Ekonomistadga för Helsingfors universitet. Godkänd av högskolans styrelse kap. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER. Tillämpningsområde

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ekonomistadga för Helsingfors universitet. Godkänd av högskolans styrelse 19.12.2011. 1 kap. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER. Tillämpningsområde"

Transkript

1 Ekonomistadga för Helsingfors universitet Godkänd av högskolans styrelse kap. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Tillämpningsområde Ekonomistadgan för Helsingfors universitet definierar förutsättningarna för att leda universitetets ekonomi. Bestämmelserna i denna ekonomistadga tillämpas på all ekonomisk verksamhet vid Helsingfors universitet och gäller alla de anställda vid universitetet som har uppgifter med anknytning till eller ansvar för ekonomiska angelägenheter. Vid hanteringen av universitetets ekonomi ska utöver det som i övrigt är föreskrivet, bestämmelserna i denna ekonomistadga följas. Ekonomistadgan gäller även Svenska social- och kommunalhögskolan. 2 Verksamhetsprinciper Universitetets funktioner ska ordnas och uppgifterna skötas så att god lednings- och förvaltningssed följs inom universitetet de mål som universitetets styrelse har uppställt för verksamheten och ekonomin uppnås universitetets ekonomi är i balans ansvaret för det verksamhetsmässiga och ekonomiska resultatet för varje enskilt uppgiftsområde är klart definierat den interna kontrollen och riskhanteringen på varje nivå och i alla verksamheter inom organisationen är tillräcklig betalningsrörelsen, finansieringsverksamheten och investeringsverksamheten sköts på ett tryggt och ekonomiskt sätt upptagning av lån är motiverat ur ett verksamhetsmässigt och ekonomiskt perspektiv kapitalstrukturen i balansen förblir i balans ekonomirapporteringen är ändamålsenlig och aktuell 3 Den interna kontrollen Den interna kontrollen genomförs så, att kontrollen är en del av universitetets normala verksamhets- och ekonomiprocesser. Universitetets styrelse och rektor ansvarar för organiseringen av den interna kontrollen. Som stöd för styrelsearbetet fungerar styrelsens granskningsutskott som har en av styrelsen fastställd arbetsordning.

2 Chefen för en enhet med ekonomiansvar ska försäkra sig om, att den interna kontrollen beaktas vid ordnandet av verksamheten och ekonomin. Den övervakningsskyldighet som chefen har gäller all verksamhet vid enheten och all finansiering som de anställda vid enheten förfogar över. Chefen för en enhet med ekonomiansvar svarar för att det vidtas nödvändiga åtgärder utgående från den information som den interna kontrollen producerar. 2 kap. EKONOMIFÖRVALTNINGENS ORGANISATION 4 Ekonomiförvaltningens aktörer Styrelsen och rektor ansvarar för universitetets ekonomi i enlighet med vad som föreskrivs i universitetslagen och i universitets instruktion. Kvesturen och enheterna med ekonomiansvar ansvarar för ekonomiförvaltningen i enlighet med vad som föreskrivs i universitetets instruktion samt i denna ekonomistadga 5 Val av revisorer Universitetskollegiet väljer universitetets revisorer. 6 Enheter med ekonomiansvar Enheter med ekonomiansvar är fakulteterna, institutionerna vid fakulteterna, de fristående institutionerna samt förvaltningsenheter i enlighet med rektors beslut. Till enheter med ekonomiansvar hör även medicinska fakultetens enhet för forskningsprogram, veterinärmedicinska fakultetens djursjukhus samt Svenska social- och kommunalhögskolan. Chefen för en enhet med ekonomiansvarig ansvarar för universitetets egendom som ställts till enhetens förfogande samt för enhetens verksamhet och ekonomi i enlighet med universitetets instruktion. 7 Tidsbegränsade projekt I de system som används i universitetets ekonomiförvaltning kan finnas tidsbegränsade projekt (wbs). Beslut om tillsättande av ett projekt fattas av institutionens prefekt eller, i fakulteter som inte har institutioner, av dekanus, som samtidigt ska utse en ansvarig ledare för projektet och se till, att projektet har ändamålsenliga resurser.

3 8 Användarrättigheter för ekonomi- och personaladministrationens rapporterings- och uppföljningssystem Kvesturen samt sektorn för personal- och juridiska ärenden beviljar på skriftlig eller elektronisk ansökan användarrättigheter för de system som de ansvarar för. Rektorn, förvaltningsdirektören och kvestorn har rätt till all information om samtliga enheter och projekt som finns i ekonomi- och personalförvaltningens system. På motsvarande sätt har dekanus rätt till information om fakultetens enheter och projekt; institutionens prefekt har rätt till information om alla enhetens underenheter och projekt; direktören för en fristående institution har rätt till information om alla forskningsgrupper som verkar inom enheten; den ansvariga forskaren har rätt till information om sina egna projekt och en sektorchef vid rektorskansliet eller en chef som är underställd förvaltningsdirektören har rätt till information om alla underenheter och projekt som hör till enheten. Svenska social- och kommunalhögskolans rektor och förvaltningschef har motsvarande rättigheter till information om samtliga underenheter och projekt som hör till enheten. 3 kap. PLANERING OCH UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETEN OCH EKONOMIN 9 Verksamhetsstyrning I 14 i universitetslagen (558/2009) föreskrivs om styrelsens uppgifter i anslutning till verksamhetsoch ekonomiplaneringen. I universitetets instruktion föreskrivs om planeringsprocessen för universitetets verksamhet och ekonomi. De dokument som görs upp under processen är universitetets strategi och fakulteternas, de fristående institutionernas, Svenska social- och kommunalhögskolans samt centralförvaltningens målprogram. Fastställande av budgetar samt uppföljningen av mål sker årligen. 10 Strategisk planering Universitetet gör upp en strategi för den i 48 i universitetslagen avsedda perioden för avtal mellan undervisnings- och kulturministeriet och universitetet. Strategin ska inkludera en vision för en längre tidsperiod, syftemål och målsättningar samt medel för att förverkliga dessa. Processen för att göra upp strategin genomförs som ett samarbete mellan fakulteterna, de fristående institutionerna och centralförvaltningen. Strategin kan justeras också under pågående planeringsperiod. Universitetets strategi godkänns av styrelsen.

4 11 Fakulteternas och de fristående institutionernas målprogram Fakulteterna, de fristående institutionerna, Svenska social- och kommunalhögskolan och centralförvaltningen gör upp målprogram som innehåller en strategisk ram, målsättningar och åtgärder för att uppnå målen samt en personalplan och budget. Utkasten till målprogrammen överlämnas till rektorn. Målprogrammen kan ändras, kompletteras och preciseras årligen. Året före avtalsperioden genomförs förhandlingar om målen utgående från rektorns förslag. I förhandlingarna deltar ledningen för den berörda enheten och specialister som ansvarar för beredningen. Rektorn eller en prorektor som förordnats av rektorn fungerar som ordförande vid förhandlingarna. Med förhandlingarna som grund bearbetar fakulteterna, de fristående institutionerna, Svenska social- och kommunalhögskolan och rektorskansliet sina målprogram, som på universitetets vägnar undertecknas av rektorn och förvaltningsdirektören, samt på enhetens vägnar av dekanus eller den fristående institutionens direktör. Målprogrammet som görs upp mellan rektorn och centralförvaltningen undertecknas av rektorn och förvaltningsdirektören. Centralförvaltningen har beredningsansvar i ärenden som gäller målprogrammen och förhandlingarna. Fakulteternas dekaner kommer årligen överens om målen med de institutioner och de enheter som hör till fakulteten. Svenska social- och kommunalhögskolans rektor kommer årligen överens om målen med högskolans olika ämnen. 12 Budgeten Styrelsen godkänner universitetets budget. Rektorn godkänner budgeterna för fakulteterna, de fristående institutionerna, Svenska social- och kommunalhögskolan och centralförvaltningen. Kvesturen ansvarar för att uppgifterna om budgeterna förs in i ekonomisystemen i enlighet med rektorns beslut. En enhet med ekonomiansvar ska i samband med den årliga budgeteringsprocessen uppgöra en investeringsbudget för sina anskaffningar samt säkerställa att avskrivningarna täcks inom ramen för enhetens finansiering. 13 Uppföljningen av verksamheten och ekonomin Fakulteterna, de fristående institutionerna, Svenska social- och kommunalhögskolan och centralförvaltningen ska årligen rapportera till rektorn hur de överenskomna målen har uppnåtts. Universitetets räkenskapsperiod är ett kalenderår. Styrelsen upprättar bokslutet och koncernbokslutet senast den 30 april under det på räkenskapsåret påföljande året och överlämnar

