Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson"

Transkript

1 Kommunfullmäktige (71) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30 Beslutande Övriga deltagare Enligt separat närvaroförteckning Kommunsekreterare Matti Ohlsson Biträdande sekreterare Eva Isaksson Godkännande av närvaro Tid och plats för justering Sekreterare Paragrafer = Matti Ohlsson Ordförande = Tom Sundelin (s) Agneta Lundberg (s) 177- Justerare. = Jan Svensson (s) Magnus Aasa (kd) BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Instans Kommunfullmäktige Anslaget sätts upp Anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret Underskrift Namnförtydligande. Ann-Christin Nordqvist

2 Kommunfullmäktige (71) 156 Utdelning av Patriotiska Sällskapets Guldmedalj Botanikern Jan W Mascher, Örnsköldsvik, har tilldelats Kungliga Patriotiska Sällskapets medalj för förtjänster inom trädgårdsodling. Mascher får medaljen för sitt arbete med "Ångermanlands flora" men också för en mångårig gärning. Motiveringen lyder: "För ett mångårigt ideellt arbete med att sammanställa historisk och finna ny kunskap inom främst botaniken samt för det generösa och oegennyttiga sätt han ställer sin kunskap till samhällets förfogande". "Ångermanlands Flora" är ett gediget verk som beskriver florans utveckling i landskapet. Jan W Mascher får ta emot medaljen i anslutning till kommunfullmäktiges sammanträde. Mascher uppvaktas även av Arnäs Trädgårdsodlareförening samt Örnsköldsviks kommun.

3 Kommunfullmäktige (71) Ks/2008:3 157 Delgivningar och informationer Skrivelse från Regeringskansliet Vid dagens sammanträde delas skrivelsen "Utvecklingen inom den kommunala sektorn" ut till ledamöterna. Skrivelsen är överlämnad från Regeringskansliet och är en sammanfattning av regeringens skrivelse 2007/08:102. Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige anser sig tagit del av informationen.

4 Kommunfullmäktige (71) Ks/2008: Information från Kommunfullmäktiges revisorer Sammanfattning av ärendet Kommunfullmäktiges revisorer har sedan det senaste sammanträdet överlämnat följande revisionsrapporter för kommunfullmäktiges kännedom: Granskning av nyckeltal och verksamhetsmål Revisorernas rapporter finns på kommunens hemsida -demokrati/kommunfullmäktiges revisorer/revisionsrapporter/2008. Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige anser sig tagit del av informationen.

5 Kommunfullmäktige (71) Ks/2007: Motionssvar, kostnadskalkyler vid kommunala åtaganden i byggnationer Sammanfattning av ärendet Föreligger motion från André Nilsson-Hugo (m) daterad 17 december 2007 angående kostnadskalkyler vid kommunala åtaganden i byggnationer. I motionen föreslås att: Riskkalkyler ska upprättas vid varje investeringsprojekt som rör kommunala åtaganden. Kommunfullmäktige ska underrättas så snart indikationer uppkommer som kan leda till att budgeten inte kan hållas. Projekt ska alltid ha riskkalkyler (liknande SWOT) för alla projekt som kommunen ger sig in i. Kommunfullmäktige ska underrättas om riskkalkylen vid investeringar. Kommunfullmäktige har under 28/2008 överlämnat motionen till kommunstyrelsen för beredning. Kommunkansliet har remitterat motionen till nämnden för teknik och service samt kommunledningskontoret för ställningstagande. Beredning av motionen Nämnden för teknik och service har under 42/2008 föreslagit kommunfullmäktige att avslå motionen med hänvisning till att det finns styrande investeringsregler antagna av kommunfullmäktige 94/2007 där det tydligt framgår hur investeringar ska behandlas. Kommunledningskontoret konstaterar i sitt yttrande daterat 19 maj 2008 att man har tillsammans med tekniska kontoret nyligen reviderat regelverket för investeringsverksamhet och anläggningstillgångar. Kommunfullmäktige fastställde de nya reglerna i maj Reglerna ska bland annat säkerställa att beslutsunderlag och kalkyler för investeringsprojekt är så genomarbetade som det är rimligt att kräva. I de nya investeringsreglerna finns en uppräkning av vad som bör ingå som underlag till ett genomförandebeslut. En av punkterna är "En bedömning av risker och osäkerhetsfaktorer". Hur detta formellt ska göras har dock inte preciserats eftersom variationen i projekten är stor.

