Standard 4.1. Uppläggning av intern kontroll och riskhantering. Föreskrifter och allmänna råd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Standard 4.1. Uppläggning av intern kontroll och riskhantering. Föreskrifter och allmänna råd"

Transkript

1 Standard 4.1 Uppläggning av intern kontroll och riskhantering Föreskrifter och allmänna råd

2 FINANSINSPEKTIONEN 4.1 dnr 5/790/ (20) INNEHÅLL 1 Tillämpning 4 2 Syfte 6 3 Internationella regelverk 7 4 Rättsgrund 8 5 Centrala principer för intern kontroll Definition av begreppet intern kontroll Högsta ledningens ansvar för uppläggning av intern kontroll Oberoende riskkontrollfunktion Utläggning av verksamhet och anlitande av ombud 11 6 Delområden av den interna kontrollen Ledarskap och kontrollkultur Riskhantering Daglig kontroll och dualitetsprincipen Rapportering och intern information Uppföljning och granskning av den interna kontrollen System och säkerhet 16 7 Rapportering till Finansinspektionen 17 8 Definitioner 18 9 Ytterligare information 19

3 FINANSINSPEKTIONEN 4.1 dnr 5/790/ (20) 10 Upphävda anvisningar och föreskrifter 20

4 FINANSINSPEKTIONEN 4.1 dnr 5/790/ (20) 1 TILLÄMPNING (1) Denna standard redogör för de centrala principerna för intern kontroll och riskhantering och för den interna kontrollens och riskhanteringens uppläggning. Standarden är bindande för följande tillsynsobjekt: kreditinstituten värdepappersföretagen holdingsammanslutningarna centralinstitutet enligt andelsbankslagen moderföretagen till finansiellt inriktade finans- och försäkringskonglomerat. (2) Den interna kontrollen och riskhanteringen skall täcka alla funktioner i företaget under tillsyn. Den interna kontrollen och riskhanteringen skall byggas in i tillsynsobjektets organisationsstruktur och avpassas efter verksamhetens omfattning och mångfald. Särskild vikt skall fästas vid den interna kontrollens och riskhanteringens uppläggning i koncerner eller i företag med verksamhet i flera länder. (3) Tillsynsobjektet kan följa de detaljerade bestämmelserna i tillämpliga delar om organisationen är liten, om risktagandet enligt verksamhetsplanen är lågt, om den riskfyllda verksamheten är begränsad och enkel eller i övrigt genomsynlig eller om den verkställande ledningen själv aktivt deltar i det detaljerade beslutsfattandet om den dagliga operativa verksamheten. För att tillsynsobjektet endast i tillämpliga delar skall kunna följa de bindande bestämmelserna om intern kontroll skall högsta ledningen fatta ett särskilt beslut om alternativa kontrollmetoder. Tillsynsobjekten skall alltid sörja för att den interna kontrollen och riskhanteringen är tillfredsställande och avpassad efter riskerna i verksamheten. (4) Finansinspektionen rekommenderar dock att samtliga tillsynsobjekt lägger upp den interna kontrollen och riskhanteringen i enlighet med denna standard.

5 FINANSINSPEKTIONEN 4.1 dnr 5/790/ (20) (5) I standarden används beteckningen tillsynsobjekt för alla sammanslutningar som standarden gäller.

6 FINANSINSPEKTIONEN 4.1 dnr 5/790/ (20) 2 SYFTE (1) Uppläggningen av den interna kontrollen och riskhanteringen är av central betydelse för att säkerställa att företagen under Finansinspektionens tillsyn leds med kompetens och enligt sunda och försiktiga affärsprinciper. (2) Syftet med reglerna för den interna kontrollen och riskhanteringen är att säkerställa att tillsynsobjektet och företagen i dess konsolideringsgrupp har en intern kontroll som är tillfredsställande i förhållande till verksamhetens art och omfattning tillsynsobjektet och företagen i dess konsolideringsgrupp inte i sin verksamhet tar så stora risker att kapitaltäckningen eller den konsoliderade kapitaltäckningen väsentligt äventyras tillsynsobjektet har interna kontrollrutiner för identifiering, analys och begränsning av riskerna i verksamheten tillsynsobjektet tillämpar adekvata rutiner och förfaranden i sina kundrelationer.

7 FINANSINSPEKTIONEN 4.1 dnr 5/790/ (20) 3 INTERNATIONELLA REGELVERK (1) Denna standard bygger på Baselkommitténs rekommendationer. Baselkommittén anser att brister i uppläggningen av den interna kontrollen bidrog till bankernas problem på 1990-talet. Enligt princip 14 i de banktillsynsprinciper, Core Principles for Effective Banking Supervision, som Baselkommittén gav ut i september 1997 skall den interna kontrollen i kreditinstitut uppfylla följande villkor: klara principer för fördelningen av befogenheter och ansvar ingen person skall ensam handlägga en transaktion genom hela behandlingskedjan (dualitetsprincipen), dvs. beslut, utbetalning av medel och bokföring av transaktionen avstämning och verifiering av transaktionsserierna säkring av tillgångar behöriga rutiner för internrevision och övriga kontrollfunktioner (compliance) för kontroll att de interna kontrollsystemen fungerar och att lagar och bestämmelser följs. (2) I september 1998 gav Baselkommittén för banktillsyn ut rekommendationen Framework for Internal Control in Banking Organisations. I den framhålls att kreditinstitutens högsta ledning tillsammans med den verkställande ledningen samt internrevisorerna och de externa revisorerna skall fästa större vikt vid den interna kontrollens uppläggning och fortlöpande se över dess funktion. Avsnitt 6 i denna standard bygger huvudsakligen på principerna i rekommendationen. (3) IOSCO gav i februari 2002 ut rekommendationen Objectives and Principles of Securities Regulation. Enligt princip 23 i rekommendationen skall intermediärer på marknaden organisera sin verksamhet ändamålsenligt och införa rutiner som syftar till att trygga kundernas intressen och en adekvat riskhantering. Bolagets högsta ledning bär tillsammans med den verkställande ledningen ansvaret för att verksamheten organiseras och att rutinerna fungerar och övervakas.

8 FINANSINSPEKTIONEN 4.1 dnr 5/790/ (20) 4 RÄTTSGRUND (1) Finansinspektionens bindande regler om uppläggning av den interna kontrollen och riskhanteringen baserar sig på 68 3 mom. kreditinstitutslagen (1607/1993) och 29 3 mom. lagen om värdepappersföretag (579/1996). Regelgivningen preciserar också de krav som enligt 13 lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat (44/2002) ställs på uppläggningen av den interna kontrollen och riskhanteringen i moderföretag till konglomerat. (2) Regelgivningen grundar sig på Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/12/EG (32000L0012) om rätten att starta och driva verksamhet i kreditinstitut; EGT L 126, , s. 1, samt rådets direktiv 93/22/EEG (31993L0022) om tjänster inom värdepappersområdet, EGT L 141, , s. 27.

