1. Allmänna riktlinjer för verksamheten Föreningens syfte och Luckans verksamhetsidé Värderingar, vision och tyngdpunktsområden 3

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1. Allmänna riktlinjer för verksamheten 3. 1.1 Föreningens syfte och Luckans verksamhetsidé 3. 2. Värderingar, vision och tyngdpunktsområden 3"

Transkript

1

2 INNEHÅLL 1. Allmänna riktlinjer för verksamheten Föreningens syfte och Luckans verksamhetsidé 3 2. Värderingar, vision och tyngdpunktsområden Värderingar Vision Strategiska tyngdpunktsområden för år Personal 6 4. Ekonomi och finansiering 7 5. Organisation och ledning 8 6. Marknadsföring och kommunikation 8 7. Luckans verksamhetsområden Kultur- och programverksamhet Informationstjänsten Upprätthållande och behov av utveckling av webbtjänsterna Ungdomsinformationstjänsten Ung Info Försäljnings- och förmedlingsverksamhet Utvecklings- och samarbetsprojekt Ungdomsprojekt Utvecklingsprojektet Ung Info fortsätter Samarbetsprojekt Kulturprojekt Kulturutvecklingsprojektet Produforum fas Teaterutbytesprojekt Sodom Gemensam svensk servicekatalog IT-rådgivningsverksamhet RAY-projektet BRIDGE Samarbete med de övriga Luckorna Utvärdering och kvalitetsuppföljning av Luckans verksamhet Budget 22 2

3 1. ALLMÄNNA RIKTLINJER FÖR VERKSAMHETEN 1.1 Föreningens syfte och Luckans verksamhetsidé Föreningen Luckan r.f. är grundad i december De grundande föreningarna och samfunden utgörs av fem medlemsorganisationer: Föreningen Konstsamfundet, Samfundet Folkhälsan, Svenska Studieförbundet, Sydkustens landskapsförbund och Understödsföreningen för Svenska Kulturfonden. Föreningen och Luckan, som verksamhetsform har fastställt sin uppgift enligt följande: Föreningens syfte är att främja svenskspråkig kulturell och samhällelig verksamhet i huvudstadsregionen samt uppmuntra till motsvarande verksamhet på andra orter i Svenskfinland. Luckan är en svensk allmännyttig, ideell institution som upprätthåller ett allfinlandssvenskt informations- och kulturcentrum i huvudstadsregionen. Luckan vill på olika sätt stärka den finlandssvenska identiteten och kulturen. Luckan fungerar som ett visitkort för Svenskfinland, genom att synliggöra den rika finlandssvenska kulturfloran och i form av mångsidig informationstjänst även över språkgränserna, med fokus på huvudstadsregionen. Verksamheten inbegriper även försäljningsverksamhet. 2. VÄRDERINGAR, VISION OCH TYNGDPUNKTSOMRÅDEN 2.1 Värderingar Luckans verksamhet baserar sig på följande värderingar: Svensk service Främja och stärka den svenska servicen inom området information och kultur med fokus på huvudstadsregionen samt hela Svenskfinland Servicevilja och tolerans Servicevilja innebär aktivt hänsynstagande till kundernas och Luckans olika målgruppers önskemål och behov. Vi värdesätter alla kunder likvärdigt och ser olikheter som en styrka. Öppenhet Öppenhet innebär växelverkan och koordinering, aktivt deltagande och samarbete samt nätverksbildning. Med öppenhet avses transparens vad gäller insyn i Luckans mångsidiga verksamhet och i syfte att stärka förtroendet speciellt med tanke på Luckans många finansiärer och understödare. Luckan är en svensk träffpunkt och ett forum för många olika aktörer. Öppenheten är viktig och målet är att både kunder/publik och organisationer skall känna att Luckan är deras eget kontaktforum. Ekonomisk stabilitet och hållbarhet Luckans verksamhet står på en stadig ekonomisk grund och resurserna används på ett effektivt och genomtänkt sätt med hänsyn till målgruppernas behov samt Luckans olika verksamhetsområden. 3

4 Utvecklingsanda Utvecklingsanda innebär en förmåga att ständigt förbättra och utveckla Luckans verksamhet, ha beredskap att reagera på förändringar i samhället, ha förmåga att finna nya lösningar och att ta till sig nya avgörande kunskaper, nischer och verksamhetsformer. 2.2 Vision Luckan är en etablerad svensk institution i stadskärnan med en tillräcklig, fast bemanning som står på en stadig ekonomisk grund, och som klarar av att betjäna invånarna i hela huvudstadsregionen. Luckan har de förutsättningar som behövs för att svara på de många behov och utmaningar, som förväntas av ett modernt, vitalt informations- och kulturcentrum. Städerna i regionen upplever Luckan som en adekvat aktör vad gäller förmedling av svenskspråkig medborgarservice - samlad telefon, invånar- och Internetservice - för huvudstadsregionens svenskspråkiga befolkning. Årligt statsundersunderstöd erhålls för den ordinarie verksamheten. Luckan fungerar även fortsättningsvis som en viktig aktör vad gäller att koordinera olika former av utvecklings- och samarbetsprojekt i regionen och Svenskfinland samt i förlängningen fungerar, som en adekvat plattform för olika former av nordiska aktiviteter och även för Europeiska samarbetsprojekt. 2.3 Strategiska tyngdpunktsområden för år 2008 Utgångspunkt: Luckan utvecklar och producerar sina tjänster i växelverkan med Luckans många samarbetsparter och med de som använder tjänsterna. Luckans övergripande tyngdpunktsområden kommer att vara följande: I. STABIL EKONOMI OCH ÖKAD OFFENTLIG FINANSIERING Att bredda finansieringsbasen med fokus på den offentliga finansieringen, för att trygga en tillräcklig och högklassig service för Luckans många kunder och samarbetsparter. Att skapa en stabil finansieringsbas i form av kontinuerliga bidrag från fonder och stiftelser samt årliga kontinuerliga verksamhetsunderstöd från kommuner och statliga verk för att kunna erbjuda adekvat service för invånarna i huvudstadsregionen. Utmaningen är att utvidga den offentliga finansieringen för Luckan i form av kontinuerliga verksamhetsunderstöd samt stats- och projektbidrag från statliga myndigheter samt utökad finansiering från städerna inom huvudstadsområdet främst för ändamålet finlandssvenskt kontaktcenter och informationstjänster. Handlingsplan: För utökad kommunal finansiering, start av pilotprojekt för utveckling av svenskt kontaktcenter i samarbete med städernas informationsansvariga samt kommunala bidrag för unginfo; köptjänst med Helsingfors stad samt årsbidrag från Vanda, Esbo och Grankulla stad. För utökad statlig finansiering, statsbidrag från UVM och länsstyrelsen för informations-, kulturoch ungdomsverksamhet, ESF-anslag för perioden Bidrag utreds att erhållas från Nylands förbund och TE-centralen. Ansvarig, verksamhetsledaren. 4

