Standard RA6.1. Verksamhet som bedrivs av betalningsinstitut och personer som utan auktorisation tillhandahåller betaltjänster

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Standard RA6.1. Verksamhet som bedrivs av betalningsinstitut och personer som utan auktorisation tillhandahåller betaltjänster"

Transkript

1 Standard RA6.1 Verksamhet som bedrivs av betalningsinstitut och personer som utan auktorisation tillhandahåller betaltjänster Föreskrifter och allmänna råd

2 Så här läser du standarderna Standarden är en ämnesvis indelad helhet av föreskrifter och råd som förpliktar eller vägleder tillsynsobjekt och andra aktörer på finansmarknaden, anger tillsynsmyndighetens mål för kvalitetsnivå och syn på god praxis samt motiverar regleringen. Datumangivelser i standardens marginal: Utfärdad: Anger när Finansinspektionen fattat beslutet att utfärda texten. Gäller fr.o.m.: Anger när textavsnittet trätt i kraft. Varje stycke i standarden har en egen marginalanteckning: Norm: Hänvisningar till gällande bestämmelser i lag eller förordning. : Föreskrifter som Finansinspektionen enligt lag har rätt att meddela företag under tillsyn och andra finansmarknadsaktörer. Rekommendation: Finansinspektionens riktgivande råd till företag under tillsyn eller andra finansmarknadsaktörer. /-exempel: Praktiska anvisningar eller tillämpningsråd till eller -exempel på norm, bindande föreskrifter och rekommendationer. Hänvisning till Finansinspektionens standard eller en del av en standard. Se exemplet intill. : Redogör för regelverkens mål, syfte och bakgrund. Standarderna finns på Finansinspektionens webbplats

3 FINANSINSPEKTIONEN tills vidare dnr 2/101/ (19) INNEHÅLL 1 Tillämpning 5 2 Syfte 6 3 Rättsgrund EU-lagstiftning Finsk lagstiftning Finansinspektionens reglering 8 4 Rapportering till Finansinspektionen Verifiering av rapporteringens riktighet Uppgifter som ska rapporteras på formbundna blanketter eller i filer Rapportering av uppgifter för lämplighetsprövning Rapportering av uppgifter om personer inom förvaltning och ledning Rapportering av uppgifter om företag som hör till konsolideringsgrupper och koncerner Fritt formulerade rapportuppgifter Förvärv av bestämmande inflytande i företag utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet Anmälan om utläggande av viktiga funktioner Anmälan om tillhandahållande av betaltjänster genom ombud Rapportering av händelser relaterade till operativa risker Anmälan om ägarförändringar 13

4 FINANSINSPEKTIONEN tills vidare dnr 2/101/ (19) 4.4 Uppgifter som ska lämnas vid bestämda tidpunkter i rapportfiler Rapportering av boksluts- och bokföringsuppgifter för tillsynen Rapportering av stora exponeringar Rapportering av krediter och oreglerade fordringar Kapitalbas och kapitalkrav Sammanlagt belopp av betalningstransaktioner 16 5 Ytterligare information 19

5 FINANSINSPEKTIONEN tills vidare dnr 2/101/ (19) 1 TILLÄMPNING (1) Denna standard gäller rapportering som anknyter till tillhandahållandet av betaltjänster. Standarden gäller betalningsinstitut som har beviljats auktorisation och registrerade leverantörer som tillhandahåller betaltjänster utan auktorisation. Dessutom gäller standarden utländska betalningsinstituts filialer i Finland. (2) För de betalningsinstitut som har beviljats auktorisation och de registrerade leverantörer som tillhandahåller betaltjänster utan auktorisation används i denna standard benämningen "tillsynsobjekt". (3) Betalningsinstitut som har beviljats auktorisation ska rapportera enligt denna standard. (4) Registrerade sammanslutningar/personer som tillhandahåller betaltjänster utan auktorisation ska rapportera enligt kapitlen 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.3.1, 4.3.3, och i denna standard. (5) Utländska betalningsinstituts filialer i Finland ska rapportera enligt avsnitten och i denna standard. (6) Denna standard är tillfällig och tillämpas till dess att Finansinspektionens nya föreskriftssamling införs.

6 FINANSINSPEKTIONEN tills vidare dnr 2/101/ (19) 2 SYFTE (1) Standarden syftar till att fastställa de rapporteringsskyldigheter som åläggs betalningsinstituten och registrerade leverantörer som tillhandahåller betaltjänster utan auktorisation enligt lagen om betalningsinstitut (297/2010). (2) Syftet med reglerna är att få en rätt och tillräcklig bild av tillsynsobjektens betaltjänstverksamhet.

7 FINANSINSPEKTIONEN tills vidare dnr 2/101/ (19) 3 RÄTTSGRUND 3.1 EU-lagstiftning (1) Den nationella lagstiftningen angående tillhandahållandet av betaltjänster bygger på följande EU-direktiv: Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/64/EG om betaltjänster på den inre marknaden och om ändring av direktiven 97/7/EG, 2002/65/EG, 2005/60/EG och 2006/48/EG samt upphävande av direktiv 97/5/EG; EUT L 319, , s (nedan betaltjänstdirektivet). 3.2 Finsk lagstiftning (2) De viktigaste nationella bestämmelserna om tillhandahållande av betaltjänster är lag om betalningsinstitut (297/2010) betaltjänstlag (290/2010) lag om utländska betalningsinstituts verksamhet i Finland (298/2010) lag om Finansinspektionen (878/2008) lag om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism (503/2008) bokföringslag (1336/1997) Finansministeriets förordning om de utredningar som ska fogas till ett betalningsinstituts ansökan om koncession (554/2011) Finansministeriets förordning om metoder för beräkning av betalningsinstituts kapitalbas (555/2011)

8 FINANSINSPEKTIONEN tills vidare dnr 2/101/ (19) 3.3 Finansinspektionens reglering (3) Finansinspektionens rätt att utfärda föreskrifter bygger på följande bestämmelser i lagen om betalningsinstitut: 8 4 mom. (för tillsynen behövliga närmare föreskrifter om anmälningsplikt i fråga om att tillhandahålla betaltjänster utan auktorisation) 19 3 mom. (närmare föreskrifter om organisering av verksamheten som behövs för genomförande av betaltjänstdirektivet) 23 6 mom. (närmare föreskrifter om förutsättningar för utläggande på entreprenad som behövs för genomförande av betaltjänstdirektivet) 26 2 mom. (föreskrifter om när värdepapper eller investeringsobjekt ska anses vara av lågriskkaraktär och lätta att omsätta i pengar) 29 5 mom. (övriga närmare föreskrifter om beräkning av kapitalbasen som förutsätts för genomförande av betaltjänstdirektivet) 30 4 mom. (för tillsynen nödvändiga närmare tekniska föreskrifter om bokföring av transaktioner) 39 4 mom. (närmare föreskrifter om de tillvägagångssätt som ska iakttas vid kundkontroll och riskhantering). (4) Betalningsinstituts och registrerade leverantörers som tillhandahåller betalningstjänster utan auktorisation skyldighet att lämna tillsynsuppgifter till Finansinspektionen grundar sig på 18 (Rätt att få uppgifter av tillsynsobjekt och andra finansmarknadsaktörer), 23 (Rätt att få uppgifter i företag som inte är tillsynsobjekt) samt 60 (Inspektion av utländska EES-filialer samt erhållande av information från utländska EES-filialer och andra utländska tillsynsobjekt) i lagen om Finansinspektionen.