9 FINANSINSPEKTIONEN 4.1 dnr 5/790/ (20) 5 CENTRALA PRINCIPER FÖR INTERN KONTROLL 5.1 Definition av begreppet intern kontroll (1) Tillsynsobjektet skall ledas yrkesmässigt och enligt sunda och försiktiga affärsprinciper. Det förutsätter en effektiv och tillförlitlig intern kontroll. (2) Den interna kontrollen omfattar ekonomisk och övrig kontroll och utförs i företaget av den högsta ledningen tillsammans med den verkställande ledningen och hela den övriga personalen. Med intern kontroll avses den del av företagets ledning och verksamhet som syftar till att säkerställa måluppfyllelse ekonomiskt och effektivt utnyttjande av resurser tillfredsställande hantering av riskerna i verksamheten tillförlitlig och riktig ekonomisk och övrig information för ledningen efterlevnad av externa regler och interna rutiner samt adekvata rutiner och förfaranden i kundrelationer (jfr avsnitt 3, compliance) adekvat skyddande av verksamhet, information, tillgångar och kundernas medel tillfredsställande och ändamålsenliga manuella system och datasystem till stöd för verksamheten. (3) Riskhanteringen är integrerad med den interna kontrollen. Med riskhantering avses identifiering, analys/mätning, begränsning och kontroll av de risker som verksamheten medför och som förekommer i verksamheten. Riskhanteringen syftar till att minska sannolikheten för oförutsedda förluster eller hot mot tillsynsobjektets anseende.

10 FINANSINSPEKTIONEN 4.1 dnr 5/790/ (20) 5.2 Högsta ledningens ansvar för uppläggning av intern kontroll (4) Högsta ledningen svarar för att tillsynsobjektet lägger upp och upprätthåller en tillfredsställande och väl fungerande intern kontroll. Minst en gång om året skall högsta ledningen fastställa önskad nivå på risktagandet med hänsyn till tillsynsobjektets riskhanteringsförmåga och se över dessa som ett led i verksamhetsplaneringen. Högsta ledningen fastställer också de viktigaste riskhanteringsprinciperna. Samtidigt skall den se till att den interna kontrollen och riskhanteringen är heltäckande och välfungerande. (5) Högsta ledningen i ett moderföretag skall se till att samtliga ägarkontrollerade företag följer principerna för intern kontroll och särskilt att inget av de ägarkontrollerade företagen i sin verksamhet tar så stora risker att kapitaltäckningen eller den konsoliderade kapitaltäckningen väsentligt äventyras. Det ansvar som tillkommer den högsta ledningen i moderföretaget fråntar inte dotterbolagets högsta ledning dess ansvar för uppläggning av intern kontroll och riskhantering i dotterbolaget. (6) Högsta ledningen skall se till att organisationsstrukturen skapar förutsättningar för en effektiv intern kontroll. Det förutsätter att befogenheter och ansvar samt rapporteringsförhållanden tydligt definieras inom organisationen och att uppgifterna åtskiljs på ett behörigt sätt. För att rapporteringen skall vara tillförlitlig skall den vara oberoende av den operativa verksamheten. Efterlevnadskontrollen av externa regler och interna rutiner skall dessutom vara upplagd så att den är tillförlitlig och oberoende, och tillsynsobjektet skall ha en internrevision som sörjer för en effektiv och mångsidig granskning av den interna kontrollens effektivitet och rapporterar de viktigaste iakttagelserna även direkt till högsta ledningen. (7) Högsta ledningen skall regelbundet följa upp rörelseresultat och risker i verksamheten. Skriftliga rutiner för begränsningen av större risker skall upprättas och limiter för mätbara risker skall fastställas. 5.3 Oberoende riskkontrollfunktion (8) För kontrollen av risktagandet skall tillsynsobjektet inrätta en riskkontrollfunktion som är oberoende av risktagandet och riskhanteringen. Riskkontrollfunktionen skall upprätthålla, utveckla och utarbeta riskhanteringsprinciper som skall fastställas av högsta ledningen samt ta fram metoder för analys och mätning av riskerna. Den skall fortlöpande se till att varje risk håller sig inom tillåtna gränser och att adekvata riskmätningsmetoder tillämpas på varje enskild risk. Metoderna skall också inbegripa analys av effekterna av exceptionella situationer (stresstest).

11 FINANSINSPEKTIONEN 4.1 dnr 5/790/ (20) Riskkontrollfunktionen skall också se till att den samlade effekten av samtliga större risker i verksamheten på tillsynsobjektets och konsolideringsgruppens resultat och kapitalbas rapporteras både till högsta ledningen och till den verkställande ledningen. Motivering (9) Kravet på organisering av en oberoende riskkontrollfunktion behöver uppfyllas endast i tillämpliga delar om organisationen är liten, om risktagandet enligt verksamhetsplanen är lågt, om den riskfyllda verksamheten är begränsad och enkel eller i övrigt genomsynlig eller om den verkställande ledningen själv aktivt deltar i det detaljerade beslutsfattandet om den dagliga operativa verksamheten. Riktgivande är då hur högsta ledningen kan kontrollera att riskhanteringen och den interna kontrollen fungerar. 5.4 Utläggning av verksamhet och anlitande av ombud (10) Anlitande av ombud eller annan utläggning av verksamhet (nedan utläggning) fråntar inte tillsynsobjektet dess ansvar och skyldigheter. (11) Vid utläggning av verksamhet skall tillsynsobjektet försäkra sig om att utläggningen inte medför skada för riskhanteringen, den övriga interna kontrollen eller själva verksamheten. (12) Utläggningen får inte försvåra tillgången på information för tillsynsobjektets ledning eller ledningens möjligheter att styra och övervaka den utlagda verksamheten. Den får inte förhindra tillgången på sådan information som behövs för myndighetstillsynen, riskhanteringen eller den övriga interna kontrollen, inte heller rätten att överlåta informationen vidare. Tillsynsobjektet skall tillämpa de centrala principerna för intern kontroll och riskhantering även på den utlagda verksamheten. (13) Tillsynsobjektet skall se till att verksamheten läggs ut på en uppdragstagare som är ekonomiskt sund och kompetent och som är medveten om och förbinder sig att följa de bestämmelser som är bindande för tillsynsobjektet och därmed också gäller den utlagda verksamheten samt god bank- och värdepappersmarknadssed. (14) En skriftlig plan skall upprättas över utläggningsprojekten och de viktigaste projekten skall godkännas av tillsynsobjektets högsta ledning. Av planen skall framgå hur den utlagda verksamheten fångas upp av tillsynsobjektets riskhantering och övriga interna kontroll, t.ex. vilka åtgärder vidtagits för att säkerställa en tillförlitlig rapportering och efterlevnaden av externa regler och interna rutiner samt hur internrevisionen av den utlagda verksamheten fungerar.

12 FINANSINSPEKTIONEN 4.1 dnr 5/790/ (20) (15) Den utlagda verksamheten måste regleras i ett skriftligt avtal. Tillsynsobjektet skall ha rätt att säga upp avtalet och upprätta en reservplan för den händelse att uppdragstagaren sköter uppgiften dåligt eller inte alls klarar av den. Avtalet skall innehålla en bestämmelse om att uppdragstagaren inte kan lägga ut verksamheten på tredje part utan tillsynsobjektets samtycke.

