Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson"

Transkript

1 Kommunfullmäktige (71) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30 Beslutande Övriga deltagare Enligt separat närvaroförteckning Kommunsekreterare Matti Ohlsson Biträdande sekreterare Eva Isaksson Godkännande av närvaro Tid och plats för justering Sekreterare Paragrafer = Matti Ohlsson Ordförande = Tom Sundelin (s) Agneta Lundberg (s) 177- Justerare. = Jan Svensson (s) Magnus Aasa (kd) BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Instans Kommunfullmäktige Anslaget sätts upp Anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret Underskrift Namnförtydligande. Ann-Christin Nordqvist

2 Kommunfullmäktige (71) 156 Utdelning av Patriotiska Sällskapets Guldmedalj Botanikern Jan W Mascher, Örnsköldsvik, har tilldelats Kungliga Patriotiska Sällskapets medalj för förtjänster inom trädgårdsodling. Mascher får medaljen för sitt arbete med "Ångermanlands flora" men också för en mångårig gärning. Motiveringen lyder: "För ett mångårigt ideellt arbete med att sammanställa historisk och finna ny kunskap inom främst botaniken samt för det generösa och oegennyttiga sätt han ställer sin kunskap till samhällets förfogande". "Ångermanlands Flora" är ett gediget verk som beskriver florans utveckling i landskapet. Jan W Mascher får ta emot medaljen i anslutning till kommunfullmäktiges sammanträde. Mascher uppvaktas även av Arnäs Trädgårdsodlareförening samt Örnsköldsviks kommun.

3 Kommunfullmäktige (71) Ks/2008:3 157 Delgivningar och informationer Skrivelse från Regeringskansliet Vid dagens sammanträde delas skrivelsen "Utvecklingen inom den kommunala sektorn" ut till ledamöterna. Skrivelsen är överlämnad från Regeringskansliet och är en sammanfattning av regeringens skrivelse 2007/08:102. Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige anser sig tagit del av informationen.

4 Kommunfullmäktige (71) Ks/2008: Information från Kommunfullmäktiges revisorer Sammanfattning av ärendet Kommunfullmäktiges revisorer har sedan det senaste sammanträdet överlämnat följande revisionsrapporter för kommunfullmäktiges kännedom: Granskning av nyckeltal och verksamhetsmål Revisorernas rapporter finns på kommunens hemsida -demokrati/kommunfullmäktiges revisorer/revisionsrapporter/2008. Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige anser sig tagit del av informationen.

5 Kommunfullmäktige (71) Ks/2007: Motionssvar, kostnadskalkyler vid kommunala åtaganden i byggnationer Sammanfattning av ärendet Föreligger motion från André Nilsson-Hugo (m) daterad 17 december 2007 angående kostnadskalkyler vid kommunala åtaganden i byggnationer. I motionen föreslås att: Riskkalkyler ska upprättas vid varje investeringsprojekt som rör kommunala åtaganden. Kommunfullmäktige ska underrättas så snart indikationer uppkommer som kan leda till att budgeten inte kan hållas. Projekt ska alltid ha riskkalkyler (liknande SWOT) för alla projekt som kommunen ger sig in i. Kommunfullmäktige ska underrättas om riskkalkylen vid investeringar. Kommunfullmäktige har under 28/2008 överlämnat motionen till kommunstyrelsen för beredning. Kommunkansliet har remitterat motionen till nämnden för teknik och service samt kommunledningskontoret för ställningstagande. Beredning av motionen Nämnden för teknik och service har under 42/2008 föreslagit kommunfullmäktige att avslå motionen med hänvisning till att det finns styrande investeringsregler antagna av kommunfullmäktige 94/2007 där det tydligt framgår hur investeringar ska behandlas. Kommunledningskontoret konstaterar i sitt yttrande daterat 19 maj 2008 att man har tillsammans med tekniska kontoret nyligen reviderat regelverket för investeringsverksamhet och anläggningstillgångar. Kommunfullmäktige fastställde de nya reglerna i maj Reglerna ska bland annat säkerställa att beslutsunderlag och kalkyler för investeringsprojekt är så genomarbetade som det är rimligt att kräva. I de nya investeringsreglerna finns en uppräkning av vad som bör ingå som underlag till ett genomförandebeslut. En av punkterna är "En bedömning av risker och osäkerhetsfaktorer". Hur detta formellt ska göras har dock inte preciserats eftersom variationen i projekten är stor.

6 Kommunfullmäktige (71) 159 (forts) Av de investeringar som kommunen genomför i verksamhetslokaler, gator, ledningsnät, m.m. är det en mycket liten del som överskrider anslaget mer än marginellt. När anslagen överskrids beror det till övervägande del på två saker: Under projektets genomförande upptäcks förhållanden som inte fanns med på kalkylstadiet och som inte kunnat förutses. Beställaren vill göra angelägna ändringar som man är beredd att stå extrakostnader för. Vid varje tertialuppföljning och vid årsbokslut, görs även en uppföljning av investeringarna. Av denna framgår: Utfall för innevarande år Tidigare års utfall för fleråriga projekt Prognos för innevarande år Totalprognos Totalbudget Budgetavvikelse med tillhörande kommentarer Tidpunkt för färdigställande/ianspråktagande Vid befarade överskridanden säger reglerna att om överskridandet är mindre än 10 procent ska beställande nämnd informeras och ta ställning till kostnadsökningen och eventuella alternativa lösningar. Är det befarade överskridandet mer än 10 procent ska kommunfullmäktige snarast underrättas för att ta ställning till projektets fortsatta hantering. Kommunledningskontorets bedömning är att de nya reglerna för investeringsverksamheten är tillräckliga men att nämnder och bolag ytterligare kan uppmärksammas på vikten av att informera om risker och osäkerhetsfaktorer i projekten. Mot bakgrund av ovanstående föreslår kommunledningskontoret kommunfullmäktige att avslå motionen. Beredande organs förslag till beslut Kommunledningskontorets skrivelse daterad 19 maj Arbetsutskottets 120/2008. Kommunstyrelsens 143/2008. Kommunfullmäktiges tidigare beslut Kommunfullmäktige har under 138/2008 beslutat bordlägga ärendet med hänvisning till att motionären André Nilsson-Hugo inte var närvarande vid sammanträdet.

7 Kommunfullmäktige (71) 159 (forts) Kommunfullmäktiges behandling Vid dagens sammanträde yrkar Elvy Söderström (s), med instämmande av John Norberg (s), bifall till kommunstyrelsens förslag. André Nilsson-Hugo (m) yrkar bifall till motionen. Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige avslår föreliggande motion med motiveringen att de nya reglerna för investeringsverksamheten är tillräckliga. Kommunfullmäktige uppmärksammar nämnder och bolag om vikten att informera om risker och osäkerhetsfaktorer i projekten.