6 Kommunfullmäktige (71) 159 (forts) Av de investeringar som kommunen genomför i verksamhetslokaler, gator, ledningsnät, m.m. är det en mycket liten del som överskrider anslaget mer än marginellt. När anslagen överskrids beror det till övervägande del på två saker: Under projektets genomförande upptäcks förhållanden som inte fanns med på kalkylstadiet och som inte kunnat förutses. Beställaren vill göra angelägna ändringar som man är beredd att stå extrakostnader för. Vid varje tertialuppföljning och vid årsbokslut, görs även en uppföljning av investeringarna. Av denna framgår: Utfall för innevarande år Tidigare års utfall för fleråriga projekt Prognos för innevarande år Totalprognos Totalbudget Budgetavvikelse med tillhörande kommentarer Tidpunkt för färdigställande/ianspråktagande Vid befarade överskridanden säger reglerna att om överskridandet är mindre än 10 procent ska beställande nämnd informeras och ta ställning till kostnadsökningen och eventuella alternativa lösningar. Är det befarade överskridandet mer än 10 procent ska kommunfullmäktige snarast underrättas för att ta ställning till projektets fortsatta hantering. Kommunledningskontorets bedömning är att de nya reglerna för investeringsverksamheten är tillräckliga men att nämnder och bolag ytterligare kan uppmärksammas på vikten av att informera om risker och osäkerhetsfaktorer i projekten. Mot bakgrund av ovanstående föreslår kommunledningskontoret kommunfullmäktige att avslå motionen. Beredande organs förslag till beslut Kommunledningskontorets skrivelse daterad 19 maj Arbetsutskottets 120/2008. Kommunstyrelsens 143/2008. Kommunfullmäktiges tidigare beslut Kommunfullmäktige har under 138/2008 beslutat bordlägga ärendet med hänvisning till att motionären André Nilsson-Hugo inte var närvarande vid sammanträdet.

7 Kommunfullmäktige (71) 159 (forts) Kommunfullmäktiges behandling Vid dagens sammanträde yrkar Elvy Söderström (s), med instämmande av John Norberg (s), bifall till kommunstyrelsens förslag. André Nilsson-Hugo (m) yrkar bifall till motionen. Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige avslår föreliggande motion med motiveringen att de nya reglerna för investeringsverksamheten är tillräckliga. Kommunfullmäktige uppmärksammar nämnder och bolag om vikten att informera om risker och osäkerhetsfaktorer i projekten.

8 Kommunfullmäktige (71) Ks/2007: Motionssvar, förvaltningsövergripande simhallsgrupp Sammanfattning av ärendet Föreligger motion daterad 29 november 2007 från Magnus Aasa, Bengt Skogetun, Sandra Edin och Göran Sydhage samtliga (kd) angående inrättande av en förvaltningsövergripande "Simhallsgrupp". Motionen har även undertecknats av ej tjänstgörande ersättaren Hanna Sydhage (kd). I motionen föreslås att kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att tillsätta en förvaltningsövergripande "Simhallsgrupp" som får i uppdrag att se över allt som gäller kommunens simhallar. Till exempel behoven, både då det gäller mänskliga behov och materiella behov samt möjligheter till alternativa driftformer - kanske finns någon aktiv förening som vill ta över driften med mera för simhallarna i kommunen. Kommunfullmäktige har under 218/2007 överlämnat motionen till kommunstyrelsen för beredning. Beredning av motionen Kommunkansliet har remitterat motionen till nämnden för teknik och service och kultur- och fritidsnämnden för ställningstagande. Kultur- och fritidsnämnden anger i beslut 1/2008 att man anser att föreningsdrift av simhallarna inte är lämpligt, när det gäller den tekniska driften. Eventuellt öppethållande kan drivas i föreningsregi, förutsatt att det finns tillgång till kvalificerade ledare/personal som är livräddningskunniga. Nämnden föreslår kommunfullmäktige att tillstyrka motionen. Nämnden för teknik och service har behandlat motionen under 51/2008 och anger att man är positiv till att en förvaltningsövergripande simhallsgrupp tillsätts och att den får i uppdrag att se över kommunens simhallar. Nämnden föreslår att kommunfullmäktige bifaller motionen. Kommunledningskontorets kommentarer Kommunledningskontoret kan konstatera att berörda facknämnder ställer sig positiva till motionen. Kommunledningskontoret anser att ansvaret för att tillsätta och leda en förvaltningsövergripande simhallsgrupp bör åligga nämnden för teknik och service