9 FINANSINSPEKTIONEN tills vidare dnr 2/101/ (19) 4 RAPPORTERING TILL FINANSINSPEKTIONEN 4.1 Verifiering av rapporteringens riktighet (1) Tillsynsobjektet ska intyga riktigheten av de inrapporterade uppgifterna. Syftet är att se till att de uppgifter som företaget lämnat in till Finansinspektionen är kontrollerade och riktiga. Intyget ska dateras och undertecknas både av rapportören och av den som verifierar uppgifterna. Det undertecknade intyget ska förvaras hos tillsynsobjektet och visas på begäran upp för Finansinspektionen. Intyget ska alltid uppdateras när den beskrivna processen ändras. (2) Upprepad rapportering av felaktiga uppgifter till Finansinspektionen leder till att tillsynsobjektet får en skriftlig begäran om förklaring. I sitt svar ska tillsynsobjektet lägga fram en åtgärdsplan för korrigering av den felaktiga rapporteringen. Underlåtelse att följa denna standard kan få administrativa eller andra påföljder. (3) Finansinspektionen har lagt ut anvisningar om ifyllande och inlämning av blanketten på sin webbplats (), under rubriken Regelverk.

10 FINANSINSPEKTIONEN tills vidare dnr 2/101/ (19) 4.2 Uppgifter som ska rapporteras på formbundna blanketter eller i filer Rapportering av uppgifter för lämplighetsprövning (4) Tillsynsobjekten ska till Finansinspektionen rapportera uppgifter för lämplighetsprövning av betalningsinstitutets och dess utländska filialers ledning, den övriga högsta ledningen, fysiska personer som fungerar som ombud eller personer som svarar för ledningen i en juridisk person som fungerar som ombud samt av fysiska personer som deltar i eller ansvarar för tillhandahållandet av betaltjänsterna utan auktorisation. 1 (5) Uppgifterna ska rapporteras med blankett M (se Finansinspektionens webbplats). 2 (6) På lämplighetsprövning tillämpas de huvudprinciper som anges i Finansinspektionens föreskriftssamling för finanssektorn ingående standard RA1.4 Rapportering av uppgifter för lämplighetsprövning. 1 LFI 18 2 LFI 18

11 FINANSINSPEKTIONEN tills vidare dnr 2/101/ (19) Rapportering av uppgifter om personer inom förvaltning och ledning Utfärdat (7) Finansinspektionen behöver i sitt tillsynsarbete uppdaterad information om personerna inom tillsynsobjektens förvaltning och ledning, exempelvis styrelsemedlemmarna och verkställande direktören. (8) Tillsynsobjekten ska iaktta de huvudprinciper som anges i Finansinspektionens föreskriftssamling för finanssektorn ingående anvisning Anvisning om rapportering till Finansinspektionen av uppgifter om personer inom förvaltning och ledning Rapportering av uppgifter om företag som hör till konsolideringsgrupper och koncerner Utfärdat (9) Ett tillsynsobjekt som är moderföretag i en konsolideringsgrupp ska lämna Finansinspektionen uppgifter om de företag som hör till dess konsolideringsgrupp och koncern samt om intresseföretag och närstående företag samt om betalningsinstitutets filialer i utlandet och ombud. 3 (10) Ett betalningsinstitut som inte har sådana dotterföretag, intresseföretag eller närstående företag som avses i denna standard ska lämna uppgifter om sig självt och sina ombud. 4 (11) I rapporteringen ska tillsynsobjekten tillämpa de huvudprinciper som anges i Finansinspektionens föreskriftssamling för finanssektorn ingående föreskrift Föreskrift om rapportering av uppgifter om företag som hör till konsolideringsgruppen och koncernen. (12) Rapporterna ska lämnas in i elektroniskt format (t.ex. per e-post). (13) Uppgifterna ska lämnas senast den 28 februari varje år Fritt formulerade rapportuppgifter 3 LFI 18 4 LFI 18 5 LFI 18

12 FINANSINSPEKTIONEN tills vidare dnr 2/101/ (19) Förvärv av bestämmande inflytande i företag utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet Norm (14) Syftet med rapporteringen är att säkerställa att betydande strukturförändringar i tillsynsobjekten inte försvårar en effektiv myndighetstillsyn. För detta ändamål ska Finansinspektionen få förhandsanmälan om de företagsförvärv som genomförs i länder utanför EES. (15) Ett tillsynsobjekt får inte ha betydande bindningar till fysiska eller juridiska personer på vilka tillämpas sådana lagar, förordningar eller administrativa bestämmelser i en stat utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet som förhindrar en effektiv tillsyn över betalningsinstitutet, eller till andra aktörer, om bindningarna i något annat avseende förhindrar en effektiv tillsyn. 6 (16) I rapporteringen ska tillsynsobjekten tillämpa de huvudprinciper som anges i Finansinspektionens föreskriftssamling för finanssektorn ingående standard RA1.2 Förvärv av bestämmande inflytande i företag utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. (17) Kapitel 5 i standard RA1.2 gäller inte betalningsinstitut Anmälan om utläggande av viktiga funktioner Utfärdad Gäller fr.o.m (18) Kapitel har upphävts genom Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar 1/2012 Utläggning av verksamhet Anmälan om tillhandahållande av betaltjänster genom ombud Utfärdad Gäller fr.o.m (19) Kapitel har upphävts genom Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar 1/2012 Utläggning av verksamhet. Norm (20) Tillsynsobjektet ska på förhand lämna Finansinspektionen de ovannämnda uppgifterna innan det börjar tillhandahålla betaltjänster genom ombud. Ett ombud får inte tillhandahålla betaltjänster förrän det har införts i Finansinspektionens register mom. i LBI mom. i LBI

