Svar på motion om obligatoriskt skolval

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svar på motion om obligatoriskt skolval"

Transkript

1 Kommunstyrelsen Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2016:385 Sara Molander (3) Kommunstyrelsen Svar på motion om obligatoriskt skolval Förslag till beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen avslås Sammanfattning Niklas Frykman (L) har den 7 juni 2016 lämnat in en motion om obligatoriskt skolval. Motionären yrkar på attt barn- och utbildningsnämnden och Torshälla stads nämnd får i uppdrag att utreda och införa obligatoriskt skolval från förskoleklass i Eskilstuna kommun. Ärendet remitterade till barn- och utbildning och Torshälla stads nämnd för yttrande. Torhälla stads nämnd föreslår att motionen avslås och Barn- utbildningsnämnden avstår från att ta ställning till motionen innan den statliga Skolkommissionens slutbetänkande presenteras. Kommunledningskontoret ser svårigheter med att införa obligatoriskt skolval redan idag, bland annat med hänvisning till skollagen och rätten till en placering nära hemmet och föreslår att motionen avslås. Ärendebeskrivning Niklas Frykman (L) har den 7 juni 2016 lämnat in en motion om obligatoriskt skolval. Motionären yrkar på att barn- och utbildningsnämnden och Torshälla stads nämnd får i uppdrag att utreda och införa obligatoriskt skolval från förskoleklass i Eskilstuna kommun. Ärendet remitterade till barn- och utbildning och Torshälla stads nämnd för yttrande. Barn- utbildningsnämnden Barn- utbildningsnämnden avstår från att ta ställning till motionen innan den statliga Skolkommissionens slutbetänkande presenteras i januari Redan idag finns i Eskilstuna kommun ett fritt skolval i mån av plats. Skolval genomförs årligen inför förskoleklass och årskurs 7 och vårdandshavare kan dessutom kontinuerligt ansöka om att få byta skola.

2 Eskilstuna kommun (3) Alla elever i Eskilstuna kommun har en plats på en anvisad skola inom ett upptagningsområde. De eventuella lediga platser som blir kvar på en skola efter det att alla elever inom skolans upptagningsområde fått skolplats, fördelas utifrån närhetsprincip (tidigare gällde lottning vid fördelning av lediga platser). Då vi de senaste åren fått allt större elevkullar till våra skolor har möjligheten för vårdnadshavare att utnyttja det fria skolvalet blivit mer begränsat. Några skolor som till exempel Lundbyskolan, Djurgårdsskolan och Faktoriet har de senaste åren haft ett betydligt högre söktryck än vad det finns platser. En ökad valfrihet medför ett ökat behov av att bygga ut populära skolor. Skolors popularitet växlar även mellan åren och det är därför svårt att utreda vilka kostnader det skulle medföra om fler vårdnadshavare skulle ges plats på den skola det valt i första hand års skolkommission lämnade våren 2016 i delbetänkande Samling för skolan, olika aspekter av det fria skolvalet. Bland annat föreslås skolval göras obligatoriskt för vårdnadshavarna. Samtidigt föreslås som åtgärd mot skolsegregation en styrande fördelning av nyanlända mellan skolor, bostadsområden och kommuner samt krav på kommunerna att bilda klasser med en bred social sammansättning. Skolkommissionen förväntas lämna sitt slutbetänkande i januari 2017 och först då kan nämnden bedöma om eventuella förändringar i lagstiftningen kommer att bli aktuella. Torhälla stads nämnd Torhälla stads nämnd föreslår att motionen avslås. De anser att det finns möjlighet att välja skola redan idag. För att det fria skolvalet ska bli en verklig valfrihet och inte bara bli en möjlighet på papper kan olika åtgärder behöva vidtas exempelvis en utbyggnation av Gökstensskolan. Torshälla stads nämnd ser följande farhågor när det gäller att införa ett obligatoriskt skolval från förskoleklass i Eskilstuna kommun: Skolors popularitet växlar mellan åren Den totala och lokala platskapaciteten sätter gränser Det blir svårare att planera nybyggnation och ombyggnation av skolorna, upptagningsområdena skulle inte vara till någon hjälp Administrationen kan komma att öka information om val, de som inte väljer, urval Enligt skollagen har alla barn rätt till placering vid en skolenhet nära hemmet (närhetsprincipen). Närhetsprincipen är även viktig utifrån att barnen ska få en säker skolväg. Miljöaspekten bör också has i åtanke, där kommunen satt upp mål för miljö och hållbarhet

3 Eskilstuna kommun (3) Kommunledningskontorets synpunkter Skolkommissionen skriver i sitt delbetänkande, Samling för skolan Nationella målsättningar och utvecklingsområden för kunskap och likvärdighet, att utvecklingen mot allt större skillnader i skolornas elevsammansättning med avseende på socioekonomisk bakgrund är oroande. För att bryta utvecklingen krävs en aktiv politik som minskar boendesegregationen och fördelar nyanlända invandrare mer jämnt mellan kommuner, bostadsområden och skolor. Kommissionen ser ett behov av att utveckla en modell som möjliggör val av skola samtidigt som segregation och minskad likvärdighet motverkas. Ett obligatoriskt skolval som kombineras med relevant och allsidig information till elever och vårdnadshavare bör övervägas. Även regelverket för placering vid skolenhet bör ses över. Det bör också övervägas att införa en bestämmelse om att huvudmannen och rektorn ska verka för att skolenheter, klasser och arbetsenheter har en så bred social sammansättning av elever som möjligt. Kommissionen avser att återkomma med förslag till åtgärder i slutbetänkandet. Skolkommissionen nämnder även att skillnader i elevsammansättning mellan skolor i viss utsträckning förstärks av skolval. Det finns, som nämnderna påpekar, svårigheter med att införa obligatoriskt skolval redan idag, bland annat med hänvisning till skollagen och rätten till en placering nära hemmet. Kommissionen pekar på att en modell behöver utvecklas. Kommunledningskontoret bedömer att det är klokt att invänta skolkommissionen slutbetänkande och föreslår därför att motionen avslås. KOMMUNLEDNINGSKONTORET Pär Eriksson Kommundirektör Marita Skog Utvecklingsdirektör Beslutet skickas till: Barn- och utbildningsnämnden Torshälla stads nämnd

4 Eskilstuna kommun Kommunfullmäktige Motion Obligatoriskt skolval Liberalerna anser att möjligheten för elever och föräldrar tillsammans kunna välja skola är mycket viktig. Barn är olika och skolor är olika och man måste kunna ha möjlighet att välja den som passar bäst. Föräldrarna vet vad som är bäst för deras barn, bättre än politiker och byråkrater. Den ökande segregationen i samhället har gjort att det fria skolvalet har kommit under attack. Det anses bidra till segregationen då föräldrar med utbildning och god socioekonomisk ställning i högre grad både väljer och väljer bort skolor åt sina barn. Men skulle skolvalet avskaffas skulle detta istället förstärka boendesegregationen då man blir hänvisad till den skola i vars upptagningsområde man bor. Det skulle snarast förvärra skolsegregationen. Att föräldrar med svag socioekonomisk ställning i lägre grad väljer skola är ett verkligt problem. Vi kan inte förutsätta att elever som bor i utsatta, segregerade områden ska gå i de skolor som ligger i området, oftast även de segregerade. Bostadssegregation leder till skolsegregation. Liberalernas lösning är att alla väljer skola redan från förskoleklass. Skolvalet görs obligatoriskt. Detta har prövats framgångsrikt i till exempel Nacka kommun och är också en av de åtgärder som nämns i den statliga skolkommissionens rapport. Detta ställer krav på kommunen. Det krävs en ökad transparens om de olika alternativen. Kommunens information måste vara tydlig och lättillgänglig och finnas på relevanta språk. Med hänvisning till ovanstående yrkar vi: Att barn- och utbildningsnämnden och Torshälla stads nämnd får i uppdrag att utreda och införa obligatoriskt skolval från förskoleklass i Eskilstuna kommun. För Liberalerna Niklas Frykman Liberalerna Eskilstuna Nybrogatan Eskilstuna (Niklas Frykman)

