Vårt år i korthet. Utdelning föreslås uppgå till 100 (0) MSEK. Resultat efter finansiella poster för 2008 förväntas bli i nivå med 2007.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vårt år i korthet. Utdelning föreslås uppgå till 100 (0) MSEK. Resultat efter finansiella poster för 2008 förväntas bli i nivå med 2007."

Transkript

1 Vårt år i korthet Hyresintäkterna uppgick till 770 (778) MSEK, en minskning med 8 MSEK. För jämförbart fastighetsbestånd ökade hyresintäkterna med 15 MSEK, främst beroende på högre intäkter för kringtjänster. Utdelning föreslås uppgå till 100 (0) MSEK. Resultat efter finansiella poster för 2008 förväntas bli i nivå med Resultatet efter finansiella poster uppgick till 174 (200) MSEK, en minskning med 26 MSEK. Årets resultat uppgick till 677 (373) MSEK motsvarande 169,0 (93,3) kronor per aktie. Ökningen beror på värde förändringar i fastighetsbeståndet. Marknadsvärdet för fastighetsbeståndet uppgick per den 31 december till (7 645) MSEK. För jämförbart fastighetsbestånd har värdet ökat med 3,7 (3,2) procent under perioden. Den totala värdeförändringen uppgick till 6,9 procent. Två större fastigheter i Göteborg, med en köpeskilling om 273 MSEK, frånträddes i mars. I maj frånträddes det färdig ställda Klarabergshuset med en köpeskilling om MSEK och i december frånträddes marken för Arenastaden i Solna med en köpeskilling om 341 MSEK. I december påbörjades rivningen av fastigheten på Klara bergsviadukten 78, för att i den nya stadsdelen Västra City i Stockholm under 2008 påbörja byggandet av det miljö smarta Kungsbrohuset. Ekonomisk data MSEK Helår 2007 Helår 2006 Hyresintäkter Driftöverskott Rörelseresultat Resultat efter finansiella poster Värdeförändringar Periodens resultat Investeringar i fastigheter Fastighetsförsäljningar Vakansgrad hyra, % 5,6 6,3 Marknadsvärde fastigheter Soliditet, % 43,1 30,8 Räntetäckningsgrad, ggr 2,1 2,3 Avkastning på eget kapital, % 24,1 16,3 Årsredovisning 2007 Jernhusen 3

2 Affärsområden Det här är våra affärsområden Jernhusen är organiserat i fem affärsområden. Nedan visar vi en sammanfattning av verksamheten. stationer verkstäder projektfastigheter Utvecklar nya och befintliga stationer samt dess närområden med en helhetssyn för både eget och annans ägande. Förvaltar och äger kommersiella stationer på tillväxtorter och vid strategiska järnvägsknutpunkter. Utvecklar, förvaltar och äger verktadsområden samt gods- och kombiterminaler inom järnvägssektorn. Utvecklar och äger projektfastigheter i storstadsområden samt utveckling, projektledning och annan specialistkompetens inom stationsoch verkstadsområden. stora kunder Scandinavian Service Partner, SJ, Reitan Servicehandel (Pressbyrån/7Eleven) stora kunder EuroMaint Rail, SJ, ISS Trafficare, Green Cargo stora kunder Banverket, Borätt/Seniorgården, Botniabanan, EuroMaint, Bwin, Vägverket erbjudanden erbjudanden erbjudanden 25 % Verkstad 25 % 4 % hyresvärde fördelat på användning Godsterminal 4 % Arrende 1 % % Restaurang 4 % Lager 3 % Arrende 1 % Restaurang 9 % Lager 6 % Kontor Butik % % Övriga 13 % Övriga 13 % % Väntsal 14 % 18 % Kontor 18 % hyresvärde fördelat på användning Övriga 6 % Arrende 7 % Kontor 7 % Godsterminal och lager 11 % Verkstad 25 % Godsterminal 4 % Arrende 1 % Restaurang 4 % Restaurang, butik 1 % Lager 6 % Butik 11 % Övriga 13 % Väntsal 14 % Kontor 18 % hyresvärde fördelat på användning Verkstad 23 % Arrende 2 % Lager 2 % Kontor 35 % Butik 23 % Väntsal 24 % Verkstad 68 % Övriga 38 % Hyresvärde: 308 MSEK Hyresvärde: 219 MSEK Hyresvärde: 63 MSEK Lager Restaurang och butik Lager Driftöverskott Restaurang Övriga Driftöverskott Övriga Arrende Driftöverskott Arrende Verkstad MSEK Hyresintäkter 376,2 361,8 Fastighetskostnader -196,2-183,7 Driftöverskott 180,0 178,1 Butik Väntsal Kontor Arrende MSEK Hyresintäkter 260,9 251,1 Fastighetskostnader -115,5-115,2 Driftöverskott 145,4 135,9 Konor Lager Verkstad MSEK Hyresintäkter 87,2 119,1 Fastighetskostnader -34,9-48,0 Driftöverskott 52,3 71,1 Övriga Kontor

3 Affärsområden SRAB Svenska reseterminaler AB mindre stationer Jernhusen totalt Erbjuder efterfrågade väntsalar och kringtjänster i stationer längs den svenska järnvägen till trafikbolag/operatörer för tåg och buss. Erbjudandet ska ske på ett konkurrensneutralt och icke diskriminerande sätt. Utvecklar, förvaltar, äger och avyttrar mindre stationer samt andra fastigheter. Vi utvecklar, förvaltar och äger attraktiva stations- och verkstadsområden med den svenska järnvägen som utgångspunkt. stora kunder stora kunder stora kunder 18 tåg- och bussoperatörer 20 länstrafikhuvudmän Kommuner, Banverket, Green Cargo SJ, EuroMaint, ISS Trafficare erbjudanden erbjudanden erbjudanden Verkstad 25 % Godsterminal 4 % Arrende 1 % Restaurang 4 % Lager 6 % Butik 11 % Övriga 13 % Väntsal 14 % Verkstad 25 % Stationsavgifter fördelat på olika tjänster Godsterminal 4 % Arrende 1 % Restaurang 4 % Kringtjänster 40 % Lager 6 % Butik 11 % Övriga 13 % Väntsal 14 % Verkstad 25 % hyresvärde fördelat Godsterminal 4 % på användning Arrende 1 % Restaurang 4 % Verkstad 3 % Restaurang 1 % Butik 7 % Lager 6 % Kontor 28 % Butik 11 % Arrende 10 % Övriga 13 % Väntsal 14 % hyresvärde fördelat på användning Restaurang 5 % Godsterminal, lager 6 % Butik 11 % Arrende 5 % Verkstad 26 % Kontor 18 % Kontor 18 % Lager 10 % Kontor 18 % Fastighetstjänster 60 % Väntsal 20 % Övriga 21 % Väntsal 13 % Övriga 13 % Kontor 21 % Stationsavgift: 83 MSEK Hyresvärde: 50 MSEK Hyresvärde: 641 MSEK Inhyrning Restaurang Arrende Driftöverskott Kringtjänster Driftöverskott Verkstad Butik Driftöverskott 1) Restaurang Godsterminal, lager MSEK MSEK Arrende MSEK Butik Hyresintäkter 83,3 86,5 Fastighetskostnader -92,3-91,5 Driftöverskott -9,0-5,0 Hyresintäkter 50,0 51,4 Fastighetskostnader -45,6-48,7 Driftöverskott 4,4 2,7 Lager Väntsal Övriga Hyresintäkter 769,9 778 Fastighetskostnader -407,4-396,9 Driftöverskott 362,5 381,1 Väntsal Övriga Kontor Kontor 1) Driftöverskottet från affärsområden summerar ej till totalen p.g.a koncernjusteringar. Verkstad

