Arken, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Korallen 13:30-16:00

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arken, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Korallen 13:30-16:00"

Transkript

1 Barn- och utbildningsnämnden (9) Plats och tid Beslutande Arken, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Korallen 13:30-16:00 Birgith Olsson Johansson, ordf. (s), Gösta Svensson (s), Yvonne Ölund (s), Mattias Öberg (s), Ruth Bergström (s), Tommy Olofsson (s), Kajsa Selin (s), Edit Persson (c), Maria Westin (c), Anneli Olsson (kd), Osmo Heinonen Näslund (m), Nils J Lundgren (fp), Göran Wåhlstedth (v) Ersättare Övriga deltagare Anders Lundell (s), Bruno Sjölund (s), Tony Nilsson (s), Carin Eriksson (s), Anna Hägglund (m), Åke Lundberg (m), Malin Wågberg (v) Thorbjörn Öhlund, förvaltningschef Karin Jadelius, utvecklingsledare Robert Elfving, LR Kristin Herold, skolsekreterare Godkännande av närvaro Tid och plats för justering Barn- och utbildningsnämnden godkänner att angivna personer är närvarande vid sammanträdet samt ger dem rätt att yttra sig. Måndagen 21 april 2008, barn- och utbildningskontoret Sekreterare Paragrafer = Kristin Herold Ordförande = Birgith Olsson Johansson Justerare = Ruth Bergström BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Instans Barn- och utbildningsnämnden Anslaget sätts upp Anslaget tas ned Förvaringsplats för Barn- och utbildningskontoret protokollet. Underskrift Namnförtydligande. Kristin Herold

2 Barn- och utbildningsnämnden (9) Innehållsförteckning 25 Motion - flyktingmottagande i Örnsköldsviks kommun Motion - det behövs en satsning på skolbiblioteken Revisionsrapport - Tjänstebilar och intern kontroll Val av ny ersättare i lokala styrelsen för Skärpeskolan Lärlingsutbildningar läsåret 2008/2009 Vid Örnsköldsviks gymnasium Anmälan av delegationsbeslut...9

3 Barn- och utbildningsnämnden (9) 24 Informationer Bun/2008:21 Gymnasieutredningen Förvaltningschef Thorbjörn Öhlund informerar om gymnasieutredningen. Utredningens förslag kommer efter remissförfarande utmynna i en proposition våren Efter beslut planeras förändringarna träda ikraft läsåret 2010/2011. Ekonomi Ekonomichef Maria Edblad-Jansson informerar om det ekonomiska läget inför tertialrapport 1. Kulturskolecentrum Maria Edblad-Jansson informerar om genomfört möte med personalen på Kulturskolecentrum och om det utvecklingsarbete som pågår. Gottneskolan Ordförande Birgith Olsson Johansson informerar om diskussionerna med föräldrar i Gottne om skollokalerna i Gottne. Gymnasiets utvecklingsarbete Gymnasiechef Cathrina Strandberg berättade tillsammans med en grupp lärare från Nolaskolan och Parkskolan samt elever från Nolaskolan om gymnasiets utvecklingsarbete. Temat: Vilka verktyg kan synliggöra var eleven befinner sig gentemot läroplanens och kursplanernas mål. Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationerna.

