Nyckeltal för yrkesexamensprogram

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nyckeltal för yrkesexamensprogram"

Transkript

1 Nyckeltal för yrkesexamensprogram I detta kapitel redovisas antalsuppgifter och andra karakteristika för ett antal utbildningsprogram som leder till en yrkesexamen på grundnivå eller avancerad nivå. Ett urval av 16 nyckeltal redovisas för 51 yrkesexamensprogram med sammanlagt nära registrerade studenter hösten 2016.

2 Det finns något fler än femtio yrkesexamina i högskolan. Utbildningar som leder fram till dessa yrkesexamina organiseras i form av program, så kallade yrkesexamensprogram. Hösten 2016 fanns utbildningar mot en yrkesexamen vid närmare 40 lärosäten. Nära studenter (62 procent kvinnor, 38 procent män) var hösten 2016 registrerade på utbildningsprogram som leder till yrkesexamen. En stor del av dessa studenter finns på ett fåtal program. Storleksmässigt är det avsevärda skillnader mellan olika yrkesutbildningsprogram. Nära 45 procent av samtliga registrerade studenter på en utbildning mot en yrkesexamen fanns på de fyra största enskilda yrkesexamensprogrammen mot: civilingenjör (med registrerade studerande), sjuksköterska ( studerande), högskoleingenjör ( studerande) respektive ämneslärare ( studerande). Totalt avlades drygt yrkesexamina under Avlagda examina från de fyra enskilda yrkesexamensprogrammen med flest examinerade (sjuksköterska, civilingenjör, förskollärare och högskoleingenjör) utgjorde över 40 procent av samtliga avlagda yrkesexamina. Av de redovisade yrkesexamensprogrammen avslutas 29 program med examen på grundnivå och 20 program med examen på avancerad nivå. Yrkesexamensprogram mot grundlärarexamen och ämneslärarexamen kan avslutas på antingen grundnivå eller avancerad nivå, men yrkeslärarexamen och förskollärarexamen avläggs endast på grundnivå. Dessa fyra lärarexamensprogram redovisas var för sig i nyckeltalstabellen. Dessutom redovisas särskilt samtliga lärarprogram tillsammans under samlingsnamnet lärarexamen. Där ingår, förutom de fyra lärarutbildningsprogrammen, även den tidigare ospecificerade lärarexamen och de åtta lärarexamina som den ersatte Vid några lärosäten, exempelvis Sveriges lantbruksuniversitet, registreras studenter på utbildning mot en generell examen men kan senare avlägga en yrkesexamen efter fullgjorda studier. Utbildningarna mot en yrkesexamen skiljer sig åt vad beträffar studentgruppens sammansättning bland annat med avseende på social bakgrund, ålder och kön. I påbyggnadsutbildningar på avancerad nivå såsom barnmorskeutbildning, speciallärarutbildning och specialistsjuksköterskeutbildning är till exempel studenterna i genomsnitt betydligt äldre än i övriga utbildningar, vilket är naturligt eftersom dessa utbildningar kräver en tidigare examen. Fler kvinnor än män är registrerade på en utbildning mot en yrkesexamen och i nära 8 av 10 yrkesexamensprogram examinerades flest kvinnor. I tabellen redovisas ett antal kvantitativa uppgifter som beskriver skillnader och likheter mellan utbildningsprogram som leder till en yrkesexamen. De uppgifter som redovisas är de senast tillgängliga. Oftast gäller uppgifterna läsåret 2015/16, i vissa fall höstterminen I samtliga fall är de 16 nyckeltalen baserade på registeruppgifter eller på uppgifter som har rapporterats av respektive lärosäte via det studieadministrativa dokumentationssystemet Ladok till Statistiska centralbyrån. I de fall ett nyckeltal för en utbildning har utelämnats beror det på att antalet individer är alltför litet för att redovisas eller att uppgiften inte finns. På UKÄ:s webbplats, finns en särskild nyckeltalsdatabas för yrkesexamensprogram. Där finns samtliga nyckeltal redovisade för de senaste nio åren. Därmed finns möjlighet att följa utveckling och förändring över tid avseende nyckeltalsuppgifterna för de olika yrkesexamensutbildningarna. Nedan definieras och förklaras nyckeltalen i den ordning som de förekommer i tabellen. I nyckeltalsdatabasen för yrkesexamensprogram finns ytterligare några nyckeltal. Förklaring av nyckeltal Lärosäten. Uppgiften gäller antalet universitet och högskolor som hade registrerade studenter på berört yrkesexamensprogram höstterminen Sökandetryck. Sökandetryck anger antalet förstahandssökande per antagen på yrkesexamensprogrammet hösten Sökandetrycket ger en indikation på hur stor efterfrågan är på en utbildning. Antalet sökande avser de personer (inklusive obehöriga) som i den första sökomgången sökt aktuellt yrkesexamensprogram genom Universitets- och högskolerådets (UHR) antagningssystem. Antalet antagna avser antalet antagna efter den andra antagningsomgången (Urval 2). Förstahandssökande. Andel av programnybörjarna som har sökt utbildningen i första hand. Uppgiften avser programnybörjare läsåret 2015/16 och anges i procent. För alla nybörjare på programmet, som fanns med som behöriga sökande i UHR:s söksystem, har det undersökts om utbildningen var deras förstahandsval eller ett lägre prioriterat alternativ. Programnybörjare. Uppgiften gäller antalet programnybörjare läsåret 2015/16, alltså studenter som inte tidigare har studerat på programmet. Andel högskolenybörjare. Denna uppgift redovisar andel av programnybörjarna läsåret 2015/16 som började sina studier på det aktuella yrkesexamensprogrammet och inte tidigare hade studerat i svensk högskoleutbildning. Uppgiften anges i procent. Medianålder. Medianåldern för nybörjarna på programmet läsåret 2015/16, mätt den 31 december UKÄ ÅRSRAPPORT 2017

