Så används områdesbehörigheterna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Så används områdesbehörigheterna"

Transkript

1 En kartläggning av förekomsten av andra behörighetskrav Så används områdesbehörigheterna

2

3 Så används områdesbehörigheterna En kartläggning av förekomsten av andra behörighetskrav

4 Så används områdesbehörigheterna En kartläggning av förekomsten av andra behörighetskrav Universitets- och högskolerådet, september 2016 Text: Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor, Frida Lundberg Grafisk form: Alexander Florencio Foto: Eva Dalin ISBN För mer information om myndigheten och våra publikationer, se

5 Innehåll Sammanfattning 5 Rapporten svar på ett regeringsuppdrag 6 Särskilda behörighetskrav anges i områdesbehörigheter 6 Så har kartläggningen gjorts 8 Kartläggningen av behörighetsvillkor 10 Utbildningar som leder till yrkesexamen 10 Utbildningar som leder till generell examen 17 Utbildningar som leder till konstnärlig examen 22 Kurser som använder högre krav 25 Slutsatser 26 Bilaga 1: Tabell för områdesbehörigheter 29 Bilaga 2: Grundläggande behörighet 37 Bilaga 3: Behörighetskrav yrkesexamen 39 Bilaga 4: Behörighetskrav generell examen 49 Bilaga 5: Tillstånd att ställa högre behörighetskrav 57

6

7 Sammanfattning Universitets- och högskolerådet (UHR) har fått i uppdrag av regeringen att kartlägga i vilken utsträckning lärosätena använder andra behörighetskrav än de som framgår av områdesbehörigheterna. UHR har kartlagt behörighetskraven för program som påbörjas på grundnivå och som vänder sig till nybörjare. UHR har också kartlagt de kurser som tillämpar högre behörighetskrav än vad områdesbehörighetssystemet tillåter. Yrkesprogrammen använder områdesbehörigheterna som avsett Utbildningar som leder till yrkesexamen ska använda anvisad områdesbehörighet. Kartläggningen visar att de gör det och endast i mindre omfattning avviker från behörighetskraven. Det är främst ämneslärarutbildningarna som avviker eftersom godkänt antagningsprov används som behörighetskrav för de estetiska undervisningsämnena, vilket utbildningarna fått tillstånd av UHR att använda. Generella program avviker i hög utsträckning från vald områdesbehörighet Av de utbildningar som leder till generell examen sänker nästan hälften av utbildningarna de särskilda behörighetskraven utifrån vald områdesbehörighet. UHR menar att det inte är fel i sig eftersom en utbildning endast ska ställa de särskilda behörighetskrav som är helt nödvändiga för att studenten ska kunna tillgodogöra sig utbildningen. Det kan däremot ifrågasättas om områdesbehörigheterna är ändamålsenliga för generella examina. Konstnärliga utbildningar saknar en ändamålsenlig områdesbehörighet Kartläggningen visar att det saknas en ändamålsenlig områdesbehörighet för konstnärliga utbildningar vilket resulterar i att de behöver ansöka om tillstånd hos UHR för att ställa upp andra behörighetskrav. UHR anser att myndigheten bör få i uppdrag att utreda om en områdesbehörighet med godkänt antagningsprov ska införas för utbildningar som leder till konstnärlig examen. Kartläggningen visar att även kurser inom det konstnärliga området, generella program som delvis vilar på konstnärlig grund och ämneslärarutbildningar med inriktning mot de estetiska undervisningsämnena använder godkänt antagningsprov som behörighetskrav. En eventuell utredning bör analysera om även dessa utbildningar ska kunna använda en områdesbehörighet som innehåller godkänt antagningsprov. Vidare är det nödvändigt att analysera vilka eventuella ändringar som kan behöva göras i högskoleförordningen för att säkra en ändamålsenlig användning av godkänt antagningsprov inom områdesbehörighetssystemet. 5

8 Rapporten svar på ett regeringsuppdrag Universitets- och högskolerådet (UHR) har fått i uppdrag att kartlägga i vilken utsträckning universitet och högskolor ställer andra särskilda behörighetskrav än de som framgår av områdesbehörigheterna. 1 UHR ska dels kartlägga de utbildningar som ställer sådana lägre krav som lärosätena beslutar om själva. Dels ska myndigheten kartlägga utbildningar som ställer krav som går utöver områdesbehörigheterna, något som lärosätena behöver tillstånd av UHR för att få ställa. UHR ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 3 oktober UHR:s avgränsning av regeringsuppdraget Myndigheten har kartlagt vilka behörighetskrav som ställs vid antagning till program som leder till yrkesexamen eller generell examen och som påbörjas på grundnivå och vänder sig till nybörjare. UHR har efter en analys av den statistik som myndigheten kan ta fram avgränsat uppdraget till att i huvudsak gälla program. Eftersom varje jämförelse i kartläggningen mellan vilken områdesbehörighet som angetts och vilka behörighetskrav som faktiskt använts görs manuellt, blir handläggningen av de cirka fristående kurserna alltför svårhanterlig. Det skulle också vara komplicerat att ämneskategorisera samtliga kurser eftersom dessa uppgifter inte finns i NyA, det systemstöd för antagning där UHR har hämtat uppgifter för kartläggningen. Fristående kurser har kartlagts för de fall där utbildningen har tillstånd av UHR att tillämpa behörighetskrav utöver vad områdesbehörighetssystemet tillåter. Särskilda behörighetskrav anges i områdesbehörigheter För att vara behörig att läsa på högskola krävs grundläggande behörighet. 3 Utöver den grundläggande behörigheten ställs för många utbildningar också krav på särskild behörighet Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:2) om områdesbehörigheter. 2. Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Universitets- och Högskolerådet, Utbildningsdepartementet, U2015/05895/SAM (delvis), U2015/05986/UH. 3. Enligt 7 kap. 5 högskoleförordningen (1993:100). Se bilaga 2, Grundläggande behörighet. 4. Enligt 7 kap. 8 högskoleförordningen. 6

9 Den särskilda behörigheten anges i 17 områdesbehörigheter som består av behörighetskurser och av meritkurser. 5 Områdesbehörigheterna regleras i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:2) om områdesbehörigheter. I rapporten kartläggs behörighetskurserna och det ingår inte i uppdraget att redovisa hur meritkurserna påverkas av ändrade behörighetsvillkor. För de utbildningsprogram som leder till en yrkesexamen ska lärosätena använda den områdesbehörighet som är anvisad. För utbildningar som leder till en generell examen och kurser ska lärosätena välja en av de befintliga områdesbehörigheterna eller endast kräva grundläggande behörighet. 6 Områdesbehörigheternas innehåll och struktur När områdesbehörigheterna togs fram numrerades de från 1 till 20. De områdesbehörigheter som anpassades till gymnasiereform Gy11 7 finns i avdelning A i föreskrifterna och anges med bokstaven A framför numret. I varje områdesbehörighet anges behörighetskurser och meritkurser. Områdesbehörigheterna är också indelade efter ämnesområden, till exempel är områdesbehörigheterna A1/1 och A2/2 kategoriserade som Humaniora/Juridik/Teologi. Områdesbehörigheterna finns i fyra avdelningar i föreskrifterna; avdelning A, B, C och D. Olika avdelningar är tillämpliga beroende på när den sökande har uppfyllt kraven för grundläggande behörighet. Behörighetskraven i de olika avdelningarna är utformade för att motsvara varandra, men anges olika beroende på hur gymnasieskolans kurser benämns. En gymnasiekurs som lästs enligt Gy11:s ämnesplan benämns exempelvis biologi 2 och motsvaras i avdelning B och C, enligt då tillämpliga kursplaner, av biologi B. Avdelning D reglerar äldre gymnasieformer och där anges kravet som biologi två årskurser från naturvetenskaplig linje. I bilaga 3 i föreskrifterna anges vilken eller vilka områdesbehörigheter utbildningar som leder till yrkesexamen ska tillämpa. UHR har tagit fram en tabell som på ett överblickbart sätt informerar om områdesbehörigheterna. 8 Den grundläggande behörigheten påverkar den särskilda behörigheten Att kraven för grundläggande behörighet skärpts, senast i och med Gy11, har haft betydelse för den särskilda behörigheten. 9 Kraven i engelska skiljer sig delvis åt i områdesbehörigheternas avdelningar. En gymnasieexamen från ett högskoleförberedande program ger grundläggande behörighet och i den 5. En sökande kan få maximalt två och en halv (2,5) utifrån betyg i moderna språk, engelska, matematik och områdeskurser. För att få krävs lägst betyget godkänt. Betyg i kurser som krävs för behörighet till en högskoleutbildning ger inte några för den utbildningen. Jämför: bilaga 3, högskoleförordningen. 6. Enligt 7 kap a högskoleförordningen (1993:100). 7. Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011, Skolverket (2011). 8. Se bilaga För en beskrivning av grundläggande behörighet för Gy11 och dessförinnan, se bilaga 2. 7

10 ingår engelska 5 och 6. Engelska krävs därför inte i någon områdesbehörighet i avdelning A. Engelska B är däremot ett krav i några områdesbehörigheter i avdelning B och C, och då anges även i D ett motsvarande krav i engelska. Kraven i svenska skiljer sig också åt i den grundläggande behörigheten beroende på när den uppfyllts. Krav i svenska finns däremot inte i områdesbehörigheterna men för några kartlagda utbildningar kräver lärosätet att den sökande har godkänt betyg i svenska B. För sökande med äldre betyg som behöver komplettera för att uppfylla den grundläggande behörigheten tillämpar lärosätena särskilda tillämpningsbeslut, fastställda av SUHF:s nationella bedömningsgrupp för antagning. 10 Så redovisas områdesbehörigheterna i rapporten UHR har i arbetet med kartläggningen noterat att högskolorna ofta anger de särskilda behörighetskraven både riktat till sökande med gymnasieexamen (Gy11) och till sökande som läst enligt den gymnasieskola som gällde dessförinnan. Ett behörighetskrav kan exempelvis anges som biologi 2/biologi B. I rapporten anges därför behörighetskraven för både för Gy11 och för de kursplaner som gällde dessförinnan. Även områdesbehörigheternas båda benämningar anges i rapporten, exempelvis benämns den första områdesbehörigheten A1/1. Vissa högskolor redovisar endast de senaste områdesbehörigheterna och då är det upp till en sökande med äldre betyg att själv ta reda på vad kraven är. Så har kartläggningen gjorts För kartläggningen av program har uppgifter hämtats ur NyA UHR har för kartläggningen av program utgått från de behörighetskrav som ställdes vid den nationella antagningsomgången till höstterminen Uppgifterna är hämtade ur NyA, ett systemstöd för antagning till högskoleutbildning som UHR förvaltar på uppdrag av lärosäten. UHR har genom att samköra uppgifterna med Statistiska centralbyråns klassificering av utbildningar sorterat programmen efter den yrkesexamen, den generella examen eller den konstnärliga examen som utbildningen leder till. Några högskolor använder inte NyA utan administrerar antagningen på egen hand. De finns inte med i kartläggningen SUHF:s arbetsgrupp för utarbetande av handböcker för bedömning av meriter. 11. Ericastiftelsen, Gammelkroppa skogsskola, Högskolan Evidens, Kungliga Konsthögskolan, Newmaninstitutet, Skandinaviens Akademi för Psykoterapiutveckling, Stockholms konstnärliga högskola, Stockholms Musikpedagogiska Institut, Svenska institutet för kognitiv psykoterapi och Örebro teologiska högskola. 8

