Förslag till ny universitetslag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förslag till ny universitetslag"

Transkript

1 Förslag till ny universitetslag

2 Ändringar sker... Autonomin stärks: universiteten blir juridiska personer Universiteten ersätter staten som arbetsgivare: tjänsterna blir arbetsavtalsförhållanden Relationerna till det övriga samhället stärks: hälften av styrelsemedlemmarna (inklusive ordföranden) ska vara "utomstående", andra än universitetssamfundets personer (professorer, övrig personal, studerande) Ekonomin får större rörelsefrihet: donationer, kapitalinkomster och affärsverksamhet Nya universitet: Aalto-universitetet (TKK, HKKK, TaiK), Östra Finlands universitet (KuY och JoY) och ett nytt Åbo universitet (TuY, TKKK) Resultatavtalen underlättas Försök med terminsavgifter för studerande från icke-eu/ees länder i olika magisterprogram 2

3 Förslaget ändrar inte... Den fria forskningen, konsten och undervisningen Självstyrelsen och det akademiska beslutsfattandet Universitetens huvuduppgifter, forskningen och den på forskning grundade undervisningen Den statligt garanterade basfinansieringen med beaktande av kostnadsutvecklingen Den avgiftsfria undervisningen som leder till examen 3

4 Rättsförmåg (5 ) kärnan i reformen "Universiteten som verkar som offentligrättsliga inrättningar är självständiga juridiska personer." "Universiteten kan ingå förbindelser, i sitt namn förvärva rättigheter samt äga lös och fast egendom. Universiteten kan bedriva sådan näringsverksamhet som stöder genomförandet av de uppgifter som nämns i 2." "Universiteten kärar och svarar för sin egendom och sina förbindelser med sina egna medel." Utom att vara en offentligrättslig inrättning kan universitetet också verka som en privaträttslig stiftelse (t.ex. Aalto- universitetet) 4

5 Avgift för utbildningsprogram (10 ) Undervisning som leder till en högskoleexamen är fortfarande avgiftsfri (8 ) För särskilda magisterprogram kan terminsavgifter dock tas ut av studerande från länder utanför EU/EES-området (10 ) Uttag av avgifter förutsätter att universitetet har ett stipendiesystem för studerande i programmen. Syftet är att stärka internationaliseringen av universiteten Kriterierna för magisterprogrammen bör vara uppfyllda Gäller särskilda magisterprogram Försöket är i kraft till slutet av

6 Styrelsens uppgifter (14 ) Den nya ställningen lägger vikt på betydelsen av strategisk planering. Styrelsen har bl.a. till uppgift att (14 ): besluta om mål, strategi och styrning av verksamheten och ekonomin besluta om verksamhets- och ekonomiplaner samt budget upprätta bokslut svara för förvaltningen och användningen av förmögenheten svara för att tillsynen över bokföringen och medelsförvaltningen är ordnad välja rektor (18 ) 6

7 Styrelsens sammansättning (15 ) Sammansättningen enligt det nya strategiska ansvaret: med målet att stärka de samhälleliga relationerna, inflytandet och den ekonomiska kompetensen Minst 6, högst 14 medlemmar Universitetssamfundet är företrätt: professorer, övrig personal, studerande Hälften inklusive ordföranden är andra än universitetssamfundets medlemmar, (professorer, övrig personal, studerande och "företräder mångsidig sakkunskap i samhällsliv och de vetenskaper eller konstarter som hör till universitetets verksamhetsområde." (väljs av universitetets kollegium) Klar fördelningen av befogenheterna: rektor, prorektor, föreståndare för enheter/ institutioner som är underställda en fakultet eller styrelsen, en medlem i universitetets kollegium eller en fullmäktig kan inte vara styrelsemedlem. En medlem kan entledigas från sitt uppdrag om denne är oförmögen att sköta sin uppgift, gör sig skyldig till verksamhet som kränker universitetets intresse eller om det annars finns något särskilt vägande skäl. (16 ) 7

8 Rektor (17 ) Leder universitets verksamhet Svarar för bokföringen Svarar för beredningen av ärenden som behandlas i styrelsen Svarar för verkställigheten av styrelsens beslut Bör åtnjuta styrelsens förtroende 8

