Övertäckning i statistiken avseende registrerade och nybörjare på grundnivå och avancerad nivå läsåren 2006/ /12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Övertäckning i statistiken avseende registrerade och nybörjare på grundnivå och avancerad nivå läsåren 2006/ /12"

Transkript

1 (13) Avdelningen för befolkning och välfärd Enheten för statistik om utbildning och arbete Övertäckning i statistiken avseende registrerade och nybörjare på grundnivå och avancerad nivå läsåren 2006/ /12 1. Beskrivning av övertäckningen Studenter som gjort tidiga avbrott från kurs har i de flesta fall felaktigt inkluderats i statistiken från och därmed utgjort en övertäckning. Det gäller för de lärosäten som använder sig av det studieadministrativa systemet Ladok, som inbegriper ca 99 procent av de högskolestuderande. Övertäckningen påverkar all statistik som bygger på registreringsuppgifter från vårterminen 2007 till höstterminen Statistiken om registrerade studenter, högskolenybörjare, högskolanybörjare, programnybörjare och helårsstudenter har således överskattats för berörda läsår till följd av övertäckningen. 2. Åtgärder Samtliga Ladokanslutna lärosäten har levererat uppgifter om de tidiga avbrott som förekommit från vårterminen 2007 och framåt. Med hjälp av dessa uppgifter har SCB utfört korrigeringar i aktuella register. Uppgifterna om tidiga avbrott som samlades in från samtliga Ladokanslutna lärosäten innehöll alla tidiga avbrott som förekommit under berörda läsår. Det innebär att också sent registrerade tidiga avbrott som, även om Ladok s uttagsprogram fungerat, inte hade kommit SCB till känna genom den ordinarie rapporteringen nu inkom och användes i registerkorrigeringen, så kallad registervård. De Statistiska meddelanden som finns publicerade för berörd tidsperiod kommer inte att korrigeras. Övertäckningen förändrar inte bilden i tidigare publicerad statistik och arbetsinsatsen för en sådan korrigering bedöms som allt för omfattande för att anses berättigad. Den här rapporten som beskriver övertäckningens storlek och effekterna av registerkorrigeringen kompletterar istället befintliga Statistiska meddelandena. 3. Övertäckningens storlek och effekterna av registerkorrigeringen I detta kapitel redovisas övertäckningens storlek och effekterna av registerkorrigeringen läsårsvis för alla lärosäten sammantaget. De aktuella redovisningsgrupperna är antal registrerade studenter, antal högskolenybörjare, antal högskolanybörjare, antal programnybörjare samt antal helårsstudenter. I tabell 1-5 i tabellbilagan återfinns tabeller för redovisningsgrupperna uppdelat per läsår och lärosäte.

2 (13) Olika lärosäten kan ha olika rutiner för hur registreringar inom program sker, kurs- eller terminsregistrering 1, samt hur tidiga avbrott hanteras. Tidiga avbrott från program med terminsregistrering har inte inkluderats i statistiken och därmed i övertäckningen. Detsamma gäller för tidiga avbrott som inte sparats av lärosätet. Det är en förklaring till varför effekterna av registerkorrigeringen blir olika stor för de olika lärosätena. De sent registrerade tidiga avbrott som förekommit under aktuell period och som SCB nu fått kännedom om och använt för registervård står för ca fem procent av övertäckningen. Förberedande kurser på Kungliga tekniska högskolan har till viss del exkluderats i statistiken tidigare. Det är nu beslutat att dessa kurser ska ingå i statistiken från och med läsåret 2007/08 och korrigering av detta har gjorts i samband med denna publicering. Det innebär att Kungliga tekniska högskolan även har haft en undertäckning i tidigare publicerad statistik. Undertäckningen har varit större än övertäckningen för berörda år och de har därför en ökning av studenter för redovisningsgrupperna, till skillnad från övriga lärosäten. De tabeller och diagram som används i denna rapport för att illustrera övertäckningens storlek bygger på jämförelser mellan populationerna före och efter registerkorrigeringen, registervården inkluderad. SCB har valt att göra så för att underlätta för läsaren av rapporten och för att det antas vara till störst nytta för användarna av statistiken. 1 Det finns två varianter av hur lärosätena rent tekniskt registrerar studenter inom program i Ladok. Antingen registerar man enbart successivt på kurser inom programmet (kursregistrering) eller också tillämpar man parallellt en terminsvis registrering inom programmet (terminsregistrering).

3 (13) 3.1 Antal registrerade studenter För antalet registrerade studenter blev effekten av registerkorrigeringen som störst läsåret 2011/12 och övertäckningen uppgick då till 1,4 procent sett till alla lärosäten sammantaget. Diagram 1. visar effekten av registerkorrigeringen för antalet registrerade studenter uppdelat per läsår. Diagram 1. Effekten av registerkorrigeringen för antalet registrerade studenter uppdelat per läsår Övertäckning Antal registrerade efter registerkorrigering /07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 Den procentuellt största övertäckningen läsåret 2011/12 återfanns på Högskolan på Gotland, följt av Högskolan Kristianstad och Blekinge tekniska högskola. Se vidare i tabellbilagan, tabell 1.

4 (13) 3.2 Antal högskolenybörjare För antalet högskolenybörjare, dvs. studenter som för första gången är registrerad i högskoleutbildning på grundnivå eller avancerad nivå, blev effekten av registerkorrigeringen som störst läsåret 2009/10 då övertäckningen uppgick till 1,4 procent sett till alla lärosäten sammantaget. Studenter som gjort tidiga avbrott ett år och sedan fullföljt kurser ett senare år har förskjutit sin högskolenybörjarpost framåt i tiden, vilket kan förklara varför effekten av registerkorrigeringen sjunker för de senare läsåren. Diagram 2. visar effekten av registerkorrigeringen för antalet högskolenybörjare uppdelat per läsår. Diagram 2. Effekten av registerkorrigeringen för antalet högskolenybörjare uppdelat per läsår Övertäckning Antal högskolenybörjare efter registerkorrigering /07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 Vissa Ladokanslutna lärosäten tillämpar inte tidiga avbrott utan raderar istället registreringen. Tillsammans med de lärosäten som ej är Ladokanslutna har för dessa lärosäten registerkorrigeringen inte haft någon effektpåverkan för någon annan redovisningsgrupp än högskolenybörjare. En student som innan registerkorrigeringen var registrerad som högskolenybörjare på annan högskola, men vars registrering där tagits bort i korrigeringsarbetet, kan nu istället vara högskolenybörjare på någon av dessa lärosäten. Den procentuellt största övertäckningen läsåret 2009/10 återfanns på Örebro universitet, följt av Blekinge tekniska högskola och Högskolan på Gotland. Se vidare i tabellbilagan, tabell 2.

5 (13) 3.3 Antal högskolanybörjare För antalet högskolanybörjare, dvs. nybörjare vid visst lärosäte, blev effekten av registerkorrigeringen som störst läsåret 2011/12 och övertäckningen uppgick då till 2,6 procent sett till alla lärosäten sammantaget. Diagram 3. visar effekten av registerkorrigeringen för antalet högskolanybörjare uppdelat per läsår. Diagram 3. Effekten av registerkorrigeringen för antalet högskolanybörjare uppdelat per läsår Övertäckning Antal högskolanybörjare efter registerkorrigering /07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 Den procentuellt största övertäckningen läsåret 2011/12 återfanns på Högskolan i Kristianstad, följt av Högskolan på Gotland och Blekinge tekniska högskola. Se vidare i tabellbilagan, tabell 3.

6 (13) 3.4 Antal programnybörjare mot yrkesexamen För antalet programnybörjare blev effekten av registerkorrigeringen 0,8 procent för alla läsåren utom 2006/07 då den var 0,3 procent. Diagram 4. visar effekten av registerkorrigeringen för antalet programnybörjare mot yrkesexamen uppdelat per läsår. Diagram 4. Effekten av registerkorrigeringen för antalet programnybörjare mot yrkesexamen uppdelat per läsår Övertäckning Antal programnybörjare mot yrkesexamen efter registerkorrigering /07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 Se tabell 4 i tabellbilagan för att se effektpåverkan uppdelat efter program.

7 (13) 3.5 Antal helårsstudenter För antalet helårsstudenter blev effekten av registerkorrigeringen som störst läsåret 2011/12 då övertäckningen uppgick till 1,9 procent sett till alla lärosäten sammantaget. Diagram 5. visar effekten av registerkorrigeringen för antalet helårsstudenter uppdelat per läsår. Diagram 5. Effekten av registerkorrigeringen för antalet helårsstudenter uppdelat per läsår Övertäckning Antal helårsstudenter efter registerkorrigering /07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 Den procentuellt största övertäckningen läsåret 2011/12 återfanns på Högskolan på Gotland, följt av Högskolan Kristianstad och Högskolan Dalarna. Se vidare i tabellbilagan, tabell 5.