5 det till revisorerna för granskning. Revisorerna ger en revisionsberättelse senast före utgången av maj månad. Universitetskollegiet fastställer bokslutet och beslutar om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar och rektorn senast före utgången av maj månad under det på räkenskapsåret påföljande året. Styrelsen lägger fram ett förslag om behandlingen av räkenskapsperiodens resultat och vid behov om åtgärder rörande balansering av ekonomin. Bokslutet undertecknas av styrelsens medlemmar samt rektorn. Rektorskansliet ansvarar för beredningen av bokslutet och verksamhetsberättelsen. Rektorskansliet ansvarar för de allmänna arrangemangen kring utvärderingen av verksamheten. Kvesturen ansvarar för den allmänna uppföljningen av enheternas budgetar. Chefen för varje enhet ansvarar för enhetens budget när det gäller användning och tillräcklighet. Chefen för en enhet med ekonomiansvar svarar för uppgörandet av ekonomirapporter för enheten. Därtill uppgör kvesturen regelbundet rapporter över fakulteternas och de fristående institutionernas basfinansiering. Kvesturens universitetsservice uppgör rapporter gällande den externa finansieringen för projektens ansvariga ledare. 4 kap. FINANSIERINGS- OCH INVESTERINGSVERKSAMHETEN SAMT BETALNINGSRÖRELSEN 14 Finansieringsverksamheten I samband med budgeten godkänner styrelsen finansieringsplanen, soliditetsmålsättningen och fullmakter för att uppta långfristiga lån. 15 Universitetets investeringsverksamhet Enligt universitetets instruktion ska universitetet ha en kommitté för fastighets- och värdepappersplacering samt en innovations- och företagskommitté. Styrelsen godkänner principerna och basallokeringen för universitetets investeringsverksamhet. Rektorn beslutar om den finansansvariga. Kvestorn ansvarar för investeringsverksamheten i enlighet med de principer för investeringsverksamhet som styrelsen har fattat beslut om. (link) Styrelsen ska få en rapport om resultatet av investeringsverksamheten fyra gånger per år.

6 16 Likviditet Kvestorn eller en av kvestorn utsedd person svarar för att likviditeten är tillräcklig genom kortfristig likviditetsplanering och flexibla finansieringsinstrument. 17 Betalningsrörelsen Betalningsrörelsen sköts centralt via de bankkonton som öppnats i Helsingfors universitets namn. Beslut om öppnande och avslutande av valutakonton och andra bankkonton för universitetet samt beslut om vilka personer som får använda kontona fattas av rektorn på kvestorns föredragning. Kvestorn kan ingå avtal om direktdebitering och övriga avtal med de banker som sköter universitetets betalningsrörelse. Kvestorn kan ingå ett separat avtal med ett kreditbolag om att intäkter som tillfaller universitetet, som utländska kongressdeltagares deltagaravgifter och betalningen för publikationsbeställningar som levereras till utlandet, kan inkasseras via ett kreditbolag och överföras till universitetets bankkonto. Inkomsterna som redovisas av kreditbolaget granskas och godkänns på samma sätt som andra inkomster och en räkning eller motsvarande ska bifogas. Beslut om ibruktagande av koncernkonto fattas av styrelsen. 18 Kontantkassor Avsikten med kontantkassor är att sköta betalningsrörelse av liten omfattning på ett flexibelt sätt. Kvestorn beslutar om inrättande av nya kassor och meddelar även bestämmelser om det maximibelopp som får finnas i kassorna. Kvesturen för en förteckning över kassorna. Kvestorn kan bevilja små förskott ur kontantkassan för mindre, brådskande anskaffningar Chefen för en enhet med ekonomiansvar svarar för att en kassa som inrättats på beslut av kvestorn sköts på ett tillbörligt sätt. Kvesturen ansvarar för att kassorna granskas regelbundet. Kvesturen ger närmare direktiv angående skötseln av kassorna. 19 Betalkort och kundkort Kvestorn godkänner avtal om betalkort som tas i bruk inom universitetet. De kundförmåner som företagen beviljar i samband med kundkort tillfaller universitetet.

7 Betalkort kan beviljas till en av universitetet anställd person på basis av en motiverad och av chefen för en enhet med ekonomiansvar godkänd ansökan. Innehavaren av ett betalkort undertecknar en förbindelse gällande användningen av betalkortet där han eller hon förbinder sig att följa beviljarens och universitetets villkor. Enheten där ett betalkort används svarar för att de direktiv som givits av betalkortets beviljare följs då kortet används. 20 Indrivning Indrivningen och övervakningen av fordringar sköts centralt i kvesturen med undantag för djursjukhuset, Nationalbiblioteket och Helsingfors universitets bibliotek vilka själva sköter om indrivningen av sina fordringar. Kvesturen ansvarar för indrivningsåtgärderna. Kvestorn beslutar om vilka förfaranden som skall tillämpas vid indrivningen av fordringar. Kvestorn kan ingå ett avtal med en indrivningsbyrå om indrivningen av fordringar. För indrivningen av lönefordringar ansvarar i första hand personal- och juridiksektorn, och för indrivningen av hyror utanför reskontran ansvarar lokal- och fastighetscentret. Eventuell fortsatt indrivning sköter kvesturen i samarbete med en indrivningsbyrå. Kvestorn fattar beslut om att avstå från indrivningsåtgärder samt om bokföring av kreditförluster. 5 kap. UTGIFTER 21 Allmänna upphandlingsprinciper Med upphandling avses inköp eller hyrning av varor eller tjänster eller annan liknande verksamhet. Upphandlingen ska stöda en resultatrik verksamhet vid universitetet samt ett ändamålsenligt och effektivt utnyttjande av resurser. Upphandling ska konkurrensutsättas i enlighet med upphandlingslagstiftningen på ett effektivt och öppet sätt och anbudsgivarna ska bemötas på ett jämbördigt sätt utan att någon diskrimineras. Datatekniska arbetsstationer (datorer) och till dem hörande allmän programvara kan endast anskaffas centralt genom att utnyttja de avtal som universitetet har konkurrensutsatt och närstödsgrupperna vid IT-centret. Avvikelse från det konkurrensutsatta apparatutbudet kan ske endast med tillstånd av informationsförvaltningsdirektören och avvikelsen bör grunda sig på forskningsrelaterade orsaker. Datateknisk apparatur kan anskaffas via leasingavtal endast med informationsförvaltningsdirektörens tillstånd. Närmare direktiv gällande upphandling ges i Upphandlingsstadgan för Helsingfors universitet som är godkänd av rektor. (link)

8 22 Beslut om utgifter Rektorn, prorektorerna, förvaltningsdirektören, cheferna för enheterna med ekonomiansvar eller någon som de skriftligen förordnat, kan fatta beslut om utgifter. Den som fattar beslut om en utgift ska försäkra sig om att utgiften är laglig och ändamålsenlig samt att det finns tillräcklig finansiering. I det fall att saken kräver ett speciellt godkännande, lov eller utlåtande bör den som fattar beslut om utgiften försäkra sig om att ett sådant har erhållits. I kvesturens anvisningar för ekonomiförvaltningen finns närmare bestämmelser om vilka kostnader som kan godkännas. (link) Chefen för en enhet med ekonomiansvar eller någon som han eller hon har förordnat kan fatta beslut om en utgift om högst euro inom ramen för de anslag chefen har till förfogande. Rektorn eller någon som han eller hon har förordnat fattar beslut om utgifter som överstiger euro upp till euro samt om utgifter som hänför sig till ramavatal utan eurobaserad övre gräns. Rektorn eller förvaltningsdirektören kan fatta beslut om övriga ersättningar som betalas till personalen. Sådana kan till exempel vara ersättningar som betalas med anledning av att ett anställningsförhållande upphör. Styrelsen fattar beslut om långvariga hyresavtal som permanent ökar kostnaderna och har betydande ekonomisk betydelse samt beslut om utgifter vars helhetsvärde överstiger euro. Den euromässiga gränsen för beslut om en utgift avser den engångs- eller årskostnad som beslutet medför. Avtal om betalningsvillkor och fakturering ska göras i samband med att beslut om utgift fattas. 23 Granskning av fakturor Den kalkyl, faktura eller det dokument som en utgift grundar sig på, ska granskas. Vid granskningen ska konstateras att en vara eller tjänst som motsvarar utgiften har levererats och mottagits till rätt mängd, typ och kvalitet samt att utgiftsverifikatet överensstämmer med den beställning eller det beslut som universitetet har förbundit sig till. 24 Förskottsuppbördsregistret Vid köp av arbetsprestationer mot faktura ska den person som förordnats av chefen för en enhet med ekonomiansvar eller av den ansvariga projektledaren kontrollera att den som säljer arbetsprestationen är införd i förskottsuppbördsregistret. I fråga om betalningar till oregistrerade företag, föreningar och personer antecknas "oregistrerad" i fakturans kommentarfält, och fakturan sänds till kvesturen för verkställande av förskottsinnehållning.

