Nya stiftelselagen medför förnyelser och ändringar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nya stiftelselagen medför förnyelser och ändringar"

Transkript

1 Nya stiftelselagen medför förnyelser och ändringar Nya stiftelselagen (487/2015) träder i kraft den 1 december Den nya lagen skapar klarhet i ställningen för stiftelser med fortlöpande finansiering och verksamhetsstiftelser, framhäver stiftelsernas allmänt nyttiga ändamål, ökar öppenheten och effektiviserar förhindrandet av att stiftelsernas närståendekretsar ges ogrundade fördelar. Vidare bestäms om förfaranden som hittills inte har varit reglerade. Enligt lagen om införande av stiftelselagen (488/2015) kan en stiftelse efter att den nya lagen har stadfästs men innan den träder i kraft, med iakttagande av den gamla lagen besluta att ändra sina stadgar i överensstämmelse med den nya lagen. Beslutet har kunnat anmälas för registrering före den nya lagens ikraftträdande och registreras så att ändringen av stadgarna träder i kraft samma dag som den nya lagen. Patent- och registerstyrelsen har därför varit tvungen att tillämpa bestämmelserna i den nya lagen vid handläggningen av inlämnade anmälningar. I det följande presenteras några iakttagelser kring tolkningar dels av stadgebestämmelserna och dels av bestämmelserna i gamla respektive nya stiftelselagen. Verksamhetens ändamål och verksamhetsformer En stiftelse ska ha ett nyttigt ändamål. I stadgarna kan stiftelsens ändamål definieras allmänt eller i detalj. Ändamålet ska emellertid vara klart och begripligt. Stiftelsen ska stödja eller bedriva verksamhet som främjar ändamålet. Ändamålet får inte vara att bedriva affärsverksamhet eller att bereda ekonomisk fördel för en person, sammanslutning eller stiftelse som hör till närståendekretsen. Verksamhetsformerna ska ha ett omedelbart samband med stiftelsens ändamål. Verksamhetsformerna kan fastställas i stadgarna i detalj eller på samma sätt som en bransch definieras för ett aktiebolag. Om bedrivande av affärsverksamhet Med stöd av stiftelselagen kan stiftelsen bedriva affärsverksamhet som har ett omedelbart samband med stiftelsens verksamhetsformer, om detta inte förbjuds eller begränsas i stadgarna. Således behöver möjligheten att idka affärsverksamhet som har ett omedelbart samband med verkställandet av ändamålet inte anges separat i stadgarna, utan stiftelsen har rätt till detta direkt med stöd av lagen. Dessutom har stiftelsen rätt att bedriva annan i stadgarna angiven verksamhet för finansieringen av sina verksamhetsformer. Arten av den verksamhet som ska bedrivas behöver emellertid inte anges i detalj i stadgarna, och i stadgarna behöver stiftelsen inte heller ta in alla möjliga former av affärsverksamhet som kan förekomma i stiftelsens verksamhet. Affärsverksamhet som anknyter till finansieringen av verksamheten kan formuleras fritt i stadgarna. Bifirma Stiftelsen kan bedriva en del av sin verksamhet under en bifirma som antecknas i stiftelseregistret. Namnet ska skilja sig tydligt från namnen på stiftelser och bifirmor som tidigare förts in i stiftelseregistret och användningen av namnet får inte vara ägnat att framkalla förväxling med en annan allmänt känd skyddad firma eller ett annat allmänt känt skyddat varumärke. Bifirman får inte innehålla orden "registrerad

2 stiftelse" eller förkortningen "sr". En bifirma behöver inte tas in i stiftelsens stadgar utan stiftelsens styrelse fattar beslut om bifirman och om den del av stiftelsens verksamhet som ska bedrivas under bifirman. Placeringsverksamhet Enligt stiftelselagen ska stiftelsens medelsförvaltning vara planmässig. Medelsförvaltningen omfattar förutom förvaltning av medel som används för stiftelsens verksamhet också stiftelsens placeringsverksamhet och affärsverksamhet. Enligt stiftelselagen hör det till styrelsens allmänna behörighet att sköta förvaltningen av stiftelsen och för att stiftelsens verksamhet organiseras på tillbörligt sätt för att fullgöra ändamålet. Styrelsen svarar för att tillsynen över stiftelsens bokföring och medelsförvaltning är ordnad på behörigt sätt. Enligt motiveringarna till lagen förutsätts det inte alltid att styrelsen t.ex. fattar enskilda placeringsbeslut, utan skötseln av placeringsverksamheten och fattandet av enskilda placeringsbeslut kan vara en uppgift som hör till verkställande direktören, en utomstående kapitalförvaltare, ett organ som är underställt styrelsen eller någon av stiftelsens funktionärer. Styrelsen ska alltid åtminstone fastställa principerna för medelsförvaltningen, ge akt på att medelsförvaltningen är tidsenlig och skapa lämpliga system för tillsynen över placeringsverksamheten. Enligt propositionen ansvarar styrelsen för att stiftelsen har en placeringsstrategi som är behörig i den rådande situationen och lämpliga system för tillsyn över att placeringsstrategin följs. Om stiftelsen har en verkställande direktör som avses i stiftelselagen, svarar denne för den dagliga placeringsverksamheten. Till denna del ändrar den nya lagen styrelsens ansvar när det gäller organiseringen av placeringsverksamheten. Om stiftelsen inte har någon verkställande direktör, svarar styrelsen också för den dagliga placeringsverksamheten. Även om styrelsen kan delegera uppgifter som anknyter till placeringsverksamheten till ett annat organ inom stiftelsen eller till en funktionär, kan ansvaret för verksamheten inte överföras till en funktionär redan av den anledningen att det på skadeståndslagen baserade skadeståndsansvar som en sådan funktionär har är betydligt mer begränsat än det ansvar som ledamöterna i stiftelsens styrelse och en i stiftelselagen avsedd verkställande direktör har. Med utgångspunkt i den nuvarande lagen kan stiftelsen ha ett särskilt organ, en finanskommitté eller liknande till vilken styrelsen enligt stiftelsens stadgar har överfört bestämmanderätten i placeringsfrågor. Enligt den nya lagen är det inte längre möjligt att överföra beslutanderätten. Stiftelsens stadgar kan ändras så att styrelsen upprättar och godkänner en placeringsplan, varefter en kommitté övertar ansvaret för verkställandet av planen. Ansvaret för organiseringen av placeringsverksamheten axlas alltjämt av styrelsen. Stiftelsens förvaltning och företrädare Om verkställande direktören Enligt den nya stiftelselagen svarar verkställande direktören för fullgörandet av stiftelsens ändamål och sköter stiftelsens övriga dagliga förvaltning i enlighet med styrelsens riktlinjer och anvisningar. För närvarande benämns den ledande tjänstemannen "ombud" i vissa stiftelsers stadgar, medan benämningen "verkställande direktör" används i andra stiftelsers stadgar.