3 Högutbildade föräldrar. Uppgiften gäller andelen nybörjare på programmet läsåret 2015/16, exklusive inresande studenter, som har minst en förälder med utbildning på högskolenivå (minst treårig eftergymnasial utbildning) enligt Svensk utbildningsnomenklatur, SUN. Se vidare Högskolenybörjare 2015/16 och doktorandnybörjare 2014/15 efter föräldrarnas utbildningsnivå, UF 20 SM 1602, Statistiska meddelanden, UKÄ och SCB. Uppgiften gäller programnybörjare i åldrarna upp till och med 34 år och anges i procent. Studier utomlands, alla examinerade. Uppgiften avser antalet examinerade på programmet läsåret 2015/16 som har haft studiemedel för studier utomlands och/eller deltagit i utbytesstudier någon gång under de senaste sex åren fram till och med examensåret. Inresande studenter ingår inte. Utländsk bakgrund. Uppgiften avser andel bland nybörjarna på programmet läsåret 2015/16 som själva är födda utomlands eller har två föräldrar som är födda utomlands. I uppgiften ingår inte adoptivbarn och inresande studenter. Uppgiften avser programnybörjare i åldrarna till och med 64 år och anges i procent. Läs mer om studenter med utländsk bakgrund i Svensk och utländsk bakgrund för studenter och doktorander 2014/15, UF 19 SM 1601, Statistiska meddelanden, UKÄ och SCB. Studenter. Uppgiften anger antalet registrerade studenter på yrkesexamensprogrammet höstterminen Uppgiften anger antalet personer som avlagt en examen på programmet läsåret 2015/16., andel män. Uppgiften anger andelen (procent) män bland examinerade på programmet läsåret 2015/16., andel kvinnor. Uppgiften anger andelen (procent) kvinnor bland examinerade på programmet läsåret 2015/16. Andel normalstudietid. Uppgiften anger andel av de examinerade på programmet läsåret 2015/16 som har avlagt examen inom normalstudietid. Normalstudietid är den nominella studietiden (antal högskolepoäng i examen) + en termin (för examensregistrering). Uppgiften anges i procent. Uppgifter om genomströmning och resultat på grundnivå och avancerad nivå har senast publicerats i Genomströmning och resultat på grundnivå och avancerad nivå till och med 2013/14, UF 20 SM 1503, Statistiska meddelanden, UKÄ och SCB. Tidigare examen. Uppgiften anger andelen av samtliga examinerade på programmet läsåret 2015/16 som har en tidigare examen i den svenska högskolan. Uppgiften anges i procent. Studier utomlands, förstagångsexaminerade. Uppgiften anger antalet förstagångsexaminerade (ffg) på programmet läsåret 2015/16 som har haft studiemedel för studier utomlands och/eller deltagit i utbytesstudier någon gång under de senaste sex åren fram till och med examensåret. Inresande studenter ingår inte i uppgiften. NYCKELTAL FÖR YRKESEXAMENSPROGRAM UKÄ ÅRSRAPPORT

4 Examina på grundnivå Lärosäten Förstahandssökande, % Programnybörjare Sökandetryck Högskolenybörjare, % Medianålder Högutbildade föräldrar, % Arbetsterapeutexamen 8 1, ,5 Audionomexamen 4 2, Biomedicinsk analytikerexamen 12 1, ,3 Brandingenjörsexamen 2 2, ,7 Dietistexamen 3 9, ,9 Djursjukvårdarexamen * 1 Folkhögskollärarexamen 1 3, Fysioterapeutexamen 8 7, ,9 Förskollärarexamen 20 2, ,3 Hippologexamen * 1 Högskoleingenjörsexamen 22 1, ,1 Landskapsingenjörsexamen 1 1, ,5 Lantmästarexamen 1 2, ,4 Officersexamen 1 3, ,5 Optikerexamen 2 2, ,7 Ortopedingenjörsexamen 1 1, ,4 Receptarieexamen 5 1, ,8 Röntgensjuksköterskeexamen 8 2, ,4 Sjuksköterskeexamen 25 3, ,5 Sjöingenjörsexamen 2 1, ,2 Sjökaptensexamen 2 1, ,8 Skogsmästarexamen 1 1, Skogsteknikerexamen * ,5 Socionomexamen 16 4, ,8 Studie- och yrkesvägledarexamen 3 4, ,1 Tandhygienistexamen 7 4, Tandteknikerexamen 3 1, ,9 Trädgårdsingenjörsexamen * 1 Yrkeslärarexamen 11 2, ,2 Lärarexamina på grundnivå eller avancerad nivå Grundlärarexamen 20 1, ,2 Ämneslärarexamen 27 1, ,4 Lärarexamen, samtliga ** 28 1, Examina på avancerad nivå Agronomexamen 1 1, ,2 Apotekarexamen 3 2, ,4 Arkitektexamen 4 5, Barnmorskeexamen 13 3, ,8 Civilekonomexamen 12 2, ,8 Civilingenjörsexamen 15 1, ,2 Hortonomexamen 1 1, Juristexamen 6 5, Jägmästarexamen 1 1, Landskapsarkitektexamen 1 1, ,5 Logopedexamen 6 2, Läkarexamen 7 7, ,3 Psykologexamen 11 10, ,8 Psykoterapeutexamen 5, ,2 Sjukhusfysikerexamen 3 0, ,1 Specialistsjuksköterskeexamen 25 2, ,1 Speciallärarexamen 11 1, ,5 Specialpedagogexamen 10 2, Tandläkarexamen 4 5, ,3 Veterinärexamen 1 7, ,4 * Studenter registreras på utbildning mot en kandidatexamen men kan avlägga en yrkesexamen efter fullgjorda studier. ** Avser samlat den tidigare ospecificerade lärarexamen och de åtta lärarexamina som den ersatte 2001 samt de fyra nya, fr.o.m. hösten 2011, lärarexamina (förskollärar-, yrkeslärar-, grundlärar-, och ämneslärarexamen). *** Här ingår 4 enskilda utbildningsanordnare med rätt att utfärda examen 164 UKÄ ÅRSRAPPORT 2017

5 Utländsk bakgrund, % Studenter Andel män, % Andel kvinnor, % Normal studietid, % Tidigare examen, % Studier utomlands, ffg. examinerade Studier utomlands, alla examinerade 16, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , NYCKELTAL FÖR YRKESEXAMENSPROGRAM UKÄ ÅRSRAPPORT

Nyckeltal för yrkesexamensprogram

Nyckeltal för yrkesexamensprogram Nyckeltal för yrkesexamensprogram I detta kapitel redovisas antalsuppgifter och andra karakteristika för ett antal utbildningsprogram som leder till en yrkesexamen på grundnivå eller avancerad nivå. Ett

Läs mer

Nyckeltal för yrkesexamensprogram

Nyckeltal för yrkesexamensprogram Nyckeltal för yrkesexamensprogram I detta avsnitt redovisas antalsuppgifter och andra karakteristika för ett antal utbildningsprogram som leder till en yrkesexamen på grundnivå eller avancerad nivå. Nyckeltal