11 Fristående kurser har endast delvis kartlagts UHR har genom uppgifter tagna ur myndighetens ärendehanteringssystem Tillitsy kartlagt vilka fristående kurser som har tillstånd att använda behörighetskrav utöver vad områdesbehörighetssystemet tillåter. Sammanställning av vilka andra behörighetskrav som används En sammanställning av de andra behörighetsvillkor som UHR beviljat tillstånd för finns i bilaga 5. Sammanställning bidrar till bilden av vilka behörighetskrav som används av utbildningar som använder krav utöver områdesbehörigheterna. Enskilda utbildningsanordnare medtagna Enskilda utbildningsanordnare kan fritt besluta om behörighetskrav för tillträde till sina utbildningar. 12 De enskilda utbildningsanordnare som använder NyA finns medtagna i kartläggningen; Högskolan i Jönköping, Chalmers tekniska högskola, Handelshögskolan och Ersta Sköndal Högskola. UHR förtydligar i rapporten när ett behörighetsvillkor som avviker från områdesbehörigheterna gäller en sådan högskola. 12. Lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina. 9

12 Kartläggningen av behörighetsvillkor Kartläggningen redovisas för överskådligheten i tabellform. För varje tabell hänvisas till en bilaga med mer detaljerad information. Det underlättar att ha områdesbehörigheterna till hands vid läsning av kartläggningen. Dessa finns i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:2) om områdesbehörigheter. I rapportens bilaga 1 finns områdesbehörigheterna uppställda i tabellform. Utbildningar som leder till yrkesexamen Kartläggningen omfattar 39 utbildningar som påbörjas på grundnivå och leder till yrkesexamen. För fyra yrkesexamina har UHR inte funnit utbildningar. UHR har dock funnit utbildningar som leder till en generell kandidatexamen för dessa yrkesområden, vilket redovisas i bilaga 3. Resultat Det finns sammanlagt 1136 utbildningar som leder till någon av de 39 kartlagda yrkesexamina. För tillträde till 816 av utbildningarna (72 procent) har anvisad områdesbehörighet använts utan att det gjorts förändringar i behörighetskraven. För 81 utbildningar (sju procent) har behörighetskraven sänkts. För tillträde till sex utbildningar ställs både högre och lägre krav (en halv procent). För 231 utbildningar (20 procent) ställs höjda krav. Av dessa är 195 ämneslärarutbildningar. Diagram 1: Utbildningar som leder till yrkesexamen Lägre krav, 81 Högre krav, 36 Både högre och lägre krav, 6 Högre krav (ämneslärare), 195 Oförändrade krav,

13 Så används områdesbehörigheterna Redovisningen i tabellen är översiktlig och i bilaga 3 finns en mer utförlig beskrivning av hur områdesbehörigheterna används för respektive yrkesprogram. Områdesbehörighet Behörighetskrav för ämnesplaner i gymnasieskolan som gäller från och med den 1 juli 2011 samt för ämnesplaner i kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå som gäller från och med den 1 juli 2012 (Gy2011) samt Behörighetskrav för kursplaner i gymnasieskolan som infördes hösten 2000 samt för kursplaner i gymnasial vuxenutbildning som infördes den 1 juli 2001 * A1/1 A1 - Historia 1b Historia 1a1 + 1a2, - Samhällskunskap 1b Samhällskunskap 1a1 + 1a2 1 - Historia A, Samhällskunskap A A2/2 A2 - Moderna språk aktuellt språk 3 Vilken/vilka utbildningar som leder till yrkesexamen är områdesbehörigheten framtagen för? Inom parentes framgår hur många utbildningar som leder till respektive yrkesexamen Juristexamen (6) Hur används områdesbehörigheten? Oförändrade krav = Områdesbehörigheten används som avsett Höjda krav = Behörighetskraven för godkända gymnasiekurser har höjts eller så ställs något annat krav, till exempel godkänt antagningsprov Sänkta krav = Behörighetskraven har sänkts Oförändrade krav - Områdesbehörigheten är inte avsedd för någon utbildning som leder till yrkesexamen 2 - Aktuellt språk - Steg 3, Engelska B A3/3 A3 - Matematik 3b Matematik 3c - Naturkunskap 2 - Samhällskunskap - 1b - Samhällskunskap 1a1 + 1a2 3 - Matematik C - Naturkunskap B - Samhällskunskap A A4/4 A4 - Matematik 3b Matematik 3c - Samhällskunskap 1b Samhällskunskap 1a1 + 1a2 4 - Engelska B - Matematik C - Samhällskunskap A A5/5 A5 - Matematik 2a Matematik 2b Matematik 2c - Samhällskunskap 1b Samhällskunskap 1a1 + 1a2 5 - Matematik B - Samhällskunskap A Agronomexamen (5) Arkitektexamen (4) Landskapsarkitektexamen (2) Civilekonomexamen (15) Psykologexamen (12) Socionomexamen (24) Oförändrade krav (se även A11/14) Sänkta krav i och med att ersättningskravet för naturkunskap 2/naturkunskap B sänkts. Oförändrade krav(se även A11/14) Oförändrade krav för elva utbildningar. Tre ställer höjda krav på moderna språk aktuellt språk 3 ** för internationell inriktning. En enskild utbildningsanordnare kräver svenska 3/ svenska B. Oförändrade krav Oförändrade krav 11

14 A6/6 A6 - Samhällskunskap 1b Samhällskunskap 1a1 + 1a2 Studie- och yrkesvägledarexamen (6) Oförändrade krav 6 - Engelska B - Samhällskunskap A A6a/6a 6A - Naturkunskap1b Naturkunskap 1a1 + 1a2 - Samhällskunskap 1b Samhällskunskap 1a1 + 1a2 6 - Engelska B - Naturkunskap A - Samhällskunskap A A6b/6b A6b - Matematik 2a Matematik 2b Matematik 2c - Naturkunskap 1b Naturkunskap 1a1 + 1a2 - Samhällskunskap 1b Samhällskunskap 1a1 + 1a2 Förskollärarexamen (30) Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem (17) Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1 3 och utbildning som leder till grundlärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4 6 (70) Oförändrade krav för 13 utbildningar. 14 tar bort kravet på engelska B. Fyra kräver arbetslivserfarenhet (två av dem är bland de 14 som tagit bort kravet i engelska). En enskild utbildningsanordnare kräver svenska 3/svenska B. Oförändrat för tolv, fyra tar bort kravet på engelska. En enskild utbildningsanordnare kräver svenska 3/svenska B och matematik 1/matematik A Oförändrade krav för 68 utbildningar. För två utbildningar har kraven höjts med svenska B/svenska 3 (enskild utbildningsanordnare) 6b - Engelska B - Matematik B - Naturkunskap A - Samhällskunskap A A6c/6c A6c - Samhällskunskap 1b Samhällskunskap 1a1 + 1a2 6c - Engelska B - Samhällskunskap A Utöver behörighetskurserna i områdesbehörighet A6c/6c ovan gäller behörighetskurser beroende på undervisningsämne eller -ämnen.*** A7/7 A7 - Fysik 1b1 Fysik 1a - Matematik 2a Matematik 2b Matematik 2c 7 - Fysik A - Matematik B A8/8 A8 - Fysik 2 - Kemi 1 - Matematik 3c 8 - Fysik B - Kemi A - Matematik D Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7 9 och utbildning som leder till ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan (539) Sjöingenjörs- och Maskinteknikerexamen (3) Sjökaptens- och Styrmansexamen (3) Högskoleingenjörsexamen (148) Ortopedingenjörsexamen (1) Oförändrade krav för 317 utbildningar, höjt för 195 (merparten med godkänt antagningsprov för ämneslärarutbildningar i estetiska ämnen) och sänkt för 24 av utbildningarna. Tre utbildningar (utöver höjda och sänkta ovan) har både höjda och sänkta krav. Göteborgs universitet bidrar till att antalet utbildningar med höjda/ krav höjs avsevärt. Fem av de 195 utbildningarna med höjda krav har höjt kravet i svenska till svenska B/svenska 3 (enskild utbildningsanordnare) Samtliga ställer krav på läkarintyg, en kräver också motormansbehörighet och en höjer kravet i matematik (enskild utbildningsanordnare) Samtliga ställer krav på läkarintyg, en kräver motormansbehörighet och en höjer kravet i fysik (enskild utbildningsanordnare) Oförändrade krav för 119 utbildningar. Av 21 som sänkt kraven har 11 tagit bort kravet på kemi. Åtta har höjt kraven. Oförändrade krav 12

15 A9/9 A9 - Fysik 2 - Kemi 1 - Matematik Fysik B - Kemi A - Matematik E A10/10 A10 - Biologi 1 - Fysik 2 - Kemi 2 - Matematik Biologi A - Fysik B - Kemi B - Matematik E A11/11 A11 - Biologi 2 - Fysik 1a Fysik 1b1 + 1b2 - Kemi 2 - Matematik Biologi B - Fysik A - Kemi B - Matematik D A12/12 A12 - Biologi 2 - Fysik 1a Fysik 1b1 + 1b2 - Kemi 2 - Matematik 3b Matematik 3c 12 - Biologi B - Fysik A - Kemi B - Matematik C A13/13 A13 - Biologi 2 - Fysik 2 - Kemi 2 - Matematik Biologi B - Fysik B - Kemi B - Matematik D A11/14 A11 - Biologi 2 - Fysik 1a Fysik 1b1 + 1b2 - Kemi 2 - Matematik Biologi B - Fysik A - Kemi B - Matematik D Brandingenjörsexamen (2) Civilingenjörsexamen (121) Civilingenjörsexamen (1) Sjukhusfysikerexamen (3) Receptarieexamen (5) Biomedicinsk Analytikerexamen (14) Apotekarexamen (3) Läkarexamen (7) Optikerexamen (2) Tandläkarexamen (3) Veterinärexamen (1) Agronomexamen (5) Hortonomexamen (1) Landskapsarkitektexamen (2) Jägmästarexamen (1) Oförändrade krav Oförändrade krav för 106 utbildningar. Av elva som höjer kraven ställer tio krav på moderna språk - aktuellt språk 3 eller motsvarande för internationell inriktning. Fyra har sänkt kraven. Oförändrade krav (se även A9/9) Oförändrade krav Oförändrade krav för tre utbildningar. Två har tagit bort kravet i fysik Oförändrade krav för nio utbildningar. Fyra är sänkta (från biologi 2/biologi B till biologi 1/biologi A) och en använder områdesbehörighet A14/16 (enskild utbildningsanordnare) Oförändrade krav Oförändrade krav Sänkta krav Oförändrade krav Oförändrade krav Sänkta krav (se även A3/3) Oförändrad Sänkta krav (även A3/3) Oförändrade krav 13

