Standard 4.1. Organisation av intern kontroll. Föreskrifter och allmänna råd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Standard 4.1. Organisation av intern kontroll. Föreskrifter och allmänna råd"

Transkript

1 Standard 4.1 Organisation av intern kontroll Föreskrifter och allmänna råd

2 Så här läser du standarderna Standarden är en ämnesvis indelad helhet av föreskrifter och råd som förpliktar eller vägleder tillsynsobjekt och andra aktörer på finansmarknaden, anger tillsynsmyndighetens mål för kvalitetsnivå och syn på god praxis samt motiverar regleringen. Datumangivelser i standardens marginal: Utfärdad: Anger när Finansinspektionen fattat beslutet att utfärda texten. Gäller fr.o.m.: Anger när textavsnittet trätt i kraft. Varje stycke i standarden har en egen marginalanteckning: Norm: Hänvisningar till gällande bestämmelser i lag eller förordning. : Föreskrifter som Finansinspektionen enligt lag har rätt att meddela företag under tillsyn och andra finansmarknadsaktörer. Rekommendation: Finansinspektionens riktgivande råd till företag under tillsyn eller andra finansmarknadsaktörer. Tillämpningsråd/-exempel: Praktiska anvisningar eller tillämpningsråd till eller -exempel på norm, bindande föreskrifter och rekommendationer. Hänvisning till Finansinspektionens standard eller en del av en standard. Se exemplet intill. : Redogör för regelverkens mål, syfte och bakgrund. Standarderna finns på Finansinspektionens webbplats

3 dnr 5/790/ (25) INNEHÅLL 1 Tillämpning 5 2 Syfte 8 3 Internationella regelverk 9 4 Rättsgrund 10 5 Centrala principer för intern kontroll Intern kontroll en integrerad del av kompetent ledarskap enligt sunda och försiktiga affärsprinciper Ansvar för organisation och upprätthållande av intern kontroll Inrättande av oberoende funktioner Riskkontrollfunktion Funktion för regelefterlevnad (compliance) Internrevision 16 6 Delområden av den interna kontrollen Ledarskap och kontrollkultur Riskhantering Daglig kontroll och dualitetsprincipen Rapportering och intern information Uppföljning av den interna kontrollen System och säkerhet 20 7 Rapportering till Finansinspektionen 21

4 dnr 5/790/ (25) 8 Definitioner 22 9 Ytterligare information Ändringshistorik 24

5 dnr 5/790/ (25) 1 TILLÄMPNING Utfärdad Gäller fr.o.m (1) Denna standard redogör för de centrala principerna för och organisationen av intern kontroll och riskhantering, som är en integrerad del av intern kontroll. Standarden tillämpas på följande företag under tillsyn enligt 1 kap. 4 i lagen om Finansinspektionen: kreditinstitut och deras holdingföretag värdepappersföretag och deras holdingföretag fondbolag som tillhandahåller investeringstjänster (kapitalförvaltning) holdingföretag i finansiellt inriktade finans- och försäkringskonglomerat centralinstitut enligt lagen om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslagsform (1504/2001) fondbörser och företag som utövar ett bestämmande inflytande över fondbörser på det sätt som avses i 2 kap. 4 i lagen om handel med finansiella instrument (748/2012) Utfärdad Gäller fr.o.m (2) Standarden tillämpas också på moderföretag i finansiellt inriktade finansoch försäkringskonglomerat.

6 dnr 5/790/ (25) Utfärdad Gäller fr.o.m (3) Nedan i standarden används också beteckningen "institut" för alla företag som nämns i styckena 1 och 2. (4) Den interna kontrollen ska täcka alla funktioner i institutet. Intern kontroll ska byggas in i institutets organisationsstruktur och avpassas efter verksamhetens art, omfattning och komplexitet. I koncerner eller i företag med verksamhet i flera länder ska särskild vikt fästas vid den interna kontrollens organisation. (5) Om institutet ingår i en koncern eller företagsgrupp påverkar detta organisationen av verksamheten. Moderbolaget leder och övervakar dotterbolagens verksamhet. Inom koncernen kan funktioner organiseras och utföras centralt. Institut som är dotterbolag ska sörja för att deras kärnuppgifter handläggs på ett behörigt sätt i koncernen och att beslut om dem fattas på ett lämpligt sätt i institutet. (6) Standarden tillämpas på institut och verksamheter av olika typ. Institutet ska beakta verksamhetens art, omfattning och komplexitet och eventuella andra faktorer av betydelse när det beslutar om ett ändamålsenligt och effektivt sätt att uppfylla syftet med standarden i sin egen verksamhet det viktigaste är att styrelsen kan försäkra sig om att internkontrollen är välfungerande. För att institutet endast i tillämpliga delar ska kunna följa de förpliktande föreskrifterna om intern kontroll ska styrelsen fatta ett särskilt beslut om alternativa kontrollmetoder. Instituten ska alltid sörja för att den interna kontrollen är tillfredsställande och avpassad efter riskerna i verksamheten. Utfärdad Gäller fr.o.m (7) Finansinspektionen rekommenderar att även de företag under Finansinspektionens tillsyn inom finanssektorn för vilka denna standard inte är bindande organiserar internkontrollen i enlighet med principerna i denna standard. (8) För styrelsens, verkställande direktörens, internrevisionens och compliancefunktionens uppgifter och hanteringen av dem redogörs närmare i Finansinspektionens standard för finanssektorn 1.3 Intern styrning och organisation av verksamheten. För lämplighetskraven för ledande befattningshavare och befattningshavare med ansvar för centrala verksamhetsområden i institutet inklusive principerna för lämplighetsprövning redogörs i Finansinspektionens standard för finanssektorn 1.4 Lämplighetsprövning (fit & proper). Detaljerade bestämmelser om riskhanteringen finns i standarderna om de enskilda riskkategorierna under huvudavsnitt 4 Kapitaltäckning och riskhantering i Finansinspektionens föreskriftssamling för finanssektorn.

7 dnr 5/790/ (25) Särskilda föreskrifterna och anvisningarna har också getts ut om kapitalutvärdering (standard 4.2) och utläggning av verksamheten (1/2012 Utläggning).

8 dnr 5/790/ (25) 2 SYFTE Utfärdad Gäller fr.o.m (1) Organisationen av den interna kontrollen är av central betydelse för att säkerställa att företagen under Finansinspektionens tillsyn leds med kompetens och enligt sunda och försiktiga affärsprinciper. (2) Syftet med reglerna om intern kontroll är att säkerställa att instituten och företagen i deras finansiella företagsgrupper har en intern kontroll som är tillfredsställande med hänsyn till verksamhetens art, omfattning och komplexitet instituten och företagen i deras finansiella företagsgrupper inte i sin verksamhet tar så stora risker att kapitaltäckningen, likviditeten eller den konsoliderade kapitaltäckningen väsentligt äventyras instituten har interna kontrollrutiner för identifiering, analys och begränsning av riskerna i verksamheten instituten tillämpar adekvata rutiner och förfaranden i sina kundrelationer. (3) Denna standard syftar vidare till att på ett allmänt plan lägga fram de centrala principer som företagen under tillsyn ska tillämpa vid organisationen av den interna kontrollen. Framför allt betonas styrelsens ansvar för att företaget lägger upp och upprätthåller system för intern kontroll.

9 dnr 5/790/ (25) 3 INTERNATIONELLA REGELVERK (1) Denna standard bygger på rekommendationer från Baselkommittén för banktillsyn (Baselkommittén) och Europeiska banktillsynskommittén (CEBS). Baselkommitténs reviderade rekommendation Core Principles for Effective Banking Supervision från oktober 2006 lägger fram de viktigaste principerna för organisation av en tillfredsställande intern kontroll med hänsyn till bankens storlek och verksamhetens omfattning. Till principerna hör tydliga rutiner för fördelning av befogenheter och ansvar segregation av funktioner som gäller åtaganden för bankens räkning, hantering av bankens utgående betalningar och bankens redovisning (dualitetsprincipen) inbördes samordning av dessa funktioner säkring av bankens tillgångar inrättande av ändamålsenliga och oberoende funktioner för att säkerställa att den interna kontrollen är välfungerande och effektiv och att lagar och föreskrifter följs. Utfärdad Gäller fr.o.m (2) I september 1998 gav Baselkommittén ut rekommendationen Framework for Internal Control in Banking Organisations. I den framhålls att kreditinstitutens styrelse, verkställande direktör och andra ledande befattningshavare tillsammans med intern- och externrevisorerna ska fästa större vikt vid den interna kontrollens organisation och fortlöpande se över dess funktion. Kapitel 6 i denna standard bygger huvudsakligen på rekommendationen. (3) Avsnitt 2.1 i CEBS vägledning Guidelines on the Application of the Supervisory Review Process under Pillar 2 (CP03 revised) från januari 2006 ger tillsynsmyndigheterna för utvärderingen riktlinjer om organisation och ledning av verksamheten och organisation av den interna kontrollen. Avsnitt 5.3 i denna standard beaktar principerna om inrättande av oberoende funktioner i avsnitt 2.1 del C i vägledningen.

