184 Motionssvar, ett starkare Örnsköldsvik - byte av regiontillhörighet från Västernorrland till Västerbotten (Kst/2013:120,Kst/2017:269)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "184 Motionssvar, ett starkare Örnsköldsvik - byte av regiontillhörighet från Västernorrland till Västerbotten (Kst/2013:120,Kst/2017:269)"

Transkript

1 Kommunfullmäktige (5) 184 Motionssvar, ett starkare Örnsköldsvik - byte av regiontillhörighet från Västernorrland till Västerbotten (Kst/2013:120,Kst/2017:269) Ärendebeskrivning I kommunledningsförvaltningens skrivelse daterad den 30 augusti 2017 beskrivs att en motion om ett starkare Örnsköldsvik byte av regiontillhörighet från Västernorrland till Västerbotten har lämnats in från Lena Jonsson (L), Kurt Enberg (L) och Magnus Melin (L) 86/2017. Kommunfullmäktige beslutade att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. Motionen har därefter, genom kommunledningsförvaltningens delegationsbeslut, remitterats till kommunledningsförvaltningens stab. Motionen Motionärerna menar att länsgränsen norrut är en bromskloss för att Örnsköldsvik som kommun ska bli starkare. För många i kommunen kanske frågan om länstillhörighet enbart berör sjukvården, där omvägen via Sundsvall ses som onödig. Frågan är viktig eftersom den regionala utvecklingen och statliga stöd utgår från länsgemensamma projekt och är avgörande för kommunens framtid. Motionären menar att framöver kommer alla projekt som kommunen vill genomföra med Umeåregionen - oavsett om det gäller turism, näringsliv, kultur, infrastruktur - kräva två regionfullmäktiges godkännande för att beviljas. Samarbeten med Västernorrlands södra och östra delar är och kommer även fortsättningsvis vara viktiga för aktörer inom kommunen. Dagens länstillhörighet leder till dubbla administrativa kostnader när projekt ska genomföras inom naturliga samarbetsområden. Den skapar en osäkerhet om vårdens framtid. Motionens förslag Att utreda konsekvenser och möjligheter för kommunens invånare, näringsliv och arbetsliv om kommunen byter region från Västernorrland till Västerbotten, Att utreda demokratiska och demografiska aspekter av att kommunen byter region från Västernorrland till Västerbotten, samt Att utreda förutsättningarna för att ansöka om byte av regiontillhörighet

2 Kommunfullmäktige (5) Kommunledningsförvaltningens kommentarer I en tidigare inlämnad motion av Folkpartiet, kommunfullmäktige 64/2013, föreslog motionärerna att kommunfullmäktige i Örnsköldsviks kommun skulle besluta att in leda arbetet med att byta län och landsting från Västernorrland till Västerbotten. Kommunledningsförvaltningens stab juridik utredde möjligheten att ansöka om byte av regionstillhörighet. Av yttrandet, daterad den 21 maj 2013, framgår följande. För att en indelningsändring ska komma till stånd krävs att vissa förutsättningar är uppfyllda. Ändringen ska medföra bestående fördel för en kommun eller en del av en kommun eller andra fördelar från allmän synpunkt. Även befolkningens önskemål och synpunkter ska beaktas. Vidare krävs att berörda kommuners önskemål och synpunkter beaktas. Om en kommun säger nej till en indelningsändring, får ansökan bifallas endast om det finns synnerliga skäl att genomföra ändringen. Vad gäller befolkningens inställning kan man i mindre ärenden utreda inställningen genom en enkät som genomförs av länsstyrelsen. I större ärenden genomförs en folkomröstning eller opinionsundersökning. Den nya motionens förslag gällande att utreda de rättsliga förutsättningarna för kommunen att ansöka om byte av regiontillhörighet uppfylls i och med den utredning som gjordes i samband med tidigare inlämnad motion, där kommunfullmäktige beslutade att avslå motionen, kommunfullmäktige 92/2014. Örnsköldsviks kommun vill fortsätta verka för ett nära samarbete med Umeå och bildande av en storregion. Utifrån den utredning som gjordes 2013 kan konstateras att en ansökan om en indelningsändring med stor sannolikhet inte skulle komma att beviljas med hänsyn till de förutsättningar som ska vara uppfyllda. Kommunledningsförvaltningen konstaterar därför att inga ytterligare resurser bör läggas på att utreda konsekvenserna i ärendet. Barn- och ungdomskonsekvensanalys Utifrån kommunens barn- och ungdomspolitiska policy och strategi ska alla ärenden beredas med en barn- och ungdomskonsekvensanalys. Ett eventuellt byte av regionstillhörighet bedöms inte ha några negativa konsekvenser för barn och ungdomar. Arbetsutskottets behandling Vid arbetsutskottets behandling av ärendet under 140/2017 yrkar Anna-Britta Åkerlind (C) bifall till motionen.

3 Kommunfullmäktige (5) Göran Wåhlstedht (V), Kristin Ögren (S) och Per Nylén (S) yrkar att ärendet skickas till kommunstyrelsen utan eget förslag. Arbetsutskottet har under 140/2017 beslutat överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag. Kommunstyrelsens behandling Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Erica Markusson (L) bifall till motionen. Glenn Nordlund (S), Johannes Nordin (M), Anna-Britta Åkerlind (C), Lars Eidenvall (KD), Göran Wåhlstedth (V) samt Olov Dahlberg (MP) yrkar bifall till motionens tredje förslagssats. Under kommunstyrelsen noteras att vid ett beslut om utredning enligt tredje förslagssatsen kan arbetet ske i samråd med Sollefteås kommun. Beredande instans förslag till beslut Kommunledningsförvaltningens skrivelse daterad den 30 augusti Arbetsutskottet 140/2017. Kommunstyrelsens 168/2017. Kommunfullmäktiges behandling Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yrkar Kurt Enberg (L) och Lars Näslund (M) bifall till motionen. Glenn Nordlund (S), Göran Wåhlstedth (V), Olof Dahlberg (MP) samt Gunnar Jutterström (S) yrkar bifall till kommunstyrelens förslag. Beslutsgång Ordförande ställer proposition på ställda yrkanden och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. Omröstning begärs.

