TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(21) Omsorgsnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(21) Omsorgsnämnden 2013-05-16"

Transkript

1 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(21) Plats och tid: Sammanträdesrummet Bullaren, kommunhuset, Tanumshede, torsdagen den 16 maj 2013, klockan 13:00. Ordinarie ledamot ansvarar för att ersättare inkallas vid ev. närvaroförhinder. Dnr Ärenden 2013/ Delårsbokslut / Uppföljning gällande konsekvenser av sparåtgärder Avvikelser. 2013/ Utförda åtgärder 2012 enligt handikapplan / Lägesrapport, komhem team. 2013/ Tillsyn i Tanum kommun inom området skolmåltider. 2013/ Välfärdsbokslut / Verksamhetsbidrag, kvinnojouren Runan. 2013/ Godkännande av samverkansavtal avseende Familjecentralen Eken. 2012/ Plan för anhörigstöd i Tanums kommun / Rapporteringsskyldighet enligt SoL 16 kap och LSS 28 f-g ej verkställda beslut. 2013/ Beläggning/väntelista - april månad på särskilda boende inom äldreomsorgen. 2012/ Motion från Gerd Melin (s) och Eva Lott Andersson (s) angående framtida tillgång till omsorgspersonal dnr 2012/ Ks. 2011/ Val av ny ersättare i omsorgsnämndens arbetsutskott. 65 Folkhälsorådet - Finsam. 66 Information från kontaktpersonerna. 67 Anmälan av delegationsbeslut.

2 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 2(21) Plats och tid Bullarensalen, Kommunhuset Tanumshede, torsdagen den 16 maj 2013, klockan 13:00. ande Enligt bifogad närvaroförteckning Övriga deltagande Maj Lätto Karlsson, förvaltningschef Sirene Johansson, avdelningschef, Bo Hedström, avdelningschef, 51-52, Hilde Sletten, områdeschef, 51-52, 60 Agneta Kullberg, kostchef, 56 Gunilla Hultgren, utredare, 57 Annika Widegren Baldinger, anhörigstödjare, 60 Frida Lundqvist, anhörigstödjare, 60 Michael Svensson, sekreterare Utses att justera Benny Svensson Underskrifter Sekreterare /Michael Svensson/ Ordförande... /Roger Wallentin/ Justerare... /Benny Svensson/ BEVIS OM ANSLAG Omsorgsnämndens protokoll har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla Sammanträdesdag Anslaget uppsatt Anslaget nedtages Protokollet förvaras på omsorgskontoret, Tanumshede Underskrift... Michael Svensson

3 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 3(21) On / On Omsorgsnämndens delårsbokslut 1, Belopp i tkr Intäkter Kostnader Kapitalkostnad Verksamhetsresultat Finansiella poster -3-3 Resultat Kommunbidrag Förändring eget kapital Personalkostnader Interndebitering av hemtjänst inklusive matdistribution 11,2 mkr både och Budgetram 2013 (tkr) Redovisat , Prognos Administration & nämnd + MAS Mottagning- och utredningsenhet Funktionshinder Hälso- och sjukvård Äldreomsorg Kostenhet Summa Budgetram 2013 (tkr) Redovisat , Prognos Adm., MoU adm. & nämnd,mas, Flyktingverksamhet IFO Handikappomsorg Äldreomsorg Kostenhet Summa Prognos: tkr (underskott) -forts

4 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 4(21) -forts On / On att godkänna delårsbokslut 1, 2013 samt att förvaltningen får i uppdrag att arbeta fram åtgärder för att få budget i balans till omsorgsnämndens sammanträde i juni.

5 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 5(21) On / On Uppföljning gällande konsekvenser av sparåtgärder Vid budgetuppföljning under årets första månader prognostiserades ett underskott motsvarande 7,5 mkr. Anledningen till detta underskott var ökad volym av hemtjänstinsatser, kostnader för placering av barn och unga samt ökade kostnader för försörjningsstöd. Enligt kommunens styrprinciper skall då ett underskott redovisas åtgärder vidtas för att få en budget i balans. Omsorgsnämnden vidtog sparåtgärder inom hela förvaltningen under april maj månad med 4328 tkr samt under augusti månad med 1838 tkr, totalt för året ett spar med 6166 tkr. Vid varje beslut om sparåtgärder genomfördes en riskanalys med åtgärdsplan, resultatet av de befarade riskerna redovisas. Resultatet vid bokslutet blev ett överskott med 235 tkr. Handikappomsorgen redovisade ett överskott på grund av lägre volym än budgeterat samt sparåtgärder. Även flyktingverksamheten redovisade ett överskott delvis beroende på ej förbrukad introduktionsersättning från tidigare år samt visst överskott från att mottaga informationen för kännedom

6 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 6(21) On 53 Avvikelser. Avdelningschef Sirene Johansson informerar om avvikelser gällande korttidsvård på Hedegården. att mottaga informationen för kännedom.