10 dnr 5/790/ (25) 4 RÄTTSGRUND (1) De nationella reglerna om organisation av intern kontroll bygger på följande EU-direktiv: Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/48/EG om rätten att starta och driva verksamhet i kreditinstitut (32006L0048); EUT L 177, , s Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG om marknader för finansiella instrument och om ändring av rådets direktiv 85/611/EEG och 93/6/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/12/EG samt upphävande av rådets direktiv 93/22/EEG (32004L0039); EUT L 145, , s Kommissionens direktiv 2006/73/EG om genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG vad gäller organisatoriska krav och villkor för verksamheten i värdepappersföretag, och definitioner för tillämpning av det direktivet (32006L0073); EUT L 241, , s Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/49/EG om kapitalkrav för värdepappersföretag och kreditinstitut (32006L0049); EUT L 177, , s Rådets direktiv 85/611/EEG om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) (31985L0611) EGT L 375, , s. 3 18; och Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/107/EG av den 21 januri 2002 om ändring av rådets direktiv 85/611/EEG om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) i syfte att införa regler för förvaltningsbolag och förenklade prospekt (32001L0107); EGT L 41, , s Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/87/EG om extra tillsyn över kreditinstitut, försäkringsföretag och värdepappersföretag i ett finansiellt konglomerat och om

11 dnr 5/790/ (25) ändring av rådets direktiv 73/239/EEG, 79/267/EEG, 92/49/EEG, 92/96/EEG, 93/6/EEG och 93/22/EEG samt Europaparlamentets och rådets direktiv 98/78/EG och 2000/12/EG (32002L0087); EUT L 35, , s (2) Detaljerade föreskrifter om organisationen av intern kontroll ingår i artikel 22 och bilaga V i direktiv 2006/48/EG, som gäller organisationen av intern styrning och intern kontroll som en av förutsättningarna för att starta verksamhet i kreditinstitut. Bilaga V innehåller tekniska kriterier för styrformerna, riskklassificeringen och riskhanteringen. (3) Motsvarande krav gäller för värdepappersföretag enligt artikel 34 i rådets direktiv 2006/49/EG om kapitalkrav för värdepappersföretag och kreditinstitut. Enligt artikeln ska varje värdepappersföretag uppfylla kraven i artikel 22 i direktiv 2006/48/EG. (4) Kraven på tillfredsställande system för intern kontroll, effektiva riktlinjer och förfaranden för riskhantering och inrättande av en oberoende riskhanteringsfunktion i institut som tillhandahåller investeringstjänster ingår i artikel 13 i direktiv 2004/39/EG och artikel 5 9 i direktiv 2006/73/EG. (5) Nationella bestämmelser om intern kontroll inklusive riskhantering, som är en integrerad del av intern kontroll, ingår i 49 1 mom. i kreditinstitutslagen (121/2007, KIL), som innehåller en generalklausul om riskhantering. Motsvarande bestämmelse för finansiella företagsgrupper finns i 74 i kreditinstitutslagen 54 2 mom. i kreditinstitutslagen, som föreskriver att kreditinstitut ska ha principer och rutiner för intern kapitalutvärdering och riskhantering. Motsvarande bestämmelse för finansiella företagsgrupper finns i 78 2 mom. i kreditinstitutslagen 7 och 9 kap. i lagen om investeringstjänster (747/2012) 30 a 1 mom. i lagen om placeringsfonder (48/1999, PlacFL), som innehåller krav på tillräcklig intern kontroll och tillräckliga riskhanteringssystem och 6 5 mom. i PlacFL (kapitalförvaltande fondbolag) 5 i lagen om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslagsform (1504/2001, andelsbankslagen), som innehåller en generalklausul om riskhantering, och 8 3 och 5 mom. om

12 dnr 5/790/ (25) den interna kapitalutvärderingen i sammanslutningen av andelsbanker 16 1 och 2 mom. i lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat (699/2004), som innehåller en generalklausul om riskhantering 2 kap. 17 i lagen om handel med finansiella instrument (748/2012), som innehåller en bestämmelse om organisation av verksamheten, och 2 kap. 44 om krav på att värdepappersförmedlare ska införa principer för identifiering och förebyggande av intressekonflikter (bestämmelser om förebyggande av intressekonflikter finns också i 26 2 mom. i PlacFL). (6) Finansinspektionens befogenheter att meddela tvingande föreskrifter om standardens sakområde grundar sig på följande bestämmelser: 2 5 mom. och 93 1 mom. i kreditinstitutslagen 7 kap. 23 i lagen om investeringstjänster 5 5 mom., 26 3 mom. och 30 a 3 mom. i lagen om placeringsfonder och 6 5 mom. (kapitalförvaltande fondbolag) 5 och 8 5 mom. (intern kapitalutvärdering) i lagen om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslagsform 16 3 mom. i lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat 2 kap. 44 i lagen om handel med finansiella instrument

13 dnr 5/790/ (25) 5 CENTRALA PRINCIPER FÖR INTERN KONTROLL 5.1 Intern kontroll en integrerad del av kompetent ledarskap enligt sunda och försiktiga affärsprinciper (1) Instituten ska ledas professionellt och enligt sunda och försiktiga affärsprinciper. (2) En effektiv och tillförlitlig intern kontroll är en viktig grund för kompetent ledarskap enligt sunda och försiktiga affärsprinciper. (3) Intern kontroll omfattar ekonomisk och övrig kontroll. Internkontrollen i ett företag genomförs av styrelsen och verkställande direktören tillsammans med andra ledande befattningshavare och de anställda. Med intern kontroll avses den del av företagets ledning och verksamhet som syftar till att säkerställa måluppfyllelse ekonomiskt och effektivt utnyttjande av resurser tillfredsställande hantering av riskerna i verksamheten tillförlitlig och riktig ekonomisk och övrig information för ledningen kontroll av regelefterlevnad (compliance) tillräckligt skydd av verksamhet, information, institutets egna tillgångar och kundernas tillgångar tillräckliga och ändamålsenliga manuella och informationstekniska system till stöd för verksamheten.

14 dnr 5/790/ (25) 5.2 Ansvar för organisation och upprätthållande av intern kontroll Norm Tillämpningsråd Tillämpningsråd (4) Styrelsen svarar för institutets förvaltning och en ändamålsenlig organisation av verksamheten 1. (5) Styrelsens och verkställande direktörens ansvarsområden och uppgifter bestäms enligt den tillämpliga associationsrättsliga lagstiftningen och institutets bolagsordning eller stadgar. (6) En ändamålsenlig organisation av verksamheten omfattar också organisation och upprätthållande av en tillfredsställande och välfungerande intern kontroll. (7) Bestämmelserna om styrelsens uppgifter i denna standard tar hänsyn till att institutet också kan ha ett förvaltningsråd. I institut med förvaltningsråd är det viktigt att arbetsfördelningen mellan styrelsen och förvaltningsrådet definieras tydligt. (8) Moderföretagets styrelse ska försäkra sig om att samma principer för intern kontroll tillämpas i moderföretagets alla ägarkontrollerade bolag. Detta påverkar inte det ansvar för organisation av intern kontroll i dotterbolag som tillkommer dotterbolagsstyrelsen. 5.3 Inrättande av oberoende funktioner (9) Företag under tillsyn ska inrätta följande funktioner som är oberoende av den affärsdrivande verksamheten för att säkerställa en effektiv och övergripande intern kontroll av alla verksamhetsområden: riskkontrollfunktion (risk control function) funktion för regelefterlevnad (compliance function) internrevisionsfunktion (internal audit function). (10) Styrelsen ska försäkra sig om att riskkontrollfunktionen, funktionen för regelefterlevnad och internrevisionsfunktionen har tillräckliga och professionella personella resurser med hänsyn till verksamhetens art, omfattning och komplexitet. 1 6 kap. 2 1 mom. i aktiebolagslagen, 5 kap. 6 2 mom. i lagen om andelslag, 52 1 mom. i sparbankslagen.