8 (13) 4. Effekterna för några redovisningsvariabler I detta kapitel presenteras hur effekten av registerkorrigeringen ser ut för några utvalda redovisningsvariabler. Jämförelser görs mellan programstudenter och studenter som läser på fristående kurs, mellan studenter som läser på campus och distans samt mellan kvinnor och män Programstudenter jämfört med studenter på fristående kurs Som visas i diagram 6 och 7 och i tabell 6 och 7 i tabellbilagan har effekten av registerkorrigeringen varit större för tidiga avbrott från fristående kurser jämfört med program. Övertäckningen av antalet studenter registrerade på program var 0,5 procent läsåret 2011/12 jämfört med antalet registrerade studenter på fristående kurs som samma läsår hade en övertäckning på 3,1 procent. Diagram 6. Effekten av registerkorrigeringen för antalet programregistrerade studenter uppdelat per läsår Övertäckning Antal registrerade studenter på program efter registerkorrigering /07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 Den procentuellt största övertäckningen av studenter registrerade på program läsåret 2011/12 hade Örebro universitet, följt av Södertörns högskola och Högskolan på Gotland. Se vidare i tabellbilagan, tabell 7.

9 (13) Diagram 7. Effekten av registerkorrigeringen för antalet studenter på fristående kurs uppdelat per läsår Övertäckning Antal registrerade studenter på fristående kurs efter registerkorrigering /07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 Den procentuellt största övertäckningen av studenter registrerade på fristående kurs läsåret 2011/12 hade Blekinge tekniska högskola, följt av Högskolan Kristianstad och Högskolan på Gotland. Se vidare i tabellbilagan, tabell 7.

10 (13) 4.2. Campusstudenter jämfört med distansstudenter Diagram 8 och 9 och tabell 8 och 9 i tabellbilagan visar att effekten av registerkorrigeringen varit större för tidiga avbrott från kurser på distans jämfört med kurser på campus. Övertäckningen av antalet campusstudenter var 0,9 procent läsåret 2011/12 jämfört med antalet distansstudenter som samma läsår hade en övertäckning på 4,3 procent. Diagram 8. Effekten av registerkorrigeringen för antalet campusstuderande uppdelat per läsår Övertäckning Antal registrerade campusstudenter efter registerkorrigering /07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 Den procentuellt största övertäckningen av studenter som läste på campus läsåret 2011/12 hade Södertörns högskola, följt av Örebro universitet och Högskolan väst. Se vidare i tabellbilagan, tabell 9.

11 (13) Diagram 9. Effekten av registerkorrigeringen för antalet distansstuderande uppdelat per läsår Övertäckning Antal registrerade distansstudenter efter registerkorrigering /07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 Den procentuellt största övertäckningen av studenter som läste på distans läsåret 2011/12 hade Högskolan Kristianstad, följt av Högskolan på Gotland och Blekinge tekniska högskola. Se vidare i tabellbilagan, tabell 9.

12 (13) 4.3. Registrerade studenter efter kön Diagram 10 och 11 och tabell 10 och 11 i tabellbilagan visar att effekten av registerkorrigeringen varit större för kvinnor jämfört med män. Övertäckningen av antalet kvinnor var 1,6 procent läsåret 2011/12 jämfört med antalet män som samma läsår hade en övertäckning på 1,0 procent. Diagram 8. Effekten av registerkorrigeringen för antalet kvinnor uppdelat per läsår Övertäckning Antal registrerade kvinnor efter registerkorrigering /07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 Den procentuellt största övertäckningen av kvinnor läsåret 2011/12 hade Högskolan på Gotland, följt av Högskolan Kristianstad och Blekinge tekniska högskola. Se vidare i tabellbilagan, tabell 11.

13 (13) Diagram 9. Effekten av registerkorrigeringen för antalet män uppdelat per läsår Övertäckning Antal registrerade män efter registerkorrigering /07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 Den procentuellt största övertäckningen av män läsåret 2011/12 hade Högskolan på Gotland, följt av Högskolan Kristianstad och Blekinge tekniska högskola. Se vidare i tabellbilagan, tabell Kontaktuppgifter Vid eventuella frågor om rapportens innehåll kontaktas SCB via mail. e-post:

14 Tabell 1. Registrerade läsåren 2006/ /12 efter högskola före och efter korrigering av högskoleregistret Universitet/högskola 2006/ / / / / /12 Före Efter Diff i % Före Efter Diff i % Före Efter Diff i % Före Efter Diff i % Före Efter Diff i % Före Efter Diff i % Totalt , , , , , ,4 Universitet Uppsala universitet , , , , , ,0 Lunds universitet , , , , , ,8 Göteborgs universitet , , , , , ,9 Stockholms universitet , , , , , ,9 Umeå universitet , , , , , ,0 Linköpings universitet , , , , , ,7 Karolinska institutet , , , , , ,1 Kungl. Tekniska högskolan , , , , , ,4 Chalmers tekniska högskola , , , , , ,0 Luleå tekniska universitet , , , , , ,5 Handelshögskolan i Stockholm , , , , , ,0 Sveriges lantbruksuniversitet , , , , , ,5 Karlstads universitet , , , , , ,4 Linnéuniversitetet , , ,1 Växjö universitet , , , , Örebro universitet , , , , , ,3 Mittuniversitetet , , , , , ,2 Högskolor Blekinge tekniska högskola , , , , , ,5 Försvarshögskolan , , , , ,4 Gymnastik- och idrottshögskolan , , , , , ,2 Högskolan i Borås , , , , , ,6 Högskolan Dalarna , , , , , ,9 Högskolan på Gotland , , , , , ,1 Högskolan i Gävle , , , , , ,7 Högskolan i Halmstad , , , , , ,9 Högskolan i Jönköping , , , , , ,2 Högskolan i Kalmar , , , , Högskolan Kristianstad , , , , , ,0 Högskolan i Skövde , , , , , ,4 Högskolan Väst , , , , , ,7 Lärarhögskolan i Stockholm , , Malmö högskola , , , , , ,7 Mälardalens högskola , , , , , ,1 Södertörns högskola , , , , , ,9

15 Konstnärliga högskolor Beckmans Designhögskola , , , , , ,0 Dans- och cirkushögskolan , , , , , ,2 Dramatiska institutet , , , , ,0 - - Konstfack , , , , , ,0 Kungl. Konsthögskolan , , , , , ,0 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm , , , , , ,0 Operahögskolan i Stockholm , , , , , ,0 Stockholms dramatiska högskola , ,4 Teaterhögskolan i Stockholm , , , , ,0 - - Övriga enskilda utbildningsanordnare Ersta Sköndal högskola , , , , , ,2 Gammelkroppa skogsskola , , , , , ,0 Johannelunds teologiska högskola , , , , , ,0 Newmaninstitutet , ,0 Röda Korsets Högskola , , , , , ,0 Sophiahemmet Högskola , , , , , ,4 Stockholms Musikpedagogiska Institut , , , , , ,0 Teologiska Högskolan, Stockholm , , , , , ,0 Örebro Teologiska Högskola , , , , , ,0 Enskilda psykoterapianordnare Ericastiftelsen , , , , , ,0 Evidens AB , , , , , ,0 Göteborgs Psykoterapi Institut , , , , Linnéstadens Psykoterapi Institut , , , Otterhällans Institut , , , , Psykoterapisällskapet i Stockholm AB , , , , S:t Lukas , , Stockholms akademi för psykoterapiutbildnin , , , , , ,0 Svenska institutet för kognitiv psykoterapi , , , , , ,0 Svenska psykoanalytiska institutet , , , , ,0 - - Svenska psykoanalytiska sällskapet 9 9 0, , , ,

16 Tabell 2. Högskolenybörjare läsåren 2006/ /12 efter högskola före och efter korrigering av högskoleregistret Universitet/högskola 2006/ / / / / /12 Före Efter Diff i % Före Efter Diff i % Före Efter Diff i % Före Efter Diff i % Före Efter Diff i % Före Efter Diff i % Totalt , , , , , ,0 Universitet Uppsala universitet , , , , , ,7 Lunds universitet , , , , , ,9 Göteborgs universitet , , , , , ,8 Stockholms universitet , , , , , ,9 Umeå universitet , , , , , ,4 Linköpings universitet , , , , , ,1 Karolinska institutet , , , , , ,8 Kungl. Tekniska högskolan , , , , , ,1 Chalmers tekniska högskola , , , , , ,2 Luleå tekniska universitet , , , , , ,9 Handelshögskolan i Stockholm , , , , , ,0 Sveriges lantbruksuniversitet , , , , , ,0 Karlstads universitet , , , , , ,8 Linnéuniversitetet , , ,4 Växjö universitet , , , , Örebro universitet , , , , , ,4 Mittuniversitetet , , , , , ,7 Högskolor Blekinge tekniska högskola , , , , , ,4 Försvarshögskolan , , , , ,2 Gymnastik- och idrottshögskolan , , , , , ,3 Högskolan i Borås , , , , , ,5 Högskolan Dalarna , , , , , ,8 Högskolan på Gotland , , , , , ,0 Högskolan i Gävle , , , , , ,2 Högskolan i Halmstad , , , , , ,2 Högskolan i Jönköping , , , , , ,5 Högskolan i Kalmar , , , , Högskolan Kristianstad , , , , , ,4 Högskolan i Skövde , , , , , ,6 Högskolan Väst , , , , , ,2 Lärarhögskolan i Stockholm , , Malmö högskola , , , , , ,8 Mälardalens högskola , , , , , ,2 Södertörns högskola , , , , , ,5