9 Kommunfullmäktige (71) 160 (forts) mot bakgrund av deras fastighetsansvar för simhallarna. Den förvaltningsövergripande simhallsgruppen ska bestå av tjänstemän från tekniska kontoret, kultur- och fritidsförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen. Gruppens uppdrag bör vara att klarlägga förvaltningarnas, föreningslivet och allmänhetens behov av simhallarna samt vilka underhålls- och investeringsbehov som föreligger den närmaste femårsperioden. Gruppen ska även undersöka möjligheterna till alternativa driftsformer. Simhallsgruppen ska därefter lämna förslag på hur den övergripande simhallsstrukturen ska se ut i vår kommun framgent. Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen senast utgången av år Beredande organs förslag till beslut Kommunledningskontorets skrivelse daterad 2 juni Arbetsutskottets 130/2008. Kommunstyrelsens 136/2008. Kommunfullmäktiges behandling Under kommunfullmäktiges behandling yrkar Roger Burland (s), med instämmande av Göran Sydhage (kd), bifall till kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige bifaller motionen genom att uppdra till nämnden för teknik och service att tillsätta och leda en förvaltningsövergripande simhallsgrupp. Den förvaltningsövergripande simhallsgruppen ska bestå av tjänstemän från tekniska kontoret, kultur- och fritidsförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen. Gruppens uppdrag bör vara att klarlägga förvaltningarnas, föreningslivet och allmänhetens behov av simhallarna samt vilka underhålls- och investeringsbehov som föreligger den närmaste femårsperioden. Gruppen ska även undersöka möjligheterna till alternativa driftsformer. Simhallsgruppen ska därefter lämna förslag på hur den övergripande simhallsstrukturen ska se ut i vår kommun framgent. Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen senast utgången av år 2009.

10 Kommunfullmäktige (71) Ks/2007:377, Ks/2007: Motionssvar, inför vårdnadsbidrag i Örnsköldsviks kommun Sammanfattning av ärendet Föreligger motion daterad 7 september 2007 från Camilla Svensson (m) och Lars Näslund (m) men även motion daterad 21 september 2007 från Maria Gulliksson (kd) och Göran Sydhage (kd) angående införande av vårdnadsbidrag i Örnsköldsviks kommun. Motionärerna konstaterar att regeringens intentioner i budgetpropositionen för 2008 är att ge kommunerna rätt att införa vårdnadsbidrag från och med 1 juli I motionen föreslås att Örnsköldsviks kommun ger föräldrar möjlighet till valfrihet inom barnomsorgen genom att införa vårdnadsbidraget. Kommunfullmäktige har under 166/2007 och 167/2008 överlämnat motionerna till kommunstyrelsen för beredning. Beredning av motionerna Kommunledningskontoret har remitterat motionerna till barn- och utbildningsnämnden. Barn- och utbildningsnämnden har under 34/2008 föreslagit kommunfullmäktige att avslå motionerna och anger som skäl att om de ekonomiska resurser som idag används till förskoleverksamhet: förskola och familjedaghem också skulle finansiera ett vårdnadsbidrag räcker de inte till att utveckla och behålla en god kvalitet i förskolan. Kommunledningskontorets kommentarer Kommunledningskontoret konstaterar att berörd facknämnd har berett motionerna och har inget ytterligare att tillägga. Beredande organs förslag till beslut Kommunledningskontorets skrivelse daterad 2 juni Arbetsutskottet har under 131/2008, efter omröstning och med omröstningssiffrorna 4-3, lämnat förslag om avslag på motionerna. Kommunstyrelsen har under 164/2008, efter omröstning och med omröstningssiffrorna 9-6, lämnat förslag om avslag på motionerna.

11 Kommunfullmäktige (71) 161 (forts) Kommunfullmäktiges behandling Under kommunfullmäktiges behandling behandling av ärendet yrkar Birgith Olsson- Johansson (s), med instämmande av Mats Hedell (v), Leif Lindholm (s), Yvonne Ölund (s), Malin Ögren (s), Elvy Söderström (s), Zenitha Nordfjell (s), bifall till kommunstyrelsens förslag om avslag på motionerna. Maria Gulliksson (kd), Sandra Edin (kd), Camilla Svensson (m), Ingrid Ågren (spi), Göran Sydhage (kd), Lars Näslund (m), Lars Eidenvall (kd), och Gunnar Melin (fp) yrkar bifall till motionerna. Ordförande ställer proposition på ställda yrkanden och finner bifall till kommunstyrelsens förslag om avslag på motionerna. Omröstning begärs. Propositionsordning Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag om avslag på motionerna. Nej-röst för bifall till Maria Gulliksson (kd) med fleras bifallsyrkande. Omröstningsresultat 37 ja-röster: Enligt bifogad omröstningslista 23 nej-röster: Enligt bifogad omröstningslista 1 ledamot avstår Enligt bifogad omröstningslista Kommunfullmäktige har således beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige avslår motionerna med motivet att om de ekonomiska resurser som idag används till förskoleverksamhet: förskola och familjedaghem också skulle finansiera ett vårdnadsbidrag räcker de inte till att utveckla och bibehålla en god kvalitet i förskolan. Mot kommunfullmäktiges beslut reserverar sig ledamöterna tillhörande (kd), (m), (fp), respektive (spi).

