Regeringens proposition 2012/13:1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regeringens proposition 2012/13:1"

Transkript

1 Regeringens proposition 2012/13:1 Budgetpropositionen för 2013 Förslag till statens budget för 2013, finansplan och skattefrågor

2

3 Regeringens proposition 2012/13:1 Budgetpropositionen för 2013 Regeringen överlämnar härmed enligt 9 kap. 2 regeringsformen budgetpropositionen för Stockholm den 13 september 2012 Fredrik Reinfeldt Anders Borg (Finansdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen lämnar regeringen sitt förslag till statens budget för 2013 och föreslår att riksdagen beräknar inkomster och beslutar om utgifter för staten i enlighet med de specifikationer som fogats till förslaget. Vidare presenteras förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken, en uppföljning och bedömning av de budgetpolitiska målen och reformutrymmet samt förslag till hur utgifterna ska fördelas på utgiftsområden. En prognos för statens budget för 2012 redovisas. Regeringen lämnar också förslag och bedömningar avseende skatteområdet. I bilaga 1 redovisas en specifikation av budgetens utgifter och inkomster för 2013.

4 Förslag till statens budget för 2013 Utgifter Tusental kronor Utgiftsområde 1 Rikets styrelse Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution Utgiftsområde 4 Rättsväsendet Utgiftsområde 5 Internationell samverkan Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd Utgiftsområde 8 Migration Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv Utgiftsområde 15 Studiestöd Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik Utgiftsområde 19 Regional tillväxt Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård Utgiftsområde 21 Energi Utgiftsområde 22 Kommunikationer Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel Utgiftsområde 24 Näringsliv Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen Summa utgiftsområden Minskning av anslagsbehållningar Summa utgifter Riksgäldskontorets nettoutlåning Kassamässig korrigering Summa

5 Inkomster Tusental kronor Inkomsttyp 1000 Statens skatteinkomster Inkomsttyp 2000 Inkomster av statens verksamhet Inkomsttyp 3000 Inkomster av försåld egendom Inkomsttyp 4000 Återbetalning av lån Inkomsttyp 5000 Kalkylmässiga inkomster Inkomsttyp 6000 Bidrag m.m. från EU Inkomsttyp 7000 Avräkningar m.m. i anslutning till skattesystemet Inkomsttyp 8000 Utgifter som redovisas som krediteringar på skattekonto 0 Summa inkomster Beräknat lånebehov Summa

6

7 Innehållsförteckning 1 Finansplan Politiska utgångspunkter och sammanfattning Investera för framtiden Åtgärder i budgetpropositionen för Utsikter för svensk ekonomi Skuldkrisen dämpar svensk ekonomi Riskerna för en svagare utveckling dominerar Offentliga finanser, reformutrymme och utgiftstak Tillfälligt underskott i de offentliga finanserna Reformutrymmet Utgiftstaket för Fortsatt arbete med att utveckla det finanspolitiska ramverket Bättre tillväxtförutsättningar och konkurrenskraft Infrastrukturinvesteringar för ett växande Sverige Forskning och innovation för framtiden Ett bättre fungerande utbildningsystem Bättre förutsättningar för företagande och entreprenörskap Ökad tillgång på bostäder Fler i arbete Ökade möjligheter för unga Ökade möjligheter till integration Ökade möjligheter för långtidsarbetslösa Ökade möjligheter för personer med funktionsnedsättning En stärkt arbetslinje och tydligare krav Önskvärt med fler partsöverenskommelser Ett stabilt finansiellt system och stärkt konsumentskydd Skärpta kapitaltäckningsregler Starkare konsumenter Välfärd för alla och jämnare fördelning Mer tillgänglig och trygg vård och omsorg Ökad valfrihet och trygghet för föräldrar Stärkt rättsväsende för en tryggare vardag Stöd till ekonomiskt utsatta Sänkt skatt för pensionärer En effektiv energi-, klimat- och miljöpolitik Övrigt Ett framtida stridsflygssystem Gymnasiereformen Inkomstskatteregler för den ideella sektorn Effekter av regeringens politik Regeringens politik bidrar till en högre sysselsättning

