1. Allmänna riktlinjer för verksamheten Föreningens syfte och Luckans verksamhetsidé Värderingar, vision och tyngdpunktsområden 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1. Allmänna riktlinjer för verksamheten 3. 1.1 Föreningens syfte och Luckans verksamhetsidé 3. 2. Värderingar, vision och tyngdpunktsområden 3"

Transkript

1

2 INNEHÅLL 1. Allmänna riktlinjer för verksamheten Föreningens syfte och Luckans verksamhetsidé 3 2. Värderingar, vision och tyngdpunktsområden Värderingar Vision Strategiska tyngdpunktsområden för år Personal 6 4. Ekonomi och finansiering 7 5. Organisation och ledning 8 6. Marknadsföring och kommunikation 8 7. Luckans verksamhetsområden Kultur- och programverksamhet Informationstjänsten Upprätthållande och behov av utveckling av webbtjänsterna Ungdomsinformationstjänsten Ung Info Försäljnings- och förmedlingsverksamhet Utvecklings- och samarbetsprojekt Ungdomsprojekt Utvecklingsprojektet Ung Info fortsätter Samarbetsprojekt Kulturprojekt Kulturutvecklingsprojektet Produforum fas Teaterutbytesprojekt Sodom Gemensam svensk servicekatalog IT-rådgivningsverksamhet RAY-projektet BRIDGE Samarbete med de övriga Luckorna Utvärdering och kvalitetsuppföljning av Luckans verksamhet Budget 22 2

3 1. ALLMÄNNA RIKTLINJER FÖR VERKSAMHETEN 1.1 Föreningens syfte och Luckans verksamhetsidé Föreningen Luckan r.f. är grundad i december De grundande föreningarna och samfunden utgörs av fem medlemsorganisationer: Föreningen Konstsamfundet, Samfundet Folkhälsan, Svenska Studieförbundet, Sydkustens landskapsförbund och Understödsföreningen för Svenska Kulturfonden. Föreningen och Luckan, som verksamhetsform har fastställt sin uppgift enligt följande: Föreningens syfte är att främja svenskspråkig kulturell och samhällelig verksamhet i huvudstadsregionen samt uppmuntra till motsvarande verksamhet på andra orter i Svenskfinland. Luckan är en svensk allmännyttig, ideell institution som upprätthåller ett allfinlandssvenskt informations- och kulturcentrum i huvudstadsregionen. Luckan vill på olika sätt stärka den finlandssvenska identiteten och kulturen. Luckan fungerar som ett visitkort för Svenskfinland, genom att synliggöra den rika finlandssvenska kulturfloran och i form av mångsidig informationstjänst även över språkgränserna, med fokus på huvudstadsregionen. Verksamheten inbegriper även försäljningsverksamhet. 2. VÄRDERINGAR, VISION OCH TYNGDPUNKTSOMRÅDEN 2.1 Värderingar Luckans verksamhet baserar sig på följande värderingar: Svensk service Främja och stärka den svenska servicen inom området information och kultur med fokus på huvudstadsregionen samt hela Svenskfinland Servicevilja och tolerans Servicevilja innebär aktivt hänsynstagande till kundernas och Luckans olika målgruppers önskemål och behov. Vi värdesätter alla kunder likvärdigt och ser olikheter som en styrka. Öppenhet Öppenhet innebär växelverkan och koordinering, aktivt deltagande och samarbete samt nätverksbildning. Med öppenhet avses transparens vad gäller insyn i Luckans mångsidiga verksamhet och i syfte att stärka förtroendet speciellt med tanke på Luckans många finansiärer och understödare. Luckan är en svensk träffpunkt och ett forum för många olika aktörer. Öppenheten är viktig och målet är att både kunder/publik och organisationer skall känna att Luckan är deras eget kontaktforum. Ekonomisk stabilitet och hållbarhet Luckans verksamhet står på en stadig ekonomisk grund och resurserna används på ett effektivt och genomtänkt sätt med hänsyn till målgruppernas behov samt Luckans olika verksamhetsområden. 3

4 Utvecklingsanda Utvecklingsanda innebär en förmåga att ständigt förbättra och utveckla Luckans verksamhet, ha beredskap att reagera på förändringar i samhället, ha förmåga att finna nya lösningar och att ta till sig nya avgörande kunskaper, nischer och verksamhetsformer. 2.2 Vision Luckan är en etablerad svensk institution i stadskärnan med en tillräcklig, fast bemanning som står på en stadig ekonomisk grund, och som klarar av att betjäna invånarna i hela huvudstadsregionen. Luckan har de förutsättningar som behövs för att svara på de många behov och utmaningar, som förväntas av ett modernt, vitalt informations- och kulturcentrum. Städerna i regionen upplever Luckan som en adekvat aktör vad gäller förmedling av svenskspråkig medborgarservice - samlad telefon, invånar- och Internetservice - för huvudstadsregionens svenskspråkiga befolkning. Årligt statsundersunderstöd erhålls för den ordinarie verksamheten. Luckan fungerar även fortsättningsvis som en viktig aktör vad gäller att koordinera olika former av utvecklings- och samarbetsprojekt i regionen och Svenskfinland samt i förlängningen fungerar, som en adekvat plattform för olika former av nordiska aktiviteter och även för Europeiska samarbetsprojekt. 2.3 Strategiska tyngdpunktsområden för år 2008 Utgångspunkt: Luckan utvecklar och producerar sina tjänster i växelverkan med Luckans många samarbetsparter och med de som använder tjänsterna. Luckans övergripande tyngdpunktsområden kommer att vara följande: I. STABIL EKONOMI OCH ÖKAD OFFENTLIG FINANSIERING Att bredda finansieringsbasen med fokus på den offentliga finansieringen, för att trygga en tillräcklig och högklassig service för Luckans många kunder och samarbetsparter. Att skapa en stabil finansieringsbas i form av kontinuerliga bidrag från fonder och stiftelser samt årliga kontinuerliga verksamhetsunderstöd från kommuner och statliga verk för att kunna erbjuda adekvat service för invånarna i huvudstadsregionen. Utmaningen är att utvidga den offentliga finansieringen för Luckan i form av kontinuerliga verksamhetsunderstöd samt stats- och projektbidrag från statliga myndigheter samt utökad finansiering från städerna inom huvudstadsområdet främst för ändamålet finlandssvenskt kontaktcenter och informationstjänster. Handlingsplan: För utökad kommunal finansiering, start av pilotprojekt för utveckling av svenskt kontaktcenter i samarbete med städernas informationsansvariga samt kommunala bidrag för unginfo; köptjänst med Helsingfors stad samt årsbidrag från Vanda, Esbo och Grankulla stad. För utökad statlig finansiering, statsbidrag från UVM och länsstyrelsen för informations-, kulturoch ungdomsverksamhet, ESF-anslag för perioden Bidrag utreds att erhållas från Nylands förbund och TE-centralen. Ansvarig, verksamhetsledaren. 4

5 II. MEDBORGARSERVICE Att förbättra medborgarservicen för olika målgrupper i regionen: 1) utreda start av ett medborgarkontor/finlandssvenskt frontoffice kontor, 2) förbättra servicen för invandrare och utlänningar i regionen genom projektet bridge samt 3) utveckla ungdomsrådgivningen genom att erhålla en ungdomsinformatör på heltid Att kunna inleda ett pilotprojekt i samarbete med städerna för utveckling av ett svenskt medborgarservicekontor för hela huvudstadsregionen Handlingsplan (medborgarservicekontor): Se punkt I, ansvarsperson verksamhetsledaren. Att kunna starta integreringsprojektet Bridge, som en fortsättning på aktiviteten Ny i stan Handlingsplan (integrering): Andra året i rad har en anhållan riktats till RAY för att kunna inleda projektet. Detta eftersom målgruppen dagligen besöker Luckan och behöver olika former av tjänster som Luckan idag saknar resurser för att kunna erbjuda. Ansvarsperson, Karl Norrbom. Att utveckla ungdomsrådgivningen samt främja samarbetet mellan Sandels och Luckan genom att erhålla en ungdomsinformatör på heltid (i form av köptjänstavtal med Helsingfors stads ungdomscentral) Handlingsplan (ungdomsinformatör): Se punkt I., Ansvarsperson verksamhetsledaren och ungdomsinformatören. III. BÄTTRE SAMORDNING OCH PROFILERING Att effektivisera nätverket och bättre samordna Luckorna och deras behov i hela landet Handlingsplan: 1) Förbättrad kommunikationen i form av gemensam grafisk profil på webben. 2) Projektet Produforum är ett redskap i arbetsprocessen, där åtminstone en del av Luckorna medverkar aktivt. 3)Utreda möjligheter till riksomfattande statlig finansiering som kommer alla Luckor till godo. Ansvarsperson verksamhetsledaren i samråd med de andra Luckornas verksamhetsledare. Att göra en medveten marknadsföringssatsning för att profilera Luckan även över gränserna med fokus på de nordiska länderna, särskilt Sverige Då Luckan allt mer agerat ansikte utåt för det svenska i Finland, bör en utredning om utvecklingen samt en marknadsföringssatsning på fältet genomföras Få människor utanför Finland, och framförallt utanför Norden, känner till Svenskfinland och finlandssvenskarna. Luckan berättar ständigt för nya utländska kunder om den finlandssvenska minoriteten, dess kultur och samhälle. I förlängningen närmas ambitionen till medverkan i minoritetssammankomster och presentationsseminarier globalt. Luckans avsikt är helt enkelt att lyfta fram Svenskfinland för nya kunder och samarbetsparter utanför den egna gruppen samt höja kunskaperna om vår kultur och historia över gränserna. Detta stöder minoritetens och språkets överlevnad i Finland i framtiden Handlingsplan: Under året kommer en försiktig satsning att göras i form av reklam i medier som flygbolags- och resetidningar. I samarbete med andra svenskspråkiga aktörer och organisationer vill man väcka en nyfikenhet för den rika finlandssvenska kulturfloran. Ansvarsperson Karl Norrbom 5