3 Stiftelsen behöver inte ha en verkställande direktör. Om stiftelsen har en verkställande direktör i enlighet med den nya lagen bör stadgarna innehålla en bestämmelse om att stiftelsen har eller kan ha en verkställande direktör. På samma sätt bör stadgarna innehålla en bestämmelse om verkställande direktörens ställföreträdare, om stiftelsen har en ställföreträdare för verkställande direktören enligt den nya stiftelselagen. Verkställande direktören eller dennes ställföreträdare får inte vara styrelsens ordförande. Verkställande direktören kan vara en vanlig styrelseledamot, om inget annat anges i stadgarna. I stadgarna kan stiftelsen också fastställa att verkställande direktören är en självskriven styrelseledamot. Om val av ledamot i styrelsen och förvaltningsrådet Enligt en presumtionsbestämmelse i stiftelselagen kompletterar styrelsen sig själv, om inte annat bestäms i stadgarna. Om stiftelsen har ett förvaltningsråd utser förvaltningsrådet styrelseledamöterna, om inte annat bestäms i stadgarna. I stadgarna kan det bestämmas att alla styrelseledamöter eller en del av dem väljs av en utomstående aktör, styrelsen, något annat organ i stiftelsen eller funktionärerna i stället för eller vid sidan av förvaltningsrådet. Rätten att välja styrelseledamöter kan emellertid inte tilldelas verkställande direktören, eftersom styrelsens allmänna uppgift är att styra och övervaka samt utse och entlediga verkställande direktören. Stiftelsen kan ha en "delegation" som inte hör till den ledning som föreskrivs i stiftelselagen men som har till uppgift att utse styrelseledamöterna. Om inte förvaltningsrådet eller en i stadgarna angiven aktör har utsett styrelseledamöter för den följande mandattiden innan denna inleds, kompletterar styrelsen sig själv, om inte annat bestäms i stadgarna. Enligt den nya lagen kan det inte längre i stiftelsens stadgar bestämmas att stiftelsen som styrelseledamöter automatiskt, utan beslut om inval, har personer som sitter i styrelsen, förvaltningsrådet eller något motsvarande organ för en annan sammanslutning eller en annan stiftelse. I lagen har endast bibehållits möjligheten att en myndighet eller ledamöter i styrelsen för en inrättning utgör stiftelsens styrelse eller ledamöter i stiftelsens styrelse. I lagen om införande av stiftelselagen bestäms om situationer där styrelseledamöter i en annan stiftelse eller sammanslutning är styrelseledamöter i stiftelsen med stöd av en bestämmelse som tagits in i stiftelsens stadgar när den gamla lagen var i kraft. Då upphör mandattiden för dem som med stöd av stadgebestämmelsen är styrelseledamöter i stiftelsen senast vid utgången av 2015, och i stället för en sådan stadgebestämmelse väljer den i stadgebestämmelsen avsedda stiftelsen eller sammanslutningen ledamöterna i stiftelsens styrelse. I stiftelsens stadgar kan även ingå en bestämmelse om att t.ex. en bankdirektör för en i stadgarna nämnd bank ska vara en av styrelseledamöterna. Bestämmelsen ska tolkas så att bankdirektören inte är en självskriven ledamot utan att den som utser styrelseledamoten är ett organ utanför stiftelsen, dvs. den aktuella banken i det här fallet. Förvaltningsrådet utser själv sina egna ledamöter, om inte annat bestäms i stadgarna. Alla förvaltningsrådsledamöter eller en del av dem kan utses t.ex. av en utomstående aktör, av en valnämnd som tillsatts för stiftelsen eller av stiftaren. Utnämningsrätt kan inte ges till stiftelsens styrelse eller verkställande direktören, vilka förvaltningsrådet ska övervaka.

4 Styrelseledamotens mandattid Styrelseledamöternas mandattid är tre kalenderår, om det inte i stadgarna bestäms om en annan tidsbegränsad mandattid. Om en styrelseledamot i stiftelsen väljs av förvaltningsrådet eller av en i stadgarna angiven aktör som inte är styrelsen, kan det i stadgarna bestämmas att mandattiden fortgår tills vidare. Om stiftelsens styrelse enligt gällande stadgar väljer alla ledamöter på livstid, strider stadgebestämmelsen mot den nya lagen. Begränsningar av mandattidens längd tillämpas dock inte på en mandattid som börjat innan den nya lagen trätt i kraft. Om stiftelsen efter den nya lagens ikraftträdande blir tvungen att välja en ny styrelseledamot så länge som stiftelsens gamla stadgar är i kraft ska den nya ledamoten utses för tre kalenderår. En ändring av en stadgebestämmelse så att den blir förenlig med den nya lagen ska anmälas för registrering samtidigt som en annan stadgeändring anmäls för registrering, dock inom tre år efter den nya lagens ikraftträdande. Om entledigande av ledamot i styrelsen eller förvaltningsrådet Om en styrelseledamot inte väljs av styrelsen, får det i stadgarna bestämmas om rätten för den som väljer en ledamot att entlediga denne. Om stadgarna i samband med stadgeändring utökas med en bestämmelse om att en styrelseledamot kan entledigas under pågående mandattid, ska till anmälan bifogas ett samtycke av alla sådana styrelseledamöter vars mandattid kan avbrytas genom entledigande enligt den nya stadgebestämmelsen. Alternativt kan det i stadgarna ingå ett klart omnämnande om att rätten att entlediga inte gäller sådana styrelseledamöter vars mandatperiod pågår när stadgeändringen registreras. Eftersom det enligt 3 kap. 22 i stiftelselagen på förvaltningsrådet ska tillämpas det som i 3 kap. 13 bestäms om entledigande av styrelseledamot, gäller ovan nämnda tolkningar även sådana anmälningar om stadgeändringar där stadgarna utökats med en bestämmelse om att en ledamot i förvaltningsrådet kan entledigas under pågående mandattid. Styrelsens vice ordförandes roll Den nya stiftelselagen har inga bestämmelser om styrelsens vice ordförande. I stiftelseregistret görs ingen anteckning om styrelsens vice ordförande. En anteckning om vice ordförande som grundar sig på registerpraxisen under den gamla stiftelselagen tas bort när anteckningen om stiftelsens styrelse ändras utifrån en anmälan efter att lagen har trätt i kraft. I stiftelsens stadgar kan man emellertid ta in stadgebestämmelser om styrelsens vice ordförande när det handlar om en dispositiv bestämmelse som kan stadgas om på annat sätt än det som lagens presumtionsbestämmelse stadgar. Sådana stadgebestämmelser kan t.ex. handla om styrelsens beslutförhet eller rätt att sammankalla styrelsen. Företrädande av stiftelsen

