Standard RA4.6. Rapportering av oreglerade och icke räntebärande fordringar. Föreskrifter och allmänna råd

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Standard RA4.6. Rapportering av oreglerade och icke räntebärande fordringar. Föreskrifter och allmänna råd"

Transkript

1 Standard RA4.6 Rapportering av oreglerade och icke räntebärande fordringar Föreskrifter och allmänna råd

2 FINANSINSPEKTIONEN räntebärande fordringar dnr 2/120/ (2) INNEHÅLL 1 Tillämpning 4 2 Syfte 5 3 Rättsgrund 6 4 Definition av oreglerad fordran Lånefordringar och kundfordringar Lån till offentliga sektorn och tillsynsobjekt Finansbolagsprodukter Kreditkortskrediter Specialfall och undantag från ovannämnda principer Garanti som ställts av tillsynsobjektet Konkursfordran Saneringsförfarande eller skuldsanering för gäldenär Finansiella tillgångar som innehas för handel Icke räntebärande fordringar Räntenedsatta fordringar 11 5 Rapportering till Finansinspektionen Rapportinnehåll Banker som rapporterar direkt till Finansinspektionen Banker för vilka uppgifter rapporteras centralt till Finansinspektionen13

3 FINANSINSPEKTIONEN räntebärande fordringar dnr 2/120/ (3) Sparbanker Medlemsandelsbanker i sammanslutningen av andelsbanker _ Lokalandelsbanker Verifiering av inrapporterade uppgifter 13 6 Ytterligare information 15 7 Upphävda föreskrifter 16

4 FINANSINSPEKTIONEN räntebärande fordringar dnr 2/120/ (4) 1 TILLÄMPNING (1) Denna rapporteringsstandard tillämpas på de tillsynsobjekt som avses i lagen om Finansinspektionen (587/2003). depositionsbanker kreditföretag (endast Oreglerade fordringar och övriga fordringar med nollränta, rapport J) depositionsbankernas utländska filialer utländska kreditinstituts filialer med depositionsbanksverksamhet i Finland (endast Läget inom banksystemet, rapport S) (2) I standarden används den gemensamma beteckningen tillsynsobjekt för alla företag som standarden gäller.

5 FINANSINSPEKTIONEN räntebärande fordringar dnr 2/120/ (5) 2 SYFTE (1) I denna standard fastställs tillsynsobjektens skyldigheter att rapportera kreditrisk. Rapporteringsstandarden knyter an till standard 4.4a om hantering av kreditrisker under huvudavsnitt 4 "Kapitaltäckning och riskhantering" i Finansinspektionens föreskriftssamling. (2) Syftet med standarden är att säkerställa att Finansinspektionen får uppgifter om tillsynsobjektens kreditriskexponering. Kreditrisk är den mest betydande risken i företag som driver bankrörelse. Hanteringen och kontrollen av tillsynsobjektens kreditrisk har stor betydelse när det gäller att säkerställa kapitaltäckningen i förhållande till riskerna i verksamheten och förlusterna på grund av realiserade risker.

6 FINANSINSPEKTIONEN räntebärande fordringar dnr 2/120/ (6) 3 RÄTTSGRUND (1) Finansinspektionens regler baserar sig på 68 i kreditinstitutslagen (1607/1993). Rätten att få uppgifter som avses i denna rapporteringsstandard bygger på 15 2 mom. i lagen om Finansinspektionen (587/2003) och 16 i lagen om utländska kreditinstituts och finansiella instituts verksamhet i Finland (1608/1993).

7 FINANSINSPEKTIONEN räntebärande fordringar dnr 2/120/ (7) 4 DEFINITION AV OREGLERAD FORDRAN 4.1 Lånefordringar och kundfordringar Motivering (1) Oreglerade fordringar baserar sig på avtalsbrott. (2) Om räntan på en fordran varit förfallen och obetald i 90 dagar skall hela kapitalet redovisas som oreglerat. (3) Om kapitalet helt eller delvis varit förfallet och obetalt i 90 dagar, skall hela kapitalet upptas som oreglerat oavsett om räntan är betald eller ej. (4) Om gäldenären har betalat räntan på fordran men inte kunnat amortera skall fordran inte upptas som oreglerad, om kreditinstitutet och gäldenären har kommit överens om en ny amorteringsplan. (5) Som oreglerade fordringar redovisas enligt ovanstående principer alla fordringar som baserar sig på långivning oberoende av typen av instrument. Sålunda kan exempelvis följande poster ge upphov till oreglerade fordringar: finansbolagsprodukter kreditkortsfordringar obligationer företagscertifikat avtal om köp och försäljning av värdepapper.

