Föreskrifter och anvisningar x/2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Föreskrifter och anvisningar x/2011"

Transkript

1 Föreskrifter och anvisningar x/2011 Tillståndsförfarande och riskhantering för Dnr 8/01.00/2011 Utfärdad Gäller fr.o.m FINANSINSPEKTIONEN tfn fax Ytterligare information Institutstillsyn Risktillsyn/Marknadsrisker och operativa risker Risktillsyn/Kreditrisker

2 2 (16) Innehållsförteckning 1 Tillämpningsområde och definitioner 1.1 Tillämpningsområde 1.2 Definitioner 2 Lagstiftningsgrund och internationella rekommendationer 2.1 Lagstiftning 2.2 EU-direktiv 2.3 Finansinspektionens befogenhet att utfärda föreskrifter 3 Syfte 3.1 Syfte 4 Tillståndsförfarande 4.1 Koncession för en särskild hypoteksbank 4.2 Ansökan om tillstånd för inlåningsbank och kreditinstitut 4.3 Omständigheter som ska beaktas i ansökan 5 Riskhantering och intern kontroll 5.1 Företrädesrätt till betalning 5.2 Begränsningar gällande verksamheten 5.3 Affärsplan 5.4 Krav som gäller marknads- och likviditetsrisker Limiter för marknadsrisker Krav för översäkerhet Beräkning av genomsnittlig löptid Ackumulerade räntekassaflöden 5.5 Krav som gäller kredit med säkerhet i fastighet och dess säkerheter Säkerheternas verkliga värde Godtagbarhet för säkerheter Inverkningar av värdeförändringar i säkerheterna 5.6 Krav för hantering av operativa risker

3 3 (16) 6 Upphävda föreskrifter och anvisningar 7 Rapportering till Finansinspektionen 15 16

4 4 (16) 1 Tillämpningsområde och definitioner 1.1 Tillämpningsområde Dessa föreskrifter och anvisningar tillämpas på följande tillsynsobjekt enligt lagen om Finansinspektionen: hypoteksbanker som avses i 5 i lagen om, inlåningsbanker och kreditföretag som Finansinspektionen har beviljat ett i 10 i lagen om avsett tillstånd att bedriva. 1.2 Definitioner I dessa föreskrifter och anvisningar avses med hypoteksbank: ett kreditinstitut som avses i 5 i lagen om ( /688), kreditinstitut som har beviljats tillstånd: inlåningsbanker och kreditföretag som Finansinspektionen har beviljat ett i 10 i lagen om avsett tillstånd att bedriva. tillsynsobjekt: såväl en separat hypoteksbank som ett kreditinstitut som beviljats tillstånd.

5 5 (16) 2 Lagstiftningsgrund och internationella rekommendationer 2.1 Lagstiftning Följande bestämmelser knyter an till dessa föreskrifter och anvisningar: kreditinstitutslagen (121/2007), lagen om (688/2010) 2.2 EU-direktiv Följande EU-direktiv knyter an till dessa föreskrifter och anvisningar: Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/48/EG (32006L0048 ) av den 14 juni 2006 om rätten att starta och driva verksamhet i kreditinstitut (omarbetning) (Text av betydelse för EES) (EUT L 177, , s ) 2.3 Finansinspektionens befogenhet att utfärda föreskrifter (1) Finansinspektionens rätt att utfärda föreskrifter grundar sig på följande bestämmelser i lagen om : 10 3 mom. (tillståndsförfarande), 11 1 mom. (riskhantering och intern kontroll), 16 4 mom. (beräkning av nuvärdet), 17 3 mom. (likviditetskrav), 18 3 mom. (derivatavtal i ).

6 6 (16) 3 Syfte 3.1 Syfte (1) Syftet med föreliggande föreskrifter och anvisningar är att klart och samlat ta upp förfarandet i samband med ansökan om tillstånd och ge information om principerna för bedömning av ansökan, styra sökandens riskhantering och interna kontroll genom att utfärda närmare anvisningar och föreskrifter om tillämpningen av bestämmelserna om företrädesrätt till betalning och likvidation så att även insättarnas och de övriga borgenärernas ställning beaktas i tillräcklig utsträckning, vägleda hypoteksbankerna och kreditinstituten som beviljats tillstånd om uppföranderegler till de delar tillräcklig vägledning inte finns att tillgå i lagstiftningen. (2) Föreskrifterna och anvisningarna behövs för att skydda allmänheten och innehavarna av säkerställda obligationslån bland annat mot risken för förlust av återbetalbara medel och för att övervaka tillförlitligheten och stabiliteten i banksystemet.

7 7 (16) 4 Tillståndsförfarande 4.1 Koncession för en särskild hypoteksbank (1) Grundande av en särskild hypoteksbank förutsätter en koncession för kreditinstitut som avses i 24 i kreditinstitutslagen. Närmare föreskrifter om ansökan av koncession för kreditinstitut ges i standard 1.1 Verksamhetstillstånd och underrättelser i Finansinspektionens föreskriftssamling för finanssektorn. Hypoteksbankens verksamhet har begränsats på det sätt som avses i 2 6 punkten i lagen om. ANVISNING (punkt 2) (2) Finansinspektionen anser att det till en ansökan om koncession för hypoteksbank, utöver utredningar gällande koncession för kreditinstitut, ska fogas utredningar som föreskrivs i 10 i lagen om och i avsnitt 4.2 nedan. 4.2 Ansökan om tillstånd för inlåningsbank och kreditinstitut (3) Enligt 10 1 mom. i lagen om kan Finansinspektionen på ansökan bevilja en inlåningsbank eller ett kreditföretag som uppfyller villkoren i denna lag tillstånd att bedriva. ANVISNING (punkterna 4 19) (4) Enligt 10 2 mom. i lagen om ska sökanden utöver sin bolagsordning eller reglerna för verksamheten lämna Finansinspektionen utredning om (5) 1) att en bedrivs i enlighet med denna lag och de föreskrifter som utfärdats med stöd av den (10 2 mom. 1 punkten); (6) Finansinspektionen anser att beskrivningen ska vara ett enhetligt dokument av vilket det välgrundat framgår på vilket sätt verksamheten har ordnats och på vilket sätt de begränsningar som gäller verksamheten har beaktats. (7) 2) sin plan för en (10 2 mom. 2 punkten); (8) Finansinspektionen anser att planen ska vara godkänd av styrelsen och att åtminstone de i avsnitt 5.3 nämnda uppgifterna ska framgå av den. (9) 3) sökandens ekonomiska ställning (10 2 mom. 3 punkten); (10) Finansinspektionen anser att utredningen, utöver bokslutet, delårsrapporten och de regelbundna rapporterna till Finansinspektionen, också ska innefatta en utredning över