9 25 Godkännande av utgifter En utgift ska godkännas innan den betalas. Godkännaren ska försäkra sig om att utgiften baserar sig på en laglig utgiftsgrund eller ett beslut som fattats i laga ordning samt att verifikatet är försett med tillbörliga gransknings- och kontoanteckningar. Godkännaren svarar för att finansieringen är tillräcklig och verifierar godkännandet genom att underteckna och datera verifikatet. Sakgranskaren och godkännaren ska vara skilda personer. Chefen för en enhet med ekonomiansvar godkänner de utgifter som betalas med enhetens anslag. Chefen kan delegera rätten att godkänna genom ett skriftligt förordnande eller en arbetsordning. Chefen godkänner sina underordnades fakturor. En godkännare kan inte godkänna utgifter som rör honom eller henne själv. Kanslerns och rektorns fakturor godkänns av styrelsens ordförande eller någon som han eller hon har förordnat. Dekanernas och Svenska social- och kommunalhögskolans rektors fakturor godkänns av förvaltningsdirektören. Direktörernas för de fristående institutionernas fakturor godkänns av direktionens ordförande eller av en person som direktionen förordnat. Kvestorn eller en av kvestorn förordnad person godkänner utgifter som betalas från balanskonton. Om konteringsanteckningarna på ett originalverifikat ändras, ska ändringsverifikatet godkännas på samma sätt som originalverifikatet. Ett verifikat som uppgjorts för att korrigera ett kodningsfel eller ett annat tekniskt fel godkänns av kvestorn eller av kvestorn förordnad person. Kvestorn eller av kvestorn förordnad person godkänner den interna bokföringens massdebiteringsverifikat. En förteckning över de godkännare som förordnats av cheferna för enheterna med ekonomiansvar förs av kvesturen. 26 Förskott En säljare kan beviljas förskott om det finns motiverade skäl. Förskottsbetalningen ska enligt överenskommelse med säljaren vara en slutlig delbetalning för upphandlingen och tillräcklig säkerhet måste krävas. När offerter jämförs ska räntan på förskott beaktas som en faktor som påverkar priset. Säkerhet ska fordras för material som överlämnas till en leverantör, om inte materialets ringa värde eller andra orsaker gör säkerhet onödig. Den som fattar beslut om upphandling ansvarar för att man på lämpligt sätt kommer överens med säljaren om förskottsbetalning och att tillräcklig säkerhet ställs. Alla säkerheter i samband med förskott ska efter granskning och godkännande överföras till kvesturen.

10 27 Utgifter för resor Reseplaner och reseräkningar godkänns på samma sätt som beslut om utgifter. Kvesturen meddelar särskilda anvisningar för resor. 28 Representationsutgifter och utgifter föranledda av personalevenemang Universitetets medel kan användas för representationsändamål endast för att visa personer som är verksamma inom universitetets uppgiftsområde sedvanlig gästfrihet eller uppmärksamhet samt för utbildningar, fester eller andra motsvarande evenemang för den egna personalen. Representationsutgifter godkänns på samma sätt som reseräkningar. 29 Kostnadsersättningar Avtal om ersättning för kostnader, som uppstår genom att personlig egendom såsom telefon eller dator används vid utförandet av arbetsuppgifter, bör ingås på förhand med chefen för en enhet med ekonomiansvar. Ersättningen bör uppstå vid utförandet av uppgifter som universitetet ansvarar för. Ett skriftligt avtal om ersättning bör ingås på förhand mellan den person som har rätt att fatta beslut om utgift och arbetstagaren. Arbetstagaren bör själv betala alla fasta avgifter i anslutning till egendomen. 30 Stipendier Stipendier kan beviljas för vetenskaplig forskning, forskarstudier och resekostnader i samband med dessa. I synnerhet internationell mobilitet kan understödas genom stipendier. Ett stipendium får inte användas till att ersätta ett anställningsförhållande, och av en stipendiat får inte fordras annan verksamhet än den som stipendiet har beviljats för. Stipendier beviljas i en fakultet av dekanus, i en fristående institution av direktören och i Svenska social- och kommunalhögskolan av högskolans rektor. Om den sammanlagda summan av stipendier som beviljas en person under ett år överstiger euro krävs kvestorns godkännande. Ett stipendium som beviljats en enskild person av en utomstående med önskan att stipendiet betalas ut via universitetet behöver inte godkännas enligt ovannämnda förfarande. Beslut om utbetalning av ett sådant stipendium kan fattas av den person som har rätt att godkänna enhetens eller projektets räkningar. Utbetalningen av stipendier sköts av servicecentren på motsvarande sätt som löneutbetalningarna. Kvestorn kan meddela närmare anvisningar om stipendier.

11 De stipendier som beviljas av universitetet är skattepliktig inkomst för mottagaren till den del den sammanlagda summan av stipendier beviljade av privata eller offentliga samfund efter avdragbara utgifter under skatteåret överskrider den årliga summan för statens konstnärsstipendium. Universitetet verkställer inte förskottsinnehållning på stipendier som universitetet beviljar. 31 Löner och arvoden Utbetalningen av löner och arvoden sköts av personaltjänsternas campusserviceenheter. Löner utbetalas enligt på förhand ingångna skriftliga arbetsavtal. Datum för löneutbetalning är för personer i permanent arbetsförhållande i regel den 15 dagen i månaden och för personer i tidsbundet arbetsförhållande den sista dagen i månaden. Arvoden samt arbets- och användningsersättningar utbetalas på basis av arvodesformulär som godkänts på behörigt sätt. 6 kap. INKOMSTER 32 Fakturering av inkomster Inkomster ska faktureras utan dröjsmål eller i enlighet med uppgjort avtal, förbindelse eller fattade beslut. Universitetsservicen svarar för verkställandet av faktureringen om inte annat har överenskommits med chefen för en enhet med ekonomiansvar. Chefen för en enhet med ekonomiansvar följer med att faktureringen verkställs och svarar för att enhetens samtliga avtal och förbindelser har levererats till universitetsservicen för fakturering. Den enhet som ansvarar för faktureringen förvarar de beställningar eller andra dokument som ligger till grund för faktureringen lika länge som bokföringens verifikat. En försäljningsfaktura eller grunden för fakturering ska godkännas. Faktureringsmaterial på universitetsnivå godkänns av kvestorn eller av kvestorn förordnad person. 33 Extern finansiering Offerter och avtal rörande nationell och internationell extern finansiering ska på föredragning godkännas och undertecknas av chefen för en enhet med ekonomiansvar. Chefen för en enhet med ekonomiansvar kan delegera sin beslutanderätt gällande offerter och avtal till ett värde som understiger euro. Avtal rörande extern finansiering bereds tillsammans med den berörda sektorn inom rektorskansliet.