8 FINANSINSPEKTIONEN räntebärande fordringar dnr 2/120/ (8) 4.2 Lån till offentliga sektorn och tillsynsobjekt (6) En fordran som är förfallen och obetald eller en infriad garanti skall upptas som oreglerad också då gäldenären är ett offentligt organ eller ett tillsynsobjekt eller fordran har en garanti eller motförbindelse ställd av ett sådant tillsynsobjekt eller offentligt organ. (7) Om obetald ränta på en fordran som garanteras av ett offentligt organ enligt lag kan läggas till kapitalet och gäldenären inte har brutit mot låneavtalet skall fordran varken redovisas som oreglerad eller icke räntebärande. 4.3 Finansbolagsprodukter (8) För produkter av lånetyp och vid finansiering av leverantörsfakturor och enskilda avbetalningsavtal skall den utestående fordran upptas som oreglerad enligt samma principer som lånefordringar och kundfordringar. (9) Vid kreditbaserad finansiering av avbetalningsavtal skall det belopp som överskrider den avtalade limiten redovisas som oreglerat då överskridningen varat i 90 dagar. Vid beräkning av limitöverskridningen skall fakturafordran avföras från finansierade avtal senast då avbetalningen varit förfallen och obetald i 90 dagar. (10) Vid diskonteringsbaserad finansiering av avbetalningsavtal skall en enskild avbetalningsfordran upptas som oreglerad när avbetalningen varit förfallen och obetald i 90 dagar. (11) Vid factoringfinansiering skall det belopp som överskrider den avtalade limiten i avbetalningsavtalet upptas som oreglerat då överskridningen varat i 90 dagar. Vid beräkning av limitöverskridningen skall fakturafordran avföras från den finansierade avtalsstocken senast då den varit förfallen och obetald i 90 dagar. (12) Om ett säljföretag som har kreditbaserad avbetalningslimit eller en factoringlimit i ett kreditinstitut som tillhandahåller finansieringstjänster (nedan finansbolag) har försatts i konkurs, redovisas det belopp som överskrider kreditlimiten som oreglerat. Vid beräkning av limitöverskridningen skall avtalet eller fakturafordran avföras från avtalsstocken senast då köparens avbetalning eller faktura varit förfallen och obetald i 90 dagar. (13) Vid leasingfinansiering skall anskaffningsvärdet för leasingobjektet efter planenliga avskrivningar upptas som oreglerat då leasinghyran varit förfallen och obetald i 90 dagar. Fordran redovisas som oreglerad ända tills den blivit

9 FINANSINSPEKTIONEN räntebärande fordringar dnr 2/120/ (9) betald eller leasingobjektet realiserat. (14) Vid fakturaköp upptas fordran som oreglerad när det fakturerade företagets betalning till finansbolaget har varit förfallen och obetald i 90 dagar. 4.4 Kreditkortskrediter (15) Sådana fordringar i ett kreditkortsbolag inom tillsynsobjektets koncern som varit förfallna och obetalda i 90 dagar skall rapporteras i enlighet med ovanstående principer och redovisas för ifrågavarande dotterbolag samt inräknas i slutsumman för oreglerade fordringar. 4.5 Specialfall och undantag från ovannämnda principer Garanti som ställts av tillsynsobjektet (16) En garanti som ställts av tillsynsobjektet upptas som oreglerad garantifordran omedelbart efter det att kreditinstitutet har erlagt betalning på grund av garantin. Om tillsynsobjektet har betalat endast en del av garantin, redovisas endast det utbetalda beloppet som garantifordran. Om tillsynsobjektet på grund av en garanti varit tvunget att betala ränta, upptas räntan som oreglerad garantifordran. Provisionsfordringar som är förfallna och obetalda redovisas inte som oreglerade fordringar Konkursfordran (17) Vid en gäldenärs konkurs upptas fordran som oreglerad den dag gäldenärens försätts i konkurs, om den inte redan tidigare redovisats som oreglerad Saneringsförfarande eller skuldsanering för gäldenär (18) Att ett saneringsförfarande eller skuldsanering för en gäldenär inletts vid domstol medger inga undantag från bestämmelserna i denna standard. (19) En fordran upptas sålunda fortfarande som oreglerad då den varit eftersatt i 90 och en garanti då tillsynsobjektet erlagt betalning på grund av den. Enbart vetskapen om att saneringsförfarande eller skuldsanering inletts räcker inte som grund för att en fordran som dittills reglerats planenligt skall