8 Kommunfullmäktige (71) Ks/2007: Motionssvar, förvaltningsövergripande simhallsgrupp Sammanfattning av ärendet Föreligger motion daterad 29 november 2007 från Magnus Aasa, Bengt Skogetun, Sandra Edin och Göran Sydhage samtliga (kd) angående inrättande av en förvaltningsövergripande "Simhallsgrupp". Motionen har även undertecknats av ej tjänstgörande ersättaren Hanna Sydhage (kd). I motionen föreslås att kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att tillsätta en förvaltningsövergripande "Simhallsgrupp" som får i uppdrag att se över allt som gäller kommunens simhallar. Till exempel behoven, både då det gäller mänskliga behov och materiella behov samt möjligheter till alternativa driftformer - kanske finns någon aktiv förening som vill ta över driften med mera för simhallarna i kommunen. Kommunfullmäktige har under 218/2007 överlämnat motionen till kommunstyrelsen för beredning. Beredning av motionen Kommunkansliet har remitterat motionen till nämnden för teknik och service och kultur- och fritidsnämnden för ställningstagande. Kultur- och fritidsnämnden anger i beslut 1/2008 att man anser att föreningsdrift av simhallarna inte är lämpligt, när det gäller den tekniska driften. Eventuellt öppethållande kan drivas i föreningsregi, förutsatt att det finns tillgång till kvalificerade ledare/personal som är livräddningskunniga. Nämnden föreslår kommunfullmäktige att tillstyrka motionen. Nämnden för teknik och service har behandlat motionen under 51/2008 och anger att man är positiv till att en förvaltningsövergripande simhallsgrupp tillsätts och att den får i uppdrag att se över kommunens simhallar. Nämnden föreslår att kommunfullmäktige bifaller motionen. Kommunledningskontorets kommentarer Kommunledningskontoret kan konstatera att berörda facknämnder ställer sig positiva till motionen. Kommunledningskontoret anser att ansvaret för att tillsätta och leda en förvaltningsövergripande simhallsgrupp bör åligga nämnden för teknik och service

9 Kommunfullmäktige (71) 160 (forts) mot bakgrund av deras fastighetsansvar för simhallarna. Den förvaltningsövergripande simhallsgruppen ska bestå av tjänstemän från tekniska kontoret, kultur- och fritidsförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen. Gruppens uppdrag bör vara att klarlägga förvaltningarnas, föreningslivet och allmänhetens behov av simhallarna samt vilka underhålls- och investeringsbehov som föreligger den närmaste femårsperioden. Gruppen ska även undersöka möjligheterna till alternativa driftsformer. Simhallsgruppen ska därefter lämna förslag på hur den övergripande simhallsstrukturen ska se ut i vår kommun framgent. Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen senast utgången av år Beredande organs förslag till beslut Kommunledningskontorets skrivelse daterad 2 juni Arbetsutskottets 130/2008. Kommunstyrelsens 136/2008. Kommunfullmäktiges behandling Under kommunfullmäktiges behandling yrkar Roger Burland (s), med instämmande av Göran Sydhage (kd), bifall till kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige bifaller motionen genom att uppdra till nämnden för teknik och service att tillsätta och leda en förvaltningsövergripande simhallsgrupp. Den förvaltningsövergripande simhallsgruppen ska bestå av tjänstemän från tekniska kontoret, kultur- och fritidsförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen. Gruppens uppdrag bör vara att klarlägga förvaltningarnas, föreningslivet och allmänhetens behov av simhallarna samt vilka underhålls- och investeringsbehov som föreligger den närmaste femårsperioden. Gruppen ska även undersöka möjligheterna till alternativa driftsformer. Simhallsgruppen ska därefter lämna förslag på hur den övergripande simhallsstrukturen ska se ut i vår kommun framgent. Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen senast utgången av år 2009.

10 Kommunfullmäktige (71) Ks/2007:377, Ks/2007: Motionssvar, inför vårdnadsbidrag i Örnsköldsviks kommun Sammanfattning av ärendet Föreligger motion daterad 7 september 2007 från Camilla Svensson (m) och Lars Näslund (m) men även motion daterad 21 september 2007 från Maria Gulliksson (kd) och Göran Sydhage (kd) angående införande av vårdnadsbidrag i Örnsköldsviks kommun. Motionärerna konstaterar att regeringens intentioner i budgetpropositionen för 2008 är att ge kommunerna rätt att införa vårdnadsbidrag från och med 1 juli I motionen föreslås att Örnsköldsviks kommun ger föräldrar möjlighet till valfrihet inom barnomsorgen genom att införa vårdnadsbidraget. Kommunfullmäktige har under 166/2007 och 167/2008 överlämnat motionerna till kommunstyrelsen för beredning. Beredning av motionerna Kommunledningskontoret har remitterat motionerna till barn- och utbildningsnämnden. Barn- och utbildningsnämnden har under 34/2008 föreslagit kommunfullmäktige att avslå motionerna och anger som skäl att om de ekonomiska resurser som idag används till förskoleverksamhet: förskola och familjedaghem också skulle finansiera ett vårdnadsbidrag räcker de inte till att utveckla och behålla en god kvalitet i förskolan. Kommunledningskontorets kommentarer Kommunledningskontoret konstaterar att berörd facknämnd har berett motionerna och har inget ytterligare att tillägga. Beredande organs förslag till beslut Kommunledningskontorets skrivelse daterad 2 juni Arbetsutskottet har under 131/2008, efter omröstning och med omröstningssiffrorna 4-3, lämnat förslag om avslag på motionerna. Kommunstyrelsen har under 164/2008, efter omröstning och med omröstningssiffrorna 9-6, lämnat förslag om avslag på motionerna.

11 Kommunfullmäktige (71) 161 (forts) Kommunfullmäktiges behandling Under kommunfullmäktiges behandling behandling av ärendet yrkar Birgith Olsson- Johansson (s), med instämmande av Mats Hedell (v), Leif Lindholm (s), Yvonne Ölund (s), Malin Ögren (s), Elvy Söderström (s), Zenitha Nordfjell (s), bifall till kommunstyrelsens förslag om avslag på motionerna. Maria Gulliksson (kd), Sandra Edin (kd), Camilla Svensson (m), Ingrid Ågren (spi), Göran Sydhage (kd), Lars Näslund (m), Lars Eidenvall (kd), och Gunnar Melin (fp) yrkar bifall till motionerna. Ordförande ställer proposition på ställda yrkanden och finner bifall till kommunstyrelsens förslag om avslag på motionerna. Omröstning begärs. Propositionsordning Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag om avslag på motionerna. Nej-röst för bifall till Maria Gulliksson (kd) med fleras bifallsyrkande. Omröstningsresultat 37 ja-röster: Enligt bifogad omröstningslista 23 nej-röster: Enligt bifogad omröstningslista 1 ledamot avstår Enligt bifogad omröstningslista Kommunfullmäktige har således beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige avslår motionerna med motivet att om de ekonomiska resurser som idag används till förskoleverksamhet: förskola och familjedaghem också skulle finansiera ett vårdnadsbidrag räcker de inte till att utveckla och bibehålla en god kvalitet i förskolan. Mot kommunfullmäktiges beslut reserverar sig ledamöterna tillhörande (kd), (m), (fp), respektive (spi).