5 Barn- och utbildningsnämnden Protokollsutdrag Sammanträdesdatum Sida 1(3) 69 Yttrande över motion om obligatoriskt skolval (BUN/2016:354) Beslut Barn- utbildningsnämnden avstår från att ta ställning till motionen innan den statliga Skolkommissionens slutbetänkande presenteras i januari Reservation Niklas Frykman (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med följande motivering: Föräldrar med utbildning och god socioekonomisk ställning både väljer och väljer bort skolor åt sina barn idag. Att föräldrar med svag socioekonomisk ställning i lägre grad väljer skola är ett verkligt problem. Vi kan inte förutsätta att elever som bor i utsatta, segregerade områden ska gå i de skolor som ligger i området, oftast även de segregerade. Bostadssegregationen ledet till skolsegregation. Liberalernas lösning är att alla väljer skola redan från förskoleklasss. Skolvalet görs obligatoriskt. Detta har prövats framgångsrikt i till exempel Nacka kommun och är också en av de åtgärder som nämns i den statliga skolkommissionens rapport. Monicka Larsson (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med följande motivering: Det fria skolvalet har lett till ökad segregation. Att inför obligatoriskt skolval leder inte till att segregationen minskar utan att den tvärtom ökar. Nationalekonomerna Elisabet Olme och Dany Kessel har nyligen studerat Botkyrka som länge haft obligatorisk skolval. De konstaterar att lika väljer lika och att obligatoriskt skolval spär på segregationen. Uppsalas erfarenheter är desamma. Forskning på pedagogen i Uppsala, visade att ju fler valmöjligheter, desto mer segregation, just för att lika väljer lika. Ärendebeskrivning Niklas Frykman (L) yrkade i en motion till Kommunfullmäktige den 7 juni 2016 att Barn- och utbildningsnämnden och Torshälla stads nämnd får i uppdrag att utreda och införa obligatoriskt skolval från förskoleklass i Eskilstuna kommun. Motionen remitterades den 16 juni 2016 till kommunstyrelsen för beredning och Barn- och utbildningsnämnden och Torshälla Stads nämnd för yttrande. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

6 Barn- och utbildningsnämnden Protokollsutdrag Sammanträdesdatum Sida 2(3) Redan idag finns i Eskilstuna kommun ett fritt skolval i mån av plats. Skolval genomförs årligen inför förskoleklass och årskurs 7 och vårdandshavare kan dessutom kontinuerligt ansöka om att få byta skola. Alla elever i Eskilstuna kommun har en plats på en anvisad skola inom ett upptagningsområde. De eventuella lediga platser som blir kvar på en skola efter det att alla elever inom skolans upptagningsområde fått skolplats, fördelas utifrån närhetsprincip (tidigare gällde lottning vid fördelning av lediga platser). Då vi de senaste åren fått allt större elevkullar till våra skolor har möjligheten för vårdnadshavare att utnyttja det fria skolvalet blivit mer begränsat. Några skolor som till exempel Lundbyskolan, Djurgårdsskolan och Faktoriet har de senaste åren haft ett betydligt högre söktryck än vad det finns platser. En ökad valfrihet medför ett ökat behov av att bygga ut populära skolor. Skolors popularitet växlar även mellan åren och det är därför svårt att utreda vilka kostnader det skulle medföra om fler vårdnadshavare skulle ges plats på den skola det valt i första hand års skolkommission lämnade våren 2016 i delbetänkande Samling för skolan, olika aspekter av det fria skolvalet. Bland annat föreslås skolval göras obligatoriskt för vårdnadshavarna. Samtidigt föreslås som åtgärd mot skolsegregation en styrande fördelning av nyanlända mellan skolor, bostadsområden och kommuner samt krav på kommunerna att bilda klasser med en bred social sammansättning. Skolkommissionen förväntas lämna sitt slutbetänkande i januari 2017 och först då kan vi bedöma om eventuella förändringar i lagstiftningen kommer att bli aktuella. Barn- och utbildningsförvaltningen anser därför att vi inte ska utreda frågan innan de ramar vi har att förhålla oss till ställs upp. Yrkanden Jari Puustinen (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag. Niklas Frykman (L) yrkar bifall till motionen. Monicka Larsson (V) yrkar avslag på motionen. Propositionsordning Ordföranden finner att det utöver förvaltningens förslag finns två nya förslag. Ordföranden föreslår en propositionsordning där förvaltningens förslag, Niklas Frykmans (L) förslag och Monicka Larssons (V) förslag ställs mot varandra. Nämnden godkänner propositionsordningen. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

7 Barn- och utbildningsnämnden Protokollsutdrag Sammanträdesdatum Sida 3(3) Vid ställd proposition på förvaltningens förslag mot Niklas Frykmans (L) förslag och Monicka Larssons (V) förslag finner ordföranden att nämnden beslutat att bifalla förvaltningens förslag. Utdrag till: Kommunstyrelsen Justerandes sign Utdragsbestyrkande

8 Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsförvaltningen Förvaltningsledning BUN/2016:354 Hans Ringström (2) Barn- och utbildningsnämnden Yttrande över motion om obligatoriskt skolval Förslag till beslut Barn- utbildningsnämnden avstår från att ta ställning till motionen innan den statliga Skolkommissionens slutbetänkande presenteras i januari Ärendebeskrivning Niklas Frykman (L) yrkade i en motion till Kommunfullmäktige den 7 juni 2016 att Barn- och utbildningsnämnden och Torshälla stads nämnd får i uppdrag att utreda och införa obligatoriskt skolval från förskoleklass i Eskilstuna kommun. Motionen remitterades den 16 juni 2016 till kommunstyrelsen för beredning och Barn- och utbildningsnämnden och Torshälla Stads nämnd för yttrande. Redan idag finns i Eskilstuna kommun ett fritt skolval i mån av plats. Skolval genomförs årligen inför förskoleklass och årskurs 7 och vårdandshavare kan dessutom kontinuerligt ansöka om att få byta skola. Alla elever i Eskilstuna kommun har en plats på en anvisad skola inom ett upptagningsområde. De eventuella lediga platser som blir kvar på en skola efter det att alla elever inom skolans upptagningsområde fått skolplats, fördelas utifrån närhetsprincip (tidigare gällde lottning vid fördelning av lediga platser). Då vi de senaste åren fått allt större elevkullar till våra skolor har möjligheten för vårdnadshavare att utnyttja det fria skolvalet blivit mer begränsat. Några skolor som till exempel Lundbyskolan, Djurgårdsskolan och Faktoriet har de senaste åren haft ett betydligt högre söktryck än vad det finns platser. En ökad valfrihet medför ett ökat behov av att bygga ut populära skolor. Skolors popularitet växlar även mellan åren och det är därför svårt att utreda vilka kostnader det skulle medföra om fler vårdnadshavare skulle ges plats på den skola det valt i första hand års skolkommission lämnade våren 2016 i delbetänkande Samling för skolan, olika aspekter av det fria skolvalet. Bland annat föreslås skolval göras obligatoriskt för vårdnadshavarna.

