TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(18) Omsorgsnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(18) Omsorgsnämnden 2010-09-30"

Transkript

1 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(18) Plats och tid: Sammanträdesrummet Bullaren, kommunhuset, Tanumshede, torsdagen den 30 september 2010, klockan 13:00. Ordinarie ledamot ansvarar för att ersättare inkallas vid ev. närvaroförhinder. Dnr Ärenden Omsorgsnämndens delårsbokslut 2, 2010 januari-augusti Budget Avgiftsutredning Internkontroll Komplettering av internkontrollplan fakturahantering Attestliggare Ensamkommande flyktingbarn/ungdomar i norra Bohuslän Ekonomisk redovisning av stimulansmedel för insatser inom vård och omsorg av äldre för år Ansvariga för läkemedelsförråd Beläggningsstatistik augusti Rapport - projekt Kvinnofrid norra Bohuslän. 109 Information från kontaktpersonerna. 110 Anmälan av delegationsbeslut. 111 Anmälningsärenden återfinns i sekretessprotokollet

2 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 2(18) Plats och tid Bullarensalen, Kommunhuset Tanumshede, torsdagen den 30 september 2010, klockan 13:00-16:00. ande Enligt bifogad närvaroförteckning Övriga deltagande Maj Lätto Karlsson, tf förvaltningschef Bo Hedström, avdelningschef Linda Lagerblad, ekonom, Lena Olsson, medicinskt ansvarig sjuksköterska, Michael Svensson, sekreterare Utses att justera Bengt Widengård Underskrifter Sekreterare /Michael Svensson/ Ordförande... /Roger Wallentin/ Justerare... /Bengt Widengård/ BEVIS OM ANSLAG Omsorgsnämndens protokoll har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla Sammanträdesdag Anslaget uppsatt Anslaget nedtages Protokollet förvaras på omsorgskontoret, Tanumshede Underskrift... Michael Svensson

3 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 3(18) On On Omsorgsnämndens delårsbokslut 2, 2010 januari-augusti. Omsorgsnämndens arbetsutskott beslutade , 88 att godkänna omsorgsnämndens delårsbokslut 2. Belopp i tkr Intäkter Kostnader Kapitalkostnad Verksamhetsresultat Finansiella poster Resultat Kommunbidrag Förändring eget kapital Personalkostnader Redovisat, tkr Administration & nämnd Individ- och familjeomsorg Handikappomsorg Äldreomsorg 235 Kostenheten 834 MAS -46 Summa Prognos: 0 Omsorgsnämndens kostnader har ökat med 3,3 procent, 5,9 mkr, jämfört med samma period förra året. Kostnadsökningen beror, förutom löneökningar, främst på att en ny boendeavdelning på Fjällbackaservice har öppnats, en ökning av antalet ärenden med personlig assistans samt att ett nytt gruppboende inom handikappomsorgen har startats. Ökningen av antalet ärenden med personlig assistans är också den främsta förklaringen till intäktsökningen på 9,3 procent, cirka 3,7 mkr. Omsorgsnämnden beräknas 2010 redovisa ett nollresultat. Individoch familjeomsorgens underskott beräknas till 2,4 mkr, vilket förväntas kunna vägas upp av övriga verksamheters överskott. att mottaga informationen för kännedom. On On

4 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 4(18) Budget Med anledning av förändrade behov, avseende volymen av hemtjänst, föreslås omsorgsnämndens äskanden sänkas med 1,5 mkr. att justera äskandet i budget 2011 från 3,55 mkr till 2 mkr avseende hemtjänst.

5 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 5(18) On On Avgiftsutredning. Äldreomsorgens avgifter och deras beräkningssätt har utretts och uppdaterats. Materialet presenteras i en sammanställd utredning. Tanums kommun har använt konsumentprisindex (KPI) som justeringsmetod för de flesta av avgifterna inom omsorgsnämndens verksamhetsområde. Förändringen av KPI räknas i procent. Denna procentsats har använts för att höja avgifterna. KPI speglar endast prisutvecklingen och ger ingen kompensation för löneökningar. Cirka 80% av omsorgsverksamheternas kostnader avser löner, vilket innebär att intäkternas andel av verksamhetens kostnader minskar. SKL tar fortlöpande fram och publicerar ett omsorgsprisindex (OPI). Preliminärt OPI för kommande år publiceras normalt av SKL i december månad. Användandet av OPI ska leda till att utföraren får kompensation för allmänna prisoch löneökningar. OPI väger ihop en prognos för lönekostnadsförändringarna det kommande året med förändringen av konsumentprisindex det senaste året. Utredningen föreslår att OPI används som justeringsmetod fr o m att godkänna avgiftsutredningen samt att överlämna utredningen till kommunfullmäktige för fastställande.