16 A14/15 A14 - Matematik 2a Matematik 2b Matematik 2c - Naturkunskap 2 - Samhällskunskap 1b Samhällskunskap 1a1 + 1a Matematik B - Naturkunskap B - Samhällskunskap A A14/16 (andra områdeskurser jämfört med områdesbehörighet A14/15) A14 - Matematik 2a Matematik 2b Matematik 2c - Naturkunskap 2 - Samhällskunskap 1b Samhällskunskap 1a1 + 1a Matematik B - Naturkunskap B - Samhällskunskap A A15/17 A15 - Idrott och hälsa 1 - Matematik 2a Matematik 2b Matematik 2c - Naturkunskap 2 - Samhällskunskap 1b Samhällskunskap 1a1 + 1a Idrott och hälsa A - Matematik B - Naturkunskap B - Samhällskunskap A Djursjukvårdarexamen (0) Hippologexamen (0) Landskapsingenjörsexamen (1) Lantmästarexamen (1) Skogsmästarexamen (1) Skogsteknikerexamen (0) Trädgårdsingenjörsexamen (0) Arbetsterapeutexamen (8) Audionomexamen (4) Dietistexamen (1) Logopedexamen (5) Röntgensjuksköterskeexamen (10) Sjuksköterskeexamen (39) Tandhygienistexamen (6) Tandteknikerexamen (3) Fysioterapeutexamen (8) - - Oförändrade krav Krav på yrkeserfarenhet Krav på yrkeserfarenhet - - Oförändrade krav Oförändrade krav Oförändrade krav Oförändrade krav Oförändrade krav Oförändrade krav Oförändrade krav Oförändrade krav Oförändrade krav * För behörighet enligt äldre kursplaner i gymnasieskolan, se bilaga 1. ** Motsvarande krav i avdelning B: aktuellt språk steg 3, och i avdelning C: Aktuellt språk, lägst C-språk kurs B. *** Se bilaga 1 för undervisningsämnen i områdesbehörighet A6c/6c. Analys Utifrån resultatet av kartläggningen, redovisad ovan samt mer utförligt i bilaga 3, har UHR gjort följande analys. Utbildningar som ställer högre krav - ämneslärarutbildningen höjer siffran avsevärt Av totalt 1136 utbildningar som leder till yrkesexamen ställer 231 krav utöver anvisad områdesbehörighet. 198 av dessa är ämneslärarutbildningar (inkluderar de tre utbildningar som både höjt och sänkt kraven). De står för totalt 84 procent av de utbildningsalternativ som ställer högre krav inom yrkesprogrammen. Ämneslärarutbildningar med inriktning mot gymnasieskolans estetiska ämnen ställer i störst utsträckning högre behörighetskrav. 110 utbildningsalternativ som leder till ämneslärarexamen i undervisningsämnet bild, musik, dans eller teater tillämpar godkänt antagningsprov. 13 Många ämneslärarutbildningar kombinerar flera undervisningsämnen vilket kan leda till en stor mängd utbildningsalternativ. På Göteborgs uni- 13. I rapporten används termen antagningsprov men lärosätena använder ibland andra termer, till exempel arbetsprov, färdighetsprov eller konstnärligt prov. 14

17 versitet finns 265 av de totalt 539 ämneslärarutbildningarna i Sverige och lärosätet ställer högre krav för 142 av dem. I stor utsträckning är det godkänt antagningsprov som krävs. För 61 av de 142 utbildningarna ställs dock högre krav i något av undervisningsämnena biologi, kemi och naturkunskap. Dåvarande Högskoleverket (HSV) gav Göteborgs universitet tillstånd som fortfarande gäller, och prövade om kraven var helt nödvändiga. 14 HSV konstaterade redan i konsekvensutredningen om föreskrifter om områdesbehörigheter att: Den flexibla lärarutbildningen är därmed svår att placera i systemet med standardbehörigheter och även i ett system med områdesbehörigheter. 15 UHR anser ändå att kartläggningen visar att områdesbehörigheten för ämneslärarutbildningen fungerar, förutom för de estetiska undervisningsämnen där godkänt antagningsprov används som behörighetskrav. Det yrkesprogram som i näst störst utsträckning använder högre krav är civilingenjörsutbildningen, som ställer krav utöver den anvisade områdesbehörigheten A9/9 för elva utbildningar. Tio av dessa ställer krav på moderna språk aktuellt språk 3 och det rör sig om civilingenjörsutbildningar med internationell inriktning. Sänkta krav för nästan hälften av förskollärarutbildningarna För 81 utbildningar som leder till yrkesexamen (sju procent av det totala antalet) har behörighetskraven sänkts. Det gäller bland annat 25 ämneslärarutbildningar, 21 högskoleingenjörsutbildningar och 14 förskollärarutbildningar. Av de totalt 30 utbildningar som leder till förskollärarexamen har 14 tagit bort kravet på engelska B, som ingår i områdesbehörighet A6a/6a. 16 De lärosäten som sänkt kravet har sannolikt konstaterat att engelska B inte är ett helt nödvändigt krav för att studenten ska kunna tillgodogöra sig utbildningen. En aspekt som också kan spela in är att möjliggöra för fler att uppfylla behörighetskraven. Av de totalt 539 ämneslärarutbildningarna har 25 sänkt behörighetskraven. Bland annat har 10 av totalt 56 utbildningar i undervisningsämnet idrott och hälsa sänkt behörighetskravet i idrott och hälsa 2/B till idrott och hälsa 1/A. Tre utbildningar i undervisningsämnet latin har tagit bort behörighetskravet latin språk och kultur 2/latin B, vilket innebär att det inte krävs förkunskaper i latin. Av totalt 146 högskoleingenjörsutbildningar tillämpar 21 sänkta krav. Bland annat har 11 utbildningar tagit bort kravet i kemi och åtta utbildningar har sänkt kravet i matematik D till matematik C. 14. UHR har tagit över de tillståndsbeslut som HSV beslutade om utan att göra någon omprövning av dem. Vissa beslut som HSV tog gäller fortfarande. 15. Konsekvensutredning om föreskrifter om områdesbehörigheter, Högskoleverket 2007, Reg. Nr: Kraven i engelska har höjts vid införandet av Gy11. I en gymnasieexamen ingår engelska 6, vilket motsvarar engelska B. 15

18 Optikerutbildningar ingen utbildning använder områdesbehörigheten oförändrad Av de utbildningar som leder till yrkesexamen är optikerutbildningen den enda som inte för något utbildningsalternativ använder områdesbehörigheten oförändrad. Det finns förvisso bara två optikerutbildningar men eftersom båda sänker kraven skulle det kunna vara relevant att överväga om utbildningen ska placeras i någon annan områdesbehörighet. De krav de två utbildningarna ställer för antagningen till höstterminen 2015 överensstämmer dock inte med någon av de existerande områdesbehörigheterna. Frågan är om det skulle vara önskvärt att införa en ny områdesbehörighet för en utbildning med två sökalternativ? Särskilt när målsättningen är ett system med få områdesbehörigheter. 17 Civilingenjörsutbildningarna använder i princip bara en områdesbehörighet Civilingenjörsutbildningarna kan välja mellan områdesbehörighet A9/9 och A10/10. Det är bara en utbildning som valt att använda A10/10; civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik sjukhusfysik. Utbildningen leder enligt Umeå universitets hemsida till en dubbel examen, såväl en sjukhusfysikerexamen som en civilingenjörsexamen. I NyA är utbildningen registrerad som en civilingenjörsexamen och därför kartläggs den som sådan i rapporten. Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik, på samma lärosäte, som inte har inriktning mot sjukhusfysik använder områdesbehörighet A9/9. De enskilda högskolorna ställer högre krav för mer än var tredje utbildning 53 utbildningar som leder till yrkesexamen ges på högskolor som är enskilda utbildningsanordnare: Chalmers tekniska högskola, Högskolan i Jönköping och Ersta Sköndal högskola. För 21 av utbildningarna ställs krav utöver områdesbehörigheterna. Chalmers tekniska högskola har höjt kraven för elva utbildningar, bland annat i matematik för åtta högskoleingenjörsutbildningar. Högskolan i Jönköping har höjt kraven i svenska till svenska 3/svenska B för tio utbildningar, varav nio lärarutbildningar (fem av dessa ämneslärarutbildningar). Det finns inga statliga högskolor som har gjort samma höjningar för dessa yrkesprogram, vilket det i så fall skulle krävas tillstånd för. Luleå tekniska universitet ställer dock krav på svenska B för ämneslärarutbildningen inriktning mot gymnasieskolan, inriktning svenska och engelska. Höjda krav i svenska för vissa utbildningar När områdesbehörigheterna togs fram framförde flera remissinstanser att Svenska B eller Svenska som andra språk B bör ingå i områdesbehörigheterna som särskilda behörighetskrav. Högskoleverket menade att eftersom godkänt betyg i dessa kurser skulle ingå i den grundläggande behörigheten från och med 1 januari 2010, då också områdesbehörigheterna trädde i kraft, så tillgodosågs remissinstansernas krav. 18 Kurser i svenska finns inte 17. Tre vägar till den öppna högskolan, SOU 2004: Konsekvensutredning om föreskrifter om områdesbehörigheter, Högskoleverket 2007, Reg. Nr:

19 som särskild behörighet till skillnad från engelska B som finns med i några områdesbehörigheter. Att Högskolan i Jönköping ställer krav på svenska 3/svenska B, och Luleå tekniska universitet ställer krav på svenska B kan förklaras med att vissa sökande med slutbetyg som utfärdats före den 1 januari 2010 inte nödvändigtvis uppfyller svenska B fast de uppfyller grundläggande behörighet. 19 Detsamma gäller sökande med avgångsbetyg från tvåårig linje. UHR menar att det är motiverat att undersöka närmre hur lärosätena ser på att använda svenska B som särskilt behörighetskrav. En fråga som bör ställas är hur genomströmningen ser ut för de studenter som inte har svenska B. I den diskussionen bör inte minst den enskilda utbildningsanordnaren Högskolan i Jönköping delta, som bland annat tillämpar svenska 3/svenska B som krav för samtliga lärarutbildningar samt för utbildningar i medie- och kommunikationsvetenskap. Sänkta krav i engelska för vissa utbildningar Genom att ta bort engelska B som särskilt behörighetskrav, så som nästan hälften av förskollärarprogrammen gjort, kan fler bli behöriga till utbildningen. När engelska B tas bort innebär det att inget särskilt krav ställs i engelska. Om den sökande har engelska i den grundläggande behörigheten beror på när personen uppfyllde den. En sökande som avlagt en högskoleförberedande examen i gymnasieskolan eller på Komvux uppfyller grundläggande behörighet. I den ingår engelska 6, som motsvarar engelska B. För sökande som uppfyller grundläggande behörighet med kursplaner som infördes 1 juli 2000 och har slutbetyg utfärdade efter den 1 januari 2010 krävs för grundläggande behörighet endast lägst betyg godkänt i engelska A. En sökande som uppfyllt grundläggande behörighet med slutbetyg utfärdat före den 1 januari 2010 har inte nödvändigtvis ens engelska A. 20 UHR har ingen anledning att tro att det är vanligt och det har heller inte undersökts i kartläggningen. Myndigheten vill endast påpeka att det är möjligt att en sökande med slutbetyg utfärdat före den 1 januari 2010 helt saknar gymnasiekurser i engelska och ändå uppfyller grundläggande behörighet. Utbildningar som leder till generell examen UHR har kartlagt de totalt 798 utbildningar som leder till generell examen, som ges på grundnivå och vänder sig till nybörjare. Det innefattar 739 utbild- 19. Att även skriva ut svenska 3 som krav får som konsekvens att en sökande som kompletterat med Gy11-kurser enligt övergångsreglerna, och endast har svenska 2, inte blir behörig eftersom det krävs svenska 3 (till och med den 1 januari 2017 kan den som har ett avgångsbetyg komplettera sin grundläggande behörighet med lägst betyget Godkänd/E i svenska B/2). 20. För sökande som läst enligt de kursplaner i gymnasiet som infördes 1 juli 1992 krävs för grundläggande behörighet minst 90 procents godkända kurser av ett fullständigt slutbetyg (betyget måste vara utfärdat före den 1 januari 2010). Det ställs inga krav på att specifika gymnasiekurser ska vara godkända. 17

20 ningar som leder till kandidatexamen (första tabellen) och 59 som leder till högskoleexamen (andra tabellen). 21 Resultat Av de 798 utbildningar som leder till generell examen ställer 631 (79 procent) krav på särskild behörighet. För 152 (19 procent) av utbildningarna ställs endast krav på grundläggande behörighet. 15 utbildningar som inte ställer krav enligt någon områdesbehörighet ställer högre krav som består av antagningsprov eller arbetslivserfarenhet. Av de 631 utbildningarna som använder en områdesbehörighet ställer 26 utbildningar högre krav, 345 använder områdesbehörigheten oförändrad och 259 har sänkt kraven. Det innebär att 41 procent av de utbildningar som använder områdesbehörighet sänker behörighetskraven. Diagram 2: Behörighetskrav för utbildningar som leder till generell examen. Grundläggande behörighet (ingen områdesbehörighet tillämpas), 152 Högre krav utöver grundläggande behörighet, 15 Sänker kraven i vald områdesbehörighet, 259 Anger områdesbehörighet Använder ingen områdesbehörighet Använder områdesbehörigheten oförändrad, 345 Högre krav utöver områdesbehörighet, Det finns ingen utbildning som leder till en generell magister- eller masterexamen som påbörjas på grundnivå och vänder sig till nybörjare. 18

