Politiskt initiativ - Förstelärartjänster i förskola, förskoleklass och fritidshem

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Politiskt initiativ - Förstelärartjänster i förskola, förskoleklass och fritidshem"

Transkript

1 Dnr BUN Dpl 56 sid 1 (7) BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN Tjänsteyttrande Anders Lundberg, anders.lundberg@karlstad.se Politiskt initiativ - Förstelärartjänster i förskola, förskoleklass och fritidshem Dnr BUN Dpl 56 Ärende 1 juni 2013 infördes reformen med karriärtjänster för lärare i grundskola och gymnasiet. Vi vill nu utreda möjligheten att införa liknande tjänster inom förskola, förskoleklass och fritidshemsverksamhet. Nyckeln till en val fungerande verksamhet är en hög kunskapsnivå hos personalen. För att driva utveckling och samtidigt skapa motivation för fortbildning och egen utveckling bör såväl yrkesskickliga förskollärare som fritidspedagoger ges möjlighet att utses till förste förskollärare/förste fritidspedagog. Förste förskollärare/förste fritidspedagog ska ha en fortsatt bas i den dagliga verksamheten, men ska också kunna coacha kollegor och arbeta med att förbättra den pedagogiska verksamheten. Rekryteringsmodellen bör utgå från den modell som utarbetats för rekrytering av förste lärare inom grundskolan. Barn och utbildningsförvaltningen föreslås 1. Utreda möjligheten att införa förste förskollärare/ fritidspedagog 2. Återrapportera till namnen senast april 2014 Bakgrund karriärtjänster för lärare Statligt uppdrag för Karriärtjänster Från och med juli 2013 kan lärare utses till förstelärare och därigenom få en löneökning på 5000 kronor/månad, vilket bekostas av staten. Förstelärare är en karriärtjänst som riktar sig till särskilt yrkesskickliga lärare. I statsbidragsförordningen (SFS2013:70) framgår att försteläraren ska: ha en behörighetsgivande examen (legitimation) genom dokumentation kunna redovisa minst fyra års väl vitsordat arbete med Postadress: Barn- och ungdomsförvaltningen, Karlstad Besöksadress: Våxnäsgatan 10 Webb: karlstad.se Tel: E-post: barnochungdomsforvaltningen@karlstad.se Org.nr: PlusGiro: upphört Bankgiro:

2 Dnr BUN Dpl 56 sid 2 (7) undervisning inom ramen för en eller flera anställningar som lärare i skolväsendet ha visat en särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat och ett starkt intresse för att utveckla undervisningen även i övrigt av huvudmannen bedömas som särskilt kvalificerad för undervisning och uppgifter som hör till undervisningen. För att statsbidrag ska lämnas för en lärare måste dennes arbetsuppgifter huvudsakligen bestå av undervisning och uppgifter som hör till undervisningen. Som exempel på uppgifter som hör till undervisningen nämns i utredningen (U2012/4904/S) bl.a. introduktion av nyanställda, coachning samt att initiera och leda projekt med syfte att förbättra undervisningen. De flesta förstelärare i Sverige är anställda på visstid. De har uppdrag som handlar om skolutveckling eller ämnesdidaktik. Karriärtjänster i Karlstad Sedan oktober 2013 har BUF 15 förstelärare i grundskolan. Lärarna arbetar på alla stadier och den primära uppgiften för en förstelärare är att genomföra undervisning och bidra till att utveckla sitt ämne i syfte att höja måluppfyllelsen för våra elever. Tjänsterna är kopplade till enskilda ämnen. Den egna verksamheten ska utvecklas, men man ska också bidra till helheten för eleverna i alla våra skolor. Förstelärare ska arbeta med kollegialt samarbete på den egna skolan, i nätverk med andra för att sprida erfarenheter och bidra till utveckling. De ämnen som idag har en förstelärare är svenska, matematik, NO, SO, engelska och idrott och hälsa. Från 1 juli 2014 kommer ytterligare 65 förstelärare att anställas. Tjänsterna är på 3 år med möjlig förlängning ytterligare 2 år. Om kommunen så önskar kan man inrätta lektorstjänster för statsbidraget för förstelärare. En lektor ska då få kr/ månad. BUF har inte inrättat några lektorstjänster då vi inte har några lärare som kan söka dessa tjänster. I Karlstad har vi sedan år 2000 även anställda utvecklingspedagoger. Varje skolområde har sedan dess haft minst 20 % utvecklingspedagog som har arbetat med olika utvecklingsfrågor inom förskola och skola. Efter omorganisationen av skolområdena hösten 2013 finns fortfarande tjänsterna kvar. Under våren 2014 kommer förvaltningen att utreda hur de kan utvecklas för framtiden. Tjänsterna har finansierats av kommunen och i stort sett enbart handlat om nedsättning i tid för att genomföra uppdraget. Utvecklingspedagogen fick när man började sin tjänst ett lönepåslag på ca 500 kr. Flera av våra utvecklingspedagoger har blivit skolledare i Karlstad eller andra kommuner. Förste förskollärare och förste fritidspedagog i Sverige. Maria Arnholm (fp) presenterade ett politiskt initiativ den 12 juni Folkpartiet vill öka möjligheterna att ge förskollärare bättre löneutveckling. Genom att införa två karriärtjänster, förste förskollärare och lektor, öppnar vi för fler utvecklingsmöjligheter inom yrket. Sverige kommer behöva fler förskollärare

3 Dnr BUN Dpl 56 sid 3 (7) framöver. En satsning på karriärtjänster för förskollärarnas löner kommer göra yrket mer attraktivt. Satsningen genomförs när budgetutrymmet tillåter. Folkpartiets målsättning är att de första förste förskollärarna och lektorerna kan anställas vid höstterminen I avvaktan på att regeringen lägger förslag på förste förskollärare och lektor har en del kommuner tagit egna initiativ vad gäller förste förskollärare. Det har inte gått att hittat någon kommun som har satsat på förste fritidspedagog. I bl. a dessa kommuner har den politiska majoriteten tagit initiativ att införa förste förskollärare men ännu inte tillsatt några tjänster: Helsingborgs kommun (4st), Botkyrka kommun (5 st) och Huddinge kommun (2 st). Förste förskolläraren har i uppgift att delta i nätverk, driva utvecklingsprojekt samt coacha kollegor. I en kommun skall de leda och driva IT, matematik, språk och coacha kring pedagogisk utveckling. Hudiksvalls kommun är den kommun som har inrättat en förste förskollärartjänst våren Deras upplägg av tjänsten är 40 % nedsättning i tid för uppdraget och 5000 kr i månaden. Uppgiften är att coacha andra pedagoger genom närvaro i verksamheten och att i dialog stödja utveckling. Tjänsten är en projekttjänst i tre år. Det politiska initiativet har i alla de ovanstående kommunerna varit att avsätta medel till ett visst antal tjänster under en begränsad tid. Tjänstemännen på förvaltningen har sedan i dialog med förskolecheferna enats om inriktning och rekryteringsförfarande. Tjänsterna handlar både om lönepåslag och om nedsättning. Förskoleklasslärare och fritidspedagoger Förste förskollärare i förskoleklass. Redan idag kan förskoleklasslärare med rätt behörighet för tidigare år i skolan ansöka om att bli förstelärare. Nu vill regeringen utreda hur skolstarten skall kunna ske vid sex års ålder, i stället för som i dag vid sju års ålder. Därmed förlängs skolplikten till tio år och förskoleklassen skulle bli den första av tio årskurser i grundskolan. Genom att tydliggöra förskoleklassens syfte och införa ett extra skolår ges fler elever förutsättningar att nå målen för utbildningen. Då förskoleklassen är under utredning och behörighetskraven är oklara vid tioårig skola, bör BUF avvakta resultatet av detta innan en utredning om förstelärartjänst i förskoleklass påbörjas i Karlstad. Förste fritidspedagog En arbetsgrupp av rektorer har fått i uppdrag att se över fritidspedagogens roll och uppdrag på fritidshemmet och under skoldagen. Detta är ett direktöruppdrag och ska genomföras och avrapporteras juni Nya allmänna råd för fritidshemmen är också under utformning från Skolverket. Vi föreslår att beslut om förste fritidspedagog avvaktas till direktörsuppdrag är klart och en definition av fritidspedagogens uppdrag är tydligare i kommunen.

4 Dnr BUN Dpl 56 sid 4 (7) Förutsättningar för förste förskollärare i Karlstad Det finns idag 55 förskolor fördelade på 226 avdelningar i kommunal regi i Karlstad. 22 förskolechefer leder verksamheten där ca 4000 barn är inskrivna och ca 800 personal är anställda. Av dem är 550 tillsvidareanställda förskollärare. Personal inom förskolan arbetar 40 timmar/vecka och har semestertjänst. Varje pedagog har cirka en till en och en halvtimme per vecka avsatt för att följa upp, planera verksamheten och gör förberedelser. Arbetslaget träffas och planerar cirka en timme i veckan utan barn. Ett arbete pågår ständigt för att frigöra mer tid för pedagogerna till planering och dokumentation. I förskolan arbetar man i arbetslag dels på sin avdelning och dels över flera avdelningar. På förskolorna är det vanligt att tre - fyra pedagoger på en avdelning har gemensamt ansvar för barngruppen, verksamhet och är länken till vårdnadshavaren. Tillsammans planerar och följer arbetslaget upp verksamheten på avdelningen. De ska tillsammans i arbetslaget driva det pedagogiska utvecklingsarbetet, enligt läroplanen har förskolläraren ett utökat ansvar för detta. En enskild pedagog kan inte driva en fråga om inte hela arbetslaget bidrar och deltar på olika sätt. Vilka insatser och utvecklingsarbete som kan genomföras beror på arbetslaget förståelse, kompetens och hur samarbetet fungerar. Det utökade arbetslaget som består av fler eller alla avdelningar på en enhet samverkar t ex runt schemaläggningar för öppethållande på enheten, samverkan för att frigöra tid för varandra för att kunna få handledning om enskilda barn eller runt gemensamma frågor för enheten. Många pedagogiska frågor och utvecklingsarbeten initieras och utvecklas i denna form. Om man jämför samverkan i arbetslagen på förskolan med de arbetslag som finns i skolan är det en stor skillnad i själva uppdraget. I grundskolan är läraren vanligtvis ensam i undervisningssituationen och planerar sin verksamhet själv utifrån de gemensamma övergripande termins- eller temaplaneringarna. Arbetslagets uppgift handlar mer om övergripande planering och uppföljning av verksamheten, samt inköp av material och varor. Lärarna är anställda på ferietjänst vilket innebär 45 timmars arbetsvecka, varav 35 timmar är arbetsplatsförlagd tid och 10 timmar förtroendearbetstid. Det finns inget avtal på hur mycket tid läraren ska göra tillsammans med eleverna, men ca 10 timmar i veckan är läraren på arbetsplatsen utan att ha elevtid. Det är stor skillnad hur lärarens respektive förskollärarens individuella uppdrag ser ut rent formellt. Läraren är suverän i sitt uppdrag. Det är läraren som planerar, genomför och bedömer undervisningen. Även om läraren samverkar med andra pedagoger, så är det läraren som rent formell står som ansvarig för t ex betygssättning. Detta är något som är mycket tydligt och som finns som utgångspunkt för samverkan och all skolutveckling. Läraren har ett uppdrag att utveckla ämnet och ämnets pedagogik samtidigt som läraren ska utveckla uppdraget runt elevernas utveckling och lärande. Elevhälsans arbete och

5 Dnr BUN Dpl 56 sid 5 (7) arbetslagen är mycket viktiga i detta arbete, men lärarens formella uppdrag gör att den enskilde läraren har ett stort och tungt individuellt ansvar för elevernas måluppfyllelse. Inom förskolan är uppdraget ett annat. Det är hur uppdraget genomförs i sin helhet - i omsorg och pedagogisk verksamhet som är det viktiga i förhållandet till målen i läroplan. Samarbetet i arbetslaget, den gemensamma förståelsen och förhållningssättet, fördelningen av arbetsuppgifter och relationer ligger till grund för hur hög måluppfyllelse blir. I förskolans läroplan har förskolläraren ett utökat ansvar för att verksamheten når läroplanens mål. Arbetslaget har ett gemensamt ansvar för verksamheten både vad gäller den pedagogiska verksamheten och vad gäller omsorgsuppdraget. Genom att dokumentera verksamheten och barnens utveckling i relation till genomförda insatser gör man en bedömning av måluppfyllelse och hur man ska arbeta vidare på avdelningen. Det individuella ansvaret och uppdraget är inte formellt tydligt och kan kompenseras genom att pedagogerna har olika kompetenser och samverkar. Arbetslagets förmåga att samarbeta och genomföra uppdraget skapar olika förutsättningar för individens möjlighet att genomföra sina ambitioner och intressen. Uppdraget förste förskollärare Skolan har ett tydligt fokus på pedagogisk verksamhet där elever ska utvecklas och bedömas utifrån målen i kursplanerna. Förskola och fritidshem har också en tydlig pedagogisk verksamhet, men utan bedömning av barnens individuella resultat. Förskolan och fritidshemmet har dessutom ett tydligt omsorgsuppdrag. Att ha samma urvalsprinciper och uppdrag för förskollärare som för lärare låter sig inte göras eftersom de inte har samma uppdrag och organisation. När förstelärare i skolan har utsetts har BUF utgått från skolverkets kompetensprofil för läraren där fokus ligger på mötet med eleven, ledarskapet, samverkan och ansvaret för det egna lärandet och yrkesutveckling. Skolverket har tagit fram motsvarande kompetensprofil för förskolläraren med kriterier inom samma områden. Uppdraget som förstelärare har i Karlstad fokuserat på ämnesdidaktik och ämnesutveckling. Det har blivit en alternativ karriärväg om man som lärare inte vill arbeta med övergripande skolutvecklingsfrågor, utan vill ägna sig åt didaktik och lärande. Förskolans uppdrag handlar både om omsorg och pedagogisk verksamhet och därför kan det bli fel om förste förskolläraren får ett för snävt uppdrag att ägna sig åt att vara ämnesutvecklare. Inom förskolan finns idag definierade ämnen som ska behandlas. Både språk, matematik, teknik och naturvetenskap lyfts fram och även IT och estetiska uttryckssätt finns beskrivet. En förste förskollärare bör i stället arbeta med större verksamhetsnära utvecklingsfrågor, t ex pedagogisk dokumentation.