17 Konstnärliga högskolor Beckmans Designhögskola , , , , , ,0 Dans- och cirkushögskolan , , , , , ,7 Dramatiska institutet , , , , ,0 - - Konstfack , , , , , ,0 Kungl. Konsthögskolan , , , , , ,0 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm , , , , , ,0 Operahögskolan i Stockholm 1 1 0, , , , , ,0 Stockholms dramatiska högskola , ,0 Teaterhögskolan i Stockholm , , , , ,0 - - Övriga enskilda utbildningsanordnare Ersta Sköndal högskola , , , , , ,2 Gammelkroppa skogsskola , , ,0 Johannelunds teologiska högskola , , , , , ,0 Newmaninstitutet , ,0 Röda Korsets Högskola , , , , , ,0 Sophiahemmet Högskola , , , , , ,0 Stockholms Musikpedagogiska Institut , , , , , ,0 Teologiska Högskolan, Stockholm , , , , , ,2 Örebro Teologiska Högskola , , , , , ,0 Enskilda psykoterapianordnare Ericastiftelsen 3 3 0, , , , , ,0 Evidens AB , ,0 Göteborgs Psykoterapi Institut Linnéstadens Psykoterapi Institut Otterhällans Institut Psykoterapisällskapet i Stockholm AB 3 3 0, S:t Lukas , Stockholms akademi för psykoterapiutbildnin 2 2 0, , Svenska föreningen för Klinisk Hypnos Svenska institutet för kognitiv psykoterapi , , , , ,0 Svenska psykoanalytiska institutet 1 1 0,

18 Tabell 3. Högskolanybörjare läsåren 2006/ /12 efter högskola före och efter korrigering av högskoleregistret Universitet/högskola 2006/ / / / / /12 Före Efter Diff i % Före Efter Diff i % Före Efter Diff i % Före Efter Diff i % Före Efter Diff i % Före Efter Diff i % Totalt , , , , , ,6 Universitet Uppsala universitet , , , , , ,0 Lunds universitet , , , , , ,6 Göteborgs universitet , , , , , ,9 Stockholms universitet , , , , , ,4 Umeå universitet , , , , , ,5 Linköpings universitet , , , , , ,2 Karolinska institutet , , , , , ,7 Kungl. Tekniska högskolan , , , , , ,5 Chalmers tekniska högskola , , , , , ,0 Luleå tekniska universitet , , , , , ,9 Handelshögskolan i Stockholm , , , , , ,0 Sveriges lantbruksuniversitet , , , , , ,7 Karlstads universitet , , , , , ,7 Linnéuniversitetet , , ,8 Växjö universitet , , , , Örebro universitet , , , , , ,5 Mittuniversitetet , , , , , ,8 Högskolor Blekinge tekniska högskola , , , , , ,3 Försvarshögskolan , , , , ,2 Gymnastik- och idrottshögskolan , , , , , ,3 Högskolan i Borås , , , , , ,9 Högskolan Dalarna , , , , , ,0 Högskolan på Gotland , , , , , ,6 Högskolan i Gävle , , , , , ,6 Högskolan i Halmstad , , , , , ,6 Högskolan i Jönköping , , , , , ,1 Högskolan i Kalmar , , , , Högskolan Kristianstad , , , , , ,9 Högskolan i Skövde , , , , , ,3 Högskolan Väst , , , , , ,2 Lärarhögskolan i Stockholm , , Malmö högskola , , , , , ,3 Mälardalens högskola , , , , , ,5 Södertörns högskola , , , , , ,7

19 Konstnärliga högskolor Beckmans Designhögskola , , , , , ,0 Dans- och cirkushögskolan , , , , , ,3 Dramatiska institutet , , , , ,0 - - Konstfack , , , , , ,0 Kungl. Konsthögskolan , , , , , ,0 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm , , , , , ,0 Operahögskolan i Stockholm , , , , , ,0 Stockholms dramatiska högskola , ,0 Teaterhögskolan i Stockholm , , , , ,0 - - Övriga enskilda utbildningsanordnare Ersta Sköndal högskola , , , , , ,2 Gammelkroppa skogsskola , , , ,0 Johannelunds teologiska högskola , , , , , ,0 Newmaninstitutet , ,0 Röda Korsets Högskola , , , , , ,0 Sophiahemmet Högskola , , , , , ,3 Stiftelsen Stora Sköndal Stockholms Musikpedagogiska Institut , , , , , ,0 Teologiska Högskolan, Stockholm , , , , , ,0 Örebro Teologiska Högskola , , , , , ,0 Enskilda psykoterapianordnare Ericastiftelsen , , , , , ,0 Evidens AB , , , ,0 Göteborgs Psykoterapi Institut , Linnéstadens Psykoterapi Institut Otterhällans Institut 5 5 0, , Psykoterapisällskapet i Stockholm AB , S:t Lukas , , Stockholms akademi för psykoterapiutbildnin , , , , ,0 Svenska föreningen för Klinisk Hypnos Svenska institutet för kognitiv psykoterapi , , , , ,0 Svenska psykoanalytiska institutet , , Svenska psykoanalytiska sällskapet ,

20 Tabell 4. Programnybörjare mot yrkesexamen läsåren 2006/ /12 efter program före och efter korrigering av högskoleregistret Område 2006/ / / / / /12 Yrkesexamen Före Efter Diff i % Före Efter Diff i % Före Efter Diff i % Före Efter Diff i % Före Efter Diff i % Före Efter Diff i % Totalt , , , , , ,8 Humaniora och teologi , , , , ,0 Teologie kandidatexamen , , , , ,0 Juridik och samhällsvetenskap , , , , , ,5 Civilekonomexamen , , , , ,5 Juristexamen , , , , , ,6 Psykologexamen , , , , , ,8 Socionomexamen , , , , , ,4 Undervisning , , , , , ,9 Barn- och ungdomspedagogisk examen Bildlärarexamen Flyglärarexamen 3 3 0, Folkhögskollärarexamen , , , , , ,0 Förskollärarexamen ,0 Grundlärarexamen ,3 Grundskollärarexamen , Grundskollärarexamen , , , ,0 Gymnasielärarexamen 4 4 0, , Hushållslärarexamen Idrottslärarexamen Lärarexamen , , , , , ,1 Musiklärarexamen Slöjdlärarexamen Speciallärarexamen , , , , ,6 Specialpedagogexamen , , , , , ,5 Studie- och yrkesvägledarexamen , , , , , ,1 Yrkeslärarexamen ,9 Ämneslärarexamen ,8 Naturvetenskap , , , , , ,2 Apotekarexamen , , , , , ,3 Receptarieexamen , , , , , ,0 Teknik , , , , , ,2 Arkitektexamen , , , , , ,6 Brandingenjörsexamen , , , , , ,0 Civilingenjörsexamen , , , , , ,1 Högskoleingenjörsexamen , , , , , ,4

21 Maskinteknikerexamen Sjöingenjörsexamen , , , , , ,0 Sjöingenjörsexamen, påbyggnad Sjökaptensexamen , , , , , ,0 Sjökaptensexamen, påbyggnad Styrmansexamen Yrkesteknisk högskoleexamen , Lant- och skogsbruk , , , , , ,0 Agronomexamen , , , , , ,3 Djursjukvårdarexamen , , , Hippologexamen , , , , Hortonomexamen , , , , , ,0 Jägmästarexamen , , , , , ,0 Landskapsarkitektexamen , , , , , ,8 Landskapsingenjörsexamen , , , , , ,3 Lantmästarexamen , , , , , ,0 Skogsmästarexamen , , , , , ,0 Skogsteknikerexamen 1 1 0, , , ,0 Trädgårdsingenjörsexamen , , , Medicin och odontologi , , , , , ,5 Läkarexamen , , , , , ,5 Optikerexamen , , , , , ,0 Psykoterapeutexamen , , , , , ,0 Tandläkarexamen , , , , , ,9 Veterinärexamen , , , , , ,8 Vård och omsorg , , , , , ,9 Arbetsterapeutexamen , , , , , ,8 Audionomexamen , , , , , ,8 Barnmorskeexamen , , , , , ,3 Biomedicinsk analytikerexamen , , , , , ,8 Dietistexamen , , , , , ,9 Logopedexamen , , , , , ,6 Ortopedingenjörsexamen , , , , , ,0 Röntgensjuksköterskeexamen , , , , , ,8 Sjukgymnastexamen , , , , , ,2 Sjukhusfysikerexamen , , , , , ,7 Sjuksköterskeexamen , , , , , ,6 Social omsorgsexamen , , Specialistsjuksköterskeexamen , , , , , ,8 Tandhygienistexamen , , , , , ,3 Tandteknikerexamen , , , , , ,9 Konstnärligt område , , , , Konstnärlig högskoleexamen dans ,