12 Ett projekts ansvariga forskare eller en annan ansvarsperson förbinder sig till avtalen genom sin underskrift. 34 Rapportering av extern finansiering Den institution eller annan enhet som har ansvar för genomförandet av projektet svarar för uppgörandet av års- och slutrapporter. Kvestorn eller en av kvestor förordnad person undertecknar ekonomirapporterna. De till ekonomiförvaltningen hörande dokument som krävs av Europeiska unionens kommission undertecknas av kvestorn eller av en av kvestorn förordnad person. Chefen för en enhet med ekonomiansvar svarar för att avtalens och finansiärernas villkor följs och för att enhetens affärsverksamhet är lönsam. Kvesturen meddelar närmare anvisningar gällande skötseln av extern finansiering. 35 Mottagande av donationsmedel Rektorn godkänner betydande donationer till universitetet. Övriga donationer godkänns av kvestorn och sedvanliga donationer som riktas till enheternas verksamhet godkänns av chefen för en enhet med ekonomiansvar samt för Svenska social- och kommunalhögskolans del av högskolans rektor. Donationer ska grunda sig på ett donationsbrev eller motsvarande dokument. 7 kap. ORGANISERINGEN AV BOKFÖRINGEN 36 Organisering av bokföringen Kvestorn fattar beslut om bokföringskonton och den interna bokföringens kontoplan samt om anvisningar och tidtabell för bokföringen och bokslutskalkylerna. Kvestorn meddelar detaljerade anvisningar rörande bokföringens ansvar och skyldigheter. Ekonomiförvaltningens system bör uppbyggas så, att de producerar de uppgifter om verksamheten och ekonomin som är nödvändiga för beslutsfattande, styrning och övervakning.

13 8 kap. FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNINGEN 37 Allmänna bestämmelser om skötseln av förmögenhet Universitetets förmögenhet och egendom bör skötas på ett tillförlitligt och meningsfullt sätt med tanke på universitetets uppgifter och målsättningar. Chefen för en enhet med ekonomiansvar ansvarar för skötseln av den egendom som anvisats varje enskild enhet. Var och en i universitetets tjänst ska sköta den egendom som tillhör universitetet och som han eller hon förfogar över med omsorg. Egendom får inte lämnas utsatt för väder, stöld eller övriga skador. Underhållet av forsknings- och undervisningsmedel samt inventarier ska ordnas så att egendomens användbarhet bevaras kontinuerligt samt att underhållskostnaderna hålls på en låg nivå. 38 Anskaffningen av materiell och immateriell egendom Universitetets materiella och immateriella egendom som har ett anskaffningsvärde om euro eller högre antecknas i ett register för anläggningstillgångar och i registret för apparatur Anskaffningar till ett värde som understiger euro registreras direkt som en kostnad på kontot för apparaturanskaffningar. Av dessa apparater bör alla de vars värde överstiger 500 euro antecknas i registret för apparatur. Även IT-apparatur, telefoner, småmaskiner, kylanläggningar och övriga motsvarande apparater som är biligare än 500 euro antecknas i registret. Apparatur som har ett värde som understiger euro antecknas inte i registret för anläggningstillgångar. Apparaturen inventeras enhetsvis med minst tre års mellanrum. Cheferna för enheter med ekonomiskt ansvar och projektens ansvariga forskare ansvarar för att den information som registret för anläggningstillgångar och apparaturregistret förutsätter antecknas på utgiftsfakturan. En enhet med ekonomiskt ansvar bör hålla en förteckning över de maskiner och den apparatur som har ställts till personalens förfogande på andra ställen än i universitetets utrymmen. 39 Avskrivning av materiell egendom Egendom ska avskrivas som värdelös då föråldrad egendom försvårar effektiv verksamhet, reparation av egendomen är oekonomisk, egendomen inte längre på grund av förändrade omständigheter är nödvändig för universitetets verksamhet eller dess användningsgrad har blivit oekonomisk eller egendomen inte längre kan användas på avsett vis på grund av arbetarskyddsrelaterade eller andra orsaker. Chefen för en enhet med ekonomiansvar, fattar beslut om överlåtelse av egendom vars värde är högst euro. Beslut om överlåtelse av egendom vars värde överstiger euro fattas av förvaltningsdirektören.

14 Svenska social- och kommunalhögskolans rektor fattar beslut om överlåtelse av enhetens egendom. Av säkerhetsskäl fattar IT-Centret centralt beslut om avskrivning av alla datorer samt överlåtelse och nedskrotning av all datateknisk apparatur 40 Omsättningstillgångar Lager av omsättningstillgångar kan upprätthållas i universitetet endast då lagerhållningen är ändamålsenlig ur verksamhetens perspektiv och då det kan påvisas, att lagerhållningen är ekonomiskt lönsam. Mera medel än vad universitetets verksamhet förutsätter får inte bindas upp i lager. 9 kap. FÖRSÄKRINGAR 41 Teckning av försäkringar Rektor ansvarar för att försäkringsskyddet är tillräckligt med tanke på universitetets verksamhet och för det lagstadgade försäkringsskyddet för personal, studerande, verksamhet, förvaltning och egendom. Rektorskansliet tecknar försäkringar som rör hela universitetet. Chefen för en enhet med ekonomiansvar kan i undantagsfall teckna försäkring för ett enskilt objekt då försäkringsobjektet inte ingår i de försäkringar universitetet har tecknat centralt. Försäkringsavtalet bereds tillsammans med rektorskansliet. 10 kap. ÖVRIGA BESTÄMMELSER 42 Anvisningar som kompletterar ekonomistadgan Rektorn, förvaltningsdirektören och kvestorn kan ge noggrannare anvisningar gällande skötseln av universitetets ekonomi. 43 Ikraftträdande Denna ekonomistadga träder i kraft

EKONOMISTADGA för Svenska handelshögskolan (Hanken)

EKONOMISTADGA för Svenska handelshögskolan (Hanken) 10.2.2015 EKONOMISTADGA för Svenska handelshögskolan (Hanken) 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 Denna ekonomistadga har fastställts av styrelsen för Svenska handelshögskolan 10.2.2015. I stadgan avsedda enheter

Läs mer

Den interna tillsynen är ett hjälpmedel vid ledningen av verksamheten. Landskapsstyrelsen ansvarar för ordnandet av den interna tillsynen.

Den interna tillsynen är ett hjälpmedel vid ledningen av verksamheten. Landskapsstyrelsen ansvarar för ordnandet av den interna tillsynen. INTERN TILLSYN VID ÖSTERBOTTENS FÖRBUND 1. Bestämmelser i instruktioner Enligt 1 i revisionsstadgan för Österbottens förbund ordnas tillsynen av samkommunens förvaltning och ekonomi så att den externa

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2012 Nr 69 Nr 69 LANDSKAPSLAG om landskapets finansförvaltning Föredragen för Republikens President den 13 maj 2011 Utfärdad i Mariehamn den 29 november 2012 I enlighet med lagtingets

Läs mer

Introduktionsdag för nyanställda Ekonomi. Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.fi

Introduktionsdag för nyanställda Ekonomi. Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.fi Introduktionsdag för nyanställda Ekonomi Ekonomiavdelningens sidor på personalportalen» Kontaktuppgifter Kontaktuppgifter till Hankens ekonomiavdelning. Hankens VAT-nr, FO-nr, bankkontonummer och faktureringsadress.»

Läs mer

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING KARLEBY STAD September 2014 Centralförvaltningen GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING INNEHÅLL 1. ALLMÄNT 2. MÅL, SYFTEN OCH BEGREPP INOM INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING 3. UPPGIFTER OCH ANSVAR

Läs mer

Förslag till ny universitetslag

Förslag till ny universitetslag Förslag till ny universitetslag Ändringar sker... Autonomin stärks: universiteten blir juridiska personer Universiteten ersätter staten som arbetsgivare: tjänsterna blir arbetsavtalsförhållanden Relationerna

Läs mer

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner.

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner. 1 (5) Instruktion för Keva Godkänd av delegationen 13.3.2014, träder i kraft 13.5.2014 I ALLMÄNT 1 Tillämpning I denna instruktion ges bestämmelser om den kommunala pensionsanstalten Kevas organ och verksamhet

Läs mer

1. Vilka av följande områden beskriver närmast stiftelsens ändamål?

1. Vilka av följande områden beskriver närmast stiftelsens ändamål? Stiftelsens verksamhet 1. Vilka av fölnde områden beskriver närmast stiftelsens ändamål? utdelning av stipendier produktion av information eller utbildning främnde av kultur produktion av tjänster verksamhet

Läs mer

Jsm faststäldt den, den 30.12.2011 jsm dnr 768/424/2011, förändring 7 3 mom den 25.9.2012 jsm dnr 1541/481/2012

Jsm faststäldt den, den 30.12.2011 jsm dnr 768/424/2011, förändring 7 3 mom den 25.9.2012 jsm dnr 1541/481/2012 5.11.2012 ARBETSORDNING FÖR JAKTVÅRDSFÖRENINGARNA Ikraft från den 1.1.2012 tillsvidare Behandlad vid Finlands viltcentrals styrelsemöte den 18.11.2011 Jsm faststäldt den, den 30.12.2011 jsm dnr 768/424/2011,

Läs mer

Stadens ekonomiförvaltning leds och övervakas av stadsstyrelsen.