13 FINANSINSPEKTIONEN tills vidare dnr 2/101/ (19) Rapportering av händelser relaterade till operativa risker (21) Hanteringen av operativa risker är en del av tillsynsobjektens riskhantering. Risker som beror på företagets verksamhet eller som väsentligt hänför sig till verksamheten ska identifieras, bedömas, mätas, begränsas och övervakas. Riskhanteringen syftar till att minska sannolikheten för oförutsedda förluster eller hot mot tillsynsobjektens anseende. (22) Ett betalningsinstitut ska utan dröjsmål underrätta Finansinspektionen om betydande störningar och skadefall i verksamheten samt så fort som möjligt sända ett skriftligt meddelande om händelsens detaljer. 8 (23) I rapporteringen ska betalningsinstitutet tillämpa de huvudprinciper som anges i Finansinspektionens föreskriftssamling för finanssektorn ingående standard RA4.2 Rapportering av händelser relaterade till operativa risker Anmälan om ägarförändringar Norm (24) För att utföra sitt tillsynsarbete behöver Finansinspektionen uppgifter om planerade förvärv av aktier och andelar. Anmälan ska innehålla tillräckligt detaljerade uppgifter om förvärvets storlek, ägaren och dennes exponeringar mot kunder. (25) Vid ansökan om auktorisation ska ett betalningsinstitut lämna uppgifter om grundarna, de viktigaste aktieägarna och aktieägarnas ägarandelar. 9 Betalningsinstitutet ska utan dröjsmål underrätta Finansinspektionen om omständigheter och förändringar som påverkar riktigheten i de uppgifter som lämnats i ansökan om auktorisation. 10 (26) I rapporteringen ska betalningsinstitutet tillämpa de huvudprinciper som anges i Finansinspektionens föreskriftssamling för finanssektorn ingående anvisning Anvisning om Finansinspektionens tillsyn av ägarförändringar i kreditinstitut. 8 LFI i FMF om de utredningar som ska fogas till betalningsinstituts ansökan om auktorisation mom. i LBI

14 FINANSINSPEKTIONEN tills vidare dnr 2/101/ (19) 4.4 Uppgifter som ska lämnas vid bestämda tidpunkter i rapportfiler Rapportering av boksluts- och bokföringsuppgifter för tillsynen (27) Syftet med rapporteringen av boksluts- och bokföringsuppgifter för tillsynen är att säkerställa att ett tillsynsobjekts bokslut ger en rättvisande och tillräcklig bild av tillsynsobjektets finansiella ställning och verksamhetens lönsamhet. Rapporteringen syftar vidare till att säkerställa att tillsynsobjekten tillämpar de materiella och tekniska redovisningsreglerna på ett så enhetligt sätt som möjligt. (28) Betalningsinstitut som har beviljats auktorisation, registrerade leverantörer som tillhandahåller betaltjänster utan auktorisation och utländska betalningsinstituts filialer i Finland ska rapportera boksluts- och bokföringsuppgifterna på blankett MA (se Finansinspektionens Distributionstjänst). 11 (29) I rapporteringen av uppgifterna ska tillsynsobjekten iaktta de huvudprinciper som anges i Finansinspektionens föreskriftssamling för finanssektorn ingående standard RA3.1 Rapportering av boksluts- och bokföringsuppgifter för tillsynen, med undantag av kapitel 4.3. (30) Uppgifterna ska lämnas varje år senast den 28 februari eller i två månader efter räkenskapsperiodens utgång Rapportering av stora exponeringar (31) Med exponering mot kunder avses summan av de åtaganden för vilka den insolvensrisk som är förenad med motparten hänför sig till samma fysiska eller juridiska person eller till en fysisk eller juridisk person i samma väsentliga ekonomiska intressegemenskap som en sådan person. En stor exponering uppstår då summan av åtagandena eller exponeringarna mot kunder utgör minst 10 procent av betalningsinstitutets kapitalbas. (32) Betalningsinstituten ska rapportera de stora exponeringarna med blankett MU (se Finansinspektionens Distributionstjänst). 13 (33) I rapporteringen ska betalningsinstituten tillämpa de definitioner och råd som anges i kapitlen 5, 6 och 11 av Finansinspektionens föreskriftssamling för 11 LFI LFI LFI 18

15 FINANSINSPEKTIONEN tills vidare dnr 2/101/ (19) finanssektorn ingående standard RA4.1 Rapportering av stora exponeringar. (34) Uppgifterna ska lämnas halvårsvis, senast den 28 februari och den 31 augusti Rapportering av krediter och oreglerade fordringar (35) Syftet med reglerna är att säkerställa att Finansinspektionen får information om betalningsinstitutens kreditriskexponeringar. Hanteringen och kontrollen av betalningsinstitutens kreditrisker har stor betydelse när det gäller att säkerställa kapitaltäckningen i förhållande till riskerna i verksamheten och förlusterna på grund av realiserade risker. (36) Betalningsinstituten ska rapportera krediterna och de oreglerade fordringarna med blankett MJ (se Finansinspektionens Distributionstjänst). 15 (37) I fråga om de oreglerade fordringarna ska betalningsinstituten tillämpa de definitioner som anges i kapitel 4 i Finansinspektionens föreskriftssamling för finanssektorn ingående standard RA4.6 Rapportering av oreglerade och icke räntebärande fordringar. (38) Uppgifterna ska lämnas halvårsvis, senast den 28 februari och den 31 augusti. 16 (39) Detta kapitel tillämpas endast på de betalningsinstitut som har beviljats auktorisation och som bedriver den verksamhet som avses i 9 2 mom. och 10 i lagen om betalningsinstitut Kapitalbas och kapitalkrav (40) Syftet med rapporteringen är att säkerställa att Finansinspektionen får information om betalningsinstitutens kapitalkrav och -täckningar. Med hjälp av rapporterna utför Finansinspektionen fortlöpande övervakning av kapitaltäckningarna. Dessutom utnyttjar Finansinspektionen rapporterna för att övervaka att betalningsinstituten iakttar bestämmelserna i lagen angående kapitalkrav och kapitaltäckning samt Finansinspektionens standarder. (41) Betalningsinstituten ska rapportera uppgifterna om kapitalbas och kapitalkrav med blankett MV (se Finansinspektionens Distributionstjänst) LFI LFI LFI LFI 18