21 Kandidatexamen så används områdesbehörigheterna Områdesbehörighetens ämnesområde/ämnesområden Inom parentes framgår hur många utbildningar som använder respektive områdesbehörighet Hur används områdesbehörigheten? Oförändrade krav = Områdesbehörigheten används som avsett Höjda krav = Behörighetskraven för godkända gymnasiekurser har höjts eller så ställs något annat krav, till exempel godkänt antagningsprov Sänkta krav = Behörighetskraven har sänkts A1/1 Humaniora, juridik och teologi (47) Oförändrade krav för 40 utbildningar. Sex tar bort kravet på samhällskunskap och en har höjt med engelska B A2/2 Humaniora, juridik och teologi (65) Oförändrade krav för av 34 utbildningar. 31 utbildningar har tagit bort kravet i moderna språk - aktuellt språk 3 A3/3 Arkitektur och naturresurser (16) Oförändrade krav för åtta utbildningar. Övriga har sänkt kraven, vara fyra tagit bort kravet på samhällskunskap A4/4 Beteendevetenskap, ekonomi och samhällsvetenskap (166) A5/5 Beteendevetenskap, ekonomi och samhällsvetenskap (67) A6/6 (inklusive A6a/6a, A6b/6b och A6C/6c) Undervisning (93) Oförändrade krav för 82 utbildningar. 75 har sänkt kraven, vanligtvis med samhällskunskap eller matematik. Nio har höjt kraven med moderna språk - aktuellt språk 3 Oförändrade krav för 54 utbildningar. Elva har sänkt kravet, varav tio i matematik och en har tagit bort kravet på samhällsvetenskap. Två har höjt kravet. Oförändrade krav för 56 utbildningar. 20 av de 28 som sänkt kraven har tagit bort kravet på samhällskunskap. Sex höjer med svenska 3/svenska B (enskild utbildningsanordnare) och tre ställer krav på godkänt antagningsprov A7/7 Fysik, matematik och teknik (16) Oförändrade krav för en utbildning. 14 har tagit bort kravet på fysik. En enskild utbildningsanordnare har höjt kraven i både fysik och matematik A8/8 Fysik, matematik och teknik (19) Ingen utbildning använder områdesbehörigheten oförändrad. Samtliga har sänkt kraven A9/9 Fysik, matematik och teknik (31) Oförändrade krav för sju utbildningar. För 19 har kravet på matematik E sänkts (sex av dessa har gjort ytterligare sänkningar). För tre utbildningar har kravet på kemi tagits bort och för två har kravet på både kemi och fysik tagits bort A10/10 Fysik, matematik och teknik (1) En utbildning använder områdesbehörigheten och har sänkt kravet i matematik A11/11 Farmaci, medicin, naturresurser, naturvetenskap, odontologi, omsorg och vård (9) A12/12 Farmaci, medicin, naturresurser, naturvetenskap, odontologi, omsorg och vård (4) A13/13 Farmaci, medicin, naturresurser, naturvetenskap, odontologi, omsorg och vård (27) A11/14 Farmaci, medicin, naturresurser, naturvetenskap, odontologi, omsorg och vård (12) A14/15 Farmaci, medicin, naturresurser, naturvetenskap, odontologi, omsorg och vård (16) A14/16 Farmaci, medicin, naturresurser, naturvetenskap, odontologi, omsorg och vård (8) A15/17 Farmaci, medicin, naturresurser, naturvetenskap, odontologi, omsorg och vård (4) Områdesbehörighet Grundläggande behörighet Högre krav (ingen områdesbehörighet tillämpas) Oförändrade krav för åtta av nio utbildningar. En har sänkt kravet i biologi Ingen utbildning använder områdesbehörigheten oförändrad. Samtliga har sänkt kraven varav tre tagit bort kravet på fysik samt sänkt kraven i kemi och biologi. En har sänkt i kemi och biologi Oförändrade krav för 18 utbildningar. En har sänkt och sju tagit bort kravet på biologi. En höjer kravet med Engelska B Oförändrade krav för sex utbildningar. Sex sänker kraven i matematik och fyra av dessa också i kemi Oförändrade krav för åtta utbildningar. Fem har sänkt kraven och tre ställer krav på godkänt antagningsprov utöver områdesbehörigheten Används oförändrad av samtliga utbildningar Oförändrade krav för tre av fyra utbildningar. En ställer krav på tränarerfarenhet (128) 128 utbildningar ställer krav på endast grundläggande behörighet (10) För tio utbildningar krävs godkänt antagningsprov utöver grundläggande behörighet 19

22 Högskoleexamen så används områdesbehörigheterna Områdes-behörighetens ämnesområde/ämnesområden A1/1 Humaniora, juridik och teologi (2) Oförändrade krav A2/2 Humaniora, juridik och teologi - Hur används områdesbehörigheten? Oförändrade krav = Områdesbehörigheten används som avsett Höjda krav = Behörighetskraven för godkända gymnasiekurser har höjts eller så ställs något annat krav, till exempel godkänt antagningsprov Sänkta krav = Behörighetskraven har sänkts A3/3 Arkitektur och naturresurser (2) En utbildning ställer oförändrade krav, en sänkta krav A4/4 Beteendevetenskap, ekonomi och samhällsvetenskap (2) A5/5 Beteendevetenskap, ekonomi och samhällsvetenskap (4) A6/6 (inklusive A6a/6a, A6b/6b och A6C/6c) Undervisning (2) Oförändrade krav Oförändrade krav En utbildning ställer oförändrade krav, en sänkta krav A7/7 Fysik, matematik och teknik (14) Två utbildningar ställer oförändrade krav, tolv sänkta krav A8/8 Fysik, matematik och teknik (3) Samtliga utbildningar har sänkt kraven A9/9 Fysik, matematik och teknik - A10/10 Fysik, matematik och teknik - A11/11 Farmaci, medicin, naturresurser, naturvetenskap, odontologi, omsorg och vård A12/12 Farmaci, medicin, naturresurser, naturvetenskap, odontologi, omsorg och vård A13/13 Farmaci, medicin, naturresurser, naturvetenskap, odontologi, omsorg och vård (1) A11/14 Farmaci, medicin, naturresurser, naturvetenskap, odontologi, omsorg och vård A14/15 Farmaci, medicin, naturresurser, naturvetenskap, odontologi, omsorg och vård A14/16 Farmaci, medicin, naturresurser, naturvetenskap, odontologi, omsorg och vård A15/17 Farmaci, medicin, naturresurser, naturvetenskap, odontologi, omsorg och vård Områdesbehörighet Grundläggande behörighet Högre krav (ingen områdesbehörighet tillämpas) - - En utbildning ställer sänkta krav (24) 29 utbildningar ställer krav på endast grundläggande behörighet (5) Utöver grundläggande behörighet ställer fyra utbildningar krav på godkänt antagningsprov och en ställer krav på yrkeserfarenhet Analys Utifrån resultatet av kartläggningen, redovisad ovan samt mer utförligt i bilaga 4, har UHR gjort följande analys. Nästan hälften av de utbildningar som leder till generell examen sänker de särskilda behörighetskraven Av de utbildningar som leder till generell examen kräver 631 av 798 (motsvarar fyra av fem) särskild behörighet enligt en vald områdesbehörighet. 20

23 Av dessa är det dock 259 (41 procent) som sänker kraven. 26 utbildningar höjer kraven. Den mest använda områdesbehörigheten är A4/4 (beteendevetenskap, ekonomi och samhällsvetenskap) som används av 166 utbildningar som leder till en kandidatexamen. UHR bedömer att utbildningarna befinner sig inom de ämnesområden som hör till områdesbehörigheten. Nästan hälften av utbildningarna har sänkt kraven. Bland annat har 35 utbildningar sänkt kravet i matematik och 35 har tagit bort kravet på engelska B. Av dem som tagit bort kravet i engelska är 15 enligt utbildningsbenämningen utbildningar i ekonomi. I övrigt är det genom utbildningsbenämningarna svårt att se mönster bland de utbildningar som sänker kraven. Högre krav gäller i huvudsak moderna språk- aktuellt steg 3, godkänt antagningsprov eller svenska 3/svenska C. Av de 26 utbildningar som använder en områdesbehörighet och även ställer högre krav utöver områdesbehörigheten, kräver nio moderna språk- aktuellt steg 3 (mest ekonomutbildningar med internationell inriktning) och sju krav på godkänt antagningsprov (bland annat tre kandidatutbildningar i hippologi). Högskolan i Jönköping ställer krav på svenska 3/svenska C för 5 utbildningar i medie- och kommunikationsvetenskap och för ett personalprogram. Utöver de kartlagda utbildningarna i tabellen ställs för två utbildningar på Handelshögskolan i Stockholm (enskild utbildningsanordnare) inte krav enligt någon områdesbehörighet. Däremot anges särskilda behörighetskrav i ett antal gymnasiekurser i vilka den sökande ska ha lägst väl godkänt (VG) eller C. Utbildningar som leder till generell examen ligger inom anvisade ämnesområden UHR har vid genomgången av utbildningsbenämningarna konstaterat att generella program verkar använda ämnesområdena i områdesbehörigheterna som avsett. Det enda undantaget är områdesbehörighet A6/6 som inte används för utbildningar inom undervisning utan till största delen av utbildningar inom journalistik, kommunikation och information eller för program inom samhällsvetenskapliga ämnen. Det ska dock beaktas att undervisning inte är ett ämnesområde enligt den ämnesklassificering som Universitetskanslersämbetet (UKÄ) använder. I UKÄ:s klassificering är pedagogik, utbildningsvetenskap, samhällsvetenskapliga ämnen samt informatik/ data och systemvetenskap alla underkategorier till ämnesområdet juridik och samhällsvetenskap. 22 Ett kandidatprogram i matematik och ekonomi använder områdesbehörigheten för ämneslärarutbildningen i matematik. UHR har vid genomgången av utbildningsbenämningarna konstaterat att generella program verkar använda ämnesområdena i områdesbehörigheterna som avsett. Det enda undantaget är områdesbehörighet A6/6 (undervisning) som inte används för utbildningar kopplade till utbildning utan till 22. I de fall UHR i rapporten bedömer ämnesområden används UKÄ:s ämnesklassificering för statistik och uppföljning (2009). 21

24 största delen av utbildningar inom journalistik, kommunikation och information eller för program inom samhällsvetenskapliga ämnen. Det ska dock beaktas att undervisning inte är ett ämnesområde enligt den ämnesklassificering UKÄ använder. I den är pedagogik, utbildningsvetenskap, samhällsvetenskapliga ämnen och informatik/data och systemvetenskap alla underkategorier till ämnesområdet juridik och samhällsvetenskap. Var femte utbildning som leder till generell examen kräver endast grundläggande behörighet För en femtedel av utbildningarna krävs inte någon särskild behörighet. Vid en genomgång av utbildningsbenämningarna för dessa utbildningar framgår att utbildningarna i huvudsak verkar befinna sig inom ämnesområdena humaniora, teologi, beteendevetenskap och samhällsvetenskap. Utbildningar som leder till konstnärlig examen Det finns 75 utbildningar i NyA som leder till en konstnärlig examen och därmed klassificeras som konstnärliga utbildningar. 72 utbildningar leder till en konstnärlig kandidatexamen och tre till en konstnärlig högskoleexamen. Tre konstnärliga högskolor använder inte NyA (Stockholms konstnärliga högskola, Stockholms Musikpedagogiska Institut och Kungliga Konsthögskolan) och ingår inte i kartläggningen. Resultat Av 75 utbildningar ställer 58 (77 procent) högre krav i form av godkänt antagningsprov. Övriga utbildningar ställer endast krav på grundläggande behörighet. Diagram 3: Behörighetskrav för antagning till utbildning som leder till konstnärlig examen Grundläggande behörighet, 17 Godkänt antagningsprov, 58 22