4 Kommunfullmäktige (5) Propositionsordning Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag Nej-röst för bifall motionen Ordförande finner att komunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige bifaller motionens tredje förslagssats i syfte att klarlägga de formella förutsättningarna i ärendet

5 Kommunfullmäktige (5)

231 Motionssvar, Gröna linjen - för en starkare region (Kst/2014:205)

231 Motionssvar, Gröna linjen - för en starkare region (Kst/2014:205) Kommunfullmäktige 2016-11-28 1 (5) 231 Motionssvar, Gröna linjen - för en starkare region (Kst/2014:205) Föreligger motion daterad den 24 mars 2014 från Anna-Lena Lindberg (C) angående förslag om en ny

Läs mer

234 Motionssvar, Nyttjanderättskonflikter mellan enskilt ägande och kommunens intressen (Kst/2015:617)

234 Motionssvar, Nyttjanderättskonflikter mellan enskilt ägande och kommunens intressen (Kst/2015:617) Kommunfullmäktige 2016-11-28 1 (5) 234 Motionssvar, Nyttjanderättskonflikter mellan enskilt ägande och kommunens intressen (Kst/2015:617) Föreligger motion daterad den 28 oktober 2015 från Bertil Jonsson

Läs mer

159 Motionssvar, Låt barn och ungdomar göra sig hörda

159 Motionssvar, Låt barn och ungdomar göra sig hörda Kommunfullmäktige 2016-09-26 1 (6) 159 Motionssvar, Låt barn och ungdomar göra sig hörda Kst/2016:82 Bakgrund/Ärendet Föreligger motion daterad den 8 februari 2016 från Bror Wallström (L) och Lena Jonsson

Läs mer

95 Svar på medborgarförslag, Pendlarkort till studenter (Kst/2013:447)

95 Svar på medborgarförslag, Pendlarkort till studenter (Kst/2013:447) Kommunfullmäktige 2016-05-30 1 (6) 95 Svar på medborgarförslag, Pendlarkort till studenter (Kst/2013:447) Sammanfattning av ärendet Föreligger medborgarförslag daterat den 19 september 2013 angående införande

Läs mer

228 Motionssvar, Ett nytt gymnasium i Örnsköldsvik (Kst/2015:207)

228 Motionssvar, Ett nytt gymnasium i Örnsköldsvik (Kst/2015:207) Kommunfullmäktige 2015-12-14 1 (6) 228 Motionssvar, Ett nytt gymnasium i Örnsköldsvik (Kst/2015:207) Föreligger motion daterad den 13 mars 2015 från Lars Näslund (M), Johannes Nordin (M) samt Annica Jonsson

Läs mer

162 Motionssvar, Gynna ansvarsfullt företagande vid upphandlingar

162 Motionssvar, Gynna ansvarsfullt företagande vid upphandlingar Kommunfullmäktige 2016-09-26 1 (5) Kst/2016:195 162 Motionssvar, Gynna ansvarsfullt företagande vid upphandlingar Ärendet Föreligger motion daterad den 21 mars 2016 från Bror Wallström (L) och Lena Jonsson

Läs mer

159 Motionssvar, Integrationsprojekt - Kompis Sverige (Kst/2017:217)

159 Motionssvar, Integrationsprojekt - Kompis Sverige (Kst/2017:217) Kommunfullmäktige 2017-09-25 1 (7) 159 Motionssvar, Integrationsprojekt - Kompis Sverige (Kst/2017:217) Ärendebeskrivning En motion om integrationsprojekt Kompis Sverige, daterad den 7 mars 2017 har lämnats

Läs mer

29 Motionssvar efter återremiss, psykosocial verksamhet (Kst/2016:627)

29 Motionssvar efter återremiss, psykosocial verksamhet (Kst/2016:627) Kommunfullmäktige 2018-03-26 1 (5) 29 Motionssvar efter återremiss, psykosocial verksamhet (Kst/2016:627) Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige överlämnade i november 2016 en motion angående psykosocial

Läs mer

236 Motionssvar, Ge elevråden mer inflytande (Kst/2017:437)

236 Motionssvar, Ge elevråden mer inflytande (Kst/2017:437) Kommunfullmäktige 2017-12-18 1 (5) 236 Motionssvar, Ge elevråden mer inflytande (Kst/2017:437) Ärendebeskrivning Motionen lämnades in av Maria Gulliksson, Hanna Sydhage, Birgitta Sedin, Maria Nordberg

Läs mer

238 Motionssvar, ett måltidslyft för matbrickan (Kst/2016:44)

238 Motionssvar, ett måltidslyft för matbrickan (Kst/2016:44) Kommunfullmäktige 2016-11-28 1 (6) 238 Motionssvar, ett måltidslyft för matbrickan (Kst/2016:44) Föreligger motion daterad den 11 januari 2016 Åke Andersson (C) och Bruno Byström (C) om ett måltidslyft

Läs mer

13 Svar på återremiss, motion, Åtgärder för att hantera sekundära trauman (Kst/2016:108)

13 Svar på återremiss, motion, Åtgärder för att hantera sekundära trauman (Kst/2016:108) Kommunfullmäktige 2017-02-27 1 (5) 13 Svar på återremiss, motion, Åtgärder för att hantera sekundära trauman (Kst/2016:108) Föreligger motion daterad den 8 februari 2016 från Bror Wallström (L) och Lena