7 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 7(21) On / On Utförda åtgärder 2012 enligt handikapplan Redovisning av de åtgärder som utförts enligt handikapplan för år Sammanställning av åtgärderna bifogas. att mottaga utförda åtgärder enligt handikapplan för 2012 för information.

8 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 8(21) On / On Lägesrapport, komhem team. Omsorgsnämnden beslutade att ett arbete skulle påbörjas med att utveckla formerna för det befintliga komhem teamet. Teamet skulle förstärkas med undersköterskor. Detta arbete skulle ske parallellt med minskningen av antalet platser på korttidsboendena Norrheden och Norrgården. Ett komhem team behöver arbeta i nära samverkan med hemtjänst. Inom verksamhetsområdet hemtjänst pågår för närvarande ett förvaltningsövergripande arbete med såväl organisation som funktion. Detta arbete beräknas inte vara slutfört under juni månad som tidigare aviserats. Ny tidplan för när arbetet med hemtjänstverksamheten är klart beräknas till november Förändringarna inom korttidsverksamheten, hemtjänst och komhem team behöver ske stegvis där hemtjänstens organisation bör vara klar innan ett komhem team kan utvecklas. att förvaltningen får i uppdrag att utreda utvecklingen av ett komhem team efter det att hemtjänstens organisation är klar. Lägesrapport lämnas under hösten 2013.

9 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 9(21) On / On Tillsyn i Tanum kommun inom området skolmåltider. Skolinspektionen har vid ett tidigare tillfälle 2012 gjort en riktad tillsyn med syfte att kontrollera att Tanums kommun, omsorgsförvaltningen har ett systematiskt kvalitetsarbete som säkerställer att elever i den obligatoriska skolan erbjuds näringsriktiga skolmåltider. Enligt nya skollagen (2010:800) är skolmåltiden att betrakta som en del av utbildningen. Det innebär att bestämmelserna om systematiskt kvalitetsarbete i skollagen även kan tillämpas när det gäller näringsriktiga skolmåltider. Skollagen ställer krav på att det systematiska kvalitetsarbetet skall dokumenteras. Det innebär att huvudmannen, omsorgsförvaltningen skall ha ett underlag för att kunna visa upp att eleverna erbjuds näringsriktiga skolmåltider. Omsorgsförvaltningen, kostenheten dokumenterar sedan november 2012 all matsedelsplanering även dess näringsriktighet. Arbetet görs på enhetens ledningsgruppsmöte en gång/månad samt i verksamhetens tillagnings- och mottagningskök. att mottaga informationen för kännedom.

10 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 10(21) On / On Välfärdsbokslut Gunilla Hultgren, utredare redovisar välfärdsbokslutet att mottaga redovisningen för kännedom.

11 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 11(21) On / On Verksamhetsbidrag, kvinnojouren Runan. Kvinnojouren Runan ansöker om ett verksamhetsbidrag för 2013 motsvarande 10 kr per kommuninnevånare, vilket motsvarar kr. Omsorgsnämnden har i många år beviljat Runan kr i verksamhetsbidrag. Med tanke på att det inte skett någon höjning av bidraget på många år, samt det viktiga arbete kvinnojouren Runan utför, föreslås omsorgsnämnden bevilja ansökan. att bevilja ett verksamhetsbidrag till kvinnojouren Runan för år 2013 på kronor från ansvar 18120, verksamhet 572.

12 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 12(21) On / On Godkännande av samverkansavtal avseende Familjecentralen Eken. Det nu gällande samarbetssamtalet gällande familjecentralen har omarbetats eftersom delar av verksamheten som regionen ansvarar för numera bedrivs av ett privat företag som en följd av vårdvalet. att godkänna det reviderade samverkansavtalet.