15 dnr 5/790/ (25) Riskkontrollfunktion (11) För kontrollen av risktagandet ska institutet inrätta en riskkontrollfunktion som är oberoende av den affärsdrivande verksamheten. (12) Genom kontroll av riskerna och riskhanteringen ska riskkontrollfunktionen sörja för att institutet tillämpar de riskhanteringsprinciper och den riskstrategi som styrelsen godkänt. Den ska utforma och administrera riskhanteringsprinciper att fastställas av styrelsen samt planera och ta fram rutiner för kontroll av riskerna och riskhanteringen. Den ska kontrollera att varje risk håller sig inom fastställda gränser och att metoderna för mätning av de respektive riskerna är adekvata och tillförlitliga. Metoderna ska också inbegripa analys av effekterna av extrema situationer (stresstester). (13) Riskkontrollfunktionen ska också se till att den samlade effekten av samtliga större risker i verksamheten på institutets och den finansiella företagsgruppens resultat och kapitalbas rapporteras till styrelsen. (14) Styrelsen ska dessutom åtminstone en gång per år ges en utförlig sammanfattning eller rapport om verksamheten i riskkontrollfunktionen och gjorda observationer. I sammanfattningen eller rapporten ska nämnas vilka åtgärder som har vidtagits för att avhjälpa eventuella brister. (15) Utgående från sammanfattningen eller rapporten bedömer styrelsen hur tillförlitlig och effektiv riskhanteringen är. Tillämpningsråd (16) Det är inte nödvändigt att inrätta en riskkontrollfunktion om institutets verksamhet är av sådan art och omfattning att styrelsen på annat sätt kan försäkra sig om att riskhanteringen är välfungerande och effektiv. (17) Det behövs ett särskilt styrelsebeslut om att en riskkontrollfunktion inte inrättas. Av beslutet ska framgå på viket annat sätt styrelsen då säkrar en välfungerande och effektiv riskhantering. (18) Om institutet inte inrättar en fristående och oberoende riskkontrollfunktion, ska en riskkontrollansvarig utses Funktion för regelefterlevnad (compliance) (19) För att företagen på finansmarknaden ska vara framgångsrika krävs att kunderna och marknaden har förtroende för deras verksamhet. Till detta förtroende bidrar instituten själva genom att noga följa lagstiftning, myndigheternas anvisningar och föreskrifter och marknadens självreglering. Institutets egna interna regler, bindande etiska principer och andra instruktioner ska också följas.

16 dnr 5/790/ (25) Tillämpningsråd (20) Bestämmelser om inrättande av en funktion för regelefterlevnad (compliance) finns i Finansinspektionens standard för finanssektorn 1.3 Intern styrning och organisation av verksamheten Internrevision (21) Internrevisionen är en oberoende och objektiv gransknings- och utvärderingsverksamhet som har till uppgift att kontrollera att internkontrollen är tillräcklig, välfungerande och effektiv. Tillämpningsråd (22) Bestämmelser om internrevisionen finns i Finansinspektionens standard för finanssektorn 1.3 Intern styrning och organisation av verksamheten.

17 dnr 5/790/ (25) 6 DELOMRÅDEN AV DEN INTERNA KONTROLLEN 6.1 Ledarskap och kontrollkultur Norm Tillämpningsråd/-exempel (1) Styrelsen svarar för institutets förvaltning och en ändamålsenlig organisation av verksamheten 2. (2) En välfungerande och effektiv intern kontroll förutsätter att styrelsen, verkställande direktören och andra ledande befattningshavare främjar en företagskultur som ser den interna kontrollen som en naturlig och nödvändig del av företagsverksamheten ser till att personalen är kompetent, lämpad för sina uppgifter, engagerad och klar över den interna kontrollens betydelse och sin egen roll inom den interna kontrollen. (3) Typiska uppgifter för styrelsen ur internkontrollperspektivet är att bära det primära ansvaret för den interna kontrollen och dess funktion fastställa riskhanteringsprinciperna och se till att de innefattar en beslutsordning för nya engagemang och nya produkter försäkra sig om att riskhanteringen är välfungerande och förenlig med lagar, myndighetsföreskrifter och riktlinjer besluta om rapporteringen och övriga rutiner för den interna kontrollen som styrelsen behöver för bevakning av verksamhet, rörelseresultat och risker i verksamheten. 2 6 kap. 2 1 mom. i aktiebolagslagen, 5 kap. 6 2 mom. i lagen om andelslag, 52 1 mom. i sparbankslagen.

18 dnr 5/790/ (25) Norm Tillämpningsråd/-exempel (4) Verkställande direktören sköter bolagets löpande förvaltning enligt styrelsens instruktioner 3. (5) Till verkställande direktörens och andra ledande befattningshavares uppgifter hör bland annat att sörja för att den interna kontrollen genomförs i praktiken ta fram, upprätthålla och dokumentera rutiner för identifiering, analys, mätning, kontroll och begränsning av risker i enlighet med de riskhanteringsprinciper som styrelsen antagit upprätthålla en organisationsstruktur där ansvar, befogenheter och rapporteringsförhållanden fastställts skriftligen på ett tydligt och utförligt sätt inrätta oberoende funktioner för att säkerställa en effektiv och övergripande intern kontroll av alla verksamhetsområden. 6.2 Riskhantering Utfärdad Gäller fr.o.m Utfärdad Gäller fr.o.m Tillämpningsråd (6) Riskhanteringen är en integrerad del av internkontrollen. Riskhanteringen ska se till att större risker identifieras, analyseras, mäts och bevakas som ett led i den dagliga ledningen av affärsverksamheten. (7) Riskhanteringen ska omfatta alla väsentliga risker som hänför sig till institutets verksamhet: interna och externa, mätbara och icke mätbara, risker under institutets kontroll och risker som institutet inte direkt kan påverka utan endast skydda sig emot. För mätbara risker ska mätmetoder fastställas och för icke mätbara risker ska ändamålsenliga analysmetoder tas fram. (8) Institutet ska fortlöpande se över och utveckla riskhanteringsrutinerna för att säkerställa att även alla nya väsentliga men tidigare oidentifierade risker fångas upp av riskhanteringen. (9) Detaljerade bestämmelser om riskhanteringen finns i föreskrifterna och anvisningarna om de enskilda riskkategorierna under Finansinspektionen. 6.3 Daglig kontroll och dualitetsprincipen (10) Internkontrollen ska vara en integrerad del av institutets dagliga rutiner. 3 6 kap mom. i aktiebolagslagen, 5 kap. 6 2 mom. i lagen om andelslag, 56 i sparbankslagen.

19 dnr 5/790/ (25) (11) En välfungerande och effektiv internkontroll innebär att institutet har ett ändamålsenligt internkontrollsystem och fastställda kontrollåtgärder för samtliga verksamhetsnivåer. (12) En välfungerande och effektiv internkontroll innebär för sin del att arbetsuppgifterna har delats upp på olika personer på ett behörigt sätt och att de anställda som representanter för institutet inte handlägger affärstransaktioner som berör dem själva eller närstående och inte kan påverka och/eller inte heller på annat sätt deltar i beslut om sådana transaktioner. Eventuella kritiska uppgiftskombinationer i befattningsbeskrivningen och intressekonflikter har identifierats och om möjligt eliminerats. Tillämpningsråd/-exempel (13) De dagliga kontrollrutinerna omfattar till exempel rapportering till styrelsen, verkställande direktören och andra ledande befattningshavare, ändamålsenliga mätetal för varje affärsområde och -enhet, fysiska kontroller, efterlevnadskontroll av fastställda risklimiter och verksamhetsprinciper/- instruktioner, avvikelserapportering, delegations- och attestordning samt olika kontroll- och avstämningsrutiner. Tillämpningsråd (14) Detaljerade bestämmelser om hantering av intressekonflikter i institut som tillhandahåller investeringstjänster och om den övriga organisationen av verksamheten finns i Finansinspektionens standard för finanssektorn 1.3 Intern styrning och organisation av verksamheten. 6.4 Rapportering och intern information (15) En förutsättning för en välfungerande internkontroll är att styrelsen, verkställande direktören och andra ledande befattningshavare har tillgång till tillräckliga och utförliga uppgifter som underlag för sina beslut: intern information om institutets ekonomi och verksamhet och om efterlevnaden av externa bestämmelser och interna rutiner samt extern information om omvärlden och marknadsutvecklingen. Informationen ska vara tillförlitlig, relevant och aktuell och föreligga i överenskommen form. Rekommendation (16) En effektiv internkontroll förutsätter öppen förmedling av nödvändig information både uppåt och nedåt i organisationen och genom hela organisationen. (17) En väl genomtänkt organisationsstruktur främjar informationsgången uppåt i organisationen så att styrelsen, verkställande direktören och andra ledande befattningshavare får den information de behöver för att sköta sina uppgifter (resultat, risker, avvikelser, iakttagelser om hur den interna kontrollen fungerar osv.). En tillräcklig informationsgång nedåt i