5 Stiftelselagens bestämmelse om företrädande är mycket lik aktiebolagslagens bestämmelse om företrädande av aktiebolag. Rätten att företräda stiftelsen kan grunda sig direkt på lagen, en bestämmelse i stadgarna eller en rätt som styrelsen gett en utsedd person. Styrelsen företräder stiftelsen med stöd av stiftelselagen. Likaså kan verkställande direktören med stöd av lagen företräda stiftelsen i ett ärende som hör till verkställande direktörens uppgifter enligt 15 i stiftelselagen. I stiftelsens stadgar kan det bestämmas att en styrelseledamot eller verkställande direktören har rätt att företräda stiftelsen. Därvid är rätten att företräda bunden till ställning och oberoende av person. Endast styrelsens ordförande, en styrelseledamot och verkställande direktören (och dennes ställföreträdare) kan vara stadgeenliga företrädare för stiftelsen. Utifrån en stadgebestämmelse kan en rätt att företräda stiftelsen som grundar sig på personens ställning formuleras endast med hjälp av dessa roller. I stadgarna kan det bestämmas att styrelsen kan ge en ledamot, verkställande direktören eller någon annan namngiven person rätt att företräda stiftelsen. Därvid är rätten att företräda stiftelsen personlig. Styrelsen kan när som helst återkalla denna rätt att företräda stiftelsen. En bestämmelse i stiftelselagen är tvingande lagstiftning som man inte kan avvika från i stiftelsens stadgar. I stadgebestämmelserna om företrädande ska termen verkställande direktör enligt lagen användas om verkställande direktören, även om något annat uttryck som avser den ledande person som ansvarar för stiftelsens dagliga verksamhet skulle användas i de övriga bestämmelserna i stadgarna. I stiftelsens stadgar kan man ta in bestämmelser som begränsar styrelsens bestämmanderätt om vilka personer stiftelsens styrelse kan ge rätt att företräda stiftelsen. Exempelvis följande bestämmelse godkänns i stadgarna: "Styrelsen kan ge vice ordföranden eller ett ombud rätt att företräda stiftelsen." De som av styrelsen fått rätt att företräda stiftelsen antecknas i registret med beteckningen "berättigad". Det kan hända att en stadgebestämmelse om företrädandet av stiftelsen som registrerats före lagens ikraftträdande strider mot den nya lagen. Stadgebestämmelsen ska tolkas så att stiftelsens styrelse utifrån bestämmelsen kan ge rätten att företräda stiftelsen till en person vars ställning har fastställts i bestämmelserna om företrädande. Stadgebestämmelsen ska ändras så att den blir förenlig med den nya lagen utan tidsfrist samtidigt som en annan ändring i stadgarna anmäls för registrering. Exempel: Stadgarna har en bestämmelse om namnteckning: "Stiftelsens namn tecknas av ordföranden, vice ordföranden och ett ombud." Företrädarna registreras i anslutning till anmälan om företrädande enligt följande: - ordföranden är stadgeenlig företrädare - ordföranden och ombudet är företrädare utsedda av styrelsen med beteckningen "berättigad". Registermyndigheten rekommenderar att termen "tecknande av namn" i samband med en stadgeändring ändras till "företrädande" enligt den nya lagen. När det gäller nya stiftelser bör man i stadgarna alltid tala om företrädande i enlighet med den nya lagen, inte om tecknande av namn.

6 Om val av revisor Styrelsen ska välja en eller flera revisorer för stiftelsen, om det inte i stadgarna bestäms något annat om vem som ska välja revisor. Om stiftelsen har ett förvaltningsråd, ska förvaltningsrådet välja en eller flera revisorer för stiftelsen, om det inte i stadgarna bestäms något annat om vem som ska välja revisor. I stiftelsens stadgar kan det bestämmas om en utomståendes rätt att välja revisor. Stadgarna kan således innehålla en bestämmelse om att en aktör utanför stiftelsen eller ett organ som inte hör till stiftelsens lagstadgade ledning, till exempel en delegation, väljer revisor. Om fastställande av bokslut och arvoden till förvaltningsrådet/styrelsen Enligt den nya stiftelselagen ska förvaltningsrådet fastställa bokslutet och verksamhetsberättelsen (3 kap mom.). Enligt 3 mom. i samma paragraf kan det i stadgarna bestämmas annat om förvaltningsrådets uppgifter. Uppgifter kan läggas till, tas bort eller ändras. Ett organ som inte hör till stiftelsens lagstadgade ledning (t.ex. ett representantskap) kan behandla bokslutet men inte besluta om fastställandet av det. Enligt samma bestämmelse i stiftelselagen beslutar förvaltningsrådet om egna arvoden samt om styrelseledamöternas arvoden. Såsom konstaterats ovan kan det i stadgarna bestämmas om förvaltningsrådets uppgifter på annat sätt även i det här avseendet. Bestämmelserna i lagen ska tolkas så att ett organ som inte hör till stiftelsens lagstadgade ledning (t.ex. ett representantskap) inte kan bestämma om storleken på arvodena, men delegationen kan behandla arvodena med stöd av en stadgebestämmelse. Förvaltningsrådet enligt den nya stiftelselagen och stiftelsens nuvarande organ Stiftelsens stadgar kan ha bestämmelse som är förenlig med 10 a i den gällande stiftelselagen om att beslutanderätten i stiftelsen utom av styrelsen ska utövas av något annat organ eller av en styrelsemedlem eller någon av stiftelsens funktionärer i ärenden som bestäms i stadgarna. Exempel 1: Enligt gällande bestämmelser har stiftelsen en delegation som väljer styrelsens ledamöter och beslutar om ändringar i stadgarna. I 8 i lagen om införande av stiftelselagen föreskrivs hur bestämmelserna som gäller ett förvaltningsråd enligt den nya stiftelselagen ska tillämpas på organ av den här typen. Bestämmelserna om förvaltningsråd i den nya lagen kan tillämpas på ett sådant organ i en stiftelse som utser majoriteten av ledamöterna i stiftelsens styrelse och som baserar sig på en stadgebestämmelse som har registrerats före den nya lagens ikraftträdande. Tillämpningen av den nya lagens bestämmelser om förvaltningsråd på organet ska anmälas för registrering inom tre år efter det att den nya lagen har trätt i kraft. På ett sådant organ tillämpas den gamla lagens 10 a, tills organet har registrerats som förvaltningsråd enligt den nya lagen eller tre år har förflutit från den nya lagens ikraftträdande. I exempelfallet kan bestämmelserna om förvaltningsråd i den nya lagen i 8 i lagen om införande av stiftelselagen tillämpas efter , eftersom delegationen väljer styrelsens ledamöter. Tillämpningen av den nya lagens bestämmelser om förvaltningsråd på organet ska anmälas för registrering inom tre år efter det att den nya lagen har trätt i kraft.

7 Eftersom bestämmelserna om förvaltningsråd i den nya lagen ska tillämpas på delegationen i ifrågavarande stiftelse, ska enligt 8 i lagen om införande av stiftelselagen på denna delegation även tillämpas den gamla lagens 10 a, tills den har registrerats som förvaltningsråd enligt den nya lagen eller tre år har förflutit från den nya lagens ikraftträdande. Om stiftelsen i fråga fattar beslut om en stadgeändring efter att den nya lagen trätt i kraft är det delegationen som fattar beslutet i enlighet med gällande stadgar. Exempel 2: I enlighet med gällande stadgar har stiftelsen ett representantskap. Enligt stadgarna ska stiftelsens styrelse väljas av en utomstående aktör och representantskapet bestämma om ändringar i stadgarna. Eftersom ledamöterna i ifrågavarande stiftelses styrelse väljs av en utomstående aktör kan 8 i lagen om införande av stiftelselagen inte tillämpas på stiftelsens representantskap, och därmed kan bestämmelserna om förvaltningsråd i den nya lagen inte heller tillämpas på representantskapet. När den nya lagen har trätt i kraft kan enligt 8 i lagen om införande inte heller den gamla lagens 10 a tillämpas på representantskapet. När den nya stiftelselagen träder i kraft ska den nya lagen tillämpas i stället för en sådan bestämmelse i stiftelsens stadgar som strider mot den nya lagen, enligt 4 i lagen om införande. Enligt den nya stiftelselagen är det styrelsen som fattar beslut om ändring av stadgarna. Om stiftelsen har ett förvaltningsråd beslutar det om ändring av stadgarna, om det inte bestäms i stadgarna att det är styrelsen som ska besluta om stadgeändringar. Om stiftelsen i exempelfallet vill ändra sina stadgar efter att den nya lagen trätt i kraft är det stiftelsens styrelse som enligt den nya stiftelselagen beslutar om stadgeändringen. Övriga anmärkningsvärda omständigheter Om upplösning av en stiftelse Enligt den nya lagen kan stiftelsen upplösa sig själv och tingsrätten på stiftelsens hemort kan bestämma att stiftelsen ska upplösas. Enligt gällande stiftelselag kan en stiftelse upplösa sig själv efter att ha fått tillstånd till det. Om undertecknande av registreringsanmälan Endast en ordinarie styrelseledamot eller en av denne befullmäktigad person kan underteckna anmälan om registrering. Om den som undertecknar inte är en ordinarie styrelseledamot ska fullmakten bifogas anmälan.