13 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 13(21) On / On Plan för anhörigstöd i Tanums kommun Enligt 5 kap 10 SoL anges att kommunerna är skyldiga att erbjuda anhöriga stöd. Syftet med att stödja anhöriga är framförallt att minska den fysiska och psykiska belastningen. Den anhörige kan genom stödet få en förbättrad livssituation samtidigt som risken för ohälsa kan minskas. Om anhöriga som utför vård och omsorg erbjuds stöd kan mer kostsamma insatser skjutas upp och kanske till och med helt undvikas. För att nå målen i planen kommer bland annat en vidareutveckling av referensgruppen att ske. Gruppen ska arbeta med att utveckla och genomföra olika stödinsatser. Arbetsgrupper skapas inom respektive avdelningar, för att utarbeta delmål för verksamheten och för att nå omsorgsnämndens mål med anhörigstödet. I omsorgsnämndens verksamhetsplaner skall området anhörigstöd finnas med. Föreläsningar på temat bemötande och anhörigstödjande kultur inom vård och omsorg ska anordnas. Anhörigambassadörer ska utbildas. Individuellt stöd till anhöriga kan ges i form av bistånd. att anta föreliggande förslag till plan för anhörigstöd i Tanums kommun

14 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 14(21) On / On Rapporteringsskyldighet enligt SoL 16 kap och LSS 28 f-g ej verkställda beslut. Kommunens socialnämnd är skyldig att anmäla till socialstyrelsen om en beviljad insats inte har verkställts inom tre månader. Nämnden ska på motsvarande sätt också rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader. Rapport till socialstyrelsen kvartal : enligt SoL 16 kap. Ett beslut att rapportera som ej verkställt. enligt LSS 28 f-g : Inga beslut att rapportera. Sammanfattning ej verkställda beslut kvartal 1: Ett beslut att rapportera som ej verkställda. att mottaga informationen för kännedom.

15 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 15(21) On / On Beläggning/väntelista - april månad på särskilda boende inom äldreomsorgen. Fyra personer fanns på väntelista den 30 april. En kommer att erbjudas särskilt boende i början av maj. Två personer bor på särskilt boende men vill byta till ett annat boende i kommunen. En har inte ännu fått något erbjudande om boende. Ingen har väntat mer än tre månader utan erbjudande om plats på särskilt boende. att mottaga informationen för kännedom.

16 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 16(21) On / On Motion från Gerd Melin (s) och Eva Lott Andersson (s) angående framtida tillgång till omsorgspersonal dnr 2012/ Ks. Gerd Melin (s) och Eva Lott Andersson (s) inkom 25 april 2012 med en motion angående framtida tillgång till omsorgspersonal i Tanums kommun, se bilaga. Motionen överlämnades 7 maj 2012, 64 av kommunfullmäktige till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen överlämnade motionen, 30 maj , till omsorgsnämnden för beredning i samråd med personalkontoret. Under 2012 granskades personalförsörjning som ett kommungemensamt obligatoriskt område i internkontrollen i Tanums kommun. I omsorgsnämndens internkontroll konstateras att det är främst inom äldreomsorg och sjuksköterskeverksamheten som den stora utmaningen finns. Omsorgsnämnden antog ett antal rekommendationer som är möjliga och önskvärda för att förbättra personalrekryteringen på både kort och lång sikt. Personalkontoret har i samarbete med förvaltningarnas personalfunktioner sammanställt ett internt dokument, personalförsörjning 2013, med punkter för en förbättrad personalförsörjning utifrån nämndernas internkontroller. Inom äldreomsorgen och funktionshinderverksamheten tillämpas omvårdnadslyftet och uppgång i tjänst. Senaste medarbetarenkäten visar goda värden för i motionen berörda personalgrupper. Löneläget i Tanums kommun, för både undersköterskor och sjuksköterskor, låg över genomsnittet för södra Sverige att upphäva tidigare fattat beslut , 41. Omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att för framtida tillgång till omsorgspersonal arbeta enligt de rekommendationer som finns framtagna av personalkontoret i samarbete med förvaltningarnas personalfunktioner i avsnittet personalförsörjning 2013, att fortsätta verka för goda arbetsvillkor och konkurrenskraftiga löner samt att motionen därmed anses besvarad.

17 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 17(21) On / On Val av ny ersättare i omsorgsnämndens arbetsutskott. Helena Östlund (S) har den 3 maj avsagt sig uppdraget som ersättare i omsorgsnämndens arbetsutskott. att entlediga Helena Östlund (S) från uppdraget som ersättare i omsorgsnämndens arbetsutskott samt att till ny ersättare i omsorgsnämndens arbetsutskott efter Helena Östlund (S) utse Niklas Berglund (S) för resterande del av mandatperioden.

18 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 18(21) On 65 Folkhälsorådet - Finsam. Maj Lätto-Karlsson och Roger Wallentin informerar från folkhäsorådets sammanträde Roger Wallentin informerar om verksamheten Finsam. att mottaga informationen för kännedom.