6 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 6(18) On On Internkontroll Enligt Reglemente för intern kontroll för Tanums kommun, som antogs av kommunfullmäktige den 1 mars 1999, har varje nämnd skyldighet att löpande följa upp det interna kontrollsystemet inom nämndens verksamhetsområde. Varje nämnd skall enligt 8 uppföljning av intern kontroll årligen anta en särskild plan för innevarande års uppföljning av den interna kontrollen. I planen skall ingå: Riskanalys Vad som skall granskas under året Vilka reglementen, regler eller policys som berörs Vem som är ansvarig för granskningen och När granskningen skall rapporteras till nämnden Kontroll av rutin, policy etcetera skall alltid göras av person som inte är ansvarig för den samma. Framtagande av internkontrollplan skall föregås av en riskanalys som utifrån väsentlighet och risk visar varför aktuellt urval av kontroller är gjorda. Riskanalysen för nämndsspecifika kontroller skall ingå i internkontrollplanen som ska lämnas till kommunstyrelsen. Nedan redovisas riskanalys för de områden som samtliga nämnder ska ha med i sin internkontroll Inventering av reglementen, riktlinjer, policys och rutiner Det åligger varje nämnd att tillse att förteckningen över styrdokument är uppdaterad och aktuell. Förutom reglementen, policys och rutiner som är fastställda av fullmäktige, nämnder och styrelser, ska förteckningen även inkludera övriga upprättade anvisningar och tillämpningsregler som är väsentliga för god intern kontroll. Elektronisk handel Detta område var med i internkontroll för Då flera förvaltningar var i en införandefas 2009 så görs kontrollen om 2010 när en större del av kommunens verksamheter har infört elektronisk handel. Nämnden ska kontrollera att behörigheter och rutiner anpassas för en elektronisk hantering av leverantörsfakturor. Lönehantering Nämnden ska kontrollera att dokumenterade rutiner för lönehantering finns och är känd för berörd personal samt att dessa efterlevs. -forts

7 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 7(18) -forts On On Förvaltningsspecifik kontroll skall i år genomföras på följande område: LASS-ersättning De personer som omfattas av Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och har behov av personlig assistans för sina grundläggande behov under i genomsnitt mer än 20 timmar i veckan har rätt till assistansersättning. Assistans överstigande 20 tim/vecka ersätts av Försäkringskassan vilket medför stora ekonomiska transaktioner mellan Försäkringskassan och kommunen. Nämnden ska kontrollera att dokumenterade rutiner för hantering och redovisning av LASS-ersättning finns och efterlevs. Rapportering till omsorgsnämnden skall ske i oktober att fastställa internkontroll för omsorgsnämnden för 2010.

8 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 8(18) On On Komplettering av internkontrollplan fakturahantering Kommunfullmäktige antog ett nytt reglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner. Kommunen har fattat beslut om att införa elektronisk hantering av leverantörsfakturor. Fakturahantering regleras i omsorgsförvaltningens internkontrollplan kap 9. att anta nytt reglemente för fakturahantering.

9 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 9(18) On On Attestliggare. Omsorgsnämndens attestliggare har uppdaterats i och med att Tanums kommun har infört elektronisk fakturahantering. att anta föreliggande förslag till attestliggare.

10 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 10(18) On On Ensamkommande flyktingbarn/ungdomar i norra Bohuslän. En utredning har gjorts som belyser vilka åtaganden kommuner i norra Bohuslän (Lysekil, Munkedal, Sotenäs, Tanum och Strömstad) förbinder sig till vid ett eventuellt mottagande av ensamkommande flyktingbarn. I utredningsuppdraget ingår att ge ett förslag på ett gemensamt asylboende över de fem kommungränserna i norra Bohuslän, där Gryning vård AB är tilltänkt partner för det gemensamma asylboendet. Vid ett gemensamt asylboende tecknar varje kommun en överenskommelse med Migrationsverket om tre asylplatser. att tillstyrka projektgruppens förslag gällande att ta emot ensamkommande flyktingbarn och överlämna ärendet till kommunfullmäktige för beslut samt att Tanums kommun från och med januari 2011 ansvarar för tre platser i gemensamt asylboende med norra Bohuslän.

