Svar på motion om att reformera förstelärarsystemet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svar på motion om att reformera förstelärarsystemet"

Transkript

1 Kommunstyrelsen Kommunledningskontoret Välfärd KSKF/2018:80 Mattias Berglund (3) Kommunstyrelsen Svar på motion om att reformera förstelärarsystemet Förslag till beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen avslås Ärendebeskrivning Niklas Frykman (L) har lämnat in en motion om att reformera förstelärarsystemet den 2 februari Motionen remitterades till kommunstyrelsen för beredning på kommunfullmäktiges sammanträde 14 februari 2018, 31. I beredningen av ärendet har kommunstyrelsen inhämtat yttrande från barn- och utbildningsnämnden. Eskilstuna kommun valde att göra förstelärarna femåriga och tjänster löper ut 2018 och enligt motionären behöver en översyn göras och barn- och utbildningsnämndens syfte med förstelärarskapet tydliggöras. Motionären yrkar på att berörda nämnder får i uppdrag att utforma förstelärartjänsterna i enlighet med motionens intentioner avseende permanentning, ämnesansvar samt socioekonomisk fördelning. Barn- och utbildningsnämndens yttrande I Eskilstuna kommun är statsbidraget för förstelärare fördelat mellan grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning och respektive skolchef ansvarar för att i dialog med rektorerna och fackliga organisationer utveckla systemet. Det finns riktade satsningar genom att skolor med svårigheter att rekrytera behöriga lärare har getts en högre andel förstelärartjänster. Utvärderingar som gjorts av karriärsreformen har identifierat både för- och nackdelar med reformen. Resultaten visar att de huvudmän som rekryterar förstelärare genomtänkt, tydliggör deras uppdrag för alla lärare och låter dem leda viktiga utvecklingsuppdrag är framgångsrika. Däremot så förändras behoven av utveckling över tid. Såväl på skol- som på huvudmannanivå. I det fortsatta arbetet med att utveckla organisationen av förstelärare är det därför viktigt att rektorerna har ett stort inflytande över beslut om vilka försteläraruppdrag de har behov av och att uppdragen inte permanentas. Barn- och utbildningsnämnden föreslår därför att motionen avslås. Vi gör Eskilstuna tillsammans

2 Eskilstuna kommun (3) Kommunledningskontorets synpunkter Införandet av förestelärare är en del av en statlig satsning på karriärvägar för lärare. Karriärstegsreformen innebar att staten tillförde extra medel för att höja särskilt yrkesskickliga lärares löner. Det sker i form av ett riktat statsbidrag till de skolhuvudmän som valde att inrätta särskilda karriärtjänster, så kallade förstelärare och lektorer. Statsbidraget för en förstelärare innebär en löneökning på 5000 kronor i månaden och kronor i månaden för en lektor. Enligt Skolverket finns inga indikationer på att statsbidraget ska försvinna inom de närmaste åren då inget parti nationellt indikerat förändringar av reformen. Syftet med statsbidraget var att de bästa lärarna skulle få möjlighet att göra karriär samtidigt som de fortsätter med undervisning och uppgifter kopplat till undervisning. Det finns totalt 138 förstelärare och en lektor i Eskilstuna fördelade över två förvaltningar. Tre förstelärare finns inom vuxenutbildningen på arbetsmarknadsoch vuxenutbildningsförvaltningen och 135 på barn och utbildningsförvaltningen fördelade över: Gymnasieskolan: Trettiofem förstelärare Grundskolan: Nittiosju förstelärare och en lektor Gymnasiesärskolan: En förstelärare Grundsärskolan: Två förstelärare Statskontoret har haft i uppdrag att följa upp hur reformen implementerats och fungerar i förhållande till reformens syfte. Uppföljningen visade bland annat på brett deltagande, i synnerhet bland kommuner. Satsningen har enligt Statskontoret inte varit ändamålsenlig utifrån ambitionen att få fler kvalificerade lärare till socioekonomiskt svagare skolor. En relativt liten andel av huvudmännen i undersökningen prioriterade skolor med svaga skolresultat vid fördelningen. Statskontorets egen analys av sambandet mellan antal karriärtjänster och skolresultat bekräftar att det långt ifrån alltid är skolor med svaga skolresultat som har prioriterats (Statskontoret 2015:12 & 2017:1). För Eskilstuna kommun har grundskolan riktat förstelärartjänster till skolor med socioekonomiskt svagare upptagningsområde för att locka yrkesskickliga lärare men det har inte haft några större effekter. Flera tjänster är fortfarande obesatta. I de fall där förstelärare finns på skolor med svagare resultat har det dock medfört positiva effekter. Lektorstjänsten på barn- och utbildningsförvaltningen är riktad mot skolor i socioekonomiskt svagare upptagningsområden. Statskontorets huvudslutsats är att reformen endast till viss del har skapat förutsättningar för att nå målet om ett attraktivare läraryrke och bättre skolresultat. Trots att reformen är spridd till många skolhuvudmän och skolenheter är den inte förankrad i lärarkåren och har ännu inte funnit sin form enligt Statskontoret. Det är fortfarande oklart för både innehavare av karriärtjänster och andra lärare vad uppdraget Vi gör Eskilstuna tillsammans

3 Eskilstuna kommun (3) som förstelärare eller lektor egentligen innebär och på vilka grunder karriärtjänsterna tillsätts (Statskontoret 2016:1 & 2017:1). Möjligheten för lärare att göra karriär är viktig. Däremot är det viktigt att inte permanenta en satsning som inte visat på de resultat som avsågs med reformen. I och med att inget parti driver frågan om att avskaffa statsbidraget minskar behovet av att göra tjänsterna permanenta. Om statsbidraget skulle försvinna står Eskilstuna kommun med stora kostnader för en satsning som hittills inte bidragit till de resultat som avsågs. Det skulle minska utrymmet för rektorer att utveckla den egna organisationen utifrån lokala behov när resurser binds upp för att täcka lönekostnader som kommit utav ett permanentande av reformen. I och med detta är förslaget att motionen avslås. Finansiering Om statsbidraget försvinner och förstelärartjänster samt lektorstjänsten permanentas skulle det med nuvarande antal kosta kronor per år för att täcka de löneökningar som finansieras via statsbidraget. Inkluderas sociala avgifter utifrån en schablon på 42 procent av utbetald löneökning skulle det utifrån nuvarande antal tjänster kosta kronor per år. Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation En god utbildning för alla är ett av FN:s mål för hållbar utveckling, Agenda 2030 och utbildning är en förutsättning för att nå en hållbar utveckling. Riktade resurser mot skolor med lägre grad av måluppfyllelse och i socioekonomiskt svagare upptagningsområden är viktigt för att nå krav på en likvärdig skola. Att göra förestelärarsystemet permanent utifrån nuvarande förutsättningar är inte i linje med en effektiv organisation då utvärderingar visat på att reformen inte helt motsvarat dess intentioner. Om inställningen till reformen ändras på nationell nivå bör konsekvenser för Eskilstuna kommun utredas om det finns behov av att säkra en långsiktig finansiering av karriärtjänster utanför ett eventuellt statsbidrag. KOMMUNLEDNINGSKONTORET Pär Eriksson Kommundirektör Marita Skog Utvecklingsdirektör Beslutet skickas till: Barn- och utbildningsnämnden Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, välfärd Vi gör Eskilstuna tillsammans

