BRUKARREVISION 2013 AV BEROENDEMOTTAGNINGEN LÄNSSJUKHUSET RYHOV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BRUKARREVISION 2013 AV BEROENDEMOTTAGNINGEN LÄNSSJUKHUSET RYHOV"

Transkript

1 BRUKARREVISION 2013 AV BEROENDEMOTTAGNINGEN LÄNSSJUKHUSET RYHOV 3

2 INNEHÅLL INLEDNING... 5 SYFTE... 6 BEROENDEMOTTAGNINGEN PÅ RYHOV... 6 METOD... 7 RESULTAT... 8 TOLKNING SLUTKOMMENTARER FÖRSLAG ATT JOBBA VIDARE MED KÄLLFÖRTECKNING BILAGA

3 INLEDNING Bakgrund och uppdrag Som ett resultat av den statliga utredningen Evidensbaserad praktik till nytta för brukaren (SOU 2008), gjorde regeringen en överenskommelse med Sveriges kommuner och landsting (SKL), om implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården. Överenskommelsen innebär, att genom ekonomiskt stöd främja långsiktiga regionala och lokala stödstrukturer för kunskapsutveckling under åren Projektet Kunskap till praktik sjösattes och SKL formulerade en målsättning som innebär att den missbruks- och beroendevård som kommuner och landsting erbjuder ska utgå från befintlig kunskap om effektiva metoder och arbetssätt. Detta för att alla klienter och patienter ska få bästa möjliga vård. Inledningsvis genomfördes en hearing med brukarorganisationer, för att bidra till ökat brukarinflytande. Ett centralt brukarråd, som kommer att vara verksamt under hela projekttiden, inrättades. Följande delmål för det nationella projektet har formulerats: att utveckla vårdkedjan, så att nödvändiga behandlings- och rehabiliteringsinsatser kan erbjudas på lokal nivå att all personal har kompetens, att utföra sina arbetsuppgifter i enlighet med befintlig kunskap, bland annat de nationella riktlinjerna att ansvarsfördelningen mellan socialtjänst, primärvård, beroendevård och psykiatri blir tydlig att samverkan mellan de olika aktörerna förbättras att brukarinflytandet förstärks (SKL 2009). Samtliga län i Sverige har anslutit sig till det nationella projektet och fått medel för olika former av aktiviteter. I Jönköpings län träffades år 2008 en överenskommelse mellan SKL, landstinget och ett antal kommuner. De kommuner som inledningsvis uttryckte intresse av att delta i projektet var Eksjö, Jönköping, Nässjö, Sävsjö och Värnamo. I den genomförandeplan som fastställdes i samband med ett internat för länets ledande politiker formulerades en strategi för hur de nationella riktlinjerna ska implementeras i länets missbruks- och beroendevård. Detta dokument innehåller, förutom mål och syfte för utvecklingsarbetet, även redogörelse för organisation samt de olika insatser och aktiviteter, som planerades. I augusti 2009 fick Växjö universitet, nuvarande Linnéuniversitetet, ett nationellt uppdrag för utveckling av deltagarorienterad utvärdering inom missbruks- och beroendevården i Jönköpings län. Uppdraget var en del av den överenskommelse SKL gjort med länets styrgrupp. I överenskommelsen om utvärderingen framgår att syftet är, att lära ut och pröva en modell för utvärdering, som kan användas av huvudmännen i det fortsatta utvecklings- och implementeringsarbetet. I ett första steg gjordes en bedömning av projektets utvärderingsbarhet. Utvärderingsbedömningen presenterades i mars 2010 och ledde till ett antal förslag till fortsatt utvärdering, där projektets intressenter tillsammans med utvärderare prioriterade de två utvärderingsområdena Brukarrevision och utvärdering av Lärandeseminarierna. 5

4 SYFTE Brukarrevision är en granskning av verksamhet eller enhet som ger vård, stöd eller service. Syftet är att belysa människors erfarenheter av de verksamheter de använder sig av genom att ur ett Brukarperspektiv kvalitetsundersöka, påverka och förbättra de undersökta verksamheterna. BEROENDEMOTTAGNINGEN PÅ RYHOV Beroendeenheten på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping är en av Psykiatriska klinikens verksamhetsgrenar. Målgrupp/Målsättning Beroendemottagningen är en öppenvårdsmottagning, som riktar sig till personer med ett beroende av ex. läkemedel, alkohol/droger samtidigt med en psykiatrisk diagnos. Målsättningen ska vara: Hög tillgänglighet Gemensam grundsyn enligt kognitiv beteendemodell Individualistisk behandlingsinriktning Arbetsmetod/Behandling Läkemedelsassisterad underhållsbehandling (LARO) Läkemedelsberoende, sjuksköterska med specialfunktion Medicindispensering och stödkontakt Polikliniska avgiftningar Återfallsprevention Komplementär behandling Kurator NADA-akupunktur Psykolog Sjukgymnast Närståendeprogram I dagsläget finns inget sådant program. Personal Där finns 15 personal enligt följande: En Överläkare 50 % Vårdenhets chef 50 % En Kurator 50 % (en kurator till söks på 50 %), Fem Sjuksköterskor 100 % En 1:e Skötare 100 % Två Skötare 100 % Två Psykologer/PTP. 100 % En Sjukgymnast 25 % Två Vårdadministratörer 100 % ST-läkare periodvis 6

5 Tillgänglighet Inom verksamheten, som vi har reviderat, är tillgängligheten god/hög eller omedelbar, så långt det är möjligt. Bemötande/Engagemang Gruppen, som gjorde revision på Beroendemottagningen i Jönköping fick ett mycket bra och respektfullt bemötande. Personalen var positivt inställd till revisionen och hjälpte till med praktiska saker som kaffe mm. Gruppen fick låna ett rum på mottagningen att förfoga över när dom var där. METOD Utbildning Beslutet om en uppföljande revision på beroendeenheten i Jönköping var även denna gång ett resultat av det SKL-stödda projektet Kunskap till Praktik. Revisionen har finansierats med medel via satsning inom utvecklingsområdet Missbruk på Regionförbundet Jönköpings län. En utbildning inledde genomförandet och denna skedde i samarbete mellan Jönköpings Läns Brukarråd för riskbruks-, missbruks- och beroendevård och FoUrum, Regionförbundet i Jönköpings län. Utbildningen var upplagd och genomfördes av Mats Vikhed på FoUrum 1, och var tidsmässigt förlagd så att de deltagare som var intresserade av att bli revisorer kunde lära känna varandra under utbildningstiden. I utbildningen ingick moment gällande planering och genomförande av en revision. Utbildningsmaterialet var inspirerat av material från: Verdandi, RFHL, NSPH, SKL, Göteborgs stad och hämtat från Socialstyrelsens Nationella Riktlinjer för missbruks och beroendevården (2007) samt föreläsningar om Socialtjänstlagen, SOL (2001:453), Hälso- och Sjukvårdslagen, HSL (1982:763) och om etik och bemötande med utgångspunkt i existentiella och grundläggande vårdetiska frågeställningar, som t.ex. brukares rättigheter, att uttrycka, att vilja eller inte vilja delta i utvärderingar (Arlebring, 2006). I utbildningen deltog 3 personer som ingick i revisionsarbetet. Ytterligare dagar planerades för revisorer tillsammans med utbildningsansvarig för att sammanställa resultat och påbörja skrivandet av rapporten. Följande teman ingick i utbildningen: Missbruks- och beroendevårdens organisation Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården Gällande lagstiftning inom kommuner och landsting Etik och bemötande Sekretess inom forskning, vård och behandling Metod: kvalitativ och kvantitativ Att presentera sig och sitt uppdrag inför revision Datainsamling och genomförande Att sammanställa och tolka enkätdata Att beskriva syfte, metod och tillvägagångssätt 1 FoUrum Social välfärd