8 Fördelningseffekter av regeringens politik Effekter av regeringens politik för den ekonomiska jämställdheten mellan kvinnor och män Förslag till riksdagsbeslut Lagförslag Förslag till lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200) Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229) Förslag till lag om ändring i socialavgiftslagen (2000:980) Förslag till lag om ändring i vägtrafikskattelagen (2006:227) Förslag till lag om ändring i lagen (2007:1398) om kommunal fastighetsavgift Förslag till lag om ändring i lagen (2009:1469) om ändring i vägtrafikskattelagen (2006:227) Förslag till lag om ändring i lagen (2009:1472) om ändring i lagen (2006:228) med särskilda bestämmelser om fordonsskatt Förslag till lag om ändring i lagen (2009:1496) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi Förslag till lag om ändring i lagen (2009:1497) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi Förslag till lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244) Uppföljning av de budgetpolitiska målen samt bedömning av reformutrymme och utgiftstak Kriterier för en väl avvägd finanspolitik Uppföljning av överskottsmålet Bakåtblickande analys av måluppfyllelsen Framåtblickande analys av måluppfyllelsen Bedömning av reformutrymmet Finanspolitikens effekter på efterfrågan Uppföljning av utgiftstaket för staten Tekniska justeringar av utgiftstaket för staten samt bedömning av utgiftstaket för staten för Tekniska justeringar av utgiftstaket Bedömning av utgiftstaket för staten Uppföljning av god ekonomisk hushållning och det kommunala balanskravet Vidareutveckling av det finanspolitiska ramverket Den makroekonomiska utvecklingen Internationell och finansiell ekonomi Dämpad internationell konjunktur Mycket svag tillväxt i euroområdet 2012 och Utdragen återhämtning i USA Fortsatt oro på de finansiella marknaderna Svensk efterfrågan Svensk ekonomi visar god motståndskraft Hög konsumtionstillväxt

9 5.2.3 Investeringsnivån stiger från en låg nivå Långsam lageruppbyggnad bidrar negativt till BNP-tillväxten Svag ökning av offentlig konsumtion Trög återhämtning i omvärlden pressar varuexporten Dämpad import 2012 och Produktion och produktivitet i näringslivet Industriproduktionen tillbakapressad Resursutnyttjandet i företagen blir tillfälligt ansträngt Arbetsmarknaden Svag utveckling på arbetsmarknaden 2012 och Resursutnyttjandet på arbetsmarknaden stiger snabbt Allt fler jobbar i tjänstebranscherna Medelarbetstiden stiger 2013 och Långsammare ökning av antalet personer i arbetskraften Arbetslösheten minskar betydligt Löner Stigande löneökningstakt med förbättrat konjunkturläge Inflation och reporänta Lågt inflationstryck En expansiv penningpolitik de närmaste åren Risker och alternativscenarier Risken för en sämre utveckling fortsätter att dominera Alternativscenario 1: En tillfällig förstärkning av kronan Alternativscenario 2: Fortsatt stark motståndskraft mot eurokrisen och en starkare inhemsk efterfrågan Huvudsakliga revideringar jämfört med 2012 års ekonomiska vårproposition Skattefrågor Riktlinjer för skattepolitiken Skatt på arbetsinkomster förvärvsinkomstbeskattning Sänkt skatt för pensionärer Ärendet och dess beredning Bakgrund Grundavdrag Det förhöjda grundavdraget för pensionärer Överväganden och förslag Konsekvensanalys Höjd värdegräns för skattefrihet för minnesgåvor Ärendet och dess beredning Överväganden och förslag Konsekvensanalys Skattereduktionen för hushållsarbete kompletteras med läxhjälp Skatt på arbetsinkomster socialavgifter m.m Förändrade nivåer för socialavgifter Förenklade regler vid nedsättning av egenavgifter Ärendet och dess beredning Överväganden och förslag Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

10 6.6.4 Konsekvensanalys Vissa internationella socialavgiftsfrågor Nystartszoner Skatt på kapitalanvändning kapital- och egendomsskatter Sänkt fastighetsavgift för hyreshusenheter Ärendet och dess beredning Bakgrund Överväganden och förslag Konsekvensanalys Utökad nedsättning av fastighetsavgiften vid nybyggnation Ärendet och dess beredning Bakgrund Överväganden och förslag Konsekvensanalys Höjt schablonavdrag vid uthyrning av bostäder Ärendet och dess beredning Bakgrund Innebörden av vissa begrepp vid inkomstbeskattningen Bestämmelser om beskattning vid andrahandsuthyrning m.m Överväganden och förslag Konsekvensanalys Investeraravdrag Bostadstaxeringsutredningen Ideell sektor Skatt på kapitalanvändning företagsskatter Sänkt bolagsskatt Ärendet och dess beredning Bakgrund Överväganden och förslag Konsekvensanalys Sänkt expansionsfondsskatt Ärendet och dess beredning Bakgrund Överväganden och förslag Konsekvensanalys Effektivare ränteavdragsbegränsningar Ärendet och dess beredning Bakgrund Gällande rätt Allmänt om avdrag för ränteutgifter Intressegemenskap Huvudregler Kompletteringsregler Högsta förvaltningsdomstolens avgöranden Skatteverkets kartläggning års uppdrag års uppdrag års uppdrag års delrapport angående välfärdssektorn