4

5

6

7

8 Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsförvaltningen Förvaltningsledning BUN/2018:375 Hans Ringström (2) Barn- och utbildningsnämnden Remissvar på motion om att reformera förstelärarsystemet Förslag till beslut Remissvaret antas. Förslag till kommunfullmäktige Motionen avslås. Ärendet En motion om att reformera förstelärarsystemet har inkommit från Liberalerna Motionen har remitterats till Barn- och utbildningsnämnden för yttrande. Yttrandet ska ha kommit in till kommunstyrelsen senast den 3 oktober Remissvar Liberalerna föreslår att förstelärartjänsterna i högre grad ska vara kopplade till ansvar för ett ämne och ha karaktären av ämneshuvudlärare. Vidare föreslår Liberalerna att förstelärartjänsterna ska vara permanenta och i högra grad vara placerade på skolor med många elever från socioekonomiskt svårare förhållanden och med många nyanlända elever. States syfte med statsbidraget för förstelärare är att göra läraryrket mer attraktivt och att höja lärarnas kompetens. Särskilt yrkesskickliga lärare ska bidra till en positiv utveckling av den svenska skolan. I Eskilstuna kommun är det statsbidrag vi har för förstelärare fördelat mellan grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning och respektive skolchef ansvar för att i dialog med rektorerna och fackliga organisationer utveckla systemet. En riktad satsning sker redan idag genom att skolor med svårigheter att rekrytera behöriga lärare har getts en högra andel förstelärartjänster. Vi gör Eskilstuna tillsammans

9 Eskilstuna kommun (2) Skolverket utrycker att det är en tydlig framgångsfaktor att låta förstelärare driva kollegialt lärande på skolor. Genom öppna och transparenta rekryteringar blir möjligheterna att lyckas med förstelärarens arbete större. Vidare utrycker Skolverket att en regelbunden kommunikation och dialog är en annan viktig förutsättning. I Eskilstuna kommun sker därför denna dialog och kommunikation i samverkan med fackliga organisationer inom skolchefernas respektive samverkansforum. Det har gjorts flera utvärderingar av reformen. I dessa ringas problem in och möjligheter lyfts fram. Resultaten är tydliga. De huvudmän som rekryterar förstelärare genomtänkt, tydliggör deras uppdrag för alla lärare och låter dem leda viktiga utvecklingsuppdrag är mer framgångsrika. Av erfarenhet vet vi dessutom att behoven av utveckling förändras över tiden, såväl på skol- som på huvudmannanivå. I det fortsatta arbetet med att utveckla organisationen av förstelärare är det därför viktigt att rektorerna har ett stort inflytande över att besluta vilka försteläraruppdrag de har behov av och att uppdragen inte permanentas. Barn- och utbildningsnämnden föreslår därför att motionen avslås. BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Ingrid Sköldmo Förvaltningschef Hans Ringström Skolchef grundskolan Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen Vi gör Eskilstuna tillsammans

10 Kommunfullmäktige Protokollsutdrag Sammanträdesdatum Sida 1(1) 31 Motion - Reformera förstelärarsystemet - inlämnad av (L) (KSKF/2018:80) Beslut Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. Ärendebeskrivning Niklas Frykman (L) har den 2 februari 2018 lämnat in en motion Reformera förstelärarsystemet. Motionären yrkar på följande: Att berörda nämnder får i uppdrag att utforma förstelärartjänsterna i Eskilstuna i enlighet med motionens intentioner avseende permanentning, ämnesansvar samt socioekonomisk fördelning. Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen Eskilstuna den stolta Fristaden Justerandes sign Utdragsbestyrkande

246 Svar på motion Reformera förstelärarsystemet (KSKF/2018:80)

246 Svar på motion Reformera förstelärarsystemet (KSKF/2018:80) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2018-11-06 Sida 1(3) 246 Svar på motion Reformera förstelärarsystemet (KSKF/2018:80) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen avslås. Reservation

Läs mer

Svar på motion - Inrätta lektorstjänster i gymnasieskolan

Svar på motion - Inrätta lektorstjänster i gymnasieskolan Kommunstyrelsen 2018-01-30 Kommunledningskontoret Välfärd KSKF/2017:551 Mattias Berglund 016-710 32 54 1 (3) Kommunstyrelsen Svar på motion - Inrätta lektorstjänster i gymnasieskolan Förslag till beslut

Läs mer

81 Svar på motion Inrätta lektorstjänster i gymnasieskolan (KSKF/2017:551)

81 Svar på motion Inrätta lektorstjänster i gymnasieskolan (KSKF/2017:551) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2018-04-10 Sida 1(2) 81 Svar på motion Inrätta lektorstjänster i gymnasieskolan (KSKF/2017:551) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen avslås.

Läs mer

Svar på motion - Humanistiskt gymnasieprogram - inlämnat av L

Svar på motion - Humanistiskt gymnasieprogram - inlämnat av L Kommunstyrelsen 2018-01-30 Kommunledningskontoret Välfärd KSKF/2017:572 Mattias Berglund 016-710 32 54 1 (3) Kommunstyrelsen Svar på motion - Humanistiskt gymnasieprogram - inlämnat av L Förslag till beslut

Läs mer

82 Svar på motion - Humanistiskt gymnasieprogram (KSKF/2017:572)

82 Svar på motion - Humanistiskt gymnasieprogram (KSKF/2017:572) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2018-04-10 Sida 1(2) 82 Svar på motion - Humanistiskt gymnasieprogram (KSKF/2017:572) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen avslås. Reservationer

Läs mer

105 Svar på motion - Inför ordningsbetyg i skolan (KSKF/2018:441)

105 Svar på motion - Inför ordningsbetyg i skolan (KSKF/2018:441) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2019-04-30 Sida 1(2) 105 Svar på motion - Inför ordningsbetyg i skolan (KSKF/2018:441) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen avslås. Deltar ej

Läs mer

Svar på motion om obligatoriskt skolval

Svar på motion om obligatoriskt skolval Kommunstyrelsen 2016-12-22 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2016:385 Sara Molander 016-710 25 16 1 (3) Kommunstyrelsen Svar på motion om obligatoriskt skolval Förslag till beslut Förslag

Läs mer

Svar angående motion om extern utredning av skolans resultat

Svar angående motion om extern utredning av skolans resultat Kommunstyrelsen 2017-10-04 Kommunledningskontoret Välfärd KSKF/2017:268 Annette Johansson 016-710 84 64 1 (3) Kommunstyrelsen Svar angående motion om extern utredning av skolans resultat Förslag till beslut

Läs mer

56 Svar på motion - Skydda lärarnas yttrandefrihet (KSKF/2018:210)

56 Svar på motion - Skydda lärarnas yttrandefrihet (KSKF/2018:210) Kommunstyrelsens personalutskott Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2018-11-23 Sida 1(3) 56 Svar på motion - Skydda lärarnas yttrandefrihet (KSKF/2018:210) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen

Läs mer

Svar på motion om webbaserad utbildning för all personal som arbetar inom skolan i Eskilstuna kommun

Svar på motion om webbaserad utbildning för all personal som arbetar inom skolan i Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen 2017-11-02 Kommunledningskontoret Välfärd KSKF/2017:364 Cecilia Boström 016-710 29 96 1 (4) Kommunstyrelsen Svar på motion om webbaserad utbildning för all personal som arbetar inom skolan

Läs mer

342 Svar på motion Extern utredning om skolans resultat (KSKF/2017:268)

342 Svar på motion Extern utredning om skolans resultat (KSKF/2017:268) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2017-11-28 Sida 1(2) 342 Svar på motion Extern utredning om skolans resultat (KSKF/2017:268) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen avslås. Reservation

Läs mer

Motionssvar - Införa trygghetsvakter i Eskilstuna kommun

Motionssvar - Införa trygghetsvakter i Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen 2018-03-28 Kommunledningskontoret Välfärd KSKF/2017:278 Marita Skog 016-710 55 19 1 (3) Kommunstyrelsen Motionssvar - Införa trygghetsvakter i Eskilstuna kommun Förslag till beslut Förslag

Läs mer

346 Svar på motion - Webbaserad utbildning i jämställdhet för all personal som arbetar inom skolan i Eskilstuna kommun (KSKF/2017:364)

346 Svar på motion - Webbaserad utbildning i jämställdhet för all personal som arbetar inom skolan i Eskilstuna kommun (KSKF/2017:364) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2017-11-28 Sida 1(3) 346 Svar på motion - Webbaserad utbildning i jämställdhet för all personal som arbetar inom skolan i Eskilstuna kommun (KSKF/2017:364)

Läs mer

346 Svar på motion - Webbaserad utbildning i jämställdhet för all personal som arbetar inom skolan i Eskilstuna kommun (KSKF/2017:364)

346 Svar på motion - Webbaserad utbildning i jämställdhet för all personal som arbetar inom skolan i Eskilstuna kommun (KSKF/2017:364) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2017-11-28 Sida 1(3) 346 Svar på motion - Webbaserad utbildning i jämställdhet för all personal som arbetar inom skolan i Eskilstuna kommun (KSKF/2017:364)

Läs mer

106 Svar på motion Inför trygghetsvakter i Eskilstuna kommun (KSKF/2017:278)

106 Svar på motion Inför trygghetsvakter i Eskilstuna kommun (KSKF/2017:278) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2018-05-08 Sida 1(3) 106 Svar på motion Inför trygghetsvakter i Eskilstuna kommun (KSKF/2017:278) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen förklaras

Läs mer

20 Svar på medborgarförslag - Inrätta allmänt duschrum i Eskilstuna (KSKF/2017:393)

20 Svar på medborgarförslag - Inrätta allmänt duschrum i Eskilstuna (KSKF/2017:393) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2018-01-30 Sida 1(1) 20 Svar på medborgarförslag - Inrätta allmänt duschrum i Eskilstuna (KSKF/2017:393) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Medborgarförslaget

Läs mer

Svar på motion - Bygg ut Mesta skola

Svar på motion - Bygg ut Mesta skola Kommunstyrelsen 2019-02-06 Kommunledningskontoret Miljö- och samhällsbyggnad KSKF/2018:331 Torsten Gustafsson 016-710 51 75 1 (3) Kommunstyrelsen Svar på motion - Bygg ut Mesta skola Förslag till beslut

Läs mer

Svar på medborgarförslag - Ge ipads till elever i årskurs 6

Svar på medborgarförslag - Ge ipads till elever i årskurs 6 Kommunstyrelsen 2015-06-30 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2014:494 Sara Molander 016-710 25 16 1 (3) Kommunstyrelsen Svar på medborgarförslag - Ge ipads till elever i årskurs 6 Förslag

Läs mer

2 Svar på motion - Årlig första hjälpen-, hjärt- och lungräddning- och olycksfallsutbildning för förskolepersonal (KSKF/2018:270)

2 Svar på motion - Årlig första hjälpen-, hjärt- och lungräddning- och olycksfallsutbildning för förskolepersonal (KSKF/2018:270) Kommunstyrelsens personalutskott Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2019-02-08 Sida 1(3) 2 Svar på motion - Årlig första hjälpen-, hjärt- och lungräddning- och olycksfallsutbildning för förskolepersonal

Läs mer

33 Ändrade ersättningsnivåer på tilläggsbelopp för särskilt stöd och modersmålsundervisning 2016 (KSKF/2016:71)

33 Ändrade ersättningsnivåer på tilläggsbelopp för särskilt stöd och modersmålsundervisning 2016 (KSKF/2016:71) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-03-01 Sida 1(2) 33 Ändrade ersättningsnivåer på tilläggsbelopp för särskilt stöd och modersmålsundervisning 2016 (KSKF/2016:71) Beslut Förslag till

Läs mer

243 Svar på motion om att stärka det svenska språkets ställning i Eskilstuna (KSKF/2018:162)

243 Svar på motion om att stärka det svenska språkets ställning i Eskilstuna (KSKF/2018:162) Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2018-11-06 Sida 1(3) 243 Svar på motion om att stärka det svenska språkets ställning i Eskilstuna (KSKF/2018:162) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen avslås.