25 Konstnärlig kandidatexamen Krav på godkänt antagningsprov 58 utbildningar använder godkänt antagningsprov som särskilt behörighetskrav. En av utbildningarna (datorgrafik) ställer förutom godkänt antagningsprov också krav på att den sökande uppfyller kraven i områdesbehörighet 2. Två ställer krav på engelska B. Ställer endast krav på grundläggande behörighet 17 utbildningar ställer endast krav på grundläggande behörighet. Konstnärlig högskoleexamen De tre utbildningar som leder till en konstnärlig högskoleexamen använder samtliga godkänt arbetsprov som behörighetskrav. Analys Ingen områdesbehörighet för antagningsprov För att tillämpa behörighetskrav utöver vad områdesbehörighetssystemet tillåter behövs tillstånd från UHR. Det gäller även utbildningar som leder till konstnärlig examen. I det standardbehörighetssystem som föregick områdesbehörigheterna fanns en standardbehörighet där kravet var Förkunskapskrav i form av kurser eller program för det praktiskt-estetiska ämnet och/eller färdighetsprov. 23 I områdesbehörigheterna, som trädde i kraft 1 januari 2010, fick varken godkänt antagningsprov eller andra särskilda krav som inte utgjordes av gymnasiekurser, till exempel läkarintyg eller arbetslivserfarenhet, någon motsvarighet. 24 Dåvarande Högskoleverket skrev i konsekvensutredningen om föreskrifter om områdesbehörigheter att: I ett system med breda områdesbehörigheter finns det inte något utrymme för några speciella krav. 25 Tillstånd krävs för att ställa krav på godkänt antagningsprov Som konsekvens av införandet av områdesbehörigheterna behöver utbildningar som leder till konstnärlig examen ansöka om tillstånd hos UHR för att ställa krav på godkänt antagningsprov. I ansökan ska det ges en utförlig motivering till varför lärosätet vill använda ytterligare behörighetsvillkor. Motiveringen bör ta upp varför någon av områdesbehörigheterna inte kan tillämpas, vad det är i utbildningen som kräver att just de angivna kraven används samt varför dessa kunskaper eller färdigheter inte kan förvärvas under utbildningen. 26 UHR:s erfarenhet från tillståndsverksamheten är att 23. Högskoleverkets författningssamling, Föreskrifter (HSVFS 1996:21) av Högskoleverket om standardbehörigheter, Standardbehörighet G Högskoleverkets författningssamling, Högskoleverkets föreskrifter (HSVFS 2007:8) om områdesbehörigheter. 25. Konsekvensutredning om föreskrifter om områdesbehörigheter, Högskoleverket 2007, Reg. Nr: Vägledning för ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor (2003), UHR. 23

26 lärosätena kan motivera varför utbildningar som leder till konstnärlig examen behöver ställa krav på godkänt antagningsprov. Däremot kan myndigheten konstatera att lärosätena ofta behöver komplettera sina ansökningar med begripliga bedömningskriterier. UHR bedömer i tillståndsverksamheten om de bedömningskriterier som lärosätet vill använda är rättssäkra för de sökande. Grundläggande behörighet som enda behörighetskrav 18 utbildningar ställer endast krav på grundläggande behörighet. UHR noterar att de utbildningar som använder grundläggande behörighet använder antagningsprov i urvalet. Utbildningar som leder till konstnärlig examen behöver inte ansöka om tillstånd hos UHR för att tillämpa ett urval utan kan enligt högskoleförordningen fördela samtliga platser på grundval av andra särskilda prov. 27 UHR ser några möjliga anledningar till varför vissa konstnärliga utbildningar endast ställer krav på grundläggande behörighet. Det kan vara så att det för dessa 18 utbildningar, bland annat Konstfacks utbildningar som leder till konstnärlig examen, inte behövs några särskilda krav på förkunskaper för att studenten ska kunna tillgodogöra sig utbildningen. Det skulle också kunna vara så att det för vissa konstnärliga utbildningar är svårt att sätta en behörighetsgräns och formulera de absolut nödvändiga krav som ställs för att en student ska kunna tillgodogöra sig utbildningen. Det kan också vara så att det genom de antagningsprov för urval (inte för behörighet) som används i antagningen säkras att de bäst lämpade antas till utbildningen och att dessa har de nödvändiga förkunskaper som krävs för utbildningen. För att förutsätta att urvalet fungerar på detta sätt krävs en relativt hög konkurrens om platserna, annars riskerar lärosätet att behöva anta sökande som inte har nödvändiga förkunskaper men uppfyller grundläggande behörighet. UHR anser dock att det vore olyckligt om urvalsproven på något sätt prövar behörigheten eftersom det inte ger de sökande möjlighet att överklaga beslut om behörighet. En ny områdesbehörighet för konstnärliga utbildningar bör övervägas Det är tydligt att det inom områdesbehörigheterna inte finns särskilda behörighetskrav som passar de konstnärliga utbildningarna. UHR anser att villkoren för de konstnärliga utbildningarnas behörighetskrav bör ses över mer utförligt. Det är bland annat nödvändigt att utreda vad konsekvenserna av att inrätta en områdesbehörighet för godkänt antagningsprov skulle bli, och om högskoleförordningen behöver ändras om områdesbehörigheten ska reserveras för konstnärliga utbildningar, också för utbildningar som delvis vilar på konstnärlig grund men inte leder till konstnärlig examen. En analys bör göras för såväl utbildningar som leder till konstnärlig examen, som för utbildningar som leder till ämneslärarexamen i estetiska undervisningsämnen och för kurser inom det konstnärliga området. Även generella program som delvis vilar på konstnärlig grund och som ställer krav på 27. Enligt 7 kap 14 högskoleförordningen. 24

27 godkänt antagningsprov bör tas med i analysen (exempelvis Möbeldesign - Carl Malmsten Furniture Studies). Utredningen bör också se över hur de sökandes rättssäkerhet kan garanteras och hur antagningen till konstnärliga utbildningar kvalitetsgranskas. Kurser som använder högre krav För kartläggningen av kurser som påbörjas på grundnivå och som vänder sig till nybörjare har UHR använt myndighetens uppgifter om beviljade tillstånd. UHR har inte kartlagt de kurser som ställer oförändrade eller lägre krav. Det är sammanlagt 22 kurser som har tillstånd att ställa behörighetskrav utöver vad områdesbehörighetssystemet tillåter. Kartläggning Godkänt antagningsprov Det finns 14 fristående kurser som har tillstånd att använda godkänt resultat på antagningsprov som behörighetskrav. Tio av dessa är kurser i musik på mellan 7,5 60 högskolepoäng. Två är kurser i dans, på vardera 60 högskolepoäng. En kurs på 15 högskolepoäng benämns bild för ämneslärare och en kurs på 30 högskolepoäng skapande svenska A. Det som prövas i antagningsproven är bland annat musikaliskt uttryck, konstnärligt gestaltande i bild och danskonstnärligt utövande. För skapande svenska prövas förmåga att uttrycka sig konstnärligt gestaltande i skrift samt språklig medvetenhet. Dokumenterad erfarenhet (inte arbetslivserfarenhet) Det finns tolv fristående kurser som ställer behörighetskravet dokumenterad erfarenhet. Det handlar för nio av kurserna om musikpedagogerfarenhet, för kursen idrottstränare om erfarenhet som tränare och för två kurser i slöjd om erfarenhet av dokumenterad slöjdrelaterad verksamhet. Analys För fristående kurser gäller att högskolan, i den mån krav på särskild behörighet ställs, får bestämma vilken områdesbehörighet som ska gälla. Vill högskolan ställa krav utöver områdesbehörigheterna behövs tillstånd från UHR. Det är i huvudsak kurser inom det konstnärliga området som ställer krav på godkänt antagningsprov. Även om inte en kurs i skapande svenska ligger inom det konstnärliga området så är det för denna kurs bland annat konstnärligt gestaltande som prövas i antagningsprovet. 28 Att ställa dokumenterad erfarenhet som krav kan, jämfört med antagningsprov, vara ett enklare och för högskolan mindre resurskrävande sätt att garantera att en som antas har tillräckliga förkunskaper. 28. Ansökan om andra krav för kursen skapande svenska A vid Umeå universitet, HSV reg. nr:

2014-12-10 Områdesbehörigheter och meritpoäng till högskolan, GY11 Gäller fr.o.m. höstterminen 2013

2014-12-10 Områdesbehörigheter och meritpoäng till högskolan, GY11 Gäller fr.o.m. höstterminen 2013 2014-12-10 Områdesbehörigheter och meritpoäng till högskolan, GY11 Gäller fr.o.m. höstterminen 2013 Utbildningar inom Humaniora/Juridik/Teologi Arkitektur/Naturresurser Beteendevetenskap/Ekonomi/Samhällsvetenskap

Läs mer

2012-03-26 Områdesbehörigheter och meritpoäng till högskolan, GY11 Gäller fr.o.m. höstterminen 2013

2012-03-26 Områdesbehörigheter och meritpoäng till högskolan, GY11 Gäller fr.o.m. höstterminen 2013 2012-03-26 Områdesbehörigheter och meritpoäng till högskolan, GY11 Gäller fr.o.m. höstterminen 2013 Agronomexamen områdesbehörighet A3 A11 Apotekarexamen områdesbehörighet A13 Arbetsterapeutexamen Arkitektexamen

Läs mer

Områdesbehörighet A1 Humaniora/Juridik/Teologi. Områdesbehörighet A2 Humaniora/Juridik/Teologi. Områdesbehörighet A3 Arkitektur/Naturresurser

Områdesbehörighet A1 Humaniora/Juridik/Teologi. Områdesbehörighet A2 Humaniora/Juridik/Teologi. Områdesbehörighet A3 Arkitektur/Naturresurser 1 Områdesbehörighet A1 Humaniora/Juridik/Teologi Historia 1b eller 1a1 + 1a2 Juristexamen Områdesbehörighet A2 Humaniora/Juridik/Teologi Moderna språk aktuellt språk steg 3 Områdesbehörighet A3 Arkitektur/Naturresurser

Läs mer

Områdesbehörighet A1 Humaniora/Juridik/Teologi. Områdesbehörighet A2 Humaniora/Juridik/Teologi. Yrkesexamina: Juristexamen

Områdesbehörighet A1 Humaniora/Juridik/Teologi. Områdesbehörighet A2 Humaniora/Juridik/Teologi. Yrkesexamina: Juristexamen 1 Områdesbehörighet A1 Humaniora/Juridik/Teologi Historia 1b eller 1a1 + 1a2 Matematik 2 0,5 mp Matematik4 0,5 mp Juristexamen Områdesbehörighet A2 Humaniora/Juridik/Teologi Moderna språk aktuellt språk

Läs mer

Områdesbehörigheter gällande för kursplaner i gymnasieskolan

Områdesbehörigheter gällande för kursplaner i gymnasieskolan 1 er gällande för kursplaner i gymnasieskolan Dessa områdesbehörigheter och meritkurser gäller från antagningen till högskolan hösten 2010. Meritkurserna/Områdeskurserna kan ge maximalt 1,0 meritpoäng.