11 års delrapport avseende svenska juridiska personer som i praktiken inte beskattas för ränteinkomster Företagsskattekommitténs uppdrag när det gäller ränteavdrag Interna lån och affärsmässighet ur ett ekonomiskt perspektiv Skattemässiga regler om ränteinkomster och ränteutgifter i några länder Allmänt Nederländerna Danmark Frankrike Tyskland Förenade kungariket Finland Spanien Behovet av att motverka skatteplanering med ränteavdrag Val av metod för att motverka skatteplanering med ränteavdrag Definition av intressegemenskap En kompletterande regel till den s.k. tioprocentsregeln införs för bl.a. företag som är skattskyldiga till avkastningsskatt Den s.k. tioprocentsregeln ändras Ventilen för affärsmässigt motiverade förhållanden Back-to-back-lån Vissa EU-rättsliga aspekter Ränte- och royaltydirektivet Ikraftträdande Uppföljning av de föreslagna reglerna Konsekvensanalys Offentligfinansiella effekter Konsekvenser för företagen Utredning om förenklad beskattning för enskilda näringsidkare och handelsbolagsdelägare Frågan om tonnageskatt och andra stöd till sjöfarten bör utredas Beskattningen vid generationsskiften i fåmansföretag bör ses över Skatt på konsumtion m.m. energi- och miljöskatter Fortsatt arbete med effektivare skatter på klimat- och energiområdet Framtida hantering av ekonomiska styrmedel för biodrivmedel Ärendet och dess beredning Bakgrund Dagens EU-rättsliga och svenska regler m.m Mål på klimat- och energiområdet Överväganden och förslag Konsekvensanalys Slopad koldioxidskatt för viss värmeproduktion inom EU:s system för handel med utsläppsrätter Ärendet och dess beredning Bakgrund Handel med utsläppsrätter och svensk koldioxidbeskattning Värmeproduktion inom handelssystemet Överväganden och förslag

12 Konsekvensanalys Befrielse från fordonsskatt för nya bilar med bättre miljöegenskaper Ärendet och dess beredning Bakgrund Ändrade krav för befrielse från fordonsskatt Konsekvensanalys Övriga ändringar i fordonsbeskattningen Ärendet och dess beredning Bakgrund Överväganden och förslag Höjning av fordonsskatten för flertalet bilar i det koldioxidbaserade systemet Ändring av fordonsskatten för dieseldrivna bilar i det koldioxidbaserade systemet Höjning av fordonsskatten i det viktbaserade systemet Konsekvensanalys Omräkning av energiskatten på el efter prisutveckling (indexering) Utredning om nettodebitering av el och skattskyldigheten för energiskatt på el Skatt på konsumtion m.m. övriga punktskatter Reklamskatt Omräkning av tobaksskatt efter prisutveckling (indexering) Skatt på konsumtion mervärdesskatt Omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt vid handel med avfall och skrot av vissa metaller Ärendet och dess beredning Bakgrund Skrotbranschen Skatteverkets utredning Gällande rätt EU-rätt Svensk rätt Överväganden och förslag Omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt vid handel med avfall och skrot av vissa metaller Återbetalning av ingående mervärdesskatt Konsekvensanalys Mervärdesskatt och den ideella sektorn Mervärdesskatt på restaurang- och cateringtjänster Reglerna om frivillig skattskyldighet för mervärdesskatt vid lokaluthyrning ses över Övriga skattefrågor Skatteförfarandet m.m Utredning om stärkt rättssäkerhet i skatteförfarandet Utredning om förhandsbesked Uppdrag till Skatteverket Utredning om specialisering Åtgärder för att stävja skattefusk Folkbokföringen i framtiden