Läs mer

Svar på motion - Förbättra möjligheten för nyanlända att få sitt första jobb

Svar på motion - Förbättra möjligheten för nyanlända att få sitt första jobb Kommunstyrelsen 2017-10-06 Kommunledningskontoret Näringsliv KSKF/2017:269 Valentina Andic 016-710 74 54 1 (2) Kommunstyrelsen Svar på motion - Förbättra möjligheten för nyanlända att få sitt första jobb

Läs mer

Yttrande över medborgarförslag - Låt inte personal på skola och fritidshem snusa under arbetstid

Yttrande över medborgarförslag - Låt inte personal på skola och fritidshem snusa under arbetstid Torshälla stads nämnd 2017-01-25 Torshälla stads förvaltning Ledning/administration TSN/2016:154 Ulrika Hansson 016-710 73 25 1 (1) Torshälla stads nämnd Yttrande över medborgarförslag - Låt inte personal

Läs mer

Svar på motion - Motverka machokulturer - ge pojkar och unga killar en chans att få vara sig själva

Svar på motion - Motverka machokulturer - ge pojkar och unga killar en chans att få vara sig själva Kommunstyrelsen 2018-02-26 Kommunledningskontoret Välfärd KSKF/2017:418 Mattias Berglund 016-710 32 54 1 (3) Kommunstyrelsen Svar på motion - Motverka machokulturer - ge pojkar och unga killar en chans

Läs mer

296 Kriterier för tilläggsbelopp för lovskola (KSKF/2017:536)

296 Kriterier för tilläggsbelopp för lovskola (KSKF/2017:536) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2017-11-28 Sida 1(2) 296 Kriterier för tilläggsbelopp för lovskola (KSKF/2017:536) Beslut Förslag till kommunfullmäktige 1. Tilläggsbelopp för obligatorisk

Läs mer

49 Svar på motion Årlig första hjälpen-, hjärt- och lungräddning- och olycksfallsutbildning för förskolepersonal (KSKF/2018:270)

49 Svar på motion Årlig första hjälpen-, hjärt- och lungräddning- och olycksfallsutbildning för förskolepersonal (KSKF/2018:270) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2019-03-05 Sida 1(3) 49 Svar på motion Årlig första hjälpen-, hjärt- och lungräddning- och olycksfallsutbildning för förskolepersonal (KSKF/2018:270)

Läs mer

Interpellationssvar. Vad tänker du göra för att införa central rättning av nationella prov i Eskilstuna?

Interpellationssvar. Vad tänker du göra för att införa central rättning av nationella prov i Eskilstuna? KSKF/2016:229 1 (2) Interpellationssvar Niklas Frykman (L) har till Barn-och utbildningsnämndens ordförande, Jari Puustinen (M) ställt en interpellation angående skolreformer. Vad tänker du göra för att

Läs mer

270 Svar på motion Förbättra möjligheten för nyanlända att få sitt första jobb (KSKF/2017:269)

270 Svar på motion Förbättra möjligheten för nyanlända att få sitt första jobb (KSKF/2017:269) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2017-11-07 Sida 1(2) 270 Svar på motion Förbättra möjligheten för nyanlända att få sitt första jobb (KSKF/2017:269) Beslut Förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

Svar på motion om att stärka det svenska språkets ställning i Eskilstuna

Svar på motion om att stärka det svenska språkets ställning i Eskilstuna Kommunstyrelsen 2018-10-16 Kommunledningskontoret Välfärd KSKF/2018:162 Frida Hedström 016-710 87 58 1 (3) Kommunstyrelsen Svar på motion om att stärka det svenska språkets ställning i Eskilstuna Förslag

Läs mer

Karriärtjänster för lärare

Karriärtjänster för lärare ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN SFI STOCKHOLM TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR AMN 2013-0071- 1.1 SID 1 (5) 2013-04-10 Handläggare: Leif Styfberg Till Arbetsmarknadsnämnden den 16 april 2013 Ärende 8 Arbetsmarknadsförvaltningens

Läs mer

180 Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt Lagen om stöd och service (LSS) kvartal 1, 2018 (KSKF/2018:5)

180 Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt Lagen om stöd och service (LSS) kvartal 1, 2018 (KSKF/2018:5) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2018-09-11 Sida 1(2) 180 Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt Lagen om stöd och service (LSS) kvartal 1, 2018 (KSKF/2018:5) Beslut

Läs mer

350 Svar på medborgarförslag - Låna ut cyklar via skolbusskorten (KSKF/2017:392)

350 Svar på medborgarförslag - Låna ut cyklar via skolbusskorten (KSKF/2017:392) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2017-11-28 Sida 1(2) 350 Svar på medborgarförslag - Låna ut cyklar via skolbusskorten (KSKF/2017:392) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Medborgarförslaget

Läs mer

162 Svar på motion - Låt fler jobba till 70 års ålder (KSKF/2016:152)

162 Svar på motion - Låt fler jobba till 70 års ålder (KSKF/2016:152) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-09-06 Sida 1(3) 162 Svar på motion - Låt fler jobba till 70 års ålder (KSKF/2016:152) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen anses besvarad.

Läs mer

350 Svar på medborgarförslag - Låna ut cyklar via skolbusskorten (KSKF/2017:392)

350 Svar på medborgarförslag - Låna ut cyklar via skolbusskorten (KSKF/2017:392) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2017-11-28 Sida 1(2) 350 Svar på medborgarförslag - Låna ut cyklar via skolbusskorten (KSKF/2017:392) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Medborgarförslaget

Läs mer

40 Svar på motion - Enkla jobb (KSKF/2018:86)

40 Svar på motion - Enkla jobb (KSKF/2018:86) Kommunstyrelsens personalutskott Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2018-10-26 Sida 1(2) 40 Svar på motion - Enkla jobb (KSKF/2018:86) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen förklaras besvarad.

Läs mer

51 Svar på motion Låt startups lösa kommunens problem (KSKF/2018:268)

51 Svar på motion Låt startups lösa kommunens problem (KSKF/2018:268) Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2019-03-05 Sida 1(2) 51 Svar på motion Låt startups lösa kommunens problem (KSKF/2018:268) Beslut Förslag till kommunfullmäktige 1. Motionens förslag om att kommunstyrelsen

Läs mer

Beslut Förslag till kommunfullmäktige. Ärendebeskrivning 1(2) Medborgarförslaget bifalles.