22 Konstnärlig högskoleexamen konst och des , , , , Konstnärlig högskoleexamen musik , , Konstnärlig högskoleexamen scen och med , Organistexamen , , Övrigt område , , , , , ,0 Officersexamen , , , , ,0 Yrkeshögskoleexamen , ,

23 Tabell 5. Helårsstudenter läsåren 2006/ /12 efter högskola före och efter korrigering av högskoleregistret Universitet/högskola 2006/ / / / / /12 Före Efter Diff i % Före Efter Diff i % Före Efter Diff i % Före Efter Diff i % Före Efter Diff i % Före Efter Diff i % Totalt ,6% ,2% ,2% ,5% ,6% ,9% Universitet Uppsala universitet ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% Lunds universitet ,3% ,2% ,5% ,4% ,7% ,7% Göteborgs universitet ,7% ,7% ,9% ,2% ,7% ,9% Stockholms universitet ,9% ,7% ,7% ,9% ,8% ,4% Umeå universitet ,5% ,1% ,7% ,6% ,9% ,9% Linköpings universitet ,5% ,8% ,7% ,7% ,7% ,6% Karolinska institutet ,0% ,0% ,1% ,2% ,1% ,5% Kungl. Tekniska högskolan ,1% ,5% ,1% ,3% ,6% ,3% Chalmers tekniska högskola ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% Luleå tekniska universitet ,5% ,0% ,9% ,9% ,1% ,7% Handelshögskolan i Stockholm ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% Sveriges lantbruksuniversitet ,2% ,3% ,4% ,4% ,1% ,0% Karlstads universitet ,7% ,8% ,3% ,4% ,3% ,1% Linnéuniversitetet ,6% ,8% ,7% Växjö universitet ,5% ,7% ,7% ,7% Örebro universitet ,1% ,1% ,3% ,6% ,8% ,9% Mittuniversitetet ,8% ,2% ,9% ,6% ,5% ,6% Högskolor Blekinge tekniska högskola ,7% ,0% ,8% ,2% ,4% ,7% Försvarshögskolan ,0% ,2% ,5% ,5% ,5% Gymnastik- och idrottshögskolan ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% Högskolan i Borås ,4% ,9% ,2% ,7% ,4% ,6% Högskolan Dalarna ,4% ,9% ,4% ,5% ,3% ,6% Högskolan på Gotland ,7% ,5% ,6% ,7% ,6% ,4% Högskolan i Gävle ,2% ,0% ,2% ,1% ,9% ,8% Högskolan i Halmstad ,4% ,8% ,9% ,1% ,9% ,0% Högskolan i Jönköping ,0% ,2% ,1% ,1% ,1% ,1% Högskolan i Kalmar ,1% ,3% ,6% ,6% Högskolan Kristianstad ,5% ,1% ,0% ,3% ,8% ,0% Högskolan i Skövde ,4% ,9% ,4% ,7% ,6% ,4% Högskolan Väst ,7% ,0% ,0% ,5% ,4% ,0% Lärarhögskolan i Stockholm ,4% ,0% Malmö högskola ,7% ,5% ,7% ,1% ,9% ,3% Mälardalens högskola ,5% ,7% ,4% ,5% ,4% ,7% Södertörns högskola ,3% ,5% ,6% ,5% ,5% ,6%

24 Konstnärliga högskolor Beckmans Designhögskola ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% Dans- och cirkushögskolan ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,5% Dramatiska institutet ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% Konstfack ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% Kungl. Konsthögskolan ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% Kungl. Musikhögskolan i Stockholm ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% Operahögskolan i Stockholm ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% Stockholms dramatiska högskola ,0% ,1% Teaterhögskolan i Stockholm ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% Övriga enskilda utbildningsanordnare Ersta Sköndal högskola ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,2% Gammelkroppa skogsskola ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% Johannelunds teologiska högskola ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% Newmaninstitutet ,0% ,0% Röda Korsets Högskola ,0% ,0% ,0% ,2% ,0% ,0% Sophiahemmet Högskola ,0% ,0% ,0% ,0% ,1% ,2% Stockholms Musikpedagogiska Institut ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% Teologiska Högskolan, Stockholm ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% Örebro Teologiska Högskola ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% Enskilda psykoterapianordnare Ericastiftelsen ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% Evidens AB ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% Göteborgs Psykoterapi Institut ,0% ,0% ,0% 1 1 0,0% Linnéstadens Psykoterapi Institut ,0% 3 3 0,0% 3 3 0,0% Otterhällans Institut 6 6 0,0% 6 6 0,0% 4 4 0,0% 1 1 0,0% Psykoterapisällskapet i Stockholm AB ,0% ,0% 8 8 0,0% 4 4 0,0% S:t Lukas ,0% ,0% Stockholms akademi för psykoterapiutbildnin ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% Svenska institutet för kognitiv psykoterapi ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% Svenska psykoanalytiska institutet 9 9 0,0% 5 5 0,0% 9 9 0,0% 4 4 0,0% 4 4 0,0% Svenska psykoanalytiska sällskapet 5 5 0,0% 6 6 0,0% 6 6 0,0% 6 6 0,0%

Övertäckning i statistiken avseende registrerade och nybörjare på grundnivå och avancerad nivå läsåren 2006/07-2011/12

Övertäckning i statistiken avseende registrerade och nybörjare på grundnivå och avancerad nivå läsåren 2006/07-2011/12 213-1-31 1(13) Avdelningen för befolkning och välfärd Enheten för statistik om utbildning och arbete i statistiken avseende registrerade och nybörjare på grundnivå och avancerad nivå läsåren 26/7-211/12

Läs mer

UKÄ ÅRSRAPPORT

UKÄ ÅRSRAPPORT Tabeller UKÄ ÅRSRAPPORT 2015 155 Tabell 1. Antal helårsstudenter i utbildning på grundnivå och avancerad nivå 2010-2014 samt antal studenter (registrerade) höstterminen 2014 per lärosäte. Alla uppgifter

Läs mer

Universitet och högskolor, enskilda examensanordnare enligt sändlista

Universitet och högskolor, enskilda examensanordnare enligt sändlista Universitet och högskolor, enskilda examensanordnare enligt sändlista Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Per-Gunnar

Läs mer

Nyckeltal för yrkesexamensprogram

Nyckeltal för yrkesexamensprogram Nyckeltal för yrkesexamensprogram I detta avsnitt redovisas antalsuppgifter och andra karakteristika för ett antal utbildningsprogram som leder till en yrkesexamen på grundnivå eller avancerad nivå. Nyckeltal

Läs mer

Färre nybörjare i högskolan för femte året i rad

Färre nybörjare i högskolan för femte året i rad STATISTISK ANALYS 1(8) Avdelning /löpnummer 215-12-8/7 Analysavdelningen Handläggare Niklas Karlsson 8-563 87 88 niklas.karlsson@uka.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är en av formerna

Läs mer

Högskolekvalitet 2012

Högskolekvalitet 2012 Andel som har ett kvalificerat jobb ett år efter examen (vid samma procent sorteras placeringarna utifrån andel som fått jobb snabbt samt ingångslön) Plats Lärosäte Huvudämne Inriktning Examensbenämning

Läs mer

Högskolekvalitet 2012

Högskolekvalitet 2012 Andel som skulle välja om samma utbildning igen (vid samma procent sorteras placeringarna utifrån andel som är i kvalificerat jobb) Plats Lärosäte Huvudämne Inriktning Examensbenämning Andel 1 Försvarshögskolan

Läs mer

2014-12-10 Områdesbehörigheter och meritpoäng till högskolan, GY11 Gäller fr.o.m. höstterminen 2013

2014-12-10 Områdesbehörigheter och meritpoäng till högskolan, GY11 Gäller fr.o.m. höstterminen 2013 2014-12-10 Områdesbehörigheter och meritpoäng till högskolan, GY11 Gäller fr.o.m. höstterminen 2013 Utbildningar inom Humaniora/Juridik/Teologi Arkitektur/Naturresurser Beteendevetenskap/Ekonomi/Samhällsvetenskap

Läs mer

2012-03-26 Områdesbehörigheter och meritpoäng till högskolan, GY11 Gäller fr.o.m. höstterminen 2013