6 IV. GEMENSAM KULTURSATSNING I SVENSKFINLAND Att medverka i arbetet med att utarbeta regionala kulturutvecklingsstrategier via projektet Produforum, så att de betjänar hela Svenskfinlands kulturfält (som ett led i KSSR-arbetet vad gäller utformning av regionala kulturstrategier) och stöder Luckornas utvecklingsarbete Handlingsplan: Den nya ESF-handlingen (period ), som riktas till länsstyrelsen i Södra Finlands län, inbegriper denna målsättning. Ansvarsperson verksamhetsledaren och projektkoordinator V. UTARBETA EN UTVECKLINGSSTRATEGI FÖR LUCKANS BILJETTFÖRSÄLJNING Handlingsplan: Utreda vilka investeringar och satsningar som borde göras för att effektivisera biljettförsäljningen. Ansvarsperson, Maria Landers. 3. PERSONAL Luckan har en bemanning för den ordinarie verksamheten som består av följande; en verksamhetsledare, en kulturproducent, en kundansvarig samt en försäljnings- och informationsassistent. I samarbete med Helsingfors stad är avsikten den att Luckan har en heltidsresurs för ungdomsinformations- och rådgivningsverksamheten from Via Helsingfors stads kulturcentral erhålls sysselsättningsstöd personal dels för projektet Produforum (en assistent), dels för Luckans programverksamhet på Verandan (teknisk assistent på deltid i samarbete med Sandels och Rastis i Nordsjö). Projektpersonal Produforum: En ekonomiskt ansvarig planeras nyanställas för Luckan och projektet Produforum för en bestämd tid. Projektledare Hellberg-Sågfors anställning fortsätter. Regionala projektkoordinatorer nyrekryteras för projektet. Detta ifall ESF-finansiering beviljas Bridge: Ifall integreringsprojektet Bridge förordas, rekryteras 1-2 projektanställda. Ungdomsprojekt: Ifall ungdomsprojektet Allt är möjligt ett samarbetsprojekt mellan Luckan och Sandels beviljas understöd, anställs en projektperson på deltid för uppgiften. Luckans kundservice är öppen sex dagar i veckan. Utöver detta arrangeras program under såväl morgnar, kvällstider som veckoslut. Timhjälp anlitas vid behov och i den mån budgeten tillåter i form av webbassistans samt för biljettförsäljning och övriga tekniska behov under helger och kvällar. Luckan kommer fortsättningsvis att utveckla samarbetet med högskolorna och arbetskraftsbyråerna i regionen för att kunna erhålla goda praktikanter som extra personalresurs under terminerna. De veckovisa personalmötena fortsätter och kompletteras av längre planeringsdagar. Ett två dagars planeringsseminarium arrangeras i juni, då höstterminens verksamhet utformas samt den övriga årliga verksamheten utvärderas. 6

7 De olika funktionerna och serviceformerna i kundbetjäningen integreras ytterligare. Målet är att Luckans personal, som har hand om kund- och informationstjänst, klarar av alla de dagliga rutinerna, dvs. försäljning, uppdatering av webbsidor m.m. Alla Luckan-funktioner och arbetsrutiner finns samlade i manualen, Ny på Luckan. Luckans personal deltar i minst två fortbildningsdagar under året. Luckan stöder att motionera genom tillgång till motionsbiljetter vid gymcentret Move i Kampen. Personalhälsovården sköts av Diacor. För att motivera och stimulera till resultat och eget initiativ så kan personalen erhålla sk. bonustillägg. Detta om personalen lyckas erhålla betydelsefulla ekonomiska stöd eller övriga goda resultat som gagnar Luckans verksamhet och utveckling. En helhetsutvärdering av Luckans verksamhet utförs, som bidrar till vägkost för utvecklingen av verksamheten och förbättring av kvaliteten vid Luckan. Avsikten var att utföra denna utvärdering redan under tidigare år, men tiden och resurserna har inte räckt till för att verkställa ambitionen. 4. EKONOMI OCH FINANSIERING Den finansieringsbas, som påbörjats 2006 och består av en sk. trestegsmodell (privata, offentliga och kommersiella medel och understöd), förädlas ytterligare. Målet är att Luckans basverksamhet, dvs. försäljning, kultur/programverksamhet, informationstjänst samt administration och kansliutgifter skall kunna täckas med hjälp av kontinuerliga bidrag från såväl det privata kapitalet som den offentliga sektorn. Ett långsiktsmål är att den offentliga finansieringen (på kontinuerlig bas, icke projektfinansiering) inom tre år utgör minst 35%. Speciellt kommer Luckan att fortsätta arbeta med att kunna erhålla verksamhetsstöd från städerna i huvudstadsregionen, speciellt för verksamheten finlandssvenskt medborgarkontor/kontaktcenter. Även flera sponsorer söks i egenskap av sk. fadderföretag och organisationer. Sk. årliga avtal uppgörs med fadderföretagen, som erhåller vissa fördelar och erbjuds synlighet på webben, annonser och i Luckans olika programblad. Luckans verksamhet har utvecklats under de senaste åren bl.a. pga av Luckans många olika utvecklingsprojekt, vilket har lett till att föreningens ekonomiska administrativa rutiner har ökat märkbart. Luckan behöver införa ett nytt arrangemang vad gäller föreningens ekonomiförvaltning Projektfinansiering kommer förhoppningsvis att kunna erhållas från länsstyrelsen för ungdomsprojektet - Allt är möjligt, för Luckans IT-rådgivningsverksamhet, för kulturutvecklingsprojekten, Produforum (ESF-projekt för perioden ) och ett nytt Nordiskt teaterprojekt samt för det planerade integrationsprojektet, Bridge, som riktar sig till invandrare och utlänningar i regionen. Bidragsgivarna erhåller regelbunden rapportering om Luckans verksamhet och planer samt har tillgång till alla adekvata dokument via den interna dokumentportalen för Luckans finansiärer och styrelsemedlemmar. Projektet Produforum har sin egen hemsida med alla handlingar tillgängliga följande god ESF-praxis. 7

8 5. ORGANISATION OCH LEDNING Luckan leds av en styrelse som består av ordförande, viceordförande och minst 4 och högst 6 andra ordinarie ledamöter samt för dessa ständiga ersättare. Styrelsen väljs i samband med föreningens höstmöte. Som sekreterare för styrelsen fungerar Luckans verksamhetsledare. Den operativa verksamheten leds av verksamhetsledaren. Luckans instruktion kompletterar föreningens stadgar. Styrelsen fokuserar sitt arbete på ekonomi och strategisk planering. Expertgruppen, som inledde sitt arbete år en referens- och substansgrupp med fokus på Luckans program och kulturverksamhet - kompletterar styrelsens arbete i form av innehållsplanering samt uppföljning och utveckling av verksamheten. Referensgruppen, som numera kallas för kulturgruppen, sammanträder ca 2 gånger per termin och leds av specialplanerare Nina Gran. Projektet Produforum har sin givna styrgrupp (som leds av verksamhetsledaren) samt regionala referensgrupper. Det planerade RAY-projektet kräver också sin ledningsgrupp. Verksamheten Unginfo har också sin egen referensgrupp. 6. MARKNADSFÖRING OCH KOMMUNIKATION Luckan har utformat en plan för sin informations- och kommunikationsstrategi. Luckan har ett avtal med HBL som ger en betydelsefull rabatt på annonser. Annonserna kompletteras med gratis puffar i dagboken och i agendan. Andra tidningar Luckan väljer att synas i är bl.a. Metro, och för ungdomsaktiviteterna tidningen Papper, Elev- och Studentbladet samt Six degrees och Metro. Vid behov annonserar Luckan även i andra medier, i teatrarnas programblad och i studentkalendrar. Man arbetar målgruppsinriktat och tar i beaktande de medier och e- postningslistor som riktar sig till specifika kundgrupper för evenemang och aktiviteter. Speciellt aktiviteten Rådtorget, som varje gång bjuder på bestämda teman, kräver fokuserad målgruppsinriktad marknadsföring. Luckan fortsätter med gemensam annonsering i sk. specialtidningar och kataloger (med liten distribution) enligt samma modell som år 2007, dvs. Man delar på kostnaderna och Luckan Raseborg har hand om annonsplanering och fakturering. Varje vecka sänder Luckan ut pressinfo till alla svenska medier samt via Luckans infolista, som består av personer som önskar den veckovisa informationen om Luckans verksamhet. Ett månadsprogram distribueras brett i regionen till bibliotek, kulturcentraler, läroinrättningar, organisationer m.m. Flyers, broschyrer, kort och affischer trycks även upp för specifika aktiviteter, ss. film-, barn- och ungdomsprogram samt för de olika projekten m.m. Luckans webbportal är en viktig informationskanal. Luckornas gemensamma hemsida har grafiskt omarbetats under hösten i samarbete med Kulturhuset. Målet är att sidan skall vara lättare att ta till sig som besökare och profilera Luckan som en gemensam nämnare. Målsättningen är att en gemensam grafisk Luckan profil skall kunna uppnås så småningom. Ett informationsbrev, som riktar sig till Luckans många finansiärer, kommer fortsättningsvis att sändas ut terminsvis. Luckans delaktighet i de olika utvecklings- och samarbetsprojekten kräver också sina givna marknadsförings- och informationssatsningar, ss. egna hemsidor, logon, broschyrer, annonser m.m. 8

9 Ambassadör Svenskfinland Då Luckan allt mer agerat ansikte utåt för det svenska i Finland, bör en utredning om utvecklingen samt en marknadsföringssatsning på fältet genomföras Få människor utanför Finland, och framförallt utanför Norden, känner till Svenskfinland och finlandssvenskarna. Luckan i huvudstadsregionen berättar ständigt för nya utländska kunder om den finlandssvenska minoriteten, dess kultur och samhälle. Föreningen ser en potential i att marknadsföra sig själv och i förlängningen hela Svenskfinland genom en informations- och marknadsföringssatsning utanför landets gränser. Detta är en gemensam utmaning för de finlandssvenska institutionerna och här har Luckan en etablerad knowhow. Under året kommer en försiktig satsning att göras i form av reklam i medier som flygbolags- och resetidningar. I samarbete med andra svenskspråkiga aktörer tror sig Luckan kunna väcka en nyfikenhet för den rika finlandssvenska kulturfloran. I förlängningen närmas ambitionen till medverkan i minoritetssammankomster och presentationsseminarier globalt. Luckans avsikt är helt enkelt att lyfta fram Svenskfinland för nya kunder och samarbetsparter utanför den egna gruppen samt höja kunskaperna om vår kultur och historia över gränserna. Detta skulle också stöda minoritetens och språkets överlevnad i Finland i framtiden. 9