20 dnr 5/790/ (25) organisationen ser till att de anställda blir medvetna om de arbetssätt och rutiner som styrelsen fastställt och som de ska följa och också får annan information som de behöver för sina arbetsuppgifter. (18) Institutets verkställande direktör och andra ledande befattningshavare ska se till att de anställda på alla nivåer i organisationen får den information som de behöver för att kunna sköta sina uppgifter. 6.5 Uppföljning av den interna kontrollen Utfärdad Gäller fr.o.m (19) Den interna kontrollens funktion ska granskas på ett effektivt och mångsidigt sätt i institutet. Den interna kontrollen ska också regelbundet ses över i sin helhet. (20) En effektiv och mångsidig internkontroll förutsätter att observerade brister och förbättringsbehov i internkontrollen dokumenteras och rapporteras till ansvarig chef för korrigering. Rekommendation Utfärdad Gäller fr.o.m (21) Viktiga observationer ska helst rapporteras ända till verkställande direktören och styrelsen. Observationerna och korrigeringsåtgärderna bör också sammanfattas i en utförlig rapport till styrelsen och verkställande direktören för att dessa ska kunna bilda sig en helhetsuppfattning om den interna kontrollens effektiva funktion. 6.6 System och säkerhet Utfärdad Gäller fr.o.m (22) Till grund för den affärsdrivande verksamheten ska institutet ha sådana manuella och informationstekniska system som är tillräckliga och ändamålsenliga med hänsyn till verksamhetens art och omfattning. (23) Institutets verksamhet, databehandling och dataöverföring ska vara tillräckligt säkra och tillgångarna och informationen säkrade i tillräcklig grad. Tillämpningsråd (24) Finansinspektionens standard för finanssektorn 4.4b Hantering av operativa risker innehåller detaljerade bestämmelser och datasystem och datasäkerhet.

21 dnr 5/790/ (25) 7 RAPPORTERING TILL FINANSINSPEKTIONEN Utfärdad Gäller fr.o.m (1) Några regelbundna rapporter om organisationen av den interna kontrollen behöver inte lämnas in till Finansinspektionen. Tillämpningsråd Tillämpningsråd (2) Instituten ska dock regelmässigt i bokslutet lämna uppgifter även om organisationen av den interna kontrollen och riskhanteringen, som är en intregrerad del av internkontrollen. (3) Närmare bestämmelser om de uppgifter som ska redovisas i bokslutet finns i Finansinspektionens förevarande föreskrifter och anvisningar.

22 dnr 5/790/ (25) 8 DEFINITIONER En oberoende funktion deltar inte i verksamhetsstyrningen och svarar inte för rörelseresultatet. Funktionen kan i regel betraktas som oberoende när följande villkor uppfylls: funktionen är organisatoriskt fristående från den verksamhet som den övervakar. Chefen för funktionen är underställd en sådan person som inte är ansvarig för ledningen av den verksamhet som övervakas av funktionen de anställda inom funktionen har inga uppgifter inom den verksamhet som övervakas av funktionen chefen för funktionen rapporterar direkt till styrelsen, verkställande direktören och andra ledande befattningshavare och/eller till revisionskommittén (audit committee) lönerna för de anställda inom funktionen är inte bundna till resultatet för den verksamhet som övervakas av funktionen. Till andra ledande befattningshavare hör också personer som utöver styrelsen och verkställande direktören i praktiken leder institutets verksamhet. Det kan till exempel handla om direktören för ett viktigt affärsområde. De andra ledande befattningshavarna bildar tillsammans med styrelsemedlemmarna och verkställande direktören institutets högsta ledning.

23 dnr 5/790/ (25) 9 YTTERLIGARE INFORMATION Kontaktinformation finns i listan över standardansvariga på Finansinspektionens webbplats. Upplysningar lämnas också av: Institutionstillsyn

24 dnr 5/790/ (25) 10 ÄNDRINGSHISTORIK När denna standard trädde i kraft ( ) upphävdes följande föreskrifter och anvisningar: Föreskrift om riskhantering och övrig intern kontroll i kreditinstitut (108.1). Anvisning om principer för riskhantering och intern kontroll och internrevision i kreditinstitut (108.2) frånsett bestämmelserna om databehandling och intern revision. Närmare bestämmelser om databehandling och internrevision lämnas i kommande standarder. Anvisning om riskhantering och övrig intern kontroll i fondbörser (202.13) frånsett bestämmelserna om databehandling och intern revision. Närmare bestämmelser om databehandling och internrevision lämnas i kommande standarder. Föreskrift om riskhantering och övrig intern kontroll i värdepappersföretag (203.27). Anvisning om principer för riskhantering och intern kontroll och internrevision i kreditinstitut (203,28) frånsett bestämmelserna om databehandling och intern revision. Närmare bestämmelser om databehandling och internrevision lämnas i kommande standarder. Anvisning om riskhantering och övrig intern kontroll i fondbörser (206.4) frånsett bestämmelserna om databehandling och intern revision. Närmare bestämmelser om databehandling och internrevision lämnas i kommande standarder. Avsnitt 5.4 upphävd genom standard 1.6 Utläggning av verksamhet som trädde i kraft den 1 november 2007.

25 dnr 5/790/ (25) Standarden har den 16 december 2008 ändrats enligt följande:, gäller fr.o.m Ändringarna i internationella regelverk och den nationella lagstiftningen har beaktats. Tillämpningsområdet har utvidgats till att omfatta fondbolag, holdingföretag i finansiellt inriktade finans- och försäkringskonglomerat och fondbörser och företag som utövar ett bestämmande inflytande över fondbörser på det sätt som avses i 1 kap. 5 i värdepappersmarknadslagen. Standardens syfte har preciserats. Standardens namn har ändrats från Uppläggning av intern kontroll och riskhantering till Organisation av intern kontroll. Ett nytt avsnitt 5.3 om oberoende funktioner har lagts till i standarden. Avsnitt 5.3 Oberoende riskkontrollfunktion har skrivits om och blivit avsnitt Nya avsnitt Funktion för regelefterlevnad (compliance) och Internrevision har lagts till i standarden. Nya marginaltexter har lagts till. Definitionen på oberoende funktion har skrivits om. Definitionerna på högsta och verkställande ledning har slopats. Definition på andra ledande befattningshavare har lagts till i standarden. Språkdräkten har setts över. Standarden har den 15 december 2011 ändrats enligt följande (ikraft den 1 januari 2012): Tillämpningsområdet omfattar inte längre de fondbolag som inte tillhandahåller investeringstjänster. Standarden har den ändrats enligt följande (ikraft den ): Ändringarna enligt totalreformen av värdepappersmarknadslagen Alla tidigare versioner av standarderna finns samlade på Finansinspektionens webbplats under Regelverk/Föreskriftssamling.

Standard 4.1. Uppläggning av intern kontroll och riskhantering. Föreskrifter och allmänna råd

Standard 4.1. Uppläggning av intern kontroll och riskhantering. Föreskrifter och allmänna råd Standard 4.1 Uppläggning av intern kontroll och riskhantering Föreskrifter och allmänna råd FINANSINSPEKTIONEN 4.1 dnr 5/790/2003 2 (20) INNEHÅLL 1 Tillämpning 4 2 Syfte 6 3 Internationella regelverk 7

Läs mer

Standard RA1.2. Förvärv av bestämmande inflytande i företag utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Föreskrifter och allmänna råd

Standard RA1.2. Förvärv av bestämmande inflytande i företag utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Föreskrifter och allmänna råd Standard RA1.2 Förvärv av bestämmande inflytande i Föreskrifter och allmänna råd FINANSINSPEKTIONEN tills vidare dnr 5/120/2006 2 (2) INNEHÅLL 1 Tillämpning 3 2 Syfte 4 3 Rättsgrund och internationella

Läs mer

Standard RA4.10. Rapportering av exponeringar mot närstående. Föreskrifter och allmänna råd

Standard RA4.10. Rapportering av exponeringar mot närstående. Föreskrifter och allmänna råd Standard RA4.10 Rapportering av exponeringar mot närstående Föreskrifter och allmänna råd FINANSINSPEKTIONEN tills vidare närstående dnr 14/120/2006 2 (2) INNEHÅLL 1 Tillämpning 3 2 Syfte 4 3 Internationella

Läs mer

Användningen av kreditbetyg i riskhantering. Katarina Back (Finansdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Användningen av kreditbetyg i riskhantering. Katarina Back (Finansdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Användningen av kreditbetyg i riskhantering Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 6 februari 2014 Peter Norman Katarina Back (Finansdepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