4 Barn- och utbildningsnämnden (9) Bun/2008:36 25 Motion - flyktingmottagande i Örnsköldsviks kommun Motionen anmäldes till kommunfullmäktige den 24 september 2007 av Göran Wåhlstedth (v), Mats Hedell (v) och Åsa Fahlgren (v). Motionärerna anser att det är av största vikt att flyktingar som kommer till kommunen får ett bra mottagande och möjlighet till hjälp och integration så snart som möjligt. Motionärerna ser ett behov av att flyktingar som kommer till kommunen får ett bra mottagande och hjälp till integration på alla orter där flyktingar är bosatta. Tyvärr kan inte detta tillgodoses då medlen för mottagande är för knappa. Skolor och andra funktioner som är kopplade till flyktingarna måste ges resurser att ge fullgott stöd. Förvaltningens överväganden Inför budget 2007 och 2008 i ekonomiberedningen tog barn- och utbildningsförvaltningen upp frågan om riktade medel till skolan för att ge de invandrade barnen en bra start. Skolans ordinarie resurser täcker inte kostnaderna för förberedelseklasser, modersmålsstöd till förskolan (lpfö 98), modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmålet i grundskolan (grundskoleförordningen 2 kap, 9-14) och gymnasieskolan (gymnasieförordningen 5 kap. 7-13). Skolverket riktade vid inspektionen av Örnsköldsviks kommun 2006 kritik mot kommunen för att ovanstående lagstadgade åtaganden inte uppfylls på ett tillfredställande sätt av kommunen. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att motionen bifalls.

5 Barn- och utbildningsnämnden (9) Bun/2008:38 26 Motion - det behövs en satsning på skolbiblioteken Motionen anmäldes till kommunfullmäktige den 28 januari i år av Mats Hedell (v) och Åsa Fahlgren (v). I motionen konstateras att läsförmågan bland svenska tioåringar minskar. Detta stöds av en internationell undersökning. Det är en ihållande trend som påbörjades redan under tidigt 1990-tal. Mot bakgrund av detta föreslår motionärerna att en omedelbar upprustning och kvalitetssäkring av alla kommunens skolbibliotek genomförs. Förvaltningens överväganden Det pågår ett arbete med framtagning av en biblioteksplan för Örnsköldsviks kommun. Personal inom kultur- och fritidsförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen samarbetar om biblioteksplanen där organisationen av skolbiblioteken kommer att ha en betydande roll. Arbetet beräknas vara avslutat under Arbetsutskottets beslutsförslag: Barn- och utbildningsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att motionen avslås därför att arbete med biblioteksplanen pågår och resultatet bör avvaktas innan nya beslut fattas. Yrkande: Göran Wåhlstedth (v): Bifall till motionen. Ordföranden ställer proposition mellan arbetsutskottets och Göran Wåhlstedths förslag och finner att nämnden antar arbetsutskottets förslag. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att motionen avslås därför att arbete med biblioteksplanen pågår och resultatet bör avvaktas innan nya beslut fattas.

6 Barn- och utbildningsnämnden (9) 27 Revisionsrapport - Tjänstebilar och intern kontroll Bun/2008:42 I samband med att fordonshanteringen samordnades så fastställde Koncernledningsgruppen riktlinjer för kommunens fordonspark. Här anges det övergripande ramverket för rollfördelningen mellan Tekniska kontoret och övriga förvaltningar när det gäller fordonshanteringen. Övriga styrande dokument är kommunens resepolicy med riktlinjer för resor i tjänsten. Dessa rör dock i liten omfattning användandet av bil i tjänsten. Efter genomförd granskning gör revisionen följande bedömning: Kontrollmiljön med avseende på fordonsanvändningen har förbättrats i och med att fordonen samordnas och administrationen sköts på ett ställe. Detta ger goda förutsättningar för en tillräcklig intern kontroll. Möjligheter till kostnadsuppföljning finns och genom samordningen så ges ökade möjligheter till att följa avtal mot leverantörer med avseende på bilmodeller som leasas och att t.ex. prioritera användandet av miljöbilar De övergripande riktlinjer som finns behöver kompletteras med förvaltningsgemensamma riktlinjer för vad som gäller för hur bilarna nyttjas (trafiksäkerhet, tjänst/privat, etc.) samt riktlinjer för vad som gäller för körjournaler och hur dessa ska följas upp Revisionen ser också ett visst behov av att tydligare klargöra rollfördelningen mellan förvaltningarna och Tekniska kontoret med avseende på serviceåtgärder, rapporteringsskyldighet, information om mätarställning etc. För att säkerställa att bilarna används kostnadseffektivt och motverka onödiga kostnader för kommunen så menar vi att en tydlig ansvarsfördelning behövs Den genomförda samordningen följdes upp under 2007 vilket är positivt. En sådan uppföljning bör göras även om ytterligare något år för att säkerställa att förändringen fått avsedd effekt Barn- och utbildningsnämnden beslutar att instämma i revisionens bedömning speciellt med avseende på att förvaltningsgemensamma riktlinjer och klarläggande behöver utarbetas över nyttjandet (körjournaler, gränsen för privat/tjänsteresa o.s.v.). För övrigt har barn- och utbildningsnämnden inga ytterligare synpunkter.