Läs mer

Områdesbehörigheter gällande för kursplaner i gymnasieskolan

Områdesbehörigheter gällande för kursplaner i gymnasieskolan 1 er gällande för kursplaner i gymnasieskolan Dessa områdesbehörigheter och meritkurser gäller från antagningen till högskolan hösten 2010. Meritkurserna/Områdeskurserna kan ge maximalt 1,0 meritpoäng

Läs mer

Områdesbehörigheter gällande för kursplaner i gymnasieskolan

Områdesbehörigheter gällande för kursplaner i gymnasieskolan 1 er gällande för kursplaner i gymnasieskolan Dessa områdesbehörigheter och meritkurser gäller från antagningen till högskolan hösten 2010. Meritkurserna/Områdeskurserna kan ge maximalt 1,0 meritpoäng.

Läs mer

Områdesbehörighet 1. Humaniora/Juridik/Teologi. Kurser för särskild behörighet: Yrkesexamina: Meritkurser: Områdeskurser: Historia A Samhällskunskap A

Områdesbehörighet 1. Humaniora/Juridik/Teologi. Kurser för särskild behörighet: Yrkesexamina: Meritkurser: Områdeskurser: Historia A Samhällskunskap A Områdesbehörighet 1 Humaniora/Juridik/Teologi Historia A Samhällskunskap A Juristexamen 0,5 Engelska B 0,5 Matematik B 0.5 Matematik C 0,5 Etik och livsfrågor 0,5 Filosofi A 0,25 Historia B 0,5 Historia

Läs mer

2012-12-04 FÖRKUNSKAPSKRAV

2012-12-04 FÖRKUNSKAPSKRAV 1 2012-12-04 FÖRKUNSKAPSKRAV Stöd till författare av kurs- och utbildningsplaner. 2 1. INLEDNING För att kunna bli antagen till en kurs eller ett utbildningsprogram krävs det, att den sökande har grundläggande

Läs mer

Nyckeltal för yrkesexamensprogram

Nyckeltal för yrkesexamensprogram Nyckeltal för yrkesexamensprogram I detta avsnitt redovisas antalsuppgifter och andra karakteristika för ett antal utbildningsprogram som leder till en yrkesexamen på grundnivå eller avancerad nivå. Nyckeltal

Läs mer

Bilaga 1. Avdelning A

Bilaga 1. Avdelning A Avdelning A Bilaga 1 Områdesbehörigheter gällande för kursplaner i gymnasieskolan som infördes hösten 2000 samt för kursplaner i gymnasial vuxenutbildning som infördes den 1 juli 2001 Humaniora/Juridik/Undervisning/Teologi

Läs mer

Behörighets- och meritkurser

Behörighets- och meritkurser Behörighets- och meritkurser Utbildningar inom Humaniora/Juridik/Undervisning/Teologi 1, 2 Arkitektur/Naturresurser 3 Beteendevetenskap/Ekonomi/Samhällsvetenskap 4, 5 Samhällsvetenskap/Undervisning 6 Fysik//Teknik

Läs mer

Lathund om tillträde till högre utbildning i Sverige. Omvärldskunskap som stöd vid antagning och studieplanering på folkhögskolan.

Lathund om tillträde till högre utbildning i Sverige. Omvärldskunskap som stöd vid antagning och studieplanering på folkhögskolan. 2014-08-14 Agneta Wallin FIN / folkhögskola.nu Lathund om tillträde till högre utbildning i Sverige. Omvärldskunskap som stöd vid antagning och studieplanering på folkhögskolan. Grundläggande behörighet

Läs mer

Stöd till författare av kurs- och utbildningsplaner.

Stöd till författare av kurs- och utbildningsplaner. 1 2015-11-18 Manual för hantering av förkunskapskrav Stöd till författare av kurs- och utbildningsplaner. INLEDNING 2 För att kunna bli antagen till en kurs eller ett utbildningsprogram krävs det, att

Läs mer

Behöriga förstahandssökande och antagna

Behöriga förstahandssökande och antagna Universitetskanslersämbetet och SCB 12 UF 46 SM 1401 Behöriga förstahandssökande och antagna Program Hösten 2014 fanns det totalt 364 400 behöriga förstahandssökande (sökande som är behöriga till sitt

Läs mer

Vägledning för ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor

Vägledning för ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor 2013 06 12 Vägledning för ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor Bakgrund Regeringen bemyndigar i 7 kap 11 högskoleförordningen (1993:100) Universitets- och högskolerådet att, om det

Läs mer

Högskoleverkets författningssamling

Högskoleverkets författningssamling Högskoleverkets författningssamling ISSN 1401-3509 HSVFS 007: Högskoleverkets föreskrifter Utkom från trycket om områdesbehörigheter; den 00 oooo 007 beslutade den 1 december 007. Högskoleverket föreskriver

Läs mer

Områdesbehörighet 1. Humaniora/Juridik/Undervisning/Teologi. Yrkesexamina: Juristexamen Lärarexamen

Områdesbehörighet 1. Humaniora/Juridik/Undervisning/Teologi. Yrkesexamina: Juristexamen Lärarexamen Områdesbehörighet 1 Humaniora/Juridik/Undervisning/Teologi Historia A Samhällskunskap A Juristexamen Lärarexamen steg 5 (alt. steg 2 i annat språk) 0,5 Matematik B 0.5 Matematik C 0,5 Etik och livsfrågor

Läs mer

Universitets- och högskolerådets författningssamling

Universitets- och högskolerådets författningssamling Universitets- och högskolerådets författningssamling ISSN 2001-5917 Universitets- och högskolerådets föreskrifter om områdesbehörigheter; UHRFS 2013:2 Utkom från trycket den 13 maj 2013 beslutade den 17

Läs mer

För kursplaner i gymnasieskolan som infördes hösten 2000 samt för kursplaner i gymnasial vuxenutbildning som infördes den 1 juli 2001

För kursplaner i gymnasieskolan som infördes hösten 2000 samt för kursplaner i gymnasial vuxenutbildning som infördes den 1 juli 2001 Tabell för områdeser sid 1 (av 7) HUMANIORA JURIDIK TEOLOGI ARKITEKTUR NATURRESURSER BETEENDE- VETENSKAP EKONOMI SAMHÄLLS- VETENSKAP A1 A2 A3 A4 Historia 1b Historia 1a1 Moderna språk aktuellt språk 3

Läs mer

UKÄ ÅRSRAPPORT

UKÄ ÅRSRAPPORT Tabeller UKÄ ÅRSRAPPORT 2015 155 Tabell 1. Antal helårsstudenter i utbildning på grundnivå och avancerad nivå 2010-2014 samt antal studenter (registrerade) höstterminen 2014 per lärosäte. Alla uppgifter

Läs mer

Föreskrifter om ändring i Högskoleverkets HSVFS 2010: föreskrifter (HSVFS 2007:8) om områdesbehörigheter;

Föreskrifter om ändring i Högskoleverkets HSVFS 2010: föreskrifter (HSVFS 2007:8) om områdesbehörigheter; Föreskrifter om ändring i Högskoleverkets HSVFS 2010: föreskrifter (HSVFS 2007:8) om områdesbehörigheter; beslutade den xx december 2010 Högskoleverket föreskriver med stöd av 7 kap. 9 a, 10 a och 18 a

Läs mer

Högskoleverkets författningssamling

Högskoleverkets författningssamling Högskoleverkets författningssamling ISSN 1401-3509 Innehållsförteckning Utkom från trycket den 28 december 2007 hsvfs 2007 Nr 8 9 Författningar, allmänna råd 8 Högskoleverkets föreskrifter om områdesbehörigheter

Läs mer

Övertäckning i statistiken avseende registrerade och nybörjare på grundnivå och avancerad nivå läsåren 2006/ /12

Övertäckning i statistiken avseende registrerade och nybörjare på grundnivå och avancerad nivå läsåren 2006/ /12 2013-10-31 1(13) Avdelningen för befolkning och välfärd Enheten för statistik om utbildning och arbete Övertäckning i statistiken avseende registrerade och nybörjare på grundnivå och avancerad nivå läsåren

Läs mer

Högskoleverkets författningssamling

Högskoleverkets författningssamling Högskoleverkets författningssamling ISSN 1401 3509 Innehållsförteckning HSVFS 2011 Nr 1 3 Utkom från trycket den 14 januari 2011 Författningar, allmänna råd 1 Föreskrifter om ändring i Högskoleverkets

Läs mer

Högskoleverkets författningssamling

Högskoleverkets författningssamling Högskoleverkets författningssamling ISSN 1401 3509 Innehållsförteckning HSVFS 2011 Nr 10 11 Utkom från trycket den 28 december 2011 Författningar, allmänna råd 10 Föreskrifter om ändring i Högskoleverkets

Läs mer

Färre nybörjare i högskolan för femte året i rad

Färre nybörjare i högskolan för femte året i rad STATISTISK ANALYS 1(8) Avdelning /löpnummer 215-12-8/7 Analysavdelningen Handläggare Niklas Karlsson 8-563 87 88 niklas.karlsson@uka.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är en av formerna

Läs mer

Grundläggande behörighet, meritpoäng och områdesbehörigheter för sökande från GY2011 till högskolan

Grundläggande behörighet, meritpoäng och områdesbehörigheter för sökande från GY2011 till högskolan 1 Grundläggande behörighet, meritpoäng och områdesbehörigheter för sökande från GY2011 till högskolan Grundläggande behörighet krävs för all högre utbildning. Utöver grundläggande behörighet kräver många

Läs mer

OMRÅDESBEHÖRIGHETER OCH MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN Gäller dig som går ut gymnasiet 2010 2013 (mer info på www.hsv.se)

OMRÅDESBEHÖRIGHETER OCH MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN Gäller dig som går ut gymnasiet 2010 2013 (mer info på www.hsv.se) OMRÅDESBEHÖRIGHETER OCH MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN Gäller dig som går ut gymnasiet 2010 2013 (mer info på www.hsv.se) Meritpoäng extra poäng du kan skaffa i gymnasieskolan Du kan få max 2,5

Läs mer

För kursplaner i gymnasieskolan som infördes hösten 2000 samt för kursplaner i gymnasial vuxenutbildning som infördes den 1 juli 2001.

För kursplaner i gymnasieskolan som infördes hösten 2000 samt för kursplaner i gymnasial vuxenutbildning som infördes den 1 juli 2001. sid 1 (av 8) HUMNIOR JURIDIK TEOLOGI RKITEKTUR NTURRESURSER BETEENDE- VETENSKP EKONOMI SMHÄLLS- VETENSKP Juristexamen gronomexamen rkitektexamen Lanskapsarkitektexamen Civilekonomexamen vdelning 1 2 3

Läs mer

Grundläggande behörighet, meritpoäng och områdesbehörigheter för sökande från GY2011 till högskolan

Grundläggande behörighet, meritpoäng och områdesbehörigheter för sökande från GY2011 till högskolan 1 Grundläggande behörighet, meritpoäng och områdesbehörigheter för sökande från GY2011 till högskolan Grundläggande behörighet krävs för all högre utbildning. Utöver grundläggande behörighet kräver många

Läs mer

Statistik i samband med sista ansökningsdag till vårterminen 2014 (VT 2014)

Statistik i samband med sista ansökningsdag till vårterminen 2014 (VT 2014) Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Fredrik Lindström Statistiker 1-4755 fredrik.lindstrom@uhr.se PM Datum 213-1-17 Diarienummer 1.1.1-393-213 Postadress Box 4593 14 3 Stockholm

Läs mer

Tabell för områdesbehörigheter

Tabell för områdesbehörigheter sid 1 (av 8) HUMNIOR JURIDIK TEOLOGI RKITEKTUR NTURRESUR- SER BETEENDE- VETENSKP EKONOMI SMHÄLLS- VETENSKP Juristexamen gronomexamen rkitektexamen Lanskapsarkitektexamen vdelning 1 2 3 Civilekonomexamen

Läs mer

Grundläggande behörighet, meritpoäng och områdesbehörigheter för sökande från GY2011 till högskolan

Grundläggande behörighet, meritpoäng och områdesbehörigheter för sökande från GY2011 till högskolan Grundläggande behörighet, meritpoäng och områdesbehörigheter för sökande från GY2011 till högskolan Grundläggande behörighet krävs för all högre utbildning. Utöver grundläggande behörighet kräver många

Läs mer

Högskoleverkets utvärderingar vid Linnéuniversitetet fr o m 2011

Högskoleverkets utvärderingar vid Linnéuniversitetet fr o m 2011 Planeringsavdelningen Ulrika Bengtsson Verde PM 2010-10-07 Högskoleverkets utvärderingar vid Linnéuniversitetet fr o m 2011 Fr o m 1 januari startar ett nytt nationellt system för Högskoleverkets (HsV)

Läs mer

Områdesbehörigheter för Gy11 och Vux12

Områdesbehörigheter för Gy11 och Vux12 1 (6) Områdesbehörigheter för Gy11 och Vux12 För dig som ska ta en gymnasieexamen eller läser på komvux hösten 2012 och framåt. Till varje utbildningsområde finns en eller flera områdesbehörigheter kopplade.

