Studiestöd 2001/2002. Beviljning av studiestöd. Financial aid for students 2001/2002 Approval of financial aid for students

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Studiestöd 2001/2002. Beviljning av studiestöd. Financial aid for students 2001/2002 Approval of financial aid for students"

Transkript

1 Studiestöd 2001/2002 Beviljning av studiestöd Financial aid for students 2001/2002 Approval of financial aid for students

2

3 UF 70 SM 0302 Studiestöd 2001/2002 Beviljning av studiestöd Financial aid for students 2001/2002 Approval of financial aid for students I korta drag Antalet studiestödstagare inom vuxenutbildningen minskar medan högskolan ökar Det totala antalet studiestödstagare har minskat med ca en procent sedan läsåret 2000/01. Den största minskningen står studerande vid Komvux för som har minskat med 16 procent från ca personer läsåret 2000/01 till ca läsåret 2001/02. Inom högskolesektorn har antalet studiestödstagare ökat med ca jämfört med det föregående läsåret. Även inom gymnasieskolan ökar studerandeantalet. Det var ca fler som fick studiehjälp inom denna skolform läsåret 2001/02 än 2000/01. Färre söker studielån Antalet studerande som fick lånedelen i studiemedel i förhållande till antalet studerande som fick studiebidrag uppgick till 78,6 procent under läsåret 2001/02, motsvarande siffra föregående läsår var 82,5 procent. Den minskade lånebenägenheten beror bland annat på skärpta återbetalningskrav och ändrade åldersregler för studielån. Introduktionen av det högre bidraget i studiemedel har också bidragit till nedgången i lånebenägenhet. När lånedelen endast är 18 procent av totalbeloppet är det fler som inte ansöker om studielån. De flesta utlandsstuderande reste till Storbritannien De flesta studerande med studiemedel utomlands studerade inom Europa, främst Storbritannien, Spanien och Frankrike. Storbritannien och USA är de enskilda länder som tar emot flest utlandsstuderande. Jämfört med föregående läsår ökade antalet studerande i Oceanien medan det minskade i Nordamerika. De flesta utlandsstuderande i Oceanien studerar i Australien medan merparten av de som studerar i Nordamerika återfinns i USA. Kerstin Sellén Johansson, CSN, tel , Statistiken har producerats av CSN, som ansvarar för officiell statistik inom området. ISSN Serie UF Utbildning och forskning. Utkom den 23 juni Tidigare publicering: Se avsnittet Fakta om statistiken. Utgivare av Statistiska meddelanden är Svante Öberg, SCB.

4

5 3 Innehåll Sida Statistiken med kommentarer 5 Översiktlig statistik 5 Antalet studiestödstagare har minskat 5 Utbetalda belopp i studiestöd läsåret 2001/02 6 Studiemedel 7 Andelen låntagare minskar 7 Cirka nio procent studerade på deltid med studiemedel 7 Hälften av alla studerande med studiemedel var i åldern år 8 Studerande med studiemedel för utlandsstudier 8 Vuxenstudiestöden 8 Vuxenstudiestöden ersätts av studiemedel och rekryteringsbidrag 9 Antalet studerande med särskilt utbildningsbidrag minskar 10 Tabeller 11 Tabellförteckning 11 Teckenförklaring 14 Tabeller 15 Fakta om statistiken 79 Beskrivning av studiestödsformerna 79 Inledning 79 Studiehjälp 79 Studiemedel 79 Vuxenstudiestöd 80 Utländska medborgare 82 Utlandsstudier 82 Sjukförsäkring för studerande 82 Detta omfattar statistiken 82 Objekt och population 82 Statistiska mått 82 Redovisningsgrupper 82 Referenstider 82 Definitioner och förklaringar 83 Så görs statistiken 84 Statistikens tillförlitlighet 85 Osäkerhetskällor 85 Svarsbortfall 86 Bearbetning 86

6 4 Bra att veta 86 Jämförbarhet över tiden 86 Premiärmaterial 87 Annan statistik 87 In English 88 Summary 88 Decrease in student aid recipients in adult education while higher education is increasing 88 Deminishing interest for student loan 88 Most of the students abroad studied in the United Kingdom 88 Description of different forms of financial aid for students 89 Introduction 89 Upper secondary student aid 89 Study assistance 89 Adult student aid 90 Foreign nationals 91 Studies abroad 92 Health insurance 92 List of tables 93 List of terms 97

7 5 Statistiken med kommentarer Översiktlig statistik Antalet studiestödstagare har minskat Det totala antalet studiestödstagare har minskat med ca en procent sedan läsåret 2000/01. Den största minskningen står studerande vid Komvux för som har minskat med 16 procent från ca personer läsåret 2000/01 till ca läsåret 2001/02, även inom folkhögskolan har antalet minskat något. Antalet studiestödstagare utomlands är i stort sett oförändrat. Inom övriga skolformer har antalet studiestödstagare ökat jämfört med 2000/01. Den största ökningen har skett inom högskolan som ökat med ca studiestödstagare. Ett flertal faktorer påverkar antalet studiestödstagare inom högskolan. Den främsta anledningen till ökningen är att det skett en utökning av antalet högskoleplatser samt en omflyttning av utbildningskapacitet mellan utbildningar och högskolor. Även inom gymnasieskolan ökar studerandeantalet. Det var ca studerande fler som fick studiehjälp inom denna skolform läsåret 2001/02 än 2000/01. Det är antalet ungdomar under 20 år som ökat och ökningen beror främst på demografiska förändringar. Antal studerande med studiestöd i olika skolformer 1, 2001/ Gymnasieskola Folkhögskola Komvux Högskola Utland Studiehjälp Studiemedel Vuxenstudiestöd Som en följd av regelförändringar, i samband med studiestödsreformen hösten 2001, minskar andelen studerande med vuxenstudiestöd inom folkhögskola och kommunal och statlig vuxenutbildning medan andelen som har studiemedel ökar. Under läsåret 2001/02 har vuxenstudiestöden SVUX, SVUXA och Lärar- SVUX endast kunnat beviljas till studerande som omfattas av särskilda övergångsregler i samband med att studiestöden ersätts av det nya studiemedlet. Det särskilda utbildningsbidraget har dock inte berörts av dessa övergångsregler. 1 Inom högskola medräknas här även övriga eftergymnasiala utbildningar. Eftergymnasiala utbildningar vid folkhögskola räknas dock till skolformen folkhögskola. I Komvux ingår även studerande vid Nationellt Centrum för flexibelt lärande, f.d. Statens Skola för Vuxna.

8 6 Antal vuxenstuderande med studiestöd 2 för studier på grundskoleoch gymnasienivå, läsåren 1996/ / Komvux Folkhögskola Gymnasieskola / / / / / /02 Antalet vuxenstuderande med studiestöd på grundskole- och gymnasienivå ökade inom alla skolformer läsåret 1997/98 i samband med att Kunskapslyftet startade. Kulmen nåddes läsåret 1998/99 därefter har antalet stödtagare minskat. Det finns flera orsaker till minskningen. En bidragande orsak är att reglerna ändrades för det särskilda utbildningsbidraget läsåret 1999/2000. Det förbättrade läget på arbetsmarknaden har också bidragit till att intresset för vuxenstudier avtagit samt att Kunskapslyftets målgrupp har minskat i takt med att de som rekryterades till utbildning har genomfört sina vuxenstudier. Att förändringarna har varit störst inom Komvux beror på att Kunskapslyftets utbildningar räknas till skolformen Komvux i CSN:s statistik. Utbetalda belopp i studiestöd läsåret 2001/02 Under läsåret 2001/02 betalade CSN ut totalt ca 25 mdkr i studiehjälp, studiemedel och vuxenstudiestöd varav 13,5 mdkr var studiebidrag och 11,5 mdkr var studielån. Bidrag och lån för samtliga studiestödsformer, mnkr, 2001/ Bidrag Lån Mnkr Studiehjälp Studiemedel Vuxenstudiestöd I studiehjälp utbetalades 2,6 mdkr i bidrag, i studiemedel (inkl. studiemedel för utlandsstuderande) utbetalades 7,8 mdkr i studiebidrag och 11,5 mdkr i studielån och i vuxenstudiestöden utbetalades 2,6 mdkr i studiebidrag och 0,2 mdkr i studielån. 2 Avser studiestöden studiemedel, SVUX, SVUXA och UBS, varav antalet stödtagare med de tre vuxenstudiestöden är nettoräknade, dvs en studerande som har haft både UBS och SVUXA under läsåret förekommer endast en gång i redovisningen.