4 vd inleder Vi rustar för ett fortsatt ökat tågresande 2007 blev året då klimatdebatten i samhället tog fart på allvar. Ett år då vi förstärkte vårt fokus inom miljö och utveckling. Vi har inlett ett allt mer intensivt samarbete med kommuner runt om i Sverige där vi gemensamt ser över hur staden kan utvecklas kring stationerna. När det gäller godstransporterna, som idag till stor del genomförs på vägarna, har den aktuella klimatdebatten höjt röster för att godstransporterna i en större omfattning ska flyttas till järnvägen. Med Banverket och övriga aktörer inom tåg- och kollektivtrafikbranschen arbetar vi aktivt med frågor som rör vår gemensamma vision om ökade transporter på järnvägen och ett fortsatt ökat tågresande. Genom ett ökat fokus på framtids- och utvecklingsfrågor skapar vi långsiktiga värden både för oss och våra kunder. För att lyckas med detta är det viktigt att vara med i ett tidigt skede och att arbeta med ett helhetsperspektiv. Under 2007 justerade vi därför vår affärsidé till att omfatta hela stations- och verkstadsområden. Ett bra resultat gjorde utdelning möjlig Vi uppnådde ett gott rörelseresultat 2007 och lyckades mycket väl i vår finansförvaltning. En positiv utveckling av vårt driftnetto tillsammans med en stark värdeutveckling gör att vår finansiella ställning har stärkts. Bakom siffrorna ligger även ett nära och hårt arbete med att utveckla nya affärer tillsammans med våra kunder. Därför är det glädjande att vi nu kan dela ut 100 MSEK till vår ägare. Arbetet under året innehöll även en fortsatt renodling där sammanlagt 22 mindre stationer sålts till nya ägare. De annars största avyttringarna var kontorsfastigheten i Stockholm, Klarabergshuset, som såldes för MSEK, två fastigheter i Göteborg för 273 MSEK samt Arenastaden för 341 MSEK. Ett nära samarbete med Våra kunder Under 2007 reste jag runt i landet och träffade alla medarbetare i mindre grupper för att diskutera vision, strategi och värderingar. Vår vision och ambition gör att vi har stärkt vår organisation under året, både med ny kompetens och genom vidareutbildning. Vi genomförde över 1000 kundbesök under året där besöken har haft karak tären av utvecklingssamtal. Vi ville klargöra vad vi gör bra och vad vi kan göra bättre. Några av våra största kunder har tilldelats en egen kundansvarig, vars primära uppgift är att lära sig kundens marknad. Det allt mer nära arbetet med våra kunder tror jag är en förklaring till den fortsatt positiva utvecklingen av vårt NKI-resultat, där vi inom vissa segment ligger klart över branschsnittet. Miljöarbetet har fått ökat utrymme Inom Jernhusen tar vi klimatfrågan och problematiken med koldioxidutsläpp på stort allvar. Under 2007 inrättade vi en ny miljöorganisation. Ett omfattande arbete har slutförts under året med att kartlägga våra fastig heter där över energimätare märktes upp och registrerades. Målet är att vi systematiskt ska kunna arbeta med energi effektivisering, konvertering och ombyggnader för att minska miljö belastningen. Vid utgången av 2008 ska vi kunna redovisa en väsentlig energieffektivisering där vi har satt 5 procent som mål i förhållande till basåret Många enkla lösningar kan ibland förbises. Ett exempel är hur länge en stor verkstadsport står öppen eller om två öppnas samtidigt på var sin sida av en lång tågverkstad. Vintertid kan det leda till betydande skillnader i energiförbrukningen. Det 6 Jernhusen Årsredovisning 2007

5 vd inleder är också sporrande med den stora uppmärksamhet som omvärlden har visat oss för vårt arbete med att återanvända överskottsvärmen från de ca människor som dagligen besöker central stationen i Stockholm. Under 2008 kommer miljöfrågorna att lyftas fram ytterligare så att de får genomslag i alla delar av vår verksamhet. Tre viktiga frågor inför 2008 I våra samtal med tåg- och kollektivtrafikbranschen har vi sett vikten av att fokusera och tydliggöra följande punkter inför Vi vill utveckla kombiterminalerna i Sverige till att bli mer konkurrenskraftiga. Vi tycker att det bör skapas större incitament för alla parter som använder terminalerna. Vi anser att det är fullt möjligt att åstadkomma hög funktionalitet, konkurrensneutralitet och en icke diskriminerande prissättning. 2. En viktig fråga är att ta fram en modell för hur utvecklingen av väntsalar i framtiden ska finansieras. Ett affärs upplägg, som omfattar fastighetsägaren, trafikföretagen och statliga anslag är en lösning vi tror på. Idag saknas finansiering för icke kommersiella utrymmen, exempelvis väntsalar. 3. Eftersom det är många aktörer som agerar på och kring en station är det viktigt att det finns en övergripande och samordnande funktion för stationen, en stationsförvaltare (Station Manager). Denna uppfattning delar vi med EU och det handlar bland annat om koordinering av rese information, service för funktionshindrade men också om en samordnad driftförvaltning i form av städning och bevakning. Vi ser Jernhusen som en naturlig aktör där vi kan samordna allas intressen kring en effektiv stationsförvaltning med utgångspunkt från resenärens behov. Jag vill avslutningsvis passa på tacka alla medarbetare för mycket goda insatser under det gångna året. Mars 2008 Per Berggren Vd Årsredovisning 2007 Jernhusen 7

6 marknad, omvärld, kunder 8 Jernhusen Årsredovisning 2007

7 marknad, omvärld, kunder Jernhusens marknadsvillkor Gemensamt för efterfrågan på flera av Jernhusens kunderbjudanden är utvecklingen av transportvolymerna och resandet på järnväg. Ett ökat resande innebär att fler besöker stationerna men också att efterfrågan på tågunderhåll ökas. En stor del av transporterna avser godstransporter som i sin tur kräver terminaler för av- och omlastning. Marknadspositionen för de kommunikationsnära kontoren gynnas också av ett ökat resande. Järnvägen byggs ut Både person- och godstransporterna på järnväg nådde nya rekordnivåer under Det visar analyser publicerade av Statens institut för kommunikationsanalys (SIKA). Transportarbetet, som mäter passagerare och gods samt den transporterade sträckan, ökade med 8 procent inom persontrafiken och med 3 procent inom godstrafiken. Kvartalsdata för 2007 tyder på att den starka utvecklingen höll i sig även under förra året. De prognoser som genomförts av SIKA visar på att både person- och godstransporterna i Sverige beräknas öka kraftigt fram till år Marknadsvillkoren för Jernhusen påverkas också av de nya bansträckningar och resecentrum som planeras. Nya bansträckningar, ibland i kombination med nya typer av järnvägsfordon, ställer också krav på nya typer av verkstadslösningar. Den allt starkare debatten i klimatfrågan leder också till förväntningar om ökad efterfrågan på transporter på järnväg. Kompletta verkstadslösningar och trafiknära verkstäder Den tekniska utvecklingen och en förändrad marknadslogik för trafikoperatörer ställer krav på nya och effektiva verkstadslösningar eftersom tågunderhåll blir en allt mer konkurrensutsatt bransch. Det blir vanligare att Jernhusen hyr ut trafiknära verkstäder till länstrafikhuvudmännen som sedan genom fri upphandling väljer underhållsoperatör. Detta har skapat en större efterfrågan på nya och utvecklade verkstadslösningar, framförallt i storstadsregionerna med stora volymer regional- och pendeltrafik. Den nya efter frågebilden innebär att verk staden hyrs ut komplett utrustad med bl a kontakt ledningar, fordons lyftar, traverser, maskiner, arbetsramper, avisningsutrustning och oljeavskiljare. Stationsområdet som besöksmål och arbetsplats Men det är inte bara transporterna som påverkar Jernhusen. I flera av Sveriges tillväxtregioner är stationer och markinnehav centralt belägna. Det betyder att butiker, caféer och restauranger också vänder sig till besökare som inte reser utan som ser stationen som en intressant mötes- och handelsplats. Kontorsytor i stationen eller i angränsande fastigheter lockar hyresgäster som värdesätter centrala och kommunikationsnära lägen, vilket också möjliggör ett mer miljövänligt resande till och från arbetet. Stationens läge i staden, utbudets kvalitet och sammansättning i stationerna, hushållens köpkraft och efterfrågan på kontors hyresmarknaden är därför viktiga faktorer i beskrivningen av Jern husens marknadsvillkor. Beroende av den svenska ekonomins utveckling Såväl efterfrågan på stationstjänster och verkstäder som efterfrågan på kontor och handel är beroende av utvecklingen av den svenska ekonomin. I fjol bedöms BNP-tillväxten ha uppgått till 2,7 procent enligt Konjunkturinstitutet. Detta är klart lägre än Stämningsläget i svensk ekonomi har dämpats successivt sedan de första nedrevideringarna kom under hösten Flera prognosmakare förutser nu en ekonomisk tillväxt som under de närmaste åren kan komma att ligga nära, eller till och med under, en långsiktig trend. Detta sätter givetvis avtryck på t ex arbetsmarknaden. Fastighetsmarknaden, hittills främst transaktionsmarknaden, har också mattats av. Direktavkastningskraven planade ut under andra halvåret Direktavkastningskraven ökade något på äldre fastig heter i ytterstadslägen samt utanför storstadsregionerna. Utvecklingen bedöms fortsätta i samma riktning under hela Fastighetspriserna på butiksfastigheter i CBD, Central Business District, och moderna kontorsfastigheter i storstäderna är fortsatt stabila. Den svenska detaljhandeln har utvecklats mycket starkt under de senaste åren. Under en rad år har branschen fortsatt att leverera starka tillväxttal. Den samlade konjunkturbilden bidrar emellertid till att konsumtionstillväxten nu mattas. För 2008 är prognosen för den privata konsumtionstillväxten 2,6 procent, vilket är strax över den faktiska nivån för För Jernhusens kunderbjudanden i stationerna är det positivt att Hotell, caféer och restauranger var en av sektorerna inom den privata konsumtionen som ökade mest under Våra största hyres Årsredovisning 2007 Jernhusen 9