FÖRESKRIFT OM RISKHANTERING OCH ÖVRIG INTERN KONTROLL I VÄRDEPAPPERSFÖRE- TAG

FÖRESKRIFT OM RISKHANTERING OCH ÖVRIG INTERN KONTROLL I VÄRDEPAPPERSFÖRE- TAG tills vidare 1 (5) Till värdepappersföretagen FÖRESKRIFT OM RISKHANTERING OCH ÖVRIG INTERN KONTROLL I VÄRDEPAPPERSFÖRE- TAG Finansinspektionen meddelar med stöd av 29 2 mom. lagen om värdepappersföretag

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2008:11) om investeringsfonder;

Läs mer

Ekeby Sparbank. Ersättningspolicy

Ekeby Sparbank. Ersättningspolicy Ekeby Sparbank Ersättningspolicy Innehåll Externa regelverk... 2 Interna regelverk... 2 1. Bakgrund och syfte... 2 2. Definitioner... 2 3. Omfattning... 3 4. Organisation och ansvar... 3 4.1 Beslut om

Läs mer

Ersättningspolicy för Rhenman & Partners Asset Management AB

Ersättningspolicy för Rhenman & Partners Asset Management AB Ersättningspolicy för Rhenman & Partners Asset Management AB Denna policy är fastställd av styrelsen för Rhenman & Partners Asset Management AB (Rhenman & Partners) den 15 juni 2015. Policyn ska prövas

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar x/2011

Föreskrifter och anvisningar x/2011 Föreskrifter och anvisningar x/2011 Tillståndsförfarande och riskhantering för Dnr 8/01.00/2011 Utfärdad 31.1.2012 Gäller fr.o.m. 1.3.2012 FINANSINSPEKTIONEN tfn 010 831 51 fax 010 831 5328 förnamn.efternamn@finansinspektionen.fi

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter om hantering av likviditetsrisker för kreditinstitut och värdepappersbolag;

Läs mer

Bankens styrelse har fastställt denna policy vid sammanträde den 14 september 2011.

Bankens styrelse har fastställt denna policy vid sammanträde den 14 september 2011. Ersättningspolicy för Kinda-Ydre Sparbank, nedan benämnd Banken. Bankens styrelse har fastställt denna policy vid sammanträde den 14 september 2011. Inledning. Banken skall ha en ersättningspolicy som

Läs mer

Zmartic Fonder AB ERSÄTTNINGSPOLICY. Fastställd av styrelsen i Zmartic Fonder AB den 28 november 2013.

Zmartic Fonder AB ERSÄTTNINGSPOLICY. Fastställd av styrelsen i Zmartic Fonder AB den 28 november 2013. Zmartic Fonder AB ERSÄTTNINGSPOLICY Fastställd av styrelsen i Zmartic Fonder AB den 28 november 2013. Sida 1 av 9 1 INNEHÅLL 1 Innehåll... 2 2 Definitioner... 3 3 Inledning... 4 4 Policyns målgrupp...

Läs mer

EIOPACP 13/08 SV. Riktlinjer för företagsstyrningssystem

EIOPACP 13/08 SV. Riktlinjer för företagsstyrningssystem EIOPACP 13/08 SV Riktlinjer för företagsstyrningssystem EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Tel. + 49 6995111920; Fax. + 49 6995111919; site: www.eiopa.europa.eu Riktlinjer

Läs mer

Nya kapitaltäckningsregler. Del 2

Nya kapitaltäckningsregler. Del 2 Regeringens proposition 2006/07:5 Prop. 2006/07:5 Nya kapitaltäckningsregler Del 2 Innehållsförteckning Prop. 2006/07:5 Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4 Bilaga 5 Bilaga 6 Bilaga 7 Lagförslagen i promemorian

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 14 augusti 2014 610/2014 Kreditinstitutslag Utfärdad i Helsingfors den 8 augusti 2014 I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: AVDELNING I RÄTT

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Gent Jansson, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm. Beställningsadress: Thomson Fakta AB, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tfn 08-587 671 00, Fax

Läs mer

Stärkt konsumentskydd på bolånemarknaden. Danijela Pavic (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Stärkt konsumentskydd på bolånemarknaden. Danijela Pavic (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Stärkt konsumentskydd på bolånemarknaden Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 26 maj 2016 Morgan Johansson Danijela Pavic (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

Kraven på återhämtningsplaner enligt krishanteringsdirektivet

Kraven på återhämtningsplaner enligt krishanteringsdirektivet Kraven på återhämtningsplaner enligt krishanteringsdirektivet 1 Inledning I denna artikel presenteras de kommande kraven på återhämtningsplaner som i samband med införlivandet av krishanteringsdirektivet

Läs mer

Finansdepartementet FI Dnr 13-754 Registrator (Anges alltid vid svar) 103 33 Stockholm

Finansdepartementet FI Dnr 13-754 Registrator (Anges alltid vid svar) 103 33 Stockholm 2013-03-08 REMISSVAR Finansdepartementet FI Dnr 13-754 Registrator (Anges alltid vid svar) 103 33 Stockholm Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8

Läs mer

KOMMISSIONENS BESLUT. av den 28.9.2010

KOMMISSIONENS BESLUT. av den 28.9.2010 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 28.9.2010 K(2010) 6418 slutlig KOMMISSIONENS BESLUT av den 28.9.2010 om erkännande av att Japans rättsliga och tillsynsmässiga ramar motsvarar kraven i Europaparlamentets

Läs mer

Riktlinjer. om processer för produktgodkännande i fråga om bankprodukter för konsumenter EBA/GL/2015/18 22/03/3016

Riktlinjer. om processer för produktgodkännande i fråga om bankprodukter för konsumenter EBA/GL/2015/18 22/03/3016 EBA/GL/2015/18 22/03/3016 Riktlinjer om processer för produktgodkännande i fråga om bankprodukter för konsumenter 1 Riktlinjer om processer för produktgodkännande i fråga om bankprodukter för konsumenter

Läs mer

Standard 4.3c. Kapitalkrav för kreditrisker enligt schablonmetoden. Föreskrifter och allmänna råd

Standard 4.3c. Kapitalkrav för kreditrisker enligt schablonmetoden. Föreskrifter och allmänna råd Standard 4.3c Kapitalkrav för kreditrisker enligt schablonmetoden Föreskrifter och allmänna råd FINANSINSPEKTIONEN 4 Kapitaltäckning och riskhantering tills vidare enligt schablonmetoden dnr 12/120/2006

Läs mer

Ersättningspolicy. avseende Pacific Fonder AB

Ersättningspolicy. avseende Pacific Fonder AB Ersättningspolicy avseende Pacific Fonder AB Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 1.1 Allmänt... 2 1.2 Relevanta externa regelverk... 2 1.3 Riskanalys... 2 2 Definitioner m.m.... 2 3 Riktlinjer för ersättningar...

Läs mer

Ersättningspolicy. Riskanalys avseende rörliga ersättningar

Ersättningspolicy. Riskanalys avseende rörliga ersättningar Med bilaga Riskanalys avseende rörliga ersättningar Fastställd av sparbankens styrelse 2014-03-19 1 Inledning. Banken skall ha en ersättningspolicy som styr hur ersättningar till anställda skall fastställas,

Läs mer

Definitioner av termer och beteckningar i denna policy återfinns i Finansinspektionens föreskrifter om ersättningssystem i kreditinstitut.

Definitioner av termer och beteckningar i denna policy återfinns i Finansinspektionens föreskrifter om ersättningssystem i kreditinstitut. Ersättningspolicy Fastställd av styrelsen 2015-10-22 Ersätter tidigare: 2015-09-01 Senast faktaändrad: 2015-10-22 Dokumentägare: VD Fastställelse och revision: Årligen Tillämpliga regelverk: Externt regelverk

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 27 mars 2015 305/2015 Lag om ändring av lagen om utländska försäkringsbolag Utfärdad i Helsingfors den 20 mars 2015 I enlighet med riksdagens beslut

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2004:46) om investeringsfonder; SFS 2011:882 Utkom från trycket den 30 juni 2011 utfärdad den 22 juni 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i revisorslagen (2001:883); SFS 2016:430 Utkom från trycket den 31 maj 2016 utfärdad den 19 maj 2016. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga om revisorslagen

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2007 Utgiven i Helsingfors den 14 februari 2007 Nr 121 151 INNEHÅLL Nr Sidan 121 Kreditinstitutslag... 378 122 Lag om ändring av lagen om affärsbanker och andra kreditinstitut

Läs mer

Upplysningar om ersättningar och förmåner till ledande befattningshavare 2007-11-01

Upplysningar om ersättningar och förmåner till ledande befattningshavare 2007-11-01 Upplysningar om ersättningar och förmåner till ledande befattningshavare 2007-11-01 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 1. BAKGRUND 3 1.1 Bakgrund till föreslagna ändringar 3 1.2 Nya lagregler 3 1.3 Nuvarande regler

Läs mer

F Ö R E R S Ä T T N I N G S S Y S T E M

F Ö R E R S Ä T T N I N G S S Y S T E M INTERNA RIKTLINJER F Ö R E R S Ä T T N I N G S S Y S T E M INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning... 1 2. Definitioner... 1 3. Identifiering av personalkategorier hos Bolaget... 2 4. Omfattning... 2 5. Balans

Läs mer

Riktlinjer Riktlinjer för bedömning av kunskap och kompetens

Riktlinjer Riktlinjer för bedömning av kunskap och kompetens Riktlinjer Riktlinjer för bedömning av kunskap och kompetens 22/03/2016 ESMA/2015/1886 SV Innehållsförteckning I. Tillämpningsområde... 3 II. Hänvisningar, förkortningar och definitioner... 3 III. Syfte...