Läs mer

Ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor för Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram vid Göteborgs universitet

Ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor för Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram vid Göteborgs universitet Göteborgs universitet Handelshögskolan Box 601 405 30 GÖTEBORG Analys, främjande och tillträdesfrågor Erica Finnerman 010-470 03 65 BESLUT 2015-03-25 Reg. Nr. 411-02497-15 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm

Läs mer

ANSÖKNINGAR OCH BESLUT OM ANDRA KRAV ÅRET 2004 Regeringsuppdrag

ANSÖKNINGAR OCH BESLUT OM ANDRA KRAV ÅRET 2004 Regeringsuppdrag ANSÖKNINGAR OCH BESLUT OM ANDRA KRAV ÅRET 2004 Regeringsuppdrag Högskoleverkets rapportserie 2005:10 R ANSÖKNINGAR OCH BESLUT OM ANDRA KRAV ÅRET 2004 Regeringsuppdrag Högskoleverket 2005 Högskoleverket

Läs mer

Universitets- och högskolerådets författningssamling

Universitets- och högskolerådets författningssamling Universitets- och högskolerådets författningssamling ISSN 2001-5917 Föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:2) om områdesbehörigheter; UHRfs 2014:2 Utkom från

Läs mer

Högskolekvalitet 2012

Högskolekvalitet 2012 Andel som har ett kvalificerat jobb ett år efter examen (vid samma procent sorteras placeringarna utifrån andel som fått jobb snabbt samt ingångslön) Plats Lärosäte Huvudämne Inriktning Examensbenämning

Läs mer

Högskolekvalitet 2012

Högskolekvalitet 2012 Andel som skulle välja om samma utbildning igen (vid samma procent sorteras placeringarna utifrån andel som är i kvalificerat jobb) Plats Lärosäte Huvudämne Inriktning Examensbenämning Andel 1 Försvarshögskolan

Läs mer

Rapport 2006:19 R. Ansökningar om andra behörighetskrav än standardbehörigheter år 2005

Rapport 2006:19 R. Ansökningar om andra behörighetskrav än standardbehörigheter år 2005 Rapport 2006:19 R Ansökningar om andra behörighetskrav än standardbehörigheter år 2005 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se

Läs mer

OMRÅDESBEHÖRIGHETER OCH MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN Gäller dig som går ut gymnasiet 2010 2013 (mer info på www.hsv.se)

OMRÅDESBEHÖRIGHETER OCH MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN Gäller dig som går ut gymnasiet 2010 2013 (mer info på www.hsv.se) OMRÅDESBEHÖRIGHETER OCH MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN Gäller dig som går ut gymnasiet 2010 2013 (mer info på www.hsv.se) Meritpoäng extra poäng du kan skaffa i gymnasieskolan Du kan få max 2,5

Läs mer

Universitets- och högskolerådets författningssamling

Universitets- och högskolerådets författningssamling Universitets- och högskolerådets författningssamling ISSN 2001-5917 Universitets- och högskolerådets föreskrifter och allmänna råd om översättning till engelska av svenska examina; UHRFS 2013:6 Utkom från

Läs mer

Universitets- och högskolerådets beslut

Universitets- och högskolerådets beslut Högskolan Kristianstad 291 88 KRISTIANSTAD Analys, främjande och tillträdesfrågor Erica Finnerman 010-470 03 65 BESLUT 2015-02-09 Reg. Nr. 411-14843-14 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm Besöksadress

Läs mer

Introduktion till den svenska högskolan

Introduktion till den svenska högskolan Introduktion till den svenska högskolan Uttryckt i antal anställda är högskolan den största statliga verksamheten i Sverige, och cirka 415 000 studenter studerade på heltid eller deltid läsåret 2012/13.

Läs mer

Universitet och högskolor, enskilda examensanordnare enligt sändlista

Universitet och högskolor, enskilda examensanordnare enligt sändlista Universitet och högskolor, enskilda examensanordnare enligt sändlista Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Per-Gunnar

Läs mer

Välkomna till Nacka gymnasium

Välkomna till Nacka gymnasium Välkomna till Nacka gymnasium Kvällens agenda Vad händer år 2? Information för föräldrar IV-valet Vad händer år 3? Samhälle Helen Bejmar, rektor Oskar Ungerstedt, bitr rektor Carina Lord, studievägledare

Läs mer

Nybörjare i högskolan 2015/16: Färre svenska högskolenybörjare, men fler inresande högskolenybörjare

Nybörjare i högskolan 2015/16: Färre svenska högskolenybörjare, men fler inresande högskolenybörjare STATISTISK ANALYS 1(19) Avdelning /löpnummer 216-12-6/9 Analysavdelningen Handläggare Niklas Karlsson 8-563 87 88 niklas.karlsson@uka.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är en av formerna

Läs mer

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm 1 (10) Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm (dnr 12/522) Fastställd av högskolestyrelsen den 6 november 2012 (7, protokoll

Läs mer

Sökande till högre utbildning ht 2014: fokus på lärar- och förskollärarutbildningar

Sökande till högre utbildning ht 2014: fokus på lärar- och förskollärarutbildningar Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Carina Hellgren Utredare 010-4700305 carina.hellgren@uhr.se Datum 2014-04-22 Diarienummer Dnr 1.1.1-134-2014 Postadress Box 45093 104

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om dels fortsatt giltighet av förordningen (2011:689) om vissa behörighetsgivande examina för legitimation som lärare och förskollärare och om högskoleutbildningar

Läs mer

Antagning till högre utbildning vårterminen 2015

Antagning till högre utbildning vårterminen 2015 Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Carina Hellgren Utredare 010-4700305 carina.hellgren@uhr.se RAPPORT Datum 2014-12-14 Diarienummer Dnr 1.1.1-134-2014 Antagning till högre

Läs mer

Fakta och information om högskolan

Fakta och information om högskolan 2014-04-01 Fakta och information om högskolan Presentationsmaterial Varför läsa på högskola? En utvecklande tid med nya vänner Du lär dig lära och tänka kritiskt Lättare att få jobb Roligare jobb? Högre

Läs mer

Bilaga 1. Avdelning A

Bilaga 1. Avdelning A Bilaga 1 Avdelning A Områdesbehörigheter gällande för kursplaner i gymnasieskolan som infördes hösten 2000 samt för kursplaner i gymnasial vuxenutbildning som infördes den 1 juli 2001 Humaniora/Juridik/Undervisning/Teologi

Läs mer

Antagning till högre utbildning höstterminen 2014

Antagning till högre utbildning höstterminen 2014 Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Carina Hellgren Utredare 010-4700305 carina.hellgren@uhr.se RAPPORT Datum 2014-04-22 Diarienummer Dnr 1.1.1-134-2014 Postadress Box 45093

Läs mer

Tillträde till utbildning som påbörjas på grundnivå och som vänder sig till nybörjare

Tillträde till utbildning som påbörjas på grundnivå och som vänder sig till nybörjare UTDRAG UR: Högskoleförordningen (1993:100) uppdaterad t o m SFS 2013:695 Dels kapitel 7, dels Bilaga 3 7 kap. Tillträde till utbildningen Gemensamma bestämmelser för tillträde till utbildning på grundnivå

Läs mer

Läget på tillträdesområdet är krångligare än någonsin Borås den 23 februari 2011

Läget på tillträdesområdet är krångligare än någonsin Borås den 23 februari 2011 Läget på tillträdesområdet är krångligare än någonsin Borås den 23 februari 2011 Grundläggande behörighet Särskild behörighet Urval Högskoleprovet Gymnasieskola 2011 Meritpoäng för äldre Sökande med utländska

Läs mer

UTDRAG UR: Högskoleförordning (1993:100) uppdaterad kap. Tillträde till utbildningen

UTDRAG UR: Högskoleförordning (1993:100) uppdaterad kap. Tillträde till utbildningen UTDRAG UR: Högskoleförordning (1993:100) uppdaterad 2010-01-01 --- 7 kap. Tillträde till utbildningen Gemensamma bestämmelser för tillträde till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå 1 Antagning

Läs mer

Sammanställning av frekventa frågeställningar om kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå

Sammanställning av frekventa frågeställningar om kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå VUX 2012 September 2014 Sammanställning av frekventa frågeställningar om kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå Områden Studie- och yrkesvägledning Individuell studieplan Validering Prövning enligt

Läs mer

Områdesbehörigheter. Områdesbehörighet A1 Humaniora / Juridik / Teologi. Områdesbehörighet A2. Områdesbehörighet A3 Arkitektur / Naturresurser

Områdesbehörigheter. Områdesbehörighet A1 Humaniora / Juridik / Teologi. Områdesbehörighet A2. Områdesbehörighet A3 Arkitektur / Naturresurser Områdesbehörigheter Yrkesexamen Behörighetskurser Områdesbehörighet A1 Humaniora / Juridik / Teologi Jurist Historia 1b * Områdesbehörighet A2 Humaniora / Juridik / Teologi Områdesbehörighet A3 Arkitektur

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); SFS 2010:2020 Utkom från trycket den 30 december 2010 utfärdad den 22 december 2010. Regeringen föreskriver i fråga om

Läs mer

Tillträdesregler till högskolan

Tillträdesregler till högskolan För dig som börjat gymnasiet 2011 eller senare Tillträdesregler till högskolan Områdesbehörigheter och meritpoäng För dig som funderar på att plugga vidare Anna Nilsson Studie- och yrkesvägledare Lars

Läs mer

2014-09-29. Nya tillträdesregler. Leif Strandberg

2014-09-29. Nya tillträdesregler. Leif Strandberg Nya tillträdesregler Leif Strandberg Nya tillträdesregler - bakgrund Tre vägar till den öppna högskolan (SOU 2004:29, feb 2004) Kunskap och kvalitet elva steg för utveckling av gymnasieskolan (prop. 2003/04:140,

Läs mer

lokala examensordning för grund- och avancerad nivå

lokala examensordning för grund- och avancerad nivå FÖRESKRIFT Löpnummer 2016:2 Träder i kraft 2106-06-01 Kungl. Tekniska högskolans lokala examensordning för grund- och avancerad nivå Kungl. Tekniska högskolan föreskriver följande med stöd av högskoleförordningens

Läs mer

Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2013

Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2013 UF 46 SM 1301 Universitet och högskolor Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2013 Higher Education. Applicants and admitted to higher education at first

Läs mer

Antagning till högre utbildning höstterminen 2015

Antagning till högre utbildning höstterminen 2015 Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Torbjörn Lindquist Utredare 010-4700390 torbjorn.lindquist@uhr.se RAPPORT Datum 2015-04-21 Diarienummer Dnr 1.1.1-134-2015 Postadress