Läs mer

66 Motionssvar, Trygghetsboende (Kst/2012:214)

66 Motionssvar, Trygghetsboende (Kst/2012:214) Kommunfullmäktige 2014-04-28 1 (5) 66 Motionssvar, Trygghetsboende (Kst/2012:214) Sammanfattning av ärendet Föreligger motion daterad den 23 april 2012 från alliansen i omsorgsnämnden genom Anna-Lena Holmström

Läs mer

8 Motionssvar, se över livsmedelsförsörjningen i Örnsköldsviks kommun (Kst/2017:438)

8 Motionssvar, se över livsmedelsförsörjningen i Örnsköldsviks kommun (Kst/2017:438) Kommunfullmäktige 2018-02-26 1 (7) 8 Motionssvar, se över livsmedelsförsörjningen i Örnsköldsviks kommun (Kst/2017:438) Ärendebeskrivning Motionen togs upp i kommunfullmäktige under 135/2017 och lämnades

Läs mer

129 Motionssvar, krav om GMO-fritt foder till djur vars kött kommunen upphandlar (Kst/2015:265)

129 Motionssvar, krav om GMO-fritt foder till djur vars kött kommunen upphandlar (Kst/2015:265) Kommunfullmäktige 2016-06-20 1 (6) 129 Motionssvar, krav om GMO-fritt foder till djur vars kött kommunen upphandlar (Kst/2015:265) Föreligger motion instämplad hos kommunledningsförvaltningen den 9 april

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl. 10:00 10:35

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl. 10:00 10:35 Kommunstyrelsen 2011-12-19 1 (9) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl. 10:00 10:35 Ordförande: Elvy Söderström (S) Ledamöter: Glenn Nordlund (S),

Läs mer

52 Svar på motion, inrätta ett ungdomsråd (Kst/2016:560)

52 Svar på motion, inrätta ett ungdomsråd (Kst/2016:560) Kommunfullmäktige 2017-03-27 1 (7) 52 Svar på motion, inrätta ett ungdomsråd (Kst/2016:560) Ärendebeskrivning Motionen väcktes i kommunfullmäktige 223/2016, 31 oktober 2016 av Bror Wallström (L). Motionen

Läs mer

160 Motionssvar, minskat matsvinn och ökad delaktighet (Kst/2016:688)

160 Motionssvar, minskat matsvinn och ökad delaktighet (Kst/2016:688) Kommunfullmäktige 2017-09-25 1 (5) 160 Motionssvar, minskat matsvinn och ökad delaktighet (Kst/2016:688) Ärendebeskrivning En motion, daterad 1 december 2016 från Camilla Svensson (M) om minskat matsvinn

Läs mer

103 Svar på Medborgarförslag, anslutning till nätverket Mayors for Peace (Borgmästare för fred), återremiss (Kst/2011:574)

103 Svar på Medborgarförslag, anslutning till nätverket Mayors for Peace (Borgmästare för fred), återremiss (Kst/2011:574) Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 (5) 103 Svar på Medborgarförslag, anslutning till nätverket Mayors for Peace (Borgmästare för fred), återremiss (Kst/2011:574) Sammanfattning av ärendet Föreligger medborgarförslag

Läs mer

96 Motionssvar stadsodling (Kst/2017:192)

96 Motionssvar stadsodling (Kst/2017:192) Kommunfullmäktige 2018-06-18 1 (5) 96 Motionssvar stadsodling (Kst/2017:192) Ärendebeskrivning En motion om att satsa på stadsodling har lämnats in från Bruno Byström (C) och Frida Bylund (C). Motionen

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige (3) Ordförande ställer proposition på ställda yrkanden och finner bifall till kommunstyrelsens

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige (3) Ordförande ställer proposition på ställda yrkanden och finner bifall till kommunstyrelsens Kommunfullmäktige 2006-11-27 2 (3) Lars Näslund (m) och Ingrid Ågren (spi) och yrkar avslag på framställan. Gunnar Melin (fp) och yrkar avslag på framställan om kommunal borgen. Ordförande ställer proposition

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till utredningen Översyn av statlig regional förvaltning m.m. (Fi 2009:07) Dir. 2010:12

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till utredningen Översyn av statlig regional förvaltning m.m. (Fi 2009:07) Dir. 2010:12 Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till utredningen Översyn av statlig regional förvaltning m.m. (Fi 2009:07) Dir. 2010:12 Beslut vid regeringssammanträde den 11 februari 2010 Sammanfattning av uppdraget

Läs mer

Antagande av tillägg till Översiktsplan 2007 för Örnsköldsviks kommun avseende vindkraft, utlåtande efter utställning

Antagande av tillägg till Översiktsplan 2007 för Örnsköldsviks kommun avseende vindkraft, utlåtande efter utställning Kommunfullmäktige 2008-12-15 52 (75) Ks/2007:406 275 Antagande av tillägg till Översiktsplan 2007 för Örnsköldsviks kommun avseende vindkraft, utlåtande efter utställning Sammanfattning av ärendet Föreligger

Läs mer

28 Dnr 2010/116. James Bucci (V) har lämnat in kompletterande handlingar i form av skrivelse daterad med bilagor.

28 Dnr 2010/116. James Bucci (V) har lämnat in kompletterande handlingar i form av skrivelse daterad med bilagor. 2012-03-28 17 (40) 28 Dnr 2010/116 Svar på motion om att initiera utredning och granskning av förtroendevalda, anställda och/eller anlitade konsulter om de har brutit mot lagar, reglementen i projekt Arena

Läs mer

103 Motionssvar, utveckling i hela kommunen (Kst/2011:185)

103 Motionssvar, utveckling i hela kommunen (Kst/2011:185) Kommunfullmäktige 2013-06-17 1 (8) 103 Motionssvar, utveckling i hela kommunen (Kst/2011:185) Föreligger motion daterad den 29 november 2010 från Dan Olsson (C), Camilla Svensson (M), Magnus Aasa (KD)