16 FINANSINSPEKTIONEN tills vidare dnr 2/101/ (19) (42) I rapporteringen av uppgifterna om kapitalbas ska betalningsinstituten tillämpa de huvudprinciper som anges i kapitlen 1 7 i Finansinspektionens föreskriftssamling för finanssektorn ingående standard RA4.8 Rapportering av kapitalbas och kapitalkrav för kreditrisker, motpartsrisker, marknadsrisker och operativa risker. (43) Uppgifterna ska lämnas senast den 28 februari varje år Sammanlagt belopp av betalningstransaktioner Utfärdat Utfärdat Utfärdat (44) För att utföra sitt tillsynsarbete behöver Finansinspektionen uppgifter om de sammanlagda beloppen av betalningstransaktionerna i betalningsinstitut som beviljats auktorisation, registrerade leverantörer som tillhandahåller betaltjänster utan auktorisation och utländska betalningsinstituts filialer i Finland. (45) I rapporterna ska betalningstransaktionerna grupperas i inhemska transaktioner, transaktioner inom EU-området, transaktioner i Norge, transaktioner på Island och transaktioner i Liechtenstein. Sammanlagt utgör de sålunda EES. Därutöver ska transaktionerna i länder utanför EES rapporteras. (46) I betalningstransaktioner ingår kontantuttag från betalkonton, kontantinsättningar på betalkonton, kontoöverföringar, kortbetalningar, direktdebiteringar, penningförmedling (utan betalkonto) och betaltjänster som tillhandahålls genom ett tekniskt system. (47) Dessutom ska rapporterna inkludera utställandet av betalningsmedel (antal), antalet betalkonton och beloppet av de medel som finns på betalkontona. (48) Tillsynsobjekten ska rapportera de sammanlagda beloppen av betalningstransaktionerna med blankett ML (se Finansinspektionens Distributionstjänst). 19 (49) Alla värden för betalningstransaktionerna ska rapporteras i euro. Då det är fråga om annan valuta än euron används valutakursen för den rapporterade månadens sista dag som växelkurs. 18 LFI LFI 18

17 FINANSINSPEKTIONEN tills vidare dnr 2/101/ (19) (50) Betalningsinstitut som har beviljats auktorisation ska rapportera uppgifterna halvårsvis, senast den 28 februari och den 31 augusti. 20 (51) Registrerade sammanslutningar/personer som tillhandahåller betaltjänster utan auktorisation och utländska betalningsinstituts filialer i Finland ska rapportera uppgifterna senast den 28 februari varje år LFI LFI 18

18 FINANSINSPEKTIONEN tills vidare dnr 2/101/ (19) 5 ÄNDRINGSHISTORIK Utfärdad Gäller fr.o.m (1) Standarden har reviderats enligt följande: 4. Rapportering till Finansinspektionen o Kapitlen och har upphävts genom Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar 1/2012 Utläggning av verksamhet.

19 FINANSINSPEKTIONEN tills vidare dnr 2/101/ (19) 6 YTTERLIGARE INFORMATION Kontaktinformation finns på listan över standardansvariga på Finansinspektionens webbplats. Upplysningar lämnas också av Kapitlen 4.2, och IT: Enskilda institut, tfn Kapitel RT: Marknads- och operativa risker, tfn Kapitlen 4.1, 4.4.1, ja RT: Finansiella analys, tfn Kapitlen RT: Kreditrisker, tfn

Standard RA6.1. Verksamhet som bedrivs av betalningsinstitut och personer som utan auktorisation tillhandahåller betaltjänster

Standard RA6.1. Verksamhet som bedrivs av betalningsinstitut och personer som utan auktorisation tillhandahåller betaltjänster Standard RA6.1 Verksamhet som bedrivs av betalningsinstitut och personer som utan auktorisation tillhandahåller betaltjänster Föreskrifter och allmänna råd Så här läser du standarderna Standarden är en

Läs mer

Standard RA4.4. Rapportering av länderrisker. Föreskrifter och allmänna råd

Standard RA4.4. Rapportering av länderrisker. Föreskrifter och allmänna råd Standard RA4.4 Rapportering av länderrisker Föreskrifter och allmänna råd FINANSINSPEKTIONEN tills vidare dnr 1/120/2005 2 (10) INNEHÅLL 1 Tillämpning 3 2 Syfte 4 3 Rättsgrund 5 4 Rapportering till Finansinspektionen

Läs mer

Standard RA1.2. Förvärv av bestämmande inflytande i företag utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Föreskrifter och allmänna råd

Standard RA1.2. Förvärv av bestämmande inflytande i företag utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Föreskrifter och allmänna råd Standard RA1.2 Förvärv av bestämmande inflytande i Föreskrifter och allmänna råd FINANSINSPEKTIONEN tills vidare dnr 5/120/2006 2 (2) INNEHÅLL 1 Tillämpning 3 2 Syfte 4 3 Rättsgrund och internationella

Läs mer

Standard RA1.6. Anmälan om utläggning av verksamhet. Föreskrifter och allmänna råd

Standard RA1.6. Anmälan om utläggning av verksamhet. Föreskrifter och allmänna råd Standard RA1.6 Anmälan om utläggning av verksamhet Föreskrifter och allmänna råd Så här läser du standarderna Standarderna är en samling föreskrifter och allmänna råd som är bindande eller riktgivande

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 14/2013

Föreskrifter och anvisningar 14/2013 Föreskrifter och anvisningar 14/2013 Handelsparter från tredjeland Dnr FIVA 15/01.00/2013 Utfärdade 10.6.2013 Gäller från 1.7.2013 FINANSINSPEKTIONEN telefon 010 831 51 fax 010 831 5328 fornamn.efternamn@finanssivalvonta.fi

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 20/2013

Föreskrifter och anvisningar 20/2013 Föreskrifter och anvisningar 20/2013 Rapportering av finansiell information Dnr 28/01.00/2013 Utfärdade 9.12.2013 Gäller från 1.1.2014 FINANSINSPEKTIONEN telefon 010 831 51 fax 010 831 53 28 förnamn.efternamn@fiva.fi

Läs mer

Standard RA4.10. Rapportering av exponeringar mot närstående. Föreskrifter och allmänna råd

Standard RA4.10. Rapportering av exponeringar mot närstående. Föreskrifter och allmänna råd Standard RA4.10 Rapportering av exponeringar mot närstående Föreskrifter och allmänna råd FINANSINSPEKTIONEN tills vidare närstående dnr 14/120/2006 2 (2) INNEHÅLL 1 Tillämpning 3 2 Syfte 4 3 Internationella

Läs mer

Standard RA4.6. Rapportering av oreglerade och icke räntebärande fordringar. Föreskrifter och allmänna råd