5 II. MEDBORGARSERVICE Att förbättra medborgarservicen för olika målgrupper i regionen: 1) utreda start av ett medborgarkontor/finlandssvenskt frontoffice kontor, 2) förbättra servicen för invandrare och utlänningar i regionen genom projektet bridge samt 3) utveckla ungdomsrådgivningen genom att erhålla en ungdomsinformatör på heltid Att kunna inleda ett pilotprojekt i samarbete med städerna för utveckling av ett svenskt medborgarservicekontor för hela huvudstadsregionen Handlingsplan (medborgarservicekontor): Se punkt I, ansvarsperson verksamhetsledaren. Att kunna starta integreringsprojektet Bridge, som en fortsättning på aktiviteten Ny i stan Handlingsplan (integrering): Andra året i rad har en anhållan riktats till RAY för att kunna inleda projektet. Detta eftersom målgruppen dagligen besöker Luckan och behöver olika former av tjänster som Luckan idag saknar resurser för att kunna erbjuda. Ansvarsperson, Karl Norrbom. Att utveckla ungdomsrådgivningen samt främja samarbetet mellan Sandels och Luckan genom att erhålla en ungdomsinformatör på heltid (i form av köptjänstavtal med Helsingfors stads ungdomscentral) Handlingsplan (ungdomsinformatör): Se punkt I., Ansvarsperson verksamhetsledaren och ungdomsinformatören. III. BÄTTRE SAMORDNING OCH PROFILERING Att effektivisera nätverket och bättre samordna Luckorna och deras behov i hela landet Handlingsplan: 1) Förbättrad kommunikationen i form av gemensam grafisk profil på webben. 2) Projektet Produforum är ett redskap i arbetsprocessen, där åtminstone en del av Luckorna medverkar aktivt. 3)Utreda möjligheter till riksomfattande statlig finansiering som kommer alla Luckor till godo. Ansvarsperson verksamhetsledaren i samråd med de andra Luckornas verksamhetsledare. Att göra en medveten marknadsföringssatsning för att profilera Luckan även över gränserna med fokus på de nordiska länderna, särskilt Sverige Då Luckan allt mer agerat ansikte utåt för det svenska i Finland, bör en utredning om utvecklingen samt en marknadsföringssatsning på fältet genomföras Få människor utanför Finland, och framförallt utanför Norden, känner till Svenskfinland och finlandssvenskarna. Luckan berättar ständigt för nya utländska kunder om den finlandssvenska minoriteten, dess kultur och samhälle. I förlängningen närmas ambitionen till medverkan i minoritetssammankomster och presentationsseminarier globalt. Luckans avsikt är helt enkelt att lyfta fram Svenskfinland för nya kunder och samarbetsparter utanför den egna gruppen samt höja kunskaperna om vår kultur och historia över gränserna. Detta stöder minoritetens och språkets överlevnad i Finland i framtiden Handlingsplan: Under året kommer en försiktig satsning att göras i form av reklam i medier som flygbolags- och resetidningar. I samarbete med andra svenskspråkiga aktörer och organisationer vill man väcka en nyfikenhet för den rika finlandssvenska kulturfloran. Ansvarsperson Karl Norrbom 5