Läs mer

Ersättningspolicy. Ramverksversion 720.002. Fastställd av styrelsen 2015-03-02

Ersättningspolicy. Ramverksversion 720.002. Fastställd av styrelsen 2015-03-02 Ersättningspolicy Ramverksversion 720.002 Fastställd av styrelsen 2015-03-02 Datum för fastställelse UTKAST Sidan 2 Innehåll Externa regelverk... 3 Interna regelverk... 3 1. Syfte... 3 2. Mål... 3 3. Organisation

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 15 december 2014 1046/2014 Lag om ändring av lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag Utfärdad i Helsingfors den 12 december 2014 I enlighet med riksdagens

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning I DEL: ALLMÄNNA PRINCIPER, BOLAGSBILDNING, AKTIER OCH GARANTIANDELAR... 1 1 ETT FÖRSÄKRINGSFÖRETAGS ANKNYTANDE VERKSAMHET (UPPHÄVTS)... 1 2 BEDRIVANDE AV DIREKTFÖRSÄKRINGSRÖRELSE

Läs mer

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2015 BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT TF Bank AB (publ) (organisationsnr 556158-1041) BOLAGSSTYRNING INOM TF BANK Denna bolagsstyrningsrapport beskriver de allmänna och övergripande principerna

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut;

Läs mer

Revisorer och revision. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Revisorer och revision. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Revisorer och revision Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 3 mars 2016. Morgan Johansson Jacob Aspegren (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Läs mer

Ersättningspolicy. Adrigo Asset Management AB. Senast fastställd 2015-04-15 Fastställs

Ersättningspolicy. Adrigo Asset Management AB. Senast fastställd 2015-04-15 Fastställs Ersättningspolicy Adrigo Asset Management AB Fastställd av Styrelsen Senast fastställd 2015-04-15 Fastställs Årligen eller vid behov Tillämpningsområde Alla anställda på Adrigo Asset Management AB Informationstyp

Läs mer

En ny reglering av värdepappersmarknaden 2006-03-03

En ny reglering av värdepappersmarknaden 2006-03-03 En ny reglering av värdepappersmarknaden 2006-03-03 INNEHÅLL MIFID 2 Bakgrund 2 Tidsplanen för MiFID 2 Finansinspektionens arbete med MiFID 3 Värdepappersföretagens arbete med MiFID 3 NYA TILLSTÅNDSPLIKTIGA

Läs mer

Instruktion för riskhantering

Instruktion för riskhantering Instruktion för riskhantering Fastställd av Styrelsen Datum 5 mars 2013 Senast fastställd 5 mars 2013 Fastställs Årligen eller vid behov Tillämpningsområde Alla anställda i Crescit Distribution Tillgänglig

Läs mer

Enligt 8 i lagen om Finansinspektionen (878/2008) ska bankfullmäktige fastställa Finansinspektionens arbetsordning.

Enligt 8 i lagen om Finansinspektionen (878/2008) ska bankfullmäktige fastställa Finansinspektionens arbetsordning. Arbetsordning för Finansinspektionen Inledning Enligt 8 i lagen om Finansinspektionen (878/2008) ska bankfullmäktige fastställa Finansinspektionens arbetsordning. Bankfullmäktige ska 1) övervaka den allmänna

Läs mer

Med ersättning avses fast ersättning och rörlig ersättning enligt vad som närmare framgår i punkt 3 och 4.

Med ersättning avses fast ersättning och rörlig ersättning enligt vad som närmare framgår i punkt 3 och 4. Styrelsens instruktion om principer för ersättning till personal och ledning Godkänd av Aktia Bank Abp:s styrelse 18.3.2016 Ansvarig för uppdatering: HR INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SYFTE OCH CENTRALA PRINCIPER

Läs mer

Standard RA6.1. Verksamhet som bedrivs av betalningsinstitut och personer som utan auktorisation tillhandahåller betaltjänster

Standard RA6.1. Verksamhet som bedrivs av betalningsinstitut och personer som utan auktorisation tillhandahåller betaltjänster Standard RA6.1 Verksamhet som bedrivs av betalningsinstitut och personer som utan auktorisation tillhandahåller betaltjänster Föreskrifter och allmänna råd Så här läser du standarderna Standarden är en

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 4/2014

Föreskrifter och anvisningar 4/2014 Föreskrifter och anvisningar 4/2014 Förvaltare av alternativa investeringsfonder Dnr FIVA 6/01.00/2014 Datum 1.7.2014 Gäller fr.o.m. 22.7.2014 FINANSINSPEKTIONEN telefon 010 831 51 fax 010 831 53 28 fornamn.efternamn@finanssivalvonta.fi

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om särskild tillsyn och kapitalbuffertar; SFS 2014:993 Utkom från trycket den 8 juli 2014 utfärdad den 26 juni 2014. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

Compliancefunktionen och de nya regelverken från FI om intern styrning och kontroll. Lina Rollby Claesson, Compliance Forum

Compliancefunktionen och de nya regelverken från FI om intern styrning och kontroll. Lina Rollby Claesson, Compliance Forum Compliancefunktionen och de nya regelverken från FI om intern styrning och kontroll Lina Rollby Claesson, Compliance Forum Vem är jag och varför dessa frågor? Styrelseledamot i CF sedan start Växelvis

Läs mer

REMISSYNPUNKTER PÅ BOLAGSSTYRNINGSFRÅGOR I EU- KOMMISSIONENS FÖRSLAG TILL MIFID II

REMISSYNPUNKTER PÅ BOLAGSSTYRNINGSFRÅGOR I EU- KOMMISSIONENS FÖRSLAG TILL MIFID II Finansdepartementet Finansmarknadsavdelningen Henrik Lennefeldt 103 33 Stockholm registrator@finance.ministry.se Fi2011/4467 REMISSYNPUNKTER PÅ BOLAGSSTYRNINGSFRÅGOR I EU- KOMMISSIONENS FÖRSLAG TILL MIFID

Läs mer

Värdering av onoterade innehav i fonder en vägledning

Värdering av onoterade innehav i fonder en vägledning PROMEMORIA Datum 2008-11-26 Författare Oskar Ode Värdering av onoterade innehav i fonder en vägledning Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8

Läs mer

Policy för ersättningar

Policy för ersättningar 18. Policy för ersättningar Placerum Kapitalförvaltning Regelbok 2016 Sid. 2 (7) Policy för ersättningar Dessa riktlinjer fastställdes av styrelsen för Placerum Kapitalförvaltning AB (Bolaget) den 7 december

Läs mer

FÖRESKRIFT OM RAPPORTERING AV STORA EXPONERINGAR OCH KONSOLIDERADE STORA EXPONERINGAR

FÖRESKRIFT OM RAPPORTERING AV STORA EXPONERINGAR OCH KONSOLIDERADE STORA EXPONERINGAR tills vidare 1 (17) Till kreditinstituten Till holdingsammanslutningarna FÖRESKRIFT OM RAPPORTERING AV STORA EXPONERINGAR OCH KONSOLIDERADE STORA EXPONERINGAR Finansinspektionen meddelar med stöd av 4

Läs mer

Anvisning om riskhantering och internrevision i värdepapperscentraler

Anvisning om riskhantering och internrevision i värdepapperscentraler tills vidare 1 (11) Till värdepapperscentralerna Anvisning om riskhantering och internrevision i värdepapperscentraler Finansinspektionen meddelar med stöd av 4 2 punkten lagen om finansinspektionen följande