8 8 (16) omständigheter som väsentligt påverkar riskexponeringen och som sökanden har kännedom om. (11) 4) den tillförlitlighet, lämplighet och yrkesskicklighet som en förutsätter (10 2 mom. 4 punkten); (12) Finansinspektionen anser att utredningen ska omfatta de i Finansinspektionens standard 1.4 Lämplighetsprövning (fit & proper) avsedda anmälningarna om ansvariga personer. (13) 5) riskhantering som hänför sig till (10 2 mom. 5 punkten); (14) Finansinspektionen anser att det av utredningen ska framgå på vilket sätt sökanden har ordnat riskhanteringen som gäller en som en helhet så att sökanden har möjlighet att åtskilja den till en oberoende funktion i fall av likvidation. (15) Till utredningen ska sökanden foga en beskrivning av de interna rapporteringsriktlinjerna och de ansvariga personerna samt rapporterna till styrelsen som en helhet med modellrapporter. (16) 6) principerna och förfarandena för värdering av säkerheter (10 2 mom. 6 punkten); (17) Finansinspektionen anser att utredningen ska innehålla åtminstone en beskrivning av den statistiska metoden för uppföljning av säkerheternas verkliga värde, beslutsförfarandet för fastställande av det verkliga värdet och en beskrivning av registreringen av nya värden i bankens system. (18) 7) obligationsregistret (10 2 mom. 7 punkten); (19) Finansinspektionen anser att utredningen ska innehålla en beskrivning av den tekniska utformningen av registret, utläggningar, reservsystem, reviderbarhet och på vilket sätt de krediter som ingår i registret har åtskiljts från den övriga utlåningen. 4.3 Omständigheter som ska beaktas i ansökan ANVISNING (punkterna 20 21) (20) Tillsynsobjektet bör i ansökan fästa uppmärksamhet vid följande omständigheter: På vilket sätt tillsynsobjektet fortgående ska bedöma och granska att de system och förfaranden som säkerställer företrädesrätten till betalning (25 ) fungerar och är lagenliga. På vilket sätt tillsynsobjektet fortgående ska bedöma och granska att en kan åtskiljas i fall av likvidation. I en matrisorganisation ska de olika aktörernas ansvarsområden vara tydligt definierade och dokumenterade. Riskövervakningen är oberoende av och åtskild från affärsverksamheten. Styrelsen informeras om rapporteringen av ett organ som är åtskild från affärsverksamheten. Affärsplanen är tillräckligt detaljerad och kan även innehålla begränsningar som gäller verksamheten. Uppföljningen av marknadspriserna på säkerheterna med hjälp av statistiska metoder sker tillräckligt ofta och de nya värdena uppdateras i sökandens system utan dröjsmål.

9 9 (16) De tekniska lösningarna i obligationsregistret är tillförlitliga, de stöder existerande system och kan granskas av Finansinspektionen. (21) Innan sökanden lämnar in ansökan ska den diskutera med Finansinspektionen om bland annat omständigheter som inverkar på sökandens ekonomiska ställning och utvecklingen av den på kort och lång sikt, läget för sökandens inlåning och målen på kort och lång sikt, omständigheter som inverkar på sökandens riskexponering, målen och begränsningarna för affärsplanen för, begränsningar som ställs på maximibeloppet av emissioner, innehållet i tillståndsansökan, lösningar gällande obligationsregistret.

10 10 (16) 5 Riskhantering och intern kontroll 5.1 Företrädesrätt till betalning (1) I 25 i lagen om föreskrivs om säkerställda obligationslåns företrädesrätt till betalning vid emittentens likvidation och konkurs. (2) Enligt 11 1 mom. i lagen om har Finansinspektionen rätt att utfärda föreskrifter om riskhantering och intern kontroll inom en. FÖRESKRIFT (punkterna 3 5) (3) Styrelsen för ett kreditinstitut som beviljats koncession ska sörja för att kraven gällande företrädesrätt till betalning alltid uppfylls. Det ska vid varje tidpunkt vara möjligt att från kreditkapitalet som ställts som säkerhet för krediterna och från ränteflödena åtskilja den andel som tillhör andra borgenärer. (4) Ett kreditinstitut som beviljats koncession ska fortgående ha beredskap att utan dröjsmål till Finansinspektionen, på Finansinspektionens begäran, lämna en rapport om hur företrädesrätten till betalning har uppfyllts. (5) Styrelsen för ett kreditinstitut som beviljats koncession ska sörja för att institutet fortgående har beredskap att åtskilja en från övrig verksamhet så att en kan fortsätta i fall av likvidation på det sätt som avses i lagen. ANVISNING (punkt 6) (6) I obligationsregistret för ett kreditinstitut som beviljats koncession bör inga andra krediter registreras, utom de som räknas med i säkerheternas värde. Ett undantag utgörs av en orsak som hänför sig till exempel till byte av säkerhet eller omstrukturering av krediter eller någon annan med dessa jämförbar temporär orsak. 5.2 Begränsningar gällande verksamheten (7) Enligt 11 1 mom. i lagen om har Finansinspektionen rätt att utfärda föreskrifter om riskhantering och intern kontroll inom en. (8) Gällande begränsningar tillämpas vad som föreskrivs i 49 och 50 i lagen om och i Finansinspektionens standarder om riskhantering i kreditinstitut.

11 11 (16) FÖRESKRIFT (punkt 9) (9) Styrelsen för ett kreditinstitut som beviljats koncession ska minst en gång om året bekräfta de begränsningar som gäller verksamheten. Begränsningarna ska fastställa åtminstone andelen inlåning med säkerställda obligationslån av den sammanlagda inlåningen och balansomslutningen, beloppet av säkerställda obligationslån i förhållande till beloppet av säkerheter som står till förfogande. ANVISNING (p unkterna 10 11) (10) När ett kreditinstitut som beviljats koncession bedömer antalet begränsningar bör det beakta insättarnas och de övriga borgenärernas ställning. (11) Kreditinstitut som beviljats tillstånd bör årligen diskutera med Finansinspektionen innan beslutet om att bekräfta begränsningarna fattas. 5.3 Affärsplan ANVISNING (p unkterna 12 13) (12) Tillsynsobjektets styrelse bör fastställa en affärsplan för en minst en gång om året. (13) Åtminstone följande ska framgå av planen: planerade emissioner under 1 3 år, mål och begränsningar för andelen inlåning som skaffats genom säkerställda obligationslån i förhållande till den sammanlagda inlåningen och balansomslutningen, mål och begränsningar för mängden säkerställda obligationslån i förhållande till mängden säkerheter som står till förfogande, förväntad prissättning, eftersträvad kreditvärdering, målgrupp, översäkerhetsmål, kostnader, säkerheternas kvalitet och målsatt sammansättning samt källor, riktlinjer för säkringar, de temporära säkerhetsslagen, användningen av strukturerade emissioner, riktlinjer och mål för användning av mellankredit. 5.4 Krav som gäller marknads- och likviditetsrisker Limiter för marknadsrisker (14) Enligt 11 1 mom. i lagen om har Finansinspektionen rätt att utfärda föreskrifter om riskhantering och intern kontroll inom en. FÖRESKRIFT (punkterna 15 16) (15) Limiterna ska beakta alla viktigare ränteriskkällor, dvs. åtminstone räntejusteringsrisk, räntekurvsrisk, basrisk (basis risk) och optionsrisk.