6 IV. GEMENSAM KULTURSATSNING I SVENSKFINLAND Att medverka i arbetet med att utarbeta regionala kulturutvecklingsstrategier via projektet Produforum, så att de betjänar hela Svenskfinlands kulturfält (som ett led i KSSR-arbetet vad gäller utformning av regionala kulturstrategier) och stöder Luckornas utvecklingsarbete Handlingsplan: Den nya ESF-handlingen (period ), som riktas till länsstyrelsen i Södra Finlands län, inbegriper denna målsättning. Ansvarsperson verksamhetsledaren och projektkoordinator V. UTARBETA EN UTVECKLINGSSTRATEGI FÖR LUCKANS BILJETTFÖRSÄLJNING Handlingsplan: Utreda vilka investeringar och satsningar som borde göras för att effektivisera biljettförsäljningen. Ansvarsperson, Maria Landers. 3. PERSONAL Luckan har en bemanning för den ordinarie verksamheten som består av följande; en verksamhetsledare, en kulturproducent, en kundansvarig samt en försäljnings- och informationsassistent. I samarbete med Helsingfors stad är avsikten den att Luckan har en heltidsresurs för ungdomsinformations- och rådgivningsverksamheten from Via Helsingfors stads kulturcentral erhålls sysselsättningsstöd personal dels för projektet Produforum (en assistent), dels för Luckans programverksamhet på Verandan (teknisk assistent på deltid i samarbete med Sandels och Rastis i Nordsjö). Projektpersonal Produforum: En ekonomiskt ansvarig planeras nyanställas för Luckan och projektet Produforum för en bestämd tid. Projektledare Hellberg-Sågfors anställning fortsätter. Regionala projektkoordinatorer nyrekryteras för projektet. Detta ifall ESF-finansiering beviljas Bridge: Ifall integreringsprojektet Bridge förordas, rekryteras 1-2 projektanställda. Ungdomsprojekt: Ifall ungdomsprojektet Allt är möjligt ett samarbetsprojekt mellan Luckan och Sandels beviljas understöd, anställs en projektperson på deltid för uppgiften. Luckans kundservice är öppen sex dagar i veckan. Utöver detta arrangeras program under såväl morgnar, kvällstider som veckoslut. Timhjälp anlitas vid behov och i den mån budgeten tillåter i form av webbassistans samt för biljettförsäljning och övriga tekniska behov under helger och kvällar. Luckan kommer fortsättningsvis att utveckla samarbetet med högskolorna och arbetskraftsbyråerna i regionen för att kunna erhålla goda praktikanter som extra personalresurs under terminerna. De veckovisa personalmötena fortsätter och kompletteras av längre planeringsdagar. Ett två dagars planeringsseminarium arrangeras i juni, då höstterminens verksamhet utformas samt den övriga årliga verksamheten utvärderas. 6

7 De olika funktionerna och serviceformerna i kundbetjäningen integreras ytterligare. Målet är att Luckans personal, som har hand om kund- och informationstjänst, klarar av alla de dagliga rutinerna, dvs. försäljning, uppdatering av webbsidor m.m. Alla Luckan-funktioner och arbetsrutiner finns samlade i manualen, Ny på Luckan. Luckans personal deltar i minst två fortbildningsdagar under året. Luckan stöder att motionera genom tillgång till motionsbiljetter vid gymcentret Move i Kampen. Personalhälsovården sköts av Diacor. För att motivera och stimulera till resultat och eget initiativ så kan personalen erhålla sk. bonustillägg. Detta om personalen lyckas erhålla betydelsefulla ekonomiska stöd eller övriga goda resultat som gagnar Luckans verksamhet och utveckling. En helhetsutvärdering av Luckans verksamhet utförs, som bidrar till vägkost för utvecklingen av verksamheten och förbättring av kvaliteten vid Luckan. Avsikten var att utföra denna utvärdering redan under tidigare år, men tiden och resurserna har inte räckt till för att verkställa ambitionen. 4. EKONOMI OCH FINANSIERING Den finansieringsbas, som påbörjats 2006 och består av en sk. trestegsmodell (privata, offentliga och kommersiella medel och understöd), förädlas ytterligare. Målet är att Luckans basverksamhet, dvs. försäljning, kultur/programverksamhet, informationstjänst samt administration och kansliutgifter skall kunna täckas med hjälp av kontinuerliga bidrag från såväl det privata kapitalet som den offentliga sektorn. Ett långsiktsmål är att den offentliga finansieringen (på kontinuerlig bas, icke projektfinansiering) inom tre år utgör minst 35%. Speciellt kommer Luckan att fortsätta arbeta med att kunna erhålla verksamhetsstöd från städerna i huvudstadsregionen, speciellt för verksamheten finlandssvenskt medborgarkontor/kontaktcenter. Även flera sponsorer söks i egenskap av sk. fadderföretag och organisationer. Sk. årliga avtal uppgörs med fadderföretagen, som erhåller vissa fördelar och erbjuds synlighet på webben, annonser och i Luckans olika programblad. Luckans verksamhet har utvecklats under de senaste åren bl.a. pga av Luckans många olika utvecklingsprojekt, vilket har lett till att föreningens ekonomiska administrativa rutiner har ökat märkbart. Luckan behöver införa ett nytt arrangemang vad gäller föreningens ekonomiförvaltning Projektfinansiering kommer förhoppningsvis att kunna erhållas från länsstyrelsen för ungdomsprojektet - Allt är möjligt, för Luckans IT-rådgivningsverksamhet, för kulturutvecklingsprojekten, Produforum (ESF-projekt för perioden ) och ett nytt Nordiskt teaterprojekt samt för det planerade integrationsprojektet, Bridge, som riktar sig till invandrare och utlänningar i regionen. Bidragsgivarna erhåller regelbunden rapportering om Luckans verksamhet och planer samt har tillgång till alla adekvata dokument via den interna dokumentportalen för Luckans finansiärer och styrelsemedlemmar. Projektet Produforum har sin egen hemsida med alla handlingar tillgängliga följande god ESF-praxis. 7