11 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 11(18) On On Ekonomisk redovisning av stimulansmedel för insatser inom vård och omsorg av äldre för år Tanums kommun har beviljats stimulansmedel för insatser inom vård och omsorg av äldre personer år 2009 med tkr. Stimulansmedlen har fördelats inom följande områden rehabilitering, kost/nutrition, demensvård, läkemedelsgenomgångar, sociala innehållet, förebyggande hembesök samt för individstatistik och öppna jämförelser. Totalt har Tanums kommun beviljats tkr för år Hittills har förbrukats tkr. Kvarvarande belopp att användas år 2010 är 790 tkr. Projekt som avslutas under 2009 är hemvaktmästare som nu ingår i ordinarie verksamhet. att mottaga information om den ekonomiska redovisningen av stimulansmedel för äldre personer år 2009.

12 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 12(18) On On Ansvariga för läkemedelsförråd. Enligt instruktioner i läkemedelshanteringen skall endast särskilt namngivna sjuksköterskor få rekvirera läkemedel till de kommunala läkemedelsförråden. att godkänna föreslagna namngivna sjuksköterskor att rekvirera läkemedel till de kommunala läkemedelsförråden.

13 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 13(18) On On Beläggningsstatistik augusti På kö till särskilt boende är det idag fjorton stycken. Tolv stycken söker boende med fysisk inriktning och två med demens inriktning. Fyra fått erbjudande om särskilt boende, två tackat nej, två har tackat ja. Hittills i år har vi haft 22 betaldagar (varav 6 dagar är IFO). att mottaga informationen för kännedom.

14 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 14(18) On On Rapport - projekt Kvinnofrid norra Bohuslän. Från maj 2008 till augusti 2010 har projektet Kvinnofrid Norra Bohuslän genomförts. Projektet grundade sig i en nationell satsning kring kvinnofrid och en ändring i socialtjänstlagen vilken innebar ett förtydligande av omsorgsnämndens ansvar för våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. att lägga rapporten till handlingarna.

15 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 15(18) On 109 Information från kontaktpersonerna. Bengt Widengård informerar från träff med gårdsrådet på Kalkåsliden. Bo Andersson informerar från träff med personalen på Östanvind. att mottaga informationen för kännedom.

16 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 16(18) On 110 Anmälan av delegationsbeslut. Anmälan om delegationsbeslut: att efter anmälan lägga delegationsbesluten till handlingarna.

17 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 17(18) On 111 Anmälningsärenden. Följande anmälningsärenden överlämnades till omsorgsnämnden: Kammarrättens protokoll i mål nr Förvaltningsrättens dom i mål nr Protokoll från samordningsförbundet n:a Bohuslän PM, tillfälliga ändringar av förutsättningar vid anmälan av deltagare till finsamteamet. Delårsrapport samordningsförbundet n:a Bohuslän jan-aug att efter anmälan lägga informationen till handlingarna.

18 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 18(18) Tjänstgöringslista OMSORGSNÄMNDENS SAMMANTRÄDE Namn Närvaro Omröstningar Ordinarie Ja Nej Avs Ja Nej Avs Ja Nej Avs Roger Wallentin (C) Roger Jodensvi (C) Berit Karlsson (C) Bo Andersson (M) Agneta Fogelmark (M) Jan Karlsson (M) Berit Stjern (Fp) Bengt Widengård (S) Mats Lindström (S) Eva-Lott Andersson (S) Katarina Schewenius-Lundin (MVT) N N N, 104, 108 N N N N Ersättare Tjg Ej tjg Ja Nej Avs Ja Nej Avs Ja Nej Avs Britt Limdal-Hansson (C) Diana Davidsson (C) Linda Hermansson (C) N Lena Ahnblom (M) Nina Jansson (M) N Ingalill Olsson (M) Pernilla Berntsson (Fp) Helena Östlund (S) Lars Sällström (S) Jan Andersson (S) Håkan Elg (MVT) Summa

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

Hjördis Thiel (rp) tjänstgörande ersättare

Hjördis Thiel (rp) tjänstgörande ersättare Sammanträdesprotokoll 1(16) 2012-09-19 Äldrenämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30 17.15 ande Susanne Lundgren (m) Bo Johansson (s) Anders Lund (m) Birger S Svensson (c) Susanne Petersson

Läs mer

Socialnämnden 2013.01.30 1

Socialnämnden 2013.01.30 1 Socialnämnden 2013.01.30 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-15.35 ande Övriga deltagande Justerare Stefan Westergren (S) ordf Anders Palm-Lundin (S) Mikael Hernborg (S) Håkan