12 12 (16) (16) Om det säkerställda obligationslånet är i en annan valuta än säkerheterna, ska separata limiter för valutakursrisken ställas för en. ANVISNING (punkterna 18 19) (17) Tillsynsobjektet bör fastställa separata limiter för ränteintäktsrisk och nuvärdesrisk. (18) Om tillsynsobjektet i sin har betydande ränteriskpositioner i andra valutor än redovisningsvalutan, ska limiter fastställas för varje valuta. (19) Finansinspektionen rekommenderar att tillsynsobjektet fastställer separata limiter för finansieringsrisken till exempel genom att fastställa ett maximibelopp för säkerställda obligationslån som får förfalla inom en bestämd tidsperiod Krav för översäkerhet ANVISNING (punkt 20) (20) Om olika översäkerhetskrav har fastställts för olika säkerhetspooler, bör tillsynsobjektet separat iaktta översäkerhetsgraderna för de olika säkerhetspoolerna Beräkning av genomsnittlig löptid (21) Enligt 17 1 mom. i lagen om hypoteksbanker ska emittenten se till att den återstående genomsnittliga lånetiden för säkerställda obligationslån inte är längre än den återstående genomsnittliga löptiden för de krediter som är antecknade i det obligationsregister som avses i 20. (22) Enligt 17 3 mom. i samma lag kan Finansinspektionen utfärda närmare föreskrifter om tillämpningen av denna paragraf. FÖRESKRIFT (punkterna 23 24) (23) Tillsynsobjektet ska beräkna den i 17 1 mom. i lagen om hypoteksbanker avsedda genomsnittliga lånetiden som ett med nuvärdet för avtalets återstående lånetider vägt medeltal. Nuvärdet beräknas genom att det nominella värdet av det framtida kassaflödet diskonteras till bedömningstidpunkten. (24) Vid beräkningen av den genomsnittliga lånetiden ska derivatinstrumenten räknas med Ackumulerade räntekassaflöden (25) Enligt 17 2 mom. i lagen om hypoteksbanker ska tillsynsobjektet vidare se till att de räntor som varje tolv kalendermånaders period löper på de tillgångar som räknas in i totalbeloppet av säkerheterna under samma period täcker totalbeloppet av räntebetalningarna till innehavarna av säkerställda obligationslån och betalningarna till motparterna i derivatavtalen. (26) Enligt 17 3 mom. i lagen om hypoteksbanker kan Finansinspektionen utfärda närmare föreskrifter om tillämpningen av denna paragraf.

13 13 (16) FÖRESKRIFT (punkterna 27 29) (27) Återstående inkommande kassaflöden för kapital-, ränte- och derivatavtalen för registrerade krediter med fast eller rörlig ränta ska beräknas separat. (28) Utgående kassaflöden för de återstående kapital-, ränte- och derivatavtalen för emitterade säkerställda obligationslån med fast eller rörlig ränta ska beräknas separat. (29) De framtida kassaflödena för kontrakt med rörlig ränta ska värderas med en dokumenterad metod godkänd av tillsynsobjektets styrelse. ANVISNING (p unkterna 30 32) (30) Värderingen av framtida räntebetalningsflöden för kontrakt med rörlig ränta kan exempelvis basera sig på en terminsräntekurva som härleds från avkastningskurvan för ränteswappen. (31) Det räntebelopp som erhålls under 12 månader ska vara större än det räntebelopp som utbetalats under samma tid också när räntekurvan, vid värderingen av kontrakt, höjs eller sänks med en procentenhet (+/-1 %-enhet parallell shift). (32) Räntekurvan som används vid värderingen av kontrakt med rörlig ränta bör också höjas eller sänkas (till exempel +/-0,5 %-enhet twist), och dess inverkan på framtida kassaflöden beräknas. 5.5 Krav som gäller kredit med säkerhet i fastighet och dess säkerheter Säkerheternas verkliga värde (33) Enligt 11 1 mom. i lagen om har Finansinspektionen rätt att utfärda föreskrifter om riskhantering och intern kontroll inom en. FÖRESKRIFT (punkterna 34 38) (34) Säkerheternas värde ska beräknas utifrån det verkliga värdet på säkerheten som registrerats i tillsynsobjektets system. (35) Tillsynsobjektet ska kvartalsvis följa med utvecklingen av marknadsvärdet på säkerheterna med den i Finansinspektionens standarder 4.3c, 4.3e och 4.3f föreskrivna statistiska metoden. (36) Tillsynsobjektet ska fastställa gränsvärden för ändringarna i marknadspriserna som erhållits genom statistiska metoder. Om gränsvärdena överskrids (eller underskrids) ska tillsynsobjektet utan dröjsmål uppdatera säkerhetens nya verkliga värde i sina system. (37) När tillsynsobjektet fastställer gränsvärdena ska det iaktta försiktighet. När marknadspriserna stiger ska gränsvärdet återspegla prisstegringen på lång sikt och basera sig på variabler som bedömts försiktigt och konservativt. (38) Gränsvärdet som beskriver en nedgång i priserna ska leda till att en prisnedgång på marknaden uppdateras snabbt i tillsynsobjektets system.

14 14 (16) Godtagbarhet för säkerheter (39) Enligt 11 1 mom. i lagen om har Finansinspektionen rätt att utfärda föreskrifter om riskhantering och intern kontroll inom en. FÖRESKRIFT (punkterna 40 41) (40) Inga andra krediter än sådana för vilka det verkliga värdet på säkerheterna kan bedömas på ett tillförlitligt sätt ska räknas med i säkerheternas värde. (41) Tillsynsobjektet ska underlåta att registrera krediter vars säkerheter är förknippade med osäkerhetsfaktorer till exempel på grund av objektets läge, ofullständighet eller användningssyfte och som väsentligt kan inverka på det sannolika överlåtelsepriset för säkerheten. ANVISNING (punkt 42) (42) Tillsynsobjektet bör i sina anvisningar fastställa de osäkerhetsfaktorer som gör att krediter inte ska registreras i obligationsregistret Inverkningar av värdeförändringar i säkerheterna (43) Enligt 11 1 mom. i lagen om har Finansinspektionen rätt att utfärda föreskrifter om riskhantering och intern kontroll inom en. FÖRESKRIFT (punkt 44) (44) Tillsynsobjektet ska regelbundet bedöma inverkningarna av värdeförändringar i säkerheterna på säkerheternas tillräcklighet och vara tillräckligt förberedd på följderna av värdeförändringar så att tillsynsobjektet har tillgång till en tillräcklig mängd säkerheter även när marknadspriserna sjunker. ANVISNING (punkt 45) (45) Tillsynsobjektet bör använda stresstester för bedömning av inverkningarna av värdeförändringar i säkerheterna. Tillsynsobjektet ska dela upp de registrerade krediterna i olika LTV-klasser för att utföra stresstesterna. Testet bör visa antalet krediter som avregistreras enligt 14 i lagen om enligt LTV-klass. 5.6 Krav för hantering av operativa risker Anvisning (punkterna 46 47) (46) Tillsynsobjektet bör identifiera de operativa risker som hänför sig till en och ordna hanteringen av operativa risker utifrån de krav som karaktären hos en ställer. (47) Tillsynsobjektet bör sörja för att obligationsregistrets funktion och informationssäkerhet är på en sådan nivå att kraven enligt i lagen om fortgående uppfylls.