Läs mer

7: Motion Sverigedemokraterna (SD) - Utred effekterna av extratjänster inom kommunal verksamhet Delges:

7: Motion Sverigedemokraterna (SD) - Utred effekterna av extratjänster inom kommunal verksamhet Delges: Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2018-11-26 7: Motion Sverigedemokraterna (SD) - Utred effekterna av extratjänster inom kommunal verksamhet Delges: Näringsliv & arbetsmarknad Gävle, Kommunledningskontorets

Läs mer

243 Svar på motion om att avtal för mottagande av nyanlända ska beslutas av kommunfullmäktige (KSKF/2015:279)

243 Svar på motion om att avtal för mottagande av nyanlända ska beslutas av kommunfullmäktige (KSKF/2015:279) Kommunstyrelsen 2015-11-10 1(2) 243 Svar på motion om att avtal för mottagande av nyanlända ska beslutas av kommunfullmäktige (KSKF/2015:279) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen avslås. Reservationer

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionssalen 2 vån, Rådhuset, Trelleborg kl. 09.00. Beslutande Anitha Lata (S) Catherine Persson (S) Helmuth Petersén (SD) Ina Liljeberg (M) Lars Mikkelä (M) Nils-Gunnar

Läs mer

7: Motion Sverigedemokraterna (SD) - Utred effekterna av extratjänster inom kommunal verksamhet Delges:

7: Motion Sverigedemokraterna (SD) - Utred effekterna av extratjänster inom kommunal verksamhet Delges: Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2018-11-26 7: Motion Sverigedemokraterna (SD) - Utred effekterna av extratjänster inom kommunal verksamhet Delges: Näringsliv & arbetsmarknad Gävle, Kommunledningskontorets

Läs mer

20 Svar på medborgarförslag - Arbeta för att öppna Eskilstunaån för båttrafik (KSKF/2015:396)

20 Svar på medborgarförslag - Arbeta för att öppna Eskilstunaån för båttrafik (KSKF/2015:396) 2016-01-26 1(4) 20 Svar på medborgarförslag - Arbeta för att öppna Eskilstunaån för båttrafik (KSKF/2015:396) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Medborgarförslaget avslås. Reservation Niklas Frykman

Läs mer

216 Antagande av förslag till översiktsplan för Örnsköldsviks kommun

216 Antagande av förslag till översiktsplan för Örnsköldsviks kommun Kommunfullmäktige 2012-12-17 57 (87) Kst/2011:149 216 Antagande av förslag till översiktsplan för Örnsköldsviks kommun Bakgrund/Ärendet Föreligger kommunledningsförvaltningens skrivelse/utlåtande daterad

Läs mer

78 Svar på motion om dialogmöten innan beslut fattas om asylboenden eller HVB-hem för ensamkommande (KSKF/2016:433)

78 Svar på motion om dialogmöten innan beslut fattas om asylboenden eller HVB-hem för ensamkommande (KSKF/2016:433) Kommunstyrelsen 2017-04-11 1(2) 78 Svar på motion om dialogmöten innan beslut fattas om asylboenden eller HVB-hem för ensamkommande (KSKF/2016:433) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen avslås.

Läs mer

Frågor och svar Region i Örebro län

Frågor och svar Region i Örebro län Projekt Region 2015 Frågor och svar Region i Örebro län Vad är poängen med att bilda en region inom Örebro län? Erfarenheter från tidigare regionbildningar i Sverige visar bland annat på följande positiva

Läs mer

44 FÖREDRAGNINGSLISTA

44 FÖREDRAGNINGSLISTA 44 FÖREDRAGNINGSLISTA Datum Sida 2015-04-16 16 (20) KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr KSF 2014/278 11 Svar på motion Om förändring av VAtaxan från Anette Bächi (MP) Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar Avslå

Läs mer

69 Svar på motion Bättre koll på bilköerna (KSKF/2018:326)

69 Svar på motion Bättre koll på bilköerna (KSKF/2018:326) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2019-03-26 Sida 1(2) 69 Svar på motion Bättre koll på bilköerna (KSKF/2018:326) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen avslås. Reservationer Stefan

Läs mer

Anders Ahvander (SÖS)

Anders Ahvander (SÖS) Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionssalen kl. 14.00 15.35 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Mikael Rubin (M), Ordförande Göran Gärtner (M) Catharina Blixen-Finecke (M) Erik Lundström

Läs mer

27 ordinarie ledamöter jämte 7 tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Jan Norlund, kommunchef Eva R Stensson, kommunsekreterare

27 ordinarie ledamöter jämte 7 tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Jan Norlund, kommunchef Eva R Stensson, kommunsekreterare Kommunfullmäktige 2009-05-27 65 Plats och tid Församlingshemmet, 2009-05-27 kl 19.00-19.30 Beslutande 27 ordinarie ledamöter jämte 7 tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Övriga deltagande

Läs mer

Yttrande till Kammarkollegiet över Tullingepartiets ansökan om kommundelning (KS/2015:595)

Yttrande till Kammarkollegiet över Tullingepartiets ansökan om kommundelning (KS/2015:595) ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[1] Kommunstyrelsen 2016-06-07 Dnr KS/2015:595 Yttrande till Kammarkollegiet över Tullingepartiets ansökan om kommundelning (KS/2015:595) Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott Sid nr Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 2011-02-03 Ärendelista Sid nr Justering...2 16 Information om arbetet med ansökan om fortsa medel till arbete med jämställdhetsintegrering...3 17 Intern

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen

KOMMUNFULLMÄKTIGE Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen KOMMUNFULLMÄKTIGE 2004-09-0 Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen Meddelande 2 Ägardirektiv för Vårgårda bostäder AB 3 Svar på motion, besparingsåtgärder avseende förtroendevaldas

Läs mer

341 Svar på motion om pilotprojekt rörande specialkost (KSKF/2017:255)

341 Svar på motion om pilotprojekt rörande specialkost (KSKF/2017:255) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2017-11-28 Sida 1(2) 341 Svar på motion om pilotprojekt rörande specialkost (KSKF/2017:255) Beslut Förslag till kommunfullmäktige 1. Motionen bifalles.