Stadens ekonomiförvaltning leds och övervakas av stadsstyrelsen. 1 EKONOMISTADGA FÖR VANDA STAD Godkänd av stadsfullmäktige den 27.1.2014. Instruktionen träder i kraft 1.2.2014. I kap. Allmänna bestämmelser 1 Bestämmelser som ska iakttas i ekonomiförvaltningen I stadens

Läs mer

/DQGVNDSVODJ. 1 kap. $OOPlQQDEHVWlPPHOVHU. 6WlOOQLQJLQRPI UYDOWQLQJHQ

/DQGVNDSVODJ. 1 kap. $OOPlQQDEHVWlPPHOVHU. 6WlOOQLQJLQRPI UYDOWQLQJHQ /DQGVNDSVODJ RP3RVWHQSncODQG 1U 1 kap. $OOPlQQDEHVWlPPHOVHU 1 6WlOOQLQJLQRPI UYDOWQLQJHQ Posten på Åland, nedan kallad Posten, är ett affärsverk underställt landskapsstyrelsen. Posten avgör de ärenden

Läs mer

Stadens ekonomiförvaltning leds och övervakas av stadsstyrelsen.

Stadens ekonomiförvaltning leds och övervakas av stadsstyrelsen. EKONOMISTADGA FÖR VANDA STAD Godkänd av stadsfullmäktige den 26 april 2010. Stadgan träder i kraft 1.5.2010. I kap. Allmänna bestämmelser 1 Bestämmelser som ska iakttas i ekonomiförvaltningen I stadens

Läs mer

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000 1 (9) 1 Bokföring av RAY-understöd Penningautomatunderstöden redovisas i bokslutet utifrån användningsändamålet enligt följande: 1. De understöd som beviljats för verksamheten i allmänhet (Ay) redovisas

Läs mer

Gemensamma kyrkofullmäktige antecknar de bifogade direktiven för placeringsverksamheten för kännedom

Gemensamma kyrkofullmäktige antecknar de bifogade direktiven för placeringsverksamheten för kännedom 744/2015 53 Direktiv för placeringsverksamheten Beslutsförslag Gemensamma kyrkofullmäktige antecknar de bifogade direktiven för placeringsverksamheten för kännedom Beslut Antecknades för kännedom. Beslutshistoria

Läs mer

Sökandens adress och andra kontaktuppgifter:

Sökandens adress och andra kontaktuppgifter: ANSÖKAN TILL PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Vi ber att Patent- och registerstyrelsen beviljar tillstånd att grunda stiftelsen [stiftelsens namn] och fastställer stiftelsens stadgar. Helsingfors, den 6 september

Läs mer

RP 237/2014 rd. ska ändras. möjligt.

RP 237/2014 rd. ska ändras. möjligt. RP 237/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 4 i lagen om statens televisions- och radiofond och 351 i informationssamhällsbalken PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN

GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN 1 GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN Godkänd 23.9.2003 104 stadsfullmäktige, Jakobstads stad Godkänd 1.9.2003 52 kommunfullmäktige, Pedersöre kommun Godkänd 20.8.2003 30 kommunfullmäktige,

Läs mer

Statsrådets förordning om främjande av livsmedelskedjans verksamhet

Statsrådets förordning om främjande av livsmedelskedjans verksamhet Statsrådets förordning om främjande av livsmedelskedjans verksamhet I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 i statsunderstödslagen (688/2001) och 7 c i lagen om statsbudgeten (423/1988),

Läs mer

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN. Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN. Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153 GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153 GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN

Läs mer

Samkommunens namn är Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun och dess hemort är Vasa stad.

Samkommunens namn är Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun och dess hemort är Vasa stad. 1(7) VASA SJUKVÅRDSDISTRIKT 1.1.2012 GRUNDAVTAL 1 KAPITLET SAMKOMMUNEN 1 Namn och hemort Samkommunens namn är Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun och dess hemort är Vasa stad. 2 Uppgifter Samkommunen har

Läs mer

UTLÅTANDE OM BOKFÖRING AV UNDERSTÖD FÖR KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR

UTLÅTANDE OM BOKFÖRING AV UNDERSTÖD FÖR KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR UTLÅTANDE 66 1(5) Bokföringsnämndens kommunsektion 31.8.2004 UTLÅTANDE OM BOKFÖRING AV UNDERSTÖD FÖR KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR 1 Motiveringar till utlåtandet År 2005 sker fler kommunsammanslagningar än tidigare

Läs mer

HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ

HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ 2006.05.01-2007.04.30 HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ 746000-5593 Kallelse Medlemmarna i HSB:s Bostadsrättsförening Anneberg i Malmö kallas härmed till ordinarie föreningsstämma

Läs mer

Ändring i delegationsordning / attestordning

Ändring i delegationsordning / attestordning RÄTTELSEBESLUT 1 2010-09-30 (Korrigerat 2010-12-20) Dnr EK 2010/43 Ändring i delegationsordning / attestordning Bakgrund 2009-01-01 infördes en ny organisation för gemensam förvaltning och service, under

Läs mer

Beställaransvarslagen och upphandlingslagen

Beställaransvarslagen och upphandlingslagen Beställaransvarslagen och upphandlingslagen Riktlinjer för samordningen av skyldigheterna i beställaransvarslagen och upphandlingslagen Rådgivningsenheten för offentlig upphandling Helsingfors 7.7.2008

Läs mer

Bostadsrättsföreningen 2007-01-01 2007-12-31

Bostadsrättsföreningen 2007-01-01 2007-12-31 Bostadsrättsföreningen 2007-01-01 2007-12-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse 1 Allmänt 1 Styrelse och revisorer 2 Fastigheter 5 Förvaltning 5 Stadgeenlig besiktning 5 Föreningens lån 6 Ekonomisk

Läs mer

INSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN

INSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN Träder i kraft 1.1.2013 INSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN I KAPITLET GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN 1 Grundtrygghetsnämnden och sektionerna Grundtrygghetsnämnden verkar inom grundtrygghetens

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 1 (7) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 STADGAR FÖR STIFTELSEN VÄSTERVIKS MUSEUM Fastställda av kommunfullmäktige 1994-02-24, 25 med ändringar 1997-05-29, 41, 1998-06-25, 75 och 2012-12-17 242

Läs mer

ATTESTORDNING. medarbetarportalen.gu.se/styrdokument. Beslutsdatum 2014-02-03. Från och med 2014-03-01 och tillsvidare

ATTESTORDNING. medarbetarportalen.gu.se/styrdokument. Beslutsdatum 2014-02-03. Från och med 2014-03-01 och tillsvidare STYRDOKUMENT Dnr V 2013/658 ATTESTORDNING Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Pam Fredman, rektor Ekonomienheten Beslutsdatum 2014-02-03 Giltighetstid Sammanfattning

Läs mer

om ombildning av Finlands skogscentrals affärsverksamhetsenhet till aktiebolag Det aktiebolag som ska bildas och överlåtelsefullmakt

om ombildning av Finlands skogscentrals affärsverksamhetsenhet till aktiebolag Det aktiebolag som ska bildas och överlåtelsefullmakt Lagförslag 1. Lag om ombildning av Finlands skogscentrals affärsverksamhetsenhet till aktiebolag I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 Det aktiebolag som ska bildas och överlåtelsefullmakt Skogscentralens

Läs mer

Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad

Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad Nr 490/2012 Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad EKONOMI- OCH REVISIONSSTADGA Godkänd av stadsfullmäktige 16.12.1996 9 ändrad i stadsfullmäktige 30.1.2001 12 ändrad i stadsfullmäktige 10.12.2012

Läs mer

Delegationen för stiftelser och fonder rf. www.saatiopalvelu.fi

Delegationen för stiftelser och fonder rf. www.saatiopalvelu.fi Delegationen för stiftelser och fonder rf www.saatiopalvelu.fi God stiftelsepraxis Närmare trettio stiftelser och fonder som beviljar stipendier började år 1970 hålla regelbunden kontakt med varandra.