9 Eskilstuna kommun / 2 (2) Samtidigt föreslås som åtgärd mot skolsegregation en styrande fördelning av nyanlända mellan skolor, bostadsområden och kommuner samt krav på kommunerna att bilda klasser med en bred social sammansättning. Skolkommissionen förväntas lämna sitt slutbetänkande i januari 2017 och först då kan vi bedöma om eventuella förändringar i lagstiftningen kommer att bli aktuella. Barn- och utbildningsförvaltningen anser därför att vi inte ska utreda frågan innan de ramar vi har att förhålla oss till ställs upp. BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Åsa Lundkvist Förvaltningschef Hans Ringström Skolchef Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen

10 Torshälla stads nämnd Protokollsutdrag Sammanträdesdatum Sida 1(3) 75 Yttrande över remiss - Motion - Obligatoriskt skolval (TSN/2016:122) Beslut Yttrandet antas och skickas till kommunstyrelsen. Förslag till kommunfullmäktige Motionen avslås Reservation Thomas Stääv (L) reserverar sig mot beslutet. Skriftlig reservation lämnas (bilaga A). Ärendebeskrivning Torshälla stads förvaltning ger i skrivelse, daterad den 27 september 2016, förslag till beslut. Niklas Frykman (L) har den 7 juni 2016 lämnat in en motion om obligatoriskt skolval. Motionären yrkar på följande: Att barn- och utbildningsnämnden och Torshälla stads nämnd får i uppdrag att utreda och införa obligatoriskt skolval från förskoleklass i Eskilstuna kommun. Grundintentionen i motionen är att skapa en likvärdig skola. I Skolkommissionens delbetänkande finns förslag om åtgärder mot skolsegration och för ett likvärdigt skolval. Kommissionens bedömer att utvecklingen mot allt större skillnader i skolornas elevsammansättning med avseende på socioekonomisk bakgrund är oroande. För att bryta utvecklingen uppskattar Skolkommissionen att det krävs en aktiv politik som minskar boendesegregationen och fördelar nyanlända invandrare mer jämnt mellan kommuner, bostadsområden och skolor. Det framgår att ett obligatoriskt skolval som kombineras med relevant och allsidig information till elever och vårdnadshavare bör övervägas. Skolkommissionen påpekar även att regelverket för placering vid skolenhet bör ses över. En annan sak som tas upp är att övervägas huruvida huvudmannen och rektorn ska verka för att skolenheter, klasser och arbetsenheter har en så bred social sammansättning av elever som Justerandes sign Utdragsbestyrkande

11 Torshälla stads nämnd Protokollsutdrag Sammanträdesdatum Sida 2(3) möjligt. Torshälla stads nämnd anser att vi bör invänta slutbetänkande och eventuella lagändringsförslag eller beslut innan frågan utreds. Yttrande Torshälla stads nämnd anser att det finns möjlighet att välja skola redan idag. För att det fria skolvalet ska bli en verklig valfrihet och inte bara bli en möjlighet på papper kan olika åtgärder behöva vidtas exempelvis en utbyggnation av Gökstensskolan. Torshälla stads nämnd ser följande farhågor när det gäller att införa ett obligatoriskt skolval från förskoleklass i Eskilstuna kommun: Skolors popularitet växlar mellan åren Den totala och lokala platskapaciteten sätter gränser Det blir svårare att planera nybyggnation och ombyggnation av skolorna, upptagningsområdena skulle inte vara till någon hjälp Administrationen kan komma att öka information om val, de som inte väljer, urval Enligt skollagen har alla barn rätt till placering vid en skolenhet nära hemmet (närhetsprincipen). Närhetsprincipen är även viktig utifrån att barnen ska få en säker skolväg. Miljöaspekten bör också has i åtanke, där kommunen satt upp mål för miljö och hållbarhet Yrkanden Lars-Göran Karlsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag. Thomas Stääv (L) yrkar bifall till motionen. Propositionsordning Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut: Lars-Göran Karlsson (S) yrkande om att avslå motionen. Thomas Stääv (L) yrkande om att bifalla motionen. Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att förslagen ställs mot varandra. Torshälla stads nämnd godkänner propositionsordningen. Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att Torshälla stads nämnd har beslutat enligt Lars-Göran Karlssons (S) yrkande, att motionen avslås. Beslutet skickas till: kommunstyrelsen Justerandes sign Utdragsbestyrkande

12 Torshälla stads nämnd Protokollsutdrag Sammanträdesdatum Sida 3(3) Justerandes sign Utdragsbestyrkande

13

14 Torshälla stads nämnd Torshälla stads förvaltning Ledning och adminstration TSN/2016:122 Therese Nilsson (2) Torshälla stads nämnd Yttrande över remiss av motion - Obligatoriskt skolval Förslag till beslut Yttrandet antas och skickas till kommunstyrelsen. Förslag till kommunfullmäktige Motionen avslås. Ärendebeskrivning Niklas Frykman (L) har den 7 juni 2016 lämnat in en motion om obligatoriskt skolval. Motionären yrkar på följande: Att barn- och utbildningsnämnden och Torshälla stads nämnd får i uppdrag att utreda och införa obligatoriskt skolval från förskoleklass i Eskilstuna kommun. Grundintentionen i motionen är att skapa en likvärdig skola. I Skolkommissionens delbetänkande finns förslag om åtgärder mot skolsegration och för ett likvärdigt skolval. Kommissionens bedömer att utvecklingen mot allt större skillnader i skolornas elevsammansättning med avseende på socioekonomisk bakgrund är oroande. För att bryta utvecklingen uppskattar Skolkommissionen att det krävs en aktiv politik som minskar boendesegregationen och fördelar nyanlända invandrare mer jämnt mellan kommuner, bostadsområden och skolor. Det framgår att ett obligatoriskt skolval som kombineras med relevant och allsidig information till elever och vårdnadshavare bör övervägas. Skolkommissionen påpekar även att regelverket för placering vid skolenhet bör ses över. En annan sak som tas upp är att övervägas huruvida huvudmannen och rektorn ska verka för att skolenheter, klasser och arbetsenheter har en så bred social sammansättning av elever som möjligt. Torshälla stads nämnd anser att vi bör invänta slutbetänkande och eventuella lagändringsförslag eller beslut innan frågan utreds. Yttrande Torshälla stads nämnd anser att det finns möjlighet att välja skola redan idag. För att det fria skolvalet ska bli en verklig valfrihet och inte bara bli en möjlighet på

15 Eskilstuna kommun (2) papper kan olika åtgärder behöva vidtas exempelvis en utbyggnation av Gökstensskolan. Torshälla stads nämnd ser följande farhågor när det gäller att införa ett obligatoriskt skolval från förskoleklass i Eskilstuna kommun: Skolors popularitet växlar mellan åren Den totala och lokala platskapaciteten sätter gränser Det blir svårare att planera nybyggnation och ombyggnation av skolorna, upptagningsområdena skulle inte vara till någon hjälp Administrationen kan komma att öka information om val, de som inte väljer, urval Enligt skollagen har alla barn rätt till placering vid en skolenhet nära hemmet (närhetsprincipen). Närhetsprincipen är även viktig utifrån att barnen ska få en säker skolväg. Miljöaspekten bör också has i åtanke, där kommunen satt upp mål för miljö och hållbarhet TORSHÄLLA STADS NÄMND Ingrid Sköldmo Förvaltningschef Beslutet skickas till: kommunstyrelsen

16 Kommunfullmäktige Protokollsutdrag Sammanträdesdatum Sida 1(1) 164 Motion - Obligatoriskt skolval - inlämnat av L (KSKF/2016:385) Beslut Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. Ärendebeskrivning Niklas Frykman (L) har den 7 juni 2016 lämnat in en motion om obligatoriskt skolval. Motionären yrkar på följande: Att barn- och utbildningsnämnden och Torshälla stads nämnd får i uppdrag att utreda och införa obligatoriskt skolval från förskoleklass i Eskilstuna kommun. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Svar på medborgarförslag - Ge ipads till elever i årskurs 6

Svar på medborgarförslag - Ge ipads till elever i årskurs 6 Kommunstyrelsen 2015-06-30 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2014:494 Sara Molander 016-710 25 16 1 (3) Kommunstyrelsen Svar på medborgarförslag - Ge ipads till elever i årskurs 6 Förslag

Läs mer

162 Svar på motion - Låt fler jobba till 70 års ålder (KSKF/2016:152)

162 Svar på motion - Låt fler jobba till 70 års ålder (KSKF/2016:152) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-09-06 Sida 1(3) 162 Svar på motion - Låt fler jobba till 70 års ålder (KSKF/2016:152) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen anses besvarad.