10 FINANSINSPEKTIONEN räntebärande fordringar dnr 2/120/ (10) upptas som oreglerad. Motivering (20) Uteblivna betalningar på grund av lag medger heller inte några undantag från huvudreglerna. (21) En fordran som upptagits som oreglerad avförs från oreglerade fordringar då domstolen genom beslut har fastställt saneringsprogrammet eller skuldsaneringen för gäldenären och beslutet vunnit laga kraft eller det fastställda programmet trots överklagat beslut skall genomföras. (22) Om gäldenären inte kan fullfölja programmet, skall fordran på nytt tas upp som oreglerad när räntor eller amorteringar har varit eftersatta i 90 dagar efter förfallodagen enligt det fastställda programmet. Utebliven betalning av ränta eller amortering på en fordran medför dock inte automatiskt att också andra fordringar skall redovisas som oreglerade, utan varje fordran behandlas skilt för sig. (23) Om en fordran enligt det av domstolen fastställda programmet i sin helhet skall löpa utan ränta, skall den rapporteras till finansinspektionen som icke räntebärande. (24) Om programmet föreskriver att kapitalet skall betalas först och upplupna räntor först därefter, skall fordran inte redovisas som icke räntebärande Finansiella tillgångar som innehas för handel (25) Förluster på grund av finansiella tillgångar som innehas för handel redovisas som räntekostnader eller avräknas från ränte-, valuta- eller värdepappersintäkter eller intäkterna av säkringsredovisningen. Eftersom förluster på grund av finansiella tillgångar som innehas för handel inte skall redovisas som nedskrivningar, upptas de inte heller som oreglerade fordringar. 4.6 Icke räntebärande fordringar Motivering (26) Med icke räntebärande fordringar avses fordringar som inte genererar några som helst ränteintäkter. Oreglerade fordringar har sin upprinnelse i avtalsbrott, medan icke räntebärande fordringar baserar sig på avtal mellan tillsynsobjektet och gäldenären.

11 FINANSINSPEKTIONEN räntebärande fordringar dnr 2/120/ (11) 4.7 Räntenedsatta fordringar Motivering (27) Som räntenedsatta fordringar betraktas fordringar med en ränta på över 0,01 % och en marginal som är noll eller negativ. Som räntenedsatta fordringar redovisas inte krediter vars ränta baserats på att en motsvarande insättning gjorts.

12 FINANSINSPEKTIONEN räntebärande fordringar dnr 2/120/ (12) 5 RAPPORTERING TILL FINANSINSPEKTIONEN 5.1 Rapportinnehåll (1) Rapporteringsstandarden gäller information som behövs för övervakningen av tillsynsobjektens kreditrisk. Rapporterna är J för Oreglerade fordringar och övriga fordringar med nollränta och S för Läget inom banksystemet. Rapport J används för rapportering av uppgifter om tillsynsobjektets oreglerade och icke räntebärande fordringar och nedskrivningar. Rapport S innehåller ovan nämnda uppgifter fördelade på sektorer och näringsgrenar. (2) Uppgifterna rapporteras enligt steg 2 i myndigheternas harmoniserade statistikinsamling (Virati 2) uppställda på det sätt som närmare framgår av rapporteringsschemat. Virati 2 har samfällt godkänts av Statistikcentralen, Finlands Bank och Finansinspektionen och distribuerats till kreditinstituten. (3) Finansinspektionen kan på ansökan bevilja ett utländskt kreditinstituts filial med depositionsverksamhet i Finland undantag från rapporteringen av kreditrisk till Finansinspektionen med rapport S Läget inom banksystemet om filialens kreditgivning i Finland är marginell. 5.2 Banker som rapporterar direkt till Finansinspektionen (4) Affärsbankerna, depositionsbankernas utländska filialer och utländska kreditinstituts filialer med depositionsbanksverksamhet i Finland är skyldiga att lämna in rapporter enligt avsnitt 5.1 direkt till Finansinspektionen.