15 15 (16) 6 Upphävda föreskrifter och anvisningar När dessa föreskrifter och anvisningar träder i kraft upphävs anvisningarna och föreskrifterna i kapitel 8 Hantering av hypoteksbankernas balansrisker i Finansinspektionens standard 4.4c om hantering av marknadsrisker.

16 16 (16) 7 Rapportering till Finansinspektionen (1) Ordnande av regelbunden rapportering för tillsynsobjektet och rapporteringens innehåll behandlas i föreskriften och anvisningen xx/2011.

Föreskrifter och anvisningar 7/2012

Föreskrifter och anvisningar 7/2012 Föreskrifter och anvisningar 7/2012 Rapportering av Dnr 8/01.00/2011 Utfärdade 26.7.2012 Gäller från 31.12.2012 FINANSINSPEKTIONEN telefon 010 831 51 fax 010 831 5328 fornamn.efternamn@finanssivalvonta.fi

Läs mer

FÖRESKRIFT OM RAPPORTERING AV STORA EXPONERINGAR OCH KONSOLIDERADE STORA EXPONERINGAR

FÖRESKRIFT OM RAPPORTERING AV STORA EXPONERINGAR OCH KONSOLIDERADE STORA EXPONERINGAR tills vidare 1 (17) Till kreditinstituten Till holdingsammanslutningarna FÖRESKRIFT OM RAPPORTERING AV STORA EXPONERINGAR OCH KONSOLIDERADE STORA EXPONERINGAR Finansinspektionen meddelar med stöd av 4

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 13/2012

Föreskrifter och anvisningar 13/2012 Föreskrifter och anvisningar 13/2012 Solvens samt täckning av ansvarsskuld och pensionsansvar: Dnr FIVA 10/01.00/2012 Utfärdade 13.12.2012 Gäller från 1.1.2013 FINANSINSPEKTIONEN telefon 010 831 51 fax

Läs mer

FÖRESKRIFT OM KONSOLIDERAT BOKSLUT FÖR SAMMANSLUTNINGEN AV ANDELSBANKER

FÖRESKRIFT OM KONSOLIDERAT BOKSLUT FÖR SAMMANSLUTNINGEN AV ANDELSBANKER tills vidare 1 (8) Till det centralinstitut som avses i andelsbankslagen FÖRESKRIFT OM KONSOLIDERAT BOKSLUT FÖR SAMMANSLUTNINGEN AV ANDELSBANKER Finansinspektionen meddelar med stöd av 7 m 2 mom. andelsbankslagen

Läs mer

Standard RA6.1. Verksamhet som bedrivs av betalningsinstitut och personer som utan auktorisation tillhandahåller betaltjänster

Standard RA6.1. Verksamhet som bedrivs av betalningsinstitut och personer som utan auktorisation tillhandahåller betaltjänster Standard RA6.1 Verksamhet som bedrivs av betalningsinstitut och personer som utan auktorisation tillhandahåller betaltjänster Föreskrifter och allmänna råd Så här läser du standarderna Standarden är en

Läs mer

RP 97/2015 rd. De föreslagna lagarna avses träda i kraft den 1 januari 2016.

RP 97/2015 rd. De föreslagna lagarna avses träda i kraft den 1 januari 2016. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av försäkringsbolagslagen och till vissa lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter om hantering av likviditetsrisker för kreditinstitut och värdepappersbolag;

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 27 mars 2015 305/2015 Lag om ändring av lagen om utländska försäkringsbolag Utfärdad i Helsingfors den 20 mars 2015 I enlighet med riksdagens beslut

Läs mer

Standard 4.1. Organisation av intern kontroll. Föreskrifter och allmänna råd

Standard 4.1. Organisation av intern kontroll. Föreskrifter och allmänna råd Standard 4.1 Organisation av intern kontroll Föreskrifter och allmänna råd Så här läser du standarderna Standarden är en ämnesvis indelad helhet av föreskrifter och råd som förpliktar eller vägleder tillsynsobjekt

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 4/2011

Föreskrifter och anvisningar 4/2011 Föreskrifter och anvisningar 4/2011 Metoder för beräkning av maximibeloppet av den ersättning som kan krävas ut för förtida Dnr FIVA 9/01.00/2011 Utfärdad 15.12.2011 Gäller from 31.3.2012 FIASISPEKTIOE

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 15 december 2014 1046/2014 Lag om ändring av lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag Utfärdad i Helsingfors den 12 december 2014 I enlighet med riksdagens

Läs mer

Nya kapitaltäckningsregler. Del 2

Nya kapitaltäckningsregler. Del 2 Regeringens proposition 2006/07:5 Prop. 2006/07:5 Nya kapitaltäckningsregler Del 2 Innehållsförteckning Prop. 2006/07:5 Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4 Bilaga 5 Bilaga 6 Bilaga 7 Lagförslagen i promemorian

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2007 Utgiven i Helsingfors den 14 februari 2007 Nr 121 151 INNEHÅLL Nr Sidan 121 Kreditinstitutslag... 378 122 Lag om ändring av lagen om affärsbanker och andra kreditinstitut

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 2/2012

Föreskrifter och anvisningar 2/2012 Föreskrifter och anvisningar 2/2012 Säkring av ansvarsskulden, behandling i bokföringen och bokslutet Dnr FIVA 10/01.00/2011 Utfärdade 23.2.2012 Gäller från 31.12.2011 FINANSINSPEKTIONEN telefon 010 831

Läs mer

Standard RA4.10. Rapportering av exponeringar mot närstående. Föreskrifter och allmänna råd

Standard RA4.10. Rapportering av exponeringar mot närstående. Föreskrifter och allmänna råd Standard RA4.10 Rapportering av exponeringar mot närstående Föreskrifter och allmänna råd FINANSINSPEKTIONEN tills vidare närstående dnr 14/120/2006 2 (2) INNEHÅLL 1 Tillämpning 3 2 Syfte 4 3 Internationella

Läs mer

Instruktion för riskhantering

Instruktion för riskhantering Instruktion för riskhantering Fastställd av Styrelsen Datum 5 mars 2013 Senast fastställd 5 mars 2013 Fastställs Årligen eller vid behov Tillämpningsområde Alla anställda i Crescit Distribution Tillgänglig

Läs mer

Stärkt konsumentskydd på bolånemarknaden. Danijela Pavic (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Stärkt konsumentskydd på bolånemarknaden. Danijela Pavic (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Stärkt konsumentskydd på bolånemarknaden Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 26 maj 2016 Morgan Johansson Danijela Pavic (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

Enligt 8 i lagen om Finansinspektionen (878/2008) ska bankfullmäktige fastställa Finansinspektionens arbetsordning.