Läs mer

TEXTILHÖGSKOLANS EXAMENSUTSTÄLLNING EXIT16 DESIGN AV STATIRA JAZAYERI UKÄ ÅRSRAPPORT 2018 NYCKELTAL FÖR YRKESEXAMENSPROGRAM

TEXTILHÖGSKOLANS EXAMENSUTSTÄLLNING EXIT16 DESIGN AV STATIRA JAZAYERI UKÄ ÅRSRAPPORT 2018 NYCKELTAL FÖR YRKESEXAMENSPROGRAM TEXTILHÖGSKOLANS EXAMENSUTSTÄLLNING EXIT16 DESIGN AV STATIRA JAZAYERI 198 UKÄ ÅRSRAPPORT 2018 NYCKELTAL FÖR YRKESEXAMENSPROGRAM NYCKELTAL FÖR YRKESEXAMENSPROGRAM I detta kapitel redovisas antalsuppgifter

Läs mer

Antalet nybörjare i högskolan fortsätter att minska

Antalet nybörjare i högskolan fortsätter att minska STATISTISK ANALYS 1(5) Avdelning / löpunmmer 2014-12-16 / 12 Analysavdelningen Handläggare Niklas Karlsson 08-56 30 87 88 niklas.karlsson@uka.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är en

Läs mer

Färre nybörjare i högskolan för femte året i rad

Färre nybörjare i högskolan för femte året i rad STATISTISK ANALYS 1(8) Avdelning /löpnummer 215-12-8/7 Analysavdelningen Handläggare Niklas Karlsson 8-563 87 88 niklas.karlsson@uka.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är en av formerna

Läs mer

2014-12-10 Områdesbehörigheter och meritpoäng till högskolan, GY11 Gäller fr.o.m. höstterminen 2013

2014-12-10 Områdesbehörigheter och meritpoäng till högskolan, GY11 Gäller fr.o.m. höstterminen 2013 2014-12-10 Områdesbehörigheter och meritpoäng till högskolan, GY11 Gäller fr.o.m. höstterminen 2013 Utbildningar inom Humaniora/Juridik/Teologi Arkitektur/Naturresurser Beteendevetenskap/Ekonomi/Samhällsvetenskap

Läs mer

Nybörjare i högskolan 2015/16: Färre svenska högskolenybörjare, men fler inresande högskolenybörjare

Nybörjare i högskolan 2015/16: Färre svenska högskolenybörjare, men fler inresande högskolenybörjare STATISTISK ANALYS 1(19) Avdelning /löpnummer 216-12-6/9 Analysavdelningen Handläggare Niklas Karlsson 8-563 87 88 niklas.karlsson@uka.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är en av formerna

Läs mer

Kvalitetsdeklaration. har lämnat uppgifter till SCB som motsvarar uppgifterna från de statliga lärosätena. De uppgifter som hämtats från

Kvalitetsdeklaration. har lämnat uppgifter till SCB som motsvarar uppgifterna från de statliga lärosätena. De uppgifter som hämtats från Tabeller Kvalitetsdeklaration Universitetskanslersämbetet (UKÄ) är statistikansvarig myndighet för högskoleväsendet. Detta enligt en till lagen om den officiella statistiken (2001:99) anslutande förordning

Läs mer

Nybörjare i högskolan 2017/18: Antalet nybörjare i högskolan ökar

Nybörjare i högskolan 2017/18: Antalet nybörjare i högskolan ökar STATISTISK ANALYS 1(19) Avdelning / löpnummer 218-11-27/8 Analysavdelningen Handläggare Tomas Gustavsson 8-546 86 44 Tomas.gustavsson@uka.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är en av formerna

Läs mer

2012-03-26 Områdesbehörigheter och meritpoäng till högskolan, GY11 Gäller fr.o.m. höstterminen 2013

2012-03-26 Områdesbehörigheter och meritpoäng till högskolan, GY11 Gäller fr.o.m. höstterminen 2013 2012-03-26 Områdesbehörigheter och meritpoäng till högskolan, GY11 Gäller fr.o.m. höstterminen 2013 Agronomexamen områdesbehörighet A3 A11 Apotekarexamen områdesbehörighet A13 Arbetsterapeutexamen Arkitektexamen

Läs mer

Behöriga förstahandssökande och antagna

Behöriga förstahandssökande och antagna Universitetskanslersämbetet och SCB 12 UF 46 SM 1401 Behöriga förstahandssökande och antagna Program Hösten 2014 fanns det totalt 364 400 behöriga förstahandssökande (sökande som är behöriga till sitt

Läs mer

UKÄ ÅRSRAPPORT

UKÄ ÅRSRAPPORT Tabeller UKÄ ÅRSRAPPORT 2015 155 Tabell 1. Antal helårsstudenter i utbildning på grundnivå och avancerad nivå 2010-2014 samt antal studenter (registrerade) höstterminen 2014 per lärosäte. Alla uppgifter

Läs mer

TEXTILHÖGSKOLANS EXAMENSUTSTÄLLNING EXIT14 DESIGN AV STELLA KATSAROU UKÄ ÅRSRAPPORT 2018 TABELLER

TEXTILHÖGSKOLANS EXAMENSUTSTÄLLNING EXIT14 DESIGN AV STELLA KATSAROU UKÄ ÅRSRAPPORT 2018 TABELLER TEXTILHÖGSKOLANS EXAMENSUTSTÄLLNING EXIT14 DESIGN AV STELLA KATSAROU 204 TABELLER TABELLER UKÄ ÅRSRAPPORT 2018 205 Tabell 1. Antal helårsstudenter i utbildning på grundnivå och avancerad nivå 2013-2017

Läs mer

Universitets- och högskolerådets författningssamling

Universitets- och högskolerådets författningssamling Universitets- och högskolerådets författningssamling ISSN 2001 5917 Universitets- och högskolerådets föreskrifter om särskild behörighet; UHRFS 2019:1 Utkom från trycket den 18 januari 2019 beslutade den

Läs mer

14 Universitet och högskolor Grundnivå och avancerad nivå

14 Universitet och högskolor Grundnivå och avancerad nivå Utbildningsstatistisk årsbok 2013 Universitet och högskolor 14 Universitet och högskolor Grundnivå och avancerad nivå Innehåll Fakta om statistiken... 266 Kommentarer till statistiken... 269 14.1 Sökande