12 Kommunfullmäktige (71) Ks/2008: Motionssvar, bättre valmöjlighet för vegetariskt alternativ vid våra skolor Sammanfattning av ärendet Föreligger motion daterad den 2 januari 2008 från Mats Hedell (v), Åsa Fahlgren (v) och tjänstgörande ersättaren Gunnar Eklöf (v) angående bättre valmöjlighet för vegetariskt alternativ vid kommunens skolor. I motionen konstateras att tidningsrubriker och nyhetssändningar basunerar ut att vi blir allt mer överviktiga. Detta gäller också tyvärr våra barn och unga. De flesta ungdomar är helt införstådda med den fara som denna ohälsa innebär, och både vill och försöker ändra på detta. Flera unga har idag en ambition att äta mer vegetarisk kost utan att för den delen bli helvegetarian. Ett tecken i tiden kan tyckas, och för många är ambitionen att äta nyttigare och mer ekologiskt en drivkraft. Men dessa ungdomar diskrimineras på kommunens skolor. Enligt det system som idag praktiseras vid kommunens skolrestauranger måste man i förväg ange att man är vegetarian för att få tillgång till denna typ av mat. Varför? I motionen föreslås att det på kommunens skolor ska serveras ett fullvärdigt vegetariskt alternativ en gång per vecka, för alla som så önskar. Kommunfullmäktige har under 27/2008 överlämnat motionen till kommunstyrelsen för beredning. Beredning av motionen Kommunkansliet har remitterat motionen till barn- och utbildningsnämnden för ställningstagande. Barn- och utbildningsnämnden har under 36/2008 föreslagit kommunfullmäktige att avslå motionen mot bakgrund av att alla barn som önskar äta vegetarisk kost eller behöver specialkost erbjuds idag önskad kost i kommunens kök. Kostenhetens mål är att fortsätta utveckla skollunchen och införa alternativa rätter (som ibland kan vara vegetariska) där det är möjligt.

13 Kommunfullmäktige (71) 162 (forts) Kommunledningskontorets synpunkter Kommunledningskontoret konstaterar att berörd facknämnd har berett motionen och har inget ytterligare att tillägga. Beredande organs förslag till beslut Kommunledningskontorets skrivelse daterad 2 juni Arbetsutskottets 132/2008. Kommunstyrelsens 165/2008. Kommunfullmäktiges behandling Under kommunfullmäktiges behandling yrkar Birgith Olsson-Johansson (s) bifall till kommunstyrelsens förslag om avslag på motionen. Mats Hedell (v) yrkar bifall till motionen. Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige avslår motionen mot bakgrund av att alla barn som önskar äta vegetarisk kost eller behöver specialkost erbjuds idag önskad kost i kommunens kök. Kostenhetens mål är att fortsätta utveckla skollunchen och införa alternativa rätter (som ibland kan vara vegetariska) där det är möjligt. Mot kommunfullmäktiges beslut reserverar sig ledamöterna tillhörande (v).

14 Kommunfullmäktige (71) Ks/2008: Motionssvar, minska på arbetsresorna Sammanfattning av ärendet Föreligger motion daterad den 4 juni 2008 undertecknad av Mats Hedell (v) och Åsa Fahlgren (v) angående minskning av arbetsresor. I motionen konstateras att kommunens anställda varje dag gör många arbetsresor till och från arbetet. Motionären anser att det borde finnas stora miljövinster i att se över medarbetarnas arbetsresor. Förutom miljöaspekten så bör även den personliga vinningen med kortare arbetsdagar och minskad risk för trafikolyckor beaktas. Motionens förslag I motionen föreslås att kommunfullmäktige ger i uppdrag till förvaltningarna att se över om det finns intresse bland de anställda att byta arbetsort och tjänsteställe. Och därmed se över de miljömässiga och mänskliga besparingarna som man kan göra på detta område. Beredning av motionen Kommunfullmäktige har under 155/2008 överlämnat motionen till kommunstyrelsen för beredning. Kommunkansliet har därefter remitterat motionen till kommunledningskontoret (personal) för yttrande. Kommunledningskontorets yttrande I kommunledningskontorets skrivelse daterad 3 juli 2008 anges att det är självklart bra om avståndet på resan mellan bostad och arbetsplats kan minska. Precis som det anges i motionen finns det många fördelar med en sådan förändring. Möjligheten för anställda att kunna ha arbete nära där man bor är en ständigt aktuell fråga. De stora förvaltningarna som har verksamhet på många orter inom kommunen prövar dessa frågor löpande. Anställda meddelar sitt intresse att få en annan tjänst och skälet till arbetsbytet är inte sällan att man vill ha arbetet närmare sin bostadsort. Även om det finns klara fördelar med att anställda kan ha sin arbetsplats nära sin bostad så finns det även andra bedömningar som måste vägas in vid en omflyttning. I många verksamheter finns ett behov av kontinuitet som gör att alltför stor personalrör-