9 7 Studiemedel Andelen låntagare minskar Under läsåret 2001/02 fick cirka studerande studiemedel för studier i Sverige. Siffran anger antal studerande som fått studiemedel under hela eller någon del av läsåret. Av dessa hade ca studielån medan endast utnyttjade bidragsdelen. Knappt personer hade dessutom merkostnadslån och personer erhöll det tilläggslån som introducerades i samband med studiestödsreformen den 1 juli Vid studiestödsreformen infördes även studiemedel med en högre bidragsdel för vissa prioriterade studerandegrupper. Cirka studerande erhöll studiemedel med det högre bidraget. Merparten av dessa läste på grundskoleeller gymnasienivå. Det högre bidraget på eftergymnasial nivå lämnas enbart för yrkesteknisk högskoleutbildning och specialpedagogutbildning. Cirka 800 studerande på eftergymnasial nivå fick det högre bidraget. Antalet studerande med studielån i förhållande till antalet studerande med studiebidrag uppgick till 78,6 procent under läsåret 2001/02, motsvarande siffra föregående läsår var 82,5 procent. Den minskade lånebenägenheten kan förklaras av de regelförändringar, bland annat i form av skärpta återbetalningskrav, som genomfördes vid studiestödsreformen den 1 juli Introduktionen av det högre bidraget bidrog till nedgången i lånebenägenhet. När lånedelen endast är 18 procent av totalbeloppet är det fler som inte ansöker om lån. Lånebenägenheten var betydligt högre bland studerande på eftergymnasial nivå än för studerande på grundskole- och gymnasienivå. Antal studerande med studiemedel i Sverige fördelade efter utbildningsnivå och bidragsnivå, läsåret 2001/02 Grundskolenivå Gymnasienivå Eftergymnasial nivå Generellt bidrag varav låntagare Högre bidraget varav låntagare Studiemedel utbetalades med ca 7,2 mdkr i form av bidrag och 9,7 mdkr i form av lån för studier i Sverige under läsåret 2001/02. Av utbetalda lån utgjordes ca 196 mnkr av merkostnadslån och 220 mnkr av tilläggslån. Cirka 9 procent studerade på deltid med studiemedel Cirka 9 procent av de som fick studiemedel under läsåret 2001/02 var deltidsstuderande. Bland de som enbart utnyttjade bidragsdelen var andelen deltidsstuderande drygt 18 procent. I denna grupp återfinns både de som medvetet avstått från att låna och de som ej varit berättigade att låna, t.ex. p.g.a. för hög inkomst eller ålder. Andelen deltidsstuderande skiljer sig mycket mellan olika utbildningsnivåer. Knappt fem procent av de som fick studiemedel på eftergymnasial nivå var deltidsstuderande medan motsvarande siffra på grundskole- och gymnasienivå var drygt 20 procent.

10 8 Andelen deltidsstuderande var något högre för kvinnor. Av de kvinnor som fick studiemedel under läsåret 2001/02 var det drygt 10 procent som studerade på deltid, motsvarande siffra för männen var 8 procent. Hälften av alla studerande med studiemedel var i åldern år Hälften av alla studerande med studiemedel befann sig i åldersintervallet år, läsåret 2001/02. Detta gäller även specifikt för studerande med studiemedel på eftergymnasial nivå, medan siffran var drygt 70 procent för studerande med generellt bidrag på gymnasienivå. Det högre bidraget kan beviljas först från och med det år den studerande fyller 25 år. Studerande med studiemedel på grundskolenivå har den högsta andelen äldre studerande. Andelen som var 30 år eller äldre uppgick till 52 procent på grundskolenivå, motsvarande siffror för gymnasienivå och eftergymnasial nivå var 29 respektive 22 procent. Andelen kvinnor som var 30 år eller äldre uppgick till 30 procent, motsvarande andel hos männen var 18 procent. Studerande med studiemedel för utlandsstudier Under läsåret 2001/02 fick ca personer studiemedel för studier utomlands. Av dessa hade ca studielån medan endast utnyttjade bidragsdelen. Antalet studerande med studielån i förhållande till antalet studerande med studiebidrag är således hög hos de utlandsstuderande. Lånebenägenheten var 88 procent. Utöver grundlån är det dessutom många utlandsstuderande som tar merkostnadslån för extra kostnader i samband med studierna, främst undervisningsavgifter, försäkringar och resor. Läsåret 2001/02 fick ca studerande merkostnadslån för studier utomlands. Nästan samtliga studerande med studiemedel utomlands läser på eftergymnasial nivå. Cirka studerande söker sig på egen hand till ett universitet eller en högskola utomlands, så kallade free-movers, varav cirka läser språkkurser. Därtill kommer som reser ut inom ramen för ett utbytesprogram. De flesta studerande med studiemedel utomlands befann sig i Europa, främst Storbritannien, Spanien och Frankrike. Storbritannien och USA är de enskilda länder som tar emot flest utlandsstuderande. Jämfört med föregående läsår så ökade antalet i Oceanien medan det minskade i Nordamerika. De flesta utlandsstuderande i Oceanien återfinns i Australien medan merparten i Nordamerika återfinns i USA. I jämförelse med studerande i Sverige så har de utlandsstuderande låg ålder. Cirka 93,5 procent av de utlandsstuderande med studiemedel på eftergymnasial nivå var under 30 år, medan motsvarande siffra i Sverige endast var 78 procent. Vuxenstudiestöden Vuxenstudiestöden består av Särskilt vuxenstudiestöd (SVUX), Särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa (SVUXA), Särskilt utbildningsbidrag (UBS), Särskilt vuxenstudiestöd för vissa lärarutbildningar (Lärar-SVUX) och Särskilt vuxenstudiestöd för vissa naturvetenskapliga och tekniska utbildningar (NT- SVUX). Tidigare ingick även Korttidsstudiestöd och inackorderingstillägg samt Timersättning för studerande vid SÄRVUX. Från och med läsåret 2001/02 administreras dessa studiestöd av löntagarorganisationerna Landsorganisationen (LO) och Tjänstemännens Centralorganisation (TCO) samt Statens institut för särskilt utbildningsstöd (Sisus). För en närmare beskrivning av de studiestöd som administreras av CSN hänvisas till avsnittet Fakta om statistiken; Beskrivning av studiestödsformerna.

11 9 Vuxenstudiestöden ersätts av studiemedel och rekryteringsbidrag Under läsåret 2001/02 var det bara särskilt utbildningsbidrag (UBS) av vuxenstudiestöden som kunde beviljas till nya sökande. De övriga vuxenstöden kunde endast beviljas till studerande som hade påbörjat sina studier med något av dem före den 1 juli 2001, (för NT-SVUX före den 1 januari 1999). Läsåret 2003/04 kommer vuxenstudiestöden att upphöra. De ersätts då helt av det högre bidraget i studiemedel samt rekryteringsbidraget som infördes den 1 januari Under läsåret 2001/02 fick totalt ca personer vuxenstudiestöd under någon del av läsåret. Av dem var ca kvinnor och ca män. Cirka 12 procent hade studiestöd för studier på grundskolenivå, ca 83 procent för studier på gymnasienivå och ca 4 procent fick vuxenstudiestöd för eftergymnasiala studier. De allra flesta, 89 procent, studerade på heltid. Andelen deltidsstuderande var högre bland kvinnorna, 13 procent, jämfört mot 8 procent bland männen. Antal studerande med vuxenstudiestöd fördelade efter kön och ålder läsåret 2001/ Kvinnor Män Ålder Andelen studerande med vuxenstudiestöd var störst i åldersgrupperna och år, där andelen studerande uppgick till 23 procent i vardera åldersgruppen. Cirka 8 procent av de som fick vuxenstudiestöd, personer, var 50 år eller äldre. Andelen män var högst i åldersgrupperna och år, 33 respektive 32 procent. I övriga åldersgrupper utgjorde männen ca en fjärdedel av stödtagarna. I nedanstående tabell redovisas hur antalet studiestödstagare fördelade sig över de olika vuxenstudiestödsformerna. Antal studerande med vuxenstudiestöd läsåret 2001/02 Stödform Män % Kvinnor % Totalt SVUX SVUXA UBS Lärar-SVUX NT-SVUX

12 10 Kvinnorna är i majoritet bland de studerande med vuxenstudiestöd. De utgör omkring tre fjärdedelar av de som fått SVUX, SVUXA och UBS. När det gäller Lärar-SVUX, som beviljas för studier till specialpedagogexamen eller för specialpedagogisk påbyggnadsutbildning på eftergymnasial nivå, är andelen kvinnor ännu större, 94 procent. Könsfördelningen har varit relativt konstant under de senaste fem läsåren inom dessa studiestöd. När det gäller NT-SVUX, som beviljas för vissa naturvetenskapliga och tekniska utbildningar på eftergymnasial nivå, har andelen kvinnor ökat under femårsperioden och läsåret 2001/02 var det för första gången fler kvinnorna än män som fick NT-SVUX. Det kan vara ett tecken på att kvinnorna tenderar att läsa längre NT-utbildningar än männen eftersom det inte skett någon nyantagning till dessa utbildningar sedan höstterminen Antalet studerande med särskilt utbildningsbidrag minskar Det särskilda utbildningsbidraget introducerades läsåret 1997/98 i samband med Kunskapslyftet och det upphörde den 1 januari Under läsåret 2001/02 var det ca studerande som fick särskilt utbildningsbidrag (UBS) för studier på grundskole- och gymnasienivå inom folkhögskola och komvux. Det var en minskning med ca personer jämfört med läsåret innan. Av de som fick UBS 2001/02 var 81 procent arbetslösa vid studiernas början. Bland dem uppgick andelen kvinnor till 70 procent. Bland de som var arbetstagare vid studiernas början var andelen kvinnor 83 procent. Cirka 63 procent av de studerande med UBS var i åldern år och nio procent var 50 år eller äldre. Antal studerande med UBS läsåren 1997/ / Kvinnor Män / / / / /02 Antalet studerande med UBS följer samma utvecklingstrend som antalet vuxenstuderande på grundskole- och gymnasienivå. Minskningen var störst mellan läsåren 1998/99 och 1999/2000 på grund av en regeländring som innebar att UBS endast kunde beviljas i 360 dagar i stället för i 600 dagar som tidigare varit fallet för arbetslösa studerande med UBS. Minskningen därefter beror till största delen på ett minskat intresse för vuxenstudier bl.a. som en följd av att läget på arbetsmarknaden förbättrats.

13 11 Tabeller Tabellförteckning Översiktlig statistik 1.1 Totalt utbetalade belopp fördelade efter studiestödsform 1.2 Antal studerande i gymnasial utbildning som fått studiestöd 1.3 Högskolestuderande fördelade efter studieinriktning, kön, ålder och studiemedel Studiehjälp 2.1 Belopp per månad 2.2 Utbetalda belopp fördelade efter kön och bidragsform 2.3 Antal studerande fördelade efter kön och bidragsform 2.4 Antal studerande fördelade efter skolform och bidragsform 2.5 Antal studerande som fått inackorderingstillägg fördelade efter skolform och avståndsklass 2.6 Antal studerande som fått extra tillägg 2.7 Antal studerande som fått avslag på ansökan om inackorderingstillägg och extra tillägg Studiemedel 3.1a Prisbasbelopp enligt lagen om allmän försäkring och maximalt studiemedelsbelopp, generellt bidrag (34,5%) 3.1b Maximalt studiemedelsbelopp, det högre bidraget (82%) 3.2 Antal studerande som fått studiemedel samt utbetalda belopp fördelade efter kön, bidragsnivå och typ av belopp 3.3a Antal studerande som fått studiemedel fördelade efter kön, typ av belopp, skolform och utbildningens nivå 3.3b Antal studerande som fått generellt bidrag fördelade efter kön, typ av belopp, skolform och utbildningens nivå 3.3c Antal studerande som fått det högre bidraget fördelade efter kön, typ av belopp, skolform och utbildningens nivå 3.4a Antal studerande som fått studiemedel samt studerande med enbart studiebidrag fördelade efter studietakt, kön och utbildningens nivå 3.4b Antal studerande som fått generellt bidrag samt studerande med enbart studiebidrag fördelade efter studietakt, kön och utbildningens nivå 3.4c Antal studerande som fått det högre bidraget samt studerande med enbart bidrag fördelade efter studietakt, kön och utbildningens nivå 3.5a Andel studerande per åldersgrupp som fått studiemedel fördelade efter kön, utbildningens nivå och skolform 3.5b Andel studerande per åldersgrupp som fått generellt bidrag fördelade efter kön, utbildningens nivå och skolform

14 12 3.5c Andel studerande per åldersgrupp som fått det högre bidraget fördelade efter kön, utbildningens nivå och skolform 3.6a Antal studerande som fått reducerade studiemedel på grund av inkomst fördelade efter utbildningens nivå, studietakt och kön 3.6b Antal studerande med generellt bidrag som fått reducerade studiemedel fördelade efter utbildningens nivå studietakt och kön 3.6c Antal studerande med det högre bidraget som fått reducerade studiemedel fördelade efter utbildningens nivå, studietakt och kön 3.7 Antal avslag fördelade efter kön, utbildningens nivå och skolform 3.8a Antal studerande som har fått studiemedel för studier på grundskoleoch gymnasienivå fördelade efter kön och län 3.8b Antal studerande som har fått generellt bidrag för studier på grundskoleoch gymnasienivå fördelade efter kön och län 3.8c Antal studerande som fått det högre bidraget för studier på grundskoleoch gymnasienivå fördelade efter kön och län Särskilt vuxenstudiestöd 4.1 Högsta och lägsta belopp i särskilt vuxenstudiestöd 4.2 Utbetalt belopp i särskilt vuxenstudiestöd 4.3 Antal ansökningar om särskilt vuxenstudiestöd fördelade efter kön och utbildningens nivå 4.4 Antal studerande som fått särskilt vuxenstudiestöd, inkl studerande på YTH, fördelade efter skolform och utbildningens nivå samt bidrag och lån 4.5 Antal studerande som fått särskilt vuxenstudiestöd fördelade efter kön, bidrag och lån 4.6 Antal studerande som fått särskilt vuxenstudiestöd fördelade efter kön, ålder och utbildningens nivå 4.7 Antal studerande som fått vuxenstudiebidrag fördelade efter kön och dagpenningbelopp Särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa 5.1 Högsta och lägsta belopp i särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa 5.2 Utbetalt belopp i särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa 5.3 Antal ansökningar om särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa fördelade efter kön och utbildningens nivå 5.4 Antal studerande som fått särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa fördelade efter skolform och utbildningens nivå samt bidrag och lån 5.5 Antal studerande som fått särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa fördelade efter kön, bidrag och lån 5.6 Antal studerande som fått särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa fördelade efter kön, ålder och utbildningens nivå 5.7 Antal studerande som fått särskilt vuxenstudiestöd fördelade efter kön och dagpenningbelopp Särskilt utbildningsbidrag 6.1 Högsta och lägsta belopp i särskilt utbildningsbidrag

15 Utbetalt belopp i särskilt utbildningsbidrag 6.3 Antal ansökningar om särskilt utbildningsbidrag fördelade efter kön, utbildningens nivå samt arbetslösa respektive arbetstagare 6.4 Antal studerande som fått särskilt utbildningsbidrag, fördelade efter skolform och utbildningens nivå 6.5 Antal arbetslösa/arbetstagare som fått särskilt utbildningsbidrag fördelade efter kön och utbetalt bidrag 6.6 Antal studerande som fått särskilt utbildningsbidrag fördelade efter kön, tidigare utbildning 6.7 Antal arbetslösa/arbetstagare fördelade efter kön och ålder 6.8 Antal studerande som fått särskilt utbildningsbidrag fördelade efter kön, ålder och utbildningens nivå 6.9 Antal studerande som fått särskilt utbildningsbidrag fördelade kön och efter dagpenningbelopp Lärar-SVUX 7.1 Högsta och lägsta belopp i Lärar-SVUX 7.2 Utbetalt belopp i Lärar-SVUX 7.3 Antal studerande som fått Lärar-SVUX, fördelade efter kön, bidrag och lån 7.4 Antal studerande som fått Lärar-SVUX, fördelade efter kön och ålder 7.5 Antal personer som fått vuxenstudiebidrag fördelade efter kön och dagpenningbelopp NT-SVUX 8.1 Högsta och lägsta belopp i NT-SVUX 8.2 Utbetalat belopp i NT-SVUX 8.3 Antal studerande som fått NT-SVUX fördelade efter kön, bidrag och lån 8.4 Antal studerande som fått NT-SVUX fördelade efter kön och ålder 8.5 Antal personer som fått vuxenstudiebidrag fördelade efter kön och dagpenningbeloppsklasser Utländska medborgare 9.1 Antal personer som beviljats principiell rätt till svenskt studiestöd fördelade efter ålder och kön 9.2 Beslut om principiell rätt till svenskt studiestöd för nordiska medborgare fördelade efter medborgarskap och beslut 9.3 Antal beslut om principiell rätt till svenskt studiestöd fördelade efter hemvärldsdel Studerande utomlands 10.1 Antal studerande som fått studiemedel fördelade efter utbildningens nivå och världsdel/ land