6 Tillvägagångssätt Historik, 2011 genomfördes en Brukarrevision med stöd av Linnéauniversitetet i Växjö. Vikten av återkommande uppföljande revisioner för att uppnå förbättringar och utveckla vårdarbetet för brukarna resulterar i nästa revision. Beslut är taget i styrgruppen för samverkan missbruk/psykiatri om att en brukarstyrd uppföljande revision skall genomföras våren Verksamhetschefen för beroendeenheten på Ryhov bjöds in till Regionförbundet för att berätta om deras verksamhet och behandlingsmetod. Därefter besökte de utsedda revisorerna mottagningen för att bla presenterade oss och våra mål med revisionen. Vi fick ett bra bemötande och de var positiva till detta. Under våren 2013 var revisorerna på plats under veckorna där vi hade ett eget rum där vi kunde ta emot och hjälpa till att svara på enkäterna på ett bra sätt. Vi bjöd på kaffe och kunde erbjuda en lugn och privat, trygg miljö. Samtliga enkätsvar sammanställdes sedan i Esmaker, ett enkät- och statistikverktyg som tillhandahölls av FoUrum. Därefter har revisorerna sammanställt rapporten. Enkätundersökning Enkätens frågor täcker följande områden: Bakgrundsfaktorer, Förändringar, Delaktighet, Tillgänglighet, Bemötande, Kompetens och Resurser, Stödets utformning och Innehåll. Kompletterande frågor gällande LARO. RESULTAT Av de 63 personer som svarade på enkäten var 43 män och 20 kvinnor. Det blev ett bortfall på 11 personer. Många av de brukarna som är inskrivna på beroendemottagningen har uppgett att de har haft problem med både narkotika, läkemedel och alkohol. Sedan finns det ett mörkertal på internet droger och doping. 1. Kön A. Man B. Kvinna

7 2. Ålder A år 6 9 B år C år D. Äldre än 65år Vilken är din huvuddrog? A. Alkohol B. Narkotika C. Läkemedel 5 8 D. Dopingpreparat 0 0 E. Internetdroger 0 0 9

8 4. Vilken typ av insats har du? A. LARO B. Medicinhämtning C. KBT 0 0 D. NADA Akupunktur 0 0 E. Annat (i så fall vad) Har du deltagit i behandling tidigare? A. Ja en gång B. Ja flera gånger C. Nej D. Om ja i så fall vilken? 17 10

9 6. Hur upplever du möjligheten att komma i kontakt med verksamheten per telefon? A. Lätt B. Svårt 3 4,8 C. Vet inte 14 22,2 7. Hur upplever du möjligheten att komma kontakt med verksamheten vid drop-in besök? A. Lätt 45 71,4 B. Svårt 4 6,3 C. Vet inte 14 22,2 11

10 8. Hur snabbt fick du hjälp efter din första kontakt med verksamheten? A. Samma dag 9 14,3 B. Inom en vecka 27 42,9 C. Inom två veckor 11 17,5 D. Inom en månad 6 9,5 E. Mer en månad 10 15,9 9. Hur lång tid gick det mellan avgiftning och behandling? A. Ingen B. 1-3 dagar 6 9,5 C. 4-6 dagar 3 4,8 D. 1-2 veckor 3 4,8 E. Mer än 2 veckor 7 11,1 F. Ej aktuellt 27 42,9 12

11 10. Fick du den avgiftning du behövde? A. Ja 28 44,4 B. Nej C. Behövdes ej 18 28,6 11. Har du en behandlings-/vårdplan? A. Ja 48 76,2 B. Nej 4 6,3 C. Vet ej 11 17,5 13

12 12. Anser du att du får den behandling och hjälp som du behöver? A. Ja 42 66,7 B. Nej 4 6,3 C. Delvis Om du önskat stöd för dina anhöriga, har det erbjudits? A. Ja 13 20,6 B. Nej 21 33,3 C. Ej aktuellt

13 14. Var du delaktig i utformningen av din behandlings-/vårdplan? A. Ja B. Nej 4 6,3 C. Ej aktuellt 13 20,6 15. Har du själv kunnat påverka valet av din egen behandling? A. Ja 45 71,4 B. Nej 7 11,1 C. Ej aktuellt 11 17,5 15

14 16. Känner du dig trygg med verksamheten? A. Ja 54 85,7 B. Nej 9 14,3 17. Hur upplever du personalens bemötande? A. 1 - Sämsta möjliga 0 0 B ,2 C ,3 D ,7 E ,2 F. 6 - Bästa möjliga 18 28,6 16

15 18. Känner du att det är enkelt att få kontakt med personalen när du behöver det? Typ drop-in? A. Ja 56 88,9 B. Nej 7 11,1 19. Upplever du att personalen lyssnar på dig? A. Ja 54 85,7 B. Nej 9 14,3 17

16 20. Upplever du att personalen har tillräckligt kompetens och kunskap om dina behov? A. Ja 42 66,7 B. Nej 6 9,5 C. Vet ej 15 23,8 21. Känns det som din behandling leder till en förändrad livssituation? A. Ja 48 76,2 B. Nej 4 6,3 C. För tidigt att säga 11 17,5 18

17 22. Hur upplever du att ditt mående för behandling? A. 1 - Sämsta mående 26 41,3 B ,6 C ,9 D ,6 E F. 6 - Bästa möjliga mående 1 1,6 23. Hur upplever du ditt mående idag? A. 1 - Sämsta mående 0 0 B ,2 C ,1 D ,1 E ,3 F. 6 - Bästa möjliga mående 9 14,3 19

18 24. Har du i dagsläget kontakt med socialtjänsten? A. Ja 39 61,9 B. Nej 24 38,1 25. Hur upplever du samverkan mellan socialtjänsten och beroendeenheten? A. Mycket bra 8 12,7 B. Bra 39 61,9 C. Mindre bra 14 22,2 D. Dåligt 2 3,2 20

19 26. Hur ser din försörjning ut i dag? A. Arbetar 11 17,5 B. Studerar 2 3,2 C. Arbetslös, A-kassa 1 1,6 D. Sjukersättning, aktivitetsstöd 30 47,6 E. Försörjningsstöd 19 30,2 LARO 1. Vilket sjukhus tillhör du? A. Värnamo 0 0 B. Höglandssjukhuset 0 0 C. Länssjukhuset Ryhov Total

20 2. Tillhandahåller psykiatriska mottagningen LARO där du bor? A. Ja 17 94,4 B. Nej 1 5,6 Total Vilken typ av läkemedel får du? A. Metadon 3 16,7 B. Buprenorfin 15 83,3 Total

21 4. Hur lång tid har du deltagit i behandling? A. 3 mån 0 0 B. 6 mån 2 11,1 C. 9 mån 3 16,7 D. 1 år 13 72,2 Total Hur lång tid gick det från din ansökan till du fick påbörja utredning för bedömning? A. 0-1 vecka 1 5,6 B. 2-4 veckor 1 5,6 C. Mer än 1 månad 16 88,9 Total