9 Universitetets kollegium (22 ) och fullmäktige (23 ) Högst 50 medlemmar enligt det traditionella trepartsförfarandet Utser de medlemmar till universitets styrelse som inte tillhör universitetssamfundet Beslutar om antalet medlemmar i styrelsen och om styrelsens mandattid Väljer revisorer för universitetet Beslutar om väckande av skadeståndstalan mot universitetets styrelse, en styrelsemedlem eller rektor Utser universitetets fullmäktige (23 ) som fastställer bokslut, verksamhetsberättelse och beslutar om ansvarsfrihet 9

10 Personal (28-39 ) Personalstrukturen densamma: professorer, annan forsknings- och undervisningspersonal samt övrig personal Att anställa/säga upp personal koncentreras till eller delegeras av rektorn Professorerna väljs genom offentlig ansökan (huvudregel) eller genom kallelse Sakkunnigförfarandet detsamma Universiteten har beslutsrätt om behörighetsvillkoren för övrig personal Universitetet (jfr staten) är arbetsgivaren: tjänsterna arbetsavtalsförhållanden Den lagstadgade uppgiften är offentlig och kravet på språkkunskaper bestäms fortfarande genom förordning av statsrådet 10

11 Antagning av studerande (32 ) Behörighet för ansökan (33 ) Huvudantagningen av studerande ordnas med hjälp av gemensam ansökan Universitetet beslutar om antagningen Antagningsregistret upprätthålls av utbildningsstyrelsen De sökande kan på grundval av olika utbildningsbakgrund indelas i grupper 1 studieplats/termin (tidigare1/läsår, 34 ) 11

12 Studentkåren(42 ) Lagstadgat offentligrättsligt samfund med självstyrelse Universitetsstuderandena är suveräna, inte kunder i universitetet Specialuppgift: utser studentrepresentanter i förvaltningsorganen Studenternas hälsovårdsstiftelse, YTHS Medlemsskapet är automatiskt (Studentkåren är en del av universitetets självstyrelse) 12

13 Styrning och finansiering (44-48 ) Resultatavtalen lättas upp Basfinansieringen tryggas och kostnadsutvecklingen beaktas Den externa finansieringen minskar inte den statliga UVM kan finansiera för alla universitet gemensamma verksamheter (t.ex. datanät) Rapporteringen görs varje år Utbetalningarna görs varje månad 13

14 Ekonomi (56-61 ) "Universitetet har ett eget kapital som består av grundkapitalet, övrigt eget kapital och uppskrivningsfonden." (56 ) Universitetet förfogar över avkastningen av grundkapitalet Statliga finansiella placeringar för universitetens räkning är möjliga Bokföringsskyldighet gäller enligt bokföringslagen Den ekonomiska verksamheten ska i bokföringen hållas i sär från de offentligrättsliga uppgifterna Revisorerna ska vara godkända av centralhandelskammaren Fullmäktige som väljs av universitetets kollegium fastställer bokslutet och beslutar om beviljande av ansvarsfrihet 14

15 Tidtabell för universitetslagsreformen Remissbrev Tidsfrist för svar Riksdagsbehandling våren 2009 Om lagen går igenom träder den i kraft Organisering enligt den nya lagen hösten 2009 Verksamheten inleds

Revisorerna inom den offentliga förvaltningen och den offentliga ekonomin

Revisorerna inom den offentliga förvaltningen och den offentliga ekonomin Revisorerna inom den offentliga förvaltningen och den offentliga ekonomin Historia Revisorerna inom den offentliga förvaltningen och offentliga ekonomin har ingen lång historia. Den sträcker sig bara ca

Läs mer

1 Vad är en STIFTELSE?

1 Vad är en STIFTELSE? 1 Vad är en STIFTELSE? En stiftelse är en självständig förmögenhet som stiftaren har skjutit till och som sköts av en särskild förvaltning och som förverkligar de nyttiga syften som stiftaren bestämt.

Läs mer

LANDSKAPSREGERINGENS PRINCIPER I FRÅGA OM AKTIEBOLAG DÄR LANDSKAPET HAR ETT VÄSENTLIGT ÄGARINTRESSE

LANDSKAPSREGERINGENS PRINCIPER I FRÅGA OM AKTIEBOLAG DÄR LANDSKAPET HAR ETT VÄSENTLIGT ÄGARINTRESSE LANDSKAPSREGERINGENS PRINCIPER I FRÅGA OM AKTIEBOLAG DÄR LANDSKAPET HAR ETT VÄSENTLIGT ÄGARINTRESSE Del 1 Riktlinjer för landskapsregeringens styrning av och vid utseende av representation i aktiebolag

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hundar Utan Hem

Stadgar för Föreningen Hundar Utan Hem Stadgar för Föreningen Hundar Utan Hem 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hundar Utan Hem 2 Bakgrund Varje år avlivas fler än 70 000 friska unga hundar på Irland, i onödan. Situationen är densamma

Läs mer

Lag. Lagförslag. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 kap.