Sökandens adress och andra kontaktuppgifter:

Sökandens adress och andra kontaktuppgifter: ANSÖKAN TILL PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Vi ber att Patent- och registerstyrelsen beviljar tillstånd att grunda stiftelsen [stiftelsens namn] och fastställer stiftelsens stadgar. Helsingfors, den 6 september

Läs mer

17A. Ändrings- / nedläggningsanmälan Bilaga till blankett Y4 (enligt den nya stiftelselagen (487/2015)) Stiftelse

17A. Ändrings- / nedläggningsanmälan Bilaga till blankett Y4 (enligt den nya stiftelselagen (487/2015)) Stiftelse STIFTELSENS NAMN FO-NUMMER Fyll endast i ändrade uppgifter eller nya uppgifter. Bifoga inte tomma sidor till anmälan. ÄNDRING AV STADGAR (Fyll endast i om beslut om stadgeändring har fattats) STYRELSE

Läs mer

1 Vad är en STIFTELSE?

1 Vad är en STIFTELSE? 1 Vad är en STIFTELSE? En stiftelse är en självständig förmögenhet som stiftaren har skjutit till och som sköts av en särskild förvaltning och som förverkligar de nyttiga syften som stiftaren bestämt.

Läs mer

STADGAR FÖR AUGUST LUDVIG HARTWALLS STIFTELSE. Stiftelsens namn och hemort

STADGAR FÖR AUGUST LUDVIG HARTWALLS STIFTELSE. Stiftelsens namn och hemort STADGAR FÖR AUGUST LUDVIG HARTWALLS STIFTELSE 1 Stiftelsens namn och hemort Stiftelsens namn är August Ludvig Hartwalls stiftelse, på finska August Ludvig Hartwallin säätiö och på engelska The Foundation

Läs mer

STADGAR FÖR STIFTELSEN FÖR ÅBO AKADEMI SR 1 NAMN OCH HEMORT

STADGAR FÖR STIFTELSEN FÖR ÅBO AKADEMI SR 1 NAMN OCH HEMORT STADGAR FÖR STIFTELSEN FÖR ÅBO AKADEMI SR 1 NAMN OCH HEMORT 2 ÄNDAMÅL Stiftelsens namn är Stiftelsen för Åbo Akademi sr, på finska Åbo Akademin säätiö sr och på engelska Åbo Akademi University Foundation

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 28 april 2015 487/2015 Stiftelselag Utfärdad i Helsingfors den 24 april 2015 I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: AVDELNING I ALLMÄNNA PRINCIPER

Läs mer

STADGAR för Stiftelsen Världsnaturfonden WWF

STADGAR för Stiftelsen Världsnaturfonden WWF STADGAR för Stiftelsen Världsnaturfonden WWF Ändamål 1 Stiftelsen Världsnaturfonden WWF är en svensk juridisk person som står under tillsyn av myndighet enligt svensk lag. Stiftelsen har till ändamål att

Läs mer

Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder

Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder 1 Stiftelsens benämning är Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder och (SGS Studentbostäder ). Stiftelsen är ett allmännyttigt bostadsföretag. Benämning verksamhetsområde

Läs mer

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner.

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner. 1 (5) Instruktion för Keva Godkänd av delegationen 13.3.2014, träder i kraft 13.5.2014 I ALLMÄNT 1 Tillämpning I denna instruktion ges bestämmelser om den kommunala pensionsanstalten Kevas organ och verksamhet

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN 92/KK542 107 KFS 1995:3 Ers KFS 1993:5 STADGAR FÖR BOSTADSSTIFTELSEN PLATEN (Antagna av KF 1995-09-25, 121, att gälla fr o m 1 oktober 1995) 1 Stiftelsens firma

Läs mer

ÄNDRINGS- OCH NEDLÄGGNINGSANMÄLAN Aktiebolag, andelslag, sparbank, stiftelse, förening och annat samfund

ÄNDRINGS- OCH NEDLÄGGNINGSANMÄLAN Aktiebolag, andelslag, sparbank, stiftelse, förening och annat samfund Myndighetens anteckningar / Y4 ÄNDRINGS- OCH NEDLÄGGNINGSANMÄLAN Aktiebolag, andelslag, sparbank, stiftelse, förening och annat samfund Använd denna blankett för att anmäla en ändring eller nedläggning

Läs mer

Stadgar. Godkänt av föreningens höstmöte Namn och hemort

Stadgar. Godkänt av föreningens höstmöte Namn och hemort 1/6 Stadgar Godkänt av föreningens höstmöte 14.11.2011 1 Namn och hemort Föreningens namn är Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta ry Delegationen för stiftelser och fonder rf. Föreningens språk är

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN PARTIPOLITISKT OBUNDNA I SVENSKA KYRKAN (POSK)

STADGAR FÖR FÖRENINGEN PARTIPOLITISKT OBUNDNA I SVENSKA KYRKAN (POSK) FÖRSLAG 2016 STADGAR FÖR FÖRENINGEN PARTIPOLITISKT OBUNDNA I SVENSKA KYRKAN (POSK) Fastställda 1988-04-16 Ändrade av årsmötet 1998-05-16 Ändrade av årsmötet 2007-04-21 Ändringsförslag 2016-02-13 Föreningens

Läs mer

Arbetsordning för Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennias styrelse

Arbetsordning för Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennias styrelse Arbetsordning för Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennias styrelse Syftet med arbetsordningen 1. Syftet med arbetsordningen är att vägleda Fennias styrelse i det allmänna arbetet. Enligt Försäkringsinspektionens

Läs mer

STADGAR för Brandskyddsföreningen Sverige

STADGAR för Brandskyddsföreningen Sverige STADGAR för Brandskyddsföreningen Sverige I Föreningens uppgift 1 Brandskyddsföreningen Sverige, som är en ideell förening, ska verka för ett säkrare Sverige, med särskild inriktning på brandskydd. Föreningen

Läs mer

Lag om europaandelslag

Lag om europaandelslag Liite 4 Lagförslag Lag om europaandelslag I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 Tillämpliga bestämmelser och tillämpningsområde På ett europaandelslag tillämpas rådets förordning (EG) nr 1435/2003

Läs mer

STADGAR FÖR Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling Antagna vid konstituerande stämma 2009-10-13

STADGAR FÖR Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling Antagna vid konstituerande stämma 2009-10-13 STADGAR FÖR Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling Antagna vid konstituerande stämma 2009-10-13 1 FIRMA Föreningens firma är Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling ekonomisk förening.

Läs mer

Kammarkollegiet kan ge stiftelser tillstånd att ändra sina föreskrifter. En sådan ändring kallas permutation.