13 FINANSINSPEKTIONEN 4.1 dnr 5/790/ (20) 6 DELOMRÅDEN AV DEN INTERNA KONTROLLEN 6.1 Ledarskap och kontrollkultur (1) Högsta ledningen skall åtminstone bära det primära ansvaret för den interna kontrollen och dess effektivitet besitta den mångsidiga kompetens och erfarenhet som behövs för identifiering av omvärldsrisker fastställa tillsynsobjektets verksamhetsplan och som ett led i den risktagandenivån enligt tillsynsobjektets riskhanteringsförmåga samt se över planen minst en gång om året fastställa riskhanteringsprinciperna och se till att de innefattar en beslutsordning för nya engagemang och nya produkter försäkra sig om att riskhanteringen är effektiv och förenlig med lagar och myndighetsföreskrifter/-standarder fastställa verksamhetsprinciper och revisionsplan för internrevisionen besluta om organisationsstrukturen besluta om rapporteringen och övriga rutiner för den interna kontrollen som högsta ledningen behöver för bevakning av verksamhet, rörelseresultat och risker i verksamheten. (2) Den verkställande ledningen skall åtminstone sörja för att den interna kontrollen genomförs i praktiken fastställa kvantitativa och kvalitativa mål för varje delområde av verksamheten i enlighet med den verksamhetsplan som högsta ledningen fastställt samt kontrollera att målen uppfylls ta fram och upprätthålla rutiner i enlighet med de

14 FINANSINSPEKTIONEN 4.1 dnr 5/790/ (20) riskhanteringsprinciper som högsta ledningen antagit för identifiering, analys/mätning, kontroll och begränsning av risker samt dokumentera rutinerna upprätthålla en organisationsstruktur där ansvar, befogenheter och rapporteringsförhållanden fastställts skriftligen på ett tydligt och heltäckande sätt inrätta en oberoende riskkontrollfunktion. (3) I sin verksamhet skall högsta ledningen tillsammans med den verkställande ledningen främja en företagskultur som ser den interna kontrollen som en naturlig och nödvändig del av företagsverksamheten se till att personalen är kompetent, lämpad för sina uppgifter, engagerad och klar över den interna kontrollens betydelse och sin egen roll inom den interna kontrollen. 6.2 Riskhantering (4) Riskhanteringen skall se till att sådana betydande risker som kan göra det svårt för tillsynsobjektet att uppfylla verksamhetsmålen identifieras, analyseras/ mäts och bevakas som ett led i den dagliga ledningen av verksamheten. Riskhanteringen skall omfatta alla risker som väsentligen hör till verksamheten: interna såväl som externa, mätbara såväl som icke mätbara, risker under tillsynsobjektets kontroll och risker som tillsynsobjektet inte direkt kan påverka utan endast skydda sig emot. För mätbara risker skall mätmetoder fastställas och för icke mätbara risker skall ändamålsenliga analysmetoder tas fram. Riskhanteringsrutinerna skall fortlöpande ses över och utvecklas för att säkerställa att även alla nya väsentliga men tidigare oidentifierade risker fångas upp av riskhanteringen. 6.3 Daglig kontroll och dualitetsprincipen (5) Den interna kontrollen skall vara en integrerad del av tillsynsobjektets dagliga rutiner. En effektiv intern kontroll utgår från att tillsynsobjektet har ett ändamålsenligt kontrollsystem och att kontrollåtgärder fastställts för samtliga verksamhetsnivåer. De dagliga kontrollrutinerna omfattar bl.a. rapportering till ledningen, ändamålsenliga mått för varje verksamhetsområde och -enhet, fysiska kontroller, efterlevnadskontroll av fastställda risklimiter och verksamhetsprinciper/-instruktioner och avvikelserapportering, delegations- och attestordning samt olika kontroll- och avstämningsrutiner.

15 FINANSINSPEKTIONEN 4.1 dnr 5/790/ (20) (6) En effektiv intern kontroll förutsätter att arbetsuppgifterna har delats upp på olika personer på ett behörigt sätt och att de anställda som representanter för tillsynsobjektet inte handlägger affärstransaktioner som berör dem själva eller personer i deras närmaste krets eller inte kan påverka och/eller inte heller på annat sätt deltar i beslut om sådana transaktioner. Eventuella farliga arbetskombinationer i befattningsbeskrivningen samt intressekonflikter skall identifieras och om möjligt elimineras. 6.4 Rapportering och intern information (7) En väl fungerande intern kontroll förutsätter att tillsynsobjektet har tillgång till tillräckliga och heltäckande uppgifter som underlag för sina beslut: intern information om tillsynsobjektets ekonomi och verksamhet och om efterlevnaden av externa bestämmelser och interna rutiner samt extern information om omvärlden och marknadsutvecklingen. Informationen skall vara tillförlitlig, relevant och aktuell samt föreligga i överenskommen form. (8) En väl fungerande intern kontroll förutsätter att tillsynsobjektet har funktionssäkra informationssystem med alla väsentliga funktioner. Systemen skall vara säkra, kontrollerade av oberoende part och funktionssäkrade genom kontinuitetsplaner. (9) En effektiv intern kontroll förutsätter öppen förmedling av nödvändig information både uppåt och nedåt i organisationen samt genom hela organisationen. Organisationsstrukturen skall främja informationsförmedlingen uppåt i organisationen så att både högsta ledningen och den verkställande ledningen får den information de behöver för att sköta sina uppgifter (resultat, risker, avvikelser, iakttagelser om hur den interna kontrollen fungerar osv.). Informationsförmedlingen nedåt i organisationen ser till att de anställda är medvetna om de verksamhetsprinciper och rutiner som fastställts av högsta ledningen gällande deras arbetsuppgifter och att de anställda också får annan sådan information som de behöver för sina arbetsuppgifter. 6.5 Uppföljning och granskning av den interna kontrollen (10) Effektiviteten i den interna kontrollen skall fortlöpande följas upp och utvecklas. Bevakningen av väsentliga risker skall vara en integrerad del av den dagliga verksamheten. Dessutom skall den interna kontrollens effektivitet med jämna mellanrum utvärderas av internrevisionen som är oberoende av den operativa verksamheten och riskhanteringen. Den interna kontrollen skall

16 FINANSINSPEKTIONEN 4.1 dnr 5/790/ (20) också regelbundet ses över i sin helhet. (11) Den interna kontrollens effektivitet skall granskas på ett effektivt och mångsidigt sätt. Granskningen utförs av internrevisionen, som är oberoende av den operativa verksamheten. De anställda på internrevisionen skall ha behörig utbildning och kompetens. Internrevisionen skall rapportera om den interna kontrollens effektivitet direkt både till högsta ledningen och till den verkställande ledningen. (12) Brister som upptäckts i verksamheten och brister som internrevisionen eller någon annan kontrollansvarig upptäckt i den interna kontrollen skall jämte förbättringsförslag dokumenteras och rapporteras till ansvarig chefsnivå, som omedelbart skall vidta nödvändiga åtgärder. Viktiga iakttagelser skall alltid rapporteras både till den verkställande ledningen och till högsta ledningen. Iakttagelserna och korrigeringsåtgärderna skall också sammanfattas i en heltäckande rapport till högsta ledningen och den verkställande ledningen för att dessa skall kunna bilda sig en helhetsuppfattning om den interna kontrollens effektivitet. 6.6 System och säkerhet (13) Till grund för den operativa verksamheten skall tillsynsobjektet ha sådana manuella system och datasystem som är tillfredsställande och ändamålsenliga i förhållande till verksamhetens art och omfattning. (14) Tillsynsobjektets verksamhet, tillgångar och information skall vara tillräckligt säkert organiserade och databehandlingen och dataöverföringen skall vara tillräckligt säkra.

17 FINANSINSPEKTIONEN 4.1 dnr 5/790/ (20) 7 RAPPORTERING TILL FINANSINSPEKTIONEN Motivering (1) Tillsynsobjekten är inte skyldiga att till Finansinspektionen lämna in separata regelbundna rapporter om uppläggningen av den interna kontrollen och riskhanteringen. (2) Tillsynsobjekten skall dock regelmässigt i bokslutet lämna uppgifter om uppläggningen av den interna kontrollen och riskhanteringen. För innehållet i de uppgifter som skall redovisas i bokslutet redogörs närmare i huvudavsnittet Redovisning och bokslut.

