184 Motionssvar, ett starkare Örnsköldsvik - byte av regiontillhörighet från Västernorrland till Västerbotten (Kst/2013:120,Kst/2017:269)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "184 Motionssvar, ett starkare Örnsköldsvik - byte av regiontillhörighet från Västernorrland till Västerbotten (Kst/2013:120,Kst/2017:269)"

Transkript

1 Kommunfullmäktige (5) 184 Motionssvar, ett starkare Örnsköldsvik - byte av regiontillhörighet från Västernorrland till Västerbotten (Kst/2013:120,Kst/2017:269) Ärendebeskrivning I kommunledningsförvaltningens skrivelse daterad den 30 augusti 2017 beskrivs att en motion om ett starkare Örnsköldsvik byte av regiontillhörighet från Västernorrland till Västerbotten har lämnats in från Lena Jonsson (L), Kurt Enberg (L) och Magnus Melin (L) 86/2017. Kommunfullmäktige beslutade att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. Motionen har därefter, genom kommunledningsförvaltningens delegationsbeslut, remitterats till kommunledningsförvaltningens stab. Motionen Motionärerna menar att länsgränsen norrut är en bromskloss för att Örnsköldsvik som kommun ska bli starkare. För många i kommunen kanske frågan om länstillhörighet enbart berör sjukvården, där omvägen via Sundsvall ses som onödig. Frågan är viktig eftersom den regionala utvecklingen och statliga stöd utgår från länsgemensamma projekt och är avgörande för kommunens framtid. Motionären menar att framöver kommer alla projekt som kommunen vill genomföra med Umeåregionen - oavsett om det gäller turism, näringsliv, kultur, infrastruktur - kräva två regionfullmäktiges godkännande för att beviljas. Samarbeten med Västernorrlands södra och östra delar är och kommer även fortsättningsvis vara viktiga för aktörer inom kommunen. Dagens länstillhörighet leder till dubbla administrativa kostnader när projekt ska genomföras inom naturliga samarbetsområden. Den skapar en osäkerhet om vårdens framtid. Motionens förslag Att utreda konsekvenser och möjligheter för kommunens invånare, näringsliv och arbetsliv om kommunen byter region från Västernorrland till Västerbotten, Att utreda demokratiska och demografiska aspekter av att kommunen byter region från Västernorrland till Västerbotten, samt Att utreda förutsättningarna för att ansöka om byte av regiontillhörighet

2 Kommunfullmäktige (5) Kommunledningsförvaltningens kommentarer I en tidigare inlämnad motion av Folkpartiet, kommunfullmäktige 64/2013, föreslog motionärerna att kommunfullmäktige i Örnsköldsviks kommun skulle besluta att in leda arbetet med att byta län och landsting från Västernorrland till Västerbotten. Kommunledningsförvaltningens stab juridik utredde möjligheten att ansöka om byte av regionstillhörighet. Av yttrandet, daterad den 21 maj 2013, framgår följande. För att en indelningsändring ska komma till stånd krävs att vissa förutsättningar är uppfyllda. Ändringen ska medföra bestående fördel för en kommun eller en del av en kommun eller andra fördelar från allmän synpunkt. Även befolkningens önskemål och synpunkter ska beaktas. Vidare krävs att berörda kommuners önskemål och synpunkter beaktas. Om en kommun säger nej till en indelningsändring, får ansökan bifallas endast om det finns synnerliga skäl att genomföra ändringen. Vad gäller befolkningens inställning kan man i mindre ärenden utreda inställningen genom en enkät som genomförs av länsstyrelsen. I större ärenden genomförs en folkomröstning eller opinionsundersökning. Den nya motionens förslag gällande att utreda de rättsliga förutsättningarna för kommunen att ansöka om byte av regiontillhörighet uppfylls i och med den utredning som gjordes i samband med tidigare inlämnad motion, där kommunfullmäktige beslutade att avslå motionen, kommunfullmäktige 92/2014. Örnsköldsviks kommun vill fortsätta verka för ett nära samarbete med Umeå och bildande av en storregion. Utifrån den utredning som gjordes 2013 kan konstateras att en ansökan om en indelningsändring med stor sannolikhet inte skulle komma att beviljas med hänsyn till de förutsättningar som ska vara uppfyllda. Kommunledningsförvaltningen konstaterar därför att inga ytterligare resurser bör läggas på att utreda konsekvenserna i ärendet. Barn- och ungdomskonsekvensanalys Utifrån kommunens barn- och ungdomspolitiska policy och strategi ska alla ärenden beredas med en barn- och ungdomskonsekvensanalys. Ett eventuellt byte av regionstillhörighet bedöms inte ha några negativa konsekvenser för barn och ungdomar. Arbetsutskottets behandling Vid arbetsutskottets behandling av ärendet under 140/2017 yrkar Anna-Britta Åkerlind (C) bifall till motionen.

3 Kommunfullmäktige (5) Göran Wåhlstedht (V), Kristin Ögren (S) och Per Nylén (S) yrkar att ärendet skickas till kommunstyrelsen utan eget förslag. Arbetsutskottet har under 140/2017 beslutat överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag. Kommunstyrelsens behandling Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Erica Markusson (L) bifall till motionen. Glenn Nordlund (S), Johannes Nordin (M), Anna-Britta Åkerlind (C), Lars Eidenvall (KD), Göran Wåhlstedth (V) samt Olov Dahlberg (MP) yrkar bifall till motionens tredje förslagssats. Under kommunstyrelsen noteras att vid ett beslut om utredning enligt tredje förslagssatsen kan arbetet ske i samråd med Sollefteås kommun. Beredande instans förslag till beslut Kommunledningsförvaltningens skrivelse daterad den 30 augusti Arbetsutskottet 140/2017. Kommunstyrelsens 168/2017. Kommunfullmäktiges behandling Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yrkar Kurt Enberg (L) och Lars Näslund (M) bifall till motionen. Glenn Nordlund (S), Göran Wåhlstedth (V), Olof Dahlberg (MP) samt Gunnar Jutterström (S) yrkar bifall till kommunstyrelens förslag. Beslutsgång Ordförande ställer proposition på ställda yrkanden och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. Omröstning begärs.

4 Kommunfullmäktige (5) Propositionsordning Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag Nej-röst för bifall motionen Ordförande finner att komunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige bifaller motionens tredje förslagssats i syfte att klarlägga de formella förutsättningarna i ärendet

5 Kommunfullmäktige (5)