Kammarkollegiet kan ge stiftelser tillstånd att ändra sina föreskrifter. En sådan ändring kallas permutation. Senast ändrad 2015-01-12 Kammarkollegiet Permutation av stiftelser Kammarkollegiet kan ge stiftelser tillstånd att ändra sina föreskrifter. En sådan ändring kallas permutation. En stiftelse är en s.k.

Läs mer

I AVDELNINGEN. Allmänna principer och bildande

I AVDELNINGEN. Allmänna principer och bildande 1. Stiftelselag I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: I AVDELNINGEN. Allmänna principer och bildande 1 kap. De centrala principerna för stiftelsers verksamhet samt tillämpning av lagen 1 Tillämpningsområde

Läs mer

23/2013 Betänkanden och utlåtanden. OSKARI nummer OM 11/41/2010 HARE nummer OM021:00/2010

23/2013 Betänkanden och utlåtanden. OSKARI nummer OM 11/41/2010 HARE nummer OM021:00/2010 15.5.2013 Publikationens titel Författare Justitieministeriets publikation Revidering av lagstiftningen om stiftelser Arbetsgruppen för revidering av lagen om stiftelser Arbetsgruppen för revidering av

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 1 (7) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 STADGAR FÖR STIFTELSEN VÄSTERVIKS MUSEUM Fastställda av kommunfullmäktige 1994-02-24, 25 med ändringar 1997-05-29, 41, 1998-06-25, 75 och 2012-12-17 242

Läs mer

SIG Securitys stadgar

SIG Securitys stadgar SIG Securitys stadgar Fastställda 2002-10-08. Reviderade 2006-03-16. Reviderade 2008-03-14. Reviderade 2013-04-18. 1 Firma Föreningens benämning skall vara SIG Security. 2 Ändamål SIG Security är en intressegrupp

Läs mer

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Kapitel 1 Inledande bestämmelser 1 Distriktet är ett regionalt organ för Riksförbundet Unga Musikanter. Distriktets medlemmar är de medlemsföreningar i RUM, vilkas säte

Läs mer

Stadgar för Parent Teacher Association vid Internationella Engelska Skolan i Hässelby Strand (PTA IESH)

Stadgar för Parent Teacher Association vid Internationella Engelska Skolan i Hässelby Strand (PTA IESH) Stadgar för Parent Teacher Association vid Internationella Engelska Skolan i Hässelby Strand (PTA IESH) 1 Föreningens firma Föreningens firma är Parent Teacher Association vid Internationella Engelska

Läs mer

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 1. ÄNDAMÅL Svenska Motorvagnsklubben (SMoK) är en riksomfattande ideell förening. Dess huvudsyfte är att bevara kulturarvet i form av äldre svenska motorvagnar, och

Läs mer

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund 1 Ändamål Förbundets namn är Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund, i det följande kallat Förbundet. Förbundet har till ändamål att tillvarata medlemmarnas

Läs mer

STADGAR. Stadgar för föreningen SIS, Swedish Standards Institute fastställda att gälla från den 1 januari 2012.

STADGAR. Stadgar för föreningen SIS, Swedish Standards Institute fastställda att gälla från den 1 januari 2012. 1(5) STADGAR Stadgar för föreningen SIS, Swedish Standards Institute fastställda att gälla från den 1 januari 2012. 1 Organisationsform SIS Swedish Standards Institute ( SIS ) är en ideell förening utsedd

Läs mer

STADGAR FÖR HSB NORRA BOHUSLÄNS STIFTELSE JAKOBSBERG I UDDEVALLA

STADGAR FÖR HSB NORRA BOHUSLÄNS STIFTELSE JAKOBSBERG I UDDEVALLA Blad 1 STADGAR FÖR HSB NORRA BOHUSLÄNS STIFTELSE JAKOBSBERG I UDDEVALLA Antagna av kommunfullmäktige den 8 december 1992, 312, med ändringar den 12 december 1995, 263. 1 Firma Stiftelsens benämning är

Läs mer

STADGAR. 2 Styrelsens säte Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun.

STADGAR. 2 Styrelsens säte Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun. STADGAR 1 Ändamål Dagligvaruleverantörers Förbund (DLF), nedan kallat Förbundet, är en branschorganisation för företag som säljer dagligvaror till handel, restauranger och storhushåll i Sverige. Förbundets

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR STOCKHOLM Utgiven av KF/KS kansli 2003:14 Stadgar för Mälardalsrådet Beslutade på Mälardalsrådets möte den 15 maj 2003 (Ersätter Kfs 1993:4) Inledande bestämmelser 1 Föreningens

Läs mer

Stadgar för föreningen Avfall Sverige Fastställda den 31 maj Senast reviderade den 20 maj 2014.

Stadgar för föreningen Avfall Sverige Fastställda den 31 maj Senast reviderade den 20 maj 2014. STADGAR Stadgar för föreningen Avfall Sverige Fastställda den 31 maj 1947. Senast reviderade den 20 maj 2014. 1 Firma Föreningens firma är Avfall Sverige. 2. Ändamål Föreningens ändamål är att tillvarata

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

ETABLERINGSANMÄLAN Aktiebolag, andelslag, sparbank, stiftelse, förening och annat samfund

ETABLERINGSANMÄLAN Aktiebolag, andelslag, sparbank, stiftelse, förening och annat samfund Myndighetens anteckningar / Y1 ETABLERINGSANMÄLAN Aktiebolag, andelslag, sparbank, stiftelse, förening och annat samfund Använd denna blankett för att anmäla dig till eller ansöka om registrering i handelsregistret,

Läs mer

STADGAR FÖR SVENSK SJUKSKÖTERSKEFÖRENING antagna av föreningsstämman

STADGAR FÖR SVENSK SJUKSKÖTERSKEFÖRENING antagna av föreningsstämman STADGAR FÖR SVENSK SJUKSKÖTERSKEFÖRENING antagna av föreningsstämman 2015 06 09 1 ÄNDAMÅL Mom 1 Syfte Svensk sjuksköterskeförening är sjuksköterskornas professionella sammanslutning. Svensk sjuksköterskeförening

Läs mer

Stiftelsens namn är stiftelsen Cultura och dess hemort är Helsingfors.

Stiftelsens namn är stiftelsen Cultura och dess hemort är Helsingfors. Stiftelsen Culturas stadgar 1 Stiftelsens namn och hemort Stiftelsens namn är stiftelsen Cultura och dess hemort är Helsingfors. 2 Ändamål Stiftelsens ändamål är att utveckla och stärka den ryskspråkiga

Läs mer

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 Förslaget har upprättats av Anders Klasson, Göran Wendelin och Jan Säbb 1 KAP ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Läs mer

STADGAR för Föreningen O-Ringen Värmland 2017

STADGAR för Föreningen O-Ringen Värmland 2017 S i d a 1 STADGAR för Föreningen O-Ringen Värmland 2017 Allmänna bestämmelser 1 Föreningens namn Föreningen är en alliansförening och namnet är Föreningen O-Ringen Värmland 2017. 2 Föreningens ändamål

Läs mer

Stadgar för Stiftelsen Uppåkra Arkeologiska Center

Stadgar för Stiftelsen Uppåkra Arkeologiska Center FÖRFATTNING 2.10 Stadgar för Stiftelsen Uppåkra Arkeologiska Center 1 Stiftelsens namn och firma Stiftelsens namn är Stiftelsen Uppåkra Arkeologiska Center. 2 Ändamål Stiftelsen Uppåkra Arkeologiska Center

Läs mer

KIDS FUTURE

KIDS FUTURE STADGAR för KIDS FUTURE Beslutade i Stockholm den 11 maj 2016 1 FIRMA Föreningens firma är Kids Future. 2 ÄNDAMÅL Kids Future är en partipolitiskt och religiöst obunden, ideell förening som bedriver internationellt

Läs mer

Föreningen Sveriges Sjöfartsmuseum i Stockholm.