8 5. ORGANISATION OCH LEDNING Luckan leds av en styrelse som består av ordförande, viceordförande och minst 4 och högst 6 andra ordinarie ledamöter samt för dessa ständiga ersättare. Styrelsen väljs i samband med föreningens höstmöte. Som sekreterare för styrelsen fungerar Luckans verksamhetsledare. Den operativa verksamheten leds av verksamhetsledaren. Luckans instruktion kompletterar föreningens stadgar. Styrelsen fokuserar sitt arbete på ekonomi och strategisk planering. Expertgruppen, som inledde sitt arbete år en referens- och substansgrupp med fokus på Luckans program och kulturverksamhet - kompletterar styrelsens arbete i form av innehållsplanering samt uppföljning och utveckling av verksamheten. Referensgruppen, som numera kallas för kulturgruppen, sammanträder ca 2 gånger per termin och leds av specialplanerare Nina Gran. Projektet Produforum har sin givna styrgrupp (som leds av verksamhetsledaren) samt regionala referensgrupper. Det planerade RAY-projektet kräver också sin ledningsgrupp. Verksamheten Unginfo har också sin egen referensgrupp. 6. MARKNADSFÖRING OCH KOMMUNIKATION Luckan har utformat en plan för sin informations- och kommunikationsstrategi. Luckan har ett avtal med HBL som ger en betydelsefull rabatt på annonser. Annonserna kompletteras med gratis puffar i dagboken och i agendan. Andra tidningar Luckan väljer att synas i är bl.a. Metro, och för ungdomsaktiviteterna tidningen Papper, Elev- och Studentbladet samt Six degrees och Metro. Vid behov annonserar Luckan även i andra medier, i teatrarnas programblad och i studentkalendrar. Man arbetar målgruppsinriktat och tar i beaktande de medier och e- postningslistor som riktar sig till specifika kundgrupper för evenemang och aktiviteter. Speciellt aktiviteten Rådtorget, som varje gång bjuder på bestämda teman, kräver fokuserad målgruppsinriktad marknadsföring. Luckan fortsätter med gemensam annonsering i sk. specialtidningar och kataloger (med liten distribution) enligt samma modell som år 2007, dvs. Man delar på kostnaderna och Luckan Raseborg har hand om annonsplanering och fakturering. Varje vecka sänder Luckan ut pressinfo till alla svenska medier samt via Luckans infolista, som består av personer som önskar den veckovisa informationen om Luckans verksamhet. Ett månadsprogram distribueras brett i regionen till bibliotek, kulturcentraler, läroinrättningar, organisationer m.m. Flyers, broschyrer, kort och affischer trycks även upp för specifika aktiviteter, ss. film-, barn- och ungdomsprogram samt för de olika projekten m.m. Luckans webbportal är en viktig informationskanal. Luckornas gemensamma hemsida har grafiskt omarbetats under hösten i samarbete med Kulturhuset. Målet är att sidan skall vara lättare att ta till sig som besökare och profilera Luckan som en gemensam nämnare. Målsättningen är att en gemensam grafisk Luckan profil skall kunna uppnås så småningom. Ett informationsbrev, som riktar sig till Luckans många finansiärer, kommer fortsättningsvis att sändas ut terminsvis. Luckans delaktighet i de olika utvecklings- och samarbetsprojekten kräver också sina givna marknadsförings- och informationssatsningar, ss. egna hemsidor, logon, broschyrer, annonser m.m. 8

9 Ambassadör Svenskfinland Då Luckan allt mer agerat ansikte utåt för det svenska i Finland, bör en utredning om utvecklingen samt en marknadsföringssatsning på fältet genomföras Få människor utanför Finland, och framförallt utanför Norden, känner till Svenskfinland och finlandssvenskarna. Luckan i huvudstadsregionen berättar ständigt för nya utländska kunder om den finlandssvenska minoriteten, dess kultur och samhälle. Föreningen ser en potential i att marknadsföra sig själv och i förlängningen hela Svenskfinland genom en informations- och marknadsföringssatsning utanför landets gränser. Detta är en gemensam utmaning för de finlandssvenska institutionerna och här har Luckan en etablerad knowhow. Under året kommer en försiktig satsning att göras i form av reklam i medier som flygbolags- och resetidningar. I samarbete med andra svenskspråkiga aktörer tror sig Luckan kunna väcka en nyfikenhet för den rika finlandssvenska kulturfloran. I förlängningen närmas ambitionen till medverkan i minoritetssammankomster och presentationsseminarier globalt. Luckans avsikt är helt enkelt att lyfta fram Svenskfinland för nya kunder och samarbetsparter utanför den egna gruppen samt höja kunskaperna om vår kultur och historia över gränserna. Detta skulle också stöda minoritetens och språkets överlevnad i Finland i framtiden. 9

10 7. LUCKANS VERKSAMHETSOMRÅDEN 7.1 Kultur och programverksamhet Inledning Luckan är en etablerad samproducent för kultur- och evenemangsverksamhet på svenska i huvudstadsregionen, vars uppgift är att stöda, uppmärksamma och lyfta fram evenemang, idéer och aktuella teman. Föreningen besitter goda kunskaper i programproducering från start till resultat, från tanke till genomförande. Luckan är ett allserviceställe och en händelsernas plats där många saker sker på samma gång. Medan en utställning pågår i nedre våningen kan en film visas i övre våningen, samtidigt som en med Luckan samproducerad vuxenteater pågår på någon av stadens scener. Föreningens roll som kulturaktör för det svenska i regionen fortgår 2008 i och utanför de egna lokaliteterna, och i en mängd olika former. Målsättning Som producent och samproducent kommer Luckan under 2008 fortsätta genomföra och utveckla evenemang på svenska för regionens invånare. Programserier, som sedan länge visat sig fungerat bra, fortskrider emedan helt nya program kommer att utprövas och genomföras under verksamhetsåret. Under 2008 skapar och samproducerar föreningen både kulturella och sociala evenemang, först och främst riktat till svenskspråkiga målgrupper, men samarbetar även gärna med finsk-, nordiska- och engelskspråkiga producenter och målgrupper. Luckans mål är att kunna erbjuda intressanta och aktuella program för alla åldrar. Programinnehåll Som välkänt informations- och kulturcenter kommer Luckan satsa på ett brett spektra av aktiviteter. Året 2008 kommer att innehålla film, musik, teater och informationsprogram riktade till hela regionens svenskspråkiga befolkning samt andra intresserade av finlandssvensk kultur och Svenskfinland överlag. Det blir Saftsalonger (barnteater), dagisfilm, eftisfilm, barnmusikkonserter och babykafé för mindre och större barn. Klubbkvällar och verkstäder med aktuella teman för ungdomar i samarbete med Unginfo. Musikaftnar, kvalitativ nordisk och internationell film, studioteater, författarträffar, Filocafé och Rådtorg för de vuxna. Luckan kommer också fortsättningsvis att samproducera evenemang med andra kulturaktörer i regionen, och skapa program utanför våra egna lokaliteter gärna i samarbete med bl.a. Luckans kulturutvecklingsprojekt (Produforum samt Reprum). Nyheter under 2008 Utöver den nästan standardiserade produktionslinjen kommer föreningen att fungera som samproducent i en ny vuxenteater under hösten Eftersom Luckans lokaler inte fungerar särskilt väl för vuxenteater i annan form än i en begränsad studiomiljö, kommer satsningen främst att ske utanför de egna lokalerna. Den senaste höstens satsning på musikprogram i form av Akustik klubb visade sig på alla sätt vara en lyckad programserie. Luckan kommer att söka extern finansiering för ändamålet, och skapa fler tillfällen och hyra in fler etablerade gästartister under Efter testvisningar av finlandssvenska och svenska barnfilmer 2007 till privata daghem i regionen, verkar det möjligt att även visa dagisfilm för de yngre barnen. Luckan har tidigare endast visat film för eftisbarn. Ett pilotprojekt skall undersöka om möjligheter att visa kvalitativ kort barnfilm för de yngsta, samt utveckla inspirationsmaterial för barn under ledning av 10