2012-03-26 Områdesbehörigheter och meritpoäng till högskolan, GY11 Gäller fr.o.m. höstterminen 2013 2012-03-26 Områdesbehörigheter och meritpoäng till högskolan, GY11 Gäller fr.o.m. höstterminen 2013 Agronomexamen områdesbehörighet A3 A11 Apotekarexamen områdesbehörighet A13 Arbetsterapeutexamen Arkitektexamen

Läs mer

Grundutbildning: Sökande och antagna till universitet och högskolor höstterminen 2001

Grundutbildning: Sökande och antagna till universitet och högskolor höstterminen 2001 UF 46 SM 0101 Universitet och högskolor Grundutbildning: Sökande och antagna till universitet och högskolor höstterminen 2001 Higher Education. Undergraduate education: Applicants to higher education autumn

Läs mer

Fortsatt ökning av antalet nybörjare vid universitet och högskolor

Fortsatt ökning av antalet nybörjare vid universitet och högskolor Statistisk analys Lena Eriksson Analysavdelningen 08-563 086 71 lena.eriksson@hsv.se www.hsv.se 2008-11-20 Analys nr 2008/11 Fortsatt ökning av antalet nybörjare vid universitet och högskolor Antalet nybörjare

Läs mer

Inresande studenters prestationsgrad fortsätter att öka En analys av studenternas prestationsgrad för läsåren 2004/ /13.

Inresande studenters prestationsgrad fortsätter att öka En analys av studenternas prestationsgrad för läsåren 2004/ /13. STATISTISK ANALYS 1(13) Avdelning / löpnummer 2015-09-01 / 4 Analysavdelningen Handläggare Håkan Andersson 08-563 088 90 hakan.andersson@uka.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är en av

Läs mer

Introduktion till den svenska högskolan

Introduktion till den svenska högskolan Introduktion till den svenska högskolan Uttryckt i antal anställda är högskolan den största statliga verksamheten i Sverige, och cirka 415 000 studenter studerade på heltid eller deltid läsåret 2012/13.

Läs mer

Behöriga förstahandssökande och antagna

Behöriga förstahandssökande och antagna Universitetskanslersämbetet och SCB 12 UF 46 SM 1401 Behöriga förstahandssökande och antagna Program Hösten 2014 fanns det totalt 364 400 behöriga förstahandssökande (sökande som är behöriga till sitt

Läs mer

Högskoleverkets utvärderingar vid Linnéuniversitetet fr o m 2011

Högskoleverkets utvärderingar vid Linnéuniversitetet fr o m 2011 Planeringsavdelningen Ulrika Bengtsson Verde PM 2010-10-07 Högskoleverkets utvärderingar vid Linnéuniversitetet fr o m 2011 Fr o m 1 januari startar ett nytt nationellt system för Högskoleverkets (HsV)

Läs mer

Områdesbehörighet A1 Humaniora/Juridik/Teologi. Områdesbehörighet A2 Humaniora/Juridik/Teologi. Områdesbehörighet A3 Arkitektur/Naturresurser

Områdesbehörighet A1 Humaniora/Juridik/Teologi. Områdesbehörighet A2 Humaniora/Juridik/Teologi. Områdesbehörighet A3 Arkitektur/Naturresurser 1 Områdesbehörighet A1 Humaniora/Juridik/Teologi Historia 1b eller 1a1 + 1a2 Juristexamen Områdesbehörighet A2 Humaniora/Juridik/Teologi Moderna språk aktuellt språk steg 3 Områdesbehörighet A3 Arkitektur/Naturresurser

Läs mer

Nybörjare i högskolan 2015/16: Färre svenska högskolenybörjare, men fler inresande högskolenybörjare

Nybörjare i högskolan 2015/16: Färre svenska högskolenybörjare, men fler inresande högskolenybörjare STATISTISK ANALYS 1(19) Avdelning /löpnummer 216-12-6/9 Analysavdelningen Handläggare Niklas Karlsson 8-563 87 88 niklas.karlsson@uka.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är en av formerna

Läs mer

Promemorian Brett deltagande i högskoleutbildning

Promemorian Brett deltagande i högskoleutbildning Remiss 2017-07-18 U2017/03082/UH Utbildningsdepartementet Universitets- och högskoleenheten Promemorian Brett deltagande i högskoleutbildning Remissinstanser 1 Myndigheten för delaktighet 2 Statens skolverk

Läs mer

Högskoleämbetets omdömen av specialistsjuksköterske- och omvårdnadsutbildningar per universitet och högskola 2014:

Högskoleämbetets omdömen av specialistsjuksköterske- och omvårdnadsutbildningar per universitet och högskola 2014: Högskoleämbetets omdömen av specialistsjuksköterske- och omvårdnadsutbildningar per universitet och högskola 2014: Högskola och utbildning Blekinge tekniska högskola Ersta Sköndal högskola Göteborgs universitet

Läs mer

Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2008/2009. Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2008/2009

Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2008/2009. Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2008/2009 Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2008/2009 Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2008/2009 Erasmus Totalt antal Erasmusstudenter i Europa per år sedan Erasmus startade 1987 (Sverige

Läs mer

Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2009/2010

Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2009/2010 Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2009/2010 Erasmus Totalt antal Erasmusstudenter i Europa per år sedan Erasmus startade 1987 (Sverige med sedan 1992/93) 180 000 168 191 160 000 140 000 120

Läs mer

Områdesbehörighet A1 Humaniora/Juridik/Teologi. Områdesbehörighet A2 Humaniora/Juridik/Teologi. Yrkesexamina: Juristexamen

Områdesbehörighet A1 Humaniora/Juridik/Teologi. Områdesbehörighet A2 Humaniora/Juridik/Teologi. Yrkesexamina: Juristexamen 1 Områdesbehörighet A1 Humaniora/Juridik/Teologi Historia 1b eller 1a1 + 1a2 Matematik 2 0,5 mp Matematik4 0,5 mp Juristexamen Områdesbehörighet A2 Humaniora/Juridik/Teologi Moderna språk aktuellt språk

Läs mer

Statistisk analys. Antalet nybörjare i högskolan minskar

Statistisk analys. Antalet nybörjare i högskolan minskar Statistisk analys Ingeborg Amnéus Analysavdelningen 08-563 088 09 ingeborg.amneus@hsv.se www.hsv.se 2011-11-22 2011/10 Antalet nybörjare i högskolan minskar Läsåret 2010/11 började nästan 106 000 nya studenter

Läs mer

Områdesbehörigheter gällande för kursplaner i gymnasieskolan

Områdesbehörigheter gällande för kursplaner i gymnasieskolan 1 er gällande för kursplaner i gymnasieskolan Dessa områdesbehörigheter och meritkurser gäller från antagningen till högskolan hösten 2010. Meritkurserna/Områdeskurserna kan ge maximalt 1,0 meritpoäng.

Läs mer

Fortsatt hög andel av nybörjarna vid universitet och högskolor har studerat i kommunal vuxenutbildning (komvux)

Fortsatt hög andel av nybörjarna vid universitet och högskolor har studerat i kommunal vuxenutbildning (komvux) STATISTIK & ANALYS Torbjörn Lindqvist 2004-02-16 Fortsatt hög andel av nybörjarna vid universitet och högskolor har studerat i kommunal vuxenutbildning (komvux) Nära hälften av de nya studenterna vid universitet

Läs mer

Områdesbehörigheter gällande för kursplaner i gymnasieskolan

Områdesbehörigheter gällande för kursplaner i gymnasieskolan 1 er gällande för kursplaner i gymnasieskolan Dessa områdesbehörigheter och meritkurser gäller från antagningen till högskolan hösten 2010. Meritkurserna/Områdeskurserna kan ge maximalt 1,0 meritpoäng.