6 Dnr BUN Dpl 56 sid 6 (7) Tid för uppdraget måste tillskapas på ett annat sätt än inom skolans verksamhet. Lärarens möjligheter och krav på samverkan med kollegor skiljer sig markant från förskollärarens möjligheter. Vikarier måste sättas in på förskolan för att möten med kollegor ska kunna ske och arbetet i arbetslaget blir lidande av ryckiga planeringar. En nedsättning är nödvändig för att förste förskollärare ska kunna genomföra sitt uppdrag. Utredning om karriärtjänst i förskolan Utredningen visar att det i nuläget inte är lämpligt att införa förste förskollärare i förskoleklass och förste fritidspedagog utifrån föreslagna och pågående statliga och kommunala utredningar. Att inom förskolan införa karriärtjänster som försteförskollärare kan ha stor betydelse för utvecklingen inom verksamheten och för rekrytering och utveckling inom yrket. Syftet med utredningen var att ur en rättviseaspekt utreda om det går att införa förstelärartjänster även inom förskolan. En anställning som förste förskollärare bör sträcka sig över flera år. Skolans förstelärare har tre års anställning med möjlighet till förlängning 2 år till. Det är lämpligt att samma tidsperiod gäller förste förskollärare. Tre scenarios har tagits fram för att beskriva möjliga beslut. Alla scenarios innebär 20 % nedsättning i tjänst för att möjliggöra spridning och samverkan samt ett lönepåslag med 5000 kr per person. Scenario 1 Varje skolområde har var sin förste förskollärare där var och en har 5000 kr mer i lön och 20 % nedsättning i sin tjänst för att vara ett stöd i utvecklandet av verksamheten. Förste förskolläraren knyts till en förskolechef och en enhet. De tre förste förskollärarnas uppdrag och hur de skall verka bör vara gemensamt. De bör ingå i ett gemensamt nätverk med syfte att sprida gjorda erfarenheter och lärdomar på gemensamma arenor för förskolan. Att ha en förste förskollärare på en enhet inom ett skolområde ger små effekter för skolområdet. En enskild pedagogs möjligheter att påverka hela skolområdet är små. För den förskolechef som får förste förskolläraren hos sig skapas lokalt möjligheter att utveckla t.ex. pedagogisk dokumentation. Scenario 2 Varje skolområde har tre förste förskollärare där var och en har 5000 kr mer i lön och 20 % i sin tjänst för att vara ett stöd i utvecklandet av verksamheten. Förste förskollärare knyts till en förskolechef och enhet. De nio förste förskollärarnas uppdrag kan vara gemensamt. De bör ingå i ett gemensamt nätverk med syfte att

7 Dnr BUN Dpl 56 sid 7 (7) sprida gjorda erfarenheter och lärdomar på gemensamma arenor för förskolan. De bör dessutom samverka i respektive skolområde för att genomföra olika insatser. Att ha tre förste förskollärare på tre enheter inom ett skolområde ger en något större effekt för skolområdet. Tre pedagoger kan tillsammans planera och genomföra vissa utbildningar och stötta några enheter i sitt arbete. För de förskolechef som får förste förskolläraren hos sig skapas lokalt större möjligheter att utveckla t.ex. pedagogisk dokumentation. Scenario 3 Varje förskolechef har var sin förste förskollärare. Varje förskollärare får 5000kr mer i lön och 20 % i sin tjänst för att vara ett stöd i utvecklandet av verksamheten. De 22 förste förskollärarnas uppdrag och hur de skall verka kan till vissa delar vara gemensamt inom kommunen eller inom varje skolområde. De bör ingå i ett gemensamt nätverk med syfte att sprida gjorda erfarenheter och lärdomar på gemensamma arenor för förskolan. De bör dessutom samverka i respektive skolområde för att genomföra olika insatser. Goda förutsättningar för att skapa skolområdesvisa och kommunala nätverk skapas. Förste förskollärare som utvecklingsstöd till varje förskolechef ökar effekterna för alla enheter. Det blir möjligt för förste förskollärarna att träffa förskollärare i egna nätverk inom området. De förste förskollärarna inom skolområdet kan gemensamt leda t.ex. en planeringsdag med gemensam kompetensutveckling. Kostnader Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 Antal Förste förskollärare Nedsättning/ tjänst 20% 20% 20% Kostnad Ca Ca Ca Göran isberg Maria Holm Anders Lundberg skoldirektör chef för utvecklingsstöd utredare

Karriärtjänster för lärare

Karriärtjänster för lärare ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN SFI STOCKHOLM TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR AMN 2013-0071- 1.1 SID 1 (5) 2013-04-10 Handläggare: Leif Styfberg Till Arbetsmarknadsnämnden den 16 april 2013 Ärende 8 Arbetsmarknadsförvaltningens

Läs mer

Förstelärare. i Trelleborgs kommunala skolor

Förstelärare. i Trelleborgs kommunala skolor Förstelärare i Trelleborgs kommunala skolor Förstelärare Särskilt yrkesskicklig lärare Från och med juli 2013 kommer lärare kunna utses till förstelärare och där igenom få en löneökning på 5000 kronor/månad,

Läs mer

2013-03-04. Två lektorstjänster inrättas senast till höstterminsstart 2014. En tjänstekonstruktion har tagits fram för detta.

2013-03-04. Två lektorstjänster inrättas senast till höstterminsstart 2014. En tjänstekonstruktion har tagits fram för detta. TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) 2013-03-04 Dnr Bun 2013/96 Karriärtjänster för lärare Förslag till beslut Barn- och ungdomsförvaltningens förslag 1 15 förstelärartjänster inrättas i Järfällas skolor. 2 Två lektorat

Läs mer

Karriärvägar för lärare i skolväsendet

Karriärvägar för lärare i skolväsendet Karriärvägar för lärare i skolväsendet En utredning från utbildningsdepartementet. Remissinstanserna skall svara regeringen senast den 21 december 2012 Utredare: Anita Ferm Karriärvägar för lärare Bakgrund

Läs mer

Riktlinjer - Karriäruppdrag inom skolan

Riktlinjer - Karriäruppdrag inom skolan Riktlinjer - Karriäruppdrag inom skolan Karriäruppdrag Regeringen har sedan 2013 infört två nya karriärvägar för lärare. Den ena karriärvägen benämns förstelärare, den andra benämns lektor. Regeringens

Läs mer

Botkyrka satsar på karriärlärare Inom skola, förskola och fritidshem. Kristina Gustafsson Chef Kvalitetsstöd kristina.gustafsson@botkyrka.