12 Kommunfullmäktige (71) Ks/2008: Motionssvar, bättre valmöjlighet för vegetariskt alternativ vid våra skolor Sammanfattning av ärendet Föreligger motion daterad den 2 januari 2008 från Mats Hedell (v), Åsa Fahlgren (v) och tjänstgörande ersättaren Gunnar Eklöf (v) angående bättre valmöjlighet för vegetariskt alternativ vid kommunens skolor. I motionen konstateras att tidningsrubriker och nyhetssändningar basunerar ut att vi blir allt mer överviktiga. Detta gäller också tyvärr våra barn och unga. De flesta ungdomar är helt införstådda med den fara som denna ohälsa innebär, och både vill och försöker ändra på detta. Flera unga har idag en ambition att äta mer vegetarisk kost utan att för den delen bli helvegetarian. Ett tecken i tiden kan tyckas, och för många är ambitionen att äta nyttigare och mer ekologiskt en drivkraft. Men dessa ungdomar diskrimineras på kommunens skolor. Enligt det system som idag praktiseras vid kommunens skolrestauranger måste man i förväg ange att man är vegetarian för att få tillgång till denna typ av mat. Varför? I motionen föreslås att det på kommunens skolor ska serveras ett fullvärdigt vegetariskt alternativ en gång per vecka, för alla som så önskar. Kommunfullmäktige har under 27/2008 överlämnat motionen till kommunstyrelsen för beredning. Beredning av motionen Kommunkansliet har remitterat motionen till barn- och utbildningsnämnden för ställningstagande. Barn- och utbildningsnämnden har under 36/2008 föreslagit kommunfullmäktige att avslå motionen mot bakgrund av att alla barn som önskar äta vegetarisk kost eller behöver specialkost erbjuds idag önskad kost i kommunens kök. Kostenhetens mål är att fortsätta utveckla skollunchen och införa alternativa rätter (som ibland kan vara vegetariska) där det är möjligt.

13 Kommunfullmäktige (71) 162 (forts) Kommunledningskontorets synpunkter Kommunledningskontoret konstaterar att berörd facknämnd har berett motionen och har inget ytterligare att tillägga. Beredande organs förslag till beslut Kommunledningskontorets skrivelse daterad 2 juni Arbetsutskottets 132/2008. Kommunstyrelsens 165/2008. Kommunfullmäktiges behandling Under kommunfullmäktiges behandling yrkar Birgith Olsson-Johansson (s) bifall till kommunstyrelsens förslag om avslag på motionen. Mats Hedell (v) yrkar bifall till motionen. Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige avslår motionen mot bakgrund av att alla barn som önskar äta vegetarisk kost eller behöver specialkost erbjuds idag önskad kost i kommunens kök. Kostenhetens mål är att fortsätta utveckla skollunchen och införa alternativa rätter (som ibland kan vara vegetariska) där det är möjligt. Mot kommunfullmäktiges beslut reserverar sig ledamöterna tillhörande (v).

14 Kommunfullmäktige (71) Ks/2008: Motionssvar, minska på arbetsresorna Sammanfattning av ärendet Föreligger motion daterad den 4 juni 2008 undertecknad av Mats Hedell (v) och Åsa Fahlgren (v) angående minskning av arbetsresor. I motionen konstateras att kommunens anställda varje dag gör många arbetsresor till och från arbetet. Motionären anser att det borde finnas stora miljövinster i att se över medarbetarnas arbetsresor. Förutom miljöaspekten så bör även den personliga vinningen med kortare arbetsdagar och minskad risk för trafikolyckor beaktas. Motionens förslag I motionen föreslås att kommunfullmäktige ger i uppdrag till förvaltningarna att se över om det finns intresse bland de anställda att byta arbetsort och tjänsteställe. Och därmed se över de miljömässiga och mänskliga besparingarna som man kan göra på detta område. Beredning av motionen Kommunfullmäktige har under 155/2008 överlämnat motionen till kommunstyrelsen för beredning. Kommunkansliet har därefter remitterat motionen till kommunledningskontoret (personal) för yttrande. Kommunledningskontorets yttrande I kommunledningskontorets skrivelse daterad 3 juli 2008 anges att det är självklart bra om avståndet på resan mellan bostad och arbetsplats kan minska. Precis som det anges i motionen finns det många fördelar med en sådan förändring. Möjligheten för anställda att kunna ha arbete nära där man bor är en ständigt aktuell fråga. De stora förvaltningarna som har verksamhet på många orter inom kommunen prövar dessa frågor löpande. Anställda meddelar sitt intresse att få en annan tjänst och skälet till arbetsbytet är inte sällan att man vill ha arbetet närmare sin bostadsort. Även om det finns klara fördelar med att anställda kan ha sin arbetsplats nära sin bostad så finns det även andra bedömningar som måste vägas in vid en omflyttning. I många verksamheter finns ett behov av kontinuitet som gör att alltför stor personalrör-

15 Kommunfullmäktige (71) 163 (forts) lighet inte är bra. Dessutom har många arbetslag formats utifrån att olika personer kompletterar varandra. Det är också viktigt att komma ihåg att vid en nyanställning är det lämpligheten och rätt kompetens som är avgörande för vem som får jobbet. Vart personen har sin bostadsadress har ingen betydelse i det sammanhanget. Mot bakgrund av ovanstående resonemang föreslår kommunledningskontoret att kommunfullmäktige avslår motionen. Beredande organs förslag till beslut Kommunledningskontorets skrivelse daterad 3 juli Arbetsutskottets 145/2008. Kommunstyrelsens 183/2208. Kommunfullmäktiges behandling Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet yrkar Glenn Nordlund (s) bifall till kommunstyrelsens förslag om avslag på motionen. Mats Hedell (v) yrkar bifall till motionen. Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige avslår motionen. Mot kommunfullmäktiges beslut reserverar sig ledamöterna tillhörande (v) respektive (spi).