Lag. Lagförslag. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 kap. 120 Lagförslag 1. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Lag om ordnandet av social- och hälsovården 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 Lagens syfte Syftet med denna lag är att 1) främja och upprätthålla

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om registret över domares bindningar och bisysslor samt vissa lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

Ordens Allmänna Lag Kapitel I - XII

Ordens Allmänna Lag Kapitel I - XII Kapitel I - XII Fastställd vid General Konvent i Visby 2013 att gälla från den 4 augusti 2013. Innehållsförteckning Paragraf Rubrik Sida 1 Kapitel I. Organisation 1.1 1 Fyra organisatoriska nivåer 6 1.2

Läs mer

STATSRÅDETS PRINCIPBESLUT OM STRUKTURELL UTVECKLING AV DET OF- FENTLIGA FORSKNINGSSYSTEMET

STATSRÅDETS PRINCIPBESLUT OM STRUKTURELL UTVECKLING AV DET OF- FENTLIGA FORSKNINGSSYSTEMET STATSRÅDETS PRINCIPBESLUT OM STRUKTURELL UTVECKLING AV DET OF- FENTLIGA FORSKNINGSSYSTEMET Forskningssystemet På nationell nivå eftersträvas en hållbar och balanserad samhällelig och ekonomisk utveckling.

Läs mer

Nationell strategi för de ekonomiska vetenskaperna

Nationell strategi för de ekonomiska vetenskaperna Nationell strategi för de ekonomiska vetenskaperna Tillväxt, innovationer och välbefinnande Det nationella forumet för ekonomiska vetenskaper 9.11.2010 Innehåll Inledning.....................................................................

Läs mer

SIG Securitys stadgar

SIG Securitys stadgar SIG Securitys stadgar Fastställda 2002-10-08. Reviderade 2006-03-16. Reviderade 2008-03-14. Reviderade 2013-04-18. 1 Firma Föreningens benämning skall vara SIG Security. 2 Ändamål SIG Security är en intressegrupp

Läs mer

Den nya definitionen av SMF-företag Användarhandbok och mall för försäkran

Den nya definitionen av SMF-företag Användarhandbok och mall för försäkran PUBLIKATIONER OM NÄRINGSLIV OCH INDUSTRI Den nya definitionen av SMF-företag Användarhandbok och mall för försäkran Europeiska kommissionen Europeiska kommissionen, 2006 http://europa.eu.int/comm/enterprise/enterprise_policy/sme_definition/index_fr.htm

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

BOLAGSFORMER. Allmänt om bolagsformer

BOLAGSFORMER. Allmänt om bolagsformer Allmänt om bolagsformer Det är viktigt att välja rätt bolagsform, då den ger ramarna för verksamheten. Innan det är dags att slutgiltigt bestämma sig för vilken bolagsform man skall välja, är det bra att

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om erkännande av yrkeskvalifikationer och vissa lagar som har samband med den

Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om erkännande av yrkeskvalifikationer och vissa lagar som har samband med den Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om erkännande av yrkeskvalifikationer och vissa lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Syftet med propositionen är

Läs mer

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta BILDA FÖRENING Det här behöver ni veta Innehållsförteckning Vad innebär det att bilda en förening?...3 Fördelar...3 Föreningsregister...3 Förberedelser...4 Bildandemötet...4 Stadgar...5 Årsmöte...6 Dagordning

Läs mer

Rättssäkerheten för doktorander på högskolor utan relevant vetenskapsområde

Rättssäkerheten för doktorander på högskolor utan relevant vetenskapsområde Rapport 2006:30 R Rättssäkerheten för doktorander på högskolor utan relevant vetenskapsområde Tillsynsrapport Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085

Läs mer

Handledning ansvarsfördelning & ekonomi mellan EFS och Salt

Handledning ansvarsfördelning & ekonomi mellan EFS och Salt Handledning ansvarsfördelning & ekonomi mellan EFS och Salt 1 Innehåll Den lokala Saltföreningen... s 3 För Saltföreningen ekonomiska förvaltning gäller följande... s 4 Arbetsgivaransvar... s 5 Kollekter...