Läs mer

161 Svar på motion - Erbjud äldre möjligheten att gå ner i arbetstid (KSKF/2016:118)

161 Svar på motion - Erbjud äldre möjligheten att gå ner i arbetstid (KSKF/2016:118) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-09-06 Sida 1(3) 161 Svar på motion - Erbjud äldre möjligheten att gå ner i arbetstid (KSKF/2016:118) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 1(28) Plats och tid Rinmansalen, våning 2 i stadshuset Klockan 08:30-11:30 Beslutande Ersättare Jari Puustinen (M), ordförande Lars G Linder (S), 1:e vice ordförande Niklas Frykman (L), 2:e vice ordförande

Läs mer

33 Ändrade ersättningsnivåer på tilläggsbelopp för särskilt stöd och modersmålsundervisning 2016 (KSKF/2016:71)

33 Ändrade ersättningsnivåer på tilläggsbelopp för särskilt stöd och modersmålsundervisning 2016 (KSKF/2016:71) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-03-01 Sida 1(2) 33 Ändrade ersättningsnivåer på tilläggsbelopp för särskilt stöd och modersmålsundervisning 2016 (KSKF/2016:71) Beslut Förslag till

Läs mer

226 Svar på motion - Inför en rökruta på Fristadstorget (KSKF/2016:171)

226 Svar på motion - Inför en rökruta på Fristadstorget (KSKF/2016:171) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-11-08 Sida 1(3) 226 Svar på motion - Inför en rökruta på Fristadstorget (KSKF/2016:171) Beslut Förslag till Kommunfullmäktige Motionen avslås. Reservation

Läs mer

Yttrande över remiss av motion - Upprätta en handlingsplan med åtgärder för att förbättra unga tjejers psykiska ohälsa

Yttrande över remiss av motion - Upprätta en handlingsplan med åtgärder för att förbättra unga tjejers psykiska ohälsa Torshälla stads nämnd 2016-07-04 Torshälla stads förvaltning Ledning och adminstration TSN/2016:84 Therese Nilsson 016-710 73 88 1 (4) Torshälla stads nämnd Yttrande över remiss av motion - Upprätta en

Läs mer

Yttrande över ansökan från Vårdcentralen Smeden AB om att få starta en familjecentral

Yttrande över ansökan från Vårdcentralen Smeden AB om att få starta en familjecentral Barn- och utbildningsnämnden 2016-09-21 Barn- och utbildningsförvaltningen Kvalitetsenheten BUN/2016:293 Lars Niska 016-710 24 46 1 (1) Barn- och utbildningsnämnden Yttrande över ansökan från Vårdcentralen

Läs mer

Svar på medborgarförslag om att varje barn i skolan ska få en frukt per dag och att frukt ska ingå i skolpengen

Svar på medborgarförslag om att varje barn i skolan ska få en frukt per dag och att frukt ska ingå i skolpengen Kommunstyrelsen 2017-01-10 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2016:485 Irène Häll 016-710 31 58 1 (2) Kommunstyrelsen Svar på medborgarförslag om att varje barn i skolan ska få en frukt

Läs mer

166 Svar på motion om att sälja Parken Zoo (KSKF/2015:69)

166 Svar på motion om att sälja Parken Zoo (KSKF/2015:69) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2015-08-11 Sida 1(2) 166 Svar på motion om att sälja Parken Zoo (KSKF/2015:69) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen anses besvarad Reservation

Läs mer

163 Svar på motion om att införa ett mobilt Sportotek (KSKF/2015:604)

163 Svar på motion om att införa ett mobilt Sportotek (KSKF/2015:604) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-09-06 Sida 1(3) 163 Svar på motion om att införa ett mobilt Sportotek (KSKF/2015:604) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen avslås. Reservation

Läs mer

Yttrande över remiss av motion - Ett "Hemlaås" för kvinnor i Eskilstuna kommun

Yttrande över remiss av motion - Ett Hemlaås för kvinnor i Eskilstuna kommun Torshälla stads nämnd 2016-06-02 Torshälla stads förvaltning Ledning/administration TSN/2016:85 Karin Engstad 016-710 73 43 1 (2) Torshälla stads nämnd Yttrande över remiss av motion - Ett "Hemlaås" för

Läs mer

242 Förändring av personalförmånen friskvård (KSKF/2016:439)

242 Förändring av personalförmånen friskvård (KSKF/2016:439) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-11-29 Sida 1(3) 242 Förändring av personalförmånen friskvård (KSKF/2016:439) Beslut Förslag till kommunfullmäktige 1. Från och med den 1 januari

Läs mer

Svar på motion "Ge föräldrar större valfrihet att välja den omsorg som är bäst för barnet och familjen

Svar på motion Ge föräldrar större valfrihet att välja den omsorg som är bäst för barnet och familjen Kommunstyrelsen 2017-04-10 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2016:576 Vedad Begovic 016-710 87 58 1 (5) Kommunstyrelsen Svar på motion "Ge föräldrar större valfrihet att välja den omsorg

Läs mer

193 Svar på motion om att minska tiggeriet (KSKF/2016:241)

193 Svar på motion om att minska tiggeriet (KSKF/2016:241) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-10-11 Sida 1(4) 193 Svar på motion om att minska tiggeriet (KSKF/2016:241) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen avslås. Reservation Seppo

Läs mer

243 Svar på motion om att avtal för mottagande av nyanlända ska beslutas av kommunfullmäktige (KSKF/2015:279)

243 Svar på motion om att avtal för mottagande av nyanlända ska beslutas av kommunfullmäktige (KSKF/2015:279) Kommunstyrelsen 2015-11-10 1(2) 243 Svar på motion om att avtal för mottagande av nyanlända ska beslutas av kommunfullmäktige (KSKF/2015:279) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen avslås. Reservationer

Läs mer

20 Svar på medborgarförslag - Arbeta för att öppna Eskilstunaån för båttrafik (KSKF/2015:396)

20 Svar på medborgarförslag - Arbeta för att öppna Eskilstunaån för båttrafik (KSKF/2015:396) 2016-01-26 1(4) 20 Svar på medborgarförslag - Arbeta för att öppna Eskilstunaån för båttrafik (KSKF/2015:396) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Medborgarförslaget avslås. Reservation Niklas Frykman

Läs mer

Förslag till beslut Yttrandet antas och skickas till kommunstyrelsen. Förslag till kommunfullmäktige Motionen anses besvarad.

Förslag till beslut Yttrandet antas och skickas till kommunstyrelsen. Förslag till kommunfullmäktige Motionen anses besvarad. Torshälla stads nämnd 2016-12-13 Torshälla stads förvaltning Ledning och adminstration TSN/2016:150 Therese Nilsson 016-710 73 88 1 (4) Torshälla stads nämnd Yttrande över remiss av motion - Ge föräldrar

Läs mer

190 Svar på motion - Kameraövervakning i brottsutsatta bostadsområden (KSKF/2016:119)

190 Svar på motion - Kameraövervakning i brottsutsatta bostadsområden (KSKF/2016:119) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-10-11 Sida 1(3) 190 Svar på motion - Kameraövervakning i brottsutsatta bostadsområden (KSKF/2016:119) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen

Läs mer

Reviderad överenskommelse mellan Migrationsverket och Eskilstuna kommun om mottagande av asylsökande barn utan legal vårdnadshavare i Sverige

Reviderad överenskommelse mellan Migrationsverket och Eskilstuna kommun om mottagande av asylsökande barn utan legal vårdnadshavare i Sverige Kommunstyrelsen 2016-01-11 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2015:587 Sara Molander 016-710 25 16 1 (2) Kommunstyrelsen Reviderad överenskommelse mellan Migrationsverket och Eskilstuna

Läs mer

Förslag till beslut Kommunstyrelsen delfinansierar socialnämndens utredning av upphandling enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) med kronor

Förslag till beslut Kommunstyrelsen delfinansierar socialnämndens utredning av upphandling enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) med kronor Kommunstyrelsen 2016-05-12 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2016:324 Sara Molander 016-710 25 16 1 (2) Kommunstyrelsen Begäran om finansiering för utredning av upphandling av Hem och vård