Föreningen Sveriges Sjöfartsmuseum i Stockholm. Stadgar för Föreningen Sveriges Sjöfartsmuseum i Stockholm. Föreningen bildades den 27 mars 1913 Hans Majestät Konung Carl XVI Gustaf är föreningens höge beskyddare 1 Föreningen, vars benämning är Föreningen

Läs mer

STADGAR FÖR MÄLARDALSRÅDET

STADGAR FÖR MÄLARDALSRÅDET STADGAR FÖR MÄLARDALSRÅDET Beslutade på rådsmötet den 27 maj 2004 Mälardalsrådet är en frivillig samarbetsorganisation för kommuner och landsting i form av en ideell förening för gemensamma strategiska

Läs mer

Juridiska föreningen vid Umeå universitet

Juridiska föreningen vid Umeå universitet Juridiska föreningen vid Umeå universitet Om föreningen 1. Juridiska föreningen vid Umeå universitet är en underförening till samhällsvetenskapliga sektionen (Samsek) och ytterst till Umeå studentkår (US).

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 23 september 2015 1142/2015 Lag om revision inom den offentliga förvaltningen och ekonomin Utfärdad i Helsingfors den 18 september 2015 I enlighet

Läs mer

Föreningen Ekets Framtid

Föreningen Ekets Framtid Stadgar för Föreningen Ekets Framtid med säte i Eket, Örkelljunga kommun organisationsnummer 802451-9277 Föreningen bildades 2010-02-10 Dessa stadgar ersätter tidigare fastställda stadgar vid årsmötet

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN REFUGEES WELCOME STOCKHOLM. 1 Föreningens firma Föreningens firma är Refugees Welcome Stockholm.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN REFUGEES WELCOME STOCKHOLM. 1 Föreningens firma Föreningens firma är Refugees Welcome Stockholm. Stadgar STADGAR FÖR FÖRENINGEN REFUGEES WELCOME STOCKHOLM 1 Föreningens firma Föreningens firma är Refugees Welcome Stockholm. 2 Föreningens syfte Refugees Welcome Stockholm är en ideell förening som har

Läs mer

Firma och hemort. Styrelsen. Försäkringsgrenar som bolagets verksamhet omfattar. Delägarskap

Firma och hemort. Styrelsen. Försäkringsgrenar som bolagets verksamhet omfattar. Delägarskap Bolagsordning Firma och hemort 1 Bolagets firma är på finska Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, på svenska Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma och på engelska Varma Mutual Pension Insurance

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2002 Utgiven i Helsingfors den 18 juni 2002 Nr 482 485 INNEHÅLL Nr Sidan 482 Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden... 3095 483

Läs mer

Ungdomsorganisationens namn är Reacta och har sitt säte i Stockholm. Organisationen är en sammanslutning av ungdomar i hela Sverige.

Ungdomsorganisationens namn är Reacta och har sitt säte i Stockholm. Organisationen är en sammanslutning av ungdomar i hela Sverige. Reactas stadgar 1. ORGANISATIONENS NAMN Ungdomsorganisationens namn är Reacta och har sitt säte i Stockholm. 2. MÅLGRUPP Organisationen är en sammanslutning av ungdomar i hela Sverige. 3. ÄNDAMÅL Organisationen

Läs mer

FÖR FÖRENINGEN FOLKRÖRELSEARKIVET FÖR UPPSALA LÄN. Fastställda vid årsmöte 1978-09-21, 8 Ändrade vid årsmötet 2011-05-16.

FÖR FÖRENINGEN FOLKRÖRELSEARKIVET FÖR UPPSALA LÄN. Fastställda vid årsmöte 1978-09-21, 8 Ändrade vid årsmötet 2011-05-16. 1 (5) STADGAR FÖR FÖRENINGEN FOLKRÖRELSEARKIVET FÖR UPPSALA LÄN Fastställda vid årsmöte 1978-09-21, 8 Ändrade vid årsmötet 2011-05-16. Andra stycket 2 1 Arkivets ändamål Folkrörelsearkivet i Uppsala län,

Läs mer

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR Observera att detta enbart är ett exempel på hur en förenings stadgar kan vara utformade. Varje förening är individuell och måste därför alltid noga överväga vad

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Förbundet De Utvecklingsstördas Väl rf

Förbundet De Utvecklingsstördas Väl rf Förbundet De Utvecklingsstördas Väl rf Stadgar I. NAMN OCH HEMORT 1 Förbundets namn är Förbundet De Utvecklingsstördas Väl rf. Förkortningen FDUV kan användas som förbundets inofficiella namn. Förbundet

Läs mer

STADGAR för EFS Västerbotten

STADGAR för EFS Västerbotten STADGAR för EFS Västerbotten antagna 1908 med ändring 1924, 1964, 1969, 1976, 1985, 1988, 1989, 2010 och 2015 1 Grundval och uppgift 1.1 EFS Västerbotten har till mål att på Guds ords och den evangelisk-lutherska

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

Stadgar för Swedish Association of American Square Dance Clubs

Stadgar för Swedish Association of American Square Dance Clubs Stadgar för Swedish Association of American Square Dance Clubs (Svenska Squaredansförbundet) 1. Ändamål 1.1 Swedish Association of American Square Dance Clubs (nedan kallad SAASDC) är en riksorganisation

Läs mer

STADGAR för EFS Västerbotten

STADGAR för EFS Västerbotten STADGAR för EFS Västerbotten Stadgarna är antagna 1908 med ändring 1924, 1964, 1969, 1976, 1985, 1988, 1989 och 2010. 1 Grundval och uppgift 1.1 EFS Västerbotten har till mål att på Guds ords och den evangelisk-lutherska

Läs mer

/DQGVNDSVODJ. 1 kap. $OOPlQQDEHVWlPPHOVHU. 6WlOOQLQJLQRPI UYDOWQLQJHQ

/DQGVNDSVODJ. 1 kap. $OOPlQQDEHVWlPPHOVHU. 6WlOOQLQJLQRPI UYDOWQLQJHQ /DQGVNDSVODJ RP3RVWHQSncODQG 1U 1 kap. $OOPlQQDEHVWlPPHOVHU 1 6WlOOQLQJLQRPI UYDOWQLQJHQ Posten på Åland, nedan kallad Posten, är ett affärsverk underställt landskapsstyrelsen. Posten avgör de ärenden

Läs mer

STADGAR. för Föreningen Svenska Sågverksmän. och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond

STADGAR. för Föreningen Svenska Sågverksmän. och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond STADGAR för Föreningen Svenska Sågverksmän och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond Reviderad juni 2009 STADGAR för FÖRENINGEN SVENSKA SÅGVERKSMÄN 1 Ändamål Föreningen har till ändamål: att att skapa ett

Läs mer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer 1 P a g e Föreningens stadgar Revision giltigt till årsmötet 2016-03-15 1 Föreningens firma Föreningens firma är med organisationsnummer 802007-2339. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att