10 7. LUCKANS VERKSAMHETSOMRÅDEN 7.1 Kultur och programverksamhet Inledning Luckan är en etablerad samproducent för kultur- och evenemangsverksamhet på svenska i huvudstadsregionen, vars uppgift är att stöda, uppmärksamma och lyfta fram evenemang, idéer och aktuella teman. Föreningen besitter goda kunskaper i programproducering från start till resultat, från tanke till genomförande. Luckan är ett allserviceställe och en händelsernas plats där många saker sker på samma gång. Medan en utställning pågår i nedre våningen kan en film visas i övre våningen, samtidigt som en med Luckan samproducerad vuxenteater pågår på någon av stadens scener. Föreningens roll som kulturaktör för det svenska i regionen fortgår 2008 i och utanför de egna lokaliteterna, och i en mängd olika former. Målsättning Som producent och samproducent kommer Luckan under 2008 fortsätta genomföra och utveckla evenemang på svenska för regionens invånare. Programserier, som sedan länge visat sig fungerat bra, fortskrider emedan helt nya program kommer att utprövas och genomföras under verksamhetsåret. Under 2008 skapar och samproducerar föreningen både kulturella och sociala evenemang, först och främst riktat till svenskspråkiga målgrupper, men samarbetar även gärna med finsk-, nordiska- och engelskspråkiga producenter och målgrupper. Luckans mål är att kunna erbjuda intressanta och aktuella program för alla åldrar. Programinnehåll Som välkänt informations- och kulturcenter kommer Luckan satsa på ett brett spektra av aktiviteter. Året 2008 kommer att innehålla film, musik, teater och informationsprogram riktade till hela regionens svenskspråkiga befolkning samt andra intresserade av finlandssvensk kultur och Svenskfinland överlag. Det blir Saftsalonger (barnteater), dagisfilm, eftisfilm, barnmusikkonserter och babykafé för mindre och större barn. Klubbkvällar och verkstäder med aktuella teman för ungdomar i samarbete med Unginfo. Musikaftnar, kvalitativ nordisk och internationell film, studioteater, författarträffar, Filocafé och Rådtorg för de vuxna. Luckan kommer också fortsättningsvis att samproducera evenemang med andra kulturaktörer i regionen, och skapa program utanför våra egna lokaliteter gärna i samarbete med bl.a. Luckans kulturutvecklingsprojekt (Produforum samt Reprum). Nyheter under 2008 Utöver den nästan standardiserade produktionslinjen kommer föreningen att fungera som samproducent i en ny vuxenteater under hösten Eftersom Luckans lokaler inte fungerar särskilt väl för vuxenteater i annan form än i en begränsad studiomiljö, kommer satsningen främst att ske utanför de egna lokalerna. Den senaste höstens satsning på musikprogram i form av Akustik klubb visade sig på alla sätt vara en lyckad programserie. Luckan kommer att söka extern finansiering för ändamålet, och skapa fler tillfällen och hyra in fler etablerade gästartister under Efter testvisningar av finlandssvenska och svenska barnfilmer 2007 till privata daghem i regionen, verkar det möjligt att även visa dagisfilm för de yngre barnen. Luckan har tidigare endast visat film för eftisbarn. Ett pilotprojekt skall undersöka om möjligheter att visa kvalitativ kort barnfilm för de yngsta, samt utveckla inspirationsmaterial för barn under ledning av 10

11 dagvårdspersonal. Materialet skall användas som stöd för personalen i barnens kulturutveckling och konstfostran. Detta gärna i samarbete med Produforums planerade aktivitet i form av ambulerande kulturpedagog. Tillsammans med Helsingfors stads kulturcentral, Korander co och DOT r.f. utreds möjligheterna för genomförande av konst- och kulturmoduler för regionens svenskspråkiga daghem. En serie interaktiva konstverkstäder med professionellt spelade sagor skall besöka daghemmen. Daghemmen tilldelas även nyframtaget inspirations- och övningsmaterial, som kan användas i deras dagliga aktiviteter. Vidare erbjuds kortkurser i konstfostran och kulturpedagogik (i samarbete med Kulturcentralen), som en guldkant till de ambulerande konst- och kulturmodulerna för daghemmen. En gammal projektidé, som skall utprövas och förhoppningsvis igångsättas, är ett mobilt seniorprogram med sociokulturell vinkling. Tanken är att en mobil filmvisningsmodul skall sändas till regionens (inledningsvis Helsingfors), seniorhem och äldreboenden, för att visa kvalitativ ny och gammal film för seniorerna. Modulen är enkel och består av en informatör, filmduk, digitalprojektor, spelare och ljudsystem. Under våren sammansätts ett filmprogram omfattande tio filmtitlar, informatören gör sedan upp ett tidsschema med de olika boendeorganisationerna. Detta gärna i samarbete med SPF och Folkhälsan. Produktionslinje För föreningens standardutbud, som Saftsalonger, Musikklubbar, Författarfika, Rådtorg och Filmkvällar kommer färdiga block inkluderande produktion, marknadsföring och resultat produceras i samarbete med Helsingfors stads kulturcentral. Övriga evenemang som vuxenteaterproduktioner, konserter, dagisfilm med mera skapas under insyn av Luckans Kulturgrupp och Produforum. För mindre etablerade verksamheter och experimentella program samarbetar Luckan och de övriga involverade följande Luckans kontraktsregler. För helt utomstående program finns möjlighet att hyra våra lokaliteter för en modest summa. Som en ny aktivitet inom ramen för Luckans medverkan i Produforum viks Verandan för Sydväst kulturproducentlinje under en bestämd tid under aktiv säsong. Avsikten är att studeranden får under ledning av proffs producera kulturprogram. Nordisk dimension Precis som tidigare kommer det att visas nordisk film för vuxna och nordisk teater för barn. Med nordisk menas här något härstammande ur ett annat nordiskt land än Finland. Luckan anhåller om att samproducera en teaterpjäs som ska åka på turné i minst två nordiska länder under 2008 / Teaterprojektet kallat Sodom bygger på en novell av svensk-amerikanen Larrie Griffis, vars handling växlar mellan nutid i Finland och en fiktiv forntida biblisk sagovärld. Den unge mannen Petteri, osäker i sin identitet, sexualitet och samhällsroll, kastas in i en mardrömsvärld där stränga traditioner, förföljelser och rädsla blir realiteter. Petteris drömmar beskriver kvinnan Sarajs kamp för överlevnad och hopp om räddning i ett skrämselsamhälle där rädslan för traditionsbrytande beteenden övergått till hat, förakt och våld. Men mest av allt handlar den kommande pjäsen Sodom om människans tro på kärleken och dess helande kraft som universallösning på alla människotillmakade problem. Projektet förväntas starta i januari 2008 för att pågå fram till sommaren 2009, då den spelats både i Finland och Sverige för allmänheten, samt i finländska gymnasieskolor på beställning. 11

12 Projektet administreras av Luckan i huvudstadsregionen r.f., i nära samarbete med Helsingfors stads kulturcentral och Produforum plattform för fria konstgrupper. För produceringen och genomförandet av pjäsen anhåller föreningen om euro från Kulturkontakt Nord. Förnyad teknik Under sommaren 2007 lades ett nytt golv på Verandan, men behovet av teknisk förnyelse är stort. Luckans teknik används av många aktörer och slits fort. I och med att tekniken ständigt förbättras ställs höga krav på användaren. För att vara i tiden behöver Luckan 2008 införskaffa ett mobilt ljussystem samt helt ny audiovisuell presentationsteknik (budgeten ännu öppen). Utställningar Luckans utställningsutrymme renoverades under 2007, och har under hösten visat två olika utställningar. Under 2008 ska varje säsong (vår / höst) innehålla minst två kvalitativa utställningar. Luckan, som här inte ska jämföras med ett regelrätt galleri, föredrar utställningar som utöver det rent konstnärliga ger ett socialt mervärde. (Till exempel en fotoutställning med intervjuer, en akvarellutställning gjord av ett kulturcenter i tredje världen eller en kvinnofridsutställning gjord av Amnesty osv.) Planering och utvärdering Under föregående år startades en referensgrupp, nu kallad Kulturgruppen, för Luckans programverksamhet och producent. Kulturgruppen sammankommer fyra gånger om året för att agera bollplank och rådgivare för kultur- och programverksamheten. Gruppen består av representanter från kultur- och föreningsfältet och fortsätter sitt uppdrag Samproducent Luckan fortsätter fungera som samproducent med andra aktörer från kulturfältet. Detta märks 2008 främst i produktionsarbeten som grafisk layout, inhandlande och skapande av webbplatser, marknadsföringsstrategi och utpostning av material. I viss mån sköter Luckan också översättningar till finska och engelska åt våra samarbetspartners. Synlighet och marknadsföring vad gäller program Luckans kultur- och programverksamhet annonserar 2008 främst i Hufvudstadsbladet, Metro, Studentbladet och Six Degrees. Andra medier används efter behov. En annonsplan görs upp årligen. Luckan, till skillnad från många andra kulturaktörer, kan inte ha säsongsprogram i tryckformat. Istället fortsätter föreningen 2008 att sända ut sitt program månadsvis. Som allservicecenter kommer ständigt nya händelser med kort varsel, och genom månadsprogram kan även dessa 12

13 evenemang få spridning i tryckformat över regionen. Luckans webbsidor visar dock ett sex månaders utdrag för programverksamheten. Utöver månadsprogram ritar, trycker och kopierar föreningen posters och flyers för sina och andras evenemang samt bygger hemsidor. Operativ ansvarsperson är Karl Norrbom 7.2 INFORMATIONSTJÄNSTEN Allmän rådgivning och kundservice Luckans Informationstjänst betjänar kunderna med information på bred bas från olika samhällsområden, omspännande allt från kommunal och statlig service till tredje sektorns aktiviteter och tjänster. Information till allmänheten sker genom kundservice i centret, per telefon och e-post samt genom att systematisera och uppdatera information i databaser för presentation på webben. Ett nytt telefonsystem kommer att införas vilket underlättar och effektiverar infon och shopens arbete. I centret systematiseras och presenteras tryckt information på broschyrhyllor och anslagstavlor. Betjäningen och informationsservicen är personlig och avsikten är att koncentrera servicen till att leda kunden rätt och ge upplysning via webben - hjälp till självhjälp. Utöver kundservicen arrangerar Informationstjänsten också evenemang med uppgiften att fördjupa informationen om aktuella frågor, synliggöra svensk service och olika yrkesgrupper som erbjuder service på svenska. Vår breda språkkompetens en värdefull tillgång. Informationstjänsten sammanställer och sänder veckovis ut pressmeddelanden till media och informationsbrev till enskilda personer om Luckans samlade kulturutbud. Substansen utarbetas i samarbete med Luckans kultur- och programverksamhet, utvecklingsprojekten samt Luckans Shop. Likaså ansvarar informationstjänsten för utskick av månadsprogram och utställningsvitrinerna i Kampen passagen. Luckan erbjuder och ansvarar för en tidningshörna med alla svenska dagstidningar och ett stort antal svenska tidskrifter som utkommer i Svenskfinland. Informationstjänsten sköter om bokningarna av de fyra datorer som finns i centret och som under öppettiderna fritt kan användas av kunderna (45 min/person/dag). Dessa används dagligen och behovet och efterfrågan av flera kunddatorer är stor. Målet är att införskaffa 2 nya kunddatorer inkl. programvara under Bokbytarhyllan, fortsätter som en serviceform också under följande verksamhetsår. Kontaktcentret (medborgarkontor) i samarbete med städernas informationsansvariga fortsätter att utformas. Att kunna starta ett pilotprojekt är målet. Broschyrhyllor och skyltning Broschyrhyllorna kommer att vidareutvecklas. Precisering av skyltning för dessa är aktuellt. Möjligheter om en gemensam elektronisk skyltning med Lippupiste utreds. Detta skulle synliggöra och lyfta upp Luckans program och utbud på ett bättre sätt än tidigare. Samarbete med shopen Avsikten är att ytterligare aktivera samarbetet och integrationen med shopen, dvs bättre kännedom om biljettförsäljning /Lippupiste, utbudet av skivor och böcker samt över Luckans evenemang. För att effektivera kommunikationen övergår shopen och info till ett gemensamt e- post konto. Det nya telefonsystemet innefattar även ett gemensamt telefonnummer. 13

