Jer Jernhusen nhusen Årsredovisning 2009 Stockholm Norrköping

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Jer Jernhusen nhusen Årsredovisning 2009 Stockholm Norrköping"

Transkript

1

2 Innehåll 01 Året i korthet 02 Detta är 04 Vd har ordet 06 Omvärld Verksamhet 08 Strategi och styrning 12 Fastighetsinnehav 16 Affärsområden 18 Stationsområden 22 Underhållsdepåer 26 Godsterminaler Hållbarhet 31 Medarbetare 32 Miljö 34 Intressentdialog Finansiell rapportering 36 Förvaltningsberättelse 42 Resultaträkning koncernen 46 Rapport över finansiell ställning koncernen 49 Eget kapital koncernen 50 Kassaflödesanalys koncernen 52 Moderbolaget 56 Redovisnings- och värderingsprinciper 61 Noter 88 Flerårsöversikt 90 Vinstdisposition 92 Revisionsberättelse GRI rapport 93 GRI rapport 94 GRI index 96 GRI resultatindikatorer 101 Bestyrkanderapport Bolagsstyrning 102 Ordförande har ordet 104 Bolagsstyrningsrapport 108 Styrelsens rapport om intern kontroll 111 Definitioner 112 Styrelse 113 Ledning

3 Året i korthet 1 Året i korthet Fastighetsintäkterna uppgick till 868 (804) MSEK. Nettouthyrningen uppgick totalt till 118 (17) MSEK och i befintligt fastighetsbestånd till 9 (15) MSEK. rörelseresultatet uppgick till 393 (355) MSEK, en ökning med 11 procent vilket främst beror på högre intäkter. Finansiella poster förbättrades till 55 ( 124) MSEK främst tack vare lägre räntenivåer Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 290 ( 73) MSEK, vilket motsvarar 4,1 procent. Årets resultat efter skatt uppgick till 43 (53) MSEK. Årets investeringar uppgick till (609) MSEK. De största investeringarna är uppförandet av Kungsbrohuset samt förvärven av hotellfastigheten Orgelpipan 6 i Stockholm (mittemot Centralstationen) och Gullbergsvass 17:4 (Centralhuset) i Göteborg. I april genomfördes fusionen mellan AB (publ) och moderbolaget AB Swedcarrier vilket stärkte s eget kapital med 553 MSEK. I oktober tecknade avtal med Alecta om försäljning av marken under World Trade Center i Stockholm för 600 MSEK. Styrelsen föreslår en utdelning om 100 (100) MSEK. Rörelseresultatet för 2010 prognostiseras att bli högre jämfört med, främst tack vare förvärvade fastigheter. Ekonomisk data MSEK Helår Helår 2008 Fastighetsintäkter Driftöverskott Rörelseresultat Finansiella poster Resultat efter finansiella poster Värdeförändringar Periodens resultat Investeringar i fastigheter Fastighetsförsäljningar Vakansgrad hyra, % 5,2 4,7 Marknadsvärde fastigheter Soliditet, % 37,2 39,7 Räntetäckningsgrad, ggr 8,5 2,8 Avkastning på eget kapital, % 1,3 1,7

4 2 Detta är gör skillnad Vision gör skillnad för människor och miljö. Affärsidé På kommersiella villkor utvecklar stationsområden, underhållsdepåer och gods terminaler längs järnvägen och bidrar därmed till en bättre transportsektor och ett grönare Sverige. i fastighetsbranschen Gemensamt för alla s fastigheter är att de har attraktiva lägen, historia och framtids möjligheter. Lokaler för kontor, service, butik och restaurang ligger nära strömmen av människor, något som gör dem till attraktiva hyresobjekt. Lokaler för underhållsdepåer och godsterminaler ligger nära de stora trafikströmmarna vilket underlättar för tågunderhållet och transporterna. i järnvägsbranschen Som det självklara navet i kollektivtrafiken är det s roll att dels erbjuda trafik operatörer och underhållsföretag funktionella stationer och depåer, dels att tillgodose rese närernas behov av trygghet och service på stationerna samt möjlighet till ett effektivt resande. Stationsområden nya erbjudanden utifrån resenärens behov fokuserar på resenärerna. Det handlar om att utveckla servicen och det kommersiella utbudet i stationerna så att de motsvarar besökarens och resenärens behov och förväntningar. medverkar också till att skapa och utveckla resecentrum och stationsområden. Underhållsdepåer utökad depåkapacitet och nya affärsupplägg För att skapa än mer effektiva underhållsdepåer och öka kapaciteten arbetar med nya affärsupplägg och öppnar för ökad konkurrens. Fler operatörer ska få tillgång till de strategiskt viktiga depåerna. Målet är att nå högre effektivitet och att främja avregleringen av tågtrafiken. Rätt läge på depåerna i landet och bra logistiklösningar för tågoperatörerna kommer på sikt att sänka de totala underhållskostnaderna, vilket i sin tur gynnar resenärerna. Godsterminaler konkurrensneutrala anläggningar med nya affärslösningar arbetar aktivt med att både förbättra gods- och kombiterminalerna och med att ta fram nya affärsmodeller för hur dessa ska drivas. Det finns stora möjligheter att öka godstransporter där flera transportsätt kombineras. Genom att öppna för konkurrens bidrar till ökade transporter på järnvägen och därmed till en bättre miljö.

5 Detta är 3 s erbjudanden Efterfrågade väntsalar erbjuder attraktiva väntsalar med kringtjänster till trafikoperatörer. I fokus står resenärernas behov av trivsel, trygghet och service, även på järnvägsstationer som inte ägs av. Genom att hyra väntsalsytan på stationer som ägs av andra företag säkerställer bolaget väntsalsfunktionen. Genom effektiva stationer vill bidra till ett ökat kollektivt resande med tåg och buss. Attraktiva affärslägen och service på stationer erbjuder attraktiva lägen för butiker, restauranger, kaféer och serviceföretag på stationerna. Stationernas inriktning är att bli en attraktiv mötesplats för resor, möten, mat och handel för de cirka personer som dagligen besöker stationerna. Ett varierat och spännande utbud bidrar till ett ökat resande. Kommunikationsnära kontor erbjuder nya och flexibla kontor i centrala lägen och kontor i stationshus där den historisk atmosfären attraherar. Gemensamt för kontoren är det kommunikationsnära läget. Personliga möten underlättas och närheten till kommunikationer, butiker, restauranger, kaféer och annan service gör arbetsplatsen mer attraktiv. Kapacitets- och logistiklösningar erbjuder järnvägsbranschen moderna, trafiknära och funktionella kapacitets- och logistiklösningar. Genom att hyra ut underhållsdepåer direkt till trafikhuvudmän eller tåg operatörer bidrar bolaget till att tågunderhållet konkurrensutsätts. erbjuder också infrastrukturförvaltning, det vill säga förvaltning och underhåll av spår och kontaktledningar. Strategiskt placerade godsterminaler erbjuder transportföretag strategiskt placerade gods- och kombiterminaler för effektiv omlastning mellan lastbil och godståg. Med fokus på konkurrensneutralitet och tydliga mervärden och incitament för alla aktörer arbetar bolaget för att öka marknads andelarna för transporter på järnväg.

6 4 Vd har ordet Vd har ordet Jag är övertygad om att vårt beslut att sätta resenären i fokus främjar s affär totalt och genererar vinster som vi kan investera i nya projekt för att öka volymerna på järnväg. har en central roll i avregleringen av den svenska järnvägen. äger, utvecklar och förvaltar stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler i hela landet. Vårt uppdrag är att ta fram konkurrensneutrala affärsmodeller som öppnar marknaden för nya aktörer och gör det lättare, tryggare och bekvämare att resa kollektivt och att frakta gods på järnvägen. Vi är inne i en intressant period då många aktörer försöker hitta sina roller på en ny spelplan. Det är min uppfattning att vi, genom s centrala fastighetsinnehav, har möjlighet att ta ett större ansvar för att driva och samordna transportsektorns utveckling. Avregleringen av persontransportmarknaden skapar också många nya affärsmöjligheter. vill genom nya affärslösningar visa marknaden att det är möjligt att finansiera nya investeringar. Vi vill också ta initiativ och bidra när det krävs lokala samfinansieringslösningar mellan privata aktörer, kommunerna och staten. Starkt resultat fortsätter att utvecklas positivt. Rörelseresultatet ökade med 11 procent. Vi har en stabil finansiell ställning och når våra nyckeltal. Marknadsvärdena för våra fastigheter har endast gått ner med fyra procent tack vare centrala lägen och ett prognostiserat framtida ökat resande. I våra utvecklingsfastigheter Kungsbrohuset i Stockholm och Centralhuset i Sundbyberg har vi, trots en tuff hyresmarknad, kunnat hyra ut i stort sett alla lokaler. På grund av den ekonomiska nedgången ökade resandet endast svagt under året. Besöksantalet på s stationer var också relativt oförändrat. Stationer som är rena, trygga och säkra har bra förutsättningar för att bidra till ett ökat resande och att utveckla en attraktiv handel. Vad vi ser är en renässans för hela stationsområdet där stationen på många håll återtar sin roll som samhällets mittpunkt. Den totala godsvolymen på järnväg minskade under året med 17 procent. Det finns dock tecken på att tåget kan ta en större marknadsandel av de totala godstrans porterna. Intresset för godstrans porter på den svenska järnvägen ökar från både inhemska och internationella företag och logistikaktörer. Det är s vilja att skapa de konkurrensneutrala depåer och godsterminaler som krävs för att öppna marknaden för fler aktörer. Investeringar för framtiden har investerat över fem miljarder kronor i infrastruktur och fastig heter sedan 2001, då blev ett fristående statligt bolag. Under investerade vi drygt två miljarder kronor. Vi visar tydligt vår vilja att bidra till en grön samhällsutveckling med ett fortsatt starkt investeringsprogram på en till två miljarder kronor per år fram till Vi ser framför oss en fördubbling av antalet resenärer och mängden gods på järnväg. En tredjedel av s investeringar görs i projektfastigheter, som vi utvecklar och säljer med vinst. Det trippelt miljöklassade Kungsbrohuset, som delvis värms av överskottsvärme från de cirka människor som varje dag besöker Centralstationen i Stockholm, har fått stor uppmärksamhet. Kungsbrohuset är ett bra exempel på hur konkret kan bidra till samhälls byggandet genom våra fastigheter i strategiska lägen. Kungsbrohuset ligger i hjärtat av Västra City, som tillsammans med Stockholms stad ska utveckla till en ny miljösmart och kommunikationsnära stadsdel som kan bidra till att öka det kollektiva resandet. Förvärvet av hotellfastigheten Orgelpipan 6, mittemot Centralstationen, gör det möjligt för oss att erbjuda resenärerna ett smidigare resande och en ny attraktiv entré till Citybanan. Det strategiska förvärvet av Centralhuset i Göteborg, i direkt anslutning till Central stationen, ger oss bättre möjligheter att utveckla hela stationsområdet och knyta ihop det med både Nordstan och den kommande Västlänken. I februari 2010 öppnade kombiterminalerna i Jönköping, Stockholm och Göteborg för alla aktörer efter en upphandling av nya terminaloperatörer på kommersiella villkor. På våra kombiterminaler knyter vi ihop godsflöden på lastbil och tåg. I Helsingborg fortsätter bygget av en ny underhållsdepå som beräknas stå färdig i maj Vi projekterar också för fler underhållsdepåer för att kunna möta en ökad efterfrågan på tågunderhåll.

7 Vd har ordet 5 Resenären i centrum För att öppna stationerna för fler aktörer och öka vår service till resenärerna lanserade i december två nya tjänster. Ledsagningstjänsten som vi i samarbete med Banverket erbjuder på 124 stationer i landet gör det enklare att resa för människor med funktionsnedsättning. På Centralstationen i Göteborg öppnade vi vår första stationslounge där alla tågoperatörer och andra företag kan erbjuda sina kunder en lugn arbetsmiljö och en avkopplande stund i anslutning till sin resa. Vi vill göra våra resenärer och kunder nöjda. Vår årliga resenärsundersökning hjälper oss att identifiera och prioritera förbättringar på stationerna. Resenärerna har ringat in tre fokusområden: trygghet, sittplatsmiljöer och toalettmiljöer. Här finns det mer att göra för oss, och det arbetet pågår. Organisation med affärskraft har utvecklats från fastighetsbolag till ett företag i både fastighets- och transport branschen med en strategisk och offensiv samhällsbyggarroll. För att öka affärskraften i organisationen och komma närmare kunden separerar vi från 2010 affärsutveckling från förvaltning. Uppdraget för våra affärs utvecklare är att ta fram nya, konkurrens neutrala affärsmodeller. Affärerna kopplas sedan samman med förvaltning i respektive affärsområde. För att matcha s nya strategi har vi under året adderat en rad nya kompetenser, bland annat inom affärsutveckling, logistik och handel. I mars 2010 har vi också anställt en chef för den nya avdelningen Hållbar utveckling, som tar plats i s ledningsgrupp. s medarbetare har många nya utmaningar och nya roller. Jag är glad och stolt över årets medarbetarmätning som på nytt visar att s anställda trivs på sin arbetsplats och är motiverade att utvecklas med. Fler framtida möjligheter Under året har vi arbetat med att profilera tydligare. Vi har formulerat en ny vision och en tydligare affärsidé som sätter människor och miljö i centrum, vilket också breddar vår målgrupp. Våra tjänster ska erbjudas fler människor och därför behöver vi synas tydligare med ett attraktivt varumärke. Därför har vi också tagit fram en ny visuell företagsidentitet inklusive en ny logotyp. Omprofileringen sker successivt under Järnvägen har medvind. Vi tror på det branschgemensamma målet att fördubbla det kollektiva resandet på tio år och att föra över mer godstrafik från väg till järnväg. vill vara en förebild internationellt när det gäller att skapa ett hållbart samhälle kopplat till transportsektorn. har under året klargjort sin roll. Men för att nå full effekt av avregleringen måste vi undanröja några återstående hinder. Min uppfattning är att Transport styrelsens roll och mandat måste tydliggöras och att järnvägs lagen behöver reformeras till vissa delar, så att fler områden kan marknads prissättas. Då kan fortsätta bidra till utveckling och tillväxt i den svenska transport sektorn. Stockholm den 23 mars Per Berggren, vd

8 6 Omvärld Omvärld Drivkraften i s affärer är volymer på järnväg såväl kollektivt resande som godstransporter. Omvänt gäller att s erbjudanden bidrar till ökat resande och ökad mängd gods på järnväg. Även om den ekonomiska nedgången varit den största på mycket länge har resandet varit relativt stabilt under. Gemensamt för efterfrågan på flera av s erbjudanden är utvecklingen av transportvolymerna och resandet på järnväg. Ett ökat resande innebär att fler besöker station erna men också att efterfrågan på tågunder håll ökar. Ökade resandeströmmar på station erna innebär ett större kundunder lag för butiker och service och därmed högre hyrespotential för. I takt med den växande transportvolymen ökar antalet tåg som måste underhållas, vilket skapar ett större behov av underhållsdepåer. Marknadspositionen för de kommunikationsnära kontoren gynnas också av ett ökat resande. Långsiktigt förväntas hög tillväxt Även om den ekonomiska nedgången i BNP under varit den största på mycket länge har resandet varit relativt stabilt. Persontransporter på järnväg har under flera år ökat. Åren ökade persontransporterna, mätt i personkilometer, med totalt 26 procent. Preliminär statistik för visar att resandet endast ökade svagt. Besöksantalet på Jern husens stationer har varit stabilt under samma period. gör bedöm ningen att avmattningen i resandetillväxten under är tillfällig och att resandevolymerna kommer att fortsätta öka i framtiden. Långsiktigt talar flera faktorer till järn vägens fördel. Miljöaspekter såsom handel med utsläppsrätter, teknisk utveckling för snabbare tåg och ett ökat miljömedvetande bland både politiker och resenärer förväntas leda till ökad efterfrågan på miljö smarta transportmedel. Nya bansträckningar, som exempelvis Botnia banan i Norrland och Citytunneln i Malmö, ger samtidigt upphov till nya trafikmönster. s strategi är att finnas på tillväxtorter och viktiga järnvägsknutpunkter. En stor del av verksamheten är koncentrerad till de tre storstads regionerna. Den ekonomiska utvecklingen är på lång sikt mycket god på dessa marknader. För många av s stationer pekar långsiktiga prognoser på en mycket stark ökning av antalet resenärer. Godstransporterna har påverkats klart negativt av lågkonjunkturen och för märks en kraftig nedgång. Kombi trafiken, vilket är det segment inom gods som Jern husen framför allt är verksamt inom, har dock haft en relativt sett bättre utveckling än gods transporter på järnväg totalt sett. Sedan år 2000 har kombitrafiken haft en tillväxt på cirka 70 procent. På lång sikt förväntas en tillväxt på mellan 5 och 10 procent per år då segmentet gynnas av ökade containertransporter samt kvalitetsförbättringar och ökad punktlighet. För att transporter på järnväg ska fortsätta att öka krävs dock en väl fungerande infrastruktur. arbetar aktivt för att påverka en utbyggnad av nya bansträckningar och för investeringar i ett svenskt höghastighetsnät. Affärsmöjligheter på avreglerad marknad Den pågående avregleringen av järnvägstrafiken har redan lett till att flera stora internationella tågoperatörer har etablerat sig i Sverige, inom såväl fjärr- som regionaltrafik. s bedömning är att allt fler operatörer kommer att etablera sig i Sverige i takt med den fortsatta avregleringen. Därmed ökar konkurrensen om resenärerna. För att vara konkurrens kraftiga efterfrågar tågoperatörerna valfrihet i såväl service som genomförande. För att de nya behoven ska kunna mötas behövs konkurrensneutrala anläggningar och här skapas nya affärsmöjligheter för. Tågtillväxt och ny teknologi Operatörer inom både person- och godstransportsektorn ersätter successivt den äldre fordonsparken med moderna tågsätt. En analys av tågtillväxten i Sverige visar att det beräknas tillkomma cirka 600 nya tågsätt mellan år 2006 och Under samma period fasas knappt 300 av äldre modell ut, vilket ger en nettoökning på drygt 300 nya tågsätt. Tågtillväxten medför att en stor andel av tågflottan kommer att vara förnyad år De alltmer högteknologiska fordonen kräver special utrustning installerad i depåerna och förutsätter även andra underhållsrutiner och en utvecklad kompetens. Detta förändrar underhållsbehovet eftersom en stor del av reparationerna sker genom byte av kompo

9 Omvärld 7 Station Kontor Depå Kollektivoperatörer Trafikhuvudmän Hyresgäster Kunder Gods Resenärer Medarbetare Branschorganisationer Ägare Banker Finansinstitut Placerare Leverantörer Intressenter samverkar med ett antal intressenter i den dagliga verksamheten. Läs mer om Jern husens intressentdialog på sidan 34. nenter, som sedan kan lagas på annan plats. Sammantaget innebär detta att läget för det trafiknära tågunderhållet blir allt viktigare, vilket tillsammans med ökad person- och godstrafik skapar en god efterfrågan på s trafiknära underhållsdepåer. Efter frågan ökar också på nya depåer på grund av nya resandemönster. Handeln mindre konjunkturkänslig Butiksutbudet i s stationsfastigheter är mindre konjunkturkänsligt än till exempel det utbud som finns i köpcentrum och gallerior. Hushållens höga sparande och avvaktande inställning till konsumtion påverkar därmed mindre än många andra butiksfastighets ägare. Trots en volatil detaljhandelsutveckling för landet som helhet under året har detaljhandeln i stationsfastigheterna haft en stabil ökning på 2-3 procent. Stabila hyror trots finanskris Det senaste årets finansiella kris och ekonomiska nedgång har även påverkat och bolagets kunder. Fastighetsmarknaden har kylts av och stigande avkastningskrav har påverkat marknadsvärdena för fastigheterna negativt. Även hyresmarknaden har mattats av på många håll. har tack vare stabila hyror i stationsfastigheter och underhållsdepåer klarat avmattningen relativt bra. Avkastningskraven bedöms stabiliseras Den förmodade ökningen av avkastningskraven under bedöms inte ha blivit fullt så kraftig som marknaden tidigare har trott. Många fastighetsägare har inte sålt på de nivåer köparen har erbjudit. Det låga utbudet av fastigheter har därmed delvis motverkat en ökning av avkastningskraven. Marknadens avkastningskrav på framförallt underhållsdepåer och godsterminaler beror till stor del på fastighetens läge i förhållande till järnvägsnätet. För stationer är antalet besökare en viktig parameter eftersom det påverkar stabiliteten i driftnettot från butiker, restauranger och de kommunikationsnära kontoren. Oftast ligger avkastningskraven i nivå med övriga traditionella förvaltnings fastigheter, men med den skillnaden att de är mindre volatila över en konjunkturcykel. bedömer att avkastningskraven kommer att vara stabila 160 under kommande år. 140 Transporterad godsmängd och persontransporter Miljarder tonkilometer Miljarder personkilometer Fastighetstransaktioner i Sverige Prognos Fastighetstransaktioner i Sverige (MDSEK) Tonkilometer Personkilometer 120 Fastighetstransaktioner i Sverige Fastighetstransaktioner i Sverige (MDSEK) Avkastningskrav kontor (%) Prognos Transaktionsvolym Stockholm Göteborg Malmö Källa: Savills Källa: SIKA Avkas

10 8 Strategi och styrning Strategi är ett fastighetsbolag i järnvägssektorn och finns på tillväxtorter och viktiga järnvägsknutpunkter. På kommersiella villkor utvecklar, äger och förvaltar stationsområden, underhålls depåer och godsterminaler längs den svenska järn vägen. s strategiska inriktning har ett av Sveriges mest spännande fastighetsbestånd med stationer, underhållsdepåer och godsterminaler koncentrerade till tillväxtorter och viktiga transportnoder. är en långsiktig aktör med fokus på utveckling, ägande och förvaltning. Utveckling utvecklar nya och befintliga stations-, depå- och godsterminalområden med en helhetssyn för både eget och annans ägande. Ägande äger stationer, underhållsdepåer och godsterminaler på tillväxtorter och i viktiga järnvägsknutpunkter. Över utvecklingsfaser äger vi även andra fastigheter inom dessa områden. När fastigheterna uppnått rätt utvecklingsfas med beaktande av krav på risktagande och avkastning kan de avyttras. Förvaltning förvaltar fastigheter i nära samverkan med kunder och transportsektorn. Tjänster utvecklar och levererar tjänsteerbjudanden i anslutning till stations-, depå- och godsterminalområden. s ambition är att tillvarata utvecklingsmöjligheter i befintlig verksamhet och expansionsmöjligheter till nya marknader. Bolaget ska vara en ledande och efterfrågad aktör inom fastighets- och transportsektorn som bidrar till nöjda rese närer och hyresgäster. ska också kännetecknas av kompetenta och motiverade medarbetare samt vara ett bolag som medverkar till en miljösmart utveckling av samhället. är helägt av svenska staten. Uppdraget är att, utifrån ett kommersiellt perspektiv, medverka till att stationer, underhållsdepåer och godsterminaler utvecklas och ställs till resenärers, trafikoperatörers och andra användares förfogande på konkurrensneutrala villkor. ska också se till att resenärernas behov av trygghet, säkerhet och service uppfylls. Bolaget ska inom ramen för kravet på affärsmässighet vara ett ledande företag i utvecklingen av den svenska järnvägs sektorn i syfte att främja och stödja kollektivt resande och godstransporter på järnväg. För att tillvarata nya affärsmöjligheter inom utvecklings-, ägande och förvaltningsaffären samt nya tjänster fokuserar nu ytterligare på transportsektorn och stads planering. Det gör bolaget genom de fyra strategiska inriktningarna; Konkurrensneutralitet, Utveckling för ökat resande, Behov av ökad kapacitet samt Stadsutveckling för tillväxt. Konkurrensneutralitet Den pågående avregleringen av järnvägen har redan lett till att flera stora internationella tågoperatörer etablerat sig i Sverige. För att vara konkurrenskraftiga efterfrågar tågoperatörerna valfrihet i såväl service som hanteringskedja. De vill välja fritt bland stationer, underhållsdepåer och godsterminaler utan konkurrensbegränsningar samt upphandla tjänster bland en mångfald av leverantörer. För att de nya behoven ska kunna mötas behövs konkurrensneutrala anläggningar inom både stations-, depå-, och godsterminal områden och här skapas nya affärsmöjlig heter för. För att nya operatörer ska kunna erbjuda sina resenärer olika tjänster i stationsmiljön har utvecklat varumärkesneutrala tjänster, till exempel en stationslounge som är öppen för alla tågoperatörer och andra företag. En fungerande marknad för underhåll av tåg är en förutsättning för att tågen ska gå i tid och en fungerande underhållsmarknad kräver i sin tur konkurrensneutrala depålösningar. förändrar därför aktivt underhållsdepåerna i denna riktning. Även hanteringen av gods på järnväg behöver göras konkurrensneutral. För att öka godsvolymen på järnväg och för att behandla alla godstransportörer lika har därför luckrat upp de facto monopolet på driften av kombi terminaler.

11 Strategi och styrning 9 I Norrköping utvecklar tillsammans med Norrköpings kommun ett nytt resecentrum. Järnvägen kommer att gå på en bro genom stadsdelen Butängen. De upphöjda perrongerna underlättar för byten mellan olika trafikslag. Stationer Underhållsdepåer Godsterminaler ska skapa och utveckla både befintliga och framtida stationer och stationsområden som bidrar till ett ökat resande. ska erbjuda fullt utrustade underhållsdepåer som är placerade med hänsyn till nutida och framtida trafikmönster. s ska erbjuda kompletta godsoch kombiterminalserbjudanden utifrån marknadens efterfrågade behov. Utveckling för ökat resande s ambition är att bidra till effektiva och attraktiva transportlösningar för resenärer och gods på järnväg. Bolagets målsättning är att samtliga verksamheter ska bidra till ökade volymer på järnväg både godstransporter och persontransporter. s stationer ska bidra till att få nya grupper av resenärer att åka kollektivt och få dem som redan reser att resa mer. Depåerna ska bidra till att tågen är hela och rena och går i tid. Genom effektiv utformning och rätt placering kommer depåerna också att bidra till sänkta underhållskostnader vilket kan resultera i lägre biljettpriser och därmed ökat resande. Med ökade volymer på järnväg stärks s affär. Behov av ökad kapacitet Dagens stationer och depåer innebär begränsningar i kapacitet för hur mycket järnvägstransporterna kan öka. Det som allmänt kallas sidosystemet består av knutpunkter i form av över 30 kombi terminaler, 700 bytespunkter (varav 220 med stationshus) samt 50 depåer. För att lyckas med fördubblingsmålet driver Jern husen flera viktiga frågor för sidosystemet, bland annat finansiering, ansvarsgränser och legala strukturer. För att främja en helhetssyn för stationer, depåer och godsterminaler jobbar aktivt med frågan om ansvarsgränser på sidosystemen. driver utvecklingen av kapacitetsfrågor i sidosystemen för att skapa möjligheter för utveckling av knutpunkterna till attraktiva anläggningar som driver flöde. Stadsutveckling för tillväxt har, som en aktör i transportsektorn och ägare av centrala fastigheter i många av Sveriges största städer, stora möjlig heter att driva visionära stadsutvecklingsprojekt. Dessa projekt definierar i många fall städernas framtida stadskärna. Genom att utveckla attraktiva miljöer i anslutning till stationerna kan bidra till att skapa en tät och attraktiv kärna i regionerna, vilket i sin tur är en viktig faktor för regionförstoring. bidrar samtidigt till att förbättra förutsättningarna för ett ökat kollektivt resande. Detsamma gäller omvänt fler resenärer på stationerna bidrar till ett starkare underlag för utvecklad kommersiell service. Utvecklingen av stationen och närområdet stödjer därmed varandra. arbetar i sina stadsutvecklingsprojekt med utgångspunkt från ett miljösmart tänkande. Det innebär bland annat att de byggnader som planeras ska vara energieffektiva och hålla en hög miljöprestanda samt vara effektiva i sin utformning. Var dagen ska kunna levas i området utan att behöva använda onödiga transporter och det centrala läget ska utnyttjas så mycket som möjligt för att få in boende och kommersiell verksamhet nära stationsområdet. Många boende och företag ska ha goda förutsättningar att agera miljösmart. Det underlättas om verksam heter som driver kollektivt resande lokaliseras till stationsområdet och om stationsområdet utvecklas till en tät stadsdel som integreras med stadens kärna.

12 10 Strategi och styrning Stabil finansiell ställning trots en orolig omvärld har klarat av den finanskris som har pågått sedan hösten 2008 utan att påverkas i någon nämnvärd omfattning. Bolagets stabila kassa flöden och goda finansiella ställning skapar förutsättningar för framtida tillväxt. har karaktäriserats av historiskt låga räntor. gick in i året med relativt kort räntebindning och har till stor del kunnat dra nytta av den låga räntan. Finansnettot för året blev det lägsta i bolagets historia. Under andra halvan av har gradvis förlängt ränte bindningen för att säkerställa låga ränte nivåer även i framtiden. Under året genomfördes fusionen mellan AB (publ) och AB Swedcarrier. Detta innebar att s låneskuld minskade med cirka 582 MSEK. Jern husens nettolåneskuld har ändå ökat under året till följd av strategiskt viktiga investeringar varav uppförandet av Kungsbrohuset i Stockholm och förvärven av Centralhuset i Göteborg och hotellfastigheten Orgelpipan 6, mittemot Centralstationen i Stockholm, har varit de enskilt största. Under året har det varit en fortsatt god efter frågan på s företagscertifikat. Vid årets utgång hade hela programmet om MSEK utestående på marknaden. Läs mer om s finansiering och de finansiella posterna i not 10, 11, 17, 21, 24, 27 och 28. Finansiella mål är ett tillväxtbolag som väntas expandera relativt kraftigt de närmaste åren till följd av investeringar och nya affärs satsningar. Detta möjliggörs tack vare stabila kassaflöden och långsiktiga finansierings lösningar.s tillväxt ska genomföras i finansiell balans och bolagets finansiella mål kvarstår: konkurrenskraftig avkastning jämfört med andra fastighetsbolag avkastning på eget kapital om minst 12 procent under en konjunkturcykel soliditet mellan 35 och 45 procent räntetäckningsgrad på minst 2 gånger utdelning av det kapital som inte behövs i verksamheten med hänsyn till övriga finansiella mål och strategier. Finansverksamheten Finansverksamheten inom koncernen är centraliserad till moderbolaget för att kunna ta tillvara stordriftsfördelar och synergi effekter. Verksamheten styrs av en av styrelsen beslutad finanspolicy vars syfte är att säkerställa s finansieringsbehov till en så låg kostnad och risk som möjligt. Riskhantering är exponerad för ett antal finansiella risker, varav de mest framträdande är ränterisk, kreditrisk och refinansieringsrisk. Ränterisk Ränterisk är den resultateffekt som en bestående ränteförändring har på koncernens finansnetto. Ränteriskhanteringen inom har som utgångspunkt att en kort räntebindning historiskt sett varit billigare än en lång räntebindning över tiden. En kort räntebindning kan dock ge större utslag i resultat räkningen vid snabba ränteförändringar varför konjunkturläge och s finansiella ställning bör beaktas vid valet av räntebindning. Utifrån detta ska den genomsnittliga återstående räntebindningstiden i vara mellan 12 till 48 månader. Ränte bindningen hanteras genom lån med en löptid på max ett år samt genom derivat med en löptid på max 10 år. Kreditrisk Kreditrisk avser risken att en motpart inte fullföljer sina åtaganden. ingår endast kreditlöften och finansiella derivatavtal med de stora affärsbankerna på den svenska marknaden, vilket begränsar risken. Refinansieringsrisk Refinansieringsrisk avser risken att det uppstår svårigheter av allvarlig natur att refinansiera en låneportfölj eller att det tillfälligt vis uppstår störningar på marknaden som kan leda till att nyupplåningen inte kan ske till rimliga kostnader. Jern husen har en långsiktig finansieringsstrategi för att minimera denna risk i bolaget.

13 Strategi och styrning 11 s mål ska vara en långsiktig aktör och en naturlig samarbetspartner som arbetar för både ökad tillväxt och en optimal lönsamhet med den svenska järnvägen som utgångspunkt. Finansiella mål Avkastning på eget kapital ska ge en konkurrenskraftig avkastning i jämförelse med andra fastighetsbolag. Över en konjunkturcykel ska avkastningen på eget kapital, efter skatt, uppgå till minst 12 procent. Soliditet Soliditeten ska långsiktigt uppgå till mellan 35 och 45 procent. Målet är satt utifrån att fastighetsförvaltning tillsammans med stora investeringar kräver en finansiell stabilitet och styrka. Räntetäckningsgrad Målet är att räntetäckningsgraden ska uppgå till minst 2,0 gånger. Om räntenivån förändras krävs ett resultat före finansiella poster som med en viss marginal kan täcka räntekostnaden. Utdelning Utdelning av det kapital som inte behövs i verksamheten med hänsyn till övriga finansiella mål och strategier. Rörelseresultat Mål för rörelseresultatet sätts varje år utifrån budget. För var budgeterat rörelseresultat 360 MSEK och målet 390 MSEK. För att motivera och engagera medarbetarna till positiva insatser kopplades ett incitamentsprogram motsvarande en halv månadslön till målet Utfall Mål Mål Läs mer 1,3 % > 12 % > 12 % 37,2 % % % s.10, 49, 89 s.10, 49, 89 8,5 ggr > 2,0 ggr > 2,0 ggr s.10, MSEK n/a n/a s MSEK > 390 MSEK 480 MSEK s.42 Operativa mål Nettouthyrning Målet för nettouthyrning sätts varje år utifrån budget. Målet för nettouthyrning i befintlig verksamhet Målet för nettouthyrning i nyuthyrning i utvecklingsfaser Drift- och underhållskostnader s långsiktiga mål för drift- och underhållskostnader är att ligga under branschsnittet. Det årliga målet sätts utifrån budget. 9 MSEK 142 MSEK > 40 MSEK > 112 MSEK > 13 MSEK > 50 MSEK s kr/kvm < 423 kr/kvm < 450 kr/kvm s.40, 42 Beslutade investeringar ska utveckla nya och befintliga fastigheter. Målet är att över en treårsperiod besluta om investeringar om mer än en miljard kronor per år MSEK > MSEK > 400 MSEK s.15, 40 Kontrakterad försäljning av mindre stationer Mindre stationer som inte efterfrågas av resenärer och tågoperatörer ska säljas till nya ägare för att renodla s fastighetsinnehav. 44 fastigheter 45 fastigheter 34 fastigheter s.15 Miljö Resenärer Kund Medarbetare Motiverade medarbetarindex MMI Målet är att MMI långsiktigt ska uppgå till över 4,0. Genom engagerade medarbetare som får ta ansvar och med ett tydligt ledarskap skapar goda förutsättningar för nöjda medarbetare. Nöjd Kundindex NKI Målet är att NKI långsiktigt ska uppgå till mellan Genom att vara mer affärsmässiga, ha en närmare kunddialog och leverera mer kundnära tjänster är förutsättningarna stora att ska nå det långsiktiga målet. Nöjd resenärs index NRI har startat upp arbetet med NRI-undersökningar. NRI-undersökningen omfattade både resenärer och besökare på 17 små och stora stationer. Energieffektivisering Vid utgången av lyckades uppnå en energieffektivisering på 4,8 procent i förhållande till basåret ,3 > 4,0 > 4,0 s s s.20 4,8 % 3 % 3 % s.32

14 12 Fastighetsinnehav Fastighetsinnehav s fastighetsbestånd är koncentrerat till tillväxt orter och viktiga järnvägsknutpunkter. Beståndet utgörs av järnvägsstationer, kontor, bygg rätter och mark inom stationsområden samt av underhållsdepåer och godsterminaler. Fastig heterna förvaltades under i fyra affärs områden; Stationer, Mindre stationer, Verkstäder och Projektfastigheter. Per den 31 december ägde 279 (309) fastigheter i 93 kommuner. Det totala marknadsvärdet uppgick till (7 186) MSEK. Ökningen av värdet beror främst på fastighetsinvesteringar och förvärv. För jämförbart fastighetsbestånd, det vill säga exklusive försäljningar, förvärv och investeringar, har marknadsvärdet minskat med 4,1 ( 1,2) procent. Hyresvärdet uppgick till 705 (678) MSEK exklusive media, och den uthyrbara lokalarean (LOA) till ( ) kvm. 80 procent av marknadsvärdet för s fastigheter avser fastigheter i Stockholm (inklusive Solna och Sundbyberg), Göteborg och Malmö. Affärsområde Stationer äger och förvaltar fastigheter inom stationsområden samt utvecklar stationsfastigheter på tillväxtorter och viktiga järnvägsknutpunkter. I affärsområdet ingår 61 (63) fastigheter med ett bedömt marknadsvärde på (3 038) MSEK. Större delen av värdet är koncentrerat till de tre stora centralstationerna med intilliggande stationsområden i Stockholm, Göteborg och Malmö. Den normaliserade avkastningen uppgår till 6,8 procent och driftöverskottet 205 (192) MSEK. Fastigheter inom stationsområden utgörs av stationer, kontor, mark/parkering och potentiella byggrätter. Stationerna som förvaltas av affärsområdet är medelstora till stora med stort resandeunderlag. En stor del av den uthyrbara arean i s fastigheter inom stationsområden utgörs av kontor. I Göteborg och Malmö är några av dessa ytor lokaliserade i rena kontorsfastigheter och hyrs av företag verksamma inom järnvägsbranschen som har ett stort behov att vara nära resenärerna och stationerna. Av denna anledning ingår de i s kärnverksamhet. I affärsområdet ingår även flera betydande markfastigheter och potentiella byggrätter. I Stockholm arbetar för att utveckla cirka kvm byggrätter som kan innebära en överdäckning av nuvarande spårområde. I Göteborg äger en väsentlig markfastighet som idag nyttjas som parkering men som på sikt kan komma att bebyggas med handel, kontor och bostäder. Affärsområde Verkstäder *) äger, utvecklar och förvaltar underhållsdepåer för tågunder håll samt gods- och kombi terminaler. Utöver byggnader på fastigheter äger och förvaltar affärsområdet även spår och kontaktledningar i anslutning till depåer och godsterminaler. I affärsområdet ingår 68 (67) fastigheter med ett bedömt marknads värde på (1 819) MSEK. Den normaliserade avkastningen uppgår till 9,0 procent och driftöverskottet 179 (161) MSEK. 22 av fastigheterna är trafiknära underhålls depåer vilket är depåer för lätt fordonsunderhåll (service och byte av komponenter) i nära anslutning till driften av trafiksystemen och de stora järnvägsknutpunkterna. Övriga under hållsdepåer består generellt av två typer av fastigheter, större äldre depåområden avsedda för tungt Marknadsvärde per affärsområde Marknadsvärde per kommun C B D A A Stationer, 42% B Projektfastigheter, 33% C Verkstäder, 23% D Mindre stationer, 2% D EFG C B H I A A Stockholm, Solna och Sundbyberg, 60% B Göteborg, 15% C Malmö, 5% D Västerås, 2% E Helsingborg, 2% F Uppsala, 2% G Örebro, 2% H Gävle, 1% I Övriga, 11%

15 Fastighetsinnehav 13 underhåll samt fastigheter med mindre äldre byggnader. De senare ofta av typen cirkelstall för garagering och underhåll av enstaka lok och vagnar. Många av dessa fastigheter konverteras till annan användning i takt med att denna typ av verksamhet minskar. I affärsområdet ingår också gods- och kombiterminaler med containeromlastning mellan järnväg och landsväg. Affärsområde Projektfastigheter äger, utvecklar och avyttrar fastigheter i storstadsregionerna som ej ingår i kärnverksamheten. Alla affärsområdets fastigheter ska på kortare eller längre sikt avyttras. Avyttring kan ske både externt och internt, det senare om fastig heten efter utveckling ingår i kärnverksam heten. I affärsområdet ingår 65 (56) fastig heter med ett bedömt marknadsvärde på (2 103) MSEK. Driftöverskottet uppgår till 64 (53) MSEK. Affärsområdet är i slutfasen av uppförandet samt renoveringen av kontorsfastigheterna Kungsbrohuset (LOA cirka kvm) samt Centralhuset Sundbyberg (LOA cirka kvm). Centralhuset ligger i direkt anslutning till kontorsfastigheten Sundbyberg 2:81 (LOA cirka kvm) som färdigställde under Gemensamt för alla projektfastigheter är det kommunikationsnära läget vilket bidragit till en hög efterfrågan på lokaler i fastigheterna. En affärsuppgörelse träffades under med Alecta avseende tomträtten till World Trade Center i Stockholm (Terminalen 1) vilket innebär att tomträtten upplöses och avyttras. är ny ägare av Cityterminalen som utgör de nedre planen av befintlig byggnad. Under 2010 fortsätter affärsområdet med utvecklingen av den nyligen förvärvade hotellfastigheten Orgelpipan 6, mittemot Centralstationen i Stockholm. Fastigheten har förvärvats i syfte att integrera nya Station City med Centralstationen i samband med färdig ställandet av Citybanan. Affärsområdet arbetar också med utveckling av flera betydande markområden i Göteborg, Malmö, Borås och Gävle där byggnation kan påbörjas inom en överskådlig framtid. I affärsområdet ingår 46 fastigheter för Stockholmslokaltrafik (SL) varav en pendeltågsverkstad och resterande pendeltågsstationer. Fastigheterna förvaltas av SL. Affärsområde Mindre stationer**) äger, utvecklar och förvaltar samt avyttrar främst stationsfastigheter på mindre orter. Många av dessa har inte längre kvar funktionen som station utan används som kontor och butiker av små och lokala näringsidkare. Fastigheterna avyttras i syfte att utvecklas av lokala aktörer som kan skapa en bättre långsiktig lönsamhet både för fastigheten och för orten. I affärsområdet ingår 85 (123) fastigheter med ett bedömt marknadsvärde på 172 (226) MSEK. Den normaliserade avkastningen uppgår till 10,0 procent och driftöverskottet 8 (7) MSEK. I affärsområdet ingår flera markfastigheter. För flera av dessa pågår försäljningsdiskussioner med exploatörer som avser att utveckla fastigheterna till levande områden för bostäder och handel. *) Affärsområde Verkstäder har per den 1 februari 2010 delats upp i de två affärsområdena Depåer respektive Godsterminaler. **) Affärsområde Mindre stationer är per den 1 februari 2010 en del av affärsområde Stationer. Fastighetsinnehav per affärsområde Specifikation av marknadsvärde Affärsområde 1) Stationer Verkstäder Projektfastigheter Mindre stationer Totalt Antal fastigheter Hyresvärde, MSEK Marknadsvärde, MSEK Lokalarea, kvm 3) Vakant lokalarea, kvm Vakansgrad hyra, % 3,4 5,2 4,1 23,9 5,2 Återstående kontraktstid, år 2,5 2,4 5,7 1,3 3,0 1) Avser endast fastighetsägande affärsområden. MSEK Totalt Antal Marknadsvärde 1 jan Driftnettoeffekt 45 Projektvinster/-förluster 84 Högre direktavkastningskrav 1) 171 Delsumma orealiserad värdeförändring 300 Investeringar Förvärv ) Frånträden ) Realiserad värdeförändring 4 Marknadsvärde 31 dec ) I genomsnitt 0,15 procentenheter 2) Fyra förvärv samt två fastighetsbildningar 3) 44 fastigheter har frånträtts varav 36 i sin helhet

16 14 Fastighetsinnehav Marknadsvärde per affärsområde och fastighetstyp MSEK Stationer Underhållsdepåer Kontor Trafiknära underhållsdepåer Tomträtter Hotell Potentiella byggrätter Mark/Parkering Kombiterminaler SL fastigheter Godsterminaler AO:Stationer AO:Verkstäder AO:Projektfastigheter AO:Mindre stationer Total lokalarea per ort kvm kvm kvm kvm

17 Fastighetsinnehav 15 Värdeförändringar Realiserad värdeförändring fastigheter Den realiserade värdeförändringen utgörs av skillnaden mellan försäljningspriset för en fastighet med avdrag för försäljningsomkostnader och bedömt marknadsvärde vid före gående kvartals utgång ökat med kvartalets investeringar. redovisar realisations vinster/-förluster på frånträdesdagen. Den realiserade värdeförändringen uppgick till 4 (0) MSEK. Orealiserad värdeförändring fastigheter Den orealiserade värdeförändringen utgörs av fastigheternas marknadsvärde vid årets utgång minskat med marknadsvärdet vid föregående årsskifte, årets investeringar, förvärvade och frånträdda fastigheter samt realiserad värdeförändring. Den orealiserade värdeförändringen i s bestånd uppgick till 300 ( 73) MSEK, vilket beror på lägre driftnetton, nedskrivningar i pågående investeringsprojekt samt ökade avkastningskrav. De prognostiserade driftnettona är något lägre för ett antal fastigheter under de närmaste åren på grund av ökade utgifter för planerat underhåll. Den negativa effekten motverkas dock delvis av bedömt ökade hyror tack vare pågående investeringar och om förhandlingar av flera stora hyresavtal. Projektnedskrivningar beror främst på grundförstärkningen på Centralstationen i Stockholm och investeringarna i Centralstationen i Malmö. Projektnedskrivningarna balanseras delvis mot projektvinster som skapats på den mark vid Stockholms MSEK Nettoinvestering och värdepåverkan Centralstation där planerar byggrätter. Avkastningskraven bedöms ha ökat på större delen av s fastigheter under året. Generellt är ökningen större på underhålls depåer än på stationer. Störst påverkan på marknadsvärdet har ökningen av avkastnings krav på kontorsfastigheter med höga driftnetton i Stockholmsområdet. På centralstationerna i Stockholm, Göteborg och Malmö bedöms avkastningskraven vara oförändrade beroende på en stabil marknad. Effekten av ökade avkastnings krav påverkar marknadsvärdet negativt med 171 MSEK vilket motsvarar en genomsnittlig ökning av avkastningskraven med 0,15 pro cent enheter. Investeringar och förvärv Förvärv och investeringar i fastigheter uppgick till (609) MSEK. Investeringar i stationer har fortsatt i hög takt för att skapa en trivsam och levande miljö runt stationerna. På Centralstationen i Stockholm har arbetet med grundförstärkning, modernisering och skapande av nya ytor påbörjats. I Malmö och Uppsala har arbetet fortsatt med en ny stationsdel och ett nytt resecentrum. I Göteborg har Centralhuset (Gullbergsvass 17:4) förvärvats i syfte att utveckla en ny attraktiv station för ökat resandet som den planerade Västlänken medför. I Stockholm har hotellfastigheten Orgelpipan 6 förvärvats i syfte att utveckla en ny stationsdel i samband med färdigställandet av Citybanan. MSEK Investeringar och försäljningar, per kommun Flera stora projekt har påbörjats på de trafiknära underhållsdepåerna där förbättrad logistik, ökad kapacitet och anpassning för en tekniskt utvecklad tågflotta är målet. I Helsing borg har mark förvärvats och en ny depå öppnar under På depån Hagalund i Solna har flera moderniserings- och tillbyggnadsprojekt fortsatt som planerat. En stor satsning pågår för kombiterminalerna för att öppna terminal driften för konkurrens och därigenom öka godsvolymen på järnväg. Jern husen har också investerat i Västerås Kombi terminal som anpassats för ökade volymer. Investeringen i två stora ny- och ombyggnads projekt av kontor har fortsatt under året, Kungsbrohuset i Stockholm som också är den enskilt största investeringen samt Central huset i Sundbyberg. Försäljningar och frånträden Under året frånträddes 44 (37) fastigheter, eller delar av fastigheter, med en kontrakterad köpeskilling, om 73 (52) MSEK. Under året kontrakterades 44 (34) fastigheter, eller del av fastigheter, för försäljning med en köpeskilling om totalt 713 (42) MSEK. Bland annat tecknades ett avtal om försäljning av tomträtten till World Trade Center i Stockholm (Terminalen 1) för 600 MSEK. Dessutom har avyttringen av kontorsfastigheten Klassrummet 1 vid Norra Bantorget i Stockholm kontrakterats. En förteckning över årets samtliga frånträden och försäljningar finns i fastighetsförteckningen. MSEK Orealiserad värdeförändring, fastigheter Investeringar och förvärv Nettoinvestering Värdeförändring Värdeförändring exkl effekt av förändrade avkastningskrav 200 Stockholm, Solna och Sundbyberg Göteborg Malmö Helsingborg Uppsala Västerås Övriga Investeringar och förvärv Försäljningar Fastighetsförsäljningar Direktavkastningskrav Projektvinster/- förluster Driftnetto Orealiserad värdeförändring

18 16 Affärsområden s affärsområden s verksamhet har under varit upp delad i fem affärsområden Stationer, Verkstäder, Projektfastigheter, Mindre stationer och Svenska Reseterminaler, vilka beskrivs nedan. Stationer Affärsområde Stationer utvecklar nya och befintliga stationer samt dess närområden med en helhetssyn för både eget och annans ägande. Affärsområdet förvaltar och äger också kommersiella stationer på tillväxtorter och vid viktiga järnvägsknutpunkter. SRAB Verkstäder Projektfastigheter Mindre stationer Affärsområde Verkstäder utvecklar, förvaltar och äger underhållsdepåer, gods- och kombi terminaler. Affärsområdet erbjuder också infrastruktur förvaltning, det vill säga underhåll och förvaltning av spår och kontaktledningar. Per den 1 februari 2010 har affärsområdet delats upp i de två affärsområdena Depåer och Godsterminaler. Affärsområde Projektfastigheter utvecklar och äger projektfastigheter i storstadsområden, det vill säga fastigheter som inte ingår i kärnverksamheten. Fastigheterna utvecklas för att sedan, på lång eller kort sikt, avyttras. Affärsområde Mindre stationer utvecklar, förvaltar, äger och avyttrar mindre stationer samt markområden. I de fall stationer avyttras görs det i samarbete med lokala aktörer för att skapa nytt liv med annan ägare. Per den 1 februari 2010 är affärsområdet en del av affärsområde Stationer. Affärsområde SRAB (Svenska Reseterminaler AB) erbjuder efterfrågade väntsalar och kringtjänster i stationer längs den svenska järnvägen till trafik bolag/ operatörer för tåg och buss samt deras resenärer. Per den 1 februari 2010 är affärsområdet en del av affärsområde Stationer.

19 Affärsområden 17 Marknadsvärdets fördelning Hyresvärdets fördelning Driftöverskott B C A A Stationer, 90% B Potentiella byggrätter, 8% C Mark/Parkering, 2% H F G E D C I B A A B C D E F G H I Handel, 32% Kontor i transportsektorn, 19% Kontor, 18% Restauranger, 11% Väntsalar, 7% Lager, 4% Personalutrymmen, 2% Arrende, 1% Övriga utrymmen, 6% MSEK 2008 Hyresintäkter 413,9 391,6 Fastighetskostnader 209,0 199,6 Driftöverskott 204,9 192,0 Marknadsvärdets fördelning Hyresvärdets fördelning Driftöverskott B F C DE A A Trafiknära underhållsdepåer, 60% B Underhållsdepåer, 30% C Kombiterminaler, 5% D Godsterminaler, 2% E Mark, 2% F Tomträttsmark, 1% D C E H F G B A A Trafiknära underhållsdepåer, 40% B Underhållsdepåer, 24% C Lager, 11% D Spåranläggningar, 8% E Kontor i transportsektorn, 7% F Arrenden, 6% G Kontor, 3% H Personalutrymmen, 1% MSEK 2008 Hyresintäkter 318,7 290,0 Fastighetskostnader 139,5 129,3 Driftöverskott 179,2 160,7 Marknadsvärdets fördelning Hyresvärdets fördelning Driftöverskott C B D E F A A Kontor, 49% B Tomträttsmark, 26% C Hotell, 17% D SL fastigheter, 3% E Mark/Parkering, 3% F Underhållsdepåer, 2% D F G H I E C B A A B C D E F G H I Hotell, 36% Tomträtt, 18% Kontor i transportsektorn, 15% Kontor, 12% Underhållsdepåer, 12% Garage, 1% Lager, 1% Restauranger, 1% Övriga utrymmen, 4% MSEK 2008 Hyresintäkter 79,1 66,4 Fastighetskostnader 14,8 13,5 Driftöverskott 64,3 52,9 Marknadsvärdets fördelning Hyresvärdets fördelning Driftöverskott B A A Stationer, 83% B Mark/Parkering/ Tomträtt, 17% I H G F E D C A B A B C D E F G H I Kontor, 26% Personalutrymmen, 14% Handel, 11% Arrenden, 11% Kontor i transportsektorn, 10% Lager, 10% Underhållsdepån, 5% Bostäder, 2% Övriga utrymmen, 11% MSEK 2008 Hyresintäkter 47,6 54,5 Fastighetskostnader 40,0 47,9 Driftöverskott 7,6 6,6 Hyresvärdets fördelning Driftöverskott I H G F E D C B A A B C D E F G H I Kontor, 30% Väntsalar, 20% Personalutrymmen, 11% Lager, 10% Butiker, 9% Arrenden, 7% Underhållsdepåer, 3% Teknikutrymmen, 3% Övrigt, 7% MSEK 2008 Hyresintäkter 96,9 93,7 Fastighetskostnader 97,0 93,8 Driftöverskott 0,0 0,1

20 18 Stationsområden äger, utvecklar och förvaltar järnvägsstationer över hela landet. Med resenären i fokus arbetar med hela stationsområdet. s totala affär inom stationsområdet drivs framför allt av resandet. Ett ökat resande innebär fler besökare och därmed högre omsättning i butiker och restauranger, vilket i sin tur leder till högre hyresintäkter och på sikt högre fastighets värde. Samtidigt bidrar effektiva och attraktiva stationer till ett ökat resande. Perspektiv 2020 Nya resenärsgrupper börjar resa med tåg. Det branschgemensamma målet om att personresor på tåg har fördubblats är uppnått. Nya stationsområden utvecklas i samband med byggandet av höghastighetsnätet. För att nå målet bedömer att branschen behöver investera cirka 3,5 miljarder kronor i stationer har under 2005 investerat 1,8 miljarder kronor i stationer och planerar att investera ytterligare 2,5 miljarder, inklusive nya stationer för höghastighetsnätet.

Jörgen Lindahl, Paul van Doninck & Andreas Meyer

Jörgen Lindahl, Paul van Doninck & Andreas Meyer Jörgen Lindahl, Paul van Doninck & Andreas Meyer Vision Jernhusen gör skillnad för människor och miljö. Affärsidé På kommersiella villkor utvecklar Jernhusen stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler

Läs mer

Innehåll. Jernhusen DETTA ÄR JERNHUSEN VERKSAMHET FINANSIELL RAPPORTERING NYCKELTAL BOLAGSSTYRNING

Innehåll. Jernhusen DETTA ÄR JERNHUSEN VERKSAMHET FINANSIELL RAPPORTERING NYCKELTAL BOLAGSSTYRNING 20 08 Årsredovisning Innehåll Jernhusen DETTA ÄR JERNHUSEN 2 Jernhusens erbjudanden 4 VD har ordet 6 Marknad, omvärld, kunder 12 Jernhusens möjligheter 14 Jernhusens affärsområden VERKSAMHET 16 Strategi

Läs mer

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB.

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB. Vasakronan Fastigheter AB Bokslutsrapport Januari december 2008 Vasakronan Fastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Vasakronan AB (tidigare AP Fastigheter). AP Fastigheter valde i samband med förvärvet

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Bokslutsrapport januari till mars 2010 Hyresintäkter uppgick till 618 Mkr (734) Vinster från

Läs mer

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 PERIODEN I SAMMANDRAG Fortsatt stark hyresmarknad för kommersiella lokaler i Stockholm. Periodens hyresintäkter ökade till 72,9 miljoner kronor

Läs mer

DIÖS FASTIGHETER Q Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO Johan Dernmar, IR

DIÖS FASTIGHETER Q Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO Johan Dernmar, IR DIÖS FASTIGHETER Q4 2016 Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO Johan Dernmar, IR 2017-02-16 VI LEVERERAR VI NÅR MÅLEN VI STÄRKER BOLAGET VI ÖKAR UTDELNINGEN ÅRETS RESULTAT Periodens hyresintäkter: 1 323 mkr

Läs mer

Delårsrapport Januari september 2008

Delårsrapport Januari september 2008 Delårsrapport Januari september 2008 Hyresintäkterna ökade med 10 % till 2 341 (2 124) Mkr. Kontrakterad årshyra ökade till 3 660 Mkr och översteg redovisad årshyra 3 091 Mkr med 18 %. Vakansgraden minskade

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009

Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Hyresintäkter ökade till 2 118 Mkr (1 692) Vinster från fastighetsförsäljningar 121 Mkr (571)

Läs mer

Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent

Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent Pressmeddelande 2000-04-27 Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent Kungsleden AB (publ) avger idag delårsrapport för årets första kvartal. Driftsöverskottet uppgår till 100 (78)

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Kvartalsrapport juli 2008 sept 2009 Hyresintäkter ökade till 3 554 Mkr (3 000) Vinster från

Läs mer

Delårsrapport januari september 2007

Delårsrapport januari september 2007 Delårsrapport januari september 2007 Rusningstid på Centralstation Malmö. Sammanfattning Hyresintäkterna uppgick till 575 (572) MSEK. Frånträdda fastighetsförsäljningar under perioden uppgick till 1 603

Läs mer

CATENA ÅRSSTÄMMA 2010

CATENA ÅRSSTÄMMA 2010 CATENA ÅRSSTÄMMA 2010 2009 Det värsta ligger bakom oss Långsam återhämtning i ekonomin Fortsatt historiskt låga räntor Svårigheter att finansiera kommersiella fastigheter 2009 Det värsta ligger bakom oss

Läs mer

Hej! Visste du att Jernhusen... är ett fastighetsbolag inom transportbranschen med svenska staten som ägare.

Hej! Visste du att Jernhusen... är ett fastighetsbolag inom transportbranschen med svenska staten som ägare. 2010 Årsredovisning 2010 Hej! Visste du att Jernhusen...... är ett fastighetsbolag inom transportbranschen med svenska staten som ägare.... finns i attraktiva lägen på många platser i Sverige med fastigheter

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Sammanfattning Hyresintäkterna uppgick till 199 (202) MSEK. För jämförbart Investeringarna uppgick till 88 (123) MSEK. Det största projek- fastighetsbestånd ökade hyresintäkterna

Läs mer

DK Syd AB (publ) PRESSMEDDELANDE

DK Syd AB (publ) PRESSMEDDELANDE DK Syd AB (publ) PRESSMEDDELANDE 2007-05-31 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2007 Hyresintäkterna uppgick till 20 364 371 kr (-) Resultat efter finansiella poster uppgick till 3 138 958 kr (-) Resultat efter

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2007

Delårsrapport januari mars 2007 Delårsrapport januari mars 27 Sammanfattning Hyresintäkterna uppgick till 2 (194) MSEK. Ök- I mars frånträddes två fastigheter i Göteborg. Fast- ningen gentemot föregående år beror främst på lägre igheterna

Läs mer

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007 Strandvägen 5a P.O. Box 55670 SE-102 15 STOCKHOLM Phone: +46 8 5221 7200 Fax: +46 8 5221 7299 Org nr 556676-8742 www.allokton.se Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den

Läs mer

Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport för jan-mars 2014

Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport för jan-mars 2014 Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport för jan-mars 2014 Hammarby Sjöstad Stockholms innerstad Solna Samlade enheter i tillväxtlägen inom fem kilometer från Stockholms centrum Affärsmodell;

Läs mer

V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E

V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E Västra Småland Castellums fastigheter i Västra Småland är främst belägna i Värnamo, Jönköping och Växjö. Det samlade fastighetsbeståndet per 31 december 2003

Läs mer

CATENA ÅRSSTÄMMA 2012

CATENA ÅRSSTÄMMA 2012 CATENA ÅRSSTÄMMA 2012 Catena i korthet Sprunget ur Bilia, börsnoterat 2006 Beslut 2010 om ny inriktning mot projektutveckling Avyttring av återstoden av portföljen till Balder jan 2011 Flytt från Göteborg

Läs mer

Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011

Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011 Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011 Hammarby Sjöstad Stockholms innerstad Solna Utfall 2011 Utfall Mål Nettouthyrning + 130 Mkr >100 Mkr Förädlingsbidrag = 418 Mkr 300 Mkr Transaktionsbidrag = 173

Läs mer

Våra affärsområden 44% 50% 17% 37% 37%

Våra affärsområden 44% 50% 17% 37% 37% Årsredovisning 2012 Våra affärsområden Vår övergripande drivkraft är att bidra till att fler väljer kollektiva resor och transporter. Att våra stationer, depåer och godsterminaler finns på rätt plats med

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2012

Halvårsrapport januari juni 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari juni 2012 April juni 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till Nettoomsättning för perioden uppgick till

Läs mer

Hyresintäkterna minskade med 5 % till (1 539) mkr främst beroende på genomförda fastighetsförsäljningar under kvartal

Hyresintäkterna minskade med 5 % till (1 539) mkr främst beroende på genomförda fastighetsförsäljningar under kvartal Vasakronan Fastigheter AB Delårsrapport Januari juni 2009 Vasakronan Fastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Vasakronan AB (tidigare AP Fastigheter). Denna delårsrapport ska inte förväxlas med Vasakronans

Läs mer

Fastigheter längs den svenska järnvägen

Fastigheter längs den svenska järnvägen Dec. 2005 Fastigheter längs den svenska järnvägen Page 1 Uppdrag Näringsdepartementet har gett Jernhusen i uppdrag att medverka till att stationer och verkstäder utvecklas och ställs till operatörernas

Läs mer

Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-mars 2015. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege

Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-mars 2015. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-mars 2015 Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Signalerna från marknaden är entydiga och allt starkare! RESULTATRÄKNING

Läs mer

Catena Årsstämma 2009

Catena Årsstämma 2009 Catena Årsstämma 2009 Dramatiskt 2008 Global finans- och bankkris Lågkonjunktur kraftig inbromsning i ekonomin Konkurshot rekonstruktioner Fordonsindustrin drabbas hårt påverkar Bilias verksamhet Lågkonjunkturens

Läs mer

Innehåll. Jernhusen DETTA ÄR JERNHUSEN VERKSAMHET FINANSIELL RAPPORTERING NYCKELTAL BOLAGSSTYRNING

Innehåll. Jernhusen DETTA ÄR JERNHUSEN VERKSAMHET FINANSIELL RAPPORTERING NYCKELTAL BOLAGSSTYRNING 20 08 Årsredovisning Innehåll Jernhusen DETTA ÄR JERNHUSEN 2 Jernhusens erbjudanden 4 VD har ordet 6 Marknad, omvärld, kunder 12 Jernhusens möjligheter 14 Jernhusens affärsområden VERKSAMHET 16 Strategi

Läs mer

Välkommen till Fabeges delårspresentation

Välkommen till Fabeges delårspresentation Välkommen till Fabeges delårspresentation Januari - juni 2014 87 kommersiella fastigheter Fastighetsvärde: 33,3 Mdkr Uthyrbar yta: 1,1 miljoner kvm Hyresvärde: 2,3 Mdkr 137 anställda Hammarby Sjöstad Stockholms

Läs mer

FABEGE 5 december 2016

FABEGE 5 december 2016 FABEGE 5 december 2016 Hammarby Sjöstad Stockholm Inner city Solna Business Park Arenastaden BIDRAG FRÅN VERKSAMHETEN 2009-2016 MKR 2016, Q3 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 Bidrag Förvaltning 3 975

Läs mer

Bokslutskommuniké 2007

Bokslutskommuniké 2007 Bokslutskommuniké Sammanfattning Hyresintäkterna uppgick till 770 (778), en minskning med 8. För jämförbart fastighetsbestånd ökade hyresintäkterna med 15, främst beroende på högre intäkter för kringtjänster.

Läs mer

Delårsrapport janauri mars 2006

Delårsrapport janauri mars 2006 Delårsrapport janauri mars Sammanfattning Hyresintäkterna uppgick till 194 (209) MSEK. Minskningen gentemot föregående år beror främst på inlösen av ett hyreskontrakt under första kvartalet. Resultatet

Läs mer

Kapitalmarknadspresentation 2011

Kapitalmarknadspresentation 2011 Kapitalmarknadspresentation 2011 De senaste tre åren Renodling Effektivisering Lönsamhetsfokus Investeringsstrategins grund Marknader med hög tillväxt och god likviditet Attraktiva kontor och butiker Stockholm,

Läs mer

DIÖS FASTIGHETER Q3 2015. Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO

DIÖS FASTIGHETER Q3 2015. Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO DIÖS FASTIGHETER Q3 2015 Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO PERIODENS RESULTAT Periodens hyresintäkter: 967 mkr (969) Förvaltningsresultatet: 383 mkr (323) Värdeförändringar i fastigheter: 114 mkr (-16)

Läs mer

PRESSMEDDELANDE Stockholm den 23 augusti 2002

PRESSMEDDELANDE Stockholm den 23 augusti 2002 Klövern är ett börsnoterat fastighetsbolag som verkar på den svenska fastighetsmarknaden genom att förvärva, utveckla, förvalta och avyttra fastigheter och fastighetsbolag med fokus på hög avkastning på

Läs mer

Välkommen till Fabeges bokslutskommuniké 2012

Välkommen till Fabeges bokslutskommuniké 2012 Välkommen till Fabeges bokslutskommuniké 2012 Q4 2012 Fjärde kvartalet i korthet Tillväxt i hyresintäkter Överskottsgrad 65 procent (69) Fortsatt värdetillväxt i både förvaltnings- och projektportfölj

Läs mer

Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-sep 2015. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege

Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-sep 2015. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-sep 2015 Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege VÄRMEFÖRBRUKNING 2003-2014 kwh/m2 160 140 120 100 80 60 Fabege

Läs mer

Fastighetsrelaterade nyckeltal jan - juni 2017 jan - juni 2016 jan-dec 2016

Fastighetsrelaterade nyckeltal jan - juni 2017 jan - juni 2016 jan-dec 2016 Om Trophi Trophi är Nordens ledande fastighetsägare av dagligvarubutiker med verksamhet i Sverige och Finland. Verksamheten består i att äga, förvalta och utveckla fastigheter för handel. Vår vision är

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012

Bokslutskommuniké 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari 2012 Kvartalet oktober - 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till 126,2 (146,9) MSEK Bruttoresultat

Läs mer

Affärsidé. Fortinova ska förvärva, utveckla och förvalta fastigheter på utvalda orter i Halland och Västra Götalands län.

Affärsidé. Fortinova ska förvärva, utveckla och förvalta fastigheter på utvalda orter i Halland och Västra Götalands län. Verksamhetspresentation 2016 Affärsidé Fortinova ska förvärva, utveckla och förvalta fastigheter på utvalda orter i Halland och Västra Götalands län. Övergripande mål Målsättningen är att uppnå en kritisk

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2012

Delårsrapport januari mars 2012 Delårsrapport januari mars 2012 Intäkterna ökade till 202 Mkr (191), en ökning med 6 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99). Driftnettot ökade till 83 Mkr (71).

Läs mer

Aktieägarbrev hösten 2009 Offentliga Fastigheter Holding I AB

Aktieägarbrev hösten 2009 Offentliga Fastigheter Holding I AB Aktieägarbrev hösten 2009 Offentliga Fastigheter Holding I AB > 1 700 aktieägare i Norge > 700 aktieägare i Sverige Etatbygg Holding II AS (Norge) Offentliga Fastigheter Holding I AB (Sverige) Regementsfastigheter

Läs mer

Sundsvall 13 oktober Pressmeddelande

Sundsvall 13 oktober Pressmeddelande Sundsvall 13 oktober 2000 Pressmeddelande Norrporten 1 januari - 30 september 2000 Fastighetsaktiebolaget Norrporten redovisar ett resultat efter finansnetto för perioden på 67,6 (80,6) Mkr. För motsvarande

Läs mer

Bokslutskommuniké 2011. Händelser efter periodens utgång

Bokslutskommuniké 2011. Händelser efter periodens utgång Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké Fastighetsintäkterna uppgick till 1 94 (1 14), en ökning med åtta procent främst beroende på intäkter från fastigheter som färdigställts under. Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-sep 2016 Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege

Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-sep 2016 Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-sep 2016 Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege SPLITTRAD BILD AV MARKNADEN Vad vi läser och hör i media Avmattning

Läs mer

Innehåll. Visste du att Jernhusen... Hållbarhetsredovisning och Fastighetsförteckning. Kalendarium. Årsstämma

Innehåll. Visste du att Jernhusen... Hållbarhetsredovisning och Fastighetsförteckning. Kalendarium. Årsstämma Årsredovisning 2011 Innehåll 2011 i korthet... 1 Vd har ordet... 2 Omvärld och trender... 4 Strategisk inriktning... 7 Fastighetsbestånd... 11 Fastighetsinvesteringar... 14 Finansiering... 16 Riskhantering...

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Fastighetsförteckning Jernhusen - Sammanfattning 2013-12-31

Fastighetsförteckning Jernhusen - Sammanfattning 2013-12-31 Fastighetsförteckning Jernhusen - Sammanfattning Jernhusens fastighetsbestånd Jernhusens fastighetsbestånd är utbrett över hela Sverige med fokus på storstadsregioner, tillväxtorter och viktiga järnvägsknutpunkter.

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

Fastighetsförteckning Jernhusen - Sammanfattning 2014-12-31

Fastighetsförteckning Jernhusen - Sammanfattning 2014-12-31 Fastighetsförteckning Jernhusen - Sammanfattning Jernhusens fastighetsbestånd Jernhusens fastighetsbestånd är utbrett över hela Sverige med fokus på storstadsregioner, tillväxtorter och viktiga järnvägsknutpunkter.

Läs mer

Bolagsstämma 2015-04-28. P-G Persson, VD

Bolagsstämma 2015-04-28. P-G Persson, VD Bolagsstämma 2015-04-28 P-G Persson, VD Innehåll 1. Året som gick 2014 2. Första kvartalet 2015 3. Fastigheter och områden 4. Värdeskapande 5. Vägen framåt Balltorp 1:135 Affärsidé 1. Platzer skapar värde

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013

Delårsrapport januari mars 2013 Västerås Gävle Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari 2013 Nettoomsättning för perioden uppgick till 21,0 (33,2) MSEK Bruttoresultat för perioden uppgick till 5,9 (9,5)

Läs mer

Välkommen till Kungsleden. Andra kvartalet, 2011

Välkommen till Kungsleden. Andra kvartalet, 2011 Välkommen till Kungsleden Andra kvartalet, 2011 Kungsleden i korthet Äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil avkastning Avkastning viktigare än fastigheternas kategori och läge Avkastning

Läs mer

Delårsrapport januari september 2012

Delårsrapport januari september 2012 Delårsrapport januari september 2012 Intäkterna ökade till 618 Mkr (579), en ökning med 7 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet till 97 procent.

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2008

Delårsrapport januari-mars 2008 Delårsrapport januari-mars 2008 April 2008 Koncernen Intäkter: 12,8 mdkr Balansomslutning: 10,3 mdkr Byggrätter: 32 500 st Antal anställda: 2 435 Börsvärde: 10,6 mdkr 14 % Norge 80 % Sverige 5 % Danmark

Läs mer

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen Wallenstam grundades 1944 och är med drygt 10.000 bostäder i sitt bestånd ett av Stockholm Fondbörs största bostadsfastighetsbolag. Med en yta om ca 1.000.000 kvm och ett börsvärde på ca 1 miljard kronor

Läs mer

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007 Allokton Properties II AB Delårsrapport Q2 Org nr 556684-2968 Allokton Properties II AB Strandvägen 5a P.O. Box 55670 SE-102 15 STOCKHOLM Phone: +46 8 5221 7200 Fax: +46 8 5221 7299 Org nr 556684-2968

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL FABEGE

VÄLKOMMEN TILL FABEGE VÄLKOMMEN TILL FABEGE Hammarby Sjöstad Solna Business Park Arenastaden Stockholms Inner city FABEGE UTVECKLAR Över 50 % av all kontorsproduktion i Stockholmsregionen TRANSAKTION ÖKAR POTENTIALEN I FASTIGHETSPORTFÖLJEN

Läs mer

Fabeges delårsrapport Jan-juni 2010

Fabeges delårsrapport Jan-juni 2010 Välkommen! Fabeges delårsrapport Jan-juni 2010 Christian Hermelin Verkställande direktör Q2 2010 Åsa Bergström vvd, Ekonomi- och finanschef Fabege i korthet 122 fastigheter Fastighetsvärde: 27,8 Mdkr Uthyrbar

Läs mer

En ansvarsfull fastighetsägare

En ansvarsfull fastighetsägare En ansvarsfull fastighetsägare Vi har rivstartat Folksamgruppens fastighetsverksamhet har gjort ett starkt resultat 2016. Efter att ha förändrat både orga nisation och arbetssätt under 2015 har vi visat

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 2015 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 LEJONFASTIGHETER BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 Lejonfastigheter AB (publ) Företaget i korthet Lejonfastigheter AB (publ) ägs till 100 procent av Linköpings kommun via Linköpings Stadshus

Läs mer

Välkommen till presentation av Fabeges delårsrapport januari-september Stockholm 4 november 2008

Välkommen till presentation av Fabeges delårsrapport januari-september Stockholm 4 november 2008 Välkommen till presentation av Fabeges delårsrapport januari-september 2008 Stockholm 4 november 2008 Marknadens frågeställningar Genomsnittsräntan Refinansieringsrisken Utsikterna för oförändrat (eller

Läs mer

Kapitalmarknadspresentation

Kapitalmarknadspresentation Kapitalmarknadspresentation BNP-tillväxt, real i % BNP-tillväxt Mycket stark återhämtning i Sverige Källa: SCB och Konjunkturinstitutet. Dec 2010. Inflation Högre elpriser och råvarupriser har bidragit

Läs mer

KUNGSLEDEN ETT NYTT BOLAG IDAG

KUNGSLEDEN ETT NYTT BOLAG IDAG BILJANA PEHRSSON KUNGSLEDEN ETT NYTT BOLAG IDAG Affärsidé Mission Att långsiktigt äga, aktivt förvalta, förädla och utveckla kommersiella fastigheter i tillväxtregioner i Sverige och leverera en attraktiv

Läs mer

Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport jan-jun 2013

Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport jan-jun 2013 Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport jan-jun 2013 Hammarby Sjöstad Stockholms innerstad Solna Samlade enheter i tillväxtlägen inom fem kilometer från Stockholms centrum Genomsnittlig avkastning

Läs mer

Delårsrapport januari september 2008

Delårsrapport januari september 2008 Delårsrapport januari september Jernhusen i korthet Affärsidé Vi ska utifrån ett kommersiellt perspektiv främja utvecklingen av transportsektorn genom att utveckla, förvalta och äga stations- och verkstadsområden

Läs mer

Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner

Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner Pressmeddelande 2005-10-10 Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) förvärvar från Weland Fastigheter och Fågelviks

Läs mer

Nu styr varje enskild fastighets potential

Nu styr varje enskild fastighets potential Renodlingen är klar Nu styr varje enskild fastighets potential Fastigheter som vi bedömer möter morgondagens efterfrågan Långsiktigt attraktiv fastighetsportfölj med hög avkastning Fastigheter som vi bedömer

Läs mer

Välkommen till Kungsleden. Tredje kvartalet, 2011

Välkommen till Kungsleden. Tredje kvartalet, 2011 Välkommen till Kungsleden Tredje kvartalet, 2011 Kungsleden i korthet Äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil avkastning Avkastning viktigare än fastigheternas kategori och läge Avkastning

Läs mer

Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus Aktiespararna Sundsvall 26 februari 2008

Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus Aktiespararna Sundsvall 26 februari 2008 Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus Aktiespararna Sundsvall 26 februari 2008 Kungsleden i korthet Äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil avkastning Fastigheter till ett värde av

Läs mer

Lokala värden. Per Johansson, VD

Lokala värden. Per Johansson, VD Lokala värden Per Johansson, VD Lokala värden Stockholm Corporate Finance, 19 september 2017 En attraktiv fastighetsportfölj med stabila kassaflöden skapar fortsatt tillväxt Dagens agenda Vår affär lokala

Läs mer

St Petersburg Property Company AB Bokslutskommuniké 1 juli december 2014

St Petersburg Property Company AB Bokslutskommuniké 1 juli december 2014 St Petersburg Property Company AB Bokslutskommuniké 1 juli 2013 31 december 2014 Räkenskapsåret är förlängt och omfattar perioden 2013-07-01 2014-12-31 Sammanfattning av bokslutskommuniké Räkenskapsåret

Läs mer

Fabeges delårsrapport Jan-mars 2011

Fabeges delårsrapport Jan-mars 2011 Välkommen! Fabeges delårsrapport Jan-mars 2011 Christian Hermelin Verkställande direktör Q1 2011 Åsa Bergström vvd, Ekonomi- och finanschef Första kvartalet i korthet Lägre förvaltningsresultat tillföljd

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL FABEGE

VÄLKOMMEN TILL FABEGE VÄLKOMMEN TILL FABEGE Hammarby Sjöstad Solna Business Park Arenastaden Stockholms Inner city Fabege äger och förvaltar var tionde kvm kontorsyta i Stor-Stockholm FABEGE UTVECKLAR Över 50 % av all kontorsproduktion

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2008

Halvårsrapport januari juni 2008 Halvårsrapport januari juni 2008 Jernhusen i korthet Affärsidé Vi utvecklar, förvaltar och äger attraktiva stationsoch verkstadsområden med den svensk a järnvägen som utgångspunkt. Vision Vi ska bli världsledande

Läs mer

Fastighetsförteckning

Fastighetsförteckning Fastighetsförteckning 2012 Innehåll Jernhusens fastighetsbestånd... 1 Affärsområde Stationer... 4 Affärsområde Stadsprojekt... 12 Affärsområde Depåer... 16 Affärsområde Godsterminaler... 22 Frånträden

Läs mer

Fastighets AB Balder (publ)

Fastighets AB Balder (publ) Fastighets AB Balder (publ) Bolagspresentation, november 2014 Balder i korthet Noterat 2005 62 % kommersiella fastigheter 38 % bostadsfastigheter Fastighetsvärde ca 34,5 Mdkr Ekonomisk uthyrningsgrad 95

Läs mer

Inledning Jernhusen Fastighetsförteckning 2009

Inledning Jernhusen Fastighetsförteckning 2009 Fastighets förteckning Inledning Innehåll Fastighetsinnehav 1 Affärsområde Stationer 2 Affärsområde Verkstäder 8 Affärsområde Projektfastigheter 14 Affärsområde Mindre stationer 18 Frånträden och försäljningar

Läs mer

Vårt år i korthet. Utdelning föreslås uppgå till 100 (0) MSEK. Resultat efter finansiella poster för 2008 förväntas bli i nivå med 2007.

Vårt år i korthet. Utdelning föreslås uppgå till 100 (0) MSEK. Resultat efter finansiella poster för 2008 förväntas bli i nivå med 2007. Vårt år i korthet Hyresintäkterna uppgick till 770 (778) MSEK, en minskning med 8 MSEK. För jämförbart fastighetsbestånd ökade hyresintäkterna med 15 MSEK, främst beroende på högre intäkter för kringtjänster.

Läs mer

Välkommen till Fabege. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege

Välkommen till Fabege. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Välkommen till Fabege Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege FABEGE I KORTHET 80 kommersiella fastigheter Fastighetsvärde: 32,6 Mdkr Uthyrbar yta: 1,0 miljoner

Läs mer

Fastighets AB Balder (publ) Bolagspresentation, november 2014

Fastighets AB Balder (publ) Bolagspresentation, november 2014 Fastighets AB Balder (publ) Bolagspresentation, november 2014 Balder i korthet Noterat 2005 62 % kommersiella fastigheter 38 % bostadsfastigheter Fastighetsvärde ca 34,5 Mdkr Ekonomisk uthyrningsgrad 95

Läs mer

Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-jun Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege

Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-jun Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-jun 2017 Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG MKR jan jun 2017 Jan-jun 2016

Läs mer

Fabege AB. Christian Hermelin, VD Åsa Bergström, vice VD, Ekonomi- och Finanschef

Fabege AB. Christian Hermelin, VD Åsa Bergström, vice VD, Ekonomi- och Finanschef Fabege AB Christian Hermelin, VD Åsa Bergström, vice VD, Ekonomi- och Finanschef 1 2 Historik 2 3 Wihlborgs huvudmarknader Fakta per 2000-12-31 Antal fastigheter: 644 Total yta: 2,7 miljoner kvm Hyresvärde:

Läs mer

Amasten Bostäder AB. Bokslutskommuniké januari december 2012

Amasten Bostäder AB. Bokslutskommuniké januari december 2012 Amasten Bostäder AB Bokslutskommuniké januari december Nettoomsättning uppgick till 2155 (0) Rörelseresultatet uppgick till 657 (0) Resultat efter finansnetto uppgick till 178 (0) Eget kapital uppgick

Läs mer

Välkommen till Kungsleden! Tredje kvartalet 2013

Välkommen till Kungsleden! Tredje kvartalet 2013 Välkommen till Kungsleden! Tredje kvartalet 2013 25 oktober 2013 Biljana Pehrsson, VD Anders Kvist, vvd, ekonomi/finansdirektör 2013 Kungsleden Aktiebolag Agenda 1. Tredje kvartalet 2013 2. Kungsledens

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2004

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2004 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2004 För mer information, kontakta Tivox AB: Styrelseordförande Anders Björnek, tfn: 031-17 29 45, mobil: 0702-42 12 01 Koncernchef Mats Ivarsson, tfn: 0502-195 00, mobil:

Läs mer

Kapitalmarknadsdag Båstad 13 juli 2015. P-G Persson, VD Lennart Ekelund, CFO

Kapitalmarknadsdag Båstad 13 juli 2015. P-G Persson, VD Lennart Ekelund, CFO Kapitalmarknadsdag Båstad 13 juli 2015 P-G Persson, VD Lennart Ekelund, CFO 1 Agenda 1. Marknad och fastighetsbestånd 2. Värdeskapande 3. Första halvåret 2015 4. Vägen framåt Balltorp 1:135 2 Platzer i

Läs mer

VÄLKOMMEN! KUNGSLEDENS ÅRSSTÄMMA 2014

VÄLKOMMEN! KUNGSLEDENS ÅRSSTÄMMA 2014 VÄLKOMMEN! KUNGSLEDENS ÅRSSTÄMMA 2014 2013 startskottet för ett nytt Kungsleden Ny strategi, nya mål, ny affärsledning Från fokus på transaktioner till aktiv förvaltning och utveckling samt renodling och

Läs mer

Välkomna till Kungsleden

Välkomna till Kungsleden Välkomna till Kungsleden VD, Thomas Erséus Vice VD, Johan Risberg 19 augusti 2010 Kungsleden i korthet Äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil avkastning Avkastning viktigare än fastigheternas

Läs mer

Räntebärande fastighetsinvesteringar

Räntebärande fastighetsinvesteringar FASTIGHETER Välkommen att teckna kapitalandelsbevis i Estea Sverigefastigheter 2 AB (publ) ProsPEkT EstEA sverigefastigheter 2 AB (PuBl) EmIssIon III September/Oktober 2013 Räntebärande fastighetsinvesteringar

Läs mer

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Halvårsrapport 2009 01 01 2009 06 30 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Den totala omsättningen minskade med 11 % i förhållande till motsvarande period föregående år och uppgick till 74 986 tkr

Läs mer

Verksamhet JERNHUSEN ÅRSREDOVISNING 2008

Verksamhet JERNHUSEN ÅRSREDOVISNING 2008 16 Jernhusen utvecklar, förvaltar och äger stations- och verkstadsområden samt GODS terminaler. genom sin verksamhet bidrar bolaget till utvecklingen av såväl person- som godstransporter på järnväg. Verksamhet

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2008

Delårsrapport januari-juni 2008 Delårsrapport januari-juni 2008 Koncernen Intäkter: 13,4 mdkr Balansomslutning: 9,6 mdkr Byggrätter: 33 000 st Antal anställda: 2 502 13 % Börsvärde: 6,4 mdkr Norge 81 % Sverige Finland 5 % Danmark Belgien

Läs mer

Fastighetsförteckning Jernhusen - Sammanfattning

Fastighetsförteckning Jernhusen - Sammanfattning Fastighetsförteckning Jernhusen - Sammanfattning Jernhusens fastighetsbestånd Jernhusens fastighetsbestånd är utbrett över hela Sverige med fokus på storstadsregioner, tillväxtorter och viktiga järnvägsknutpunkter.

Läs mer

Bokslutsrapport. Rikshem AB-koncernen. Kvartal

Bokslutsrapport. Rikshem AB-koncernen. Kvartal Bokslutsrapport Rikshem AB-koncernen Kvartal 3 2012 Bokslutsrapport Kvartal 3 2012 Nettoomsättningen uppgick till 944 Mkr (426) och driftnettot uppgick till 523 Mkr (225) för perioden. Överskottsgraden

Läs mer

Fabeges delårsrapport Jan-sep 2010

Fabeges delårsrapport Jan-sep 2010 Välkommen! Fabeges delårsrapport Jan-sep 2010 Christian Hermelin Verkställande direktör Q3 2010 Åsa Bergström vvd, Ekonomi- och finanschef Kv. Apotekaren 22 Kvartalet i korthet Mkr 2010-Q3 2009-Q3 Stabilt

Läs mer

KUNGSLEDEN. FJÄRDE KVARTALET OCH BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 17 februari 2015. Biljana Pehrsson, vd Anders Kvist, vice vd och ekonomi-/finansdirektör

KUNGSLEDEN. FJÄRDE KVARTALET OCH BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 17 februari 2015. Biljana Pehrsson, vd Anders Kvist, vice vd och ekonomi-/finansdirektör KUNGSLEDEN FJÄRDE KVARTALET OCH BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 17 februari 2015 Biljana Pehrsson, vd Anders Kvist, vice vd och ekonomi-/finansdirektör Det har varit ett händelserikt år för Kungsleden och vi är

Läs mer

Det här är Jernhusen. Vision. Affärsidé

Det här är Jernhusen. Vision. Affärsidé Årsredovisning 2013 Det här är Jernhusen Vi äger, utvecklar och förvaltar fastigheter längs den svenska järnvägen. Men det handlar om så mycket mer än hus. Vi vill göra det enklare att resa kollektivt

Läs mer

Ekonomisk analys LKF. Real estate Management

Ekonomisk analys LKF. Real estate Management Ekonomisk analys LKF Marknad Lunds Kommun Uthyrningsgrad bostäder 99,93% 6 500 aktivt sökande i bokön, 17 300 passivt sökande Kötider Centrala Lund: Lunds ytterområden: Orter utanför Lunds stad: 4-15 år

Läs mer