13 6.36 Offentligfinansiella effekter en sammanfattning Författningskommentar Förslaget till lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200) Förslaget till lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi Förslaget till lag om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift Förslaget till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229) Förslaget till lag om ändring i socialavgiftslagen (2000:980) Förslaget till lag om ändring i vägtrafikskattelagen (2006:227) Förslaget till lag om ändring i lagen (2007:1398) om kommunal fastighetsavgift Förslaget till lag om ändring i lagen (2009:1469) om ändring i vägtrafikskattelagen (2006:227) Förslaget till lag om ändring i lagen (2009:1472) om ändring i lagen (2006:228) med särskilda bestämmelser om fordonsskatt Förslaget till lag om ändring i lagen (2009:1496) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi Förslaget till lag om ändring i lagen (2009:1497) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi Förslaget till lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244) Inkomster Offentliga sektorns skatteintäkter Skatt på arbete Skatt på kapital Skatt på konsumtion och insatsvaror Skattekvoten Inkomster i statens budget Skatteinkomster Övriga inkomster Ändrad redovisning av inkomsttitlar Jämförelse med prognosen i 2012 års ekonomiska vårproposition och uppföljning av statens budget för 2011 och Jämförelse med prognosen i 2012 års ekonomiska vårproposition Uppföljning av statens budget för 2011 och Utgifter Utgifterna på statens budget och takbegränsade utgifter Utgiftsramar för Utgifter Utvecklingen av de takbegränsade utgifterna Förändring av takbegränsade utgifter jämfört med 2012 års ekonomiska vårproposition Nya föreslagna och aviserade reformer för Övriga utgiftsförändringar jämfört med 2012 års ekonomiska vårproposition Pris- och löneomräkning Uppföljning av utgifterna på statens budget och takbegränsade utgifter Utgiftsprognos

14 9 Det ekonomiska läget i kommunsektorn Kommunsektorns inkomster Kommunsektorns skatteintäkter Statsbidrag Kommunsektorns utgifter Kommunal konsumtion i löpande priser Finansiellt sparande och ekonomiskt resultat i kommunsektorn Kommunalt finansierad produktion av varor och tjänster Kommunal konsumtion och kostnader i fasta priser Kommunalt finansierad sysselsättning Produktivitet i kommunsektorn Demografi och kostnader i skola och omsorg Kommunsektorns finanser i jämförelse med ekonomiska vårpropositionen för Offentliga sektorns finanser, statens budgetsaldo och statsskuld Effekterna på de offentliga finanserna av regeringens politik Den offentliga sektorns finansiella sparande Staten Ålderspensionssystemet Kommuner och landsting Den ekonomiska ställningen och skuldutvecklingen Jämförelse med 2012 års ekonomiska vårproposition Den offentliga sektorns finanser Statens budgetsaldo Offentliga sektorns finansiella sparande och skuld i EU, Japan och USA Lån, garantier och beställningsbemyndiganden Finansiering av anläggningstillgångar och rörelsekapital Låneramar för Räntekontokrediter för Statlig utlåning Övriga kreditramar Statliga garantier Beställningsbemyndiganden Bemyndigande att överskrida anslag Granskning och ekonomisk styrning Den europeiska terminen och EU:s rekommendationer till Sverige Finanspolitiska rådets bedömningar Riksrevisionens granskning av Årsredovisningen för staten Utvecklingen av den ekonomiska styrningen Resultatstyrningen Den finansiella styrningen Intern styrning och kontroll samt internrevision

15 Fördjupningsrutor Bilagor Bolagsskattens betydelse för investeringar och tillväxt Tillväxtens beståndsdelar Ungdomsarbetslöshetens orsaker Lärlingsutbildningar och ungas inträde på arbetsmarknaden Det finansiella systemets påverkan på den reala ekonomin Bestämning av potentiell BNP Realekonomiska effekter av en starkare växelkurs Resultatutjämningsreserver införs för kommuner och landsting Bilaga 1 Specifikation av budgetens utgifter och inkomster 2013 Bilaga 2 Effekterna på de offentliga finanserna av regeringens politik så redovisas de i budgetpropositionen Bilaga 3 Tabellsamling makroekonomisk utveckling och offentliga finanser Bilaga 4 Ekonomisk jämställdhet mellan kvinnor och män Bilaga 5 Vissa skattefrågor inför budgetpropositionen för 2013 Bilaga 6 Effektivare ränteavdragsbegränsningar Bilaga 7 Omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt vid handel med avfall och skrot av vissa metaller Bilaga 8 Sänkt skatt för pensionärer Bilaga 9 Minnesgåvor Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 13 september