8 marknad, omvärld, kunder Under de närmsta åren ökar antalet resenärer i Skåne, vilket medför utökade möjligheter för Centralstation Malmö MSEK MSEK gäster i denna kategori ökade sin omsättning med mer än 10 procent under Även om den ekonomiska konjunkturen har försvagats det senaste året utvecklas fortfarande sysselsättning och hushållens disponibla inkomster positivt. En positiv, om än dämpad, utveckling av den svenska ekonomin förväntas för Jernhusens vidkommande innebära en fortsatt positiv utveckling på efterfrågan på kommuni kationsnära kontorsytor i landets storstadsregioner, en växande handel och långsiktigt ökande person- och godstransporter på järnväg. Hyresvärde fördelat på användning Arrende 5 % Restaurang 5 % Lager, förråd 6 % Handel, butik 11 % Väntsal 13 % Industri, verkstad 26 % Övriga utrymmen 13 % Kontor 21 % storlek och tillväxt för jernhusens största marknader Befolkning i regionen För landet som helhet svarar Jernhusens kunderbjudanden i stationerna, dvs hyresintäkter från butiker, kiosker, kaféer och restauranger för en knapp tredjedel av hyresintäkterna. I denna del ingår även intäkter i form av stationsavgifter från tåg- och bussoperatörerna. Därefter kommer hyresintäkter från verkstäder (25 procent) och hyresintäkter från kommunikationsnära kontor (21 procent). Varken Jernhusens hyresintäkter eller Sveriges ekonomiska tillväxt är emellertid jämnt fördelad över landet. Det är framförallt till storstadsregionerna som tillväxten koncentreras. Jernhusens största marknader I de tre storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö bor idag närmare hälften av landets befolkning. Stockholm, Göteborg och Malmö är redan idag Jernhusens största marknader och svarar för mer än 60 procent av bolagets totala hyresintäkter. Enbart Stockholm svarar för en Befolkningsökning Snitt per år Sysselsättning Snitt per år Stockholm ,9 % +1,3 % Göteborg ,7 % +1,2 % Malmö ,7 % +1,6 % dryg fjärdedel av hyresintäkterna och lägger man till Solna och Sundbyberg blir andelen nästan 40 procent. Stockholm Stockholm är landets största arbetsmarknadsregion och omfattar 36 kommuner med ca 2,3 miljoner invånare, inklusive Uppsala. Stockholms stad är den största kommunen med ca invånare. Regionen har haft en kraftig befolkningsökning både på lång och på kort sikt. Befolkningstillväxten var 0,9 procent per år under perioden 1995 till På lång sikt har Stockholmsregionen haft en snabb sysselsättningstillväxt med ett genomsnitt på 1,3 procent per år mellan år 1995 och Under åren 2000 till 2005 begränsades emellertid tillväxten påtagligt på grund av nedgången i branscher såsom IT, tele kom och finans. Under år 2006 och 2007 har sysselsättningen dock åter ökat kraftigt på bred front. På lång sikt, , har den ekonomiska tillväxten mätt med total lönesumma vuxit med 4,3 procent per år i regionen, att jämföra med hela landets årliga tillväxt om 3,7 procent per år. Snabbast tillväxt i lönesumma redovisar privata tjänste företag. Efter svackan i början av 2000-talet växte lönesumman i privata tjänsteföretag med hela 7 procent år Motsvarande siffra för hela landet var drygt 5 procent. 10 Jernhusen Årsredovisning 2007

9 marknad, omvärld, kunder Under 2007 var uthyrningsvolymen för kontor i Stockholm rekord höga kvm vilket är en uppgång med 32 procent jämfört med Efter frågan har bidragit till en positiv utveckling av hyrorna på framförallt lokaler med bästa läge och hög standard som ökade med cirka 10 procent under Hyresuppgången för kontor med lägre standard i CBD har ökat i snabbare takt och uppgick till 20 procent under Stockholmsmarknaden karaktäriseras av stora variationer av hyres nivån även om de minskade, beroende på lokalens standard och läge. Malmö Malmöregionen är landets näst största arbetsmarknadsregion sedan Helsing borgsregionen integrerades år 2003 och omfattar 25 kommuner. Regionen har totalt ca invånare. Malmö stad är den största kommunen med ca invånare. Regionen har haft en kraftig befolkningsökning både på lång och på kort sikt. Befolkningstillväxten var 0,7 procent per år under perioden 1995 till Under år 2006 var befolkningstillväxten hela 1,4 procent dvs högre tillväxttakt än vad både Stockholmsoch Göteborgsregionerna redovisar. På lång sikt har Malmöregionen haft en sysselsättningstillväxt med ett genomsnitt på 1,2 procent per år mellan 1995 och Under perioden redovisar Malmöregionen en tillväxt i sysselsättning på 0,6 procent per år att jämföra med Stockholms nolltillväxt under samma period. Tillväxten har varit snabbare i Malmö än i Stockholm under de senaste åren. På lång sikt, , har den totala lönesumman vuxit med 4,1 procent per år i regionen, vilket är ungefär på samma nivå som Stockholm (4,3) och betydligt högre än för hela landet (3,7). Snabbast tillväxt i lönesumma redovisar privata tjänsteföretag. Tillväxten har varit mycket hög de senaste åren med en tillväxt i lönesumma från privata tjänsteföretag på hela 8 procent under Hyresvakansgrad 1) år Detta är en högre tillväxt än vad både Stockholm och Göteborg redovisar. Även i Malmö är tendensen en ökad hyra. Störst är ökningen i Västra Hamnen där hyran på högkvalitativa kontor ligger något över nivån i CBD, Central Business District. Hyres nivåerna är något lägre jämfört med år Orsaken är att standarden på de äldre kontorsfastigheterna har försämrats jämfört med för sju år sedan och att antalet nyproducerade kontors lokaler varit lågt under många år. De relativt höga vakanserna har medfört mindre förändringar i hyresnivåerna. Göteborg Göteborgsregionen är landets tredje största arbetsmarknadsregion, efter Stockholm och Malmö. Regionen har totalt ca invånare. Göteborgs stad är den största kommunen med ca invånare. Regionen har haft en kraftig befolkningsökning både på lång och på kort sikt. Befolkningstillväxten var 0,7 procent per år under perioden 1995 till Motsvarande % Stockholm Göteborg Malmö Kontor CBD 2) Kontor innerstan Butik 1,5 1 4 Hyresnivå 1) SEK/kvm Stockholm Göteborg Malmö Hög standard Kontor CBD 2) Lägre standard Kontor CBD 2) Butik CBD 2) ) Avser marknadsnivåer 2) Central Business District Årsredovisning 2007 Jernhusen 11