7 Barn- och utbildningsnämnden (9) Bun/2006: Val av ny ersättare i lokala styrelsen för Skärpeskolan Lokala styrelsen för Skärpeskolan har utsett Anna-Karin Nordell till ny ersättare efter Petra Näsström. Valet bör konfirmeras av barn- och utbildningsnämnden. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att konfirmera valet av Anna-Karin Nordell till ersättare i lokala styrelsen för Skärpeskolan.

8 Barn- och utbildningsnämnden (9) Bun/2008:43 29 Lärlingsutbildningar läsåret 2008/2009 Vid Örnsköldsviks gymnasium Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 13 mars, 21 att anhålla hos Skolverket om att få delta i försöksverksamhet med gymnasial lärlingsutbildning. Gymnasiechefen har fått godkännande av skolverket för att göra intagningar direkt till lärlingsutbildningarna. Följande lärlingsutbildningar föreslås för läsåret 2008/2009: - Anläggningsmaskinförare inom Byggprogrammet - Lackerare med specialisering ytbehandling/industrimålning inom Fordonsprogrammet - Fastighetsskötare inom Energiprogrammet - Vårdare/undersköterska inom Omvårdnadsprogrammet Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ansökan och intagning görs direkt till lärlingsutbildningen.

9 Barn- och utbildningsnämnden (9) 30 Anmälan av delegationsbeslut Följande delegationsbeslut anmäls till barn- och utbildningsnämnden: Personalärenden Elevärenden Beslut om förtur eller plats i barnomsorgen Inskrivning i särskolan Intagningsutskottets delegationsbeslut Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen.

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson Kommunfullmäktige 2008-09-29 1 (71) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30 Beslutande Övriga deltagare Enligt separat närvaroförteckning Kommunsekreterare Matti Ohlsson Biträdande sekreterare

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe kl 08:30-09:30, 13:00-14:30

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe kl 08:30-09:30, 13:00-14:30 Omsorgsnämnden 2008-12-17 1 (23) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe kl 08:30-09:30, 13:00-14:30 Beslutande Christina Karlsson (s) Anna-Lena Holmström (c) Gunnar Holmberg (s)

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00-16:30

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00-16:30 Kommunstyrelsen 2008-05-06 1 (61) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00-16:30 Beslutande Övriga deltagare Godkännande av närvaro Tid och plats för justering Ordföranden: Elvy Söderström (s)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30-16:00 PROTOKOLL 1 Beslutande: Roland Bäckman (s) ordförande Malin Ängerå (s) Elisabeth Fransson (s) Leif Persson (s) Ulla Grönstedt (c) Ingrid Olsson (c) Bodil Eriksson

Läs mer

Helene Björkqvist förv.chef, Agneta Svallin sekr., Anna Thörn verks.chef, Johanna Siverskog ekonom 28-35. Paragrafer

Helene Björkqvist förv.chef, Agneta Svallin sekr., Anna Thörn verks.chef, Johanna Siverskog ekonom 28-35. Paragrafer BILDNINGSNÄMNDEN 2014-05-06 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset, Drottninggatan 18, klockan 13-16 Beslutande Anneli Hedberg (S), 1:e vice ordf., Carina Björk-Andersson (FP) 2:e vice ordf., Johan Söderberg

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-13 139. Plats och tid Centralskolan Rottingen, 2013-11-13, kl 13.00 15,00

Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-13 139. Plats och tid Centralskolan Rottingen, 2013-11-13, kl 13.00 15,00 Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-13 139 Plats och tid Centralskolan Rottingen, 2013-11-13, kl 13.00 15,00 Beslutande Jacqueline Doohan (C), ordförande Anna-Lena Josefsson (C) Jusuf Causevic (C), 114-121

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

Utförarstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Utförarstyrelsen för service och teknik. Plats och tid: Forshems gästgiveri kl. 9.30-11.40.

Utförarstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Utförarstyrelsen för service och teknik. Plats och tid: Forshems gästgiveri kl. 9.30-11.40. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Utförarstyrelsen Plats och tid: Forshems gästgiveri kl. 9.30-11.40 Beslutande: Karl-Gustav Bynke (FP), ordförande Owe Rosenberg (M), förste vice ordförande Jan-Olof Bohlin

Läs mer

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 91-111 Christina Månsson. Ordförande... Malin Ängerå. Justerande...

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 91-111 Christina Månsson. Ordförande... Malin Ängerå. Justerande... Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset klockan 08:00-16:15 Beslutande: Malin Ängerå (s) ordförande Lis Elvinsson (c) 91-93, jäv 94, 95-105 ersättare Michael Robertsson (s) Bo Hedin (s) Leif Persson

Läs mer

Arken, Örnsköldsvikt, sammanträdesrum Korallen 15:00-15:15

Arken, Örnsköldsvikt, sammanträdesrum Korallen 15:00-15:15 Kultur- och fritidsnämnd 2013-02-20 1 (24) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare ersättare Övriga deltagare Arken, Örnsköldsvikt, sammanträdesrum Korallen 15:00-15:15 Ordförande: Leif Lindholm (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2010-11-24 1-21 Plats och tid: Barn- och utbildningskansliets sammanträdesrum, kl 13.30-18.00 ande: Stefan Widerberg (C) ordförande Glenn Lund (M) Tommy Sjöström (C) Eva Petersson

Läs mer

Mikael Lång. Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Mikael Lång. Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Plats och tid Sessionssalen, torsdagen den 16:e april 2015 kl. 13:30 18:15 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Per Theorin, barn- och utbildningschef Lena Carlsson, nämndsekreterare Alf

Läs mer

Anna-Karin Hidemyr Ekonom 99-107 Pauline du Puy Personalsekreterare 99-107. Repr. Lärarnas riksförbund ANSLAG/BEVIS

Anna-Karin Hidemyr Ekonom 99-107 Pauline du Puy Personalsekreterare 99-107. Repr. Lärarnas riksförbund ANSLAG/BEVIS Barn- och utbildningsnämnden 2011-12-13 1 (23) Plats och tid Ruders Egendom, Tibro, kl 18.00-21.15 Beslutande Kenth Wengholm (M) Hans Dahm (S) Ann Ohlsson (FP) Ann Hall Gustafsson (C) Annika Singleton

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2007-04-04 101

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2007-04-04 101 Kommunstyrelsen 2007-04-04 101 Plats och tid Konferenshotell Lumber och Karle, Kvänum kl 09.00-14.00 Beslutande Per-Olof Graaf (s), ordförande Christer Johansson (s) Anna-Karin Skatt-Holmlind (s) Berndt

Läs mer

Barn och utbildningsnämnden

Barn och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Datum Tid 08:15 14:00 (lunchuppehåll 12:00 13:00) Plats Kommunkontoret, sammanträdesrum Stollen Närvarande Se sidan 2 Alice Lindgren Justeringens plats och tid Kommunkontoret,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-10-14 1 Plats och tid Kommunhuset Ankaret, förvaltningens stora sammanträdesrum, Estunavägen 14, Norrtälje, kl 13.00-14.30 Beslutande Louise Branting (c), ordförande

Läs mer

Utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-03-27

Utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-03-27 Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Utbildningskansliets sessionsrum, 3:e vån, kl 17:00-21:30 Ordförande: Rehn Winsborg Louise (M) Vice ordförande: Kristensson Berit (FP) Andre vice ordförande: Gunnarsson