16 Kommunfullmäktige (71) Ks/2008: Motionssvar, det behövs en satsning på skolbiblioteken Sammanfattning av ärendet Föreligger motion daterad den 2 januari 2008 från Mats Hedell (v) och Åsa Fahlgren (v) angående satsning på skolbiblioteken. I motionen konstateras att läsförmågan bland svenska tioåringar minskar. Detta visar en internationell undersökning (PIRLS) som offentliggjordes nyligen. Det är en ihållande trend som påbörjades redan under tidigt 1990-tal. Ur internationellt perspektiv ligger Sverige fortfarande bra till, men antalet starka läsare bland våra fjärdeklassare har reducerats. Motionen Mot bakgrund av argumentationen föreslår motionärerna att kommunfullmäktige beslutar att en upprustning och kvalitetssäkring av alla kommunens skolbibliotek genomförs med omedelbar verkan. Beredning av motionen Kommunfullmäktige har under 25/2008 överlämnat motionen till kommunstyrelsen för beredning. Kommunkansliet har därefter remitterat motionen till barn- och utbildningsnämnden för synpunkter. Barn- och utbildningsnämndens synpunkter Barn- och utbildningsnämnden har behandlat ärendet under 25/2008 och angett att det pågår ett arbete med framtagande av en biblioteksplan för Örnsköldsviks kommun. Personal inom kultur- och fritidsförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen samarbetar om biblioteksplanen där organisationen av skolbiblioteken kommer att ha en betydande roll. Arbetet beräknas vara avslutat under Mot bakgrund av ovanstående föreslår barn- och utbildningsnämnden kommunfullmäktige att avslå motionen. Kommunledningskontorets synpunkter Kommunledningskontoret konstaterar att ärendet beretts av berörd facknämnd och har ingenting ytterligare att tillägga.

17 Kommunfullmäktige (71) 164 (forts) Beredande instans förslag till beslut Kommunledningskontorets skrivelse daterad 9 juli Arbetsutskottets 146/2008. Kommunstyrelsen har under 184/2008, efter omröstning och med omröstningssiffrorna 8-7 beslutat lämna förslag innebärande att kommunfullmäktige avslår motionen mot bakgrund av att ett arbete med att ta fram en biblioteksplan för Örnsköldsviks kommun pågår och resultatet av den bör avvaktas innan nya beslut fattas om skolbiblioteken. Vidare föreslås att kommunfullmäktige uppdrar till barn- och utbildningsnämnden att lämna en redovisning av det pågående arbetet med framtagande av en biblioteksplan. Kommunfullmäktiges behandling Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet yrkar lämnar Birgith Olsson- Johansson (s) en kort redovisning av det pågående arbetet med framtagande av en biblioteksplan. I arbetet görs bland annat en utvärdering avseende kvalitet, flexibilitet och samverkan om verksamhetsområdet. Planen väntas vara klar för behandling i kommunfullmäktige strax efter årsskiftet. Birgith Olsson-Johansson (s) noterar att viss kritik har framförts mot den alltför korta handläggningstiden och yrkar att ärendet återremitteras för samordning/koppling mot den kommande biblioteksplanen. I återremissyrkandet instämmer Lars Näslund (m), Mats Hedell (v), Ingrid Ågren (spi) och Gunnar Melin (fp). Ordföranden ställer proposition på återremissyrkandet och finner bifall till detsamma. Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige återremitterar föreliggande motion till barn- och utbildningsnämnden respektive kultur- och fritidsnämnden för samordning/koppling mot den kommande biblioteksplanen.

18 Kommunfullmäktige (71) Ks/2005: Motionssvar, sträva efter världsklass i mottagning av flyktingar och andra invandrare Sammanfattning av ärendet Föreligger motion, som inkom till kommunledningskontoret den 9 augusti 2005, från Magnus Ekwall (m), med förslag om förbättrad flyktingmottagning. I motionen yrkar Ekwall, efter att ha läst Dagens samhälle nr 21/2005, att Örnsköldsviks kommun ska sträva efter att bli världsbäst och inte bara riksbäst vad gäller integration av invandrare. I motionen lämnas förslag på två områden som kan förbättras: organisera fadderfamiljer samt att ta tillvara invandrarnas ursprungliga kunnande och nätverk för att etablera handelskontakter i med andra länder. Mot bakgrund av motionen lämnas följande förslag: Kommunfullmäktige uppdrar till humanistiska nämnden att utreda förslaget med fadderfamiljer samt uppdaterar program för mottagning av invandrare enligt artikeln i Dagens samhälle. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att utreda möjligheter för projekt för utveckling av handelskontakter etc. med hjälp av invandrare. Kommunfullmäktige har under 142/2005 överlämnat motionen till kommunstyrelsen för beredning. Beredning av motionen Kommunkansliet har remitterat motionen till humanistiska nämnden och kommunledningskontoret (tillväxtavdelningen) för inhämtande av synpunkter. Humanistiska nämnden har besvarat motionens första förslagssats. Kommunledningskontoret har besvarat den andra förslagssatsen. I humanistiska nämndens yttrande 132/2005 beskrivs kommunens arbete med mottagning av nyanlända flyktingar som bl.a. innebär framtagande av introduktionsplaner som följs upp löpande. Vidare beskrivs upplägget med Svenska För Invandrare (SFI), planerna på att skapa en praktikpool och att utveckla en fadderverksamhet. I skrivande stund 2008 har en praktikpool upprättats och integrationsenheten har anställt en handläggare som arbetar ca % med att ordna faddrar åt nyanlända flyktingar. Via Örnsköldsviks kommuns officiella hemsida är det möjligt för privatpersoner att anmäla intresse att bli fadder.