14 Webbtjänster Luckans nuvarande webbtjänster är evenemangskalendern, Fyrk om stipendier och understöd, Tidningar och tidskrifter samt Svenska servicekatalogen med information från huvudstadsregionen om kommunal, statlig och tredje sektorns utbud och service. Uppdatering och uppföljning av webbtjänsterna ingår i Informationstjänstens uppgifter. En ny och modernare version av Evenemangskalendern tas i bruk under året, som utarbetats i samarbete med Kulturhuset. Meningen är att evenemangsarrangörerna själva matar in sin information i kalendern. Luckans arbetsinsatser behövs fortfarande i form av koordinering och uppföljande funktionen, för att evenemangskalendern skall vara ett fungerande arbetsverktyg för vår kundservice. Kalendern erbjuder en teknisk infrastruktur för alla Luckorna. IT-rådgivning och datorlotsning IT-rådgivningen kommer att intensifieras under verksamhetsåret. Målsättningen är veckovis rådgivning (under en given veckodag) på Luckan under öppethållningstiderna. Man utreder möjligheter till bättre samarbete och arbetsfördelning mellan olika organisationer som sysslar med motsvarande verksamhet. Senior-IT sker i samarbete med Sven Nyberg. Arbis samarbete Ett mera målinriktat samarbete med Arbis och Luckans har satts igång och kommer att fortsätta. Vår kundkrets är liknande och vi arrangerar likartade program såsom föreläsningar, författarträffar, konstutställningar, IT-handledning, språkkurser o.s.v. Under 2008 kommer vi att ytterligare försöka förbättra informationen om varandras verksamheter. Rådtorget och övriga informationrelaterade evenemang Rådtorget fortsätter Under året arrangerar Luckan Rådtorg ca en gång i månaden i samarbete med Svensk Socialservice, Marthaförbundet, Folkhälsan, Unginfo, handikapp-, senioroch pedagogiska institutioner samt Sydkustens Landskapsförbund. Övriga evenemang arrangeras vid behov. Kurser i konversationssvenska erbjuds även för kvarteret under 08. Operativ ansvarsperson Sebastian Weckman Upprätthållande och behov av utveckling av webbtjänsterna Luckans webbtjänster är följande: Evenemangskalendern, Fyrk om stipendier och understöd, Tidningar och tidskrifter samt Svenska servicekatalogen med information från huvudstadsregionen om tredje sektorns utbud och service. Uppdatering och uppföljning av webbtjänsterna ingår i Luckans uppgifter. Evenemangskalendern är nu förnyad och administreras av Kulturhuset. Behovet att modernisera och förbättra webbtjänsterna Fyrk och servicekatalog är överhängande. Idag saknas resurser för själva utvecklingsarbetet av webbtjänsterna. I samarbete med städerna utreds möjligheter för stöd av utveckling av servicekatalogen. Samarbetet med Kulturhuset fortsätter. 14

15 7.2.2 Ungdomsinformationstjänsten Ung Info Aktivitet: Ungdomsrådgivning, mötesplats Målgrupp: ÅRIGA UNGA Ungdomsinformationstjänsten UNG INFO inleddes hösten 2005 och har som avsikt att utveckla den svenska ungdomsservicen och informationen i huvudstadsregionen. Målsättningen för år 2008 är att Ung Info verksamheten koordineras av en ungdomsinformatör med heltidsanställning. Utmaningen för år 2008 är att utöka finansieringen från Helsingfors, Esbo, Grankulla samt Vanda stad. Tilläggsfinansiering ansöks även från Undervisningsministeriet samt övriga potentiella bidragsgivare. Projektet är synnerligen aktuellt och har fått ett positivt mottagande från såväl privata ungdomsorganisationer som från kommunalt håll, och behöver tilläggstid för att kunna förankras. Under 2008 kommer verksamheten att fortskrida enligt modellen med två centrala verksamhetsområden. Ung Info erbjuder personlig handledning och aktivitet för unga i åldern år i huvudstadsregionen på svenska. Ungdomsinformatören handleder ungdomar i frågor som berör studier, sommarjobb, vistelser utomlands, boende, sociala frågor etc. Då den unga har haft svårt att veta vilken typ av information hon är i behov av, har ungdomsinformatören tillsammans med kunden gjort upp en behovskartläggning med hjälp av en sk. konstruktivistisk handledningsmetod. Servicen är alltid individuell och konfidentiell och utgår från kundens egna behov och önskemål. Ung Info arrangerar seminarier, workshopar, kurser och olika kulturaktiviteter avgiftsfritt med aktuella teman, som utgår från de ungas önskemål. Det är oerhört viktigt att svara på den efterfrågan som finns och forma verksamheten efter de ungas behov och intressen. Ung Info önskar öka samarbetet med övriga instanser som arbetar huvudsakligen med unga under det kommande året. Tanken är att fortsätta bygga upp ett fungerande nätverk bestående av svenskspråkiga ungdomsarbetare i regionen, vars syfte hittills har varit att fungera som ett bollplank samt uppmuntra till vidare samarbete. Under år 2008 kommer Ung Info även att planera och förverkliga uppsökande verksamhet i skolorna i huvudstadsregionen, i form av färdiga paket / temadagar med aktuella ämnen. Dessa kommer att riktas både till den grundläggande utbildningens årskurser 7-9 samt gymnasierna i huvudstadsregionen. Operativ ansvarsperson Frida Westerback. 15

16 VERKSAMHET (INDELAD I TRE CENTRALA OMRÅDEN 1-3): VERKSAMHET HUR? MÅLSÄTTNING 1) Personlig handledning (2ggr / pers.) - enligt konstruktivistisk modell - direktmarknadsföring till ungdomar, skolor, lärare (elevhandledare) 2) Evenemang/temadagar/happenings - i samarbete med andra instanser 3) Uppsökande verksamhet - i form av paket / temadagar som erbjuds skolorna - realistisk framtidsplanering med den ungas intressen i fokus - lågtröskelverksamhet - stöda den ungas identitetsbyggande - konsultativ sluss vidare - aktuella teman lyfts fram - unga tar del av planeringsarbetet - erbjuda de unga kunskap som inte direkt finns i läroplanen - fungera som ett stöd till undervisningen Utveckling av webb Under hösten 2007 inleder Ung Info förnyandet av webbsida i samarbete med Linus Vuorio och Samuel Tabermann. Meningen med projektet är att förnya den nuvarande - webbsidan. Fokuset kommer att ligga på att bygga upp ett system som är lätt att använda och uppdaterbart av ungdomsinformatören själv. Målet är att skapa en informativ och ändamålsenlig helhet som både lämpar sig för målgruppen och de interna behoven. Framtida utvecklingsmöjligheter tas även i beaktande i planerandet av sidan. I förlängningen kommer all kommunal och övrig ungdomsverksamhet att länkas från Ung Infos hemsida, för att sammanfatta ett så brett utbud som möjligt för målgruppen. SommarKompassen 2008 SommarKompassen ingår i Ung Infos årliga verksamhet. Ung Info koordinerar projektet, samlar ihop informationen om sommarverksamhet för barn och unga i åldern 7-18 år och samarbetar med Sveps, som har hand om ombrytning och layout av SommarKompassen. SommarKompassen delas ut i skolorna kring vecka 8 på vårterminen. Budgeten är tillsvidare öppen. 16

17 7.3 FÖRSÄLJNINGS- OCH FÖRMEDLINGSVERKSAMHET Luckan Shop Luckans Shop har under de senaste 3 åren etablerat sin verksamhet inom svenskspråkig kundbetjäning, biljettförsäljning och med utbudet svenska produkter. Efterfrågan av svenskspråkig musik och barn- och familjespel har ökat och här har luckans shop mött kundernas behov. Bland annat daghem (språkbad) och eftisar köper gärna vår pedagogiska produkter. Med hjälp av Lippupistes heltäckande biljettförsäljningssystem kan Luckan erbjuda svenskspråkig kundbetjäning för den finlandssvenska befolkningen. Samtidigt ger Luckan de små finlandssvenska teatrarna och arrangörerna en möjlighet att genom dessa kanaler sälja sina biljetter till sina evenemang. Detta samarbete upplevs som ytterst viktigt för de svenska kulturaktörerna i regionen. Shopen fungerar i detta fall både som informatör och rådgivare. Målsättningen för 2008 är att fortsätta att växa och förbättra vissa verksamheter genom bl.a. följande åtgärder: bättre, smidigare och snabbare kundservice samt mångsidig kulturkompetens. Mångsidiga språkkunskaper (svenska, finska, engelska) är en stor konkurrensfördel, viket skall lyftas starkare fram. Införskaffandet av ett till program för Lippupiste är aktuellt. Programmet skall sättas in på en extra dator, så att redovisningar av evenemang och produkter blir effektivare. Vad gäller marknadsföringen så kommer tyngden att läggas på webbaserad marknadsföring. Verksamheten skall överlag bli mera teknisk och mindre beroende (genom att systematisera de dagliga rutinerna) av manuellt arbete. Den påbörjade rationaliseringen (att systematisera de dagliga operativa rutinerna) och arbetet med att modernisera försäljningsverksamheten kommer att fortsätta. För att bli attraktivare och locka flera kunder, bör shoppen satsa på nya produkter och anskaffandet av fler evenemang till försäljning. Också ett större utbud av olika produkter kommer att profilera shopens verksamhet och stärka dess bild av att vara den unika butiken den är och göra infocentret attraktivare. Diskussioner med Lippupiste om ett bättre samarbete och koordinering av det svenska fortsätter. Under verksamhetsåret skall Shopens synlighet förbättras. Med de nya www-sidorna kan länkar bildas från andra samarbetspartners sidor vars produkter är i försäljning. Strävan till att inleda produktförsäljning direkt via nätet fortsätter. Den föråldrade produktdatabasen kommer att avskaffas tack vare nätförsäljningen. Utbildning i Lippupistes försäljningsrutiner arrangeras för alla nyanställda och praktikanter, så att betjäningen håller en god kvalitetsnivå trots knappa personalresurser. Avsikten är att hela personalen behärskar försäljningsrutinerna och därigenom får verksamheten en bra backup. Även möjlighet till deltagande i andra lämpliga kurser och seminarier erbjuds. Biljettförsäljningen Målsättningen med biljettförsäljningen är att kunna erbjuda målgruppen (den aktiva kulturanvändaren) svenskspråkig betjäning och ett heltäckande utbud av biljetter. Luckan Shop är i dagens läge det centrala svenskspråkiga Lippupiste försäljningsstället i Helsingfors centrum. Den andra målsättningen är att kunna erbjuda personlig, språkkunnig service och information som kunden upplever att den inte får på andra försäljningsställen. På det sättet lockar man även andra än svenskspråkiga kunder. Åtgärder för att förbättra bokningar via telefon kommer att göras under året. Ett nytt telefonsystem tas i bruk och detta gör att kvaliteten på kundservicen stiger. Koncentrationen i biljettförsäljningen är såsom tidigare på svenska evenemang och svenskspråkig teater. Samarbetet med Svenska teatern kommer ytterligare att förstärkas bland annat genom gemensamma marknadsföringsåtgärder, synlighet på mässor m.m. Också samarbetet med de 17