Läs mer

Områdesbehörigheter gällande för kursplaner i gymnasieskolan

Områdesbehörigheter gällande för kursplaner i gymnasieskolan 1 er gällande för kursplaner i gymnasieskolan Dessa områdesbehörigheter och meritkurser gäller från antagningen till högskolan hösten 2010. Meritkurserna/Områdeskurserna kan ge maximalt 1,0 meritpoäng

Läs mer

Studenter och examinerade på grundnivå och avancerad nivå 2013/14. Higher Education. Students and graduates at first and second cycle studies 2013/14

Studenter och examinerade på grundnivå och avancerad nivå 2013/14. Higher Education. Students and graduates at first and second cycle studies 2013/14 UF 20 SM 1501 Universitet och högskolor Studenter och examinerade på grundnivå och avancerad nivå 2013/14 Higher Education. Students and graduates at first and second cycle studies 2013/14 I korta drag

Läs mer

Studenter och examinerade på grundnivå och avancerad nivå 2014/15. Higher Education. Students and graduates at first and second cycle studies 2014/15

Studenter och examinerade på grundnivå och avancerad nivå 2014/15. Higher Education. Students and graduates at first and second cycle studies 2014/15 UF 20 SM 1601 Universitet och högskolor Studenter och examinerade på grundnivå och avancerad nivå 2014/15 Higher Education. Students and graduates at first and second cycle studies 2014/15 I korta drag

Läs mer

Behörighets- och meritkurser

Behörighets- och meritkurser Behörighets- och meritkurser Utbildningar inom Humaniora/Juridik/Undervisning/Teologi 1, 2 Arkitektur/Naturresurser 3 Beteendevetenskap/Ekonomi/Samhällsvetenskap 4, 5 Samhällsvetenskap/Undervisning 6 Fysik//Teknik

Läs mer

Studenter och examina på grundnivå och avancerad nivå 2011/12. Higher Education. Students and graduates at first and second cycle studies 2011/12

Studenter och examina på grundnivå och avancerad nivå 2011/12. Higher Education. Students and graduates at first and second cycle studies 2011/12 UF 20 SM 1301 Universitet och högskolor Studenter och examina på grundnivå och avancerad nivå 2011/12 Higher Education. Students and graduates at first and second cycle studies 2011/12 I korta drag Stor

Läs mer

Studenter och examina på grundnivå och avancerad nivå 2010/11

Studenter och examina på grundnivå och avancerad nivå 2010/11 UF 20 SM 1202 Universitet och högskolor Studenter och examina på grundnivå och avancerad nivå 2010/11 Higher education. Students and graduated students at first and second cycle studies 2010/11 I korta

Läs mer

Studenter och examinerade på grundnivå och avancerad nivå 2012/13. Higher Education. Students and graduates at first and second cycle studies 2012/13

Studenter och examinerade på grundnivå och avancerad nivå 2012/13. Higher Education. Students and graduates at first and second cycle studies 2012/13 UF 20 SM 1401 Universitet och högskolor Studenter och examinerade på grundnivå och avancerad nivå 2012/13 Higher Education. Students and graduates at first and second cycle studies 2012/13 I korta drag

Läs mer

Statistik i samband med sista ansökningsdag till vårterminen 2014 (VT 2014)

Statistik i samband med sista ansökningsdag till vårterminen 2014 (VT 2014) Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Fredrik Lindström Statistiker 1-4755 fredrik.lindstrom@uhr.se PM Datum 213-1-17 Diarienummer 1.1.1-393-213 Postadress Box 4593 14 3 Stockholm

Läs mer

Studenter och examina på grundnivå och avancerad nivå 2008/09

Studenter och examina på grundnivå och avancerad nivå 2008/09 UF 20 SM 1002 Universitet och högskolor Studenter och examina på grundnivå och avancerad nivå 2008/09 Higher education. Students and graduated students at first and second cycle studies 2008/09 I korta

Läs mer

Tabeller. Universitetskanslersämbetet och SCB 48 UF 20 SM Teckenförklaring Explanation of symbols

Tabeller. Universitetskanslersämbetet och SCB 48 UF 20 SM Teckenförklaring Explanation of symbols Universitetskanslersämbetet och SCB 48 UF 20 SM 1301 Tabeller Teckenförklaring Explanation of symbols Noll Zero. Uppgift kan inte förekomma Not applicable 1. Registrerade studenter läsåren 2007/08 2011/12

Läs mer

Tabeller. Teckenförklaring Explanation of symbols. Noll Zero. Mindre än 0,5 Mindre än 0,05

Tabeller. Teckenförklaring Explanation of symbols. Noll Zero. Mindre än 0,5 Mindre än 0,05 Universitetskanslersämbetet och SCB 28 UF 23 SM 1401 Tabeller Teckenförklaring Explanation of symbols Noll Zero 0 0,0 Mindre än 0,5 Mindre än 0,05 Less than 0.5 Less than 0.05.. Uppgift inte tillgänglig

Läs mer

Fler börjar studera vid universitet och högskolor igen

Fler börjar studera vid universitet och högskolor igen 1 Statistisk analys Stig Forneng Avdelningen för statistik och analys 20 november 2007 2007/8 08-563 087 75 stig.forneng@hsv.se www.hsv.se Fler börjar studera vid universitet och högskolor igen Preliminära

Läs mer

Tabeller. Universitetskanslersämbetet och SCB 49 UF 20 SM Teckenförklaring Explanation of symbols

Tabeller. Universitetskanslersämbetet och SCB 49 UF 20 SM Teckenförklaring Explanation of symbols Universitetskanslersämbetet och SCB 49 UF 20 SM 1401 Tabeller Teckenförklaring Explanation of symbols Noll Zero. Uppgift kan inte förekomma Not applicable 1. Registrerade studenter läsåren 2008/09 2012/13

Läs mer

Högskolenybörjare 2009/10 och doktorandnybörjare 2008/09 efter

Högskolenybörjare 2009/10 och doktorandnybörjare 2008/09 efter UF 20 SM 1003 Universitet och högskolor Högskolenybörjare 2009/10 och doktorandnybörjare 2008/09 efter föräldrarnas utbildningsnivå Higher education. Level of parental education among university entrants

Läs mer

Övergång till forskarutbildning bland examinerade vid olika lärosäten

Övergång till forskarutbildning bland examinerade vid olika lärosäten STATISTISK ANALYS Per Gillström Avdelningen för statistik och analys 08-563 085 16 per.gillstrom@hsv.se Mer information hittar du på www.hsv.se Nummer: 2006/17 Övergång till bland examinerade vid olika

Läs mer

Färre nybörjare, men antalet utexaminerade lärare ökar

Färre nybörjare, men antalet utexaminerade lärare ökar Statistisk analys Ingeborg Amnéus Avdelningen för statistik och analys 08-563 088 09 ingeborg.amneus@hsv.se www.hsv.se 2007-12-18 2007/11 Lärarutbildningen 2006/07: Färre nybörjare, men antalet utexaminerade

Läs mer

Områdesbehörighet 1. Humaniora/Juridik/Teologi. Kurser för särskild behörighet: Yrkesexamina: Meritkurser: Områdeskurser: Historia A Samhällskunskap A

Områdesbehörighet 1. Humaniora/Juridik/Teologi. Kurser för särskild behörighet: Yrkesexamina: Meritkurser: Områdeskurser: Historia A Samhällskunskap A Områdesbehörighet 1 Humaniora/Juridik/Teologi Historia A Samhällskunskap A Juristexamen 0,5 Engelska B 0,5 Matematik B 0.5 Matematik C 0,5 Etik och livsfrågor 0,5 Filosofi A 0,25 Historia B 0,5 Historia

Läs mer

Universitets- och högskolerådets författningssamling

Universitets- och högskolerådets författningssamling Universitets- och högskolerådets författningssamling ISSN 2001-5917 Universitets- och högskolerådets föreskrifter och allmänna råd om översättning till engelska av svenska examina; UHRFS 2013:6 Utkom från

Läs mer

Områdesbehörighet 1. Humaniora/Juridik/Undervisning/Teologi. Yrkesexamina: Juristexamen Lärarexamen

Områdesbehörighet 1. Humaniora/Juridik/Undervisning/Teologi. Yrkesexamina: Juristexamen Lärarexamen Områdesbehörighet 1 Humaniora/Juridik/Undervisning/Teologi Historia A Samhällskunskap A Juristexamen Lärarexamen steg 5 (alt. steg 2 i annat språk) 0,5 Matematik B 0.5 Matematik C 0,5 Etik och livsfrågor

Läs mer

Traditionella och icke-traditionella studenter

Traditionella och icke-traditionella studenter Studenterna i Sverige StudS Arbetsrapport nr 8 Traditionella och icke-traditionella studenter av Claes Petri Traditionella och icke-traditionella studenter av Claes Petri Studenterna i Sverige StudS Arbetsrapport

Läs mer

Universitetskanslersämbetets granskning av utbildning till och med juni 2014

Universitetskanslersämbetets granskning av utbildning till och med juni 2014 Sid 1 (18) Universitetskanslersämbetets granskning av utbildning till och med juni 2014 Vid Umeå universitet har totalt 131 utbildningar genomgått Universitetskanslersämbetets, UKÄs, kvalitetsgranskning.