Läs mer

218 Godkännande av fastighetsförsäljning Muraren 2, Smärglaren 2, 3 och 4 samt Eskilstuna Tunafors 1:21 och 1:22 (KSKF/2017:443)

218 Godkännande av fastighetsförsäljning Muraren 2, Smärglaren 2, 3 och 4 samt Eskilstuna Tunafors 1:21 och 1:22 (KSKF/2017:443) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2017-11-07 Sida 1(3) 218 Godkännande av fastighetsförsäljning Muraren 2, Smärglaren 2, 3 och 4 samt Eskilstuna Tunafors 1:21 och 1:22 (KSKF/2017:443)

Läs mer

169 Svar på medborgarförslag - Ge ipads till elever i årskurs 6 (KSKF/2014:494)

169 Svar på medborgarförslag - Ge ipads till elever i årskurs 6 (KSKF/2014:494) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2015-08-11 Sida 1(2) 169 Svar på medborgarförslag - Ge ipads till elever i årskurs 6 (KSKF/2014:494) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Medborgarförslaget

Läs mer

Yttrande över medborgarförslag - Låt varje barn i skolan få en frukt per dag

Yttrande över medborgarförslag - Låt varje barn i skolan få en frukt per dag Torshälla stads nämnd 2016-12-12 Torshälla stads förvaltning Ledning och administration TSN/2016:139 1 (4) Torshälla stads nämnd Yttrande över medborgarförslag - Låt varje barn i skolan få en frukt per

Läs mer

Motion av Anna Manell (L) om ändrade principer vid skolval

Motion av Anna Manell (L) om ändrade principer vid skolval KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Davidsson Per (KLK) Håkansson Katarina (UBF) Datum 2016-11-21 Diarienummer KSN-2015-1698 Kommunstyrelsen Motion av Anna Manell (L) om ändrade principer vid skolval Förslag

Läs mer

Utredning om möjligheterna att ge barn i skola och förskoleklass, med hemmavarande förälder, rätt till fritidsplats tio timmar i veckan

Utredning om möjligheterna att ge barn i skola och förskoleklass, med hemmavarande förälder, rätt till fritidsplats tio timmar i veckan Barn- och utbildningsnämnden 2016-03-22 Barn- och utbildningsförvaltningen Rev. 2016-04-06 Dnr BUN/2015:245 Johan Lindeberg 070-0866384 1 (6) Barn- och utbildningsnämnden Utredning om möjligheterna att

Läs mer

226 Svar på motion - Inför en rökruta på Fristadstorget (KSKF/2016:171)

226 Svar på motion - Inför en rökruta på Fristadstorget (KSKF/2016:171) Kommunstyrelsen 2016-11-08 1(3) 226 Svar på motion - Inför en rökruta på Fristadstorget (KSKF/2016:171) Beslut Förslag till Kommunfullmäktige Motionen avslås. Reservation Ingrid Sermeno Escobar (-) reserverar

Läs mer

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt Lagen om stöd och service, LSS (Kvartal )

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt Lagen om stöd och service, LSS (Kvartal ) Kommunstyrelsen 2016-12-21 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2016:5 Vedad Begovic 016-710 87 58 1 (2) Kommunstyrelsen Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt Lagen

Läs mer

Förslag till beslut - Svar på motion om att införa en rökruta på Fristadstorget

Förslag till beslut - Svar på motion om att införa en rökruta på Fristadstorget Kommunstyrelsen 2016-10-20 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2016:171 Sara Molander 016-710 25 16 1 (3) Kommunstyrelsen Förslag till beslut - Svar på motion om att införa en rökruta på

Läs mer

Svar på motion om att ett "Hemlaås" för kvinnor behövs i Eskilstuna

Svar på motion om att ett Hemlaås för kvinnor behövs i Eskilstuna Kommunstyrelsen 2016-09-08 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2016:217 Sara Molander 016-710 25 16 1 (3) Kommunstyrelsen Svar på motion om att ett "Hemlaås" för kvinnor behövs i Eskilstuna

Läs mer

165 Svar på motion - Inför utmaningsrätt - företagens medborgarförslag för utveckling och kvalitet i kommunal verksamhet (KSKF/2015:63)

165 Svar på motion - Inför utmaningsrätt - företagens medborgarförslag för utveckling och kvalitet i kommunal verksamhet (KSKF/2015:63) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2015-08-11 Sida 1(2) 165 Svar på motion - Inför utmaningsrätt - företagens medborgarförslag för utveckling och kvalitet i kommunal verksamhet (KSKF/2015:63)

Läs mer

Svar på motion - Låt fler jobba till 70 års ålder

Svar på motion - Låt fler jobba till 70 års ålder Kommunstyrelsen Datum Diarienummer Kommunledningskontoret 2016-07-22 KSKF/2016:152 HR Ulrika Jonsson, 016-7107301 1 (2) Kommunstyrelsen Svar på motion - Låt fler jobba till 70 års ålder Förslag till beslut

Läs mer

176 Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt Lagen om stöd och service, LSS, kvartal 1 2015 (KSKF/2015:5)

176 Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt Lagen om stöd och service, LSS, kvartal 1 2015 (KSKF/2015:5) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2015-08-11 Sida 1(2) 176 Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt Lagen om stöd och service, LSS, kvartal 1 2015 (KSKF/2015:5) Beslut

Läs mer

103 Svar på motion om förbättrade övervakningskameror vid hot spots (KSKF/2014:408)

103 Svar på motion om förbättrade övervakningskameror vid hot spots (KSKF/2014:408) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2015-05-05 Sida 1(2) 103 Svar på motion om förbättrade övervakningskameror vid hot spots (KSKF/2014:408) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen

Läs mer

71 Svar på motion om att dela in bygglovsärenden i privata och företagsärenden (KSKF/2015:544)

71 Svar på motion om att dela in bygglovsärenden i privata och företagsärenden (KSKF/2015:544) Kommunstyrelsen 2016-04-12 1(3) 71 Svar på motion om att dela in bygglovsärenden i privata och företagsärenden (KSKF/2015:544) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen avslås Reservation Niklas Frykman

Läs mer

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt Lagen om stöd och service, LSS (Kvartal 1 2015)

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt Lagen om stöd och service, LSS (Kvartal 1 2015) Kommunstyrelsen 2015-07-09 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2015:5 Vedad Begovic 016-710 87 58 1 (2) Kommunstyrelsen Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt Lagen

Läs mer

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt Lagen om stöd och service, LSS (Kvartal 2 2015)

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt Lagen om stöd och service, LSS (Kvartal 2 2015) Kommunstyrelsen 2015-09-15 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2015:5 Vedad Begovic 016-710 87 58 1 (2) Kommunstyrelsen Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt Lagen

Läs mer

116 Svar på motion om att ställa krav för deltagande i ceremoni för nya medborgare (KSKF/2017:115)

116 Svar på motion om att ställa krav för deltagande i ceremoni för nya medborgare (KSKF/2017:115) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2017-05-02 Sida 1(1) 116 Svar på motion om att ställa krav för deltagande i ceremoni för nya medborgare (KSKF/2017:115) Beslut Förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

49 Svar på motion - Möjlighet för löneavdrag vid cykelköp för kommunanställda (KSKF/2016:315)

49 Svar på motion - Möjlighet för löneavdrag vid cykelköp för kommunanställda (KSKF/2016:315) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2017-03-07 Sida 1(2) 49 Svar på motion - Möjlighet för löneavdrag vid cykelköp för kommunanställda (KSKF/2016:315) Beslut Förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

Interpellationssvar. Vad tänker du göra för att införa central rättning av nationella prov i Eskilstuna?