Läs mer

Onni Tengner

Onni Tengner PM Onni Tengner 2001-11-09 Nya data från universitets- och högskoleregistret om nybörjare och registrerade läsåret 2000/01 Uppgifterna är hämtade ur universitets- och högskoleregistret och har i dagarna

Läs mer

Universitets- och högskolerådets föreskrifter om särskild behörighet;

Universitets- och högskolerådets föreskrifter om särskild behörighet; Universitets- och högskolerådets föreskrifter om särskild behörighet; beslutade den xx januari 2019. Universitets- och högskolerådet föreskriver följande med stöd av 7 kap. 9 och 10 andra stycket högskoleförordningen

Läs mer

14 Universitet och högskolor Grundnivå och avancerad nivå

14 Universitet och högskolor Grundnivå och avancerad nivå Utbildningsstatistisk årsbok 2012 Universitet och högskolor 14 Universitet och högskolor Grundnivå och avancerad nivå Innehåll Fakta om statistiken... 246 Kommentarer till statistiken... 249 14.1 Sökande

Läs mer

Övertäckning i statistiken avseende registrerade och nybörjare på grundnivå och avancerad nivå läsåren 2006/ /12

Övertäckning i statistiken avseende registrerade och nybörjare på grundnivå och avancerad nivå läsåren 2006/ /12 2013-10-31 1(13) Avdelningen för befolkning och välfärd Enheten för statistik om utbildning och arbete Övertäckning i statistiken avseende registrerade och nybörjare på grundnivå och avancerad nivå läsåren

Läs mer

Områdesbehörighet A1 Humaniora/Juridik/Teologi. Områdesbehörighet A2 Humaniora/Juridik/Teologi. Områdesbehörighet A3 Arkitektur/Naturresurser

Områdesbehörighet A1 Humaniora/Juridik/Teologi. Områdesbehörighet A2 Humaniora/Juridik/Teologi. Områdesbehörighet A3 Arkitektur/Naturresurser 1 Områdesbehörighet A1 Humaniora/Juridik/Teologi Historia 1b eller 1a1 + 1a2 Juristexamen Områdesbehörighet A2 Humaniora/Juridik/Teologi Moderna språk aktuellt språk steg 3 Områdesbehörighet A3 Arkitektur/Naturresurser

Läs mer

Bor ressitam velliquas nobis sedi ut quia que quo ium voluptatur rem que autam ipsum el mo volupta spisitae net vollupition ese magnis et alitem

Bor ressitam velliquas nobis sedi ut quia que quo ium voluptatur rem que autam ipsum el mo volupta spisitae net vollupition ese magnis et alitem Tabeller Bor ressitam velliquas nobis sedi ut quia que quo ium voluptatur rem que autam ipsum el mo volupta spisitae net vollupition ese magnis et alitem esent asi omnimag nimporero ea conseque dellabo.

Läs mer

Områdesbehörighet A1 Humaniora/Juridik/Teologi. Områdesbehörighet A2 Humaniora/Juridik/Teologi. Yrkesexamina: Juristexamen

Områdesbehörighet A1 Humaniora/Juridik/Teologi. Områdesbehörighet A2 Humaniora/Juridik/Teologi. Yrkesexamina: Juristexamen 1 Områdesbehörighet A1 Humaniora/Juridik/Teologi Historia 1b eller 1a1 + 1a2 Matematik 2 0,5 mp Matematik4 0,5 mp Juristexamen Områdesbehörighet A2 Humaniora/Juridik/Teologi Moderna språk aktuellt språk

Läs mer

Högskoleverkets utvärderingar vid Linnéuniversitetet fr o m 2011

Högskoleverkets utvärderingar vid Linnéuniversitetet fr o m 2011 Planeringsavdelningen Ulrika Bengtsson Verde PM 2010-10-07 Högskoleverkets utvärderingar vid Linnéuniversitetet fr o m 2011 Fr o m 1 januari startar ett nytt nationellt system för Högskoleverkets (HsV)

Läs mer

Behörighets- och meritkurser

Behörighets- och meritkurser Behörighets- och meritkurser Utbildningar inom Humaniora/Juridik/Undervisning/Teologi 1, 2 Arkitektur/Naturresurser 3 Beteendevetenskap/Ekonomi/Samhällsvetenskap 4, 5 Samhällsvetenskap/Undervisning 6 Fysik//Teknik

Läs mer

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Sedan flera år är intresset för högskolestudier högt, men de senaste åren har antalet studenter minskat, trots utbyggnader av utbildningen på grundnivå och avancerad

Läs mer

Rapport 2009:29 R. Mått för genomströmning i utbildning på grund- och avancerad nivå

Rapport 2009:29 R. Mått för genomströmning i utbildning på grund- och avancerad nivå Rapport 2009:29 R Mått för genomströmning i utbildning på grund- och avancerad nivå Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se

Läs mer

Antalet examinerade fortsatte att öka läsåret 2013/14

Antalet examinerade fortsatte att öka läsåret 2013/14 STATISTISK ANALYS 1(6) Avdelning / löpunmmer 2015-02-03 / Nr 2 Analysavdelningen Handläggare Aija Sadurskis 08-563 086 03 aija.sadurskis@uka.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är en av

Läs mer

Områdesbehörigheter gällande för kursplaner i gymnasieskolan

Områdesbehörigheter gällande för kursplaner i gymnasieskolan 1 er gällande för kursplaner i gymnasieskolan Dessa områdesbehörigheter och meritkurser gäller från antagningen till högskolan hösten 2010. Meritkurserna/Områdeskurserna kan ge maximalt 1,0 meritpoäng.

Läs mer

Områdesbehörigheter gällande för kursplaner i gymnasieskolan

Områdesbehörigheter gällande för kursplaner i gymnasieskolan 1 er gällande för kursplaner i gymnasieskolan Dessa områdesbehörigheter och meritkurser gäller från antagningen till högskolan hösten 2010. Meritkurserna/Områdeskurserna kan ge maximalt 1,0 meritpoäng

Läs mer

Områdesbehörigheter gällande för kursplaner i gymnasieskolan

Områdesbehörigheter gällande för kursplaner i gymnasieskolan 1 er gällande för kursplaner i gymnasieskolan Dessa områdesbehörigheter och meritkurser gäller från antagningen till högskolan hösten 2010. Meritkurserna/Områdeskurserna kan ge maximalt 1,0 meritpoäng.