18 FINANSINSPEKTIONEN 4.1 dnr 5/790/ (20) 8 DEFINITIONER (1) Med högsta ledning avses här det organ som fastställer den allmänna verksamhetsramen för företaget och som har det högsta ansvaret för organisationens verksamhet, beslut om verksamhetsplaner och mål och en väl fungerande intern kontroll. (2) Med den verkställande ledningen avses det organ som svarar för den dagliga operativa ledningen i företaget och verkställer den högsta ledningens beslut. (3) Den från den operativa verksamheten oberoende funktionen deltar inte i ledningen av den operativa verksamheten och svarar inte för rörelseresultatet. Funktionen står inte i organisationsstrukturen ens administrativt i rapporteringsförhållande till den operativa verksamheten eller dess ledning.

19 FINANSINSPEKTIONEN 4.1 dnr 5/790/ (20) 9 YTTERLIGARE INFORMATION Kontaktinformation finns i listan över standardansvariga på Finansinspektionens webbplats. Upplysningar lämnas också av:

20 FINANSINSPEKTIONEN 4.1 dnr 5/790/ (20) 10 UPPHÄVDA ANVISNINGAR OCH FÖRESKRIFTER (1) Med denna standard upphävs följande föreskrifter och anvisningar: Föreskrift om riskhantering och övrig intern kontroll i kreditinstitut (108.1) Anvisning om principer för riskhantering och intern kontroll och internrevision i kreditinstitut (108.2), med undantag för de anvisningar som gäller databehandling och internrevision närmare regler om databehandling och internrevision följer i senare standarder Anvisning om riskhantering och övrig intern kontroll i fondbörser (202.13), med undantag för de anvisningar som gäller databehandling och internrevision närmare regler om databehandling och internrevision följer i senare standarder Föreskrift om riskhantering och övrig intern kontroll i värdepappersföretag (203.27) Anvisning om principer för riskhantering och övrig intern kontroll och om internrevision i värdepappersföretag (203.28), med undantag för de anvisningar som gäller databehandling och internrevision närmare regler om databehandling och internrevision följer i senare standarder Anvisning om riskhantering och internrevision i värdepapperscentraler (206.4), med undantag för de anvisningar som gäller databehandling och internrevision närmare regler om databehandling och internrevision följer i senare standarder.

FÖRESKRIFT OM RISKHANTERING OCH ÖVRIG INTERN KONTROLL I VÄRDEPAPPERSFÖRE- TAG

FÖRESKRIFT OM RISKHANTERING OCH ÖVRIG INTERN KONTROLL I VÄRDEPAPPERSFÖRE- TAG tills vidare 1 (5) Till värdepappersföretagen FÖRESKRIFT OM RISKHANTERING OCH ÖVRIG INTERN KONTROLL I VÄRDEPAPPERSFÖRE- TAG Finansinspektionen meddelar med stöd av 29 2 mom. lagen om värdepappersföretag

Läs mer

Standard 4.1. Organisation av intern kontroll. Föreskrifter och allmänna råd

Standard 4.1. Organisation av intern kontroll. Föreskrifter och allmänna råd Standard 4.1 Organisation av intern kontroll Föreskrifter och allmänna råd Så här läser du standarderna Standarden är en ämnesvis indelad helhet av föreskrifter och råd som förpliktar eller vägleder tillsynsobjekt

Läs mer

Standard RA1.2. Förvärv av bestämmande inflytande i företag utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Föreskrifter och allmänna råd

Standard RA1.2. Förvärv av bestämmande inflytande i företag utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Föreskrifter och allmänna råd Standard RA1.2 Förvärv av bestämmande inflytande i Föreskrifter och allmänna råd FINANSINSPEKTIONEN tills vidare dnr 5/120/2006 2 (2) INNEHÅLL 1 Tillämpning 3 2 Syfte 4 3 Rättsgrund och internationella

Läs mer

Anvisning om riskhantering och internrevision i värdepapperscentraler

Anvisning om riskhantering och internrevision i värdepapperscentraler tills vidare 1 (11) Till värdepapperscentralerna Anvisning om riskhantering och internrevision i värdepapperscentraler Finansinspektionen meddelar med stöd av 4 2 punkten lagen om finansinspektionen följande

Läs mer

Standard RA4.10. Rapportering av exponeringar mot närstående. Föreskrifter och allmänna råd

Standard RA4.10. Rapportering av exponeringar mot närstående. Föreskrifter och allmänna råd Standard RA4.10 Rapportering av exponeringar mot närstående Föreskrifter och allmänna råd FINANSINSPEKTIONEN tills vidare närstående dnr 14/120/2006 2 (2) INNEHÅLL 1 Tillämpning 3 2 Syfte 4 3 Internationella

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Gent Jansson, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm. Beställningsadress: Thomson Fakta AB, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tfn 08-587 671 00, Fax

Läs mer

ANVISNING OM PRINCIPER FÖR RISKHANTERING OCH INTERN KONTROLL OCH OM INTERNREVISION I KREDITINSTITUT. Innehåll Sida

ANVISNING OM PRINCIPER FÖR RISKHANTERING OCH INTERN KONTROLL OCH OM INTERNREVISION I KREDITINSTITUT. Innehåll Sida tills vidare 1 (9) Kreditinstitutens holdingsammanslutningar Kreditinstituten ANVISNING OM PRINCIPER FÖR RISKHANTERING OCH INTERN KONTROLL OCH OM INTERNREVISION I KREDITINSTITUT Finansinspektionen meddelar

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Observera att denna konsoliderade version är en sammanställning, och att den tryckta författningen är den officiellt giltiga. En konsoliderad version är en fulltextversion där alla ändringar har införts

Läs mer

ANVISNING OM PRINCIPER FÖR RISKHANTERING OCH INTERN KONTROLL OCH OM INTERNREVISION I VÄRDEPAPPERSFÖRETAG

ANVISNING OM PRINCIPER FÖR RISKHANTERING OCH INTERN KONTROLL OCH OM INTERNREVISION I VÄRDEPAPPERSFÖRETAG tills vidare 1 (9) Till värdepappersföretagen ANVISNING OM PRINCIPER FÖR RISKHANTERING OCH INTERN KONTROLL OCH OM INTERNREVISION I VÄRDEPAPPERSFÖRETAG Finansinspektionen meddelar med stöd av 4 2 punkten

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Gent Jansson, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm. Beställningsadress: Fakta Info Direkt, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tel. 08-587 671 00, Fax

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut;

Läs mer

Standard RA1.6. Anmälan om utläggning av verksamhet. Föreskrifter och allmänna råd

Standard RA1.6. Anmälan om utläggning av verksamhet. Föreskrifter och allmänna råd Standard RA1.6 Anmälan om utläggning av verksamhet Föreskrifter och allmänna råd Så här läser du standarderna Standarderna är en samling föreskrifter och allmänna råd som är bindande eller riktgivande

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut;

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 14/2013

Föreskrifter och anvisningar 14/2013 Föreskrifter och anvisningar 14/2013 Handelsparter från tredjeland Dnr FIVA 15/01.00/2013 Utfärdade 10.6.2013 Gäller från 1.7.2013 FINANSINSPEKTIONEN telefon 010 831 51 fax 010 831 5328 fornamn.efternamn@finanssivalvonta.fi