Beslut Förslag till kommunfullmäktige. Ärendebeskrivning 1(2) Medborgarförslaget bifalles. Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-04-12 Sida 1(2) 76 Svar på medborgarförslag - Förse personalen på servicekontoret i Värjan med små skyltar eller pins som visar vilka språk de kan

Läs mer

Svar på motion om att stärka stödet till landsbygdsskolorna

Svar på motion om att stärka stödet till landsbygdsskolorna Kommunstyrelsen 2017-04-10 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2016:567 Vedad Begovic 016-710 87 58 1 (2) Kommunstyrelsen Svar på motion om att stärka stödet till landsbygdsskolorna Förslag

Läs mer

116 Svar på motion om att ställa krav för deltagande i ceremoni för nya medborgare (KSKF/2017:115)

116 Svar på motion om att ställa krav för deltagande i ceremoni för nya medborgare (KSKF/2017:115) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2017-05-02 Sida 1(1) 116 Svar på motion om att ställa krav för deltagande i ceremoni för nya medborgare (KSKF/2017:115) Beslut Förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

Svar på motion om att Eskilstuna behöver tillgång till toaletter, duschrum och förvaringsskåp

Svar på motion om att Eskilstuna behöver tillgång till toaletter, duschrum och förvaringsskåp Kommunstyrelsen 2018-10-15 Kommunledningskontoret Välfärd KSKF/2018:94 Anna-Maarit Tirkkonen 016-710 24 28 1 (3) Kommunstyrelsen Svar på motion om att Eskilstuna behöver tillgång till toaletter, duschrum

Läs mer

161 Svar på motion - Erbjud äldre möjligheten att gå ner i arbetstid (KSKF/2016:118)

161 Svar på motion - Erbjud äldre möjligheten att gå ner i arbetstid (KSKF/2016:118) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-09-06 Sida 1(3) 161 Svar på motion - Erbjud äldre möjligheten att gå ner i arbetstid (KSKF/2016:118) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen

Läs mer

Införande av karriärtjänster i Linköpings kommun

Införande av karriärtjänster i Linköpings kommun Utbildningskontoret Lars Rehnberg Leo Gustafson TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2013-03-25 Reviderad 2013-04-09 Dnr KS Kommunstyrelsen Införande av karriärtjänster i Linköpings kommun FÖRSLAG TILL BESLUT FÖRSLAG

Läs mer

58 Svar på motion Motverka machokulturer - ge pojkar och unga killar en chans att få vara sig själva (KSKF/2017:418)

58 Svar på motion Motverka machokulturer - ge pojkar och unga killar en chans att få vara sig själva (KSKF/2017:418) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2018-03-13 Sida 1(3) 58 Svar på motion Motverka machokulturer - ge pojkar och unga killar en chans att få vara sig själva (KSKF/2017:418) Beslut Förslag

Läs mer

Svar på motion - Låt fler jobba till 70 års ålder

Svar på motion - Låt fler jobba till 70 års ålder Kommunstyrelsen Datum Diarienummer Kommunledningskontoret 2016-07-22 KSKF/2016:152 HR Ulrika Jonsson, 016-7107301 1 (2) Kommunstyrelsen Svar på motion - Låt fler jobba till 70 års ålder Förslag till beslut

Läs mer

197 Svar på motion om att införa demokrativeckor på Eskilstunas gymnasieskolor (KSKF/2017:116)

197 Svar på motion om att införa demokrativeckor på Eskilstunas gymnasieskolor (KSKF/2017:116) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2017-10-10 Sida 1(3) 197 Svar på motion om att införa demokrativeckor på Eskilstunas gymnasieskolor (KSKF/2017:116) Beslut Förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

Svar angående Motion om att införa demokrativeckor på Eskilstunas gymnasieskolor.

Svar angående Motion om att införa demokrativeckor på Eskilstunas gymnasieskolor. Kommunstyrelsen 2017-09-06 Kommunledningskontoret Välfärd KSKF/2017:116 Annette Johansson 016-710 84 64 1 (3) Kommunstyrelsen Svar angående Motion om att införa demokrativeckor på Eskilstunas gymnasieskolor.

Läs mer

Kommunstyrelsen. Samlat nationellt system för kunskapsstyrning i socialtjänsten

Kommunstyrelsen. Samlat nationellt system för kunskapsstyrning i socialtjänsten Kommunstyrelsen 2019-05-07 1 (3) Kommunledningskontoret Välfärd Mattias Berglund 016-710 32 54 KSKF/2019:95 Kommunstyrelsen Yttrande över SKLs rekommendation till kommunerna om gemensam finansiering av

Läs mer

242 Förändring av personalförmånen friskvård (KSKF/2016:439)

242 Förändring av personalförmånen friskvård (KSKF/2016:439) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-11-29 Sida 1(3) 242 Förändring av personalförmånen friskvård (KSKF/2016:439) Beslut Förslag till kommunfullmäktige 1. Från och med den 1 januari

Läs mer

24 Svar på medborgarförslag - Låt inte personal på skola och fritidshem snusa under arbetstid (KSKF/2016:514)

24 Svar på medborgarförslag - Låt inte personal på skola och fritidshem snusa under arbetstid (KSKF/2016:514) Kommunstyrelsens personalutskott Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2017-04-21 Sida 1(1) 24 Svar på medborgarförslag - Låt inte personal på skola och fritidshem snusa under arbetstid (KSKF/2016:514) Förslag

Läs mer

108 Svar på motion - Vita linjer längs promenadstråk i parker (KSKF/2017:656)

108 Svar på motion - Vita linjer längs promenadstråk i parker (KSKF/2017:656) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2018-05-08 Sida 1(2) 108 Svar på motion - Vita linjer längs promenadstråk i parker (KSKF/2017:656) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen avslås.