Standard RA4.6. Rapportering av oreglerade och icke räntebärande fordringar. Föreskrifter och allmänna råd Standard RA4.6 Rapportering av oreglerade och icke räntebärande fordringar Föreskrifter och allmänna råd FINANSINSPEKTIONEN räntebärande fordringar dnr 2/120/2006 2 (2) INNEHÅLL 1 Tillämpning 4 2 Syfte

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 4/2014

Föreskrifter och anvisningar 4/2014 Föreskrifter och anvisningar 4/2014 Förvaltare av alternativa investeringsfonder Dnr FIVA 6/01.00/2014 Datum 1.7.2014 Gäller fr.o.m. 22.7.2014 FINANSINSPEKTIONEN telefon 010 831 51 fax 010 831 53 28 fornamn.efternamn@finanssivalvonta.fi

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1994:2004) om kapitaltäckning och stora exponeringar för kreditinstitut och värdepappersbolag; SFS 2006:536 Utkom från trycket den 14 juni 2006 utfärdad

Läs mer

S t a n d a r d 1. 5. T i l l s y n a v f i n a n s - o c h f ö r s ä k r i n g s k o n g l o m e r a t. Föreskrifter och allmänna råd

S t a n d a r d 1. 5. T i l l s y n a v f i n a n s - o c h f ö r s ä k r i n g s k o n g l o m e r a t. Föreskrifter och allmänna råd S t a n d a r d 1. 5 T i l l s y n a v f i n a n s - o c h f ö r s ä k r i n g s k o n g l o m e r a t Föreskrifter och allmänna råd dnr 13/790/2003 2 (21) INNEHÅLL 1 Tillämpning 4 2 Syfte 6 3 Internationella

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 6/2016

Föreskrifter och anvisningar 6/2016 Föreskrifter och anvisningar 6/2016 Föreskrifter och anvisningar om informationsskyldighet Dnr FIVA 6/01.00/2016 Utfärdade 7.6.2016 Gäller från 3.7.2016 FINANSINSPEKTIONEN telefon 010 831 51 fax 010 831

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 14 december 2011 1244/2011 Lag om ändring av kreditinstitutslagen Utfärdad i Helsingfors den 9 december 2011 I enlighet med riksdagens beslut ändras

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 8/2015

Föreskrifter och anvisningar 8/2015 Föreskrifter och anvisningar 8/2015 Liv- och skadeförsäkringsbolag, riktlinjer om Solvens II del II, Dnr FIVA 17/01.00/2015 Utfärdade 30.11.2015 Gäller från 1.1.2016 FINANSINSPEKTIONEN tfn 010 831 51 fax

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Remissexemplar 2011-07-08 Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS

Läs mer

3.4 Förslag till nya allmänna råd om att söka tillstånd att driva bank- och finansieringsrörelse eller ge ut elektroniska pengar

3.4 Förslag till nya allmänna råd om att söka tillstånd att driva bank- och finansieringsrörelse eller ge ut elektroniska pengar undantag från tillståndsplikt. Finansinspektionen föreslår därför en ändring som innebär att en registrerad betaltjänstleverantör ska lämna motsvarande information vid en ändring av ägarföretaget och dess

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar; SFS 2007:570 Utkom från trycket den 27 juni 2007 utfärdad den 14 juni 2007. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 7/2012

Föreskrifter och anvisningar 7/2012 Föreskrifter och anvisningar 7/2012 Rapportering av Dnr 8/01.00/2011 Utfärdade 26.7.2012 Gäller från 31.12.2012 FINANSINSPEKTIONEN telefon 010 831 51 fax 010 831 5328 fornamn.efternamn@finanssivalvonta.fi

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder; SFS 2014:798 Utkom från trycket den 27 juni 2014 utfärdad den 19 juni 2014. Enligt riksdagens

Läs mer

FÖRESKRIFT OM KONCERNBOKSLUT I KREDITINSTITUT

FÖRESKRIFT OM KONCERNBOKSLUT I KREDITINSTITUT tills vidare 1 (7) Till kreditinstituten Till kreditinstitutens holdingsammanslutningar FÖRESKRIFT OM KONCERNBOKSLUT I KREDITINSTITUT Finansinspektionen meddelar med stöd av 4 2 punkten lagen om finansinspektionen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse; SFS 2006:1387 Utkom från trycket den 15 december 2006 utfärdad den 7 december 2006. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

FÖRESKRIFT OM KONCERNBOKSLUT I VÄRDEPAPPERSFÖRETAG

FÖRESKRIFT OM KONCERNBOKSLUT I VÄRDEPAPPERSFÖRETAG tills vidare 1 (7) Till värdepappersföretagen Till värdepappersföretagens holdingsammanslutningar FÖRESKRIFT OM KONCERNBOKSLUT I VÄRDEPAPPERSFÖRETAG Finansinspektionen meddelar med stöd av 4 2 punkten

Läs mer

Anmälan om registrering av finansiellt institut (valutaväxlare eller annan finansiell verksamhet)

Anmälan om registrering av finansiellt institut (valutaväxlare eller annan finansiell verksamhet) Anmälan om registrering av finansiellt institut (valutaväxlare eller annan finansiell verksamhet) Anmälan fysisk eller juridisk person Pers. eller org. nr Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 12/2013

Föreskrifter och anvisningar 12/2013 Föreskrifter och anvisningar 12/2013 Transaktionsrapportering Dnr FIVA 13/01.00/2013 Utfärdade 10.6.2013 Gäller från 1.7.2013 FINANSINSPEKTIONEN telefon 010 831 51 fax 010 831 5328 fornamn.efternamn@finanssivalvonta.fi

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse; SFS 2015:184 Utkom från trycket den 9 april 2015 utfärdad den 26 mars 2015. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Föreskrift om kreditinstitutens utländska filialer och tillhandahållande av tjänster i utlandet

Föreskrift om kreditinstitutens utländska filialer och tillhandahållande av tjänster i utlandet tills vidare 1 (6) Till kreditinstituten Föreskrift om kreditinstitutens utländska filialer och tillhandahållande av tjänster i utlandet Finansinspektionen meddelar med stöd av 4 2 punkten och 11 2 mom.