Enligt 8 i lagen om Finansinspektionen (878/2008) ska bankfullmäktige fastställa Finansinspektionens arbetsordning. Arbetsordning för Finansinspektionen Inledning Enligt 8 i lagen om Finansinspektionen (878/2008) ska bankfullmäktige fastställa Finansinspektionens arbetsordning. Bankfullmäktige ska 1) övervaka den allmänna

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel 1 Fondens rättsliga ställning Lannebo Sverige Flexibel, nedan kallad fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

Läs mer

Periodisk information 2014-09-30

Periodisk information 2014-09-30 Periodisk information 2014-09-30 Collector Credit AB, 556597-0513, är ett kreditmarknadsbolag och ett helägt dotterbolag till Collector AB, 556560-0797. Verksamheten består av finansieringstjänster. Finansieringstjänsterna

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 14/2013

Föreskrifter och anvisningar 14/2013 Föreskrifter och anvisningar 14/2013 Handelsparter från tredjeland Dnr FIVA 15/01.00/2013 Utfärdade 10.6.2013 Gäller från 1.7.2013 FINANSINSPEKTIONEN telefon 010 831 51 fax 010 831 5328 fornamn.efternamn@finanssivalvonta.fi

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 4/2014

Föreskrifter och anvisningar 4/2014 Föreskrifter och anvisningar 4/2014 Förvaltare av alternativa investeringsfonder Dnr FIVA 6/01.00/2014 Datum 1.7.2014 Gäller fr.o.m. 22.7.2014 FINANSINSPEKTIONEN telefon 010 831 51 fax 010 831 53 28 fornamn.efternamn@finanssivalvonta.fi

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2011D0008 SV 16.05.2012 001.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT av den 21 juni 2011 om

Läs mer

KOMPLETTTERING TILL PROSPEKT

KOMPLETTTERING TILL PROSPEKT KOMPLETTTERING TILL PROSPEKT Informationen nedan avser Estea Logistic Properties 5 AB (publ), org.nr 556949-3058 som är en alternativ investeringsfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa

Läs mer

GEMENSAM RISKINSTRUKTION FÖR LINKÖPINGS KOMMUN OCH KOMMUNENS BOLAG

GEMENSAM RISKINSTRUKTION FÖR LINKÖPINGS KOMMUN OCH KOMMUNENS BOLAG 2004-09-21 1 (19) Bilaga 1 till Finansregler för Linköpings kommun och kommunens bolag" Ver 4 GEMENSAM RISKINSTRUKTION FÖR LINKÖPINGS KOMMUN OCH KOMMUNENS BOLAG Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 1.1

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2004:46) om investeringsfonder; SFS 2011:882 Utkom från trycket den 30 juni 2011 utfärdad den 22 juni 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Lannebo Sverige Flexibel, nedan kallad fonden. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om

Läs mer

Standard RA4.4. Rapportering av länderrisker. Föreskrifter och allmänna råd

Standard RA4.4. Rapportering av länderrisker. Föreskrifter och allmänna råd Standard RA4.4 Rapportering av länderrisker Föreskrifter och allmänna råd FINANSINSPEKTIONEN tills vidare dnr 1/120/2005 2 (10) INNEHÅLL 1 Tillämpning 3 2 Syfte 4 3 Rättsgrund 5 4 Rapportering till Finansinspektionen

Läs mer

Tillägg 2015:1 (Fi Dnr 15-3547) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014

Tillägg 2015:1 (Fi Dnr 15-3547) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Tillägg 2015:1 (Fi Dnr 15-3547) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Detta dokument utgör ett tillägg till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) ( Bolaget ) grundprospekt

Läs mer

Det gällande statsrådsbeslutet om ställande av statsborgen för finansieringen av EFSF fattades den 20 juli 2012.

Det gällande statsrådsbeslutet om ställande av statsborgen för finansieringen av EFSF fattades den 20 juli 2012. Statsrådets meddelande till riksdagen om förlängning av giltighetstiden för statsborgen som ställts för finansieringen av det europeiska finansiella stabiliseringsinstrumentet Bestämmelser om statsborgen

Läs mer

ALLMÄNNA ANVISNINGAR OM STATSUNDERSTÖD FÖR SÖKANDE OCH ANVÄNDARE

ALLMÄNNA ANVISNINGAR OM STATSUNDERSTÖD FÖR SÖKANDE OCH ANVÄNDARE 2/500/2016/OPH ALLMÄNNA ANVISNINGAR OM STATSUNDERSTÖD FÖR SÖKANDE OCH ANVÄNDARE Utbildningsstyrelsens allmänna anvisningar om ansökan, användning och övervakning av behovsprövade statsunderstöd Godkänd

Läs mer

Användningen av kreditbetyg i riskhantering. Katarina Back (Finansdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Användningen av kreditbetyg i riskhantering. Katarina Back (Finansdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Användningen av kreditbetyg i riskhantering Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 6 februari 2014 Peter Norman Katarina Back (Finansdepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

Framställan om vissa ändringar i lagen(1988:1385) om Sveriges riks ban k

Framställan om vissa ändringar i lagen(1988:1385) om Sveriges riks ban k Till riksdagen SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 O0 Fax +46 8 21 05 31 registrator@riksbank.se www.riksbank.se DNR 2003-1035-DIR Framställan om vissa ändringar

Läs mer

Promemoria. Justerade matchningsregler för säkerställda obligationer

Promemoria. Justerade matchningsregler för säkerställda obligationer Promemoria Justerade matchningsregler för säkerställda obligationer Finansdepartementet Finansmarknadsavdelningen September 2015 1 Innehållsförteckning 1 Promemorians huvudsakliga innehåll... 3 2 Förslag

Läs mer

Statrådets förordning

Statrådets förordning Statrådets förordning om uppgifter som ska tas upp i små- och mikroföretags bokslut I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 kap. 6 i bokföringslagen (1336/1997), sådan den lyder i lag

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 14 augusti 2014 610/2014 Kreditinstitutslag Utfärdad i Helsingfors den 8 augusti 2014 I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: AVDELNING I RÄTT

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i försäkringsrörelseförordningen (2011:257); SFS 2015:707 Utkom från trycket den 1 december 2015 utfärdad den 19 november 2015. Regeringen föreskriver i

Läs mer

Standard RA6.1. Verksamhet som bedrivs av betalningsinstitut och personer som utan auktorisation tillhandahåller betaltjänster

Standard RA6.1. Verksamhet som bedrivs av betalningsinstitut och personer som utan auktorisation tillhandahåller betaltjänster Standard RA6.1 Verksamhet som bedrivs av betalningsinstitut och personer som utan auktorisation tillhandahåller betaltjänster Föreskrifter och allmänna råd Så här läser du standarderna Standarden är en

Läs mer

Finanspolicy och finansiella riktlinjer för Göteborgs Stad

Finanspolicy och finansiella riktlinjer för Göteborgs Stad Dokumentansvarig: Danijel Afolter, portföljförvaltare Upprättad av: Finansavdelningen Beslutad av: Kommunfullmäktige Gäller för: Stadens nämnder och styrelser Senast uppdaterad: 2014-12-11 Giltighetstid:

Läs mer

Sammanställning över investeringsfondens innehav

Sammanställning över investeringsfondens innehav Bilaga 9 FFFS 2008:x Sammanställning över investeringsfondens innehav Investeringsfondens innehav av överlåtbara värdepapper och andra finansiella instrument ska specificeras sista bankdagen av varje kvartal

Läs mer

Nya regler om säkerställda obligationer

Nya regler om säkerställda obligationer B E S L U T S P R O M E M O R I A Nya regler om säkerställda obligationer FI Dnr 11-13295 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

Revisionsverkets viktigaste observationer och ställningstaganden

Revisionsverkets viktigaste observationer och ställningstaganden Revisionsverkets viktigaste observationer och ställningstaganden Energiunderstöd Ansökan, beviljande, betalning och tillsyn över användningen av statsbidrag Det första syftet med revisionen var att utreda

Läs mer

KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLINGEN 1.2.04 POLICY VALLENTUNA KOMMUN. Finanspolicy. Beslutad av KF 131 2013-11-25

KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLINGEN 1.2.04 POLICY VALLENTUNA KOMMUN. Finanspolicy. Beslutad av KF 131 2013-11-25 KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLINGEN 1.2.04 POLICY VALLENTUNA KOMMUN Finanspolicy Beslutad av KF 131 2013-11-25 Innehåll 1. Finanspolicyns syfte... 3 2. Mål med finansverksamheten... 3 3. Organisation och ansvarsfördelning...

Läs mer

Anvisningar för finansförvaltningen i Stockholms läns landsting

Anvisningar för finansförvaltningen i Stockholms läns landsting 1(7) Anvisningar för finansförvaltningen i Stockholms läns landsting 1. Inledning och syfte 1.1 Syfte Syftet med detta dokument är att i enlighet med den av landstingsfullmäktige beslutade finanspolicyn

Läs mer

Värdering av onoterade innehav i fonder en vägledning

Värdering av onoterade innehav i fonder en vägledning PROMEMORIA Datum 2008-11-26 Författare Oskar Ode Värdering av onoterade innehav i fonder en vägledning Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8

Läs mer

Nowo Fund 1 januari 2016 ISEC Services AB

Nowo Fund 1 januari 2016 ISEC Services AB Nowo Fund 1 januari 2016 ISEC Services AB 1 Innehållsförteckning Innehåll Innehållsförteckning... 2 Informationsbroschyr Nowo Fund... 3 Fonden och fondandelarna... 3 Målsättning och placeringsinriktning...

Läs mer

Investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring

Investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring Bilaga 8 Investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring Bilaga till avsnitt 6.13 Bilaga 8 Investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring Innehållsförteckning Bilaga

Läs mer

Standard 4.3c. Kapitalkrav för kreditrisker enligt schablonmetoden. Föreskrifter och allmänna råd

Standard 4.3c. Kapitalkrav för kreditrisker enligt schablonmetoden. Föreskrifter och allmänna råd Standard 4.3c Kapitalkrav för kreditrisker enligt schablonmetoden Föreskrifter och allmänna råd FINANSINSPEKTIONEN 4 Kapitaltäckning och riskhantering tills vidare enligt schablonmetoden dnr 12/120/2006

Läs mer

Justerade matchningsregler för säkerställda obligationer. Eva-Lena Norgren (Finansdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Justerade matchningsregler för säkerställda obligationer. Eva-Lena Norgren (Finansdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Justerade matchningsregler för säkerställda obligationer Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 21 januari 2016 Magdalena Andersson Eva-Lena Norgren (Finansdepartementet)

Läs mer

RP 203/2009 rd. I propositionen föreslås det att 98 i lagen om statens pensioner ändras så att för militärpensioner

RP 203/2009 rd. I propositionen föreslås det att 98 i lagen om statens pensioner ändras så att för militärpensioner Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 98 i lagen om statens pensioner PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att 98 i lagen om statens pensioner

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar; SFS 2007:570 Utkom från trycket den 27 juni 2007 utfärdad den 14 juni 2007. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Lag. om ändring av järnvägslagen

Lag. om ändring av järnvägslagen Lag om ändring av järnvägslagen I enlighet med riksdagens beslut ändras i järnvägslagen (304/2011) 1 2 mom., 2 8, 9 och 32 punkten, 3, 11 1 och 3 mom., 12, rubriken för 4 kap., 20 1 och 2 mom., 21 32,

Läs mer

INSTRUKTIONER FÖR VERKSAMHETEN OCH FÖR HANTERINGEN AV DELEGATIONS- OCH ATTESTFRÅGOR

INSTRUKTIONER FÖR VERKSAMHETEN OCH FÖR HANTERINGEN AV DELEGATIONS- OCH ATTESTFRÅGOR 2013-05-06 Gunnel Rydberg INSTRUKTIONER FÖR VERKSAMHETEN OCH FÖR HANTERINGEN AV DELEGATIONS- OCH ATTESTFRÅGOR ARBETSORDNING FÖR STYRELSEN FÖR GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND (GR) 2 INSTRUKTION FÖR FÖRBUNDSDIREKTÖREN

Läs mer

Ändringsanmälan Bilaga till blankett Y4 Bostadsaktiebolag

Ändringsanmälan Bilaga till blankett Y4 Bostadsaktiebolag FIRMA FO-NUMMER Ifyll endast nya eller ändrade uppgifter. Bifoga inte tomma sidor till anmälan. ÄNDRING I BOLAGSORDNINGEN Datum för ändring av bolagsordningen.. STYRELSE (Styrelsens samtliga ledamöter

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2001L0018 SV 21.03.2008 003.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2001/18/EG av den

Läs mer

FFFS 2016:2. 2 a kap. Anmälan av vissa förvärv

FFFS 2016:2. 2 a kap. Anmälan av vissa förvärv Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:17) om verksamhet på marknadsplatser;

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2008 Utgiven i Helsingfors den 15 augusti 2008 Nr 521 531 INNEHÅLL Nr Sidan 521 Försäkringsbolagslag... 1489 522 Lag om införande av försäkringsbolagslagen... 1607 523 Lag

Läs mer

RP 86/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av familjevårdslagen

RP 86/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av familjevårdslagen Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av familjevårdslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att familjevårdslagen ändras. Enligt förslaget

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter om rapportering av likviditetsrisker för kreditinstitut och värdepappersbolag;

Läs mer

Huvudsakligt innehåll

Huvudsakligt innehåll LAGFÖRSLAG nr x/2011-2012 Datum 2011-xx-xx Till Ålands lagting Privat socialvård Huvudsakligt innehåll Landskapsregeringen föreslår att landskapets blankettlagstiftning om privat socialservice ändras från

Läs mer

6) godkännande av anläggning enligt 18 i hälsoskyddslagen; 8) intyg som beviljats med stöd av 6 (fartygskontroller); av anmälningar enligt 13 ;

6) godkännande av anläggning enligt 18 i hälsoskyddslagen; 8) intyg som beviljats med stöd av 6 (fartygskontroller); av anmälningar enligt 13 ; 1 (5) Miljöhälsovårdens taxa 1 Tillämpningsområde Denna taxa tillämpas på A) De prestationer enligt livsmedelslagen (23/2006) som åligger den kommunala 1) godkännande av anläggning och handläggning av

Läs mer

Lagrådsremiss. Försäkringsförmedling. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet.