10 marknad, omvärld, kunder tal för hela landet var 0,3 procent per år Göteborgsregionen har således vuxit dubbelt så snabbt som genomsnittet för hela landet. På lång sikt har Göteborgsregionen haft en snabb sysselsättningstillväxt med ett genomsnitt på 1,6 procent per år mellan år 1995 och Medan Några av Jernhusens större projekt- och affärssatsningar Typ Omfattning Tid Investeringar MSEK Stationsområden Stockholm, Västra City, inkl ny station Malmö Göteborg Utveckling av stationsområdet Utveckling av stationsområdet Utveckling av stationsområdet Total Befintliga stationer Centralstation Stockholm / Citybanan Utveckling och anpassning Centralstation Malmö Utveckling och anpassning Resecentrum Uppsala Ny station Väntsalar Allmänna väntutrymmen Ledsagning, väntsalsfunktioner, tillgänglighet etc. Total ca Nya stationer Nya bansträckningar (Götalandsbanan, Ostlänken) Verkstäder Nya stationslägen Skåne Järnvägstekniskt Centrum exempelvis Stockholmsregionen drabbades hårt av lågkonjunkturen åren redovisar Göteborgsregionen betydligt högre tillväxttakt. I likhet med övriga stora tillväxtregioner i Sverige drivs tillväxten av tjänstesektorn. På lång sikt, , har den totala lönesumman vuxit med 4,5 procent per år i hela regionen, vilket är högre än både Stockholm (4,3) och hela landet (3,7). Förklaringen är att Göteborgs tillväxt inte påverkades lika negativt som andra marknaders tillväxt under perioden Snabbast tillväxt i löne summa redovisar även i Göteborgsregionen privata tjänsteföretag. I Göteborg har antal nyproducerade kontor och därmed tillgången på moderna ytor varit begränsad. Där för har avtal för äldre kontorslokaler tecknats på samma nivåer som nyrenoverade. Stadskärnans betydelse Moderna storstadsregioner domineras nästan alltid av en stor och tät kärna. Denna sk monocentriska struktur är inte någon tillfällighet. En tät regionkärna med ett större omland är ofta den effektivaste strukturen för att uppnå en resurssnål mångfald, korta och effektiva resor samt tillväxt. I en mono centrisk storstadsregion blir kärnan den mest tillgängliga platsen för arbete och offentligt liv. Och ju större denna plats blir desto fler kan dra fördel av den. Omlandet kan då också förstoras. Hur stor kärnan och omlandet blir beror samtidigt på regionens trafiksystem. Urban tillväxt handlar om ett starkt ömsesidigt samspel mellan kärna, omland och trafiksystem. Ett koncentrerat resecentrum blir 12 Jernhusen Årsredovisning 2007

11 1 3 A därför betydelsefullt utifrån flera aspekter. Det bidrar till att skapa kortare restidsavstånd och samtidigt större under lag för kommersiell service. En stadskärnelik bytespunkt med bra koppling till befintliga stråk och en hög integrering med stadskärnan har också större chans att bli en bra målpunkt i sig. Enklare att resa Genom att utveckla väldesignade och förtätade kommersiella närmiljöer i fastigheterna runt stationerna kan Jernhusen bidra till att förbättra förutsättningarna för ett ökat kollektivt resande. Och vice versa; fler resenärer på stationerna bidrar till ett starkare underlag för utvecklad kommersiell service. Utvecklingen av stationen och närområdet stödjer därmed varandra. Det är i detta sammanhang som Jernhusens investeringar i de tre storstadsregionerna ska ses. Jernhusen har ett betydande markinnehav runt centralstationerna i såväl Stockholm, Göteborg som Malmö. I alla tre storstadsregionerna har Jernhusens stora utvecklingsprojekt i områdena runt centralstationerna. l i n ge n komm e r innebära ett kraftigt tillskott av kontor, handel och bostäder. Omkring 2020 beräknas hela den cirka kvm stora ytan vara färdigutvecklad. I Malmö byggs just nu Citytunneln som ska stå klar En ny glasbyggnad integrerar den gamla och nya stationsdelen. Här skapas plats för ett brett kommersiellt utbud och en attraktiv mötesplats för såväl resenärer och besökare som för arbetande, boende och studerande. Jernhusen äger också mark i anslutning till bangården. Mark som kan förädlas för andra ändamål i samband med att området Nyhamnen utvecklas. Även i Göteborg planeras för stora utvecklingsprojekt i samband med att Västlänken och Götalandsbanan byggs. Jernhusens roll är att utveckla centralstationsområdet och skapa förutsättningar för nya attraktiva verksamheter inom bangårdsområdet som kan dra fördel av västsveriges bästa kommunikationsläge. Projektet beräknas vara färdigt kring A Flöde av resenärer och besökare till stationen som resecentrum och handelsplats Utveckling av kommunikationsnära verksamhet som kontor, handel, hotell mm Utveckling av resenärs- och serviceutbudet Utveckling av erbjudande till kunder som inte är resande Exploatering av annan mark Utveckling av ny verkstad eller avveckling av befintlig Utbyggnad/förändring av befintlig station Ny station på egen mark Ny station som Jernhusen inte äger UTVECKLING I STORSTÄDERNA I Stockholm utvecklas just nu den nya stadsdelen Västra City. Jernhusen äger en stor del av marken och planen är att däcka över och bebygga spårområdet med tät innerstadsbebyggelse. Utveck Årsredovisning 2007 Jernhusen 13

12 Våra erbjudanden Våra erbjudanden Erbjudande Efterfrågade väntsalar Vi erbjuder attraktiva väntsalar och kringtjänster till tåg- och bussoperatörer. Vi värnar om resenärernas behov av trivsel, trygghet och service på stationerna, även på järnvägsstationer vi inte äger. Vi bidrar därigenom till ett ökat kollektivt resande med tåg och buss. Verksamheten är kostnadstäckande och trafikföretagen betalar en stationsavgift utifrån hur mycket de använder stationen samt vilka kringtjänster som efterfrågas. Vidare är erbjudandet konkurrensneutralt, dvs ingen operatör ska kunna dra fördel av sin storlek före en mindre aktör. Attraktiva affärs- och servicelägen på stationer Jernhusen erbjuder attraktiva lägen för butiker, restauranger, kaféer och serviceföretag på stationerna. Våra större stationer utvecklas i riktning mot att bli en ny form av mötesplats för resor, möten, mat och handel för de ca personer som dagligen besöker stationerna. Ett varierat och spännande utbud bidrar till ett ökat resande. kommunikationsnära kontor Vi erbjuder nya och flexibla kontor samt kontor i stationer där den gamla atmosfären attraherar. Gemensamt för kontoren är det kommunikationsnära läget. Företag med kontoret på eller invid centralstationen får flera konkurrensfördelar. Personliga möten underlättas och närheten till kommunikationer, butiker, restauranger, kaféer och annan service gör arbetsplatsen mer attraktiv. trafiknära verkstäder Jernhusen erbjuder järnvägsbranschen moderna, trafiknära och funktionella verkstadslösningar. Genom vårt affärsupplägg där vi hyr ut verkstäder direkt till trafikhuvudmannen eller tågoperatören öppnar vi upp verkstäderna så att tågunderhållet kan upphandlas i konkurrens. Våra verkstäder ligger strategiskt placerade för ett nära och effektivt underhåll. Vi erbjuder även infrastrukturförvaltning, dvs förvaltning och underhåll av spår och kontaktledningar samt andra kringtjänster. Strategiskt placerade kombiterminaler Jernhusen erbjuder idag transportföretag strategiskt placerade gods- och kombiterminaler för effektiv omlastning. Med fokus på konkurrensneutralitet och tydliga mervärden och incitament för alla aktörer arbetar Jernhusen för att öka marknadsandelarna för transporter på järnväg. Utveckling I Jernhusens uppdrag ingår att skapa mervärden genom att fastigheter längs den svenska järnvägen utvecklas där de affärsmässiga värdena tas till vara. Som en del av alla våra erbjudanden ingår därför utvecklingsarbete. Det kan innebära utveckling för att nå en lönsammare egen förvaltning eller försäljning till ett bättre värde. Något som skett med t ex Klarabergshuset i Stockholm och många av de mindre stationerna där vi samarbetat med kommuner och lokala aktörer.