16 Antal studerande som fått studiemedel fördelade efter kön, ålder och utbildningens nivå 10.3 Antal studerande på eftergymnasial nivå som fått studiemedel för studier utomlands fördelade på kön, världsdel, och typ av utlandsstudier 10.4 Antal studerande som fått studiemedel för studier utomlands fördelade efter kön, utbildningens nivå, bidrag, typ av lån och utbetalt belopp Sjukförsäkring för studerande 11.1 Antal studerande med studiestöd som varit sjukanmälda och fått skuldreducering Teckenförklaring Explanation of symbols - Noll Zero 0 Mindre än 0,5 Less than 0.5 0,0 Mindre än 0,05 Less than Uppgift inte tillgänglig eller för osäker för att anges Data not available. Uppgift kan inte förekomma Not applicable * Preliminär uppgift Provisional figure

17 15 1 Översiktlig statistik Survey statistics 1.1 Totalt bokförda utbetalda belopp i studiestöd fördelat efter studiestödsform per kalenderår, mnkr Total expenditure on student aid distributed by type of aid on calendar year, SEK million Studiestödsform Bidrag Studielån Totalt Bidrag Studielån Totalt Bidrag Studielån Totalt Studiehjälp 2 341, , , , , ,7 Studiemedel 1) 5 125, , , , , , , , ,2 Vuxenstudiestöd 2) 6 377,7 620, , ,4 499, , ,8 155, ,5 Övriga 3) 31,3-31,3 31,0-31,0 31,0-31,0 Totalt , , , , , , , , ,4 1) Den l juli 2001 höjdes bidragsnivån från 27,8 till 34,5 procent av totalbeloppet. Dessutom infördes ett nytt prioriterat studiemedel där bidragsdelen utgör 82 procent av bidragsbeloppet. 2) Särskilt vuxenstudiestöd, särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa, särskilt vuxenstudiestöd vid vissa lärarutbildningar, särskilt vuxenstudiestöd vid naturvetenskapliga och tekniska utbildningar, särskilt utbildningsbidrag samt korttidsstudiestöd (t.o.m. 30 juni 2001). 3) Timersättning vid särvux (t.o.m. 30 juni 2001), vissa kurser i teckenspråk, bidrag till döva och hörselskadade elever vid riksgymnasiet i Örebro samt bidrag till rörelsehindrade elever i särskilt Rh-anpassad utbildning.

18 Antal studerande i gymnasial utbildning som fått studiestöd fördelade efter skolform och studiestödsform, 2001/02 1) Number of students in upper secondary school recieving aid, 2001/02 Skolform Studiehjälp Studiemedel Vuxenstudiestöd Totalt 2) Gymnasieskola m m 3) Studerande under 20 år Kvinnor Män Studerande 20 år och äldre Kvinnor Män Folkhögskola Studerande under 20 år Kvinnor Män Studerande 20 år och äldre Kvinnor Män Kommunal och statlig vuxenutbildning Studerande under 20 år Kvinnor Män Studerande 20 år och äldre Kvinnor Män Samtliga skolformer Studerande under 20 år Kvinnor Män Studerande 20 år och äldre Kvinnor Män Totalt ) Antal studerande i Sverige som fått studiestöd under någon del av året. Siffrorna är avrundade. I gymnasial utbildning medräknas även vuxna studerande i grundskolestudier. 2) Särskilt vuxenstudiestöd, särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa och särskilt utbildningsbidrag. Antalet är nettoräknat mellan vuxenstudiestöden, d.v.s. att en studerande som har haft två vuxenstudiestöd under läsåret förekommer endast en gång i det redovisade antalet. 3) Inkl. vissa gymnasieutbildningar med annan huvudman än kommun eller landsting samt basåret vid högskolor och universitet.

19 Antal registrerade studerande i högskoleutbildning och antal studiemedelstagare, fördelade efter studieinriktning, kön ålder och studiemedel, 2001/02 1) Number of students in higher education distributed by specialisation, sex, age and student aid % % % % 35 - % Studieinriktning Antal Kvinnor Ålder 2) Studiemedel Fakultet/område Antal - 21 Bidrag % av antal Yrkesutbildningsprogram 3) Antal studenter Lån % av antal Antal studenter HELA RIKET (inkl. basår) HELA RIKET (exkl. basår) PROGRAM MOT YRKESEXAMEN Humaniora och teologi Teologie kandidatexamen Juridik och samhällsvetenskap Juris kandidatexamen Psykologexamen Socionomexamen Undervisning Barn- och ungdomspedagogisk examen Bildlärarexamen Folkhögskollärarexamen Grundskollärarexamen Grundskollärarexamen Gymnasielärarexamen Idrottslärarexamen Lärarexamen Musiklärarexamen Slöjdlärarexamen Specialpedagogexamen Studie- och yrkesvägledarexamen Naturvetenskap 4) Apotekarexamen Receptarieexamen Teknik 4) Arkitektexamen Brandingenjörsexamen Civilingenjörsexamen

20 forts... Studieinriktning Antal Kvinnor Ålder 2) Studiemedel Fakultet/område Antal - 21 Bidrag % av antal Yrkesutbildningsprogram 3) Antal studenter Lån % av antal Antal studenter Teknik 4), forts... Högskoleingenjörsexamen Sjöingenjörs- och maskinteknikerexamen Sjöingenjörsexamen Sjökaptens- och styrmansexamen Sjökaptensexamen Styrmansexamen Yrkesteknisk högskoleexamen Lant- och skogsbruk Agronomexamen Djursjukvårdarexamen Hippologexamen Hortonomexamen Jägmästarexamen Landskapsarkitektexamen Landskapsingenjörsexamen Lantmästarexamen Trädgårdsingenjörsexamen Medicin och odontologi Läkarexamen Optikerexamen Psykoterapeutexamen Tandläkarexamen Veterinärexamen Vård och omsorg Arbetsterapeutexamen Audionomexamen Barnmorskeexamen Biomedicinsk analytikerexamen Dietistexamen Logopedexamen Ortopedingenjörsexamen Röntgensjuksköterskeexamen Sjukgymnastexamen Sjukhusfysikerexamen

Studiestöd 2002/03. Beviljning av studiestöd. Financial aid for students 2002/03 Approval of financial aid for students

Studiestöd 2002/03. Beviljning av studiestöd. Financial aid for students 2002/03 Approval of financial aid for students Studiestöd 2002/03 Beviljning av studiestöd Financial aid for students 2002/03 Approval of financial aid for students UF 70 SM 0304 Studiestöd 2002/03 Beviljning av studiestöd Financial aid for students

Läs mer

Studiestöd 2003/04. Beviljning av studiestöd. Financial aid for students 2003/04 Approval of financial aid for students

Studiestöd 2003/04. Beviljning av studiestöd. Financial aid for students 2003/04 Approval of financial aid for students Studiestöd 2003/04 Beviljning av studiestöd Financial aid for students 2003/04 Approval of financial aid for students UF 70 SM 0403 Studiestöd 2003/04 Beviljning av studiestöd Financial aid for students

Läs mer

Beviljning av studiestöd 2004/05. Approval of Financial Aid for Students 2004/05

Beviljning av studiestöd 2004/05. Approval of Financial Aid for Students 2004/05 Beviljning av studiestöd 2004/05 Approval of Financial Aid for Students 2004/05 UF 70 SM 0502 Beviljning av studiestöd 2004/05 Approval of financial aid for students 2004/05 I korta drag Färre studiestödstagare