Läs mer

www.uk-ambetet.se Rapport 2013:6 Disciplinärenden 2012 vid universitet och högskolor

www.uk-ambetet.se Rapport 2013:6 Disciplinärenden 2012 vid universitet och högskolor www.uk-ambetet.se Rapport 2013:6 Disciplinärenden 2012 vid universitet och högskolor Disciplinärenden 2012 vid universitet och högskolor www.uk-ambetet.se Disciplinärenden 2012 vid universitet och högskolor

Läs mer

UNIVERSITET &HÖGSKOLOR

UNIVERSITET &HÖGSKOLOR UNIVERSITET &HÖGSKOLOR HÖGSKOLEVERKETS ÅRSRAPPORT 2003 TABELLBILAGA Innehållsförteckning sid Table of contents page Inledning 5 Introduction Definitioner av vissa begrepp 5 Definitions List of terms 6

Läs mer

Studenter och examinerade på grundnivå och avancerad nivå 2015/16. Higher Education. Students and graduates at first and second cycle studies 2015/16

Studenter och examinerade på grundnivå och avancerad nivå 2015/16. Higher Education. Students and graduates at first and second cycle studies 2015/16 UF 20 SM 1701 Universitet och högskolor Studenter och examinerade på grundnivå och avancerad nivå 2015/16 Higher Education. Students and graduates at first and second cycle studies 2015/16 I korta drag

Läs mer

Genomströmning på grundnivå och avancerad nivå till och med 2013/14

Genomströmning på grundnivå och avancerad nivå till och med 2013/14 UF 20 SM 1502 Universitet och högskolor Genomströmning på grundnivå och avancerad nivå till och med 2013/14 Higher Education. Throughput at first and second cycle studies up to and including 2013/14 I

Läs mer

Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp*

Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp* Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp* Blekinge Tekniska Högskola Studerandeavd. Förvaltningen 6

Läs mer

Andelen kvinnor och män bland studenter inklusive respektive exklusive inresande studenter läsåren 2002/03 2011/12. Procent

Andelen kvinnor och män bland studenter inklusive respektive exklusive inresande studenter läsåren 2002/03 2011/12. Procent Universitetskanslersämbetet och SCB 6 UF 20 SM 30 Studenter Med studenter avses personer som är registrerade på minst en kurs i högskoleutbildning på grundnivå eller avancerad nivå. Ur populationen studenter

Läs mer

Higher education. Social background among university entrants 2005/06 and first time postgraduate students 2004/05

Higher education. Social background among university entrants 2005/06 and first time postgraduate students 2004/05 UF 20 SM 0602 Universitet och högskolor Social bakgrund bland högskolenybörjare 2005/06 och doktorandnybörjare 2004/05 Higher education. Social background among university entrants 2005/06 and first time

Läs mer

en introduktion till den svenska högskolan 11

en introduktion till den svenska högskolan 11 Introduktion till den svenska högskolan Högskolan är den enskilt största statliga verksamheten i Sverige, uttryckt i antal anställda. År 2012 kostade verksamheten drygt 60 miljarder kronor och totalt står

Läs mer

Bilaga 1 Avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer m.m.

Bilaga 1 Avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer m.m. Bilaga 1 Avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer m.m. Denna bilaga innehåller anvisningar för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer, tabeller över tilldelade utbildningsområden

Läs mer

Studenter som inte slutför lärarutbildningen vart tar de vägen?

Studenter som inte slutför lärarutbildningen vart tar de vägen? Statistisk analys Ingeborg Amnéus Avdelningen för statistik och analys 08-563 088 09 ingeborg.amneus@hsv.se www.hsv.se Nummer: 2007/3 Studenter som inte slutför lärarutbildningen vart tar de vägen? En

Läs mer

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor Koncept Regeringsbeslut I:x 2012-12-13 U2012/ /UH Utbildningsdepartementet Per Magnusson per.magnusson@regeringskansliet.se 08-4053252 Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet

Läs mer

Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2010

Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2010 UF 46 SM 1001 Universitet och högskolor Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2010 Higher Education. Applicants and admitted to higher education at first

Läs mer

Genomströmning och resultat på grundnivå och avancerad nivå till och med 2009/10

Genomströmning och resultat på grundnivå och avancerad nivå till och med 2009/10 UF 20 SM 1103 Universitet och högskolor Genomströmning och resultat på grundnivå och avancerad nivå till och med 2009/10 Higher education Throughput and result at first and second cycle studies up to 2009/10

Läs mer

Statistisk analys. Fortsatt många helårsstudenter Marginellt färre helårsstudenter 2011

Statistisk analys. Fortsatt många helårsstudenter Marginellt färre helårsstudenter 2011 Statistisk analys Marie Kahlroth Analysavdelningen 08-563 085 49 marie.kahlroth@hsv.se www.hsv.se 2012-03-13 2012/5 Reg.nr: 63-17-2012 Fortsatt många helårsstudenter 2011 En sammanställning av lärosätenas

Läs mer

Föräldrarnas utbildningsnivå påverkar. Även inriktningen för nybörjarna i högskolan påverkas av föräldrarnas utbildningsnivå.

Föräldrarnas utbildningsnivå påverkar. Även inriktningen för nybörjarna i högskolan påverkas av föräldrarnas utbildningsnivå. UF 20 SM 1204 Universitet och högskolor Högskolenybörjare 2011/ /12 och doktorandnybörjare 2010/11 efter föräldrarnas utbildningsnivå Higher education. Level of parental education among university entrants

Läs mer

Beslut om MFS-stipendier 2009 per lärosäte och institution Beviljat 2009

Beslut om MFS-stipendier 2009 per lärosäte och institution Beviljat 2009 Blekinge tekniska högskola International Office/ Enheten för Externa Relationer 14 10 4 396 000 Chalmers tekniska högskola Teknikens Ekonomi & Organisation 6 6 0 168 000 Chalmers tekniska högskola Institutionen

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende universitet och högskolor

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende universitet och högskolor Regeringsbeslut III:5 Utbildningsdepartementet 2014-12-22 U2014/7521/SAM (delvis) U2014/6413, 7553/UH Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende universitet och högskolor 8bilagor Riksdagen

Läs mer

Godkända förvaltande organ som mottagare av bidrag från Vetenskapsrådet

Godkända förvaltande organ som mottagare av bidrag från Vetenskapsrådet Datum 2012-02-01 Godkända förvaltande organ som mottagare av bidrag från Vetenskapsrådet Ett förvaltande organ är den juridiska person som förvaltar ett bidrag som Vetenskapsrådet betalar ut. Nedan listas

Läs mer

I korta drag Stor variation i examensfrekvens på yrkesexamensprogram

I korta drag Stor variation i examensfrekvens på yrkesexamensprogram UF 20 SM 1303 Universitet och högskolor Genomströmning och resultat på grundnivå och avancerad nivå till och med 2011/12 Higher Education. Throughput and result at first and second cycle studies up to

Läs mer

Genomströmning och resultat i högskolans grundutbildning till och med 2005/06

Genomströmning och resultat i högskolans grundutbildning till och med 2005/06 UF 20 SM 0702 Universitet och högskolor Genomströmning och resultat i högskolans grundutbildning till och med 2005/06 Higher education. Throughput and result in undergraduate education up to 2005/06 inclusive

Läs mer

Högskolenybörjare 2013/14 och doktorandnybörjare 2012/13 efter föräldrarnas utbildningsnivå

Högskolenybörjare 2013/14 och doktorandnybörjare 2012/13 efter föräldrarnas utbildningsnivå UF 20 SM 1403 Universitet och högskolor Högskolenybörjare 2013/14 och doktorandnybörjare 2012/13 efter föräldrarnas utbildningsnivå Higher education. Level of parental education among university entrants

Läs mer

Bilaga 1. Avdelning A

Bilaga 1. Avdelning A Avdelning A Bilaga 1 Områdesbehörigheter gällande för kursplaner i gymnasieskolan som infördes hösten 2000 samt för kursplaner i gymnasial vuxenutbildning som infördes den 1 juli 2001 Humaniora/Juridik/Undervisning/Teologi

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); SFS 2007:1337 Utkom från trycket den 21 december 2007 utfärdad den 13 december 2007. Regeringen föreskriver 1 att 1 kap.

Läs mer

Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2013/14. Fler svenskar studerar utomlands

Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2013/14. Fler svenskar studerar utomlands UF 20 SM 1402 Universitet och högskolor Internationell studentmobilitet i högskolan 2013/14 Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2013/14 I korta drag

Läs mer

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution.