18 små teatrarna skall fortsättningsvis vara möjligast smidigt. Ett närmare samarbete med Lippupiste etableras, vilket innebär olika förmåner och möjligheter för båda parter. Förhandlingarna om biljettförsäljningssystem i realtid fortsätter. Tillväxten förväntas bli något högre än under föregående år. Produktförsäljningen Målsättningen med produktförsäljningen är att kunna erbjuda den definierade målgruppen ett brett utbud av produkter med en finlandssvensk eller svensk anknytning. Luckan Shop köper in egna produkter och har försäljningsavtal med leverantörer om försäljning på kommission. Målsättningen är att göra sortimentet av produkterna bredare och i sin helhet fräscha upp shopen, såsom med hjälp av exempelvis produkter från de andra nordiska länderna. Möjligheten av slå samman YLEshopen och Luckan shopen utreds. En kartläggning vad gäller nya produktmöjligheter påbörjas av Maria Landers. Kommissionsavtalens provisioner kommer att justeras under verksamhetsåret. Idén med att stöda finlandssvensk litteratur, musik och kultur kommer dock att utgöra den primära verksamheten men även produkter från de andra nordiska länderna kunde vara en ny satsning. Produktförsäljningens omsättning beräknas stiga med ca 10%. Operativ ansvarsperson för försäljningsverksamheten är Maria Landers. 8. UTVECKLINGS- OCH SAMARBETSPROJEKT Luckan planerar att inleda eller fortsätta redan startade utvecklings- och samarbetsprojekt. 8.1 Ungdomsprojekt Utvecklingsprojektet Ung Info fortsätter Utvecklingsprojektet UngInfo, som inleddes hösten 2005 och vars avsikt är att utveckla den svenska ungdomsservicen och informationen i huvudstadsregionen, fortskrider. Verksamheten har erhållit finansiering tom utgången av 2007, och Luckan anhåller om statsbidrag även för 2008 från UVM samt om stöd från städerna i huvudstadsregionen. Vad gäller personalresurseringen för ungdomsinformationen är målet för 2008 att erhålla en informatör på heltid i form av köptjänst med Helsingfors stads ungdomscentral. Aktiviteten har fått ett positivt mottagande från såväl de privata ungdomsorganisationerna som från kommunalt håll, och behöver tid för att kunna integreras. Inom ramen för KSSR-reformen är samarbetsåtgärder, såsom främjande av svenskspråkig informations- och rådgivningstjänster synnerligen aktuella. Bristen på koordinering och tillgången på svenskspråkig 18

19 ungdomsinformation är en gemensam utmaning för hela regionen. Sommarkompassen 2008, som riktar sig till de svenska ungdomarna och deras familjer, förverkligas i samarbete med de kommunala och ideella ungdomsaktörerna i regionen inom ramen för Unginfo Samarbetsprojektet, Allt är möjligt (Magma) - för utveckling av ett ungdomsallaktivitetscentrum För att främja samarbetet och utvecklingen av ungdomsarbetet i huvudstadsregionen tar informations- och kulturcentret Luckan (Ung info) initiativet till att skapa ett gemensamt svenskspråkigt ungdomsaktivitetsresurscentrum i staden. Avsikten är att utveckla och verkställa idén inledningsvis tillsammans med Helsingfors stads ungdomscentral samt mellan de svenska ungdomsföreningarna och ungdomsförbunden i regionen (tredje sektorn). Projektplanen lämnas in i februari till länsstyrelsen i södra Finlands län Uppskattat budget: euro 8.2 Kulturprojekt Kulturutvecklingsprojektet Produforum fas 2 - ett riksomfattande samarbetsprojektet Projektet Produforum, som inleddes i form av ett ESF-projekt, och vars avsikt är att stöda fria professionella konstnärer, grupper och kulturproducenter på det finlandssvensk kulturfältet, fortsätter under På grund av förseningar i EU- programmet kommer projektet att ha samma finansiär som 2007, dvs. Länsstyrelsen i södra Finlands län, men projektet i sin helhet med verksamhetsfältet utvidgat till hela Svenskfinland kommer att anhålla om stöd från Undervisningsministeriet i mars Huvudman för projektet är föreningen Luckan. Som direkta samarbetsparter fungerar bland annat Helsingfors stads kulturcentral, Yrkeshögskolan Novia (tidigare Sydväst) och Nylands konstkommission. Organisationernas uppgift är att i samarbete driva projektet, delge kompetens och erfarenhet samt fördela de mångsidiga arbetsuppgifterna. Idén med projektet är att skapa en gemensam gränsöverskridande interaktiv plattform där regionens professionella kultarbetare och frilansare samt studerande i branschen i regionen möts, för att få till stånd nya arbetsmöjligheter, arbeta med projekt och produktioner. Avsikten är att höja kompetensen bland adepterna, utforma och verkställa gemensamma projekt och skapa synergieffekter och innovationer inom området och i förlängningen arbetsmöjligheter. Ett annat viktigt delmål är att i regionen skapa en fungerande arbetsfördelning mellan kulturaktörerna i regionen. Produforums verksamhet stöder och är en utvecklad modell av de tjänster som Luckan tidigare har erbjudit de mindre kulturaktörerna i regionen. Produforum fungerar som ett kulturforum där producenter, konstnärer, handledare, lärare och studerande möts, och där idéer och samarbetsprojekt uppstår utgående från de behov som kartläggs på kultur- och utbildningsfältet. I och med att Produforum koordinerar samarbetet mellan de finlandssvenska kulturaktörerna, gagnas både kulturfältet och publiken i form av bättre koordinering av föreställningar, information och marknadsföring. Projektet är samtidigt ett led i utformandet av en paraplyorganisation och skapandet av en ändamålsenlig arbetsfördelning mellan de finlandssvenska kulturaktörerna i huvudstadsregionen, och i förlängningen i hela Svenskfinland. Direkta målgrupper är utbildningsaktörer, studerande samt representanter från arbetslivet inom ramen för kultur i regionen. Studerande är blivande potentiella kulturarbetare, som behöver handledning och coaching för att ha bättre förutsättningar att komma in på arbetsmarknaden, få en realistisk uppfattning om arbetslivets krav och kunna sysselsättas i branschen. Indirekta 19

20 målgrupper är kultur- och utbildningsorganisationer som kan samarbeta med Produforum. Projektet fungerar från Kulturfabriken Korjaamo och ekonomiförvaltningen sker på Luckan. Bland verksamheten kan noteras koordinering av arbetsutrymmen för producenter (Kulturfabriken Korjaamo) och konstnärer (RepRum), kompetenshöjande seminarier, diskussionsforumet Salong röda rummet, IT-handledning, marknadsföringsstöd, handledning, utarbetandet av verktyg och manualer för kulturproduktion och nätverksstruktur för det finlandssvenska kulturutbudet. Verksamheten baserar sig på fasta och rörliga aktörer och ett utbyte av tjänster och kompetenser. Under 2008 fortsätter arbetet med att förankra Produforum i de finlandssvenska regionerna. Samarbetsdiskussioner pågår i Österbotten, Åboland, Västra Nyland och Östra Nyland. De regionala aktörerna utvecklar ett Produforum enligt modellen i Helsingfors, utgående från de behov som finns på det professionella kultur och utbildningsfältet i regionen. Den kommunala förankringen är av avgörande betydelse. Se bifogad budget Teaterutbytesprojektet Sodom Se närmare beskrivning på sidan Gemensam, svensk servicekatalog för Svenskfinland på webben en vision på sikt Webbtjänsten Svensk Servicekatalog för huvudstadsregionen erbjuder en teknisk infrastruktur för att utöka informationsinnehållet både i fråga om geografisk omfattning och substans. Viktiga nya informationshelheter är svenskspråkiga yrkesgrupper såsom hantverkare, grafiker, översättare, frisörer med flera, och på längre sikt ska servicekatalogen kunna omfatta hela Svenskfinland. Att förverkliga informationsinnehåll av den här omfattningen är möjligt endast med extern projektfinansiering. Det kräver ett intensifierat samarbete med kommunerna, förbund inom tredje sektorn, genom kontakt till yrkesgrupper, intresseorganisationer och regionala och statliga institutioner samt genom systematiskt samarbete med medierna, både på nationell och lokal nivå. Att utarbeta en riksomfattande servicekatalog kräver en startperiod med centraliserad insamling och koordinering, för att sedan med tiden förflytta uppföljningsansvaret till en lokal nivå. De uppskattade kostnaderna är ännu öppna. Projektet skulle utgöra en del av det planerade pilotprojektet i samarbete med städerna i huvudstadsregionen för att utveckla den svenskspråkiga servicen i regionen. Luckan är som bäst i diskussioner med Glaspalatset om en möjlig utbyggnad IT-rådgivningsverksamhet Den IT-handledning och datorlotsning, som erbjudits sedan år 2006, planeras att kunna fortsätta. Aktiviteten har varit synnerligen uppskattad av våra kunder. Detta ifall Luckan ånyo erhåller extern finansiering. Behov av förnyelse av våra kunddatorer samt programvara är också överhängande. IT-Akuten fortsätter med seniorerna som primär målgrupp under ledning av experten och eldsjälen Sven Nyberg. IT-akuten innebär att inlärningsmiljön beaktar målgruppens behov och förhandskunskaper och att handledningen sker i kundens egen individuella takt. Allmän IT-handledning ges av Thomas Nyberg som är civiltjänstgörare och arbetar som konsult för de finlandssvenska föreningarna samt av Sebastian Weckman (Luckan).. Handledningen i grafisk utformning fortsätter under ledning av Sebastian Weckman i samarbete med projektet Produforum. Handledning är avsedd för personer som t.ex. vill lära sig skapa reklam-material, såsom kulturproducenter, frilansare och studeranden. Uppskattad budget: euro (exkl. grafisk handledning, som understöds av Produforum) 20