19 Kommunfullmäktige (71) 165 (forts) Kommunledningskontoret (tillväxtavdelningen) har i skrivelse daterad 25 juni 2008 besvarat motionens andra förslagssats och konstaterat att efter samråd med Näringsliv i Samverkan (NIS) att våra företag i kommunen redan idag har de kontakter de önskar på sina marknader i andra länder. Sverige har också ett väl upparbetat kontaktnät i de flesta intressanta länder via exportrådet, Chamber of Commerce (Handelskammaren), Almi samt ISA (Invest in Sweden Agency) för hjälp med arbetet i dessa frågor. Både på kommunal och regional nivå har tillväxtavdelningen representanter som hjälper våra företag, exempelvis kan nämnas att Handelskammarens verksamhet är samlokaliserad med tillväxtavdelningen. Bedömningen är att föreslagen utredning inte kommer att ge önskat resultat och därför inte bör prioriteras. Avslutningsvis skriver tillväxtavdelningen i sitt yttrande att man ber om ursäkt för att motionssvaret har dröjt alldeles för länge. Kommunledningskontorets kommentarer Kommunledningskontoret (kansliet) noterar att humanistiska nämnden har gett en bra beskrivning av hur Örnsköldsviks kommun arbetar med mottagning av flyktingar. Möjligheterna till praktikplatser förefaller vara goda genom den praktikplats som har upprättats inom kommunen. Det finns också en väl utarbetad organisation för nyanlända flyktingar och invandrare att kunna erhålla en fadder som kan hjälpa till att lotsa/ integrera individen in i det svenska samhället. Kommunledningskontoret (tillväxtavdelningen) har redogjort för de organisationer som tillväxtavdelningen jobbar tillsammans med eller i nära samarbete med och som kan utveckla handelskontakter med andra länder. Detta samarbete förefaller fungera väl. Mot bakgrund av dessa beskrivningar om en väl fungerande organisation för mottagning av flyktingar eller nyanlända människor samt den goda möjligheten att utarbeta handelskontakter med andra länder, föreslår kommunledningskontoret att motionärens intentioner kan anses tillgodosedda och föranleder inga ytterligare åtgärder. Beredande organs förslag till beslut Kommunledningskontoret har i skrivelse daterad 25 juni 2008 föreslagit att motionärens intentioner ska anses tillgodosedda och att motionen därmed inte föranleder ytterligare åtgärder. Arbetsutskottets behandling Vid arbetsutskottets behandling av ärendet under 147/2008 yrkar Lars Näslund (m) att motionen ska anses bifallen och att motionen inte föranleder ytterligare åtgärder.

20 Kommunfullmäktige (71) 165 (forts) Arbetsutskottet har under 147/2008 lämnat ett förslag som innebär att kommunfullmäktige noterar det goda arbete som bedrivs inom kommunen för mottagning av flyktingar och nyanlända samt det väl upparbetade kontaktnät som finns för utveckling av handelskontakter gentemot andra länder. Mot bakgrund av detta anses motionen bifallen och att motionen inte föranleder ytterligare åtgärder. Kommunstyrelsens behandling Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet under 185/2008 noterar Magnus Ekwall (m) att handläggningstiden för motionen överstigit ett år och att en förklaring till detta bör lämnas till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktiges behandling Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yrkar Jan-Olov Häggström (s) och Elvy Söderström (s) bifall till kommunstyrelsens förslag. Elvy Söderström noterar även att det av kommunledningskontorets yttrande daterat den 25 juni 2008 framgår att man ber om ursäkt för att yttrandet över motionen har dröjt alldeles för länge. Orsaken är främst att arbetsbelastningen har varit och är stor och att mitt i detta har organisationsförändring och flyttning genomförts. Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige noterar det goda arbete som bedrivs inom kommunen för mottagning av flyktingar och nyanlända samt det väl upparbetade kontaktnät som finns för utveckling av handelskontakter gentemot andra länder. Mot bakgrund av detta anses motionen bifallen och att motionen inte föranleder ytterligare åtgärder.

21 Kommunfullmäktige (71) Ks/2007: Motionssvar, flyktingmottagande i Örnsköldsviks kommun Sammanfattning av ärendet Föreligger motion daterad den 24 september 2007 från Göran Wåhlstedth v), Mats Hedell (v) och Åsa Fahlgren (v) angående flyktingmottagandet i Örnsköldsvik. Motionärerna anser att det är av största vikt att flyktingar som kommer till kommunen får ett bra mottagande och möjlighet till hjälp och integration så snart som möjligt. Skolor och andra funktioner som är kopplade till flyktingarna måste ges resurser att ge fullgott stöd. Motionen I motionen föreslås att kommunfullmäktige bidrar med medel som gör att flyktingmottagandet framledes sker på ett humant och fullgott sätt. Kommunfullmäktige har under 171/2007 överlämnat motionen till kommunstyrelsen för beredning. Beredning av motionen Kommunkansliet har remitterat motionen till humanistiska nämnden och barn- och utbildningsnämnden för yttrande. Humanistiska nämnden har under 181/2007 ansett att motionens intentioner är behjärtansvärd men ligger utanför humanistiska nämndens ansvarsområde. Humanistiska nämnden kan med anledning av detta varken föreslå kommunfullmäktige att bifalla eller avslå motionen. Barn- och utbildningsnämnden har under 25/2008 besvarat motionen och konstaterat att inför budget 2007 och 2008 i ekonomiberedningen tog barn- och utbildningsförvaltningen upp frågan om riktade medel till skolan för att ge de invandrade barnen en bra start. Skolans ordinarie resurser täcker inte kostnaderna för förberedelseklasser, modersmålsstöd till förskolan (lpfö 98), modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmålet i grundskolan (grundskoleförordningen 2 kap. 9-14) och gymnasieskolan (gymnasieförordningen 5 kap. 7-13).

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl. 10:00 10:35

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl. 10:00 10:35 Kommunstyrelsen 2011-12-19 1 (9) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl. 10:00 10:35 Ordförande: Elvy Söderström (S) Ledamöter: Glenn Nordlund (S),

Läs mer

159 Motionssvar, Låt barn och ungdomar göra sig hörda

159 Motionssvar, Låt barn och ungdomar göra sig hörda Kommunfullmäktige 2016-09-26 1 (6) 159 Motionssvar, Låt barn och ungdomar göra sig hörda Kst/2016:82 Bakgrund/Ärendet Föreligger motion daterad den 8 februari 2016 från Bror Wallström (L) och Lena Jonsson

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 10:00 10:15

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 10:00 10:15 Kommunstyrelsen 2010-05-31 1 (5) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 10:00 10:15 Beslutande Övriga deltagare Ordförande: Elvy Söderström (S) Ledamöter:, Glenn Nordlund (S), Jim Sundelin (S), Lena

Läs mer

234 Motionssvar, Nyttjanderättskonflikter mellan enskilt ägande och kommunens intressen (Kst/2015:617)

234 Motionssvar, Nyttjanderättskonflikter mellan enskilt ägande och kommunens intressen (Kst/2015:617) Kommunfullmäktige 2016-11-28 1 (5) 234 Motionssvar, Nyttjanderättskonflikter mellan enskilt ägande och kommunens intressen (Kst/2015:617) Föreligger motion daterad den 28 oktober 2015 från Bertil Jonsson

Läs mer

Arken, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Korallen 13:30-16:00

Arken, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Korallen 13:30-16:00 Barn- och utbildningsnämnden 2008-04-15 1 (9) Plats och tid Beslutande Arken, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Korallen 13:30-16:00 Birgith Olsson Johansson, ordf. (s), Gösta Svensson (s), Yvonne Ölund (s),

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige (3) Ordförande ställer proposition på ställda yrkanden och finner bifall till kommunstyrelsens