Läs mer

Policy för intern styrning och kontroll

Policy för intern styrning och kontroll Rättslig grund Policy för intern styrning och kontroll Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut (FFFS 2014:1) Dokumentägare Antagen datum

Läs mer

Ersättningspolicy. Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank. Innehållsförteckning. 1. Bakgrund. 2. Allmänt. 3. Mål. Fastställd av styrelsen 2013-02-26

Ersättningspolicy. Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank. Innehållsförteckning. 1. Bakgrund. 2. Allmänt. 3. Mål. Fastställd av styrelsen 2013-02-26 Ersättningspolicy Fastställd av styrelsen 2013-02-26 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Allmänt 3. Mål 4. Riskanalys 5. Definitioner 6. Särskilt reglerad personal 7. Syfte med rörlig ersättning till anställda

Läs mer

Anmälan om. schablonmetoden, operativ risk

Anmälan om. schablonmetoden, operativ risk Anmälan om Februari 2007 schablonmetoden, operativ risk N Allmän information om anmälningsförfarandet Detta dokument innehåller Finansinspektionens krav på hur en anmälan om att använda schablonmetoden

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om hantering av operativa risker; FFFS 2014:4 Utkom

Läs mer

S t a n d a r d 1. 5. T i l l s y n a v f i n a n s - o c h f ö r s ä k r i n g s k o n g l o m e r a t. Föreskrifter och allmänna råd

S t a n d a r d 1. 5. T i l l s y n a v f i n a n s - o c h f ö r s ä k r i n g s k o n g l o m e r a t. Föreskrifter och allmänna råd S t a n d a r d 1. 5 T i l l s y n a v f i n a n s - o c h f ö r s ä k r i n g s k o n g l o m e r a t Föreskrifter och allmänna råd dnr 13/790/2003 2 (21) INNEHÅLL 1 Tillämpning 4 2 Syfte 6 3 Internationella

Läs mer

Compliancefunktionen och de nya regelverken från FI om intern styrning och kontroll. Lina Rollby Claesson, Compliance Forum

Compliancefunktionen och de nya regelverken från FI om intern styrning och kontroll. Lina Rollby Claesson, Compliance Forum Compliancefunktionen och de nya regelverken från FI om intern styrning och kontroll Lina Rollby Claesson, Compliance Forum Vem är jag och varför dessa frågor? Styrelseledamot i CF sedan start Växelvis

Läs mer

Standard RA4.11 1(5) Bilaga 2

Standard RA4.11 1(5) Bilaga 2 Standard RA4.11 1(5) Modell för lokalbankernas interna kapitalutvärdering 1 Inledning Oberoende bedömningar ska göras av nedan nämnda moment inom bankens riskhantering och interna styrning. En numerisk

Läs mer

Standard 4.4a. Hantering av kreditrisker. Föreskrifter och allmänna råd

Standard 4.4a. Hantering av kreditrisker. Föreskrifter och allmänna råd Standard 4.4a Hantering av kreditrisker Föreskrifter och allmänna råd FINANSINSPEKTIONEN dnr 1/120/2004 2 (25) INNEHÅLL 1 Tillämpning 4 2 Syfte 6 3 Internationella regelverk 7 4 Rättsgrund 9 5 Centrala

Läs mer

Punkt 15: Riktlinje för internrevision

Punkt 15: Riktlinje för internrevision 2016-09-21 Punkt 15: Riktlinje för internrevision Förslag till beslut i styrelsen att anta Riktlinje för internrevision för försäkrings AB Göta Lejon Denna riktlinje kallades tidigare Riktlinje för oberoende

Läs mer

Tillförlitlig intern styrning i arbetspensionsförsäkringsbolag

Tillförlitlig intern styrning i arbetspensionsförsäkringsbolag 1 (7) Tillförlitlig intern styrning i arbetspensionsförsäkringsbolag Arbetspensionsförsäkringsbolag bedriver lagstadgad pensionsförsäkringsrörelse som hänför sig till den sociala tryggheten genom att sköta

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Remissexemplar 2016-12-20 Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens allmänna råd om tillstånd för kreditinstitut utanför

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse; SFS 2006:1387 Utkom från trycket den 15 december 2006 utfärdad den 7 december 2006. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Nya regler om styrning och riskhantering

Nya regler om styrning och riskhantering Nya regler om styrning och riskhantering FI-forum 20 maj 2014 1 Agenda och inledning Christer Furustedt Avdelningschef Banktillsyn 2 Agenda Inledning Rättsliga aspekter Styrning, riskhantering och kontroll

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Remissexemplar 2017-04-11 Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering

Läs mer

Portfolio Försäkra. Ersättningspolicy. Ramverksversion 001

Portfolio Försäkra. Ersättningspolicy. Ramverksversion 001 Portfolio Försäkra Ersättningspolicy Ramverksversion 001 Datum för fastställelse 2015-05-22 Sidan 1 Innehåll Externa regelverk... 2 Interna regelverk... 2 1. Syfte... 2 2. Övergripande mål... 2 3. Organisation

Läs mer

Nordiska Kreditmarknadsaktiebolaget (publ)

Nordiska Kreditmarknadsaktiebolaget (publ) Nordiska Kreditmarknadsaktiebolaget (publ) Ersa ttningspolicy Fastställd av: Styrelse Tillgänglighet: Samtliga anställda Att fastställas: 2016-04-21 Rättslig grund: FFFS 2011:1 (FFFS 2014:22) Fastställs:

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning I DEL: ALLMÄNNA PRINCIPER, BOLAGSBILDNING, AKTIER OCH GARANTIANDELAR... 1 1 ETT FÖRSÄKRINGSFÖRETAGS ANKNYTANDE VERKSAMHET (UPPHÄVTS)... 1 2 BEDRIVANDE AV DIREKTFÖRSÄKRINGSRÖRELSE

Läs mer

Åse Viste Sparbank. Ersättningspolicy. Ramverksversion

Åse Viste Sparbank. Ersättningspolicy. Ramverksversion Åse Viste Sparbank Ersättningspolicy Ramverksversion 720.003 Datum för fastställelse 2016-03-30 Sidan 1 Innehållsförteckning Externa regelverk... 2 1 Bakgrund och syfte... 2 2 Definitioner... 2 3 Omfattning...

Läs mer

Sparbanken Rekarne. Ersättningspolicy. Ramverksversion 720.002

Sparbanken Rekarne. Ersättningspolicy. Ramverksversion 720.002 Sparbanken Rekarne Ersättningspolicy Ramverksversion 720.002 Datum för fastställelse 2015-08-25 Sidan 1 Innehåll Externa regelverk... 2 Interna regelverk... 2 1. Syfte... 2 2. Övergripande mål... 2 3.