Botkyrka satsar på karriärlärare Inom skola, förskola och fritidshem. Kristina Gustafsson Chef Kvalitetsstöd kristina.gustafsson@botkyrka. Botkyrka satsar på karriärlärare Inom skola, förskola och fritidshem Kristina Gustafsson Chef Kvalitetsstöd kristina.gustafsson@botkyrka.se Fakta om Botkyrka 87 600 innevånare 22 kommunala grundskolor

Läs mer

Bilaga 1: Redovisning av statistik och statsbidrag

Bilaga 1: Redovisning av statistik och statsbidrag Bilaga 1: Redovisning av statistik statsbidrag Utbildningsnämnden Innehåll 1 Statistik för förskola pedagogisk omsorg... 2 1.1 Personaltäthet utbildningsnivå i förskolor i Danderyd... 2 2 Statistik för

Läs mer

Lärarlönelyftet. Riktlinjer för lärarlönelyftet inom Norrköpings kommun. Skolverket skriver

Lärarlönelyftet. Riktlinjer för lärarlönelyftet inom Norrköpings kommun. Skolverket skriver Lärarlönelyftet 2016-09-15 Riktlinjer för lärarlönelyftet inom Norrköpings kommun Dessa riktlinjer är framtagna av Utbildningskontorets ledningsgrupp i samarbete med Personalkontoret. De är baserade på

Läs mer

Införande av karriärtjänster i Linköpings kommun

Införande av karriärtjänster i Linköpings kommun Utbildningskontoret Lars Rehnberg Leo Gustafson TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2013-03-25 Reviderad 2013-04-09 Dnr KS Kommunstyrelsen Införande av karriärtjänster i Linköpings kommun FÖRSLAG TILL BESLUT FÖRSLAG

Läs mer

Jämtlands Gymnasieförbund

Jämtlands Gymnasieförbund Jämtlands Gymnasieförbund Strategi för införande och tillsättning av karriärtjänster för lärare Dnr 97-2013 Sara Talling Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Syfte... 3 3. Fördelning och krav... 3

Läs mer

Förförståelse och framförhållning i kommunen

Förförståelse och framförhållning i kommunen Förförståelse och framförhållning i kommunen Identifierade frågeställningar om karriärvägar för lärare för att öka attraktiviteten för läraryrket kopplat till ökad måluppfyllelse fanns redan i grundarbete

Läs mer

Lärarlönelyftet. Rev Politiskt beslut om statsbidrag för höjda lärarlöner Utfärdad 11 februari 2016, SFS 2016:100

Lärarlönelyftet. Rev Politiskt beslut om statsbidrag för höjda lärarlöner Utfärdad 11 februari 2016, SFS 2016:100 Lärarlönelyftet Rev 201605120 Politiskt beslut om statsbidrag för höjda lärarlöner Utfärdad 11 februari 2016, SFS 2016:100 1 Lärarlönelyftet i korthet En regeringssatsning på kvalitet och attraktivitet

Läs mer

Förstelärare i Leksands kommun

Förstelärare i Leksands kommun Förstelärare i Leksands kommun Förstelärare är en karriärtjänst som berättigar till statsbidrag och ska omfatta särskilt yrkesskickliga lärare. Från och med hösten 2013 ska kommuner kunna utse förstelärare

Läs mer

Karriärtjänster i praktiken Förstelärare i Sundsvalls kommun. Anna-Karin Westman och Katina Thelin, Centrum för kunskapsbildning (CFK), Sundsvall

Karriärtjänster i praktiken Förstelärare i Sundsvalls kommun. Anna-Karin Westman och Katina Thelin, Centrum för kunskapsbildning (CFK), Sundsvall Karriärtjänster i praktiken Förstelärare i Sundsvalls kommun Anna-Karin Westman och Katina Thelin, Centrum för kunskapsbildning (CFK), Sundsvall Innehåll Karriärtjänster: reformen med exempel från Sundsvalls

Läs mer

2013-09-13. Mer kunskap och högre kvalitet i skolan

2013-09-13. Mer kunskap och högre kvalitet i skolan 2013-09-13 Mer kunskap och högre kvalitet i skolan Mer kunskap och högre kvalitet i skolan Enskolasomrustarmedkunskapochundervisningavgodkvalitetär grundläggandeförattskapalikvärdigalivschanserochstärkasammanhållningeni

Läs mer

Strategi för lönerevision 2017 för Lärarförbundet och LR i kombination med statlig satsning Lärarlönelyftet

Strategi för lönerevision 2017 för Lärarförbundet och LR i kombination med statlig satsning Lärarlönelyftet Lönerevision 2017 för Lärarförbundet och LR i kombination med statlig satsning Lärarlyftet Förskola, Grundskola och Gymnasieskola Information till medarbetare Strategi för lönerevision 2017 för Lärarförbundet

Läs mer

Karriärvägar mm ifråga om lärare i skolväsendet, U 2012/4904/S

Karriärvägar mm ifråga om lärare i skolväsendet, U 2012/4904/S UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN PERSONALAVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2012-10-08 Handläggare: Katarina Arkehag Telefon: 08-508 33 032 Till Utbildningsnämnden 2012-10-25 Karriärvägar mm ifråga om lärare

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN. Ärende nr 4

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN. Ärende nr 4 BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Ärende nr 4 Postadress: Barn och ungdomsförvaltningen, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 47 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post: barnochungdomsforvaltningen@karlstad.se

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN. Ärende nr 3

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN. Ärende nr 3 BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Ärende nr 3 Postadress: Barn och ungdomsförvaltningen, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 47 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post: barnochungdomsforvaltningen@karlstad.se

Läs mer

e-strategi i utbildningen

e-strategi i utbildningen 19 februari 2013 1 (6) e-strategi i utbildningen 2013-2016 Huddinge ska vara en av de tre bästa skol-it-kommunerna i länet. En verksamhet i takt med tiden Vision E-strategi i utbildningen i Huddinge ger

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN. Ärende nr 5

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN. Ärende nr 5 BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Ärende nr 5 Postadress: Barn och ungdomsförvaltningen, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 47 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post: barnochungdomsforvaltningen@karlstad.se

Läs mer

KARRIÄRVÄGAR FÖR LÄRARE I STOCKHOLMS STAD

KARRIÄRVÄGAR FÖR LÄRARE I STOCKHOLMS STAD UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN PERSONALAVDELNINGEN BILAGA SID 1 (5) 2013-02-26 KARRIÄRVÄGAR FÖR LÄRARE I STOCKHOLMS STAD Utbildningsförvaltningens arbete med att utveckla karriärvägar för lärare utgår från mål

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista Tomelilla kommun Kommunstyrelsens arbetsutskott Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: Onsdagen den 1 mars 2017 kl. 13.00 Plats: Äppelkriget Kallelse med föredragningslista Ärenden Diarienr Sidnr

Läs mer

LÄRARLÖNELYFTET I NACKAS KOMMUNALA SKOLOR

LÄRARLÖNELYFTET I NACKAS KOMMUNALA SKOLOR LÄRARLÖNELYFTET I NACKAS KOMMUNALA SKOLOR 2016 LÄRARLÖNELYFTET I VÄLFÄRD SKOLA, NACKA KOMMUN Lärarlönelyftet är en statlig satsning för att skolhuvudmän ska kunna ge en löneökning till särskilt kvalificerade

Läs mer

Remiss från Utbildningsdepartementet - Statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra personalkategorier GRF

Remiss från Utbildningsdepartementet - Statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra personalkategorier GRF SIGNERAD 2015-11-17 Malmö stad Grundskoleförvaltningen 1 (2) Datum 2015-11-17 Vår referens Sara Shamekhi Utredningssekreterare Sara.Shamekhi@malmo.se Tjänsteskrivelse Remiss från Utbildningsdepartementet

Läs mer

Karriärvägar i Borlänges kommunala skolor

Karriärvägar i Borlänges kommunala skolor Karriärvägar i Borlänges kommunala skolor Karriärvägar i Borlänges kommunala skolor Karriärvägar inom skolan Nu erbjuder Borlänge kommun dig som lärare en möjlighet att söka till karriärstjänsterna förstelärare

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra personalkategorier; SFS 2016:100 Utkom från trycket den 23 februari 2016 utfärdad den 11 februari 2016.