19 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 19(21) On 66 Information från kontaktpersonerna. Håkan Elg rapporterar från träff med nattpatrullen på Fjällbackaservice. att mottaga informationen för kännedom.

20 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 20(21) On 67 Anmälan av delegationsbeslut. Anmälan om delegationsbeslut: att efter anmälan lägga delegationsbesluten till handlingarna.

21 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 21(21) Tjänstgöringslista OMSORGSNÄMNDENS SAMMANTRÄDE Namn Närvaro Omröstningar Ordinarie Ja Nej Avs Ja Nej Avs Ja Nej Avs Roger Wallentin (C) Berit Karlsson (C) Kerstin Fransson (C) Bo Andersson (M) Roland Isaksson (M) Inga-Lill Olsson (M) Berit Stjern (Fp) Ann-Helen Danielsson (Fp) Eva-Lott Andersson (S) Helena Östlund (S) Håkan Elg (MVT) N N N N N N från 52 N N N Ersättare Tjg Ej tjg Ja Nej Avs Ja Nej Avs Ja Nej Avs Christian Aronsson (C) Diana Davidsson (C) Astrid Helgesson (C) Jan Karlsson (M) Theresia Nilsson (M) Lennart Larson (M) Benny Svensson (Fp) N Pernilla Berntsson (Fp) Göran Sigroth (S) Niklas Berglund (S) N Per Danielsson (MVT) Summa

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(18) Omsorgsnämnden 2010-09-30

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(18) Omsorgsnämnden 2010-09-30 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(18) Plats och tid: Sammanträdesrummet Bullaren, kommunhuset, Tanumshede, torsdagen den 30 september 2010, klockan 13:00. Ordinarie ledamot ansvarar för att ersättare inkallas

Läs mer

Socialnämnden 2011.09.28 1

Socialnämnden 2011.09.28 1 Socialnämnden 2011.09.28 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-17.00 ande Övriga deltagande Justerare Stefan Westergren (S) ordf Thomas Hansson (S) t.o.m 16.30 101 Inger Olsson

Läs mer

Nr Ärendemening Sid Anm

Nr Ärendemening Sid Anm KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Vård- och omsorgsnämnden Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-08-26 kl. 13.15 i kommunhuset, rum 293 Mattias Jensen

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe kl 08:30-09:30, 13:00-14:30

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe kl 08:30-09:30, 13:00-14:30 Omsorgsnämnden 2008-12-17 1 (23) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe kl 08:30-09:30, 13:00-14:30 Beslutande Christina Karlsson (s) Anna-Lena Holmström (c) Gunnar Holmberg (s)

Läs mer

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24)

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24) KLIPPANS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (24) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, kl 18.30-20.40 Beslutande Övriga närvarande Hans-Bertil Sinclair (m) ordförande Janeth Norén

Läs mer

Protokoll för kommunstyrelsen

Protokoll för kommunstyrelsen 1(18) Protokoll för kommunstyrelsen Plats: Kommunhusets sessionssal, Skutskär Datum och tid: 2013-11-12 Justering Plats: Kommunhuset, Skutskär Datum och tid: 2013-11-18 Kl. 10.00 Paragrafer: 112-131 Sekreterare:

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid C4-huset, sammanträdeslokal 5:5 13:30 17.45 Beslutande Radovan Javurek (FP), jäv Qalinle Dayib (C) 97, 98, Katarina Honoré (S) 103 100-104 Elisabeth Jörgensen

Läs mer

Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 37 Delgivning av protokoll...2 38 Delegationsbeslut...3 39 Upprättande av serviceplaner...4 40 Årsredovisning med bokslut...5 41 Internkontrollplan...6 42

Läs mer

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 1(2) 2013-10-09 Sammanträde Socialnämnden Plats och tid Stadshuset, lokal Bäve, 2013-10-16 kl. 8:30 Ordförande Sekreterare Elving Andersson Florence Johansson

Läs mer

2828 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 () Sammanträdesdatum Socialnämnden 2007-03-14. Lars Rundgren, s till kl 16.30

2828 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 () Sammanträdesdatum Socialnämnden 2007-03-14. Lars Rundgren, s till kl 16.30 2828 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 () Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl 14.00 17.30 ande Mattias Wärnsberg, s Eva Johansson Rosso, kd Gunilla Larsson, s Gunvor Nilsson, m Jan Kennmark,,

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Socialnämnden 2007-12-04 123 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 10.00-17.00. Beslutande Henning Åhman (s), ordförande Eva Viklund (s) Marie Wikberg (s) Ylva