Föreningen Luckan r.f. VERKSAMHETSPLAN 2006

Föreningen Luckan r.f. VERKSAMHETSPLAN 2006 Föreningen Luckan r.f. VERKSAMHETSPLAN 2006 1. ALLMÄNNA RIKTLINJER FÖR VERKSAMHETEN 1.1 Föreningens syfte och Luckans verksamhetsidé Föreningen Luckan r.f. är grundad i december 2000. De grundande föreningarna

Läs mer

INNEHÅLL. 1. Allmänna riktlinjer för verksamheten sid 3 1.1 Föreningens syfte och Luckans verksamhetsidé sid 3

INNEHÅLL. 1. Allmänna riktlinjer för verksamheten sid 3 1.1 Föreningens syfte och Luckans verksamhetsidé sid 3 INNEHÅLL 1. Allmänna riktlinjer för verksamheten sid 3 1.1 Föreningens syfte och Luckans verksamhetsidé sid 3 2. Värderingar, vision och tyngdpunktsområden sid 3 2.1 Värderingar sid 3 2.2 Vision sid 4

Läs mer

INNEHÅLL. 2. Värderingar, vision och tyngdpunktsområden sid 3 2.1 Värderingar 2.2 Vision sid 4 2.3 Strategiska tyngdpunktsområden sid 4

INNEHÅLL. 2. Värderingar, vision och tyngdpunktsområden sid 3 2.1 Värderingar 2.2 Vision sid 4 2.3 Strategiska tyngdpunktsområden sid 4 INNEHÅLL 1. Allmänna riktlinjer sid 3 2. Värderingar, vision och tyngdpunktsområden sid 3 2.1 Värderingar 2.2 Vision sid 4 2.3 Strategiska tyngdpunktsområden sid 4 3. Personal sid 7 4. Ekonomi och projektfinansiering

Läs mer

Projektplan för projektet Samarbete mellan minoriteter inom minoriteten (MiM)

Projektplan för projektet Samarbete mellan minoriteter inom minoriteten (MiM) Projektplan för projektet Samarbete mellan minoriteter inom minoriteten (MiM) Innehåll 1. Bakgrund och behov 2. Målsättningar och målgrupp 3. Samarbetsorganisationer och samarbetsparter 4. Projektets resultat

Läs mer

LUCKAN grundades 1992 på initiativ av Nylands svenska landskapsförbund och Mellannylandprojektet.

LUCKAN grundades 1992 på initiativ av Nylands svenska landskapsförbund och Mellannylandprojektet. Finansiering & FYRK.FI Karl Norrbom, Föreningen Luckan, 2015 LUCKAN grundades 1992 på initiativ av Nylands svenska landskapsförbund och Mellannylandprojektet. I december 2000 blev LUCKAN en självständig

Läs mer

Utvärdering av projektet Produforum Åboland Maj 2014

Utvärdering av projektet Produforum Åboland Maj 2014 Utvärdering av projektet Produforum Åboland Maj 2014 Som bas för utvärderingen är enkäter och intervjuer som har gjorts med deltagare i projektet: -Hösten 2011 en enkät om behov, 23 respondenter -Vintern

Läs mer

I N S T R U K T I O N

I N S T R U K T I O N L u c k a n i H e l s i n g f o r s Simonsgatan 8 00100 H ELSINGFORS w w w.l u c k a n. f i/ h e l s i n g f o r s I N S T R U K T I O N FÖR FÖRENINGEN LUCKAN I HELSINGFORS r.f. s. 2 2 4 5 7 7 8 8 9 10

Läs mer

STRATEGI För hållbara och livskraftiga lösningar inom det sociala området i Svenskfinland

STRATEGI För hållbara och livskraftiga lösningar inom det sociala området i Svenskfinland STRATEGI 2007 2017 För hållbara och livskraftiga lösningar inom det sociala området i Svenskfinland Innehåll 1 Mission...2 2 Vision...2 3 Strategiska verksamhetslinjer 2007-2017...3 3.1 Delta i utvecklandet

Läs mer

Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet

<Innan_punkt> Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet DIGITAL 2015-16 Förstudieansökan Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet 1. Bakgrund Den här ansökan har sin bakgrund i Länsbiblioteket i Västerbottens ständiga strävan att

Läs mer

1. Allmänt s. 2-3. 2. Verksamhet s. 3-13

1. Allmänt s. 2-3. 2. Verksamhet s. 3-13 VB2010 Verksamhetsberättelse 2010 Föreningen Luckan i huvudstadsregionen r.f. INNEHÅLL 1. Allmänt s. 2-3 2. Verksamhet s. 3-13 Infotjänster s. 3-4 Främjande av svensk service s. 4 Den virtuella Luckan

Läs mer

Hur får vi en levande professionell teater, i ordets rätta bemärkelse, utanför storstäderna? (16)

Hur får vi en levande professionell teater, i ordets rätta bemärkelse, utanför storstäderna? (16) Sammanfattning från Framtidsforum Riksteatern och framtiden-vad är viktigt? Arboga 12 sep Följande ämnen kom upp på schemaväggen och blev prioriterade (antalet pluppar inom parentes) Hur kan vi väcka intresse

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Vad, hur. varför. Svenska litteratursällskapet i Finland. och

Vad, hur. varför. Svenska litteratursällskapet i Finland. och Vad, hur och varför Svenska litteratursällskapet i Finland Vi är på väg I din hand ligger den vägkarta eller strategi som ska hjälpa Svenska litteratursällskapet att förverkliga föreningens syfte. Syftet,

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport

EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport Länsbibliotek Östergötland Box 1791 581 17 Linköping EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport Bakgrund Biblioteken är viktiga för mångfalden i samhället. De är öppna för alla och de är en mötesplats.

Läs mer

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete Tillväxt och integration Katrineholm Läge för liv & lust Vision 2025: I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer

Motionär: Förbundsstyrelsen

Motionär: Förbundsstyrelsen Motionär: Förbundsstyrelsen Verksamhetsplanens syfte är att formulera vad Ung Media ska göra under kommande verksamhetsår och på så sätt definiera förbundsstyrelsens uppdrag så att de jobbar mot mål som

Läs mer

Varför kultur i Falkenbergs förskolor och skolor?

Varför kultur i Falkenbergs förskolor och skolor? Tjänsteskrivelse Datum 2015-04-07 Barn- och utbildningsförvaltningen BUN-kansliet Handlingsplan för mer och bättre kultur för barn och elever i barn- och utbildningsnämndens verksamheter Handlingsplanen

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2014

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2014 FÖRENINGEN LUCKAN R.F. Reg.nr 181.018 FO-nummer: 1637159-4 VERKSAMHETSPLAN ÅR 2014 INNEHÅLL 1. Inledning sid 3 2. Värderingar, vision och strategi sid 3 3. Personal sid 6 4. Ekonomi och projektfinansiering

Läs mer

Kulturstrategi för Finspångs kommun

Kulturstrategi för Finspångs kommun Kulturstrategi för Finspångs kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-01-29 11 Kulturstrategi Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se Webbplats:

Läs mer

Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE

Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE 2016 2019 Detta är ett utdrag ur Regional kulturplan för Skåne 2016-2019, som är formad i samtal med Skånes kommuner, dess kulturliv och den

Läs mer

Information om Luckornas kommande verksamheter finns längst ner o protokollet

Information om Luckornas kommande verksamheter finns längst ner o protokollet LLuckorna i Svenskfinland PM från Luckornas möte 10 11.3.2016 1. Val av mötesordförande, mötessekreterare Mötet började kl. 14 Ordförande: Sebastian Weckman dag 1, Lotta Lindström dag 2 Sekreterare: Larrie

Läs mer

Verksamhetsplan. Fastställd på höstmötet

Verksamhetsplan. Fastställd på höstmötet Verksamhetsplan 2016 Fastställd på höstmötet 25.11.2015 Fastställd på höstmötet 25.11.2015 Innehåll Introduktion... 3 Medlemmar... 3 Kontoret... 4 Strategin... 4 Engagera Åland... 5 Samarbete med landskapsregeringen...

Läs mer

DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR ÅTERVÄNDANDEFONDEN 2008

DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR ÅTERVÄNDANDEFONDEN 2008 DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR ÅTERVÄNDANDEFONDEN 2008 MEDLESSTAT: Finland FOND: Återvändandefonden ANSVARIG MYNDIGHET: Inrikesministeriet, enheten för internationella frågor ÅR SOM AVSES: 2008 ÅTGÄRDER FÖR

Läs mer

Barnkultur för alla barn

Barnkultur för alla barn Barnkultur för alla barn Barnkultur i huvudstadsregionen Sedan år 2003 har Luckan erbjudit barnkulturaktiviteter. År 2007 inleddes arbetet med konst- och kulturverkstäder (Busklubbar). Från 2008 eskalerade

Läs mer

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2017

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2017 1(6) Verksamhet Konstfrämjandet Skåne är en ideell förening med en omfattande verksamhet. Vi har länge arbetat med att sätta fokus på samtidskonsten i Skåne och Malmö och att ge befolkningen tillgång till

Läs mer

Bilder: Tuula Palaste-Eerola

Bilder: Tuula Palaste-Eerola Bilder: Tuula Palaste-Eerola Synlighet åt regionala aktörer! Nylandsveckan är en evenemangsvecka som Nylands förbund koordinerar och där syftet är att ge synlighet åt nyländska aktörer och arbete som gjorts

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Fördjupad Projektbeskrivning

Fördjupad Projektbeskrivning Fördjupad Projektbeskrivning 8.1 Bakgrundsbeskrivning, skäl för projektet Kreativa näringar/kulturnäringar Internationellt sett talas det idag mycket om den Kreativa klassen och dess betydelse för framförallt

Läs mer

E-kampanj 2009. Ett diskussionsunderlag

E-kampanj 2009. Ett diskussionsunderlag E-kampanj 2009 Ett diskussionsunderlag Bakgrund! Syfte med e-kampanjen 2008 Öka användningen av bibliotekens e-tjänster Marknadsföra östgötabibliotekens e- tjänster under gemensamt begrepp Biblioteket

Läs mer

Då vården sker på det egna modersmålet är det lättare för patienten att vara delaktig och och förstå syftet med vården.