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige (3) Ordförande ställer proposition på ställda yrkanden och finner bifall till kommunstyrelsens Kommunfullmäktige 2006-11-27 2 (3) Lars Näslund (m) och Ingrid Ågren (spi) och yrkar avslag på framställan. Gunnar Melin (fp) och yrkar avslag på framställan om kommunal borgen. Ordförande ställer proposition

Läs mer

231 Motionssvar, Gröna linjen - för en starkare region (Kst/2014:205)

231 Motionssvar, Gröna linjen - för en starkare region (Kst/2014:205) Kommunfullmäktige 2016-11-28 1 (5) 231 Motionssvar, Gröna linjen - för en starkare region (Kst/2014:205) Föreligger motion daterad den 24 mars 2014 från Anna-Lena Lindberg (C) angående förslag om en ny

Läs mer

95 Svar på medborgarförslag, Pendlarkort till studenter (Kst/2013:447)

95 Svar på medborgarförslag, Pendlarkort till studenter (Kst/2013:447) Kommunfullmäktige 2016-05-30 1 (6) 95 Svar på medborgarförslag, Pendlarkort till studenter (Kst/2013:447) Sammanfattning av ärendet Föreligger medborgarförslag daterat den 19 september 2013 angående införande

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 9: Anita Danielsson (M), Gunilla Hammarlund (S) Kommundirektör Agneta Marelll

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 9: Anita Danielsson (M), Gunilla Hammarlund (S) Kommundirektör Agneta Marelll Kommunstyrelsen 2010-09-27 1 (5) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 9:00 09.15 Beslutande Övriga ersättare: Övriga deltagare Ordförande: Glenn Nordlund (S) Ledamöter: Marianne Vestin (S), Jim

Läs mer

Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag

Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag Kalmar kommun 2010-09-28 Stefan Wik Innehållsförteckning 1 Bakgrund och revisionsfråga... 3

Läs mer

Kommunstyrelsen (8)

Kommunstyrelsen (8) Kommunstyrelsen 2012-06-25 1 (8) Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Älmhult måndagen den 25 juni 2012 kl 15.00-16.15 med ajournering kl 15.50-16.00 Sonja Emilsson (M), 1:e vice ordförande Tord Åkesson

Läs mer

Riktlinjer för beredning av motioner

Riktlinjer för beredning av motioner Riktlinjer för beredning av motioner Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Kommunfullmäktige Gäller för: Varbergs kommun Dokumentnamn: Riktlinjer för beredning av motioner Beslutsdatum: 2015-11-17, 182 Dokumentansvarig

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrum Korallen, Arken, kl 13:00-14:45

Plats och tid Sammanträdesrum Korallen, Arken, kl 13:00-14:45 Omsorgsnämnden 2007-09-14 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrum Korallen, Arken, kl 13:00-14:45 Beslutande Christina Karlsson (s) Anna-Lena Holmström (c) Gunnar Holmberg (s) Sofia Olsson (c) Lillemor Edlund

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl 13:00 15:50

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl 13:00 15:50 Nämnden för teknik och service 2008-08-19 1 (9) Plats och tid Beslutande Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl 13:00 15:50 Ordförande Roger Burland (s) Ledamot Malin Ögren (s) Erik Nordlander

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden (10)

Barn- och ungdomsnämnden (10) Barn- och ungdomsnämnden 2014-04-23 1 (10) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens tid Landeryds skola 13:00 16:15 Tommy Edenholm (KV) ordförande Magnus Rasmusson (S) vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Eva Edberg (s) - 13 Frits Söderlind (s) 14 Ersättare Frits Söderlind (s) Barbro Olsson (c) Lars-Åke Norman (s) Christina Göransson (kd)

Eva Edberg (s) - 13 Frits Söderlind (s) 14 Ersättare Frits Söderlind (s) Barbro Olsson (c) Lars-Åke Norman (s) Christina Göransson (kd) Omsorgsnämnden 2007-01-10 1 (16) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe kl 13:00-14:50. Beslutande Christina Karlsson (s) Anna-Lena Holmström (c) Gunnar Holmberg (s) Sofia Olsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(11) Plats och tid Kommunhuset, lokal: Gnosjösalen, kl 16.00-17.00 Beslutande Övriga närvarande Arne Ottosson (M), ordförande Johan Malm (C), 1:e vice ordförande Markus Kauppinen (S), 2:e vice ordförande

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 11:00 11:30

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 11:00 11:30 Kommunstyrelsen 2008-06-16 1 (11) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 11:00 11:30 Beslutande Övriga deltagare Ordföranden: Elvy Söderström (s) Ledamoten: Glenn Nordlund (s), Marianne Vestin (s),

Läs mer

Motion om plan för att minska antalet barn i förskolegrupperna. (AU 35) Dnr KS 2011-363

Motion om plan för att minska antalet barn i förskolegrupperna. (AU 35) Dnr KS 2011-363 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2012-02-07 42 Motion om plan för att minska antalet barn i förskolegrupperna. (AU 35) Dnr KS 2011-363 KF Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08 TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Plats och tid Torskolans bibliotek torsdagen den 8 mars kl. 17.30-18.45. Beslutande Sören Bondesson (s), ordförande Ann Ludwigsson (s) Sebina Masinovic (s)

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Äppelkriget i kommunhuset, den, kl. 13.00-13.30 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunsekreterare Pamela Lindqvist Socialchef Madeleine Moberg Utses att justera Tommy Falk (SD)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

129 Motionssvar, krav om GMO-fritt foder till djur vars kött kommunen upphandlar (Kst/2015:265)

129 Motionssvar, krav om GMO-fritt foder till djur vars kött kommunen upphandlar (Kst/2015:265) Kommunfullmäktige 2016-06-20 1 (6) 129 Motionssvar, krav om GMO-fritt foder till djur vars kött kommunen upphandlar (Kst/2015:265) Föreligger motion instämplad hos kommunledningsförvaltningen den 9 april

Läs mer

228 Motionssvar, Ett nytt gymnasium i Örnsköldsvik (Kst/2015:207)

228 Motionssvar, Ett nytt gymnasium i Örnsköldsvik (Kst/2015:207) Kommunfullmäktige 2015-12-14 1 (6) 228 Motionssvar, Ett nytt gymnasium i Örnsköldsvik (Kst/2015:207) Föreligger motion daterad den 13 mars 2015 från Lars Näslund (M), Johannes Nordin (M) samt Annica Jonsson

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-08-11 185 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

Socialnämnden Protokoll

Socialnämnden Protokoll Socialnämnden Protokoll 2012-09-26 Tid och plats Onsdagen den 26 september 2012, Åsasalen, 13.30-14.05 Tjänstgörande Ledamöter Kurt Persson (KD), ordförande Karina Eliasson (S), vice ordförande Yvonne