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Lärosäte Institution Externa Interna Totalt Summa* Blekinge tekniska högskola Studerandeavdelningen, Förvaltningen 9 11

Läs mer

Trenden med sjunkande prestationsgrader har stannat av

Trenden med sjunkande prestationsgrader har stannat av STATISTISK ANALYS 1(14) Avdelning / löpunmmer 2013-12-03 / 11 Analysavdelningen Handläggare Magdalena Inkinen 08-563 085 40 magdalena.inkinen@uk-ambetet.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser

Läs mer

Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter

Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter Statistisk analys Per Gillström Analysavdelningen 08-563 085 16 per.gillstrom@hsv.se www.hsv.se 2011-12-09 2012/1 Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter I analysen

Läs mer

2012-12-04 FÖRKUNSKAPSKRAV

2012-12-04 FÖRKUNSKAPSKRAV 1 2012-12-04 FÖRKUNSKAPSKRAV Stöd till författare av kurs- och utbildningsplaner. 2 1. INLEDNING För att kunna bli antagen till en kurs eller ett utbildningsprogram krävs det, att den sökande har grundläggande

Läs mer

78 procent av Umeå universitets granskade utbildningar är av hög kvalitet/mycket hög kvalitet

78 procent av Umeå universitets granskade utbildningar är av hög kvalitet/mycket hög kvalitet Sid 1 (5) 78 procent av Umeå universitets granskade utbildningar är av hög kvalitet/mycket hög kvalitet Psykologi Nationalekonomi Medie- och kommunikationsvetenskap Journalistik Geovetenskap och kulturgeografi

Läs mer

Nytt mått tydliggör bilden av sjunkande prestationsgrader

Nytt mått tydliggör bilden av sjunkande prestationsgrader Statistisk analys Lena Eriksson Analysavdelningen 08-5630 8671 lena.eriksson@ukambetet.se www.uk-ambetet.se 2013-03-12 2013/2 Uppdatering december 2013: I denna statistiska analys är uppgifter om helårsstudenter

Läs mer

behörighetsinformation på NyAwebben

behörighetsinformation på NyAwebben 2013-04-12 Sida 1 (10) Överföringsformat för behörighetsinformation på NyA-webben 2013-04-12 Sida 2 (10) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Referenser...

Läs mer

Nyckeltal för Nätuniversitetet 6

Nyckeltal för Nätuniversitetet 6 1 3 1 5 Nyckeltal för Nätuniversitetet 6 22 26 2 5 1 4 3 7 7 1 2 3 2 3 4 1 3 4 5 6 1 4 5 1 2 GRAF sida 1. Anslag 1 2. Sökande till kurser och program, höstterminerna 23 26 2 3. Antal sökande (15 april)

Läs mer

Högskolenybörjare 2007/08 och doktorandnybörjare 2006/07 efter föräldrarnas utbildningsnivå

Högskolenybörjare 2007/08 och doktorandnybörjare 2006/07 efter föräldrarnas utbildningsnivå UF 20 SM 0802 Universitet och högskolor Högskolenybörjare 2007/08 och doktorandnybörjare 2006/07 efter föräldrarnas utbildningsnivå Higher education. Level of parental education among university entrants

Läs mer

Högskolenybörjare 2015/16 och doktorandnybörjare 2014/15 efter föräldrarnas utbildningsnivå

Högskolenybörjare 2015/16 och doktorandnybörjare 2014/15 efter föräldrarnas utbildningsnivå UF 20 SM 1602 Universitet och högskolor Högskolenybörjare 2015/16 och doktorandnybörjare 2014/15 efter föräldrarnas utbildningsnivå Higher education. Level of parental education among university entrants

Läs mer

Så används områdesbehörigheterna

Så används områdesbehörigheterna En kartläggning av förekomsten av andra behörighetskrav Så används områdesbehörigheterna www.uhr.se Så används områdesbehörigheterna En kartläggning av förekomsten av andra behörighetskrav Så används

Läs mer

Information om regeringsbeslut som berör lärar- och förskollärarutbi Idn ingarna

Information om regeringsbeslut som berör lärar- och förskollärarutbi Idn ingarna ~~ -----1---- REG ERI NG SKAN Stl ET 2011-06-09 U2011/3726/UH Utbildningsdepartementet Universitets- och högskoleenheten Enligt sändlista Information om regeringsbeslut som berör lärar- och förskollärarutbi

Läs mer

Riksrevisionens granskning av universitet och högskolor 2013/2014

Riksrevisionens granskning av universitet och högskolor 2013/2014 1 Riksrevisionens granskning av universitet och högskolor 2013/2014 Högskolornas Forum för Redovisningsfrågor Vårkonferens Loka Brunn 23 maj 2014 Per Flodman Riksrevisionens granskning av universitet och

Läs mer

Antalet examinerade fortsatte att öka läsåret 2013/14

Antalet examinerade fortsatte att öka läsåret 2013/14 STATISTISK ANALYS 1(6) Avdelning / löpunmmer 2015-02-03 / Nr 2 Analysavdelningen Handläggare Aija Sadurskis 08-563 086 03 aija.sadurskis@uka.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är en av

Läs mer

Statistiken med kommentarer

Statistiken med kommentarer Universitetskanslersämbetet och SCB 6 UF 20 SM 1302 Statistiken med kommentarer Internationell mobilitet en övergripande bild Syftet med detta Statistiska meddelande (SM) är att ge en bild av den internationella

Läs mer

www.uka.se Rapport 2014:3 Disciplinärenden 2013 vid universitet och högskolor

www.uka.se Rapport 2014:3 Disciplinärenden 2013 vid universitet och högskolor , www.uka.se Rapport 2014:3 Disciplinärenden 2013 vid universitet och högskolor Disciplinärenden 2013 vid universitet och högskolor Rapportnummer: 2014:3 Utgiven av Universitetskanslersämbetet 2014 Pontus

Läs mer

Higher education. Students and graduated students in undergraduate education 2001/02. Största ökningen av högskolenybörjare på tio år

Higher education. Students and graduated students in undergraduate education 2001/02. Största ökningen av högskolenybörjare på tio år UF 20 SM 0301 Universitet och högskolor Studenter och examina i grundutbildningen 2001/02 Higher education. Students and graduated students in undergraduate education 2001/02 I korta drag Största ökningen

Läs mer

Universitet&högskolor

Universitet&högskolor Universitet&högskolor Högskoleverkets årsrapport 2002 TABELLBILAGA Universitet&högskolor Högskoleverkets årsrapport 2002 TABELLBILAGA Sammanställning och bearbetning av data: Gerd Lindau Innehållsförteckning

Läs mer

Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2011

Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2011 UF 46 SM 1101 Universitet och högskolor Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2011 Higher Education. Applicants and admitted to higher education at first

Läs mer

Fakta om statistiken. Detta omfattar statistiken

Fakta om statistiken. Detta omfattar statistiken Universitetskanslersämbetet och SCB 100 UF 20 SM 1401 Fakta om statistiken Detta omfattar statistiken Den statistik om högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå som redovisas i detta statistiska

Läs mer

Kvinnor med en utbildning på forskarnivå. Per Gillström, Universitetskanslersämbetet, tfn 08-563 085 16, per.gillstrom@uk-ambetet.

Kvinnor med en utbildning på forskarnivå. Per Gillström, Universitetskanslersämbetet, tfn 08-563 085 16, per.gillstrom@uk-ambetet. UF 23 SM 1301 Universitet och högskolor Personal vid universitet och högskolor 2012 Higher Education. Employees in Higher Education 2012 I korta drag Personalen allt mer välutbildad Den forskande och undervisande

Läs mer

Fyra år med studieavgifter

Fyra år med studieavgifter STATISTISK ANALYS 1(10) Avdelning /löpnummer 2015-09-22/5 Analysavdelningen Handläggare Keili Saluveer 08-563 086 80 keili.saluveer@uka.se Fyra år med studieavgifter Universitetskanslersämbetets statistiska

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); utfärdad den 19 juni 2013. SFS 2013:617 Utkom från trycket den 2 juli 2013 Regeringen föreskriver 1 att bilaga 1 och

Läs mer

Forskande och undervisande personal

Forskande och undervisande personal Universitetskanslersämbetet och SCB 9 UF 23 SM 1301 Forskande och undervisande personal I gruppen forskande och undervisande personal ingår anställningskategorierna, professorer, lektorer, adjunkter, meriteringsanställningar

Läs mer

Lärosätenas indirekta kostnader

Lärosätenas indirekta kostnader Lärosätenas indirekta kostnader SUHF-statistiken 2014 SUHF-statistiken 2014/Ann-Kristin Mattsson/2014-09-05 1 SUHF-statistik Statistik för 2010 finns redovisad i rapporten SUHF-modellen i verkligheten

Läs mer

Stöd till författare av kurs- och utbildningsplaner.

Stöd till författare av kurs- och utbildningsplaner. 1 2015-11-18 Manual för hantering av förkunskapskrav Stöd till författare av kurs- och utbildningsplaner. INLEDNING 2 För att kunna bli antagen till en kurs eller ett utbildningsprogram krävs det, att

Läs mer

Lärosätenas indirekta kostnader

Lärosätenas indirekta kostnader Lärosätenas indirekta kostnader SUHF-statistiken 2016 SUHF-statistiken 2016/Ann-Kristin Mattsson/2016-12-09 1 SUHF-statistik Statistik för 2010 finns redovisad i rapporten SUHF-modellen i verkligheten

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende universitet och högskolor

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende universitet och högskolor Regeringsbeslut I:12 Utbildningsdepartementet 2013-12-12 U2013/5575/UH U2013/7500/UH U2013/7484/SAM (delvis) Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende universitet och högskolor 6bilagor

Läs mer

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Sedan flera år är intresset för högskolestudier högt, men de senaste åren har antalet studenter minskat, trots utbyggnader av utbildningen på grundnivå och avancerad

Läs mer