Läs mer

Lag. om ändring av värdepappersmarknadslagen

Lag. om ändring av värdepappersmarknadslagen Lag om ändring av värdepappersmarknadslagen I enlighet med riksdagens beslut upphävs i värdepappersmarknadslagen (746/2012) 1 kap. 1 mom. 8 punkten, 13 och 14 kap., 15 kap. 2 mom. och 16 kap. 3, av dem

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar x/2011

Föreskrifter och anvisningar x/2011 Föreskrifter och anvisningar x/2011 Tillståndsförfarande och riskhantering för Dnr 8/01.00/2011 Utfärdad 31.1.2012 Gäller fr.o.m. 1.3.2012 FINANSINSPEKTIONEN tfn 010 831 51 fax 010 831 5328 förnamn.efternamn@finansinspektionen.fi

Läs mer

Kommittédirektiv. Betaltjänster, förmedlingsavgifter och grundläggande betalkonton. Dir. 2015:39. Beslut vid regeringssammanträde den 1 april 2015

Kommittédirektiv. Betaltjänster, förmedlingsavgifter och grundläggande betalkonton. Dir. 2015:39. Beslut vid regeringssammanträde den 1 april 2015 Kommittédirektiv Betaltjänster, förmedlingsavgifter och grundläggande betalkonton Dir. 2015:39 Beslut vid regeringssammanträde den 1 april 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag till

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Remissexemplar 2017-04-11 Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning ALLMÄNT.2 I FÖRESKRIFTER FÖR OMBUD (UPPHÄVTS).....2 1 Registrering av ombud (upphävts)... 2 2 Anmälan om utnyttjande av etableringsfriheten eller friheten att tillhandahålla tjänster(upphävts)...

Läs mer

Standard 4.1. Organisation av intern kontroll. Föreskrifter och allmänna råd

Standard 4.1. Organisation av intern kontroll. Föreskrifter och allmänna råd Standard 4.1 Organisation av intern kontroll Föreskrifter och allmänna råd Så här läser du standarderna Standarden är en ämnesvis indelad helhet av föreskrifter och råd som förpliktar eller vägleder tillsynsobjekt

Läs mer

RAPPORTERINGSANVISNINGAR

RAPPORTERINGSANVISNINGAR 1 (6) ENKÄT OM UTLÄNDSKA FORDRINGAR OCH SKULDER VID SLUTET AV 2009 (SVA -ÅRSENKÄT 2009): RAPPORTERINGS INNEHÅLL 1 Allmänt... 2 2 Användaruppgifter... 2 3 Enkätens uppbyggnad... 3 3.1 Basuppgifter... 3

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Remissexemplar 2011-07-08 Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om institut för elektroniska pengar

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554); SFS 2009:34 Utkom från trycket den 10 februari 2009 utfärdad den 29 janauari 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2

Läs mer

Standard RA2.1. Nimi ja nro 2

Standard RA2.1. Nimi ja nro 2 Standard RA2.1 Rapportering av misstänkta transaktioner till Finansinspektionen Föreskrifter och allmänna råd Nimi ja nro 2 Pääjakso 2 tills vidare 2 (12) INNEHÅLL 1 Tillämpning 3 1.1 Målgrupp 3 2 Syfte

Läs mer

FÖRESKRIFT OM RAPPORTERING AV STORA EXPONERINGAR OCH KONSOLIDERADE STORA EXPONERINGAR

FÖRESKRIFT OM RAPPORTERING AV STORA EXPONERINGAR OCH KONSOLIDERADE STORA EXPONERINGAR tills vidare 1 (17) Till kreditinstituten Till holdingsammanslutningarna FÖRESKRIFT OM RAPPORTERING AV STORA EXPONERINGAR OCH KONSOLIDERADE STORA EXPONERINGAR Finansinspektionen meddelar med stöd av 4

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Observera att denna konsoliderade version är en sammanställning, och att den tryckta författningen är den officiellt giltiga. En konsoliderad version är en fulltextversion där alla ändringar har införts

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2010 Utgiven i Helsingfors den 30 april 2010 Nr 290 304 INNEHÅLL Nr Sidan 290 Betaltjänstlag... 1121 291 Lag om ändring av 7 kap. 19 i konsumentskyddslagen... 1144 292 Lag

Läs mer

Standard 4.1. Uppläggning av intern kontroll och riskhantering. Föreskrifter och allmänna råd

Standard 4.1. Uppläggning av intern kontroll och riskhantering. Föreskrifter och allmänna råd Standard 4.1 Uppläggning av intern kontroll och riskhantering Föreskrifter och allmänna råd FINANSINSPEKTIONEN 4.1 dnr 5/790/2003 2 (20) INNEHÅLL 1 Tillämpning 4 2 Syfte 6 3 Internationella regelverk 7

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om särskild tillsyn över finansiella konglomerat;

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Remissexemplar 2016-12-20 Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens allmänna råd om tillstånd för kreditinstitut utanför

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Observera att denna konsoliderade version är en sammanställning, och att den tryckta författningen är den officiellt giltiga. En konsoliderad version är en fulltextversion där alla ändringar har införts

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554); SFS 2016:947 Utkom från trycket den 15 november 2016 utfärdad den 3 november 2016. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om värdepappersfonder; utfärdad den 19 juni 2013. SFS 2013:588 Utkom från trycket den 28 juni 2013 Regeringen föreskriver följande. Tillämpningsområde 1 Denna förordning

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 2/2015

Föreskrifter och anvisningar 2/2015 Föreskrifter och anvisningar 2/2015 Utarbetande av återhämtningsplaner samt tidigt ingripande Dnr FIVA 7/01.00/2015 Utfärdade 14.10.2015 Gäller från Kapitel 2, 3 och 4: 1.11.2015; kapitel 5 och 6: 1.1.2016

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 1/2012

Föreskrifter och anvisningar 1/2012 Föreskrifter och anvisningar 1/2012 Utläggning av verksamhet Dnr FIVA 7/01.00/2011 Utfärdade 23.2.2012 Gäller från 1.4.2012 FINANSINSPEKTIONEN telefon 010 831 51 fax 010 831 5328 fornamn.efternamn@finanssivalvonta.fi

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 14 augusti 2014 610/2014 Kreditinstitutslag Utfärdad i Helsingfors den 8 augusti 2014 I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: AVDELNING I RÄTT

Läs mer

ANMÄLNINGS- OCH TILLSTÅNDSFÖRFARANDET VID INFÖRANDE AV METODER FÖR BERÄKNING AV KAPITALKRAV FÖR OPERATIVA RISKER

ANMÄLNINGS- OCH TILLSTÅNDSFÖRFARANDET VID INFÖRANDE AV METODER FÖR BERÄKNING AV KAPITALKRAV FÖR OPERATIVA RISKER FINANSINSPEKTIONEN BILAGA 1 1 (9) ANMÄLNINGS- OCH TILLSTÅNDSFÖRFARANDET VID INFÖRANDE AV METODER FÖR BERÄKNING AV Denna bilaga beskriver hur en anmälan eller ansökan om att införa schablonmetoden, en alternativ