Läs mer

Motion - Erbjud gratis mensskydd till unga tjejer - inlämnad av V

Motion - Erbjud gratis mensskydd till unga tjejer - inlämnad av V Gymnasienämnden 2019-08-22 Barn- och utbildningsförvaltningen Förvaltningsledningen GN/2019:115 Mart Saamel 1 (2) Gymnasienämnden Motion - Erbjud gratis mensskydd till unga tjejer - inlämnad av V Förslag

Läs mer

83 Svar på motion - Ung omsorg (KSKF/2017:644)

83 Svar på motion - Ung omsorg (KSKF/2017:644) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2018-04-10 Sida 1(3) 83 Svar på motion - Ung omsorg (KSKF/2017:644) Beslut Förslag till kommunfullmäktige 1. Motionen förklaras besvarad. 2. Barn- och

Läs mer

60 Svar på motion om att förebygga psykisk ohälsa hos barn och ungdomar - inför metoden Triple P i Eskilstuna kommun (KSKF/2017:521)

60 Svar på motion om att förebygga psykisk ohälsa hos barn och ungdomar - inför metoden Triple P i Eskilstuna kommun (KSKF/2017:521) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2018-03-13 Sida 1(2) 60 Svar på motion om att förebygga psykisk ohälsa hos barn och ungdomar - inför metoden Triple P i Eskilstuna kommun (KSKF/2017:521)

Läs mer

84 Svar på medborgarförslag - Låt barn/ungdomar få välja om de vill ha busskort eller pengar (KSKF/2017:555)

84 Svar på medborgarförslag - Låt barn/ungdomar få välja om de vill ha busskort eller pengar (KSKF/2017:555) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2018-04-10 Sida 1(1) 84 Svar på medborgarförslag - Låt barn/ungdomar få välja om de vill ha busskort eller pengar (KSKF/2017:555) Beslut Förslag till

Läs mer

Yttrande över medborgarförslag - Låt varje barn i skolan få en frukt per dag

Yttrande över medborgarförslag - Låt varje barn i skolan få en frukt per dag Torshälla stads nämnd 2016-12-12 Torshälla stads förvaltning Ledning och administration TSN/2016:139 1 (4) Torshälla stads nämnd Yttrande över medborgarförslag - Låt varje barn i skolan få en frukt per

Läs mer

Jämtlands Gymnasieförbund

Jämtlands Gymnasieförbund Jämtlands Gymnasieförbund Strategi för införande och tillsättning av karriärtjänster för lärare Dnr 97-2013 Sara Talling Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Syfte... 3 3. Fördelning och krav... 3

Läs mer

Svar på motion om att förebygga psykisk ohälsa bland barn och unga - inför metoden Triple P i Eskilstuna kommun

Svar på motion om att förebygga psykisk ohälsa bland barn och unga - inför metoden Triple P i Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen 2018-02-13 Kommunledningskontoret KSKF/2017:521 1 (3) Kommunstyrelsen Svar på motion om att förebygga psykisk ohälsa bland barn och unga - inför metoden Triple P i Eskilstuna kommun Förslag

Läs mer

Utvärdering av förstelärare i Höör september 2016

Utvärdering av förstelärare i Höör september 2016 Utvärdering av förstelärare i Höör 2013-15 29 september 2016 Så många förstelärare har vi Statsbidrag från Skolverket Vi har fått följande ram från Skolverket beviljad: 2013-14 4 lärare 2014-15 15 lärare

Läs mer

2013-09-13. Mer kunskap och högre kvalitet i skolan

2013-09-13. Mer kunskap och högre kvalitet i skolan 2013-09-13 Mer kunskap och högre kvalitet i skolan Mer kunskap och högre kvalitet i skolan Enskolasomrustarmedkunskapochundervisningavgodkvalitetär grundläggandeförattskapalikvärdigalivschanserochstärkasammanhållningeni

Läs mer

70 Svar på motion - Förändra budgetprocessen (KSKF/2018:460)

70 Svar på motion - Förändra budgetprocessen (KSKF/2018:460) Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2019-03-26 Sida 1(3) 70 Svar på motion - Förändra budgetprocessen (KSKF/2018:460) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen avslås. Reservationer Stefan Krstic (L)

Läs mer

Att införa trygghetsväktare i Eskilstuna kommun

Att införa trygghetsväktare i Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen 2017-05-04 Kommunledningskontoret Välfärd KSKF/2016:448 Eva Carlsson 016-710 20 87 1 (3) Kommunstyrelsen Att införa trygghetsväktare i Eskilstuna kommun Förslag till beslut Förslag till

Läs mer

268 Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt Lagen om stöd och service (LSS) kvartal 2, 2018 (KSKF/2018:5)

268 Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt Lagen om stöd och service (LSS) kvartal 2, 2018 (KSKF/2018:5) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2018-11-27 Sida 1(2) 268 Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt Lagen om stöd och service (LSS) kvartal 2, 2018 (KSKF/2018:5) Beslut

Läs mer

136 Svar på medborgarförslag - Anlägg en Hälsans stig i centrala Eskilstuna (KSKF/2015:552)

136 Svar på medborgarförslag - Anlägg en Hälsans stig i centrala Eskilstuna (KSKF/2015:552) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-05-31 Sida 1(2) 136 Svar på medborgarförslag - Anlägg en Hälsans stig i centrala Eskilstuna (KSKF/2015:552) Beslut Förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

Förslag till beslut - Svar på motion om att införa en rökruta på Fristadstorget

Förslag till beslut - Svar på motion om att införa en rökruta på Fristadstorget Kommunstyrelsen 2016-10-20 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2016:171 Sara Molander 016-710 25 16 1 (3) Kommunstyrelsen Förslag till beslut - Svar på motion om att införa en rökruta på

Läs mer

85 Redovisning av motioner som inte slutbehandlats i kommunfullmäktige (KSKF/2018:96)

85 Redovisning av motioner som inte slutbehandlats i kommunfullmäktige (KSKF/2018:96) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2018-04-10 Sida 1(1) 85 Redovisning av motioner som inte slutbehandlats i kommunfullmäktige (KSKF/2018:96) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Redovisning

Läs mer

Yttrande angående motion från Vänsterpartiet, att pröva 6 timmars arbetsdag för socialsekreterare

Yttrande angående motion från Vänsterpartiet, att pröva 6 timmars arbetsdag för socialsekreterare Socialnämnden Datum Socialförvaltningen 2017-02-20 Hr och Adminitration Lena-Marie Adèrn, 2003 1 (3) Socialnämnden Yttrande angående motion från Vänsterpartiet, att pröva 6 timmars arbetsdag för socialsekreterare

Läs mer

Återrapportering av nämndinitiativ Porta tafsande män från nöjeslivet i Eskilstuna

Återrapportering av nämndinitiativ Porta tafsande män från nöjeslivet i Eskilstuna Kommunstyrelsen 2018-01-08 Kommunledningskontoret Välfärd KSKF/2017:431 Eva Carlsson 016-710 20 87 1 (2) Kommunstyrelsen Återrapportering av nämndinitiativ Porta tafsande män från nöjeslivet i Eskilstuna