Läs mer

FÖRESKRIFT OM KONSOLIDERAT BOKSLUT FÖR SAMMANSLUTNINGEN AV ANDELSBANKER

FÖRESKRIFT OM KONSOLIDERAT BOKSLUT FÖR SAMMANSLUTNINGEN AV ANDELSBANKER tills vidare 1 (8) Till det centralinstitut som avses i andelsbankslagen FÖRESKRIFT OM KONSOLIDERAT BOKSLUT FÖR SAMMANSLUTNINGEN AV ANDELSBANKER Finansinspektionen meddelar med stöd av 7 m 2 mom. andelsbankslagen

Läs mer

Standard 2.1. Uppföranderegler för tillhandahållande av finansiella tjänster. Föreskrifter och allmänna råd

Standard 2.1. Uppföranderegler för tillhandahållande av finansiella tjänster. Föreskrifter och allmänna råd Standard 2.1 Uppföranderegler för tillhandahållande av Föreskrifter och allmänna råd Så här läser du standarderna Standarderna är en samling föreskrifter och allmänna råd som är bindande eller riktgivande

Läs mer

Solvens II ur ett IR-perspektiv

Solvens II ur ett IR-perspektiv Solvens II ur ett IR-perspektiv Internrevisionsdagarna 1 september 2011 Spår 6 Göran Engquist Anna Arrehed Bjurefeldt Agenda Solvens II ur ett IR-perspektiv Inledning och introduktion Tidslinje och status

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-10-28. Genomförande av tredje penningtvättsdirektivet

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-10-28. Genomförande av tredje penningtvättsdirektivet LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-10-28 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson, f.d. regeringsrådet Leif Lindstam och justitierådet Lars Dahllöf. Genomförande av tredje penningtvättsdirektivet

Läs mer

Gemensamma ägardirektiv för bolag ägda av Lysekils kommun Dnr: LKS 2014-477, antagen av kommunfullmäktige 2014-11-27, 24

Gemensamma ägardirektiv för bolag ägda av Lysekils kommun Dnr: LKS 2014-477, antagen av kommunfullmäktige 2014-11-27, 24 Gemensamma ägardirektiv för bolag ägda av Lysekils kommun Dnr: LKS 2014-477, antagen av kommunfullmäktige 2014-11-27, 24 1. Inledning - ägaridé Kommunen äger bolag och driver bolagsverksamhet för att förverkliga

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 12/2013

Föreskrifter och anvisningar 12/2013 Föreskrifter och anvisningar 12/2013 Transaktionsrapportering Dnr FIVA 13/01.00/2013 Utfärdade 10.6.2013 Gäller från 1.7.2013 FINANSINSPEKTIONEN telefon 010 831 51 fax 010 831 5328 fornamn.efternamn@finanssivalvonta.fi

Läs mer

RISKANALYS AV SVENSKA LÄRARFONDERS ERSÄTTNINGSSYSTEM OCH ERSÄTTNINGSINSTRUKTION

RISKANALYS AV SVENSKA LÄRARFONDERS ERSÄTTNINGSSYSTEM OCH ERSÄTTNINGSINSTRUKTION RISKANALYS AV SVENSKA LÄRARFONDERS ERSÄTTNINGSSYSTEM OCH ERSÄTTNINGSINSTRUKTION Inledning Finansinspektionen har utfärdat allmänna råd om ersättningspolicy i försäkringsföretag, fondbolag, börser, clearinginstruktioner

Läs mer

2016-02-05 BESLUTSPROMEMORIA. FI Dnr 14 13970. Sammanfattning

2016-02-05 BESLUTSPROMEMORIA. FI Dnr 14 13970. Sammanfattning 2016-02-05 BESLUTSPROMEMORIA FI Dnr 14 13970 Ändringar i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd med anledning av en ny förordning om förbättrad värdepappersavveckling och om värdepapperscentraler

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut;

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i naturgaslagen (2005:403); SFS 2012:336 Utkom från trycket den 11 juni 2012 utfärdad den 31 maj 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga om naturgaslagen

Läs mer

Riktlinjer. om olika scenarier som ska användas i återhämtningsplaner EBA/GL/2014/06. 18 juli 2014

Riktlinjer. om olika scenarier som ska användas i återhämtningsplaner EBA/GL/2014/06. 18 juli 2014 EBA/GL/2014/06 18 juli 2014 Riktlinjer om olika scenarier som ska användas i återhämtningsplaner 1 EBA:s riktlinjer om olika scenarier som ska användas i återhämtningsplaner Riktlinjernas status 1. Detta

Läs mer

FFFS 2009:11 2010-03-26. Remissbemötanden och författningskommentarer

FFFS 2009:11 2010-03-26. Remissbemötanden och författningskommentarer FFFS 2009:11 2010-03-26 Remissbemötanden och författningskommentarer INNEHÅLL INLEDNING 3 FÖRSLAG, REMISSVAR OCH VÅRA BEMÖTANDEN 3 Bakgrund och sammanfattning 3 1. Värdering av finansiella instrument 4

Läs mer

Arbetsordning för Finansinspektionen

Arbetsordning för Finansinspektionen I N T E R N T R E G E L V E R K Gäller från: 2015-05-18 FI Dnr 15-6817 Dokumentägare: Chefsjuristen (Anges alltid vid svar) Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787

Läs mer

Alternativa Investeringsfonder

Alternativa Investeringsfonder Alternativa Investeringsfonder ett underlag för beslutsfattare i investeringsfonder Inledning Sedan lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF) trädde i kraft står betydligt

Läs mer

EBA:s riktlinjer. för jämförelse av ersättningar EBA/GL/2012/4

EBA:s riktlinjer. för jämförelse av ersättningar EBA/GL/2012/4 EBA:s riktlinjer för jämförelse av ersättningar EBA/GL/2012/4 London den 27 juli 2012 Innehåll I. Sammanfattning...3 II. Bakgrund och motiv...4 III. EBA:s riktlinjer för jämförelse av ersättningar (EBA/GL/2012/4)...6

Läs mer

III. REGLER FÖR BOLAGSSTYRNING

III. REGLER FÖR BOLAGSSTYRNING III. REGLER FÖR BOLAGSSTYRNING 1 Bolagsstämma Aktieägarnas inflytande i bolaget utövas vid bolagsstämma, som är bolagets högsta beslutande organ. Bolagsstämma ska förberedas och genomföras på ett sådant

Läs mer

Standard 4.4b. Hantering av operativa risker. Föreskrifter och allmänna råd

Standard 4.4b. Hantering av operativa risker. Föreskrifter och allmänna råd Standard 4.4b Hantering av operativa risker Föreskrifter och allmänna råd FINANSINSPEKTIONEN dnr 3/120/2004 2 (37) INNEHÅLL 1 Tillämpning 4 2 Syfte 6 3 Internationella regelverk 7 4 Rättsgrund 8 5 Hantering

Läs mer

ANVISNING OM PRINCIPER FÖR RISKHANTERING OCH INTERN KONTROLL OCH OM INTERNREVISION I KREDITINSTITUT. Innehåll Sida

ANVISNING OM PRINCIPER FÖR RISKHANTERING OCH INTERN KONTROLL OCH OM INTERNREVISION I KREDITINSTITUT. Innehåll Sida tills vidare 1 (9) Kreditinstitutens holdingsammanslutningar Kreditinstituten ANVISNING OM PRINCIPER FÖR RISKHANTERING OCH INTERN KONTROLL OCH OM INTERNREVISION I KREDITINSTITUT Finansinspektionen meddelar

Läs mer

BOLAGSPOLICY FÖR REGION SKÅNES HEL- OCH DELÄGDA AKTIEBOLAG

BOLAGSPOLICY FÖR REGION SKÅNES HEL- OCH DELÄGDA AKTIEBOLAG BOLAGSPOLICY FÖR REGION SKÅNES HEL- OCH DELÄGDA AKTIEBOLAG 1 Syfte och bakgrund Kommunallagen ställer krav på inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet inkluderande sådan verksamhet som bedrivs

Läs mer

RP 25/2008 rd. lämna ut beskattningsuppgifter och identifieringsuppgifter

RP 25/2008 rd. lämna ut beskattningsuppgifter och identifieringsuppgifter RP 25/2008 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism samt om ändring av vissa lagar som har samband med

Läs mer

Ändringar i regler om rapportering av kvartals- och årsbokslutsuppgifter

Ändringar i regler om rapportering av kvartals- och årsbokslutsuppgifter 2016-03-01 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 15-2751 Ändringar i regler om rapportering av kvartals- och årsbokslutsuppgifter Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax

Läs mer

Interna affärer i livbolagen

Interna affärer i livbolagen RAPPORT DEN 21 dec 2005 DNR 05-8214-601 2005 : 12 Interna affärer i livbolagen en uppföljande granskning Interna affärer i livbolagen en uppföljande granskning R a p p O R T 2 0 0 5 : 1 2 INNEHÅLL SAMMANFATTNING