Läs mer

166 Svar på motion om att sälja Parken Zoo (KSKF/2015:69)

166 Svar på motion om att sälja Parken Zoo (KSKF/2015:69) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2015-08-11 Sida 1(2) 166 Svar på motion om att sälja Parken Zoo (KSKF/2015:69) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen anses besvarad Reservation

Läs mer

80 Svar på motion om att införa övervakningskameror vid utsatta parkeringsplatser (KSKF/2017:517)

80 Svar på motion om att införa övervakningskameror vid utsatta parkeringsplatser (KSKF/2017:517) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2018-04-10 Sida 1(3) 80 Svar på motion om att införa övervakningskameror vid utsatta parkeringsplatser (KSKF/2017:517) Beslut Förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

Beslut om anvisningar budget 2016, ekonomisk plan samt information om omvärldsanalys

Beslut om anvisningar budget 2016, ekonomisk plan samt information om omvärldsanalys SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 2015-03-04 26 (38) 39 Dnr KS 2015/11 Beslut om anvisningar budget 2016, ekonomisk plan 2017-2020 samt information om omvärldsanalys Ärendebeskrivning

Läs mer

Landstingsfullmäktiges beslut. Landstingsstyrelsens förslag bifölls.

Landstingsfullmäktiges beslut. Landstingsstyrelsens förslag bifölls. - PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2010-04-20 LS-LED09-696 48 Dags för gratis HPV vaccin även till länets pojkar! Motionssvar Ärendet behandlades. Landstingsfullmäktiges beslut Landstingsstyrelsens förslag bifölls.

Läs mer

Svar på motion nr 8/2014 från Laila Selkälä (C) - Minnesmärke efter Lasse Vakt

Svar på motion nr 8/2014 från Laila Selkälä (C) - Minnesmärke efter Lasse Vakt Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-17 AU 7:14 Dnr. KS 2014/0166 Svar på motion nr 8/2014 från Laila Selkälä (C) - Minnesmärke efter Lasse Vakt Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsens

Läs mer

Motionssvar Residency program (KFN18/47)

Motionssvar Residency program (KFN18/47) Sammanträdesprotokoll 2018-12-12 Kultur- och fritidsnämnden 59 Motionssvar Residency program (KFN18/47) Beslut Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunstyrelsen att avslå motionen. Yrkanden Gunnar Mossberg

Läs mer

121 Remiss - Regional indelning - tre nya län

121 Remiss - Regional indelning - tre nya län 121 Remiss - Regional indelning - tre nya län Beslut Dnr KS 16/0223 2. överlämnar kommunledningskontorets tjänsteskrivelse med Camilla Jansons (S) m.fl. tillägg, som yttrande över remissen till Finansdepartementet.

Läs mer

Motion om att beslut gällande mottagning av ensamkommande barn/ungdomar mm ska ske i kommunfullmäktige. KS

Motion om att beslut gällande mottagning av ensamkommande barn/ungdomar mm ska ske i kommunfullmäktige. KS kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2016-08-23 246 Motion om att beslut gällande mottagning av ensamkommande barn/ungdomar mm ska ske i kommunfullmäktige. KS 2015-125. KS, KF Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Motionssvar Socialt hållbara äldreboenden (SN18/83)

Motionssvar Socialt hållbara äldreboenden (SN18/83) Sammanträdesprotokoll 2018-10-03 114 Socialt hållbara äldreboenden (SN18/83) Beslut föreslår Kommunstyrelsen att avslå motionen. Avvaktar beslut Desirée Björk (Ö) avvaktar med ställningstagande till Kommunstyrelsens

Läs mer

Tid Onsdagen den 7 oktober 2015, kl I Ann-Christine Furustrand (S) Kommunstyrelsens arbetsutskott

Tid Onsdagen den 7 oktober 2015, kl I Ann-Christine Furustrand (S) Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott o Österåker Tid Onsdagen den 7 oktober 2015, kl 10.50- I 1.30 Plats Närvarande Utses att justera, 10:2 Largen, Alceahuset, Åkersberga Enligt bifogad

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) Gunnar Andersson (S) ej tjänstgörande ersättare

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) Gunnar Andersson (S) ej tjänstgörande ersättare STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Luspengymnasiet, Storuman 2018-02-27, kl. 08.45-09.30 Beslutande Se närvarolista sid. 2 Övriga Maria Mickelsson kommunsekreterare Peter Persson koncernchef

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige (6)

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige (6) Kommunfullmäktige 2014-05-26 1 (6) 95 Svar på medborgarförslag, Anslut Örnsköldsviks kommun i förvaltningsområdet för finska språket (Kst/2013:543, Kst/2013:542, Kst/2013:541, Kst/2013:539, Kst/2013:538)

Läs mer

191 Svar på motion om att värdering av fastigheter ska ske av en oberoende värderingsman (KSKF/2015:68)

191 Svar på motion om att värdering av fastigheter ska ske av en oberoende värderingsman (KSKF/2015:68) Kommunstyrelsen 2015-09-08 1(4) 191 Svar på motion om att värdering av fastigheter ska ske av en oberoende värderingsman (KSKF/2015:68) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen avslås. Reservation

Läs mer

Kulturhuset Bergsjögården i Bergsjö. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering.