22 TOLKNING Vad vi har lärt oss Vikten av återkommande uppföljning av resultatet, samt återkommande revisioner Det är en fördel, att informationen först lämnas till verksamhetens chef, som ombeds förmedla informationen vidare till den personal, som vi kommer att ha kontakt med. På så sätt undviks eventuella missförstånd och samarbetet kan starta ur ett positivt läge. Vi fick möjlighet att träffa och samtala med klienterna och därmed skapa en god kontakt. Vi är övertygade om, att det personliga mötet mellan oss och dem hade betydelse, för antalet ifyllda enkäter. Det visade sig, att det var bäst med enkelkopierade enkäter d.v.s. text på endast en sida. Vissa enkäter, som delades ut var dubbelkopierade med text på båda sidor varpå baksidan missades av en del. Återkoppling Personal inom verksamheten, där vi gjorde revision, tar del av resultatet när det är klart. Vi bjuder in till ett seminarium där vi återkopplar resultaten för revisionen och presenterar vårt förslag till uppföljning och samarbete. Meningen med en revision är ju, att verksamheten ska förbättras både genom att man synliggör eventuella brister, men också genom att man lyfter fram sådant, som fungerar bra. SLUTKOMMENTARER Svaren i enkäten visar Viss otrygghet i lokaler. Ogillar barackerna. Men även kom det upp att ärlighet och bemötandet inte upplevdes tillfredställande av alla. Det vi ser är ju tydligt med att människor känner stor skillnad på livskvalitet och mående i dagsläget Personal på beroendemottagningen lyckas göra skillnad för brukarna med beroende. Det är viktigt att hålla fokus på att stödja och respektera varje enskild brukare. Brukarnas egna kommentarer Vid frågan om vilken typ av insatser man hade varierade svaren: En svarsfrekvens på 49.2 % gällande medicinhämtning. Alternativa kontakter av behandling framkom på, annat, som: 24

23 Hämtning av Antabus, NADA - Akupunktur, MBT, Läkarkontakt, samtal med kontaktperson. Medicinhämtning på Apotek samt LARO, KBT och samtal med psykolog. Frågan om tidigare behandlingar svarade 28,6 % ja. Behandlingsformen var: På beroendemottagningen, Ryhov. Metadon, Antabus, samtalskontakt. MBT- Motivations och Behandlingsteamet Jönköping. Slottsgruppen, Kärrarps Gård, Tox i 15 år, 12-stegs program, Junepolekliniken. Kurator kontakt samt psykolog. Får du den hjälp som du behöver? Egna önskemål om mer stöd på fritiden. Ångest dämpande, läkemedel alternativt terapi. Att få hjälp med rätt medicinering. Arbete, sysselsättning. Fick min medicin, önskar mer stöd med detta. Stöd inom EU. Hur gör vi miljön tryggare? Att inte känna sig trygg i verksamheten kan bero på att den tillfälliga lösningen med baracker. Försörjningen, hur ser den ut idag? Arbetar och sjukersättning. Försörjningsstöd och arbetar. Studerar, pensionär. FÖRSLAG ATT JOBBA VIDARE MED Hur kan Länsbrukarrådet Missbruk jobba vidare med resultatet av denna revison för att hjälpa brukarna till att hitta strategier och verktyg att hantera beroendet ytterligare? Ett förslag är att representanter från brukarrådet var på plats 2 dagar i veckan för att finnas till hands, samtala och lyssna. Gällande anhörigstöd så ser vi att det är mycket angeläget att fokusera på att erbjuda det till brukarnas nära. Det är en stor del i tillfrisknandet att även ens anhöriga får kunskap och stöd. 25

24 KÄLLFÖRTECKNING Vi har använt oss av: Kursmaterialet från Verdandis bok Brukarstyrd Brukarrevision. Riktlinjer för Riskbruk- Missbruk- och Beroendevård i Jönköpings län (Läns-LAKO ) Nationella riktlinjer för Missbruks- och Beroendevård (Socialstyrelsen ) Vetenskaplig teori och metod Maria Henricsson (red) Studentlitteratur SOL och HSL 26

25 BILAGA 1. Enkäten i sin helhet 1. Kön Man Kvinna 2. Ålder 18-25år 26-44år 45-64år Äldre än 65år 3. Vilken är din huvud drog? Alkohol Narkotika Läkemedel Dopingpreparat Internetdroger 27

26 4. Vilken typ av insats har du? LARO Medicinhämtning KBT NADA Akupunktur Annat (i så fall vad) 5. Har du deltagit i behandling tidigare? Ja en gång Ja flera gånger Nej Om ja i så fall vilken? Tillgänglighet 6. Hur upplever du möjligheten att komma i kontakt med verksamheten per telefon? Lätt Svårt Vet inte 28

27 7. Hur upplever du möjligheten att komma kontakt med verksamheten vid drop-in besök? Lätt Svårt Vet inte 8. Hur snabbt fick du hjälp efter din första kontakt med verksamheten? Samma dag Inom en vecka Inom två veckor Inom en månad Mer en månad Stödets utformning och innehåll 9. Hur lång tid gick det mellan avgiftning och behandling? Ingen 1-3 dagar 4-6 dagar 1-2 veckor Mer än 2 veckor Ej aktuellt 10. Fick du den avgiftning du behövde? Ja Nej Behövdes ej 29

28 11. Har du en behandlings-/vårdplan? Ja Nej Vet ej 12. Anser du att du får den behandling och hjälp som du behöver? Ja Nej Delvis Om Nej eller Delvis, Vad saknar du? 13. Om du önskat stöd för dina anhöriga, har det erbjudits? Ja Nej Ej aktuellt Delaktighet 14. Var du delaktig i utformningen av din behandlings-/vårdplan? Ja Nej Ej aktuellt 30

29 15. Har du själv kunnat påverka valet av din egen behandling? Ja Nej Ej aktuellt 16. Känner du dig trygg med verksamheten? Ja Nej Om nej vad skulle du vilja ändra? 17. Hur upplever du personalens bemötande? Sämsta möjliga Bästa möjliga 18. Känner du att det är enkelt att få kontakt med personalen när du behöver det? Typ drop-in? Ja Nej 19. Upplever du att personalen lyssnar på dig? Ja Nej 31

30 Kompetens och resurser 20. Upplever du att personalen har tillräckligt kompetens och kunskap om dina behov? Ja Nej Vet ej Förändring 21. Känns det som din behandling leder till en förändrad livssituation? Ja Nej För tidigt att säga 22. Hur upplever du att ditt mående för behandling? Sämsta mående Bästa möjliga mående 23. Hur upplever du ditt mående idag? Sämsta mående Bästa möjliga mående 32

31 Socialtjänsten 24. Har du i dagsläget kontakt med socialtjänsten? Ja Nej 25. Hur upplever du samverkan mellan socialtjänsten och beroendeenheten? Mycket bra Bra Mindre bra Dåligt 26. Hur ser din försörjning ut i dag? Arbetar Studerar Arbetslös, A-kassa Sjukersättning, aktivitetsstöd Försörjningsstöd Annat ( beskriv gärna vad din sysselsättning är) Följande frågor är till dig som har LARO- behandling 27. Vilket sjukhus tillhör du? Värnamo Höglandssjukhuset Länssjukhuset Ryhov 33

32 28. Tillhandahåller psykiatriska mottagningen LARO där du bor? Ja Nej 29. Vilken typ av läkemedel får du? Metadon Buprenorfin 30. Hur lång tid har du deltagit i behandling? 3 mån 6 mån 9 mån 1 år 31. Hur lång tid gick det från din ansökan till du fick påbörja utredning för bedömning? 0-1 vecka 2-4 veckor Mer än 1 månad Egna kommentarer 34

33 Brukarrådet i Jönköpings län för riskbruk, missbruk & beroendevård Brukarstyrd Brukarrevision Utförd av Brukarrådet Jönköpings län på Beroendemottagningen Länssjukhuset Ryhov med stöd av Regionförbundet Jönköpings län 2013

Lärandeseminarier i missbruksvården

Lärandeseminarier i missbruksvården Skriftserie från Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap Linnéuniversitetet Nr 4, 2011 Pedagogik Lärandeseminarier i missbruksvården en utvärdering av ett samverkansprojekt Maria Alm