Läs mer

Beviljning av studiestöd 2007/08. Approval of Financial Student Aid 2007/08

Beviljning av studiestöd 2007/08. Approval of Financial Student Aid 2007/08 Beviljning av studiestöd 2007/08 Approval of Financial Student Aid 2007/08 UF 70 SM 0802 Beviljning av studiestöd 2007/08 Approval of Financial Student Aid 2007/08 I korta drag Antalet studiestödstagare

Läs mer

Approval of Financial Student Aid 2006/07

Approval of Financial Student Aid 2006/07 Beviljning av studiestöd 2006/07 Approval of Financial Student Aid 2006/07 Beviljning av studiestöd 2006/07 Approval of Financial Student Aid 2006/07 UF 70 SM 0702 Beviljning av studiestöd 2006/07 Approval

Läs mer

Beviljning av studiestöd 2011/12. Approval of Financial Student Aid 2011/12

Beviljning av studiestöd 2011/12. Approval of Financial Student Aid 2011/12 Beviljning av studiestöd 2011/12 Approval of Financial Student Aid 2011/12 Beviljning av studiestöd 2011/12 UF 70 SM 1202 Approval of Financial Student Aid 2011/12 I korta drag Antalet studiestödstagare

Läs mer

Beviljning av studiestöd 2005/06 korrigerad. Approval of Financial Student Aid 2005/06 - corrected

Beviljning av studiestöd 2005/06 korrigerad. Approval of Financial Student Aid 2005/06 - corrected Beviljning av studiestöd 2005/06 korrigerad Approval of Financial Student Aid 2005/06 - corrected UF 70 SM 0602 Beviljning av studiestöd 2005/06 Approval of Financial Student Aid 2005/06 I korta drag Fortsatt

Läs mer

Återbetalning av studiestöd Repayment of student loans 2006

Återbetalning av studiestöd Repayment of student loans 2006 Återbetalning av studiestöd 2006 Repayment of student loans 2006 1 UF 70 SM 0701 Återbetalning av studiestöd 2006 Repayment of student loans 2006 I korta drag Minskning av antalet låntagare för första

Läs mer

Återbetalning av studiestöd Repayment of student loans 2005

Återbetalning av studiestöd Repayment of student loans 2005 Återbetalning av studiestöd 2005 Repayment of student loans 2005 UF 70 SM 0601 Återbetalning av studiestöd 2005 Repayment of student loans 2005 I korta drag Obetydlig ökning av antalet låntagare Antalet

Läs mer

Nyckeltal för yrkesexamensprogram

Nyckeltal för yrkesexamensprogram Nyckeltal för yrkesexamensprogram I detta avsnitt redovisas antalsuppgifter och andra karakteristika för ett antal utbildningsprogram som leder till en yrkesexamen på grundnivå eller avancerad nivå. Nyckeltal

Läs mer

Återbetalning av studiestöd Repayment of student loan 2007

Återbetalning av studiestöd Repayment of student loan 2007 Återbetalning av studiestöd 2007 Repayment of student loan 2007 Återbetalning av studiestöd 2007 Repayment of student loan 2007 UF 70 SM 0801 Återbetalning av studiestöd 2007 Repayment of student loan

Läs mer

2014-12-10 Områdesbehörigheter och meritpoäng till högskolan, GY11 Gäller fr.o.m. höstterminen 2013

2014-12-10 Områdesbehörigheter och meritpoäng till högskolan, GY11 Gäller fr.o.m. höstterminen 2013 2014-12-10 Områdesbehörigheter och meritpoäng till högskolan, GY11 Gäller fr.o.m. höstterminen 2013 Utbildningar inom Humaniora/Juridik/Teologi Arkitektur/Naturresurser Beteendevetenskap/Ekonomi/Samhällsvetenskap

Läs mer

Färre nybörjare i högskolan för femte året i rad

Färre nybörjare i högskolan för femte året i rad STATISTISK ANALYS 1(8) Avdelning /löpnummer 215-12-8/7 Analysavdelningen Handläggare Niklas Karlsson 8-563 87 88 niklas.karlsson@uka.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är en av formerna

Läs mer

2012-03-26 Områdesbehörigheter och meritpoäng till högskolan, GY11 Gäller fr.o.m. höstterminen 2013

2012-03-26 Områdesbehörigheter och meritpoäng till högskolan, GY11 Gäller fr.o.m. höstterminen 2013 2012-03-26 Områdesbehörigheter och meritpoäng till högskolan, GY11 Gäller fr.o.m. höstterminen 2013 Agronomexamen områdesbehörighet A3 A11 Apotekarexamen områdesbehörighet A13 Arbetsterapeutexamen Arkitektexamen

Läs mer

Antalet nötkreatur fortsätter att minska. Färre svinföretag men betydligt högre besättningsstorlekar. Anders Grönvall,

Antalet nötkreatur fortsätter att minska. Färre svinföretag men betydligt högre besättningsstorlekar. Anders Grönvall, JO 20 SM 0601 Husdjur i juni 2005 Slutlig statistik Livestock in June 2005 I korta drag Antalet nötkreatur fortsätter att minska Totala antalet nötkreatur uppgick i juni 2005 till 1 604 900, en minskning

Läs mer

21 Verksamhet efter utbildning Activity after education

21 Verksamhet efter utbildning Activity after education 21 Verksamhet efter utbildning Activity after education Sida/ Page Tabell/ Table 414 Inledande text Text 416 21.1 Verksamhet 1991 2000, året efter av- Activity 1991 2000 the year after leaving gångsåret

Läs mer

UF 70 SM 0401. Studiestöd 2002. Återbetalning av studiestöd. Financial aid for students 2002 Repayment of student loans

UF 70 SM 0401. Studiestöd 2002. Återbetalning av studiestöd. Financial aid for students 2002 Repayment of student loans UF 70 SM 0401 Studiestöd 2002 Återbetalning av studiestöd Financial aid for students 2002 Repayment of student loans UF 70 SM 0401 Studiestöd 2002 Återbetalning av studiestöd Financial aid for students

Läs mer

Övertäckning i statistiken avseende registrerade och nybörjare på grundnivå och avancerad nivå läsåren 2006/ /12

Övertäckning i statistiken avseende registrerade och nybörjare på grundnivå och avancerad nivå läsåren 2006/ /12 2013-10-31 1(13) Avdelningen för befolkning och välfärd Enheten för statistik om utbildning och arbete Övertäckning i statistiken avseende registrerade och nybörjare på grundnivå och avancerad nivå läsåren

Läs mer

Områdesbehörighet A1 Humaniora/Juridik/Teologi. Områdesbehörighet A2 Humaniora/Juridik/Teologi. Områdesbehörighet A3 Arkitektur/Naturresurser

Områdesbehörighet A1 Humaniora/Juridik/Teologi. Områdesbehörighet A2 Humaniora/Juridik/Teologi. Områdesbehörighet A3 Arkitektur/Naturresurser 1 Områdesbehörighet A1 Humaniora/Juridik/Teologi Historia 1b eller 1a1 + 1a2 Juristexamen Områdesbehörighet A2 Humaniora/Juridik/Teologi Moderna språk aktuellt språk steg 3 Områdesbehörighet A3 Arkitektur/Naturresurser

Läs mer

Nordisk statistik om studerande utomlands 2013/14

Nordisk statistik om studerande utomlands 2013/14 om studerande utomlands 2013/14 Utlandsstuderande med studiestöd Antal utlandsstuderande på gymnasial nivå (10 12 skolår) Antal utlandsstuderande på gymnasial nivå (10 12 skolår) som studerar med studiestöd

Läs mer

Områdesbehörigheter gällande för kursplaner i gymnasieskolan

Områdesbehörigheter gällande för kursplaner i gymnasieskolan 1 er gällande för kursplaner i gymnasieskolan Dessa områdesbehörigheter och meritkurser gäller från antagningen till högskolan hösten 2010. Meritkurserna/Områdeskurserna kan ge maximalt 1,0 meritpoäng.

Läs mer

Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2014

Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2014 UF 46 SM 1401 Universitet och högskolor Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2014 Higher Education. Applicants and admitted to higher education at first

Läs mer

Områdesbehörighet A1 Humaniora/Juridik/Teologi. Områdesbehörighet A2 Humaniora/Juridik/Teologi. Yrkesexamina: Juristexamen

Områdesbehörighet A1 Humaniora/Juridik/Teologi. Områdesbehörighet A2 Humaniora/Juridik/Teologi. Yrkesexamina: Juristexamen 1 Områdesbehörighet A1 Humaniora/Juridik/Teologi Historia 1b eller 1a1 + 1a2 Matematik 2 0,5 mp Matematik4 0,5 mp Juristexamen Områdesbehörighet A2 Humaniora/Juridik/Teologi Moderna språk aktuellt språk

Läs mer

Områdesbehörigheter gällande för kursplaner i gymnasieskolan

Områdesbehörigheter gällande för kursplaner i gymnasieskolan 1 er gällande för kursplaner i gymnasieskolan Dessa områdesbehörigheter och meritkurser gäller från antagningen till högskolan hösten 2010. Meritkurserna/Områdeskurserna kan ge maximalt 1,0 meritpoäng.

Läs mer

Områdesbehörigheter gällande för kursplaner i gymnasieskolan

Områdesbehörigheter gällande för kursplaner i gymnasieskolan 1 er gällande för kursplaner i gymnasieskolan Dessa områdesbehörigheter och meritkurser gäller från antagningen till högskolan hösten 2010. Meritkurserna/Områdeskurserna kan ge maximalt 1,0 meritpoäng

Läs mer

Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2011

Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2011 UF 46 SM 1101 Universitet och högskolor Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2011 Higher Education. Applicants and admitted to higher education at first

Läs mer

Behöriga förstahandssökande och antagna

Behöriga förstahandssökande och antagna Universitetskanslersämbetet och SCB 12 UF 46 SM 1401 Behöriga förstahandssökande och antagna Program Hösten 2014 fanns det totalt 364 400 behöriga förstahandssökande (sökande som är behöriga till sitt

Läs mer

Nybörjare i högskolan 2015/16: Färre svenska högskolenybörjare, men fler inresande högskolenybörjare

Nybörjare i högskolan 2015/16: Färre svenska högskolenybörjare, men fler inresande högskolenybörjare STATISTISK ANALYS 1(19) Avdelning /löpnummer 216-12-6/9 Analysavdelningen Handläggare Niklas Karlsson 8-563 87 88 niklas.karlsson@uka.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är en av formerna

Läs mer

Lättläst om studiemedel

Lättläst om studiemedel Lättläst om studiemedel 2015 1 2 Innehåll Vad är studiemedel?...6 Vem kan få studiemedel?... 7 Hur mycket pengar kan du få?... 9 Hur många poäng måste du läsa?...14 Hur länge kan du få studiemedel?...16

Läs mer

Beviljning av studiestöd 2013/14 Läsåret 2013/14 UF0401

Beviljning av studiestöd 2013/14 Läsåret 2013/14 UF0401 Utvärderings- och statistikkontoret 2014-10-29 1(12) Beviljning av studiestöd 2013/14 Läsåret 2013/14 UF0401 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess

Läs mer

Behörighets- och meritkurser

Behörighets- och meritkurser Behörighets- och meritkurser Utbildningar inom Humaniora/Juridik/Undervisning/Teologi 1, 2 Arkitektur/Naturresurser 3 Beteendevetenskap/Ekonomi/Samhällsvetenskap 4, 5 Samhällsvetenskap/Undervisning 6 Fysik//Teknik

Läs mer

Universitets- och högskolerådets författningssamling

Universitets- och högskolerådets författningssamling Universitets- och högskolerådets författningssamling ISSN 2001-5917 Universitets- och högskolerådets föreskrifter och allmänna råd om översättning till engelska av svenska examina; UHRFS 2013:6 Utkom från

Läs mer

Grundutbildning: Sökande och antagna till universitet och högskolor höstterminen 2001

Grundutbildning: Sökande och antagna till universitet och högskolor höstterminen 2001 UF 46 SM 0101 Universitet och högskolor Grundutbildning: Sökande och antagna till universitet och högskolor höstterminen 2001 Higher Education. Undergraduate education: Applicants to higher education autumn

Läs mer

2 Inledning. 2.1 Omfattning/ändamål

2 Inledning. 2.1 Omfattning/ändamål 2 Inledning 2.1 Omfattning/ändamål Utgiftsområdet omfattar kostnader för olika former av ekonomiskt stöd till enskilda under studier. Kostnader för förvaltningen av studiestöden, som sköts av Centrala

Läs mer

Studenter som inte slutför lärarutbildningen vart tar de vägen?

Studenter som inte slutför lärarutbildningen vart tar de vägen? Statistisk analys Ingeborg Amnéus Avdelningen för statistik och analys 08-563 088 09 ingeborg.amneus@hsv.se www.hsv.se Nummer: 2007/3 Studenter som inte slutför lärarutbildningen vart tar de vägen? En

Läs mer

UKÄ ÅRSRAPPORT

UKÄ ÅRSRAPPORT Tabeller UKÄ ÅRSRAPPORT 2015 155 Tabell 1. Antal helårsstudenter i utbildning på grundnivå och avancerad nivå 2010-2014 samt antal studenter (registrerade) höstterminen 2014 per lärosäte. Alla uppgifter

Läs mer

Högskolenybörjare 2013/14 och doktorandnybörjare 2012/13 efter föräldrarnas utbildningsnivå

Högskolenybörjare 2013/14 och doktorandnybörjare 2012/13 efter föräldrarnas utbildningsnivå UF 20 SM 1403 Universitet och högskolor Högskolenybörjare 2013/14 och doktorandnybörjare 2012/13 efter föräldrarnas utbildningsnivå Higher education. Level of parental education among university entrants

Läs mer

Övergång mellan utbildningar

Övergång mellan utbildningar Övergång mellan utbildningar Vilket var/är det roligaste ämnet i skolan? Det var idrott naturligtvis! Karin, 46 år Det roligaste är matte och syslöjd. Fast matte är min favorit. Sara, 12 år Tyska var roligast

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Internationell studentmobilitet i högskolan 2012/13 International mobility in higher education from a Swedish perspective 2012/13

Internationell studentmobilitet i högskolan 2012/13 International mobility in higher education from a Swedish perspective 2012/13 UF 20 SM 1302 Universitet och högskolor Internationell studentmobilitet i högskolan 2012/13 International mobility in higher education from a Swedish perspective 2012/13 I korta drag Fler svenskar studerar

Läs mer

Statistiken med kommentarer

Statistiken med kommentarer Universitetskanslersämbetet och SCB 6 UF 20 SM 1302 Statistiken med kommentarer Internationell mobilitet en övergripande bild Syftet med detta Statistiska meddelande (SM) är att ge en bild av den internationella

Läs mer

Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2014/15. Fler svenskar studerar utomlands

Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2014/15. Fler svenskar studerar utomlands UF 20 SM 1503 Universitet och högskolor Internationell studentmobilitet i högskolan 2014/15 Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2014/15 I korta drag

Läs mer

Områdesbehörighet 1. Humaniora/Juridik/Undervisning/Teologi. Yrkesexamina: Juristexamen Lärarexamen

Områdesbehörighet 1. Humaniora/Juridik/Undervisning/Teologi. Yrkesexamina: Juristexamen Lärarexamen Områdesbehörighet 1 Humaniora/Juridik/Undervisning/Teologi Historia A Samhällskunskap A Juristexamen Lärarexamen steg 5 (alt. steg 2 i annat språk) 0,5 Matematik B 0.5 Matematik C 0,5 Etik och livsfrågor

Läs mer

Analyser av utbildningar och studerande med fokus på: Svensk och utländsk bakgrund hos studerande inom yrkeshögskolan

Analyser av utbildningar och studerande med fokus på: Svensk och utländsk bakgrund hos studerande inom yrkeshögskolan Analyser av utbildningar och studerande med fokus på: Svensk och utländsk bakgrund hos studerande inom yrkeshögskolan yhmyndigheten.se 1 (13) Datum: 2011-11-17 Analyser av utbildningar och studerande

Läs mer

Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2013/14. Fler svenskar studerar utomlands

Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2013/14. Fler svenskar studerar utomlands UF 20 SM 1402 Universitet och högskolor Internationell studentmobilitet i högskolan 2013/14 Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2013/14 I korta drag

Läs mer

9 Kommunal vuxenutbildning

9 Kommunal vuxenutbildning Utbildningsstatistisk årsbok 2007 Kommunal (komvux) 9 Kommunal (komvux) Innehåll Fakta om statistiken...146 9.1 elever, heltidsstuderande, kursdeltagare, kurser, andel dagtidsstuderande och andel elever

Läs mer

Nordisk statistik om studerande utomlands 2014/15

Nordisk statistik om studerande utomlands 2014/15 om studerande utomlands 2014/15 Utlandsstuderande med studiestöd Antal utlandsstuderande på gymnasial nivå (10 12 skolår) Antal utlandsstuderande på gymnasial nivå (10 12 skolår) som studerar med studiestöd

Läs mer

2012-12-04 FÖRKUNSKAPSKRAV

2012-12-04 FÖRKUNSKAPSKRAV 1 2012-12-04 FÖRKUNSKAPSKRAV Stöd till författare av kurs- och utbildningsplaner. 2 1. INLEDNING För att kunna bli antagen till en kurs eller ett utbildningsprogram krävs det, att den sökande har grundläggande

Läs mer

i december 2003 och 2004

i december 2003 och 2004 25:5 Sjukersättning och aktivitetsersättning utbetalade i december 23 och 24 ISSN 1652-9863 Statistikinformation försäkringsstatistik Sjukersättning och aktivitetsersättning utbetalade i december 23 och

Läs mer

Områdesbehörighet 1. Humaniora/Juridik/Teologi. Kurser för särskild behörighet: Yrkesexamina: Meritkurser: Områdeskurser: Historia A Samhällskunskap A

Områdesbehörighet 1. Humaniora/Juridik/Teologi. Kurser för särskild behörighet: Yrkesexamina: Meritkurser: Områdeskurser: Historia A Samhällskunskap A Områdesbehörighet 1 Humaniora/Juridik/Teologi Historia A Samhällskunskap A Juristexamen 0,5 Engelska B 0,5 Matematik B 0.5 Matematik C 0,5 Etik och livsfrågor 0,5 Filosofi A 0,25 Historia B 0,5 Historia

Läs mer

Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 2008 Diagram 1. Share of activities by type of activity 2008

Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 2008 Diagram 1. Share of activities by type of activity 2008 Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 28 Diagram 1. Share of activities by type of activity 28 Annan gruppverksamhet 11% Studiecirklar 44% Kulturprogram 45% Diagram 1. Andel aktiviteter efter

Läs mer

9 Kommunal vuxenutbildning

9 Kommunal vuxenutbildning Utbildningsstatistisk årsbok 2008 Kommunal (komvux) 9 Kommunal (komvux) Innehåll Fakta om statistiken...146 9.1 elever, heltidsstuderande, kursdeltagare, kurser, andel dagtidsstuderande och andel elever

Läs mer

Vad ungdomar gör efter Omvårdnadsprogrammet

Vad ungdomar gör efter Omvårdnadsprogrammet Redovisningen avser ungdomar som har läst enligt det tidigare gymnasiesystemet (Lpf94/Gy000), och som uppnått slutbetyg med grundläggande behörighet till högskola och universitet. Ungdomar som avslutade

Läs mer

Vad ungdomar gör efter Elprogrammet

Vad ungdomar gör efter Elprogrammet Redovisningen avser ungdomar som har läst enligt det tidigare gymnasiesystemet (Lpf94/Gy2000), och som uppnått slutbetyg med grundläggande behörighet till högskola och universitet. Ungdomar som avslutade

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

Studiestödet 2008 CSN, april 2009

Studiestödet 2008 CSN, april 2009 Studiestödet 2008 CSN, april 2009 2 2009-04-30 2007-100-12817 Regeringen Utbildningsdepartementet 103 33 STOCKHOLM En årlig rapport om studiestödet CSN ska, enligt regleringsbrevet för 2008, redovisa utvecklingen

Läs mer

Vad ungdomar gör efter Handels- och administrationsprogrammet

Vad ungdomar gör efter Handels- och administrationsprogrammet Redovisningen avser ungdomar som har läst enligt det tidigare gymnasiesystemet (Lpf94/Gy2000), och som uppnått slutbetyg med grundläggande behörighet till högskola och universitet. Ungdomar som avslutade

Läs mer

Stöd till författare av kurs- och utbildningsplaner.

Stöd till författare av kurs- och utbildningsplaner. 1 2015-11-18 Manual för hantering av förkunskapskrav Stöd till författare av kurs- och utbildningsplaner. INLEDNING 2 För att kunna bli antagen till en kurs eller ett utbildningsprogram krävs det, att

Läs mer

Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2012

Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2012 UF 46 SM 1201 Universitet och högskolor Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2012 Higher Education. Applicants and admitted to higher education at first

Läs mer

Vad ungdomar gör efter Samhällsvetenskapsprogrammet

Vad ungdomar gör efter Samhällsvetenskapsprogrammet Redovisningen avser ungdomar som har läst enligt det tidigare gymnasiesystemet (Lpf94/Gy2000), och som uppnått slutbetyg med grundläggande behörighet till högskola och universitet. Ungdomar som avslutade

Läs mer

Vad ungdomar gör efter Naturbruksprogrammet

Vad ungdomar gör efter Naturbruksprogrammet Redovisningen avser ungdomar som har läst enligt det tidigare gymnasiesystemet (Lpf9/Gy2000), och som uppnått slutbetyg med grundläggande behörighet till högskola och universitet. Ungdomar som avslutade

Läs mer

Vad ungdomar gör efter Naturvetenskapsprogrammet

Vad ungdomar gör efter Naturvetenskapsprogrammet Redovisningen avser ungdomar som har läst enligt det tidigare gymnasiesystemet (Lpf9/Gy2000), och som uppnått slutbetyg med grundläggande behörighet till högskola och universitet. Ungdomar som avslutade

Läs mer

Vad ungdomar gör efter Teknikprogrammet

Vad ungdomar gör efter Teknikprogrammet Redovisningen avser ungdomar som har läst enligt det tidigare gymnasiesystemet (Lpf9/Gy2000), och som uppnått slutbetyg med grundläggande behörighet till högskola och universitet. Ungdomar som avslutade

Läs mer

Vad ungdomar gör efter Hantverksprogrammet

Vad ungdomar gör efter Hantverksprogrammet Redovisningen avser ungdomar som har läst enligt det tidigare gymnasiesystemet (Lpf94/Gy2000), och som uppnått slutbetyg med grundläggande behörighet till högskola och universitet. Ungdomar som avslutade

Läs mer

Mindre arbetstid och färre sysselsatta. Andelen kvinnor ökar och männen blir färre. Jordbruksföretagare ofta äldre

Mindre arbetstid och färre sysselsatta. Andelen kvinnor ökar och männen blir färre. Jordbruksföretagare ofta äldre JO 30 SM 1401 Sysselsättning i jordbruket 2013 Farm Labour Force in 2013 I korta drag Mindre arbetstid och färre sysselsatta Totalt sysselsatte jordbruket ca 172 700 personer år 2013, vilket är ca 6 000

Läs mer

Folkbildningsrådet Lasse Magnusson. Nytt studiestödssystem. Huvudprinciper

Folkbildningsrådet Lasse Magnusson. Nytt studiestödssystem. Huvudprinciper Folkbildningsrådet 1999-09-28 Lasse Magnusson PM Nytt studiestödssystem Huvudprinciper Regeringen har i sin proposition 1999/2000:10 Ett reformerat studiestödssystem föreslagit att ett nytt studiestödssystem

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i studiestödsförordningen (2000:655); utfärdad den 12 februari 2015. SFS 2015:50 Utkom från trycket den 24 februari 2015 Regeringen föreskriver i fråga

Läs mer

Aborter i Sverige 2001 januari december

Aborter i Sverige 2001 januari december STATISTIK HÄLSA OCH SJUKDOMAR 2002:1 Aborter i Sverige 2001 januari december Preliminär sammanställning EPIDEMIOLOGISKT CENTRUM January-December The National Board of Health and Welfare CENTRE FOR EPIDEMIOLOGY

Läs mer

Vad ungdomar gör efter Fordonsprogrammet

Vad ungdomar gör efter Fordonsprogrammet Redovisningen avser ungdomar som har läst enligt det tidigare gymnasiesystemet (Lpf94/Gy2000), och som uppnått slutbetyg med grundläggande behörighet till högskola och universitet. Ungdomar som avslutade

Läs mer

Kvinnors andel av sjukpenningtalet

Kvinnors andel av sjukpenningtalet Vägen till ett sjukpenningtal på 9,0 Kvinnors andel av sjukpenningtalet Redovisning 2016-12-27 Sid 1 December 2016 Vägen till 9,0 Kvinnors andel av sjp-talet 6,5 6,2 7,3 8,3 7,9 7,3 6,8 6,8 6,8 6,8 8,3