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2009-05-19 36 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur, klockan 08.00-17.00. Beslutande Henning Åhman (s), ordförande Marie Wikberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden. Plats och tid Falköpingssalen, kl. 08.30 Beslutande Se närvarolista på sida 2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden. Plats och tid Falköpingssalen, kl. 08.30 Beslutande Se närvarolista på sida 2 1 (18) Plats och tid Falköpingssalen, kl. 08.30 Beslutande Se närvarolista på sida 2 Ersättare Se närvarolista på sida 2 Övriga närvarande Se närvarolista på sida 2 Justerare Caroline Lundberg Underskrifter

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden

PROTOKOLL Socialnämnden 1 (16) Paragrafer 38-50 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan, kl. 18.00-20.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Hans-Bertil

Läs mer

Socialnämnden 2013.01.30 1

Socialnämnden 2013.01.30 1 Socialnämnden 2013.01.30 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-15.35 ande Övriga deltagande Justerare Stefan Westergren (S) ordf Anders Palm-Lundin (S) Mikael Hernborg (S) Håkan

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Protokoll 2013-10-30

Protokoll 2013-10-30 2013-10-30 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-10-30, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Sölve Persson (S) Barbro Backlund (FP) Agneta Eriksson

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON 10 177 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED OMSORGSNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON 10 177 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED OMSORGSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON 10 177 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED OMSORGSNÄMNDEN Plats och tid: Rådhussalen, Rådhuset, Karlshamn, kl 13:15 15:25. Ajournering för paus kl. 14:30 15:00. Deltagande (markerade

Läs mer

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL)

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL) 1(33) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13.00 Beslutande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist

Läs mer

Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje kommun

Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1(24) Plats och tid Sammanträdesrummet Norrtäljesalen, kommunhuset Ankaret kl. 10 13.30 Beslutande Beslutande Övriga deltagande enligt bifogad närvarolista

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-02-18

Sammanträdesdatum 2015-02-18 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset, Mellanfryken, onsdag 18 februari 2015, 15.00 16.20 Peter Krööse (C), ordförande Laila Norstedt Persson (M), vice ordförande, ej 40 (jäv) Inger Sundin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) 2014-04-23 36-53 SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) 2014-04-23 36-53 SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) Plats och tid Socialkontoret i Borgholm, 13.00 17.00 Beslutande Eva Karlström (M) Björn Andreen (M) Eva Wahlgren (C) 36-42, 45-50, 52-53 Elisabeth Svensson (C) Eva-Lena

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 512 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.20 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 55-71 Maria Hjärtmyr varav sekretess 71. Ordförande... Markus Evensson. Justerande...

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 55-71 Maria Hjärtmyr varav sekretess 71. Ordförande... Markus Evensson. Justerande... Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30: - 14:20 Beslutande: Övriga deltagande Utses att justera Markus Evensson (S) ordf Maria Andersson (S), Birgitta Ek (S) Per Gunnar Larsson (S), Mona Wandel (SRD) Annasara

Läs mer

2015-01-22. Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Gällivare, sammanträdesrum 1, torsdagen den 22 januari 2015 kl.10:00-16:00

2015-01-22. Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Gällivare, sammanträdesrum 1, torsdagen den 22 januari 2015 kl.10:00-16:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (36) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Gällivare, sammanträdesrum 1, torsdagen den 22 januari 2015 kl.10:00-16:00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens

Läs mer

Socialnämnden. Beslutande Janne Jansson (S) ordförande Leif Johansson (S) ledamot Eivor Hallén (S) ledamot Fred-Joachim Bruns (S) ledamot

Socialnämnden. Beslutande Janne Jansson (S) ordförande Leif Johansson (S) ledamot Eivor Hallén (S) ledamot Fred-Joachim Bruns (S) ledamot Sammanträdesdatum Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Torsö, Stadshuset kl. 13:00-14:45 Beslutande Janne Jansson (S) ordförande Leif Johansson (S) ledamot Eivor Hallén (S) ledamot Fred-Joachim Bruns

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-05-17 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-05-17 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid: 9:00: - 12:30 Plats: Rodret KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT Ledamöter: Erik Söderberg (fp) Ordförande Carola Granell (s) Vice ordförande Björn Johansson (s) Linda-Maria Hermansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-07 1 (27) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan 14.00 17.35. Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Christina Aspenryd (S), ordförande

Läs mer

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45.

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Maria Andersson (S) Birgitta Ek (S) Jenny Breslin (S), tjänstgörande ersättare för Per Gunnar

Läs mer