Interpellationssvar. Vad tänker du göra för att införa central rättning av nationella prov i Eskilstuna? KSKF/2016:229 1 (2) Interpellationssvar Niklas Frykman (L) har till Barn-och utbildningsnämndens ordförande, Jari Puustinen (M) ställt en interpellation angående skolreformer. Vad tänker du göra för att

Läs mer

Samling för skolan - Nationell strategi för kunskap och likvärdighet SOU 2017:35

Samling för skolan - Nationell strategi för kunskap och likvärdighet SOU 2017:35 1(5) Utbildningsdepartementet 2017-08-31 YTTRANDE TCO German Bender Tel: 070-202 31 11 german.bender@tco.se Samling för skolan - Nationell strategi för kunskap och likvärdighet SOU 2017:35 Referensnummer:

Läs mer

Svar på motion om att införa ett mobilt sportotek

Svar på motion om att införa ett mobilt sportotek Kommunstyrelsen 2016-07-07 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2015:604 Sara Molander 016-710 25 16 1 (2) Kommunstyrelsen Svar på motion om att införa ett mobilt sportotek Förslag till beslut

Läs mer

Yttrande över remiss av motion Sällskapsdjur på äldreboende (KSKF/2016:512)

Yttrande över remiss av motion Sällskapsdjur på äldreboende (KSKF/2016:512) Torshälla stads nämnd 2017-01-03 Torshälla stads förvaltning Ledning/administration TSN/2016:151 Karin Engstad 016-710 73 43 1 (4) Torshälla stads nämnd Yttrande över remiss av motion Sällskapsdjur på

Läs mer

191 Svar på motion om att värdering av fastigheter ska ske av en oberoende värderingsman (KSKF/2015:68)

191 Svar på motion om att värdering av fastigheter ska ske av en oberoende värderingsman (KSKF/2015:68) Kommunstyrelsen 2015-09-08 1(4) 191 Svar på motion om att värdering av fastigheter ska ske av en oberoende värderingsman (KSKF/2015:68) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen avslås. Reservation

Läs mer

Svar på motion om kameraövervakning i brottsutsatta bostadsområden

Svar på motion om kameraövervakning i brottsutsatta bostadsområden Kommunstyrelsen 2016-07-07 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2016:119 Sara Molander 016-710 25 16 1 (3) Kommunstyrelsen Svar på motion om kameraövervakning i brottsutsatta bostadsområden

Läs mer

Svar på remiss - Motion om hållbar kost

Svar på remiss - Motion om hållbar kost Torshälla stads nämnd 2017-04-06 Torshälla stads förvaltning Ledning/administration TSN/2017:26 Annette Johansson 016-710 70 28 1 (1) Torshälla stads nämnd Svar på remiss - Motion om hållbar kost Förslag

Läs mer

Svar på motion om att införa ett återvändarcenter

Svar på motion om att införa ett återvändarcenter Kommunstyrelsen 2016-12-15 Kommunledningskontoret Välfärd KSKF/2016:351 Sara Molander 016-710 25 16 1 (3) Kommunstyrelsen Svar på motion om att införa ett återvändarcenter Förslag till beslut Förslag till

Läs mer

Angående medborgarförslag om att införa kameraövervakning på Lagersbergsskolan

Angående medborgarförslag om att införa kameraövervakning på Lagersbergsskolan Kommunstyrelsen 2017-10-03 Kommunledningskontoret Ledningsstaben KSKF/2016:623 Lena Lundberg 1 (2) Kommunstyrelsen Angående medborgarförslag om att införa kameraövervakning på Lagersbergsskolan Förslag

Läs mer

Motionssvar om upprättande av riktlinjer för skolor och förskolors skolgårdar

Motionssvar om upprättande av riktlinjer för skolor och förskolors skolgårdar Stadsbyggnadsnämnden 2016-09-28 Stadsbyggnadsförvaltningen Planavdelning SBN/2016:375 Gustaf Nyman, 016-710 87 05 1 (2) Stadsbyggnadsnämnden Motionssvar om upprättande av riktlinjer för skolor och förskolors

Läs mer

19 Svar på medborgarförslag - Hjälp utländska tiggare att åka tillbaka hem och bistå dem därefter ekonomiskt i deras hemländer (KSKF/2015:391)

19 Svar på medborgarförslag - Hjälp utländska tiggare att åka tillbaka hem och bistå dem därefter ekonomiskt i deras hemländer (KSKF/2015:391) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-01-26 Sida 1(3) 19 Svar på medborgarförslag - Hjälp utländska tiggare att åka tillbaka hem och bistå dem därefter ekonomiskt i deras hemländer (KSKF/2015:391)

Läs mer

Svar på motion om att minska tiggeriet

Svar på motion om att minska tiggeriet Kommunstyrelsen 2016-09-12 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2016:241 Sara Molander 016-710 25 16 1 (3) Kommunstyrelsen Svar på motion om att minska tiggeriet Förslag till beslut Förslag

Läs mer

288 Motion om att inrätta ett integrationsråd. Miljöpartiet de gröna

288 Motion om att inrätta ett integrationsråd. Miljöpartiet de gröna PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Sida 2016-09-26 1 (2) KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Dnr KSF 2016/156 288 Motion om att inrätta ett integrationsråd. Miljöpartiet de gröna Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

10 Ansökan från Vårdcentralen Smeden AB om att få starta en familjecentral (KSKF/2016:404)

10 Ansökan från Vårdcentralen Smeden AB om att få starta en familjecentral (KSKF/2016:404) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2017-01-24 Sida 1(3) 10 Ansökan från Vårdcentralen Smeden AB om att få starta en familjecentral (KSKF/2016:404) Beslut Förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

Begäran om utökad budgetram för barn- och utbildningsnämndens skolverksamhet inom det kommunala aktivitetsansvaret - Fristadshus

Begäran om utökad budgetram för barn- och utbildningsnämndens skolverksamhet inom det kommunala aktivitetsansvaret - Fristadshus Kommunstyrelsen 2016-09-12 Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2016:396 Lars-Göran Hellquist 016-710 27 79 1 (2) Kommunstyrelsen Begäran om utökad budgetram för barn- och utbildningsnämndens

Läs mer

Svar på motion Låt cyklister cykla mot enkelriktat

Svar på motion Låt cyklister cykla mot enkelriktat Kommunstyrelsen 2017-06-19 Kommunledningskontoret Samhällsbyggnad och miljö KSKF/2016:613 Kristina Nyström 016-710 80 58 1 (2) Kommunstyrelsen Svar på motion Låt cyklister cykla mot enkelriktat Förslag

Läs mer

Beslut. Förslag till kommunfullmäktige

Beslut. Förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2015-08-11 Sida 1(1) 170 Svar på medborgarförslag - Inför bättre snöröjning och halkbekämpning även på de gång- och cykelbanor som inte tillhör de prioriterade

Läs mer

241 Utbetalning av partistöd för 2017 (KSKF/2016:547)

241 Utbetalning av partistöd för 2017 (KSKF/2016:547) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-11-29 Sida 1(3) 241 Utbetalning av partistöd för 2017 (KSKF/2016:547) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Partistöd betalas ut för första halvåret

Läs mer

Begäran om utökad budgetram för barn- och utbildningsnämndens skolverksamhet inom det kommunala aktivitetsansvaret - Fristadshus

Begäran om utökad budgetram för barn- och utbildningsnämndens skolverksamhet inom det kommunala aktivitetsansvaret - Fristadshus Kommunstyrelsen 2016-06-27 Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2016:396 Lars-Göran Hellquist 016-710 27 79 1 (2) Kommunstyrelsen Begäran om utökad budgetram för barn- och utbildningsnämndens

Läs mer

Olle Ytterberg, S, yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.