Läs mer

2 RIKTLINJER FÖR REGLERING AV HUVUDAVSNITT UPPFÖRANDEREGLER

2 RIKTLINJER FÖR REGLERING AV HUVUDAVSNITT UPPFÖRANDEREGLER 1 (5) 2 RIKTLINJER FÖR REGLERING AV HUVUDAVSNITT UPPFÖRANDEREGLER Syfte, bakgrund och rättsgrund I sina uppföranderegler för tillhandahållande av finansiella tjänster har Finansinspektionen som mål att

Läs mer

Standard RA4.4. Rapportering av länderrisker. Föreskrifter och allmänna råd

Standard RA4.4. Rapportering av länderrisker. Föreskrifter och allmänna råd Standard RA4.4 Rapportering av länderrisker Föreskrifter och allmänna råd FINANSINSPEKTIONEN tills vidare dnr 1/120/2005 2 (10) INNEHÅLL 1 Tillämpning 3 2 Syfte 4 3 Rättsgrund 5 4 Rapportering till Finansinspektionen

Läs mer

Standard RA6.1. Verksamhet som bedrivs av betalningsinstitut och personer som utan auktorisation tillhandahåller betaltjänster

Standard RA6.1. Verksamhet som bedrivs av betalningsinstitut och personer som utan auktorisation tillhandahåller betaltjänster Standard RA6.1 Verksamhet som bedrivs av betalningsinstitut och personer som utan auktorisation tillhandahåller betaltjänster Föreskrifter och allmänna råd Så här läser du standarderna Standarden är en

Läs mer

Ekonomgruppen i Kungälvs kommun oktober 1999 Antagen av kommunfullmäktige 2001-01-31, x.

Ekonomgruppen i Kungälvs kommun oktober 1999 Antagen av kommunfullmäktige 2001-01-31, x. KUNGÄLVS KOMMUN eller hur vi klarlägger att uttalade och outtalade regler efterlevs, dvs att den interna kontrollen fungerar som det var tänkt. Ekonomgruppen i Kungälvs kommun oktober 1999 Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Remissexemplar 2011-07-08 Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om institut för elektroniska pengar

Läs mer

I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse.

I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse. ERSÄTTNINGSPOLICY I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse. Betydande risktagare: En anställd vars arbetsuppgifter har en väsentlig inverkan på Bolagets riskprofil. Dessa personer

Läs mer

FÖRESKRIFT OM KONCERNBOKSLUT I VÄRDEPAPPERSFÖRETAG

FÖRESKRIFT OM KONCERNBOKSLUT I VÄRDEPAPPERSFÖRETAG tills vidare 1 (7) Till värdepappersföretagen Till värdepappersföretagens holdingsammanslutningar FÖRESKRIFT OM KONCERNBOKSLUT I VÄRDEPAPPERSFÖRETAG Finansinspektionen meddelar med stöd av 4 2 punkten

Läs mer

Ekeby Sparbank. Ersättningspolicy

Ekeby Sparbank. Ersättningspolicy Ekeby Sparbank Ersättningspolicy Innehåll Externa regelverk... 2 Interna regelverk... 2 1. Bakgrund och syfte... 2 2. Definitioner... 2 3. Omfattning... 3 4. Organisation och ansvar... 3 4.1 Beslut om

Läs mer

SALA SPARBANK. Ersättningspolicy POL 720

SALA SPARBANK. Ersättningspolicy POL 720 SALA SPARBANK Ersättningspolicy POL 720 Datum för fastställelse 2014-10-03 Sidan 1 Innehåll Externa regelverk... 2 Interna regelverk... 2 1. Syfte... 2 2. Övergripande mål... 2 3. Organisation och ansvar...

Läs mer

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING KARLEBY STAD September 2014 Centralförvaltningen GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING INNEHÅLL 1. ALLMÄNT 2. MÅL, SYFTEN OCH BEGREPP INOM INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING 3. UPPGIFTER OCH ANSVAR

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar; SFS 2007:570 Utkom från trycket den 27 juni 2007 utfärdad den 14 juni 2007. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Riktlinjer för intern styrning och kontroll

Riktlinjer för intern styrning och kontroll 1(10) Riktlinjer för intern styrning och kontroll 2(10) 1. Syfte Dessa riktlinjer syftar till att övergripande beskriva hur AP7 arbetar med frågor som rör intern styrning och kontroll. Riktlinjerna avser

Läs mer

Case Asset Management

Case Asset Management Case Asset Management Riktlinjer för riskhantering i fonderna Dessa riktlinjer har fastställts av styrelsen för Case Asset Management AB vid styrelsemöte 2012 12 05 1 Innehåll 1. INLEDNING OCH SYFTE...

Läs mer

F Ö R E R S Ä T T N I N G S S Y S T E M

F Ö R E R S Ä T T N I N G S S Y S T E M INTERNA RIKTLINJER F Ö R E R S Ä T T N I N G S S Y S T E M INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning... 1 2. Definitioner... 1 3. Identifiering av personalkategorier hos Bolaget... 2 4. Omfattning... 2 5. Balans

Läs mer

NYHETSBREV. Offentliggörande av årsvis och periodisk information. nya och ändrade bestämmelser med anledning av det nya kapitaltäckningsregelverket

NYHETSBREV. Offentliggörande av årsvis och periodisk information. nya och ändrade bestämmelser med anledning av det nya kapitaltäckningsregelverket 2014-08-08 NYHETSBREV Offentliggörande av årsvis och periodisk information nya och ändrade bestämmelser med anledning av det nya kapitaltäckningsregelverket (CRR och CRD IV) 1. Upphävda och nya föreskrifter

Läs mer

Reglemente för internkontroll i Malung-Sälens kommun

Reglemente för internkontroll i Malung-Sälens kommun Reglemente för internkontroll i Malung-Sälens kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-03-25, 16 Gäller från och med 2013-04-19 Innehåll Syfte... 3 Omfattning... 3 Kommunstyrelsen... 3 Nämnderna... 4 Förvaltningschef

Läs mer

FÖRESKRIFT OM KONCERNBOKSLUT I KREDITINSTITUT

FÖRESKRIFT OM KONCERNBOKSLUT I KREDITINSTITUT tills vidare 1 (7) Till kreditinstituten Till kreditinstitutens holdingsammanslutningar FÖRESKRIFT OM KONCERNBOKSLUT I KREDITINSTITUT Finansinspektionen meddelar med stöd av 4 2 punkten lagen om finansinspektionen

Läs mer

Punkt 10: Dnr 0023/16-09 VD-instruktion Försäkrings AB Göta Lejon

Punkt 10: Dnr 0023/16-09 VD-instruktion Försäkrings AB Göta Lejon 2016-06-09 Punkt 10: Dnr 0023/16-09 VD-instruktion Försäkrings AB Göta Lejon Förslag till beslut - att anta framlagd VD-instruktion för Försäkrings AB Göta Lejon FÖRSÄKRINGS AB GÖTA LEJON VD-instruktion

Läs mer

Ersättningspolicy. 7 december 2016

Ersättningspolicy. 7 december 2016 7 december 2016 Inledning Denna policy gäller för ersättningssystem hos Strukturinvest och gäller för samtliga anställda. Policyn utgår från FI:s föreskrifter Den ska vara förenlig med och främja en sund

Läs mer

Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag

Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag 2 (6) Innehållsförteckning Policy för internkontroll... 1 för Stockholms

Läs mer

Ersättningspolicy i Södra Hestra Sparbank. Fastställd i styrelsen

Ersättningspolicy i Södra Hestra Sparbank. Fastställd i styrelsen 1 Ersättningspolicy i Södra Hestra Sparbank Fastställd i styrelsen 2016-06-30 69-9 2 Innehåll Externa regelverk... 4 Interna regelverk... 4 1. Syfte... 5 2. Definitioner... 5 3. Omfattning... 6 4. Organisation

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Observera att denna konsoliderade version är en sammanställning, och att den tryckta författningen är den officiellt giltiga. En konsoliderad version är en fulltextversion där alla ändringar har införts

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om informationssäkerhet, it-verksamhet och insättningssystem;

