie 3 2014 Ni har ju era fonder / Vi har ju våra fonder hållbar kulturpolitik på

Läs mer

En ambitionshöjning i den lokala polisverksamheten längst fram nära medborgarna

En ambitionshöjning i den lokala polisverksamheten längst fram nära medborgarna Projektrapport 2014-06-30 Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten Ju 2012:16 Version 1.0 En ambitionshöjning i den lokala polisverksamheten längst fram nära medborgarna 2 Innehållsförteckning Varför

Läs mer

Ökad användning av offentlig elektronisk handel

Ökad användning av offentlig elektronisk handel 2007:4 Ökad användning av offentlig elektronisk handel Att skapa en IT-infrastruktur för e-handel där såväl företag som individers behov tillgodoses Ökad användning av offentlig elektronisk handel Att

Läs mer

Kommuninvånaren i fokus riktlinjer för utveckling av den kommunala demokratin

Kommuninvånaren i fokus riktlinjer för utveckling av den kommunala demokratin Kommuninvånaren i fokus riktlinjer för utveckling av den kommunala demokratin Sisältö 1 Inledning 3 2 Kommuninvånarna bygger den kommunala självstyrelsen 5 3 Kommuninvånarna är en resurs i arbetet för

Läs mer

Entreprenörskap stort och smått. Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet

Entreprenörskap stort och smått. Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Entreprenörskap stort och smått Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Entreprenörskap i stort och smått Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Nutek Stockholm 2008 Infonr:

Läs mer

www.pwc.fi God rapporteringssed Råd för transparent rapportering inom tredje sektorn

www.pwc.fi God rapporteringssed Råd för transparent rapportering inom tredje sektorn www.pwc.fi God rapporteringssed Råd för transparent rapportering inom tredje sektorn Innehåll Inledning 4 01 Rapportera till intressentgrupper gör upp en årsredovisning 5 02 Beakta olika intressentgruppers

Läs mer

Budget år 2016 och ekonomiplan 2017-18

Budget år 2016 och ekonomiplan 2017-18 1 Budget år 2016 och ekonomiplan 2017-18 Stadsfullmäktiges beslut 1 2 Innehållsförteckning Stadsdirektörens utblick... 3 Målbilden för framtidens Mariehamn... 5 Omvärldsanalys... 6 Befolkningsutveckling...

Läs mer

Reviderad budget och Verksamhetsplan

Reviderad budget och Verksamhetsplan Budget/Verksamhetsplan 2011 Kommunstyrelsen 2010-09-24 SID 1 (17) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Reviderad budget och Verksamhetsplan för 2011 Kommunstyrelsen Budget/verksamhetsplan för Kommunstyrelsen 2011 Innehåll

Läs mer

Svensk friidrott fler och bättre. Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering.

Svensk friidrott fler och bättre. Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering. Svensk friidrott fler och bättre Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering. I n n e h å l l Arbeta fram föreningens verksamhetsplan 4 Arbetet med Svensk Friidrotts

Läs mer