Delårsrapport januari mars 2007

Delårsrapport januari mars 2007 Delårsrapport januari mars 27 Sammanfattning Hyresintäkterna uppgick till 2 (194) MSEK. Ök- I mars frånträddes två fastigheter i Göteborg. Fast- ningen gentemot föregående år beror främst på lägre igheterna

Läs mer

Delårsrapport Januari september 2008

Delårsrapport Januari september 2008 Delårsrapport Januari september 2008 Hyresintäkterna ökade med 10 % till 2 341 (2 124) Mkr. Kontrakterad årshyra ökade till 3 660 Mkr och översteg redovisad årshyra 3 091 Mkr med 18 %. Vakansgraden minskade

Läs mer

Delårsrapport januari september 2007

Delårsrapport januari september 2007 Delårsrapport januari september 2007 Rusningstid på Centralstation Malmö. Sammanfattning Hyresintäkterna uppgick till 575 (572) MSEK. Frånträdda fastighetsförsäljningar under perioden uppgick till 1 603

Läs mer

CATENA ÅRSSTÄMMA 2010

CATENA ÅRSSTÄMMA 2010 CATENA ÅRSSTÄMMA 2010 2009 Det värsta ligger bakom oss Långsam återhämtning i ekonomin Fortsatt historiskt låga räntor Svårigheter att finansiera kommersiella fastigheter 2009 Det värsta ligger bakom oss

Läs mer

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB.

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB. Vasakronan Fastigheter AB Bokslutsrapport Januari december 2008 Vasakronan Fastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Vasakronan AB (tidigare AP Fastigheter). AP Fastigheter valde i samband med förvärvet

Läs mer

Catena Årsstämma 2009

Catena Årsstämma 2009 Catena Årsstämma 2009 Dramatiskt 2008 Global finans- och bankkris Lågkonjunktur kraftig inbromsning i ekonomin Konkurshot rekonstruktioner Fordonsindustrin drabbas hårt påverkar Bilias verksamhet Lågkonjunkturens

Läs mer

Jörgen Lindahl, Paul van Doninck & Andreas Meyer

Jörgen Lindahl, Paul van Doninck & Andreas Meyer Jörgen Lindahl, Paul van Doninck & Andreas Meyer Vision Jernhusen gör skillnad för människor och miljö. Affärsidé På kommersiella villkor utvecklar Jernhusen stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Bokslutsrapport januari till mars 2010 Hyresintäkter uppgick till 618 Mkr (734) Vinster från

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2012

Halvårsrapport januari juni 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari juni 2012 April juni 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till Nettoomsättning för perioden uppgick till

Läs mer

Bokslutskommuniké 2007

Bokslutskommuniké 2007 Bokslutskommuniké Sammanfattning Hyresintäkterna uppgick till 770 (778), en minskning med 8. För jämförbart fastighetsbestånd ökade hyresintäkterna med 15, främst beroende på högre intäkter för kringtjänster.

Läs mer

Jer Jernhusen nhusen Årsredovisning 2009 Stockholm Norrköping

Jer Jernhusen nhusen Årsredovisning 2009 Stockholm Norrköping Innehåll 01 Året i korthet 02 Detta är 04 Vd har ordet 06 Omvärld Verksamhet 08 Strategi och styrning 12 Fastighetsinnehav 16 Affärsområden 18 Stationsområden 22 Underhållsdepåer 26 Godsterminaler Hållbarhet

Läs mer

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 PERIODEN I SAMMANDRAG Fortsatt stark hyresmarknad för kommersiella lokaler i Stockholm. Periodens hyresintäkter ökade till 72,9 miljoner kronor

Läs mer

Delårsrapport janauri mars 2006

Delårsrapport janauri mars 2006 Delårsrapport janauri mars Sammanfattning Hyresintäkterna uppgick till 194 (209) MSEK. Minskningen gentemot föregående år beror främst på inlösen av ett hyreskontrakt under första kvartalet. Resultatet

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Sammanfattning Hyresintäkterna uppgick till 199 (202) MSEK. För jämförbart Investeringarna uppgick till 88 (123) MSEK. Det största projek- fastighetsbestånd ökade hyresintäkterna

Läs mer

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007 Strandvägen 5a P.O. Box 55670 SE-102 15 STOCKHOLM Phone: +46 8 5221 7200 Fax: +46 8 5221 7299 Org nr 556676-8742 www.allokton.se Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

Fastigheter längs den svenska järnvägen

Fastigheter längs den svenska järnvägen Dec. 2005 Fastigheter längs den svenska järnvägen Page 1 Uppdrag Näringsdepartementet har gett Jernhusen i uppdrag att medverka till att stationer och verkstäder utvecklas och ställs till operatörernas

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012

Bokslutskommuniké 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari 2012 Kvartalet oktober - 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till 126,2 (146,9) MSEK Bruttoresultat

Läs mer

Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent

Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent Pressmeddelande 2000-04-27 Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent Kungsleden AB (publ) avger idag delårsrapport för årets första kvartal. Driftsöverskottet uppgår till 100 (78)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI (7)

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI (7) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2016 1 (7) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2016 SAMMANFATTNING Rörelseresultatet före avskrivningar för perioden jan juni 2016 uppgick till 15 340 ksek jämfört med -6 524 ksek för

Läs mer

Innehåll. Jernhusen DETTA ÄR JERNHUSEN VERKSAMHET FINANSIELL RAPPORTERING NYCKELTAL BOLAGSSTYRNING

Innehåll. Jernhusen DETTA ÄR JERNHUSEN VERKSAMHET FINANSIELL RAPPORTERING NYCKELTAL BOLAGSSTYRNING 20 08 Årsredovisning Innehåll Jernhusen DETTA ÄR JERNHUSEN 2 Jernhusens erbjudanden 4 VD har ordet 6 Marknad, omvärld, kunder 12 Jernhusens möjligheter 14 Jernhusens affärsområden VERKSAMHET 16 Strategi

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Kvartalsrapport juli 2008 sept 2009 Hyresintäkter ökade till 3 554 Mkr (3 000) Vinster från

Läs mer

Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-mars 2015. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege

Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-mars 2015. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-mars 2015 Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Signalerna från marknaden är entydiga och allt starkare! RESULTATRÄKNING

Läs mer

Välkommen till presentation av Fabeges delårsrapport januari-september Stockholm 4 november 2008

Välkommen till presentation av Fabeges delårsrapport januari-september Stockholm 4 november 2008 Välkommen till presentation av Fabeges delårsrapport januari-september 2008 Stockholm 4 november 2008 Marknadens frågeställningar Genomsnittsräntan Refinansieringsrisken Utsikterna för oförändrat (eller

Läs mer

Bolagsstämma 2015-04-28. P-G Persson, VD

Bolagsstämma 2015-04-28. P-G Persson, VD Bolagsstämma 2015-04-28 P-G Persson, VD Innehåll 1. Året som gick 2014 2. Första kvartalet 2015 3. Fastigheter och områden 4. Värdeskapande 5. Vägen framåt Balltorp 1:135 Affärsidé 1. Platzer skapar värde

Läs mer

Hyresintäkterna minskade med 5 % till (1 539) mkr främst beroende på genomförda fastighetsförsäljningar under kvartal

Hyresintäkterna minskade med 5 % till (1 539) mkr främst beroende på genomförda fastighetsförsäljningar under kvartal Vasakronan Fastigheter AB Delårsrapport Januari juni 2009 Vasakronan Fastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Vasakronan AB (tidigare AP Fastigheter). Denna delårsrapport ska inte förväxlas med Vasakronans

Läs mer

V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E

V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E Västra Småland Castellums fastigheter i Västra Småland är främst belägna i Värnamo, Jönköping och Växjö. Det samlade fastighetsbeståndet per 31 december 2003

Läs mer

Fastighetsbolagen och ekonomin

Fastighetsbolagen och ekonomin Sammanfattning Fastighetsbolagen ser nu mer optimistiskt på framtiden än vid den senaste undersökningen. Inget av de intervjuade bolagen räknar med en minskning av vare sig hyresintäkter, försäljningspriser

Läs mer

Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009

Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Hyresintäkter ökade till 2 118 Mkr (1 692) Vinster från fastighetsförsäljningar 121 Mkr (571)

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013

Delårsrapport januari mars 2013 Västerås Gävle Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari 2013 Nettoomsättning för perioden uppgick till 21,0 (33,2) MSEK Bruttoresultat för perioden uppgick till 5,9 (9,5)