Läs mer

Universitets- och högskolerådets författningssamling

Universitets- och högskolerådets författningssamling Universitets- och högskolerådets författningssamling ISSN 2001 5917 Föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter och allmänna råd (UHRFS 2013:6) om översättning till engelska

Läs mer

Färre examinerade jämfört med föregående läsår

Färre examinerade jämfört med föregående läsår STATISTISK ANALYS 1(8) Avdelning / löpnummer 2018-02-20/ 2 Analysavdelningen Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är en Handläggare av formerna för att löpande redovisa utvecklingen inom Aija

Läs mer

Universitets- och högskolerådets författningssamling

Universitets- och högskolerådets författningssamling Universitets- och högskolerådets författningssamling ISSN 2001-5917 Universitets- och högskolerådets föreskrifter och allmänna råd om översättning till engelska av svenska examina; UHRFS 2013:6 Utkom från

Läs mer

Årsrapporten på webben uka.se/arsrapport UKÄ ÅRSRAPPORT 2019 UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ

Årsrapporten på webben uka.se/arsrapport UKÄ ÅRSRAPPORT 2019 UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ Årsrapporten på webben uka.se/arsrapport 26 UKÄ ÅRSRAPPORT 219 UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ Intresset för högskolestudier är fortsatt stort och

Läs mer

Universitet och högskolor, enskilda examensanordnare enligt sändlista

Universitet och högskolor, enskilda examensanordnare enligt sändlista Universitet och högskolor, enskilda examensanordnare enligt sändlista Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Per-Gunnar

Läs mer

2012-12-04 FÖRKUNSKAPSKRAV

2012-12-04 FÖRKUNSKAPSKRAV 1 2012-12-04 FÖRKUNSKAPSKRAV Stöd till författare av kurs- och utbildningsplaner. 2 1. INLEDNING För att kunna bli antagen till en kurs eller ett utbildningsprogram krävs det, att den sökande har grundläggande

Läs mer

Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2015

Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2015 UF 46 SM 1501 Universitet och högskolor Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2015 Higher Education. Applicants and admitted to higher education at first

Läs mer

Högskolenybörjare 2015/16 och doktorandnybörjare 2014/15 efter föräldrarnas utbildningsnivå

Högskolenybörjare 2015/16 och doktorandnybörjare 2014/15 efter föräldrarnas utbildningsnivå UF 20 SM 1602 Universitet och högskolor Högskolenybörjare 2015/16 och doktorandnybörjare 2014/15 efter föräldrarnas utbildningsnivå Higher education. Level of parental education among university entrants

Läs mer

Vem kommer in, vem kommer ut?

Vem kommer in, vem kommer ut? Vem kommer in, vem kommer ut? UKÄ om social bakgrund och genomströmning i högskolan Helen Dryler, UKÄ UHR/Kvalitetsdrivet 2014: Breddad rekrytering, och sen då? Innehåll Vem kommer in? Social bakgrund

Läs mer

Genomströmning på grundnivå och avancerad nivå till och med 2013/14

Genomströmning på grundnivå och avancerad nivå till och med 2013/14 UF 20 SM 1502 Universitet och högskolor Genomströmning på grundnivå och avancerad nivå till och med 2013/14 Higher Education. Throughput at first and second cycle studies up to and including 2013/14 I

Läs mer

Grundutbildning: Sökande och antagna till universitet och högskolor höstterminen 2001

Grundutbildning: Sökande och antagna till universitet och högskolor höstterminen 2001 UF 46 SM 0101 Universitet och högskolor Grundutbildning: Sökande och antagna till universitet och högskolor höstterminen 2001 Higher Education. Undergraduate education: Applicants to higher education autumn

Läs mer

Stor ökning av antal examinerade på avancerad nivå

Stor ökning av antal examinerade på avancerad nivå STATISTISK ANALYS 1(9) Avdelning /löpnummer 2016-02-10 / 3 Analysavdelningen Handläggare Aija Sadurskis 08-563 086 03 aija.sadurskis@uka.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är en av formerna

Läs mer

Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2013

Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2013 UF 46 SM 1301 Universitet och högskolor Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2013 Higher Education. Applicants and admitted to higher education at first

Läs mer

Områdesbehörighet 1. Humaniora/Juridik/Undervisning/Teologi. Yrkesexamina: Juristexamen Lärarexamen

Områdesbehörighet 1. Humaniora/Juridik/Undervisning/Teologi. Yrkesexamina: Juristexamen Lärarexamen Områdesbehörighet 1 Humaniora/Juridik/Undervisning/Teologi Historia A Samhällskunskap A Juristexamen Lärarexamen steg 5 (alt. steg 2 i annat språk) 0,5 Matematik B 0.5 Matematik C 0,5 Etik och livsfrågor

Läs mer

Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2012

Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2012 UF 46 SM 1201 Universitet och högskolor Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2012 Higher Education. Applicants and admitted to higher education at first

Läs mer

Områdesbehörighet 1. Humaniora/Juridik/Teologi. Kurser för särskild behörighet: Yrkesexamina: Meritkurser: Områdeskurser: Historia A Samhällskunskap A

Områdesbehörighet 1. Humaniora/Juridik/Teologi. Kurser för särskild behörighet: Yrkesexamina: Meritkurser: Områdeskurser: Historia A Samhällskunskap A Områdesbehörighet 1 Humaniora/Juridik/Teologi Historia A Samhällskunskap A Juristexamen 0,5 Engelska B 0,5 Matematik B 0.5 Matematik C 0,5 Etik och livsfrågor 0,5 Filosofi A 0,25 Historia B 0,5 Historia

Läs mer

Genomströmning och resultat på grundnivå och avancerad nivå till och med 2007/08

Genomströmning och resultat på grundnivå och avancerad nivå till och med 2007/08 UF 20 SM 0903 Universitet och högskolor Genomströmning och resultat på grundnivå och avancerad nivå till och med 2007/08 Higher education. Throughput and result at first and second cycle studies up to

Läs mer

Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2016

Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2016 UF 46 SM 1601 Universitet och högskolor Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2016 Higher Education. Applicants and admitted to higher education at first

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2010:542) om ändring i förordningen (2010:541) om ändring i högskoleförordningen (1993:100); SFS 2011:186 Utkom från trycket den 15 mars

Läs mer

Stöd till författare av kurs- och utbildningsplaner.

Stöd till författare av kurs- och utbildningsplaner. 1 2015-11-18 Manual för hantering av förkunskapskrav Stöd till författare av kurs- och utbildningsplaner. INLEDNING 2 För att kunna bli antagen till en kurs eller ett utbildningsprogram krävs det, att

Läs mer

TEXTILHÖGSKOLANS EXAMENSUTSTÄLLNING EXIT16 DESIGN AV CAISA NORDENSTÅHL UKÄ ÅRSRAPPORT 2018 UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ

TEXTILHÖGSKOLANS EXAMENSUTSTÄLLNING EXIT16 DESIGN AV CAISA NORDENSTÅHL UKÄ ÅRSRAPPORT 2018 UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ TEXTILHÖGSKOLANS EXAMENSUTSTÄLLNING EXIT16 DESIGN AV CAISA NORDENSTÅHL 26 UKÄ ÅRSRAPPORT 218 UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ Intresset för högskolestudier

Läs mer

Fortsatt färre nybörjare i högskolan

Fortsatt färre nybörjare i högskolan STATISTISK ANALYS 1(6) Avdelning / löpnummer 2013-12-10 / 12 Analysavdelningen Handläggare Torbjörn Lindqvist 08-56 30 87 07 Torbjorn.Lindqvist@uk-ambetet.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser

Läs mer

Genomströmning och resultat på grundnivå och avancerad nivå till och med 2009/10

Genomströmning och resultat på grundnivå och avancerad nivå till och med 2009/10 UF 20 SM 1103 Universitet och högskolor Genomströmning och resultat på grundnivå och avancerad nivå till och med 2009/10 Higher education Throughput and result at first and second cycle studies up to 2009/10

Läs mer

Studenternas prestationsgrad fortsätter att öka

Studenternas prestationsgrad fortsätter att öka STATISTISK ANALYS 1(16) Avdelning / löpnummer 2018-12-11 / 9 Analysavdelningen Handläggare Fredrik Svensson 08-563 087 87 fredrik.svensson@uka.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är en

Läs mer

I korta drag Stor variation i examensfrekvens på yrkesexamensprogram

I korta drag Stor variation i examensfrekvens på yrkesexamensprogram UF 20 SM 1303 Universitet och högskolor Genomströmning och resultat på grundnivå och avancerad nivå till och med 2011/12 Higher Education. Throughput and result at first and second cycle studies up to

Läs mer

Föräldrarnas utbildningsnivå påverkar. Även inriktningen för nybörjarna i högskolan påverkas av föräldrarnas utbildningsnivå.

Föräldrarnas utbildningsnivå påverkar. Även inriktningen för nybörjarna i högskolan påverkas av föräldrarnas utbildningsnivå. UF 20 SM 1204 Universitet och högskolor Högskolenybörjare 2011/ /12 och doktorandnybörjare 2010/11 efter föräldrarnas utbildningsnivå Higher education. Level of parental education among university entrants

Läs mer

Studenter och examinerade på grundnivå och avancerad nivå 2014/15. Higher Education. Students and graduates at first and second cycle studies 2014/15

Studenter och examinerade på grundnivå och avancerad nivå 2014/15. Higher Education. Students and graduates at first and second cycle studies 2014/15 UF 20 SM 1601 Universitet och högskolor Studenter och examinerade på grundnivå och avancerad nivå 2014/15 Higher Education. Students and graduates at first and second cycle studies 2014/15 I korta drag

Läs mer

Bilaga 1. Avdelning A

Bilaga 1. Avdelning A Avdelning A Bilaga 1 Områdesbehörigheter gällande för kursplaner i gymnasieskolan som infördes hösten 2000 samt för kursplaner i gymnasial vuxenutbildning som infördes den 1 juli 2001 Humaniora/Juridik/Undervisning/Teologi

Läs mer

Studenter och examinerade på grundnivå och avancerad nivå 2017/18. Higher Education. Students and graduates at first and second cycle studies 2017/18

Studenter och examinerade på grundnivå och avancerad nivå 2017/18. Higher Education. Students and graduates at first and second cycle studies 2017/18 UF 20 SM 1901 Universitet och högskolor Studenter och examinerade på grundnivå och avancerad nivå 2017/18 Higher Education. Students and graduates at first and second cycle studies 2017/18 I korta drag

Läs mer

Könsuppdelningen bland de examinerade i högskolan består

Könsuppdelningen bland de examinerade i högskolan består STATISTISK ANALYS 1(10) Avdelning / löpnummer 2019-03-26 /5 Analysavdelningen Handläggare Anna Bengtsson Julia Elenäs 08-5630 8871 Anna.bengtsson@uka.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2011:186) om ändring i förordningen (2010:542) om ändring i förordningen (2010:541) om ändring i högskoleförordningen (1993:100); SFS 2011:688

Läs mer

Årsrapporten på webben uka.se/arsrapport

Årsrapporten på webben uka.se/arsrapport Årsrapporten på webben uka.se/arsrapport 18 UKÄ ÅRSRAPPORT 219 UTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD UTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD Kompetensförsörjning diskuteras alltmer och är en viktig fråga inför framtiden,

Läs mer

Fler sökande, antagna och nybörjare på lärarutbildningarna

Fler sökande, antagna och nybörjare på lärarutbildningarna STATISTISK ANALYS 1(9) Avdelning /löpnummer 2014-12-09/11 Analysavdelningen Handläggare Fredrik Svensson 08-563 087 87 Fredrik.svensson@uka.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är en av

Läs mer

Utländsk bakgrund för studerande i högre utbildning 2008/09

Utländsk bakgrund för studerande i högre utbildning 2008/09 UF 19 SM 1001 Utländsk bakgrund för studerande i högre utbildning 2008/09 Foreign background among students in higher education 2008/09 I korta drag Allt fler studenter med utländsk bakgrund Läsåret 2008/09

Läs mer

Föregående års minskning av antalet nybörjare i högskolan avstannar

Föregående års minskning av antalet nybörjare i högskolan avstannar Statistisk analys Keili Saluveer, Torbjörn Lindqvist Analysavdelningen 08-563 086 80 keili.saluveer@hsv.se www.hsv.se 2012-12-18 2012/13 Föregående års minskning av antalet nybörjare i högskolan avstannar

Läs mer

Studenter och examinerade på grundnivå och avancerad nivå 2015/16. Higher Education. Students and graduates at first and second cycle studies 2015/16