16 Tabellförteckning Utgifter... 4 Inkomster Sammanfattningstabell Reformer i budgetpropositionen för 2013, effekt på finansiellt sparande i offentlig sektor Den konsoliderade offentliga sektorns finanser Utgiftstak Satsningar inom utbildningsområdet Översikt av olika länders lärlingssytem Skattesänkning genom det ytterligare förhöjda grundavdraget för personer som är 65 år eller äldre vid olika inkomst- och kommunalskattenivåer Effekter av regeringens politik på lång sikt Finansiellt sparande i offentlig sektor samt indikatorer för avstämning mot överskottsmålet Indikatorer för impuls till efterfrågan Ursprungligt och faktiskt utgiftstak Förslag till tekniska justeringar av utgiftstaket för staten Utgiftstak för staten Nyckeltalstabell Internationell och finansiell ekonomi Ett scenario för utvecklingen på de finansiella marknaderna, avvikelse från prognosen i denna proposition Simulering av effekter på svensk realekonomi av en kraftig störning på de finansiella marknaderna, avvikelse från prognosen i denna proposition BNP Näringslivets produktion Arbetsmarknad Sysselsättning i ekonomins olika sektorer Löner och inflation Svenska räntor och växelkurs Alternativscenario 1: Starkare växelkurs Alternativscenario 2: Starkare inhemsk efterfrågan Regeringens prognoser i budgetpropositionen för 2013 och 2012 års ekonomiska vårproposition Nuvarande särskilt belopp för personer över 65 år Nytt särskilt belopp för personer över 65 år Förhöjt grundavdrag för personer över 65 år Förhöjt grundavdrag för personer över 65 år Skattesänkning i kronor per år genom förslaget om ytterligare förhöjt grundavdrag för personer över 65 år, vid olika inkomst- och kommunalskattenivåer

17 6.6 Total skattesänkning i kronor per år till följd av det förhöjda grundavdraget (steg 1 3) och förslaget om ytterligare förhöjt grundavdrag (steg 4) för olika inkomstnivåer vid genomsnittlig kommunalskatt (31,60 %) Arbetsgivaravgifter 2012 och 2013 enligt regeringens förslag Egenavgifter 2012 och 2013 enligt regeringens förslag Förändringar av bolagsskattesatser i EU:s medlemsländer mellan åren Branscher där bolag som tillhör en koncern med en intern nettoskuldsättning på mer än 1 miljard kronor, är vanligt förekommande Exempel på fordonsskatteändringar, kronor per år Beslutade ändringar av skattesatserna på vissa bränslen för 2013 jämfört med 2012, inklusive mervärdesskatt Ändringar av skattesatserna på el för 2013 jämfört med 2012, inklusive mervärdesskatt Ändringar av skattesatserna på tobak för 2013 jämfört med 2012, inklusive mervärdesskatt Offentligfinansiella effekter av ändrade skatteregler. Bruttoeffekt 2013, periodiserad nettoeffekt år samt varaktig effekt Totala skatteintäkter jämfört med prognosen i vårpropositionen för Bruttoeffekter av ändrade skatte- och avgiftsregler Skatt på arbete Offentliga sektorns skatteintäkter och inkomster på statens budget Faktisk och underliggande utveckling av kommunernas skatteunderlag Skattereduktioner Fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift Skatt på konsumtion och insatsvaror Skattekvot Antaganden och förändringar jämfört med 2012 års ekonomiska vårproposition Aktuell prognos jämfört med 2012 års ekonomiska vårproposition samt statens budget för 2011 och Övriga inkomster, aktuell prognos jämfört med 2012 års ekonomiska vårproposition Övriga inkomster, aktuell prognos jämfört med statens budget för Förändring av totala skatteintäkter till följd av regeländringar, bruttoeffekter i förhållande till föregående år Utgifter på budgetens utgiftsområden och takbegränsade utgifter Utgiftsramar Utgifter per utgiftsområde Förändring av takbegränsade utgifter jämfört med föregående år Utgiftsförändringar i förhållande till föregående år till följd av tidigare beslutade, aviserade samt nu föreslagna och aviserade åtgärder och finansieringar Helårsekvivalenter i vissa ersättningssystem Volymer inom olika transfereringssystem Förändring av takbegränsade utgifter jämfört med bedömningen i 2012 års ekonomiska vårproposition Förändring av utgiftsramar jämfört med 2012 års ekonomiska vårproposition Nu föreslagna och aviserade utgiftsförändringar