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); SFS 2012:712 Utkom från trycket den 30 november 2012 utfärdad den 22 november 2012. Regeringen föreskriver i fråga om

Läs mer

Förslaget. 1. Bakgrund U2013/983/UH

Förslaget. 1. Bakgrund U2013/983/UH Promemoria 2013-02-18 U2013/983/UH Utbildningsdepartementet Universitets- och högskoleenheten Förslag om införande av meritpoäng för ämnet svenskt teckenspråk för hörande Förslaget Ämnet svenskt teckenspråk

Läs mer

Ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor för Kör 1 vid Mälardalens högskola. Universitets- och högskolerådets beslut

Ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor för Kör 1 vid Mälardalens högskola. Universitets- och högskolerådets beslut Mälardalens högskola Box 883 721 23 Västerås Analys, främjande och tillträdesfrågor Frida Lundberg 010-470 06 37 BESLUT 2015-03-13 Reg. Nr. 411-20637-14 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm Besöksadress

Läs mer

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Sveriges lantbruksuniversitet

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Sveriges lantbruksuniversitet Dnr SLU ua.fe.2010.3.0-3888 Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Sveriges lantbruksuniversitet Antagningsordningen gäller från och med utbildningar som startar

Läs mer

Antagning till högre utbildning vårterminen 2015

Antagning till högre utbildning vårterminen 2015 Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Carina Hellgren Utredare 010-4700305 carina.hellgren@uhr.se RAPPORT Datum 2014-10-22 Diarienummer Dnr 1.1.1-134-2014 Postadress Box 45093

Läs mer

O M R Å D E S B E H Ö R I G H E T E R O C H M E R I T P O Ä N G

O M R Å D E S B E H Ö R I G H E T E R O C H M E R I T P O Ä N G T I L L T R Ä D E S R E G L E R T I L L H Ö G S K O L A / U N I V E R S I T E T O M R Å D E S B E H Ö R I G H E T E R O C H M E R I T P O Ä N G Att tänka på om du vill plugga vidare För dig som går ut

Läs mer

Universitetskanslersämbetets granskning av utbildning till och med juni 2014

Universitetskanslersämbetets granskning av utbildning till och med juni 2014 Sid 1 (18) Universitetskanslersämbetets granskning av utbildning till och med juni 2014 Vid Umeå universitet har totalt 131 utbildningar genomgått Universitetskanslersämbetets, UKÄs, kvalitetsgranskning.

Läs mer

Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2015

Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2015 UF 46 SM 1501 Universitet och högskolor Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2015 Higher Education. Applicants and admitted to higher education at first

Läs mer

Högskoleverket har anmodats att yttra sig över ovan rubricerad promemoria.

Högskoleverket har anmodats att yttra sig över ovan rubricerad promemoria. Regeringskansliet Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Aleksandra

Läs mer

Vad gör du efter gymnasiet? Information om studier och arbete. Ht-2015

Vad gör du efter gymnasiet? Information om studier och arbete. Ht-2015 Vad gör du efter gymnasiet? Information om studier och arbete Ht-2015 1 2 2016-06-14 Att söka till högskolan 2015-2016 - För dig som har eller som kommer att ta en gymnasieexamen Vilka förkunskaper som

Läs mer

Universitets- och högskolerådets antagningsstatistik

Universitets- och högskolerådets antagningsstatistik Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Torbjörn Lindquist Statistiker 010-470 03 90 torbjorn.lindquist@uhr.se PM Datum 2015-01-27 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm Besöksadress

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen för personer som har en examen på forskarnivå; SFS 2016:705 Utkom från trycket den 17 juni

Läs mer

Information om regeringsbeslut som berör lärar- och förskollärarutbi Idn ingarna

Information om regeringsbeslut som berör lärar- och förskollärarutbi Idn ingarna ~~ -----1---- REG ERI NG SKAN Stl ET 2011-06-09 U2011/3726/UH Utbildningsdepartementet Universitets- och högskoleenheten Enligt sändlista Information om regeringsbeslut som berör lärar- och förskollärarutbi

Läs mer

Foto: Johan Wingborg LÄRARPROGRAM. Tillägg: antagning HT13-VT14

Foto: Johan Wingborg LÄRARPROGRAM. Tillägg: antagning HT13-VT14 Foto: Johan Wingborg LÄRARPROGRAM Tillägg: antagning HT13-VT14 UTAN LÄRARE - INGEN FRAMTID Var med och påverka Sverige år 2100! Cancerforskare, bilmekaniker, barnmorskor, musiker eller brandmän vilka skulle

Läs mer

Tillträdesregler för högskoleutbildningar. Nya tillträdesregler

Tillträdesregler för högskoleutbildningar. Nya tillträdesregler Tillträdesregler för högskoleutbildningar Om du vill börja läsa en utbildning på grundnivå på universitet eller högskola måste du ha vissa förkunskaper för att kunna antas. Detta kallas för behörighet.

Läs mer

Fler sökande, antagna och nybörjare på lärarutbildningarna

Fler sökande, antagna och nybörjare på lärarutbildningarna STATISTISK ANALYS 1(9) Avdelning /löpnummer 2014-12-09/11 Analysavdelningen Handläggare Fredrik Svensson 08-563 087 87 Fredrik.svensson@uka.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är en av

Läs mer

Universitetskanslersämbetets granskning av utbildning till och med januari 2014

Universitetskanslersämbetets granskning av utbildning till och med januari 2014 Sid 1 (16) Universitetskanslersämbetets granskning av utbildning till och med januari 2014 Vid Umeå universitet har totalt 106 utbildningar genomgått Universitetskanslersämbetets, UKÄs, kvalitetsgranskning.

Läs mer

Områdesbehörigheter, (behörighet som krävs utöver grundläggande behörighet)

Områdesbehörigheter, (behörighet som krävs utöver grundläggande behörighet) Områdesbehörigheter, (behörighet som krävs utöver grundläggande behörighet) vdelning vdelning B vdelning C vdelning D För ämnesplaner i gymnasieskolan som gäller från och med den 1 juli 2011 samt för ämnesplaner

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); SFS 2006:1054 Utkom från trycket den 18 juli 2006 utfärdad den 21 juni 2006. Regeringen föreskriver 1 att 7 kap. 5, 9

Läs mer

Utbildningssystemet & studievägledning

Utbildningssystemet & studievägledning Utbildningssystemet & studievägledning - En del av Studieplaneringskursen Studie- och yrkesvägledare för Komvux-elever, Sandra Hahn sandra.hahn@folkuniversitetet.se 2013-09-04 Utbildningssystemet och studievägledning

Läs mer

Införandet av nya områdesbehörigheter och nya översättningar av examina

Införandet av nya områdesbehörigheter och nya översättningar av examina 1(11) Dnr SLU ua Fe.2012.3.0-2311 Exp. 2012-07-05/J.Torén Rektor Lena Andersson-Eklund BESLUT 2012-06-29 Sändlista Införandet av nya områdesbehörigheter och nya översättningar av examina Beslut Rektor

Läs mer

Dnr 48, 2014, 03 2014-02-06 FOLKBILDNINGSRÅDETS RIKTLINJER FÖR FOLKHÖGSKOLANS BEHÖRIGHETSINTYGANDE

Dnr 48, 2014, 03 2014-02-06 FOLKBILDNINGSRÅDETS RIKTLINJER FÖR FOLKHÖGSKOLANS BEHÖRIGHETSINTYGANDE Dnr 48, 2014, 03 2014-02-06 FOLKBILDNINGSRÅDETS RIKTLINJER FÖR FOLKHÖGSKOLANS BEHÖRIGHETSINTYGANDE 2/13 Innehåll: 1) Behörighet till högskolan (fr o m våren 2013, motsvarande Gy2011) 2) Behörighet till

Läs mer

Webinarium den 11 mars 2014 för studie- och yrkesvägledare i gymnasieskolan och vuxenutbildningen

Webinarium den 11 mars 2014 för studie- och yrkesvägledare i gymnasieskolan och vuxenutbildningen Webinarium den 11 mars 2014 för studie- och yrkesvägledare i gymnasieskolan och vuxenutbildningen Skolans styrdokument Riksdagen Regeringen - nationella program - programmens struktur - programmens omfattning

Läs mer

Områdesbehörigheter för dig med Gymnasieexamen eller kommunal vuxenutbildning med Gy11

Områdesbehörigheter för dig med Gymnasieexamen eller kommunal vuxenutbildning med Gy11 Områdesbehörigheter för dig med Gymnasieexamen eller kommunal vuxenutbildning med Gy11 Utbildning Områdesbehörighet Behörighetskurser Teknik Civilingenjörsutbildning A9 Fysik 2 Matematik 4 Högskoleingenjörsutbildning

Läs mer

Karaktärsämnena är olika för varje program. Det är dessa kurser som ger programmet sin speciella karaktär.

Karaktärsämnena är olika för varje program. Det är dessa kurser som ger programmet sin speciella karaktär. Sida 1 av 6 HANDLEDNING Presentation Programväljaren Denna presentationsserie omfattar 34 bilder. Vi har valt att ta fram ett relativt stort antal bilder, det är ändå du som användare som bestämmer vilka

Läs mer

Statistisk analys. Antalet nybörjare i högskolan minskar

Statistisk analys. Antalet nybörjare i högskolan minskar Statistisk analys Ingeborg Amnéus Analysavdelningen 08-563 088 09 ingeborg.amneus@hsv.se www.hsv.se 2011-11-22 2011/10 Antalet nybörjare i högskolan minskar Läsåret 2010/11 började nästan 106 000 nya studenter

Läs mer

Antagning till högre utbildning vårterminen 2015

Antagning till högre utbildning vårterminen 2015 Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Carina Hellgren Utredare 010-4700305 carina.hellgren@uhr.se RAPPORT Datum 2015-01-09 Diarienummer Dnr 1.1.1-134-2014 Antagning till högre

Läs mer

Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2016

Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2016 UF 46 SM 1601 Universitet och högskolor Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2016 Higher Education. Applicants and admitted to higher education at first

Läs mer

modern teknik värdering av källor och påståenden

modern teknik värdering av källor och påståenden 1 2 kreativitet fältstudier kommunikation argumentation hållbar utveckling analytiskt tänkande modern teknik värdering av källor och påståenden experiment och laborationer idéhistoriskt perspektiv 3 4

Läs mer

Lokal examensordning

Lokal examensordning Sidan 1 av 10 Dnr 2016-114-579 (Ersätter dnr 2015-114-449) Fastställd av högskolestyrelsen 2016-12-12 Lokal examensordning Högskolan Kristianstad Gäller from 1 jan 2017 och tillsvidare Sidan 2 av 10 Dnr

Läs mer

Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2012

Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2012 UF 46 SM 1201 Universitet och högskolor Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2012 Higher Education. Applicants and admitted to higher education at first

Läs mer

ÄMNESLÄRAR- PROGRAMMET Ämneskombinationer HT16

ÄMNESLÄRAR- PROGRAMMET Ämneskombinationer HT16 ÄMNESLÄRAR- PROGRAMMET Ämneskombinationer HT16 Inriktning årskurs 7-9 (4,5 år, 270 hp) Huvudämne och kombinationer Bild 90 hp i kombination med Observera att godkänt färdighetsprov i Bild krävs. Historia

Läs mer

Antagning till högre utbildning vårterminen Statistik i samband med sista anmälningsdag vt 2018

Antagning till högre utbildning vårterminen Statistik i samband med sista anmälningsdag vt 2018 Antagning till högre utbildning vårterminen 2018 Statistik i samband med sista anmälningsdag vt 2018 Antagning till högre utbildning vårterminen 2018 Statistik i samband med sista anmälningsdag vt 2018

Läs mer