15 Kommunfullmäktige (71) 163 (forts) lighet inte är bra. Dessutom har många arbetslag formats utifrån att olika personer kompletterar varandra. Det är också viktigt att komma ihåg att vid en nyanställning är det lämpligheten och rätt kompetens som är avgörande för vem som får jobbet. Vart personen har sin bostadsadress har ingen betydelse i det sammanhanget. Mot bakgrund av ovanstående resonemang föreslår kommunledningskontoret att kommunfullmäktige avslår motionen. Beredande organs förslag till beslut Kommunledningskontorets skrivelse daterad 3 juli Arbetsutskottets 145/2008. Kommunstyrelsens 183/2208. Kommunfullmäktiges behandling Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet yrkar Glenn Nordlund (s) bifall till kommunstyrelsens förslag om avslag på motionen. Mats Hedell (v) yrkar bifall till motionen. Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige avslår motionen. Mot kommunfullmäktiges beslut reserverar sig ledamöterna tillhörande (v) respektive (spi).

16 Kommunfullmäktige (71) Ks/2008: Motionssvar, det behövs en satsning på skolbiblioteken Sammanfattning av ärendet Föreligger motion daterad den 2 januari 2008 från Mats Hedell (v) och Åsa Fahlgren (v) angående satsning på skolbiblioteken. I motionen konstateras att läsförmågan bland svenska tioåringar minskar. Detta visar en internationell undersökning (PIRLS) som offentliggjordes nyligen. Det är en ihållande trend som påbörjades redan under tidigt 1990-tal. Ur internationellt perspektiv ligger Sverige fortfarande bra till, men antalet starka läsare bland våra fjärdeklassare har reducerats. Motionen Mot bakgrund av argumentationen föreslår motionärerna att kommunfullmäktige beslutar att en upprustning och kvalitetssäkring av alla kommunens skolbibliotek genomförs med omedelbar verkan. Beredning av motionen Kommunfullmäktige har under 25/2008 överlämnat motionen till kommunstyrelsen för beredning. Kommunkansliet har därefter remitterat motionen till barn- och utbildningsnämnden för synpunkter. Barn- och utbildningsnämndens synpunkter Barn- och utbildningsnämnden har behandlat ärendet under 25/2008 och angett att det pågår ett arbete med framtagande av en biblioteksplan för Örnsköldsviks kommun. Personal inom kultur- och fritidsförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen samarbetar om biblioteksplanen där organisationen av skolbiblioteken kommer att ha en betydande roll. Arbetet beräknas vara avslutat under Mot bakgrund av ovanstående föreslår barn- och utbildningsnämnden kommunfullmäktige att avslå motionen. Kommunledningskontorets synpunkter Kommunledningskontoret konstaterar att ärendet beretts av berörd facknämnd och har ingenting ytterligare att tillägga.

17 Kommunfullmäktige (71) 164 (forts) Beredande instans förslag till beslut Kommunledningskontorets skrivelse daterad 9 juli Arbetsutskottets 146/2008. Kommunstyrelsen har under 184/2008, efter omröstning och med omröstningssiffrorna 8-7 beslutat lämna förslag innebärande att kommunfullmäktige avslår motionen mot bakgrund av att ett arbete med att ta fram en biblioteksplan för Örnsköldsviks kommun pågår och resultatet av den bör avvaktas innan nya beslut fattas om skolbiblioteken. Vidare föreslås att kommunfullmäktige uppdrar till barn- och utbildningsnämnden att lämna en redovisning av det pågående arbetet med framtagande av en biblioteksplan. Kommunfullmäktiges behandling Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet yrkar lämnar Birgith Olsson- Johansson (s) en kort redovisning av det pågående arbetet med framtagande av en biblioteksplan. I arbetet görs bland annat en utvärdering avseende kvalitet, flexibilitet och samverkan om verksamhetsområdet. Planen väntas vara klar för behandling i kommunfullmäktige strax efter årsskiftet. Birgith Olsson-Johansson (s) noterar att viss kritik har framförts mot den alltför korta handläggningstiden och yrkar att ärendet återremitteras för samordning/koppling mot den kommande biblioteksplanen. I återremissyrkandet instämmer Lars Näslund (m), Mats Hedell (v), Ingrid Ågren (spi) och Gunnar Melin (fp). Ordföranden ställer proposition på återremissyrkandet och finner bifall till detsamma. Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige återremitterar föreliggande motion till barn- och utbildningsnämnden respektive kultur- och fritidsnämnden för samordning/koppling mot den kommande biblioteksplanen.