Då vården sker på det egna modersmålet är det lättare för patienten att vara delaktig och och förstå syftet med vården. Språkprogram Då vården sker på det egna modersmålet är det lättare för patienten att vara delaktig och och förstå syftet med vården. Arbetsgruppen för språkprogrammet Vasa centralsjukhus, Vasa 6.6.2011

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013 Monica Rönnlund 1. Inledning Bakgrunden till projektet är att gränserna mellan den kommunala ideella och privata sektorn luckras upp, vilket ställer krav på

Läs mer

Teman i presentationen

Teman i presentationen Teman i presentationen Allmänt om DelSam och dess målsättning Ur ungas synvinkel granskas de framkomna element och mekanismer som antingen stöder delaktighet eller ökar risk för marginalisering Ur professionellas

Läs mer

SKOLORNAS KLUBBVERKSAMHET

SKOLORNAS KLUBBVERKSAMHET SKOLORNAS KLUBBVERKSAMHET Principer för verksamheten 2011-2015 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Klubbverksamhet... 3 Samarbete... 3 Mål... 4 Kvalitetskriterier... 4 Tidpunkt och längd... 4 Ansvar och försäkringar...

Läs mer

SPRÅKSTRATEGI. 1. Inledning

SPRÅKSTRATEGI. 1. Inledning sida 1 (6) SPRÅKSTRATEGI 1. Inledning representerar nästan 140 000 yrkeshögskolestuderande. År 2013 har SAMOK 26 medlemsföreningar varav tre är svenskspråkiga. Studerandekårernas officiella språk bestäms

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen VERKSAMHETSPLAN 2015 Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen Inledning Internationella Kvinnoföreningen i Malmö, IKF i Malmö, är en väl etablerad ideell förening

Läs mer

En vanlig vecka i MalMö

En vanlig vecka i MalMö En vanlig vecka i Malmö Foto: Eva Klamméus I början av april 2006 sändes brev och enkät till ideella och kommersiella arrangörer inom kultur- nöjes- och idrottslivet i Malmö. Syftet med undersökningen

Läs mer

3.2. Aktiviteter I projektet kommer vi att koncentrera de flesta aktiviteter till ett begränsat område.

3.2. Aktiviteter I projektet kommer vi att koncentrera de flesta aktiviteter till ett begränsat område. Saepmie Welcomes! 1. Inledning I juni 2014 genomförs den internationella fotbollsturneringen Conifa World Football Cup i Östersund/Staare med deltagare från hela världen. I samband med turneringen vill

Läs mer

VAL AV SPRÅK UR FAMILJENS PERSPEKTIV

VAL AV SPRÅK UR FAMILJENS PERSPEKTIV VAL AV SPRÅK UR FAMILJENS PERSPEKTIV Ann-Jolin Grüne Projektledare Delaktig i Finland i huvudstadsregionen Helsingfors arbis DE SVENSKA DELAKTIG-PROJEKTEN Utveckling av språkbadsmetoder, Delaktig i Finland

Läs mer

Strategi för Kristianstads kommuns internationella

Strategi för Kristianstads kommuns internationella STRA- TEGI 1(5) Kommunledningskontoret Kommunikation & tillväxt Kristina Prahl 2011-10-04 Strategi för Kristianstads kommuns internationella arbete Bakgrund Dagens globaliserade värld utgör många viktiga

Läs mer

Öppna universitetens nationella seminarium, 4-5.10.2007

Öppna universitetens nationella seminarium, 4-5.10.2007 Öppna universitetens nationella seminarium, 4-5.10.2007 Välkomna till Åbo för att möta kolleger från andra universitet och fundera på det öppna universitetets framtid! Tina Engblom Fortbildningscentralens

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014 Godkänd av Ungmarthas styrelse 22.11.2013

VERKSAMHETSPLAN 2014 Godkänd av Ungmarthas styrelse 22.11.2013 VERKSAMHETSPLAN 2014 Godkänd av Ungmarthas styrelse 22.11.2013 UNGMARTHA 2014 Ungmartha rf är Finlands svenska Marthaförbunds barn- och ungdomsorganisation. Vi riktar oss till barn och unga i hela Svenskfinland

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

MÅLPROGRAM Förslag. Steg för Steg rf

MÅLPROGRAM Förslag. Steg för Steg rf MÅLPROGRAM 2018 2020 Förslag Steg för Steg rf Vad är Steg för Steg? Steg för Steg är en förening för och med personer med utvecklingsstörning. Vi arbetar för att personer med utvecklingsstörning ska höras

Läs mer

Finland - mitt hem -projektet

Finland - mitt hem -projektet Finland - mitt hem -projektet Utvecklar högklassig integrationsservice Kristina Stenman, TEM 16.4.2015 Utvecklar högklassig integrationsservice Servicen under den inledande fasen inte tillgänglig i den

Läs mer

Förslag på verksamhetsplan 2015-2016

Förslag på verksamhetsplan 2015-2016 Förslag på verksamhetsplan 2015-2016 I. Fundament Verksamhetsplanen är det uppdrag som valårsstämman ger förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsens uppdrag är att, efter bästa förmåga uppfylla den inriktning

Läs mer

Vägledning till ansökningsblankett för Nordiska Ministerrådets Demografiprogram 2014-2015

Vägledning till ansökningsblankett för Nordiska Ministerrådets Demografiprogram 2014-2015 Vägledning till ansökningsblankett för Nordiska Ministerrådets Demografiprogram 2014-2015 Förutsättningar En förutsättning för att beviljas medel ur programmet är att projektet bidrar till Nordisk nytta,

Läs mer

godkänna rapporten av utvecklingsprocessen för Kultur för barn och unga

godkänna rapporten av utvecklingsprocessen för Kultur för barn och unga Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (6) Datum 2014-08-27 Vår referens Hanna Sjöberg Enhetschef Kultur för barn och unga Hanna.sjoberg@malmo.se Tjänsteskrivelse Utvecklingsprocess Kultur för barn och unga

Läs mer

Möjliggör utveckling. Skapar attraktionskraft.

Möjliggör utveckling. Skapar attraktionskraft. Möjliggör utveckling. Skapar attraktionskraft. Länskulturen en del av Regionförbundet Jämtlands län Egna verksamheter Estrad Norr Scenkonstinstitution för musik, teater, musikteater, dans Filmpool Jämtland

Läs mer

VERKSAMHETSMÅL FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLAS 2014-2015

VERKSAMHETSMÅL FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLAS 2014-2015 VERKSAMHETSMÅL FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLAS 2014-2015 Ledningens mål Lägga upp en strategi för Fridhems pedagogiska utveckling för de närmaste fem åren. Göra en omvärldsanalys över presumtiva kursdeltagares

Läs mer

Verksamhetsplan Finskt förvaltningsområde. Antaget av kommunstyrelsen. Mariestad

Verksamhetsplan Finskt förvaltningsområde. Antaget av kommunstyrelsen. Mariestad Verksamhetsplan 2017 Finskt förvaltningsområde Antaget av kommunstyrelsen Mariestad 2016-11-28 Datum: Dnr: Sida: 2 (7) Verksamhetsplan och budget 2017 Bakgrund Mariestads kommun ingår i förvaltningsområdet

Läs mer

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2015

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2015 1(7) Verksamhet Konstfrämjandet Skåne är en ideell förening med en omfattande verksamhet. Vi har länge arbetat med att sätta fokus på samtidskonsten i Skåne och Malmö och att ge befolkningen tillgång till

Läs mer

Ung Kultur Dalarna. Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning

Ung Kultur Dalarna. Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning Ung Kultur Dalarna Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning Bakgrund barn och unga i Dalarna Ungas egna synpunkter Utvecklingsprojekt t ex.kultur hjärta skola Region

Läs mer

Verksamhetsplan Verksamhetsåret 2014/2015

Verksamhetsplan Verksamhetsåret 2014/2015 Sida 1 av 5 Verksamhetsplan Verksamhetsåret 2014/2015 1. Organisation UPS viktigaste mål under det kommande verksamhetsåret är att öka sammanhållningen i föreningen. Det kommer ske genom att arbeta aktivt

Läs mer

Integration genom arbete

Integration genom arbete Integration genom arbete En kort presentation Azad Jonczyk 2009-01-12 Åstorps kommun har under tre år blivit beviljat projektstöd från ESF för att tillsammans med Båstad, Perstorp och Örkelljunga kommun

Läs mer

ÅBOLANDS. BRANDKÅRSFÖRBUND r.f. Verksamhetsplan

ÅBOLANDS. BRANDKÅRSFÖRBUND r.f. Verksamhetsplan ÅBOLANDS BRANDKÅRSFÖRBUND r.f. Verksamhetsplan 2014 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: Innehåll Allmänt Målsättning för år 2014 Vision 2020 Sid 3 Sid 4-8 Sid 9 Bilaga 5 3 Allmänt: Åbolands Brandkårsförbund r.f. (ÅbBF)

Läs mer

Integrationsverksamhet i praktiken Jenny Asplund, enhetschef

Integrationsverksamhet i praktiken Jenny Asplund, enhetschef Integrationsverksamhet i praktiken 21.1.2016 Jenny Asplund, enhetschef Disposition Immigrationsgrunder och antal Integration och centrala aktörer Luckan Integration Samarbete med bibliotek Varför till

Läs mer

Startpaket Ungdomsverksamhet

Startpaket Ungdomsverksamhet Startpaket Ungdomsverksamhet Verksamhetsformer Reddie Kids-klubbverksamhet för äldre barn Ungdomsgrupp Narikka: kortvarig frivilligverksamhet Lägerverksamhet Internationell ungdomsverksamhet Redaktionellt

Läs mer

Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten.

Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten. Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten. Bakgrund till projektet Den ekologiska krisen, klimatkrisen, energikrisen och den ekonomiska Vi ser att dessa kriser hänger ihop och att lösningarna på dem

Läs mer

STRATEGI. Dnr KK15/410. EU-strategi för Nyköpings kommun

STRATEGI. Dnr KK15/410. EU-strategi för Nyköpings kommun STRATEGI Dnr KK15/410 EU-strategi för Nyköpings kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015 Dokumentrubrik från kortet 2/12 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 3 2 Bakgrund... 4 3 Mål,

Läs mer

Finlands Svenska Brandoch Räddningsförbund. Strategi för 2016 2020

Finlands Svenska Brandoch Räddningsförbund. Strategi för 2016 2020 Finlands Svenska Brandoch Räddningsförbund Strategi för 2016 2020 Godkänd av FSB:s allmänna möte den..2015 12.09.2015 Version 2 FSB styrelseseminarium M/S Mariella 12.08.2015 Version 1 FSB INNEHÅLL FSB

Läs mer

Biblioteksplan 2014--2018

Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteksplan Datum 2014-11-07 Beslutad Kommunfullmäktige 242, 2014-12-16 1(7) Dnr 14/714-880 Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteken i Mörbylånga kommun består av tre folkbibliotek, Mörbylånga, Färjestaden

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

AVTAL. 4.1 Stockholms läns landsting åtar sig följande inom ramen för detta avtal att:

AVTAL. 4.1 Stockholms läns landsting åtar sig följande inom ramen för detta avtal att: AVTAL 1. Parter Mellan Botkyrka kommun och Stockholms läns landsting genom kulturnämnden, har denna dag träffats följande samarbetsavtal gällande regionalt växthus för ung film inom ramen för kulturnämndens

Läs mer

STRATEGIPLAN

STRATEGIPLAN STRATEGIPLAN 2016-2018 VISION STRATEGIPLAN 2016-2018 ÅRLIGA VERKSAMHETSPLANER 1. OMFATTNING & SYFTE Detta dokument omfattar en beskrivning av s strategiplan för 2016-2018. Det innehåller en övergripande

Läs mer

Kulturskolans roll i samhället Ditte Winqvist Finlands Kommunförbund Sakkunnig i kulturfrågor

Kulturskolans roll i samhället Ditte Winqvist Finlands Kommunförbund Sakkunnig i kulturfrågor Kulturskolans roll i samhället 02.02.2016 Ditte Winqvist Finlands Kommunförbund Sakkunnig i kulturfrågor Grundtanken Kulturen är en del av alla människors vardag och alla har rätt till kulturservice oberoende

Läs mer

Maria Björnberg-Enckell Samuel Reuter Anders Derefalk (deltog under ärende 11)

Maria Björnberg-Enckell Samuel Reuter Anders Derefalk (deltog under ärende 11) Protokoll från Luckans styrelsemöte november 2012 Plats: Luckan, Simonsgatan 8, våning 3, Helsingfors Tid: 21.11.2012 kl 8.30 Närvarande Styrelse Anställda Fredrik Karlsson (ordf.) Sebastian Weckman Monica

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2015

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 bilaga nr 1 VERKSAMHETSPLAN ÅR 2015 omsorg Miljöhänsyn hållbar livsstil kvinnokraft inspiration Hushåll vardag ekonomi handling värderingar nätverk Historia gemenskap 1 Helsingfors

Läs mer

Projektansökan 2011-10-20

Projektansökan 2011-10-20 Projektansökan 2011-10-20 Projektidé Vad skall ni göra för vem och varför? Beskriv i en till två meningar. Etablera IFS Rådgivning inom Almi Företagspartner Halland för företagarrådgivning till utlandsfödda

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (6) Beslutsdatum 2008-04-29 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Stockholm Namn på utlysning: Förprojektering

Läs mer

SPRÅKPOLICY. Enheten för Akademiskt Språk (ASK) Beslutsdatum 2015-06-22. Språkpolicyn sammanfattas i fem huvudpunkter:

SPRÅKPOLICY. Enheten för Akademiskt Språk (ASK) Beslutsdatum 2015-06-22. Språkpolicyn sammanfattas i fem huvudpunkter: STYRDOKUMENT Dnr V 2015/495 SPRÅKPOLICY Publicerad Beslutsfattare Ansvarig enhet www.styrdokument.gu.se Rektor Enheten för Akademiskt Språk (ASK) Beslutsdatum 2015-06-22 Giltighetstid Sammanfattning Tillsvidare

Läs mer

1 (5) Verksamhetsplan 2012

1 (5) Verksamhetsplan 2012 1 (5) Verksamhetsplan 2012 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring betydelsen

Läs mer

Projektplan för Utveckla Kilsbergskanten

Projektplan för Utveckla Kilsbergskanten 1 Projektplan för Utveckla Kilsbergskanten 1. Projektnamn Den 1 juni 2009 beslöt LAG Mellansjölandet att bevilja oss ett projektstöd för att arrangera besökshelgen Upplev Kilsbergskanten (LAG:s dnr M2009-0095,

Läs mer

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen Ett aktivt liv, där både kropp och själ får sitt, är bra för hälsan och välbefinnandet. Vi inom kultur och fritid arbetar för att skapa förutsättningarna. Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

Projektbeskrivning Föreningslyftet 2016

Projektbeskrivning Föreningslyftet 2016 1 Projektbeskrivning Föreningslyftet 2016 Bakgrund Förutsättningarna för föreningslivet har förändrats. Idag råder t.ex. större fokus på det enskilda laget än föreningen. I många föreningar är det till

Läs mer

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning. Fastställd av styrelsen

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning. Fastställd av styrelsen Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning 2014 Fastställd av styrelsen 2014-01-28 2 (11) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Verksamhet... 3 2.1 Uppdrag... 3 2.2 Beskrivning av föreningens verksamhet... 3 3.

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK

BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK Välkommen till Sandvikens Folkbibliotek Vi gör det möjligt för alla i Sandvikens kommun att växa och utvecklas. Som människor och samhällsmedborgare. VISION

Läs mer

Informations- policy. Falköpings kommun

Informations- policy. Falköpings kommun Informations- policy Falköpings kommun 1 Informationspolicyn består av två delar. En del som allmänt beskriver informationsarbetet och informationsenhetens roll samt ett styrdokument med övergripande mål,

Läs mer

StrAtegi FÖr Arbetet med Sverigebilden i utlandet

StrAtegi FÖr Arbetet med Sverigebilden i utlandet StrAtegi FÖr Arbetet med Sverigebilden i utlandet Strategi för arbetet med Sverigebilden i utlandet Arbetet med Sverigebilden i utlandet Sverige är ett land med gott rykte, men världen förändras i snabb

Läs mer

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning 2016 2 (10) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Verksamhet... 3 2.1 Uppdrag... 3 3. Organisation... 3 3.1 Styrelsen... 3 3.2 Verkställande direktör... 4 3.3 Föreningens

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

Ansökan om utvecklingsmedel till tidiga insatser Till Länsstyrelsen Västra Götalands län Göteborg. Underskrift

Ansökan om utvecklingsmedel till tidiga insatser Till Länsstyrelsen Västra Götalands län Göteborg. Underskrift Ansökan om utvecklingsmedel till tidiga insatser 2010 Till Länsstyrelsen Västra Götalands län 403 40 Göteborg Sökande Huvudman Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) Adress Postnummer Box 5073 402 22

Läs mer

Anordnarna av gymnasieutbildning 37/520/2010

Anordnarna av gymnasieutbildning 37/520/2010 Datum 26.5.2010 Anordnarna av gymnasieutbildning Dnr 37/520/2010 Ärende ANSÖKAN TILL PILOTPROJEKTET FÖR STUDIEHANDLEDNING I GYMNASIET OCH FINANSIERING SOM HÄNFÖR SIG TILL DEN Undervisnings- och kulturministeriet

Läs mer

Ansökan om bidrag och handlingsplan Skapande skola

Ansökan om bidrag och handlingsplan Skapande skola Ansökan om bidrag och handlingsplan Skapande skola 1 (10) Uppgifter om sökande /institution enligt registreringsbevis snummer Postadress, box Kontaktperson Postnummer Postort Telefonnummer Mobil Fax Plus/Bank

Läs mer

Fotograf Bengt Ekberg. Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete. Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51

Fotograf Bengt Ekberg. Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete. Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51 Fotograf Bengt Ekberg Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51 Övergripande plattform Värmdö kommuns internationella arbete ska vara förankrat i den

Läs mer

Föreningen Luckan i huvudstadsregionen

Föreningen Luckan i huvudstadsregionen Föreningen Luckan i huvudstadsregionen Årsrapport 2010 1 FÖRENINGEN LUCKAN I HUVUDSTADSREGIONEN R.F. 1. ALLMÄN ÖVERBLICK sid. 3 2. ORGANISATION, STYRELSE OCH FÖRVALTNING sid. 5 3. PERSONAL sid. 6 4. EKONOMI

Läs mer

Bidragsregler för kultur i Gagnefs kommun

Bidragsregler för kultur i Gagnefs kommun Bidragsregler för kultur i Gagnefs kommun Antaget av kommunfullmäktige 2013-11-04 159, dnr 2013:417/80. Gäller from 2014-01-01 tills vidare. Målsättning med kommunens bidragsgivning inom kulturområdet

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Föreningen Fenix 2015

VERKSAMHETSPLAN Föreningen Fenix 2015 1 VERKSAMHETSPLAN Föreningen Fenix 2015 2 Föreningen Fenix verksamhet i Aspudden startade 1999. Verksamhetens ryggrad är synen på människans inneboende kraft att hitta tillbaka till sig själv, till sina

Läs mer

Kommunikationsplan 13/14

Kommunikationsplan 13/14 Kommunikationsplan 13/14 Chalmers Studentkår är dess medlemmar. I enlighet med Chalmers Studentkårs verksamhetsidé innefattar Chalmers Studentkårs kärnverksamhet med utbildningsfrågor, sociala frågor och

Läs mer

Aktivitetplan år Fastighetsnätverket för energi- och miljöfrågor i Örebro län

Aktivitetplan år Fastighetsnätverket för energi- och miljöfrågor i Örebro län Bilaga 1. Aktivitetplan år 2016. Fastighetsnätverket för energi- och miljöfrågor i Örebro län Aktivitet Budget/ år Period A. Administration av nätverk Administration, planering av aktiviteter, samordning

Läs mer

Vägledarna på Luckan Anna Litonius och Muluken Cederborg

Vägledarna på Luckan Anna Litonius och Muluken Cederborg INTERVJUFRÅGOR till EDU-vuxens slututvärdering Informant Vägledarna på Luckan Anna Litonius och Muluken Cederborg Datum 7.8.2012, kl. 8.30 10.00 Dokumentation Skriftlig rapport skriven av Lena Johansson

Läs mer

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Annette Andersson 2014-03-19 KS 2014/0177 Kommunstyrelsen Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

5. Val av protokolljusterare Beslut: Mötet valde Samuel Reuter och Maria Björnberg-Enckell till protokolljusterare

5. Val av protokolljusterare Beslut: Mötet valde Samuel Reuter och Maria Björnberg-Enckell till protokolljusterare Luckans styrelsemöte Plats: Luckan, Simonsgatan 8, Helsingfors Tid: 18.10 kl 9.30-11.00 Närvarande: Styrelse Monica Martens-Seppelin (vice ordf.) Maria Björnberg-Enckell Samuel Reuter Anställda KarNorrbom

Läs mer

Årsmöte Stadgeenligt årsmöte Årsmöte genomförs 800 SAMS 800. Producera handledning - stöd personal + styrelse fördela arb information

Årsmöte Stadgeenligt årsmöte Årsmöte genomförs 800 SAMS 800. Producera handledning - stöd personal + styrelse fördela arb information Finlandssvenska teckenspråkiga r.f. ÅR 2018 VERKSAMHETSPLAN BUDGET MÅL DELMÅL Aktivitet = Vad görs Uppföljning = Mäta resultat Utveckla förening Styrelsearbete Styrelsemöten, styrelseutbildning 2x styrelseutbildning

Läs mer

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Strategisk plan 1 (6) Datum 20141125 Diarienr 2012-1845 version 1.1 Projekt Ledning och samverkan Enheten för samverkan och ledning Bengt Källberg Patrik Hjulström

Läs mer