Läs mer

satsning från kunskap till praktik Brukare utvecklar missbruksoch beroendevården

satsning från kunskap till praktik Brukare utvecklar missbruksoch beroendevården satsning från kunskap till praktik Brukare utvecklar missbruksoch beroendevården nationell satning på brukarmedverkan Brukares krav på förändring och förbättring är den viktigaste kraften för att utveckla

Läs mer

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik Utveckling av missbruks- och beroendevården Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik är ett utvecklingsarbete som startade i maj 2008 inom Sveriges Kommuner

Läs mer

Implementering av de nationella riktlinjerna inom missbruks- och beroendevården

Implementering av de nationella riktlinjerna inom missbruks- och beroendevården Implementering av de nationella riktlinjerna inom missbruks- och beroendevården Presentation på LAR-konferensen i Oslo 2012 10 19 gunborg.brannstrom@skl.se Överenskommelse mellan regeringen och SKL(2008)

Läs mer

Område Aktivitet Genomförande Mål 20111231 Lokal Styrgrupp i Borlänge

Område Aktivitet Genomförande Mål 20111231 Lokal Styrgrupp i Borlänge Genomförandeplan för Borlänge 2011 Berörda verksamheter- Kommun och Landsting åtar sig att genomföra följande under 2011. Område Aktivitet Genomförande Mål 20111231 Lokal Styrgrupp i Borlänge Styrgrupp

Läs mer

Brukarstyrd brukarrevision

Brukarstyrd brukarrevision Brukarstyrd brukarrevision Beroendemottagningen Region Jönköpings län 2016 Länsbrukarrådet för missbruks- och beroendevården i Jönköpings län Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 3. Bakgrund...

Läs mer

CHECKLISTA för god kvalitet och ökad tillgänglighet inom missbruks- och beroendevården

CHECKLISTA för god kvalitet och ökad tillgänglighet inom missbruks- och beroendevården CHECKLISTA för god kvalitet och ökad tillgänglighet inom missbruks- och beroendevården Inledning I propositionen (Prop. 2012/13:77) har regeringen föreslagit att det i hälso- och sjukvårdslagen och i socialtjänstlagen

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Implementering av nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård i Blekinge Processledare Sten Eklund och RosMarie Nilsson

Implementering av nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård i Blekinge Processledare Sten Eklund och RosMarie Nilsson Implementering av nationella riktlinjer för missbruks- och Processledare Sten Eklund och RosMarie Nilsson sten.eklund@ltblekinge.se rosmarie.nilsson@ltblekinge.se 1 Nationella riktlinjer Socialstyrelsens

Läs mer

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende vad är nytt?

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende vad är nytt? Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende vad är nytt? Charlotta Rehnman Wigstad, samordnare ANDTS (alkohol, narkotika, dopning, tobak, spel) charlotta.rehnman-wigstad@socialstyrelsen.se

Läs mer

Regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling

Regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling Regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling Redovisning 2012 Kalmar län 2013-01-25 1 Mona Krispinsson RF Ann-Sofie Togner LT Ann-Christine Larsson Fokus Nadja Widén RF Innehåll 1. ÅTERRAPPORTERING

Läs mer

Agneta Öjehagen. Sakkunnig NR missbruk beroende. Professor, socionom, leg.psykoterapeut. Avdeln. psykiatri, Institutionen kliniska vetenskaper Lund

Agneta Öjehagen. Sakkunnig NR missbruk beroende. Professor, socionom, leg.psykoterapeut. Avdeln. psykiatri, Institutionen kliniska vetenskaper Lund Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende 2015 - hur kan de hjälpa oss utveckla kunskapsbaserad vård - de största förändringarna jmf tidigare version av NR Göteborg 2016-08-31 Agneta

Läs mer

Brukarinflytande KARLSTADS UNIVERSITET FOU VÄLFÄRD VÄRMLAND. (Civildepartementet 1991)

Brukarinflytande KARLSTADS UNIVERSITET FOU VÄLFÄRD VÄRMLAND. (Civildepartementet 1991) Brukarinflytande Med brukarinflytande avses således medborgarnas möjligheter att såsom användare av offentlig service påverka tjänsternas utformning och kvalitet. (Civildepartementet 1991) Tre nivåer för

Läs mer

Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011

Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011 2010-12-08 HSN förvaltning Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011 Mål med utvecklingsarbetet Målet för utvecklingsarbetet är att den missbruks-

Läs mer

Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009

Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009 Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009 Sammanfattning Detta bygger på av socialstyrelsen 2007 utfärdade nationella riktlinjerna

Läs mer

LOB, tillnyktring och abstinensvård

LOB, tillnyktring och abstinensvård LOB, tillnyktring och abstinensvård Bakgrund 2014-2016 Satsning beträffande förbättrade stöd- och behandlingsinsatser vid omhändertagande av berusade personer. (Regeringsbeslut II:6) Utveckla alternativa

Läs mer

En missbruksvård i stark utveckling vad har Kunskap till praktik bidragit med? Drogfokus 2012 10 25 gunborg.brannstrom@skl.se

En missbruksvård i stark utveckling vad har Kunskap till praktik bidragit med? Drogfokus 2012 10 25 gunborg.brannstrom@skl.se En missbruksvård i stark utveckling vad har Kunskap till praktik bidragit med? Drogfokus 2012 10 25 gunborg.brannstrom@skl.se Disposition - Vad har Kunskap till praktik bidragit med för att utveckla missbruks-

Läs mer

Länsövergripande överenskommelse för missbruks- och beroendevård, Hallands län

Länsövergripande överenskommelse för missbruks- och beroendevård, Hallands län Länsövergripande överenskommelse för missbruks- och beroendevård, Hallands län Bakgrund Hallands sex kommuner och landstinget Halland representerat av psykiatrin i Halland och Närsjukvården Landstinget

Läs mer

Vad tycker du om vården?

Vad tycker du om vården? 080008 Vad tycker du om vården? Detta formulär innehåller frågor om dina erfarenheter från den mottagning som anges i följebrevet. Vi har slumpvis valt ut personer som besökt mottagningen och vi hoppas

Läs mer

Samordnad individuell plan. Sävsjö Eva Karlsson Iréne Josephson

Samordnad individuell plan. Sävsjö Eva Karlsson Iréne Josephson Samordnad individuell plan Sävsjö 2014-08-28 Eva Karlsson Iréne Josephson Hemsjukvård Hemtjänst Arbetsterapeut Sjukgymnast Kontaktperson Kurator/psykolog Biståndshandläggare Läkare Försäkringskassa Innehåll

Läs mer

Utvärdering av baskurs Riskbruk, missbruk och beroende. Sundsvall 11-12 & 25-26 oktober

Utvärdering av baskurs Riskbruk, missbruk och beroende. Sundsvall 11-12 & 25-26 oktober Utvärdering av baskurs Riskbruk, missbruk och beroende Sundsvall 11-12 & 2-26 oktober Dag 2 1 personer var anmälda på utbildningen dag 2, 28 personer valde att svara på utvärderingen. Svaren redovisas

Läs mer

BRUKARREVISION. Ur ett Individ och Närståendeperspektiv av Missbruks och Beroendevård i Jönköpings län 2011

BRUKARREVISION. Ur ett Individ och Närståendeperspektiv av Missbruks och Beroendevård i Jönköpings län 2011 BRUKARREVISION Ur ett Individ och Närståendeperspektiv av Missbruks och Beroendevård i Jönköpings län 2011 av Mats Vikhed, Eva Selskog, Eva Rågfeldt, Jonas Hagvall och Nina Söderström Institutionen för

Läs mer

Beroendecentrum. Inskrivna klienter under perioden 16 okt 20 dec 2013. Åldersgruppering. 18-25 år: 8 st. 26-40 år: 21 st. 41 år uppåt: 17 st

Beroendecentrum. Inskrivna klienter under perioden 16 okt 20 dec 2013. Åldersgruppering. 18-25 år: 8 st. 26-40 år: 21 st. 41 år uppåt: 17 st Beroendecentrum Inskrivna klienter under perioden 16 okt 20 dec 2013 Totalt: Män: Kvinnor: 46 st 30 st 16 st Åldersgruppering 18-25 år: 8 st 26-40 år: 21 st 41 år uppåt: 17 st Varav 30 st av dessa har

Läs mer

Cyberrymden

Cyberrymden 2016-10-01 Cyberrymden knarkologika.se är ett apolitiskt och irreligiöst forum för konstruktiv diskussion kring missbruk och missbruksvård. Varje person med ett seriöst motiv är välkommen med sitt bidrag

Läs mer

Stö d fö r lökalt inflytande i PRIO-pröcesserna

Stö d fö r lökalt inflytande i PRIO-pröcesserna Stö d fö r lökalt inflytande i PRIO-pröcesserna I 2014 års PRIO-överenskommelse vill Regeringen och SKL att patienters, brukares och anhörigas delaktighet ökar individuellt och på organisationsnivå. Det

Läs mer

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) föreskriver

Läs mer

Riskbruk, missbruk och beroende

Riskbruk, missbruk och beroende Inbjudan Inbjudan Riskbruk, missbruk och beroende Datum: 12-13 april, 3-4 maj Plats: Härnösands folkhögskola, Murbergsvägen 32, Härnösand Riskbruk, missbruk och beroende - Kunskap till praktik Missa inte

Läs mer

N Y T T F R Å N SIKTA

N Y T T F R Å N SIKTA Nr 3/11 N Y T T F R Å N SIKTA SIKTA- Skånes missbruks och beroendevård i utveckling ett utvecklingsarbete i samverkan mellan Kommunförbundet Skåne och Region Skåne Kommunförbundet Skåne och Region Skåne

Läs mer

1. Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten 2. Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa

1. Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten 2. Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa Information om statliga stimulansmedel aktuella för Kalmar län genom överenskommelser mellan SKL och regeringen 2015 avseende socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks och beroendevården i Norrbottens län

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks och beroendevården i Norrbottens län Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks och beroendevården i Norrbottens län Bakgrund Regeringen fattade den 24 april 2008 beslut om en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Stöd till personer med funktionsnedsättning PROJEKTPLAN 2013 2015 Reviderad okt 2014 Stöd till personer med funktionsnedsättning ett regionalt utvecklingsarbete inom området förstärkt brukarmedverkan i Västerbotten 1 1. Bakgrund och uppdrag I regeringens

Läs mer

BRUKARREVISION 2014 CM VERKSAMHETEN JÖNKÖPINGS LÄN. Jönköpings läns brukarråd för riskbruks-, missbruks- och beroendevård

BRUKARREVISION 2014 CM VERKSAMHETEN JÖNKÖPINGS LÄN. Jönköpings läns brukarråd för riskbruks-, missbruks- och beroendevård BRUKARREVISION 2014 AV CM VERKSAMHETEN JÖNKÖPINGS LÄN Jönköpings läns brukarråd för riskbruks-, missbruks- och beroendevård 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Uppdraget...

Läs mer

Brukarnas medverkan i kunskapsprocessen genom brukarrevision - fallgropar och möjligheter

Brukarnas medverkan i kunskapsprocessen genom brukarrevision - fallgropar och möjligheter Brukarnas medverkan i kunskapsprocessen genom brukarrevision - fallgropar och möjligheter Gunvi Haggren Verdandi Karin Alexanderson Dalarnas forskningsråd Bakgrund Överenskommelse Verdandi SKL Försöksverksamhet

Läs mer

Förslag till förlängning av Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende. Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län

Förslag till förlängning av Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende. Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-02-11 1 (5) HSN 1302-0168 Handläggare: Jocelyne Ängeslevä Hälso- och sjukvårdsnämnden 2013-03-18, p 5 Förslag till förlängning av Policy för att

Läs mer

Malin Camper Kunskapscentrum för psykisk hälsa i VGR

Malin Camper Kunskapscentrum för psykisk hälsa i VGR Överenskommelse om samarbete mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk 2016 10 11 Malin Camper Kunskapscentrum

Läs mer

Riskbruk, missbruk och beroende baskurs

Riskbruk, missbruk och beroende baskurs Riskbruk, missbruk och beroende baskurs Under våren 2015 kommer en uppdatering av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården att presenteras. Denna kurs bygger på kunskaper

Läs mer

Loke-modellen. Systematisk uppföljning och utvärdering inom socialtjänstens område

Loke-modellen. Systematisk uppföljning och utvärdering inom socialtjänstens område Lokemodellen Systematisk uppföljning och utvärdering inom socialtjänstens område Bakgrund Diskussionen om en kunskapsbaserad socialtjänst tog fart när dåvarande generaldirektören för Socialstyrelsen Kerstin

Läs mer

Barn och familj Missbruk/ beroende. Ökad måluppfyllelse av länsgemensamma mål inom UIV. Ekonomiskt bistånd/ rehab Funktionsnedsättning.

Barn och familj Missbruk/ beroende. Ökad måluppfyllelse av länsgemensamma mål inom UIV. Ekonomiskt bistånd/ rehab Funktionsnedsättning. 1 AKTIVITETSPLAN SUD 2013-2014 antagen SUD-rådet 2013-11-22 Reviderad 2014-03-10 Implementering Med implementering avses här: implementerings- och processtöd i syfte att nå de mål som anges i form av nationella

Läs mer

Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning

Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning Stöd till chefer vid implementering av lokal uppföljning inom missbruksoch beroendevården Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning av verksamheternas resultat

Läs mer

Integrerad Missbruksverksamhet i Östersund/Jämtland; presentation för styrgruppen den 18 december 2014

Integrerad Missbruksverksamhet i Östersund/Jämtland; presentation för styrgruppen den 18 december 2014 Integrerad Missbruksverksamhet i Östersund/Jämtland; presentation för styrgruppen den 18 december 2014 Bakgrund Från Kunskap till praktik; efter överenskommelsen mellan kommunerna och landstinget; fortsatt

Läs mer

Riskbruk, missbruk och beroende 20-21 februari samt 12-13 mars 2012 Campus Mittuniversitetet, Sal F214, Östersund

Riskbruk, missbruk och beroende 20-21 februari samt 12-13 mars 2012 Campus Mittuniversitetet, Sal F214, Östersund 1 Välkommen till Riskbruk, missbruk och beroende 20-21 februari samt 12-13 mars 2012 Campus Mittuniversitetet, Sal F214, Östersund Som ett led i implementeringen av de nationella riktlinjerna för missbruks-

Läs mer

Kunskap till praktik - Genomförandeplan för Skåne 2010

Kunskap till praktik - Genomförandeplan för Skåne 2010 2009-11-15 Att: Gunborg Brännström Sveriges Kommuner och Landsting Avdelningen för vård och omsorg 118 82 Stockholm Kunskap till praktik - Genomförandeplan för Skåne 2010 Bakgrund Kunskap till praktik

Läs mer

Lokal överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa mellan Piteå kommun och Piteå närsjukvårdsområde 2015 2017

Lokal överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa mellan Piteå kommun och Piteå närsjukvårdsområde 2015 2017 Lokal överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa mellan Piteå kommun och Piteå närsjukvårdsområde 2015 2017 Norrbottens läns landsting och Norrbottens 14 kommuner har sedan 2013/2014 gemensamma

Läs mer

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014 Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2012-09-05 Avtal 0480 450885 Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

U T V E C K L I N G S L E D A R E

U T V E C K L I N G S L E D A R E Projektplan REGIONAL UTVECKLINGSLEDARE BARN OCH UNGA Bakgrund Under 2008 tillsatte regeringen en utredning under ledning av Kerstin Wigzell som 2008 resulterade i ett betänkande Evidensbaserad praktik

Läs mer

Sammanställa en enkät som besvaras av trepartsgrupperna. (Koordinator/Arbetsgrupp) Tidsplan: februari 2015. Tidsplan: mars augusti 2015.

Sammanställa en enkät som besvaras av trepartsgrupperna. (Koordinator/Arbetsgrupp) Tidsplan: februari 2015. Tidsplan: mars augusti 2015. Genomförandeplan 2015 Vårdsamverkan - Vuxna Psykiatri Utvecklingsområde Samarbete mellan huvudmännen lokala överenskommelser. Följa upp hur många överenskommelser som finns, innehåll och användning. Sammanställa

Läs mer

N Y T T F R Å N SIKTA

N Y T T F R Å N SIKTA Nr 3/08 N Y T T F R Å N SIKTA Kommunförbundet Skåne och Region Skåne har tilldelats statliga medel till det 3-åriga samverkansprojektet SIKTA (Skånes implementering av Socialstyrelsens nationella riktlinjer

Läs mer

Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget

Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget I II Landstinget DALARNA 201 3-11-18- Sida 1 (5) HälsD- och sjukvårdsenhet Elisabet Franson 00040 7 Dnr LD13/02632 Uppdnr 640 201 3-10-21 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 201 3-11 -04 Landstingsstyrelsen

Läs mer

Länsöverenskommelse Riskbruk - Missbruk - Beroende

Länsöverenskommelse Riskbruk - Missbruk - Beroende Stekenjokk, Annika N Länsöverenskommelse Riskbruk - Missbruk - Beroende för hälso- och sjukvården och socialtjänsten 2014 0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 1 Inledning... 2 Länssamordningsgruppens

Läs mer

Genomförandeplan och uppföljning nummer 3 avseende Staffanstorps kommuns samarbete med SIKTA.

Genomförandeplan och uppföljning nummer 3 avseende Staffanstorps kommuns samarbete med SIKTA. PROJEKTPLAN 1(5) 2010-07-01 INDIVID OCH FAMILJEOMSORGEN Genomförandeplan och uppföljning nummer 3 avseende Staffanstorps kommuns samarbete med SIKTA. Bakgrund: Arbetet med missbruk- och beroendeproblematik

Läs mer

Tillsammans utvecklar vi beroendevården. Egentligen ska inte vården bero på tur, utan på att man vet vilken vård som fungerar bäst.

Tillsammans utvecklar vi beroendevården. Egentligen ska inte vården bero på tur, utan på att man vet vilken vård som fungerar bäst. Tillsammans utvecklar vi beroendevården Egentligen ska inte vården bero på tur, utan på att man vet vilken vård som fungerar bäst. En säker och enkel väg till bättre beroendevård Svenskt Beroenderegister

Läs mer

Evidensbaserad socialtjänst

Evidensbaserad socialtjänst Evidensbaserad socialtjänst - till nytta för individen Känner du till att du har ett regeringsuppdrag att följa gällande ett evidensbaserat arbete? ill: ida brogren Den verkliga upptäcksresan består inte

Läs mer

Rapport brukarstyrd brukarrevision

Rapport brukarstyrd brukarrevision Rapport brukarstyrd brukarrevision PIVA Varberg 2012 den 26 november 2012 Skriven av: Jan Nyman och Therese Lind Innehåll SAMMANFATTNING... 2 FÖRBEREDELSE... 3 SYFTET... 4 PROJEKTLEDNING... 4 REVISORER...

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Landstinget och kommunerna i Jönköpings län angående bedömning av egenvård

Överenskommelse om samverkan mellan Landstinget och kommunerna i Jönköpings län angående bedömning av egenvård Överenskommelse om samverkan mellan Landstinget och kommunerna i Jönköpings län angående bedömning av egenvård Antagen av Läns Lako 2014-02-14 Bakgrund I föreskriften Bedömning av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd

Läs mer

BRUKAREVISION 2014 AV SOCIALTJÄNSTEN VUXENENHETEN/MISSBRUK

BRUKAREVISION 2014 AV SOCIALTJÄNSTEN VUXENENHETEN/MISSBRUK Datum 2015-01-15 Antal sidor 0(32) BRUKAREVISION 2014 AV SOCIALTJÄNSTEN VUXENENHETEN/MISSBRUK Länsbrukarrådet för riskbruks, missbruk och beroendevård i Jönköpings län Gnosjö, Habo, Mullsjö och Vaggeryds

Läs mer

AKTIVITETSPLAN SUD antagen SUD-rådet Reviderad Bilaga 1

AKTIVITETSPLAN SUD antagen SUD-rådet Reviderad Bilaga 1 1 AKTIVITETSPLAN SUD 2013-2014 antagen SUD-rådet 2013-11-22 Reviderad 2014-09-30 Bilaga 1 Med implementering avses här: implementerings- och processtöd i syfte att nå de mål som anges i form av nationella

Läs mer

Gemensam handlingsplan för kommunerna i Kalmar län och Landstinget i Kalmar län gällande överenskommelse inom området psykisk hälsa 2016

Gemensam handlingsplan för kommunerna i Kalmar län och Landstinget i Kalmar län gällande överenskommelse inom området psykisk hälsa 2016 Länsgemensam ledning i samverkan Inom socialtjänst och angränsande område Hälso- och sjukvård i Kalmar län Gemensam handlingsplan för kommunerna i Kalmar län och Landstinget i Kalmar län gällande överenskommelse

Läs mer

Johan Blomgren, överläkare, medicinkliniken Eksjö. Nationella Diabetesregistret, Registercentrum VGR, Göteborg

Johan Blomgren, överläkare, medicinkliniken Eksjö. Nationella Diabetesregistret, Registercentrum VGR, Göteborg Johan Blomgren, överläkare, medicinkliniken Eksjö Nationella Diabetesregistret, Registercentrum VGR, Göteborg Höglandssjukhuset 11. Länssjukhuset Ryhov 145. Värnamo sjukhus 85. Analysförklaring Vid analys:

Läs mer

Regionala samverkans- och stödstrukturer KUNSKAPSUTVECKLING INOM SOCIALTJÄNSTEN

Regionala samverkans- och stödstrukturer KUNSKAPSUTVECKLING INOM SOCIALTJÄNSTEN Regionala samverkans- och stödstrukturer KUNSKAPSUTVECKLING INOM SOCIALTJÄNSTEN FoUrum arbetar med att utveckla kvaliteten inom socialtjänsten i Jönköpings län. Verksamhetsidén är att långsiktigt och samordnat

Läs mer

Sveriges Kommuner och Landsting www.skl.se/kunskaptillpraktik

Sveriges Kommuner och Landsting www.skl.se/kunskaptillpraktik Utveckling av missbruks- och beroendevården Chefs- och politikerutbildning i Västra Götaland den 4 februari Sveriges Kommuner och Landsting www.skl.se/kunskaptillpraktik gunborg.brannstrom@skl.se 070 484

Läs mer

Välkommen! En angelägen konferens om stöd till anhöriga och närstående till person med missbruk!

Välkommen! En angelägen konferens om stöd till anhöriga och närstående till person med missbruk! Välkommen! En angelägen konferens om stöd till anhöriga och närstående till person med missbruk! Arrangörer: Kommunal utveckling, Region Jönköpings län Länsstyrelsen Jönköpings län Sofia Rosén, Länsstyrelsen

Läs mer

Uppföljning av verksamheten med personligt ombud

Uppföljning av verksamheten med personligt ombud Uppföljning av verksamheten med personligt ombud Hässleholm 1 september 2014 Projektledare Birgitta Greitz, Socialstyrelsen Verksamhet med personligt ombud Tio försöksverksamheter Utvärderingen av försöksverksamheterna

Läs mer

Riskbruk, missbruk och beroende

Riskbruk, missbruk och beroende Inbjudan Inbjudan Riskbruk, missbruk och beroende Datum: 12-13 april, 3-4 maj Plats: Härnösands folkhögskola, Murbergsvägen 32, Härnösand Riskbruk, missbruk och beroende - Kunskap till praktik Missa inte

Läs mer

MISSIV MISSBRUKSFÖREBYGGANDE ARBETE I OXELÖSUND. Hälso- och sjukvård. Nämnden för Hälso- och sjukvård

MISSIV MISSBRUKSFÖREBYGGANDE ARBETE I OXELÖSUND. Hälso- och sjukvård. Nämnden för Hälso- och sjukvård Hälso- och sjukvård DATUM Hans Tanghöj 2007-05-03 DIARIENR Nämnden för Hälso- och sjukvård MISSIV MISSBRUKSFÖREBYGGANDE ARBETE I OXELÖSUND Försäljningen av alkohol liksom den alkoholrelaterade dödligheten

Läs mer

Samordnad individuell plan

Samordnad individuell plan Version 2014-04-10 Samordnad individuell plan Gemensamma riktlinjer för samverkan mellan kommunerna och landstinget avseende vuxna personer från 18 år som är i behov av insatser från båda huvudmännen samtidigt

Läs mer

Värmdö kommun. Samverkan kommun och landsting Förstudie. KPMG AB Offentlig sektor 2012-01-17 Antal sidor: 7

Värmdö kommun. Samverkan kommun och landsting Förstudie. KPMG AB Offentlig sektor 2012-01-17 Antal sidor: 7 Samverkan kommun och landsting Förstudie KPMG AB Offentlig sektor Antal sidor: 7 KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative Innehåll 1. Sammanfattning 1 2.

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden Socialnämnden. Bakgrund

Hälso- och sjukvårdsnämnden Socialnämnden. Bakgrund Handlingstyp Överenskommelse 1 (8) Datum 6 november 2014 Missbruks- och beroendevård Överenskommelse mellan Hälso- och sjukvårdsnämnden och avseende samverkan när det gäller personer som missbrukar alkohol,

Läs mer

Rapport. Öppna jämförelser för missbruks- och beroendevård 2013. www.ljungby.se

Rapport. Öppna jämförelser för missbruks- och beroendevård 2013. www.ljungby.se www.ljungby.se Rapport Öppna jämförelser för missbruks- och beroendevård 2013 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Redovisad för socialnämnden 2013-06-19 Bakgrund Syftet med öppna jämförelser

Läs mer

SIP - Samordnad individuell plan. Annika Nilsson-Wendel Verksamhetsutvecklare BUP Skåne

SIP - Samordnad individuell plan. Annika Nilsson-Wendel Verksamhetsutvecklare BUP Skåne SIP - Samordnad individuell plan Annika Nilsson-Wendel Verksamhetsutvecklare BUP Skåne Agenda Vad är det som gäller Syftet med SIP Hur gör man en SIP Film från SKL Styrande dokument Ramavtal Lokal överenskommelse

Läs mer

Välkommen till nationell baskurs i riskbruk, missbruk och beroende!

Välkommen till nationell baskurs i riskbruk, missbruk och beroende! Välkommen till nationell baskurs i riskbruk, missbruk och beroende! Innehåll i utbildningen Alkohol- och narkotikasituationen i Sverige Faktorer av betydelse för missbruks- och beroendeutveckling Fysisk

Läs mer

Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20

Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20 1 Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20 SAMORDNAD INDIVIDUELL PLANERING MELLAN LANDSTINGETS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST SAMT SAMORDNING AV INSATSER

Läs mer

Vad krävs för att beakta barns behov av information, råd och stöd?

Vad krävs för att beakta barns behov av information, råd och stöd? Vad krävs för att beakta barns behov av information, råd och stöd? Utveckling av barn- och föräldrastöd vid Beroendecentrum Stockholm (BCS) Barn och unga i familjer med missbruk 2 december 2013 Christina

Läs mer

RAPPORT ÖPPNA JÄMFÖRELSER (ÖJ) Missbruks- och beroendevården 2015

RAPPORT ÖPPNA JÄMFÖRELSER (ÖJ) Missbruks- och beroendevården 2015 RAPPORT ÖPPNA JÄMFÖRELSER (ÖJ) Missbruks- och beroendevården 2015 Rapporten sammanställd av: Sten Eriksson, utvecklingsledare Region Dalarna, enheten för Utveckling, hälsa och välfärd Juni 2015 Innehåll

Läs mer

Från ord till handling

Från ord till handling Innehållet under denna timme Från ord till handling vad är brukarinflytande och hur kan man göra? Vad är inflytande och delaktighet Argument för Lite modeller Vad bidrar och hindrar Brukarinflytande Medborgarnas

Läs mer

Missbruksorganisationer i Stockholm Historik

Missbruksorganisationer i Stockholm Historik 1 Missbruksorganisationer i Stockholm Historik Missbrukskliniker inom och utom psykiatrin Olika behandlingstraditioner och personberoende Sjukvård socialtjänst på olika håll Tillnyktring avgiftning behandling

Läs mer

God kvalitet och ökad tillgänglighet inom missbruks- och beroendevården. Socialdepartementet

God kvalitet och ökad tillgänglighet inom missbruks- och beroendevården. Socialdepartementet God kvalitet och ökad tillgänglighet inom missbruks- och beroendevården Med avstamp i regeringens ANDT-strategi På många områden sker en positiv utveckling inom missbruksoch beroendevården. Stort intresse

Läs mer

Att stärka barn- och föräldraperspektivet inom missbrukoch beroendevården i Jönköpings län

Att stärka barn- och föräldraperspektivet inom missbrukoch beroendevården i Jönköpings län Att stärka barn- och föräldraperspektivet inom missbrukoch beroendevården i Jönköpings län Inger Axelsson FoU-ledare FoUrum Regionförbundet i Jönköpings län Invest Region Jönköping Ur Missbruksutredningen,

Läs mer

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och kommunerna i Kalmar län kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och kommunerna i Kalmar län kring personer med psykisk funktionsnedsättning Datum Ärendebeteckning 2013-05-02 SN 2012/0684 Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och kommunerna i Kalmar län kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2013-2014 Kalmar kommun

Läs mer

Överenskommelse om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Överenskommelse om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning MISSIV 2015-08-28 RJL 2015/1138 Kommunalt forum Överenskommelse om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Ledningsgruppen för samverkan Region Jönköpings län och kommun överlämnar bilagd

Läs mer

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialberedningen Sammanträdesdatum 2014-11-12 64/71 44./. Bilaga. Handlingsplan psykiatrisk ohälsa I Norrbottens län finns sedan hösten 2013 en överenskommelse om samarbete

Läs mer

Riskbruk, missbruk och beroende, Kunskap till praktik

Riskbruk, missbruk och beroende, Kunskap till praktik Riskbruk, missbruk och beroende, Kunskap till praktik Nationell baskurs Under våren 2014 genomförs basutbildningen Riskbruk, missbruk och beroende Kunskap till praktik för sjätte gången i Västerbotten.

Läs mer

Tid: 2010-08-30, kl 09.30-15.00 Plats: Åsens by, Aneby

Tid: 2010-08-30, kl 09.30-15.00 Plats: Åsens by, Aneby MÖTESANTECKNING 1(5) Plats: Åsens by, Aneby Närvarande: Ej närvarande: Bo Kenneth Knutsson David Rydin Johan Björck Anders Fransson Ulla Henriksson Betty Svensson Margit Ferm Marianne Zätterqvist Bengt-Ove

Läs mer

Uppdrag att fördela medel för vidareutveckling av missbruks- och beroendevården inom ramen för Kunskap till praktik 2013 2014

Uppdrag att fördela medel för vidareutveckling av missbruks- och beroendevården inom ramen för Kunskap till praktik 2013 2014 Regeringsbeslut II:6 2013-09-19 S2013/6484/FST (delvis) Socialdepartementet Kammarkollegiet Box 2218 103 15 Stockholm Uppdrag att fördela medel för vidareutveckling av missbruks- och beroendevården inom

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN NÄRVÅRD TIERP 2014

VERKSAMHETSPLAN NÄRVÅRD TIERP 2014 VERKSAMHETSPLAN NÄRVÅRD TIERP 2014 Närvård I Uppsala län definieras närvård som det samverkansarbete inom hälso- och sjukvård och social omsorg som bedrivs mellan lanstinget och kommunerna. Syftet är

Läs mer

Brukarundersökning på HANS. (Haninge Alkohol Narkotika Samverkan) April 2013

Brukarundersökning på HANS. (Haninge Alkohol Narkotika Samverkan) April 2013 Brukarundersökning på HANS (Haninge Alkohol Narkotika Samverkan) April 2013 Postadress Besöksadress Telefon Fax/e-post Postgiro Bankgiro 136 81 Haninge Rudsjöterrassen 2 Växel: 08-606 70 00 08-606 81 40

Läs mer

Landstinget i Kalmar Län. Samverkansöverenskommelse avseende riskbruk, missbruk och beroende mellan Kalmar kommun och Landstinget i Kalmar län

Landstinget i Kalmar Län. Samverkansöverenskommelse avseende riskbruk, missbruk och beroende mellan Kalmar kommun och Landstinget i Kalmar län Datum 2014-03-25 (revideras 2016-01-01 eller tidigare vid behov) Samverkansöverenskommelse avseende riskbruk, missbruk och beroende mellan Kalmar kommun och Landstinget i Kalmar län * Kalmar kommun WWW.KALMAR.SE

Läs mer

Brukarrevision 2015 av Beroendeenheten i Vimmerby kommun

Brukarrevision 2015 av Beroendeenheten i Vimmerby kommun Brukarrevision 2015 av Beroendeenheten i Vimmerby kommun Brukarrådet i Kalmar län för riskbruks-, missbruks- och beroendefrågor Innehåll Innehåll... 1 Sammanfattning... 2 Inledning... 2 Bakgrund... 3 Syfte...

Läs mer

Utveckling av missbruks- och beroendevården i Halland. Konferens; Kunskap till praktik 11-12 november 2014

Utveckling av missbruks- och beroendevården i Halland. Konferens; Kunskap till praktik 11-12 november 2014 Utveckling av missbruks- och beroendevården i Halland Konferens; Kunskap till praktik 11-12 november 2014 Regional stödstruktur plattform i Halland Uppdragsgivare Chefsgrupp Halland Kommunchefer RD Kommunberedning

Läs mer

Nordisk tillsynskonferens 2015, Helsingfors. Seminarie B1: Tillsynen i gränsområdet mellan social- och hälsovården

Nordisk tillsynskonferens 2015, Helsingfors. Seminarie B1: Tillsynen i gränsområdet mellan social- och hälsovården 2015-09-15 1(7) Nordisk tillsynskonferens 2015, Helsingfors Seminarie B1: Tillsynen i gränsområdet mellan social- och hälsovården Samverkan mellan socialtjänst och hälso- och sjukvård när det gäller personer

Läs mer

Utvecklingsarbete för barn och unga i familjer med missbruk och/eller psykisk ohälsa i Örebro län

Utvecklingsarbete för barn och unga i familjer med missbruk och/eller psykisk ohälsa i Örebro län Utvecklingsarbete för barn och unga i familjer med missbruk och/eller psykisk ohälsa i Örebro län Vi måste prata 2017-05-19 Johanna Karlsson Sofias mamma Anhöriga barn ska uppmärksammas och erbjudas hjälp

Läs mer

Vision och uppdrag. Vårt uppdrag

Vision och uppdrag. Vårt uppdrag I dagsläget görs en brukarrevision, som startade hösten 2015, på avdelning 4B. Revisionen genomförs av fyra utbildade revisorer från Brukarnas revisionsbyrå BRiU. Vision och uppdrag "Vår verksamhet ligger

Läs mer

Delrapport SIKTA 2010-12-31

Delrapport SIKTA 2010-12-31 Delrapport SIKTA 2010-12-31 Kristina Bloomfield Wijk Projektledare Struktur på lokal nivå Styrgrupp Styrgruppen för projektet, som tillsattes i början av 2009, består av Håkan Rosén, verksamhetschef, Beroendecentrum

Läs mer

Datum Antal sidor 1(1)

Datum Antal sidor 1(1) 2014-05-06 1(1) Överenskommelse om samarbete kring personer som missbrukar alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel eller dopningsmedel Antaget i Läns-LAKO den 28 april 2014 .. ya

Läs mer

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende. Slutlig version publicerad 21 april 2015

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende. Slutlig version publicerad 21 april 2015 Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende Slutlig version publicerad 21 april 2015 Vad är nationella riktlinjer? Stöd vid fördelning av resurser Underlag för beslut om organisation

Läs mer

Antal individer med vård på beroendekliniker i Stockholms län. Personer som är minst 20 år

Antal individer med vård på beroendekliniker i Stockholms län. Personer som är minst 20 år Aktörer inom vård och behandling av missbrukare i Sverige Kriminalvård Frivård Polis Socialtjänst HVB Missbruk Familj Ekonomi, försörjning Social psykiatri Hälso- och sjukvård SIS Allmän psykiatri Rättspsykiatri

Läs mer

Brukarinflytandet i Örebro har lyft både människor och kvalitet i vården

Brukarinflytandet i Örebro har lyft både människor och kvalitet i vården 3 INTERVJU Brukarinflytandet i Örebro har lyft både människor och kvalitet i vården Carina Dahl har jobbat med brukarfrågor från två perspektiv, som politiker och som ombudsman i Verdandi. Är det inte

Läs mer

Behandling vid samsjuklighet

Behandling vid samsjuklighet Behandling vid samsjuklighet Beroende, missbruk psykisk sjukdom Riktlinjer för missbruk och beroende 2015 Göteborg 160831 Agneta Öjehagen Professor, socionom, leg.psykoterapeut Avdelningen psykiatri Institutionen

Läs mer

Datum 2014-05-06. Antal sidor 1(1)

Datum 2014-05-06. Antal sidor 1(1) Datum 2014-05-06 Antal sidor 1(1) Överenskommelse i Jönköpings län om samarbete kring personer som missbrukar alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel eller dopningsmedel Antaget

Läs mer

Brukarrevision 2014 av Socialpsykiatrin i Gnosjö kommun Boendestödet och Dagverksamheten

Brukarrevision 2014 av Socialpsykiatrin i Gnosjö kommun Boendestödet och Dagverksamheten Brukarrevision 2014 av Socialpsykiatrin i Gnosjö kommun Boendestödet och Dagverksamheten Länsbrukarrådet för riskbruks, missbruk och beroendevård i Jönköpings län test 2 Innehåll Inledning... 4 Sammanfattning...

Läs mer

Exempelsamling Logikmodeller

Exempelsamling Logikmodeller Exempelsamling Logikmodeller Ett sätt att åskådliggöra kopplingen mellan övergripande mål, delmål, aktiviteter och mätpunkter (indikatorer) är att strukturera i en logikmodell (tabell 1). För att nå tillräcklig

Läs mer