Lagrådsremiss. Försäkringsförmedling. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Lagrådsremiss Försäkringsförmedling Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 17 februari 2005 Sven-Erik Österberg Tord Gransbo (Finansdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om särskild tillsyn och kapitalbuffertar; SFS 2014:993 Utkom från trycket den 8 juli 2014 utfärdad den 26 juni 2014. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

DELÅRSRAPPORT för AB Sveriges Säkerställda obligationer (publ), org nr. 556645-9755, 1 januari 30 juni 2007

DELÅRSRAPPORT för AB Sveriges Säkerställda obligationer (publ), org nr. 556645-9755, 1 januari 30 juni 2007 DELÅRSRAPPORT för AB Sveriges Säkerställda obligationer (publ), org nr. 556645-9755, 1 januari 30 juni 2007 Sammanfattning Jun 2007 Jun 2006 Räntenetto, mnkr 399 36 Rörelseresultat, mnkr 326 (408) Kreditförluster,

Läs mer

Aktia Personskydd. Produktfakta. Gäller fr.o.m. 1.1.2016. Ingående av avtal 2. Hälsotillståndet påverkar beviljandet av en försäkring 2

Aktia Personskydd. Produktfakta. Gäller fr.o.m. 1.1.2016. Ingående av avtal 2. Hälsotillståndet påverkar beviljandet av en försäkring 2 Aktia Personskydd Produktfakta Gäller fr.o.m. 1.1.2016 Innehållsförteckning Ingående av avtal 2 Hälsotillståndet påverkar beviljandet av en försäkring 2 Avtalets innehåll 2 Förmånstagare 2 Adress- eller

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2006 Utgiven i Helsingfors den 2 augusti 2006 Nr 663 665 INNEHÅLL Nr Sidan 663 Lag om ändring av lagen om arbetstagarinflytande i europabolag... 2041 664 Statsrådets förordning

Läs mer

SV BILAGA XIII RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 1 av 5: LIKVIDA TILLGÅNGAR)

SV BILAGA XIII RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 1 av 5: LIKVIDA TILLGÅNGAR) BILAGA XIII RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 1 av 5: LIKVIDA TILLGÅNGAR) 1. Likvida tillgångar 1.1. Allmänna kommentarer 1. Detta är en sammanfattande mall som innehåller information om tillgångar för övervakning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i revisorslagen (2001:883); SFS 2016:430 Utkom från trycket den 31 maj 2016 utfärdad den 19 maj 2016. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga om revisorslagen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551); SFS 2008:12 Utkom från trycket den 22 januari 2008 utfärdad den 10 januari 2008. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om

Läs mer

Kapitaltäckning och likviditet 2014-09

Kapitaltäckning och likviditet 2014-09 Kapitaltäckning och likviditet 2014-09 Periodisk information per 30 september 2014 - Kapitaltäckning och likviditet Denna information om kapitaltäckning och likviditet för Ikano Bank AB (Publ), organisationsnummer

Läs mer

FINANSIELLA RIKTLINJER FÖR KARLSTADS KOMMUNS DONATIONSMEDELSFÖRVALTNING

FINANSIELLA RIKTLINJER FÖR KARLSTADS KOMMUNS DONATIONSMEDELSFÖRVALTNING 2013-10-02 FINANSIELLA RIKTLINJER FÖR KARLSTADS KOMMUNS DONATIONSMEDELSFÖRVALTNING Fastställd av kommunstyrelsen 2 1 Inledning Finansiella riktlinjer för Karlstads kommuns donationsmedelsförvaltning anger

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2008:11) om investeringsfonder;

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Försäkringsrörelselag (2010:2043); utfärdad den 22 december 2010. SFS 2010:2043 Utkom från trycket den 18 januari 2011 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap.

Läs mer

Anmärkning och straffavgift

Anmärkning och straffavgift 2013-04-15 BESLUT Larsson & Partners Asset Management AB FI Dnr 12-2527 genom styrelsens ordförande Norra Vallgatan 70 211 22 Malmö Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 31 augusti 2011 986/2011 Lag om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar Utfärdad i Helsingfors den 26 augusti 2011 I enlighet med riksdagens

Läs mer

ANVISNING OM DELÅRSRAPPORTERING I KREDIT- INSTITUT SOM ÄR FÖREMÅL FÖR OFFENTLIG HANDEL

ANVISNING OM DELÅRSRAPPORTERING I KREDIT- INSTITUT SOM ÄR FÖREMÅL FÖR OFFENTLIG HANDEL tills vidare 1(6) Till kreditinstituten Till kreditinstitutens holdingsammanslutningar ANVISNING OM DELÅRSRAPPORTERING I KREDIT- INSTITUT SOM ÄR FÖREMÅL FÖR OFFENTLIG HANDEL Finansinspektionen meddelar

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 8/2015

Föreskrifter och anvisningar 8/2015 Föreskrifter och anvisningar 8/2015 Liv- och skadeförsäkringsbolag, riktlinjer om Solvens II del II, Dnr FIVA 17/01.00/2015 Utfärdade 30.11.2015 Gäller från 1.1.2016 FINANSINSPEKTIONEN tfn 010 831 51 fax

Läs mer

STATSKONTORET ANVISNING 1(7) Finansiering Utlåning 1.7.2004 JÄMKNING VID INDRIVNINGEN AV LÅNGFRISTIGA GRUNDFÖRBÄTTRINGSLÅN AV UNDERSTÖDSTYP

STATSKONTORET ANVISNING 1(7) Finansiering Utlåning 1.7.2004 JÄMKNING VID INDRIVNINGEN AV LÅNGFRISTIGA GRUNDFÖRBÄTTRINGSLÅN AV UNDERSTÖDSTYP STATSKONTORET ANVISNING 1(7) Finansiering Utlåning JÄMKNING VID INDRIVNINGEN AV LÅNGFRISTIGA GRUNDFÖRBÄTTRINGSLÅN AV UNDERSTÖDSTYP 1 Lagstiftning om lån med karaktären av ett bidrag Lagen om grundförbättring

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om pension för företagare

Lag. om ändring av lagen om pension för företagare Lag om ändring av lagen om pension för företagare I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om pension för företagare (1272/2006) 19 21, 60, 61, 64 och 66 samt 74 3 mom., av dem 19 sådan den lyder

Läs mer

Standard RA1.2. Förvärv av bestämmande inflytande i företag utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Föreskrifter och allmänna råd

Standard RA1.2. Förvärv av bestämmande inflytande i företag utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Föreskrifter och allmänna råd Standard RA1.2 Förvärv av bestämmande inflytande i Föreskrifter och allmänna råd FINANSINSPEKTIONEN tills vidare dnr 5/120/2006 2 (2) INNEHÅLL 1 Tillämpning 3 2 Syfte 4 3 Rättsgrund och internationella

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2010 Utgiven i Helsingfors den 30 april 2010 Nr 290 304 INNEHÅLL Nr Sidan 290 Betaltjänstlag... 1121 291 Lag om ändring av 7 kap. 19 i konsumentskyddslagen... 1144 292 Lag

Läs mer

Revisorer och revision. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Revisorer och revision. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Revisorer och revision Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 3 mars 2016. Morgan Johansson Jacob Aspegren (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Läs mer

Aktiestrukturen beskrivs närmare i Bolagets vid varje tidpunkt gällande bolagsordning. Tilläggsuppgifter finns på webbplatsen www.nordea.com.