13 FINANSINSPEKTIONEN räntebärande fordringar dnr 2/120/ (13) (5) Sparbankerna, lokalandelsbankerna och spar- och andelsbankerna i aktiebolagsform skall lämna in uppgifter om sina kreditrisker direkt till Finansinspektionen om de inte rapporteras centralt. 5.3 Banker för vilka uppgifter rapporteras centralt till Finansinspektionen Sparbanker (6) Sparbankerna skall lämna in de rapporter som avses i avsnitt 5.1 till sparbanksinspektionen inom den tid som Sparbanksinspektionen fastställt, om inte Finansinspektionen har föreskrivit något annat för någon enskild bank. Sparbanksinspektionen rapporterar uppgifterna till Finansinspektionen Medlemsandelsbanker i sammanslutningen av andelsbanker (7) Medlemsandelsbankerna till centralinstitutet enligt lagen om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslagsform skall lämna in de rapporter som avses i avsnitt 5.1 endast till centralinstitutet inom den tid som centralinstitutet fastställt, om inte Finansinspektionen har föreskrivit något annat för någon enskild andelsbank. Centralinstitutet rapporterar medlemsandelsbankernas uppgifter till Finansinspektionen Lokalandelsbanker Rekommendation (8) Finansinspektionen rekommenderar att lokalandelsbankerna lämnar in de rapporter som avses i 5.1. till lokalandelsbanksförbundet. Lokalandelsbanksförbundet rapporterar alla dessa andelsbankers uppgifter till Finansinspektionen. (9) Om uppgifterna inte lämnas in centralt är lokalandelsbankerna skyldiga att lämna in sina uppgifter i föreskriven form direkt till Finansinspektionen 5.4 Verifiering av inrapporterade uppgifter (10) Tillsynsobjektet skall intyga riktigheten av de inrapporterade uppgifterna. Syftet är att se till att de uppgifter som tillsynsobjektet lämnat in till Finansinspektionen är kontrollerade och riktiga. Intyget skall dateras och undertecknas både av uppgiftslämnaren och den som verifierar uppgifterna. Det undertecknade intyget skall förvaras hos tillsynsobjektet och på begäran visas upp för Finansinspektionen. Intyget skall upprättas första gången för

14 FINANSINSPEKTIONEN räntebärande fordringar dnr 2/120/ (14) rapporteringen per den 31 maj Intyget skall alltid uppdateras när den beskrivna processen ändras. (11) På Finansinspektionens webbplats () under rubriken regelverk finns en intygsmall och anvisningar för elektronisk inlämning till Finansinspektionen. (12) Fortsatt rapportering av felaktiga uppgifter till Finansinspektionen leder till att tillsynsobjektet får en skriftlig begäran om förklaring. I sitt svar skall tillsynsobjektet lägga fram en åtgärdsplan för korrigering av den felaktiga rapporteringen. Underlåtelse att följa denna standard kan få administrativa eller andra påföljder.

15 FINANSINSPEKTIONEN räntebärande fordringar dnr 2/120/ (15) 6 YTTERLIGARE INFORMATION Kontaktinformation finns i listan över standardansvariga på Finansinspektionens webbplats. Upplysningar lämnas också av: Kreditrisker, tfn

16 FINANSINSPEKTIONEN räntebärande fordringar dnr 2/120/ (16) 7 UPPHÄVDA FÖRESKRIFTER (1) Genom denna standard upphävs följande föreskrifter: Föreskrift om rapportering av oreglerade fordringar och övriga fordringar med nollränta ( , dnr 1/331/2000) Föreskrift om rapportering av oreglerade fordringar och övriga fordringar med nollränta i företag som hör till sammanslutningen av andelsbanker ( , dnr 2/331/2000) Föreskrift om insändande av tillsynsuppgifter baserade på bokslut och bokföring i kreditinstitut och deras koncerner ( , dnr 18/420/98) Föreskrift om insändande av tillsynsuppgifter baserade på bokslut och bokföring i sammanslutningen av andelsbanker kreditinstitut och deras koncerner ( , dnr 1/420/2000).