Läs mer

Nyfiken på Compliance. Lina Williamsson Vice ordförande Compliance Forum

Nyfiken på Compliance. Lina Williamsson Vice ordförande Compliance Forum Nyfiken på Compliance Lina Williamsson Vice ordförande Compliance Forum Vem är jag? Vad är Compliance? Var finns Compliancefunktionen i företaget? Compliancefunktionens ställning i företaget? Inom vilket

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar x/2011

Föreskrifter och anvisningar x/2011 Föreskrifter och anvisningar x/2011 Tillståndsförfarande och riskhantering för Dnr 8/01.00/2011 Utfärdad 31.1.2012 Gäller fr.o.m. 1.3.2012 FINANSINSPEKTIONEN tfn 010 831 51 fax 010 831 5328 förnamn.efternamn@finansinspektionen.fi

Läs mer

Internrevisionsförordning (2006:1228)

Internrevisionsförordning (2006:1228) Internrevisionsförordning (2006:1228) Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd1 Tillämpningsområde 1 Denna förordning gäller för förvaltningsmyndigheter under regeringen i den omfattning som

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 14 december 2011 1244/2011 Lag om ändring av kreditinstitutslagen Utfärdad i Helsingfors den 9 december 2011 I enlighet med riksdagens beslut ändras

Läs mer

Arbetet med intern kontroll inom KSK och förslag till tidplan för upprättade av intern kontrollplan under 2006

Arbetet med intern kontroll inom KSK och förslag till tidplan för upprättade av intern kontrollplan under 2006 1(6) Styrelsen för konsult- och service Arbetet med intern kontroll inom KSK och förslag till tidplan för upprättade av intern kontrollplan under 2006 1. Syftet med den interna kontrollen Intern kontroll

Läs mer

AGL TRANSACTION SERVICES AB

AGL TRANSACTION SERVICES AB AGL TRANSACTION SERVICES AB ERSÄTTNINGSPOLICY Fastställd av styrelsen i AGL Transaction Services AB 2015-08-24 INNEHÅLL 1 Definitioner... 2 2 Inledning... 2 3 Policyns målgrupp... 3 4 Grundläggande analys

Läs mer

Riskhantering & Informationssäkerhet. Agneta Syrén Säkerhetschef/Informationssäkerhetschef Länsförsäkringar AB 2012-02-16

Riskhantering & Informationssäkerhet. Agneta Syrén Säkerhetschef/Informationssäkerhetschef Länsförsäkringar AB 2012-02-16 Riskhantering & Informationssäkerhet Agneta Syrén Säkerhetschef/Informationssäkerhetschef Länsförsäkringar AB 2012-02-16 Agneta Syrén CISM,CISM, CAMS Tfn. +46 739641558, E-post: agneta.syren@lansforsakringar.se

Läs mer

Policy för ersättning

Policy för ersättning Policy för ersättning Fastställd av styrelsen för Ulricehamns Sparbank 2014-09-10 ersätter 2014-01-24 Ulricehamns Sparbank Innehållsförteckning Policy för ersättning... 1 Externa regelverk... 2 Interna

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om it-system, informationssäkerhet och insättningssystem;

Läs mer

Standard RA6.1. Verksamhet som bedrivs av betalningsinstitut och personer som utan auktorisation tillhandahåller betaltjänster

Standard RA6.1. Verksamhet som bedrivs av betalningsinstitut och personer som utan auktorisation tillhandahåller betaltjänster Standard RA6.1 Verksamhet som bedrivs av betalningsinstitut och personer som utan auktorisation tillhandahåller betaltjänster Föreskrifter och allmänna råd Så här läser du standarderna Standarden är en

Läs mer

Riktlinjer för riskhantering

Riktlinjer för riskhantering Riktlinjer för riskhantering 1. Inledning Case Kapitalförvaltning AB ( Bolaget ) står under Finansinspektionens tillsyn och har tillstånd till fondverksamhet enligt lag (2013:561) om förvaltare av alternativa

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1994:2004) om kapitaltäckning och stora exponeringar för kreditinstitut och värdepappersbolag; SFS 2006:536 Utkom från trycket den 14 juni 2006 utfärdad

Läs mer

Riskpolicy. Denna policy har fastställts av styrelsen för Case Asset Management vid styrelsemöte 2012 12 05 1(8)

Riskpolicy. Denna policy har fastställts av styrelsen för Case Asset Management vid styrelsemöte 2012 12 05 1(8) Case Asset Management Riskpolicy Denna policy har fastställts av styrelsen för Case Asset Management vid styrelsemöte 2012 12 05 1(8) Innehåll 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 2 RISKORGANISATION... 3

Läs mer

REGLEMENTE INTERN KONTROLL HAGFORS KOMMUN

REGLEMENTE INTERN KONTROLL HAGFORS KOMMUN REGLEMENTE INTERN KONTROLL HAGFORS KOMMUN Reglemente för intern kontroll 1 Syfte Reglementet syftar till att säkerställa att styrelsen, nämnden och de kommunala bolagen upprätthåller en tillfredsställande

Läs mer

Riktlinjer för hantering av intressekonflikter

Riktlinjer för hantering av intressekonflikter Riktlinjer för hantering av intressekonflikter Styrelsen för Redeye AB ( Bolaget ) har mot bakgrund av 8 kap. 21 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och 11 kap. Finansinspektionens föreskrifter (FFFS

Läs mer

Interna riktlinjer för identifiering och hantering av intressekonflikter

Interna riktlinjer för identifiering och hantering av intressekonflikter Interna riktlinjer för identifiering och hantering av intressekonflikter Antagen av styrelsen 2014-06-30 eturn Fonder AB P.O. Box 24150, 104 51 Stockholm, SWEDEN Office Address: Linnégatan 89 Phone +46

Läs mer

Reglemente för intern kontroll

Reglemente för intern kontroll Datum 2014-03-04 6 Antal sidor Reglemente för intern kontroll Syfte med reglementet Angela Birnstein ekonomichef Ekonomiavdelningen 0560-160 28 direkt 070-697 94 54 mobil angela.birnsein@torsby.se Innehållsförteckning

Läs mer

Ersättningspolicy Nr.43

Ersättningspolicy Nr.43 Fastställd av styrelsen för 2014-12-17 Nr.43 Ramverksversion 720.002 Datum för fastställelse 2014-12-17 Sidan 1 Innehåll Externa regelverk... 2 Interna regelverk... 2 1. Syfte... 2 2. Mål... 2 3. Organisation

Läs mer

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN. Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN. Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153 GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153 GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN

Läs mer

Pandium Capital AB RIKTLINJER FÖR INTERNREVISION

Pandium Capital AB RIKTLINJER FÖR INTERNREVISION Pandium Capital AB RIKTLINJER FÖR INTERNREVISION Dessa riktlinjer har fastställts av styrelsen för Pandium Capital AB vid styrelsemöte den 30 september 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 1 2 ORGANISATION

Läs mer

ANMÄLNINGS- OCH TILLSTÅNDSFÖRFARANDET VID INFÖRANDE AV METODER FÖR BERÄKNING AV KAPITALKRAV FÖR OPERATIVA RISKER

ANMÄLNINGS- OCH TILLSTÅNDSFÖRFARANDET VID INFÖRANDE AV METODER FÖR BERÄKNING AV KAPITALKRAV FÖR OPERATIVA RISKER FINANSINSPEKTIONEN BILAGA 1 1 (9) ANMÄLNINGS- OCH TILLSTÅNDSFÖRFARANDET VID INFÖRANDE AV METODER FÖR BERÄKNING AV Denna bilaga beskriver hur en anmälan eller ansökan om att införa schablonmetoden, en alternativ