18 8.11 Volymer inom olika transfereringssystem Pris- och löneomräkning för Takbegränsade utgifter och statsskuldsräntor m.m Utgifter Beräknad förändring av anslagsbehållningar Skatter och statsbidrag Löner, arbetade timmar och lönesumma Årlig förändring av samtliga statsbidrag enligt nationalräkenskaperna, exklusive kompensation för mervärdesskatt Totala utgifter för kommuner och landsting Kommunsektorns finanser Kommunal konsumtion och kostnader i fasta priser Kommunfinansierad sysselsättning Antal arbetade kommunfinansierade timmar Kommunsektorns finanser. Förändringar i förhållande till 2012 års ekonomiska vårproposition Nu föreslagna och aviserade utgifts- och inkomstförändringar , effekt på offentliga sektorns finansiella sparande Utgifts- och inkomstförändringar i förhållande till föregående år av tidigare beslutade och aviserade samt nu föreslagna och aviserade åtgärder och finansieringar, effekt på offentliga sektorns finansiella sparande Den konsoliderade offentliga sektorns finanser Skatter och avgifter Den offentliga sektorns utgifter Statens inkomster och utgifter Statens finansiella sparande och budgetsaldo Statens budgetsaldo Statens budgetsaldo samt justering för större engångseffekter Ålderspensionssystemets inkomster och utgifter Inkomstindex, balanstal och balansindex Kommunsektorns finanser Den offentliga sektorns finansiella förmögenhet Statsskuldens förändring Den offentliga sektorns konsoliderade bruttoskuld och bidrag till förändringen Offentliga sektorns inkomster och utgifter. Aktuell prognos och förändringar jämfört med 2012 års ekonomiska vårproposition Offentliga sektorns finansiella ställning Aktuell prognos och förändringar jämfört med 2012 års ekonomiska vårproposition Förändring av statens budgetsaldo jämfört med 2012 års ekonomiska vårproposition Låneram för Investeringslån och låneramar Räntekontokreditram för Statlig utlåning Övriga kreditramar Garantiramar och utfärdade garantier Anslag vars ändamål 2013 omfattar garantiverksamhet

19 Diagramförteckning 1.1 Nominella bolagsskattesatser i Sverige, OECD och EU, Illustration av olika vägar till högre tillväxt Ungdomsarbetslösheten Banktillgångar i förhållande till BNP i respektive land Hushållens skuldkvot och räntekvot Fördelningseffekter av regeringens politik samt regeringens förslag i denna propostion Fördelningseffekter av regeringens förslag i denna proposition Effekter för vuxna kvinnor och män (20+ år) av regeringens politik samt regeringens förslag i budgetpropositionen för Effekter för vuxna kvinnor och män (20+ år) av regeringens förslag i budgetpropositionen för Utgiftstak Kommunsektorns resultat och finansiella sparande Andel kommuner och landsting som redovisat nollresultat eller överskott Resultat före extraordinära poster i kommuner och landsting Skillnad i 10-åriga statsobligationsräntor mot Tyskland BNP i omvärlden Växelkurser och TCW-index Finansiellt stressindex Svensk BNP Hushållens konfidensindikator Hushållens konsumtion, disponibel inkomst och sparkvot Byggindikator Fasta bruttoinvesteringar som andel av BNP Lagerinvesteringar Exportorderingång Näringslivets produktion Bidrag till tillväxten i potentiella timmar Bidrag till tillväxten i potentiell BNP Ett urval av sysselsättningsindikatorer BNP, arbetade timmar och sysselsättning Faktisk och potentiell sysselsättning med och utan politik BNP-, sysselsättnings- och timgap Sysselsättningsgrad Andel sysselsatta i näringslivet, varu- respektive tjänsteproducenter, samt i offentliga myndigheter Medelarbetstid Arbetskraft och sysselsatta Arbetslöshet Långtidsarbetslösa

Regeringens proposition 2009/10:100

Regeringens proposition 2009/10:100 Regeringens proposition 2009/10:100 2010 års ekonomiska vårproposition Förslag till riktlinjer Regeringens proposition 2009/10:100 2010 års ekonomiska vårproposition Regeringen överlämnar denna proposition

Läs mer

Ett starkare Sverige

Ett starkare Sverige Ett starkare Sverige Gemensam budgetmotion för 2015 1. Sammanfattning Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet liberalerna och Kristdemokraterna lägger gemensamt fram en budget för fler jobb, mer kunskap