18 Kommunfullmäktige (71) Ks/2005: Motionssvar, sträva efter världsklass i mottagning av flyktingar och andra invandrare Sammanfattning av ärendet Föreligger motion, som inkom till kommunledningskontoret den 9 augusti 2005, från Magnus Ekwall (m), med förslag om förbättrad flyktingmottagning. I motionen yrkar Ekwall, efter att ha läst Dagens samhälle nr 21/2005, att Örnsköldsviks kommun ska sträva efter att bli världsbäst och inte bara riksbäst vad gäller integration av invandrare. I motionen lämnas förslag på två områden som kan förbättras: organisera fadderfamiljer samt att ta tillvara invandrarnas ursprungliga kunnande och nätverk för att etablera handelskontakter i med andra länder. Mot bakgrund av motionen lämnas följande förslag: Kommunfullmäktige uppdrar till humanistiska nämnden att utreda förslaget med fadderfamiljer samt uppdaterar program för mottagning av invandrare enligt artikeln i Dagens samhälle. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att utreda möjligheter för projekt för utveckling av handelskontakter etc. med hjälp av invandrare. Kommunfullmäktige har under 142/2005 överlämnat motionen till kommunstyrelsen för beredning. Beredning av motionen Kommunkansliet har remitterat motionen till humanistiska nämnden och kommunledningskontoret (tillväxtavdelningen) för inhämtande av synpunkter. Humanistiska nämnden har besvarat motionens första förslagssats. Kommunledningskontoret har besvarat den andra förslagssatsen. I humanistiska nämndens yttrande 132/2005 beskrivs kommunens arbete med mottagning av nyanlända flyktingar som bl.a. innebär framtagande av introduktionsplaner som följs upp löpande. Vidare beskrivs upplägget med Svenska För Invandrare (SFI), planerna på att skapa en praktikpool och att utveckla en fadderverksamhet. I skrivande stund 2008 har en praktikpool upprättats och integrationsenheten har anställt en handläggare som arbetar ca % med att ordna faddrar åt nyanlända flyktingar. Via Örnsköldsviks kommuns officiella hemsida är det möjligt för privatpersoner att anmäla intresse att bli fadder.

19 Kommunfullmäktige (71) 165 (forts) Kommunledningskontoret (tillväxtavdelningen) har i skrivelse daterad 25 juni 2008 besvarat motionens andra förslagssats och konstaterat att efter samråd med Näringsliv i Samverkan (NIS) att våra företag i kommunen redan idag har de kontakter de önskar på sina marknader i andra länder. Sverige har också ett väl upparbetat kontaktnät i de flesta intressanta länder via exportrådet, Chamber of Commerce (Handelskammaren), Almi samt ISA (Invest in Sweden Agency) för hjälp med arbetet i dessa frågor. Både på kommunal och regional nivå har tillväxtavdelningen representanter som hjälper våra företag, exempelvis kan nämnas att Handelskammarens verksamhet är samlokaliserad med tillväxtavdelningen. Bedömningen är att föreslagen utredning inte kommer att ge önskat resultat och därför inte bör prioriteras. Avslutningsvis skriver tillväxtavdelningen i sitt yttrande att man ber om ursäkt för att motionssvaret har dröjt alldeles för länge. Kommunledningskontorets kommentarer Kommunledningskontoret (kansliet) noterar att humanistiska nämnden har gett en bra beskrivning av hur Örnsköldsviks kommun arbetar med mottagning av flyktingar. Möjligheterna till praktikplatser förefaller vara goda genom den praktikplats som har upprättats inom kommunen. Det finns också en väl utarbetad organisation för nyanlända flyktingar och invandrare att kunna erhålla en fadder som kan hjälpa till att lotsa/ integrera individen in i det svenska samhället. Kommunledningskontoret (tillväxtavdelningen) har redogjort för de organisationer som tillväxtavdelningen jobbar tillsammans med eller i nära samarbete med och som kan utveckla handelskontakter med andra länder. Detta samarbete förefaller fungera väl. Mot bakgrund av dessa beskrivningar om en väl fungerande organisation för mottagning av flyktingar eller nyanlända människor samt den goda möjligheten att utarbeta handelskontakter med andra länder, föreslår kommunledningskontoret att motionärens intentioner kan anses tillgodosedda och föranleder inga ytterligare åtgärder. Beredande organs förslag till beslut Kommunledningskontoret har i skrivelse daterad 25 juni 2008 föreslagit att motionärens intentioner ska anses tillgodosedda och att motionen därmed inte föranleder ytterligare åtgärder. Arbetsutskottets behandling Vid arbetsutskottets behandling av ärendet under 147/2008 yrkar Lars Näslund (m) att motionen ska anses bifallen och att motionen inte föranleder ytterligare åtgärder.