Läs mer

Policy för intern kontroll

Policy för intern kontroll Grästorps kommun Kommunförvaltningen Allmän verksamhet Styrdokument Dnr 160/2016 Policy för intern kontroll Fastställd av Kommunfullmäktige 2016-06-13 50. Uppdateras före 2020-12-31. 1/6 Inledning I kommunallagen

Läs mer

REGLEMENTE INTERN KONTROLL

REGLEMENTE INTERN KONTROLL REGLEMENTE INTERN KONTROLL Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell beskaffenhet

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter om hantering av likviditetsrisker för kreditinstitut och värdepappersbolag;

Läs mer

Intern styrning och kontroll

Intern styrning och kontroll Intern styrning och kontroll Reglemente och tillämpningsanvisningar Fastställs av regionfullmäktige 2015-06-17 Reglemente intern styrning och kontroll med Sida 1 av 6 Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Region

Läs mer

Reglemente för internkontroll

Reglemente för internkontroll Kommunstyrelseförvaltningen REGLEMENTE Reglemente för internkontroll "Dubbelklicka - Infoga bild 6x6 cm" Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Reglemente för internkontroll

Läs mer

ERSÄTTNINGSPOLICY. Fastställd av Avida Finans AB:s styrelse

ERSÄTTNINGSPOLICY. Fastställd av Avida Finans AB:s styrelse ERSÄTTNINGSPOLICY Fastställd av Avida Finans AB:s styrelse 2017-04-25 Fastställd av Styrelsen Datum 2017-04-25 Senast fastställd 2016-02-25 Fastställs Årligen eller vid behov Tillämpningsområde Alla anställda

Läs mer

5.9. ERSÄTTNINGSPOLICY. Innehåll. Externa regelverk. Finansinspektionen

5.9. ERSÄTTNINGSPOLICY. Innehåll. Externa regelverk. Finansinspektionen 5.9. ERSÄTTNINGSPOLICY Fastställd av styrelsen 2015-06-17 Tidigare fastställd av styrelsen 2014-05-28 I de fall Hälsinglands Sparbank saknar policys eller instruktioner inom något område ska Swedbanks

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 4/2014

Föreskrifter och anvisningar 4/2014 Föreskrifter och anvisningar 4/2014 Förvaltare av alternativa investeringsfonder Dnr FIVA 6/01.00/2014 Datum 1.7.2014 Gäller fr.o.m. 22.7.2014 FINANSINSPEKTIONEN telefon 010 831 51 fax 010 831 53 28 fornamn.efternamn@finanssivalvonta.fi

Läs mer

Intern kontroll. Riktlinjer av Kommunstyrelsen 70. Kommunövergripande. Tills vidare. Kommunchefen

Intern kontroll. Riktlinjer av Kommunstyrelsen 70. Kommunövergripande. Tills vidare. Kommunchefen Intern kontroll Dokumenttyp Riktlinjer Fastställd/upprättad 2015-04-15 av Kommunstyrelsen 70 Senast reviderad - Detta dokument gäller för Kommunövergripande Giltighetstid Tills vidare Dokumentansvarig

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Gent Jansson, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm. Beställningsadress: Thomson Fakta AB, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tfn 08-587 671 00, Fax

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2008:11) om investeringsfonder;

Läs mer

Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. 1 (5) Reglemente för intern kontroll Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att kommunstyrelsen

Läs mer

S:t Erik Livförsäkrings AB

S:t Erik Livförsäkrings AB Granskningspromemoria 2014 S:t Erik Livförsäkrings AB Granskningspromemoria från Stadsrevisionen Nr 15, 2015 Dnr 3.1.2-16/2015 2015-02-04 Den kommunala revisionen är fullmäktiges kontrollinstrument för

Läs mer

Värdering av onoterade innehav i fonder en vägledning

Värdering av onoterade innehav i fonder en vägledning PROMEMORIA Datum 2008-11-26 Författare Oskar Ode Värdering av onoterade innehav i fonder en vägledning Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8

Läs mer

Ersättningspolicy. Ändamålet med denna policy är att säkerställa att Bolaget uppfyller kraven i nämnda föreskrifter.

Ersättningspolicy. Ändamålet med denna policy är att säkerställa att Bolaget uppfyller kraven i nämnda föreskrifter. Ersättningspolicy Inledning Av 2 kap. 1 i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om ersättningssystem i kreditinstitut, värdepappersbolag och fondbolag med tillstånd för diskretionär förvaltning

Läs mer

Standard 4.4b. Hantering av operativa risker. Föreskrifter och allmänna råd

Standard 4.4b. Hantering av operativa risker. Föreskrifter och allmänna råd Standard 4.4b Hantering av operativa risker Föreskrifter och allmänna råd FINANSINSPEKTIONEN dnr 3/120/2004 2 (37) INNEHÅLL 1 Tillämpning 4 2 Syfte 6 3 Internationella regelverk 7 4 Rättsgrund 8 5 Hantering

Läs mer

Instruktion för internrevisionen vid Malmö högskola

Instruktion för internrevisionen vid Malmö högskola (Dnr. LED 1.4-2016/334) 1 (av 5) Malmö högskola, Internrevisionen Staffan Ivarsson, Internrevisionschef Beslutsförslag styrelse Instruktion för internrevisionen vid Malmö högskola Internrevisionsförordningen

Läs mer

Portfolio Försäkra. Ersättningspolicy. Ramverksversion 002

Portfolio Försäkra. Ersättningspolicy. Ramverksversion 002 Portfolio Försäkra Ersättningspolicy Ramverksversion 002 Datum för fastställelse 2016-05-23 Sidan 1 Innehåll Externa regelverk... 2 Interna regelverk... 2 1. Syfte... 2 2. Övergripande mål... 2 3. Organisation

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens allmänna råd om ersättningspolicy i understödsföreningar, börser och clearingorganisationer;

Läs mer

Reglemente för intern kontroll för Älmhults kommun Antaget av kommunfullmäktige , 119.

Reglemente för intern kontroll för Älmhults kommun Antaget av kommunfullmäktige , 119. Reglemente för intern kontroll för Älmhults kommun Antaget av kommunfullmäktige 2015-06-22, 119. Detta reglemente fastställer ansvaret för den interna kontrollen, med utgångspunkt i kommunallagen och den

Läs mer

Ersättningspolicy. Analys rörande risk förenad med Bolagets ersättningssystem

Ersättningspolicy. Analys rörande risk förenad med Bolagets ersättningssystem Ersättningspolicy Case Kapitalförvaltning AB, ( Bolaget ) har i enlighet med Finansinspektionens föreskrifter om ersättningspolicy i 9 kap. Finansinspektionens föreskrifter (2013:10) om förvaltare av alternativa

Läs mer

Ersättningspolicy. Tre Kronor Försäkring AB

Ersättningspolicy. Tre Kronor Försäkring AB Ersättningspolicy Tre Kronor Försäkring AB Bolag: Tre Kronor Försäkring AB Beslutad av: Styrelsen i Tre Kronor Försäkring AB Fastställd: 2014-09-23 Ersätter tidigare version fastställd den: 2013-09-19

Läs mer

Policy för Essunga kommuns internkontroll

Policy för Essunga kommuns internkontroll Policy för Essunga kommuns internkontroll Dokumenttyp Fastställd Detta dokument gäller för Policy 2017-02-20, 6 av Kommunfullmäktige Samtliga nämnder, bolag och stiftelser Giltighetstid 2017-02-21 2021-12-31

Läs mer