Kulturhuset Bergsjögården i Bergsjö. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige OBS! Lokal KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kulturhuset Bergsjögården i Bergsjö. Tid: Måndag 3 november 2014 kl. 18:00. 1. Upprop, val av

Läs mer

Landstingsfullmäktiges beslut. Landstingsstyrelsens förslag bifölls. Peter Linnstrand (V) yttrade sig.

Landstingsfullmäktiges beslut. Landstingsstyrelsens förslag bifölls. Peter Linnstrand (V) yttrade sig. - PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2010-03-09 LS-LED07-558 23 Årsredovisning med funktionshinder. Motionssvar Ärendet behandlades. Landstingsfullmäktiges beslut Landstingsstyrelsens förslag bifölls. Yttrande Peter

Läs mer

Hällefors kommun och Nora kommun nya medlemmar

Hällefors kommun och Nora kommun nya medlemmar RÅDSMÖTE Datum Mötesdatum 2018-05-03 2018-05-18 1 (1) Punkt 7c på dagordningen Bilaga 3 Hällefors kommun och Nora kommun nya medlemmar Hällefors kommun och Nora kommun har beslutat att ansöka om medlemskap

Läs mer

Tjänstledighet för kommunal personal i samband med fritt val inom hemtjänsten

Tjänstledighet för kommunal personal i samband med fritt val inom hemtjänsten Tjänstledighet för kommunal personal i samband med fritt val inom hemtjänsten Ks 2008:485 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Tjänstledighet för kommunal personal i samband med

Läs mer

Svar på motion - Inför trygghetsbelysning och kaosbelysning i Eskilstunas utsatta områden

Svar på motion - Inför trygghetsbelysning och kaosbelysning i Eskilstunas utsatta områden Kommunstyrelsen 2019-03-11 1 (3) Kommunledningskontoret Ledningsstab Lars-Anders Tranefors 016-710 46 27 KSKF/2018:443 Kommunstyrelsen Svar på motion - Inför trygghetsbelysning och kaosbelysning i Eskilstunas

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Mobilitetsstöd som komplement till färdtjänst

Mobilitetsstöd som komplement till färdtjänst Socialutskottets betänkande 2013/14:SoU15 Mobilitetsstöd som komplement till färdtjänst Sammanfattning I betänkandet behandlas regeringens proposition 2013/14:36 Mobilitetsstöd som komplement till färdtjänst

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden

Protokoll. Socialnämnden Socialnämnden 4-7 2 4 Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd - Harrys Alingsås...4 5 Ansökan om utvecklingsmedel för insatser mot våld i nära relationer...5 6 Ansökan om statsbidrag för verksamhet

Läs mer

Istvan Barborg (S) Therese Granlund (M) Per-Magnus Espgård (C) Josefin Esbjörnsson (FP) Håkan Svensson-Sixbo (V)

Istvan Barborg (S) Therese Granlund (M) Per-Magnus Espgård (C) Josefin Esbjörnsson (FP) Håkan Svensson-Sixbo (V) Sammanträdesprotokoll Sida 1 (5) Plats och tid Marieskolan klockan 18.00 21.00 Beslutande Övriga närvarande Lena Emilsson (S) Jonas Falk (M) Daniel Rhodin (FP) Istvan Barborg (S) Lars Lindkvist (S) Therese

Läs mer

Marie-Louise Bäckman (KD)

Marie-Louise Bäckman (KD) 2016-10-19 1 (6) Plats Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Onsdagen den 19 oktober 2016, kl 16.30-18.40 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga

Läs mer

Motion Kompetensutveckling och samarbete inom rehabiliterings- och psykosociala området med fokus på yrkesspecifika frågor

Motion Kompetensutveckling och samarbete inom rehabiliterings- och psykosociala området med fokus på yrkesspecifika frågor ÄRENDE 10 2012-06-01 Motion Kompetensutveckling och samarbete inom rehabiliterings- och psykosociala området med fokus på yrkesspecifika frågor Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till

Läs mer

Olle Jansson (S), ordförande Marita Jeansson (S) Conny Andersson (S) Ulla Bratt (S) Emelie Löthgren (C) Gunnar Englund (C) Mats Wilzén (MP)

Olle Jansson (S), ordförande Marita Jeansson (S) Conny Andersson (S) Ulla Bratt (S) Emelie Löthgren (C) Gunnar Englund (C) Mats Wilzén (MP) 1(16) Plats och tid Norrtäljesalen, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje kl. 14.00-16.15 Beslutande Ledamöter Olle Jansson (S), ordförande Marita Jeansson (S) Conny Andersson (S) Ulla Bratt (S)

Läs mer

175 Motionssvar, en kommunal policy och program för ekologiskt håll bart byggande (Kst/2012:213)

175 Motionssvar, en kommunal policy och program för ekologiskt håll bart byggande (Kst/2012:213) Kommunfullmäktige 2013-11-25 1 (5) 175 Motionssvar, en kommunal policy och program för ekologiskt håll bart byggande (Kst/2012:213) Sammanfattning av ärendet Föreligger motion daterad den 23 april 2012

Läs mer

Svar på motion Bättre koll på bilköerna

Svar på motion Bättre koll på bilköerna Kommunstyrelsen 2019-02-28 Kommunledningskontoret Miljö och samhällsbyggnad KSKF 2018:326 Eva Lehto 016-710 54 51 1 (3) Kommunstyrelsen Svar på motion Bättre koll på bilköerna Förslag till beslut Förslag

Läs mer

Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 8 december 2015

Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 8 december 2015 Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 8 december 2015 Ärenden Sid Justering... 2 150 Intern kontrollplan 2016 för kommunstyrelsens verksamhet