Läs mer

Regeringens skrivelse 2007/08:23

Regeringens skrivelse 2007/08:23 Regeringens skrivelse 2007/08:23 Sveriges handlingsprogram för tillväxt och sysselsättning Uppföljningsrapport 2007 Skr. 2007/08:23 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 18

Läs mer

Kunskap och arbete bygger Sverige 2012 års ekonomiska vårmotion

Kunskap och arbete bygger Sverige 2012 års ekonomiska vårmotion Socialdemokraterna Kunskap och arbete bygger Sverige 2012 års ekonomiska vårmotion 2 (53) Innehållsförteckning A. Kunskap och arbete bygger Sverige... 3 En politik för fler jobb och växande företag sammanfattning...

Läs mer

Vi bygger. Sverige. Alliansens valmanifest 2014-2018

Vi bygger. Sverige. Alliansens valmanifest 2014-2018 Vi bygger Sverige Alliansens valmanifest 2014-2018 Vi bygger Sverige Alliansens valmanifest 2014-2018 Innehåll Partiledarnas förord: Alliansens löfte till väljarna 6 Utgångspunkter för Alliansens politik

Läs mer

vårbudget 2014 för ett modernare sverige klimatansvar, ökad kunskap och Nya jobb

vårbudget 2014 för ett modernare sverige klimatansvar, ökad kunskap och Nya jobb vårbudget 2014 för ett modernare sverige klimatansvar, ökad kunskap och Nya jobb Innehåll Förslag till riksdagsbeslut 3 Våra skarpa satsningar 4 Det ekonomiska läget 5 3.1 Bräcklig återhämtning i omvärlden

Läs mer

Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport 2012

Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport 2012 Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport 2012 Finanspolitiska rådet är en myndighet som har till uppgift att göra en oberoende granskning av regeringens finanspolitik. Rådets uppgifter fullföljs

Läs mer

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16 Mål och budget 2015 med plan 2016 2017 Kommunfullmäktige 2014-12-16 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Planeringsförutsättningar... 4 2.1 Omvärld... 4 2.1.1 Budgetpropositionen för 2015... 4

Läs mer

ÅTERVÄNDARNA DET EKONOMISKA LÄGET JUNI 2013

ÅTERVÄNDARNA DET EKONOMISKA LÄGET JUNI 2013 ÅTERVÄNDARNA DET EKONOMISKA LÄGET JUNI 2013 2 Återvändarna Konjunkturvändningen skjuts framåt i Europa som inte hänger med i den försiktiga återhämtning som sker i USA och Japan. Svensk export och företagens

Läs mer

Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport 2015

Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport 2015 Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport 2015 Finanspolitiska rådet är en myndighet som har till uppgift att göra en oberoende granskning av regeringens finanspolitik. Rådets uppgifter fullföljs

Läs mer

Penningpolitisk rapport. Februari 2015

Penningpolitisk rapport. Februari 2015 Penningpolitisk rapport Februari 15 S V E R I G E S R I K S B A N K Penningpolitisk rapport Riksbankens penningpolitiska rapport publiceras tre gånger om året. Rapporten beskriver de överväganden Riksbanken

Läs mer

DET EKONOMISKA LÄGET

DET EKONOMISKA LÄGET DET EKONOMISKA LÄGET APRIL 15 Läs mer på http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/konjunkturprognos/ Innehåll Sammanfattning...4 Internationell ekonomi...5 Återhämtningen i euroområdet får fäste... 5 Starkare

Läs mer

DET EKONOMISKA LÄGET

DET EKONOMISKA LÄGET DET EKONOMISKA LÄGET NOVEMBER 2014 Läs mer på http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/konjunkturprognos/ Innehåll Sammanfattning...4 Internationell ekonomi...5 Trög återhämtning i euroområdet... 5 Tillväxten

Läs mer

Konjunkturläget Januari 2008

Konjunkturläget Januari 2008 Konjunkturläget Januari 8 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET JANUARI 8 KONJUNKTURINSTITUTET (KI) gör analyser och prognoser över den svenska och den internationella ekonomin samt bedriver forskning i anslutning

Läs mer

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015 mmunf av ko Beslutad -06-17 ge 2014 ullmäkti Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015 Inledning... 2 Kapitel 1. Kommunfullmäktiges beslut... 4 Kapitel 2. Omvärldsanalys... 5 Kapitel 3. Styrning av verksamheten

Läs mer

201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458)

201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458) PROTOKOLLSUTDRAG 1[3] Kommunstyrelsen 2013-11-04 Dnr KS/2013:458 201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458) Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att 1. Fastställa kommunstyrelsens

Läs mer

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Beslutad 2013-11-18 KF 85 Layout ekonomikontoret december 2013 Innehållsförteckning Förord... 3 Framtidens Skara... 3 Medborgarnas skara kommun... 5 Utmaningar för

Läs mer

En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro.