Läs mer

270 Svar på motion Förbättra möjligheten för nyanlända att få sitt första jobb (KSKF/2017:269)

270 Svar på motion Förbättra möjligheten för nyanlända att få sitt första jobb (KSKF/2017:269) Kommunstyrelsen 2017-11-07 1(2) 270 Svar på motion Förbättra möjligheten för nyanlända att få sitt första jobb (KSKF/2017:269) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen förklaras besvarad. Ärendebeskrivning

Läs mer

Svar på medborgarförslag - Låt barn/ungdomar få välja om de vill ha busskort eller pengar

Svar på medborgarförslag - Låt barn/ungdomar få välja om de vill ha busskort eller pengar Kommunstyrelsen 2018-03-02 Kommunledningskontoret Miljö och samhällsbyggnad KSKF 2017:555 Eva Lehto 016-710 54 51 1 (2) Kommunstyrelsen Svar på medborgarförslag - Låt barn/ungdomar få välja om de vill

Läs mer

Förförståelse och framförhållning i kommunen

Förförståelse och framförhållning i kommunen Förförståelse och framförhållning i kommunen Identifierade frågeställningar om karriärvägar för lärare för att öka attraktiviteten för läraryrket kopplat till ökad måluppfyllelse fanns redan i grundarbete

Läs mer

144 Svar på motion - Inför trygghetsväktare (KSKF/2016:448)

144 Svar på motion - Inför trygghetsväktare (KSKF/2016:448) Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2017-05-30 Sida 1(4) 144 Svar på motion - Inför trygghetsväktare (KSKF/2016:448) Beslut Förslag till kommunfullmäktige 1. Motionen avslås. 2. får till uppdrag att under

Läs mer

24 Svar på motion Divestera ur fossilindustrin och inför miljömässiga hållbarhetskrav för kommunkoncernens finansverksamhet (KSKF/2018:221)

24 Svar på motion Divestera ur fossilindustrin och inför miljömässiga hållbarhetskrav för kommunkoncernens finansverksamhet (KSKF/2018:221) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2019-01-29 Sida 1(2) 24 Svar på motion Divestera ur fossilindustrin och inför miljömässiga hållbarhetskrav för kommunkoncernens finansverksamhet (KSKF/2018:221)

Läs mer

2014-09-09. Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

2014-09-09. Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-09-09 209 Motion om att undersöka möjligheten att ta del av de extra statliga medel avsatta för lärare för att öka elevernas möjlighet att nå målen. (AU 235) KS 2013-335

Läs mer

93 Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt Lagen om stöd och service (LSS) kvartal 4, 2018 (KSKF/2018:5)

93 Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt Lagen om stöd och service (LSS) kvartal 4, 2018 (KSKF/2018:5) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2019-04-30 Sida 1(1) 93 Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt Lagen om stöd och service (LSS) kvartal 4, 2018 (KSKF/2018:5) Beslut

Läs mer

Mats Spånberg, skolchef Margaretha Carlsson, nämndsekreterare Agneta Åhsberg, utvecklingsledare, 31

Mats Spånberg, skolchef Margaretha Carlsson, nämndsekreterare Agneta Åhsberg, utvecklingsledare, 31 1 (5) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl. 14.00 16.00 Beslutande Inga-Maj Eleholt (C), ordförande Ulla Christiansson (M) Johan Björn (M) Malin Ingelsbo (M) Kjell Claesson (M) Anders Martinsson (C)

Läs mer

Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen avslås.

Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen avslås. Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2018-03-13 Sida 1(2) 61 Svar på motion - Ta fram riktlinjer för Suicidprevention i Eskilstuna kommun och sprid MHFA- första hjälpen till psykisk hälsa

Läs mer

Svar på motion pilotprojekt rörande specialkost

Svar på motion pilotprojekt rörande specialkost Kommunstyrelsen 2017-11-01 Kommunledningskontoret Miljö och samhällsbyggnad KSKF/2017:255 Kristina Nyström 016-710 80 58 1 (3) Kommunstyrelsen Svar på motion pilotprojekt rörande specialkost Förslag till

Läs mer

Yttrande över ansökan från Vårdcentralen Smeden AB om att få starta en familjecentral

Yttrande över ansökan från Vårdcentralen Smeden AB om att få starta en familjecentral Barn- och utbildningsnämnden 2016-09-21 Barn- och utbildningsförvaltningen Kvalitetsenheten BUN/2016:293 Lars Niska 016-710 24 46 1 (1) Barn- och utbildningsnämnden Yttrande över ansökan från Vårdcentralen

Läs mer

Yttrande över remiss gällande anmälan till JO.

Yttrande över remiss gällande anmälan till JO. Kommunstyrelsen 2017-08-22 Kommunledningskontoret Väldfärd KSKF/2017:400 Annette Johansson 016-710 84 64 1 (2) Kommunstyrelsen Yttrande över remiss gällande anmälan till JO. Dnr: 3089-2017 Förslag till

Läs mer

Yttrande över Medborgarförslag - Skapa mötesplatser med aktiviteter för arbetslösa invandrare och pensionärer

Yttrande över Medborgarförslag - Skapa mötesplatser med aktiviteter för arbetslösa invandrare och pensionärer Torshälla stads nämnd 2016-05-09 Torshälla stads förvaltning Ledning/administration TSN/2016:88 Karin Engstad 016-710 73 43 1 (2) Torshälla stads nämnd Yttrande över Medborgarförslag - Skapa mötesplatser

Läs mer

Svar på motion - Ung omsorg

Svar på motion - Ung omsorg Kommunstyrelsen 2018-01-30 Kommunledningskontoret Välfärd KSKF/2017:644 Mattias Berglund 016-710 32 54 1 (3) Kommunstyrelsen Svar på motion - Ung omsorg Förslag till beslut Förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

269 Svar på motion om att se över kravställningar vid upphandlingar för att gynna lokala företag (KSKF/2017:330)

269 Svar på motion om att se över kravställningar vid upphandlingar för att gynna lokala företag (KSKF/2017:330) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2017-11-07 Sida 1(2) 269 Svar på motion om att se över kravställningar vid upphandlingar för att gynna lokala företag (KSKF/2017:330) Beslut Förslag till

Läs mer

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2017-02-28 25 Riktlinjer för uppdrag som förstelärare och lektorer (BUN 2017.081) Beslut Arbetsutskottet beslutar att föreslå