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(15) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 13.00 14.10 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S) Övriga närvarande

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 17.00 18.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

REGLER. Regler för handläggning av motioner och medborgarförslag

REGLER. Regler för handläggning av motioner och medborgarförslag REGLER Regler för handläggning av motioner och medborgarförslag 1 Styrdokument Handlingstyp: Regler för handläggning av motioner och medborgarförslag Diarienummer: KS/2014:158 Beslutas av: kommunfullmäktige

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-03-07 1 (12) Osby, onsdagen den 7 mars 2012 kl 08.30-12.15, 13.00-17.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-03-07 1 (12) Osby, onsdagen den 7 mars 2012 kl 08.30-12.15, 13.00-17.05 arbetsutskott 2012-03-07 1 (12) Plats och tid Osby, onsdagen den 7 mars 2012 kl 08.30-12.15, 13.00-17.05 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) Marika Bjerstedt

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Utbildningsnämnden 2004-08-31 1 (14) Kommunhuset, rum 293, kl 08.30-13.10. Bror Sterner Agneta Rönn

Utbildningsnämnden 2004-08-31 1 (14) Kommunhuset, rum 293, kl 08.30-13.10. Bror Sterner Agneta Rönn Utbildningsnämnden 2004-08-31 1 (14) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 08.30-13.10. Beslutande Britta Bergström Bror Sterner Agneta Rönn Monica Lantz Thomas Uppman Stefan Ohlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Malin Svan (C) ANSLAG/BEVIS

Malin Svan (C) ANSLAG/BEVIS Barn- och ungdomsnämnden 2015-05-06 1 (7) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Hörsalen Kl. 17:00-17:45 Maria Hedin (S) ordförande Mensur Dushi (S) 1:e vice ordförande Malin Svan (C) 2:e vice ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 16.35 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Övriga deltagare Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers Kommunchef Åsa Ratcovich Ekonomichef

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

Kommunkontoret kl 14.00 17.25

Kommunkontoret kl 14.00 17.25 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 14.00 17.25 Beslutande Lars Ottosson, (PF) ordförande Lina Löfberg, (M) 1:e vice ordförande Kent Holmer, (S) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (C) ledamot Marianne Zackrisson,

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 13:00 19:30

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 13:00 19:30 Kommunfullmäktige 2010-05-31 1 (47) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 13:00 19:30 Beslutande Övriga deltagare Enligt närvarolista Kommunsekreterare Matti Ohlsson Godkännande av närvaro Tid och

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-23 1 (6) Personalutskottet Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Björn Mårtensson (C) Jennie Forsblom (KD)

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-23 1 (6) Personalutskottet Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Björn Mårtensson (C) Jennie Forsblom (KD) 2015-06-23 1 (6) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, måndag 1 juni 2015, kl. 13.00 14.30. Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M)

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden (9) Sammanträdesrummet Femlingen, kommunhuset, Älmhult torsdagen den 31 maj 2012 kl

Kultur- och fritidsnämnden (9) Sammanträdesrummet Femlingen, kommunhuset, Älmhult torsdagen den 31 maj 2012 kl Kultur- och fritidsnämnden 2012-05-31 1(9) Plats och tid Sammanträdesrummet Femlingen, kommunhuset, Älmhult torsdagen den 31 maj 2012 kl 13.30-15.45 Beslutande Stefan Ferm (M), ordförande Anders Mårtensson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildnings- Sammanträdesdatum 2012-03-20 Sida 1 (13) nämnden

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildnings- Sammanträdesdatum 2012-03-20 Sida 1 (13) nämnden Barn- och utbildnings- Sammanträdesdatum 2012-03-20 Sida 1 (13) nämnden Plats och tid Lilla Sess, kl. 19:00 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Josef Janosi(m) Anita

Läs mer

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Ann-Christin Dåderman (S) Jan Dahlquist (S) Joanna Stridh (C ), ersättare för Linda Viklund (C)

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Ann-Christin Dåderman (S) Jan Dahlquist (S) Joanna Stridh (C ), ersättare för Linda Viklund (C) 1(7) Plats och tid KS-rummet 08:30 10:40 Beslutande Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Ann-Christin Dåderman (S) Jan Dahlquist (S) Joanna Stridh (C ), ersättare för Linda Viklund (C) Ersättare

Läs mer

Beslutande Göran Dahl, (s) Christer Lundgren, (c) Frida Hallgren, kommunsekreterare

Beslutande Göran Dahl, (s) Christer Lundgren, (c) Frida Hallgren, kommunsekreterare 2015-09-21 1(5) Plats och tid Forum, Vindeln, den 21 september 2015. Beslutande Göran Dahl, (s) Christer Lundgren, (c) Dan-Olov Andersson, (s), tj ers Marianne Hörnberg, (c) Dan Oskarsson, (s) Caroline

Läs mer

AU 5:18 Dnr. KS 2014/368. Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in medborgarförslag i Österåkers kommun

AU 5:18 Dnr. KS 2014/368. Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in medborgarförslag i Österåkers kommun Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-06 ö Östei AU 5:18 Dnr. KS 2014/368 Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in medborgarförslag i Österåkers kommun Arbetsutskottets

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet 2015-06-01 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, måndag 1 juni 2015, kl. 13.00 15.30. Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: 2007-11-27 1(15) arbetsutskott Plats och tid Sessionssalen, Kommunalkontoret, Skillingaryd, tisdagen 27 november 2007 kl. 13.00 17.10 Beslutande Gert Jonsson (m) ordförande Sune

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

PROTOKOLL UN ARBETSUTSKOTT

PROTOKOLL UN ARBETSUTSKOTT 2014-12-02 1 (8) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Pia Möller (M) Göran Bengtsson (M) Louise Stjernquist (FP) Kerstin Björkäng Wirehed

Läs mer

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-17.30 ande Cecilia Lind (S) ordförande Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-08-24 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 15.00-16.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Kristina

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Ronneby stadshus

Kommunledningsförvaltningen, Ronneby stadshus 1(8) Sammanträdesdatum Plats och tid Kallingesalen, kl. 09:30-11:20 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Lars Rundgren

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

Anibal Rojas Jourquera (KD) Sara Ibrahim (FP) Ann-Catrin Wikblad (S) Katarina Hansson, förvaltningschef

Anibal Rojas Jourquera (KD) Sara Ibrahim (FP) Ann-Catrin Wikblad (S) Katarina Hansson, förvaltningschef Sammanträde Plats och tid Sammanträdesrum Kasen, mötet börjar kl. 9:00 Ajournering kl. 9:20 9:26 samt 11:05-11:19 Ledamöter Johan Wiktorsson (M) Ordförande Monica Bang Lindberg (FP) 1:e vice ordförande

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 09:

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 09: Kommunstyrelsen 2013-02-25 1 (10) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 09:00 10.15 Beslutande Ordförande: Elvy Söderström (S) Ledamöter: Glenn Nordlund (S), Lena Kvarnström (S), Laila Bylund (S),

Läs mer

Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner

Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner Kommunstyrelsen 2008-11-10 250 476 Arbets- och personalutskottet 2008-10-27 238 592 Dnr 08.444-04 novkf14 Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Ola Olin (V) Agneta Åhs-Sivertsen (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s)

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström Sekreterare

Läs mer

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-02-03, kl 0900-1200 ande Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi,

Läs mer

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Vallaskolans aula, kl 19.00-20.55 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad deltagarlista.