20 Kommunfullmäktige (71) 165 (forts) Arbetsutskottet har under 147/2008 lämnat ett förslag som innebär att kommunfullmäktige noterar det goda arbete som bedrivs inom kommunen för mottagning av flyktingar och nyanlända samt det väl upparbetade kontaktnät som finns för utveckling av handelskontakter gentemot andra länder. Mot bakgrund av detta anses motionen bifallen och att motionen inte föranleder ytterligare åtgärder. Kommunstyrelsens behandling Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet under 185/2008 noterar Magnus Ekwall (m) att handläggningstiden för motionen överstigit ett år och att en förklaring till detta bör lämnas till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktiges behandling Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yrkar Jan-Olov Häggström (s) och Elvy Söderström (s) bifall till kommunstyrelsens förslag. Elvy Söderström noterar även att det av kommunledningskontorets yttrande daterat den 25 juni 2008 framgår att man ber om ursäkt för att yttrandet över motionen har dröjt alldeles för länge. Orsaken är främst att arbetsbelastningen har varit och är stor och att mitt i detta har organisationsförändring och flyttning genomförts. Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige noterar det goda arbete som bedrivs inom kommunen för mottagning av flyktingar och nyanlända samt det väl upparbetade kontaktnät som finns för utveckling av handelskontakter gentemot andra länder. Mot bakgrund av detta anses motionen bifallen och att motionen inte föranleder ytterligare åtgärder.

21 Kommunfullmäktige (71) Ks/2007: Motionssvar, flyktingmottagande i Örnsköldsviks kommun Sammanfattning av ärendet Föreligger motion daterad den 24 september 2007 från Göran Wåhlstedth v), Mats Hedell (v) och Åsa Fahlgren (v) angående flyktingmottagandet i Örnsköldsvik. Motionärerna anser att det är av största vikt att flyktingar som kommer till kommunen får ett bra mottagande och möjlighet till hjälp och integration så snart som möjligt. Skolor och andra funktioner som är kopplade till flyktingarna måste ges resurser att ge fullgott stöd. Motionen I motionen föreslås att kommunfullmäktige bidrar med medel som gör att flyktingmottagandet framledes sker på ett humant och fullgott sätt. Kommunfullmäktige har under 171/2007 överlämnat motionen till kommunstyrelsen för beredning. Beredning av motionen Kommunkansliet har remitterat motionen till humanistiska nämnden och barn- och utbildningsnämnden för yttrande. Humanistiska nämnden har under 181/2007 ansett att motionens intentioner är behjärtansvärd men ligger utanför humanistiska nämndens ansvarsområde. Humanistiska nämnden kan med anledning av detta varken föreslå kommunfullmäktige att bifalla eller avslå motionen. Barn- och utbildningsnämnden har under 25/2008 besvarat motionen och konstaterat att inför budget 2007 och 2008 i ekonomiberedningen tog barn- och utbildningsförvaltningen upp frågan om riktade medel till skolan för att ge de invandrade barnen en bra start. Skolans ordinarie resurser täcker inte kostnaderna för förberedelseklasser, modersmålsstöd till förskolan (lpfö 98), modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmålet i grundskolan (grundskoleförordningen 2 kap. 9-14) och gymnasieskolan (gymnasieförordningen 5 kap. 7-13).

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-03-10

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-03-10 1(46) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:35 Beslutande Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Marie Svensson (S) Mona Kanaan (S) Jari Puustinen (M) Annelie

Läs mer

PROTOKOLL 1 (61) 2009-05-26

PROTOKOLL 1 (61) 2009-05-26 PROTOKOLL 1 (61) 2009-05-26 Kommunfullmäktige Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 10.00-12.25, 13.25-18.45 Beslutande Se sid 2 Övriga deltagande Lars Björklund, sekreterare Justerare Joakim

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera:

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera: Kommunfullmäktige KALLELSE Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare Utses att justera:. Plats och

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset i Skärhamn kl 18:30 21:22. Underskrifter Sekreterare

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset i Skärhamn kl 18:30 21:22. Underskrifter Sekreterare Sida Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset i Skärhamn kl 18:30 21:22 Utses att justera Martin Johansen (FP) och Gunilla Nordberg (S) Justeringens plats och tid Kommunhuset i Skärhamn, 2015-06-01

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan

Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan Utlåtande 2013:43 RIV (Dnr 321-1061/2012) Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Ärende 1 Interpellation till socialnämndens ordförande En landsomfattande