FÖRESKRIFT OM BOKFÖRING I KREDITINSTITUT

FÖRESKRIFT OM BOKFÖRING I KREDITINSTITUT understrykning. 1 (5) Till kreditinstituten Till kreditinstitutens holdingsammanslutningar FÖRESKRIFT OM BOKFÖRING I KREDITINSTITUT Finansinspektionen meddelar med stöd av 14 1 mom. lagen om finansinspektionen

Läs mer

Anvisning om villkoren i standardavtal om markkrediter

Anvisning om villkoren i standardavtal om markkrediter Nr FINANSINSPEKTIONEN ANVISNING 102.1 Dnr 50/520/96 Datum 28.5.1996 Gäller fr.o.m. 15.8.1996 tills vidare Ersätter anvisningarna: Till kreditinstituten 1(7) Anvisning om villkoren i standardavtal om markkrediter

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Upprättande av årsredovisning (K3) Komplettering av utkast Kapitel 11 Finansiella instrument värderade utifrån anskaffningsvärdet... 3 Tillämpningsområde... 3 Definitioner...

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 10/2012

Föreskrifter och anvisningar 10/2012 Föreskrifter och anvisningar 10/2012 Presenterande av kostnader och intäkter i avtal om långsiktigt Dnr 4/101/2011 Utfärdade 19.9.2012 Gäller från 1.4.2013 FINANSINSPEKTIONEN telefon 010 831 51 fax 010

Läs mer

Kapitel 11 Finansiella instrument värderade utifrån anskaffningsvärdet

Kapitel 11 Finansiella instrument värderade utifrån anskaffningsvärdet Kapitel 11 Finansiella instrument värderade utifrån anskaffningsvärdet Tillämpningsområde 11.1. Detta kapitel ska tillämpas vid redovisning av finansiella instrument av företag som inte har valt att värdera

Läs mer

Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår.

Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår. Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår. Adressen till huvudkontoret är Kungsgatan

Läs mer

Från omslaget av Bjursås Sparbanks årsredovisning 1941. Årsredovisning 2013. www.bjursassparbank.se

Från omslaget av Bjursås Sparbanks årsredovisning 1941. Årsredovisning 2013. www.bjursassparbank.se Från omslaget av Bjursås Sparbanks årsredovisning 1941 Årsredovisning 2013 www.bjursassparbank.se REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 Styrelsen för Bjursås Sparbank, 583201-2495, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Kapitel 12 Finansiella instrument värderade enligt 4 kap. 14 a 14 e årsredovisningslagen

Kapitel 12 Finansiella instrument värderade enligt 4 kap. 14 a 14 e årsredovisningslagen Kapitel 12 Finansiella instrument värderade enligt 4 kap. 14 a 14 e årsredovisningslagen Tillämpningsområde Lagtext 4 kap. 14 a första och tredje styckena ÅRL Derivatinstrument och andra finansiella instrument

Läs mer

Fast Partner AB (publ) Prospekt avseende inregistrering av obligationslån 2010/2015 om 300 000 000 kronor

Fast Partner AB (publ) Prospekt avseende inregistrering av obligationslån 2010/2015 om 300 000 000 kronor Fast Partner AB (publ) Prospekt avseende inregistrering av obligationslån 2010/2015 om 300 000 000 kronor 15 februari 2011 1 Viktig information Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats av Fast Partner

Läs mer

VD kommentar. Tack till samtliga som varit delaktiga i bankens resultat för 2012. Tranemo i mars 2013. K-G Magnusson VD

VD kommentar. Tack till samtliga som varit delaktiga i bankens resultat för 2012. Tranemo i mars 2013. K-G Magnusson VD 2 ÅRSREDOVISNING 2012 VD kommentar Sparbanken Tranemo har nu varit verksam i 108 år och det känns mycket bra att kunna redovisa det bästa resultatet som banken någonsin gjort. Vi tror väldigt starkt på

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ikano Bank SE Org nr 517100-0051

Årsredovisning 2011. Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Årsredovisning 2011 2011 Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse... 4 5 år i sammandrag... 7 Resultaträkning... 9 Rapport över totalresultat... 9 Balansräkning...