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Elisabeth Stenberg Michalski (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Elisabeth Stenberg Michalski (S) 1(16) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 8.30 10.35 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD)

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7)

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7) REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7) I anslutning till vad i skollagen och socialtjänstlagen är föreskrivet om den kommunala organisationen för skolan respektive barnomsorgen skall följande gälla

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesdatum 2011-11-02 Sida 1 (12) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Övriga

Läs mer

Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22

Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-05-12 137 Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22 KS, KF Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.25 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson,

Läs mer

Tekniska nämnden 2011-11-03 1 (9) Stadshuset, sammanträdesrum Dimbo, kl 13.30-15.30

Tekniska nämnden 2011-11-03 1 (9) Stadshuset, sammanträdesrum Dimbo, kl 13.30-15.30 Tekniska nämnden 2011-11-03 1 (9) Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Dimbo, kl 13.30-15.30 Paragrafer 87-90 BESLUTANDE Ledamöter Namn Lennart Rehn (S) ordförande Helena Qvick (S) Christer Cunow

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildnings- Sammanträdesdatum 2012-09-18 Sida 1 (12) nämnden

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildnings- Sammanträdesdatum 2012-09-18 Sida 1 (12) nämnden Barn- och utbildnings- Sammanträdesdatum 2012-09-18 Sida 1 (12) nämnden Plats och tid Lilla Sess, kl. 19:00 20:15 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05 Beslutande: Anders Malm (M) tjänstgörande ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Marita

Läs mer

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl 1 (13) Plats och tid Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl. 18.00 19.40 Beslutande Carl-Göran Svensson (C) Lars Ragnarsson (M) tjänstgör för Madli-Ann Pohla (M) Fredric Strömberg (FP) Christer

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret kl. 16.00-18.50 Beslutande Övriga deltagande Marie Gärdby, (C) ordförande Kent Holmer, (S) 1:e vice ordförande Viveca Dahlqvist (PF) 2:e vice ordförande Mikael Malm,

Läs mer

Olle Ytterberg, S, yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.

Olle Ytterberg, S, yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. er Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2011-01-10 Blad 13 Ks 10 Au 174 Dnr 294/2010-101 Svar på motionen vårdnadsbidraget - en fråga om rättvisa Till kommunfullmäktiges sammanträde den 25 november 2010,

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1999-05-17 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-01-14 1 (12) Roland Åkesson (C), ordförande Ann Petersson (C)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-01-14 1 (12) Roland Åkesson (C), ordförande Ann Petersson (C) Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-01-14 1 (12) Plats och tid Kommunhuset den 14 januari 2014 kl. 08.00 14.45 ande Övriga närvarande Roland Åkesson (C), ordförande Ann Petersson (C) Curt-Rune Roos

Läs mer

Reglemente för socialnämnden i Ljungby kommun

Reglemente för socialnämnden i Ljungby kommun (2015) Reglemente för socialnämnden i Ljungby kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-26 127 Reviderat efter beslut av kommunfullmäktige 2016-06-20 88 2 Reglemente för socialnämnden Utöver det som

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 28 november 2011, klockan 08:00 09:45 Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Jan Stenberg

Läs mer

Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S)

Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum Sida s arbetsutskott 2008-11-21 1 (8) Plats och tid Åsele Centralskola, kl 08 30 10 45 Beslutande Maria Hakamäki (S) ordförande Brage Sundberg (Kd) vice ordförande Urban Lindström (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Plats Hotell Gässlingen, Skanör Tid Tis-onsdagen den 29-30 september 2015 kl. 09.00-17.30, 09.00-14.30 Beslutande Anders Berngarn (M) Robert Wenglén (M) Christian Idström (M)

Läs mer

Kommunfullmäktige 2014-09-29 1 (12) Helen Bengtsson (S), 2:e v ordförande Roland Johansson (S) Måndagen den 6 oktober 2014. ... Bo Mazetti-Nissen (M)

Kommunfullmäktige 2014-09-29 1 (12) Helen Bengtsson (S), 2:e v ordförande Roland Johansson (S) Måndagen den 6 oktober 2014. ... Bo Mazetti-Nissen (M) Kommunfullmäktige 2014-09-29 1 (12) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult måndagen den 29 september 2014 kl.18.30-19.30 Beslutande Einar Holmqvist (S) Britta Croona (S) Sonja Emilsson (M) ej 104 Gusten Mårtensson

Läs mer

Ånge kommunkontor, måndag den 25 juni 2007. Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor

Ånge kommunkontor, måndag den 25 juni 2007. Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor 1 (6) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, måndag den 25 juni 2007, kl. 11.30 12.30. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande Åke

Läs mer

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.00 1 (15) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt

Läs mer

Motion om öppen förskola i Ullared. KS

Motion om öppen förskola i Ullared. KS 25 Motion om öppen förskola i Ullared. KS 2014-332 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta 1 Bifalla motionen med tilläggen att i utredningen i första

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S), 1:e vice ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande Catharina Winberg (M) Martin Edberg (S)

Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S), 1:e vice ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande Catharina Winberg (M) Martin Edberg (S) Tid och plats VKABs sammanträdesrum, kl. 13.30 16.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S),

Läs mer

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret 2003-11-26 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-10.55 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson

Läs mer

Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson (S)

Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson (S) 1(11) Plats och tid Hammargården, kl. 15.00-16.55 Beslutande Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämndens. Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämndens. Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl arbetsutskott 2007-01-10 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl. 16.00 17.50 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Lennart

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 46 Plats och tid Personalrummet Bäckaskolan F-6 kl 17.30 19.15 Beslutande Lise Märith Svensson (kd) ordförande Lizbeth Johansson (c) 1:e vice ordförande Markus Kauppinen

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-06-09 178 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 13:00 13:30

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 13:00 13:30 Bildningsnämnd 2012-03-20 1 (8) Plats och tid Beslutande Ersättare Övriga deltagare Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 13:00 13:30 Birgith Olsson Johansson (S), ordf., Mattias Öberg (S), Anneli

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 13.00-15.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 99 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne

Läs mer