11 dagvårdspersonal. Materialet skall användas som stöd för personalen i barnens kulturutveckling och konstfostran. Detta gärna i samarbete med Produforums planerade aktivitet i form av ambulerande kulturpedagog. Tillsammans med Helsingfors stads kulturcentral, Korander co och DOT r.f. utreds möjligheterna för genomförande av konst- och kulturmoduler för regionens svenskspråkiga daghem. En serie interaktiva konstverkstäder med professionellt spelade sagor skall besöka daghemmen. Daghemmen tilldelas även nyframtaget inspirations- och övningsmaterial, som kan användas i deras dagliga aktiviteter. Vidare erbjuds kortkurser i konstfostran och kulturpedagogik (i samarbete med Kulturcentralen), som en guldkant till de ambulerande konst- och kulturmodulerna för daghemmen. En gammal projektidé, som skall utprövas och förhoppningsvis igångsättas, är ett mobilt seniorprogram med sociokulturell vinkling. Tanken är att en mobil filmvisningsmodul skall sändas till regionens (inledningsvis Helsingfors), seniorhem och äldreboenden, för att visa kvalitativ ny och gammal film för seniorerna. Modulen är enkel och består av en informatör, filmduk, digitalprojektor, spelare och ljudsystem. Under våren sammansätts ett filmprogram omfattande tio filmtitlar, informatören gör sedan upp ett tidsschema med de olika boendeorganisationerna. Detta gärna i samarbete med SPF och Folkhälsan. Produktionslinje För föreningens standardutbud, som Saftsalonger, Musikklubbar, Författarfika, Rådtorg och Filmkvällar kommer färdiga block inkluderande produktion, marknadsföring och resultat produceras i samarbete med Helsingfors stads kulturcentral. Övriga evenemang som vuxenteaterproduktioner, konserter, dagisfilm med mera skapas under insyn av Luckans Kulturgrupp och Produforum. För mindre etablerade verksamheter och experimentella program samarbetar Luckan och de övriga involverade följande Luckans kontraktsregler. För helt utomstående program finns möjlighet att hyra våra lokaliteter för en modest summa. Som en ny aktivitet inom ramen för Luckans medverkan i Produforum viks Verandan för Sydväst kulturproducentlinje under en bestämd tid under aktiv säsong. Avsikten är att studeranden får under ledning av proffs producera kulturprogram. Nordisk dimension Precis som tidigare kommer det att visas nordisk film för vuxna och nordisk teater för barn. Med nordisk menas här något härstammande ur ett annat nordiskt land än Finland. Luckan anhåller om att samproducera en teaterpjäs som ska åka på turné i minst två nordiska länder under 2008 / Teaterprojektet kallat Sodom bygger på en novell av svensk-amerikanen Larrie Griffis, vars handling växlar mellan nutid i Finland och en fiktiv forntida biblisk sagovärld. Den unge mannen Petteri, osäker i sin identitet, sexualitet och samhällsroll, kastas in i en mardrömsvärld där stränga traditioner, förföljelser och rädsla blir realiteter. Petteris drömmar beskriver kvinnan Sarajs kamp för överlevnad och hopp om räddning i ett skrämselsamhälle där rädslan för traditionsbrytande beteenden övergått till hat, förakt och våld. Men mest av allt handlar den kommande pjäsen Sodom om människans tro på kärleken och dess helande kraft som universallösning på alla människotillmakade problem. Projektet förväntas starta i januari 2008 för att pågå fram till sommaren 2009, då den spelats både i Finland och Sverige för allmänheten, samt i finländska gymnasieskolor på beställning. 11