Läs mer

Tjänsteskrivelse Utvärdering av karriärtjänster; förstelärare 2013/14

Tjänsteskrivelse Utvärdering av karriärtjänster; förstelärare 2013/14 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING 2014-03-03 DNR BUN 2013.227 CAMILLA ERIKSSON SID 1/1 KOMMUNIKATIONSSAMORDNARE 08-587 852 05 CAMILLA.FRANZEN.ERIKSSON@VALLENTUNA.SE BARN-

Läs mer

2014-03-11. Mindre klasser, fler lärare och tioårig grundskola

2014-03-11. Mindre klasser, fler lärare och tioårig grundskola 2014-03-11 Mindre klasser, fler lärare och tioårig grundskola Mindre klasser, fler lärare och tioårig grundskola Alliansregeringen vill öka kunskapsinriktningen i skolan. Utbildningen i Sverige ska ha

Läs mer

Huvudmän inom skolväsendet 2012-12-18 1 (10) Dnr 2012:1958

Huvudmän inom skolväsendet 2012-12-18 1 (10) Dnr 2012:1958 Huvudmän inom skolväsendet 1 (10) Information om Matematiklyftet I detta dokument finns information om Matematiklyftet samt hur man som huvudman ska gå tillväga om man vill ansöka om statsbidrag för matematikhandledare

Läs mer

KARRIÄRVÄGAR FÖR LÄRARE I STOCKHOLMS STAD

KARRIÄRVÄGAR FÖR LÄRARE I STOCKHOLMS STAD UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN PERSONALAVDELNINGEN BILAGA SID 1 (6) 2013-03-28 KARRIÄRVÄGAR FÖR LÄRARE I STOCKHOLMS STAD Utbildningsförvaltningens arbete med att utveckla karriärvägar för lärare utgår från mål

Läs mer

Uppdrag att fortsatt svara för Lärarlyftet II

Uppdrag att fortsatt svara för Lärarlyftet II Regeringsbeslut I:3 2018-02-08 U2018/00504/S Utbildningsdepartementet Statens skolverk 106 20 Stockholm Uppdrag att fortsatt svara för Lärarlyftet II Regeringens beslut Regeringen uppdrar åt Statens skolverk

Läs mer

Återrapportering av utbildningspolitiskt program

Återrapportering av utbildningspolitiskt program TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Emad Soukiyh 2013-02-04 BUN 2012/1305 53101 Barn- och ungdomsnämnden Återrapportering av utbildningspolitiskt program 2012 Förslag till beslut Barn-

Läs mer

Svar på motion om att reformera förstelärarsystemet

Svar på motion om att reformera förstelärarsystemet Kommunstyrelsen 2018-09-21 Kommunledningskontoret Välfärd KSKF/2018:80 Mattias Berglund 016-710 32 54 1 (3) Kommunstyrelsen Svar på motion om att reformera förstelärarsystemet Förslag till beslut Förslag

Läs mer

Prioriterade utvecklingsområden för Rebbelberga rektorsområde verksamhetsåret 2014/2015 samt kompetensutvecklingsplan

Prioriterade utvecklingsområden för Rebbelberga rektorsområde verksamhetsåret 2014/2015 samt kompetensutvecklingsplan 2014-06-30 Prioriterade utvecklingsområden för Rebbelberga rektorsområde verksamhetsåret 2014/2015 samt kompetensutvecklingsplan I Kunskapsstaden Ängelholm möter du en förskola och skola som vilar på vetenskaplig

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-26 Mer kunskap bygger Sverige starkt Svensk utbildning ska hålla hög kvalitet och vara tillgänglig

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Karriärtjänster för lärare i Malmö kommun 2014 2014-02-25. Moa Morin Utredningssekreterare moa.morin@malmo.se

Tjänsteskrivelse. Karriärtjänster för lärare i Malmö kommun 2014 2014-02-25. Moa Morin Utredningssekreterare moa.morin@malmo.se Malmö stad Grundskoleförvaltningen 1 (8) Datum 2014-02-25 Tjänsteskrivelse Vår referens Moa Morin Utredningssekreterare moa.morin@malmo.se Karriärtjänster för lärare i Malmö kommun 2014 GrF-2013/21 Sammanfattning

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN. Ärende nr 3

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN. Ärende nr 3 BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Ärende nr 3 Postadress: Barn och ungdomsförvaltningen, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 47 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post: barnochungdomsforvaltningen@karlstad.se

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott : Plats och tid Kommunkansliet, den, kl. 13.00-13.15 Beslutande Övriga närvarande Leif Sandberg (C), ordförande Per-Martin Svensson (M), 1:e vice ordförande Torgny Larsson (S), 2:a vice ordförande Tf.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare; SFS 2013:70 Utkom från trycket den 5 mars 2013 utfärdad den 21 februari 2013. Regeringen föreskriver

Läs mer

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 2014-01-07 1 (5) Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 Förskolan Vid skolinspektionens tillsyn 2013 fick förskolan 4 anmärkningar/förelägganden, detta är lika många i antal som vid

Läs mer

Beslut. en Skolinspektionen

Beslut. en Skolinspektionen en Skolinspektionen Beslut Landskrona School of Sports AB Box 654 261 25 Landskrona 2017-05-23 Dnr 400-2016:6993 Roland Schoultze roland.schoultzealasos.se Beslut för LA School of Sports i Landskrona kommun

Läs mer

246 Svar på motion Reformera förstelärarsystemet (KSKF/2018:80)

246 Svar på motion Reformera förstelärarsystemet (KSKF/2018:80) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2018-11-06 Sida 1(3) 246 Svar på motion Reformera förstelärarsystemet (KSKF/2018:80) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen avslås. Reservation

Läs mer

Delegeringsordning för barn- och utbildningsnämnden

Delegeringsordning för barn- och utbildningsnämnden BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2014-01-29 Delegeringsordning för barn- och utbildningsnämnden Antagen 2014-01-29, BUN 4/14 Delegeringsbesluten skickas till nämndsekreteraren för anmälan till barn-

Läs mer

Beslut och verksamhetsrapport

Beslut och verksamhetsrapport Beslut och verksamhetsrappol Dnr 400-2015:6590 efter kvalitetsgranskning av förskolechefens ledning av den pedagogiska verksamheten vid förskolan Ulvarna belägen i Karlstad kommun 1 (9) Beslut I detta

Läs mer

Svar på kommunbeslut efter tillsyn av förskoleverksamheten

Svar på kommunbeslut efter tillsyn av förskoleverksamheten ÄLVSJÖ STADSDELSFÖRVALTNING BARN, UNGDOM OCH VUXNA BILAGA VP 2012 SID 1 (5) 2011-11-14 Handläggare: Göran Sjödin Telefon: 08-508 21 070 Till Stadsdelsnämnden 2012-12-15 Svar på kommunbeslut efter tillsyn

Läs mer

Handlingsplan för ökad behörighet i provarmdos förskolor, grund- och gymnasieskolor

Handlingsplan för ökad behörighet i provarmdos förskolor, grund- och gymnasieskolor Handlingsplan för ökad behörighet i provarmdos förskolor, grund- och gymnasieskolor Skollagen 2010:800 2 kap, 13-19 reglerar vilka som får undervisa i skolväsendet. Det är endast den som har legitimation

Läs mer

#allaskalyckas digital kompetens. It-strategi. för grundskola och grundsärskola

#allaskalyckas digital kompetens. It-strategi. för grundskola och grundsärskola #allaskalyckas digital kompetens It-strategi för grundskola och grundsärskola Barn - och utbildningsförvaltningen 2017 Innehåll Inledning... 2 Hallstahammar kommuns vision 2025... 2 Nationell it-strategi...

Läs mer

Skolverkets nya stödmaterial för förskoleklassen

Skolverkets nya stödmaterial för förskoleklassen Skolverkets nya stödmaterial för förskoleklassen Varför stödmaterial för förskoleklassen? Ny skollag och ny läroplan Förbättra likvärdigheten Tydliggöra rektorns ansvar Bidra till kompetensutveckling diskussionsfrågor

Läs mer

Riktlinje - Roller och ansvar

Riktlinje - Roller och ansvar Riktlinje - Roller och ansvar n Barn- och utbildningsförvaltningen LULEÅ KOMMUN Dnr 1 (5) Riktlinje Roller och ansvar i förskolan Inledning Vid Luleå kommuns förskolor arbetar flera yrkeskategorier framförallt

Läs mer

Läslyftet 2016-2018 i Örebro kommun. Kortfattad information utifrån rektor och lärares perspektiv Läs mer på Skolverket samt Läs- och skrivportalen

Läslyftet 2016-2018 i Örebro kommun. Kortfattad information utifrån rektor och lärares perspektiv Läs mer på Skolverket samt Läs- och skrivportalen Läslyftet 2016-2018 i Örebro kommun Kortfattad information utifrån rektor och lärares perspektiv Läs mer på Skolverket samt Läs- och skrivportalen Tidplan inför Läsåret 2016/17 Okt-nov -15 Rektorer planerar

Läs mer

Utvärdering av förstelärare i Höör september 2016

Utvärdering av förstelärare i Höör september 2016 Utvärdering av förstelärare i Höör 2013-15 29 september 2016 Så många förstelärare har vi Statsbidrag från Skolverket Vi har fått följande ram från Skolverket beviljad: 2013-14 4 lärare 2014-15 15 lärare

Läs mer

Återrapport av uppdrag gällande översyn av övergångar från förskola till förskoleklass. Förslag till beslut Förskolenämnden godkänner återrapporten.

Återrapport av uppdrag gällande översyn av övergångar från förskola till förskoleklass. Förslag till beslut Förskolenämnden godkänner återrapporten. TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (6) Barn- och utbildningsförvaltningen Maj-Britt Neverland Epost: maj-britt.neverland@vasteras.se Kopia till Förskolenämnden Återrapport av uppdrag gällande översyn av övergångar från

Läs mer

2011-09-14. Vidare föreslås insatser för att fortbilda förskolelärare och förskolechefer inom två viktiga områden, barn i behov av

2011-09-14. Vidare föreslås insatser för att fortbilda förskolelärare och förskolechefer inom två viktiga områden, barn i behov av 2011-09-14 3,8 miljarder till lärarreformer Den globala skuldkrisen påverkar också Sverige. Tillväxten dämpas och arbetsmarknaden försämras. En stor osäkerhet kring den ekonomiska utvecklingen ställer

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN. Ärende nr 2

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN. Ärende nr 2 BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Ärende nr 2 Postadress: Barn och ungdomsförvaltningen, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 47 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post: barnochungdomsforvaltningen@karlstad.se

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:2836 av Tomas Tobé m.fl. (M, FP, C, KD) Mer kunskap i skolan

Motion till riksdagen: 2014/15:2836 av Tomas Tobé m.fl. (M, FP, C, KD) Mer kunskap i skolan Kommittémotion Motion till riksdagen: 2014/15:2836 av Tomas Tobé m.fl. (M, FP, C, KD) Mer kunskap i skolan Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs

Läs mer

INFORMATION Eksjö kommuns rekrytering av karriärtjänster (förstelärare)

INFORMATION Eksjö kommuns rekrytering av karriärtjänster (förstelärare) INFORMATION Eksjö kommuns rekrytering av karriärtjänster (förstelärare) Varför ansöker Eksjö kommun om statsbidrag för karriärtjänster? Ett sätt att: göra karriär utan att lämna undervisningen, hitta former

Läs mer

Information om statsbidraget för Lärarlönelyftet

Information om statsbidraget för Lärarlönelyftet 1 (5) Den här informationen vänder sig till huvudmän för kommunal eller fristående skola. Den handlar om de tekniska aspekter som rör utbetalning av statsbidrag för Lärarlönelyftet. Vad är Lärarlönelyftet?

Läs mer

Kollegialt lärande, professionella samtal och kollegahandledning

Kollegialt lärande, professionella samtal och kollegahandledning Kollegialt lärande, professionella samtal och kollegahandledning RUN, Seminarieserie för förstelärare Träff 1: Förstelärares uppdrag och förutsättningar för uppdrag 1 Kvalifikationer? ha visat särskilt

Läs mer

För huvudmän inom skolväsendet. Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16

För huvudmän inom skolväsendet. Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16 För huvudmän inom skolväsendet Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16 Ansök senast den 23 januari 2015 Läslyftet 2015 2018 Hösten 2015 startar Läslyftet,

Läs mer

ORGANISATION FÖR LÄRARES KARRIÄRUPPDRAG

ORGANISATION FÖR LÄRARES KARRIÄRUPPDRAG Sida 1 (6) Personalavdelningen/FoUenheten 2014-03-04 ORGANISATION FÖR LÄRARES KARRIÄRUPPDRAG Kvalifikationskrav, mål och ansvarsbeskrivningar samt fördelning from ht 2014 Beslutas att förvaltningen, utifrån

Läs mer

Ver. 2015-03-24. Barn- och utbildningsförvaltningen. Samverkansdokument för deltagande i NT-utvecklarutbildning 2013-2016

Ver. 2015-03-24. Barn- och utbildningsförvaltningen. Samverkansdokument för deltagande i NT-utvecklarutbildning 2013-2016 Ver. 2015-03-24 Barn- och utbildningsförvaltningen Samverkansdokument för deltagande i NT-utvecklarutbildning 2013-2016 Bakgrund Skolverket har av regeringen fått i uppdrag att ansvara för utvecklingsinsatser

Läs mer

MATEMATIKLYFTET. Planera och organisera för kollegialt lärande

MATEMATIKLYFTET. Planera och organisera för kollegialt lärande MATEMATIKLYFTET Planera och organisera för kollegialt lärande ISBN: 978-91-7559-228-2 Grafisk form: Typisk form och AB Typoform Foto: Elke Welzbacher och Lena Katarina Johansson Tryck: Elanders Sverige

Läs mer

Gymnasiekontorets arbete med lärarlönelyftet

Gymnasiekontorets arbete med lärarlönelyftet Till lärare på gymnasieskolorna Gymnasiekontorets arbete med lärarlönelyftet Förutsättningar och fördelning Regeringen har beslutat om ett extra statsbidrag till skolhuvudmän med benämningen Lärarlönelyftet.