Läs mer

Forskarskolornas och doktorandprogrammens organisation och administration

Forskarskolornas och doktorandprogrammens organisation och administration 16.8.2013 Forskarskolornas och doktorandprogrammens organisation och administration Helsingfors universitets styrelse beslutade 24.4.2013 att universitetet i sin doktorsutbildning övergår till en struktur

Läs mer

Förvaltning av ett minderårigt barns egendom

Förvaltning av ett minderårigt barns egendom Förvaltning av ett minderårigt barns egendom Uppgifter som föräldrarna i egenskap av intressebevakare för sitt barn ska sköta Vad innebär intressebevakning och vem är intressebevakare för ett barn? Vem

Läs mer

Resultatområdet för extern revision är underställt revisionsnämnden. Stadens externa revision leds av stadsrevisorn.

Resultatområdet för extern revision är underställt revisionsnämnden. Stadens externa revision leds av stadsrevisorn. 1 R E V I S I O N S S T A DG A F Ö R V A N D A S T A D Godkänd av stadsfullmäktige den 28.1.2008. I kraft från och med 1.3.2008 1 Uppgiftsområde Den externa revisionen svarar för ordnandet av den externa

Läs mer

Fastställande av en medlemskommuns årliga betalningsandel till en samkommun och behandling av betalningsandelen i kommunens bokföring

Fastställande av en medlemskommuns årliga betalningsandel till en samkommun och behandling av betalningsandelen i kommunens bokföring 1 (6) Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 98 22.3.2011 Fastställande av en medlemskommuns årliga betalningsandel till en samkommun och behandling av betalningsandelen i kommunens bokföring 1 Begäran

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE KONSTUNDERVISNING

GRUNDLÄGGANDE KONSTUNDERVISNING IFYLLNADSANVISNING 1(6) Kostnader, inkomster och prestationer år 2014 GRUNDLÄGGANDE KONSTUNDERVISNING Musikläroanstalter och andra läroanstalter som ordnar konstundervisning På blanketten ges uppgifter

Läs mer

Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014. Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet. Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03.

Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014. Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet. Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03. Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014 Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03.00/2014 Landskapsstyrelsen 10.3.2014 17 Enligt 68 i kommunallagen skall bokslutet

Läs mer

FÖRESKRIFT Nr 20/08 Dnr 768/22/2008

FÖRESKRIFT Nr 20/08 Dnr 768/22/2008 FÖRESKRIFT Nr 20/08 Dnr 768/22/2008 Giltighetstid 11.4.2008-31.12.2015 Bemyndigande Lag om stöd för utveckling av landsbygden (1443/2006) 35, 37 och 38 Motsvarande EG-rättsakter Rådets förordning (EG)

Läs mer

BIDRAGSREGLEMENTE FÖR IDROTTSNÄMNDEN I KYRKSLÄTTS KOMMUN

BIDRAGSREGLEMENTE FÖR IDROTTSNÄMNDEN I KYRKSLÄTTS KOMMUN Bilaga Idr nr 2/14.12.2005 93 Bilaga Idr nr 2/19.12.2007 108 Bilaga Idr nr 8/10.12.2009 104 BIDRAGSREGLEMENTE FÖR IDROTTSNÄMNDEN I KYRKSLÄTTS KOMMUN Godkänt i idrottsnämnden 14.12.2005 93 Ändrad 19.12.2007

Läs mer

17.2.2012. Utlåtande om bokföring av kostnader för utvecklingsprojekt och av statsunderstöd för projekt

17.2.2012. Utlåtande om bokföring av kostnader för utvecklingsprojekt och av statsunderstöd för projekt Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 104 1 (7) 17.2.2012 Utlåtande om bokföring av kostnader för utvecklingsprojekt och av statsunderstöd för projekt 1.1 Begäran om utlåtande Social- och hälsovårdsministeriet

Läs mer

KYRKOSTYRELSENS CIRKULÄR Nr 15/2005 31.3.2005

KYRKOSTYRELSENS CIRKULÄR Nr 15/2005 31.3.2005 KYRKOSTYRELSENS CIRKULÄR Nr 15/2005 31.3.2005 DE KYRKLIGA SAMFÄLLIGHETERNAS EKONOMIFÖRVALTNING FR.O.M. 1.1.2005 Till följd av ändringen i kyrkolagen 20.8.2004/821 följer alla kyrkliga samfälligheter från

Läs mer

Reglemente Internkontrollplan Lindesberg 2014-04-11. Arbetsrutiner Projektansökan. 1. Idé om aktivitet/projekt finns. Medlem i förbundet

Reglemente Internkontrollplan Lindesberg 2014-04-11. Arbetsrutiner Projektansökan. 1. Idé om aktivitet/projekt finns. Medlem i förbundet Reglemente Internkontrollplan Lindesberg 2014-04-11 Arbetsrutiner Projektansökan 1. Idé om aktivitet/projekt finns. Medlem i förbundet 2. Idé diskuteras och bereds Beredningsgrupp 3. Beredningsgruppen

Läs mer

TILLÄMPNING AV KOMMUNALLAGENS BESTÄMMELSER OM INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING

TILLÄMPNING AV KOMMUNALLAGENS BESTÄMMELSER OM INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING 1 (13) TILLÄMPNING AV KOMMUNALLAGENS BESTÄMMELSER OM INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING Rekommendation Kommunförbundet Sari Korento Marja-Liisa Ylitalo 2 (13) Innehåll 1 Inledning... 3 2 Kommunallagens

Läs mer

Justitiekanslersämbetets arbetsordning

Justitiekanslersämbetets arbetsordning Justitiekanslersämbetets arbetsordning Given i Helsingfors den 17 december 2007 Med stöd av 12 2 mom. lagen om justitiekanslern i statsrådet (193/2000) och 3 statsrådets förordning om justitiekanslersämbetet

Läs mer

BEFATTNINGARNA NIVÅVIS

BEFATTNINGARNA NIVÅVIS 1 (7) 1.3.2012 Principer och fyrstegsmodellen för undervisnings- och forskningspersonal vid Helsingfors universitet Anvisning är en sammanställning av principer som gäller undervisnings- och forskningspersonalen

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

Policy och föreskrifter gällande stipendiefinansiering för försörjning under utbildning eller för förkovran efter avlagd doktorsexamen

Policy och föreskrifter gällande stipendiefinansiering för försörjning under utbildning eller för förkovran efter avlagd doktorsexamen BESLUT 1 2013-06-27 Dnr PE 2013/356 Rektor Policy och föreskrifter gällande stipendiefinansiering för försörjning under utbildning eller för förkovran efter avlagd doktorsexamen Bakgrund Rektor fattade

Läs mer

STADGAR FÖR AUGUST LUDVIG HARTWALLS STIFTELSE. Stiftelsens namn och hemort

STADGAR FÖR AUGUST LUDVIG HARTWALLS STIFTELSE. Stiftelsens namn och hemort STADGAR FÖR AUGUST LUDVIG HARTWALLS STIFTELSE 1 Stiftelsens namn och hemort Stiftelsens namn är August Ludvig Hartwalls stiftelse, på finska August Ludvig Hartwallin säätiö och på engelska The Foundation

Läs mer

Internfakturering 14 MARS 2014

Internfakturering 14 MARS 2014 Internfakturering 14 MARS 2014 Utbildningens syfte Syftet med kursen är att på ett korrekt sätt kunna hantera internfakturor i Orfi. Utbildningens innehåll Teori Internfaktura Intern försäljning Externt

Läs mer

S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö

S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö 1. Ändamål: Vattenföreningen Hagen har till ändamål att handha till föreningen anslutna fastighetsägares vattenanläggning föruppfordring

Läs mer

ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (9) FÖR ATT ARRANGERA EFTERMIDDAGSVERK- SAMHET FÖR SKOLELEVER Myndighet hos vilken ansökningen lämnas in Datum För år

ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (9) FÖR ATT ARRANGERA EFTERMIDDAGSVERK- SAMHET FÖR SKOLELEVER Myndighet hos vilken ansökningen lämnas in Datum För år ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (9) Myndighet hos vilken ansökningen lämnas in Datum För år Studera anvisningarna för hur blanketten ska fyllas i på sidorna 8-9 och villkoren på sidan 7 i ansökningsblanketten innan

Läs mer

Firma och hemort. Styrelsen. Försäkringsgrenar som bolagets verksamhet omfattar. Delägarskap

Firma och hemort. Styrelsen. Försäkringsgrenar som bolagets verksamhet omfattar. Delägarskap Bolagsordning Firma och hemort 1 Bolagets firma är på finska Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, på svenska Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma och på engelska Varma Mutual Pension Insurance

Läs mer

VIMMERBY KOMMUN 1. Omsorgsförvaltningen CL 2009-01-14. Policy och rutiner för hantering av privata medel inom handikappomsorgen.