12 Projektet administreras av Luckan i huvudstadsregionen r.f., i nära samarbete med Helsingfors stads kulturcentral och Produforum plattform för fria konstgrupper. För produceringen och genomförandet av pjäsen anhåller föreningen om euro från Kulturkontakt Nord. Förnyad teknik Under sommaren 2007 lades ett nytt golv på Verandan, men behovet av teknisk förnyelse är stort. Luckans teknik används av många aktörer och slits fort. I och med att tekniken ständigt förbättras ställs höga krav på användaren. För att vara i tiden behöver Luckan 2008 införskaffa ett mobilt ljussystem samt helt ny audiovisuell presentationsteknik (budgeten ännu öppen). Utställningar Luckans utställningsutrymme renoverades under 2007, och har under hösten visat två olika utställningar. Under 2008 ska varje säsong (vår / höst) innehålla minst två kvalitativa utställningar. Luckan, som här inte ska jämföras med ett regelrätt galleri, föredrar utställningar som utöver det rent konstnärliga ger ett socialt mervärde. (Till exempel en fotoutställning med intervjuer, en akvarellutställning gjord av ett kulturcenter i tredje världen eller en kvinnofridsutställning gjord av Amnesty osv.) Planering och utvärdering Under föregående år startades en referensgrupp, nu kallad Kulturgruppen, för Luckans programverksamhet och producent. Kulturgruppen sammankommer fyra gånger om året för att agera bollplank och rådgivare för kultur- och programverksamheten. Gruppen består av representanter från kultur- och föreningsfältet och fortsätter sitt uppdrag Samproducent Luckan fortsätter fungera som samproducent med andra aktörer från kulturfältet. Detta märks 2008 främst i produktionsarbeten som grafisk layout, inhandlande och skapande av webbplatser, marknadsföringsstrategi och utpostning av material. I viss mån sköter Luckan också översättningar till finska och engelska åt våra samarbetspartners. Synlighet och marknadsföring vad gäller program Luckans kultur- och programverksamhet annonserar 2008 främst i Hufvudstadsbladet, Metro, Studentbladet och Six Degrees. Andra medier används efter behov. En annonsplan görs upp årligen. Luckan, till skillnad från många andra kulturaktörer, kan inte ha säsongsprogram i tryckformat. Istället fortsätter föreningen 2008 att sända ut sitt program månadsvis. Som allservicecenter kommer ständigt nya händelser med kort varsel, och genom månadsprogram kan även dessa 12

13 evenemang få spridning i tryckformat över regionen. Luckans webbsidor visar dock ett sex månaders utdrag för programverksamheten. Utöver månadsprogram ritar, trycker och kopierar föreningen posters och flyers för sina och andras evenemang samt bygger hemsidor. Operativ ansvarsperson är Karl Norrbom 7.2 INFORMATIONSTJÄNSTEN Allmän rådgivning och kundservice Luckans Informationstjänst betjänar kunderna med information på bred bas från olika samhällsområden, omspännande allt från kommunal och statlig service till tredje sektorns aktiviteter och tjänster. Information till allmänheten sker genom kundservice i centret, per telefon och e-post samt genom att systematisera och uppdatera information i databaser för presentation på webben. Ett nytt telefonsystem kommer att införas vilket underlättar och effektiverar infon och shopens arbete. I centret systematiseras och presenteras tryckt information på broschyrhyllor och anslagstavlor. Betjäningen och informationsservicen är personlig och avsikten är att koncentrera servicen till att leda kunden rätt och ge upplysning via webben - hjälp till självhjälp. Utöver kundservicen arrangerar Informationstjänsten också evenemang med uppgiften att fördjupa informationen om aktuella frågor, synliggöra svensk service och olika yrkesgrupper som erbjuder service på svenska. Vår breda språkkompetens en värdefull tillgång. Informationstjänsten sammanställer och sänder veckovis ut pressmeddelanden till media och informationsbrev till enskilda personer om Luckans samlade kulturutbud. Substansen utarbetas i samarbete med Luckans kultur- och programverksamhet, utvecklingsprojekten samt Luckans Shop. Likaså ansvarar informationstjänsten för utskick av månadsprogram och utställningsvitrinerna i Kampen passagen. Luckan erbjuder och ansvarar för en tidningshörna med alla svenska dagstidningar och ett stort antal svenska tidskrifter som utkommer i Svenskfinland. Informationstjänsten sköter om bokningarna av de fyra datorer som finns i centret och som under öppettiderna fritt kan användas av kunderna (45 min/person/dag). Dessa används dagligen och behovet och efterfrågan av flera kunddatorer är stor. Målet är att införskaffa 2 nya kunddatorer inkl. programvara under Bokbytarhyllan, fortsätter som en serviceform också under följande verksamhetsår. Kontaktcentret (medborgarkontor) i samarbete med städernas informationsansvariga fortsätter att utformas. Att kunna starta ett pilotprojekt är målet. Broschyrhyllor och skyltning Broschyrhyllorna kommer att vidareutvecklas. Precisering av skyltning för dessa är aktuellt. Möjligheter om en gemensam elektronisk skyltning med Lippupiste utreds. Detta skulle synliggöra och lyfta upp Luckans program och utbud på ett bättre sätt än tidigare. Samarbete med shopen Avsikten är att ytterligare aktivera samarbetet och integrationen med shopen, dvs bättre kännedom om biljettförsäljning /Lippupiste, utbudet av skivor och böcker samt över Luckans evenemang. För att effektivera kommunikationen övergår shopen och info till ett gemensamt e- post konto. Det nya telefonsystemet innefattar även ett gemensamt telefonnummer. 13

INNEHÅLL. 1. Allmänna riktlinjer för verksamheten sid 3 1.1 Föreningens syfte och Luckans verksamhetsidé sid 3

INNEHÅLL. 1. Allmänna riktlinjer för verksamheten sid 3 1.1 Föreningens syfte och Luckans verksamhetsidé sid 3 INNEHÅLL 1. Allmänna riktlinjer för verksamheten sid 3 1.1 Föreningens syfte och Luckans verksamhetsidé sid 3 2. Värderingar, vision och tyngdpunktsområden sid 3 2.1 Värderingar sid 3 2.2 Vision sid 4

Läs mer

Föreningen Luckan r.f. VERKSAMHETSPLAN 2006

Föreningen Luckan r.f. VERKSAMHETSPLAN 2006 Föreningen Luckan r.f. VERKSAMHETSPLAN 2006 1. ALLMÄNNA RIKTLINJER FÖR VERKSAMHETEN 1.1 Föreningens syfte och Luckans verksamhetsidé Föreningen Luckan r.f. är grundad i december 2000. De grundande föreningarna

Läs mer

ÅRSRAPPPORT 2014 - Föreningen Luckan r.f. Föreningsreg: 181.018, FO-nummer: 1637159-4

ÅRSRAPPPORT 2014 - Föreningen Luckan r.f. Föreningsreg: 181.018, FO-nummer: 1637159-4 UTKAST TILL ÅRSRAPPORT. OMBRYTS OCH BILDSÄTTS EFTER VÅRMÖTET I APRIL /KN ÅRSRAPPPORT 2014 - Föreningen Luckan r.f. Föreningsreg: 181.018, FO-nummer: 1637159-4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Överblick sid 2 2.