Studenter och examinerade på grundnivå och avancerad nivå 2015/16. Higher Education. Students and graduates at first and second cycle studies 2015/16 UF 20 SM 1701 Universitet och högskolor Studenter och examinerade på grundnivå och avancerad nivå 2015/16 Higher Education. Students and graduates at first and second cycle studies 2015/16 I korta drag

Läs mer

Svensk och utländsk bakgrund för studenter och doktorander 2016/17

Svensk och utländsk bakgrund för studenter och doktorander 2016/17 UF 19 SM 1801 Universitet och högskolor Svensk och utländsk bakgrund för studenter och doktorander 2016/17 Swedish and foreign background among students and doctoral students in higher education 2016/17

Läs mer

Det första året med ny utbildnings- och examensstruktur

Det första året med ny utbildnings- och examensstruktur Statistisk analys Lena Eriksson Analysavdelningen 08-563 086 71 lena.eriksson@hsv.se www.hsv.se 2009-02-12 Analys nr 2009/1 Det första året med ny utbildnings- och examensstruktur Under det första året,

Läs mer

Svensk och utländsk bakgrund för studenter och doktorander 2014/15

Svensk och utländsk bakgrund för studenter och doktorander 2014/15 UF 19 SM 1601 Universitet och högskolor Svensk och utländsk bakgrund för studenter och doktorander 2014/15 Swedish and foreign background among students and doctoral students in higher education 2014/15

Läs mer

Studenter och examinerade på grundnivå och avancerad nivå 2013/14. Higher Education. Students and graduates at first and second cycle studies 2013/14

Studenter och examinerade på grundnivå och avancerad nivå 2013/14. Higher Education. Students and graduates at first and second cycle studies 2013/14 UF 20 SM 1501 Universitet och högskolor Studenter och examinerade på grundnivå och avancerad nivå 2013/14 Higher Education. Students and graduates at first and second cycle studies 2013/14 I korta drag

Läs mer

Studenter och examina på grundnivå och avancerad nivå 2011/12. Higher Education. Students and graduates at first and second cycle studies 2011/12

Studenter och examina på grundnivå och avancerad nivå 2011/12. Higher Education. Students and graduates at first and second cycle studies 2011/12 UF 20 SM 1301 Universitet och högskolor Studenter och examina på grundnivå och avancerad nivå 2011/12 Higher Education. Students and graduates at first and second cycle studies 2011/12 I korta drag Stor

Läs mer

Universitet och högskolor Grundutbildning

Universitet och högskolor Grundutbildning Utbildningsstatistisk årsbok 2009 Universitet och högskolor Grundutbildning 15 Universitet och högskolor Grundutbildning Innehåll Fakta om statistiken...222 15.1 Sökande och antagna höstterminen 2007 som

Läs mer

Studenter och examinerade på grundnivå och avancerad nivå 2012/13. Higher Education. Students and graduates at first and second cycle studies 2012/13

Studenter och examinerade på grundnivå och avancerad nivå 2012/13. Higher Education. Students and graduates at first and second cycle studies 2012/13 UF 20 SM 1401 Universitet och högskolor Studenter och examinerade på grundnivå och avancerad nivå 2012/13 Higher Education. Students and graduates at first and second cycle studies 2012/13 I korta drag

Läs mer

Nationell referensram för examina

Nationell referensram för examina Reg.nr 12-5202-10 Nationell referensram för examina Reviderad oktober 2010 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Nationell

Läs mer

Högskoleverkets författningssamling

Högskoleverkets författningssamling Högskoleverkets författningssamling ISSN 1401-3509 HSVFS 007: Högskoleverkets föreskrifter Utkom från trycket om områdesbehörigheter; den 00 oooo 007 beslutade den 1 december 007. Högskoleverket föreskriver

Läs mer

Ökande men inte tillräckligt stort intresse för lärarutbildning

Ökande men inte tillräckligt stort intresse för lärarutbildning STATISTISK ANALYS 1(12) Avdelning /löpnummer 2014-02-18/2 Analysavdelningen Handläggare Carin Callerholm 08-563 085 13 carin.callerholm@uk-ambetet.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är

Läs mer

Individuellt val för dig på Sågbäcksgymnasiet

Individuellt val för dig på Sågbäcksgymnasiet 2019 Individuellt val för dig på Sågbäcksgymnasiet Individuellt val (indval), är val av kurser som du själv kan välja från ett särskilt urval av kurser som skolan erbjuder, vilket kan påverka utformningen

Läs mer

Lärarstudenternas gymnasiebetyg, avhopp och studieprestation

Lärarstudenternas gymnasiebetyg, avhopp och studieprestation STATISTISK ANALYS 1(25) Avdelning / löpunmmer / 1 Analysavdelningen Handläggare Fredrik Svensson 08-563 087 87 fredrik.svensson@uka.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är en av formerna

Läs mer

Över nya examinerade vid universitet och högskolor

Över nya examinerade vid universitet och högskolor STATISTIK & ANALYS Stig Forneng 2006-01-17 Över 40 000 nya examinerade vid universitet och högskolor Under läsåret 2004/05 avlade 41 737 individer sin första examen vid universitet och högskolor. Det betyder

Läs mer

Vilket var/är det roligaste ämnet i skolan?

Vilket var/är det roligaste ämnet i skolan? Högre utbildning Vilket var/är det roligaste ämnet i skolan? Åh, jag ville att hela dagarna skulle vara en enda lång historielektion. Roland, 65 år Spanska? Usch Ted, 12 år Matematik! Här fanns ett facit

Läs mer

Genomströmning och resultat på grundnivå och avancerad nivå till och med 2011/12

Genomströmning och resultat på grundnivå och avancerad nivå till och med 2011/12 UF 20 SM 1303 Universitet och högskolor Genomströmning och resultat på grundnivå och avancerad nivå till och med 2011/12 Higher Education. Throughput and result at first and second cycle studies up to

Läs mer

Fakta om statistiken. Detta omfattar statistiken

Fakta om statistiken. Detta omfattar statistiken Universitetskanslersämbetet och SCB 77 UF 20 SM 1303 Fakta om statistiken Detta omfattar statistiken Statistiken om studenter och examina i högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå görs från

Läs mer

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Minskad utbildningsvolym i kombination med rekordhögt sökandetryck har lett till att det blivit svårare att komma in i högskolan, särskilt för de äldre. Samtidigt