Läs mer

Stadgar Charity Rating Ideell förening

Stadgar Charity Rating Ideell förening Stadgar Charity Rating Ideell förening 1 Föreningens namn Föreningens namn är Charity Rating Sverige ideell förening. 2 Föreningens säte Föreningen skall ha sitt säte i Stockholm. 3 Föreningens verksamhetsområde

Läs mer

Stadga för Skvaderns elevorganisation. Antagen av årsstämman den 27 mars 2007, godkänd av rektor den 27 mars 2007

Stadga för Skvaderns elevorganisation. Antagen av årsstämman den 27 mars 2007, godkänd av rektor den 27 mars 2007 Stadga för Skvaderns elevorganisation Antagen av årsstämman den 27 mars 2007, godkänd av rektor den 27 mars 2007 1 Ändamål Syftet med denna stadga, samt organisationen som stadgan gäller för, är att kontakten

Läs mer

SVERIGES FRANCHISETAGARE

SVERIGES FRANCHISETAGARE stadgar för SVERIGES FRANCHISETAGARE (802433-3828) Reviderade 2006, 2011 och 2014 1 Stadgar för Sveriges Franchisetagare 1 Firma och säte Föreningens firma är Sveriges Franchisetagare och har sitt säte

Läs mer

STADGAR. att ansvara för utarbetandet av standarder; att driva svenska intressen i standardiseringsarbetet;

STADGAR. att ansvara för utarbetandet av standarder; att driva svenska intressen i standardiseringsarbetet; 1(5) Lars Flink STADGAR Stadgar för föreningen SIS, Swedish Standards Institute fastställda att gälla från den 1 januari 2001. 1 Organisationsform SIS Swedish Standards Institute ( SIS ) är en ideell förening

Läs mer

Stadgar för NTA Skolutveckling ekonomisk förening. Firma. 1. Föreningens firma är NTA Skolutveckling ekonomisk förening.

Stadgar för NTA Skolutveckling ekonomisk förening. Firma. 1. Föreningens firma är NTA Skolutveckling ekonomisk förening. Stadgar för NTA Skolutveckling ekonomisk förening Firma 1. Föreningens firma är NTA Skolutveckling ekonomisk förening. Föreningens ändamål och verksamhetens art 2. Ändamålet med föreningens verksamhet

Läs mer

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar 1 Föreningens firma Föreningens firma är Västerås Astronomi- och RymdforskningsFörening. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer

STADGAR. Kost & Näring

STADGAR. Kost & Näring STADGAR för Kost & Näring - en branschförening inom Ledarna Fastställda på Årsmötet 2012-03-24 Sida 1 av 7 Stadgar för Kost & Näring en branschförening inom Ledarna 1 Uppgift och syfte Kost & Näring är

Läs mer

STADGAR ( reviderade och beslutade )

STADGAR ( reviderade och beslutade ) STADGAR ( reviderade och beslutade 2014-05-26 ) 1. Föreningens namn och hemort Föreningens namn är BMK Stinget och dess hemort är Mellerud 2. Syfte och verksamhetsformer Föreningens syfte är att främja

Läs mer

Stadgar för Majblommans Riksförbund Organisationsnummer 857200-5083 Antagna vid Förbundsstyrelsens årsmöte den 20 september 2012

Stadgar för Majblommans Riksförbund Organisationsnummer 857200-5083 Antagna vid Förbundsstyrelsens årsmöte den 20 september 2012 Stadgar för Majblommans Riksförbund Organisationsnummer 857200-5083 Antagna vid Förbundsstyrelsens årsmöte den 20 september 2012 Stadgar för Majblommans Riksförbund 1 Förbundets namn Förbundets namn är

Läs mer

Stadgar för FOLKBILDNINGSFÖRBUNDET Beslutade av Förbundsmötet 2015-04-15

Stadgar för FOLKBILDNINGSFÖRBUNDET Beslutade av Förbundsmötet 2015-04-15 Stadgar för FOLKBILDNINGSFÖRBUNDET Beslutade av Förbundsmötet 2015-04-15 1 Namn och syfte Förbundets namn är Studieförbunden i samverkan 1, i dagligt tal Studieförbunden (The Swedish Adult Education Association)

Läs mer

STADGAR. Rationals användarförening i Norden

STADGAR. Rationals användarförening i Norden STADGAR Nedanstående stadgar 1-26 antogs 1998-02-20 på föreningens konstituerande årsmöte. 27 adderades vid föreningens ordinarie årsmöte 1999-02-25. 19 ändrades vid årsmötet 2002-02- 28. 1 - Firma (Föreningens

Läs mer

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen )

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen ) Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen 2016-04-23) 1 Ändamål Sveriges Aktiesparares Riksförbund Aktiespararna är en oberoende intresseorganisation för enskilda som sparar eller vill främja sparande

Läs mer

Stadgar för Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland

Stadgar för Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland HÄRNÖSANDS KOMMUN 1 (5) Stadgar för Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland Antagen av kommunfullmäktige 1994-05-09. 1 Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland. 2 Stiftelsens styrelse skall ha sitt säte i Härnösand.

Läs mer

RFSL Ungdoms normalstadga för distrikt (Uppdaterad enligt kongressen 2015, antagen av RFSL Ungdom Öts extra årsmöte )

RFSL Ungdoms normalstadga för distrikt (Uppdaterad enligt kongressen 2015, antagen av RFSL Ungdom Öts extra årsmöte ) RFSL Ungdoms normalstadga för distrikt (Uppdaterad enligt kongressen 2015, antagen av RFSL Ungdom Öts extra årsmöte 2015-05-10) 1 Namn Distriktets namn är organisationens namn följt av det namn som förbundsstyrelsen

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Stadgar för Sollentuna Norra Scoutkår Organisationsnummer: 814800-3513 Antagna av Kårstämman den 2012-10-10 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda

Läs mer

1 Stiftelsens namn är Helsingfors Svenska Bostadsstiftelse. Stiftelsens hemort är Helsingfors och språk svenska.

1 Stiftelsens namn är Helsingfors Svenska Bostadsstiftelse. Stiftelsens hemort är Helsingfors och språk svenska. STADGAR för stiftelsen HELSINGFORS SVENSKA BOSTADSSTIFTELSE 1 Stiftelsens namn är Helsingfors Svenska Bostadsstiftelse. Stiftelsens hemort är Helsingfors och språk svenska. 2 Stiftelsens ändamål är att

Läs mer

.~~~ p~~anen. PATENTTI- JA REKISTERIHALLlTUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN

.~~~ p~~anen. PATENTTI- JA REKISTERIHALLlTUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN PATENTTI- JA REKISTERIHALLlTUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN.' BESLUT Tillstånd till grundandet aven stiftelse samt fastställande av stiftelsens stadgar Utfärdat Helsingfors 2.1.2008 Ansökan Beslut Region

Läs mer

Stadgar för Hovenäsets Intresseförening

Stadgar för Hovenäsets Intresseförening 1 Allmänna bestämmelser Stadgar för Hovenäsets Intresseförening 1. Föreningens namn Föreningens namn är Hovenäsets Intresseförening 2. Föreningens ändamål Föreningens ändamål är att verka för åretrunt-

Läs mer

Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar

Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Dagordningspunkt 11 Riksstämma 2010 Bilaga 1 Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar STADGAR för SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Antagna vid årsmöte den 24 25 maj 1997 Reviderade

Läs mer

STADGAR. för. Sjogerstads Elektriska Distributionsförening ek. för.