Läs mer

56 Motionssvar, satsa på de praktiska delarna i skolorna i Örnsköldsviks kommun (Kst/2011:447)

56 Motionssvar, satsa på de praktiska delarna i skolorna i Örnsköldsviks kommun (Kst/2011:447) Kommunfullmäktige 2012-04-23 1 (5) 56 Motionssvar, satsa på de praktiska delarna i skolorna i Örnsköldsviks kommun (Kst/2011:447) Ärendet Föreligger motion, med rubriken Kraftfull satsning på de praktiska

Läs mer

Ärendeförteckning. Protokoll Kommunfullmäktige. 29 Fördjupad översiktsplan för Glimåkra, antagande. 30 Fördjupad översiktsplan för Broby, antagande

Ärendeförteckning. Protokoll Kommunfullmäktige. 29 Fördjupad översiktsplan för Glimåkra, antagande. 30 Fördjupad översiktsplan för Broby, antagande Protokoll 2017-04-27 Sida 1 av 11 Ärendeförteckning 29 Fördjupad översiktsplan för Glimåkra, antagande 30 Fördjupad översiktsplan för Broby, antagande 31 Redovisning av ej avgjorda motioner 32 Motion -

Läs mer

Reviderad förbundsordning för Kunskapsförbundet Väst

Reviderad förbundsordning för Kunskapsförbundet Väst 146 Reviderad förbundsordning för Kunskapsförbundet Väst KS 2017/86 Beslut återremitterar ärendet till kommunstyrelsen med i bilaga angiven motivering. Bilaga 1-2 Bilaga 1: Skriftligt yrkande om återremiss

Läs mer

Svar på motion - Förbättra möjligheten för nyanlända att få sitt första jobb

Svar på motion - Förbättra möjligheten för nyanlända att få sitt första jobb Kommunstyrelsen 2017-10-06 Kommunledningskontoret Näringsliv KSKF/2017:269 Valentina Andic 016-710 74 54 1 (2) Kommunstyrelsen Svar på motion - Förbättra möjligheten för nyanlända att få sitt första jobb

Läs mer

Motion från Anna Thore (MP): Försök med nolltaxa i lokal busstrafik på lördagar

Motion från Anna Thore (MP): Försök med nolltaxa i lokal busstrafik på lördagar TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning 2015-10-20 KS 2013/0458 Motion från Anna Thore (MP): Försök med nolltaxa i lokal busstrafik på lördagar Förslag till beslut avslår motionen från Anna

Läs mer

Socialkontoret, Löjtnant Granlunds väg 16, Hässleholm

Socialkontoret, Löjtnant Granlunds väg 16, Hässleholm Socialnämnden 2005-05-24 1 (14) Plats och tid Kasern Möller kl 15.00 16.00 Beslutande Ersättare Gunnel Persson (s) ordförande Sven-Erik Andersson (c) 1:e vice ordförande Lars Johnsson (m) 2:e vice ordförande

Läs mer

152 Svar på motion om förbättrad matservering

152 Svar på motion om förbättrad matservering 2017-12-14 255 Dnr KS17/91 152 Svar på motion om förbättrad matservering Beslut beslutar att anse att-satserna 1, 4 och 5 vara besvarade och att motionens övriga delar avslås. Reservationer Olle Moln Teike

Läs mer

Angående motion Kompetensutveckling och samarbete inom rehabiliterings- och psykosociala området med fokus på yrkesspecifika frågor

Angående motion Kompetensutveckling och samarbete inom rehabiliterings- och psykosociala området med fokus på yrkesspecifika frågor YTTRANDE 2012-03-07 LK11-0521 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Angående motion Kompetensutveckling och samarbete inom rehabiliterings- och psykosociala området med fokus på yrkesspecifika

Läs mer

Medborgarförslag om gratis busskort för årskurserna

Medborgarförslag om gratis busskort för årskurserna TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Mikael Kalin 2013-04-24 KS 2012/0776 Kommunstyrelsen Medborgarförslag om gratis busskort för årskurserna 6-9 i Smedby Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

270 Svar på motion Förbättra möjligheten för nyanlända att få sitt första jobb (KSKF/2017:269)

270 Svar på motion Förbättra möjligheten för nyanlända att få sitt första jobb (KSKF/2017:269) Kommunstyrelsen 2017-11-07 1(2) 270 Svar på motion Förbättra möjligheten för nyanlända att få sitt första jobb (KSKF/2017:269) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen förklaras besvarad. Ärendebeskrivning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.35 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-08-29 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf Tommy Nilsson (s) 2:e v

Läs mer

107 Svar på motion Inför trygghetsbelysning och kaosbelysning i Eskilstunas utsatta områden (KSKF/2018:443)

107 Svar på motion Inför trygghetsbelysning och kaosbelysning i Eskilstunas utsatta områden (KSKF/2018:443) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2019-04-30 Sida 1(3) 107 Svar på motion Inför trygghetsbelysning och kaosbelysning i Eskilstunas utsatta områden (KSKF/2018:443) Beslut Förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

Svar motion 2/ Kommunal Integrationsstrategi samt handlingsplan

Svar motion 2/ Kommunal Integrationsstrategi samt handlingsplan Dnr 9016/96.109 Svar motion 2/2016 - Kommunal Integrationsstrategi samt handlingsplan Robertsfors kommun ska kännetecknas av att vi erbjuder alla människor goda möjligheter till en aktiv fritid, att demokratin

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5) Sammanträdesdatum Nämnd för folkhälsa och primärvård i Skellefteå- och Norsjöområdet

PROTOKOLL 1 (5) Sammanträdesdatum Nämnd för folkhälsa och primärvård i Skellefteå- och Norsjöområdet PROTOKOLL 1 (5) 31 42, 3 bilagor Plats Personalhotell Skellefteå, plan 2 Beslutande Närvarande ersättare Övriga Janeth Lundberg (S), ordförande Andreas Löwenhöök (M), vice ordförande Jonas Andersson (S)