Läs mer

24 Protokoll Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2013-04-17. Ärendeförteckning

24 Protokoll Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2013-04-17. Ärendeförteckning Ärendeförteckning 53 Fastställande av dagordning 54 Studiehandledning på modersmål och digitala möjligheter - anmälan, Dnr BUN/2013:90 55 nför miljöplan 2014 2020 - anmälan, Dnr BUN/2013:115 56 Anmälan

Läs mer

93 Begäran om slutförande av högsta årskursen i grundskolan. 95 Anmälan om kränkande behandling och/ eller diskriminering

93 Begäran om slutförande av högsta årskursen i grundskolan. 95 Anmälan om kränkande behandling och/ eller diskriminering vv,vv ===--=--~ ~ 1(2) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BEHANDLADEÄRENDEN 92 Ändring av föredragningslistan 93 Begäran om slutförande av högsta årskursen i grundskolan 94 SKUIT 2014 95 Anmälan om kränkande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-07 1 (27) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan 14.00 17.35. Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Christina Aspenryd (S), ordförande

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden 2014-09-02 1 (11) Plats och tid KS-salen, Stadshuset, Vetlanda kl. 13.35-16.45 Beslutande Övriga deltagare Johanna Haraldsson (S), ordförande Henrik Tvarnö (S) Henrik Freij (M) Jan Bergman (C) Sven-Erik

Läs mer

Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 13 februari kl 14.00-17.25

Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 13 februari kl 14.00-17.25 Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 13 februari kl 14.00-17.25 Beslutande Lars-Gunnar Andersson ordf (S) Erica Parkås 1 v ordf (S) Sven-Olov Johansson (C) tjg ersättare för M-L Coon 14-20

Läs mer

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Beslutande: Allan Cederborg (M) ordförande Victoria Andersson (M) ersättare för Nathalie Häll (M) Monika Ingerhed (C) ersättare

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunhuset, A-salen. Enligt bifogad närvaro-/tjänstgöringslista. Leif Palmberg (FP) Siv Sjödin

PROTOKOLL. Kommunhuset, A-salen. Enligt bifogad närvaro-/tjänstgöringslista. Leif Palmberg (FP) Siv Sjödin 1 (41) Datum Tid 13.00 15.00 Plats Beslutande Kommunhuset, A-salen Enligt bifogad närvaro-/tjänstgöringslista Övriga närvarande Örjan Abrahamsson förvaltningschef 1-18 Siv Sjödin central rektor tillika

Läs mer

Christer Jonsson, (kd), ordförande Birgita Sigfridsson, (c)

Christer Jonsson, (kd), ordförande Birgita Sigfridsson, (c) 2013-09-30 1(23) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Forum, Vindeln, måndagen den 30 september 2013, kl 13.00-16.10, ajournering mellan kl 14.30-14.35, 15.05-15.15 och kl 15.30-15.40. Christer Jonsson,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Utbildningsnämnden 2008-10-28 1 Plats och tid Kommunhuset Ankaret, Norrtäljesalen, Estunavägen 14, Norrtälje, kl 10.00-15.00 Beslutande Se närvarolista Program: Kl. 10.00-11.00 Kl. 11.00-12.00 Kl. 12.00-13.00

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Barn- och utbildningsnämnden 2009-08-26 1(13) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Skillingaryd kl.14.00 16.30 Beslutande Övriga närvarande Gert Jonsson (M), ordförande Sune

Läs mer

Nämnden för service och teknik

Nämnden för service och teknik SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (22) Plats och tid: Götenesalen 8.30-8.50, 10.25-12.00 Beslutande: Ersättare: Karl-Gustav Bynke (FP), ordförande Clemens Nordentoft (GF), förste vice ordförande Jan-Olof Bohlin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2014-02-03 1 ( ) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30-15.20 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Catarina Pettersson, ordf (S) Ture Andersen

Läs mer