STADGAR. för. Sjogerstads Elektriska Distributionsförening ek. för. STADGAR för Sjogerstads Elektriska Distributionsförening ek. för. Förslag till stämma den 21 maj 2015 1. Föreningens ändamål Föreningen, vars firma är Sjogerstads Elektriska Distributionsförening ek. för.

Läs mer

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund Stadga för Öppna Moderater - Moderaternas hbt-förbund Antagna vid förbundsstämman 2014-04-26 1 Namn Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund 2 Ändamål Mom.1: Öppna Moderater

Läs mer

Stadgar Godkända av årsmötet 5.5.2007 Registrerade 5.11.2007

Stadgar Godkända av årsmötet 5.5.2007 Registrerade 5.11.2007 Stadgar Godkända av årsmötet 5.5.2007 Registrerade 5.11.2007 STADGAR FÖR NATUR OCH MILJÖ R.F. 1 Namn och hemort Föreningens namn är Natur och Miljö r.f. Föreningens hemort är Helsingfors stad och dess

Läs mer

Stadgar för Kommunförbundet Stockholms Län (KSL)

Stadgar för Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) Stadgar för Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) Antagna av förbundsmötet den 21 april 2015 Ändamål och medlemskap 1 Kommunförbundet Stockholms län (KSL) är en sammanslutning av länets kommuner. Förbundets

Läs mer

STADGAR FÖR HÄSSELBY STRANDS SJÖSCOUTKÅR

STADGAR FÖR HÄSSELBY STRANDS SJÖSCOUTKÅR STADGAR FÖR HÄSSELBY STRANDS SJÖSCOUTKÅR 1 Scoutkårens uppgift och verksamhetsort Scoutkårens namn är. Verksamhetsort är Hässelby Strand, Stockholm. Scoutkåren ska vara ansluten till Svenska Scoutförbundet.

Läs mer

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige STADGAR FÖR SOS-Animals Sverige Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte den 31a maj 2008 1 Ändamål SOS-Animals Sverige är en ideell förening som skall verka för djurs välbefinnande i och utanför Sverige.

Läs mer

Stadgar för Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund

Stadgar för Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund Stadgar för Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund 1 Namn Detta förbund, vars firma är Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund kallas i det följande för SKKF. SKKF bildades 1957 och förbundets stadgar

Läs mer

Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare

Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare 1 Ändamål Årsta-Runstens Sportryttare (ÅRS) är en ideell förening ansluten till Svenska Ridsportförbundet. Föreningen skall bedriva utbildnings- och tävlingsverksamhet

Läs mer

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen )

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen ) Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen 2012-04-21) 1 Ändamål Sveriges Aktiesparares Riksförbund Aktiespararna är en oberoende intresseorganisation för enskilda som sparar eller vill främja sparande

Läs mer

3 FÖRBUNDETS MEDLEMSKAP I SAMMANSLUTNINGAR OCH VÄNFÖRENINGSAVTAL

3 FÖRBUNDETS MEDLEMSKAP I SAMMANSLUTNINGAR OCH VÄNFÖRENINGSAVTAL STADGAR FÖR AUTISM- OCH ASPERGERFÖRBUNDET Reviderade vid riksmöte 2017-04-22 1 NAMN Förbundets namn är Autism- och Aspergerförbundet. Förbundet är en ideell förening. 2 ÄNDAMÅL Autism- och Aspergerförbundet

Läs mer

Barnfonden Insamlingsstiftelse. Organisationsnummer 846003-9020. Har vid sammanträde den 23 februari 2015 beslutat fastställa denna

Barnfonden Insamlingsstiftelse. Organisationsnummer 846003-9020. Har vid sammanträde den 23 februari 2015 beslutat fastställa denna Sida 1 av 5 Barnfonden Insamlingsstiftelse Organisationsnummer 846003-9020 Har vid sammanträde den 23 februari 2015 beslutat fastställa denna INSTRUKTION FÖR GENERALSEKRETERAREN MED INSTRUKTION FÖR DEN

Läs mer

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening Sveriges Släktforskarförbund Framtagna 2011 NORMALSTADGAR För släktforskarförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är. 2 Föreningens ändamål Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst

Läs mer

STADGAR HELLO WORLD! IDEELL FÖRENING FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE FÖR. 1 Firma Föreningens firma är Hello World! Ideell Förening.

STADGAR HELLO WORLD! IDEELL FÖRENING FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE FÖR. 1 Firma Föreningens firma är Hello World! Ideell Förening. STADGAR FÖR HELLO WORLD! IDEELL FÖRENING FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Firma Föreningens firma är Hello World! Ideell Förening. 2 Ändamål och verksamhet Hello World! är en allmännyttig ideell förening. Föreningen

Läs mer

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län.

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län. Stadgar 2009-04-29 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands

Läs mer

Stadgar för Samhällsvetarsektionen

Stadgar för Samhällsvetarsektionen Stadgar för Samhällsvetarsektionen Antagna av Samhällsvetarsektionens Stormöte 2013-05-22 Fastställda av Umeå Studentkårs Fullmäktige 2013-09-25 Kap. 1 Ändamål 1 Samhällsvetarsektionen (hädanefter sektionen)

Läs mer

Stadgar för Kraftkällan Antagna på årsmöte den 1 juni 2015

Stadgar för Kraftkällan Antagna på årsmöte den 1 juni 2015 Stadgar för Kraftkällan Antagna på årsmöte den 1 juni 2015 1) Grundläggande a. Namn Föreningens namn är Kraftkällan. b. Säte Kraftkällans säte är den ort där förvaltningen förs. c. Organisationsform Kraftkällan

Läs mer

Stadgar för STOCKHOLMS TRÄVARUHANDELSFÖRENING. 1 Ändamål

Stadgar för STOCKHOLMS TRÄVARUHANDELSFÖRENING. 1 Ändamål Stadgar för STOCKHOLMS TRÄVARUHANDELSFÖRENING 1 Ändamål Stockholms Trävaruhandelsförening är en organisation för företag inom handeln med byggoch trävaror inom Stockholmsregionen Föreningen har till ändamål

Läs mer

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1.

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. STADGAR Riksnätverket Fryshusandan En ideell förening för utvecklingen av ungdomsverksamheter i Sverige 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. 2 Syfte & ändamål Riksnätverket

Läs mer

Stadgar för Sacorådet i Göteborgs Stad

Stadgar för Sacorådet i Göteborgs Stad Stadgar för Sacorådet i Göteborgs Stad Antagna vid Sacorådets ordinarie årsmöte 2014-02-20 1 Syfte Syftet med Sacorådet i Göteborgs Stad är att, genom samarbete, säkerställa optimal styrka hos Sacoförbunden,

Läs mer

1 (5) ANVISNINGAR OM GOD FÖRVALTNINGS- OCH STYRNINGSSYSTEM OCH GOD FÖRVALTNINGSSED VID FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET FENNIA LIV

1 (5) ANVISNINGAR OM GOD FÖRVALTNINGS- OCH STYRNINGSSYSTEM OCH GOD FÖRVALTNINGSSED VID FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET FENNIA LIV 1 (5) ANVISNINGAR OM GOD FÖRVALTNINGS- OCH STYRNINGSSYSTEM OCH GOD FÖRVALTNINGSSED VID FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET FENNIA LIV 2 (5) Allmän utgångspunkt De 57 rekommendationer som arbetsgruppen Corporate Governance

Läs mer