Läs mer

LOKAL EXAMENSORDNING VID MÄLARDALENS HÖGSKOLA

LOKAL EXAMENSORDNING VID MÄLARDALENS HÖGSKOLA Beslutad 2006-10-30 Dnr CF10-506/06 Sektionen för antagning och examen Reviderad 2017-11-16 Dnr 2017/2511 LOKAL EXAMENSORDNING VID MÄLARDALENS HÖGSKOLA för högskoleutbildning på grundnivå, avancerad nivå

Läs mer

För kursplaner i gymnasieskolan som infördes hösten 2000 samt för kursplaner i gymnasial vuxenutbildning som infördes den 1 juli 2001

För kursplaner i gymnasieskolan som infördes hösten 2000 samt för kursplaner i gymnasial vuxenutbildning som infördes den 1 juli 2001 Tabell för områdeser sid 1 (av 7) HUMANIORA JURIDIK TEOLOGI ARKITEKTUR NATURRESURSER BETEENDE- VETENSKAP EKONOMI SAMHÄLLS- VETENSKAP A1 A2 A3 A4 Historia 1b Historia 1a1 Moderna språk aktuellt språk 3

Läs mer

Beviljning av studiestöd 2008/09. Approval of Financial Student Aid 2008/09

Beviljning av studiestöd 2008/09. Approval of Financial Student Aid 2008/09 Beviljning av studiestöd 2008/09 Approval of Financial Student Aid 2008/09 Beviljning av studiestöd 2008/09 Approval of Financial Student Aid 2008/09 UF 70 SM 0902 Beviljning av studiestöd 2008/09 Korrigerad

Läs mer

Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2009

Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2009 UF 46 SM 0901 Universitet och högskolor Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2009 Higher Education. Applicants and admitted to higher education at first

Läs mer

Social bakgrund och genomströmning i högskolan

Social bakgrund och genomströmning i högskolan , Rapport 2013:4 Social bakgrund och genomströmning i högskolan En studie av långa och medellånga yrkesexamensprogram Social bakgrund och genomströmning i högskolan En studie av långa och medellånga yrkesexamensprogram

Läs mer

Nyckeltal för lärosäten

Nyckeltal för lärosäten Nyckeltal för lärosäten I detta kapitel redovisas tabeller med uppgifter om svenska universitet och högskolors storlek och verksamhet med ett antal kvantitativa mått, inklusive resultatmått som examina.

Läs mer

Statistisk analys. Antalet nybörjare i högskolan minskar

Statistisk analys. Antalet nybörjare i högskolan minskar Statistisk analys Ingeborg Amnéus Analysavdelningen 08-563 088 09 ingeborg.amneus@hsv.se www.hsv.se 2011-11-22 2011/10 Antalet nybörjare i högskolan minskar Läsåret 2010/11 började nästan 106 000 nya studenter

Läs mer

Tabell för områdesbehörigheter

Tabell för områdesbehörigheter sid 1 (av 8) HUMNIOR JURIDIK TEOLOGI RKITEKTUR NTURRESUR- SER BETEENDE- VETENSKP EKONOMI SMHÄLLS- VETENSKP Juristexamen gronomexamen rkitektexamen Lanskapsarkitektexamen vdelning 1 2 3 Civilekonomexamen

Läs mer

Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2010

Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2010 UF 46 SM 1001 Universitet och högskolor Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2010 Higher Education. Applicants and admitted to higher education at first

Läs mer

Så används områdesbehörigheterna

Så används områdesbehörigheterna En kartläggning av förekomsten av andra behörighetskrav Så används områdesbehörigheterna www.uhr.se Så används områdesbehörigheterna En kartläggning av förekomsten av andra behörighetskrav Så används

Läs mer

För kursplaner i gymnasieskolan som infördes hösten 2000 samt för kursplaner i gymnasial vuxenutbildning som infördes den 1 juli 2001.

För kursplaner i gymnasieskolan som infördes hösten 2000 samt för kursplaner i gymnasial vuxenutbildning som infördes den 1 juli 2001. sid 1 (av 8) HUMNIOR JURIDIK TEOLOGI RKITEKTUR NTURRESURSER BETEENDE- VETENSKP EKONOMI SMHÄLLS- VETENSKP Juristexamen gronomexamen rkitektexamen Lanskapsarkitektexamen Civilekonomexamen vdelning 1 2 3

Läs mer

Fortsatt många examina i högskolan läsåret 2011/12

Fortsatt många examina i högskolan läsåret 2011/12 Statistisk analys Magdalena Inkinen Analysavdelningen 08-5630 8540 magdalena.inkinen@ukambetet.se www.uk-ambetet.se 2013-01-29 2013/1 Fortsatt många examina i högskolan läsåret 2011/12 Närmare 70 000 examina

Läs mer

Högskolenybörjare 2009/10 och doktorandnybörjare 2008/09 efter

Högskolenybörjare 2009/10 och doktorandnybörjare 2008/09 efter UF 20 SM 1003 Universitet och högskolor Högskolenybörjare 2009/10 och doktorandnybörjare 2008/09 efter föräldrarnas utbildningsnivå Higher education. Level of parental education among university entrants

Läs mer

Trender och tendenser i högskolan UKÄ ÅRSRAPPORT

Trender och tendenser i högskolan UKÄ ÅRSRAPPORT Trender och tendenser i högskolan UKÄ ÅRSRAPPORT 2016 7 Efter flera år med kraftiga intäktsökningar för forskning och utbildning på forskarnivå skedde ett litet trendbrott vad gäller lärosätenas finansiering

Läs mer

Studenter och examina på grundnivå och avancerad nivå 2010/11

Studenter och examina på grundnivå och avancerad nivå 2010/11 UF 20 SM 1202 Universitet och högskolor Studenter och examina på grundnivå och avancerad nivå 2010/11 Higher education. Students and graduated students at first and second cycle studies 2010/11 I korta

Läs mer

Universitets- och högskolerådets författningssamling

Universitets- och högskolerådets författningssamling Universitets- och högskolerådets författningssamling ISSN 2001-5917 Föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:2) om områdesbehörigheter; UHRfs 2014:2 Utkom från

Läs mer

Rekordmånga tog examen i högskolan läsåret 2012/13

Rekordmånga tog examen i högskolan läsåret 2012/13 STATISTISK ANALYS 1(8) Avdelning / löpunmmer 214-1-28 / 1 Analysavdelningen Handläggare Magdalena Inkinen 8-653 85 4 magdalena.inkinen@uk-ambetet.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är

Läs mer