Läs mer

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder.

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder. 003-11 1 GEMENSAMT REGLEMENTE FÖR NÄMNDER I NYNÄSHAMNS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 11 mars 2015, 19. Inledande bestämmelser 1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna

Läs mer

STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni 2011

STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni 2011 STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni 2011 1. Namn och säte Förbundet Liberal Mångfald (LM) har sitt säte i Stockholm. 2. Ändamål Liberal Mångfald är fristående organisation för mångfald och integration

Läs mer

Partiet och de parlamentariska grupperna

Partiet och de parlamentariska grupperna Mats Einarsson Partiet och de parlamentariska grupperna Ett diskussionsunderlag med utgångspunkt i stadgarnas 126 Bilaga: Vänsterpartiets normalstadgar för parlamentariska grupper Vänsterpartiet 2012 1

Läs mer

Information om. Lag om samarbete inom företag

Information om. Lag om samarbete inom företag Information om Lag om samarbete inom företag Information om lag om samarbete inom företag... 3 Minnelista över samarbetslagens förpliktelser... 3 1. Lagens syfte och uppbygnnad... 4 Lagens uppbyggnad...

Läs mer

Kommittédirektiv. En förändrad polisutbildning. Dir. 2015:29. Beslut vid regeringssammanträde den 19 mars 2015

Kommittédirektiv. En förändrad polisutbildning. Dir. 2015:29. Beslut vid regeringssammanträde den 19 mars 2015 Kommittédirektiv En förändrad polisutbildning Dir. 2015:29 Beslut vid regeringssammanträde den 19 mars 2015 Sammanfattning En särskild utredare, biträdd av en referensgrupp med företrädare för riksdagspartierna,

Läs mer

Hur gick det sen? Kommunreformen i Finland i stormens öga

Hur gick det sen? Kommunreformen i Finland i stormens öga Nordisk Administrativt Tidsskrift nr. 1/2012, 89. årgang 51 Hur gick det sen? Kommunreformen i Finland i stormens öga Av jur.lic., Kari Prättälä Nordisk Administrativt Tidsskrift nr. 1/2012, 89. årgang

Läs mer

Konkurrensverkets riktlinjer FÖR TILLSYNEN ÖVER FÖRETAGSFÖRVÄRV

Konkurrensverkets riktlinjer FÖR TILLSYNEN ÖVER FÖRETAGSFÖRVÄRV RIKTLINJER FÖR TILLÄMPNING AV KONKURRENSLAG 1/2011 Konkurrensverkets riktlinjer FÖR TILLSYNEN ÖVER FÖRETAGSFÖRVÄRV Konkurrensverkets riktlinjer för tillsynen över företagsförvärv Design Harri Heikkilä

Läs mer

Lag. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: infrastruktur samt säkerhetsnätets gemensamma. 1 kap. Allmänna bestämmelser

Lag. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: infrastruktur samt säkerhetsnätets gemensamma. 1 kap. Allmänna bestämmelser Lag om verksamheten i den offentliga förvaltningens säkerhetsnät I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Utfärdad i Helsingfors den 13 januari 2015 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 Lagens syfte och

Läs mer

De centrala arbetsmarknadsorganisationernas. modell för personal- och utbildningsplan

De centrala arbetsmarknadsorganisationernas. modell för personal- och utbildningsplan Akava Finlands näringsliv Kyrkans arbetsmarknadsverk Kommunala arbetsmarknadsverket Finlands Fackförbunds Centralorganisation Tjänstemannacentralorganisationen FTFC Statens arbetsmarknadsverk De centrala

Läs mer

Kommuninvånaren i fokus riktlinjer för utveckling av den kommunala demokratin

Kommuninvånaren i fokus riktlinjer för utveckling av den kommunala demokratin Kommuninvånaren i fokus riktlinjer för utveckling av den kommunala demokratin Sisältö 1 Inledning 3 2 Kommuninvånarna bygger den kommunala självstyrelsen 5 3 Kommuninvånarna är en resurs i arbetet för

Läs mer

Förändringsprocesser vid nordiska universitet

Förändringsprocesser vid nordiska universitet Förändringsprocesser vid nordiska universitet En statusöversikt Göran Melin, Linda Blomkvist Faugert & Co Utvärdering AB www.technopolis-group.com www.technopolis-group.com Innehållsförteckning Summary

Läs mer