VIMMERBY KOMMUN 1. Omsorgsförvaltningen CL 2009-01-14. Policy och rutiner för hantering av privata medel inom handikappomsorgen. VIMMERBY KOMMUN 1. Omsorgsförvaltningen CL 2009-01-14 Policy och rutiner för hantering av privata medel inom handikappomsorgen. Inom omsorgsförvaltningens olika verksamheter sker en viss hantering av privata

Läs mer

Delegationsordning, attestordning, firmatecknare samt attestanter för Samordningsförbundet Södra Roslagen

Delegationsordning, attestordning, firmatecknare samt attestanter för Samordningsförbundet Södra Roslagen Delegationsordning, attestordning, firmatecknare samt attestanter för Samordningsförbundet Södra Roslagen Förslag till beslut: Styrelsen godkänner förslag till delegationsordning. Styrelsen godkänner attestordning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

RIKTLINJER FÖR FAKTURERING 040-1 BETALNINGSBEVAKNING OCH KRAVVERKSAMHET

RIKTLINJER FÖR FAKTURERING 040-1 BETALNINGSBEVAKNING OCH KRAVVERKSAMHET RIKTLINJER FÖR FAKTURERING 040-1 BETALNINGSBEVAKNING OCH KRAVVERKSAMHET Antagna av kommunfullmäktige 1989-03-21. Ändrade av kommunstyrelsen 1992-08-12, 201. *) Ändrade av kommunfullmäktige 1998-03-26,

Läs mer

2. Uppgörande av ansökan om utbetalning på initiativ av projektets verkställare

2. Uppgörande av ansökan om utbetalning på initiativ av projektets verkställare 3.7.2008 Bilaga 11 ANVISNING OM ANSÖKNINGAR OM UTBETALNING 1. Allmänt Projektets totalkostnader är godkända i finansieringsbeslutet och i den godkända projektplanen. I finansieringsbeslutet har även uppställts

Läs mer

VARULAGER OCH LAGERFÖRÄNDRING

VARULAGER OCH LAGERFÖRÄNDRING VARULAGER OCH LAGERFÖRÄNDRING Omsättningstillgångar är tillgångar som är avsedda att överlåtas som sådana eller i förädlad form eller att förbrukas. Vad som räknas som en omsättningstillgång varierar från

Läs mer

Kfge 23.5.2012 Bilaga A-70 SOCIALINSTRUKTION FÖR SOCIALNÄMNDEN LEMLAND. Godkänd av kommunfullmäktige 23.5.2012

Kfge 23.5.2012 Bilaga A-70 SOCIALINSTRUKTION FÖR SOCIALNÄMNDEN LEMLAND. Godkänd av kommunfullmäktige 23.5.2012 Kfge 23.5.2012 Bilaga A-70 SOCIALINSTRUKTION FÖR SOCIALNÄMNDEN I LEMLAND Godkänd av kommunfullmäktige 23.5.2012 INNEHÅLL TILLÄMPNINGSOMRÅDE 1 1 ANORDNANDE AV SOCIAL SERVICE 1 2 DEFINITION AV SOCIAL SERVICE

Läs mer

Riktlinjer för korttjänster vid SLU

Riktlinjer för korttjänster vid SLU 1(3) DNR: Dnr SLU ua 2013.1.1.1-2425 STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Ekonomiadministration, upphandling, stiftelser och bolag Dokumenttyp: Policy samt Riktlinjer Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli: Ekonomiavdelningen

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun 1 Reglemente för revisorerna i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Revisorernas uppgifter Verksamheter 1 Revisorerna skall 2 1. självständigt,

Läs mer

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Årsredovisning för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2006 Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Styrelsen för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012. Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012. Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag 1 Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012 Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag 1 Begäran om utlåtande Staden A (nedan sökanden) har bett kommunsektionen ge ett utlåtande

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF RÅDMANNEN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF RÅDMANNEN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF RÅDMANNEN I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och kompletterar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/1 2013 31/12 2013 BRF KAPRIFOLEN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/1 2013 31/12 2013 BRF KAPRIFOLEN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/1 2013 31/12 2013 BRF KAPRIFOLEN I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och kompletterar

Läs mer

HELSINGFORS STAD ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (6) Samfund Myndighet till vilken ansökningen riktas Datum För år

HELSINGFORS STAD ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (6) Samfund Myndighet till vilken ansökningen riktas Datum För år HELSINGFORS STAD ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (6) Myndighet till vilken ansökningen riktas Datum För år Studera de separata anvisningarna för ifyllande av blanketten på sidorna 5-6 som utgör bilaga till denna

Läs mer

Guide för projektledare

Guide för projektledare HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND KVALITETSLEDNINGSSYSTEM Sida 1 av 5 GUIDE FÖR PROJEKTLEDARE Uppgjort av: Godkänt av: Rektor Edvard Johansson Dok. nr: B.3.2-2 Lena Nyman-Wiklund Granskat av: Q-team Godkänt datum: 18.04.2011

Läs mer

STADGAR FÖR VÄSTBERGATRÄFFEN

STADGAR FÖR VÄSTBERGATRÄFFEN STADGAR FÖR VÄSTBERGATRÄFFEN Reviderade och antagna av årsmötet i mars 2013 Föreningens namn är Västbergaträffen med organisationsnummer 802004-6937. Västbergaträffens hemvist är Stockholm. Västbergaträffen

Läs mer

HELSINGFORS STAD ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (6) Samfund Myndighet till vilken ansökningen riktas Datum För år

HELSINGFORS STAD ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (6) Samfund Myndighet till vilken ansökningen riktas Datum För år HELSINGFORS STAD ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (6) Myndighet till vilken ansökningen riktas Datum För år Studera de separata anvisningarna för ifyllande av blanketten på sidorna 5-6 som utgör bilaga till denna

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/5 2013 30/4 2014 HSB BRF FOSIETORP I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/5 2013 30/4 2014 HSB BRF FOSIETORP I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/5 2013 30/4 2014 HSB BRF FOSIETORP I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2012 31/8 2013 HSB BRF OXIEGÅRDEN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/9 2012 31/8 2013 HSB BRF OXIEGÅRDEN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/9 2012 31/8 2013 HSB BRF OXIEGÅRDEN I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten

Läs mer

ANVISNING OM IFYLLANDE AV BLANKETT FÖR UTBETALNING AV STATLIGT STÖD

ANVISNING OM IFYLLANDE AV BLANKETT FÖR UTBETALNING AV STATLIGT STÖD Anvisning 1 (5) 5.4.2013 ANVISNING OM IFYLLANDE AV BLANKETT FÖR UTBETALNING AV STATLIGT STÖD Allmänt Denna blankett använder man när man ansöker om utbetalning av stöd hos Kommunikationsverket enligt lagen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF MYRSTACKEN I OXIE

ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF MYRSTACKEN I OXIE ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF MYRSTACKEN I OXIE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och

Läs mer

Policy fakturerings- och kravverksamhet

Policy fakturerings- och kravverksamhet Bilaga till kommunfullmäktiges protokoll 2/2015 Policy fakturerings- och kravverksamhet 2015-01-25 1. Innehåll 2. Omfattning... 2 3. Syfte... 2 4. Målsättning... 2 5. Organisation och ansvarsfördelning...

