Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 8 december 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 8 december 2015"

Transkript

1 Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 8 december 2015 Ärenden Sid Justering Intern kontrollplan 2016 för kommunstyrelsens verksamhet avseende koncernstaben, servicecenter samt service och teknik Upphandling Verksamhetsutvecklingskonsulter, fastställande av kravspecifikation (US ) Västermalm, säkerhetsinvesteringar medel ur investeringsbudgeten för förvaltningsfastigheter Skönsmons skola, om- och tillbyggnad medel ur investeringsbudget för förvaltningsfastigheter Ny delegation till förvaltningsdirektör för servicecenter Nätverk för strategiskt folkhälsoarbete i kommuner Motion (KD) om rörelse på schemat varje dag Motion (MP) om cykelplan för Sundsvalls kommun... 10

2 Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott Tid Kl Plats Kommunhuset, rum 538 A ande Hans Forsberg (C) ordförande Åsa Ulander (S) vice ordförande Annika Kallin (S) Leif Nilsson (S) Hans Zetterkvist (V) Liza-Maria Norlin (KD) Alicja Kapica (M) Övriga Ida Sundberg kommunsekreterare Ulrika Nordlander upphandlare service och teknik 151 Protokollet omfattar Justeras Hans Forsberg Ordförande Alicja Kapica Justerare Ida Sundberg Sekreterare

3 Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott Justering Till justerare utses Alicja Kapica med Liza-Maria Norlin som ersättare.

4 Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott Intern kontrollplan 2016 för kommunstyrelsens verksamhet avseende koncernstaben, servicecenter samt service och teknik (KS ) Infrastruktur- och serviceutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna förslag till intern kontrollplan 2016 för kommunstyrelsens verksamhet avseende koncernstaben, samt att godkänna förslag till intern kontrollplan 2016 för kommunstyrelsens verksamhet avseende servicecenter, samt att godkänna förslag till intern kontrollplan 2016 för kommunstyrelsens verksamhet avseende service och teknik. Inför verksamhetsåret 2016 har kommunstyrelsens tre verksamheter, vilka omfattar koncernstaben, servicecenter samt service och teknik, tagit fram ett förslag på en intern kontrollplan för sina respektive verksamheter. Då koncernstaben, servicecenter samt service och teknik tillhör samma nämnd sker beredningen som ett gemensamt ärende. Respektive förslag på intern kontrollplan finns dock särredovisat som separata bilagor (1, 2 och 3). sunderlag Koncernstabens skrivelse, KS o Bilaga 1 Intern kontrollplan 2016 för koncernstaben o Bilaga 2 Intern kontrollplan 2016 för servicecenter o Bilaga 3 Intern kontrollplan 2016 för service och teknik

5 Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott Upphandling Verksamhetsutvecklingskonsulter, fastställande av kravspecifikation (US ) (KS ) Infrastruktur- och serviceutskottet beslutar att fastställa kravspecifikationen avseende Verksamhetsutvecklingskonsulter, UH enligt koncernstabens förslag. Denna upphandling avser täcka behovet av konsulter för verksamhetsutveckling under en avtalsperiod på år för Sundsvalls kommunkoncern. Frågan är ställd till länets övriga kommuner om de vill vara med i upphandlingen, men svar har inte hunnit inkomma. sunderlag Koncernstabens skrivelse, KS o Bilaga 1 Kravspecifikation UH Verksamhetsutvecklingskonsulter, reviderad , utskickad via e-post o Bilaga 1.1 Konsulter, egenskaper o Bilaga 1.2 Konsulter, kompetensnivåer o Bilaga 2 Nuvarande ramavtalsleverantörer

6 Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott Västermalm, säkerhetsinvesteringar medel ur investeringsbudgeten för förvaltningsfastigheter (KS ) Infrastruktur- och serviceutskottet beslutar att koncernstaben, service och teknik, får ianspråkta 8,5 mnkr från 2015 års investeringsbudget för förvaltningsfastigheter, för projektering och installation av brandlarm, passersystem samt inbrottslarm i Västermalms skola. Vidare föreslår infrastruktur- och serviceutskottet kommunstyrelsen besluta att ge attesträtt för ovanstående till projektchef Björn Storgärd vid koncernstaben, service och teknik. avser beslut om investeringsmedel för projektering och installation av brandlarm, passersystem samt inbrottslarm i Västermalms skola. sunderlag Koncernstabens skrivelse, KS o Hyrestillägg för Västermalms skola, brandlarm, passage- och inbrottslarm