Läs mer

Föreningen kan också utan att sträva efter vinst bedriva biljettförmedling till evenemang som främjar föreningens syfte.

Föreningen kan också utan att sträva efter vinst bedriva biljettförmedling till evenemang som främjar föreningens syfte. Verksamhetsberättelse 2014 Föreningen Luckan r.f. Föreningsregistret: 181018 FO-nummer: 1637159-4 ALLMÄNT OM LUCKAN Föreningens syfte är att främja svenskspråkig samhällelig och kulturell verksamhet i

Läs mer

Innan mötet gav Greta Storlund och Anki Hellberg-Sågfors en presentation över kulturforum och kulturpost för styrelsen.

Innan mötet gav Greta Storlund och Anki Hellberg-Sågfors en presentation över kulturforum och kulturpost för styrelsen. Innan mötet gav Greta Storlund och Anki Hellberg-Sågfors en presentation över kulturforum och kulturpost för styrelsen. Närvarande: Henrik Wolff (ordförande) Maria Björnberg Enckell Monica Martens-Seppelin

Läs mer

VERKSAMHETS- OCH UTVECKLINGSPLAN ÅR 2013 SVENSKA STUDIECENTRALEN Bemötande inkluderande - lärande

VERKSAMHETS- OCH UTVECKLINGSPLAN ÅR 2013 SVENSKA STUDIECENTRALEN Bemötande inkluderande - lärande Godkänd av Svenska studiecentralens direktion 21.2.2013 VERKSAMHETS- OCH UTVECKLINGSPLAN ÅR 2013 SVENSKA STUDIECENTRALEN Bemötande inkluderande - lärande Innehåll 1. Mission, värdegrund och vision 1.1

Läs mer

Personlig assistanspool i Svenskfinland

Personlig assistanspool i Svenskfinland Personlig assistanspool i Svenskfinland Slutrapport FDUV, Folkhälsan, Finlands Svenska Handikappförbund och Kårkulla samkommun 12.10.2009-28.02.2010 Eva-Maria Kankainen INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 1.Bakgrund

Läs mer

karriärvägledning.se.nu

karriärvägledning.se.nu karriärvägledning.se.nu Sammanfattning & goda exempel Utbildningsdepartementet SOU 2001:46 Sammanfattning Sammanfattning av huvudbetänkandet karriärvägledning.se.nu (SOU 2001:45) Samhällets syn på kvalifikation,

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN BODENS KOMMUN

BIBLIOTEKSPLAN BODENS KOMMUN BIBLIOTEKSPLAN BODENS KOMMUN INNEHÅLL INLEDNING... 3 OMVÄRLDSANALYS AV KOMMUNEN... 3 Geografiskt läge... 3 Befolkning och boende... 3 Arbete och näringsliv... 4 Kulturliv och kulturinstitutioner... 4 Hälsovård

Läs mer

Kulturplan för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 2013-2015

Kulturplan för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 2013-2015 Kulturplan för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 2013-2015 Innehåll Inledning 2 Sjuhärads Profil 3 Strategi 4 Plan för kulturutveckling 6 Generella perspektiv 6 Långsiktiga mål 8 Kortsiktiga mål

Läs mer

Steg för steg S10932. Slutrapport

Steg för steg S10932. Slutrapport Steg för steg S10932 Slutrapport 1 INNEHÅLL 1. CENTRALA UPPGIFTER 2. SAMMANDRAG 3. LEDNING, ADMINISTRATION OCH SAMARBETE 4. BAKGRUND, MÅL OCH MÅLGRUPP 5. VERKSAMHET OCH BEDÖMNING AV MÅLUPPFYLLELSEN 5.1

Läs mer

KULTURPOLITISK STRATEGI FÖR LUNDS KOMMUN

KULTURPOLITISK STRATEGI FÖR LUNDS KOMMUN KULTURPOLITISK STRATEGI FÖR LUNDS KOMMUN Handlingsplan 2010-2013 Beslutad i kommunstyrelsen 2010-02-03 2 Bakgrund I februari 2008 antog kommunfullmäktige en kulturpolitisk strategi för Lunds kommun. Samtidigt

Läs mer

YA-delegationen arbetar inom ett nytt fält. Yrkesintroduktionsanställningar

YA-delegationen arbetar inom ett nytt fält. Yrkesintroduktionsanställningar 2015-04-25 U2014:07/2015/9 Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar (YA) U 2014:07 Årlig arbetsredogörelse för Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar

Läs mer

1 Inledning. Svenska kulturfondens övergripande mål är:

1 Inledning. Svenska kulturfondens övergripande mål är: VERKSAMHETSPLAN 2013 1 1 Inledning Uppdraget. Svenska kulturfonden grundades 1908 och består idag av ca 480 fonder, tillkomna genom testamenten och gåvor från privatpersoner, samfund och företag. Svenska