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om viss verksamhet med konsumentkrediter; Utkom

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (2008:25) om årsredovisning

Läs mer

ANVISNING OM DELÅRSRAPPORTERING I KREDIT- INSTITUT SOM ÄR FÖREMÅL FÖR OFFENTLIG HANDEL

ANVISNING OM DELÅRSRAPPORTERING I KREDIT- INSTITUT SOM ÄR FÖREMÅL FÖR OFFENTLIG HANDEL tills vidare 1(6) Till kreditinstituten Till kreditinstitutens holdingsammanslutningar ANVISNING OM DELÅRSRAPPORTERING I KREDIT- INSTITUT SOM ÄR FÖREMÅL FÖR OFFENTLIG HANDEL Finansinspektionen meddelar

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 4/2011

Föreskrifter och anvisningar 4/2011 Föreskrifter och anvisningar 4/2011 Metoder för beräkning av maximibeloppet av den ersättning som kan krävas ut för förtida Dnr FIVA 9/01.00/2011 Utfärdad 15.12.2011 Gäller from 31.3.2012 FIASISPEKTIOE

Läs mer

RAPPORTERINGSANVISNINGAR

RAPPORTERINGSANVISNINGAR 1 (7) ENKÄT OM UTLÄNDSKA FORDRINGAR OCH SKULDER VID SLUTET AV 2011 (SVA-ÅRSENKÄT 2011): RAPPORTERINGS INNEHÅLL 1 Allmänt... 2 2 Användning av rapporteringstjänsten... 2 2.1 Inloggning i rapporteringtjänsten...

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Observera att denna konsoliderade version är en sammanställning, och att den tryckta författningen är den officiellt giltiga. En konsoliderad version är en fulltextversion där alla ändringar har införts

Läs mer

Standard 4.3c. Kapitalkrav för kreditrisker enligt schablonmetoden. Föreskrifter och allmänna råd

Standard 4.3c. Kapitalkrav för kreditrisker enligt schablonmetoden. Föreskrifter och allmänna råd Standard 4.3c Kapitalkrav för kreditrisker enligt schablonmetoden Föreskrifter och allmänna råd FINANSINSPEKTIONEN 4 Kapitaltäckning och riskhantering tills vidare enligt schablonmetoden dnr 12/120/2006

Läs mer

Finansinspektionen rekommenderar att anmälan lämnas in i god tid innan beslutet om utnämning fattas eller det nya uppdraget tas emot.

Finansinspektionen rekommenderar att anmälan lämnas in i god tid innan beslutet om utnämning fattas eller det nya uppdraget tas emot. Ankomstdatum FIT & PROPER-blankett S3 DNR Lämplighetsprövning Denna blankett används av de anmälningsskyldiga i värdepappersföretag och deras utländska filialer holdingföretag för värdepappersföretag fondbörser

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om särskild tillsyn och kapitalbuffertar; SFS 2014:993 Utkom från trycket den 8 juli 2014 utfärdad den 26 juni 2014. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

Nya kapitaltäckningsregler. Del 2

Nya kapitaltäckningsregler. Del 2 Regeringens proposition 2006/07:5 Prop. 2006/07:5 Nya kapitaltäckningsregler Del 2 Innehållsförteckning Prop. 2006/07:5 Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4 Bilaga 5 Bilaga 6 Bilaga 7 Lagförslagen i promemorian

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Gent Jansson, Finansinspektionen, P.O. Box 6750, SE-113 85 Stockholm, Tel +46 8 787 80 00, Fax +46 8 24 13 35. Prenumerera via e-post på www.fi.se. ISSN

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 27 mars 2015 305/2015 Lag om ändring av lagen om utländska försäkringsbolag Utfärdad i Helsingfors den 20 mars 2015 I enlighet med riksdagens beslut

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 39/2010 rd. Regeringens proposition med förslag till lag om betalningsinstitut och vissa lagar som har samband.

Lag. RIKSDAGENS SVAR 39/2010 rd. Regeringens proposition med förslag till lag om betalningsinstitut och vissa lagar som har samband. RIKSDAGENS SVAR 39/2010 rd Regeringens proposition med förslag till lag om betalningsinstitut och vissa lagar som har samband med den Ärende Regeringen har till 2009 års riksmöte överlämnat sin proposition

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om viss verksamhet med konsumentkrediter; SFS 2014:275 Utkom från trycket den 20 maj 2014 utfärdad den 30 april 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Lagens

Läs mer

Lag. om ändring av bokföringslagen

Lag. om ändring av bokföringslagen Lag om ändring av bokföringslagen I enlighet med riksdagens beslut ändras i bokföringslagen (1336/1997) 3 kap. 2, 2 a, 3, 4, 12 och 13, sådana de lyder, 2, 2 a, 3 och 4 i lag 1620/2015, 12 i lagarna 1208/2015

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder; SFS 2015:397 Utkom från trycket den 26 juni 2015 utfärdad den 17 juni 2015. Enligt riksdagens

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-03-22. Nya regler för elektroniska pengar

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-03-22. Nya regler för elektroniska pengar 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-03-22 Närvarande: F.d. justitierådet Inger Nyström, f.d. regeringsrådet Lars Wennerström och justitierådet Eskil Nord. Nya regler för elektroniska pengar

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt; SFS 2004:1182 Utkom från trycket den 15 december 2004 utfärdad 2 december 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Nya regler om institut för elektroniska pengar och registrerade utgivare

Nya regler om institut för elektroniska pengar och registrerade utgivare BESLUTSPROMEMORIA Finansinspektionen Datum 2011-11-01 FI Dnr 11-3549 Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Nya regler om

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse; SFS 2013:455 Utkom från trycket den 12 juni 2013 utfärdad den 30 maj 2013. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Kommittédirektiv. Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Dir. 2014:140

Kommittédirektiv. Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Dir. 2014:140 Kommittédirektiv Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Dir. 2014:140 Beslut vid regeringssammanträde den 30 oktober 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag

Läs mer

Ändringar i regler om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

Ändringar i regler om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag 2011-10-27 BESLUTSPROMEMORIA FI Dnr 11-4690 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Ändringar i regler

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Gent Jansson, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm. Beställningsadress: Thomson Fakta AB, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tfn 08-587 671 00, Fax

Läs mer

Anvisningar till blankett Deklaration av gruppbaserad kapitalbas och solvensmarginal