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA STADGAR Antagna vid extra årsmöte 2015- xx- xx ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål, sammansättning och hemort Wings Hockey Club Arlanda ( Föreningen ) har som ändamål att bedriva

Läs mer

Allmän anvisning för ansökan av statsunderstöd och korrekt användning av finansieringen

Allmän anvisning för ansökan av statsunderstöd och korrekt användning av finansieringen Jaana Summanen, sakkunnig Allmän anvisning för ansökan av statsunderstöd och korrekt användning av finansieringen Undervisningsväsendets personalutbildning 2013 Informationstillfälle 2.11.2012, Utbildningsstyrelsen

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Godkänd på stadsfullmäktiges sammanträde 14.3.2012 28

Godkänd på stadsfullmäktiges sammanträde 14.3.2012 28 KONCERNDIREKTIV FÖR LOVISA STAD Godkänd på stadsfullmäktiges sammanträde 14.3.2012 28 1. Koncerndirektivets syfte och tillämpningsområde I detta koncerndirektiv upprättas ramarna för ägarstyrning av samfund

Läs mer

43 DRIFTSEKONOMIDELEN

43 DRIFTSEKONOMIDELEN 43 DRIFTSEKONOMIDELEN 44 45 VERKSTÄLLANDET AV BUDGETEN 2011 Den av stadsfullmäktige godkända budgeten är en verksamhetsanvisning som är bindande för stadens övriga verksamhetsorgan. De uppgifter som stadsfullmäktige

Läs mer

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 107 1 (5) 10.12.2013

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 107 1 (5) 10.12.2013 Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 107 1 (5) 10.12.2013 Värdkommunsmodellens inverkan på koncernbokslutet 1 Begäran om utlåtande Värdkommunen A, avtalskommunen B och samkommunen C har tillsammans

Läs mer

BILAGA. till. KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr.../... av den XXX

BILAGA. till. KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr.../... av den XXX EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.7.2014 C(2014) 5136 final ANNEX 1 BILAGA till KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr.../... av den XXX om komplettering av förordning (EU) nr 514/2014 med avseende

Läs mer

GEMENSAMMA FÖRVALTNINGENS ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING (FOB)

GEMENSAMMA FÖRVALTNINGENS ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING (FOB) HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT 1 (8) Dnr 796-13 GEMENSAMMA FÖRVALTNINGENS ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING (FOB) Styrelsen för Högskolan i Borås har i styrelsens organisations- och beslutsordning (SOB)

Läs mer

4 Bolaget skall ha en styrelse om minst fem (5) och högst åtta (8) ledamöter.

4 Bolaget skall ha en styrelse om minst fem (5) och högst åtta (8) ledamöter. BILAGA 1 BOLAGSORDNING för Ålands Skogsindustrier Ab 1 Bolagets firma är Ålands Skogsindustrier Ab. 2 Bolagets hemort är Finström. 3 Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva industriell bearbetning

Läs mer

STADGA FÖR STATSRÅDET C.F. OCH MARIA VON WAHLBERGS FOND

STADGA FÖR STATSRÅDET C.F. OCH MARIA VON WAHLBERGS FOND KYRKSLÄTTS KOMMUN 303/103/2008 STADGA FÖR STATSRÅDET C.F. OCH MARIA VON WAHLBERGS FOND Innehållsförteckning 1 Fondens syftemål...2 2 Fondens kapital...2 3 Fondens avkastning (Ändr. Fge 31.1.2008 7)...2

Läs mer

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Beslut i styrelsen 2011-03-18 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1 ANSÖKAN OM MEDEL 2 2 AKTIVITET/PROJEKTS GENOMFÖRANDE 2 3 UTBETALNING AV MEDEL BEVILJADE AV STYRELSEN

Läs mer

MIKROFILMNING AV FAMILJEAKTER OCH LAGRING AV DEM PÅ CD-ROM

MIKROFILMNING AV FAMILJEAKTER OCH LAGRING AV DEM PÅ CD-ROM 6.6.2002 Nr 23/2002 1 (3) MIKROFILMNING AV FAMILJEAKTER OCH LAGRING AV DEM PÅ CD-ROM Kyrkostyrelsen har i cirkulär nr 35/1980 givit anvisningar om mikrofilmning av inbundna kyrkböcker. Största delen av

Läs mer

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden BOLAGSSTÄMMOKALLELSE Aktieägarna i Tecnotree Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls onsdagen den 28 mars 2012 kl. 16.00 på Marina Congress Center, Fennia 1, Skatuddskajen 6, Helsingfors. Emottagandet

Läs mer

6. Uppgör notuppgift för premieinkomst enligt försäkringsinspektionens modell för notuppgifter som delats ut i materialet.

6. Uppgör notuppgift för premieinkomst enligt försäkringsinspektionens modell för notuppgifter som delats ut i materialet. SGF- EXAMEN TENTAMEN I BOKFÖRING B-DEL BOKFÖRINGSUPPGIFT 22.5.2008 1. Uppgör en kontoplan med bifogade schema för kontoplan. Konton och kontonamn skall namnges och deras gruppering skall motsvara vad som

Läs mer

Matarengivägsprojektet

Matarengivägsprojektet www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman, revisionskonsult Matarengivägsprojektet Övertorneå kommun Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Revisionsfråga...3

Läs mer

X 2015 X 2017. Bilaga. Kostnadsspecifikation. Bilaga 1 till N1215E17_06072015 Kryssa för det/de år ansökan/specifikationen avser 2014 X 2016

X 2015 X 2017. Bilaga. Kostnadsspecifikation. Bilaga 1 till N1215E17_06072015 Kryssa för det/de år ansökan/specifikationen avser 2014 X 2016 Bilaga Kostnadsspecifikation Bilaga 1 till N1215E17_06072015 Kryssa för det/de år ansökan/specifikationen avser 2014 X 2016 X 2015 X 2017 Beloppen anges i EURO Beloppen anges: Exkl. moms Inkl. moms Utgifter

Läs mer

.~~~ p~~anen. PATENTTI- JA REKISTERIHALLlTUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN

.~~~ p~~anen. PATENTTI- JA REKISTERIHALLlTUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN PATENTTI- JA REKISTERIHALLlTUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN.' BESLUT Tillstånd till grundandet aven stiftelse samt fastställande av stiftelsens stadgar Utfärdat Helsingfors 2.1.2008 Ansökan Beslut Region

Läs mer

Avtal mellan Stockholms läns landsting och Locum AB, 1993

Avtal mellan Stockholms läns landsting och Locum AB, 1993 FÖRSLAG 2004:73 13 Avtal mellan Stockholms läns landsting och Locum AB, 1993 AVTAL OM FÖRVALTNING Mellan Stockholms läns landsting, org nr 232100-0016, Box 22550, 104 22 Stockholm, nedan kallat landstinget

Läs mer

Kina-programmet, utlysning 2014

Kina-programmet, utlysning 2014 Asien-programhelhet utbildningssamarbete Kina-programmet, utlysning 2014 1. Allmänt CIMOs Asien-program finansierar projekt inom högskolornas utbildningssamarbete med målområden i Asien som anses speciellt

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 107/2013 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 30 i mervärdesskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING I denna proposition föreslås att mervärdesskattelagen

Läs mer

Hur man går till väga om man vill bilda en stiftelse som främjar utbildning och forskning

Hur man går till väga om man vill bilda en stiftelse som främjar utbildning och forskning Hur man går till väga om man vill bilda en stiftelse som främjar utbildning och forskning Stiftelseförvaltningen vid Kungliga Tekniska högskolan Informationsmaterial 1 (7) Innehållsförteckning 1 Introduktion

Läs mer

Föreskrifter om pensionerade professorers verksamhet

Föreskrifter om pensionerade professorers verksamhet BESLUT 1 2009-12-17 Dnr LS 2009/542 Rektor Föreskrifter om pensionerade professorers verksamhet Bakgrund Lunds universitet vill ha tydliga regler för pensionerade professorers fortsatta verksamhet. För

Läs mer

FÖRESKRIFT OM BOKFÖRING I KREDITINSTITUT

FÖRESKRIFT OM BOKFÖRING I KREDITINSTITUT understrykning. 1 (5) Till kreditinstituten Till kreditinstitutens holdingsammanslutningar FÖRESKRIFT OM BOKFÖRING I KREDITINSTITUT Finansinspektionen meddelar med stöd av 14 1 mom. lagen om finansinspektionen

Läs mer

I programdokumenten som uppgjorts av medlemsstaterna och godkänts av kommissionen definieras den nationella finansieringens storlek.

I programdokumenten som uppgjorts av medlemsstaterna och godkänts av kommissionen definieras den nationella finansieringens storlek. 8.7.2008 Bilaga 13 KOMMUN-, ÖVRIG OFFENTLIG OCH PRIVAT FINANSIERING I programdokumenten som uppgjorts av medlemsstaterna och godkänts av kommissionen definieras den nationella finansieringens storlek.

Läs mer

Förslag till myndighetsfrågor i EA-värderingen 2015

Förslag till myndighetsfrågor i EA-värderingen 2015 1/11 Datum Handläggare 2015-06-17 Anne-Marie Ögren ESV-dnr 3.2-540/2014 Förslag till myndighetsfrågor i EA-värderingen 2015 1 Finansiella befogenheter Fråga M1 Hantering av inomstatliga bidrag Myndigheter

Läs mer