Läs mer

Svar på motion om att ge Eskilstuna en ätbar park

Svar på motion om att ge Eskilstuna en ätbar park Kommunstyrelsen 2017-10-10 Kommunledningskontoret Miljö och samhällsbyggnad KSKF/2017:259 Lars Wiklund 016-710 10 58 1 (3) Kommunstyrelsen Svar på motion om att ge Eskilstuna en ätbar park Förslag till

Läs mer

Svar på motion om porrfria miljöer för barn viktig åtgärd mot sexuella trakasserier och övergrepp

Svar på motion om porrfria miljöer för barn viktig åtgärd mot sexuella trakasserier och övergrepp Kommunstyrelsen 2019-02-06 Kommunledningskontoret KSKF/2018:271 1 (5) Kommunstyrelsen Svar på motion om porrfria miljöer för barn viktig åtgärd mot sexuella trakasserier och övergrepp Förslag till beslut

Läs mer

KARRIÄRVÄGAR FÖR LÄRARE I STOCKHOLMS STAD

KARRIÄRVÄGAR FÖR LÄRARE I STOCKHOLMS STAD UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN PERSONALAVDELNINGEN BILAGA SID 1 (5) 2013-02-26 KARRIÄRVÄGAR FÖR LÄRARE I STOCKHOLMS STAD Utbildningsförvaltningens arbete med att utveckla karriärvägar för lärare utgår från mål

Läs mer

Vidareutbildning för lärare Motion (2016:121) av Lotta Edholm (L)

Vidareutbildning för lärare Motion (2016:121) av Lotta Edholm (L) Utlåtande 2017:184 RIV (Dnr 106-1835/2016) Vidareutbildning för lärare Motion (2016:121) av Lotta Edholm (L) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. Motion (2016:121) av Lotta

Läs mer

266 Förtydligande av beslut om pensionsförsäkring för uppdrag i kommunala bolag (KSKF/2015:393)

266 Förtydligande av beslut om pensionsförsäkring för uppdrag i kommunala bolag (KSKF/2015:393) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2015-11-24 Sida 1(2) 266 Förtydligande av beslut om pensionsförsäkring för uppdrag i kommunala bolag (KSKF/2015:393) Beslut Förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

Svar på motion om dialogmöten innan beslut fattas om asylboenden eller HVB-hem för ensamkommande

Svar på motion om dialogmöten innan beslut fattas om asylboenden eller HVB-hem för ensamkommande Kommunstyrelsen 2017-03-13 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2016:433 Vedad Begovic 016-710 87 58 1 (2) Kommunstyrelsen Svar på motion om dialogmöten innan beslut fattas om asylboenden

Läs mer

80 Svar på motion - Revidera riktlinjer för ekonomiskt bistånd (KSKF/2016:564)

80 Svar på motion - Revidera riktlinjer för ekonomiskt bistånd (KSKF/2016:564) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2017-04-11 Sida 1(3) 80 Svar på motion - Revidera riktlinjer för ekonomiskt bistånd (KSKF/2016:564) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen avslås.

Läs mer

226 Svar på motion - Inför en rökruta på Fristadstorget (KSKF/2016:171)

226 Svar på motion - Inför en rökruta på Fristadstorget (KSKF/2016:171) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-11-08 Sida 1(3) 226 Svar på motion - Inför en rökruta på Fristadstorget (KSKF/2016:171) Beslut Förslag till Kommunfullmäktige Motionen avslås. Reservation

Läs mer

166 Svar på motion om att sälja Parken Zoo (KSKF/2015:69)

166 Svar på motion om att sälja Parken Zoo (KSKF/2015:69) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2015-08-11 Sida 1(2) 166 Svar på motion om att sälja Parken Zoo (KSKF/2015:69) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen anses besvarad Reservation

Läs mer

80 Svar på motion om att införa övervakningskameror vid utsatta parkeringsplatser (KSKF/2017:517)

80 Svar på motion om att införa övervakningskameror vid utsatta parkeringsplatser (KSKF/2017:517) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2018-04-10 Sida 1(3) 80 Svar på motion om att införa övervakningskameror vid utsatta parkeringsplatser (KSKF/2017:517) Beslut Förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

275 Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt Lagen om stöd och service (LSS) kvartal 1, 2017 (KSKF/2017:5)

275 Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt Lagen om stöd och service (LSS) kvartal 1, 2017 (KSKF/2017:5) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2017-11-07 Sida 1(2) 275 Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt Lagen om stöd och service (LSS) kvartal 1, 2017 (KSKF/2017:5) Beslut

Läs mer

Riktlinjer - Karriäruppdrag inom skolan

Riktlinjer - Karriäruppdrag inom skolan Riktlinjer - Karriäruppdrag inom skolan Karriäruppdrag Regeringen har sedan 2013 infört två nya karriärvägar för lärare. Den ena karriärvägen benämns förstelärare, den andra benämns lektor. Regeringens

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden KALLELSE 2016-11-03 1(1) Barn- och utbildningsförvaltningen Therese Dahl, therese.dahl@uppvidinge.se Barn- och utbildningsnämnden kallas härmed till sammanträde onsdagen den 16 november 2016 kl.13.30 på

Läs mer

271 Renhållningstaxa 2016 för Eskilstuna kommun (KSKF/2015:512)

271 Renhållningstaxa 2016 för Eskilstuna kommun (KSKF/2015:512) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2015-11-24 Sida 1(3) 271 Renhållningstaxa 2016 för Eskilstuna kommun (KSKF/2015:512) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Förslag till renhållningstaxa

Läs mer

Svar på motion om att införa övervakningskameror vid utsatta parkeringsplatser

Svar på motion om att införa övervakningskameror vid utsatta parkeringsplatser Kommunstyrelsen 2018-03-01 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2017:517 Birgitta Berg 016-710 18 33 1 (2) Kommunstyrelsen Svar på motion om att införa övervakningskameror vid utsatta parkeringsplatser

Läs mer

Svar på remiss - Motion om hållbar kost

Svar på remiss - Motion om hållbar kost Torshälla stads nämnd 2017-04-06 Torshälla stads förvaltning Ledning/administration TSN/2017:26 Annette Johansson 016-710 70 28 1 (1) Torshälla stads nämnd Svar på remiss - Motion om hållbar kost Förslag

Läs mer

Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen avslås.

Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen avslås. Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2018-03-13 Sida 1(2) 61 Svar på motion - Ta fram riktlinjer för Suicidprevention i Eskilstuna kommun och sprid MHFA- första hjälpen till psykisk hälsa

Läs mer