Läs mer

Handbok i i cultural planning. Att fånga platsens själ

Handbok i i cultural planning. Att fånga platsens själ Handbok i i cultural planning Att fånga platsens själ H a n d b o k i c u l t u r a l p l a n n i n g Att fånga platsens själ Sveriges Kommuner och Landsting Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm Tfn 08-452

Läs mer

Programmet Lokala Servicelösningar

Programmet Lokala Servicelösningar Bilaga 2 Programmet Lokala Servicelösningar Projektpresentation 2012-01-26 Innehåller en sammanställning av den projektpresentation som presenteras via karta på Tillväxtverkets webbsida. Senast ändrad

Läs mer

Vägledning Comenius 2013

Vägledning Comenius 2013 Vägledning Comenius 2013 Comenius partnerskap kontaktseminarium förberedande besök Comenius partnerskap är en av flera möjligheter att samarbeta internationellt för förskolor, grundskolor och gymnasieskolor.

Läs mer

Verksamhetsplan med budget 2015

Verksamhetsplan med budget 2015 2015-03-30 Km 74/2015 Verksamhetsplan med budget 2015 Örebro kommun Beslutad i 2015-04-15 Innehållsförteckning 1 Förslag till beslut... 3 2 Förvaltningschefens bedömning... 4 2.1 Verksamhetens styrkor

Läs mer

NYA PENGAR TILL DET NYSKAPANDE

NYA PENGAR TILL DET NYSKAPANDE NYA PENGAR TILL DET NYSKAPANDE en modell för Kulturbryggans mäklarverksamhet Slutrapport 2013-06-17 NYA PENGAR TILL DET NYSKAPANDE en modell för Kulturbryggans mäklarverksamhet INNEHÅLL SAMMANFATTNING

Läs mer

Vägledning Grundtvig 2013. Partnerskap Förberedande besök Kontaktseminarier

Vägledning Grundtvig 2013. Partnerskap Förberedande besök Kontaktseminarier Vägledning Grundtvig 2013 Partnerskap Förberedande besök Kontaktseminarier 1 Innehållsförteckning till Vägledning för ansökare inom Grundtvig I. Första steget till internationellt samarbete s. 4 1. Hur

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN ÅLAND. visitaland.com. Visit Åland

VERKSAMHETSPLAN ÅLAND. visitaland.com. Visit Åland VERKSAMHETSPLAN ÅLAND visitaland.com Visit Åland 2011 INNEHÅLL 1. INLEDNING... 1 2. VISIT ÅLANDS HUVUDUPPDRAG: DESTINATIONSMARKNADSFÖRING... 2 3. TURISMENS BETYDELSE OCH UTVECKLING... 3 3.1. Ålands turismutveckling...

Läs mer

skapande skola en första uppföljning

skapande skola en första uppföljning skapande skola en första uppföljning Statens kulturråd 2009 Dokumentation och forskarsamtal är utförda av Amelie Tham, Ord, Ljud och Bildbyrån Statens kulturråd, Box 27215, 102 53 Stockholm Besök: Borgvägen

Läs mer

Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation

Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation Innehållsförteckning 1 Kommunikationsinsatser... 2 2 Utlysning Ungas innovationskraft idéer, koncept och modeller... 5 3 Mikrofinansiering ALMI

Läs mer

Det tvåspråkiga Helsingfors

Det tvåspråkiga Helsingfors Det tvåspråkiga Helsingfors Utredning om tvåspråkigheten och åtgärdsförslag Arbetsgruppen för ett tvåspråkigt Helsingfors 8.1.2015 Innehåll Inledning 1 1. Språkliga rättigheter 4 2. Den svenskspråkiga

Läs mer

Svensk äldrevård- framtidens exportvara

Svensk äldrevård- framtidens exportvara SWECARE FOUNDATION STOCKHOLM Svensk äldrevård- framtidens exportvara Identifiering av det svenska erbjudandet för framtida exportmöjligheter Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 4 2.1

Läs mer

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012 SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN Juni 2012 1 Slutrapport Invånardialog i Kungsbacka kommun Innehåll Innehåll 1 1. Förord 3 2. Introduktion 4 2.1. Målbilder 5 2.2. Uppdragets olika faser 6

Läs mer

Region Skånes strategiska arbete med integrations- och mångfaldsfrågor: Aktörskartläggning

Region Skånes strategiska arbete med integrations- och mångfaldsfrågor: Aktörskartläggning Region Skånes strategiska arbete med integrations- och mångfaldsfrågor: Aktörskartläggning Jonas Hugosson, Erik Åstedt, Peter Kempinsky Kontigo AB, 2012-08-20 Innehåll Innehåll... 2 1 Inledning... 4 1.1

Läs mer

VERKSAMHETS- OCH EKONOMIPLAN 2004-2007

VERKSAMHETS- OCH EKONOMIPLAN 2004-2007 VERKSAMHETS- OCH EKONOMIPLAN 2004-2007 1. Målsättningar 1.1. Åbo Akademis mission Åbo Akademis styrelse antog vid sitt möte 25.3.2002 följande allmänna målsättning : a. Åbo Akademis verksamhetsidé: svenskt

Läs mer

KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008

KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008 KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008 1(197) inkl bil INNEHÅLL FÖRORD... 7 INTRODUKTION TILL KULTURRÅDETS VERKSAMHET... 10 RESULTATREDOVISNING... 13 Kulturrådets verksamhet i sammanfattning 2008... 13 Verksamhetsgren

Läs mer

Individuellt anpassad vägledning och stöd för att starta och driva företag

Individuellt anpassad vägledning och stöd för att starta och driva företag Individuellt anpassad vägledning och stöd för att starta och driva företag Utredning och förslag angående etablering av tjänsten Nystartskontoret från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Nutek och Skatteverket

Läs mer