Läs mer

Sammanträdesdatum. Ingrid Nilsson, sekreterare

Sammanträdesdatum. Ingrid Nilsson, sekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-08-23 Blad 1 (43) Plats och tid Sammanträdesrum Almen, kommunkontoret, Strömsund, kl. 08.00-15.30 Beslutande Gudrun Hansson (s), ordförande

Läs mer

Plats och tid för sammanträdet Folkets Hus, Borgholm 2011-01-24 klockan 19:00. Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera:

Plats och tid för sammanträdet Folkets Hus, Borgholm 2011-01-24 klockan 19:00. Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera: Kommunfullmäktige KALLELSE Plats och tid för sammanträdet Folkets Hus, Borgholm 2011-01-24 klockan 19:00 Jan Erici / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare Utses att justera:. Plats och tid för

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Beslutande: Allan Cederborg (M) ordförande Victoria Andersson (M) ersättare för Nathalie Häll (M) Monika Ingerhed (C) ersättare

Läs mer

Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-26 Sammanträdestid 16.00-18.00. Närvarande

Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-26 Sammanträdestid 16.00-18.00. Närvarande Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-26 Sammanträdestid 16.00-18.00 Kommunfullmäktige Närvarande Ledamöter GunMarie Stenström (M) ordf Stig Agnåker (C) 1:e v ordf Marcelle Farjallah (S) 2:e v ordf

Läs mer

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Alléskolan i Hallsberg, aulan, måndagen den 4 maj 2015 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2. Allmänhetens frågestund (med

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar 2010-10-04 Paragrafer 473 Kommunstyrelsens ärendelista 474 Vallonbygden rapporterar 475 Underhållsplan affärsområde förvaltade fastigheter Vallonbygden 476 Investeringsplan uppföljning 477 Investeringsförslag

Läs mer

Kommunfullmäktige PROTOKOLL. Tid Måndagen den 30 mars 2015 kl. 11:00-12:20, 13:10-15:00

Kommunfullmäktige PROTOKOLL. Tid Måndagen den 30 mars 2015 kl. 11:00-12:20, 13:10-15:00 Kommunfullmäktige Tid Måndagen den 30 mars 2015 kl. 11:00-12:20, 13:10-15:00 Plats Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens Omfattning 48-87 ande Roger Kaliff (S) ordförande Ann-Marie Engström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30 Kommunfullmäktige Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 30 mars 2015, kl 18:30-21:15 Beslutande Ordföranden Peter Helander samt 36 ledamöter och 3 tjänstgörande

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25 Datum: Onsdagen den 25 mars 2015 Tid: kl 19.00 21.05 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 30 mars, klockan 16.00 Paragrafer: 10-20 Utses att justera: Leif Kinnunen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Annelie Wallberg (S) Jonny Mill (SRD) tjg ers

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Annelie Wallberg (S) Jonny Mill (SRD) tjg ers Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-20:50 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Björn Brink (C) ordf Stina Michelson (S) 59-66 Olle Fack (C) Örjan Fridner (S) Helena Brink (C) Jenny

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (93) Kommunstyrelsen 2006-11-29

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (93) Kommunstyrelsen 2006-11-29 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (93) Plats och tid Hotell Aurum, rum 18 karat, kl. 13.00-18.10 Beslutande Närvarande ersättare Bert Öhlund, ordförande Harriet Classon Philip Cohen Eva Enqvist Tore Gabrielsson

Läs mer

Stefan Hanna (C) om hyrcyklar i Uppsala. KSN-2015-1162. Handling

Stefan Hanna (C) om hyrcyklar i Uppsala. KSN-2015-1162. Handling 2upplate KOMMUNFULLMÄKTIGE ANMÄLNINGSLIS TA 25 maj 2015 Anmälningsärenden: Anmäls dom i Mark- och miljödomstolen den 20 maj 2015 avseende överklagande av kommunfullmäktiges beslut den 31 mars 2014, 71,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 ( ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 17.55 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

Utmaningsrätt Vad, hur och varför? Kristian Johansson Oktober 2010

Utmaningsrätt Vad, hur och varför? Kristian Johansson Oktober 2010 Utmaningsrätt Vad, hur och varför? Kristian Johansson Oktober 2010 Sammanfattning 1 Sammanfattning Utmaningsrätt är en initiativrätt till upphandling eller i vissa fall försäljning av kommunal eller landstingskommunal

Läs mer

Utredning om organisation av arbetsmarknads - och vuxenutbildningsinsatser

Utredning om organisation av arbetsmarknads - och vuxenutbildningsinsatser SIGNERAD 2014-01-24 Malmö stad Stadskontoret 1 (9) Datum 2014-01-14 Vår referens Gunnar Bergström Utredningssekreterare Tjänsteskrivelse gunnar.bergstrom@malmo.se Utredning om organisation av arbetsmarknads

Läs mer