Läs mer

Delbetänkandet UCITS V En uppdaterad fondlagstiftning (SOU 2015:62)

Delbetänkandet UCITS V En uppdaterad fondlagstiftning (SOU 2015:62) 1(7) Finansdepartementet Finansmarknadsavdelningen 103 33 Stockholm Lena Orpana 0704819107 lena.orpana@tco.se Delbetänkandet UCITS V En uppdaterad fondlagstiftning (SOU 2015:62) Yttrande TCO har beretts

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar; SFS 2007:570 Utkom från trycket den 27 juni 2007 utfärdad den 14 juni 2007. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

ÅRLIG INFORMATION OM KAPITALTÄCKNING, RISKHANTERING OCH ERSÄTTNINGSSYSTEM I DNB ASSET MANAGEMENT AB 31 DECEMBER 2014

ÅRLIG INFORMATION OM KAPITALTÄCKNING, RISKHANTERING OCH ERSÄTTNINGSSYSTEM I DNB ASSET MANAGEMENT AB 31 DECEMBER 2014 DNB ASSET MANAGEMENT AB Org.nr. 556387-6159 ÅRLIG INFORMATION OM KAPITALTÄCKNING, RISKHANTERING OCH ERSÄTTNINGSSYSTEM I DNB ASSET MANAGEMENT AB 31 DECEMBER 2014 Beräkningarna baseras på Europaparlamentets

Läs mer

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT ÖVERSIKT OCH PRINCIPER FÖR BOLAGSSTYRNING Guidelines aktieägare är de som ytterst fattar beslut om bolagets ledning. På årsstämman utser aktieägarna styrelsen, styrelsens ordförande och revisorer. Styrelsen

Läs mer

Styrelsens ansvar enligt Solvens 2

Styrelsens ansvar enligt Solvens 2 Styrelsens ansvar enligt Solvens 2 Ana Maria Matei, finansinspektör anamaria.matei@fi.se 2011-05-10 Solvens 2-visionen Ny EU-lagstiftning med fokus på riskbaserat kapitalkrav och risk management för försäkringsbolag

Läs mer

Regeringens proposition 2002/03:150

Regeringens proposition 2002/03:150 Regeringens proposition 2002/03:150 En ny lag om investeringsfonder Prop. 2002/03:150 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 4 september Göran Persson Gunnar Lund (Finansdepartementet)

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR AB TIMRÅBO Organisationsnummer 556109-9572

ÄGARDIREKTIV FÖR AB TIMRÅBO Organisationsnummer 556109-9572 FÖRFATTNINGSSAMLING Nr R 15 a 1 (6) ÄGARDIREKTIV FÖR AB TIMRÅBO Organisationsnummer 556109-9572 Fastställda av kommunfullmäktige 2011-06-13, 70 Reviderad av kommunfullmäktige 2015-06-15, 88 1. Bolaget

Läs mer

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE Europaparlamentet 2014 2019 Utskottet för ekonomi och valutafrågor 28.7.2015 2014/0091(COD) ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om verksamhet i och tillsyn

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-04-30. Nya regler för finansiella konglomerat och grupper

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-04-30. Nya regler för finansiella konglomerat och grupper 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-04-30 Närvarande: F.d. justitieråden Susanne Billum och Dag Victor samt justitierådet Annika Brickman. Nya regler för finansiella konglomerat och grupper

Läs mer

Bolagspolicy. Ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag. Antagen av kommunfullmäktige den 28 januari 2016, 1

Bolagspolicy. Ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag. Antagen av kommunfullmäktige den 28 januari 2016, 1 Bolagspolicy Ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag Antagen av kommunfullmäktige den 28 januari 2016, 1 Innehåll 1 Inledning 5 2 Ägarroll 6 2.1 Kommunfullmäktige... 6 2.2 Kommunstyrelsen... 6 3

Läs mer

Riktlinjer och Instruktion för klagomålshantering

Riktlinjer och Instruktion för klagomålshantering Instruktion för klagomålshantering Fastställd av styrelsen för Länsförsäkringar Fondförvaltning 2015-06-02 1(8) Innehåll 1 INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund och syfte... 3 1.2 Omfattning och ikraftträdande...

Läs mer

JC 2014 43 27 May 2014. Joint Committee Riktlinjer för hantering av klagomål inom värdepapperssektorn (Esma) och banksektorn (EBA)

JC 2014 43 27 May 2014. Joint Committee Riktlinjer för hantering av klagomål inom värdepapperssektorn (Esma) och banksektorn (EBA) JC 2014 43 27 May 2014 Joint Committee Riktlinjer för hantering av klagomål inom värdepapperssektorn (Esma) och banksektorn (EBA) 1 Innehåll Riktlinjer för hantering av klagomål inom värdepapperssektorn

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 28/2004 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 28/2004 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 28/2004 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Inledning Den 1 januari 2005 träder ändringar i lagen (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt

Läs mer

Företagspolicy för Vetlanda kommun

Företagspolicy för Vetlanda kommun Dokumenttyp Policy Beslutad av (datum och ) Kommunfullmäktige (2007-04-25 32) Giltig fr.o.m. 2007-04-25 Dokumentansvarig VD, Vetlanda Stadshus AB Gäller för Alla kommunala bolag Senast reviderad 2007-04-25

Läs mer

Pandium Capital AB RIKTLINJER FÖR INTERNREVISION

Pandium Capital AB RIKTLINJER FÖR INTERNREVISION Pandium Capital AB RIKTLINJER FÖR INTERNREVISION Dessa riktlinjer har fastställts av styrelsen för Pandium Capital AB vid styrelsemöte den 30 september 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 1 2 ORGANISATION

Läs mer

Promemoria 2011-09-28

Promemoria 2011-09-28 Promemoria 2011-09-28 Tredje inremarknadspaketet för el och naturgas vissa genomförandeåtgärder Promemorians huvudsakliga innehåll I promemorian, som har upprättats inom Näringsdepartementet, föreslås

Läs mer

Förslag till nya regler om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut

Förslag till nya regler om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut 2013-06-25 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 11-5610 Förslag till nya regler om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787

Läs mer

Rapport avseende granskning av koncernstyrningen. Habo Kommun

Rapport avseende granskning av koncernstyrningen. Habo Kommun Rapport avseende granskning av koncernstyrningen. Habo Kommun november 2012 Innehåll Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 1.2 Revisionsfråga... 2 1.2.1 Avgränsning... 2 1.3 Metod... 2 2. Utgångspunkter

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningen utgår från svensk lagstiftning och Regelverk för emittenter utfärdat av Nasdaq Stockholm, inklusive Svensk kod för bolagsstyrning (Koden). Koden bygger på principen

Läs mer

Varning och straffavgift

Varning och straffavgift 2012-12-10 B E S L U T Sparbanken Gotland FI Dnr 12-3181 Att. styrelsens ordförande Delgivning nr 1 Eskelhem Prästgården 167 622 70 GOTLANDS TOFTA Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Bolagspolicy för Vara kommun

Bolagspolicy för Vara kommun Bolagspolicy för Vara kommun Antagen av kommunfullmäktige XXXX-XX-XX XX 1. Bakgrund och omfattning Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 5/VI/2008 K(2008) 2274 slutlig KOMMISSIONENS REKOMMENDATION av den 5/VI/2008 om begränsning av det civilrättsliga ansvaret för lagstadgade revisorer och

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-02-27. Informationskrav i noterade företag, m.m.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-02-27. Informationskrav i noterade företag, m.m. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-02-27 Närvarande: f.d. justitierådet Lars K Beckman, justitierådet Leif Thorsson och regeringsrådet Lars Wennerström. Informationskrav i noterade företag,

Läs mer

Riktlinjer för intern styrning och kontroll

Riktlinjer för intern styrning och kontroll 1(10) Riktlinjer för intern styrning och kontroll 2(10) 1. Syfte Dessa riktlinjer syftar till att övergripande beskriva hur AP7 arbetar med frågor som rör intern styrning och kontroll. Riktlinjerna avser

Läs mer

Promemoria. Några frågor med anledning av ändringar i kapitaldirektivet. Sammanfattning

Promemoria. Några frågor med anledning av ändringar i kapitaldirektivet. Sammanfattning Promemoria Några frågor med anledning av ändringar i kapitaldirektivet Sammanfattning Rådets direktiv 77/91/EEG när det gäller att bilda ett aktiebolag samt att bevara och ändra dettas kapital (kapitaldirektivet)

Läs mer

Ändringar i fusionsoch delningsdirektiven

Ändringar i fusionsoch delningsdirektiven Ds 2010:32 Ändringar i fusionsoch delningsdirektiven förslag till genomförandeåtgärder Justitiedepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes

Läs mer