Läs mer

Verksamhet JERNHUSEN ÅRSREDOVISNING 2008

Verksamhet JERNHUSEN ÅRSREDOVISNING 2008 16 Jernhusen utvecklar, förvaltar och äger stations- och verkstadsområden samt GODS terminaler. genom sin verksamhet bidrar bolaget till utvecklingen av såväl person- som godstransporter på järnväg. Verksamhet

Läs mer

DK Syd AB (publ) PRESSMEDDELANDE

DK Syd AB (publ) PRESSMEDDELANDE DK Syd AB (publ) PRESSMEDDELANDE 2007-05-31 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2007 Hyresintäkterna uppgick till 20 364 371 kr (-) Resultat efter finansiella poster uppgick till 3 138 958 kr (-) Resultat efter

Läs mer

DIÖS FASTIGHETER Q Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO Johan Dernmar, IR

DIÖS FASTIGHETER Q Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO Johan Dernmar, IR DIÖS FASTIGHETER Q4 2016 Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO Johan Dernmar, IR 2017-02-16 VI LEVERERAR VI NÅR MÅLEN VI STÄRKER BOLAGET VI ÖKAR UTDELNINGEN ÅRETS RESULTAT Periodens hyresintäkter: 1 323 mkr

Läs mer

DIÖS FASTIGHETER Q3 2015. Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO

DIÖS FASTIGHETER Q3 2015. Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO DIÖS FASTIGHETER Q3 2015 Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO PERIODENS RESULTAT Periodens hyresintäkter: 967 mkr (969) Förvaltningsresultatet: 383 mkr (323) Värdeförändringar i fastigheter: 114 mkr (-16)

Läs mer

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007 Allokton Properties II AB Delårsrapport Q2 Org nr 556684-2968 Allokton Properties II AB Strandvägen 5a P.O. Box 55670 SE-102 15 STOCKHOLM Phone: +46 8 5221 7200 Fax: +46 8 5221 7299 Org nr 556684-2968

Läs mer

Kapitalmarknadsdag Båstad 13 juli 2015. P-G Persson, VD Lennart Ekelund, CFO

Kapitalmarknadsdag Båstad 13 juli 2015. P-G Persson, VD Lennart Ekelund, CFO Kapitalmarknadsdag Båstad 13 juli 2015 P-G Persson, VD Lennart Ekelund, CFO 1 Agenda 1. Marknad och fastighetsbestånd 2. Värdeskapande 3. Första halvåret 2015 4. Vägen framåt Balltorp 1:135 2 Platzer i

Läs mer

Kapitalmarknadspresentation

Kapitalmarknadspresentation Kapitalmarknadspresentation BNP-tillväxt, real i % BNP-tillväxt Mycket stark återhämtning i Sverige Källa: SCB och Konjunkturinstitutet. Dec 2010. Inflation Högre elpriser och råvarupriser har bidragit

Läs mer

Delårsrapport januari september 2012

Delårsrapport januari september 2012 Tranås Linköping Delårsrapport januari Provinsfastigheter II AB (publ) Stående obligationslån 8,0 % Allokton II 2016 Januari Juli Nettoomsättning för perioden uppgick till 131,6 Nettoomsättning för perioden

Läs mer

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen Wallenstam grundades 1944 och är med drygt 10.000 bostäder i sitt bestånd ett av Stockholm Fondbörs största bostadsfastighetsbolag. Med en yta om ca 1.000.000 kvm och ett börsvärde på ca 1 miljard kronor

Läs mer

Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011

Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011 Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011 Hammarby Sjöstad Stockholms innerstad Solna Utfall 2011 Utfall Mål Nettouthyrning + 130 Mkr >100 Mkr Förädlingsbidrag = 418 Mkr 300 Mkr Transaktionsbidrag = 173

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2008

Halvårsrapport januari juni 2008 Halvårsrapport januari juni 2008 Jernhusen i korthet Affärsidé Vi utvecklar, förvaltar och äger attraktiva stationsoch verkstadsområden med den svensk a järnvägen som utgångspunkt. Vision Vi ska bli världsledande

Läs mer

CATENA ÅRSSTÄMMA 2012

CATENA ÅRSSTÄMMA 2012 CATENA ÅRSSTÄMMA 2012 Catena i korthet Sprunget ur Bilia, börsnoterat 2006 Beslut 2010 om ny inriktning mot projektutveckling Avyttring av återstoden av portföljen till Balder jan 2011 Flytt från Göteborg

Läs mer

Delårsrapport januari september 2008

Delårsrapport januari september 2008 Delårsrapport januari september Jernhusen i korthet Affärsidé Vi ska utifrån ett kommersiellt perspektiv främja utvecklingen av transportsektorn genom att utveckla, förvalta och äga stations- och verkstadsområden

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL FABEGE

VÄLKOMMEN TILL FABEGE VÄLKOMMEN TILL FABEGE Hammarby Sjöstad Solna Business Park Arenastaden Stockholms Inner city Fabege äger och förvaltar var tionde kvm kontorsyta i Stor-Stockholm FABEGE UTVECKLAR Över 50 % av all kontorsproduktion

Läs mer

Välkommen till Fabeges delårspresentation

Välkommen till Fabeges delårspresentation Välkommen till Fabeges delårspresentation Januari - juni 2014 87 kommersiella fastigheter Fastighetsvärde: 33,3 Mdkr Uthyrbar yta: 1,1 miljoner kvm Hyresvärde: 2,3 Mdkr 137 anställda Hammarby Sjöstad Stockholms

Läs mer

KUNGSLEDEN ETT NYTT BOLAG IDAG

KUNGSLEDEN ETT NYTT BOLAG IDAG BILJANA PEHRSSON KUNGSLEDEN ETT NYTT BOLAG IDAG Affärsidé Mission Att långsiktigt äga, aktivt förvalta, förädla och utveckla kommersiella fastigheter i tillväxtregioner i Sverige och leverera en attraktiv

Läs mer

Fastighets AB Balder (publ)

Fastighets AB Balder (publ) Fastighets AB Balder (publ) Bolagspresentation, november 2014 Balder i korthet Noterat 2005 62 % kommersiella fastigheter 38 % bostadsfastigheter Fastighetsvärde ca 34,5 Mdkr Ekonomisk uthyrningsgrad 95

Läs mer

Vasakronan ett av Sveriges ledande fastighetsföretag Håkan Bryngelson Verkställande direktör

Vasakronan ett av Sveriges ledande fastighetsföretag Håkan Bryngelson Verkställande direktör Halvårsrapport 2005 Halvårsrapport 2005 Vasakronan ett av Sveriges ledande fastighetsföretag Håkan Bryngelson Verkställande direktör Halvårsrapport januari-juni 2005 Björn Lindström Ekonomi- och finansdirektör

Läs mer

talet 2007, är ombyggnaden av Klarabergshuset i centrala Stockholm samt det nya kontorshuset i Sundbyberg.

talet 2007, är ombyggnaden av Klarabergshuset i centrala Stockholm samt det nya kontorshuset i Sundbyberg. ÅRSREDOVISNING 2006 Vårt år i korthet Hyresintäkterna uppgick till 778 (782) miljoner kronor. Minskningen från föregående år beror främst på inlösen av ett hyreskontrakt med motsvarande tre års hyror under

Läs mer

Välkommen till Kungsleden. Andra kvartalet, 2011

Välkommen till Kungsleden. Andra kvartalet, 2011 Välkommen till Kungsleden Andra kvartalet, 2011 Kungsleden i korthet Äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil avkastning Avkastning viktigare än fastigheternas kategori och läge Avkastning

Läs mer

Fastighetsförteckning Jernhusen - Sammanfattning 2013-12-31

Fastighetsförteckning Jernhusen - Sammanfattning 2013-12-31 Fastighetsförteckning Jernhusen - Sammanfattning Jernhusens fastighetsbestånd Jernhusens fastighetsbestånd är utbrett över hela Sverige med fokus på storstadsregioner, tillväxtorter och viktiga järnvägsknutpunkter.

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören föreslår årsstämman att utdelning lämnas med 0,75 SEK per aktie under 2016.