7 Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott Skönsmons skola, om- och tillbyggnad medel ur investeringsbudget för förvaltningsfastigheter (KS ) Infrastruktur- och serviceutskottet beslutar att koncernstaben, service och teknik, får ianspråkta 61 mnkr ur 2016 och 59 mnkr ur 2017 års investeringsbudget för förvaltningsfastigheter, totalt 120 mnkr, för om- och tillbyggnad av Skönsmons skola. Vidare föreslår infrastruktur- och serviceutskottet kommunstyrelsen besluta att attesträtt för de beviljade medlen ges till avdelningschef Magnus Fridell vid koncernstaben, service och teknik. utgörs av beslut om 120 mnkr av investeringsmedel från 2016 och 2017 års investeringsbudget för förvaltningsfastigheter i syfte att genomföra om- och tillbyggnad av Skönsmons skola. sunderlag Koncernstabens skrivelse, KS o Hyresoffert för Skönsmons skola o Skiss över hurs A söder och hus B norr o Skiss över hus C o Skiss över hus D o Renderad bild o Skiss över hus A och B, öster och väster o Ritning över fastigheten Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, Kommunstyrelsens protokoll, Infrastrutkur- och serviceutskottets protokoll, Kommunstyrelsens protokoll,

8 Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott Ny delegation till förvaltningsdirektör för servicecenter (KS ) Infrastruktur- och serviceutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att delegera beslutanderätt till förvaltningsdirektör för servicecenter enligt förslag i koncernstabens tjänsteskrivelse daterad Den beslutanderätten som kommunstyrelsen sedan tidigare har delegerat beslutanderätt till förvaltningsdirektören för servicecenter var tidsbegränsad till Den behöver nu förnyas för att nödvändiga beslut ska kunna tas i verksamheten. sunderlag Koncernstabens skrivelse, KS

9 Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott Nätverk för strategiskt folkhälsoarbete i kommuner (KS ) Infrastruktur- och serviceutskottet beslutar att Sundsvalls kommun anmäler intresse för deltagande i SKL:s strategiska nätverk för folkhälsofrågor. Sveriges kommuner och landsting, SKL, har ett strategiskt nätverk för folkhälsofrågor för kommuner i Sverige. Vissa län i Sverige har inga kommuner anslutna, däribland Västernorrland. SKL går nu ut och erbjuder kommunerna att anmäla sitt intresse för att vara med. sunderlag Koncernstabens skrivelse, KS

10 Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott Motion (KD) om rörelse på schemat varje dag (KS ) Infrastruktur- och serviceutskottets beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande. Kristdemokraterna har lämnat in en motion där motionären yrkar att fullmäktige ska besluta om att införa rörelse på schemat varje dag som en del i att kommunen ska nå målet om Sveriges bästa skola Överläggning Liza-Maria Norlin (KD) och Alicja Kapica (M) yrkar bifall till motionen. Åsa Ulander (S) yrkar att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande. Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels Åsa Ulanders (S) förslag och dels Liza-Maria Norlin (KD) och Alicja Kapicas (M) förslag. Han ställer förslagen mot varandra och finner att infrastruktur- och serviceutskottet beslutar enligt Åsa Ulanders (S) förslag om att lämna över ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande. sunderlag Koncernstabens skrivelse, KS Barn- och utbildningsnämndens protokoll Barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse Motion (KD) angående rörelse på schemat varje dag

11 Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott Motion (MP) om cykelplan för Sundsvalls kommun (KS ) Infrastruktur- och serviceutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anse motionen besvarad. Miljöpartiet har i en motion yrkat på: - Att ta fram en cykelplan för Sundsvalls kommun. - Att cykelplanen ska dels bestå av en strategi som på ett tydligt sätt prioriterar cykling. Dels ge förslag för en bra, snabb men ändå en säker sammanhängande cykelinfrastruktur. Dels förslag på hur underhållet kan hålla god standard på cykelvägnätet året om och hur stödfunktioner och tjänster kan utvecklas för cyklisterna. - Att uppföljning av mätbara mål görs t.ex. i ett cykelbokslut. sunderlag Koncernstabens skrivelse, KS Stadsbyggnadsnämndens protokoll, Stadsbyggnadsförvaltningens skrivelse Motion (MP) om cykelplan för Sundsvalls kommun