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Hans Schedin, Finansinspektionen, Box 7831, 103 98 Stockholm. Beställningsadress: Fakta Info Direkt, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tel. 08-587 671 00, Fax

Läs mer

REDOVISNINGSPRINCIPER SAMT NOTER

REDOVISNINGSPRINCIPER SAMT NOTER REDOVISNINGSPRINCIPER SAMT NOTER Not 1 Allmän information Oscar Properties Holding AB (publ) med dess dotterföretag, nedan benämnt Oscar Properties eller koncernen, bedriver verksamhet inom fastighetsförvaltning

Läs mer

PayEx grundades 1972 av Max Hansson som än idag äger bolaget. Men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för

PayEx grundades 1972 av Max Hansson som än idag äger bolaget. Men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för I PayEx grundades 1972 av Max Hansson som än idag äger bolaget. Men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för att skriva den gotländska auktionsfirmans fakturor.

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Uppdaterad 2013-12-05 Innehållsförteckning Inledning... 5 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:1)... 6 Kapitel

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Då traditionella banker säger Nej! Verkställande direktörens kommentar. Vilka är våra kunder? BlueSteps erbjudande

ÅRSREDOVISNING. Då traditionella banker säger Nej! Verkställande direktörens kommentar. Vilka är våra kunder? BlueSteps erbjudande ÅRSREDOVISNING 2013 ÅRSREDOVISNING 2013 Verkställande direktörens kommentar Då traditionella banker säger Nej! BlueStep är en engagerad och lösningsorienterad utmanare som erbjuder bostadslån i Sverige

Läs mer

Årsredovisning 2012. Den här banken har en lokal ägare. Sparbanksstiftelsen Vimmerby äger 60 % av aktierna i Vimmerby Sparbank.

Årsredovisning 2012. Den här banken har en lokal ägare. Sparbanksstiftelsen Vimmerby äger 60 % av aktierna i Vimmerby Sparbank. Årsredovisning 2012 Den här banken har en lokal ägare. Sparbanksstiftelsen Vimmerby äger 60 % av aktierna i Vimmerby Sparbank. VD:s kommentar Verksamheten 2012 Vimmerby Sparbank AB fortsätter på den inslagna

Läs mer

LENDIFY AB INVESTERINGSAVTAL

LENDIFY AB INVESTERINGSAVTAL LENDIFY AB INVESTERINGSAVTAL Parter Lendify och Kreditgivaren benämns nedan enskilt Part och gemensamt Parterna Lendify AB, org.nr 556968-1744, Östermalmstorg 1, 114 42 Stockholm ( Lendify ); Kreditgivaren

Läs mer

Bolån Bank. 1 Definitioner, med mera. 2 Kredit med rörlig ränta. Allmänna villkor från 2014-07-01. 1.1 Definitioner. 2.1 Allmänt. 2.

Bolån Bank. 1 Definitioner, med mera. 2 Kredit med rörlig ränta. Allmänna villkor från 2014-07-01. 1.1 Definitioner. 2.1 Allmänt. 2. Bolån Bank Allmänna villkor från 2014-07-01 1 Definitioner, med mera 1.1 Definitioner Nedan angivna begrepp ska ha den betydelse som där anges vid tolkningen av villkoren för krediten. Allmänna villkor

Läs mer

ERBJUDANDE OM TECKNING AV KAPITAL- OCH VINSTANDELSLÅN UPP TILL 750 000 000 KRONOR

ERBJUDANDE OM TECKNING AV KAPITAL- OCH VINSTANDELSLÅN UPP TILL 750 000 000 KRONOR ERBJUDANDE OM TECKNING AV KAPITAL- OCH VINSTANDELSLÅN UPP TILL 750 000 000 KRONOR att emitteras av Apikal Fastighetspartner AB (publ) (ett svenskt publikt aktiebolag med organisationsnummer 556921-1708)

Läs mer

SWEDBANK HYPOTEK AB (publ) SEK 150 000 000 000 Program för Medium Term Notes

SWEDBANK HYPOTEK AB (publ) SEK 150 000 000 000 Program för Medium Term Notes Datum för Prospektets offentliggörande: 1 juni Diarienummer: 11-5469 GRUNDPROSPEKT SWEDBANK HYPOTEK AB (publ) SEK 150 000 000 000 Program för Medium Term Notes Detta grundprospekt, ( Prospektet ), är upprättat