Styrelsen och verkställande direktören föreslår årsstämman att utdelning lämnas med 0,75 SEK per aktie under 2016. Sammanfattning St Petersburg Property Company AB Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2015 Jämförelseåret var förlängt och omfattade perioden 2013-07-01 2014-12-31 Räkenskapsåret 1 januari 31 december

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL FABEGE

VÄLKOMMEN TILL FABEGE VÄLKOMMEN TILL FABEGE Hammarby Sjöstad Solna Business Park Arenastaden Stockholms Inner city FABEGE UTVECKLAR Över 50 % av all kontorsproduktion i Stockholmsregionen TRANSAKTION ÖKAR POTENTIALEN I FASTIGHETSPORTFÖLJEN

Läs mer

Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus Aktiespararna Sundsvall 26 februari 2008

Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus Aktiespararna Sundsvall 26 februari 2008 Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus Aktiespararna Sundsvall 26 februari 2008 Kungsleden i korthet Äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil avkastning Fastigheter till ett värde av

Läs mer

Aktieägarbrev hösten 2009 Offentliga Fastigheter Holding I AB

Aktieägarbrev hösten 2009 Offentliga Fastigheter Holding I AB Aktieägarbrev hösten 2009 Offentliga Fastigheter Holding I AB > 1 700 aktieägare i Norge > 700 aktieägare i Sverige Etatbygg Holding II AS (Norge) Offentliga Fastigheter Holding I AB (Sverige) Regementsfastigheter

Läs mer

Sundsvall 13 oktober Pressmeddelande

Sundsvall 13 oktober Pressmeddelande Sundsvall 13 oktober 2000 Pressmeddelande Norrporten 1 januari - 30 september 2000 Fastighetsaktiebolaget Norrporten redovisar ett resultat efter finansnetto för perioden på 67,6 (80,6) Mkr. För motsvarande

Läs mer

Fastighets AB Balder (publ) Bolagspresentation, november 2014

Fastighets AB Balder (publ) Bolagspresentation, november 2014 Fastighets AB Balder (publ) Bolagspresentation, november 2014 Balder i korthet Noterat 2005 62 % kommersiella fastigheter 38 % bostadsfastigheter Fastighetsvärde ca 34,5 Mdkr Ekonomisk uthyrningsgrad 95

Läs mer

Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport för jan-mars 2014

Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport för jan-mars 2014 Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport för jan-mars 2014 Hammarby Sjöstad Stockholms innerstad Solna Samlade enheter i tillväxtlägen inom fem kilometer från Stockholms centrum Affärsmodell;

Läs mer

Välkommen till Kungsleden! Tredje kvartalet 2013

Välkommen till Kungsleden! Tredje kvartalet 2013 Välkommen till Kungsleden! Tredje kvartalet 2013 25 oktober 2013 Biljana Pehrsson, VD Anders Kvist, vvd, ekonomi/finansdirektör 2013 Kungsleden Aktiebolag Agenda 1. Tredje kvartalet 2013 2. Kungsledens

Läs mer

FABEGE 5 december 2016

FABEGE 5 december 2016 FABEGE 5 december 2016 Hammarby Sjöstad Stockholm Inner city Solna Business Park Arenastaden BIDRAG FRÅN VERKSAMHETEN 2009-2016 MKR 2016, Q3 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 Bidrag Förvaltning 3 975

Läs mer

Mälaråsen AB (publ) Delårsrapport Joachim Carlsson

Mälaråsen AB (publ) Delårsrapport Joachim Carlsson Mälaråsen AB (publ) Delårsrapport 2017-01-01 Mälaråsen AB (publ) 559059-8594 Joachim Carlsson + 46 8 402 53 92 joachim.carlsson@paretosec.com Mälaråsen AB (publ) c/o Pareto Business Management AB Box 7415

Läs mer

St Petersburg Property Company AB Bokslutskommuniké 1 juli december 2014

St Petersburg Property Company AB Bokslutskommuniké 1 juli december 2014 St Petersburg Property Company AB Bokslutskommuniké 1 juli 2013 31 december 2014 Räkenskapsåret är förlängt och omfattar perioden 2013-07-01 2014-12-31 Sammanfattning av bokslutskommuniké Räkenskapsåret

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL FABEGE

VÄLKOMMEN TILL FABEGE VÄLKOMMEN TILL FABEGE Hammarby Sjöstad Solna Business Park Arenastaden Stockholms Inner city Fabege äger och förvaltar var tionde kvm kontorsyta i Stor-Stockholm FABEGE UTVECKLAR Över 50 % av all kontorsproduktion

Läs mer

Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-sep 2015. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege

Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-sep 2015. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-sep 2015 Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege VÄRMEFÖRBRUKNING 2003-2014 kwh/m2 160 140 120 100 80 60 Fabege

Läs mer

Kapitalmarknadspresentation 23 augusti 2011

Kapitalmarknadspresentation 23 augusti 2011 Kapitalmarknadspresentation 23 augusti 2011 Spektern AGENDA Fredrik Wirdenius VD Konjunkturläget Vasakronan Christer Nerlich Chef ekonomi och finans Delårsrapport jan - jun 2011 Björn Lindström Finanschef

Läs mer

En ansvarsfull fastighetsägare

En ansvarsfull fastighetsägare En ansvarsfull fastighetsägare Vi har rivstartat Folksamgruppens fastighetsverksamhet har gjort ett starkt resultat 2016. Efter att ha förändrat både orga nisation och arbetssätt under 2015 har vi visat

Läs mer

Affärsidé. Fortinova ska förvärva, utveckla och förvalta fastigheter på utvalda orter i Halland och Västra Götalands län.

Affärsidé. Fortinova ska förvärva, utveckla och förvalta fastigheter på utvalda orter i Halland och Västra Götalands län. Verksamhetspresentation 2016 Affärsidé Fortinova ska förvärva, utveckla och förvalta fastigheter på utvalda orter i Halland och Västra Götalands län. Övergripande mål Målsättningen är att uppnå en kritisk

Läs mer

Kapitalmarknadspresentation 2011

Kapitalmarknadspresentation 2011 Kapitalmarknadspresentation 2011 De senaste tre åren Renodling Effektivisering Lönsamhetsfokus Investeringsstrategins grund Marknader med hög tillväxt och god likviditet Attraktiva kontor och butiker Stockholm,

Läs mer

Årsrapport januari december 2012

Årsrapport januari december 2012 Årsrapport januari december 2012 Intäkterna ökade till 853 Mkr (775), en ökning med 10 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet till 98 procent

Läs mer

Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-jun Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege

Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-jun Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-jun 2017 Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG MKR jan jun 2017 Jan-jun 2016

Läs mer

Realias resultat ökar med 77 procent

Realias resultat ökar med 77 procent 1 Bokslutskommuniké 1998 Realias resultat ökar med 77 procent Resultatet efter finansnetto rensat från jämförelsestörande poster blev 33,1 Mkr (18,7), en ökning med 77 procent. Kassaflödet ökade till 61,0

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

KUNGSLEDEN. FJÄRDE KVARTALET OCH BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 17 februari 2015. Biljana Pehrsson, vd Anders Kvist, vice vd och ekonomi-/finansdirektör

KUNGSLEDEN. FJÄRDE KVARTALET OCH BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 17 februari 2015. Biljana Pehrsson, vd Anders Kvist, vice vd och ekonomi-/finansdirektör KUNGSLEDEN FJÄRDE KVARTALET OCH BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 17 februari 2015 Biljana Pehrsson, vd Anders Kvist, vice vd och ekonomi-/finansdirektör Det har varit ett händelserikt år för Kungsleden och vi är

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2002:63 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Översyn av kapitalstruktur och avkastningskrav för Landstingsfastigheter Stockholm Föredragande landstingsråd: Ralph Lédel Ärendet Landstingskontoret

Läs mer

Fabege AB. Christian Hermelin, VD Åsa Bergström, vice VD, Ekonomi- och Finanschef

Fabege AB. Christian Hermelin, VD Åsa Bergström, vice VD, Ekonomi- och Finanschef Fabege AB Christian Hermelin, VD Åsa Bergström, vice VD, Ekonomi- och Finanschef 1 2 Historik 2 3 Wihlborgs huvudmarknader Fakta per 2000-12-31 Antal fastigheter: 644 Total yta: 2,7 miljoner kvm Hyresvärde:

Läs mer

Medium Term Notes Program om 10 miljarder kronor

Medium Term Notes Program om 10 miljarder kronor Finansinspektionens Diarienummer 06-4614-413 Datum 18 maj 2007 Medium Term Notes Program om 10 miljarder kronor Tillägg till AP Fastigheter AB (publ) Grundprospekt, vilket godkänts och registrerats av

Läs mer

Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-sep 2016 Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege

Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-sep 2016 Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-sep 2016 Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege SPLITTRAD BILD AV MARKNADEN Vad vi läser och hör i media Avmattning

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2007

Delårsrapport januari juni 2007 Delårsrapport januari juni 2007 Sammanfattning Hyresintäkterna uppgick till 392 (385) MSEK. Ökningen gentemot föregående år beror främst på ökade intäkter från kringtjänster i stationerna. Finansiella

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2012

Delårsrapport januari mars 2012 Delårsrapport januari mars 2012 Intäkterna ökade till 202 Mkr (191), en ökning med 6 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99). Driftnettot ökade till 83 Mkr (71).