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Vård och omsorg December 2013 Per-Olof Frick, Kvalitetscontroller 076 724 41 43 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Antagen av nämnden 2013-12-11 Ledningssystem

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-11-20 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 09.00-12.00 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S), ordförande Rolf Korsbäck(S)

Läs mer

Socialnämnden 25 mars 2015

Socialnämnden 25 mars 2015 Socialnämnden Socialnämnden 25 mars 2015 Sid Justering... 3 45 Socialnämndens förmiddag... 4 46 Upprop/Dagordning/Justering... 5 47 Muntlig information - Personliga ombud... 6 48 Information från förvaltningen...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 ( ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 17.55 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf.

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45 Beslutande ledamöter Daniel Portnoff (M), ordf. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Ann-sofie Soleby-Eriksson (S), 2:e v ordf. Helena Koch (M)

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Ann-Britth Fröjd (c)

Ann-Britth Fröjd (c) 2006-10-26 1 (19) Plats Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen 26 oktober 2006, kl 15.00 17.25 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 11:10 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg, (S), ordförande Kenneth Axelsson, (M), vice ordförande Peder Griph, (S) Marianne

Läs mer

Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C)

Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet Klockan 08:30-11.45, ajournering 09.50-10.05 Beslutande Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 av 23 Omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 2015-06-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 av 23 Omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 2015-06-18 Plats och sammanträdestid Närvarande ledamöter Frånvarande ledamöter Närvarande ersättare Tjänstgörande ersättare Frånvarande ersättare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal

Läs mer

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00.

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Victoria Andersson (M) Maud Jonsson (FP)

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 14 januari 2015 Information Kan du inte närvara? Både ledamöter och ersättare ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till kommunledningskontoret@uddevalla.se

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25 Datum: Onsdagen den 25 mars 2015 Tid: kl 19.00 21.05 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 30 mars, klockan 16.00 Paragrafer: 10-20 Utses att justera: Leif Kinnunen

Läs mer

Göran Lidström, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Underskrift Sekreterare... 79-109 Göran Lidström

Göran Lidström, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Underskrift Sekreterare... 79-109 Göran Lidström VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(56) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen den 29 augusti 2011 10.00-10.55 Beslutande Övriga deltagande K G Abramsson, ordf. Viveka Abramsson Åke Nilsson Tony Mannelqvist Tommy

Läs mer

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10 Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 08:30-11:40 Beslutande Lars Molin (M), ordförande Yvonne Oscarsson (V) Harald Noréus (FP) Markus Evensson (S), 33-47 och 49-54 Örjan Fridner,

Läs mer

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Beslutande: Allan Cederborg (M) ordförande Victoria Andersson (M) ersättare för Nathalie Häll (M) Monika Ingerhed (C) ersättare

Läs mer

Granskning av fakturahantering

Granskning av fakturahantering www.pwc.se Revisionsrapport Malin Kronmar Revisionskonsult Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Granskning av fakturahantering Lessebo kommun April 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Boendeplanering och särskilda avgifter för ej verkställda beslut

Boendeplanering och särskilda avgifter för ej verkställda beslut www.pwc.se Revisionsrapport Jan-Olov Larsén Boendeplanering och särskilda avgifter för ej verkställda beslut Botkyrka kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömningar och rekommendationer... 1

Läs mer

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C)

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C) Plats och tid Kulturchefens kontor, kl 15.00-16.30 Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Beslutande Ledamöter Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith

Läs mer

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 Sbn 54 Presentation av nya kommunchefen... 2 Sbn 55 Ekonomi och Budgetuppföljning... 3 Sbn 56 Samhällsbyggnadsnämndens styrdokument... 4 Sbn 57 Val av representant

Läs mer

1 Yttrande över remiss - Riktlinjer för kommunens dialogforum. 2 Årsredovisning 2014 - Tekniska nämnden * Handlingar skickas ut senare

1 Yttrande över remiss - Riktlinjer för kommunens dialogforum. 2 Årsredovisning 2014 - Tekniska nämnden * Handlingar skickas ut senare KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Tekniska nämnden 2015-03-05 Tid 2015-03-16, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset i Tumba, plan 2, rum 3 Ärenden Justering 1 Yttrande över remiss - Riktlinjer för kommunens dialogforum

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på hemsidan.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på hemsidan. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 12.00 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér (M) Maria

Läs mer