Läs mer

Placeringskonto för näringsidkare

Placeringskonto för näringsidkare Allmänna villkor från 2012-01-01 1 Definitioner med mera 1.1 Definitioner Banken är i detta avtal Länsförsäkringar Bank AB (publ). Bankdag är en dag när medverkande betaltjänstleverantör har öppet för

Läs mer

37. Utlåtande om vissa frågor i anslutning till kommunernas och samkommunernas bokföring och bokslut 1998 och 1999

37. Utlåtande om vissa frågor i anslutning till kommunernas och samkommunernas bokföring och bokslut 1998 och 1999 Bokföringsnämndens kommunsektion, 8.12.1998 37. Utlåtande om vissa frågor i anslutning till kommunernas och samkommunernas bokföring och bokslut 1998 och 1999 Bokföringsnämndens kommunsektion har beslutat

Läs mer

RR 27 FINANSIELLA INSTRUMENT: UPPLYSNINGAR OCH KLASSIFICERING. REDOVISNINGSRÅDET JULI 2002 (inkl. ändring dec. 2003)

RR 27 FINANSIELLA INSTRUMENT: UPPLYSNINGAR OCH KLASSIFICERING. REDOVISNINGSRÅDET JULI 2002 (inkl. ändring dec. 2003) RR 27 FINANSIELLA INSTRUMENT: UPPLYSNINGAR OCH KLASSIFICERING REDOVISNINGSRÅDET JULI 2002 (inkl. ändring dec. 2003) 2 SAMMANFATTNING Denna rekommendation (RR 27) behandlar hur finansiella instrument skall

Läs mer

LÅNEVILLKOR AVSEENDE OBLIGATIONER MED FAST RÄNTA OM SEK 350.000.000 EMITTERADE AV LIFCO AB (PUBL)

LÅNEVILLKOR AVSEENDE OBLIGATIONER MED FAST RÄNTA OM SEK 350.000.000 EMITTERADE AV LIFCO AB (PUBL) LÅNEVILLKOR AVSEENDE OBLIGATIONER MED FAST RÄNTA OM SEK 350.000.000 EMITTERADE AV LIFCO AB (PUBL) 1 DEFINITIONER 1.1 I dessa lånevillkor ( Lånevillkor ) ska följande benämningar ha den innebörd som anges

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g 2012

Å r s r e d o v i s n i n g 2012 Årsredovisning 2012 INNEHÅLL VD:s kommentarer 1 Förvaltningsberättelse 2 Fem år i sammandrag 4 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Eget kapital 9 Kassaflödesanalys 10 Noter till de finansiella rapporterna

Läs mer

Vidare bedrivs numera även inkassoverksamhet i Östeuropa genom intressebolaget Creditexpress NV.

Vidare bedrivs numera även inkassoverksamhet i Östeuropa genom intressebolaget Creditexpress NV. SVEA EKONOMI AB ÅRSREDOVISNING 2013 Styrelsen och verkställande direktören för Svea Ekonomi AB, org nr 556489-2924 avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 2013. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om viss verksamhet med konsumentkrediter; Utkom

Läs mer

Borgen SOM STÄLLS AV PRIVATPERSONER JUSTITIEMINISTERIET KONSUMENTVERKET BANKFÖRENINGEN I FINLAND FINANSINSPEKTIONEN

Borgen SOM STÄLLS AV PRIVATPERSONER JUSTITIEMINISTERIET KONSUMENTVERKET BANKFÖRENINGEN I FINLAND FINANSINSPEKTIONEN Borgen SOM STÄLLS AV PRIVATPERSONER JUSTITIEMINISTERIET KONSUMENTVERKET BANKFÖRENINGEN I FINLAND FINANSINSPEKTIONEN 2 3 Vad är borgen? 4 Skyddet för enskilda borgensmän 5 Banken måste informera 6 Borgensmannens

Läs mer

Serviceavtal. Nyckeln till mobilitet. Låneskydd. Leasing. Tjänstebil Personalbil Fleet Support. Biladministration. Betalningsadministration.

Serviceavtal. Nyckeln till mobilitet. Låneskydd. Leasing. Tjänstebil Personalbil Fleet Support. Biladministration. Betalningsadministration. Bilförsäkring Konsumentleasing Serviceavtal Leasing Nyckeln till mobilitet Låneskydd Billån Tjänstebil Personalbil Fleet Support Leasing Business Flex Biladministration Konsignation Billån Betalningsadministration

Läs mer