En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro. En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro.se En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros

Läs mer

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktiges beslut BUDGET 2015 Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att: 1. Fastställa skattesatsen för primärkommunen till 20,33 för 2015. 2. Godkänna de förutsättningar som budget 2015, ram 2016 och plan

Läs mer

Framtidskontraktet. Beslutad version

Framtidskontraktet. Beslutad version Framtidskontraktet Beslutad version Innehållsförteckning Ekonomin växer när människor växer... 3 Fler jobb är grunden för allt... 7 Med kunskaper växer Sverige... 13 En bra välfärd gör att människor växer

Läs mer

Motion till riksdagen 2008/09:s61013 mm av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobb och utbildning - en investering för framtiden

Motion till riksdagen 2008/09:s61013 mm av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobb och utbildning - en investering för framtiden Partimotion Motion till riksdagen 2008/09:s61013 mm av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobb och utbildning - en investering för framtiden Sammanfattning...4 Investera i stärkt konkurrenskraft...4 Fler jobb genom

Läs mer

Innehållsförteckning Bilder framsida: Creative Commons CC BY CC BY

Innehållsförteckning Bilder framsida: Creative Commons CC BY CC BY Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 På väg mot 150 000 invånare... 3 Vad innehåller detta dokument?... 4 Processen för styrning, uppföljning och utveckling av Örebro... 5 Strategiska områden

Läs mer

Solna stads verksamhetsplan och budget 2013. med inriktning för 2014-2015. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-26

Solna stads verksamhetsplan och budget 2013. med inriktning för 2014-2015. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-26 Solna stads verksamhetsplan och budget 2013 med inriktning för 2014-2015 Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-26 Solna stads organisation Kommunfullmäktige Kommunrevisionen Valnämnden Kommunstyrelsen

Läs mer

Specialstudier. Nr 39. Mars 2014. Är ett bibehållet offentligt åtagande ett hållbart åtagande?

Specialstudier. Nr 39. Mars 2014. Är ett bibehållet offentligt åtagande ett hållbart åtagande? Specialstudier Nr 39. Mars 2014 Är ett bibehållet offentligt åtagande ett hållbart åtagande? Utvärdering av den långsiktiga hållbarheten i de offentliga finanserna Är ett bibehållet offentligt åtagande

Läs mer

Fördel Sverige med hjälp av Europa

Fördel Sverige med hjälp av Europa Fördel Sverige med hjälp av Europa Unionen om konjunkturen - april 2015 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Fördel Sverige - med hjälp av Europa... 2 Fortsatt återhämtning... 2 Unionens Branschbarometer

Läs mer

10 Utmaningar för sysselsättningspolitiken

10 Utmaningar för sysselsättningspolitiken 1 Utmaningar för sysselsättningspolitiken PROP. 214/15:1 1 Utmaningar för sysselsättningspolitiken Sammanfattning En av regeringens viktigaste uppgifter under mandatperioden är att minska arbetslösheten

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 1 300 000 nya jobb 24 förslag för att göra ett bra Sverige bättre I dag för tio år sedan bildades Alliansen.

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

Kommunplan 2015-2017. Nybro kommun. Förslag från C, M, Kd, Fp och SPI

Kommunplan 2015-2017. Nybro kommun. Förslag från C, M, Kd, Fp och SPI Kommunplan 2015-2017 Nybro kommun Förslag från C, M, Kd, Fp och SPI 1 Vi vill att hela Nybro kommun ska leva och vara en bra plats att bo och verka i. Vi vill bidra till ett demokratiskt samhälle präglat

Läs mer

2014 Robert Boije. Gör om gör rätt. - Sacos förslag till nytt skattesystem

2014 Robert Boije. Gör om gör rätt. - Sacos förslag till nytt skattesystem 2014 Robert Boije Gör om gör rätt - Sacos förslag till nytt skattesystem Gör om gör rätt Sacos förslag till nytt skattesystem Robert Boije Robert Boije och Saco 2014 ISBN: 978-91-88019-00-4 www.saco.se

Läs mer