Olle Ytterberg, S, yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. er Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2011-01-10 Blad 13 Ks 10 Au 174 Dnr 294/2010-101 Svar på motionen vårdnadsbidraget - en fråga om rättvisa Till kommunfullmäktiges sammanträde den 25 november 2010,

Läs mer

290 Nya regler för partistöd från och med den 15 oktober 2018 (KSKF/2017:638)

290 Nya regler för partistöd från och med den 15 oktober 2018 (KSKF/2017:638) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2017-11-28 Sida 1(2) 290 Nya regler för partistöd från och med den 15 oktober 2018 (KSKF/2017:638) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Kommunledningskontorets

Läs mer

Svar på motion om ett pilotprojekt för ökad idrott i skolan

Svar på motion om ett pilotprojekt för ökad idrott i skolan Kommunstyrelsen 2017-02-15 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2016:444 Sara Molander 016-710 25 16 1 (4) Kommunstyrelsen Svar på motion om ett pilotprojekt för ökad idrott i skolan Förslag

Läs mer

Utredning om möjligheterna att ge barn i skola och förskoleklass, med hemmavarande förälder, rätt till fritidsplats tio timmar i veckan

Utredning om möjligheterna att ge barn i skola och förskoleklass, med hemmavarande förälder, rätt till fritidsplats tio timmar i veckan Torshälla stads nämnd 2016-03-23 1 (5) Torshälla stads förvaltning Ledning/administration TSN/2015:105 Ulrika Hansson, 016-710 73 25 Torshälla stads nämnd Utredning om möjligheterna att ge barn i skola

Läs mer

Yttrande angående motion från Vänsterpartiet, att pröva 6 timmars arbetsdag för socialsekreterare

Yttrande angående motion från Vänsterpartiet, att pröva 6 timmars arbetsdag för socialsekreterare Socialnämnden Datum Socialförvaltningen 2017-02-20 Hr och Adminitration Lena-Marie Adèrn, 2003 1 (3) Socialnämnden Yttrande angående motion från Vänsterpartiet, att pröva 6 timmars arbetsdag för socialsekreterare

Läs mer

Motion om utdrag ur belastningsregistret. KS

Motion om utdrag ur belastningsregistret. KS kommunstyrelsen i Falkenberg 2016-12-06 360 Motion om utdrag ur belastningsregistret. KS 2015-366 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet

Läs mer

149 Sammanträdestider 2017 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och utskott (KSKF/2016:395)

149 Sammanträdestider 2017 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och utskott (KSKF/2016:395) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-09-06 Sida 1(3) 149 Sammanträdestider 2017 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och utskott (KSKF/2016:395) Beslut Förslag till kommunfullmäktige:

Läs mer

23 Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt Lagen om stöd och service (LSS), kvartal 3, 2015 (KSKF/2015:5)

23 Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt Lagen om stöd och service (LSS), kvartal 3, 2015 (KSKF/2015:5) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-01-26 Sida 1(2) 23 Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt Lagen om stöd och service (LSS), kvartal 3, 2015 (KSKF/2015:5) Beslut

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2012-04-26

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2012-04-26 1(8) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset klockan 16.00-16.05 Beslutande Ersättare Jimmy Jansson (S), ordförande Ann-Sofie Wågström (S), tjänstgörande ersättare Mikael Edlund (S) Johan Nilsson (S) Magnus

Läs mer

Yttrande över remissförslag Handlingsplan för tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning (KSKF/2016:132)

Yttrande över remissförslag Handlingsplan för tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning (KSKF/2016:132) Barn- och utbildningsnämnden 2016-08-02 Barn- och utbildningsförvaltningen Förvaltningsledningen BUN/2016:299 Thomas Åkerblom Telefon 016-710 22 96 1 (2) Barn- och utbildningsnämnden Yttrande över remissförslag

Läs mer

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt Lagen om stöd och service, LSS (Kvartal )

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt Lagen om stöd och service, LSS (Kvartal ) Kommunstyrelsen 2016-08-24 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2016:5 Vedad Begovic 016-710 87 58 1 (2) Kommunstyrelsen Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt Lagen

Läs mer

Beslut. Förslag till kommunstyrelsen. Ärendebeskrivning 1(3) Eskilstuna kommun avstyrker ansökan.

Beslut. Förslag till kommunstyrelsen. Ärendebeskrivning 1(3) Eskilstuna kommun avstyrker ansökan. Kommunstyrelsens utbildningsutskott Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2017-04-11 Sida 1(3) 12 Yttrande över ansökan från Lärande i Sverige AB om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående

Läs mer

Motion om avgiftsfri förskola och grundskola. KS

Motion om avgiftsfri förskola och grundskola. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2016-01-19 15 Motion om avgiftsfri förskola och grundskola. KS 2015-301 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Motion om avgiftsfri förskola och grundskola. (AU 15) KS

Motion om avgiftsfri förskola och grundskola. (AU 15) KS kommunstyrelsen i Falkenberg 2016-02-02 62 Motion om avgiftsfri förskola och grundskola. (AU 15) KS 2015-301 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag Arbetsutskottets förslag

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter till nämnderna 19 KS

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter till nämnderna 19 KS Fördelning av arbetsmiljöuppgifter till nämnderna 19 KS 2016.311 3 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2016-08-29 155 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter till nämnderna (KS 2016.311) Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Yttrande över remiss av motion - ett pilotprojekt för ökad idrott i skolan

Yttrande över remiss av motion - ett pilotprojekt för ökad idrott i skolan Torshälla stads nämnd 2016-12-12 Torshälla stads förvaltning Ledning och adminstration TSN/2016:136 1 (4) Torshälla stads nämnd Yttrande över remiss av motion - ett pilotprojekt för ökad idrott i skolan

Läs mer

Skolval Stockholm revidering av urvalsgrunder till förskoleklass 2011

Skolval Stockholm revidering av urvalsgrunder till förskoleklass 2011 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGE N TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2010-10-13 Handläggare: Charlotte Dingertz Telefon: 08-508 33 007 Till Utbildningsnämnden 2010-11-18 Skolval Stockholm revidering

Läs mer

Möjlighet för löneavdrag vid cykelköp för kommunanställda

Möjlighet för löneavdrag vid cykelköp för kommunanställda 2016-04-25 Eskilstuna kommun Kommunfullmäktige Motion Möjlighet för löneavdrag vid cykelköp för kommunanställda Klimatutmaningen är en av våra största globala utmaningar. Medeltemperaturen höjs på jordklotet

Läs mer

195 Svar på medborgarförslag - Skapa mötesplatser med aktiviteter för arbetslösa invandrare och pensionärer (KSKF/2016:148)

195 Svar på medborgarförslag - Skapa mötesplatser med aktiviteter för arbetslösa invandrare och pensionärer (KSKF/2016:148) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-10-11 Sida 1(2) 195 Svar på medborgarförslag - Skapa mötesplatser med aktiviteter för arbetslösa invandrare och pensionärer (KSKF/2016:148) Beslut

Läs mer

266 Förtydligande av beslut om pensionsförsäkring för uppdrag i kommunala bolag (KSKF/2015:393)

266 Förtydligande av beslut om pensionsförsäkring för uppdrag i kommunala bolag (KSKF/2015:393) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2015-11-24 Sida 1(2) 266 Förtydligande av beslut om pensionsförsäkring för uppdrag i kommunala bolag (KSKF/2015:393) Beslut Förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

Svar på motion - Möjliggör ombyggnation av vindar till bostäder

Svar på motion - Möjliggör ombyggnation av vindar till bostäder Kommunstyrelsen 2017-04-07 Kommunledningskontoret Samhällsbyggnad KSKF/2016:502 Karin Israelsson, 016 710 39 38 1 (2) Kommunstyrelsen Svar på motion - Möjliggör ombyggnation av vindar till bostäder Förslag

Läs mer

213 Upplåning för Eskilstuna kommun samt utlåning och borgen till kommunala företag (KSKF/2016:513)

213 Upplåning för Eskilstuna kommun samt utlåning och borgen till kommunala företag (KSKF/2016:513) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-11-08 Sida 1(2) 213 Upplåning för Eskilstuna kommun samt utlåning och borgen till kommunala företag (KSKF/2016:513) Beslut Förslag till kommunfullmäktige:

Läs mer

279 Svar på motion om att hissa den svenska flaggan utanför stadshuset varje dag (KSKF/2015:272)

279 Svar på motion om att hissa den svenska flaggan utanför stadshuset varje dag (KSKF/2015:272) Kommunstyrelsen 2015-11-24 1(3) 279 Svar på motion om att hissa den svenska flaggan utanför stadshuset varje dag (KSKF/2015:272) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen avslås. Reservationer Kim

Läs mer

Motion om att avskaffa LOV inom hemtjänsten, yttrande

Motion om att avskaffa LOV inom hemtjänsten, yttrande KF 13:1 KF 13:2 PROTOKOLLSUTDRAG KF 13:3 Socialnämnden SN 128 Sammanträdesdatum 2014-10-28 1/2 Dnr SN/2014:272 034 Motion om att avskaffa LOV inom hemtjänsten, yttrande Beslut Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Svar på motion om att erbjuda halkskydd kostnadsfritt för pensionärer

Svar på motion om att erbjuda halkskydd kostnadsfritt för pensionärer Kommunstyrelsen 2015-09-01 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2015:95 Sara Molander 016-710 25 16 1 (2) Kommunstyrelsen Svar på motion om att erbjuda halkskydd kostnadsfritt för pensionärer

Läs mer

211 Förslag att erbjuda arbetsskor till personal inom vård och omsorg samt förskola (KSKF/2016:529)

211 Förslag att erbjuda arbetsskor till personal inom vård och omsorg samt förskola (KSKF/2016:529) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-11-08 Sida 1(4) 211 Förslag att erbjuda arbetsskor till personal inom vård och omsorg samt förskola (KSKF/2016:529) Beslut Förslag till kommunfullmäktige:

Läs mer

119 Fråga om möjlighet att behålla vårdnadsbidrag i Höörs kommun

119 Fråga om möjlighet att behålla vårdnadsbidrag i Höörs kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Sida 2016-04-25 1 (2) KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Dnr KSF 2016/29 119 Fråga om möjlighet att behålla vårdnadsbidrag i Höörs kommun Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Motionssvar- Möjliggör ombyggnation av vindar till bostäder

Motionssvar- Möjliggör ombyggnation av vindar till bostäder Stadsbyggnadsnämnden 2016-11-01 1 (2) Stadsbyggnadsförvaltningen Bygglovsavdelningen 2016:400 Rickard Ålund 016-7101910 Stadsbyggnadsnämnden Motionssvar- Möjliggör ombyggnation av vindar till bostäder

Läs mer

Motion om kommunalt vårdnadsbidrag en rättvisefråga

Motion om kommunalt vårdnadsbidrag en rättvisefråga Kommunfullmäktige 2011 04 26 82 160 2012 01 30 6 14 Kommunstyrelsen 2012 01 16 10 20 Arbets och personalutskottet 2011 12 19 259 564 Dnr 11.280 008 aprilkf20 Motion om kommunalt vårdnadsbidrag en rättvisefråga

Läs mer

261 Svar på motion - Upprätta en handlingsplan med åtgärder för att förbättra unga tjejers psykiska ohälsa (KSKF/2016:216)

261 Svar på motion - Upprätta en handlingsplan med åtgärder för att förbättra unga tjejers psykiska ohälsa (KSKF/2016:216) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-11-29 Sida 1(5) 261 Svar på motion - Upprätta en handlingsplan med åtgärder för att förbättra unga tjejers psykiska ohälsa (KSKF/2016:216) Beslut

Läs mer

Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och finner att Förskolenämnden beslutat i enlighet med den rödgröna gruppens yrkande.

Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och finner att Förskolenämnden beslutat i enlighet med den rödgröna gruppens yrkande. PROTOKOLLSUTDRAG 1 (2) Sammanträdesdatum 2017-02-02 8 Dnr 2017/FN0001 332 Motion Bemannad parklek året runt på Stadsparkens lekplats Kommunstyrelsen har till Förskolenämnden översänt rubricerad motion

Läs mer

Beslut Förslag till kommunfullmäktige. Särskilt yttrande. Ärendebeskrivning 1(2)

Beslut Förslag till kommunfullmäktige. Särskilt yttrande. Ärendebeskrivning 1(2) Kommunstyrelsen 2015-09-08 1(2) 192 Svar på medborgarförslag - Se till att Eskilstuna kommuns upphandlingskrav lever upp till den svenska djurskyddsslagstiftningen bl a genom att säkerställa att mejeriprodukter

Läs mer

Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 1 november 2016

Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 1 november 2016 Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 1 november 2016 Sid Justering... 2 55 Information om barnkonventionen... 3 56 Information bidragsansökan till

Läs mer

70 Svar på revisionsrapport - Granskning av konsult och uppdrag (KSKF/2016:367)

70 Svar på revisionsrapport - Granskning av konsult och uppdrag (KSKF/2016:367) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2017-04-11 Sida 1(1) 70 Svar på revisionsrapport - Granskning av konsult och uppdrag (KSKF/2016:367) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Yttrande över

Läs mer

Svar på medborgarförslag om att vårdnadsbidraget införs i Arboga kommun

Svar på medborgarförslag om att vårdnadsbidraget införs i Arboga kommun ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2011-01-10 Blad 12 Ks 9 Au 173 Dnr 261/2010-101 Svar på medborgarförslag om att vårdnadsbidraget införs i Arboga kommun Till kommunfullmäktiges

Läs mer

48 Svar på motion - Underlätta rekrytering genom kombitjänster (KSKF/2016:222)

48 Svar på motion - Underlätta rekrytering genom kombitjänster (KSKF/2016:222) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2017-03-07 Sida 1(3) 48 Svar på motion - Underlätta rekrytering genom kombitjänster (KSKF/2016:222) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen bifalles.

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-12-19

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-12-19 1(6) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:05-15.10 Beslutande Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Marie Svensson (S) Mikael Edlund (S) Ann-Sofie Wågström (S), ersätter Mona Kanaan

Läs mer

223 Godkännande av överlåtelse av Eskilstuna Energi och Miljö Försäljning AB till Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning AB (KSKF/2016:466)

223 Godkännande av överlåtelse av Eskilstuna Energi och Miljö Försäljning AB till Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning AB (KSKF/2016:466) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-11-08 Sida 1(2) 223 Godkännande av överlåtelse av Eskilstuna Energi och Miljö Försäljning AB till Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning AB (KSKF/2016:466)

Läs mer

Lena Johansson (KD) Joanna Stridh (C) Peter Jonsson (M) Barbro Aastrup (S) Ann-Christin Dåderman (S), ersättare för Rickard Möller (S)

Lena Johansson (KD) Joanna Stridh (C) Peter Jonsson (M) Barbro Aastrup (S) Ann-Christin Dåderman (S), ersättare för Rickard Möller (S) 1(2) Plats och tid Insikten, Hedslund 13:00-15.00 Beslutande Lena Johansson (KD) Joanna Stridh (C) Peter Jonsson (M) Barbro Aastrup (S) Ann-Christin Dåderman (S), ersättare för Rickard Möller (S) Ersättare

Läs mer

Svar på motion om att upprusta lekplatserna i Arboga för barnens skull

Svar på motion om att upprusta lekplatserna i Arboga för barnens skull Kommunstyrelsen Sammanhädesdatum 2012-09-11 Blad 30 Ks 130 Au 122 Dnr 183/2011-101 Svar på motion om att upprusta lekplatserna i Arboga för barnens skull Från Janina Isaksson, KD, och Jonas Stenzelius,

Läs mer

Gratis SL-kort till alla gymnasieelever - svar på motion väckt av Marie Fors (S)

Gratis SL-kort till alla gymnasieelever - svar på motion väckt av Marie Fors (S) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 22 april 2013 12 Paragraf Diarienummer KS-2012/844.629 Gratis SL-kort till alla gymnasieelever - svar på motion väckt av Marie Fors (S)

Läs mer

Motion om engelsk skola i Falkenberg. KS

Motion om engelsk skola i Falkenberg. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2017-02-14 47 Motion om engelsk skola i Falkenberg. KS 2016-338 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer