Studiestöd 2001/2002. Beviljning av studiestöd. Financial aid for students 2001/2002 Approval of financial aid for students

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Studiestöd 2001/2002. Beviljning av studiestöd. Financial aid for students 2001/2002 Approval of financial aid for students"

Transkript

1 Studiestöd 2001/2002 Beviljning av studiestöd Financial aid for students 2001/2002 Approval of financial aid for students

2

3 UF 70 SM 0302 Studiestöd 2001/2002 Beviljning av studiestöd Financial aid for students 2001/2002 Approval of financial aid for students I korta drag Antalet studiestödstagare inom vuxenutbildningen minskar medan högskolan ökar Det totala antalet studiestödstagare har minskat med ca en procent sedan läsåret 2000/01. Den största minskningen står studerande vid Komvux för som har minskat med 16 procent från ca personer läsåret 2000/01 till ca läsåret 2001/02. Inom högskolesektorn har antalet studiestödstagare ökat med ca jämfört med det föregående läsåret. Även inom gymnasieskolan ökar studerandeantalet. Det var ca fler som fick studiehjälp inom denna skolform läsåret 2001/02 än 2000/01. Färre söker studielån Antalet studerande som fick lånedelen i studiemedel i förhållande till antalet studerande som fick studiebidrag uppgick till 78,6 procent under läsåret 2001/02, motsvarande siffra föregående läsår var 82,5 procent. Den minskade lånebenägenheten beror bland annat på skärpta återbetalningskrav och ändrade åldersregler för studielån. Introduktionen av det högre bidraget i studiemedel har också bidragit till nedgången i lånebenägenhet. När lånedelen endast är 18 procent av totalbeloppet är det fler som inte ansöker om studielån. De flesta utlandsstuderande reste till Storbritannien De flesta studerande med studiemedel utomlands studerade inom Europa, främst Storbritannien, Spanien och Frankrike. Storbritannien och USA är de enskilda länder som tar emot flest utlandsstuderande. Jämfört med föregående läsår ökade antalet studerande i Oceanien medan det minskade i Nordamerika. De flesta utlandsstuderande i Oceanien studerar i Australien medan merparten av de som studerar i Nordamerika återfinns i USA. Kerstin Sellén Johansson, CSN, tel , Statistiken har producerats av CSN, som ansvarar för officiell statistik inom området. ISSN Serie UF Utbildning och forskning. Utkom den 23 juni Tidigare publicering: Se avsnittet Fakta om statistiken. Utgivare av Statistiska meddelanden är Svante Öberg, SCB.

4

5 3 Innehåll Sida Statistiken med kommentarer 5 Översiktlig statistik 5 Antalet studiestödstagare har minskat 5 Utbetalda belopp i studiestöd läsåret 2001/02 6 Studiemedel 7 Andelen låntagare minskar 7 Cirka nio procent studerade på deltid med studiemedel 7 Hälften av alla studerande med studiemedel var i åldern år 8 Studerande med studiemedel för utlandsstudier 8 Vuxenstudiestöden 8 Vuxenstudiestöden ersätts av studiemedel och rekryteringsbidrag 9 Antalet studerande med särskilt utbildningsbidrag minskar 10 Tabeller 11 Tabellförteckning 11 Teckenförklaring 14 Tabeller 15 Fakta om statistiken 79 Beskrivning av studiestödsformerna 79 Inledning 79 Studiehjälp 79 Studiemedel 79 Vuxenstudiestöd 80 Utländska medborgare 82 Utlandsstudier 82 Sjukförsäkring för studerande 82 Detta omfattar statistiken 82 Objekt och population 82 Statistiska mått 82 Redovisningsgrupper 82 Referenstider 82 Definitioner och förklaringar 83 Så görs statistiken 84 Statistikens tillförlitlighet 85 Osäkerhetskällor 85 Svarsbortfall 86 Bearbetning 86

6 4 Bra att veta 86 Jämförbarhet över tiden 86 Premiärmaterial 87 Annan statistik 87 In English 88 Summary 88 Decrease in student aid recipients in adult education while higher education is increasing 88 Deminishing interest for student loan 88 Most of the students abroad studied in the United Kingdom 88 Description of different forms of financial aid for students 89 Introduction 89 Upper secondary student aid 89 Study assistance 89 Adult student aid 90 Foreign nationals 91 Studies abroad 92 Health insurance 92 List of tables 93 List of terms 97

7 5 Statistiken med kommentarer Översiktlig statistik Antalet studiestödstagare har minskat Det totala antalet studiestödstagare har minskat med ca en procent sedan läsåret 2000/01. Den största minskningen står studerande vid Komvux för som har minskat med 16 procent från ca personer läsåret 2000/01 till ca läsåret 2001/02, även inom folkhögskolan har antalet minskat något. Antalet studiestödstagare utomlands är i stort sett oförändrat. Inom övriga skolformer har antalet studiestödstagare ökat jämfört med 2000/01. Den största ökningen har skett inom högskolan som ökat med ca studiestödstagare. Ett flertal faktorer påverkar antalet studiestödstagare inom högskolan. Den främsta anledningen till ökningen är att det skett en utökning av antalet högskoleplatser samt en omflyttning av utbildningskapacitet mellan utbildningar och högskolor. Även inom gymnasieskolan ökar studerandeantalet. Det var ca studerande fler som fick studiehjälp inom denna skolform läsåret 2001/02 än 2000/01. Det är antalet ungdomar under 20 år som ökat och ökningen beror främst på demografiska förändringar. Antal studerande med studiestöd i olika skolformer 1, 2001/ Gymnasieskola Folkhögskola Komvux Högskola Utland Studiehjälp Studiemedel Vuxenstudiestöd Som en följd av regelförändringar, i samband med studiestödsreformen hösten 2001, minskar andelen studerande med vuxenstudiestöd inom folkhögskola och kommunal och statlig vuxenutbildning medan andelen som har studiemedel ökar. Under läsåret 2001/02 har vuxenstudiestöden SVUX, SVUXA och Lärar- SVUX endast kunnat beviljas till studerande som omfattas av särskilda övergångsregler i samband med att studiestöden ersätts av det nya studiemedlet. Det särskilda utbildningsbidraget har dock inte berörts av dessa övergångsregler. 1 Inom högskola medräknas här även övriga eftergymnasiala utbildningar. Eftergymnasiala utbildningar vid folkhögskola räknas dock till skolformen folkhögskola. I Komvux ingår även studerande vid Nationellt Centrum för flexibelt lärande, f.d. Statens Skola för Vuxna.

8 6 Antal vuxenstuderande med studiestöd 2 för studier på grundskoleoch gymnasienivå, läsåren 1996/ / Komvux Folkhögskola Gymnasieskola / / / / / /02 Antalet vuxenstuderande med studiestöd på grundskole- och gymnasienivå ökade inom alla skolformer läsåret 1997/98 i samband med att Kunskapslyftet startade. Kulmen nåddes läsåret 1998/99 därefter har antalet stödtagare minskat. Det finns flera orsaker till minskningen. En bidragande orsak är att reglerna ändrades för det särskilda utbildningsbidraget läsåret 1999/2000. Det förbättrade läget på arbetsmarknaden har också bidragit till att intresset för vuxenstudier avtagit samt att Kunskapslyftets målgrupp har minskat i takt med att de som rekryterades till utbildning har genomfört sina vuxenstudier. Att förändringarna har varit störst inom Komvux beror på att Kunskapslyftets utbildningar räknas till skolformen Komvux i CSN:s statistik. Utbetalda belopp i studiestöd läsåret 2001/02 Under läsåret 2001/02 betalade CSN ut totalt ca 25 mdkr i studiehjälp, studiemedel och vuxenstudiestöd varav 13,5 mdkr var studiebidrag och 11,5 mdkr var studielån. Bidrag och lån för samtliga studiestödsformer, mnkr, 2001/ Bidrag Lån Mnkr Studiehjälp Studiemedel Vuxenstudiestöd I studiehjälp utbetalades 2,6 mdkr i bidrag, i studiemedel (inkl. studiemedel för utlandsstuderande) utbetalades 7,8 mdkr i studiebidrag och 11,5 mdkr i studielån och i vuxenstudiestöden utbetalades 2,6 mdkr i studiebidrag och 0,2 mdkr i studielån. 2 Avser studiestöden studiemedel, SVUX, SVUXA och UBS, varav antalet stödtagare med de tre vuxenstudiestöden är nettoräknade, dvs en studerande som har haft både UBS och SVUXA under läsåret förekommer endast en gång i redovisningen.

9 7 Studiemedel Andelen låntagare minskar Under läsåret 2001/02 fick cirka studerande studiemedel för studier i Sverige. Siffran anger antal studerande som fått studiemedel under hela eller någon del av läsåret. Av dessa hade ca studielån medan endast utnyttjade bidragsdelen. Knappt personer hade dessutom merkostnadslån och personer erhöll det tilläggslån som introducerades i samband med studiestödsreformen den 1 juli Vid studiestödsreformen infördes även studiemedel med en högre bidragsdel för vissa prioriterade studerandegrupper. Cirka studerande erhöll studiemedel med det högre bidraget. Merparten av dessa läste på grundskoleeller gymnasienivå. Det högre bidraget på eftergymnasial nivå lämnas enbart för yrkesteknisk högskoleutbildning och specialpedagogutbildning. Cirka 800 studerande på eftergymnasial nivå fick det högre bidraget. Antalet studerande med studielån i förhållande till antalet studerande med studiebidrag uppgick till 78,6 procent under läsåret 2001/02, motsvarande siffra föregående läsår var 82,5 procent. Den minskade lånebenägenheten kan förklaras av de regelförändringar, bland annat i form av skärpta återbetalningskrav, som genomfördes vid studiestödsreformen den 1 juli Introduktionen av det högre bidraget bidrog till nedgången i lånebenägenhet. När lånedelen endast är 18 procent av totalbeloppet är det fler som inte ansöker om lån. Lånebenägenheten var betydligt högre bland studerande på eftergymnasial nivå än för studerande på grundskole- och gymnasienivå. Antal studerande med studiemedel i Sverige fördelade efter utbildningsnivå och bidragsnivå, läsåret 2001/02 Grundskolenivå Gymnasienivå Eftergymnasial nivå Generellt bidrag varav låntagare Högre bidraget varav låntagare Studiemedel utbetalades med ca 7,2 mdkr i form av bidrag och 9,7 mdkr i form av lån för studier i Sverige under läsåret 2001/02. Av utbetalda lån utgjordes ca 196 mnkr av merkostnadslån och 220 mnkr av tilläggslån. Cirka 9 procent studerade på deltid med studiemedel Cirka 9 procent av de som fick studiemedel under läsåret 2001/02 var deltidsstuderande. Bland de som enbart utnyttjade bidragsdelen var andelen deltidsstuderande drygt 18 procent. I denna grupp återfinns både de som medvetet avstått från att låna och de som ej varit berättigade att låna, t.ex. p.g.a. för hög inkomst eller ålder. Andelen deltidsstuderande skiljer sig mycket mellan olika utbildningsnivåer. Knappt fem procent av de som fick studiemedel på eftergymnasial nivå var deltidsstuderande medan motsvarande siffra på grundskole- och gymnasienivå var drygt 20 procent.

10 8 Andelen deltidsstuderande var något högre för kvinnor. Av de kvinnor som fick studiemedel under läsåret 2001/02 var det drygt 10 procent som studerade på deltid, motsvarande siffra för männen var 8 procent. Hälften av alla studerande med studiemedel var i åldern år Hälften av alla studerande med studiemedel befann sig i åldersintervallet år, läsåret 2001/02. Detta gäller även specifikt för studerande med studiemedel på eftergymnasial nivå, medan siffran var drygt 70 procent för studerande med generellt bidrag på gymnasienivå. Det högre bidraget kan beviljas först från och med det år den studerande fyller 25 år. Studerande med studiemedel på grundskolenivå har den högsta andelen äldre studerande. Andelen som var 30 år eller äldre uppgick till 52 procent på grundskolenivå, motsvarande siffror för gymnasienivå och eftergymnasial nivå var 29 respektive 22 procent. Andelen kvinnor som var 30 år eller äldre uppgick till 30 procent, motsvarande andel hos männen var 18 procent. Studerande med studiemedel för utlandsstudier Under läsåret 2001/02 fick ca personer studiemedel för studier utomlands. Av dessa hade ca studielån medan endast utnyttjade bidragsdelen. Antalet studerande med studielån i förhållande till antalet studerande med studiebidrag är således hög hos de utlandsstuderande. Lånebenägenheten var 88 procent. Utöver grundlån är det dessutom många utlandsstuderande som tar merkostnadslån för extra kostnader i samband med studierna, främst undervisningsavgifter, försäkringar och resor. Läsåret 2001/02 fick ca studerande merkostnadslån för studier utomlands. Nästan samtliga studerande med studiemedel utomlands läser på eftergymnasial nivå. Cirka studerande söker sig på egen hand till ett universitet eller en högskola utomlands, så kallade free-movers, varav cirka läser språkkurser. Därtill kommer som reser ut inom ramen för ett utbytesprogram. De flesta studerande med studiemedel utomlands befann sig i Europa, främst Storbritannien, Spanien och Frankrike. Storbritannien och USA är de enskilda länder som tar emot flest utlandsstuderande. Jämfört med föregående läsår så ökade antalet i Oceanien medan det minskade i Nordamerika. De flesta utlandsstuderande i Oceanien återfinns i Australien medan merparten i Nordamerika återfinns i USA. I jämförelse med studerande i Sverige så har de utlandsstuderande låg ålder. Cirka 93,5 procent av de utlandsstuderande med studiemedel på eftergymnasial nivå var under 30 år, medan motsvarande siffra i Sverige endast var 78 procent. Vuxenstudiestöden Vuxenstudiestöden består av Särskilt vuxenstudiestöd (SVUX), Särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa (SVUXA), Särskilt utbildningsbidrag (UBS), Särskilt vuxenstudiestöd för vissa lärarutbildningar (Lärar-SVUX) och Särskilt vuxenstudiestöd för vissa naturvetenskapliga och tekniska utbildningar (NT- SVUX). Tidigare ingick även Korttidsstudiestöd och inackorderingstillägg samt Timersättning för studerande vid SÄRVUX. Från och med läsåret 2001/02 administreras dessa studiestöd av löntagarorganisationerna Landsorganisationen (LO) och Tjänstemännens Centralorganisation (TCO) samt Statens institut för särskilt utbildningsstöd (Sisus). För en närmare beskrivning av de studiestöd som administreras av CSN hänvisas till avsnittet Fakta om statistiken; Beskrivning av studiestödsformerna.

11 9 Vuxenstudiestöden ersätts av studiemedel och rekryteringsbidrag Under läsåret 2001/02 var det bara särskilt utbildningsbidrag (UBS) av vuxenstudiestöden som kunde beviljas till nya sökande. De övriga vuxenstöden kunde endast beviljas till studerande som hade påbörjat sina studier med något av dem före den 1 juli 2001, (för NT-SVUX före den 1 januari 1999). Läsåret 2003/04 kommer vuxenstudiestöden att upphöra. De ersätts då helt av det högre bidraget i studiemedel samt rekryteringsbidraget som infördes den 1 januari Under läsåret 2001/02 fick totalt ca personer vuxenstudiestöd under någon del av läsåret. Av dem var ca kvinnor och ca män. Cirka 12 procent hade studiestöd för studier på grundskolenivå, ca 83 procent för studier på gymnasienivå och ca 4 procent fick vuxenstudiestöd för eftergymnasiala studier. De allra flesta, 89 procent, studerade på heltid. Andelen deltidsstuderande var högre bland kvinnorna, 13 procent, jämfört mot 8 procent bland männen. Antal studerande med vuxenstudiestöd fördelade efter kön och ålder läsåret 2001/ Kvinnor Män Ålder Andelen studerande med vuxenstudiestöd var störst i åldersgrupperna och år, där andelen studerande uppgick till 23 procent i vardera åldersgruppen. Cirka 8 procent av de som fick vuxenstudiestöd, personer, var 50 år eller äldre. Andelen män var högst i åldersgrupperna och år, 33 respektive 32 procent. I övriga åldersgrupper utgjorde männen ca en fjärdedel av stödtagarna. I nedanstående tabell redovisas hur antalet studiestödstagare fördelade sig över de olika vuxenstudiestödsformerna. Antal studerande med vuxenstudiestöd läsåret 2001/02 Stödform Män % Kvinnor % Totalt SVUX SVUXA UBS Lärar-SVUX NT-SVUX

12 10 Kvinnorna är i majoritet bland de studerande med vuxenstudiestöd. De utgör omkring tre fjärdedelar av de som fått SVUX, SVUXA och UBS. När det gäller Lärar-SVUX, som beviljas för studier till specialpedagogexamen eller för specialpedagogisk påbyggnadsutbildning på eftergymnasial nivå, är andelen kvinnor ännu större, 94 procent. Könsfördelningen har varit relativt konstant under de senaste fem läsåren inom dessa studiestöd. När det gäller NT-SVUX, som beviljas för vissa naturvetenskapliga och tekniska utbildningar på eftergymnasial nivå, har andelen kvinnor ökat under femårsperioden och läsåret 2001/02 var det för första gången fler kvinnorna än män som fick NT-SVUX. Det kan vara ett tecken på att kvinnorna tenderar att läsa längre NT-utbildningar än männen eftersom det inte skett någon nyantagning till dessa utbildningar sedan höstterminen Antalet studerande med särskilt utbildningsbidrag minskar Det särskilda utbildningsbidraget introducerades läsåret 1997/98 i samband med Kunskapslyftet och det upphörde den 1 januari Under läsåret 2001/02 var det ca studerande som fick särskilt utbildningsbidrag (UBS) för studier på grundskole- och gymnasienivå inom folkhögskola och komvux. Det var en minskning med ca personer jämfört med läsåret innan. Av de som fick UBS 2001/02 var 81 procent arbetslösa vid studiernas början. Bland dem uppgick andelen kvinnor till 70 procent. Bland de som var arbetstagare vid studiernas början var andelen kvinnor 83 procent. Cirka 63 procent av de studerande med UBS var i åldern år och nio procent var 50 år eller äldre. Antal studerande med UBS läsåren 1997/ / Kvinnor Män / / / / /02 Antalet studerande med UBS följer samma utvecklingstrend som antalet vuxenstuderande på grundskole- och gymnasienivå. Minskningen var störst mellan läsåren 1998/99 och 1999/2000 på grund av en regeländring som innebar att UBS endast kunde beviljas i 360 dagar i stället för i 600 dagar som tidigare varit fallet för arbetslösa studerande med UBS. Minskningen därefter beror till största delen på ett minskat intresse för vuxenstudier bl.a. som en följd av att läget på arbetsmarknaden förbättrats.

13 11 Tabeller Tabellförteckning Översiktlig statistik 1.1 Totalt utbetalade belopp fördelade efter studiestödsform 1.2 Antal studerande i gymnasial utbildning som fått studiestöd 1.3 Högskolestuderande fördelade efter studieinriktning, kön, ålder och studiemedel Studiehjälp 2.1 Belopp per månad 2.2 Utbetalda belopp fördelade efter kön och bidragsform 2.3 Antal studerande fördelade efter kön och bidragsform 2.4 Antal studerande fördelade efter skolform och bidragsform 2.5 Antal studerande som fått inackorderingstillägg fördelade efter skolform och avståndsklass 2.6 Antal studerande som fått extra tillägg 2.7 Antal studerande som fått avslag på ansökan om inackorderingstillägg och extra tillägg Studiemedel 3.1a Prisbasbelopp enligt lagen om allmän försäkring och maximalt studiemedelsbelopp, generellt bidrag (34,5%) 3.1b Maximalt studiemedelsbelopp, det högre bidraget (82%) 3.2 Antal studerande som fått studiemedel samt utbetalda belopp fördelade efter kön, bidragsnivå och typ av belopp 3.3a Antal studerande som fått studiemedel fördelade efter kön, typ av belopp, skolform och utbildningens nivå 3.3b Antal studerande som fått generellt bidrag fördelade efter kön, typ av belopp, skolform och utbildningens nivå 3.3c Antal studerande som fått det högre bidraget fördelade efter kön, typ av belopp, skolform och utbildningens nivå 3.4a Antal studerande som fått studiemedel samt studerande med enbart studiebidrag fördelade efter studietakt, kön och utbildningens nivå 3.4b Antal studerande som fått generellt bidrag samt studerande med enbart studiebidrag fördelade efter studietakt, kön och utbildningens nivå 3.4c Antal studerande som fått det högre bidraget samt studerande med enbart bidrag fördelade efter studietakt, kön och utbildningens nivå 3.5a Andel studerande per åldersgrupp som fått studiemedel fördelade efter kön, utbildningens nivå och skolform 3.5b Andel studerande per åldersgrupp som fått generellt bidrag fördelade efter kön, utbildningens nivå och skolform

14 12 3.5c Andel studerande per åldersgrupp som fått det högre bidraget fördelade efter kön, utbildningens nivå och skolform 3.6a Antal studerande som fått reducerade studiemedel på grund av inkomst fördelade efter utbildningens nivå, studietakt och kön 3.6b Antal studerande med generellt bidrag som fått reducerade studiemedel fördelade efter utbildningens nivå studietakt och kön 3.6c Antal studerande med det högre bidraget som fått reducerade studiemedel fördelade efter utbildningens nivå, studietakt och kön 3.7 Antal avslag fördelade efter kön, utbildningens nivå och skolform 3.8a Antal studerande som har fått studiemedel för studier på grundskoleoch gymnasienivå fördelade efter kön och län 3.8b Antal studerande som har fått generellt bidrag för studier på grundskoleoch gymnasienivå fördelade efter kön och län 3.8c Antal studerande som fått det högre bidraget för studier på grundskoleoch gymnasienivå fördelade efter kön och län Särskilt vuxenstudiestöd 4.1 Högsta och lägsta belopp i särskilt vuxenstudiestöd 4.2 Utbetalt belopp i särskilt vuxenstudiestöd 4.3 Antal ansökningar om särskilt vuxenstudiestöd fördelade efter kön och utbildningens nivå 4.4 Antal studerande som fått särskilt vuxenstudiestöd, inkl studerande på YTH, fördelade efter skolform och utbildningens nivå samt bidrag och lån 4.5 Antal studerande som fått särskilt vuxenstudiestöd fördelade efter kön, bidrag och lån 4.6 Antal studerande som fått särskilt vuxenstudiestöd fördelade efter kön, ålder och utbildningens nivå 4.7 Antal studerande som fått vuxenstudiebidrag fördelade efter kön och dagpenningbelopp Särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa 5.1 Högsta och lägsta belopp i särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa 5.2 Utbetalt belopp i särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa 5.3 Antal ansökningar om särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa fördelade efter kön och utbildningens nivå 5.4 Antal studerande som fått särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa fördelade efter skolform och utbildningens nivå samt bidrag och lån 5.5 Antal studerande som fått särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa fördelade efter kön, bidrag och lån 5.6 Antal studerande som fått särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa fördelade efter kön, ålder och utbildningens nivå 5.7 Antal studerande som fått särskilt vuxenstudiestöd fördelade efter kön och dagpenningbelopp Särskilt utbildningsbidrag 6.1 Högsta och lägsta belopp i särskilt utbildningsbidrag

15 Utbetalt belopp i särskilt utbildningsbidrag 6.3 Antal ansökningar om särskilt utbildningsbidrag fördelade efter kön, utbildningens nivå samt arbetslösa respektive arbetstagare 6.4 Antal studerande som fått särskilt utbildningsbidrag, fördelade efter skolform och utbildningens nivå 6.5 Antal arbetslösa/arbetstagare som fått särskilt utbildningsbidrag fördelade efter kön och utbetalt bidrag 6.6 Antal studerande som fått särskilt utbildningsbidrag fördelade efter kön, tidigare utbildning 6.7 Antal arbetslösa/arbetstagare fördelade efter kön och ålder 6.8 Antal studerande som fått särskilt utbildningsbidrag fördelade efter kön, ålder och utbildningens nivå 6.9 Antal studerande som fått särskilt utbildningsbidrag fördelade kön och efter dagpenningbelopp Lärar-SVUX 7.1 Högsta och lägsta belopp i Lärar-SVUX 7.2 Utbetalt belopp i Lärar-SVUX 7.3 Antal studerande som fått Lärar-SVUX, fördelade efter kön, bidrag och lån 7.4 Antal studerande som fått Lärar-SVUX, fördelade efter kön och ålder 7.5 Antal personer som fått vuxenstudiebidrag fördelade efter kön och dagpenningbelopp NT-SVUX 8.1 Högsta och lägsta belopp i NT-SVUX 8.2 Utbetalat belopp i NT-SVUX 8.3 Antal studerande som fått NT-SVUX fördelade efter kön, bidrag och lån 8.4 Antal studerande som fått NT-SVUX fördelade efter kön och ålder 8.5 Antal personer som fått vuxenstudiebidrag fördelade efter kön och dagpenningbeloppsklasser Utländska medborgare 9.1 Antal personer som beviljats principiell rätt till svenskt studiestöd fördelade efter ålder och kön 9.2 Beslut om principiell rätt till svenskt studiestöd för nordiska medborgare fördelade efter medborgarskap och beslut 9.3 Antal beslut om principiell rätt till svenskt studiestöd fördelade efter hemvärldsdel Studerande utomlands 10.1 Antal studerande som fått studiemedel fördelade efter utbildningens nivå och världsdel/ land

16 Antal studerande som fått studiemedel fördelade efter kön, ålder och utbildningens nivå 10.3 Antal studerande på eftergymnasial nivå som fått studiemedel för studier utomlands fördelade på kön, världsdel, och typ av utlandsstudier 10.4 Antal studerande som fått studiemedel för studier utomlands fördelade efter kön, utbildningens nivå, bidrag, typ av lån och utbetalt belopp Sjukförsäkring för studerande 11.1 Antal studerande med studiestöd som varit sjukanmälda och fått skuldreducering Teckenförklaring Explanation of symbols - Noll Zero 0 Mindre än 0,5 Less than 0.5 0,0 Mindre än 0,05 Less than Uppgift inte tillgänglig eller för osäker för att anges Data not available. Uppgift kan inte förekomma Not applicable * Preliminär uppgift Provisional figure

17 15 1 Översiktlig statistik Survey statistics 1.1 Totalt bokförda utbetalda belopp i studiestöd fördelat efter studiestödsform per kalenderår, mnkr Total expenditure on student aid distributed by type of aid on calendar year, SEK million Studiestödsform Bidrag Studielån Totalt Bidrag Studielån Totalt Bidrag Studielån Totalt Studiehjälp 2 341, , , , , ,7 Studiemedel 1) 5 125, , , , , , , , ,2 Vuxenstudiestöd 2) 6 377,7 620, , ,4 499, , ,8 155, ,5 Övriga 3) 31,3-31,3 31,0-31,0 31,0-31,0 Totalt , , , , , , , , ,4 1) Den l juli 2001 höjdes bidragsnivån från 27,8 till 34,5 procent av totalbeloppet. Dessutom infördes ett nytt prioriterat studiemedel där bidragsdelen utgör 82 procent av bidragsbeloppet. 2) Särskilt vuxenstudiestöd, särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa, särskilt vuxenstudiestöd vid vissa lärarutbildningar, särskilt vuxenstudiestöd vid naturvetenskapliga och tekniska utbildningar, särskilt utbildningsbidrag samt korttidsstudiestöd (t.o.m. 30 juni 2001). 3) Timersättning vid särvux (t.o.m. 30 juni 2001), vissa kurser i teckenspråk, bidrag till döva och hörselskadade elever vid riksgymnasiet i Örebro samt bidrag till rörelsehindrade elever i särskilt Rh-anpassad utbildning.

18 Antal studerande i gymnasial utbildning som fått studiestöd fördelade efter skolform och studiestödsform, 2001/02 1) Number of students in upper secondary school recieving aid, 2001/02 Skolform Studiehjälp Studiemedel Vuxenstudiestöd Totalt 2) Gymnasieskola m m 3) Studerande under 20 år Kvinnor Män Studerande 20 år och äldre Kvinnor Män Folkhögskola Studerande under 20 år Kvinnor Män Studerande 20 år och äldre Kvinnor Män Kommunal och statlig vuxenutbildning Studerande under 20 år Kvinnor Män Studerande 20 år och äldre Kvinnor Män Samtliga skolformer Studerande under 20 år Kvinnor Män Studerande 20 år och äldre Kvinnor Män Totalt ) Antal studerande i Sverige som fått studiestöd under någon del av året. Siffrorna är avrundade. I gymnasial utbildning medräknas även vuxna studerande i grundskolestudier. 2) Särskilt vuxenstudiestöd, särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa och särskilt utbildningsbidrag. Antalet är nettoräknat mellan vuxenstudiestöden, d.v.s. att en studerande som har haft två vuxenstudiestöd under läsåret förekommer endast en gång i det redovisade antalet. 3) Inkl. vissa gymnasieutbildningar med annan huvudman än kommun eller landsting samt basåret vid högskolor och universitet.

19 Antal registrerade studerande i högskoleutbildning och antal studiemedelstagare, fördelade efter studieinriktning, kön ålder och studiemedel, 2001/02 1) Number of students in higher education distributed by specialisation, sex, age and student aid % % % % 35 - % Studieinriktning Antal Kvinnor Ålder 2) Studiemedel Fakultet/område Antal - 21 Bidrag % av antal Yrkesutbildningsprogram 3) Antal studenter Lån % av antal Antal studenter HELA RIKET (inkl. basår) HELA RIKET (exkl. basår) PROGRAM MOT YRKESEXAMEN Humaniora och teologi Teologie kandidatexamen Juridik och samhällsvetenskap Juris kandidatexamen Psykologexamen Socionomexamen Undervisning Barn- och ungdomspedagogisk examen Bildlärarexamen Folkhögskollärarexamen Grundskollärarexamen Grundskollärarexamen Gymnasielärarexamen Idrottslärarexamen Lärarexamen Musiklärarexamen Slöjdlärarexamen Specialpedagogexamen Studie- och yrkesvägledarexamen Naturvetenskap 4) Apotekarexamen Receptarieexamen Teknik 4) Arkitektexamen Brandingenjörsexamen Civilingenjörsexamen

20 forts... Studieinriktning Antal Kvinnor Ålder 2) Studiemedel Fakultet/område Antal - 21 Bidrag % av antal Yrkesutbildningsprogram 3) Antal studenter Lån % av antal Antal studenter Teknik 4), forts... Högskoleingenjörsexamen Sjöingenjörs- och maskinteknikerexamen Sjöingenjörsexamen Sjökaptens- och styrmansexamen Sjökaptensexamen Styrmansexamen Yrkesteknisk högskoleexamen Lant- och skogsbruk Agronomexamen Djursjukvårdarexamen Hippologexamen Hortonomexamen Jägmästarexamen Landskapsarkitektexamen Landskapsingenjörsexamen Lantmästarexamen Trädgårdsingenjörsexamen Medicin och odontologi Läkarexamen Optikerexamen Psykoterapeutexamen Tandläkarexamen Veterinärexamen Vård och omsorg Arbetsterapeutexamen Audionomexamen Barnmorskeexamen Biomedicinsk analytikerexamen Dietistexamen Logopedexamen Ortopedingenjörsexamen Röntgensjuksköterskeexamen Sjukgymnastexamen Sjukhusfysikerexamen

Beviljning av studiestöd 2007/08. Approval of Financial Student Aid 2007/08

Beviljning av studiestöd 2007/08. Approval of Financial Student Aid 2007/08 Beviljning av studiestöd 2007/08 Approval of Financial Student Aid 2007/08 UF 70 SM 0802 Beviljning av studiestöd 2007/08 Approval of Financial Student Aid 2007/08 I korta drag Antalet studiestödstagare

Läs mer

Nyckeltal för yrkesexamensprogram

Nyckeltal för yrkesexamensprogram Nyckeltal för yrkesexamensprogram I detta avsnitt redovisas antalsuppgifter och andra karakteristika för ett antal utbildningsprogram som leder till en yrkesexamen på grundnivå eller avancerad nivå. Nyckeltal

Läs mer

2014-12-10 Områdesbehörigheter och meritpoäng till högskolan, GY11 Gäller fr.o.m. höstterminen 2013

2014-12-10 Områdesbehörigheter och meritpoäng till högskolan, GY11 Gäller fr.o.m. höstterminen 2013 2014-12-10 Områdesbehörigheter och meritpoäng till högskolan, GY11 Gäller fr.o.m. höstterminen 2013 Utbildningar inom Humaniora/Juridik/Teologi Arkitektur/Naturresurser Beteendevetenskap/Ekonomi/Samhällsvetenskap

Läs mer

Områdesbehörighet A1 Humaniora/Juridik/Teologi. Områdesbehörighet A2 Humaniora/Juridik/Teologi. Områdesbehörighet A3 Arkitektur/Naturresurser

Områdesbehörighet A1 Humaniora/Juridik/Teologi. Områdesbehörighet A2 Humaniora/Juridik/Teologi. Områdesbehörighet A3 Arkitektur/Naturresurser 1 Områdesbehörighet A1 Humaniora/Juridik/Teologi Historia 1b eller 1a1 + 1a2 Juristexamen Områdesbehörighet A2 Humaniora/Juridik/Teologi Moderna språk aktuellt språk steg 3 Områdesbehörighet A3 Arkitektur/Naturresurser

Läs mer

Områdesbehörigheter gällande för kursplaner i gymnasieskolan

Områdesbehörigheter gällande för kursplaner i gymnasieskolan 1 er gällande för kursplaner i gymnasieskolan Dessa områdesbehörigheter och meritkurser gäller från antagningen till högskolan hösten 2010. Meritkurserna/Områdeskurserna kan ge maximalt 1,0 meritpoäng.

Läs mer

Områdesbehörighet A1 Humaniora/Juridik/Teologi. Områdesbehörighet A2 Humaniora/Juridik/Teologi. Yrkesexamina: Juristexamen

Områdesbehörighet A1 Humaniora/Juridik/Teologi. Områdesbehörighet A2 Humaniora/Juridik/Teologi. Yrkesexamina: Juristexamen 1 Områdesbehörighet A1 Humaniora/Juridik/Teologi Historia 1b eller 1a1 + 1a2 Matematik 2 0,5 mp Matematik4 0,5 mp Juristexamen Områdesbehörighet A2 Humaniora/Juridik/Teologi Moderna språk aktuellt språk

Läs mer

Områdesbehörigheter gällande för kursplaner i gymnasieskolan

Områdesbehörigheter gällande för kursplaner i gymnasieskolan 1 er gällande för kursplaner i gymnasieskolan Dessa områdesbehörigheter och meritkurser gäller från antagningen till högskolan hösten 2010. Meritkurserna/Områdeskurserna kan ge maximalt 1,0 meritpoäng

Läs mer

Nordisk statistik om studerande utomlands 2013/14

Nordisk statistik om studerande utomlands 2013/14 om studerande utomlands 2013/14 Utlandsstuderande med studiestöd Antal utlandsstuderande på gymnasial nivå (10 12 skolår) Antal utlandsstuderande på gymnasial nivå (10 12 skolår) som studerar med studiestöd

Läs mer

UF 70 SM 0401. Studiestöd 2002. Återbetalning av studiestöd. Financial aid for students 2002 Repayment of student loans

UF 70 SM 0401. Studiestöd 2002. Återbetalning av studiestöd. Financial aid for students 2002 Repayment of student loans UF 70 SM 0401 Studiestöd 2002 Återbetalning av studiestöd Financial aid for students 2002 Repayment of student loans UF 70 SM 0401 Studiestöd 2002 Återbetalning av studiestöd Financial aid for students

Läs mer

Behörighets- och meritkurser

Behörighets- och meritkurser Behörighets- och meritkurser Utbildningar inom Humaniora/Juridik/Undervisning/Teologi 1, 2 Arkitektur/Naturresurser 3 Beteendevetenskap/Ekonomi/Samhällsvetenskap 4, 5 Samhällsvetenskap/Undervisning 6 Fysik//Teknik

Läs mer

Beviljning av studiestöd 2013/14 Läsåret 2013/14 UF0401

Beviljning av studiestöd 2013/14 Läsåret 2013/14 UF0401 Utvärderings- och statistikkontoret 2014-10-29 1(12) Beviljning av studiestöd 2013/14 Läsåret 2013/14 UF0401 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess

Läs mer

Lättläst om studiemedel

Lättläst om studiemedel Lättläst om studiemedel 2015 1 2 Innehåll Vad är studiemedel?...6 Vem kan få studiemedel?... 7 Hur mycket pengar kan du få?... 9 Hur många poäng måste du läsa?...14 Hur länge kan du få studiemedel?...16

Läs mer

2 Inledning. 2.1 Omfattning/ändamål

2 Inledning. 2.1 Omfattning/ändamål 2 Inledning 2.1 Omfattning/ändamål Utgiftsområdet omfattar kostnader för olika former av ekonomiskt stöd till enskilda under studier. Kostnader för förvaltningen av studiestöden, som sköts av Centrala

Läs mer

Universitets- och högskolerådets författningssamling

Universitets- och högskolerådets författningssamling Universitets- och högskolerådets författningssamling ISSN 2001-5917 Universitets- och högskolerådets föreskrifter och allmänna råd om översättning till engelska av svenska examina; UHRFS 2013:6 Utkom från

Läs mer

Områdesbehörighet 1. Humaniora/Juridik/Undervisning/Teologi. Yrkesexamina: Juristexamen Lärarexamen

Områdesbehörighet 1. Humaniora/Juridik/Undervisning/Teologi. Yrkesexamina: Juristexamen Lärarexamen Områdesbehörighet 1 Humaniora/Juridik/Undervisning/Teologi Historia A Samhällskunskap A Juristexamen Lärarexamen steg 5 (alt. steg 2 i annat språk) 0,5 Matematik B 0.5 Matematik C 0,5 Etik och livsfrågor

Läs mer

Internationell studentmobilitet i högskolan 2012/13 International mobility in higher education from a Swedish perspective 2012/13

Internationell studentmobilitet i högskolan 2012/13 International mobility in higher education from a Swedish perspective 2012/13 UF 20 SM 1302 Universitet och högskolor Internationell studentmobilitet i högskolan 2012/13 International mobility in higher education from a Swedish perspective 2012/13 I korta drag Fler svenskar studerar

Läs mer

Studiestödet 2008 CSN, april 2009

Studiestödet 2008 CSN, april 2009 Studiestödet 2008 CSN, april 2009 2 2009-04-30 2007-100-12817 Regeringen Utbildningsdepartementet 103 33 STOCKHOLM En årlig rapport om studiestödet CSN ska, enligt regleringsbrevet för 2008, redovisa utvecklingen

Läs mer

Statistiken med kommentarer

Statistiken med kommentarer Universitetskanslersämbetet och SCB 6 UF 20 SM 1302 Statistiken med kommentarer Internationell mobilitet en övergripande bild Syftet med detta Statistiska meddelande (SM) är att ge en bild av den internationella

Läs mer

Behöriga förstahandssökande och antagna

Behöriga förstahandssökande och antagna Universitetskanslersämbetet och SCB 12 UF 46 SM 1401 Behöriga förstahandssökande och antagna Program Hösten 2014 fanns det totalt 364 400 behöriga förstahandssökande (sökande som är behöriga till sitt

Läs mer

Områdesbehörighet 1. Humaniora/Juridik/Teologi. Kurser för särskild behörighet: Yrkesexamina: Meritkurser: Områdeskurser: Historia A Samhällskunskap A

Områdesbehörighet 1. Humaniora/Juridik/Teologi. Kurser för särskild behörighet: Yrkesexamina: Meritkurser: Områdeskurser: Historia A Samhällskunskap A Områdesbehörighet 1 Humaniora/Juridik/Teologi Historia A Samhällskunskap A Juristexamen 0,5 Engelska B 0,5 Matematik B 0.5 Matematik C 0,5 Etik och livsfrågor 0,5 Filosofi A 0,25 Historia B 0,5 Historia

Läs mer

Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2013/14. Fler svenskar studerar utomlands

Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2013/14. Fler svenskar studerar utomlands UF 20 SM 1402 Universitet och högskolor Internationell studentmobilitet i högskolan 2013/14 Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2013/14 I korta drag

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2012

Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2012 UF 46 SM 1201 Universitet och högskolor Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2012 Higher Education. Applicants and admitted to higher education at first

Läs mer

Bilaga 1. Avdelning A

Bilaga 1. Avdelning A Avdelning A Bilaga 1 Områdesbehörigheter gällande för kursplaner i gymnasieskolan som infördes hösten 2000 samt för kursplaner i gymnasial vuxenutbildning som infördes den 1 juli 2001 Humaniora/Juridik/Undervisning/Teologi

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i studiestödsförordningen (2000:655); utfärdad den 12 februari 2015. SFS 2015:50 Utkom från trycket den 24 februari 2015 Regeringen föreskriver i fråga

Läs mer

Andelen personal med utbildning på forskarnivå fortsätter att öka

Andelen personal med utbildning på forskarnivå fortsätter att öka UF 23 SM 1501 Universitet och högskolor Personal vid universitet och högskolor 2014 Higher Education. Employees in Higher Education 2014 I korta drag Andelen personal med utbildning på forskarnivå fortsätter

Läs mer

Lättläst om studiehjälp

Lättläst om studiehjälp Lättläst om studiehjälp 2014 2015 1 2 Välkommen till CSN I den här broschyren kan du läsa om studiehjälp. Studiehjälp är pengar som du kan få när du studerar på gymnasiet, komvux eller folkhögskola. Studiehjälp

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Studiestödet 2013. CSN, rapport 2014:2

Studiestödet 2013. CSN, rapport 2014:2 Studiestödet 213 CSN, rapport 214:2 Dnr 213 1 9623 Studiestödet 213 Sammanfattning... 3 1 Inledning... 9 1.1 Uppdraget... 9 1.2 Faktaunderlag... 9 1.3 Utveckling och förändring av CSN:s uppföljningssystem...

Läs mer

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 September 2009 Rapport från Soliditet: Inkomstutveckling 2008 Soliditets granskning av totalt 5,4 miljoner deklarationer, motsvarande cirka 75 procent av samtliga

Läs mer

Studiestödet 2009 CSN, april 2010

Studiestödet 2009 CSN, april 2010 Studiestödet 2009 CSN, april 2010 Sammanfattning... 3 1 Inledning... 9 1.1 Uppdraget... 9 1.2 Faktaunderlag... 9 1.3 Avgränsningar m.m... 9 2 Studiestödssystemet i korthet...10 3 Övergripande utveckling...11

Läs mer

Information från CSN Folkhögskolor 2015. Malin Kvist Malin.kvist@csn.se

Information från CSN Folkhögskolor 2015. Malin Kvist Malin.kvist@csn.se Information från CSN Folkhögskolor 2015 Malin Kvist Malin.kvist@csn.se Innehåll Längsta tid och tidigare utbildning - Studiebakgrund för utländska studerande Nya regler kring högre bidraget Återkvalificering

Läs mer

De presumtiva studenterna var finns de? En genomgång av offentlig statistik om studiedeltagande och övergångsmönster PROMEMORIA

De presumtiva studenterna var finns de? En genomgång av offentlig statistik om studiedeltagande och övergångsmönster PROMEMORIA Umeå universitet StudentCentrum Lars Lustig PROMEMORIA 2006-09-07 De presumtiva studenterna var finns de? En genomgång av offentlig statistik om studiedeltagande och övergångsmönster Umeå universitet 901

Läs mer

För kursplaner i gymnasieskolan som infördes hösten 2000 samt för kursplaner i gymnasial vuxenutbildning som infördes den 1 juli 2001

För kursplaner i gymnasieskolan som infördes hösten 2000 samt för kursplaner i gymnasial vuxenutbildning som infördes den 1 juli 2001 Tabell för områdeser sid 1 (av 7) HUMANIORA JURIDIK TEOLOGI ARKITEKTUR NATURRESURSER BETEENDE- VETENSKAP EKONOMI SAMHÄLLS- VETENSKAP A1 A2 A3 A4 Historia 1b Historia 1a1 Moderna språk aktuellt språk 3

Läs mer

Högskolenybörjare 2009/10 och doktorandnybörjare 2008/09 efter

Högskolenybörjare 2009/10 och doktorandnybörjare 2008/09 efter UF 20 SM 1003 Universitet och högskolor Högskolenybörjare 2009/10 och doktorandnybörjare 2008/09 efter föräldrarnas utbildningsnivå Higher education. Level of parental education among university entrants

Läs mer

Antalet kvinnliga lektorer har ökat med 82 procent. Antal lektorer omräknade till helårspersoner, per kön under perioden 2003 2013

Antalet kvinnliga lektorer har ökat med 82 procent. Antal lektorer omräknade till helårspersoner, per kön under perioden 2003 2013 UF 23 SM 1401 Universitet och högskolor Personal vid universitet och högskolor 2013 Higher Education. Employees in Higher Education 2013 I korta drag Antalet kvinnliga lektorer har ökat med 82 procent

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Studiestödslag; utfärdad den 16 december 1999. SFS 1999:1395 Utkom från trycket den 5 januari 2000 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Inledande bestämmelser

Läs mer

6 334 män (8,8 %) Lediga platser. platser som. Antalet lediga. tredjedel inom. Fått arbete. personer som. innan innebär. varsel. Nyinskrivna. ling.

6 334 män (8,8 %) Lediga platser. platser som. Antalet lediga. tredjedel inom. Fått arbete. personer som. innan innebär. varsel. Nyinskrivna. ling. MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Örebro 17 juni 2014 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län maj 2014 11 254 (8,2 %) 4 920 kvinnor (7,5 %) 6 334 män (8,8 %) 2 503 unga

Läs mer

Högre bidrag för unga arbetslösa - 2015. Maria Grahn Sillén Joacim Strömblad

Högre bidrag för unga arbetslösa - 2015. Maria Grahn Sillén Joacim Strömblad Högre bidrag för unga arbetslösa - 2015 Maria Grahn Sillén Joacim Strömblad Utbildningskontrakt Får utfärdas för 20 24 år Saknar gymnasieexamen Inte rätt till etableringsplan Studier Vid KVX eller FHSK

Läs mer

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen YH-utbildning Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen Sida 2 av 8 Yrkeshögskoleutbildning Yrkeshögskolan är

Läs mer

Temarapport 2012:3. Tema: Utbildning. Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2011/12. Utbildning och forskning

Temarapport 2012:3. Tema: Utbildning. Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2011/12. Utbildning och forskning Temarapport 2012:3 Tema: Utbildning Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2011/12 Utbildning och forskning Temarapport 2012:3 Tema: Utbildning Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2011/12 Statistiska

Läs mer

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 www.nystartsjobb.se Nystartsjobben Nystartsjobben infördes den 1 januari 2007. Syftet med nystartsjobben är att stimulera arbetsgivare

Läs mer

Fakta och information om högskolestudier. Presentationsmaterial 2008

Fakta och information om högskolestudier. Presentationsmaterial 2008 Fakta och information om högskolestudier. Presentationsmaterial 2008 Varför läsa på högskolan? En utvecklande tid med nya vänner Man lär sig att lära Lättare att få jobb Roligare jobb? Högre lön? Arbetslöshet

Läs mer

Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3

Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3 Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3 Statistiken över sjuklöneperioden bygger på ett urval av arbetsgivare och deras utbetalningar av sjuklön till sina anställda under sjuklöneperioden. Insamlig sker kvartalsvis

Läs mer

Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2014

Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2014 UF 21 SM 1501 Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2014 Third-cycle students and third-cycle qualifications 2014 I korta drag Antalet doktorandnybörjare i stort sett oförändrat

Läs mer

Starka tillsammans. Om undersökningen

Starka tillsammans. Om undersökningen Om undersökningen Fältperiod: 19-25 februari 2009 4126 riksrepresentativa svar från Kommunals medlemspanel Svarsfrekvens: 68,6% Datainsamling: Webbenkät med en påminnelse Viktning: Resultaten har viktats

Läs mer

Utländsk bakgrund för studerande i grundutbildning och forskarutbildning 2004/05

Utländsk bakgrund för studerande i grundutbildning och forskarutbildning 2004/05 UF 19 SM 0601 Utländsk bakgrund för studerande i grundutbildning och forskarutbildning 2004/05 Undergraduate students and postgraduate students with foreign background 2004/05 I korta drag Andelen nybörjare

Läs mer

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska GRAFISK FORM ILLUSTRATION ÖVERSÄTTNING TRYCK TRYCKT PÅ MILJÖVÄNLIGT PAPPER Att studera

Läs mer

Tandläkarsiffror 2013

Tandläkarsiffror 2013 8000 Tandläkarsiffror 2013 7000 6000 Totalt antal tandläkare sysselsatta i svensk tandvård 5000 4000 3000 2000 1000 Varav antal specialister 1995 2000 2005 2010 I din hand håller du en presentation av

Läs mer

Studiemedelsguiden det viktigaste du behöver veta om studiemedel

Studiemedelsguiden det viktigaste du behöver veta om studiemedel Studiemedelsguiden det viktigaste du behöver veta om studiemedel 2008 1 2 Innehållsförteckning Studiemedel för dig som ska börja studera Vilka utbildningar ger rätt till studiemedel?... 5 Hur gammal är

Läs mer

Återbetalning av studiestöd 2010

Återbetalning av studiestöd 2010 Återbetalning av studiestöd 2010 UF0402 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Utbildning och forskning A.2 Statistikområde Studiestöd A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik Statistikprodukten

Läs mer

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 86 procent av bolånetagarna i Sverige gör ingenting särskilt med anledning av finanskrisen

Läs mer

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagets resultat i kronor senaste tre månader jämfört med förra året 100% 90% 80% 70% 60% Om du ser till de senaste tre månaderna, har ditt företags resultat i kronor

Läs mer

ViS 2012 19 mars. Högre bidraget Ansökan om studiemedel VUX 2012 Studiemedel för grundskolestuderande Samverkan

ViS 2012 19 mars. Högre bidraget Ansökan om studiemedel VUX 2012 Studiemedel för grundskolestuderande Samverkan ViS 2012 19 mars Högre bidraget Ansökan om studiemedel VUX 2012 Studiemedel för grundskolestuderande Samverkan 1 Högre bidraget för Yrkesvux CSN-rapport juli 2011 Registeruppgifter Enkäter till studerande

Läs mer

Internationell mobilitet 53

Internationell mobilitet 53 Internationell mobilitet Efter att ha ökat i tio år minskade antalet inresande studenter till Sverige läsåret med nästan 3 procent och det beror framför allt på införandet av studieavgifter. Det är främst

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

ARBETSMARKNADSRAPPORT 2007 Kvartal 4

ARBETSMARKNADSRAPPORT 2007 Kvartal 4 ARBETSMARKNADSRAPPORT 7 Kvartal 4 Bästa arbetsmarknaden för Jusekmedlemmar under -talet Andelen Jusekmedlemmar med ersättning från Akademikernas erkända a-kassa, AEA, har fortsatt sjunka under 7. Under

Läs mer

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 87 procent av dem som har avtalspension betald av arbetsgivaren

Läs mer

Ersättningstagare som får grundbelopp från arbetslöshetskassan

Ersättningstagare som får grundbelopp från arbetslöshetskassan Fakta PM 3:2006 Ersättningstagare som får grundbelopp från arbetslöshetskassan Utgångspunkten för denna PM är att drygt 96 000 personer, det vill säga drygt 15 procent, endast erhöll arbetslöshetsersättning

Läs mer

Tabeller. Teckenförklaring Explanation of symbols. Noll Zero. Mindre än 0,5 Mindre än 0,05

Tabeller. Teckenförklaring Explanation of symbols. Noll Zero. Mindre än 0,5 Mindre än 0,05 Universitetskanslersämbetet och SCB 28 UF 23 SM 1401 Tabeller Teckenförklaring Explanation of symbols Noll Zero 0 0,0 Mindre än 0,5 Mindre än 0,05 Less than 0.5 Less than 0.05.. Uppgift inte tillgänglig

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015 Färre övergångar till arbete I maj 2015 påbörjade 1 195 personer av samtliga som var inskrivna

Läs mer

För kursplaner i gymnasieskolan som infördes hösten 2000 samt för kursplaner i gymnasial vuxenutbildning som infördes den 1 juli 2001.

För kursplaner i gymnasieskolan som infördes hösten 2000 samt för kursplaner i gymnasial vuxenutbildning som infördes den 1 juli 2001. sid 1 (av 8) HUMNIOR JURIDIK TEOLOGI RKITEKTUR NTURRESURSER BETEENDE- VETENSKP EKONOMI SMHÄLLS- VETENSKP Juristexamen gronomexamen rkitektexamen Lanskapsarkitektexamen Civilekonomexamen vdelning 1 2 3

Läs mer

Internationell studentmobilitet

Internationell studentmobilitet Internationell studentmobilitet En ökad internationalisering anses vara en förutsättning för en positiv utveckling av världsekonomin. Länder blir mer beroende av varandra och det blir allt viktigare för

Läs mer

Kvinnor med en utbildning på forskarnivå. Per Gillström, Universitetskanslersämbetet, tfn 08-563 085 16, per.gillstrom@uk-ambetet.

Kvinnor med en utbildning på forskarnivå. Per Gillström, Universitetskanslersämbetet, tfn 08-563 085 16, per.gillstrom@uk-ambetet. UF 23 SM 1301 Universitet och högskolor Personal vid universitet och högskolor 2012 Higher Education. Employees in Higher Education 2012 I korta drag Personalen allt mer välutbildad Den forskande och undervisande

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015 Färre övergångar till arbete I september 2015 påbörjade 1 028 personer av samtliga som

Läs mer

Rapport från utredningstjänsten ARBETSGIVARAVGIFTER UNGA

Rapport från utredningstjänsten ARBETSGIVARAVGIFTER UNGA 2014-06-24 Dnr 2014:1011 Rapport från utredningstjänsten ARBETSGIVARAVGIFTER UNGA Hur påverkas uttaget av arbetsgivaravgifter inom sektorn callcenter om de nedsatta avgifterna för unga slopas? Redovisning

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508 fastighetsmäklare.

Läs mer

Antalet examinerade fortsatte att öka läsåret 2013/14

Antalet examinerade fortsatte att öka läsåret 2013/14 STATISTISK ANALYS 1(6) Avdelning / löpunmmer 2015-02-03 / Nr 2 Analysavdelningen Handläggare Aija Sadurskis 08-563 086 03 aija.sadurskis@uka.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är en av

Läs mer

Seminarium: Regionala matchningsindikatorer. Katja Olofsson Prognosinstitutet, SCB

Seminarium: Regionala matchningsindikatorer. Katja Olofsson Prognosinstitutet, SCB Seminarium: Regionala matchningsindikatorer Katja Olofsson Prognosinstitutet, SCB Syfte och upplägg Syfte Att förbättra användningen av de regionala matchningsindikatorerna genom att gå igenom, studera

Läs mer

Nystartade företag andra kvartalet 2013

Nystartade företag andra kvartalet 2013 Nystartade företag andra kvartalet 2013 Innehållsförteckning Nystartade företag andra kvartalet 2013...2 Tabell 1 Antal nystartade företag kvartal 1 2012 kvartal 2 2013 efter branschgrupp (SNI 2007)...3

Läs mer

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar kronor per månad Svenskens vanligaste sparande Undersökning av Länsförsäkringar Sammanfattning 1 (3) 46 procent av svenskarna sparar mindre än 1 000 kronor i månaden eller inget alls. 21 procent sparar

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i studiestödsförordningen (2000:655); SFS 2012:967 Utkom från trycket den 21 december 2012 utfärdad den 20 december 2012. Regeringen föreskriver att 1 kap.

Läs mer

Förslag till statens budget för 2016. Studiestöd. 1 Förslag till riksdagsbeslut... 9

Förslag till statens budget för 2016. Studiestöd. 1 Förslag till riksdagsbeslut... 9 Studiestöd 15 Förslag till statens budget för 2016 Studiestöd Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 9 2 Lagförslag... 11 2.1 Förslag till lag om ändring i studiestödslagen (1999:1395)...

Läs mer

Copyright (c) Högskoleverket POLTAVA ÅR 1709

Copyright (c) Högskoleverket POLTAVA ÅR 1709 Copyright (c) Högskoleverket 2 POLTAVA ÅR 1709 1. Hur många skvadroner ingick i den svenska styrka som befann sig cirka 5 km söder om Gamla lägret? A 4 B 8 C 12 D 109 E 154 2. Hur långt var avståndet mellan

Läs mer

Investeringsstöd till äldrebostäder

Investeringsstöd till äldrebostäder Dokumentets innehåll: Sid 1: Trendrapport från bidragets start Sid 2: Beviljade bidrag, svis på karta Sid 3: Detaljrapport från bidragets start Sid 4: Trendrapport senaste året Sid 5: Detaljrapport för

Läs mer

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 150309

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 150309 1( 8) Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 150309 Datum Datum Bakgrundsvariabel Syssels Vilken är din huvudsakliga sysselsättning? 1 Pensionär 2 Arbetslös 3 Förvärvsarbetande 4 Studerande 5 Hemarbetande

Läs mer

Skilda studieförutsättningar En analys av studier, studieekonomi och hälsa utifrån föräldrarnas utbildningsbakgrund

Skilda studieförutsättningar En analys av studier, studieekonomi och hälsa utifrån föräldrarnas utbildningsbakgrund Diarienummer 2014-000-000 Skilda studieförutsättningar En analys av studier, studieekonomi och hälsa utifrån föräldrarnas utbildningsbakgrund CSN, rapport 2014:8 2 Diarienummer 2014-219-6424 Diarienummer

Läs mer

Högskoleverkets författningssamling

Högskoleverkets författningssamling Högskoleverkets författningssamling ISSN 1401-3509 Innehållsförteckning Utkom från trycket den 28 december 2007 hsvfs 2007 Nr 8 9 Författningar, allmänna råd 8 Högskoleverkets föreskrifter om områdesbehörigheter

Läs mer

Svenska studenter utomlands

Svenska studenter utomlands Svenska studenter utomlands Först 1989 tilläts svenska studenter ta med sig studiemedlen utomlands, något som gjorde att svenska studenter i utlandet blev allt fler. Under 2000-talet har antalet varit

Läs mer

Studiemedel för utbytesstudier

Studiemedel för utbytesstudier Studiemedel för utbytesstudier 1 Ansökan Du måste skicka in en separat ansökan för studier utomlands. Ange utbytesstudier i ansökan Ange högskolepoäng i ansökan (inte credits eller units) Alla ansökningar

Läs mer

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet: Svenskarnas skulder hos Kronofogden Studien i sammandrag: 360 941 personer har skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten.

Läs mer

Vem kommer in, vem kommer ut?

Vem kommer in, vem kommer ut? Vem kommer in, vem kommer ut? UKÄ om social bakgrund och genomströmning i högskolan Helen Dryler, UKÄ UHR/Kvalitetsdrivet 2014: Breddad rekrytering, och sen då? Innehåll Vem kommer in? Social bakgrund

Läs mer

Studenter och examinerade på grundnivå och avancerad nivå 2012/13. Higher Education. Students and graduates at first and second cycle studies 2012/13

Studenter och examinerade på grundnivå och avancerad nivå 2012/13. Higher Education. Students and graduates at first and second cycle studies 2012/13 UF 20 SM 1401 Universitet och högskolor Studenter och examinerade på grundnivå och avancerad nivå 2012/13 Higher Education. Students and graduates at first and second cycle studies 2012/13 I korta drag

Läs mer

Vilket var/är det roligaste ämnet i skolan?

Vilket var/är det roligaste ämnet i skolan? Högre utbildning Vilket var/är det roligaste ämnet i skolan? Åh, jag ville att hela dagarna skulle vara en enda lång historielektion. Roland, 65 år Spanska? Usch Ted, 12 år Matematik! Här fanns ett facit

Läs mer

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan?

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Frågan om ett eventuellt vinstförbud för privata aktörer i välfärden är en fråga som kommer att diskuteras under Socialdemokraternas partikongress den

Läs mer

Studenter och examina på grundnivå och avancerad nivå 2010/11

Studenter och examina på grundnivå och avancerad nivå 2010/11 UF 20 SM 1202 Universitet och högskolor Studenter och examina på grundnivå och avancerad nivå 2010/11 Higher education. Students and graduated students at first and second cycle studies 2010/11 I korta

Läs mer

Statistikrapport. breddad rekrytering vid Umeå universitet. 1 Statistik - Breddad rekrytering -

Statistikrapport. breddad rekrytering vid Umeå universitet. 1 Statistik - Breddad rekrytering - rapport breddad rekrytering vid Umeå universitet 1 Inledning...3 Uppdraget...3 Definitioner...3 Kapitel 1 universitetens rekryteringsbas...5 Våra presumtiva studenter, vilka är de?...5 Kapitel 2 hur väljer

Läs mer

Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014?

Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014? Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014? S12262 14-03 Inledning I denna rapport har vi brutit ned resultatet från Folksams rapport Vad blev det pension 2014? på landets län och regioner.

Läs mer

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011 Smärtvården 2011 Publicerad från 21.02.2011 till 25.03.2011 813 respondenter (749 unika) 1. Kön? 1 Kvinna 72,4 % 583 2 Man 27,6 % 222 Totalt 805 1 2. Ålder? 1 Under 19 år 0,4 % 3 2 20-29 år 1,9 % 15 3

Läs mer

Nystartade företag efter kvartal 2010

Nystartade företag efter kvartal 2010 Nystartade företag efter kvartal 2010 Innehållsförteckning Nystartade företag efter kvartal 2010 2 Tabell 1 Antal nystartade företag 2010 efter kvartal och branschgrupp (SNI 2007) 3 Tabell 2 Antal nystartade

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i studiestödsförordningen (2000:655); utfärdad den 14 november 2013. SFS 2013:872 Utkom från trycket den 26 november 2013 Regeringen föreskriver i fråga

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015 Färre sökande ut i arbete Under januari 2015 påbörjade 1 010 personer av de inskrivna

Läs mer

Pensioner och deltidsarbete

Pensioner och deltidsarbete Pensioner och deltidsarbete Innehåll sid 3 sid 4 sid 5 sid 6 sid 7 sid 10 sid 11 sid 12 Inledning Deltidsarbetets omfattning Deltidsarbetete per sektor Deltidsarbete per avtalsområde Regionala skillnader

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015 Fortsatt positiv utveckling på arbetsmarknaden i Jönköpings

Läs mer

Tillväxtverket och SCB 2 NV 41 SM 1401

Tillväxtverket och SCB 2 NV 41 SM 1401 NV 41 SM 1401 Inkvarteringsstatistik november 2013 Preliminära siffror Accommodation statistics November 2013, provisional data I korta drag Antalet gästnätter ökade i november Antalet gästnätter uppgick

Läs mer

Studenter och examinerade på grundnivå och avancerad nivå 2013/14. Higher Education. Students and graduates at first and second cycle studies 2013/14

Studenter och examinerade på grundnivå och avancerad nivå 2013/14. Higher Education. Students and graduates at first and second cycle studies 2013/14 UF 20 SM 1501 Universitet och högskolor Studenter och examinerade på grundnivå och avancerad nivå 2013/14 Higher Education. Students and graduates at first and second cycle studies 2013/14 I korta drag

Läs mer

Svensk och utländsk bakgrund för studenter och doktorander 2012/13

Svensk och utländsk bakgrund för studenter och doktorander 2012/13 UF 19 SM 1401 Universitet och högskolor Svensk och utländsk bakgrund för studenter och doktorander 2012/13 Swedish and foreign background among students and doctoral students in higher education 2012/13

Läs mer