Anvisningar till blankett Deklaration av gruppbaserad kapitalbas och solvensmarginal Remissexemplar 2010-12-14 Bilaga 2 Anvisningar till blankett Deklaration av gruppbaserad kapitalbas och solvensmarginal Samtliga belopp ska anges i tusentals kronor (tkr), utan decimal, och avrundas enligt

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter om ägar- och ledningsprövning; FFFS 2007:22 Utkom från trycket den

Läs mer

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål EIOPA-BoS-12/069 SV Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål 1/7 1. Riktlinjer Inledning 1. Dessa riktlinjer utfärdas i enlighet med artikel 16 i förordningen om Eiopa 1 (Europeiska försäkrings-

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Remissexemplar 2015-08-31 Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Gent Jansson, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm, Tfn 08-787 80 00, Fax 08-24 13 35. Prenumerera via e-post på www.fi.se. ISSN 1102-7460 Finansinspektionens

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Gent Jansson, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm. Beställningsadress: Thomson Fakta AB, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tfn 08-587 671 00, Fax

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om beräkning av ett finans- och försäkringskonglomerats kapitaltäckning I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 20 5 mom. i lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om utgivning av elektroniska pengar; SFS 2002:149 Utkom från trycket den 16 april 2002 utfärdad den 4 april 2002. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. 1 kap.

Läs mer

2 RIKTLINJER FÖR REGLERING AV HUVUDAVSNITT UPPFÖRANDEREGLER

2 RIKTLINJER FÖR REGLERING AV HUVUDAVSNITT UPPFÖRANDEREGLER 1 (5) 2 RIKTLINJER FÖR REGLERING AV HUVUDAVSNITT UPPFÖRANDEREGLER Syfte, bakgrund och rättsgrund I sina uppföranderegler för tillhandahållande av finansiella tjänster har Finansinspektionen som mål att

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter om krav på likviditetstäckningsgrad och rapportering av likvida

Läs mer

Stärkt konsumentskydd på bolånemarknaden. Danijela Pavic (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Stärkt konsumentskydd på bolånemarknaden. Danijela Pavic (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Stärkt konsumentskydd på bolånemarknaden Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 26 maj 2016 Morgan Johansson Danijela Pavic (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2007 Utgiven i Helsingfors den 14 februari 2007 Nr 121 151 INNEHÅLL Nr Sidan 121 Kreditinstitutslag... 378 122 Lag om ändring av lagen om affärsbanker och andra kreditinstitut

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 10/2013

Föreskrifter och anvisningar 10/2013 Föreskrifter och anvisningar 10/2013 Skyldighet att anmäla marknadsmissbruk Dnr FIVA 11/01.00/2013 Utfärdade 10.6.2013 Gäller från 1.7.2013 FINANSINSPEKTIONEN telefon 010 831 51 fax 010 831 5328 fornamn.efternamn@finanssivalvonta.fi

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism; Utkom

Läs mer

Riktlinjer. om villkor för finansiellt stöd inom koncerner enligt artikel 23 i direktiv 2014/59/EU EBA/GL/2015/

Riktlinjer. om villkor för finansiellt stöd inom koncerner enligt artikel 23 i direktiv 2014/59/EU EBA/GL/2015/ RIKTLINJER OM VILLKOR FÖR FINANSIELLT STÖD INOM KONCERNER EBA/GL/2015/17 08.12.2015 Riktlinjer om villkor för finansiellt stöd inom koncerner enligt artikel 23 i direktiv 2014/59/EU EBA:s riktlinjer om

Läs mer

FÖRESKRIFT Nr 306.2 Dnr 44/420/98 1 (5)

FÖRESKRIFT Nr 306.2 Dnr 44/420/98 1 (5) 1 (5) NOTER TILL BOKSLUTET I noter till bokslutet skall redovisas följande: Noter angående upprättandet av bokslutet I noterna skall ingå en beskrivning av redovisningsprinciperna för upprättande av sammanslutningens

Läs mer

Föreskrift om rapportering av avslut i räntebärande värdepapper

Föreskrift om rapportering av avslut i räntebärande värdepapper genom skuggning 1 (5) Till värdepappersföretagen, fondbörserna och kreditinstituten, till utländska kreditinstitut och värdepappersföretag samt övriga marknadsplatser för offentlig handel Föreskrift om

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om elektroniska pengar; SFS 2011:755 Utkom från trycket den 21 juni 2011 utfärdad den 9 juni 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. 1 kap. Tillämpningsområde

Läs mer

Nya regler för finansiella konglomerat och grupper. Eva-Lena Norgren (Finansdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Nya regler för finansiella konglomerat och grupper. Eva-Lena Norgren (Finansdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Nya regler för finansiella konglomerat och grupper Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 11 april 2013 Peter Norman Eva-Lena Norgren (Finansdepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

Katarina Back (Finansdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Katarina Back (Finansdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Gränsöverskridande förvaltning och marknadsföring av alternativa investeringsfonder Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 13 februari 2014 Peter Norman Katarina

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om förvaltare av alternativa investeringsfonder; utfärdad den 19 juni 2013. SFS 2013:561 Utkom från trycket den 28 juni 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande.

Läs mer

TARGET2- Suomen Pankki

TARGET2- Suomen Pankki REGLER OM AUTOMATISK KOLLATERALISERING I TARGET 2-SUOMEN PANKKI Definitioner automatisk kollateralisering: intradagskredit som en nationell centralbank i euroområdet beviljar i centralbankspengar till

Läs mer

Ändringar i regler om rapportering av kvartals- och årsbokslutsuppgifter

Ändringar i regler om rapportering av kvartals- och årsbokslutsuppgifter 2016-05-16 BESLUTSPROMEMORIA FI Dnr 16-3734 Ändringar i regler om rapportering av kvartals- och årsbokslutsuppgifter Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2002 Utgiven i Helsingfors den 18 juni 2002 Nr 482 485 INNEHÅLL Nr Sidan 482 Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden... 3095 483

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554); SFS 2005:918 Utkom från trycket den 9 december 2005 utfärdad den 1 december 2005. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Remissexemplar 2013-10-14 Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter om tillsynskrav för kreditinstitut och

Läs mer

Ombudsanmälan för registrerade betaltjänstleverantörer eller betalningsinstitut

Ombudsanmälan för registrerade betaltjänstleverantörer eller betalningsinstitut Betaltjänster Anmälan av ombud Ombudsanmälan för registrerade betaltjänstleverantörer eller betalningsinstitut Denna anmälningsblankett kan användas vid anmälan av ombud för registrerade betaltjänstleverantörer

Läs mer