Aktiestrukturen beskrivs närmare i Bolagets vid varje tidpunkt gällande bolagsordning. Tilläggsuppgifter finns på webbplatsen www.nordea.com. ALLMÄNNA VILLKOR FÖR NORDEA BANK AB:S (PUBL) AKTIEDEPÅBEVIS 1. Allmänt Nordea Bank AB (publ) (nedan Bolaget ) har utsett Nordea Bank Finland Abp (nedan Emittent ) till emittent av bolagets aktiedepåbevis

Läs mer

Innehåll. 1 Promemorians huvudsakliga innehåll... 9

Innehåll. 1 Promemorians huvudsakliga innehåll... 9 Innehåll 1 Promemorians huvudsakliga innehåll... 9 2 Promemorians lagförslag... 11 2.1 Förslag till lag om elektroniska pengar...11 2.2 Förslag till lag om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar...26

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i försäkringsrörelseförordningen (1982:790); SFS 1999:1207 Utkom från trycket den 17 december 1999 utfärdad den 9 december 1999. Regeringen föreskriver

Läs mer

Dokumentbeteckning Strategi för Trollhättans Stads finansiella verksamhet Handläggare/Förvaltning Kent Isbrand/KS-förvaltning.

Dokumentbeteckning Strategi för Trollhättans Stads finansiella verksamhet Handläggare/Förvaltning Kent Isbrand/KS-förvaltning. Syfte Regler och riktlinjer för den en Gäller för Trollhättans Stad Referensdokument Bestämmelser för finansförvaltningen Ansvar och genomförande Ekonomikontoret Uppföljning Årligen enligt Rutin för uppföljning

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Utgivare: Generaldirektör Christina Rångemark Åkerman Läkemedelsverkets föreskrifter om parallellimporterade läkemedel; LVFS 2012:19 Utkom från trycket

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om it-system, informationssäkerhet och insättningssystem;

Läs mer

LÄNSFÖRSÄKRINGAR HYPOTEK AB (publ) PROGRAM FÖR KONTINUERLIG UTGIVNING AV SÄKERSTÄLLDA OBLIGATIONER

LÄNSFÖRSÄKRINGAR HYPOTEK AB (publ) PROGRAM FÖR KONTINUERLIG UTGIVNING AV SÄKERSTÄLLDA OBLIGATIONER GRUNDPROSPEKT Datum för Prospektets offentliggörande: 1 juni 2010 LÄNSFÖRSÄKRINGAR HYPOTEK AB (publ) PROGRAM FÖR KONTINUERLIG UTGIVNING AV SÄKERSTÄLLDA OBLIGATIONER Detta prospekt ( Prospektet ), som utgör

Läs mer

1 Information om upphandlingen

1 Information om upphandlingen FOLKPENSIONSANSTALTEN Hälsoavdelningen Rehabiliteringsgruppen Anbudsförfrågan 25.2.2014 Dnr 16/331/2014 Till serviceproducenterna MULTIDISCIPLINÄR INDIVIDUELL REHABILITERING FÖR VUXNA MED SVÅR FUNKTIONS-

Läs mer

Direktionen Stabsavdelningen/Riskenheten Riskchefen

Direktionen Stabsavdelningen/Riskenheten Riskchefen Regel BESLUTSDATUM: BESLUT AV: GÄLLER FRÅN: ANSVARIG AVDELNING: FÖRVALTNINGSANSVARIG: 2017-05-22 Direktionen 2017-05-22 Stabsavdelningen/Riskenheten Riskchefen SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg

Läs mer

I det nya lönekapitlet har följande bestämmelser samma innehåll som tidigare:

I det nya lönekapitlet har följande bestämmelser samma innehåll som tidigare: KT Bilaga till cirkulär 37/2011 1 (14) Ändringar i lönekapitlet i AKTA 2012 2013 I underteckningsprotokollet till AKTA 2010 2011 tillsattes en arbetsgrupp med uppgift att revidera och utveckla lönebestämmelserna

Läs mer

Informationsbroschyr

Informationsbroschyr Informationsbroschyr Spiltan Aktiefond Sverige Spiltan Aktiefond Stabil Spiltan Aktiefond Småland Spiltan Aktiefond Dalarna Spiltan Aktiefond Investmentbolag Spiltan Räntefond Sverige 1 maj 2013 Allmän

Läs mer

RP 151/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 och 7 i lagen om bostadssparpremier

RP 151/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 och 7 i lagen om bostadssparpremier Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 och 7 i lagen om bostadssparpremier PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om bostadssparpremier

Läs mer

2016-02-05 BESLUTSPROMEMORIA. FI Dnr 14 13970. Sammanfattning

2016-02-05 BESLUTSPROMEMORIA. FI Dnr 14 13970. Sammanfattning 2016-02-05 BESLUTSPROMEMORIA FI Dnr 14 13970 Ändringar i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd med anledning av en ny förordning om förbättrad värdepappersavveckling och om värdepapperscentraler

Läs mer

De svenska bankernas kapitalkrav, tredje kvartalet 2015

De svenska bankernas kapitalkrav, tredje kvartalet 2015 P R O M E M O R I A Datum 2015-11-25 FI Dnr 15-7395 Författare Enheten för bankanalys Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

JPYSEK, uttryckt som antal svenska kronor (SEK) per japansk yen (JPY).

JPYSEK, uttryckt som antal svenska kronor (SEK) per japansk yen (JPY). BEAR JPYSEK X3 H Avseende: Svenska kronor (SEK) och japanska yen (JPY) Noteringsdag: 4 mars 2014 Slutliga Villkor - Certifikat Dessa Slutiga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i naturgaslagen (2005:403); SFS 2012:336 Utkom från trycket den 11 juni 2012 utfärdad den 31 maj 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga om naturgaslagen

Läs mer

RP 136/2005 rd. I denna proposition föreslås att aravabegränsningslagen

RP 136/2005 rd. I denna proposition föreslås att aravabegränsningslagen RP 136/2005 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av aravabegränsningslagen och till vissa lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna

Läs mer

Föreskrift om kreditinstitutens utländska filialer och tillhandahållande av tjänster i utlandet

Föreskrift om kreditinstitutens utländska filialer och tillhandahållande av tjänster i utlandet tills vidare 1 (6) Till kreditinstituten Föreskrift om kreditinstitutens utländska filialer och tillhandahållande av tjänster i utlandet Finansinspektionen meddelar med stöd av 4 2 punkten och 11 2 mom.

Läs mer