Läs mer

Högskoleverkets utvärderingar vid Linnéuniversitetet fr o m 2011

Högskoleverkets utvärderingar vid Linnéuniversitetet fr o m 2011 Planeringsavdelningen Ulrika Bengtsson Verde PM 2010-10-07 Högskoleverkets utvärderingar vid Linnéuniversitetet fr o m 2011 Fr o m 1 januari startar ett nytt nationellt system för Högskoleverkets (HsV)

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av april månad 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av april månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Örebro 9 maj 2014 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län april 2014 11 870 (8,6 %) 5 196 kvinnor (7,9 %) 6 674 män (9,3 %) 2 751 unga

Läs mer

Vad ungdomar gör efter Omvårdnadsprogrammet

Vad ungdomar gör efter Omvårdnadsprogrammet Redovisningen avser ungdomar som har läst enligt det tidigare gymnasiesystemet (Lpf9/Gy2000), och som uppnått slutbetyg med grundläggande behörighet till högskola och universitet. Ungdomar som avslutade

Läs mer

Studiestödet 2011 CSN, april 2012

Studiestödet 2011 CSN, april 2012 Studiestödet 211 CSN, april 212 Dnr 21-1-9272 Studiestödet 211 Sammanfattning... 3 1 Inledning... 11 1.1 Uppdraget... 11 1.2 Faktaunderlag... 11 1.3 Avgränsningar m.m.... 11 2 Studiestödssystemet i korthet...

Läs mer

Aborter i Sverige 2011 januari juni

Aborter i Sverige 2011 januari juni HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Publiceringsår 2011 Aborter i Sverige 2011 januari juni Preliminär sammanställning SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK Statistik Hälso- och sjukvård Aborter i Sverige 2011 Januari-juni Preliminär

Läs mer

Våga prata pengar. Karin Arkmo Larsson Gun-Marie Nilsson

Våga prata pengar. Karin Arkmo Larsson Gun-Marie Nilsson Våga prata pengar Karin Arkmo Larsson Gun-Marie Nilsson Agenda Vad gör CSN? Hemutrustningslån vad är det? Betala tillbaka hemutrustningslån Studiestöd vad är det? Betala tillbaka studiemedel 2 Våga prata

Läs mer

Vad ungdomar gör efter Medieprogrammet

Vad ungdomar gör efter Medieprogrammet Redovisningen avser ungdomar som har läst enligt det tidigare gymnasiesystemet (Lpf94/Gy2000), och som uppnått slutbetyg med grundläggande behörighet till högskola och universitet. Ungdomar som avslutade

Läs mer

Lättläst om studiehjälp

Lättläst om studiehjälp Lättläst om studiehjälp 2014 2015 1 2 Välkommen till CSN I den här broschyren kan du läsa om studiehjälp. Studiehjälp är pengar som du kan få när du studerar på gymnasiet, komvux eller folkhögskola. Studiehjälp

Läs mer

Småföretagare får låg pension

Småföretagare får låg pension Datum 2011-11-xx Sid 1(5) Småföretagare får låg pension Sveriges småföretagare har inga stora summor att vänta sig i allmän pension. Deras inkomstuppgifter i dag kommer inte att ge mer än runt 12 000 kr

Läs mer

Vad ungdomar gör efter Barn- och fritidsprogrammet

Vad ungdomar gör efter Barn- och fritidsprogrammet Redovisningen avser ungdomar som har läst enligt det tidigare gymnasiesystemet (Lpf94/Gy2000), och som uppnått slutbetyg med grundläggande behörighet till högskola och universitet. Ungdomar som avslutade

Läs mer

Vad ungdomar gör efter Byggprogrammet

Vad ungdomar gör efter Byggprogrammet Redovisningen avser ungdomar som har läst enligt det tidigare gymnasiesystemet (Lpf94/Gy00), och som uppnått slutbetyg med grundläggande behörighet till högskola och universitet. Ungdomar som avslutade

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2013 2013-03-08 Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2013 1 380 av de inskrivna fick jobb Under februari påbörjade 1 380 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015 Pressmeddelande för Västerbotten juli 2015 Uppsala Halland Gotland Norrbotten Stockholm Jönköping Dalarna Västerbotten Västra Götaland Kalmar Jämtland Värmland Örebro Kronoberg Västernorrland Östergötland

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Bilaga 1. Avdelning A

Bilaga 1. Avdelning A Avdelning A Bilaga 1 Områdesbehörigheter gällande för kursplaner i gymnasieskolan som infördes hösten 2000 samt för kursplaner i gymnasial vuxenutbildning som infördes den 1 juli 2001 Humaniora/Juridik/Undervisning/Teologi

Läs mer

Rekordmånga tog examen i högskolan läsåret 2012/13

Rekordmånga tog examen i högskolan läsåret 2012/13 STATISTISK ANALYS 1(8) Avdelning / löpunmmer 214-1-28 / 1 Analysavdelningen Handläggare Magdalena Inkinen 8-653 85 4 magdalena.inkinen@uk-ambetet.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är

Läs mer

Andelen personal med utbildning på forskarnivå fortsätter att öka

Andelen personal med utbildning på forskarnivå fortsätter att öka UF 23 SM 1501 Universitet och högskolor Personal vid universitet och högskolor 2014 Higher Education. Employees in Higher Education 2014 I korta drag Andelen personal med utbildning på forskarnivå fortsätter

Läs mer

Handledning till snabbguide om studiebidrag på gymnasiet

Handledning till snabbguide om studiebidrag på gymnasiet Handledning till snabbguide om studiebidrag på gymnasiet Senast uppdaterad, juni 2016 CSN nr 1028A/1606 Inledning Den här handledningen kan du ha som stöd om du ska använda snabbguiden för att informera

Läs mer

CSN gör studier möjligt. Marie Holmberg Karin Hurinský

CSN gör studier möjligt. Marie Holmberg Karin Hurinský CSN gör studier möjligt Marie Holmberg Karin Hurinský Innehåll Studiehjälp under 20 år Studiemedel över 20 år Studiestartstöd en chans till utbildning Stöd och support 2 Studiehjälp under 20 år - så funkar

Läs mer

9 Kommunal vuxenutbildning (Komvux) Municipal adult education

9 Kommunal vuxenutbildning (Komvux) Municipal adult education Utbildningsstatistisk årsbok 2006 Tabeller Kommunal vuxenutbildning (Komvux) 9 Kommunal vuxenutbildning (Komvux) Municipal adult education Sida/ Page Tabell/ Table 152 Inledande text Introduction 154 9.1

Läs mer

Vad ungdomar gör efter Teknikprogrammet

Vad ungdomar gör efter Teknikprogrammet Redovisningen avser ungdomar som har läst enligt det tidigare gymnasiesystemet (Lpf94/Gy2000), och som uppnått slutbetyg med grundläggande behörighet till högskola och universitet. Ungdomar som avslutade

Läs mer

Vad ungdomar gör efter Barn- och fritidsprogrammet

Vad ungdomar gör efter Barn- och fritidsprogrammet Redovisningen avser ungdomar som har läst enligt det tidigare gymnasiesystemet (Lpf94/Gy2000), och som uppnått slutbetyg med grundläggande behörighet till högskola och universitet. Ungdomar som avslutade

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län augusti månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Örebro län augusti månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län augusti månad 2016 Färre fick arbete i augusti Av samtliga personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län mars månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Örebro län mars månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län mars månad 2016 Färre fick arbete i mars Av samtliga personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Vad ungdomar gör efter Handels- och administrationsprogrammet

Vad ungdomar gör efter Handels- och administrationsprogrammet Redovisningen avser ungdomar som har läst enligt det tidigare gymnasiesystemet (Lpf94/Gy2000), och som uppnått slutbetyg med grundläggande behörighet till högskola och universitet. Ungdomar som avslutade

Läs mer

Vad ungdomar gör efter Samhällsvetenskapsprogrammet

Vad ungdomar gör efter Samhällsvetenskapsprogrammet Redovisningen avser ungdomar som har läst enligt det tidigare gymnasiesystemet (Lpf94/Gy2000), och som uppnått slutbetyg med grundläggande behörighet till högskola och universitet. Ungdomar som avslutade

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik april 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik april 2017 FAKTAUNDERLAG Kronobergs län Göteborg, 11 maj 2017 Jens Sandahl Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik april 2017 Till arbete Under april 2017 påbörjade 620 personer (221 kvinnor och 399 män) av de inskrivna

Läs mer