Läs mer

JM-koncernen Bokslutskommuniké 2005. 23 februari 2006

JM-koncernen Bokslutskommuniké 2005. 23 februari 2006 JM-koncernen Bokslutskommuniké 2005 23 februari 2006 Koncernen i sammandrag Januari december 2005 Intäkterna ökade med 16 procent till 9 887 mkr (8 532) Resultatet före skatt förbättrades kraftigt till

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Välkommen till Kungsleden. Tredje kvartalet, 2011

Välkommen till Kungsleden. Tredje kvartalet, 2011 Välkommen till Kungsleden Tredje kvartalet, 2011 Kungsleden i korthet Äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil avkastning Avkastning viktigare än fastigheternas kategori och läge Avkastning

Läs mer

STORA PÅ KONTOR STÖRRE PÅ MÄNNISKOR. Jan sept Jan sept Juli sept Juli sept Okt 2002 Helår Mkr 2003 2002 2003 2002 sept 2003 2002

STORA PÅ KONTOR STÖRRE PÅ MÄNNISKOR. Jan sept Jan sept Juli sept Juli sept Okt 2002 Helår Mkr 2003 2002 2003 2002 sept 2003 2002 Vasakronan D E L Å R S R A P P O R T J A N U A R I S E P T E M B E R 2 0 0 3 Hyresintäkterna ökade till 2 247 (2 162) Mkr. Hyresökningen i om- och nytecknade kontrakt var 3 (42) procent. Den ekonomiska

Läs mer

VÄLKOMMEN! KUNGSLEDENS ÅRSSTÄMMA 2014

VÄLKOMMEN! KUNGSLEDENS ÅRSSTÄMMA 2014 VÄLKOMMEN! KUNGSLEDENS ÅRSSTÄMMA 2014 2013 startskottet för ett nytt Kungsleden Ny strategi, nya mål, ny affärsledning Från fokus på transaktioner till aktiv förvaltning och utveckling samt renodling och

Läs mer

Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner

Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner Pressmeddelande 2005-10-10 Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) förvärvar från Weland Fastigheter och Fågelviks

Läs mer

KVARTALSRAPPORT Q1 2015 STRIKT KONFIDENTIELLT

KVARTALSRAPPORT Q1 2015 STRIKT KONFIDENTIELLT KVARTALSRAPPORT Q1 2015 STRIKT KONFIDENTIELLT SAMMANFATTNING VD-ord Resultatbrygga Utfall - nyckeltal Mounir Tajiou, VD Exerton Verksamheten har under Q1 2015 präglats av förvaltningsarbete i fastigheten

Läs mer

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2008.09.02 1.0 Anna Bjärenlöv Stadskontoret Strategisk utveckling Detta PM avser att kortfattat redogöra

Läs mer

Översyn av kapitalstruktur och avkastningskrav för Landstingsfastigheter

Översyn av kapitalstruktur och avkastningskrav för Landstingsfastigheter 1 (5) Landstingsstyrelsen Översyn av kapitalstruktur och avkastningskrav för Landstingsfastigheter Stockholm Ärendet Principer för och utformning av kapitalstrukturen för Landstingsfastigheter Stockholm

Läs mer

Välkommen till en bättre värd. Kapitalmarknadspresentation Q2 2016

Välkommen till en bättre värd. Kapitalmarknadspresentation Q2 2016 Välkommen till en bättre värd Kapitalmarknadspresentation Q2 2016 2012 50 procent upp sedan 2009 Kr/kvm 6 500 6 000 5 500 5 000 4 500 4 000 3 500 3 000 2008 2010 2012 2014 2016 Kontorshyror Stockholm CBD

Läs mer

Delårsrapport januari september

Delårsrapport januari september Delårsrapport januari september 2000 2 LUNDBERGS DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2000 Resultatet efter full skatt uppgick till 764,6 Mkr (1 535,7), vilket motsvarar 10:50 kronor (20:24) per aktie. Substansvärdet

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

Lundbergs. Delårsrapport januari mars L E Lundbergföretagen AB (publ)

Lundbergs. Delårsrapport januari mars L E Lundbergföretagen AB (publ) Lundbergs Delårsrapport januari mars 2000 Resultatet efter full skatt uppgick till 364,2 Mkr (1 270,1 Mkr), vilket motsvarar 4:80 kronor (16:74) per aktie. Substansvärdet har per den 31 mars 2000 beräknats

Läs mer

Nu styr varje enskild fastighets potential

Nu styr varje enskild fastighets potential Renodlingen är klar Nu styr varje enskild fastighets potential Fastigheter som vi bedömer möter morgondagens efterfrågan Långsiktigt attraktiv fastighetsportfölj med hög avkastning Fastigheter som vi bedömer

Läs mer

Fastighetsägarnas Sverigebarometer FASTIGHETSBRANSCHEN STÅR STADIGT I EN OROLIG OMVÄRLD. Juli 2012

Fastighetsägarnas Sverigebarometer FASTIGHETSBRANSCHEN STÅR STADIGT I EN OROLIG OMVÄRLD. Juli 2012 Fastighetsägarnas Sverigebarometer Juli 212 FASTIGHETSBRANSCHEN STÅR STADIGT I EN OROLIG OMVÄRLD Fastighetsägarnas Sverigebarometer tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarnas regionföreningar. Sverigebarometern

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

Fastighetsrelaterade nyckeltal jan - juni 2017 jan - juni 2016 jan-dec 2016

Fastighetsrelaterade nyckeltal jan - juni 2017 jan - juni 2016 jan-dec 2016 Om Trophi Trophi är Nordens ledande fastighetsägare av dagligvarubutiker med verksamhet i Sverige och Finland. Verksamheten består i att äga, förvalta och utveckla fastigheter för handel. Vår vision är

Läs mer

Bokslutskommuniké januari-december 2015

Bokslutskommuniké januari-december 2015 Bokslutskommuniké januari-december 2015 Koncernen 2015 2014 Hyresintäkter, Mkr 39,1 0,7 Driftsöverskott, Mkr 22,3-0,6 Förvaltningsresultat, Mkr 11,5-0,3 Årets resultat, Mkr 23,8-0,7 Resultat per aktie,

Läs mer

Anförande av Håkan Bryngelson, verkställande direktör i Vasakronan AB

Anförande av Håkan Bryngelson, verkställande direktör i Vasakronan AB 8 Anförande av Håkan Bryngelson, verkställande direktör i Vasakronan AB AGENDA Företaget Vasakronan, strategier och hur har vi kommit hit Ekonomisk utveckling Marknadsförutsättningar Utmaningar 1 Vasakronan

Läs mer

Välkommen till Fabege. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege

Välkommen till Fabege. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Välkommen till Fabege Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege FABEGE I KORTHET 80 kommersiella fastigheter Fastighetsvärde: 32,6 Mdkr Uthyrbar yta: 1,0 miljoner

Läs mer

FABEGE Kapitalmarknadsdag, Båstad 2015

FABEGE Kapitalmarknadsdag, Båstad 2015 FABEGE Kapitalmarknadsdag, Båstad 2015 Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Hammarby Sjöstad Stockholms Innerstad Solna Business Park Arenastaden KAPITELINDELNING

Läs mer