Läs mer

Författningsstöd Förskolans arbete med matematik, naturvetenskap och teknik

Författningsstöd Förskolans arbete med matematik, naturvetenskap och teknik Författningsstöd Förskolans arbete med matematik, Behörighetskrav: Lärare och förskollärare: Vilka som får undervisa i skolväsendet Endast den som har legitimation som lärare eller förskollärare och är

Läs mer

Kartläggning av lärarlegitimation och förskollärarlegitimation 2016

Kartläggning av lärarlegitimation och förskollärarlegitimation 2016 Datum 2016-10-13 1(7) Handläggare Magnus Rehn Direkttelefon 0380-51 83 28 E-postadress magnus.rehn@nassjo.se Kartläggning av lärarlegitimation och förskollärarlegitimation 2016 Inledning I denna rapport

Läs mer

Statsbidrag för en likvärdig skola 2019

Statsbidrag för en likvärdig skola 2019 2018-11-08 BSN 2018-326 Sid 1 av 7 Handläggare Titel: E-post: Ulla Wredle Kvalitetsutvecklare ulla.wredle@norrtalje.se Till Barn-och skolnämnden Statsbidrag för en likvärdig skola 2019 Fördelning av statsbidraget

Läs mer

Beslut. Skolinspektionen. Beslut. Kunskapsskolan Dnr :6993

Beslut. Skolinspektionen. Beslut. Kunskapsskolan Dnr :6993 Beslut Kunskapsskolan 2017-06-07 info@kunskapsskolan.se Dnr 400-2016:6993 Rektor Kunskapsskolan Saltsjöbaden emil.burman@kunskapsskolan.se Beslut för Kunskapsskolan Saltsjöbaden i Nacka kommun efter kvalitetsgranskning

Läs mer

Lärarlönelyftet. PISA-resultat, poäng, år 2000-2012. Källa: Skolverket/OECD

Lärarlönelyftet. PISA-resultat, poäng, år 2000-2012. Källa: Skolverket/OECD Lärarlönelyftet Nyckeln för att vända utvecklingen i den svenska skolan är skickliga och engagerade lärare. Regeringen kommer därför att investera 3 miljarder på årsbasis i ett lärarlönelyft. Syftet är

Läs mer

Statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra personalkategorier

Statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra personalkategorier Utbildningsförvaltningen Avdelningen för personal- och kompetensförsörjning Tjänsteutlåtande Sida 1 (7) 2015-11-17 Handläggare Susannah Sjöberg Telefon: 08-50833648 Till Utbildningsnämnden 2015-11-26 Statsbidrag

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Dnr 43-2016:10513 Ljungby kommun för fritidshem efter tillsyn i Ljungby kommun Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress Gasverksgatan 1 Dnr 43-2016:10513 2(4) s beslut Föreläggande förelägger med stöd av 26

Läs mer

STRATEGI. Strategi för att öka kvaliteten i förskolan

STRATEGI. Strategi för att öka kvaliteten i förskolan STRATEGI Strategi för att öka kvaliteten i förskolan Inledning I Solna stads verksamhetsplan och budget för 2017 har barn- och utbildningsnämnden och kommunstyrelsen fått i uppdrag att ta fram en strategi

Läs mer

Matematiklyftet kollegialt lärande för matematiklärare. Grundskolan Gymnasieskolan Vuxenutbildningen

Matematiklyftet kollegialt lärande för matematiklärare. Grundskolan Gymnasieskolan Vuxenutbildningen Matematiklyftet kollegialt lärande för matematiklärare Grundskolan Gymnasieskolan Vuxenutbildningen Välkommen till Matematiklyftet en fortbildning i didaktik för dig som undervisar i matematik i grundskolan,

Läs mer

Utbildning, undervisning och ledning - reformvård till stöd för en bättre skola (SOU 2017:51)

Utbildning, undervisning och ledning - reformvård till stöd för en bättre skola (SOU 2017:51) Förskola och Parklek Dnr 2017-497-1.5.1. Sida 1 (5) 2017-08-25 Handläggare Eija Pohjanen Telefon: 08-508 10 016 Till 2017-09-21 Utbildning, undervisning och ledning - reformvård till stöd för en bättre

Läs mer

Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302

Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302 Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302 Vision: En tidsenlig och trygg skola och förskola Grundskolan Arbetsgång Enligt Kultur och utbildningsnämndens

Läs mer

Utvecklingsplan. Tingbergsskolan Förskoleklass, grundskola 1 6, fritidshem Läsåret 2017/2018. Upprättat:

Utvecklingsplan. Tingbergsskolan Förskoleklass, grundskola 1 6, fritidshem Läsåret 2017/2018. Upprättat: Upprättat: 170904 Utvecklingsplan Tingbergsskolan Förskoleklass, grundskola 1 6, fritidshem Läsåret 2017/2018 Det Systematiska Kvalitéts Arbetet (SKA) på Tingbergsskolan Ett systematiskt kvalitetsarbete

Läs mer

Hot spots - Råd för rektor. Charlotte Wieslander utvecklingsavdelningens ledningsgrupp

Hot spots - Råd för rektor. Charlotte Wieslander utvecklingsavdelningens ledningsgrupp Hot spots - Råd för rektor Charlotte Wieslander utvecklingsavdelningens ledningsgrupp Karriärvägar för lärare Ca 10 000 karriärtjänster Ca 5 000 kr/månad för förstelärare Ca 10 000 kr/månad för lektor

Läs mer

Motion av Christopher Lagerqvist (M), Anna Manell (L) och Martin Wisell (KD) om utvecklingsmöjligheter för alla lärare

Motion av Christopher Lagerqvist (M), Anna Manell (L) och Martin Wisell (KD) om utvecklingsmöjligheter för alla lärare UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Davidsson Per (KLK) Romanus Lars (UBF) Datum 2017-05-10 Diarienummer UBN-2017-3615 Utbildningsnämnden Motion av Christopher Lagerqvist (M), Anna Manell (L) och Martin

Läs mer

Plan för skolbiblioteksutveckling

Plan för skolbiblioteksutveckling Plan för skolbiblioteksutveckling 2019-2022 Bun 2018/230 Sofia Malmberg 2018-08-23 1 (9) Innehåll 1. INLEDNING... 2 1.1. Framgångsrikt arbete med skolbibliotek som en del av skolans pedagogiska verksamhet...

Läs mer

Årsredovisning Skolområde VÄST 2014

Årsredovisning Skolområde VÄST 2014 1 Årsredovisning Skolområde VÄST 2014 2 Årsberättelse 2014 SKOLOMRÅDE VÄST Beskriv kortfattat vilken typ av verksamhet och service ni har till kommuninnevånarna Skolområde VÄST bedriver verksamhet i Rumskulla.

Läs mer

Karriärtjänster inom skolan

Karriärtjänster inom skolan Karriärtjänster inom skolan hur kan de bidra -ll a/ utveckla undervisningen genom kollegialt lärande? Anna Davidsson Hkr Agenda Vem ska vi välja? Vad ska de göra? Hur ska vi ta död på Jante? Hur ska vi

Läs mer

Pedagogisk vision och utvecklingsstrategi för Eskilstuna kommuns fritidshem

Pedagogisk vision och utvecklingsstrategi för Eskilstuna kommuns fritidshem Barn- och utbildningsnämnden 2015-08-24 1 (9) Barn- och utbildningsförvaltningen Förvaltningskontoret Anna Landehag, 016-710 10 62 och utvecklingsstrategi för Eskilstuna kommuns fritidshem Eskilstuna kommun

Läs mer

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L)

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L) 1(8) Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje. kl. 14.00-15.20 Ledamöter Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond

Läs mer

Satsa på förskoleklassen! Villkoren för lärarna måste bli bättre

Satsa på förskoleklassen! Villkoren för lärarna måste bli bättre Satsa på förskoleklassen! Villkoren för lärarna måste bli bättre Rapport från Lärarförbundet 2013-04-22 2013 Forskningen visar att ett tidigt lärande på lekens grund är positivt för resultaten i skolan.

Läs mer

Vårt ansvar! nå högre måluppfyllelse för eleverna forma en förskola och skola som äger förmåga att vara relevant för sin samtid och kanske spjutspets mot en mer osäker framtid skapa en organisation som

Läs mer

Uppföljning av Lärarlönelyftet

Uppföljning av Lärarlönelyftet 1 (17) Uppföljning av Lärarlönelyftet hösten 2016 Denna redogör för hur Lärarlönelyftet har fördelats under höstterminen 2016 (perioden 1 juli - 31 december 2016). Hösten 2016 var första gången som skolhuvudmän

Läs mer

PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING

PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN Karlstad 2014-01-16 Magnus Persson +46 54 540 29 09 magnus.persson@karlstad.se PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING Syfte Karlstads kommuns internationella

Läs mer

Åtgärder för att säkra kompetensförsörjningen i Österåkers förskolor och skolor

Åtgärder för att säkra kompetensförsörjningen i Österåkers förskolor och skolor Åtgärder för att säkra kompetensförsörjningen i Österåkers förskolor och skolor En arbetsgrupp bestående av Kommundirektören, Personalchefen, Skoldirektören samt representanter från lärarförbunden har

Läs mer

En stadieindelad timplan i grundskolan och närliggande frågor

En stadieindelad timplan i grundskolan och närliggande frågor Utbildningsförvaltningen Grundskoleavdelningen Tjänsteutlåtande Dnr 1.6.1-7608/2016 Sida 1 (10) 2016-10-07 Handläggare Elisabeth Forsberg-Uvemo Telefon: 08-50833010 Annika Risel Telefon: 08-50833607 Till

Läs mer

Till förvaltningens uppgifter hör att bereda ärenden som ska fattas beslut om i BUN.

Till förvaltningens uppgifter hör att bereda ärenden som ska fattas beslut om i BUN. I Kristianstads kommun har Barnoch utbildningsnämnden (BUN) det samlade ansvaret för utbildning av barn, elever och studerande från förskola till vuxenutbildning. BUN fattar beslut om kommunal Skolplan.

Läs mer

Uppdrag till Statens skolverk om förslag till förtydliganden i läroplanen för förskolan

Uppdrag till Statens skolverk om förslag till förtydliganden i läroplanen för förskolan Regeringsbeslut I:6 2008-09-25 U2008/6144/S Utbildningsdepartementet Statens skolverk 106 20 Stockholm Uppdrag till Statens skolverk om förslag till förtydliganden i läroplanen för förskolan (1 bilaga)

Läs mer

Universitet och högskolor 2012-03-05 1 (5) Dnr 2011:1270. Förfrågan att lämna offert på fortbildning av förskollärare och förskolechefer

Universitet och högskolor 2012-03-05 1 (5) Dnr 2011:1270. Förfrågan att lämna offert på fortbildning av förskollärare och förskolechefer Offertförfrågan Universitet och högskolor 2012-03-05 1 (5) Dnr 2011:1270 Förfrågan att lämna offert på fortbildning av förskollärare och förskolechefer (Förskolelyftet II) Skolverket avser med denna förfrågan

Läs mer

Utbildningspolitiskt program 2017

Utbildningspolitiskt program 2017 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Martin Westbrandt 2016-10-11 SKDN 2016/0157 52904 Södermöre kommundelsnämnd Utbildningspolitiskt program 2017 Förslag till beslut Södermöre kommundelsnämnd

Läs mer

Kompetensförsörjningsplan 2017 område grundskola. Förslag till beslut Stadsdelsnämnden antecknar rapporten till protokollet.

Kompetensförsörjningsplan 2017 område grundskola. Förslag till beslut Stadsdelsnämnden antecknar rapporten till protokollet. Västra Göteborg Rapport Utfärdat: 2017-03-02 Diarienummer: N137-0162/17 Sektor Utbildning, område grundskola Amanda Andersson Telefon: 365 00 00 E-post: amanda.andersson@vastra.goteborg.se Kompetensförsörjningsplan

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Dnr 43-2016:10797 Leksands kommun för fritidshem efter tillsyn i Leksands kommun Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 2 (6) s beslut Föreläggande förelägger med stöd av 26 kap. 10 skollagen

Läs mer

Utmaningarna för förskolan

Utmaningarna för förskolan Utmaningarna för förskolan Implementeringen av läroplanen Uppföljningen av verksamhetens resultat Kompetensförsörjningen Kapaciteten och utbyggnaden Kompetensförsörjningen Organiseringen av verksamheten

Läs mer

Planera och organisera för Läslyftet i förskolan diskussionsunderlag

Planera och organisera för Läslyftet i förskolan diskussionsunderlag 2017-04-06 1 (11) Planera och organisera för Läslyftet i förskolan diskussionsunderlag Postadress: 106 20 Stockholm Besöksadress: Fleminggatan 14 Telefon: 08-527 332 00 vx Fax: 08-24 44 20 skolverket@skolverket.se

Läs mer

I övrigt hänvisar vi till respektive vfu-handbok, Växjö universitet, Högskolan i Halmstad och övriga Lärarutbildningar.

I övrigt hänvisar vi till respektive vfu-handbok, Växjö universitet, Högskolan i Halmstad och övriga Lärarutbildningar. Verksamhetsförlagd utbildning ; den verksamhetsförlagda delen av utbildningen skall i ökad utsträckning utgöra en grund för de teoretiska kunskaperna i lärarutbildningen. Samtidigt måste de ämnesteoretiska

Läs mer

Rekryterings- och löneläge i förskola och skola. Resultat av enkät till förskolechefer och rektorer

Rekryterings- och löneläge i förskola och skola. Resultat av enkät till förskolechefer och rektorer 2015-10-14 1(1) Barn- och utbildningsnämnden Lönestrategiska gruppen Rekryterings- och löneläge i förskola och skola Bakgrund Utbildnings- och kulturkontoret skickade en enkät till förskolechefer för att

Läs mer

59 Dnr Bun 2016/219 Ansökan till kompetensfonden. 1 Barn- och ungdomsnämnden bifaller förvaltningens förslag.

59 Dnr Bun 2016/219 Ansökan till kompetensfonden. 1 Barn- och ungdomsnämnden bifaller förvaltningens förslag. UTDRAG Sid 1 (1) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Barn- och ungdomsnämnden 2016-09-29 Expedieras till Kommunstyrelsen Ekonomisk förening personalkooperativet Lasse-Maja förskola Rektorer och förskolechefer

Läs mer