Läs mer

270 Svar på motion Förbättra möjligheten för nyanlända att få sitt första jobb (KSKF/2017:269)

270 Svar på motion Förbättra möjligheten för nyanlända att få sitt första jobb (KSKF/2017:269) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2017-11-07 Sida 1(2) 270 Svar på motion Förbättra möjligheten för nyanlända att få sitt första jobb (KSKF/2017:269) Beslut Förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Nr Sida (6)

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Nr Sida (6) 2013-03-05 2 1(6) Plats och tid Skolsal, Åre gymnasieskola, Järpen kl 08.30 09.00. Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Mats Tysk C Håkan Karlsson, M Gunnar Söderberg, FP Leif Nord, M, ordförande Egon

Läs mer

Svar på motion om dialogmöten innan beslut fattas om asylboenden eller HVB-hem för ensamkommande

Svar på motion om dialogmöten innan beslut fattas om asylboenden eller HVB-hem för ensamkommande Kommunstyrelsen 2017-03-13 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2016:433 Vedad Begovic 016-710 87 58 1 (2) Kommunstyrelsen Svar på motion om dialogmöten innan beslut fattas om asylboenden

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Miljönämnden 2018-04-25 1 Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet, kommunkontoret, Malung, kl.13:00-16:00 Lars-Göran Gustafsson (S), ordförande Hans Lind (M) Bertil Helmersson (V) Mikael Östling

Läs mer

Motionssvar - Tillgänglighet Adelsö (KS17/125)

Motionssvar - Tillgänglighet Adelsö (KS17/125) Sammanträdesprotokoll 108 Motionssvar - Tillgänglighet Adelsö (KS17/125) Beslut beslutar att motionen ska anses behandlad. Reservationer Socialdemokraterna i, Öpartiet i, Miljöpartiet i, Liberalerna i

Läs mer

Svar på motion nr 16/2015 från Marie Ende (S) - Avseende miljöoch sociala krav i offentlig upphandling

Svar på motion nr 16/2015 från Marie Ende (S) - Avseende miljöoch sociala krav i offentlig upphandling Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-09-16 AU 9:9 Dnr. KS 2015/0185-100 Svar på motion nr 16/2015 från Marie Ende (S) - Avseende miljöoch sociala krav i offentlig upphandling Arbetsutskottets

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Beredningen för Samhällsbyggnad och tillväxt 2014-04-08

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Beredningen för Samhällsbyggnad och tillväxt 2014-04-08 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Närvarolista Ledamöter Sverker Nordgren, M Bengt Ohlsson, M Bertil Holmgren, M Göran Jepsson, M Björn Jönsson, S, vice ordf Anders Gsaxner, S Lars-Owe Edberg, S Tom

Läs mer

Ärenden till kommunstyrelsens sammanträde den 4 september Motion av Margaretha Lööf-Johanson (S) om jämställdhet

Ärenden till kommunstyrelsens sammanträde den 4 september Motion av Margaretha Lööf-Johanson (S) om jämställdhet Kommunledningsutskottet - Beredande FÖRSLAG TILL BESLUT Sammanträdesdatum 2018-08-22 1 (2) Ärenden till kommunstyrelsens sammanträde den 4 september 2018 Dnr 2018/000199-026 Motion av Margaretha Lööf-Johanson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN Protokoll 1(12) Kultur- och utbildningsnämnden

VILHELMINA KOMMUN Protokoll 1(12) Kultur- och utbildningsnämnden VILHELMINA KOMMUN Protokoll 1(12) Plats och tid Vilhelmina Folkets hus, rum 1, 2011-04-14 Kl 13.00-16.00 Beslutande Viveka Abramsson, Ordförande (S) Birgitta Ohlsson, (S) Joakim Sandqvist, (S) Bengt Göran

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Sid. Kommunfullmäktige 2010-12-13 1 (16) Plats och tid Folkets hus aula, kl. 13.20 15.15 Ajournering 13.30 13.35, 14.07 14.45 Beslutande 27 ordinarie och fyra ersättare Övriga Kurt-Allan Egelby, kommunchef

Läs mer

163 Svar på motion om att införa ett mobilt Sportotek (KSKF/2015:604)

163 Svar på motion om att införa ett mobilt Sportotek (KSKF/2015:604) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-09-06 Sida 1(3) 163 Svar på motion om att införa ett mobilt Sportotek (KSKF/2015:604) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen avslås. Reservation

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl. 13:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl. 13:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2013-10-04 kl. 13:30 Beslutande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Kjell Erixon (MP), tjg. ersättare för Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson

Läs mer

Protokoll 1(8) Beredningen för demokrati och länsutveckling Datum: 2009-10-08

Protokoll 1(8) Beredningen för demokrati och länsutveckling Datum: 2009-10-08 Protokoll 1(8) Tid och plats för Sammanträdet Bergs kommun Svenstavik Tingshuset kl 9:00-16:00 Beslutande Stefan Wikén Gun-Marie Axelsson Gunnar Geijer Staffan Granström Karin Österberg Per-Olov Olsson

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

Valnämnd. Anna-Lena Engström (MP) ersätter Emil Erdelius (MP)

Valnämnd. Anna-Lena Engström (MP) ersätter Emil Erdelius (MP) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Särörummet, stadshuset Klockan 17-18 Beslutande Övriga närvarande Ledamöter Alf Olofsson (S), ordförande Christian Johansson (M), vice

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Plats och tid Fjällgården Saxnäs, Måndagen den 3 december 2007, kl. 09.45-10.00 Beslutande Övriga deltagande Gunnar Hörnlund, ordf. Joakim Risberg Rickard Norberg Conny

Läs mer